Användande av och attityder kring dopning och kosttillskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användande av och attityder kring dopning och kosttillskott"

Transkript

1 Utvecklingsavdelningen Datum Amanda Nordlie, student Användande av och attityder kring dopning och kosttillskott - En kartläggning från sex träningsanläggningar i Nyköping Postadress Nyköpings kommun Utvecklingsavdelningen NYKÖPING Besöksadress Stadshuset, Stora torget Org nr Bg

2

3 3/20 Bakgrund Med syftet att utveckla det dopningsförebyggande arbetet i Nyköping bildades ett lokalt PRODIS 1 -nätverk i januari Utvecklingsarbetet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Södermanlands län, Nyköpings kommun, Sörmlandsidrotten och polisen. Sex träningsanläggningar har i dagsläget anslutit sig till nätverket och arbetar efter samverkansmodellen 100 % ren hårdträning. För att kartlägga användandet av och attityden kring dopning bland anläggningarnas medlemmar har en enkät genomförts, vilken har resulterat i följande rapport. Kartläggningen ger en nulägesbild och möjliggör uppföljning av förebyggande insatser. Sammanfattning av resultat Datainsamlingen gjordes via en enkätundersökning i april 2014 på samtliga sex anslutna träningsanläggningar i Nyköping. Enkäterna delades ut till medlemmar på anläggningarna, vilka fyllde i enkäten på plats. Enkäten var helt anonymt och det var frivilligt att delta. Totalt deltog 192 personer i enkätundersökning. Resultatet kan sammanfattas enligt följande: Tre av 187 svarande (1,6 %) har någon gång använt något dopningsmedel utan läkares inrådan. 28 av 188 svarande (15 %) vet någon i sin närmsta bekantskapskrets som använder något dopningsmedel. 44 av 188 svarande (23 %) har blivit erbjudna att prova/köpa någon form av dopningsmedel. 119 av 189 svarande (63 %) har någon gång använt kosttillskott. Av dessa 119 är det 92 som använt kosttillskott med en muskelökande effekt. 27 av 189 svarande (14 %) har någon gång använt narkotika utan läkares inrådan. En stor del av respondenterna instämmer med att det är okej att genomföra oanmälda dopningstester på gym, att det är rätt att stänga av tränande som använder otillåtna preparat och att de kan tänka sig att skriva på ett avtal vid köp av träningskort gällande avstängning vid användning av otillåtna preparat. Majoriteten instämmer att det är viktigt att gymmet arbetar aktivt för att motverka dopning. Det finns delade attityder till påståendet det är upp till var och en att bestämma om man vill använda dopningspreparat. Av de 182 som svarade var det 99 som svarade att deras gym har en policy mot dopning, 72 svarade vet ej och 11 svarade att gymmet de tränar på inte har en policy mot dopning. 1 Prevention av dopning i Sverige (www.prodis.se) 3

4 Innehållsförteckning 1. Inledning Begrepp 6 2. Metod Urval Genomförande Enkäten Resultat Reflektion Metoddiskussion...13 Bilaga 1 Bilaga 2 Följebrev Enkät

5 5/20 1. Inledning Samverkansmodellen 100% ren hårdträning är en nationell modell som togs fram år 2007 inom ett projekt som drevs av STAD. 2 Idag har arbetet blivit permanent och det nationella nätverket PRODIS 3 driver arbetet med att implementera modellen i Sveriges län och kommuner. Nätverkets huvuduppdrag är att förebygga och minimera användningen av anabola androgena steroider (AAS) och andra dopningspreparat. Idag är drygt 100 kommuner och över 600 träningsanläggningar anslutna till PRODIS och arbetar efter samverkansmodellen 100% ren hårdträning. Ambitionen är att få med alla län och kommuner för att öka kunskapen om hur dopning i samhället hanteras. I Södermanlands län är Eskilstuna kommun och Nyköpings kommun anslutna och har under våren 2014 skapat lokala PRODIS-nätverk. Samverkan sker mellan kommunerna, Sörmlandsidrotten, polisen och Länsstyrelsen i Södermanlands län. Syftet med enkätundersökningen var att kartlägga användninen av och attityden kring dopning bland medlemmarna på de sex träningssanläggningarna i Nyköpings Kommun som ingår i arbetet med 100 % ren hårdträning. Kartläggningen ger en nulägesanalys och en möjlighet att följa upp resultatet av dopningsförebyggande insatser. Dopning utanför idrotten har ökat och blivit ett etablerat problem i dagens samhälle. Kunskapen om dopning och dess omfattning utanför idrotten är dock generellt sett bristande. Det saknas kunskap om hur utbrett användandet är, vilka användarna är, när majoritet debuterar, vilka motiv för användning och så vidare. Det är därför viktigt att fortsätta identifiera vilka målgrupper utanför tävlingsidrotten som missbrukar dopning eller är i riskzon för dopninganvändande. Forskning visar att största andelen användare av dopning finns numera på gym och träningsanläggningar 4 och majoriteten av de som använder dopning är män mellan år. Dopninganvändandet bland kvinnor uppskattas fortfarande vara lågt. 5 De träningsanläggningar som har ett större fokus på kraft och styrka än på hälsa generellt har visat sig ha fler användare som brukar dopningsmedel. Idag är det relativt enkelt att få tag på dopningsmedel. Det är framför allt internet som bidragit till den ökade tillgängligheten då det är lätt att hitta dopningsmedel via de vanliga sökmotorerna och/eller via andra användare. 2 STockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem (www.stad.org) 3 Prevention av dopning i Sverige (www.prodis.se) 4 Hoff, D.(2013) Dopning utanför idrotten- Individualisering och muskulösa skönhetsideal. Scandinavian Sport Studies Forum. v. 4, sid Statens folkhälsoinstitut (2011). Doping i samhället. Östersund 5

