Tid Tisdagen den 24 november 2015 kl. 9:00. Preliminär sluttid kl. 12:00. Plats Socialförvaltningen, Fabriksgatan 31, sammanträdesrum plan 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid Tisdagen den 24 november 2015 kl. 9:00. Preliminär sluttid kl. 12:00. Plats Socialförvaltningen, Fabriksgatan 31, sammanträdesrum plan 3."

Transkript

1 KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Socialnämnden Tid Tisdagen den 24 november 2015 kl. 9:00. Preliminär sluttid kl. 12:00. Plats Socialförvaltningen, Fabriksgatan 31, sammanträdesrum plan 3. Partigruppmöten Partigruppmöten hålls under dagen. S, V, C i sammanträdesrum plan 3. M, FP, KD i grupprum plan 3. Förhinder anmäls omgående till Socialförvaltningen, Martina Eriksson, telefon eller e-post Välkomna! Enligt uppdrag Martina Eriksson Nämndsekreterare Behandling av mötesärende 1. Fastställande av dagordning samt protokolljusterare Förslag Lisa Jalmander (M) Beslutsärenden 2. Ekonomisk rapport efter oktober Överenskommelse hälsoundersökningar och munhälsoundersökningar avseende placerade barn. Omedelbar justering 4. Sammanträdesdatum 2016 för socialnämnden och sociala utskottet Informationsärenden 5. Information från förvaltningschef och ordförande 6. Verksamhetsplan Tillsyn oanmäld , Vesta - Inspektionen för vård och omsorg, /2015-2

2 Socialnämnden KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (2) 8. Tillsyn oanmäld , Drottning Margaretas väg - Inspektionen för vård och omsorg, / Entreprenaddrift personlig assistans 10. Ej verkställda beslut gällande bostad med särskild service enligt LSS 11. Anmälan av delegationsärenden 12. Anmälan av kännedomsärenden 13. Inbjudningar och förrättningar 14. Övrigt

3 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert SN 2014/ Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2015 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska rapporten efter oktober Bakgrund Varje månad redovisas en ekonomisk rapport/uppföljning inklusive helårsprognos i Socialnämnden. Kristina Appert Avdelningschef, ekonomi Cecilia Frid Socialchef Bilagor Ekonomisk rapport efter oktober 2015 Statistik efter oktober 2015 Socialförvaltningen Verksamhetschef och handläggare Tel vx

4 Handläggare Datum Kristina Appert Ekonomisk rapport efter oktober månad 2015 Socialnämndens utfallsprognos är densamma som tidigare d.v.s. ett minusresultat med ca 5 mkr vid årets slut. Fortfarande är den stora osäkerhetsfaktorn hur det ökade mottagandet av ensamkommande flyktingbarn/ungdomar kommer att påverka nämndens kostnader. Funktionshinderomsorgen/socialpsykiatri Inom funktionshinderomsorgen har verksamheten anpassats utifrån de förändrade ekonomiska förutsättningarna. Det har skett ett mycket stort förändringsarbete - anpassning av organisationen, översyn av bemanningsprocessen, resurstider, scheman etc. Därför väntas kostnaderna inom funktionshinderomsorgen totalt sett att balansera budgeten vid årets slut. Inom bostad med särskild service både för vuxna och barn samt korttidsvistelse visar prognosen ett plusresultat medan kostnaderna för personlig assistans, bemanningsservice, boendestöd ligger något högre än budgeterat. Volymökningen följer i stort sett fortfarande den plan som upprättats för året. Undantag är boendestöd och daglig verksamhet där ökningen varit något större. Ensamkommande flyktingbarn/ungdomar Inströmningen av ensamkommande flyktingbarn fortsätter. Fram till den 6 november har 134 ungdomar anvisats till Kalmar. Det är en ökning med 52 sedan 30 september i år. I första hand placeras ungdomarna i interna HVBboenden och i andra hand sker placeringar i familjehem. Den 6 november är 8 placerade på externa HVB-institutioner. Just nu finns 5 interna HVB-boenden att tillgå och ytterligare 4 är planerade att starta upp. Stort fokus läggs på att klara läget i det korta perspektivet men det sker även planering hur verksamheten med mottagandet ska bedrivas långsiktigt. Kostnaderna för de externa HVB-placeringarna överstiger den dygnsersättning som betalas ut från Migrationsverket. Merkostnaden väntas kunna täckas av den överinskrivning som sker i de interna boendena. Övriga tillkommande kostnader är i dagsläget svåra att beräkna. Avdelning för ekonomi Socialförvaltningen Adress Box 128, Kalmar Besök Nyggatan 36 Tel vx Fax

5 2 (2) Försörjningsstödet Försörjningsstödet har ökat med 2,5 mkr jämfört med förra året och antalet hushåll är i snitt ca 50 fler varje månad. Underskottet mot budget beräknas till 1 mkr vid årets slut men riskerar bli större om inte sysselsättningsåtgärder prioriteras än mer för den här gruppen. Barn och ungdomsvården Antalet institutionsplaceringar (exkl ensamkommande flyktingbarn) har minskat med nästan 5 placeringar i snitt per månad. Trots detta visar prognosen ett underskott på 2 mkr då antalet placeringar fortfarande är fler än vad som beräknades inför Det samma sker inom familjehemsvården. En ökning av antalet familjehemsplaceringar innebär ökade kostnader och underskottet beräknas här till 3 mkr vid årets slut. Vuxna missbruksvården Jämfört med 2014 har antalet externa institutionsplaceringar minskat från 8 till 7 placeringar i snitt per månad och beläggningen på Smedbacken har ökat markant. Externplaceringar har i stor utsträckning skett för att förhindra antalet omedelbara omhändertaganden. Underskott för placeringar väntas bli 2 mkr vid året slut. Socialförvaltningen Kristina Appert Avdelningschef ekonomi

6 Statistik efter oktober månad 2015

7 Utfallsprognos helår 2015 Avvikelse mot budget mkr Funktionshinderomsorg Bostad med särskild service barn o vux 1,5 Personlig assistans -2,5 Korttidsvistelse 0,9 Bemanningsservice -0,5 Daglig verksamhet -0,3 Övrigt inom funk 0,8 Individ- och familjeomsorg Placeringar vuxna -2,0 Placeringar institution barn exkl ekb -2,0 Placeringar familjehem barn exkl ekb -3,0 Försörjningsstöd -1,0 Gemensamt Genomförda effektivseirngar 3,1 Total avvikelse -5,0 Ensamkommande flyktingbarn?

8 Antal personer med insats, funktionshinderomsorgen Verksamhetsmått/Nyckeltal LSS Antal personer per insats Okt Okt Dec Juni Okt Förändr Plan jan-okt Boendestöd SoL Personlig assistans SFB Personlig assistans LSS Ledsagarservice LSS Kontaktperson LSS Avlösarservice LSS Korttidsvistelse LSS Korttidstillsyn LSS Bostad barn o ungdom LSS Bostad vuxna LSS Särskilt boende SoL Daglig verksamhet LSS Dagverksamhet SoL

9 Tkr Utbetalt försörjningsstöd per månad Fös exkl flykt 2014 Fös exkl flykt Budget 1000 Flykting 2015 Flykting JAN FEBR MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DEC

10 Hushåll med försörjningsstöd Familjetyp Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Endast barn Ensam kvinna med barn Ensam kvinna utan barn Ensam man med barn Ensam man utan barn Gift/sambo med barn Gift/sambo utan barn Summa Ålder Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Summa

11 Antalet mottagna ensamkommande flyktingungdomar/månad Anvisade Ank Jan 2 4 Feb 0 1 Mar 0 0 Apr 3 3 Maj 7 7 Jun 1 6 Jul Aug Sep Okt nov Dec Totalt

12 Placering av ensamkommande flyktingbarn/ ungdomar Eget famhem Konsulentstött famhem Släktinghem Externa HVB-plac Interna HVB-hem Juli Aug Sept Okt nov

13 Antalet beslut om placeringar vuxna missbrukare Totalt antal unika personer Antal beslut Totalt antal Lagrum antal beslut Smedbacken Ext inst. - HVB Stödb/famhem beslut SoL LVM Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

14 Antalet externt institutionsplacerade barn/ungdomar Presenteras vid sammanträdet.

15 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid SN 2015/ Socialnämnden Överenskommelse hälsoundersökningar och munhälsoundersökningar avseende placerade barn Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta Överenskommelse Hälsoundersökningar Munhälsoundersökningar avseende barn och unga som med stöd av Socialtjänstlagen eller med stöd av Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga utreds och placeras eller är placerade i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende. Bakgrund Studier av placerade barns hälsa visar att oupptäckta eller obehandlade såväl fysiska som psykiska hälsoproblem är överrepresenterade hos barn som far illa i sin hemmiljö eller på grund av eget beteende jämfört med övriga barn (Kling S. 2010,Vinnerljung B. et al 2006, Socialstyrelsen 2013, 2015). Utifrån aktuellt kunskapsläge är de barn och unga som placeras i familjehem eller på HVB att betrakta som en högriskgrupp både vad gäller aktuella och eventuella framtida hälsoproblem. Tidig upptäckt och samordnade insatser är av största vikt för barnens hälsa. Socialstyrelsen har därför förtydligat socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende (HVB) i föreskrift att socialnämnden skall verka för att placerade barn och unga får den hälso- och sjukvård och tandvård som de har rätt till. En Överenskommelse om Hälsoundersökningar Munhälsoundersökningar avseende barn och unga som med stöd av Socialtjänstlagen eller med stöd av Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga utreds och placeras eller är placerade i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende har utarbetats på uppdrag av Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och Sjukvård i Kalmar län. Socialförvaltningen Verksamhetschef och handläggare Tel vx

