Utvärdering av effekten av programmet DISA (Depression in Swedish Adolescents) med syfte att förebygga depressiva symtom hos tonårsflickor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av effekten av programmet DISA (Depression in Swedish Adolescents) med syfte att förebygga depressiva symtom hos tonårsflickor"

Transkript

1 Institutionen för Kvinnors och Barns hälsa Enheten för reproduktiv och perinatal omvårdnad Utvärdering av effekten av programmet DISA (Depression in Swedish Adolescents) med syfte att förebygga depressiva symtom hos tonårsflickor Evaluation of the DISA-program (Depression in Swedish Adolescents) to prevent depressive symptoms among female adolescents Examensarbete i reproduktiv och perinatal omvårdnad, 20 poäng (fördjupningsnivå poäng), 2006 Författare: Britt-Marie Treutiger Vårdlärare, Leg.Psykoterapeut Handledare: Anna Hjelmstedt, Med.Dr. Lene Lindberg, Fil.Dr.

2 Sammanfattning Psykisk ohälsa anses vara ett av de största hälsoproblemen under uppväxtåren. Förekomsten av depressiva symtom hos ungdomar i åldrarna 13 till 18 år varierar mellan sju och elva procent i olika svenska studier. Depressiva symtom och depressioner identifieras i allt lägre åldrar. Förekomsten av såväl depressiva symtom som klinisk depression är dubbelt så vanlig hos flickor jämfört med pojkar vid 16 års ålder. Syftet med denna studie var att utvärdera effekten av ett universellt skolbaserat program, DISA-programmet. Programmets syfte är att förebygga depressiva symtom hos tonårsflickor. Studien innefattar 61 flickor (interventionsgrupp) som deltog i Disa-programmet och 126 flickor (kontrollgrupp) som stod på väntelista för att få genomgå DISA-programmet. DISA-programmet är baserat på kognitivbeteendemetod och innefattar tio gruppträffar under en timme vardera. Gruppträffarna leds av DISA-gruppledare som utbildats under tre dagar. I början av studien fyllde flickorna i frågeformulär som innehöll bakgrundsdata och the Center for Epidemiological Studies- Depression Scale (CES-D). Efter tre och tolv månader fyllde flickorna åter igen i CES-D formuläret. Resultatet visade att flickorna i interventionsgruppen förblev symtomfria medan ett flertal flickor i kontrollgruppen fick subsyndromala symtom efter tolv månader. Därutöver hade flickorna i interventionsgruppen bättre förmåga att hantera Tsunamikatastrofen. Denna studie visar att DISA-programmet är effektivt för att förebygga depressiva symtom och att DISA-programmet kan ge en ökad förmåga att hantera krissituationer. I framtiden kan detta program användas både inom skola och på ungdomsmottagningar. Nyckelord: Ungdom, universell metod, depressiva symptom, tsunamin, intervention, flickor. 2

3 Innehåll Förord..4 Bakgrund..6 Beskrivning av föreliggande studie Syfte.10 Metod...10 Resultat...11 Diskussion..11 Referenser.. 14 Bilaga 1. CES-D formulär Bilaga 2. Föräldrarinformation Bilaga 2. Artikel i manuskript (submitted) 3

4 Förord Docenterna Sven Bremberg och Elisabeth Arborelius har bidragit genom att initiera Disaprojektet när de båda var verksamma inom Samhällsmedicin, Stockholms läns landsting. Ett stort varmt tack till mina handledare Anna Hjelmstedt och Lene Lindberg som på ett engagerat sätt bidragit med konstruktiva synpunkter. Varmt tack till statistiker Henrik Dal för ovärderlig hjälp. Stort tack till min chef Lena Kanström och alla arbetskamrater på Centrum för Folkhälsa för att ni så generöst har delat med er av er kunskap. Ett speciellt tack till kurator Eva-Mari Thomas, som med stöd av rektor Margareta Herthelius sprider DISA-programmet på ett förtjänstfullt sätt. Tack Ulf för att Du finns 4

5 Bakgrund Förekomst av depression samt förekomst av depressiva symtom hos ungdomar Psykisk ohälsa anses vara ett av de största hälsoproblemen under uppväxtåren [1]. Internationella studier visar att individer som är födda under senare delen av 1900-talet löper större risk för att utveckla kliniska depressioner och att såväl depressiva symtom som kliniska depressioner identifieras i lägre åldrar [1-3]. En återkommande internationell enkätundersökning om skolbarns hälsovanor, WHO-studien, har genomförts vid tre tillfällen med fyra års mellanrum i Sverige från Folkhälsoinstitutet har uppdraget att genomföra denna enkätundersökning i årskurserna 5, 7 och 9 och resultaten visar att andelen elever som anger att de känner sig nere har ökat i de högre årskurserna 7 och 9 över tid [4]. Förekomsten av depressiva symtom hos ungdomar i åldrarna 13 till 18 år varierar mellan sju och elva procent i olika svenska studier [5-7]. Klinisk depression uppskattas förekomma hos tre till fyra procent av tonåringar i Sverige [8]. Förekomsten av såväl depressiva symtom som klinisk depression är tre till fyra gånger så vanligt hos flickor jämfört med pojkar vid 16 års ålder [9]. En tonåring som uppvisar depressiva symtom är dessutom ofta utsatt för riskfaktorer som kan medföra psykisk ohälsa i framtiden. Depressiva symtom i tonåren kan också ha en negativ effekt på tonåringens möjlighet att påverka sin egen utveckling [9, 10]. Riskfaktorer och friskfaktorer för depression hos tonåringar Depression beror nästan aldrig på en enda orsak utan orsakerna är multifaktoriella [10]. Riskfaktorer som är påverkbara för depressiva symtom och kliniska depressioner är stress och/eller påfrestningar i livssituationen samt negativa kognitiva tankemönster [2, 11]. I fråga om stress eller påfrestningar rör dessa t ex skolsituationen eller problem i relationer till vänner och/eller föräldrar [2]. Faktorer som bidrar till utvecklandet av depression hos ungdom är, medfödd sårbarhet, att ha en deprimerad förälder, föräldrars separation, att vara flicka och att tidigare ha varit deprimerad. Alltför pessimistiska tankemönster, dvs. att tolka händelser negativt kan lätt bli en neråtgående spiral där individen inte förväntar sig kunna påverka sitt liv. Denna känsla av att inte kunna påverka sitt liv kan leda till hjälplöshet vilken i sin tur kan leda till passivitet, försämrad social förmåga, känsla av hopplöshet och andra depressiva symtom [11]. Ett flertal studier har visat signifikanta samband mellan skolsvårigheter och självskattning av depressiva symtom [12]. Skyddande faktorer är exempelvis hög självkänsla och upplevelse av att ha en förmåga att påverka sin situation och bemästra svårigheter [13]. Samhällsekonomiska vinster Flera rapporter har påvisat att det är kostnadseffektivt att förebygga depressioner [14,15] det vill säga att de positiva resultaten av preventiva åtgärder uppväger mer än väl kostnaden för insatsen. En svensk rapport presenterar en samhällsekonomisk modell som visar hur man med olika prioriteringar kan påverka barns hälsa. I ett antal exempel påvisar man den samhälleliga lönsamheten av depressionsförebyggande insatser. En slutsats i rapporten är att då det är svårt 5