6 Dopningpreparat finns även att köpa via kontakter på gym samt inom krogvärlden. Oftast har dessa dopningsmedel ursprungligen köpts via internet. Många av de som använder dopningsmedel använder även kosttillskott, läkemedel, narkotika och/eller alkohol. Genom att blanda till exempel narkotika och dopningsmedel kan dopningseffekten öka då det ger en minskad effekt av biverkningarna under och efter kurerna. En del använder kosttillskott för att fylla sitt energi- och näringsbehov. 6 Det finns flera motiv till användandet av dopning utanför idrotten. Det vanligaste innefattar skönhetsideal. Många vill förbättra sitt utseende genom att bli mer muskulösa. 7 AAS bidrar till en ökad muskelmassa och minskat kroppsfett, vilket hos många anses vara en vacker kropp. Idag är det många som vill förändra sitt utseende, bli starka och strävar efter att efterlikna de skönhetsideal som finns. 8 Som sagt är viljan att förändra sin kropp stor och i dagens samhälle finns många olika möjligheter till detta. 9 Ytterligare skäl till att använda dopningsmedel är viljan att förbättra sin förmåga att slåss och skrämmas, många vill förtydliga sin manlighet. AAS bidrar till både fysiska som psykiska förändringar, som till exempel en större kroppsvolym, stryka men även aggressivitet. 10 Det har påvisats att det förekommer ett samband mellan användning av AAS och våld, aggressivitet, kriminalitet och alkoholoch narkotikamissbruk. 11 Då det är mer vanligt att användare av dopningsmedel är de som tränar än de som inte tränar kan det vara ett effektivt sätt att arbeta preventivt via träningsanläggningarna. Personalen på Nyköpings träningsanläggningar som arbetar med 100% ren hårdträning utbildas årligen för att få mer kunskaper om dopning och förebyggande arbete. 1.1 Begrepp Dopning Dopning innebär ett missbruk av hormonpreparat och andra läkemedel som har till syfte att öka musklernas styrka och volym. 12 Dopningsmedel är substanser som ökar produktionen eller frisättning av testeron och tillväxthormon. Det kan bland annat vara anabola androgena steroider, tillväxthormon och testosteron Statens folkhälsoinstitut (2011). Doping i samhället. Östersund 7 Hoff, D.(2013) Dopning utanför idrotten- Individualisering och muskulösa skönhetsideal. Scandinavian Sport Studies Forum. v. 4, sid Statens folkhälsoinstitut (2011). Doping i samhället. Östersund 9 Hoff, D.(2013) Dopning utanför idrotten- Individualisering och muskulösa skönhetsideal. Scandinavian Sport Studies Forum. v. 4, sid Statens folkhälsoinstitut (2011). Doping i samhället. Östersund 11 Hoff, D.(2013) Dopning utanför idrotten- Individualisering och muskulösa skönhetsideal. Scandinavian Sport Studies Forum. v. 4, sid [ ] 13

7 7/20 Kosttillskott Syftet med kosttillskott är att komplettera den vanliga kosten. Tillskottet kan intas via till exempel kapslar, tabletter, pulver och ampuller med vätska. Exempel på kosttillskott är vitaminer, mineraler, aminosyror och essentiella fettsyror. 14 Kosttillskott kan även bidra till muskelökande samt ökad prestationsförmåga. Användning av sådana kosttillskott kan övergå till användning av dopningsmedel då kosttillskott inte längre ger den önskvärda effekten Metod En enkätundersökning har använts som datainsamlingsmetod. 2.1 Urval Enkäten riktar sig till målgruppen män och kvinnor i alla åldrar som tränar styrketräning på en träningsanläggning. På grund av forskningsetiska skäl var åldersgränsen för att besvara enkäten 16 år. De sex träningsanläggningar som medverkar i studien är anslutna till Nyköpings PRODIS-nätverk. Fyra av anläggningarna är privata företag. Övriga två är föreningsdrivna. Samtliga träningsanläggningar i Nyköping har blivit erbjudna att delta i PRODIS-nätverket och arbetet med 100 % ren hårdträning. 2.2 Genomförande Datainsamlingen gjordes i april Innan genomförande blev anläggningarna väl informerade om kartläggningens syfte och tillvägagångssätt via dels de två nätverksträffar som hållits under våren, dels via projektledaren som utsetts för genomförande av kartläggningen. Datainsamlingen genomfördes i två steg. Först fanns projektledaren på plats på träningsanläggningen under cirka två timmar och delade ut enkäten i anslutning till gymmet. Kontaktpersonerna på respektive anläggning hade själva föreslagit tidpunkt för genomförande. Respondenterna blev muntligen informerade av projektledaren om syftet, att enkäten var frivillig och att den var anonym samt att den skulle besvaras på plats. När de fyllt i enkäten stoppades den i ett blankt kuvert som klistrades igen och lades i en försluten låda. Detta för att säkerställa anonymiteten. Med förhoppningen att öka antalet enkätsvar lämnade projektledaren enkäter och svarskuvert i receptionen (eller motsvarande) och anläggningarna ombads att själva dela ut enkäter till besökande medlemmar. Ifyllda enkäter samlades in av projektledaren efter cirka en vecka. Datasammanställningen gjordes manuellt i Excel, där svarsalternativen kodades och åldern klassificerades i grupper. För att kunna redovisa resultatet för respektive träningsanläggning hade svarkuverten vid insamlingen kodats med ett speciellt ID-nummer Statens folkhälsoinstitut (2011). Doping i samhället. Östersund 7

8 2.3 Enkäten Enkäten är framtagen nationellt och har ej ändrats i denna studie. Enkäten bestod av 27 frågor, både öppna och slutna. Enkäten inleddes med frågor om bakgrund (kön, ålder etc). Resterande frågor berörde träning, kosttillskott, narkotikaanvändning, egna erfarenheter av dopning samt attityder till olika dopningsförebyggande insatser. 3. Resultat All data presenteras inte i denna rapport, utan endast de resultat som anses vara mest intressanta och relevanta för denna kartläggning. Totalt samlades 192 enkäter in från de sex träningsanläggningarna. I tabell 1 visas antalet ifyllda enkäter från respektive träningsanläggning. Träningsanläggning Antal enkäter (N=192) Hälsomagasinet 41 Friskis & Svettis 40 Medley 38 Sörmlandskusten Crossfit 33 Gumshallen 28 CMS Träning & Hälsa 12 Tabell 1. Antalet ifyllda enkäter från varje träningsanläggning. Totalt 192 enkäter. De största ålderskategorierna som medverkade i kartläggningen var år samt > 45år vilket visas nedan i tabell 2. Totalt deltog 87 kvinnor och 105 män. Åldersgrupp Kvinnor (N=87) Män (N=105) Totalt (N=192) > Tabell 2. Ålder- och könsfördelning. Tabell 3 nedan visar att det är tre av 187 svarande som någon gång har använt något dopningsmedel utan läkares inrådan (1,6 procent). Två av dessa tre var mellan år och en var mellan år. En av dem har använt AAS, en har använt något annat dopningsmedel och den tredje har använt både tillväxthormon och något annat dopningsmedel. De har fått tag på dopningsmedel på arbetet, gatan, internet, ett gym och/eller på krogen.

