Användande av och attityder kring dopning och kosttillskott

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användande av och attityder kring dopning och kosttillskott"

Transkript

1 Utvecklingsavdelningen Datum Amanda Nordlie, student Användande av och attityder kring dopning och kosttillskott - En kartläggning från sex träningsanläggningar i Nyköping Postadress Nyköpings kommun Utvecklingsavdelningen NYKÖPING Besöksadress Stadshuset, Stora torget Org nr Bg

2

3 3/20 Bakgrund Med syftet att utveckla det dopningsförebyggande arbetet i Nyköping bildades ett lokalt PRODIS 1 -nätverk i januari Utvecklingsarbetet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Södermanlands län, Nyköpings kommun, Sörmlandsidrotten och polisen. Sex träningsanläggningar har i dagsläget anslutit sig till nätverket och arbetar efter samverkansmodellen 100 % ren hårdträning. För att kartlägga användandet av och attityden kring dopning bland anläggningarnas medlemmar har en enkät genomförts, vilken har resulterat i följande rapport. Kartläggningen ger en nulägesbild och möjliggör uppföljning av förebyggande insatser. Sammanfattning av resultat Datainsamlingen gjordes via en enkätundersökning i april 2014 på samtliga sex anslutna träningsanläggningar i Nyköping. Enkäterna delades ut till medlemmar på anläggningarna, vilka fyllde i enkäten på plats. Enkäten var helt anonymt och det var frivilligt att delta. Totalt deltog 192 personer i enkätundersökning. Resultatet kan sammanfattas enligt följande: Tre av 187 svarande (1,6 %) har någon gång använt något dopningsmedel utan läkares inrådan. 28 av 188 svarande (15 %) vet någon i sin närmsta bekantskapskrets som använder något dopningsmedel. 44 av 188 svarande (23 %) har blivit erbjudna att prova/köpa någon form av dopningsmedel. 119 av 189 svarande (63 %) har någon gång använt kosttillskott. Av dessa 119 är det 92 som använt kosttillskott med en muskelökande effekt. 27 av 189 svarande (14 %) har någon gång använt narkotika utan läkares inrådan. En stor del av respondenterna instämmer med att det är okej att genomföra oanmälda dopningstester på gym, att det är rätt att stänga av tränande som använder otillåtna preparat och att de kan tänka sig att skriva på ett avtal vid köp av träningskort gällande avstängning vid användning av otillåtna preparat. Majoriteten instämmer att det är viktigt att gymmet arbetar aktivt för att motverka dopning. Det finns delade attityder till påståendet det är upp till var och en att bestämma om man vill använda dopningspreparat. Av de 182 som svarade var det 99 som svarade att deras gym har en policy mot dopning, 72 svarade vet ej och 11 svarade att gymmet de tränar på inte har en policy mot dopning. 1 Prevention av dopning i Sverige (www.prodis.se) 3

4 Innehållsförteckning 1. Inledning Begrepp 6 2. Metod Urval Genomförande Enkäten Resultat Reflektion Metoddiskussion...13 Bilaga 1 Bilaga 2 Följebrev Enkät

5 5/20 1. Inledning Samverkansmodellen 100% ren hårdträning är en nationell modell som togs fram år 2007 inom ett projekt som drevs av STAD. 2 Idag har arbetet blivit permanent och det nationella nätverket PRODIS 3 driver arbetet med att implementera modellen i Sveriges län och kommuner. Nätverkets huvuduppdrag är att förebygga och minimera användningen av anabola androgena steroider (AAS) och andra dopningspreparat. Idag är drygt 100 kommuner och över 600 träningsanläggningar anslutna till PRODIS och arbetar efter samverkansmodellen 100% ren hårdträning. Ambitionen är att få med alla län och kommuner för att öka kunskapen om hur dopning i samhället hanteras. I Södermanlands län är Eskilstuna kommun och Nyköpings kommun anslutna och har under våren 2014 skapat lokala PRODIS-nätverk. Samverkan sker mellan kommunerna, Sörmlandsidrotten, polisen och Länsstyrelsen i Södermanlands län. Syftet med enkätundersökningen var att kartlägga användninen av och attityden kring dopning bland medlemmarna på de sex träningssanläggningarna i Nyköpings Kommun som ingår i arbetet med 100 % ren hårdträning. Kartläggningen ger en nulägesanalys och en möjlighet att följa upp resultatet av dopningsförebyggande insatser. Dopning utanför idrotten har ökat och blivit ett etablerat problem i dagens samhälle. Kunskapen om dopning och dess omfattning utanför idrotten är dock generellt sett bristande. Det saknas kunskap om hur utbrett användandet är, vilka användarna är, när majoritet debuterar, vilka motiv för användning och så vidare. Det är därför viktigt att fortsätta identifiera vilka målgrupper utanför tävlingsidrotten som missbrukar dopning eller är i riskzon för dopninganvändande. Forskning visar att största andelen användare av dopning finns numera på gym och träningsanläggningar 4 och majoriteten av de som använder dopning är män mellan år. Dopninganvändandet bland kvinnor uppskattas fortfarande vara lågt. 5 De träningsanläggningar som har ett större fokus på kraft och styrka än på hälsa generellt har visat sig ha fler användare som brukar dopningsmedel. Idag är det relativt enkelt att få tag på dopningsmedel. Det är framför allt internet som bidragit till den ökade tillgängligheten då det är lätt att hitta dopningsmedel via de vanliga sökmotorerna och/eller via andra användare. 2 STockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem (www.stad.org) 3 Prevention av dopning i Sverige (www.prodis.se) 4 Hoff, D.(2013) Dopning utanför idrotten- Individualisering och muskulösa skönhetsideal. Scandinavian Sport Studies Forum. v. 4, sid Statens folkhälsoinstitut (2011). Doping i samhället. Östersund 5

6 Dopningpreparat finns även att köpa via kontakter på gym samt inom krogvärlden. Oftast har dessa dopningsmedel ursprungligen köpts via internet. Många av de som använder dopningsmedel använder även kosttillskott, läkemedel, narkotika och/eller alkohol. Genom att blanda till exempel narkotika och dopningsmedel kan dopningseffekten öka då det ger en minskad effekt av biverkningarna under och efter kurerna. En del använder kosttillskott för att fylla sitt energi- och näringsbehov. 6 Det finns flera motiv till användandet av dopning utanför idrotten. Det vanligaste innefattar skönhetsideal. Många vill förbättra sitt utseende genom att bli mer muskulösa. 7 AAS bidrar till en ökad muskelmassa och minskat kroppsfett, vilket hos många anses vara en vacker kropp. Idag är det många som vill förändra sitt utseende, bli starka och strävar efter att efterlikna de skönhetsideal som finns. 8 Som sagt är viljan att förändra sin kropp stor och i dagens samhälle finns många olika möjligheter till detta. 9 Ytterligare skäl till att använda dopningsmedel är viljan att förbättra sin förmåga att slåss och skrämmas, många vill förtydliga sin manlighet. AAS bidrar till både fysiska som psykiska förändringar, som till exempel en större kroppsvolym, stryka men även aggressivitet. 10 Det har påvisats att det förekommer ett samband mellan användning av AAS och våld, aggressivitet, kriminalitet och alkoholoch narkotikamissbruk. 11 Då det är mer vanligt att användare av dopningsmedel är de som tränar än de som inte tränar kan det vara ett effektivt sätt att arbeta preventivt via träningsanläggningarna. Personalen på Nyköpings träningsanläggningar som arbetar med 100% ren hårdträning utbildas årligen för att få mer kunskaper om dopning och förebyggande arbete. 1.1 Begrepp Dopning Dopning innebär ett missbruk av hormonpreparat och andra läkemedel som har till syfte att öka musklernas styrka och volym. 12 Dopningsmedel är substanser som ökar produktionen eller frisättning av testeron och tillväxthormon. Det kan bland annat vara anabola androgena steroider, tillväxthormon och testosteron Statens folkhälsoinstitut (2011). Doping i samhället. Östersund 7 Hoff, D.(2013) Dopning utanför idrotten- Individualisering och muskulösa skönhetsideal. Scandinavian Sport Studies Forum. v. 4, sid Statens folkhälsoinstitut (2011). Doping i samhället. Östersund 9 Hoff, D.(2013) Dopning utanför idrotten- Individualisering och muskulösa skönhetsideal. Scandinavian Sport Studies Forum. v. 4, sid Statens folkhälsoinstitut (2011). Doping i samhället. Östersund 11 Hoff, D.(2013) Dopning utanför idrotten- Individualisering och muskulösa skönhetsideal. Scandinavian Sport Studies Forum. v. 4, sid [ ] 13

