Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 9:00. Preliminär sluttid kl. 12:00. Plats Socialförvaltningen, Fabriksgatan 31, sammanträdesrum plan 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 9:00. Preliminär sluttid kl. 12:00. Plats Socialförvaltningen, Fabriksgatan 31, sammanträdesrum plan 3."

Transkript

1 KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Socialnämnden Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 9:00. Preliminär sluttid kl. 12:00. Plats Socialförvaltningen, Fabriksgatan 31, sammanträdesrum plan 3. Partigruppmöten Partigruppmöten hålls under dagen. S, V, C i sammanträdesrum plan 3. M, FP, KD i grupprum plan 3. Förhinder anmäls omgående till Socialförvaltningen, Martina Eriksson, telefon eller e-post Välkomna! Enligt uppdrag Martina Eriksson Nämndsekreterare Behandling av mötesärende 1. Fastställande av dagordning samt protokolljusterare Förslag Josefin Hellvin (V) Beslutsärenden 2. Ekonomisk rapport efter juli Trainee 4. Ej verkställda beslut 2:a kvartalet Rapport synpunkter avvikelser Lex Sarah 2015 Informationsärenden 6. Information från förvaltningschef och ordförande 7. Tillsyn oanmäld , Aquarellen - Inspektionen för vård och omsorg Dnr / Tillsyn oanmäld Villa Ossian och Amira , Inspektionen för vård och omsorg, / Öppna jämförelser funktionsnedsättning

2 Socialnämnden KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (2) 10. Anmälan av delegationsärenden 11. Anmälan av kännedomsärenden 12. Inbjudningar och förrättningar 13. Övrigt

3 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert SN 2014/ Tel Socialnämnden Ekonomisk rapport efter juli 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den ekonomiska rapporten efter juli Bakgrund Fr.o.m. mars månad redovisas en ekonomisk rapport/uppföljning inklusive helårsprognos i Socialnämnden. Kristina Appert Avdelningschef ekonomi Cecilia Frid Socialchef Bilagor Ekonomisk rapport efter juli 2015 Statistik efter juli 2015 Socialförvaltningen Verksamhetschef och handläggare Tel vx

4 Handläggare Datum Kristina Appert Ekonomisk rapport efter juli månad 2015 Prognosen är oförändrad jämfört med maj. Det innebär att socialnämndens utfallsprognos fortfarande pekar mot ett underskott gentemot budget med 5 mkr vid årets slut. De besparingsåtgärder som är på gång hinner inte ge helårseffekt under innevarande år. Med en ökad kostnadsutveckling för försörjningsstödet samt utebliven kompensation för förändrade jour och ob-avtal där den årliga kostnadsökningen är beräknad till 4,7 mkr finns risk för ytterligare underskott. Därför fortsätter arbetet med ytterligare effektiviseringsåtgärder. Ett minusresultat på 5 mkr innebär att socialnämnden uppnår hälften av årets sparbeting på totalt 10 mkr. Effektiviseringsåtgärder Arbetet med de effektiviseringsåtgärder som presenterats under våren fortsätter. Vid septembersammanträdet kommer avrapportering att ske. Funktionshinderomsorgen/socialpsykiatri Kostnaderna inom funktionshinderomsorgen och socialpsykiatrin visar totalt ett underskott på 0,7 mkr efter juli månad. Det är främst personlig assistans, som visar underskott. Även kostnaderna för bemanningsservice samt boendestöd ligger något högre än budgeterat. Inom bostad med särskild service-barn och korttidsvistelse ligger kostnaderna dock något under riktpunkt. Med de åtgärder som vidtas väntas kostnaderna totalt sett balansera budgeten vid årets slut. Ensamkommande flyktingbarn Antalet ensamkommande flyktingbarn har ökat kraftigt i landet. Enligt Migrationsverket tog Sverige emot ensamkommande barn under 2013, drygt under Prognosen för 2015 är ett mottagande av flyktingbarn. Den kraftiga ökningen innebär stora utmaningar för landets kommuner. Under första halvåret har det endast anvisats ett fåtal flyktingar till Kalmar. För att ligga i balans i förhållande till 2015 års fördelningstal har Kalmar därför fått ta emot många under juli månad. Överinskrivningar har därför skett på samtliga boenden. Omflyttningar har gjorts i lokaler för att få fram fler boendeplatser. Extra boende vid Slöjdaregatan kommer att öppnas upp, förhoppningsvis i början av september. Dessutom har 5 externa placeringar fått göras för att Avdelning för ekonomi Socialförvaltningen Adress Box 128, Kalmar Besök Nyggatan 36 Tel vx Fax

5 2 (2) klara av mottagandet. Kostnaderna väntas kunna täckas av de statsbidrag som kommunen erhåller från Migrationsverket. Försörjningsstödet Försörjningsstödet tenderar att öka. Jämfört med förra året har kostnaderna efter juli ökat med 2,2 mkr och antalet hushåll är i snitt ca 50 fler varje månad. Underskottet beräknas till 1 mkr vid årets slut men riskerar bli större om inte sysselsättningsåtgärder prioriteras än mer för den här gruppen. Barn och ungdomsvården Antalet externa institutionsplaceringar minskar jämfört med förra året. Däremot ökar antalet familjehemsplaceringar vilket medfört ökade kostnader. Totalt väntas underskottet för barn/ungdomsplaceringar bli 2 mkr vid årets slut. Finns risk för ytterligare underskott när det gäller familjehemsvården. Vuxna missbruksvården Antalet externa institutionsplaceringar minskade i början av året men har ökat något över sommaren. Antalet LVM-mässiga personer har ökat kraftigt vilket är en orsak till den här utvecklingen. Placeringarna har förhindrat omedelbara omhändertaganden. Jämfört med KKKVH-kommunerna har Kalmar lägst antal LVM-placeringar. Underskott för placeringar väntas bli 2 mkr vid året slut. Finns risk för ytterligare underskott. Socialförvaltningen Kristina Appert Avdelningschef ekonomi

6 Ekonomisk rapport efter juli månad 2015

7 Utfallsprognos Beräknat underskott Placeringar barn/ungdomar -2 mkr Placeringar vuxna missbrukare -2 mkr Försörjningsstöd 1 mkr Totalt -5 mkr Risk för underskott IT-kostnader Nytt avtal för jour/beredskap/ob-ersättning

8 Tkr Utbetalt försörjningsstöd per månad Fös exkl flykt 2013 Fös exkl flykt 2014 Fös exkl flykt 2015 Budget Flykting 2015 JAN FEBR MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DEC Flykting 2014

9 Hushåll med försörjningsstöd Familjetyp Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Endast barn Ensam kvinna med barn Ensam kvinna utan barn Ensam man med barn Ensam man utan barn Gift/sambo med barn Gift/sambo utan barn Summa Ålder Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Summa

10 Antalet beslut om placeringar vuxna missbrukare 2015 Totalt antal unika personer Antal beslut Totalt antal Lagrum antal beslut Smedbacken Ext inst. - HVB Stödb/famhem beslut SoL LVM Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