9 9/20 Användning av dopningsmedel Antal Nej 184 Ja 3 Ej svarat 5 Tabell 3. Fråga 12. Har du någon gång använt anabola androgena steroider, tillväxthormon eller annat dopningsmedel utan läkares inrådan? Resultatet visar att 28 av 188 svarande (15 procent) vet någon i sin närmaste bekantskapskrets som använder dopningsmedel (11 stycken AAS, 8 stycken tillväxthormon och 9 stycken använder något annat dopningsmedel) och att 44 av 188 svarande (23 procent) har blivit erbjuden att prova/köpa någon form av dopningsmedel (17 stycken AAS, 13 stycken tillväxthormon och 14 stycken något annat dopningsmedel). I tabell 4 nedan framkommer det att 119 av 189 svarande (63 procent) någon gång har använt kosttillskott och att 66 inte använt kosttillskott. Användning av kosttillskott Antal Ja 119 Nej 66 Vet ej 4 Ej svarat 3 Tabell 4. Fråga 18. Har du någon gång använt kosttillskott? Av de 119 som någon gång använt kosttillskott visas det i figur 1 nedan vilka kosttillskott som använts. Majoriteten av de som använder kosttillskott använder kosttillskott med en muskelökande effekt som till exempel proteinpulver och kreatin. Under alternativet Annat har majoriteten respondenter skrivit till exempel D-vitamin och Omega 3. Dessa räknas som kosttillskott Figur 1. Fråga 19. Om ja, vilket/vilka preparat? (Muskelökande t.ex. proteinpulver och kreatin, prestationshöjande t.ex., sportdryck och taurin, fettförbrännande t.ex., fettförbränningspiller.) På denna fråga var det möjligt att markera flera alternativ. 9

10 I figur 2 framkommer det hur användarna av kosttillskott får tag i kosttillskottet. Internet är det mest frekventa alternativet, då 71 av 119 använder det som ett tillvägagångsätt. Även i hälsokostaffärer köper en del kosttillskott, 34 stycken. De som fyllt i Annat, har skrivit att de köper sitt kosttillskott på bland annat livsmedelsbutiker Figur 2. Fråga 21. Var får du tag i kosttillskott? På denna fråga var det möjligt att markera flera alternativ. Totalt var det 27 av 189 svarande (14 procent) som någon gång i livet använt narkotika utan läkares inrådan. I tabell 5 nedan visas åldersfördelningen bland de som använt narkotika. Det är värt att uppmärksamma att 12 av användarna är mellan år. Av de 27 som använt narkotika utan läkares inrådan är det 26 som använt hasch/marijuana, fyra har använt amfetamin, fyra kokain, två heroin, tre hallucinogener, fyra ecstasy, tre benzodiazepiner och två personer har använt något Annat (MDMA och Morfin). Det var möjligt att markera flera olika preparat bland svarsalternativen (se enkätfråga 23 i Bilaga 2). Antal som använt narkotika (N=27) Åldersfördelning år år år 8 >45 år Tabell 5. Fråga 22. Har du någon gång i livet använt narkotika utan läkares inrådan? Det framkommer i tabell 6 på nästa sida att en stor del av respondenterna instämmer med att det är okej att genomföra oanmälda dopningstester på gym och att det är rätt att stänga av tränande som använder otillåtna preparat. Majoriteten kan även tänka sig att skriva på ett avtal vid köp av träningskort om att en avstängning kan vara aktuellt vid användning av otillåtna preparat. De flesta instämmer också om att det är viktigt att gymmet arbetar aktivt för att motverka dopning. På påstående A och C var det ett bortfall på 21 personer och på påstående B, D, E saknades 22.

11 11/20 Påstående Instämmer helt Instämmer delvis Tar delvis avstånd Tar helt avstånd Ingen åsikt Totalt antal (N=192) A B C D E Tabell 6. Fråga 26. Här nedan följer ett antal påstående som du antingen ska instämma i eller ta avstånd ifrån. Kryssa för det alternativ som stämmer. Sätt ett X på varje rad. Påståendena var: A) Det är ok att genomföra oanmälda dopningstester av tränande på gym. B) Det är rätt att stänga av tränande som använder anabola steroider eller andra otillåtna preparata. C) Jag kan tänka mig att skriva på ett avtal då jag köper träningskort om att jag kan bli avstängd från gymmet om jag tar otillåtna preparat. D) Det är viktigt att gymmet som jag tränar på arbetar aktivt för att motverka dopning." E) Det är upp till var och en att bestämma om man vill använda dopningspreparat. Figur 3 nedan visar att 99 av 182 respondenterna svarade ja på frågan om gymmet har en policy mot dopning, 72 stycken svarade vet ej och 11 att gymmet de tränar på inte har en policy mot dopning. Det var ett bortfall på 10 stycken som inte svarade på frågan Ja Nej Vet ej Figur 3. Fråga 27. Har det gym som du huvudsakligen tränar på en policy mot dopning? 11

12 Av de 99 som svarade att gymmet de tränar på har en policy, var det 75 stycken som svarade på hur de hade fått informationen om policyn, vilket redovisas i tabell 7. Vissa av respondenterna har markerat flera alternativ då de fått informationen på flera sätt. Hur har du fått information om Antal policyn? Skriftligt vid köp av träningskort 31 Muntligt vid köp av träningskort 8 Genom att den finns uppsatt i gymmet 31 Annat 17 Tabell 7. De som svarat ja på fråga 27. Hur har du fått information om policyn? 4. Reflektion Då resultatet visar att tre personer (1,6 procent) använt dopningsmedel är det inte möjligt att göra några sambandsanalyser mellan olika variabler. Det framkommer dock att 28 personer (15 procent) vet någon i sin närmaste bekantskapskrets som använder något dopningsmedel och att 44 personer (23 procent) blivit erbjudna att prova/köpa dopningsmedel. Detta visar eventuellt på att det förekommer fler individer i samhället som använder något dopningsmedel. Resultatet visar vidare att 119 personer (63 procent) någon gång använt kosttillskott, ett preparat med en muskelökande effekt är det dominerande alternativet samt att 27 personer (14 procent) någon gång i livet använt narkotika utan läkares inrådan, varav 12 är mellan år. Forskning visar att det finns ett samband mellan dopningmissbruk och kosttillskott, läkemedel, narkotika och/eller alkohol. Att de flesta som använder koststillskott köpt dessa via internet, styrker de studier som visar att internet ökar tillgängligheten på kosttillskott (och dopningsmedel). Attityden till dopning är likartad bland respondenterna. De flesta instämmer i påståendena att träningsanläggningarna ska jobba förebyggande mot dopning och att de ska kunna genomföra dopningstester och stänga av de som använder dopningsmedel. Majoriteten av respondenterna kan tänka sig att skriva på ett medlemsavtal innehållandes detta. Det finns dock delade meningar om det är upp till var och en att bestämma om man vill använda dopningspreparat, då 54 personer instämmer helt och 73 tar helt avstånd från påståendet. Det spridda resultatet av svar bör analyseras med en viss försiktighet då frågan (påståendet) visat sig kunna tolkas på olika sätt. Det är 99 personer som svarat att de vet att gymmet som de huvudsakligen tränar på har en policy mot dopning medan 72 inte vet. Även denna fråga bör analyseras försiktigt då det kan finnas ett aktivt arbete med dopningsförebyggande insatser utan en policy tagits fram. Det vore intressant att fråga respondenterna om de känner till om anläggningen arbetar aktivt för att motverka dopning och hur de i så fall fått ta del av informationen. Att informera medlemmarna om att träningsanläggningen arbetar med dopningsförebyggande insatser är en viktig komponent i arbetet mot dopning.