6 att tidigt förutse vilka barn som kommer att få problem är det därför viktigt att satsa på bra generella insatser som når alla barn [15]. Skolan och ungdomsmottagningar Skolan har en potential i form av bl a lärarkompetens, stor kontaktyta med ungdomar och föräldrar att genomföra förebyggande program mot depressiva symtom och därmed kan man nå många ungdomar. Förebyggande program samstämmer ofta med skolans mål och kan därför ingå i läroplanen [16]. Socialstyrelsen påpekar i sina riktlinjer för skolhälsovården att: Det är angeläget att skolhälsovården aktivt medverkar i det hälsopedagogiska arbetet i skolan genom att följa kunskapsutvecklingen på området och använda ny evidensbaserad metodik för framgångsrika insatser [16] I riktlinjerna påpekas också att: det är naturligt att ungdomsmottagningarna involveras i skolans hälsoundervisning. Ungdomsmottagningar har funnits i Sverige sedan Redan från början var dessa mottagningar en plats där man kunde förena frågor runt kropp och själ i enighet med de intentioner barn - och ungdomsläkaren Gustav Högberg hade med den första mottagningen som öppnades i Borlänge. I Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar (FSUM) policyprogram beskrivs den ökade efterfrågan på psykosocial hjälp: På många håll breddades verksamhetsområdet successiv, framförallt när det gäller de psykologiska och sociala frågeställningarna och många mottagningar både utökade och utvecklade det utåtriktade preventiva arbetet, de individuella besöken samt arbetet med grupper. På senare år har medvetenheten kring ungdomars psykiska ohälsa ökat och efterfrågan från ungdomar att få stöd och hjälp är stor. Detta har gjort att behovet av den psykosociala kompetensen på mottagningarna är större idag än tidigare [17]. I samma policydokument beskrivs de olika yrkesrollerna på en ungdomsmottagning. Om barnmorskan skrivs bl.a.: barnmorskan bör ha utbildning i sexologi och samtalsmetodik och kan även ha vidareutbildning i exempelvis psykoterapi. Ungdomsmottagningarna har en viktig roll att fylla i förebyggande arbete för att tidigt fånga upp och ge stöd åt ungdomar med psykiska problem [18]. I nationella folkhälsoenkäten redovisas en överrepresentation av flickor som har psykosocial problematik i besöksgruppen på Ungdomsmottagningar i jämförelse med de flickor i samma åldersgrupp som inte har besökt ungdomsmottagningar [19]. Program som förebygger problem kan därför anses passa väl in i ungdomsmottagningarnas verksamhet. Förebyggande program för depressiva symtom hos ungdomar Depressionsförebyggande program kan vara riktade eller universella. Riktade program är t.ex. program som man tillhandahåller ungdomar som löper risk att insjukna i depression. Universella program riktas mot en hel population med blandad riskexponering. En universell intervention är baserad på antagandet att alla tonåringar löper en risk att bli deprimerad av varierande svårighetsgrad. Ytterligare är den baserad på att alla tonåringar är exponerade för händelser som kan orsaka depression t.ex. skolstress. Drygt 30 % av eleverna på högstadiet samt i gymnasiet uppger att de alltid eller oftast känner sig stressade i skolan. Dubbelt så många flickor som pojkar uppger att de är stressade [20]. 6