11 Antalet externt institutionsplacerade barn/ungdomar Placeringsenheten 2015 Antal unika personer Varav Varav plac: Varav utsluss Lagrum LSS/ IB Avslut Nya plac UB SIS Utred Behandl eller eftervård SoL LVU Psykiatri Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

12 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2015/ Socialnämnden Trainee Förslag till beslut Socialnämnden beslutar godkänna information och förslag till förändring av traineeverksamhet. Bakgrund Sedan hösten 2007 har en traineeutbildning funnits som ett samarbete mellan omsorgsförvaltningen och Stagneliusskolans vård- och omsorgsprogram. From 2010 flyttades vård- och omsorgsprogrammet till Jenny Nyströmskolan. Socialförvaltningen utvecklade samarbetet med skolan till att även gälla elever antagna till Barn- och fritidsprogrammet med pedagogisk inriktning. Samarbetet innebär att när elever påbörjar sin utbildning erbjuds de plats i ett traineeprogram. Syftet är att knyta kvalificerade medarbetare till verksamheterna för att täcka rekryteringsbehovet och höja kompetensnivån. Eleven får en chans att kvalificera sig till en tillsvidareanställning vid utbildningens slut. Det har under våren uppstått behov av att förtydliga och förändra traineekonceptet. Det ursprungliga konceptet fortsätter att gälla fram till sommaren From hösten 2015 föreslås nya bestämmelser för att elev ska få fortsätta som trainee. - Elev ska vara godkänd i alla karaktärämnen samt på den arbetsplatsförlagda utbildningen (APL). Totalt gäller p. - Körkortsutbildning ska vara påbörjad. Körkortet ska vara klart efter provanställningen. - Uppfyller eleven de krav som ställts, erbjuds en provanställning på 6 månader i direkt anslutning till avslutad utbildning. Bilaga: Trainee Barbro Schött Avdelningschef personal Cecilia Frid Socialchef Socialförvaltningen Personalavdelningen Tel vx

13 Handläggare Datum Annika Eriksson Trainee Bakgrund Syftet med trainee är att knyta kvalificerade medarbetare till Omsorgs- och Socialförvaltningen för att täcka rekryteringsbehovet och höja kompetensnivån. De elever som deltar i trainee kommer att få stöd och vägledning under utbildningstiden. Eleverna får på så sätt en kontinuerlig information om verksamheterna och hur det är att vara anställd inom Kalmar kommun. Från och med det år eleven fyller 18 år och har avslutat åk 2 erbjuds semestervikariat. Om kraven är uppfyllda för trainee efter åk 3 blir eleven anvisad en tillsvidare anställning i direkt anslutning till avslutad utbildning. Placeringen ska i första hand vara på den senaste arbetsplatsförlagda (APL) utbildningsplatsen inom Kalmar kommun. Behörighet Alla som har blivit antagna till Vård-och omsorgsprogrammet/barn-och fritidsprogrammet med pedagogisk inriktning erbjuds plats i trainee. Under de första skolveckorna får eleverna information från arbetsgivaren. Krav För att eleverna ska kunna erbjudas fortsatt deltagande och i förlängningen en tillsvidareanställning, måste följande krav uppfyllas: Eleven ska vara godkänd i alla ämnen samt på den arbetsplatsförlagda utbildningen (APL). Närvarokrav. Endast giltig frånvaro accepteras. Uppföljning sker i samarbete med skolan. Semestervikariat. Efter åk 2 ska eleven varit anställd på ett semestervikariat inom förvaltningen. Körkortsutbildning ska vara påbörjad. Visad lämplighet. Eleven ska ha goda vitsord för yrket under sitt semestervikariat. Kraven uppfylls inte Eleven måste avsluta trainee. Socialförvaltningens ansvar upphör. Eleven kan när som helst avsluta sitt deltagande även om behörighet finns. Elev som pga. ålder inte kan erbjudas ett sommarvikariat efter avslutad åk 2, får i stället möjlighet till semestervikariat efter åk 3. När detta semestervikariat är avslutat och övriga krav är uppfyllda kommer eleven att anvisas en tillsvidareanställning i direkt anslutning till vikariatet. Personalavdelningen Socialförvaltningen Adress Box 834, Kalmar Besök Nygatan 36 Tel vx

14 2 (4) APL: När eleverna är på praktik samlas de till en träff för att bli informerade om olika områden som rör verksamheterna t.ex. arbetsgivarens krav, dokumentation, kommunens olika policy m.m. I årskurs 1 blir det ett informationstillfälle och i årskurs 2 och 3 två informationstillfällen vardera. Erbjudandet om en tillsvidareanställning gäller endast i direkt anslutning till avslutad utbildning. Fortsatt arbete med trainee fram till sommaren 2017 Fram till sommaren 2017 fortsätter arbetet som vanligt med trainee elever som finns kvar i nuvarande koncept. Omsorgs- och Socialförvaltningen fortsätter att bjuda in professioner från verksamheten för att undervisa trainee eleverna i bl.a. förflyttningsteknik, social dokumentation och kommunens olika policys. Personalutvecklare från respektive förvaltning närvarar minst en gång per termin under lektionstid och informerar om verksamheten och vad det innebär att vara anställd i Kalmar kommun. Socialförvaltningens ambassadörer och Omsorgsförvaltningens PA-funktion har kontinuerlig kontakt med lärare på Jenny Nyströmskolan gällande de krav som finns specificerade. Praktiksamordnaren ordnar med praktikplaceringar för både trainee elever och övriga elever på Vård- och omsorgsprogrammet/barn och fritidsprogrammet. Som tidigare ordnas avslutning för trainee eleverna i samband med skolavslutningen och anställningsavtalen skrivs under. Förslag på förändring from hösten 2015 Under de första skolveckorna kommer arbetsgivaren att ge information angående trainee till eleverna i åk 1 på Vård- och omsorgsprogrammet/barn och fritidsprogrammet med pedagogisk inriktning. Elev som fyllt 18 år och går i åk 2 och åk 3 ska göra två semesterperioder. Elev som inte fyllt 18 år i åk 2 erbjuds semestervikariat på minst 4 veckor i Kalmar kommun, alternativt väljer att arbeta i sin hemkommun. Det är eleven som ansvarar för att ordna sitt semestervikariat i sin hemkommun. Intyg krävs från arbetsgivaren. Uppfyller eleven nedanstående krav erbjuds en provanställning på 6 månader i direkt anslutning till avslutad utbildning. Allmänna bestämmelser (AB) gäller. Behörighet Alla som har blivit antagna till Vård- och omsorgsprogrammet/barn och fritidsprogrammet med pedagogisk inriktning erbjuds plats i trainee. Krav För att eleven ska få fortsätta som trainee och i förlängning erbjudas en provanställning på 6 månader, måste följande krav uppfyllas: Eleven ska vara godkänd i alla karaktärsämnen samt på den arbetsplatsförlagda utbildningen (APL). 1500p gäller. Närvarokrav. Endast giltig frånvaro accepteras. Uppföljning sker i samarbete med skolan. Semestervikariat (se stycke 2 under förslag) Körkortsutbildning ska vara påbörjad. Efter provanställning på 6 månader ska körkortet vara klart. Visad lämplighet under APL och semestervikariat.