16 SN 2015/ (2) Cecilia Frid Socialchef Bilagor 1. Överenskommelse Hälsoundersökningar Munhälsoundersökningar avseende de barn och unga som med stöd av Socialtjänstlagen eller med stöd av Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga utreds och placeras eller är placerade i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende, Kalmar län 2. Praktiska anvisningar till Överenskommelsen Hälsoundersökningar Munhälsoundersökningar

17 Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Överenskommelse Hälsoundersökningar Munhälsoundersökningar avseende de barn och unga som med stöd av Socialtjänstlagen eller med stöd av Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga utreds och placeras eller är placerade i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende Kalmar län

18 1.0 Inledning Studier av placerade barns hälsa visar att oupptäckta eller obehandlade såväl fysiska som psykiska hälsoproblem är överrepresenterade hos barn som far illa i sin hemmiljö eller på grund av eget beteende jämfört med övriga barn (Kling S. 2010,Vinnerljung B. et al 2006, Socialstyrelsen 2013, 2015). Utifrån aktuellt kunskapsläge är de barn och unga som placeras i familjehem eller på HVB att betrakta som en högriskgrupp både vad gäller aktuella och eventuella framtida hälsoproblem. Tidig upptäckt och samordnade insatser är av största vikt för barnens hälsa. Socialstyrelsen har därför förtydligat socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende (HVB) i föreskrift 1 att socialnämnden skall verka för att placerade barn och unga får den hälso- och sjukvård och tandvård som de har rätt till. 1.1 Mål Länsgemensam ledning i samverkan inom Socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län 2 har i det regionala styrdokumentet för 2014 och 2015 angett som mål att: Alla barn och unga som utreds och placeras i familjehem eller HVB ska ges möjlighet till bättre hälsa genom insats/er från hälso- och sjukvård och/eller tandvård. För att skaffa sig kunskap om målgruppens hälsa och munhälsa över tid och i länet anges också att uppföljning av de placerade barnens hälsa och munhälsa även ska göras på aggregerad nivå. 1.2 Överenskommelsens omfattning Överenskommelsen gäller mellan Socialnämnderna i Kalmar läns tolv kommuner och Landstinget i Kalmar län från och med januari Målgrupp Överenskommelsen om hälsoundersökning respektive munhälsoundersökning avser de barn och unga som med stöd av Socialtjänstlagen och eller Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga är: föremål för utredning som lett fram till avsikten att placera i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende 3 placerade i familjehem, jourhem eller HVB i åldern 0-18 år (avser hälsoundersökning) i åldern 0-19 år (avser munhälsoundersökning) 1 SOSFS 2012:11 (S). 2 I texten används även förkortningen; Länsgemensam ledning i samverkan. 3 Hem för vård eller boende förkortas vanligen HVB. Förkortningen används i dokumentet 2

19 1.2.2 Överenskommelsen omfattar inte Läkarundersökning vid misstanke om brott mot barn, s.k. rättsläkarundersökningar. Initialt ej ensamkommande asylsökande barn då de omfattas av asylsjukvård. Dock omfattas de av Överenskommelsen i ett senare skede. 1.3 Avvikelser För att synliggöra eventuella systemfel i samverkansområden ska den informationsöverföringsgrupp som är organiserad till Länsgemensam ledning i samverkan, två gånger per år samla in avvikelser och rapportera dem till Länsgemensam ledning i samverkan. Länsgemensam ledning i samverkan kan uppdra åt Samordnandegruppen för social barnavård, att analysera och föreslå förbättringsåtgärder i tillämpningen av Överenskommelsen och Praktiska anvisningarna. 1.4 Revidering Överenskommelsen granskas och revideras vart tredje år eller tidigare om behov uppstår. Revidering får inte ske utan att uppföljning skett av avvikelser och inkomna synpunkter från verksamhetsföreträdarna eller från barnen, de unga eller deras vårdnadshavare. Ansvar för uppföljning, eventuell revidering och genomförande av den har Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län. 1.5 Dokumentet Föreliggande Överenskommelse mellan länets socialtjänster och Landsting har utarbetats under på uppdrag av Länsgemensam ledning i samverkan. Den har fortlöpande diskuterats och förankrats i Samordnandegruppen för Social barn- och ungdomsvård, med BBIC-samordnaren 4 i länet, och länets BBIC nätverk samt med verksamhetsföreträdare från Landstingets medicinska barnavård och tandvård. Överenskommelsen tydliggör respektive myndighets ansvarsområde och ger struktur för hur de barn och unga som avses, ska tillförsäkras att deras hälsa och munhälsa undersöks och att eventuella åtgärder blir vidtagna. Dokumentet utgörs av två delar. Denna uppdelning förväntas förenkla hanteringen vid revidering. Del 1: Överenskommelse som avser hälsoundersökning respektive munhälsoundersökning. Del 2: Praktiska anvisningar; regionala respektive nationella anvisningar. Dokumentet tar avstamp i BBIC, dess anvisningar, stöddokument och mallar, lagstiftning, föreskrifter, allmänna råd och forskning. Då BBIC eventuellt inte är till fullo känt inom Landstinget ges nedan en kort beskrivning av BBIC. 4 Kort beskrivning av Barnets Behov i Centrum (BBIC) ges under punkten 1.6. Mer info finns på: 3

20 1.6 Barnets Behov I Centrum BBIC Barnets Behov i Centrum (BBIC) är en enhetlig modell för utredning, planering och uppföljning i den sociala barnavården och lanserades Den är framtagen av Socialstyrelsen i samarbete med verksamhetsföreträdare och forskare. Systemet ska skapa enhetlighet över landet samt förbättra och bibehålla kvaliteten i den sociala barn- och ungdomsvården. Det är frivilligt för kommunerna att använda BBIC. Nästan samtliga kommuner i Sverige använder BBIC, 284 kommuner (2015). För att använda BBIC krävs kunskap, utbildning och licens. Socialstyrelsen ansvarar för utbildning av lokala utbildare, utfärdande av licenser samt för innehållet i systemet och för nationell kvalitetssäkring.kommunen kan antingen beviljas prövolicens eller ordinarie licens. Vid ordinarie licens åtar sig socialnämnden att arbeta enligt de krav som stipuleras i BBICkonceptet. Drygt 80 procent av kommunerna i Sverige har (2015) ordinarie licens. I Kalmar län har samtliga kommuner ordinarie licens. I regleringsbrevet för 2014 fick Socialstyrelsen regeringens uppdrag att vidareutveckla BBIC för systematisk uppföljning av verksamheten på aggregerad nivå. Uppdraget är samordnat med Socialstyrelsens arbete med nationell informationsstruktur (NI) och med Socialstyrelsens arbete med nationellt fackspråk. Uppdraget som avrapporterades våren har bedrivits i nära samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, forskare och andra experter inom olika relevanta områden samt regionala BBIC-samordnare och regionala utvecklingsledare inom den sociala barn- och ungdomsvården. BBIC illustreras av en triangel och dess tre sidor utgör de områden som fokuseras i en barnavårdsutredning, Barnets utveckling, Föräldrarnas förmåga samt Familj och miljö. Området för Barnets utveckling utgörs av följande delområden; Hälsa, Utbildning, Känslor och beteende samt Sociala relationer. Områdena bygger på den struktur som används inom forskning, liksom inom hälso- och sjukvård och skola. Det vill säga ett medicinskt, psykologiskt, pedagogiskt och socialt perspektiv på barns och ungas utveckling Aktuell lagstiftning Socialtjänstlagen: 6 kap. 7 3 p SoL Socialnämnden skall verka för att barn och unga som vårdas i ett familjehem, jourhem, annat enskilt hem eller ett hem för vård eller boende, får den hälso- och sjukvård som de behöver. Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga: 32 LVU Läkarundersökning, skall, om den inte av särskilda skäl är obehövlig, ske innan nämnden gör ansökan. Socialstyrelsens författningssamling 2012:11 (S) Socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende Socialtjänstlagen 14 kap. 1 SoL Myndigheters, befattningshavares skyldighet att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av stöd och skydd. Socialtjänstlagen: 5 kap. 1 a SoL 5 Socialstyrelsen (2015) Från enskilt ärende till nationell statistik. 6 Socialstyrelsen (2015) Från enskilt ärende till nationell statistik. 4

21 Samverkan kring barn som far illa. Hälso- och sjukvårdslagen: 2 f HSL Samverkan kring barn som far illa. Hälso- och sjukvårdslagen: 2 HSL Målet för Hälso - och sjukvårdslagen är lika vård på lika villkor. Tandvårdslagen: 2 TL Målet för tandvården är god tandhälsa och tandvård på lika villkor. Tandvårdslagen: 7 TL Tandvårdens ansvar för regelbundna kontroller av barnets tandhälsa. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) samt FNs konvention om barnets rättigheter Barnkonventionen utgör inte lag men Sverige har ratificerat den. 2.0 Ansvarsfördelning mellan socialnämnd och hälso- och sjukvård Socialtjänsten fattar beslut om hälsoundersökning och då barnet finns inom Kalmars läns landsting utförs hälsoundersökningen av landstingets Barnkliniker. Erforderligt underlag inhämtas av socialtjänsten gällande elevhälsojournal samt vårdkontakter i andra landsting, av Barnkliniken avseende pågående eller avslutade vårdkontakter inom eget landsting, inklusive Barnhälsovården. 2.1 Tidsgränser för hälsoundersökning respektive munhälsoundersökning Tidsgräns - fyra veckor Undersökning ska ske inom fyra veckor från det datum då socialnämnden begär den. Socialnämnden bör begära undersökning snarast om placeringen bedöms bli varaktig eller då socialnämnden bedömer det lämpligt i det enskilda fallet, dock senast efter sex månader från placeringsdatum. Läkar-/tandläkarutlåtandet ska vara socialnämnden tillhanda senast 10 dagar efter slutförd undersökning Tidsgräns - tre veckor - omedelbart omhändertagande enligt 6 LVU Socialnämnden skall tidigt i rättsprocessen ta ställning till om barnet eller den unga har behov av hälsoundersökning respektive munhälsoundersökning. Socialnämnden ska skyndsamt överlämna begäran om hälsoundersökning till hälso- och sjukvård. 7 Undersökning skall ha genomförts och utlåtande skall vara socialnämnden tillhanda senast tre veckor från det datum som socialnämnden har begärt undersökningen LVU. 5