7 Stress som begrepp myntades av den ungersk-kanadensiske forskaren Hans Selye på 40-talet. Han beskrev människor och djurs stereotypa reaktioner på påfrestningar som ett anpassningssyndrom. Stress kan definieras som organismens reaktion på obalans mellan de belastningar (stressorer) den utsätts för och de resurser den har att hantera dessa [21]. Depressiva symtom indikerar en risk för en klinisk depression [22]. Ungdomar med depressiva symtom antas löpa en tre gånger större risk att utveckla en klinisk depression under det närmsta året. Dessa ungdomar är därför en lämplig målgrupp för förebyggande program [10]. Förebyggande program inriktade på att hantera stress eller påfrestningar och negativa tankemönster har utvecklats av bland annat Clarke och Lewinsohn [23]. Deras program bygger på den av Aaron Becks utvecklade metod Cognitive therapy for depressed adults [24]. Becks metod bygger på hans teori om att deprimerade patienter har automatiska tankar av negativt slag och systematiska feltolkningar av verkligheten. Clarke och Lewinsohns modifierade Becks metod till att vara förebyggande och passa tonåringar [23]. Den modifierade metoden The Coping With Stress course (CWS) har påvisat effekt när det gäller minskning av depressiva symtom hos tonåringar [25]. Programmet består av strukturerade gruppövningar inom skolans ram, med träning i kognitiva beteendetekniker för att identifiera samt hantera stress och negativa tankar. Delar av detta program har utvecklats till ett interaktivt självhjälpsprogram som innehåller åtta stycken sessioner [26]. Vi valde att använda CWS då en utvärdering av olika psykologiska och pedagogiska metoder för att förebygga depression visade att CWS var det mest effektiva programmet (25). Uppläggning av DISA-programmet Personal inom Centrum för folkhälsa, en kunskapsorganisation inom Stockholms läns landsting, har översatt Clarke och Lewinsohns program till svenska. Efter samråd mellan representant från Centrum för folkhälsa, Leg. Psykolog Lene Lindberg och Gregory Clarke har en förkortad gruppledarmanual och elevhandbok utarbetats, översatts och anpassats för svenska förhållanden och fått namnet DISA (Depression In Swedish Adolescents)- programmet. Det svenska programmet består av tio gruppträffar som genomförs en gång i veckan under en timme. Personal som utbildats i lärprogrammet leder grupperna. Deltagarna får en arbetspärm, med övningar och hemuppgifter som kan användas även efter att gruppövningarna avslutats [27]. Träffarna är strukturerade och följer en given agenda. Då depressiva symtom är vanligare hos flickor än pojkar riktas programmet till tonårsflickor. De tio träffarnas innehåll bygger på kognitiva beteendetekniker för att förändra negativa tankemönster, kommunikationsträning och olika problemlösningsstrategier samt övningar för att stärka det sociala nätverket. Nedan ges rubrikerna till gruppträffarna och en kort beskrivning av innehållet i gruppledarmanualen: 7

8 Träff 1 Lära känna varandra. Introduktion, förutsättningar för träffarna, regler, gemensam tystnadsplikt, aktiviteter för att lära känna varandra, hur kan jag påverka mina känslor? Positiva och negativa spiraler, sinnestämningsdagboken, hemuppgift och sinnestämningsfrågeformulär. Träff 2 Att hantera stress och hur man ändrar sitt sätt att tänka. Återblick från förra träffen, stress och nedstämdhet, relationen mellan tanke, känsla och handlingar samt att identifiera negativa tankar. Hemuppgift och Din stund för andra en övning där eleven berättar eller visar något som får henne att må bra. Träff 3 Stressiga situationer och negativt tänkande. Återblick på förra träffen, identifiera utlösande händelser och situationer, dina känslor för gruppen, hemuppgift och Din stund för andra. Träff 4 Det positiva tänkandets kraft. Återblick från förra träffen, öka positivt tänkande, öka positiva aktiviteter, hemuppgift, Din stund för andra och en första utvärdering. Träff 5 Ändra negativt tänkande till positivt tänkande Återblick på förra träffen, ändra negativt tänkande till positivt tänkande, identifiera irrationellt tänkande, hemuppgift och Din stund för andra. Träff 6 Orimligt tänkande. Återblick på förra träffen, upptäcka orimliga tankar med hjälp av tankefällor, identifiera negativa tankar i form av tankefällor, kontrakt, hemuppgift och Din stund för andra. Träff 7 Undersöka ursprunget till negativa tankar och att finna sätt att hantera stressiga händelser. Återblick på förra träffen, ursprunget till negativa tankar, andra sätt att hantera stressiga händelser, hemuppgift och Din stund för andra. Träff 8 Stoppa negativa tankar, kommunikationsträning del 1. Återblick på förra träffen, teknik för att stoppa negativa tankar, kommunikationsträning, hemuppgift och Din stund för andra. Träff 9 Kommunikationsträning del 2. Återblick på förra träffen, kommunikationsträning del 2, ballongövning, en övning att identifiera negativa tankar och ersätta dem med positiva, dina känslor för gruppen, hemuppgift och Din stund för andra. Träff 10. Att förebygga deppighet. Återblick på förra träffen, att underhålla färdigheter, krisplanering, fortsätta att må bra, ge akt på tidiga varningssignaler, olika frågeformulär bl.a. sinnestämningsformulär och avslutning med diplomutdelning. Under punkten, återblick på förra träffen, sker en repetition av förra veckans träff samt en genomgång av hemuppgiften, som eleven arbetat med under veckan. En del av hemuppgiften är att varje dag följa sin sinnestämning enligt en skala graderad från 1-7. Denna 8