15 3 (4) Kraven uppfylls inte Eleven avslutas som trainee. Eleven kan själv, när som helst, avbryta sitt deltagande i trainee. Ambassadörernas (Socialförvaltningen) och PA-funktionens (Omsorgsförvaltningen) roll inom traineeverksamheten Håller kontakt med klasser, elever, lärare. Besöker kontinuerligt klasser, föräldramöten, styrgrupper, referensmöte. Meddelar skolan, vid referensgruppsmöten, om någon traineelev inte uppfyller kraven. Informerar även till personalutvecklare/samordnare om detta. Bjuder in MAS, dietist, sjuksköterska som ger information om förflyttningsteknik, hot och våld, dokumentation. Utbyter mellan ambassadörerna om deras erfarenhet tillsammans med skolans teori. Ser till så att dessa sker parallellt. Diskussion om aktuella ämnen. Ansvarar för de s.k. avbrytande kontrakten. Kallar till referensgruppsmöte 2 ggr/termin.

16 4 (4) Följande kurser inom respektive program på totalt 1500p. Vård och omsorg Hälsopedagogik (100p) Medicin 1 (150p) Etik och människans livsvillkor (100p) Psykologi 1 (50p) Psykiatri 1 (100p) Samhällskunskap 1a1 (50p) Specialpedagogik 1 (100p) Vård- och omsorgsarbete 1 (200p) Vård- och omsorgsarbete 2 (150p) Vårdpedagogik och handledning (100p) *Vård och omsorg vid demenssjukdom (100p) *Äldres hälsa och livskvalitet (200p) *Medicin 2 (100p) *Socialpedagogik (100p) *Akutsjukvård (200p) *Internationellt arbete (100p) *Eget val på minst 400p Barn och fritid, pedagogisk inriktning Hälsopedagogik (100p) Kommunikation (100p) Lärande och utveckling (100p) Människors miljöer (100p) Pedagogiskt ledarskap (100p) Barns lärande och växande (100p) Pedagogiskt arbete (200p) Kost och hälsa (100p) Grundläggande vård och omsorg (100p) Aktivitetsledarskap (100p) Skapande verksamhet (100p) Specialpedagogik 1 (100p) Specialpedagogik 2 (100p) *Samhällskunskap 1a1 (50p) *Naturkunskap 1a1 (50p) *Svenska 1 (100p) *Eget val på minst 100p

17 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller SN 2015/ Socialnämnden Ej verkställda beslut 2:a kvartalet 2015 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna informationen avseende ej verkställda beslut för 2:a kvartalet 2015 och överlämna denna till kommunfullmäktige. Bakgrund Socialnämnden ska kvartalsvis redovisa ej verkställda beslut till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Rapporten ska också redovisas för kommunens revisorer samt rapporteras till kommunfullmäktige. Detta enligt 28 f-h LSS samt 16 kap. 6 f-h SoL. De beslut som inte har verkställts inom tre månader från datum då beslut togs samt avbrott i verkställigheten som varar mer än tre månader ska rapporteras. I bifogad fil finns redovisning av de beslut som rapporterats till IVO för 2:a kvartalet 2015 och avser såväl ärenden som tidigare rapporterats som ej verkställda med datum för när de verkställts samt de ärenden som kvarstår som ej verkställda eller har tillkommit under senaste kvartalet. Anledning till att beslut ej verkställts avseende SoL De ej verkställda besluten gällande kontaktfamilj beror på att det saknas lämplig uppdragstagare eller att den enskilde tackat nej till förslag. Avslut utan verkställighet har bl.a. skett med anledning av att personen flyttat från kommunen. Anledning till att beslut ej verkställts avseende LSS Orsaker till att beslut ej verkställts är framförallt avsaknad av lämplig uppdragstagare eller att den enskilde tackat nej till erbjudandet när det gäller kontaktperson. När det gäller bostad för vuxna saknas det lediga bostäder, någon brukare har erbjudits bostad men valt ett senare inflyttningsdatum dessutom har en person tackat nej till erbjudande. Socialförvaltningen

18 SN 2015/ (2) Ingela Möller Avdelningschef Cecilia Frid Förvaltningschef Bilaga 1. Rapport ej verkställda beslut 2:a kvartalet 2015

19 1 Rapport ej verkställda beslut 2:a kvartalet 2015 Socialnämnden ska kvartalsvis redovisa ej verkställda beslut till IVO, inspektionen för vård och omsorg. De beslut som inte har verkställts inom tre månader från datum då beslut togs samt avbrott i verkställigheten som varar mer än tre månader ska rapporteras. Ej verkställda beslut enligt SoL per (Kvartal 2) Bistånd SoL OF IFO Datum för gynnande beslut Datum för avbrott Datum för verkställighet Datum för avslut utan verkställighet Kön Kontaktperson IFO M Kontaktperson IFO M Kontaktperson IFO M Kontaktperson IFO M Kontaktperson IFO M Kontaktperson IFO M Kontaktperson IFO M Kontaktperson IFO M Kontaktperson IFO M Kontaktfamilj IFO M Kontaktfamilj IFO M Kontaktfamilj IFO M Kontaktfamilj IFO M Kontaktfamilj IFO M Bostad IFO M Bostad IFO M De ej verkställda besluten gällande kontaktfamilj beror på att det saknas lämplig uppdragstagare eller att den enskilde tackat nej till förslag. Utredning av tilltänkta kontaktpersoner pågår. Avslut utan verkställighet har bl.a. skett med anledning av att personen flyttat från kommunen. Av sammanställningen framkommer att alla beslut gäller män.

20 2 Ej verkställda beslut enligt LSS per (Kvartal 2) Bistånd Datum för gynnande beslut Datum för avbrott Datum för verkställighet Datum för avslut utan verkställighet Kön Kontaktperson * K Kontaktperson M Kontaktperson K Kontaktperson M Bostad för vuxna Bostad för Vuxna Bostad för vuxna Bostad för vuxna Bostad för vuxna Bostad för vuxna Bostad för vuxna Bostad för vuxna Bostad för vuxna *delvis verkställt M M M M K K K M K Orsaker till att beslut ej verkställts är framförallt avsaknad av lämplig uppdragstagare eller att den enskilde tackat nej till erbjudandet när det gäller kontaktperson. När det gäller bostad för vuxna saknas det lediga bostäder, någon brukare har erbjudits bostad men valt ett senare inflyttningsdatum dessutom har en person tackat nej till erbjudande.