7 7/20 Kosttillskott Syftet med kosttillskott är att komplettera den vanliga kosten. Tillskottet kan intas via till exempel kapslar, tabletter, pulver och ampuller med vätska. Exempel på kosttillskott är vitaminer, mineraler, aminosyror och essentiella fettsyror. 14 Kosttillskott kan även bidra till muskelökande samt ökad prestationsförmåga. Användning av sådana kosttillskott kan övergå till användning av dopningsmedel då kosttillskott inte längre ger den önskvärda effekten Metod En enkätundersökning har använts som datainsamlingsmetod. 2.1 Urval Enkäten riktar sig till målgruppen män och kvinnor i alla åldrar som tränar styrketräning på en träningsanläggning. På grund av forskningsetiska skäl var åldersgränsen för att besvara enkäten 16 år. De sex träningsanläggningar som medverkar i studien är anslutna till Nyköpings PRODIS-nätverk. Fyra av anläggningarna är privata företag. Övriga två är föreningsdrivna. Samtliga träningsanläggningar i Nyköping har blivit erbjudna att delta i PRODIS-nätverket och arbetet med 100 % ren hårdträning. 2.2 Genomförande Datainsamlingen gjordes i april Innan genomförande blev anläggningarna väl informerade om kartläggningens syfte och tillvägagångssätt via dels de två nätverksträffar som hållits under våren, dels via projektledaren som utsetts för genomförande av kartläggningen. Datainsamlingen genomfördes i två steg. Först fanns projektledaren på plats på träningsanläggningen under cirka två timmar och delade ut enkäten i anslutning till gymmet. Kontaktpersonerna på respektive anläggning hade själva föreslagit tidpunkt för genomförande. Respondenterna blev muntligen informerade av projektledaren om syftet, att enkäten var frivillig och att den var anonym samt att den skulle besvaras på plats. När de fyllt i enkäten stoppades den i ett blankt kuvert som klistrades igen och lades i en försluten låda. Detta för att säkerställa anonymiteten. Med förhoppningen att öka antalet enkätsvar lämnade projektledaren enkäter och svarskuvert i receptionen (eller motsvarande) och anläggningarna ombads att själva dela ut enkäter till besökande medlemmar. Ifyllda enkäter samlades in av projektledaren efter cirka en vecka. Datasammanställningen gjordes manuellt i Excel, där svarsalternativen kodades och åldern klassificerades i grupper. För att kunna redovisa resultatet för respektive träningsanläggning hade svarkuverten vid insamlingen kodats med ett speciellt ID-nummer Statens folkhälsoinstitut (2011). Doping i samhället. Östersund 7

8 2.3 Enkäten Enkäten är framtagen nationellt och har ej ändrats i denna studie. Enkäten bestod av 27 frågor, både öppna och slutna. Enkäten inleddes med frågor om bakgrund (kön, ålder etc). Resterande frågor berörde träning, kosttillskott, narkotikaanvändning, egna erfarenheter av dopning samt attityder till olika dopningsförebyggande insatser. 3. Resultat All data presenteras inte i denna rapport, utan endast de resultat som anses vara mest intressanta och relevanta för denna kartläggning. Totalt samlades 192 enkäter in från de sex träningsanläggningarna. I tabell 1 visas antalet ifyllda enkäter från respektive träningsanläggning. Träningsanläggning Antal enkäter (N=192) Hälsomagasinet 41 Friskis & Svettis 40 Medley 38 Sörmlandskusten Crossfit 33 Gumshallen 28 CMS Träning & Hälsa 12 Tabell 1. Antalet ifyllda enkäter från varje träningsanläggning. Totalt 192 enkäter. De största ålderskategorierna som medverkade i kartläggningen var år samt > 45år vilket visas nedan i tabell 2. Totalt deltog 87 kvinnor och 105 män. Åldersgrupp Kvinnor (N=87) Män (N=105) Totalt (N=192) > Tabell 2. Ålder- och könsfördelning. Tabell 3 nedan visar att det är tre av 187 svarande som någon gång har använt något dopningsmedel utan läkares inrådan (1,6 procent). Två av dessa tre var mellan år och en var mellan år. En av dem har använt AAS, en har använt något annat dopningsmedel och den tredje har använt både tillväxthormon och något annat dopningsmedel. De har fått tag på dopningsmedel på arbetet, gatan, internet, ett gym och/eller på krogen.

9 9/20 Användning av dopningsmedel Antal Nej 184 Ja 3 Ej svarat 5 Tabell 3. Fråga 12. Har du någon gång använt anabola androgena steroider, tillväxthormon eller annat dopningsmedel utan läkares inrådan? Resultatet visar att 28 av 188 svarande (15 procent) vet någon i sin närmaste bekantskapskrets som använder dopningsmedel (11 stycken AAS, 8 stycken tillväxthormon och 9 stycken använder något annat dopningsmedel) och att 44 av 188 svarande (23 procent) har blivit erbjuden att prova/köpa någon form av dopningsmedel (17 stycken AAS, 13 stycken tillväxthormon och 14 stycken något annat dopningsmedel). I tabell 4 nedan framkommer det att 119 av 189 svarande (63 procent) någon gång har använt kosttillskott och att 66 inte använt kosttillskott. Användning av kosttillskott Antal Ja 119 Nej 66 Vet ej 4 Ej svarat 3 Tabell 4. Fråga 18. Har du någon gång använt kosttillskott? Av de 119 som någon gång använt kosttillskott visas det i figur 1 nedan vilka kosttillskott som använts. Majoriteten av de som använder kosttillskott använder kosttillskott med en muskelökande effekt som till exempel proteinpulver och kreatin. Under alternativet Annat har majoriteten respondenter skrivit till exempel D-vitamin och Omega 3. Dessa räknas som kosttillskott Figur 1. Fråga 19. Om ja, vilket/vilka preparat? (Muskelökande t.ex. proteinpulver och kreatin, prestationshöjande t.ex., sportdryck och taurin, fettförbrännande t.ex., fettförbränningspiller.) På denna fråga var det möjligt att markera flera alternativ. 9