9 sinnestämningsdagbok utgör också ett kvalitetssäkringsinstrument för kursen då eleverna kan följa skiftningar i sinnestämningen över den tid då träffarna pågår. I programmet ingår ett självskattningsformulär The Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D) som mäter depressiva symtom (Bilaga 1). Detta formulär får flickorna fylla i vid första samt sista träffen. Resultatet är det bara den enskilda flickan samt, efter hennes tillstånd, gruppledarna som får ta del av. De kan genom att räkna samman poängen på detta självskattningsinstrument få information om kursen haft någon omedelbar effekt på flickans sinnestämning. Personal på ungdomsmottagningar i Stockholms län har efter att ha utbildats till DISAgruppledare visat intresse för att i sin tur fungera som utbildare av personal vid elevhälsan på högstadieskolor. Beställarkontor Vård Norr har i ett förslag till samverkansavtal med Ungdomsmottagningarna i norra länet framhållit att mottagningarna bl.a. skall arbeta för att förebygga psykisk ohälsa. Fram till och med 2005 har 28 personer vid 14 av länets 38 ungdomsmottagningar i Stockholm utbildats till DISA -gruppledare. Beskrivning av föreliggande studie Nedan följer en kort beskrivning av studiens syfte, metod och resultat. Syfte Syftet med denna studie var att mäta effekten av ett universellt skolbaserat program (DISA) för att förebygga depressiva symtom hos tonårsflickor. Effekten av programmet mättes tre respektive tolv månader efter interventionen. Metod Höstterminen 2003 erbjöds alla högstadieskolor i Stockholms stad och län, sammanlagt 370 skolor, att ingå i ett projekt för att utvärdera DISA-programmet. Från starten deltog åtta skolor, en skola exkluderades på grund av att man inte fullföljde programmet. Denna skola finns i samma kommun som en av de sju skolor som kom att delta i utvärderingen, varför bortfallet inte torde ha någon betydelse. De sju skolor som kom att delta i studien var geografiskt jämt spridda i Stockholms län. Efter samråd med skolledarna erbjöds alla flickor från en av klasserna av elever i årskurs 7 eller 8 att delta i gruppverksamheten. Resterande samtliga flickor i parallellklasserna utgjorde kontrollgrupp. Elevråden informerades skriftligt om studien. Alla flickorna fyllde i frågeformulär innan de visste om de skulle ingå i interventionsgrupp eller inte, det vill säga, få genomgå DISA-programmet eller ingå i kontrollgruppen. Föräldrarnas skriftliga samtycke inhämtades (Bil. 2). Flickornas deltagande var frivilligt. Skolpersonal, huvudsakligen elevhälsopersonal, utbildades till gruppledare i DISA -programmet. Två av skolpersonalen, huvudsakligen elevvårdspersonal vid varje deltagande skola utbildades till gruppledare under tre heldagar. Personalen erbjöd sig frivilligt att delta i utbildningen. Under interventionsperioden fick personalen metodhandledning i sammanlagt nio timmar. Flickorna i de utvalda klasserna som skulle utgöra interventionsgrupp var 80 stycken. Fyra flickor fick inte föräldrarnas tillåtelse att delta. En skola följde inte instruktionerna för studien varför tio flickor uteslöts från studien. Resterande 61 flickor ingick i interventionsgruppen och av dessa besvarade 51 flickor enkätfrågorna vid alla tre mättillfällen. DISA-programmet 9

10 genomfördes inom ramen för det normala skolschemat. Samtliga flickor förutom två deltog i hela DISA-programmet. Resterande parallellklassers flickor som skulle utgöra kontrollgrupp var 270 stycken, sattes på en väntelista för att få delta i en DISA-grupp senare. Av dessa besvarade 152 flickor enkäten vid alla tre tillfällen, 26 stycken deltog i DISA-grupp mellan mättillfälle två och tre varför de uteslöts ur studien. Resterande -126 flickor - utgjorde kontrollgrupp. Vid genomgång av formulären konstaterades att ett antal av dessa, 13 flickor, uppgav att de hade självmordstankar och tankar om självmordshandlingar. Deras situation bedömdes som så pass allvarlig att projektledaren kontaktade dem för ett samtal och gav dem förslag till kontakt med vårdgivare. De elever som vi kontaktat är inte längre oberoende kontrollgrupp varför de uteslöts från studien. Vi höll i detta sammanhang respektive elevs namn konfidentiellt i förhållande till skolans personal. Den slutliga kontrollgruppen kom genom detta att bestå av 113 elever. Det frågeformulär som användes vid utvärderingen bestod av bakgrundsfrågor som födelseår, skola och skolår, familjesituation samt födelseland för tonåringen respektive föräldrarna. I övrigt innehöll formuläret frågor som avser att mäta depressiva symtom enligt The Centre for Epidemiological Studies-Depression Scale (CES-D) [28]. CES-D är inte ett heltäckande formulär specifikt för att diagnostisera depression. CES-D ingår som en del i DISA manualen. Reynolds [29] hävdar att självskattningsformulär är bland de mest valida och reliabla verktyg för att mäta depressioner i tonårstiden. Användning av självskattningsskalor har visat sig mycket värdefullt vid psykologisk bedömning av barn och ungdomar. Självskattningar ger en unik information om psykologiska tillstånd och är speciellt användbara vid inåtvända symtom och tankar, som förekommer vid ångest, depression och ilska. Det finns starka samband mellan barns självskattning av depression, känslor av hopplöshet samt låg självbild och tankar på självmord [30]. Mödrars och lärares uppgifter om ungdomars psykiska hälsa har dålig samstämmighet med barnens egna uppgifter om sin psykiska hälsa [31,32]. Tsunamikatastrofen inträffade en månad före 12-månadersuppföljningen. För att få en uppfattning om hur denna katastrof påverkat flickornas sinnesstämning kompletterades frågeformulär med två frågor för att belysa detta. En anledning till att vi la till dessa frågor är att det är få prospektiva studier gjorda avseende katastrofer [33]. Den tillskottsinformation dessa frågor bidrar till har kunnat utnyttjas för att belysa i vilken grad sinnesstämningen påverkats av katastrofen. De statistiska analyser som använts är Chi-2 för jämförelse mellan grupperna samt t-test för att testa skillnaden mellan medelvärden och variansanalys med upprepade mätningar för att beräkna CES-D medelvärdet mellan grupperna och tid. För att erhålla lika antal individer i kontroll och interventionsgrupp har ett randomiserat urval med stratifiering på skolnivå gjorts. Resultat Bakgrundsvariabler såsom skolår,familjesituation och etnicitet skilde inte mellan skolorna. Före interventionen förelåg ingen skillnad mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen avseende medelvärdet för CES-D. 10

11 För att ytterligare studera möjliga positiva effekter av interventionen uppdelades flickorna i intervention respektive kontrollgrupp i delgrupper bestående av 35 flickor utan depressiva symtom (CES-D < 16) 35 av 51 samt 16 flickor med subsyndromala symtom ( CES-D 16 ). Gränsen på 16 CES-D poäng sattes enligt tidigare rekommendationer [34]. Signifikanta skillnader i utvecklingen av subsyndromala symtom konstaterades. Flickorna från kontrollgruppen utvecklade sådana symtom i högre grad än flickorna i interventionsgruppen se Tabell 1). Tabell 1 CES-D medelvärde för gruppen flickor n= 70 utan depressiva symtom CES-D Före intervention Uppf efter 3 mån Uppf efter 12 mån Intervention Kontroll Analys av hur Tsunamikatastrofen påverkade sinnestämningen, visade att flickorna i interventionsruppen hade lättare att hantera denna händelse i jämförelse med flickorna i kontrollgruppen. Tabell 2. Effekt av Tsunamin Intervention grupp Kontroll grupp Chi-2 Tsunami-relaterad faktor n % n % Frihetsgrader P-värde Någon släkting eller kamrat som skadades eller förolyckades vid flodvågskatastrofen , Ingen släkting eller kamrat som skadades eller förolyckades vid flodvågskatastrofen Total Psykisk hälsa/sinnesstämning påverkad av flodvågskatastrofen Psykisk hälsa/sinnesstämning ej , påverkad av flodvågskatastrofen Total

