UTBILDNINGSPLAN. Dnr: Dnr: /06. HÖGSKOLAN I KALMAR Naturvetenskapliga institutionen. Utbildning:

Save this PDF as:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTBILDNINGSPLAN. Dnr: Dnr:5.2-896/06. HÖGSKOLAN I KALMAR Naturvetenskapliga institutionen. Utbildning:"

Transkript

1 Dnr: Dnr: /06 UTBILDNINGSPLAN HÖGSKOLAN I KALMAR Naturvetenskapliga institutionen Utbildning: Program: Utbildningsnivå: Biomedicinsk analytikerexamen samt filosofie kandidatexamen med huvudområdet biomedicinsk laboratorievetenskap, 180 hp. Biomedicinska analytikerprogrammet Bachelor of Science in Biomedical Laboratory Science Grundnivå Fastställd av Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik Senast reviderad Utbildningsplanen gäller fr.o.m. höstterminen ALLMÄNT Biomedicinska analytikerprogrammet är utformat så att studenten efter avslutad utbildning skall besitta de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta som biomedicinsk analytiker. Biomedicinsk laboratorievetenskap är utbildningens huvudämne/ämnesområde som fokuseras på laboratoriemetodik och innehåller laborativ utbildning i olika tekniker och metoder. Biomedicinsk laboratorievetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne där naturvetenskapliga och biomedicinska stödämnen utgör grunden för laboratorievetenskapen. Utbildningen är bred och har en tydlig inriktning mot sjukvården. Den förbereder för laboratoriearbete vid kliniskt laboratorium samt inom forskning och utveckling. Utbildningen har patienten i centrum. Den biomedicinska analytikern har en central roll i vårdkedjan genom att med sitt metodologiska kunnande bidra till att rätt diagnos ställs och att rätt behandling ges till patienten. Utbildningen följer målen för grundläggande högskoleutbildningen enligt Högskolelagen (SFS 1992:1434), 1 kap 9, och för biomedicinsk analytikerexamen enligt Högskoleförordningen (1993:100 med ändring 2006:1053), bilaga 2 examensordning. FÖRVÄNTADE STUDIERESULTAT Kunskap och förståelse Efter avslutad utbildning skall studenten kunna: redogöra för grundläggande begrepp och förklara funktionella sammanhang, händelseförlopp och mekanismer inom stödämnena: kemi, biokemi, anatomi och fysiologi, cell- och molekylärbiologi, klinisk patologi, klinisk mikrobiologi, klinisk kemi, klinisk immunologi, hematologi, transfusionsmedicin, farmakologi och sjukdomslära,

2 förklara och praktiskt tillämpa och kvalitetssäkra laborativa metoder inom ämnesområdet, redogöra för det kliniska laboratoriets organisation och för kvalitetssäkring och relevanta författningar, identifiera och argumentera för centrala etiska värden inom ämnet omvårdnad, vara orienterad om forsknings- och utvecklingsarbete inom ämnesområdet och dess betydelse för yrkesutövningen. Färdighet och förmåga Efter avslutad utbildning skall studenten kunna självständigt planera och genomföra biomedicinska analyser samt bearbeta, kritiskt granska, bedöma och dokumentera resultat utvärdera och kvalitetssäkra biomedicinska laboratoriemetoder identifiera, formulera och lösa problem vid tillämpning av laborativa metoder, söka vetenskaplig information via facklitteratur, databaser och Internet, självständigt redovisa och diskutera kunskaper och uppnådda resultat såväl muntligt som skriftligt, kritiskt granska och muntligt opponera på skriftliga rapporter. Värderingsförmåga och förhållningssätt Efter avslutad utbildning skall studenten ha ett vetenskapligt förhållningssätt och ett kritiskt tänkande, visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, kritiskt kunna diskutera sina egna arbetsinsatser, sin relation till patienter och arbetskamrater ha förmåga till inlevelse och att värna om patient och patientprov, kunna arbeta i lag och inse betydelsen av samverkan med andra yrkesgrupper, ha insikt om behovet av att fortlöpande utveckla sin kompetens. UTBILDNINGENS INNEHÅLL OCH UPPLÄGGNING Utbildningen inleds med en Introduktionskurs för biomedicinska analytiker 7.5 hp som ger övergripande kunskaper inom det biomedicinska ämnesområdet. Kursen ger träning i dataanvändande, litteratursökning, rapportsammanställning samt skriftlig och muntlig presentation med opponentskap. Studenten får även inblick i den biomedicinska analytikerns yrkesroll genom att följa arbetet på kliniska laboratorier. Kurserna Allmän kemi 7.5 hp och Grundläggande laboratoriemetodik 7.5 hp syftar till att ge grundläggande teoretiska kunskaper i kemi respektive teoretisk kunskap och praktisk träning i basal laboratoriemetodik, samt i grundläggande statistik. I kursen Biokemi 7.5 hp ges grundläggande teoretiska kunskaper i biokemi med betoning mot cellens och kroppens metabolism. Kursen Biokemisk laboratoriemetodik 7.5 hp ger teoretiska kunskaper och laborativ färdighet i grundläggande biokemisk laboratoriemetodik. Teoretiska och praktiska kunskaper i instrumentell analysteknik ingår i kursen. Kursen Vård och etik klinisk kurs 7.5 hp behandlar etikfrågor, patientbemötande, sekretess, lagar och förordningar inom vården. I kursen ingår auskultation på vårdavdelning. Kursen Cell- och molekylärbiologi 7.5 hp ger teoretiska kunskaper om cellens struktur och funktion samt i molekylärbiologi. I kursen ingår även immunförsvarets uppbyggnad, funktion och grundläggande genetik. Första studieåret avslutas med kursen Cell- och molekylärbiologisk laboratoriemetodik 7.5 hp som ger grundläggande teoretiska kunskaper och laborativ färdighet i cell- och molekylärbiologisk laboratoriemetodik samt i genteknik. Andra studieåret inleds med kursen Anatomi och fysiologi med sjukdomslära 15 hp, där behandlas den friska människokroppens uppbyggnad och funktion, i kursen ingår histologi och träning i provtagning. Kursens syfte är att knyta ihop kunskaper från tidigare kurser i biokemi, cell- och molekylärbiologi, och laboratorie-metodik för att belysa de biokemiska och fysiologiska mekanismer bakom specifika sjukdomars orsak samt kliniska analyser för diagnostik. Kursen Klinisk immunologi med laboratoriemetodik 7.5 hp ger utökade kunskaper om immunförsvarets uppbyggnad, funktion samt teoretisk och praktisk färdighet i immunologisk laboratoriemetodik. Kursen Klinisk mikrobiologi med laboratoriemetodik 7.5 hp syftar till att ge teoretiska kunskaper i mikrobiologi, samt teoretisk och praktisk färdighet i

