Heimbygda. Årsredovisning 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Heimbygda. Årsredovisning 2014"

Transkript

1 Heimbygda Hembygdsförbund för Jämtland Härjedalen Årsredovisning 2014 Verksamhetsberättelse Ordinarie styrelseledamöter Sten Rentzhog, Ås, ordför * Sigrid Grenholm, Rödön, vice ordför * Håkan Gunneriusson, Ösd, sekr * t.o.m Gunilla Nilsson Edler, Nälden, kassör * Mats Almlöf, Lockne Helena Blix, Brunflo Maud Herkules, Fors John-Bruno Jakobsson, Östersund Ronny Nyberg, Vemdalen Ersättare Per Bergvall, Hammarstrand Birger Ekerlid, Östersund Ann-Charlotte Ernehed, Offerdal Sören Lilja, Hammarstrand Adjungerade Henrik Zipsane, Jamtli Maria Press, Landsarkivet *) Ingår i AU Styrelsemöten 7 protokollförda styrelsemöten har genomförts under året, 14/1, 15/3 konstituerande, 4-5/4, 10/6, 2/9, 22/10, 11/12. AU har träffats vid 10 tillfällen, samt dessutom arbetat via mejl. Styrelsens nedlagda arbetstid har beräknats till ca 2500 timmar under året. Valberedning Carin Carlsson, Aspås, sammankallande, Ola Hanneryd, Funäsdalen, Ulla Jönsson, Fors, Kristina Kristoffersson, Vemdalen och Göte Murén, Jamtlis Gynnare Revisorer Lars Magnusson, Deloitte, ordinarie auktoriserad revisor Leif Westergren, Östersund, ordinarie lekmannarevisor Mats Henriksson, Deloitte, ersättare auktoriserad revisor Anette Bergendahl, Hammerdal, ersättare lekmannarevisor 1

2 Ledamot i styrelsen för Stiftelsen Jamtli Sigrid Grenholm, Rödön, ordinarie ledamot, John-Bruno Jacobsson, ersättare. Redaktionskommittén för Jämten Heimbygdas representanter har varit LO Rindberg och Anna Stjernström. Per Halvarssons Fond Mats Almlöf sammankallande, Margareta Halvarsson, PO Jonsson, Håkan Toren, Sten Rentzhog, Helena Blix och Gunilla Nilsson Edler. Kanslist Eva Nilsson Kommittéer Byggnadsvårdskommitté Helena Blix sammankallande, Stig Nilsson, Åke Månsson, Håkan Nilsson, Olof Edin, Staffan Sjömark och Mats Almlöf. Textilkommitté Sigrid Grenholm sammankallande, Örjan Bertilsson, Marie Madsen, Mia Nilsson, Ingela Fredell. Barn- och ungdomskommitté Ann-Charlotte Ernehed sammankallande, Kristina Kristoffersson, Susanne Myrenhammar och Sten Rentzhog. Arbetsgrupper Arbetsgrupp för kommunikation Birger Ekerlid sammankallande, Maud Herkules och Sören Lilja. Arbetsgrupp för förenings- och kommunkontakter John-Bruno Jakobsson sammankallande, Ronny Nyberg, Per Bergvall och Eva Holmberg- Johansson Arbetsgrupp för årets hembygdsbok Carl-Erik Olsson sammankallande, Sören Lilja. Arbetsgupp för utbildningar Sigrid Grenholm sammankallande, Gunilla Nilsson Edler och Ida Krusevi från Vuxenskolan. Arbetsgrupp för medlemsavgifter Gunilla Nilsson Edler sammankallande, Allan Borgsten, Alsen och Hans Cederberg, Bodsjö. 2