22 2.2 Genomförande av hälsoundersökning respektive munhälsoundersökning Hälsoundersökning Landstinget tillhandahåller barn- och ungdomsmedicinsk specialist. Hälsoundersökningen ska utföras vid barn- och ungdomsmedicinsk mottagning i Kalmar respektive Västervik och vid dess barnmottagning i Oskarshamn Munhälsoundersökning Landstinget tillhandahåller ansvarig tandläkare vid den tandvårdsklinik som barnet eller den unga tillhör, eller där barnet/den unga placeras. 2.3 Ansvar inför hälsoundersökning respektive munhälsoundersökning Respektive myndighet har ansvar för de uppgifter som hör till myndighetens uppdrag, rutiner och riktlinjer. Nedan beskrivs ansvar för inhämtande av samtycke då detta är centralt Samtycke Vid placering med stöd av SoL åligger det socialtjänsten att inhämta erforderliga samtycken från vårdnadshavare och från den unga om denna har fyllt femton år och överlämna det till hälso- och sjukvård respektive tandvård. Samtycke ges till: hälsoundersökning respektive munhälsoundersökning att socialnämnden får ta del av undersökningens resultat Vid placering med stöd av LVU krävs inte samtycke. Socialnämnden har rätt att utifrån barnets eller den ungas bästa besluta i frågor som rör barnets eller den ungas vård. Hälso- och sjukvård respektive tandvård inhämtar samtycke från vårdnadshavare och från den unga om denna har fyllt femton år, om det finns behov av att rekvirera journaler från andra vårdkontakter inom hälso- och sjukvård och från tandvård, tidigare eller pågående sådana. I Praktiska anvisningar beskrivs tillvägagångssätt Tillgänglighet och återkoppling Det ska vara lätt för socialsekreterare, sjuksköterska och läkare att vid behov kontakta varandra och få svar på frågor samt återkoppling. I Praktiska anvisningar beskrivs hur detta ska ske. 3.0 Kvalitet och kunskap Det åligger respektive kommuns socialnämnd och berörda verksamheter inom Landstinget att i sina respektive IT-system göra det möjligt att följa barnets eller den ungas hälsa och munhälsa på såväl individuell nivå som på aggregerad nivå. Detta är ytterst angeläget för att över tid få kunskap om målgruppens hälsa och munhälsa för att förbättra insatserna till målgruppen. 6

23 4.0 Kostnad 4.1 Hälsoundersökning För beställd, genomförd hälsoundersökning med utlåtande inklusive uppföljning debiteras socialnämnderna i enlighet med Landstinget i Kalmar läns gällande Rutiner för intyg Munhälsoundersökning All tandvård gällande barn och unga är kostnadsfri inom Landstinget i Kalmar län till och med det år som den unga fyller 19 år. Landstinget tar inte någon avgift av socialnämnden för beställd, genomförd munhälsoundersökning med utlåtande inklusive uppföljning. 5.0 Giltighet Överenskommelsen gäller formellt Överenskommelsen gäller under förutsättning att landstinget och samtliga länets kommuner var för sig beslutar att ingå överenskommelse om hälsoundersökningar och munhälsoundersökningar avseende de barn och unga som med stöd av Socialtjänstlagen eller med stöd av Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga utreds och placeras eller är placerade i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende. Uppsägning av Överenskommelsen Överenskommelsen kan sägas upp av var och en av parterna för sig. Uppsägningstiden är ett (1) år. 6.0 Beslut Den 6 november 2015 beslutade Länsgemensam ledning i samverkan mellan socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård att godkänna Överenskommelse Hälsoundersökningar Munhälsoundersökningar avseende de barn och unga som med stöd av Socialtjänstlagen eller med stöd av Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga utreds och placeras eller är placerade i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boendeöverenskommelsen kring. Därefter fattar Kalmar läns kommuner och landsting beslut om att anta överenskommelsen. 8 Landstinget i Kalmar län Avgiftshandbok. 7

24 Datum Datum För Socialnämnd För Landstinget i Kalmar län Underskrift Underskrift Namnförtydligande Namnförtydligande Överenskommelsen är upprättad i två likalydande exemplar, av vilka parterna har tagit var sitt. 8

25 Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Praktiska anvisningar till Överenskommelsen Hälsoundersökningar Munhälsoundersökningar avseende de barn och unga som med stöd av Socialtjänstlagen eller med stöd av Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga utreds och placeras eller är placerade i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende Kalmar län

26 Innehåll Vägledning Praktiska anvisningar INLEDNING Styrning av uppdraget Barnets behov I Centrum (BBIC) Omfattning Målgrupp Överenskommelsen omfattar inte Begrepp Avvikelsehantering Överenskommelsen gäller under perioden BARNETS ELLER DEN UNGAS HÄLSA OCH MUNHÄLSA Socialtjänstens ställningstagande till att begära hälsoundersökning respektive munhälsoundersökning Konsultation medicinsk kompetens Begäran om hälsoundersökning respektive munhälso-undersökning Tidsgränser för hälsoundersökning respektive munhälsoundersökning Tidsgräns - fyra veckor Tidsgräns - tre veckor - omedelbart omhändertagande enligt 6 LVU SAMTYCKE - ANSVARSFÖRDELNING Vid placering med stöd av SoL Vid placering med stöd av LVU GENOMFÖRANDE AV HÄLSOUNDERSÖKNING RESPEKTIVE MUNHÄLSOUNDERSÖKNING Hälsoundersökning barn- och ungdomsmedicinsk specialist Boka tid Kallelse Närvaro Journaler Utlåtande Samordnad individuell plan Munhälsoundersökning Boka tid Kallelse Närvaro Journaler Utlåtande

27 4.2.6 Behov av samordnade insatser ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Om barnet har skyddade personuppgifter eller hemlig vistelseort Registrering i journalsystem Socialtjänsten Barn- och ungdomsmedicinska mottagningens registrering Tandvårdens registrering i journal (T4) Kostnad och fakturering Hälsoundersökning Munhälsoundersökning

28 Vägledning Praktiska anvisningar Detta dokument innehåller praktiska anvisningar till hur Överenskommelsen om hälsoundersökningar respektive munhälsoundersökningar ska tillämpas. Följaktligen består Överenskommelsen av två delar; 1) formellt dokument Överenskommelse respektive 2) Praktiska anvisningar. Denna uppdelning har valts då det är sannolikt att revideringar behöver göras tidigare i de Praktiska anvisningarna, än i den formella delen av Överenskommelsen. Praktiska anvisningar är uppbyggt utifrån tre huvudrubriker: - Inledning - Barnets eller den ungas hälsa och munhälsa - Administrativa uppgifter 1.0 INLEDNING Överenskommelsen skall skapa organisatorisk tydlighet i ansvarsfördelningen mellan Socialnämnd och Hälso- och sjukvård avseende de hälsoundersökningar och munhälsoundersökningar som genomförs på socialnämndens begäran. Överenskommelsen skall tillförsäkra att alla barn och unga, som ska placeras eller har placerats av länets socialnämnder ges tillgång till hälso- och sjukvård samt munhälsovård utifrån det unika barnets och den ungas behov, att undersökningarna genomförs med rätt kompetens och inom angiven tidsram samt till samma kostnad för samtliga socialnämnder i länet. 1.1 Styrning av uppdraget Överenskommelsen har arbetats fram på uppdrag från Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård i Kalmar län. 12 Till den regionala stödstrukturen Länsgemensam ledning i samverkan finns en regional Samordnandegrupp för social barnavård, utsedd. Representanterna i Samordnandegruppen är utsedda av socialcheferna i länet och förvaltningscheferna inom Landstinget. Samordnandegruppen utgör länk mellan Länsgemensam ledning i samverkan och berörda verksamheter inom området. Övergripande och strategiska frågor som rör social barnavård i länet, till exempel Överenskommelsen, kanaliseras via den regionala Samordnandegruppen till och från praktiken och Länsgemensam ledning i samverkan. Representanterna i samordnande gruppen är sakkunniga inom området för social barnavård och hälso- och sjukvård: 1 Framöver i texten skrivs inte hela benämningen utan endast Länsgemensam ledning i samverkan. 2 Överenskommelser rörande hälsoundersökningar och tandvård, mellan socialnämnder och Landsting finns i samtliga län i Sverige. 4