3 mikrobiologisk laboratoriemetodik och provtagning. Därefter följer kursen Klinisk patologi med laboratoriemetodik 7.5 hp som förutom allmän patologi ger utökade teoretiska och morfologiska kunskaper i cellbiologi med inriktning mot tumörpatologi och inflammation. I kursen ingår teoretiska och laborativa moment inom histopatologi och cytologi. Praktik på kliniskt patologiskt laboratorium ingår i kursen Tillämpad laboratoriemetodik I 7.5 hp. I kursen behandlas laboratoriets organisation, uppbyggnad av kvalitetsarbete, certifiering och ackreditering. Därefter studeras Klinisk kemi med hematologi och laboratoriemetodik 7.5 hp, kursen ger utökade teoretiska kunskaper om biokemiska förändringar vid olika sjukdomstillstånd samt ger teoretisk och praktisk färdighet i klinisk kemisk och blodcellsmorfologisk laboratoriemetodik. Kursen Transfusionsmedicin 4.5 hp syftar till att ge kunskap om blodgruppsystem samt teoretisk och praktisk färdighet i blodgruppsserologisk laboratoriemetodik. Samtliga kliniska kurser ger teoretisk och praktisk kunskap i instrumentell analysteknik och klinisk analys inom respektive ämnesområde. Andra studieåret avslutas med kursen Farmakologi 3 hp som omfattar teoretiska kunskaper i farmakologiska principer, farmakodynamik och farmakokinetik. Det tredje studieåret inleds med kursen Sjukdomslära 7.5 hp som syftar till att ge utökade kunskaper i sjukdomars uppkomst, patogenes, behandling och relevanta kliniska analyser. Därefter följer kursen Tillämpad laboratoriemetodik II 15 hp. Studenten tillämpar under handledning sina kunskaper och inhämtar utökad kunskap i biomedicinsk laboratorievetenskap på kliniskt kemiskt-, kliniskt mikrobiologiskt laboratorium och på avdelning för transfusionsmedicin. Kursen Klinisk laboratoriemetodik 7.5 hp ger utökade teoretiska och praktiska kunskaper inom klinisk laboratoriemetodik, samt i instrumentell analysteknik. I kursen ingår praktik inom primärvården. Kursen Fördjupad laboratoriemetodik 7.5 hp ger teoretisk och praktisk fördjupning inom biomedicinsk laboratorievetenskap. På kursen Tillämpad laboratoriemetodik III 7.5 hp väljer studenten själv fördjupning inom någon av laboratoriedisciplinerna; klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, kliniska patologi eller transfusionsmedicin. Utbildningen avslutas med ett Examensarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap 15 hp. Studenten planerar självständigt och utför ett vetenskapligt arbete inom biomedicinsk laboratorievetenskap under handledning, vid ett kliniskt laboratorium eller ett forskningslaboratorium. Resultaten sammanställas i en skriftlig vetenskaplig uppställ rapport och redovisas muntligt under opponentskap. Samtliga kurser ges på helfart. Utbildningen är upplagd så att efterföljande kurser bygger på föregående och att fördjupning successivt sker. De teoretiska och praktiska laborativa momenten i utbildningen är centrala och ligger i de laborativa kurserna eller delkurserna, vilket ger minst 90 hp i huvudämnet. Teoretiska grundkurser och fördjupnings-kurser inom det biomedicinska-, naturvetenskapliga området och i omvårdnad varvas med kurser i laboratoriemetodik. Den tillämpade laboratorievetenskapen (praktiken) är en viktig del i utbildningen. Studenten får under handledning tillämpa och fördjupa sina kunskaper inom biomedicinsk laboratorievetenskap vid kliniska laboratorier. Utbildningen bygger på ett vetenskapligt förhållningssätt och syftar till att stimulera kritiskt tänkande och ett självständigt och forskande arbetssätt. Stor vikt läggs vid dokumentation och presentationer av resultat samt genom muntlig och skriftlig rapportering. Informationssökning och IT är viktiga inslag i utbildningen. Utbildningen är forskningsanknuten. Aktuella vetenskapliga artiklar ingår som studiematerial. De studerande kommer under sin utbildning i kontakt med olika forskningsprojekt som drivs av lärare som undervisar på utbildningen. Examensarbetet 15 hp är en självständig uppgift för den studerande som utförs i samarbete med forskare vid ett kliniskt laboratorium eller forskningslaboratorium.