12 Diskussion Denna studie visade att flickor som deltagit i Disa-programmet hade ett signifikant lägre medelvärde än kontrollgruppen mätt som CES-D efter tre respektive tolv månader. Detta resultat framkom vid uppföljning av interventions - respektive kontroll grupp där grupperna delats på flickor med subsyndromala symtom (CES-D 16) respektive flickor utan symtom (CES-D < 16). Resultaten visade att inga flickor i interventionsgruppen övergick till den subsyndromala gruppen vid mätning efter tre månader respektive efter tolv månader. I kontrollgruppen däremot ökade antalet flickor i den subsyndromala gruppen både vid mätning vid tre månader och även efter tolv månader. Ett annat viktigt resultat är att sinnesstämningen hos flickorna i interventionsgruppen i mindre utsträckning påverkades av tsunamikatastrofen. Reijneveld beskriver i en studie att katastrofer påverkar den mentala hälsan bland annat med symtom på depression inte bara hos dem som är direkt drabbade utan också hos exempelvis klasskamrater till de drabbade [33]. Samma negativa effekt kan förväntas drabba elever och klasskamrater som direkt eller indirekt drabbats av Tsunamikatastrofen. Det är möjligt att deltagandet i DISA-programmet kan ha hjälpt flickorna i interventionsgruppen att hantera Tsunamikatastrofen på ett annat sätt än flickorna i kontrollgruppen. Vår studie är viktig i det avseendet att det finns få studier för att förebygga depressiva symtom där man har undersökt långtidseffekter av universella program [25]. En svårighet att jämföra de olika program som är framtagna för att förebygga depressiva symtom är att grupperna som har jämförts är heterogena [25]. Programmen varierar beroende på gruppstorlek, mötesintensitet och längd, antal möten, gruppledare kompetens och utbildningstid. Vissa studier är riktade medan andra är universella. Några har metodologiska tillkortakommanden som exempelvis få deltagare. Om en stor grupp människor som exponeras för en låg risk av sjukdom, som vissa symtom på depression, kommer dessa att generera fler sjukdomsfall än en liten grupp människor som exponeras för en högre risk [35]. Om skolorna använder ett förebyggande program mot depression kan detta program med fördel bli en del av skolplanen, exempelvis utgöra en del av kursen livskunskap. Ett annat sätt att nå ungdomar i riskzonen för depression är att välja ut ungdomar som har högre sannolikhet att utveckla depression [22]. En svårighet med detta förfaringssätt är att ungdomar kan uppleva sig som stigmatiserade. Om alla elever i en årsklass omfattas av ett preventionsprogram så kommer inte eleverna att känna sig speciellt utpekade för programmet. Denna studie byggde på ett frivilligt deltagande från skolorna. En studie visar att två faktorer bidrar till att en intervention skall bli lyckad. För det första att skolledaren skall ge adekvat stöd, för det andra att gruppledarnas förmåga att genomföra metoden är hög [36]. En begränsning i denna studie var att varken skolledarnas support eller gruppledarnas förmåga att genomföra DISA programmet mättes. Studiens resultat kan dock tolkas som att utbildningen av gruppledarna var tillräcklig och att manualen är lätt att följa då resultatet från skolorna inte skiljer sig och då bortfallet inte skilde sig mellan skolorna. En begränsning i studien är att urvalet av skolor inte gjordes slumpmässigt utan deltagandet i studien byggde på skolledarnas intresse för att skolan skulle ingå i studien. Det låga bortfallet i interventionsgruppen tyder på att elevernas intresse för programmet var högt och att antalet mötestillfällen, tio stycken, var tillräcklig. Clark visar i en studie av en 12