10 I figur 2 framkommer det hur användarna av kosttillskott får tag i kosttillskottet. Internet är det mest frekventa alternativet, då 71 av 119 använder det som ett tillvägagångsätt. Även i hälsokostaffärer köper en del kosttillskott, 34 stycken. De som fyllt i Annat, har skrivit att de köper sitt kosttillskott på bland annat livsmedelsbutiker Figur 2. Fråga 21. Var får du tag i kosttillskott? På denna fråga var det möjligt att markera flera alternativ. Totalt var det 27 av 189 svarande (14 procent) som någon gång i livet använt narkotika utan läkares inrådan. I tabell 5 nedan visas åldersfördelningen bland de som använt narkotika. Det är värt att uppmärksamma att 12 av användarna är mellan år. Av de 27 som använt narkotika utan läkares inrådan är det 26 som använt hasch/marijuana, fyra har använt amfetamin, fyra kokain, två heroin, tre hallucinogener, fyra ecstasy, tre benzodiazepiner och två personer har använt något Annat (MDMA och Morfin). Det var möjligt att markera flera olika preparat bland svarsalternativen (se enkätfråga 23 i Bilaga 2). Antal som använt narkotika (N=27) Åldersfördelning år år år 8 >45 år Tabell 5. Fråga 22. Har du någon gång i livet använt narkotika utan läkares inrådan? Det framkommer i tabell 6 på nästa sida att en stor del av respondenterna instämmer med att det är okej att genomföra oanmälda dopningstester på gym och att det är rätt att stänga av tränande som använder otillåtna preparat. Majoriteten kan även tänka sig att skriva på ett avtal vid köp av träningskort om att en avstängning kan vara aktuellt vid användning av otillåtna preparat. De flesta instämmer också om att det är viktigt att gymmet arbetar aktivt för att motverka dopning. På påstående A och C var det ett bortfall på 21 personer och på påstående B, D, E saknades 22.

11 11/20 Påstående Instämmer helt Instämmer delvis Tar delvis avstånd Tar helt avstånd Ingen åsikt Totalt antal (N=192) A B C D E Tabell 6. Fråga 26. Här nedan följer ett antal påstående som du antingen ska instämma i eller ta avstånd ifrån. Kryssa för det alternativ som stämmer. Sätt ett X på varje rad. Påståendena var: A) Det är ok att genomföra oanmälda dopningstester av tränande på gym. B) Det är rätt att stänga av tränande som använder anabola steroider eller andra otillåtna preparata. C) Jag kan tänka mig att skriva på ett avtal då jag köper träningskort om att jag kan bli avstängd från gymmet om jag tar otillåtna preparat. D) Det är viktigt att gymmet som jag tränar på arbetar aktivt för att motverka dopning." E) Det är upp till var och en att bestämma om man vill använda dopningspreparat. Figur 3 nedan visar att 99 av 182 respondenterna svarade ja på frågan om gymmet har en policy mot dopning, 72 stycken svarade vet ej och 11 att gymmet de tränar på inte har en policy mot dopning. Det var ett bortfall på 10 stycken som inte svarade på frågan Ja Nej Vet ej Figur 3. Fråga 27. Har det gym som du huvudsakligen tränar på en policy mot dopning? 11

12 Av de 99 som svarade att gymmet de tränar på har en policy, var det 75 stycken som svarade på hur de hade fått informationen om policyn, vilket redovisas i tabell 7. Vissa av respondenterna har markerat flera alternativ då de fått informationen på flera sätt. Hur har du fått information om Antal policyn? Skriftligt vid köp av träningskort 31 Muntligt vid köp av träningskort 8 Genom att den finns uppsatt i gymmet 31 Annat 17 Tabell 7. De som svarat ja på fråga 27. Hur har du fått information om policyn? 4. Reflektion Då resultatet visar att tre personer (1,6 procent) använt dopningsmedel är det inte möjligt att göra några sambandsanalyser mellan olika variabler. Det framkommer dock att 28 personer (15 procent) vet någon i sin närmaste bekantskapskrets som använder något dopningsmedel och att 44 personer (23 procent) blivit erbjudna att prova/köpa dopningsmedel. Detta visar eventuellt på att det förekommer fler individer i samhället som använder något dopningsmedel. Resultatet visar vidare att 119 personer (63 procent) någon gång använt kosttillskott, ett preparat med en muskelökande effekt är det dominerande alternativet samt att 27 personer (14 procent) någon gång i livet använt narkotika utan läkares inrådan, varav 12 är mellan år. Forskning visar att det finns ett samband mellan dopningmissbruk och kosttillskott, läkemedel, narkotika och/eller alkohol. Att de flesta som använder koststillskott köpt dessa via internet, styrker de studier som visar att internet ökar tillgängligheten på kosttillskott (och dopningsmedel). Attityden till dopning är likartad bland respondenterna. De flesta instämmer i påståendena att träningsanläggningarna ska jobba förebyggande mot dopning och att de ska kunna genomföra dopningstester och stänga av de som använder dopningsmedel. Majoriteten av respondenterna kan tänka sig att skriva på ett medlemsavtal innehållandes detta. Det finns dock delade meningar om det är upp till var och en att bestämma om man vill använda dopningspreparat, då 54 personer instämmer helt och 73 tar helt avstånd från påståendet. Det spridda resultatet av svar bör analyseras med en viss försiktighet då frågan (påståendet) visat sig kunna tolkas på olika sätt. Det är 99 personer som svarat att de vet att gymmet som de huvudsakligen tränar på har en policy mot dopning medan 72 inte vet. Även denna fråga bör analyseras försiktigt då det kan finnas ett aktivt arbete med dopningsförebyggande insatser utan en policy tagits fram. Det vore intressant att fråga respondenterna om de känner till om anläggningen arbetar aktivt för att motverka dopning och hur de i så fall fått ta del av informationen. Att informera medlemmarna om att träningsanläggningen arbetar med dopningsförebyggande insatser är en viktig komponent i arbetet mot dopning.

13 13/20 Enkätresultatet skiljer sig inte från övriga kommuner och län som genomfört samma enkätundersökning. Resultatet har jämförts med rapporter från Norrbottens län, Västernorrlands län, Stockholms län, Örebro kommun, Östergötlands län, Kronobergs län, Malmö stad, Kungsbacka kommun och Kalmar kommun Metoddiskussion Kartläggningen ger en indikation på hur verkligheten kan se ut vad gäller användningen av dopning, kosttillskott och narkotika. Det krävs dock ett större urval och eventuellt en mer begränsad population för att komma lite närmare verkligheten. En stor del av respondenterna var över 45 år, vilket enligt forskning inte är en riskgrupp för användande av dopningspreparat. I framtida undersökningar kan populationen därför begränsas till exempelvis en maxålder på 45 år, för att eventuellt ge en mer korrekt bild. Datainsamlingen kan möjligen ske under en längre tid för att öka deltagandet i studien. Det går inte att garantera att alla respondenter har svarat sanningsenligt på varje fråga i enkäten, speciellt då det förekommer en del känsliga frågor om dopning och narkotika. Ett stort bortfall förekom på fråga 26 vilket kan ha påverkats av ett eventuellt feltryck i enkäten vid fråga 24 (Bilaga 2). 16 [ ] 13

14 Bilaga 1 Följebrev Enkätundersökning om träning, hälsa och dopning Din träningsanläggning har inlett ett nytt samverkansarbete för att förebygga dopning. Träningsanläggningen har anslutit sig till Nyköpings PRODISnätverk (Prevention av dopning i Sverige) och målet är att bli diplomerade för 100 % ren hårdträning innan årets slut. För att kunna följa upp resultat av arbetet genomförs nu en kartläggning i form av en medlemsenkät på samtliga sex medverkande träningsanläggningar. Enkäten berör frågor om träning, hälsa, dopning, kosttillskott och narkotika och behandlas helt anonymt. När du fyllt i enkäten lägger du den i ett kuvert, klistrar igen och lägger den i lådan. En enskild individs svar kommer därför inte att kunna utläsas. Resultatet kommer endast att redovisas på totalen (samtliga medverkande träningsanläggningar). Vi som samverkar och driver arbetet kring 100 % ren hårdträning är: Nyköpings kommun, Länsstyrelsen Södermanlands län, Sörmlandsidrotten och Polismyndigheten i Södermanlands län. Har du frågor kring studien? Kontakta samordnaren för Nyköpings PRODISnätverk: Eva-Sara Beckman, länssamordnare, Länsstyrelsen Södermanlands län Telefon Epost: Läs mer om det dopningsförebyggande arbetet på eller på Tack för din medverkan!