4 KURSER SOM INGÅR I PROGRAMMET År 1 Introduktionskurs för biomedicinska analytiker 7,5 hp, Biomedicin A, Obl. Allmän kemi 7,5 hp, Kemi/Biomedicinsk laboratorievetenskap A, Obl. Grundläggande laboratoriemetodik 7,5 hp, Kemi/biomedicinsk laboratorievetenskap A, Obl. Biokemi 7,5 hp, Kemi/Biomedicin A, Obl. Biokemisk laboratoriemetodik 7,5 hp, Kemi/Biomedicinsk laboratorievetenskap A, Obl. Vård och etik klinisk kurs 7,5 hp, Omvårdnad A, Obl. Cell och molekylärbiologi 7,5 hp, Biomedicin A, Obl. Cell och molekylärbiologisk laboratoriemetodik 7,5 hp, Biomedicin/biomedicinsk laboratorievetenskap/biologi A, Obl. År 2 Anatomi och fysiologi med sjukdomslära 15 hp, Biomedicin/Biomedicinsk laboratorievetenskap A, Obl. Klinisk immunologi med laboratoriemetodik 7,5 hp, Biomedicin/Biomedicinsk laboratorievetenskap A, Obl. Klinisk mikrobiologi med laboratoriemetodik 7,5 hp, Biomedicin/Biomedicinsk laboratorievetenskap A, Obl. Klinisk patologi med laboratoriemetodik 7,5 hp, Biomedicin/Biomedicinsk laboratorievetenskap A, Obl. Tillämpad laboratoriemetodik I 7.5 hp, Biomedicin/Biomedicinsk laboratorievetenskap B, Obl. Klinisk kemi med hematologi och laboratoriemetodik 7,5 hp, Biomedicin/Biomedicinsk laboratorievetenskap B, Obl. Transfusionsmedicin 4,5 hp, Biomedicin/Biomedicinsk laboratorievetenskap B, Obl. Farmakologi 3 hp, Biomedicin/Biokemi B, Obl. År 3 Sjukdomslära 7,5 hp, Biomedicin/Biomedicinsk laboratorievetenskap/kemi B, Obl. Tillämpad laboratoriemetodik II 15 hp, Biomedicin/Biomedicinsk laboratorievetenskap B, Obl. Klinisk laboratoriemetodik 7,5 hp, Biomedicin/Biomedicinsk laboratorievetenskap B, Obl. Fördjupad laboratoriemetodik 7,5 hp, Biomedicin/Biomedicinsk laboratorievetenskap C, Obl. Tillämpad laboratoriemetodik III 7,5 hp, Biomedicin/Biomedicinsk laboratorievetenskap C, Obl. Examensarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap 15 hp, Biomedicin/Biomedicinsk laboratorievetenskap C, Obl. EXAMENSFORDRINGAR I enlighet med Högskoleförordningen krävs avslutade kurser inom huvudämnet biomedicinsk laboratorievetenskap om sammanlagt minst 90hp. I dessa ingår ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp. I följande kurser inom programmet ingår huvudämnet biomedicinsk laboratorievetenskap: Biomedicinsk laboratorievetenskap, Grundläggande laboratoriemetodik 7,5 hp, A-nivå Biomedicinsk laboratorievetenskap, Biokemisk laboratoriemetodik 7,5 hp, A-nivå Biomedicinsk laboratorievetenskap, Cell- och molekylärbiologisk laboratoriemetodik 7,5 hp, A-nivå Biomedicinsk laboratorievetenskap, Anatomi och fysiologi med sjukdomslära 15 hp, A-nivå Biomedicinsk laboratorievetenskap, Klinisk immunologi med laboratoriemetodik 7,5 hp, A-nivå Biomedicinsk laboratorievetenskap, Klinisk mikrobiologi med laboratoriemetodik 7,5 hp, A-nivå Biomedicinsk laboratorievetenskap, Klinisk patologi med laboratoriemetodik 7,5 hp, A-nivå Biomedicinsk laboratorievetenskap, Tillämpad laboratoriemetodik I 7,5 hp, B-nivå Biomedicinsk laboratorievetenskap, Klinisk kemi med hematologi och laboratoriemetodik 7,5 hp, B-nivå

5 Biomedicinsk laboratorievetenskap, Transfusionsmedicin 4,5 hp, B-nivå Biomedicinsk laboratorievetenskap, Sjukdomslära 7,5 hp, B-nivå Biomedicinsk laboratorievetenskap, Tillämpad laboratoriemetodik II 15 hp, B-nivå Biomedicinsk laboratorievetenskap, Klinisk laboratoriemetodik 7,5 hp, B-nivå Biomedicinsk laboratorievetenskap, Fördjupad laboratoriemetodik 7,5 hp, C-nivå Biomedicinsk laboratorievetenskap, Tillämpad laboratoriemetodik III 7,5 hp, C-nivå Biomedicinsk laboratorievetenskap, Examensarbete biomedicinsk laboratorievetenskap 15 hp, C-nivå UNDERVISNING OCH EXAMINATION Undervisningen utgörs av föreläsningar, laborationer, praktik, gruppövningar, handledningstillfällen, seminarier, litteraturstudier, självständigt och i grupp, demonstrationer och studiebesök. Skriftlig tentamen genomförs normalt efter avslutad kurs. Praktiska prov förekommer på kurser inom ämnet biomedicinsk laboratorievetenskap. Skriftliga redovisningar av genomförda laborationer och laborativa projekt samt muntliga och skriftliga redovisningar av genomförda litteraturuppgifter examineras. Inom kurserna tillämpad laboratoriemetodik (praktik) examineras studentens teoretiska kunskap och praktiska färdighet inom biomedicinsk laboratorievetenskap. Studentens förmåga att värna om patient och patientprov samt muntlig redovisning och arbetsbok examineras. Studentens resultat bedöms efter ämneskunskaper, förmåga att teoretiskt och praktiskt lösa problem och att presentera och kommunicera ämneskunskaper, metoder och resultat. BEHÖRIGHETSVILLKOR Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C Fysik A alt Naturkunskap B. URVAL Betyg 67%, högskoleprov 33%. SPÄRREGLER OCH UPPFLYTTNING För uppflyttning till årskurs 2 krävs godkända kurser med minst 42 hp i årskurs 1 För uppflyttning till årskurs 3 krävs godkända kurser med minst 48 hp i årskurs 1 samt minst 42 hp i årskurs 2. EXAMENSBENÄMNING Biomedicinsk analytikerexamen samt filosofie kandidatexamen med huvudområdet biomedicinsk laboratorievetenskap, 180 hp. KVALITETSSÄKRING Kursutvärdering genomförs individuellt efter varje kurs och sammanställs av studentrepresentanter på kursen. Sammanställningen skrivs under av kursrepresentant och kursansvarig som tillför egna kommentarer. Kursutvärderingar lämnas till och följs upp av institutionsstyrelsen. Programrådet bestående av programansvarig, lärarrepresentanter (2), studentrepresentant (1), samt representanter för avnämare (3) sammanträder minst en gång per år. Sammanträdet protokollförs och arkiveras. TILLGODORÄKNANDE Student som vid Högskolan i Kalmar eller annan högskola gått igenom en viss grundläggande högskoleutbildning med godkänt resultat har rätt att tillgodoräkna sig de moment som motsvarar de förväntade studieresultat och innehåll i de kurser som krävs för att erhålla examen. Begäran om tillgodoräknande ska ställas till studierektor som i samråd med programansvarig och examinator beslutar om tillgodoräknande. En individuell studieplan utarbetas som studenten följer under