3 Årsstämma Hölls den 15 mars 2014 på Hov, Jamtli. Totalt deltog ca 100 personer, varav 76 ombud från 33 hembygdsföreningar. Klubban hanterades av Lena Bäckelin. Efter lunch bjöds på underhållning med Jämtlands Kulturkompani och därefter panelsamtal om ungdomsverksamhet under devisen Så blir vi yngre. Samtalsledare var Karin Örnfjäll från Vuxenskolan. I samband med årsstämman utlystes en pristävling för åringar om bästa ITproduktion om Jämtland/Härjedalen. Inbjudan har sänts till skolor och även annonserats. Pris kommer att delas ut vid årsmöte Ordförandekonferenser 10/5. Vid den första ordförandekonferensen diskuterades bland annat utbildningsprogrammet, fortsättningen på Hus med historia och framför allt planerna på ökad verksamhet för barn- och ungdom, samt hembygdsrörelsens samhällsroll, med förslag om ökat deltagande i debatten om regionens och de enskilda bygdernas framtid. 38 pers inklusive styrelsen deltog och 22 föreningar var representerade. 27/9. Programmet fokuserade på två områden; förslag till organisering av kommungrupper samt kommunikationsgruppens strategiska förslag för att synliggöra hembygdsrörelsens arbete. Även Barn- och ungdomskommittén presenterade sin planerade verksamhet. 40 pers inklusive styrelsen deltog och 23 föreningar var representerade. Skriftlig redovisning av dagen finns att läsa på hemsidan. Hembygdsfestival Festivalen genomfördes söndag 17/8 på Jamtli, vilket var sista söndagen för Historieland. I det inledande tåget deltog drygt 200 personer som representerade 21 hembygdsföreningar och flera andra aktörer och samarbetsparter. Därefter vidtog program från scenen i Hovparken med välkomsttal av ordförande Sten Rentzhog, musik, utdelning av byggnadsvårdspriser och pris för årets hembygdsbok som gick till Myssjö-Ovikens hembygdsförening. Föreningarna visade delar av sin verksamhet och var utplacerade i hus och marknadsbodar på en central del av Jamtli. Totalt besöksantal blev strax under 1000 personer. Byggnadsvårdskommitténs huvudsakliga uppgift är att varje år utse lämpliga renoverade/nyproducerade objekt som kan verka som förebild och inspiration för människor som vill göra en insats för att bevara gamla byggnader och lokal byggnadstradition. Årets byggnadsvårdspris delades ut till Stiftelsen Kyrkkilen, Bodsjö sn/bräcke kommun, för antikvarisk upprustning och god byggnadsvård vid ödeshemmanet Kyrkkilen. Hedersomnämnanden delades ut till NB Farm i Trång, Alsens sn/krokoms kommun, för föredömlig utbyggnad av två flygelbyggnader, samt till Karl-Åke och Carina Broström i Haxäng, Lockne sn/ösd kommun, för känsligt utförd nybyggnation av ekonomibyggnad som smälter fint in i den gamla gårdsmiljön. Projektet Hus med historia har fortsatt genom information och spridning av framtagna manualer, samt den första av en serie planerade kurser, vilken hölls i Oviken i november. 3