29 Hillevi Österbo, myndighetschef, Socialtjänst, Borgholm Britt Kronberg, verksamhetsutvecklare, Socialtjänst, Kalmar Caroline Johansson, utvecklingssamordnare, Socialtjänst, Nybro Anne Borgernäs, sektionschef, Socialtjänst, Oskarshamn Lena Sjöstrand, områdeschef, Socialtjänst, Torsås Lena Forsberg, utvecklingsledare, Socialtjänst, Vimmerby Magdalena Edner, hälsovalsstrateg, Landstinget i Kalmar län Regional utvecklingsledare för social barnavård är sammankallande. Till Samordnandegruppen finns även regional samordnare för BBIC 3 knuten. I framtagande av Överenskommelsen med dess Praktiska anvisningar har Samordnandegruppen utgjort styrgrupp. Överenskommelsen har utarbetats av Cajsa Björck Holmqvist, projektmedarbetare Regionförbundet i Kalmar län (RF) och tidigare enhetschef, Kalmar socialtjänst och Magdalena Edner, hälsovalsstrateg, Landstinget i Kalmar län samt Agnetha Hammerin, regional utvecklingsledare, RF. Karin Kangefjärd och Maria Rosén regionala BBIC-samordnare, RF och socialsekreterare, Kalmar socialtjänst har bidragit med värdefulla synpunkter. 1.2 Barnets behov I Centrum (BBIC) Överenskommelsen grundas i lagstiftning, föreskrifter, Allmänna råd, handböcker och tar avstamp i Socialstyrelsens modell för utredning, planering och uppföljning av social barnavård. BBIC började introduceras 2006 i Sveriges kommuner och de flesta kommuner i Kalmar län har använt BBIC sedan För att använda BBIC måste Socialstyrelsen beviljat socialnämnden prövolicens alternativt ordinarie licens och socialnämnden ha förbundit sig att följa BBIC-konceptet. I Kalmar län innehar samtliga socialnämnder ordinarie licens. 4 Föreliggande Överenskommelse med tillhörande Praktiska anvisningar följer Socialstyrelsens BBIC-koncept. 5 Socialstyrelsen håller på att revidera BBIC och dess stöddokument. Nya dokument/blanketter kommer att användas när det arbetet är klart Krav för BBIC-licens är att kommunen följer hela BBIC-konceptet, använder dess dokument, strukturer för utredning, uppföljning, möten, registrering för statistikändamål och leverans av uppgifter för nationell statistik. 5

30 1.3 Omfattning Målgrupp Överenskommelsen gäller mellan socialnämnderna i Kalmar läns tolv kommuner och Landstinget i Kalmar län. Överenskommelsen om hälsoundersökning respektive munhälsoundersökning avser de barn och unga som med stöd av Socialtjänstlagen eller Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga är: föremål för utredning som lett fram till avsikten att placera i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende 6 placerade i familjehem, jourhem eller HVB i åldern 0-18 år (avser hälsoundersökning) i åldern 0-19 år (avser munhälsoundersökning, gäller till och med det år som de fyller 19 år) Överenskommelsen omfattar inte Läkarundersökning vid misstanke om brott mot barn, s.k. rättsläkarundersökningar Initialt; inte ensamkommande asylsökande barn då de omfattas av asylsjukvården. 7 Dock omfattas de av överenskommelsen i ett senare skede. Senast ett år efter att de placerats i familjehem eller HVB ska socialsekreteraren bedöma behovet av hälsoundersökning och munhälsoundersökning i enlighet med överenskommelsen. Hälsoundersökning av myndiga unga vuxna, 18 år eller äldre som ska placeras med stöd av SoL eller LVU 8. Dessa hälsoundersöks vid den ungas hälsocentral eller där den unga placeras Begrepp Hälsoundersökning: I överenskommelsen används begreppet hälsoundersökning för att betona en bred granskning av barnet ur såväl fysisk som psykisk aspekt. I lagtexten 32 LVU används begreppet läkarundersökning. Munhälsoundersökning: I överenskommelsen används även begreppet munhälsoundersökning och inte begreppet tandvårdsundersökning. Begreppet munhälsa omfattar hela munnens hälsa och avser inte enbart kariesangrepp. I lagtexten 2 TL 9 används begreppen tandvård och tandhälsa. 1.4 Avvikelsehantering Avvikelser utgör ett mycket viktigt underlag vid revidering och utveckling av kvalitet. De kan bl.a. synliggöra systemfel som är angelägna att åtgärda. Därför är det viktigt att avvikelser och tvister med dess konsekvenser noggrant dokumenteras och rapporteras. 6 Hem för vård eller boende förkortas vanligen HVB. Förkortningen används i dokumentet. 7 Landstinget har avtal med asylsjukvården om att tillhandahålla hälsoundersökning av sjuksköterska senast tre (3) månader efter ankomst. 8 Socialtjänstlagen (SoL), Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 9 Tandvårdslagen. 6

31 Avvikelser och tvister samt dess konsekvenser ska noggrant dokumenteras och i första hand hanteras i enlighet med gällande rutiner inom den egna organisationen. Ansvarig för socialtjänstens myndighetsutövning i respektive kommun, ansvariga för barnmedicinska mottagningarna respektive tandvård ska två gånger per år sammanställa inkomna avvikelser. Informationsöverföringsgruppen, organiserad till Länsgemensam ledning i samverkan begär in sammanställningen från socialtjänsterna och från Landstinget. Informationsöverföringsgruppen ska två gånger per år systematiskt sammanställa avvikelserna på länsnivå och rapportera till Länsgemensam ledning i samverkan. Länsgemensam ledning i samverkan ger eventuellt uppdrag till Samordnandegruppen att analysera avvikelserna och återkomma med förbättringsförslag. 1.5 Överenskommelsen gäller under perioden Överenskommelsen gäller formellt sett från och med Överenskommelsen ska revideras senast vart tredje år. Ansvarig för att revidering sker är Länsgemensam ledning i samverkan. 2.0 BARNETS ELLER DEN UNGAS HÄLSA OCH MUNHÄLSA Ett helhetsperspektiv där barnet och dess livssituation är i centrum bör karaktärisera såväl hälsoundersökning som munhälsoundersökning. Barnet eller den unga skall informeras av sin socialsekreterare om undersökningen och dess syfte. Det är viktigt att socialtjänsten ombesörjer att någon som barnet känner väl är med vid undersökningarna och att de utformas så att barnet eller den unga ges tillfälle att med egna ord beskriva och ta upp viktiga frågor och funderingar kring sin hälsa. 2.1 Socialtjänstens ställningstagande till att begära hälsoundersökning respektive munhälsoundersökning Socialtjänsten ska, om det inte är omotiverat, i ärenden med placering, verka för att få till stånd hälsoundersökning och undersökning av munhälsan för alla barn och unga som ska placeras eller som nyligen har blivit placerade. Detta oavsett om placeringen sker med stöd av SoL eller LVU Konsultation medicinsk kompetens Socialtjänsten skall dock alltid göra en individuell bedömning av behovet av hälsoundersökning respektive munhälsoundersökning. För att få en god bild av barnets eller den ungas fysiska, psykiska hälsa och munhälsa behöver socialtjänsten därför konsultera medicinsk kompetens. 10 Socialstyrelsen (2015) Från enskilt ärende till nationell statistik. 7

32 Om konsultationen sker med anledning av pågående barn- och ungdomsutredning SoL eller under pågående placering krävs samtycke från vårdnadshavare och från den unga om denna är 15 år och äldre, till genomförande av undersökning samt till att socialtjänsten får ta del av undersökningens resultat. Syftet med konsultationen är bland annat att ta reda på om sedvanliga hälso- och tandvårdskontroller har genomförts, om barnet eller den unga har följt det nationella vaccinationsprogrammet samt om barnets eller den ungas hälsa eller munhälsa behöver undersökas ytterligare. Saknas uppgift om tillväxt, syn, hörsel och vaccinationsstatus åligger det socialtjänsten att först ombesörja ett hälsobesök hos BHV, elevvård eller tandvård. Detta gäller dock inte vid akuta placeringar när hälsobesök enligt ovan inte hinns med innan placeringen. 11 I första hand ska socialtjänsten konsultera följande: sjuksköterska inom BHV elevhälsa behandlande tandhygienist eller tandläkare samt ev. andra pågående vårdkontakter, till exempel barnsjukvård, ungdomsmottagning, habilitering, primärvård och barnpsykiatri. Om konsultationen visar att barnet eller den unga har följt sitt vaccinationsprogram, genomfört hälso- och tandvårdkontrollerna inom BHV, elevhälsa och tandvård, inte har några avvikelser i sin utveckling samt att det inte har förelegat eller föreligger oro för hälsa och utveckling eller för brister i omvårdnad bör inte ytterligare hälsoundersökning respektive munhälsoundersökning genomföras. Dock skall socialtjänsten senast sex månader efter placering ha fattat beslut om hälsoundersökning enligt Överenskommelsen och i så fall ska läkarutlåtandet bifogas övervägandet/omprövningen. Konsultationen föregår således de undersökningar som görs inom ramen för Överenskommelsen. Konsultationen ska bidra till att ge socialtjänsten underlag för sitt ställningstagande till om begäran om hälsoundersökning respektive munhälsoundersökning enligt Överenskommelsen ska göras till Landstinget Begäran om hälsoundersökning respektive munhälso-undersökning Socialsekreterare ska använda blankett som finns i BBIC vid begäran om hälsoundersökning, respektive munhälsoundersökning. På blanketten anger socialsekreteraren om socialtjänsten har särskilda frågeställningar som de vill ha undersökta och formulerar frågeställningarna. Socialsekreteraren ska skyndsamt efter att ett beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 LVU har fattats ta ställning till behov av hälsoundersökning, respektive munhälsoundersökning. Därefter bokas tid för undersökning och begäran skickas skyndsamt. 11 I BBIC finns stöddokument för socialtjänsten att tillgå rörande konsultation med BHV, elevhälsa, pågående vårdkontakter samt tandvård. 12 Socialstyrelsen (2015) Från enskilt ärende till nationell statistik. 8