15 15/20 Bilaga 2 Enkät 15

16

17 17 17/20

18

19 Skapat den /20

20 20/20

Några frågor om dig själv: Några frågor om din träning: 1. Jag är: 1 Man 2 Kvinna. 2. Vilket år är du född? År:

Några frågor om dig själv: Några frågor om din träning: 1. Jag är: 1 Man 2 Kvinna. 2. Vilket år är du född? År: Några frågor om dig själv: 1. Jag är: 1 Man 2 Kvinna 2. Vilket år är du född? År: Kommentar [E1]: Skriv årtalet med fyra siffror 3. Bor? 1 Själv 2 Med partner 3 Med föräldrar/vårdnadshavare 4 Annat, ange

Läs mer

Kartläggning av användning av dopning, kosttillskott och narkotika bland gymtränande

Kartläggning av användning av dopning, kosttillskott och narkotika bland gymtränande KUNGSBACKA MOT DOPNING OCH VÅLD Kartläggning av användning av dopning, kosttillskott och narkotika bland gymtränande En enkätundersökning genomförd på träningsanläggningar i Kungsbacka kommun våren uniform

Läs mer

Användning av dopningsmedel och kosttillskott på gym och träningsanläggningar i Hässleholms kommun. en kartläggning

Användning av dopningsmedel och kosttillskott på gym och träningsanläggningar i Hässleholms kommun. en kartläggning Användning av dopningsmedel och kosttillskott på gym och träningsanläggningar i Hässleholms kommun en kartläggning 1 Innehåll Bakgrund och syfte 3 Nationell statistik 3 Urval 4 Svarsfrekvens 4 Tillvägagångssätt

Läs mer

Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande

Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande En sammanställning av resultat från,,,,, Kronobergs län,, och. Sammanfattning procent av männen som tränar på gym uppgav

Läs mer

Uppföljande kartläggning av användning av dopning, narkotika och kostillskott bland gymtränande

Uppföljande kartläggning av användning av dopning, narkotika och kostillskott bland gymtränande Uppföljande kartläggning av användning av dopning, narkotika och kostillskott bland gymtränande En sammanställning av resultat från,,,,, och CHARLOTTA REHNMAN WIGSTAD, STAD, CENTRUM FÖR PSYKIATRIFORSKNING

Läs mer

Har arbetet i PRODIS gett någon effekt? Charlotta Rehnman Wigstad, projektsamordnare PRODIS, projektledare STAD charlotta.rehnman-wigstad@sll.

Har arbetet i PRODIS gett någon effekt? Charlotta Rehnman Wigstad, projektsamordnare PRODIS, projektledare STAD charlotta.rehnman-wigstad@sll. Har arbetet i PRODIS gett någon effekt? Charlotta Rehnman Wigstad, projektsamordnare PRODIS, projektledare STAD charlotta.rehnman-wigstad@sll.se Stort tack till alla Er som gör ett fantastiskt arbete med

Läs mer

PReventiOn av Dopning I Sverige.

PReventiOn av Dopning I Sverige. PReventiOn av Dopning I Sverige www.prodis.se Ett samverkansprojekt mot dopning 100 % ren hårdträning - STAD S.A.N.N - Samverkan Antidoping Nätverk Norrbotten 100 % Ren Träning Kronoberg/100 % Ren Träning

Läs mer

Användning av dopningspreparat, kosttillskott och narkotika bland gymtränande. - en kartläggning

Användning av dopningspreparat, kosttillskott och narkotika bland gymtränande. - en kartläggning Användning av dopningspreparat, kosttillskott och narkotika bland gymtränande - en kartläggning LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 700-1586-13 Förord Kroppskultur, skönhetsideal och genus, det är de sammantaget

Läs mer

OCH DIPLOMERING AV ARbEtsMEtODEN som syftar till Att förebygga ANVäNDNING AV DOPNINGsPREPARAt

OCH DIPLOMERING AV ARbEtsMEtODEN som syftar till Att förebygga ANVäNDNING AV DOPNINGsPREPARAt OCH DIPLOMERING AV Arbetsmetoden som syftar till att förebygga användning av dopningspreparat Inledning Under de senaste 10-15 åren har dopning som fenomen fått allt större uppmärksamhet i samhället. Redan

Läs mer

Kartläggning 2012-06-19. Första delen av projektet. S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten

Kartläggning 2012-06-19. Första delen av projektet. S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten S.A.N.N är ett samverkansprojekt med aktörer från samhället och idrotten, finansierat av Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet, Norrbottens läns landsting

Läs mer

Deltagande i det nationella antidopningsnätverket PRODIS - Prevention av dopning i Sverige

Deltagande i det nationella antidopningsnätverket PRODIS - Prevention av dopning i Sverige Kommunledningsförvaltningen Johan Öhman,0550-88045 johan.ohman@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-04-05 Ks/2016:79 Sida 1(2) Deltagande i det nationella antidopningsnätverket PRODIS - Prevention

Läs mer

Förebyggande arbete mot dopning erfarenhete från nationellt och internationellt arbete. Presentation Drogfokus den 24/10-2012

Förebyggande arbete mot dopning erfarenhete från nationellt och internationellt arbete. Presentation Drogfokus den 24/10-2012 Förebyggande arbete mot dopning erfarenhete från nationellt och internationellt arbete. Presentation Drogfokus den 24/10-2012 STAD STAD funnits sedan 1995, en sektion inom Centrum för psykiatriforskning

Läs mer

Prevention och lokal mobilisering. Charlotta Rehnman Wigstad, projektsamordnare PRODIS, projektledare STAD charlotta.rehnman-wigstad@sll.

Prevention och lokal mobilisering. Charlotta Rehnman Wigstad, projektsamordnare PRODIS, projektledare STAD charlotta.rehnman-wigstad@sll. Prevention och lokal mobilisering Charlotta Rehnman Wigstad, projektsamordnare PRODIS, projektledare STAD charlotta.rehnman-wigstad@sll.se PReventiOn av Dopning I Sverige www.prodis.se 100 % ren hårdträning

Läs mer

100% REN HÅRDTRÄNING. prodis_mars_2014.indd 1 2014-03-26 13:57

100% REN HÅRDTRÄNING. prodis_mars_2014.indd 1 2014-03-26 13:57 100% REN HÅRDTRÄNING År 2007 startade STAD (STockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem, läs mer på stad.org) arbetet 100% ren hårdträning som är en samverkansmodell för att minska användningen av och

Läs mer

PReventiOn av Dopning I Sverige.

PReventiOn av Dopning I Sverige. PReventiOn av Dopning I Sverige www.prodis.se På G in i PRODIS: Hässleholm Kristianstad Höganäs Landskrona Lerum Vänersborg Dalarna Jämtlands län m.fl. Arbetet i PRODIS omfattar 69 kommuner! 100 % ren

Läs mer

Förebyggande arbete med unga vuxna- gör vi rätt saker?