13 13/20 Enkätresultatet skiljer sig inte från övriga kommuner och län som genomfört samma enkätundersökning. Resultatet har jämförts med rapporter från Norrbottens län, Västernorrlands län, Stockholms län, Örebro kommun, Östergötlands län, Kronobergs län, Malmö stad, Kungsbacka kommun och Kalmar kommun Metoddiskussion Kartläggningen ger en indikation på hur verkligheten kan se ut vad gäller användningen av dopning, kosttillskott och narkotika. Det krävs dock ett större urval och eventuellt en mer begränsad population för att komma lite närmare verkligheten. En stor del av respondenterna var över 45 år, vilket enligt forskning inte är en riskgrupp för användande av dopningspreparat. I framtida undersökningar kan populationen därför begränsas till exempelvis en maxålder på 45 år, för att eventuellt ge en mer korrekt bild. Datainsamlingen kan möjligen ske under en längre tid för att öka deltagandet i studien. Det går inte att garantera att alla respondenter har svarat sanningsenligt på varje fråga i enkäten, speciellt då det förekommer en del känsliga frågor om dopning och narkotika. Ett stort bortfall förekom på fråga 26 vilket kan ha påverkats av ett eventuellt feltryck i enkäten vid fråga 24 (Bilaga 2). 16 [ ] 13

14 Bilaga 1 Följebrev Enkätundersökning om träning, hälsa och dopning Din träningsanläggning har inlett ett nytt samverkansarbete för att förebygga dopning. Träningsanläggningen har anslutit sig till Nyköpings PRODISnätverk (Prevention av dopning i Sverige) och målet är att bli diplomerade för 100 % ren hårdträning innan årets slut. För att kunna följa upp resultat av arbetet genomförs nu en kartläggning i form av en medlemsenkät på samtliga sex medverkande träningsanläggningar. Enkäten berör frågor om träning, hälsa, dopning, kosttillskott och narkotika och behandlas helt anonymt. När du fyllt i enkäten lägger du den i ett kuvert, klistrar igen och lägger den i lådan. En enskild individs svar kommer därför inte att kunna utläsas. Resultatet kommer endast att redovisas på totalen (samtliga medverkande träningsanläggningar). Vi som samverkar och driver arbetet kring 100 % ren hårdträning är: Nyköpings kommun, Länsstyrelsen Södermanlands län, Sörmlandsidrotten och Polismyndigheten i Södermanlands län. Har du frågor kring studien? Kontakta samordnaren för Nyköpings PRODISnätverk: Eva-Sara Beckman, länssamordnare, Länsstyrelsen Södermanlands län Telefon Epost: Läs mer om det dopningsförebyggande arbetet på eller på Tack för din medverkan!

15 15/20 Bilaga 2 Enkät 15

16

17 17 17/20

18

19 Skapat den /20

20 20/20

Kartläggning av användning av dopning, kosttillskott och narkotika bland gymtränande

Kartläggning av användning av dopning, kosttillskott och narkotika bland gymtränande KUNGSBACKA MOT DOPNING OCH VÅLD Kartläggning av användning av dopning, kosttillskott och narkotika bland gymtränande En enkätundersökning genomförd på träningsanläggningar i Kungsbacka kommun våren uniform

Läs mer

Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande

Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande En sammanställning av resultat från,,,,, Kronobergs län,, och. Sammanfattning procent av männen som tränar på gym uppgav

Läs mer

Användning av dopningspreparat, kosttillskott och narkotika bland gymtränande. - en kartläggning

Användning av dopningspreparat, kosttillskott och narkotika bland gymtränande. - en kartläggning Användning av dopningspreparat, kosttillskott och narkotika bland gymtränande - en kartläggning LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 700-1586-13 Förord Kroppskultur, skönhetsideal och genus, det är de sammantaget

Läs mer

Har arbetet i PRODIS gett någon effekt? Charlotta Rehnman Wigstad, projektsamordnare PRODIS, projektledare STAD charlotta.rehnman-wigstad@sll.

Har arbetet i PRODIS gett någon effekt? Charlotta Rehnman Wigstad, projektsamordnare PRODIS, projektledare STAD charlotta.rehnman-wigstad@sll. Har arbetet i PRODIS gett någon effekt? Charlotta Rehnman Wigstad, projektsamordnare PRODIS, projektledare STAD charlotta.rehnman-wigstad@sll.se Stort tack till alla Er som gör ett fantastiskt arbete med

Läs mer

Förebyggande arbete mot dopning erfarenhete från nationellt och internationellt arbete. Presentation Drogfokus den 24/10-2012

Förebyggande arbete mot dopning erfarenhete från nationellt och internationellt arbete. Presentation Drogfokus den 24/10-2012 Förebyggande arbete mot dopning erfarenhete från nationellt och internationellt arbete. Presentation Drogfokus den 24/10-2012 STAD STAD funnits sedan 1995, en sektion inom Centrum för psykiatriforskning

Läs mer

100% REN HÅRDTRÄNING. prodis_mars_2014.indd 1 2014-03-26 13:57

100% REN HÅRDTRÄNING. prodis_mars_2014.indd 1 2014-03-26 13:57 100% REN HÅRDTRÄNING År 2007 startade STAD (STockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem, läs mer på stad.org) arbetet 100% ren hårdträning som är en samverkansmodell för att minska användningen av och

Läs mer

Kartläggning 2012-06-19. Första delen av projektet. S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten

Kartläggning 2012-06-19. Första delen av projektet. S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten S.A.N.N är ett samverkansprojekt med aktörer från samhället och idrotten, finansierat av Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet, Norrbottens läns landsting

Läs mer

Prevention och lokal mobilisering. Charlotta Rehnman Wigstad, projektsamordnare PRODIS, projektledare STAD charlotta.rehnman-wigstad@sll.

Prevention och lokal mobilisering. Charlotta Rehnman Wigstad, projektsamordnare PRODIS, projektledare STAD charlotta.rehnman-wigstad@sll. Prevention och lokal mobilisering Charlotta Rehnman Wigstad, projektsamordnare PRODIS, projektledare STAD charlotta.rehnman-wigstad@sll.se PReventiOn av Dopning I Sverige www.prodis.se 100 % ren hårdträning

Läs mer

STAD, Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem, är en sektion inom Centrum för psykiatriforskning, Stockholms läns landsting.