33 2.3 Tidsgränser för hälsoundersökning respektive munhälsoundersökning Begäran om hälsoundersökning respektive munhälsoundersökning skall lämnas in i rimlig tid för att läkaren eller tandläkaren ska hinna sätta sig in i ärendet innan undersökningstillfället Tidsgräns - fyra veckor Undersökning ska ske inom fyra veckor från det datum då socialnämnden begär den. Socialnämnden bör begära undersökning snarast om placeringen bedöms bli varaktig eller då socialnämnden bedömer det lämpligt i det enskilda fallet, dock senast efter sex månader från placeringsdatum. Läkar-/tandläkarutlåtandet ska vara socialnämnden tillhanda senast 10 dagar efter slutförd undersökning Tidsgräns - tre veckor - omedelbart omhändertagande enligt 6 LVU Socialnämnden skall tidigt i rättsprocessen ta ställning till om barnet eller den unga har behov av allmän hälsoundersökning respektive munhälsoundersökning. Socialnämnden ska skyndsamt överlämna begäran om undersökning till hälso- och sjukvård respektive tandvård. 13 Undersökning skall ha genomförts och utlåtande skall vara socialnämnden tillhanda senast tre veckor från det datum som socialnämnden har begärt undersökningen. 3.0 SAMTYCKE - ANSVARSFÖRDELNING Nedan beskrivs kortfattat ansvarsfördelningen avseende samtycke. 3.1 Vid placering med stöd av SoL Socialtjänsten inhämtar samtycke till undersökning från vårdnadshavare och från den unga om denna har fyllt femton år samt överlämnar samtycket till hälso- och sjukvård respektive tandvård. Samtycke inhämtas avseende: - Hälsoundersökning respektive munhälsoundersökning (SoL), - att socialnämnden får del av resultat från hälsoundersökning respektive munhälsoundersökning, i de fall då undersökningen genomförs när socialnämnden inte har en pågående barnavårdsutredning eller när placeringen skett med stöd av LVU. 3.2 Vid placering med stöd av LVU Formellt samtycke krävs inte då barn och unga är placerade med stöd av LVU. Socialnämnden har rätt att utifrån barnets eller den ungas bästa besluta i frågor som rör barnets/den ungas vård. Gäller såväl hälsoundersökning, läkarundersökning, psykologisk bedömning som att ta del av resultat och överföring av hälsovårdsjournaler i samband med placeringen. Dock skall socialnämnden alltid aktivt eftersträva vårdnadshavares och den ungas samtycke LVU. 9

34 3.3 Vid rekvirering av vårdjournaler Behov kan föreligga av att rekvirera journaler från andra vårdkontakter inom hälso- och sjukvård samt tandvård. Hälso- och sjukvård respektive tandvård inhämtar samtycke från vårdnadshavare eller från annan som socialsekreteraren anger. Detta är särskilt viktigt att beakta vid hemlighållande av var barnet är placerat. Samtycke inhämtas även från den unga om denna har fyllt 15 år. 4.0 GENOMFÖRANDE AV HÄLSOUNDERSÖKNING RESPEKTIVE MUNHÄLSOUNDERSÖKNING Nedan beskrivs momenten uppdelade utifrån om det är en hälsoundersökning eller en munhälsoundersökning. 4.1 Hälsoundersökning barn- och ungdomsmedicinsk specialist Hälsoundersökning ska genomföras av barn- och ungdomsmedicinsk specialist vid barn- och ungdomsmedicinsk mottagning i Kalmar respektive Västervik och vid dess barnmottagning i Oskarshamn. Hälsoundersökningen omfattar följande områden: Anamnes Tidigare hälso- och sjukvård och vaccinationer Tillväxt Levnadsvanor Fysisk hälsa Känslor och beteende (psykisk hälsa) Generell utveckling Regleringsförmåga Tecken på misshandel eller övergrepp Sexuell hälsa I anamnesen hämtas uppgifter om förhållanden under graviditet och förlossning, hereditet, tidigare sjukdomar, operationer och sjukhusvård samt kontakt med barnpsykiatrisk verksamhet. Anamnesen skall också identifiera allergier och andra överkänslighetsreaktioner. Speciell uppmärksamhet bör ägnas åt kroniska eller återkommande sjukdomstillstånd. Det är viktigt att anamnetiskt belysa förekomst av mag- och huvudvärk, sömnstörningar, andra tecken på ångest eller oro och vem förändring i stämningsläge. Det är också viktigt att kartlägga om barnet eller den unga visat tecken på normbrytande beteende eller symptom, som kan peka på neuropsykiatrisk problematik. Anamnesen bör särskilt ha skydds- och riskfaktorer i fokus avseende fysisk aktivitet, kost, sömn, droger och sexuell aktivitet. En hälsoundersökning syftar till att identifiera tecken på akut eller kronisk sjukdom. Speciell uppmärksamhet bör ägnas tecken på misshandel, vanvård och självdestruktivt beteende. 10

35 Undersökningen bör även innefatta en bedömning av barnets näringstillstånd och fysiska utveckling Boka tid Bokning av tid görs av socialsekreteraren som ringer till den barnmedicinska sekreteraren vid barn- och ungdomsmottagningen i Kalmar respektive Västervik. Observera att undersökning som ska genomföras i Oskarshamn bokas via den barnmedicinska sekreteraren vid barn- och ungdomsmottagningen i Västervik. Socialsekreteraren noterar tiden och informerar barnet eller den unga samt vårdnadshavare om tiden. Vid beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 LVU ska socialsekreteraren skyndsamt boka tid för undersökning. Detta underlättar för hälso- och sjukvård att planera undersökningen så att förutsättningarna blir de bästa möjliga Kallelse Barn- och ungdomsmedicinsk sekreterare skickar kallelse till hälsoundersökning. Socialsekreteraren skall ge information om vem/vilka som kallelsen ska skickas till. Vanligen till vårdnadshavare, dock kan socialnämnden ha beslutat att det inte får röjas var barnet/den unge är placerat. Därför är det viktigt att socialsekreteraren ger informationen Närvaro Socialsekreteraren ska säkerställa att vårdnadshavare, förälder eller annan person som barnet eller den unga känner väl närvarar vid undersökningstillfället. Detta då de kan bidra med information samt vara till stöd för barnet/den unga. Socialsekreterare ska vid behov vara behjälplig i genomförande av besöket för hälsoundersökningen Journaler Undersökande specialistläkare rekvirerar vid behov av journaler från andra vårdkontakter inom området hälso- och sjukvård, tidigare eller pågående, inklusive Barnhälsovården. Gäller inom Kalmar läns landsting. Socialtjänsten inhämtar journaler avseende elevhälsa och munhälsa. Socialtjänsten ansvarar även för att inhämta behövligt underlag från hälso- och sjukvård inom andra landsting. Respektive huvudman ansvarar för inhämtande av samtycke. 14 BBIC (2006) 11

36 4.1.5 Utlåtande Undersökande specialistläkare skickar utlåtande till socialnämnden inom den tidsgräns som finns i Överenskommelsen och i Socialnämndens begäran om hälsoundersökning. Efter genomförd hälsoundersökning tas kontakt med ansvarig socialsekreterare för dialog kring hur information ska ges till barnets vårdnadshavare Samordnad individuell plan Vid behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård och om det finns behov av samordning bör Samordnad individuell plan (SIP) initieras. Detta om kommunen eller landstinget bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Där det är möjligt ska SiP upprättas tillsammans med den enskilde, det vill säga i första hand med vårdnadshavare, barnet eller den unga eller annan närstående Munhälsoundersökning För munhälsoundersökning tillhandahåller landstinget ansvarig tandläkare vid den tandvårdsklinik som barnet eller den unga tillhör eller placeras. De undersökningar som tandvården reguljärt genomför vid tandvårdsklinikerna är till sin karaktär munhälsoundersökningar, varför behov av undersökning utöver ordinarie kontroll skall göras av ansvarig tandläkare. Vid dessa undersökningar skall barnet eller den unga betraktas som högriskpatient. Socialtjänsten ska efter konsultation ta ställning till om begäran om munhälsoundersökning ska göras Boka tid Bokning av tid görs av socialsekreteraren som ringer till den tandvårdsklinik som barnet eller den unga tillhör eller är placerat/ska placeras, inom länet. Socialtjänsten ansvarar för att kontakt etableras med tandvårdskliniken där barnet eller den unga är placerad/ska placeras. Socialsekreteraren noterar tiden och informerar barnet eller den unga samt vårdnadshavare om tiden., men tandvårdskliniken skickar formell kallelse Kallelse Aktuell tandvårdsklinik skickar kallelse till munhälsoundersökning. Socialsekreteraren ska ge information om vem/vilka som kallelsen ska skickas till. Vanligen till vårdnadshavare, dock kan socialnämnden ha beslutat att det inte får röjas var barnet/den unge är placerad. Därför är det viktigt att socialsekreteraren ger informationen kap. 7 SoL respektive 3 f HSL. 12