21 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller SN 2015/ Socialnämnden Rapport synpunkter, avvikelser och Lex Sarah 2015 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna rapport Synpunkter/ avvikelser/ Lex Sarah 2:a kvartalet 2015 enligt bilaga. Bakgrund Socialförvaltningen arbetar kontinuerligt med att förbättra kvaliteten i verksamheten. En viktig del av detta är att hantera de synpunkter, avvikelser och Lex Sarah rapporter som inkommer för att förebygga att brister upprepas och för att hitta eventuella systemfel i organisationen. Som en del av socialförvaltningens kvalitetsarbete och kommunens ledningssystem ska förvaltningen kvartalsvis rapportera till nämnden de synpunkter, avvikelser och Lex Sarah rapporter som inkommit och handlagts av förvaltningen. Ingela Möller Avdelningschef Cecilia Frid Förvaltningschef Bilaga 1. Rapport synpunkter/avvikelser/lex Sarah 2:a kvartalet 2015 Socialförvaltningen Verksamhetschef och handläggare Tel vx

22 Synpunkter 2015 kvartal 2 Nr i Streamflow Typ av synpunkt Datum Verksamhetsområde 304 Klagomål på otrevligt bemötande VO insatser missbruk och socialpsykiatri 316 Klagomål på att personal hänvisar anhörig till obrukbar telefon VO insatser missbruk och socialpsykiatri 354 Klagomål. Inget svar under telefontid VO insatser missbruk och socialpsykiatri 891 Klagomål på att utskrift i Timecare ej fungerar VO insatser funktionsnesättning 58 Klagomål på bemötande boendestöd VO insatser missbruk och socialpsykiatri 272 Klagomål på bemötande VO insatser funktionsnesättning 324 Klagomål på ofullständig återkoppling VO mottagning och utredning 553 Klagomål på barnavårdsutredning från person som ej är part VO mottagning och utredning Avvikelser HSL 2015 kvartal 2 Registrering Typ Antal Procapita Fall 10 Procapita Läkemedel 48 Procapita Specifik omvårdnad 1 Avvikelser 2015 kvartal 2 Nr i Streamflow Typ av avvikelse Datum Verksamhetsområde 110 Fax slutar att skriva ut med automatik VO mottagning och utredning 690 Behandlare ej anmält oro för barn VO insatser missbruk och socialpsykiatri 383 Personal inlåst i lokalerna VO mottagning och utredning 499 Schematurer i Timecare försvinner VO insatser arbete och sysselsättning 516 Obemannad anmälningstelefon VO mottagning och utredning 727 Problem att skriva ut från Timecare VO insatser funktionsnesättning 433 Inget svar i bakjourtelefonen VO mottagning och utredning 1 Möjlighet att ta sig upp på taket till Aquarellen VO insatser barn och unga 590 Arbetstagare föll av häst VO insatser arbete och sysselsättning 645 Förväxling av labbsvar VO insatser missbruk och socialpsykiatri

23 Rutin i genomförandeplan ej utförd med följd att brukare missade 743 färdtjänstresa VO insatser funktionsnesättning 117 Person har beviljats stöd utan ansökan VO mottagning och utredning 349 Problem med anteckning i Timecare VO insatser funktionsnesättning 354 Inget svar under telefontid VO insatser missbruk och socialpsykiatri 382 Anteckningar försvinner i Timecare VO insatser funktionsnesättning 891 Utskrift i Timecare fungerar ej VO insatser funktionsnesättning 639 Fel besöksadress i kallelse till brukare VO mottagning och utredning 58 Bemötande boendestöd VO insatser missbruk och socialpsykiatri 272 Bemötande VO insatser funktionsnesättning 648 Klient insläppt i handläggarrum VO mottagning och utredning 555 Beviljad insats ej utförd VO insatser funktionsnesättning 324 Ofullständig återkoppling VO mottagning och utredning Lex Sarah rapporter 2015 kvartal 2 Dnr Typ av händelse Datum Verksamhetsområde Ingen Lex Sarah rapport inkommen under kvartal 2

24 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Margit Lindholm Johansson SN 2014/ Socialnämnden Tillsyn oanmäld , Aquarellen Inspektionen för vård och omsorg Dnr /2014 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. Bakgrund I augusti 2014 gjorde IVO en oanmäld inspektion på Aquarellen. Med anledning av att en 16-årig flicka bodde i utslusslägenhet i direkt anslutning till Aquarellen begärde IVO socialnämndens yttrande om vilka övervägande som gjorts i samband med detta. I beslut ställde IVO krav på att det säkerställdes att det finns personal tillgänglig dygnet runt och att vidtagna åtgärder redovisades. Nämnden tog beslut om yttrande i mars. IVO har bedömt att åtgärderna var relevanta och fattade beslut om att avsluta ärendet. Margit Lindholm Johansson Verksamhetschef Cecilia Frid Socialchef Bilagor Beslut från IVO Nämndens yttrande Socialförvaltningen Verksamhetschef och handläggare Tel vx

25

26

27 UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum Socialnämnden 62 Tillsyn oanmäld , Aquarellen - Inspektionen för vård och omsorg Dnr /2014 Dnr SN 2014/ Handlingar Tjänsteskrivelse daterad Yttrande till IVO daterat Protokollsutdrag 163 från socialnämndens protokoll Beslut från IVO daterat Verksamhetschef Margit Lindholm Johansson informerar i ärendet. Bakgrund Den 30 augusti gjorde Inspektionen för vård och omsorg (IVO) en oanmäld inspektion på Aquarellen med särskilt fokus på bemanning, lokaler, säkerhet samt barns rätt till delaktighet. Efter vad som framkom på besöket begärde IVO yttrande kring nämndens övervägande vid akuta placeringar samt vilka överväganden som gjorts i samband med en 16-årig flicka som placerats i utslusslägenhet. Yttrande lämnades av nämnden I beslut ställer IVO krav på åtgärden att det säkerställs att det finns personal tillgänglig dygnet runt i de av verksamhetens lokaler där barn bor och vistas. Redovisning av vidtagna åtgärder ska redovisas till IVO. Redovisning av åtgärder Aquarellens utslussningslägenheter är ett komplement till Aquarellens ordinarie verksamhet. Verksamheten är utformad för ungdomar som utvecklats positivt på Aquarellen men som inte ännu har egna resurser eller har tillräckligt stöd av anhöriga eller andra vuxna för att kunna bo i eget boende. Ungdomarna behöver därför stöd och träning av Aquarellen med målet att de ska kunna flytta ut i eget självständigt boende. Utslussningslägenheterna ligger helt i anslutning till Aquarellen och ungdomarna kan få omsorg, daglig tillsyn, stöd och vägledning av personal som är knuten till Aquarellen. Personal finns tillgänglig dygnet runt för ungdomar boende i utslussningslägenheterna. Det är tänkt att installera ett signal/larmsystem så att ungdomarna i utslusslägenheten dygnet runt kan påkalla akut hjälp om behov skulle uppstå. Anslaget på kommunens anslagstavla den 7 april 2015.