13 selekterad grupp ungdomar där programmet omfattade 15 möten, att ungdomarna endast deltog i genomsnitt vid 9,5 möten [22]. De elever som hoppar av skolan och/eller har stor frånvaro från skolan kommer inte att nås av förebyggande program inom skolans ram [37]. Dessa ungdomar kanske kan nås på ett annat sätt för att få tillgång till förebyggande program. Exempelvis skulle ungdomsmottagningar kunna erbjuda denna möjlighet. En svårighet med att genomföra DISA-grupper på ungdomsmottagningar kan vara att engagera ungdomar utöver deras normala skolarbete. Personal från ungdomsmottagningar har rapporterat att de använt DISA- programmet för enskilda ungdomar då det har varit svårt att träffas i grupp efter skolan. Clarke har prövat två modeller, en med cirkulära möten (oändligt upprepande), så att ungdomarna kan börja i grupperna oberoende av var i mötesordningen man befinner sig och en individuellt anpassad modell som innefattar fem till nio möten [38]. Någon av dessa modeller kanske skulle passa in i Ungdomsmottagningarna arbetssätt. Fördelen med att CES-D självskattningsskalan finns i elevens arbetsbok är att man initialt kan få en uppfattning om hur eleven mår. Om eleven har höga poäng på självskattningsskalan kan man snabbt erbjuda samtal och kontakt för att eleven skall få den hjälp som erfordras. Då det finns ett samband mellan depression och skolsvårigheter är det viktigt att depressiva symtom hos eleven uppmärksammas för att bryta en negativ utveckling [39]. Vid avslutningsmötet i DISA-programmet fyller flickorna i CES-D självskattningsskalan igen. Utfallet ger besked om ifall någon elev behöver ytterligare hjälp samtidigt som det ger ett besked om DISAprogrammets effekt på den individuella eleven. Resultatet utgör också en form av kvalitetssäkring av DISA-programmet. För att förebyggande program ska accepteras måste de vara kostnadseffektiva och enkla att genomföra [15]. Lönsamheten är stor för samhället av att systematiskt försöka motverka depressioner. Kostnaden för insatser av exempelvis DISA-programmet är betydligt lägre än de kostnader samhället och individen drabbas av om ingen insats alls görs. Generella program som DISA-programmet har också visat sig kostnadseffektiva i förhållande till individuellt riktade insatser [14]. Studien har visat att efter en tredagarsutbildning samt handledning kan befintlig personal inom elevhälsan eller ungdomsmottagningar vara gruppledare för DISAprogrammet. Programmet, med sin detaljerade manual, är enkelt använda. DISA-programmet kan också med fördel användas både på skolor och på ungdomsmottagningar. Personalgrupperna psykologer, kuratorer och barnmorskor kan genom att erbjuda DISAprogrammet till flickor få ett verktyg för att arbeta förebyggande mot depressiva symtom. Denna studie visar att DISA-programmet har en preventiv effekt på depressiva symtom hos högstadieflickor. Uppföljning av interventionen efter 12 månader visar att flickor i interventionsgruppen inte får subsyndromala symtom medan ett flertal flickor i kontrollgruppen har fått depressiva symtom. Flickorna i interventionsgruppen har också lärt sig hantera stressande händelser. I framtiden behövs studier för att ta reda på om DISA-programmet har samma effekt på tonårsflickor som tonårspojkar. Gunilla Olssons studie visade att tonårsflickor och pojkar har olika depressionsmönster [9]. Det är därför även av intresse att studera DISA- programmets effekt i enkönade och respektive blandade grupper. Det vore också intressant att ta reda på vilken effekt DISA-programmet har på olika åldersgrupper av tonårsflickor respektive tonårspojkar. 13

14 Referenser 1. World Health Organisation, The World Health Report Mental Health: New understanding, New Hope. 2001: Geneva. 2. Birmaher, B., N. Ryan, and D. Williamsson, Childhood and adolescent depression: A review of the past ten years. Part I. The journal of the American Academy of child and adolescent psychiatry, : Cicchetti, D., F. Rogosch, and S. Toth, Ontogenesis, depressotypic organization and the depressive spectrum., in Developmental psychopathology. Perspectives on adjustment, risk and disorder., B.J. Luthar SS, Cicchetti D, Weisz JR, Editor. 2001, University Press: Cambridge. 4. Marklund, U., Skolbarns hälsovanor under ett decennium. 1997, Folkhälsoinstitutet: Stockholm. 5. Larsson, B. and L. Melin, Depressive symptoms in Swedish adolescents. Journal of Abnormal Child Psychology., : p Larsson, B., et al., Short-term stability of depressive symptoms and suicide attempts in Swedish adolescents. Acta Psychiatr Scand, (5): p Lindberg, L., N. Karlsson, and S. Bremberg, Ungdomars psykiska hälsa. Utvärdering av ett mätinstrument. 1999, Centrum för Barn&Ungdom: Stockholm. 8. Knorring, A., Depressioner hos barn och ungdomar. Nordisk Medicin, : p Olsson, G., Adolescent depression. Epidemiology, Nosology, Life Stress and Social Network. Acta Universitatis Uppsaliensis. 1998, Uppsala 10. Wasserman, D., Depression- en vanlig sjukdom. Symtom, orsaker och behandlingsmöjligheter. 2000, Borås: Natur och Kultur. 11. Clarke, G.N., et al., Targeted prevention of unipolar depressive disorder in an at-risk sample of high school adolescents: a randomized trial of a group cognitive intervention. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, (3): p Lewinsohn, P.M., et al., Depression-related psychosocial variables: Are they specific to depression in adolescents? Journal of Abnormal Child Psychology., (3) Aug., Clarke, G.N., L.L. DeBar, and P.M. Lewinsohn, Cognitive-Behavioral Group Treatment for Adolescent Depresion., in Evidence-Based Psychotherapies for Children and Adolescents, A.E. Kazdin and J.R. Weitz, Editors. 2003, The Guilford Press: New York. 14. Lynch, F.L., et al., Cost-effectiveness of an intervention to prevent depression in atrisk teens. Archives of General Psychiatry, : p Tänk långsiktigt! En samhällsekonomisk modell för prioriteringar som påverkar barns psykiska hälsa. 2004, Socialstyrelsen,Skolverket,Statens Folkhälsoinstitut: Stockholm. 16. Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården Policyprogram för Sveriges Ungdomsmottagningar. 2002, FSUM. 18. Det gäller livet, SOU, 1998:31, SOU. 19. Nationella Folkhälsoenkäten. 2005, Statens Folkhälsoinstitut: Stockholm. 20. Attityder till skolan 2003, Skolverket Rapport Utmattningssyndrom- Stressrelaterad psykisk ohälsa. 2003, Socialstyrelsen. 22. Clarke, G.N., et al., A randomized trial of a group cognitive intervention for preventing depression in adolescent offspring of depressed parents. Archives of General Psychiatry, ;58(12):