6 utbildningen. ÖVRIGA FÖRESKRIFTER Övergångsbestämmelser Studenter som antagits till utbildningen enligt den föregående utbildningsplanen ( ) har rätt att tillgodogöra tidigare studier och fortsätta utbildningen enligt denna plan. ÄNDRINGAR JÄMFÖRT MED TIDIGARE UTBILDNINGSPLAN Tillämpad laboratoriemetodik I 15 hp har delats i: Tillämpad laboratoriemetodik I 7.5 hp och Klinisk laboratoriemetodik 7.5 hp

UTBILDNINGSPLAN. Dnr: 5.2-898/06. HÖGSKOLAN I KALMAR Naturvetenskapliga institutionen. Utbildning:

UTBILDNINGSPLAN. Dnr: 5.2-898/06. HÖGSKOLAN I KALMAR Naturvetenskapliga institutionen. Utbildning: Dnr: 5.2-898/06 UTBILDNINGSPLAN HÖGSKOLAN I KALMAR Naturvetenskapliga institutionen Utbildning: Program: Utbildningsnivå: Receptarieexamen samt filosofie kandidatexamen med huvudområdet farmaci, 180 hp.

Läs mer

Utbildningsplan. Biomedicinsk analytiker BGBMA Bioteknik BGBIT Receptarie BGFAR

Utbildningsplan. Biomedicinsk analytiker BGBMA Bioteknik BGBIT Receptarie BGFAR Fakulteten för Teknik- och Naturvetenskap Utbildningsplan Programkod: Beslut om inrättande: Bred ingång BGBVP Biomedicinsk analytiker BGBMA Bioteknik BGBIT Receptarie BGFAR Programmet är fastställt av

Läs mer

Biovetenskapligt program Bioscience program

Biovetenskapligt program Bioscience program Dnr: HNT 2013/364 akulteten förhälsa, natur- och teknikvetenskap Utbildningsplan Biovetenskapligt program Programkod: Programmets benämning: BGBVP Biovetenskapligt program Bioscience program Inriktningar:

Läs mer

Programme in Biomedical Laboratory Science 180 higher education credits

Programme in Biomedical Laboratory Science 180 higher education credits Dnr: G 2014/182 Utbildningsplan för Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 högskolepoäng Programme in Biomedical Laboratory Science 180 higher education credits Fastställd av Sahlgrenska akademins styrelse

Läs mer

Utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng)

Utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Study Programme in Biomedical Laboratory Science 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning laboratoriemedicin, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning laboratoriemedicin, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning laboratoriemedicin, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet

Läs mer

Utbildningsplan för Biomedicinska analytikerprogrammet 120 poäng

Utbildningsplan för Biomedicinska analytikerprogrammet 120 poäng Utbildningsplan för Biomedicinska analytikerprogrammet 120 poäng Study programme in Biomedical Laboratory Science 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning 2002-06-12 samt reviderad

Läs mer

Fakulteten för hälso och livsvetenskap. Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 högskolepoäng Biomedical Laboratory Science Programme, 180 credits

Fakulteten för hälso och livsvetenskap. Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 högskolepoäng Biomedical Laboratory Science Programme, 180 credits Dnr: UGA 2015/3928 3.1.1 Utbildningsplan Fakulteten för hälso och livsvetenskap Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 högskolepoäng Biomedical Laboratory Science Programme, 180 credits Nivå Grundnivå

Läs mer

Utbildningsplan för Biomedicinska analytikerprogrammet 120 poäng

Utbildningsplan för Biomedicinska analytikerprogrammet 120 poäng Utbildningsplan för Biomedicinska analytikerprogrammet 120 poäng Study programme in Biomedical Laboratory Science 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning 2002-06-12 Reviderad

Läs mer

Utbildningsplan för Biomedicinska analytikerprogrammet 120 poäng

Utbildningsplan för Biomedicinska analytikerprogrammet 120 poäng Utbildningsplan för Biomedicinska analytikerprogrammet 120 poäng Study programme in Biomedical Laboratory Science 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning 2002-06-12 samt reviderad

Läs mer

Fakulteten för hälso och livsvetenskap. Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 högskolepoäng Biomedical Laboratory Science Programme, 180 credits

Fakulteten för hälso och livsvetenskap. Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 högskolepoäng Biomedical Laboratory Science Programme, 180 credits Dnr: 2017/343 3.1.1.3 Utbildningsplan Fakulteten för hälso och livsvetenskap Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 högskolepoäng Biomedical Laboratory Science Programme, 180 credits Nivå Grundnivå Fastställande

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 högskolepoäng. Biomedical Scientist Programme, 180 Higher Education Credits MÅL

UTBILDNINGSPLAN. Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 högskolepoäng. Biomedical Scientist Programme, 180 Higher Education Credits MÅL UTBILDNINGSPLAN Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 Biomedical Scientist Programme, 180 Higher Education Credits Programkod: VBA1Y Utbildningsnivå: Grundnivå Inrättat: 2010-06-08 (dnr 52-315/2010)

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points

UTBILDNINGSPLAN. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH OMSORG UTBILDNINGSPLAN RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

SAHLGRENSKA AKADEMIN. Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 högskolepoäng

SAHLGRENSKA AKADEMIN. Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr G 2018/339 SAHLGRENSKA AKADEMIN Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 högskolepoäng Programme in Biomedical Laboratory Programkod: M1BMA 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd

Läs mer

Programme in Biomedical Laboratory Science 180 higher education credits

Programme in Biomedical Laboratory Science 180 higher education credits G217 4695/06 Utbildningsplan för Biomedicinska analytikerprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Biomedical Laboratory Science 180 higher education credits Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen

Läs mer

Utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet

Utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet Utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet 1BA10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2007-01-24 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-10-09 Sid 2 (7) 1. Basdata 1.1. Programkod 1BA10