37 4.2.3 Närvaro Socialsekreteraren ska säkerställa att vårdnadshavare, förälder eller annan person som barnet eller den unga känner väl närvarar vid undersökningstillfället. Detta då de kan bidra med information och vara ett stöd för barnet eller den unga. Socialsekreterare ska vid behov vara behjälplig i genomförande av besöket för munhälsoundersökningen Journaler Tandläkare rekvirerar journaler från folktandvården inom Kalmar läns landsting. Socialtjänsten inhämtar behövliga journaler avseende munhälsa inom andra landsting. Respektive huvudman ansvarar för inhämtande av samtycke Utlåtande Undersökande tandläkare skickar utlåtande till socialnämnden inom den tidsgräns som finns i Överenskommelsen och i socialnämndens begäran om munhälsoundersökning. Undersökande tandläkare informerar vårdnadshavare och den unga om denna är femton år eller äldre om resultat av undersökningen Behov av samordnade insatser Vid behov av samordning av insatser från både socialtjänst och tandvård kan såväl socialtjänst som tandvård initiera detta om bedömningen görs att samordningen behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till detta. Där det är möjligt ska samordningen ske tillsammans med den enskilde. Det vill säga i första hand med vårdnadshavare, barnet eller den unga eller annan närstående. 16 Observera att när det gäller samordning av insatser avseende tandvård så benämns det inte SiP. Detta då tandvården inte inkluderas i begreppet hälso- och sjukvård. 5.0 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 5.1 Om barnet har skyddade personuppgifter eller hemlig vistelseort Åtgärder för att säkerställa ett barns behov av skydd av personuppgifter eller andra uppgifter skall vidtas enligt gällande regler och rutiner för hantering av journaler och annan informationsöverföring. 5.2 Registrering i journalsystem I Överenskommelsen anges särskilt betydelsen av att socialtjänsten respektive hälso- och sjukvården skaffar sig kunskap om de placerade barnen och ungdomarnas hälsa och munhälsa. Därför ska uppgifter om den registreras i respektive myndighets 16 2 kap. 7 SoL respektive 3 f HSL. 13

38 verksamhetssystem och i BBIC på såväl individnivå som på aggregerad nivå (statistik nivå) för att kunna följas över tid och ge underlag för förbättringar Socialtjänsten Socialtjänsten ska registrera när en hälsoundersökning respektive munhälsoundersökning är gjord samt om den ledde till ytterligare åtgärder och när dessa åtgärdats. Respektive kommuns socialtjänst vidtar de åtgärder som krävs i sitt verksamhetssystem och BBIC för att möjliggöra denna uppföljning på individ- och aggregerad nivå Barn- och ungdomsmedicinska mottagningens registrering När en hälsoundersökning har genomförts i enlighet med Överenskommelsen ska detta registreras i hälso- och sjukvårdens journalsystem Cosmic med särskild åtgärdskod Tandvårdens registrering i journal (T4) När munhälsoundersökningen är genomförd ska det registreras i tandvårdens journal (T4) med särskild åtgärdskod. 5.2 Kostnad och fakturering Hälsoundersökning För beställd, genomförd hälsoundersökning med utlåtande inklusive uppföljning debiteras socialnämnderna i enlighet med Landstinget i Kalmar läns gällande taxa för utformande av utlåtande. Se Landstingets Avgiftshandbok Rutiner för intyg. 17 För år 2015 debiteras 270:-/15 minuter. Fakturering: Landstinget i Kalmar län fakturerar beställande socialnämnd. Faktureringsadressen skall anges på socialnämndens Begäran om hälsoundersökning till hälso- och sjukvården Munhälsoundersökning All tandvård gällande barn och unga är kostnadsfri inom Landstinget i Kalmar län till och med det år som den unga fyller 19 år. Landstinget tar inte någon avgift av socialnämnden för beställd, genomförd munhälsoundersökning med utlåtande inklusive uppföljning. 17 Landstinget i Kalmar län Avgiftshandbok. 14

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Ekonomisk rapport efter juli 2015

Ekonomisk rapport efter juli 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-08-05 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter juli 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE OM LÄKARUNDERSÖKNING

LÄNSÖVERGRIPANDE SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE OM LÄKARUNDERSÖKNING LÄNSÖVERGRIPANDE SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE OM LÄKARUNDERSÖKNING - för barn som placerats med stöd av socialtjänstlagen (2001:453), SoL eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52),

Läs mer

LÄNSGEMENSAM Öve ÖVERENSKOMMELSE OCH SAMVERKANSRUTIN

LÄNSGEMENSAM Öve ÖVERENSKOMMELSE OCH SAMVERKANSRUTIN LÄNSGEMENSAM Öve ÖVERENSKOMMELSE OCH SAMVERKANSRUTIN LÄKARUNDERSÖKNING I SAMBAND MED ATT BARN PLACERAS I FAMILJEHEM ELLER HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) Närvård i Sörmland Kommuner Landsting i samverkan

Läs mer

Hälsoundersökning av barn/ungdomar inför placering enligt SoL eller LVU

Hälsoundersökning av barn/ungdomar inför placering enligt SoL eller LVU Sida 1 (8) Hälsoundersökning av barn/ungdomar inför placering enligt SoL eller LVU Bakgrund Hälsoproblem av såväl fysisk som psykisk karaktär är överrepresenterade hos barn och ungdomar som placeras i

Läs mer

Överenskommelse hälsoundersökningar och munhälsoundersökningar avseende placerade barn

Överenskommelse hälsoundersökningar och munhälsoundersökningar avseende placerade barn TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid 2015-11-10 SN 2015/0470.11.01 0480-453891 Socialnämnden Överenskommelse hälsoundersökningar och munhälsoundersökningar avseende placerade

Läs mer

Överenskommelse om läkarundersökningar av barn som placeras i familjehem eller på HVB (Hem för vård och boende)

Överenskommelse om läkarundersökningar av barn som placeras i familjehem eller på HVB (Hem för vård och boende) Rubrik specificerande dokument Överenskommelse om läkarundersökningar av barn som placeras i familjehem eller på HVB (Hem för vård och boende) Upprättad av (arbetsgrupp alt. namn, befattning) Omfattar

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2016

Ekonomisk rapport efter september 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-10-13 SN 2015/0525.03.01 Tel: 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2016 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Ekonomisk rapport efter maj 2015

Ekonomisk rapport efter maj 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-06-08 SN 2014/0652.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter maj 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 9:00. Preliminär sluttid kl. 12:00. Plats Socialförvaltningen, Fabriksgatan 31, sammanträdesrum plan 3.

Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 9:00. Preliminär sluttid kl. 12:00. Plats Socialförvaltningen, Fabriksgatan 31, sammanträdesrum plan 3. KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Socialnämnden Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 9:00. Preliminär sluttid kl. 12:00. Plats Socialförvaltningen, Fabriksgatan 31, sammanträdesrum plan 3. Partigruppmöten

Läs mer

Riktlinjer angående hälsoundersökning av barn som placeras enl. Socialtjänstlagen (SoL) 1

Riktlinjer angående hälsoundersökning av barn som placeras enl. Socialtjänstlagen (SoL) 1 Riktlinjer angående hälsoundersökning av barn som placeras enl. Socialtjänstlagen (SoL) 1 Landstinget och kommunerna i Jönköpings län har beslutat om riktlinjer för hälsoundersökningar av barn som placeras

Läs mer

Ekonomirapport efter juli 2014

Ekonomirapport efter juli 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-08-11 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomirapport efter juli 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner ekonomirapport

Läs mer

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING FÖR SOCIALTJÄNST OCH SKOLA INKLUSIVE ELEVHÄLSA Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv Utveckling i samverkan

Läs mer

Gemensam samverkansrutin vid placering i familjehem eller hem för vård eller boende

Gemensam samverkansrutin vid placering i familjehem eller hem för vård eller boende Gemensam samverkansrutin vid placering i familjehem eller hem för vård eller boende för barnhälsovård, socialtjänst, förskola, skola inklusive elevhälsa i Kronobergs län 1. Inledning Rutinen bygger på

Läs mer

Överenskommelse om samverkan

Överenskommelse om samverkan Överenskommelse om samverkan Ansvarsfördelning och samordning av insatser till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning behöver vård och stödinsatser från samhället INNEHÅLL Syfte 3 Mål 3

Läs mer

Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning UTDRAG 1 (1) Sammanträdesdatum 2013-10-22 Socialnämnden 195 Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr SN 2012/0684 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad

Läs mer

BESLUT. Vårdgivare och Kommunfullmäktige. - Region Skåne - Kommunfullmäktige, Eslövs Kommun

BESLUT. Vårdgivare och Kommunfullmäktige. - Region Skåne - Kommunfullmäktige, Eslövs Kommun (9) Socialstyrelsen BESLUT K 0.M f\il N ch On'sorg Zigi -12- Regionala tillsynsenheten syd/sek3 Rolf Köhler Rolf.Kohler@socialstyrelsen.se 2011-12-05 Dnr 1-26754/Z911 Enligt sändlista V60. 2011.0ON Vårdgivare

Läs mer

Ekonomisk rapport efter mars 2014

Ekonomisk rapport efter mars 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-04-14 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter mars 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Ann-Gret Sillén, socialchef A-Ch Andersson, c ej tjg ers. Jonny Bengtsson

Ann-Gret Sillén, socialchef A-Ch Andersson, c ej tjg ers. Jonny Bengtsson Plats och tid Kommunhuset Revelj 11 november 2015 kl. 13:00 16.45 ande Per-Inge Pettersson, c ordf Conny Daag, m Jonny Bengtsson, s Eva Svedberg, s Monica Bergh, kd Antje Rohde, c Lizette Wästerlund, s

Läs mer

Samverkansöverenskommelse med Landstinget. med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse med Landstinget. med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Nadja Widéhn 2015-04-15 SN 2015/0138.11.01 0480-452786 Socialnämnden Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP)

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) 2014-09-16 Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) Inledning Denna överenskommelse är tecknad mellan kommunerna i Örebro län,

Läs mer

Bilaga 1: Dokumentationsstöd. Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0

Bilaga 1: Dokumentationsstöd. Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0 Bilaga 1: Dokumentationsstöd Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

BBIC-konceptet. Vad är BBIC- konceptet? Licens. Prövo- och implementeringstid 1(6)

BBIC-konceptet. Vad är BBIC- konceptet? Licens. Prövo- och implementeringstid 1(6) 1(6) Maj 2006 Uppdaterat januari 2014 BBIC-konceptet Vad är BBIC- konceptet? BBIC-konceptet fastställer förutsättningarna för att arbeta med Barns behov i centrum. Det tar sin utgångspunkt i BBIC:s mål