Förebyggande arbete med unga vuxna- gör vi rätt saker? Förebyggande arbete med unga vuxna- gör vi rätt saker? Charlotta Rehnman Wigstad, projektledare STAD och projektsamordnare för PRODIS charlotta.rehnman-wigstad@sll.se Kartläggning av användning av dopning,

Läs mer

STAD, Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem, är en sektion inom Centrum för psykiatriforskning, Stockholms läns landsting.

STAD, Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem, är en sektion inom Centrum för psykiatriforskning, Stockholms läns landsting. STAD, Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem, är en sektion inom Centrum för psykiatriforskning, Stockholms läns landsting. STAD bedriver ett långsiktigt utvecklingsarbete inom alkohol- och drogprevention

Läs mer

100 % ren hårdträning. Träningsanläggningarnas synpunkter på att vara en del av ett utvecklingsarbete

100 % ren hårdträning. Träningsanläggningarnas synpunkter på att vara en del av ett utvecklingsarbete 100 % ren hårdträning Träningsanläggningarnas synpunkter på att vara en del av ett utvecklingsarbete Förord Antidopningsprojektet 100 % ren hårdträning i Östergötland vänder sig till gymbranschen vilka

Läs mer

www.hundraprocent.com Arbetet finansieras av Statens folkhälsoinstitut

www.hundraprocent.com Arbetet finansieras av Statens folkhälsoinstitut www.hundraprocent.com Arbetet finansieras av Statens folkhälsoinstitut Alkohol, narkotika och tobak: Två typer av bestämningsfaktorer Normer och attityder Konsumtion Medicinska, sociala, ekon. konsekvenser

Läs mer

www.hundraprocent.com

www.hundraprocent.com www.hundraprocent.com Enkätstudie bland tränande på gym i Stockholms län Andelen män som använt aas någon gång, senaste månaden, senaste 30 dagarna och blivit erbjudna att köpa/prova aas uppdelat på olika

Läs mer

100% REN HÅRDTRÄNING

100% REN HÅRDTRÄNING 100% REN HÅRDTRÄNING År 2007 startade STAD arbetet 100% ren hårdträning som är en samverkansmodell för att minska användningen av och tillgången på anabola androgena steroider (AAS) och andra dopningspreparat

Läs mer

HÅRDA FAKTA OM DOPNING OCH KOSTTILLSKOTT

HÅRDA FAKTA OM DOPNING OCH KOSTTILLSKOTT HÅRDA FAKTA OM DOPNING OCH KOSTTILLSKOTT RISKER AAS För kvinnor är flera av biverkningarna bestående livet ut. SKÄGGVÄXT Ökad testosteronhalt vid dopning ökar kraftigt behåringen på kroppen och i ansiktet.

Läs mer

De farliga kosttillskotten

De farliga kosttillskotten De farliga kosttillskotten Johan Öhman Föreläsare och utbildare i dopnings- och kosttillskottsfrågor, Bosse och Johan Utbildning. Medförfattare till handbok i antidopingarbetet Ren träning En handbok kring

Läs mer

Handlingsplan för dopingfritt gym

Handlingsplan för dopingfritt gym 1 Handlingsplan för dopingfritt gym Den här handledningen är speciellt utformad för klubbar som driver gymanläggning och därmed troligen stöter på samhällsproblemet med motionärer som missbrukar anabola

Läs mer

Nationell baskurs 2014-11-25

Nationell baskurs 2014-11-25 Nationell baskurs 2014-11-25 1 Nationell strategi för ANDT-politiken 2011-2015 Övergripande mål: Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skadeverkningar orsakade

Läs mer

Innehåll i olika delmoment i utbildningsdagen 100 % ren hårdträning för personal på träningsanläggningar

Innehåll i olika delmoment i utbildningsdagen 100 % ren hårdträning för personal på träningsanläggningar Innehåll i olika delmoment i utbildningsdagen 100 % ren hårdträning för personal på träningsanläggningar Delmoment: Inledning Tidsåtgång: 20-30 min Syfte med momentet: Att ge deltagarna förståelse för

Läs mer

Brukarundersökning på HANS. (Haninge Alkohol Narkotika Samverkan) April 2013

Brukarundersökning på HANS. (Haninge Alkohol Narkotika Samverkan) April 2013 Brukarundersökning på HANS (Haninge Alkohol Narkotika Samverkan) April 2013 Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Postgiro Bankgiro 136 81 Haninge Rudsjöterrassen 2 Växel: 08-606 70 00 08-606 81 40

Läs mer

DROGPOLICY FÖR FÖRENINGSLIVET INOM KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS VERKSAMHET

DROGPOLICY FÖR FÖRENINGSLIVET INOM KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS VERKSAMHET FÖR FÖRENINGSLIVET INOM KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS VERKSAMHET I Karlskrona vill vi att alla föreningar arbetar mot droganvändning Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd och tar hänsyn

Läs mer

Studie om svenska folkets användning av dopningspreparat

Studie om svenska folkets användning av dopningspreparat Studie om svenska folkets användning av dopningspreparat Håkan Leifman Charlotta Rehnman RAPPORT NR 34 STAD:s rapportserie, 2008 Rapport nummer 34 ISSN: 1654-7497 ISBN: 978-91-85997-03-9 www.stad.org Rapporten

Läs mer

GYMBESÖKARES TRÄNINGSVANOR & ERFARENHETER AV ALKOHOL, DROGER OCH PRESTATIONSHÖJANDE PREPARAT

GYMBESÖKARES TRÄNINGSVANOR & ERFARENHETER AV ALKOHOL, DROGER OCH PRESTATIONSHÖJANDE PREPARAT 2011 INSTITUTET FÖR LOKAL OCH REGIONAL DEMOKRATI (ID) Daniel Folkesson KARTLÄGGNING AV GYMBESÖKARES TRÄNINGSVANOR & ERFARENHETER AV ALKOHOL, DROGER OCH PRESTATIONSHÖJANDE PREPARAT I KRONOBERGS LÄN 2011

Läs mer

Studie om svenska folkets användning av dopningspreparat

Studie om svenska folkets användning av dopningspreparat Studie om svenska folkets användning av dopningspreparat (preliminär version) Håkan Leifman Charlotta Rehnman RAPPORT NR 34 STAD:s rapportserie, 2008 Rapport nummer 34 ISSN: 1654-7497 ISBN: 978-91-85997-03-9

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Slutrapport och ny ansökan till antidopingprojekt

Tjänsteskrivelse. Slutrapport och ny ansökan till antidopingprojekt Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-11-13 Vår referens Lars-Göran Schütt Föreningssekreterare Tjänsteskrivelse lars-goran.schutt@malmo.se Slutrapport och ny ansökan till antidopingprojekt

Läs mer

Missbruk av Anabola Androgena Steroider. Dopingjouren

Missbruk av Anabola Androgena Steroider. Dopingjouren Missbruk av Anabola Androgena Steroider 14 oktober 2014 Dopingjouren Annica Börjesson Doping-Idrotten Internationellt regelverk Fusk AAS Testosteron Tillväxthormon (GH) Alkohol, Narkotika, Läkemedel, Stimulantia

Läs mer

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013 Brukarundersökning 2013 Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen December 2013 Nordiska Undersökningsgruppen 2013-12-20 Titel: Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering

Läs mer

Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak. Gemensam ANDT-policy för idrottsföreningar i Mölndals stad

Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak. Gemensam ANDT-policy för idrottsföreningar i Mölndals stad Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak Gemensam ANDT-policy för idrottsföreningar i Mölndals stad Varför? De allra flesta barn och ungdomar är någon gång aktiva i en idrottsförening.