STAD, Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem, är en sektion inom Centrum för psykiatriforskning, Stockholms läns landsting. STAD, Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem, är en sektion inom Centrum för psykiatriforskning, Stockholms läns landsting. STAD bedriver ett långsiktigt utvecklingsarbete inom alkohol- och drogprevention

Läs mer

www.hundraprocent.com Arbetet finansieras av Statens folkhälsoinstitut

www.hundraprocent.com Arbetet finansieras av Statens folkhälsoinstitut www.hundraprocent.com Arbetet finansieras av Statens folkhälsoinstitut Alkohol, narkotika och tobak: Två typer av bestämningsfaktorer Normer och attityder Konsumtion Medicinska, sociala, ekon. konsekvenser

Läs mer

HÅRDA FAKTA OM DOPNING OCH KOSTTILLSKOTT

HÅRDA FAKTA OM DOPNING OCH KOSTTILLSKOTT HÅRDA FAKTA OM DOPNING OCH KOSTTILLSKOTT RISKER AAS För kvinnor är flera av biverkningarna bestående livet ut. SKÄGGVÄXT Ökad testosteronhalt vid dopning ökar kraftigt behåringen på kroppen och i ansiktet.

Läs mer

De farliga kosttillskotten

De farliga kosttillskotten De farliga kosttillskotten Johan Öhman Föreläsare och utbildare i dopnings- och kosttillskottsfrågor, Bosse och Johan Utbildning. Medförfattare till handbok i antidopingarbetet Ren träning En handbok kring

Läs mer

Studie om svenska folkets användning av dopningspreparat

Studie om svenska folkets användning av dopningspreparat Studie om svenska folkets användning av dopningspreparat (preliminär version) Håkan Leifman Charlotta Rehnman RAPPORT NR 34 STAD:s rapportserie, 2008 Rapport nummer 34 ISSN: 1654-7497 ISBN: 978-91-85997-03-9

Läs mer

Nationell baskurs 2014-11-25

Nationell baskurs 2014-11-25 Nationell baskurs 2014-11-25 1 Nationell strategi för ANDT-politiken 2011-2015 Övergripande mål: Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skadeverkningar orsakade

Läs mer

GYMBESÖKARES TRÄNINGSVANOR & ERFARENHETER AV ALKOHOL, DROGER OCH PRESTATIONSHÖJANDE PREPARAT

GYMBESÖKARES TRÄNINGSVANOR & ERFARENHETER AV ALKOHOL, DROGER OCH PRESTATIONSHÖJANDE PREPARAT 2011 INSTITUTET FÖR LOKAL OCH REGIONAL DEMOKRATI (ID) Daniel Folkesson KARTLÄGGNING AV GYMBESÖKARES TRÄNINGSVANOR & ERFARENHETER AV ALKOHOL, DROGER OCH PRESTATIONSHÖJANDE PREPARAT I KRONOBERGS LÄN 2011

Läs mer

Brukarundersökning på HANS. (Haninge Alkohol Narkotika Samverkan) April 2013

Brukarundersökning på HANS. (Haninge Alkohol Narkotika Samverkan) April 2013 Brukarundersökning på HANS (Haninge Alkohol Narkotika Samverkan) April 2013 Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Postgiro Bankgiro 136 81 Haninge Rudsjöterrassen 2 Växel: 08-606 70 00 08-606 81 40

Läs mer

Missbruk av Anabola Androgena Steroider. Dopingjouren

Missbruk av Anabola Androgena Steroider. Dopingjouren Missbruk av Anabola Androgena Steroider 14 oktober 2014 Dopingjouren Annica Börjesson Doping-Idrotten Internationellt regelverk Fusk AAS Testosteron Tillväxthormon (GH) Alkohol, Narkotika, Läkemedel, Stimulantia

Läs mer

Kartläggning av dopningsförekomst bland gymtränande i Stockholms län

Kartläggning av dopningsförekomst bland gymtränande i Stockholms län Kartläggning av dopningsförekomst bland gymtränande i Stockholms län Håkan Leifman Charlotta Rehnman RAPPORT NR 35 STAD:s rapportserie, 2008 Rapport nummer 35 ISSN: 1654-7497 ISBN: 978-91-85997-04-6 www.stad.org

Läs mer

Alkohol Narkotika Doping Tobak

Alkohol Narkotika Doping Tobak Vad du som förälder/ vårdnadshavare vill veta om: Alkohol Narkotika Doping Tobak VI VÄRNAR OM VÅRA UNGA - VÄRMLANDS KOMMUNER I SAMARBETE Denna broschyr om ANDT, det vill säga Alkohol, Narkotika, Doping

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak. Gemensam ANDT-policy för idrottsföreningar i Mölndals stad

Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak. Gemensam ANDT-policy för idrottsföreningar i Mölndals stad Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak Gemensam ANDT-policy för idrottsföreningar i Mölndals stad Varför? De allra flesta barn och ungdomar är någon gång aktiva i en idrottsförening.

Läs mer

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013 Brukarundersökning 2013 Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen December 2013 Nordiska Undersökningsgruppen 2013-12-20 Titel: Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering

Läs mer

Information om Anabola Androgena Steroider, kosttillskott och Dopningsmottagningen

Information om Anabola Androgena Steroider, kosttillskott och Dopningsmottagningen Information om Anabola Androgena Steroider, kosttillskott och Dopningsmottagningen 1 Innehållsförteckning sida Anabola androgena steroider (AAS) 2 Spridningen av AAS i samhället 2 Blandmissbruk 3 Kosttillskott

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Opinionsundersökning. Svenskarnas kostvanor och användning av kosttillskott. Konsult: Lena Berggren, lena.berggren@tns-sifo.

Opinionsundersökning. Svenskarnas kostvanor och användning av kosttillskott. Konsult: Lena Berggren, lena.berggren@tns-sifo. Opinionsundersökning Svenskarnas kostvanor och användning av kosttillskott Konsult: Lena Berggren, lena.berggren@tns-sifo.se, 0765 36 6 1 Bakgrund och syfte Svensk Egenvård vill undersöka svenskarnas kostvanor,

Läs mer

Varför? Motiverande samtal 100% REN HÅRD TRÄNING KALMAR

Varför? Motiverande samtal 100% REN HÅRD TRÄNING KALMAR Varför? Motiverande samtal EWA SJÖROS-SVENSSON PROFESSIONELL COACH OCH STRESS & FRISKVÅRDSTERAPEUT MEREWA KONSULT AB WWW.MEREWA.SE INFO@MEREWA.SE 070-661 96 76 AGENDA Vilka är våra kunder? Varför dopar

Läs mer

Vad anabola androgena steroider ställer till med och var det finns hjälp att få för dig som vill sluta

Vad anabola androgena steroider ställer till med och var det finns hjälp att få för dig som vill sluta Vad anabola androgena steroider ställer till med och var det finns hjälp att få för dig som vill sluta 1 Innehållsförteckning Sida Fakta om anabola androgena steroider, AAS 3 Vilka använder AAS och varför?