Läs mer

psykisk funktionsnedsättning

psykisk funktionsnedsättning PRIO psykisk ohälsa Kommunerna och Landstinget i Kalmar län 2013-10-11 SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Ekonomisk rapport efter oktober 2013

Ekonomisk rapport efter oktober 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2013-11-10 SN 2012/0933 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2013 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den

Läs mer

Rutin BBIC hälsoundersökning

Rutin BBIC hälsoundersökning Handbok: Socialtjänst Gävle Förvaltningshandboken Dokumentnamn: Rutin BBIC hälsoundersökning Ämnesområde: Barn och unga Dokumentations nr: (Fylls i senare) Sid nr: Ansvarig för dokumentet: BBIC samordnare

Läs mer

Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193

Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193 Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193 Verksamhetsberättelse för Socialförvaltningens Barn- och familjeenhet år 2011 Viktiga händelser De två enheterna barn- och familjeenheten och socialförvaltningens

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24

ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24 20f, 201 Ja/ 660 ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24 Ärende Motion från folkpartiet med rubriken Barns rätt till en trygg uppväxt- har inkommit till Barnoch familjen den 23 maj 2011 för yttrande senast den 13 oktober.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-11-07 1 Innehållsförteckning Ärende 112 Individärende... 3 113 Individärende... 4 114 Individärende... 5 115 Månadsuppföljning oktober... 6 116 Riskanalys sjuksköterskor natt... 7 117 Tillägg till

Läs mer

Uppföljning av placerade barn

Uppföljning av placerade barn Revisionsrapport Uppföljning av placerade barn Motala kommun Lena Brönnert Uppföljning av placerade barn Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund... 2 3 Uppdrag,

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (9) 2014-01-29 4-13 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (9) 2014-01-29 4-13 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (9) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm 13.00 17.15 ande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Elisabeth Svensson (C) Mikael Larsson (C) ej närvarande vid efterföljande diskussion

Läs mer

2015 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa bedömningskriterier och anvisningar för grundkrav och prestationsmål

2015 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa bedömningskriterier och anvisningar för grundkrav och prestationsmål PM 2015-05-12 Dnr 5.3-2380/2015 1(20) ANDRA REVIDERADE VERSIONEN 2015 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa bedömningskriterier och anvisningar för grundkrav och prestationsmål Bakgrund Staten

Läs mer

Checklista för assistenter gällande rutiner vid läkarundersökningar enligt BBIC

Checklista för assistenter gällande rutiner vid läkarundersökningar enligt BBIC Checklista för assistenter gällande rutiner vid läkarundersökningar enligt BBIC (Avser barn och unga 0-20 år som placerats i familjehem, HVB eller särskilda ungdomshem med stöd av Socialtjänstlagen eller

Läs mer

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri 1 Datum Vårt diarienummer Sida 2015-11-05 2015/37656 1(7) Er beteckning Vår adress Adress Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Mette Gabrielsen 0243-736 69 mette.gabrielsen@borlange.se

Läs mer

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation Meddelandeblad Mottagare: Politiker, chefer, biståndshandläggare, socialsekreterare, LSS-handläggare, anhörigkonsulenter, demenssjuksköterskor inom socialtjänstens olika verksamheter. Kuratorer inom landstingen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INDIVID OCH FAMILJEOMSORGENS HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN RÖRANDE BARN OCH UNGA

RIKTLINJER FÖR INDIVID OCH FAMILJEOMSORGENS HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN RÖRANDE BARN OCH UNGA Socialtjänsten RIKTLINJER FÖR INDIVID OCH FAMILJEOMSORGENS HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN RÖRANDE BARN OCH UNGA Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Socialtjänsten, Besöksadress: Centrumgatan E-post: kommun@tibro.se,

Läs mer

Jan Plantin (M) K ristina Pettersson (S) Å ke Malmqvist (MP), ersättare för Karl Arne Larsson (C) 17. Medborgarkontoret, Östervåla 28 januari 2014

Jan Plantin (M) K ristina Pettersson (S) Å ke Malmqvist (MP), ersättare för Karl Arne Larsson (C) 17. Medborgarkontoret, Östervåla 28 januari 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 12.00 Beslutande Karl Arne Larsson (C), ordförande, 2 16, 18 22 Inga Lill Hellgre n (S) Susanne Stambolidou T ellebo

Läs mer

Riktlinjer Barn och familj

Riktlinjer Barn och familj DATUM UTSKRIFT 2015-10-09 SIDA 1/18 OMRÅDE MYNDIGHETSUTÖVNING PROCESS HANDLÄGGNING BARN OCH FAMILJ GILTIGT INOM, VALLENTUNA KOMMUN GODKÄNT DATUM 2015-09-15 DOKUMENTANSVARIG SUSSI THAYSEN GODKÄNT AV SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport Revisionsrapport Hemsjukvård Margaretha Larsson Malou Olsson Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner November 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande Anders Widesjö (M)

Läs mer

Rutin kring socialtjänstens handläggning av ensamkommande barns och ungdomars ärenden

Rutin kring socialtjänstens handläggning av ensamkommande barns och ungdomars ärenden 2013-11-20 Rutin kring socialtjänstens handläggning av ensamkommande barns och ungdomars ärenden Följande rutin syftar till att öka likabehandlingen och rättssäkerheten kring ensamkommande barn och ungdomar

Läs mer

H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn

H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn Beslut 2010-09-22 Diarienummer 9.1-18156/2010 1(12; MARKS KOMMUN SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden Marks kommun 511 80 Kinna Diarienr 2010-09- 2 2 Qiarieplanbeteckn

Läs mer

Regional rutin för egenvårdsbedömning

Regional rutin för egenvårdsbedömning Regional rutin för egenvårdsbedömning Rutin för utförare av hälso- och sjukvård i. De regionala rutinerna har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Rutinerna är fastställda av hälso-

Läs mer

Svar på frågor som ställdes under IVO:s webbinarium om förbättrad samverkan mellan kommun och landsting/region för barn på korttidsboende

Svar på frågor som ställdes under IVO:s webbinarium om förbättrad samverkan mellan kommun och landsting/region för barn på korttidsboende 2016-04-21 1(8) Svar på frågor som ställdes under IVO:s webbinarium om förbättrad samverkan mellan kommun och landsting/region för barn på korttidsboende IVO genomförde den 21 april 2016 ett webbinarium

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Datum Tid kl 08.15--11.15 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Inga Käll (FHT) Justeringens plats och tid Kommunkontoret måndagen den 24 juni Justerade

Läs mer

Mellan Sollentuna kommun och berörda parter inom Landstinget har följande avtal angående lokal BUS-samverkan träffats. Avtalet omprövas årligen.

Mellan Sollentuna kommun och berörda parter inom Landstinget har följande avtal angående lokal BUS-samverkan träffats. Avtalet omprövas årligen. 2014-12-05 Avtal angående lokal BUS samverkan i Sollentuna kommun 2014-2015 Mellan Sollentuna kommun och berörda parter inom Landstinget har följande avtal angående lokal BUS-samverkan träffats. Avtalet

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdag 2015-09-23 Innehåll 111 Tillkommande ärenden och godkännande av föredragningslista... 127 112 Delgivningar... 128 113 Statusrapport... 129 114 Inbjudningar

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-11-21 1(13) Plats och tid Kommunhuset, kl 16.00-19.10 ande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Claes

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 24 november 2015 kl. 9:00-12:10 Ajournering kl. 11:45-12:00

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 24 november 2015 kl. 9:00-12:10 Ajournering kl. 11:45-12:00 Socialnämnden Tid Tisdagen den 24 november 2015 kl. 9:00-12:10 Ajournering kl. 11:45-12:00 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 183-196 ande Roger Holmberg (S), ordförande Lisa Jalmander

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (13)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (13) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (13) Socialnämndens arbetsutskott 2015-09-01 83 Riktlinjer barn och familj (SN 2015.110) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Socialnämnden fastställer

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2012-02-29 2 SN 22 Dnr 25.12 700 Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS, ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar

Läs mer

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun www.pwc.se Revisionsrapport Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Viktor Prytz Revisionskonsult Arbetet kring ensamkommande flyktingbarn Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Rutin för samordnad vårdplanering

Rutin för samordnad vårdplanering 1(12) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2005-12-19 Gäller från och med: 20150301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011 Eskilstuna kommun Granskning av anhörigstöd Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting

Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Ansvarig kommun (2 kap., 2 a kap SoL) - Varje kommun ansvarar för socialtjänsten

Läs mer

Nationella riktlinjer. Polisens arbete i sociala insatsgrupper

Nationella riktlinjer. Polisens arbete i sociala insatsgrupper Nationella riktlinjer Polisens arbete i sociala insatsgrupper 2 3 Innehåll 1 Inledning 4 1.1 Syfte och ansvar 4 2 Vid uppstart 5 2.1 Fastställt behov 5 2.1.1 Polis-kommunöverenskommelse 5 2.2 Styrning

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 23 september 2014 kl. 10:00 12:30 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 24 februari 2015 kl. 9:00-15:15 Ajournering kl. 11:20-13:00

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 24 februari 2015 kl. 9:00-15:15 Ajournering kl. 11:20-13:00 Socialnämnden Tid Tisdagen den 24 februari 2015 kl. 9:00-15:15 Ajournering kl. 11:20-13:00 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 38-54 ande Roger Holmberg (S), ordförande Lisa Jalmander

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Megan Sandberg (L) Lotta Borg (NT) ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Megan Sandberg (L) Lotta Borg (NT) ANSLAG / BEVIS Sida 1 av 28 Plats och tid Polstjernan 09:00-12.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Utses att justera Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S)

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2015-09-23

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2015-09-23 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.10 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Åsa Ottosson (M) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Renée Solstad (S) Jan Karlsson

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av placeringar i familjehem Gabriella Fredriksson Mars 2016 Trelleborgs kommun

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av placeringar i familjehem Gabriella Fredriksson Mars 2016 Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Gabriella Fredriksson Mars 2016 Granskning av placeringar i familjehem Trelleborgs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 4 2. Inledning... 5 2.1. Bakgrund... 5 2.2.