Läs mer

Drogvaneundersökning vt 2012

Drogvaneundersökning vt 2012 Drogvaneundersökning vt 2012 DVE Åre 2012 Årskurs grupp Översikt Totalt antal svar 172 Filter Vilken klass går du i? är lika med Årskurs 2 på gymnasiet Resulterande svar 99 Gruppera efter fråga nej Är

Läs mer

Vilka attityder unga män och kvinnor på gym har till dopning och kosttillskott

Vilka attityder unga män och kvinnor på gym har till dopning och kosttillskott AKADEMIN FÖR HÄLSA OCH ARBETSLIV Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap Vilka attityder unga män och kvinnor på gym har till dopning och kosttillskott - En enkätundersökning i Gästrikland Ida Rådberg

Läs mer

Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak. Gemensam ANDT-policy för idrottsföreningar i Mölndals stad

Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak. Gemensam ANDT-policy för idrottsföreningar i Mölndals stad Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak Gemensam ANDT-policy för idrottsföreningar i Mölndals stad Mål Varför? De allra flesta barn och ungdomar är någon gång aktiva i en

Läs mer

Kartläggning av dopningsförekomst bland gymtränande i Stockholms län

Kartläggning av dopningsförekomst bland gymtränande i Stockholms län Kartläggning av dopningsförekomst bland gymtränande i Stockholms län Håkan Leifman Charlotta Rehnman RAPPORT NR 35 STAD:s rapportserie, 2008 Rapport nummer 35 ISSN: 1654-7497 ISBN: 978-91-85997-04-6 www.stad.org

Läs mer

Alkohol Narkotika Doping Tobak

Alkohol Narkotika Doping Tobak Vad du som förälder/ vårdnadshavare vill veta om: Alkohol Narkotika Doping Tobak VI VÄRNAR OM VÅRA UNGA - VÄRMLANDS KOMMUNER I SAMARBETE Denna broschyr om ANDT, det vill säga Alkohol, Narkotika, Doping

Läs mer

Opinionsundersökning. Svenskarnas kostvanor och användning av kosttillskott. Konsult: Lena Berggren, lena.berggren@tns-sifo.

Opinionsundersökning. Svenskarnas kostvanor och användning av kosttillskott. Konsult: Lena Berggren, lena.berggren@tns-sifo. Opinionsundersökning Svenskarnas kostvanor och användning av kosttillskott Konsult: Lena Berggren, lena.berggren@tns-sifo.se, 0765 36 6 1 Bakgrund och syfte Svensk Egenvård vill undersöka svenskarnas kostvanor,

Läs mer

Varför? Motiverande samtal 100% REN HÅRD TRÄNING KALMAR

Varför? Motiverande samtal 100% REN HÅRD TRÄNING KALMAR Varför? Motiverande samtal EWA SJÖROS-SVENSSON PROFESSIONELL COACH OCH STRESS & FRISKVÅRDSTERAPEUT MEREWA KONSULT AB WWW.MEREWA.SE INFO@MEREWA.SE 070-661 96 76 AGENDA Vilka är våra kunder? Varför dopar

Läs mer

Stadsdelar 2. övriga ANDT 2012

Stadsdelar 2. övriga ANDT 2012 Stadsdelar 2. övriga ANDT 2012 Enkät till stadsdelen om det ANDT-förebyggande arbetet under 2012 Här är den enkät som avser stadsdelens ANDT-förebyggande arbete under 2012 inom ramen för den så kallade

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Kartläggning av missbrukare i Eksjö, hösten 2002

Kartläggning av missbrukare i Eksjö, hösten 2002 1 FoU-Rapport Kartläggning av missbrukare i Eksjö, hösten 2002 Socialförvaltningen, Eksjö kommun December 2002 Johan Näslund Institutionen för beteendevetenskap Linköpings universitet 2 Inledning och metod

Läs mer

Handledning Diskussionsfilmer ANDT

Handledning Diskussionsfilmer ANDT Handledning Diskussionsfilmer ANDT Svenska Dövidrottsförbundet 2015 Mejerivägen 4 117 43 Stockholm info@dovidrott.se www.dovidrott.se Innehållsförteckning Välkommen 2 Riksidrottsförbundets ANDT policy

Läs mer

Handlingsplan för dopingfri klubb

Handlingsplan för dopingfri klubb 1 Handlingsplan för dopingfri klubb Med hjälp av den här handledningen kan föreningen analysera läget och upprätta en antidopingplan. Bäst är om styrelsen gör detta men man kan också vara en större grupp

Läs mer

Drogvaneundersökning vt 2012

Drogvaneundersökning vt 2012 Drogvaneundersökning vt 2012 DVE Åre 2012 Årskurs grupp Översikt Totalt antal svar 172 Filter Vilken klass går du i? är lika med Årskurs 9 Resulterande svar 73 Gruppera efter fråga nej Är du kille eller

Läs mer

Svensk Antidoping Samhälls- och idrottsbruk. Vad har gjorts? Vad vet vi? Om bruket bland idrottare Om bruket i övriga samhället Vad kan göras?

Svensk Antidoping Samhälls- och idrottsbruk. Vad har gjorts? Vad vet vi? Om bruket bland idrottare Om bruket i övriga samhället Vad kan göras? Svensk Antidoping Samhälls- och idrottsbruk Vad har gjorts? Vad vet vi? Om bruket bland idrottare Om bruket i övriga samhället Vad kan göras? Samhälle - Idrott Drogen Kroppen Prestationen Kick Banta Bygga

Läs mer

Dopning i ett samhällsperspektiv. Kurt Skårberg Dopningsmottagningen Rådgivningstelefon: 019-6023360 Kurt.skarberg@orebroll.se

Dopning i ett samhällsperspektiv. Kurt Skårberg Dopningsmottagningen Rådgivningstelefon: 019-6023360 Kurt.skarberg@orebroll.se Dopning i ett samhällsperspektiv. Kurt Skårberg Dopningsmottagningen Rådgivningstelefon: 019-6023360 Kurt.skarberg@orebroll.se Doping eller dopning Med doping avses inom idrottsrörelsen fusk genom tillsatser

Läs mer

Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun

Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-10-29 6 (xx) Dnr SN 2015/217 Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun Sammanfattning Arbetsgruppen för det drogförebyggande

Läs mer

Information om Anabola Androgena Steroider, kosttillskott och Dopningsmottagningen

Information om Anabola Androgena Steroider, kosttillskott och Dopningsmottagningen Information om Anabola Androgena Steroider, kosttillskott och Dopningsmottagningen 1 Innehållsförteckning sida Anabola androgena steroider (AAS) 2 Spridningen av AAS i samhället 2 Blandmissbruk 3 Kosttillskott

Läs mer

En Dopingfri fotboll. Svenska FotbollFörlaget

En Dopingfri fotboll. Svenska FotbollFörlaget En Dopingfri fotboll Svenska FotbollFörlaget MED DOPING MENAS användning av substanser och utnyttjande av förbjudna metoder i avsikt att förbättra en spelares fysiska och psykiska prestationsförmåga, bedöva

Läs mer

Örnsköldsvik Shotokan Karateklubb

Örnsköldsvik Shotokan Karateklubb www.ovikshotokan.se sida 1(7) Örnsköldsvik Shotokan Karateklubb DROGPOLICY www.ovikshotokan.se sida 2(7) DROGPOLICY för medlemmar inom Örnsköldsvik Shotokan Karateklubb. Örnsköldsvik Shotokan Karateklubb

Läs mer

Kalmar kommun. Kjell Lindberg, drogförebyggare ANDT

Kalmar kommun. Kjell Lindberg, drogförebyggare ANDT Kalmar kommun Kjell Lindberg, drogförebyggare ANDT Sex Försökskommuner en forsknings- och utvecklingsverksamhet i sex kommuner 2003-2007 Vilka krav ställdes på kommunerna? Sektorsövergripande ledningsgrupp

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Vad anabola androgena steroider ställer till med och var det finns hjälp att få för dig som vill sluta

Vad anabola androgena steroider ställer till med och var det finns hjälp att få för dig som vill sluta Vad anabola androgena steroider ställer till med och var det finns hjälp att få för dig som vill sluta 1 Innehållsförteckning Sida Fakta om anabola androgena steroider, AAS 3 Vilka använder AAS och varför?