28 2 (2) Socialnämnden UTDRAG Sammanträdesdatum IVO har emellertid i sitt beslut efter inspektionen gjort bedömningen att lokalernas utformning med stadigvarande personal i den närliggande huvudbyggnaden innebär att personalen saknar faktiska möjligheter till överblick över utslussningsboendet, såväl över vilka personer som befinner sig där som vad som sker i boendet. IVO menar att Aquarellen därmed inte uppfyller föreskriftens krav på personalens tillgänglighet. Genom tilläggsdirektivet till statens offentliga utredning Boende utanför det egna hemmet - placeringsformer för barn och unga har utredningen fått uppdraget att även se över olika placeringsalternativ för barns och ungas boende, vård och fostran enligt SoL och LVU. Utredningen föreslår att utöka med bland annat boendeformen boende för stöd och tillsyn. I avvaktan på eventuellt beslut om nya boendeformer avser nämnden att avstå från möjligheten att ge ungdomar denna möjlighet till stöd, och stoppar därför Aquarellens verksamhet med utslussningslägenheter för barn under 18 år. Beslut Socialnämnden beslutar att lämna redovisningen av åtgärder till Inspektionen för vård och omsorg. Sekreterare Martina Eriksson Justeras Roger Holmberg (S) ordförande

29 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Margit Lindholm Johansson SN 2015/ Socialnämnden Tillsyn oanmäld Villa Ossian och Amira , Inspektionen för vård och omsorg, / Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. Bakgrund IVO genomförde en oanmäld inspektion på Villa Ossian och Amira den juni De fann då ingen anledning att granska ärendet vidare och IVO avslutar ärendet Margit Lindholm Johansson Verksamhetschef Cecilia Frid Socialchef Bilaga Beslut från IVO Socialförvaltningen Verksamhetschef och handläggare Tel vx

30

31

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött 2015-06-26 SN 2015/0269.04.01 0480-45 09 31

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött 2015-06-26 SN 2015/0269.04.01 0480-45 09 31 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött 2015-06-26 SN 2015/0269.04.01 0480-45 09 31 Socialnämnden Trainee Förslag till beslut Socialnämnden beslutar godkänna information och förslag

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 9:00-11.10 Ajournering kl. 10:20-11:00

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 9:00-11.10 Ajournering kl. 10:20-11:00 Socialnämnden Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 9:00-11.10 Ajournering kl. 10:20-11:00 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 127-139 ande Roger Holmberg (S), ordförande Lisa Jalmander

Läs mer

Tid Tisdagen den 24 november 2015 kl. 9:00. Preliminär sluttid kl. 12:00. Plats Socialförvaltningen, Fabriksgatan 31, sammanträdesrum plan 3.

Tid Tisdagen den 24 november 2015 kl. 9:00. Preliminär sluttid kl. 12:00. Plats Socialförvaltningen, Fabriksgatan 31, sammanträdesrum plan 3. KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Socialnämnden Tid Tisdagen den 24 november 2015 kl. 9:00. Preliminär sluttid kl. 12:00. Plats Socialförvaltningen, Fabriksgatan 31, sammanträdesrum plan 3. Partigruppmöten

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 24 februari 2015 kl. 9:00-15:15 Ajournering kl. 11:20-13:00

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 24 februari 2015 kl. 9:00-15:15 Ajournering kl. 11:20-13:00 Socialnämnden Tid Tisdagen den 24 februari 2015 kl. 9:00-15:15 Ajournering kl. 11:20-13:00 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 38-54 ande Roger Holmberg (S), ordförande Lisa Jalmander

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS

VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS 1 VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS Har du frågor gällande studier eller behöver hjälp med din ansökan Kom och träffa våra lärare och studie- och yrkesvägledare! Vi hjälper dig med din ansökan! Tisdag 15/4 kl.

Läs mer

överlämna rapporten inklusive bilagor till kommunfullmäktige.

överlämna rapporten inklusive bilagor till kommunfullmäktige. .gn sia a KOMMUN OMS ORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer 26-3-6 OSN-25-258 Omsorgsnämnden Rapport till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om

Läs mer

Tid Tisdagen den 26 januari 2016 kl. 10:00. Preliminär sluttid kl. 14:00. Plats Socialförvaltningen, Fabriksgatan 31, sammanträdesrum plan 3.

Tid Tisdagen den 26 januari 2016 kl. 10:00. Preliminär sluttid kl. 14:00. Plats Socialförvaltningen, Fabriksgatan 31, sammanträdesrum plan 3. KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Socialnämnden Tid Tisdagen den 26 januari 2016 kl. 10:00. Preliminär sluttid kl. 14:00. Plats Socialförvaltningen, Fabriksgatan 31, sammanträdesrum plan 3. Partigruppmöten

Läs mer

Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn

Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-01-07 KS 2014/1003 Kommunfullmäktige Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn Förslag till beslut Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag

Läs mer

Per-Olof Thorsbeck (S), tjänstgörande l :e vice ordfårande Farid Chibout (Båp) Bo Johnson (M), tjänstgörande ersättare Britt-Marie Dväring (S)

Per-Olof Thorsbeck (S), tjänstgörande l :e vice ordfårande Farid Chibout (Båp) Bo Johnson (M), tjänstgörande ersättare Britt-Marie Dväring (S) Socialnämnden Tid och plats Kl. 15:00 onsdagen den 25 november 2015, Skoldosterrurnmet, Kommunhuset, Bålsta Beslutande Ledamöter Per-Olof Thorsbeck (S), tjänstgörande l :e vice ordfårande Farid Chibout

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 23 september 2014 kl. 10:00 12:30 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall

Läs mer

Utskottet för omsorg 2015-12-01. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50

Utskottet för omsorg 2015-12-01. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50 Beslutande Bertil Olsson (S) Maria Sörkvist (C) Anders Tenghede (V) Mats Överfjord (M) Leif Appelgren (M) ersätter Ulf Sjölinder

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 46-60 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 18.05 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2012-02-29 2 SN 22 Dnr 25.12 700 Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS, ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (9) 2014-01-29 4-13 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (9) 2014-01-29 4-13 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (9) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm 13.00 17.15 ande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Elisabeth Svensson (C) Mikael Larsson (C) ej närvarande vid efterföljande diskussion

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING AUGUSTI 2013

MÅNADSUPPFÖLJNING AUGUSTI 2013 Arbetsmarknads- och socialförvaltningens MÅNADSUPPFÖLJNING AUGUSTI 213 MED FOKUS PÅ NULÄGESBESKRIVNING OCH FERIEARBETE KARLSTAD.SE det har verkligen varit en underbar sommar! Som vanligt var jag en av

Läs mer

Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55

Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55 KALMAR KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-09-23 Tid kl 13.00-16.30 Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55 Omfattning 117-134 ande Steve Sjögren (S) ordförande Ingegerd Petersson

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 15.20 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP)

Läs mer

Lotten Kluck, (FP) ordförande Lars Halvarsson (S) 2:e vice ordförande Birgitta Pettersson (C) Ros-Marie Svanborg (S) Anna Walsh (MP)

Lotten Kluck, (FP) ordförande Lars Halvarsson (S) 2:e vice ordförande Birgitta Pettersson (C) Ros-Marie Svanborg (S) Anna Walsh (MP) 1(2) Plats och tid Musikskolan, 08:30 11:30 Beslutande Ledamöter Lotten Kluck, (FP) ordförande Lars Halvarsson (S) 2:e vice ordförande Birgitta Pettersson (C) Ros-Marie Svanborg (S) Anna Walsh (MP) Tjänstgörande

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS

VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS 1 VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS Har du frågor gällande studier eller behöver hjälp med din ansökan Kom och träffa våra lärare och studie- och yrkesvägledare! Vi hjälper dig med din ansökan! Måndag 18/5 kl.