Läs mer

Programme in Biomedical Laboratory Science 180 higher education credits

Programme in Biomedical Laboratory Science 180 higher education credits G217 4695/06 Utbildningsplan för Biomedicinska analytikerprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Biomedical Laboratory Science 180 higher education credits Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen

Läs mer

SAHLGRENSKA AKADEMIN

SAHLGRENSKA AKADEMIN SAHLGRENSKA AKADEMIN M1BMA Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 högskolepoäng Programme in Biomedical Laboratory Science, 180 higher education credits Grundnivå/First cycle Fastställande Utbildningsplan

Läs mer

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Sjuksköterskeutbildning, 180 hp Nursing Programme Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VSSKG Grundnivå 412/0000716 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning

Läs mer

Programme in Biomedical Laboratory Science 180 higher education credits

Programme in Biomedical Laboratory Science 180 higher education credits Utbildningsplan för Biomedicinska analytikerprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Biomedical Laboratory Science 180 higher education credits Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen 2006-11-24 Reviderad:

Läs mer

Ansökan om rätt att utfärda biomedicinsk analytikerexamen

Ansökan om rätt att utfärda biomedicinsk analytikerexamen Högskolan i Kalmar Utvärderingsavdelningen Aija Sadurskis BESLUT 2002-05-03 Reg.nr 641-3881-01 Ansökan om rätt att utfärda biomedicinsk analytikerexamen Högskolan i Kalmar ges rätt att utfärda biomedicinsk

Läs mer

Utbildningsplan Dnr CF /2007. Sida 1 (7) BIOMEDICINSKA ANALYTIKERPROGRAMMET LABORATORIEMEDICIN, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

Utbildningsplan Dnr CF /2007. Sida 1 (7) BIOMEDICINSKA ANALYTIKERPROGRAMMET LABORATORIEMEDICIN, 180 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR KLINISK MEDICIN Utbildningsplan Dnr CF 52-184/2007 Sida 1 (7) BIOMEDICINSKA ANALYTIKERPROGRAMMET LABORATORIEMEDICIN, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Biomedical Scientist Programme Laboratory Medicine,

Läs mer

Utbildningsplan för Audionomprogrammet, 120 poäng

Utbildningsplan för Audionomprogrammet, 120 poäng Utbildningsplan för Audionomprogrammet, 120 poäng Study programme in Audiology 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning 2003-04-09 Utbildningsplan för Audionomprogrammet, 120

Läs mer

Utbildningsplan för Programmet för Medicinsk Informatik 160 poäng

Utbildningsplan för Programmet för Medicinsk Informatik 160 poäng Utbildningsplan för Programmet för Medicinsk Informatik 160 poäng Study programme in Medical Informatics, 160 credits (=240 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning 2002-06-12 Senast reviderad

Läs mer

Utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet

Utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet Utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet 1BA13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2007-01-24 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-12-18 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2015-09-29

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng. Study Programme in Nursing, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng. Study Programme in Nursing, 180 ECTS Dnr: 347/2005-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng Study Programme in Nursing, 180 ECTS Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Environmental Science Environment, Health and Working life, 180 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

Utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet

Utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet Utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet 1BA07 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2007-01-24 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-05-04 Senast reviderad av Styrelsen för utbildning

Läs mer

Utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet

Utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet Utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet 1BA16 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2007-01-24 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (9) 1. Basdata 1.1. Programkod 1BA16

Läs mer

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Miljövetarprogrammet XGMVE. Miljövetarprogrammet. Environmental Science Programme

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Miljövetarprogrammet XGMVE. Miljövetarprogrammet. Environmental Science Programme Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Miljövetarprogrammet Programkod: Programmets benämning: XGMVE Miljövetarprogrammet Environmental Science Programme Högskolepoäng/ECTS: Beslut

Läs mer

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet 180 högskolepoäng. Programme in Dental Technology. Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen 2006-11-15

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet 180 högskolepoäng. Programme in Dental Technology. Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen 2006-11-15 Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Dental Technology Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen 2006-11-15 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för tandteknikerprogrammet,

Läs mer

Utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet

Utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet Utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet 1BA13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2007-01-24 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-12-18 Sid 2 (9) 1. Basdata 1.1. Programkod 1BA13

Läs mer

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 60 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr LiU-2014-00409 Fastställd av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2014-03-06. Ersätter

Läs mer

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Biologiprogrammet NGBIO. Biologiprogrammet. 180 högskolepoäng/ects

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Biologiprogrammet NGBIO. Biologiprogrammet. 180 högskolepoäng/ects Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Biologiprogrammet Programkod: Programmets benämning: NGBIO Biologiprogrammet Biology programme Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp

Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp Occupational Therapy Programme, 180 credits MGAT2 Gäller från: höstterminen 2016 Fastställd av Fakultetsstyrelsen vid medicinska fakulteten Fastställandedatum 2016-01-28

Läs mer

Utbildningsplan för tandläkarprogrammet

Utbildningsplan för tandläkarprogrammet Dnr 3-2831/2014 Utbildningsplan för tandläkarprogrammet 2TL13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-12 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2014-09-22

Läs mer

Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet 300 högskolepoäng. Programme in Dental Surgery. Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen åååå-mm-dd

Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet 300 högskolepoäng. Programme in Dental Surgery. Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen åååå-mm-dd Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet 300 högskolepoäng Programme in Dental Surgery Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen åååå-mm-dd 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för tandläkarprogrammet,

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet Institutionen för omvårdnad Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 E-post: ingagreta.nilsson@adm.umu.se www.omvardnad.umu.se Dnr 513-4683-07 Datum 2007-12-10 Sid 1 (8) Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Fysioterapeutprogrammet, 180 hp

Fysioterapeutprogrammet, 180 hp 1(9) Fysioterapeutprogrammet, 180 hp Physiotherapy Programme, 180 credits MGFY2 Gäller från: höstterminen 2016 Utbildningsplan Fastställd av Fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten Fastställandedatum

Läs mer

Sida 1 (7) 1 ALLMÄNT Biomedicinprogrammet leder efter 180 högskolepoäng till en kandidatexamen inom huvudområdet medicin.