Läs mer

Frågorna i denna enkät avser stadsdelens eller stadsområdets ANDT-förebyggande arbete under 2015.

Frågorna i denna enkät avser stadsdelens eller stadsområdets ANDT-förebyggande arbete under 2015. Frågorna i denna enkät avser stadsdelens eller stadsområdets ANDT-förebyggande arbete under 2015. Syftet med enkäten är att fånga upp stadsdelens eller stadsområdets arbete på det ANDTförebyggande området.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2007 D o p i n g j o u r e n. s e 020-546 987 Innehållsförteckning Sidan Verksamhetschefen har ordet Kort historik 1 Mål 1 Verksamhetens karaktär 1 Dopingjouren idag 2 Lokaler 2 Finansiering

Läs mer

Anabola androgena steroider. Linköping, 16/5-2013 Milja Ranung, leg sjuksköterska

Anabola androgena steroider. Linköping, 16/5-2013 Milja Ranung, leg sjuksköterska Anabola androgena steroider Linköping, 16/5-2013 Milja Ranung, leg sjuksköterska Dopingjouren Telefonrådgivning 10-16 vardagar www.dopingjouren.se Forskning Utbildning Projekt Nätverk Önskade effekter

Läs mer

Undersökning bland poliser

Undersökning bland poliser Undersökning bland poliser En undersökning bland Polisförbundets medlemmar, maj 2012, gällande: Huruvida poliser avstår från att kritisera p.g.a. rädsla för eventuella repressalier Framförande av kritik

Läs mer

KONSUMTION AV KOSTTILLSKOTT BLAND TRÄNINGSAKTIVA

KONSUMTION AV KOSTTILLSKOTT BLAND TRÄNINGSAKTIVA KONSUMTION AV KOSTTILLSKOTT BLAND TRÄNINGSAKTIVA En kvantitativ undersökning om köns- och åldersskillnader och samband med träningsform ALINA STRANDBERG KEIJSER Akademin för hälsa, vård och välfärd Examensarbete

Läs mer

Godkänd. Anders Brandt Ordförande CK Falken 2008

Godkänd. Anders Brandt Ordförande CK Falken 2008 Antidopingpolicy för CK Falken HANDLINGSPLAN 2 INLEDNING 2 SYFTE 2 OMFATTNING 2 GILTIGHET 2 ANSVAR 2 RIKTLINJER 3 ALLMÄNT 3 TA STÄLLNING MOT DOPING 3 VEM ÄR ANSVARIG 4 PÅFÖLJDER 4 FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014 Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun Resultat 2014 Drogvaneundersökning i år 7, Tyresö kommun 2014 Svarsfrekvens: 2014: 84% (tot antal svarade 428 st) varav 195 flickor och 233 pojkar

Läs mer

Uppskattad användning av anabola androgena steroider bland tränande på gym - En observationsstudie genomförd på träningsanläggningar i Stockholms län

Uppskattad användning av anabola androgena steroider bland tränande på gym - En observationsstudie genomförd på träningsanläggningar i Stockholms län Uppskattad användning av anabola androgena steroider bland tränande på gym - En observationsstudie genomförd på träningsanläggningar i Stockholms län Av Håkan Leifman, Erika Sjöblom, Charlotta Rehnman

Läs mer

Uppskattad användning av anabola androgena steroider bland tränande på gym - En observationsstudie genomförd på träningsanläggningar i Stockholms län

Uppskattad användning av anabola androgena steroider bland tränande på gym - En observationsstudie genomförd på träningsanläggningar i Stockholms län Uppskattad användning av anabola androgena steroider bland tränande på gym - En observationsstudie genomförd på träningsanläggningar i Stockholms län Av Håkan Leifman, Erika Sjöblom, Charlotta Rehnman

Läs mer

Länsrapport 2012 Södermanlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Södermanlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Södermanlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Eskilstuna Flen Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Alkohol 85,7% 6 Tobak 85,7%

Läs mer

Elevers drogvanor läsår 2015/2016. Länsrapport Värmland Årskurs 9

Elevers drogvanor läsår 2015/2016. Länsrapport Värmland Årskurs 9 Elevers drogvanor läsår 2015/2016 Länsrapport Värmland Årskurs 9 Drogvaneundersökningen ska bidra med aktuellt kunskapsunderlag över attityder till droger och drogvanor för planering och beslut av främjande

Läs mer

Samverkan och förebyggande Brotts- och ANDT*-arbete i Åre 2012-2017 Handlingsplan

Samverkan och förebyggande Brotts- och ANDT*-arbete i Åre 2012-2017 Handlingsplan Samverkan och förebyggande Brotts- och ANDT*-arbete i Åre 2012-2017 Handlingsplan * Alkohol Narkotika Dopning Tobak Denna handlingsplan är framtagen utifrån den policy som är kopplad till överenskommelsen

Läs mer

En Dopingfri fotboll. Svenska FotbollFörlaget

En Dopingfri fotboll. Svenska FotbollFörlaget En Dopingfri fotboll Svenska FotbollFörlaget MED DOPING MENAS användande av förbjuden substans eller metod i avsikt att förbättra en spelares fysiska och psykiska prestationsförmåga, bedöva tröttheten

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Föreslaget av Rådet för folkhälsa och trygghet Antaget av Kommunfullmäktige den 16 februari 2015 KS/2014/639 Sidan 1(7) Datum Sidan 2(7) INLEDNING Med droger avses tobak, alkohol,

Läs mer

Alkohol- och Drogpolicy

Alkohol- och Drogpolicy Alkohol- och Drogpolicy för föreningar i Norsjö kommun Handbok för föreningsledare. Information för vårdnadshavare och medlemmar. Antaget av föreningen:. Styrelsens ordförande:. Datum: Syfte Syftet med

Läs mer

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2 DROGVANE- UNDERSÖKNING 25 GYMNASIET ÅK 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning/bakgrund...3 Sammanfattning av resultat...4,5 Enkätfråga 4 Rökning...6 Enkätfråga 5 Rökning...7 Enkätfråga 6 Rökning...8 Enkätfråga

Läs mer

Doping och kosttillskott

Doping och kosttillskott RAPPORTER PEDAGOGIK - LÄRANDE Doping och kosttillskott En kartläggning av tillgänglighet, användande och attityder bland gymnasieelever och gymbesökare i Norrbotten år 2011 Krister Hertting Johan Öhman

Läs mer

Narkotikakartläggning för 2010

Narkotikakartläggning för 2010 KARTLÄGGNING 1(11) Handläggare, titel, telefon Britt Birknert, programansvarig 11-152268 Socialnämnden Narkotikakartläggning för 21 Sammanfattning Kartläggningen är avgränsad till Norrköpings kommun. Myndigheter

Läs mer

Antidopning Sverige. En ny väg för arbetet mot dopning (SOU 2011:10) Remiss från Kulturdepartementet Remisstid 1 juni 2011

Antidopning Sverige. En ny väg för arbetet mot dopning (SOU 2011:10) Remiss från Kulturdepartementet Remisstid 1 juni 2011 PM 2011:85 RIII (Dnr 001-581/2011) Antidopning Sverige. En ny väg för arbetet mot dopning (SOU 2011:10) Remiss från Kulturdepartementet Remisstid 1 juni 2011 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Länsrapport 2012 Gotlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Gotlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Gotlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namns Kommunens namn: Region Gotland Alkohol 100% 1 Tobak 100% 1 Narkotika 100% 1 Dopning 0% 0 Ingen person var

Läs mer

STAD modellen restaurangbransch och myndigheter i samverkan

STAD modellen restaurangbransch och myndigheter i samverkan Bergen 23 februari 2011 STAD modellen restaurangbransch och myndigheter i samverkan Daniel Müller Sorgearbeid STAD samarbetet: Driver och utvecklar förebyggande metoder inom restaurangområdet Vad är STAD?