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-05-26 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-05-26 1 Socialnämnden 2015-05-26 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 63 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 64 Tertialrapport jan-april 2015 socialnämndens verksamheter

Läs mer

Socialnämnden 2014-08-20 1(17)

Socialnämnden 2014-08-20 1(17) Socialnämnden 2014-08-20 1(17) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Beslutande Övriga närvarande Margareta Ivarsson (C) ordförande Björn Hörgren (M) Anders Westerlind (M) Barbro Thelaus(KD)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18. Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00. 1 Godkännande av dagordning SN 15/3

Sammanträdesdatum 2015-02-18. Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00. 1 Godkännande av dagordning SN 15/3 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

Lars Svensson Rose-Marie Jönsson. Socialkontoret 2013-11-22 kl. 13.00 Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt ANSLAG/BEVIS

Lars Svensson Rose-Marie Jönsson. Socialkontoret 2013-11-22 kl. 13.00 Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt ANSLAG/BEVIS 1 (17) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 14.00 17.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S),

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 27 oktober 2015 kl. 9:00-11:55 Ajournering kl. 11:10-11:40

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 27 oktober 2015 kl. 9:00-11:55 Ajournering kl. 11:10-11:40 Socialnämnden Tid Tisdagen den 27 oktober 2015 kl. 9:00-11:55 Ajournering kl. 11:10-11:40 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 163-182 ande Roger Holmberg (S), ordförande Lisa Jalmander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-11-07 1 Innehållsförteckning Ärende 112 Individärende... 3 113 Individärende... 4 114 Individärende... 5 115 Månadsuppföljning oktober... 6 116 Riskanalys sjuksköterskor natt... 7 117 Tillägg till

Läs mer

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2008-11-20 196 Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Ann-Margret Björck (fp), tjg. ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ingrid Håkansson (m), ledamot Lars Nihlén (c), ledamot

Läs mer

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Lena Linke (MP)

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Lena Linke (MP) Plats h tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30-12.00. Öppet sammanträde Beslutande Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD)

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Megan Sandberg (L) Lotta Borg (NT) ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Megan Sandberg (L) Lotta Borg (NT) ANSLAG / BEVIS Sida 1 av 28 Plats och tid Polstjernan 09:00-12.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Utses att justera Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S)

Läs mer

11 maj klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A

11 maj klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Sjöallén 9D, Kungsbacka Klockan 15-18.50 Ajournering 16.50-17.10 ande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar (S),

Läs mer

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Ronny Moström (S), Lena Norstedt (C), Rune Broström (SD)

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Ronny Moström (S), Lena Norstedt (C), Rune Broström (SD) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 12 juni 2015, klockan 15:00-17:00 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S)( 58-62), Marita Pettersson

Läs mer

Individ- och myndighetsnämnden

Individ- och myndighetsnämnden Individ- och myndighetsnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 21 augusti 2014, kl. 9.15 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE BILAGA Förslag,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Socialnämnd

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Socialnämnd KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Socialnämnd Plats och tid Häringeslott Tisdag, kl. 17.00 Justeringens plats och tid 2015-12-22 Petri Salonen (C) Ordförande Xerxes Fallah Sekreterare POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-12-11 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-12-11 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Rodret Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Inger Johnsson (C) Jan Rohlén (S) Christian

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-20 Social- och omvårdnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-20 Social- och omvårdnadsnämnden 1/3 Sessionssalen, 2015-10-20 kl. 13:00-15:15 108-123 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Peter Friberg (M) Ingvar Jansson (S) Anna Zöögling (S) Håkan Joelsson (S) Josette Rask (C) Ingvar Johansson

Läs mer

Protokoll 1(35) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-04-24

Protokoll 1(35) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-04-24 Protokoll 1(35) Plats och tid Polstjernan 9:00-12.00 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Elisabeth

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07 1 (17) Paragrafer 59-75 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset kl 18.00-21.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Hans-Bertil Sinclair(m), ordförande Janeth Nilsson-Norén

Läs mer

Kommunhuset, Västervik 3 december 2015 kl. 09.00-12.30. Kommunhuset 3 december 2015. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 123- Kristina Granfelt

Kommunhuset, Västervik 3 december 2015 kl. 09.00-12.30. Kommunhuset 3 december 2015. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 123- Kristina Granfelt 1 (20) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 3 december 2015 kl. 09.00-12.30 Angelica Katsanidou (S) Anna Melsted Ottosson (S) Ewa Ståhl (S) Åke Jägerö (S) Ingela Svensson (C) Poul Larsen (S)

Läs mer

Carina Johansson (S) 85-100 Agnes Utter (MP) 85-100. Sonja Sundell (M) Lillemor Bergstedt (M) Ewa Wiklander (FP) 87-100

Carina Johansson (S) 85-100 Agnes Utter (MP) 85-100. Sonja Sundell (M) Lillemor Bergstedt (M) Ewa Wiklander (FP) 87-100 Sn/2014:28/700 1(20) Plats och tid Sammanträdesrum Jupiter, Socialförvaltningen, 22 maj 2014 kl. 13.00 17.00 ande Tjänstgörande ersättare Ledamöter Lars Nilsson (S) Linnéa Kihlström (KD) Lars Johansson

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande Anders Widesjö (M)

Läs mer

INFORMATION OM SOCIALFÖRVALTNINGENS ARBETE MED ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN

INFORMATION OM SOCIALFÖRVALTNINGENS ARBETE MED ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN Socialnämnden 2016-01-15 1 (7) Socialförvaltningen 05 Socialnämnden INFORMATION OM SOCIALFÖRVALTNINGENS ARBETE MED ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN Förslag till beslut Med utgångspunkt från rapporten till Inspektionen

Läs mer

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen.

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammantrådesdatum 2014-10-07 Blad 7 Ks 142 Au 120 Dnr 157/2014-754 Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 Från socialnämndens sammanträde

Läs mer

Elisabeth Björnsdotter Rahm. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 109-125 Annette Bergman

Elisabeth Björnsdotter Rahm. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 109-125 Annette Bergman 1(24) Plats och tid Politikern, stadshuset kl 08.00-15.00 Beslutande Ledamöter Gunilla Johansson (S), ordförande Vivan Åkerlund (S) Mikael Ölmebäck (S) Håkan Eleblad (S) tjg ersättare för Anne-Lie Bygdén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1/22. Socialnämnden 2015-11-19. Sammanträdestid: 2015-11-19 kl. 9.00 14.10. Lokal:

Sammanträdesprotokoll 1/22. Socialnämnden 2015-11-19. Sammanträdestid: 2015-11-19 kl. 9.00 14.10. Lokal: Socialnämnden 2015-11-19 1/22 Sammanträdestid: 2015-11-19 kl. 9.00 14.10 Lokal: Ajournering för lunch kl. 12.00 13.00 Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Tjänstgörande ledamöter och ersättare:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(23)