Sida 1 (7) 1 ALLMÄNT Biomedicinprogrammet leder efter 180 högskolepoäng till en kandidatexamen inom huvudområdet medicin. INSTITUTIONEN FÖR KLINISK MEDICIN Utbildningsplan Dnr CF 52-183/2007 Sida 1 (7) BIOMEDICINPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Programme for Biomedical Science, 180 ECTS points Utbildningsprogrammet är inrättat

Läs mer

Utbildningsplan för sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Nursing, 180 credits

Utbildningsplan för sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Nursing, 180 credits Utbildningsplan för sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Bachelor Programme in Nursing, 180 credits Programkod: SSH16 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd: 2015-04-22 Ikraftträdande: Höstterminen

Läs mer

Utbildningsplan för Dietistutbildning 180/240 högskolepoäng

Utbildningsplan för Dietistutbildning 180/240 högskolepoäng Dnr: G 217 237/11 Utbildningsplan för Dietistutbildning 180/240 högskolepoäng Dietistprogrammet 180 hp, grundnivå Magisterprogram i klinisk nutrition 60 hp, avancerad nivå Programme in dietetics 180/240

Läs mer

BIOMEDICINSKA ANALYTIKERPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG. Biomedical Scientist Programme, 180 Higher Education Credits

BIOMEDICINSKA ANALYTIKERPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG. Biomedical Scientist Programme, 180 Higher Education Credits HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-315/2010 Sida 1 (8) BIOMEDICINSKA ANALYTIKERPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Biomedical Scientist Programme, 180 Higher Education Credits Utbildningsprogrammet är inrättat

Läs mer

Utbildningsplan för logopedprogrammet

Utbildningsplan för logopedprogrammet Utbildningsplan för logopedprogrammet 2LG07 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Senast reviderad av Styrelsen för utbildning 2011-05-12 Sid

Läs mer

Utbildningsplan för tandteknikerprogrammet, 120 poäng (180 högskolepoäng)

Utbildningsplan för tandteknikerprogrammet, 120 poäng (180 högskolepoäng) Utbildningsplan för tandteknikerprogrammet, 120 poäng (180 högskolepoäng) Study programme in Dental Technology, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning 2002-06-12. Reviderad

Läs mer

Programme in Nursing 180 higher education credits

Programme in Nursing 180 higher education credits Dr G 2013/27 Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Nursing 180 higher education credits Fastställd av Sahlgrenska akademins styrelse 2013-03-20 1. Beslut om fastställande

Läs mer

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng)

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Study programme in Physiotherapy, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av linjenämnden för sjukgymnastutbildning vid Karolinska

Läs mer

Ettårig kompletteringsutbildning till biomedicinsk analytikerexamen, 60 hp. Supplementary study programme to biomedical scientist, 60 credits

Ettårig kompletteringsutbildning till biomedicinsk analytikerexamen, 60 hp. Supplementary study programme to biomedical scientist, 60 credits p59, FSM-5, 1(6) Ettårig kompletteringsutbildning till biomedicinsk analytikerexamen, 60 hp Supplementary study programme to biomedical scientist, 60 credits MGBX3 Gäller från: vårterminen 2019 Utbildningsplan

Läs mer

SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 högskolepoäng

SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 högskolepoäng SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr LiU-2012-00670 Fastställd av fakultetsstyrelsen för Hälsouniversitetet 2012-03-22, reviderad 2012-04-26, 2012-06-07 Ersätter tidigare dnr LiU

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng Programstart: Våren 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet

Läs mer

Socionomprogrammet. Social Work Program. Utbildningens mål

Socionomprogrammet. Social Work Program. Utbildningens mål Samhällsvetenskapliga fakulteten/institutionen för socialt arbete Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: Lennart.Sauer@socw.umu.se www.umu.se Dnr 512-2995-07 Datum 2012-06-07 Sid

Läs mer

PORTFOLIO SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET

PORTFOLIO SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PORTFOLIO SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET Portfolio Portfolion är ett pedagogiskt redskap som möjliggör en fördjupad förståelse för det som studeras och bidra till din personliga och yrkesmässiga utveckling. För

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng

UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng Study Programme in Oral Health Dnr. 473/333-01 Fastställd i institutionsstyrelsen HV 2001-04-04, rev 2005-01-12 Tandhygienistprogrammet

Läs mer

Utbildningsplan för Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning fysiologi, 120 poäng

Utbildningsplan för Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning fysiologi, 120 poäng Utbildningsplan för Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning fysiologi, 120 poäng Study programme in Biomedical Laboratory Science in physiology, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen

Läs mer

Utbildningsplan för Djursjukskötare - kandidatprogram, 180 högskolepoäng Veterinary Nursing Bachelor s Programme, 180 HEC

Utbildningsplan för Djursjukskötare - kandidatprogram, 180 högskolepoäng Veterinary Nursing Bachelor s Programme, 180 HEC Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap 1(9) Utbildningsplan för Djursjukskötare - kandidatprogram, 180 högskolepoäng Veterinary Nursing Bachelor s Programme, 180 HEC 1. Beslut Styrelsen

Läs mer

Ettårig kompletteringsutbildning till biomedicinsk analytikerexamen, 60 hp. Supplementary study programme to biomedical scientist, 60 credits

Ettårig kompletteringsutbildning till biomedicinsk analytikerexamen, 60 hp. Supplementary study programme to biomedical scientist, 60 credits FSM-2, p23 1(6) Ettårig kompletteringsutbildning till biomedicinsk analytikerexamen, 60 hp Supplementary study programme to biomedical scientist, 60 credits MGBX2 Gäller från: vårterminen 2018 Utbildningsplan

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 31 augusti 2004.