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Paragrafen, kommunhuset Storuman 2013-02-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar 11.30 12.00. Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe

Läs mer

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver Riktlinjer för Anhörigstödet i Boxholms kommun 2011-04-14 Bakgrund Kommunens stöd till anhöriga utgår från socialtjänstlagen och främst 5 kap 10 Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015

Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015 Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015 En samlad elevhälsa i Nordmalings kommun Bakgrund I och med den nya skollagen (2010:800) samlades skolhälsovården, den särskilda elevvården och de specialpedagogiska

Läs mer

Individ- och Familjeomsorg Socialtjänsten Timrå

Individ- och Familjeomsorg Socialtjänsten Timrå Individ- och Familjeomsorg Socialtjänsten Timrå Socialtjänstens uppdrag Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas - ekonomiska och sociala trygghet, - jämlikhet

Läs mer

Gäller from 2014-11-01

Gäller from 2014-11-01 - - Gäller from 2014-11-01 1 Innehåll 1. Förutsättningar... 3 2. Bakgrund och syfte... 3 3. Målgrupp... 4 4. Mål... 5 5. Gemensamma utgångspunkter... 5 5.1. Utgångspunkter för samverkan... 5 6. Regionala

Läs mer

Revisionsrapport. TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen. Linda Gustavsson Revisionskonsult. November 2013

Revisionsrapport. TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen. Linda Gustavsson Revisionskonsult. November 2013 Revisionsrapport Placering unga i av barn och familjehem Trelleborgs kommun Linda Gustavsson Revisionskonsult November 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning i 2.

Läs mer

Sandviks gård 13.00-14.45. Linus Fogel. Solveig Lindblom Lars-Åke Lindman Martin Bergström Siw Sjöholm Johansson Robin Famme Mårthen Backman

Sandviks gård 13.00-14.45. Linus Fogel. Solveig Lindblom Lars-Åke Lindman Martin Bergström Siw Sjöholm Johansson Robin Famme Mårthen Backman 1(15) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-25 Plats och tid Sandviks gård 13.00-14.45 Beslutande Mattias Jensen Pettersson Linus Fogel Katarina Jakobsson Solveig Lindblom Lars-Åke

Läs mer

Datum 2010-10-26 Referens Sida 1(3) IFO/Omvårdnadsförvaltningen Elisabeth Larsson elisabeth.larsson@kristinehamn.se Synpunkter på kommunrevisionens rapport angående granskning av äldres läkemedelsanvändning

Läs mer

Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare

Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare Handläggare Maria Degerman Omsorgschef 033-231334 maria.degerman@bollebygd.se FÖRSLAG DATERAT 2009-08-03 Riktlinje Fastställd av omsorgsnämnden 2009-09-24 xx 1 (10) Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2014-05-20 1 (18) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 17.15

Social- och omvårdnadsnämnden 2014-05-20 1 (18) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 17.15 Social- och omvårdnadsnämnden 2014-05-20 1 (18) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 17.15 Paragrafer 55-69 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 46-60 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 18.05 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 10 april 2007, kl. 13.00-17.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 10 april 2007, kl. 13.00-17.00 SOCIALNÄMNDEN 2007-04-10 1(13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 10 april 2007, kl. 13.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Agneta Janson (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2012-09-19 1(16) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.30 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd

Riktlinje för anhörigstöd Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument Riktlinje för anhörigstöd ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2015-11-25, 275 ANSVAR UPPFÖLJNING: Socialchef GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra

Läs mer

5328 Hem för vård eller boende för barn och ungdomar, Gävle kommun

5328 Hem för vård eller boende för barn och ungdomar, Gävle kommun 1 (9) 5328 Hem för vård eller boende för barn och ungdomar, Gävle kommun Denna bilaga fylls i och bifogas ansökningar som avser: HVB för ensamkommande barn och ungdomar. Svara i formuläret genom att kryssa

Läs mer

Ansvar för utbildning och särskilda stödinsatser i skola och barnomsorg vid placeringar i annan kommun m.m. Ersätter: 1997:202 Bilagor:

Ansvar för utbildning och särskilda stödinsatser i skola och barnomsorg vid placeringar i annan kommun m.m. Ersätter: 1997:202 Bilagor: Cirkulärnr: 2006:18 Diarienr: 2006/0876 Handläggare: Laina Kämpe Avdelning: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Datum: 2006-05-23 Mottagare: Barnomsorg Skola Individ- och familjeomsorg Handikappomsorg

Läs mer

Socialtjänstens ansvar ensamkommande Malmköping 2014-06-02

Socialtjänstens ansvar ensamkommande Malmköping 2014-06-02 Socialtjänstens ansvar ensamkommande Malmköping 2014-06-02 Vilka lagar ska vi följa och varför? Förvaltningslagen grundläggande regler om hur ärenden inom olika myndigheter ska handläggas och hur kontakten

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:15

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:15 Humanistisk nämnd 2012-06-19 1 (15) Plats och tid Beslutande ledamöter Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:15 Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind (C) Roger Sandström

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07 1 (17) Paragrafer 59-75 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset kl 18.00-21.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Hans-Bertil Sinclair(m), ordförande Janeth Nilsson-Norén

Läs mer

Riktlinjer Egenvård i Halland

Riktlinjer Egenvård i Halland När? Hur? Egenvård Var? Varför? Riktlinjer Egenvård i Halland Gäller f.o.m 2011-03-01 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Definition av egenvård... 4 Bedömning... 4 Riskanalys... 4 Läkemedel... 4 Dokumentation...

Läs mer

Kvalitet och rättssäkerhet i barnavårdsutredningar En granskning av barnavårdsutredningar i Skåne län

Kvalitet och rättssäkerhet i barnavårdsutredningar En granskning av barnavårdsutredningar i Skåne län Kvalitet och rättssäkerhet i barnavårdsutredningar En granskning av barnavårdsutredningar i Skåne län Sociala frågor Janka Fosstveit Titel: Utgiven av: Författare: Beställningsadress: Kvalitet och rättsäkerhet

Läs mer

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Yttrande gällande slutbetänkande Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71 ), ert dnr S2015/04694/FST

Yttrande gällande slutbetänkande Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71 ), ert dnr S2015/04694/FST inspektionen för vård och omsorg 2015-11-24 Dnr 10.1-23692/2015 1(8) Avdelningen för verksamhetsstöd och -styrning Monica Jacobson monica.jacobson@ivo.se Socialdepartementet Yttrande gällande slutbetänkande

Läs mer

Projekt Psykiatrisamordning mellan Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Landstiget i Uppsala län 2009 2011 Handlingsplan 2011 10 12

Projekt Psykiatrisamordning mellan Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Landstiget i Uppsala län 2009 2011 Handlingsplan 2011 10 12 Projekt Psykiatrisamordning mellan Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Landstiget i Uppsala län 2009 2011 A.K. Handlingsplan 2011 10 12 Handlingsplan för vård och stödsamordning i Heby, Älvkarleby,

Läs mer

Svedala kommuns 4:09 Författningssamling

Svedala kommuns 4:09 Författningssamling Svedala kommuns 4:09 Författningssamling Delegationsförteckning för myndighetsnämnden för socialtjänst och antagen av myndighetsnämnden 2004-06-17, 51, Gäller från med ändring 2005-11-17, 49, 2006-04-26,

Läs mer

Kommunhuset, Västervik 3 december 2015 kl. 09.00-12.30. Kommunhuset 3 december 2015. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 123- Kristina Granfelt

Kommunhuset, Västervik 3 december 2015 kl. 09.00-12.30. Kommunhuset 3 december 2015. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 123- Kristina Granfelt 1 (20) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 3 december 2015 kl. 09.00-12.30 Angelica Katsanidou (S) Anna Melsted Ottosson (S) Ewa Ståhl (S) Åke Jägerö (S) Ingela Svensson (C) Poul Larsen (S)

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Gunnel Håkansson Kundvalsenheten 2015-03-18 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999.

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen gällande familjehemsvården i Kristianstad kommun

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen gällande familjehemsvården i Kristianstad kommun BESLUT 1(7) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Sociala enheten Lena Bohgard 040-25 25 18 Kristianstad kommun Socialnämnden 291 80 Kristianstad Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen

Läs mer

Barn och unga i familjehem

Barn och unga i familjehem www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Robert Bergman Barn och unga i familjehem Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Humanas Barnbarometer

Humanas Barnbarometer Humanas Barnbarometer 2014 1 Inledning Barnets bästa ska vara utgångspunkten i allt myndighetsutövande i Sverige. Barnens behov, inte verksamhetens, ska stå i centrum när kommunerna utreder, beviljar,

Läs mer

Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen

Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Samverkansdokument mellan skola samt den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar län

Samverkansdokument mellan skola samt den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar län Samverkansdokument mellan skola samt den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar län Upprättat av: Verksamhetschef Bo Lundin, Barn- och ungdomspsykiatriska verksamheten i Kalmar län, Förvaltningscheferna

Läs mer

Rapport försörjningsstöd

Rapport försörjningsstöd Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Datum 2011-03-07 Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Socialnämnden Rapport försörjningsstöd Sammanfattning Denna rapport är den första av rapporterna

Läs mer