15 23. Clarke, G.N. and P.M. Lewinsohn, The adolescent Coping With Stress Class: Leader Manual. 1995, Kaiser Permanente Center for Health Research: Portland. 24. Beck, et al., Cognitive therapy of depression. 1979, New York: Guilford Press. 25. Merry, S., et al., Psychological and/or educational interventions for the prevention of depression in children and adolescents., in Cochrane Library, Vol (051115) 27. Clarke, G.N., The Coping With Stress Course: Adolescent Workbook. 1995, Kaiser Permanente Center for Health Research: Portland Radloff, L.S., The CES-D scale: A self-report depression scale for research in general population. Applied Psychological Measurement, : p Reynolds, W.M., Assessment of depression in children and adolescents by self-report questionnaries. Handbook of depression in children and adolescents, ed. R.W.M.J. H.F. 1994, New York: Plenum Kazdin, A.E., Informant variability in the assessment of childhood depression. Handbook of depression in children and adolescents, ed. J.H.F. Renyolds William M. 1994, New York: Plenum Press Weissman, M.M., H. Orvaschel, and Padian.M.S., Children s symptom and social functioning self-report scale. The Journal of nervous and mental disease, Lindberg, L., N. Larsson, and S. Bremberg, Ungdomars psykiska hälsa. 1999, Samhällsmedicin: Stockholm. 33. Reijneveld, S., et al., The effect of a severe disaster on mental health of adolescents: a controlled study. The Lancet, Weissmann M.M., et al., Assessing depressive symptoms in five psychiatric populations : a validation study. Am J Epidemiol , Rose, G., The strategy of preventive medicine. 1992: Oxford university press. 36. Kam, C.-M., M. Greenberg, and C. Walls, Examining the role of implementation Quality in school-based prevention using the PATHS curriculum. Prevention Science, Merry, S., et al., A Randomized Placebo-Controlled Trial of a School-Based Depression Prevention Program. Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, : Clarke, G.N., et al., School-based primary prevention of depressive symptomatology in adolescents. Journal of Adolescent Research, : p Gillham, J. and K. Reivich, Cultivating Optimism in Childhood and Adolescence. The Annals of American Academy,

COPE FÖRÄLDRAUTBILDNING

COPE FÖRÄLDRAUTBILDNING Föräldrautbildning för dig som har barn i åldern 3-12 år COPE FÖRÄLDRAUTBILDNING Rapport från utvärderingen av kurser i Uppsala Län och Tyresö kommun Augusti 2006 Lisa B Thorell Institutionen för Psykologi

Läs mer

Forskningsrapport från Triple P-studien i Uppsala. Som hand i handske förskolan som arena för föräldrastöd. Redaktörer Karin Fängström Anna Sarkadi

Forskningsrapport från Triple P-studien i Uppsala. Som hand i handske förskolan som arena för föräldrastöd. Redaktörer Karin Fängström Anna Sarkadi Forskningsrapport från Triple P-studien i Uppsala Som hand i handske förskolan som arena för föräldrastöd Redaktörer Karin Fängström Anna Sarkadi Forskningsrapport från Triple P-studien i Uppsala Som

Läs mer

Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn

Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn En systematisk litteraturöversikt Juni 2010 (preliminär version webbpublicerad 10-05-19) SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council

Läs mer

Föräldraträning via Internet: Hjälp till självhjälp för föräldrar till barn med normbrytande beteenden.

Föräldraträning via Internet: Hjälp till självhjälp för föräldrar till barn med normbrytande beteenden. Institutionen för psykologi Psykoterapeutprogrammet, Vetenskapligt arbete HT 2010 Föräldraträning via Internet: Hjälp till självhjälp för föräldrar till barn med normbrytande beteenden. Gabrielle Holmström

Läs mer

Föräldrastödsprogram

Föräldrastödsprogram Föräldrastödsprogram Spelar det någon roll vad man väljer? Dokumentation från konferens 29 maj 2013, arrangerad av FoU i Väst/GR, Göteborgs - regionens kommunalförbund, Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

Skolans betydelse för barns och ungas psykiska hälsa

Skolans betydelse för barns och ungas psykiska hälsa Skolans betydelse för barns och ungas psykiska hälsa en studie baserad på den nationella totalundersökningen i årskurs 6 och 9 hösten 2009 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN Minskar en ACT-baserad insats stressrelaterad psykisk ohälsa hos primärvårdspatienter? Sanna Grön Julia Kiiskinen Handledare: Gunilla Berglund PSYKOLOGEXAMENSUPPSATS, 30 HP 2011 STOCKHOLMS UNIVERSITET

Läs mer

Psykisk ohälsa och alkoholkonsumtion hur hänger det ihop? En systematisk kunskapsöversikt över sambanden och förslag till förebyggande insatser

Psykisk ohälsa och alkoholkonsumtion hur hänger det ihop? En systematisk kunskapsöversikt över sambanden och förslag till förebyggande insatser Psykisk ohälsa och alkoholkonsumtion hur hänger det ihop? En systematisk kunskapsöversikt över sambanden och förslag till förebyggande insatser Louise Malmgren, Sofia Ljungdahl och Sven Bremberg Louise

Läs mer

Barn i missbruksmiljö

Barn i missbruksmiljö Barn i missbruksmiljö En studie kring policy och praktik på svenska skolor Tobias Elgán och Håkan Leifman RAPPORT NR 43 STADs rapportserie, 2010 Rapport nummer 43 ISSN: 1654 7497 ISBN: 978 91 85997 12

Läs mer

Med många bäckar att stämma i hur ska vi prioritera och hur beräknar vi kostnaden?

Med många bäckar att stämma i hur ska vi prioritera och hur beräknar vi kostnaden? Med många bäckar att stämma i hur ska vi prioritera och hur beräknar vi kostnaden? En förstudie om beräkningar av kostnader och potentiella besparingar vid förebyggande insatser kring barn och unga i riskzon.