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 31 augusti 2004. INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH OMSORG UTBILDNINGSPLAN AMBULANSSJUKVÅRDSPROGRAMMET, 80 poäng Prehospital Emergency Care Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning laboratoriemedicin, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning laboratoriemedicin, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning laboratoriemedicin, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2018 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet

Läs mer

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-99/2010 Sida 1 (6) SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme Paediatric Care, 60 Higher

Läs mer

Utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet

Utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet Dnr 2924/2007-330 Utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet inriktning fysiologi, 120 poäng Study Programme in Biomedical Laboratory Science in Physiology, 180 ECTS credits Fastställd av Styrelsen

Läs mer

Omvårdnad GR (B), Palliativ vård, 7,5 hp

Omvårdnad GR (B), Palliativ vård, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Omvårdnad GR (B), Palliativ vård, 7,5 hp Nursing Science BA (B), Palliativ Care, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR ETTÅRIG KOMPLETTERING TILL BIOMEDICINSK ANALYTIKEREXAMEN 60 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR ETTÅRIG KOMPLETTERING TILL BIOMEDICINSK ANALYTIKEREXAMEN 60 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR ETTÅRIG KOMPLETTERING TILL BIOMEDICINSK ANALYTIKEREXAMEN 60 HÖGSKOLEPOÄNG SUPPLEMENTARY STUDY PROGRAMME TO BIOMEDICAL SCIENTIST 60 CREDITS Fastställd av fakultetsstyrelsen för medicinska

Läs mer

Masterprogram i biomedicin, inriktning laboratoriemedicin och experimentell medicin.

Masterprogram i biomedicin, inriktning laboratoriemedicin och experimentell medicin. 1 Medicinska fakultetsstyrelsen Masterprogram i biomedicin, inriktning laboratoriemedicin och experimentell medicin. 120 högskolepoäng (hp) Nivå A LADOK VABIM Programbeskrivning Masterprogrammet innehåller

Läs mer

PROGRAMMET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP, FÖRDJUPNING FYSIOLOGI, 120/160 POÄNG

PROGRAMMET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP, FÖRDJUPNING FYSIOLOGI, 120/160 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR KLINISK MEDICIN Utbildningsplan Dnr CF 52-204/2006 Sida 1 (8) PROGRAMMET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP, FÖRDJUPNING FYSIOLOGI, 120/160 POÄNG Programme for Biomedical Laboratory

Läs mer

Mikrobiella patogener, kroppens immunförsvar och cellsignalering, 30 hp

Mikrobiella patogener, kroppens immunförsvar och cellsignalering, 30 hp 8BKG32 Mikrobiella patogener, kroppens immunförsvar och cellsignalering, 30 hp Microbial Pathogens, Host Defence and Cell Signaling Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: 2017 HT PRELIMINÄR Kursplan

Läs mer

Utbildningsplan för. Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning fysiologi, 120 poäng

Utbildningsplan för. Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning fysiologi, 120 poäng Utbildningsplan för Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning fysiologi, 120 poäng Study Programme in Biomedical Laboratory Science in Physiology, 180 ECTS credits Fastställd av Styrelsen för utbildning

Läs mer

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 Dnr 514-1081-07 Datum 2012-03-23 Sid 1 (7) Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Bachelor of Science Programme

Läs mer

BIOMEDICINSKA ANALYTIKERPROGRAMMET FYSIOLOGI 180 HÖGSKOLEPOÄNG

BIOMEDICINSKA ANALYTIKERPROGRAMMET FYSIOLOGI 180 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR KLINISK MEDICIN Utbildningsplan Dnr CF 52-185/2007 Sida 1 (7) BIOMEDICINSKA ANALYTIKERPROGRAMMET FYSIOLOGI 180 HÖGSKOLEPOÄNG Biomedical Scientist Programme Physiology, 180 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

GLOBALA EKOSYSTEM OCH HÄLSA, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

GLOBALA EKOSYSTEM OCH HÄLSA, 120 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR NATURVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-640/2007 Sida 1 (7) GLOBALA EKOSYSTEM OCH HÄLSA, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Global Ecosystems and Health, 120 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat och

Läs mer

Masterprogram i biomedicin Masterprogram i biomedicin, inriktning laboratoriemedicin. Masterprogram i biomedicin, inriktning experimentell medicin

Masterprogram i biomedicin Masterprogram i biomedicin, inriktning laboratoriemedicin. Masterprogram i biomedicin, inriktning experimentell medicin UTBILDNINGSPLAN Dnr M 2009/226 1 Medicinska fakultetstyrelsen Masterprogram i biomedicin Masterprogram i biomedicin, inriktning laboratoriemedicin Masterprogram i biomedicin, inriktning experimentell medicin

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 31 augusti 2004.

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 31 augusti 2004. 040624 INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH OMSORG UTBILDNINGSPLAN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPROGRAMMET, 80 poäng Health- and Medical Care Program, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

2. Förkunskaper och andra antagningsvillkor

2. Förkunskaper och andra antagningsvillkor 1(9) Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Utbildningsplan för Djursjukskötare - kandidatprogram, 180 högskolepoäng Veterinary Nursing - Bachelor s programme, 180 credits 1. Beslut Styrelsen

Läs mer

AKUT- OCH AMBULANSSJUKVÅRDSPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

AKUT- OCH AMBULANSSJUKVÅRDSPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-644/2009 Sida 1(6) AKUT- OCH AMBULANSSJUKVÅRDSPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Emergency and Ambulance Care Programme, 120 Higher Education Credits Utbildningsprogrammet

Läs mer

Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 2

Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 2 Dnr: BIGLN2/20161 Lärarutbildningsnämnden Biologi Kursplan Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 2 Kurskod: BIGLN2 Kursens benämning: Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 2 Science with a didactical

Läs mer

LÄKARPROGRAMMET, 330 högskolepoäng

LÄKARPROGRAMMET, 330 högskolepoäng HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-316/2010 Sida 1 (11) LÄKARPROGRAMMET, 330 högskolepoäng Programme in Medicine, 330 Higher Education Credits Utbildningsprogrammet är inrättat och utbildningsplanen

Läs mer

SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 högskolepoäng

SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 högskolepoäng SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 högskolepoäng Hälsouniversitetet Utbildningsplan Fastställd av fakultetsstyrelsen för Hälsouniversitetet 2008-03-26 Dnr LiU 2008/01315 Reviderad 2010-05-25 1 Utbildningsplan

Läs mer

Möbel- och byggnadshantverk, 120 hp

Möbel- och byggnadshantverk, 120 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Möbel- och byggnadshantverk, 120 hp Furniture Making and Building Crafts, 120 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TMBHG Grundnivå MIUN