Sammanträdesprotokoll 1(23) Sammanträdesprotokoll 1(23) Plats och tid Öjersbo konferens, 15.00 19:30 ande Gunnar Tiger (S) ordförande Annika Hedberg Roth (S) Åke Andersson (V) Nancy Ibarra (V), tjg ersättare Torsten Jansson (S),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2015.01.21 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.36 ande Övriga deltagande Fredrik Pettersson (S) Mikael Hernborg (S) Jan Sahlström (S) Ulf Genitz (C) ordf Ulla

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-11-21 1(13) Plats och tid Kommunhuset, kl 16.00-19.10 ande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Claes

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-03-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-03-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/18 Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 2013-01-23 1 (16) Socialnämnden. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 23 januari, kl. 9.00-12.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 2013-01-23 1 (16) Socialnämnden. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 23 januari, kl. 9.00-12. 2013-01-23 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 23 januari, kl. 9.00-12.15 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), ordförande Anna-Greta Söderlund (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden Verksamhetsberättelse 2013 Omsorgsnämnden Det ekonomiska resultatet för 2013 visar ett underskott mot budget med 10 Mkr. Personalkostnaderna inom Vård och omsorg står för den största delen av budgetunderskottet.

Läs mer

Birger Pettersson-Wiik, S, ordf Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Annika Holmstrand, C Esbjörn Andersson, C Maurice Leroy, C

Birger Pettersson-Wiik, S, ordf Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Annika Holmstrand, C Esbjörn Andersson, C Maurice Leroy, C 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 29 oktober kl 14.00-15.40 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, S, ordf Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Annika Holmstrand, C Esbjörn Andersson,

Läs mer

inspektionen för vård och omsorg

inspektionen för vård och omsorg n\ inspektionen för vård och omsorg Dagens program Presentation av IVO 10 min Nationell tillsynsåterföring inom socialtjänsten och verksamheter enligt LSS 50 min Kaffe och fralla 30 min Regional tillsynsåterföring

Läs mer

Tid Tisdagen den 27 oktober 2015 kl. 9:00. Preliminär sluttid kl. 12:00. Plats Socialförvaltningen, Fabriksgatan 31, sammanträdesrum plan 3.

Tid Tisdagen den 27 oktober 2015 kl. 9:00. Preliminär sluttid kl. 12:00. Plats Socialförvaltningen, Fabriksgatan 31, sammanträdesrum plan 3. KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Socialnämnden Tid Tisdagen den 27 oktober 2015 kl. 9:00. Preliminär sluttid kl. 12:00. Plats Socialförvaltningen, Fabriksgatan 31, sammanträdesrum plan 3. Partigruppmöten

Läs mer

Socialnämnden 2013-11-14 85

Socialnämnden 2013-11-14 85 Socialnämnden 2013-11-14 85 Plats och tid Hjernet, 2013-11-14 kl. 13.00-16.15 Beslutande Tom Rymoen (M), ordförande Anna Pettersson (S), tj ers för Elisabeth Hoikkala (S) Kent Nilsson (S) Raimo Niskanen

Läs mer

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2010-09-15. Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Beslutande... 2

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2010-09-15. Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Beslutande... 2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (23) 2010-09-15 Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2010-09-15 Innehållsförteckning ande... 2 Äldreomsorgen i Mariannelund, medborgarförslag...3 Rapportering

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: onsdagen den 25 februari 2015 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av justerare

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

5328 Hem för vård eller boende för barn och ungdomar, Gävle kommun

5328 Hem för vård eller boende för barn och ungdomar, Gävle kommun 1 (9) 5328 Hem för vård eller boende för barn och ungdomar, Gävle kommun Denna bilaga fylls i och bifogas ansökningar som avser: HVB för ensamkommande barn och ungdomar. Svara i formuläret genom att kryssa

Läs mer

KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-01-30 GODKÄNNANDE AV ÖVERENSKOMMELSE AVSEENDE MOTTAGANDE AV ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN KS/2014/20 Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-22 1 (17) Plats och tid Ks-salen, Stadshuset kl. 13.30--16.50 Beslutande C Bardh (M), ordf, M Hahn (S), E-K Hjalmarsson (S) kl 13.30--14.30,16.25--16.50, K Olofsson (S), C-A Bengtsson (M), S-G

Läs mer

Protokoll. Tid: Torsdagen den 14 oktober 2010 kl 14.00-16.25 Plats: Sammanträdesrum Jätten, Ribbingsgatan 1-3

Protokoll. Tid: Torsdagen den 14 oktober 2010 kl 14.00-16.25 Plats: Sammanträdesrum Jätten, Ribbingsgatan 1-3 Tid: Torsdagen den 14 oktober 2010 kl 14.00-16.25 Plats: Sammanträdesrum Jätten, Ribbingsgatan 1-3 Närvarande ledamöter: Sigvard Sundkvist (KD) ordförande Ulf Södersten (M) 1:e vice ordförande Ylva Wessman

Läs mer

Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers

Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers 1( 12) Plats och tid, Socialkontoret, Hagfors, kl 09:00-10.15 ande Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers

Läs mer

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD) Ulla Lundh (S)

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD) Ulla Lundh (S) Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Sammanträdesrummet, Dalavägen 12 (gamla apotekshuset) kl 13:00 14:20 Beslutande Övriga Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson

Läs mer

2014-04-22 1 (17) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Marie-Louise Bäckman

2014-04-22 1 (17) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Marie-Louise Bäckman 2014-04-22 1 (17) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (17) Paragrafer 51-62 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-19.50 ande Övriga närvarande Utses att justera Hans-Bertil Sinclair (m), ordförande Janet Nilsson-Norén (c), 1. vice

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-02-10 Innehåll 20 Verksamhet med personligt ombud... 28 21 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 29 22 Överföring av ram mellan programområden...

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-0.5 Beslutande Ida Bornlykke (S), ordförande, 26, 27 p -5 och 7, 28-29 Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2015-09-23

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2015-09-23 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.10 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Åsa Ottosson (M) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Renée Solstad (S) Jan Karlsson

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2015

Kvalitetsberättelse 2015 Ronneby Kommun Kvalitetsberättelse 2015 Socialförvaltningen Sofia Wildros, Kvalitetsutvecklare 2016-02-17 1 2 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Processer/rutiner... 4 2. Mål 2015...