Läs mer

Elevers drogvanor läsår 2015/2016. Länsrapport Värmland Gymnasiet åk 2

Elevers drogvanor läsår 2015/2016. Länsrapport Värmland Gymnasiet åk 2 Elevers drogvanor läsår 2015/2016 Länsrapport Värmland Gymnasiet åk 2 Drogvaneundersökningen ska bidra med aktuellt kunskapsunderlag över attityder till droger och drogvanor för planering och beslut av

Läs mer

Information om Ansvarsfull Alkoholservering

Information om Ansvarsfull Alkoholservering Information om Ansvarsfull Alkoholservering Ansvarsfull Alkoholservering i södra Halland Ett projekt inom Ansvarsfull Alkoholservering (AAS) har under hösten 2009 startat i Halmstad, Hylte och Laholm.

Läs mer

Handlingsplan för ANDT-strategi

Handlingsplan för ANDT-strategi www.hassleholm.se S Handlingsplan för ANDT-strategi Program och handlingsplaner Innehållsförteckning Alkohol... 3 Narkotika... 4 Dopning... 5 Tobak... 5 Diarienummer: 2015/418 700 Fastställt den: 2015-09-28

Läs mer

Barn och ungdomar om doping 090529

Barn och ungdomar om doping 090529 Barn och ungdomar om doping 090529 Om undersökningen Undersökningen genomfördes under maj 2009 i form av en digital enkät. Enkäten distribuerades via datainsamlingsföretaget Cint. I undersökningen deltog

Läs mer

Resultat från Apotekets kundpanel

Resultat från Apotekets kundpanel Resultat från Apotekets kundpanel värkundersökning oktober 2010 Apoteket AB Varför en undersökning om värk? Ta reda på svenska folkets preferenser och beteenden kring receptfria mediciner mot värk samt

Läs mer

DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN

DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN 1 DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige, 5 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 DROGPOLITIK... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Nationella handlingsplaner... 3 1.3 Lokala styrdokument...

Läs mer

Doping inom idrotten - Vad är det?

Doping inom idrotten - Vad är det? Doping inom idrotten - Vad är det? Vem och vad styr vad som är doping inom idrotten? WADA Består av världens regeringar och internationella Idrottsförbund. WADC Samt standarder för dopingkontroll, dispenser,

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Södermanlands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Södermanlands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Södermanlands län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet 2 (146) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

ILFA Indikatorsbaserat Lokalt Förebyggande Arbete

ILFA Indikatorsbaserat Lokalt Förebyggande Arbete ILFA Indikatorsbaserat Lokalt Förebyggande Arbete 11 november2015 Förebygg.nu Göteborg Så här lägger vi upp det: Övergripande om ILFA Vad ger det kommunen? Vad ger det länet? Frågor? Prevention eller?

Läs mer

Utredningar & rapporter

Utredningar & rapporter Utredningar & rapporter 2016-06-21 Skolenkät 2016 Rapport för förskolan Barn och föräldrar [Skriv text], Utredning och Statistik 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Karolina Öjemalm, 021-39 14

Läs mer

Tillsammans för en fotboll fri från alkohol, narkotika, doping och tobak!

Tillsammans för en fotboll fri från alkohol, narkotika, doping och tobak! Tillsammans för en fotboll fri från alkohol, narkotika, doping och tobak! Vår gemensamma ANDTS-Policy ANDTS? ANDTS står för Alkohol-Narkotika-Doping-Tobak och Spel. Varför? De allra flesta barn och ungdomar

Läs mer

Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010

Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010 Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010 Joakim Grausne 2011-03-03 ALL 2011/11 Innehållsförteckning Inledning... 2 Genomförande... 2 Frågor och urval... 2 Insamling... 3 Resultat...

Läs mer

Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola

Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola Skola a Valid Gymnasiet 91 100,0 100,0 100,0 Är du kille eller tjej? a Kille 66 72,5 72,5 72,5 Tjej 25 27,5 27,5 100,0 Total 91 100,0

Läs mer

Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014

Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014 2015-02-20 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KUN 2014/8-869 Kulturnämnden Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014 Förslag till beslut Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

Förslag till beslut Socialnämnden tar del av narkotikartläggning för 2008.

Förslag till beslut Socialnämnden tar del av narkotikartläggning för 2008. TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Handläggare, titel, telefon Britt Birknert, programansvarig 011-15 22 68 2009-04-16 SN-124/2009 Narkotikakartläggning för 2008 Förslag till beslut tar del av narkotikartläggning för

Läs mer

Från ax till limpa Thomas Falk Samhällsmedicin

Från ax till limpa Thomas Falk Samhällsmedicin Från ax till limpa Thomas Falk Samhällsmedicin 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 22% Ju fler skyddsfaktorer desto bättre hälsa 32% 33% 35% 48% 59% Andel (%) med god hälsa fördelat på antal skyddsfaktorer

Läs mer

En sammanfattande presentation av regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och. tobakspolitiken 2014

En sammanfattande presentation av regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och. tobakspolitiken 2014 En sammanfattande presentation av regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och Regeringens ANDT-strategi Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade

Läs mer

Behovsinventering av information i Sveriges kommuner om missbruk av dopningsmedel (anabola androgena steroider och andra hormonläkemedel)

Behovsinventering av information i Sveriges kommuner om missbruk av dopningsmedel (anabola androgena steroider och andra hormonläkemedel) Behovsinventering av information i Sveriges kommuner om missbruk av dopningsmedel (anabola androgena steroider och andra hormonläkemedel) Dopingjouren Rapport 2008 Innehåll 1 Förord 1 2 Inledning 2 3 Sammanfattning

Läs mer

Handläggare: Anna Werme, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting

Handläggare: Anna Werme, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting 2(32) Dnr: LS/348/2013 Ansvarig: Ronny Weylandt, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting Handläggare: Anna Werme, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting www.jll.se/folkhalsa Foto: Jörgen Wiklund/bildarkivet.se

Läs mer

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005 Brukarundersökning Alkoholhandläggare Socialförvaltningen 2005 2 INNEHÅLL SID INLEDNIN.. 3 Bakgrund. 3 Syfte 3 Metod.. 3 Urval.. 4 Svarsfrekvens Svar uppdelat efter kön 4 4 RESULTAT.. 5 Vad tycker restaurangägarna

Läs mer

Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak. Gemensam ANDT-policy för idrottsföreningar i Mölndals stad

Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak. Gemensam ANDT-policy för idrottsföreningar i Mölndals stad Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak Gemensam ANDT-policy för idrottsföreningar i Mölndals stad Varför? De allra flesta barn och ungdomar är någon gång aktiva i en idrottsförening.

Läs mer