Läs mer

Laboratorievetenskap inom molekylärbiologi och metabolism, 30 hp Biomedical Laboratory Science in Molecular Biology and Metabolism, 30 credits

Laboratorievetenskap inom molekylärbiologi och metabolism, 30 hp Biomedical Laboratory Science in Molecular Biology and Metabolism, 30 credits 1(6) 8BLG20 Laboratorievetenskap inom molekylärbiologi och metabolism, 30 hp Biomedical Laboratory Science in Molecular Biology and Metabolism, 30 credits Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från:

Läs mer

Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet 200 poäng

Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet 200 poäng Dnr 5867/2008-400 Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet 200 poäng Study programme in Dentistry 200 credits (=300 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning 2006-05-17 Senast reviderad av Styrelsen

Läs mer

Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng

Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 MDH 2.1.2-390/11 Programkod: AMM03 Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng Master of Science in Soil and Water Systems, 120 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Retail Education with Specialization in Textile and Fashion 180 credits

Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Retail Education with Specialization in Textile and Fashion 180 credits Utbildningsplan Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Retail Education with Specialization in Textile and Fashion 180 credits Ladokkod: TGMBU Version: 4.0 Utbildningsnivå: Grundnivå

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 ECTS Credits Dnr: 1013/2007-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng Computer Engineering Programme, 180 ECTS

Läs mer

Socionomprogrammet Bachelor of Science in Social Work 210 Högskolepoäng

Socionomprogrammet Bachelor of Science in Social Work 210 Högskolepoäng Utbildningsplan för Socionomprogrammet Bachelor of Science in Social Work 210 Högskolepoäng Socionomprogrammet bygger på socialt arbete som vetenskap. Ämnesstudierna har genomgående forskningsanknytning

Läs mer

Utbildningsplan för Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng. Programme in Physiotherapy

Utbildningsplan för Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng. Programme in Physiotherapy Sahlgrenska akademin Dnr G217 4713/06 Utbildningsplan för Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Physiotherapy Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen 2006 11 24 1. Beslut om fastställande

Läs mer

Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan

Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan Fastställd av fakultetsstyrelsen för Hälsouniversitetet 2009-05-06 Dnr LiU2009-00557

Läs mer

Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180 hp

Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180 hp Study Programme of Health and Rehabilitation in Working Life, 180 Higher Education Credits Allmänna data om programmet

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) 2015-12-02 Dnr SU FV-3.2.5-3779-15 Lokal examensbeskrivning Naturvetenskaplig kandidatexamen Huvudområde: Miljövetenskap med någon av inriktningarna biologi, kemi eller geovetenskap Environmental

Läs mer

Fysioterapeutprogrammet

Fysioterapeutprogrammet 1 Medicinska fakultetsstyrelsen Fysioterapeutprogrammet 180 högskolepoäng (hp) Nivå G VGFYT Programbeskrivning Fysioterapeutyrket Fysioterapeuter är den tredje största professionen inom hälso- och sjukvården

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell teknik, 120 poäng. The Programme in Industrial Engineering, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell teknik, 120 poäng. The Programme in Industrial Engineering, 180 ECTS Dnr: 843/2005-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell teknik, 120 The Programme in Industrial Engineering, 180 ECTS Ansvarig institution

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre, 60 hp

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre, 60 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET - INRIKTNING MOT VÅRD AV ÄLDRE Programkod: VASVM Fastställd av HVS-nämnden 2007-02-01 Vers. 001 Utbildningsplan Specialistsjuksköterskeprogrammet

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120 points Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 60 högskolepoäng Postgraduate Programme in Specialist Nursing Intensive Care 60 credits UTBILDNINGSPLAN Gäller från och med höstterminen

Läs mer

Klinisk laboratoriemetodik

Klinisk laboratoriemetodik DNR LIU-2014-01546 1(6) Klinisk laboratoriemetodik Programkurs 15 hp Clinical Laboratory Methodology 8BMX04 Gäller från: 2017 HT Fastställd av Grundutbildningsnämnden Fastställandedatum 2010-09-15 Revideringsdatum

Läs mer

Masterprogram i vattenkvalitetsbedömning, 120 högskolepoäng

Masterprogram i vattenkvalitetsbedömning, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZWS20 Masterprogram i vattenkvalitetsbedömning, 120 högskolepoäng Master Program in Inland Water Quality Assessment, 120 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKPROGRAM I PALLIATIV VÅRD

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKPROGRAM I PALLIATIV VÅRD Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKPROGRAM I PALLIATIV VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogram i palliativ vård Postgraduate Diploma

Läs mer

8MEA07. Medicinsk genetik, 7,5 hp. Medical Genetics. Programkurs. Medicinska fakulteten. Gäller från: 2017 HT PRELIMINÄR. Kursplan

8MEA07. Medicinsk genetik, 7,5 hp. Medical Genetics. Programkurs. Medicinska fakulteten. Gäller från: 2017 HT PRELIMINÄR. Kursplan 8MEA07 Medicinsk genetik, 7,5 hp Medical Genetics Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: 2017 HT PRELIMINÄR Kursplan Fastställd av Grundutbildningsnämnden Fastställandedatum 2012-12-07 Reviderad

Läs mer

Kursplan TP3MO1, Människan i ohälsa 1: Fysiologi, patologi, invärtesmedicin och öron-, näs- och halssjukdomar, 24 högskolepoäng

Kursplan TP3MO1, Människan i ohälsa 1: Fysiologi, patologi, invärtesmedicin och öron-, näs- och halssjukdomar, 24 högskolepoäng Dnr: G 25 50/10 Kursplan TP3MO1, Människan i ohälsa 1: Fysiologi, patologi, invärtesmedicin och öron-, näs- och halssjukdomar, 24 högskolepoäng Grundnivå Man in Un-health 1: Physiology, General Pathology,

Läs mer

Masterprogram i språk och litteratur

Masterprogram i språk och litteratur Masterprogram i språk och litteratur MA Programme (2 years) in Language and Literature 1. Basdata Omfattning 120 högskolepoäng Examen Beroende på valda kurser leder utbildningsprogrammet fram till filosofie

Läs mer