Läs mer

Handlingsplan för dopingfri klubb

Handlingsplan för dopingfri klubb 1 Handlingsplan för dopingfri klubb Med hjälp av den här handledningen kan föreningen analysera läget och upprätta en antidopingplan. Bäst är om styrelsen gör detta men man kan också vara en större grupp

Läs mer

Uppskattad användning av anabola androgena steroider bland tränande på gym - En observationsstudie genomförd på träningsanläggningar i Stockholms län

Uppskattad användning av anabola androgena steroider bland tränande på gym - En observationsstudie genomförd på träningsanläggningar i Stockholms län Uppskattad användning av anabola androgena steroider bland tränande på gym - En observationsstudie genomförd på träningsanläggningar i Stockholms län Av Håkan Leifman, Erika Sjöblom, Charlotta Rehnman

Läs mer

Anabola androgena steroider. Linköping, 16/5-2013 Milja Ranung, leg sjuksköterska

Anabola androgena steroider. Linköping, 16/5-2013 Milja Ranung, leg sjuksköterska Anabola androgena steroider Linköping, 16/5-2013 Milja Ranung, leg sjuksköterska Dopingjouren Telefonrådgivning 10-16 vardagar www.dopingjouren.se Forskning Utbildning Projekt Nätverk Önskade effekter

Läs mer

Doping och kosttillskott

Doping och kosttillskott RAPPORTER PEDAGOGIK - LÄRANDE Doping och kosttillskott En kartläggning av tillgänglighet, användande och attityder bland gymnasieelever och gymbesökare i Norrbotten år 2011 Krister Hertting Johan Öhman

Läs mer

Alkohol- och Drogpolicy

Alkohol- och Drogpolicy Alkohol- och Drogpolicy för föreningar i Norsjö kommun Handbok för föreningsledare. Information för vårdnadshavare och medlemmar. Antaget av föreningen:. Styrelsens ordförande:. Datum: Syfte Syftet med

Läs mer

Uppskattad användning av anabola androgena steroider bland tränande på gym - En observationsstudie genomförd på träningsanläggningar i Stockholms län

Uppskattad användning av anabola androgena steroider bland tränande på gym - En observationsstudie genomförd på träningsanläggningar i Stockholms län Uppskattad användning av anabola androgena steroider bland tränande på gym - En observationsstudie genomförd på träningsanläggningar i Stockholms län Av Håkan Leifman, Erika Sjöblom, Charlotta Rehnman

Läs mer

Behovsinventering av information i Sveriges kommuner om missbruk av dopningsmedel (anabola androgena steroider och andra hormonläkemedel)

Behovsinventering av information i Sveriges kommuner om missbruk av dopningsmedel (anabola androgena steroider och andra hormonläkemedel) Behovsinventering av information i Sveriges kommuner om missbruk av dopningsmedel (anabola androgena steroider och andra hormonläkemedel) Dopingjouren Rapport 2008 Innehåll 1 Förord 1 2 Inledning 2 3 Sammanfattning

Läs mer

STAD modellen restaurangbransch och myndigheter i samverkan

STAD modellen restaurangbransch och myndigheter i samverkan Bergen 23 februari 2011 STAD modellen restaurangbransch och myndigheter i samverkan Daniel Müller Sorgearbeid STAD samarbetet: Driver och utvecklar förebyggande metoder inom restaurangområdet Vad är STAD?

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-08-31 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen, kontakta: Carolina Björkman, carolina.bjorkman@skl.se Introduktion

Läs mer

Några frågor och svar om attityder till cannabis

Några frågor och svar om attityder till cannabis Några frågor och svar om attityder till cannabis 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Ipsos Sweden AB. 1 Innehåll

Läs mer

Narkotika på krogen. En kartläggning av narkotikasituationen på Göteborgs restauranger

Narkotika på krogen. En kartläggning av narkotikasituationen på Göteborgs restauranger Narkotika på krogen En kartläggning av narkotikasituationen på Göteborgs restauranger Maja Andersson Lennart Johansson Anders Magnusson Louise Bergman Maj 2005 Rapport 5 FÖRORD RUS-projektet (Restauranger

Läs mer

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005 Brukarundersökning Alkoholhandläggare Socialförvaltningen 2005 2 INNEHÅLL SID INLEDNIN.. 3 Bakgrund. 3 Syfte 3 Metod.. 3 Urval.. 4 Svarsfrekvens Svar uppdelat efter kön 4 4 RESULTAT.. 5 Vad tycker restaurangägarna

Läs mer

Den vita tråden. Utveckla det drogförebyggande arbetet

Den vita tråden. Utveckla det drogförebyggande arbetet Den vita tråden Att Idrotts- och hälsocertifiera Annebergs IF innebär att vi utvecklar sammanhållningen och klubbgemenskapen mellan Annebergs IF olika lag. Certifieringen visar på betydelsen av föräldrastöd

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Västernorrlands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Västernorrlands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Västernorrlands län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet 2 (158) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan?

Läs mer

Doping. Varför ska du INTE dopa dig?

Doping. Varför ska du INTE dopa dig? Doping Varför ska du INTE dopa dig? Doping Fusk Farligt Skadar idrottens trovärdighet Brottsligt WADA = World Anti-Doping Agency Från 1999 Internationell organisation som samordnar antidopingarbete www.wada-ama.org

Läs mer

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2 DROGVANE- UNDERSÖKNING 25 GYMNASIET ÅK 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning/bakgrund...3 Sammanfattning av resultat...4,5 Enkätfråga 4 Rökning...6 Enkätfråga 5 Rökning...7 Enkätfråga 6 Rökning...8 Enkätfråga

Läs mer

Ren Idrott. Barn och ungdomar om doping 130605 Mätning 2013

Ren Idrott. Barn och ungdomar om doping 130605 Mätning 2013 Ren Idrott Barn och ungdomar om doping 130605 Mätning 2013 Om undersökningen Föreliggande undersökning har genomförts under perioden 15 till 28 maj 2013 i form av digitala enkäter distribuerade via e-post.

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Länsstyrelsernas del ANDT-samordningen på länsstyrelsen 2 (192) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn över detaljhandel

Läs mer

Dopning utanför idrotten individualisering och muskulösa skönhetsideal

Dopning utanför idrotten individualisering och muskulösa skönhetsideal scandinavian sport studies forum issn 2000-088x volume four, 2013, 1 24 david hoff 2013 www.sportstudies.org Dopning utanför idrotten individualisering och muskulösa skönhetsideal En studie av dopning

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Föreslaget av Rådet för folkhälsa och trygghet Antaget av Kommunfullmäktige den 16 februari 2015 KS/2014/639 Sidan 1(7) Datum Sidan 2(7) INLEDNING Med droger avses tobak, alkohol,

Läs mer

Bakomliggande orsaker till användandet av kosttillskott

Bakomliggande orsaker till användandet av kosttillskott Bakomliggande orsaker till användandet av kosttillskott En enkätstudie om användning och attityder till kosttillskott Kajsa Johansson Sara Müller 2012 Praktik med examensarbete i idrottspedagogik, 15 hp

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010

Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010 Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010 Joakim Grausne 2011-03-03 ALL 2011/11 Innehållsförteckning Inledning... 2 Genomförande... 2 Frågor och urval... 2 Insamling... 3 Resultat...