Läs mer

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE Föräldrar spelar roll Innehåll Förord 2 Föräldrar spelar roll 5 Det här är föräldrastöd 7 Behov och önskemål om stöd 11 Olika former av föräldrastöd

Läs mer

FOKUSRAPPORT. Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa

FOKUSRAPPORT. Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa FOKUSRAPPORT Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa 2009 FOKUSRAPPORT Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa 2009 Rapporten är framtagen av Yvonne Forsell Eija Airaksinen

Läs mer

KBT-behandling för ungdomar med ADHD/ADD

KBT-behandling för ungdomar med ADHD/ADD Inger Myrlander Elisabeth Palm KBT-behandling för ungdomar med ADHD/ADD Behövs det anpassning av vuxenbehandling CBT-treatment for adolescent with ADHD/ADD Is it necessary with adjustment of treatment

Läs mer

Ungdomar Internet och psykisk hälsa. Slutrapport för Sol-portalen - en Internetsida syftande till att främja psykisk hälsa hos ungdomar

Ungdomar Internet och psykisk hälsa. Slutrapport för Sol-portalen - en Internetsida syftande till att främja psykisk hälsa hos ungdomar Ungdomar Internet och psykisk hälsa Slutrapport för Sol-portalen - en Internetsida syftande till att främja psykisk hälsa hos ungdomar Institutionen för psykologi: Olof Johansson Jonas Bjärehed 2008 2

Läs mer

Att ge syskon utrymme

Att ge syskon utrymme Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Att ge syskon utrymme - om utveckling av hälsofrämjande stöd till syskon i familjer som har barn med funktionshinder Författare Tina Granat Ingrid Nordgren

Läs mer

LÖSNINGSFOKUSERAD GRUPPTERAPI VID LÅNGTIDSSJUKSKRIVNING. - en jämförande studie med deltagare sjukskrivna mellan en till fem månader

LÖSNINGSFOKUSERAD GRUPPTERAPI VID LÅNGTIDSSJUKSKRIVNING. - en jämförande studie med deltagare sjukskrivna mellan en till fem månader UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för psykologi Psykologexamensuppsats 20p Höstterminen 2001 LÖSNINGSFOKUSERAD GRUPPTERAPI VID LÅNGTIDSSJUKSKRIVNING - en jämförande studie med deltagare sjukskrivna mellan

Läs mer

3. Förberedelser och allmänna förutsättningar

3. Förberedelser och allmänna förutsättningar Innehåll 1. Inledning 1.1 Förord av professor Bo Vinnerljung 1.2 Introduktion till Skolfam 1.3 Om manualen 1.3.1 Vinsterna med ett gemensamt arbetssätt 1.3.2 Läsanvisningar 1.4 Helsingborgs tack Del 1

Läs mer

Barn som har blivit eller riskerar att bli utsatta för försummelse eller övergrepp. Sammanställning av översikter om insatser till barn och föräldrar

Barn som har blivit eller riskerar att bli utsatta för försummelse eller övergrepp. Sammanställning av översikter om insatser till barn och föräldrar Barn som har blivit eller riskerar att bli utsatta för försummelse eller övergrepp Sammanställning av översikter om insatser till barn och föräldrar Citera gärna Socialstyrelsens rapporter och uppge källan.

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 11 februari 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program

Läs mer

Evidensbaserade metoder

Evidensbaserade metoder Rapport 2007:1 Evidensbaserade metoder Bild; ATAD Samordningsgrupp 8 maj 2006 Rapport över metoder som visat sig framgångsrika på andra håll och som har stöd från forskningen. Rapporten innehåller metoder

Läs mer

Transdiagnostisk terapibehandling fungerar i grupp!

Transdiagnostisk terapibehandling fungerar i grupp! Linda Simson, Gullvi Lundberg, Monica Ohlsson Transdiagnostisk terapibehandling fungerar i grupp! En jämförande studie mellan grupp- och individualterapi för ångest och depression baserad på en omarbetad

Läs mer

Flickor som skadar sig själva. En kartläggning av problemets omfattning och karaktär

Flickor som skadar sig själva. En kartläggning av problemets omfattning och karaktär Flickor som skadar sig själva En kartläggning av problemets omfattning och karaktär Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Skrivelse. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Vad finns det för vetenskapligt stöd för val av insatser vid autismspektrumtillstånd (AST) hos vuxna?

Vad finns det för vetenskapligt stöd för val av insatser vid autismspektrumtillstånd (AST) hos vuxna? Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Vad finns det för vetenskapligt stöd för val av insatser vid autismspektrumtillstånd (AST) hos vuxna?

Läs mer

Att ha någon som bryr sig

Att ha någon som bryr sig FoU-rapport 2014:1 PUFF-enheten Vård- och omsorgskontoret Att ha någon som bryr sig En studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro Elin Lundin Sammanfattning Syftet med denna deskriptiva

Läs mer

Barn som är anhöriga till föräldrar med allvarlig fysisk sjukdom eller skada

Barn som är anhöriga till föräldrar med allvarlig fysisk sjukdom eller skada Barn som är anhöriga till föräldrar med allvarlig fysisk sjukdom eller skada Nka Barn som anhöriga 2013:2 En kunskapsöversikt om metoder för att ge stöd till barn Ulrika Järkestig Berggren & Elizabeth

Läs mer

Hur kan förskolan förbättra barns psykiska hälsa?

Hur kan förskolan förbättra barns psykiska hälsa? Hur kan förskolan förbättra barns psykiska hälsa? EN KUNSKAPSÖVERSIKT AV SVEN BREMBERG Förord Barns hälsoutveckling i Sverige är i huvudsak positiv. De flesta barn växer upp under goda materiella förhållanden

Läs mer

Psykisk ohälsa hos vuxna. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos vuxna. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos vuxna Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 18 december 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program kring olika

Läs mer

HUR UPPTÄCKER VI SÅRBARA ELEVER?

HUR UPPTÄCKER VI SÅRBARA ELEVER? 2002 Rapport nr 2 HUR UPPTÄCKER VI SÅRBARA ELEVER? Utvärdering av en filmdokumentär för självmordsprevention bland gymnasieellever Att satsa på psykisk hälsa - förebygga självmord och självmordsförsök

Läs mer

Upplevd anknytning hos barn och ungdomar en jämförande studie mellan klinisk grupp och normalgrupp

Upplevd anknytning hos barn och ungdomar en jämförande studie mellan klinisk grupp och normalgrupp GÖTEBORGS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN Upplevd anknytning hos barn och ungdomar en jämförande studie mellan klinisk grupp och normalgrupp Johan Möller och Niklas Pilman Examensarbete 30 hp Psykologprogrammet

Läs mer

Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga

Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga Innehåll Förord... 3 Sammanfattning: Fem steg för att investera i tidiga insatser för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga...

Läs mer