Läs mer

Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 21 oktober 2015, 15.00 16.45

Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 21 oktober 2015, 15.00 16.45 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 21 oktober 2015, 15.00 16.45 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande Inger Sundin (S) Kenneth

Läs mer

Kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015. Planera. Ansvarsfull Omsorg

Kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015. Planera. Ansvarsfull Omsorg Kvalitetsberättelse 2015 Kvalitetsberättelse Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015 Planera Förbättra Ansvarsfull Omsorg Genomföra Utvärdera Postadress

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-10-15 1 (18)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-10-15 1 (18) 2014-10-15 1 (18) Plats och tid Älmhults kommunhus tisdagen den 15 oktober 2014 kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Ann

Läs mer

Protokoll. Tid: Torsdagen den 16 september 2010, kl 9.00 12.30. Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten

Protokoll. Tid: Torsdagen den 16 september 2010, kl 9.00 12.30. Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten Tid: Torsdagen den 16 september 2010, kl 9.00 12.30 Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten Närvarande ledamöter Elisabeth Sundström (M) ordförande Birgitta Lindahl (FP) 1:e vice ordförande Torgny Larsson (S)

Läs mer

Uppföljning bostad med särskild service Calmia (Gula gatan)

Uppföljning bostad med särskild service Calmia (Gula gatan) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Niklas Hermansson 2015-01-13 SN 2015/0025.11.01 0480-453819 Socialnämnden Uppföljning bostad med särskild service Calmia (Gula gatan) Förslag till beslut

Läs mer

Patrik Robbertte. Birgitta Rönnblad (S) Noomi Arvas Liljefors (S)

Patrik Robbertte. Birgitta Rönnblad (S) Noomi Arvas Liljefors (S) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2011-03-22 1 Plats och tid Högantorp tisdagen den 22 mars 2011 kl. 19:00 20:05 Beslutande Övriga deltagande Lars Pilsetnek, ordförande (M) Elisabeth Bovin

Läs mer

Överenskommelse om samverkan

Överenskommelse om samverkan Överenskommelse om samverkan Ansvarsfördelning och samordning av insatser till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning behöver vård och stödinsatser från samhället INNEHÅLL Syfte 3 Mål 3

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2010-02-17 2 Socialnämndens arbetsutskott 2010-02-08 4 SN 17 SNAU 13 Dnr 12.10 700 Bokslut 2009 Ekonom Karin Johansson redovisar bokslut 2009. Arbetsutskottets beslut att uppdra åt förvaltningschefen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete, klockan 13.00-17.55. ande Bo Silverbern (M), ordförande Bernt Lindén (FP) Tommy Carlsson

Läs mer

Socialnämnden 2008-12-09 1(12) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2008-10-21, kl. 08.15-12.10. Anders Nilsson

Socialnämnden 2008-12-09 1(12) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2008-10-21, kl. 08.15-12.10. Anders Nilsson Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2008-12-09 1(12) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2008-10-21, kl. 08.15-12.10 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Socialnämnden 2013-10-29 1(15) Tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Christine Andersson (S) Ingela Lind

Socialnämnden 2013-10-29 1(15) Tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Christine Andersson (S) Ingela Lind Socialnämnden 2013-10-29 1(15) Tid och plats Tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf. (S) Christina

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för vård och omsorg

Kommunstyrelsens utskott för vård och omsorg 1 (15) Datum Tid Kl. 08.30 14.10 Plats Beslutande Övriga närvarande Junselerummet, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Maria Lindsbo, verksamhetschef IFO Underskrifter Sekreterare...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2008-06-13 Anslags nedtagande: 2008-07-05

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2008-06-13 Anslags nedtagande: 2008-07-05 Socialnämnden 2008-06-10 1 (19) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, tisdagen 2008-06-10, kl. 10.00-12.05 Gruppsammanträde: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (c) Per Adolfsson (kd), ersättare Siw

Läs mer

Jan Plantin (M) K ristina Pettersson (S) Å ke Malmqvist (MP), ersättare för Karl Arne Larsson (C) 17. Medborgarkontoret, Östervåla 28 januari 2014

Jan Plantin (M) K ristina Pettersson (S) Å ke Malmqvist (MP), ersättare för Karl Arne Larsson (C) 17. Medborgarkontoret, Östervåla 28 januari 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 12.00 Beslutande Karl Arne Larsson (C), ordförande, 2 16, 18 22 Inga Lill Hellgre n (S) Susanne Stambolidou T ellebo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 10 april 2007, kl. 13.00-17.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 10 april 2007, kl. 13.00-17.00 SOCIALNÄMNDEN 2007-04-10 1(13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 10 april 2007, kl. 13.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Agneta Janson (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande

Läs mer

2015-11-24 Datum då anslaget tas ned

2015-11-24 Datum då anslaget tas ned SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 12:00 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M) Peder Griph, (S) Marianne Sandberg, (M) Astrid-Marie

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2014-05-20 1 (18) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 17.15

Social- och omvårdnadsnämnden 2014-05-20 1 (18) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 17.15 Social- och omvårdnadsnämnden 2014-05-20 1 (18) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 17.15 Paragrafer 55-69 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 20 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 22 oktober 2014 kl 14.00 17.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors (c) Anita Davoust (m) Jim Lindberg (s) Emil Wetterling (s) Marianne

Läs mer

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun År 2012 Enhet: Socialförvaltning Datum och ansvarig för innehållet 20130220 Agneta Stenqvist Dnr: SON 2013-66-709 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2016-03-09 1 Innehållsförteckning Ärende 25 Information om familjecentralen... 3 26 Information om nya riktlinjer gällande arbetskläder... 4 27 Information om välfärdsteknologi... 5 28 Bokslut 2015...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-03-04 1 Innehållsförteckning Ärende 19 Godkännande av dagordning... 3 20 Redovisning av delegationsbeslut... 4 21 Information om hemteam... 5 22 Sammanställning av inkomna synpunkter 2014... 6 23

Läs mer

Socialnämnden 2009-05-13 1 (17)

Socialnämnden 2009-05-13 1 (17) Socialnämnden 2009-05-13 1 (17) Plats och tid KTS-salen, Vita huset, Drottninggatan 18, Katrineholm, kl. 15.00 18.00 Ajournering kl. 16.15 16.30 Beslutande Ove Melin (s) ordförande, Matti Turunen (s),

Läs mer

Rutin gällande Lex Sarah

Rutin gällande Lex Sarah RUTIN GÄLLANDE LEX SARAH 2015-04 Ansvarig: Kvalitetschef Utfärdat av: Kvalitetsutvecklare Berörda verksamheter: Sociala verksamheten Version: 3/2015-04 Rutin gällande Lex Sarah Styrdokument Socialtjänstlagen

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2016-03-07

Omsorgsnämndens protokoll 2016-03-07 Datum: Måndagen den 7 mars Tid: 15.30 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 mars Paragrafer: 14-25 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-25 kl. 08.30-10.46. Sekreterare. Fanny Palmér- Holst. Ordförande. Lars Ingvert. Justerande.

Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-25 kl. 08.30-10.46. Sekreterare. Fanny Palmér- Holst. Ordförande. Lars Ingvert. Justerande. 2016-05-25 1(14) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-25 kl. 08.30-10.46 Paragrafer 72-80 Utses att justera Vidar Lundbäck Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-31 Underskrifter

Läs mer

Rutin Lex Sarah. 2. Rutin för rapportering om missförhållande/risk för missförhållanden enligt SoL och LSS

Rutin Lex Sarah. 2. Rutin för rapportering om missförhållande/risk för missförhållanden enligt SoL och LSS Rutin Lex Sarah 1. Inledning Denna rutin innehåller följande: - Rutin för att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden och risker för missförhållanden inom handikappomsorg, individ-

Läs mer