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Vingåker

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Vingåker Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Vingåker Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Eskilstuna

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Eskilstuna Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Eskilstuna Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

En kartläggning av somalisk- och arabisktalande personers tobaksvanor i Västerås. - En del av projekt TOPSOMAR

En kartläggning av somalisk- och arabisktalande personers tobaksvanor i Västerås. - En del av projekt TOPSOMAR En kartläggning av somalisk- och arabisktalande personers tobaksvanor i Västerås - En del av projekt TOPSOMAR December 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. BAKGRUND 2 1.1. Invånarstatistik Västmanland 2 2.

Läs mer

Narkotikakartläggning för 2009

Narkotikakartläggning för 2009 KARTLÄGGNING 1(9) 21-4-11 Handläggare, titel, telefon Britt Birknert, programansvarig 11-15 22 68 Narkotikakartläggning för 29 Bakgrund I elva år har det genomförts en kartläggning av personer med identifierat

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande DROGER. samt riktlinjer för att motverka, minska och senarelägga ungdomars alkoholdebut

Simklubben Elfsborgs policy gällande DROGER. samt riktlinjer för att motverka, minska och senarelägga ungdomars alkoholdebut Simklubben Elfsborgs policy gällande DROGER samt riktlinjer för att motverka, minska och senarelägga ungdomars alkoholdebut 1 Denna drogpolicy är ett av flera policydokument för att styra arbetet och verksamheten

Läs mer

Förebyggande arbete mot dopning i Landskrona

Förebyggande arbete mot dopning i Landskrona Förebyggande arbete mot dopning i Landskrona En kunskapsöversikt av dopningsprevention i svenska kommuner, för implementation i Landskrona stads preventionsarbete mot dopning. Francin Kasule Tamakloe Stadsledningskontoret

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Grundskolan år 8 2014 Ambjörn Thunberg 1 Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring tobak och alkohol. Syftet med drogvaneundersökningen

Läs mer

Norrtälje kommun, Gymnasiet

Norrtälje kommun, Gymnasiet 10 9 8 7 6 5 4 3 Röker du? Norrtälje kommun, Gymnasiet Nej, har aldrig rökt Nej, har bara prövat Nej, har slutat Ja, när jag blir bjuden Ja, 1-5 cigaretter per dag Ja, mer än fem cigaretter per dag Pojkar

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Malmö. September-oktober 2006

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Malmö. September-oktober 2006 Psoriasisförbundet Enkätundersökning bland medlemmar i Malmö September-oktober 06 September-oktober 06 Bakgrund Psoriasis är en allvarlig kronisk sjukdom som drabbar hud och leder och ny forskning visar

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

ANTIDOPINGPOLICY DANDERYD

ANTIDOPINGPOLICY DANDERYD ANTIDOPINGPOLICY DANDERYD Friskis&Svettis Danderyds antidopingpolicy Friskis&Svettis ska vara helt fritt från doping Friskis&Svettis bedriver en naturlig och hälsosam träning utan illegala substanser och

Läs mer

Dopning i samhället. Vad? Hur? Vem? Varför?

Dopning i samhället. Vad? Hur? Vem? Varför? Dopning i samhället Vad? Hur? Vem? Varför? Denna skrift ger en kort beskrivning av användningen av dopningsmedel i Sverige idag. Texten bygger i stora drag på rapporten Dopningen i Sverige en inventering

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION FÖR TRYGGHETSMÄTNING (9 bilagor)

KRAVSPECIFIKATION FÖR TRYGGHETSMÄTNING (9 bilagor) BILAGA KRAVSPECIFIKATION Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Enheten för verksamhetsstyrning och analys Datum 2015-06-10 Saknr och diarienummer 999-A168.467/2015 KRAVSPECIFIKATION FÖR TRYGGHETSMÄTNING

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx xx Inledning Riksdagen beslutade i mars 2011 om en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och

Läs mer

Lokalt och regionalt arbete

Lokalt och regionalt arbete Lokalt och regionalt arbete Utsatta barn i Åtvidaberg Det är lättare att bygga starka barn än att laga trasiga vuxna Bakgrund 2008 Det var svårt att rekrytera barn till BUS-grupperna Skolpersonal saknade

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Vad gör jag här idag? Testosteron-fysiologi. Hormondopning 2009-11-23

Vad gör jag här idag? Testosteron-fysiologi. Hormondopning 2009-11-23 Vad gör jag här idag? Förebygg.nu 2009 Folkets Hus 2009-11-12 Thord Rosén Endokrinsektionen Sahlgrenska Blev inbjuden, tack! Hormonläkare, Sahlgrenska. Idrottsintresse. Forskning om tillväxthormon. GH-2000

Läs mer

Redovisning av Luleå kommuns alkohol- och drogvaneundersökning år 2013

Redovisning av Luleå kommuns alkohol- och drogvaneundersökning år 2013 Redovisning av Luleå kommuns alkohol- och drogvaneundersökning år 213 årskurs 2 i gymnasiet Författare: Jörgen Larsson Sammanfattning av rapporten ÅRSKURS 2 i gymnasiet Andel rökare 27-213: Stark minskning

Läs mer

Du ansvarar för dina kosttillskott

Du ansvarar för dina kosttillskott Du ansvarar för dina kosttillskott Till dig som tillverkar eller säljer kosttillskott I detta informationsblad kan du som livsmedelsföretagare läsa om kosttillskott. Informationen ger en överblick över

Läs mer

Föräldrar i missbruks- och beroendevården. Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet

Föräldrar i missbruks- och beroendevården. Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet Föräldrar i missbruks- och beroendevården Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet 1 2 Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har inom ramen för utvecklingsarbetet

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Dopingjouren Avd. klinisk Farmakologi vid Karolinska universitetssjukhuset Planerade insatser 2011 Utbildning Fortsatt utbildning av Kriminalvårdens sjuksköterskor Erbjuda utbildning

Läs mer

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Stockholm. September-oktober 2006

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Stockholm. September-oktober 2006 Psoriasisförbundet Enkätundersökning bland medlemmar i Stockholm September-oktober 2006 Bakgrund Psoriasis är en allvarlig kronisk sjukdom som drabbar hud och leder och ny forskning visar att psoriasis

Läs mer

Drogpolicy för Vansbro Utbildningscenter

Drogpolicy för Vansbro Utbildningscenter Drogpolicy för Vansbro Utbildningscenter På Vansbro Utbildningscenter vill vi klart markera att all användning och hantering av alkohol och droger (se rubrik Vad är en drog?) inom skolans verksamhet inte

Läs mer

Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad 2013. Redovisning av akut hemlöshet situation 1

Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad 2013. Redovisning av akut hemlöshet situation 1 Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad Redovisning av akut hemlöshet situation Carin Nilsson Mars Innehållsförteckning Sammanfattning... Inledning... Socialstyrelsens definition av hemlöshet... Målgrupp

Läs mer

KOSTNADSANALYS. Transportstyrelsen. Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill

KOSTNADSANALYS. Transportstyrelsen. Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill KOSTNADSANALYS Transportstyrelsen Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades 1997 och erbjuder akademikers kompetens genom rekrytering, uthyrning

Läs mer

Bilaga 2 Enkät till lärare

Bilaga 2 Enkät till lärare riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Bilaga 2 Enkät till lärare I denna bilaga presenteras genomförandet av Riksrevisionens enkät till lärare samt svarsfrekvens och analys av bortfall.

Läs mer

Handläggare: Anna Werme, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting

Handläggare: Anna Werme, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting 2(30) Dnr: LS/348/13 Ansvarig: Ronny Weylandt, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting Handläggare: Anna Werme, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting www.jll.se/folkhalsa Foto: Jörgen Wiklund/bildarkivet.se

Läs mer

Vanor och konsekvenser - en nationell undersökning om tobak, alkohol, läkemedel och andra preparat

Vanor och konsekvenser - en nationell undersökning om tobak, alkohol, läkemedel och andra preparat Vanor och konsekvenser - en nationell undersökning om tobak, alkohol, läkemedel och andra preparat Vill du svara på webben istället: www.skop.se/hsus/stad/stad.htm Inloggningskod: 1 Använd gärna kulspetspenna

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy. Ett arbetsmaterial för föreningen kring alkohol, narkotika, doping och tobak

Alkohol- och drogpolicy. Ett arbetsmaterial för föreningen kring alkohol, narkotika, doping och tobak Alkohol- och drogpolicy Ett arbetsmaterial för föreningen kring alkohol, narkotika, doping och tobak Genom att arbeta fram ett policydokument kan vi förtydliga budskapet att alkohol/droger och idrott inte

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta kryss för det alternativ som stämmer bäst för dig. Sätt bara kryss i en ruta om inget annat anges.

Besvara frågorna genom att sätta kryss för det alternativ som stämmer bäst för dig. Sätt bara kryss i en ruta om inget annat anges. Den här undersökningen handlar om ungdomars drogvanor. Undersökningen är anonym, därför ska du inte skriva ditt namn på formuläret. När du fyllt i formuläret ska du stoppa det i kuvertet och klistra igen

Läs mer

Skatteverket. Regionenkät Allmänheten 2004. Projekt nr 15687. Göteborg 2004-11-23. Kundansvarig: Jonas Persson. Projektledare: Matz Johansson

Skatteverket. Regionenkät Allmänheten 2004. Projekt nr 15687. Göteborg 2004-11-23. Kundansvarig: Jonas Persson. Projektledare: Matz Johansson Skatteverket Regionenkät Allmänheten 2004 Projekt nr 15687 Göteborg 2004-11-23 Kundansvarig: Jonas Persson Projektledare: Matz Johansson Dataansvarig: Jan Lundmark 1 Information om undersökningen Skatteverket

Läs mer

Biblioteksundersökningen

Biblioteksundersökningen Biblioteksundersökningen Vara kommun Juni 2004 ARS P0549 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Föräldrar i missbruks- och beroendevården. Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet

Föräldrar i missbruks- och beroendevården. Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet Föräldrar i missbruks- och beroendevården Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet 1 2 Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har inom ramen för utvecklingsarbetet

Läs mer

Systerskap för att främja unga tjejers hälsa. Återrapportering från en enkätundersökning med tjejer som deltagit i Tjejzonens Storasysterverksamhet

Systerskap för att främja unga tjejers hälsa. Återrapportering från en enkätundersökning med tjejer som deltagit i Tjejzonens Storasysterverksamhet Systerskap för att främja unga tjejers hälsa Återrapportering från en enkätundersökning med tjejer som deltagit i Tjejzonens Storasysterverksamhet 1 Genusinriktad ANDT-prevention Under 2011 påbörjades

Läs mer

Drogpolicy för Helixgymnasiet

Drogpolicy för Helixgymnasiet 1(6) Drogpolicy för Helixgymnasiet Bakgrund På Helixgymnasiet bryr vi oss om våra elever och deras framtid. Drogmissbruk i skolan och på fritiden är en av de faktorer som kan vara avgörande för individens

Läs mer

Alkohol- och drogvanor bland Nackas unga resultat/utdrag från Ungdomsenkäten 2008

Alkohol- och drogvanor bland Nackas unga resultat/utdrag från Ungdomsenkäten 2008 Rapport 9 Alkohol- och drogvanor bland Nackas unga resultat/utdrag från Ungdomsenkäten 8 Hållbar utveckling Bakgrund Nacka kommun har vid tre tillfällen (3, och 7) genomfört en lokal drogvaneundersökning.

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasieskolans år 2 2015 Ambjörn Thunberg 1 2 Börjar din tonåring gymnasiet? Prata med din tonåring om alkohol Syftet med drogvaneundersökningen är att

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Vårterminen 2012. Besvara frågorna genom att sätta kryss för det alternativ som stämmer bäst för dig. Sätt bara kryss i en ruta om inte annat anges.

Vårterminen 2012. Besvara frågorna genom att sätta kryss för det alternativ som stämmer bäst för dig. Sätt bara kryss i en ruta om inte annat anges. Vårterminen 2012 Sedan 1971 har det genomförts årliga undersökningar om alkohol-, narkotika- och tobaksvanorna bland skolungdomar i Sverige. I samband med 2012 års undersökning, som omfattar ett urval

Läs mer

DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR UPPSALA KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-12-18

DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR UPPSALA KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-12-18 KOMMUNSTYRELSEN DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR UPPSALA KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-12-18 Syfte Föreliggande drogpolitiska program tydliggör och konkretiserar Uppsala kommuns samlade vilja och inriktning

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy för Aleholm.

Alkohol- och drogpolicy för Aleholm. Sävsjö kommun Alkohol- och drogpolicy för Aleholm. Mål Aleholm skall vara en arbetsplats fri från alkohol och droger. All användning och hantering av alkohol och droger är förbjuden inom skolans verksamhet.

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar April 13 Therese Persson Barnrättspraktikant Inledning Utifrån en motion från Henrietta Serrate (S) har Folkhälsoutskottet och Hälso- och sjukvårdsberedningen fått

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Hur gammal är du? En studie av ungdomars möjligheter att bli serverade starköl på restauranger i Göteborg. Louise Bergman Sara Reis.

Hur gammal är du? En studie av ungdomars möjligheter att bli serverade starköl på restauranger i Göteborg. Louise Bergman Sara Reis. Hur gammal är du? En studie av ungdomars möjligheter att bli serverade starköl på restauranger i Göteborg Louise Bergman Sara Reis Augusti 2004 Rapport 4 Förord RUS-projektet (Restauranger Utveckling

Läs mer