4 Textilkommittén har haft 4 planeringsmöten samt ett antal telefonmöten. Vid Hembygdsfestivalen på Jamtli deltog kommittén med utställning och tipsrunda. Två textilombudsträffar ute i länet har anordnats. Den 30/8 i Älvros med tema vård och förvaring och den 4/10 i Åre med tema dolda textilskatter i arkiv och härbren. Digitalisering av dräkter samt telefonkontakt med länets textilombud har också fortsatt under året. Barn- och ungdomskommittén har föreslagit att en projektledare anställs under tre månader för att genomföra en förstudie till projektet. Projektledaren skall bl.a. undersöka hur hembygdsföreningarna i länet vill utveckla arbetet med barn och ungdomar i sin förening, hjälpa till att ta fram en kostnadskalkyl för att genomföra sina idéer, hålla workshops med barn och ungdomar samt dokumentera idéer som kan utvecklas till användbara paket. Förhoppningen med projektet är att förstudien ska leda till en gemensam ansökan om projektmedel, för att genomföra de förslag som kommer fram. För ändamålet har Heimbygda avsatt egna medel och anställt en projektledare. Arbetet har påbörjats och beräknas avslutas i maj Informationsbrev om Barn-och ungdomsprojektet har gått ut till länets hembygdsföreningar. Kristina Ernehed har anställts som projektledare. Under året har Heimbygda antagit en kommunikationsplan som ligger till grund för utåtriktade aktiviteter. Följande saker pågår eller har enligt planen genomförts: - Ny logotype är framtagen. - Grafisk manual är under produktion. - Ny hemsida är under produktion. - Facebook-grupp för Heimbygda har skapats med ca 100 medlemmar. - Två debattartiklar har publicerats i lokalpressen, en om förslaget att avskaffa bygdemedlen och en om Frösön som turistmål och kulturmiljö. - Presskontakter har tagits om SHF:s riksstämma, hembygdsföreningarnas lokala midsommarfirande, hembygdsfestivalen och hembygdsrörelsens roll. I några fall har pressmeddelanden skickats ut i samarbete med SHF. Aktiviteterna har resulterat i ett antal artiklar i lokalpressen och i hembygdsrörelsens tidskrift Bygd & Natur. I övrigt har Heimbygda omnämnts i andra sammanhang, till exempel i samband med vårt yttrande om regionens kulturplan. - Nytt informationsblad om Heimbygda har tagits fram för distribution tillsammans med Jämten och för användning i andra sammanhang. Gemensam årsberättelse utarbetas med underlag från medlemsföreningarnas rapporterade verksamheter. Även sammanställning av en länsomfattande tidsredovisning. Dessa uppgifter är av stor vikt och ger en sammanvägd bild av den omfattande verksamheten. Förenings- och kommunkontakter Syftet är att hembygdsföreningarna skall få en mer framträdande roll ute i länet och svara för initiativ till samarbete med kommun, näringsliv och föreningsliv, samt vara talesmän för föreningarna i Heimbygdas styrelse. Inom varje kommun utses en kommungrupp med representanter från samtliga hembygdsföreningar, kommunen och Heimbygda. Första träff sker i Krokom i början av februari Efter utvärdering fortsätter träffar i övriga kommuner. Åre och Ragunda har anmält intresse. Kommungrupperna får själva styra hur de vill arbeta. 4

5 Information i samband med aktiviteter på Jamtli och fotoutställningen i Jamtlis entré bidrar till att synliggöra hembygdsrörelsen. Samverkan med och stöd till föreningarna Upprätthållande av Heimbygdas kansli, med kanslist, telefon, post, medlemsregistrering, hemsida mm är av största vikt för verksamheten. Rådgivning och kontakter med länets hembygdsföreningar sköts delvis genom att styrelseledamöter är faddrar för ett antal föreningar vardera. Här kommer även Jamtli in med sina resurser, nu formulerat som en verktygslåda med specialkunskaper. Jämt-Trönderska historikerdagarna Heimbygda medverkar i historikermötets planeringsgrupp. Årets möte genomfördes 8-10/8 i Norge och Heimbygda lämnade ett mindre ekonomiskt bidrag. Jämten En viktig fråga är Jämtens framtid. Ska utgivningen kunna tryggas krävs engagemang från föreningarna och förbundet, och värvning av nya medlemmar. Tillsammans med Jamtli har en plan utarbetats för ökad medlemsvärvning, men det kommer även att krävas medverkan från föreningarna. Genom Heimbygdas ledamöter i redaktionskommittén är det möjligt för föreningarna att påverka innehållet. Samverkan Aktiv samverkan och erfarenhetsutbyte sker med bland annat Jamtli, Vuxenskolan och hembygdsrörelsen på riksplanet och i andra län. Sveriges Hembygdsförbund, SHF Förbundsstämma genomfördes i Linköping i maj, Sten Rentzhog och Gunilla Nilsson Edler deltog. Kassörsträff för hembygdsförbundens kassörer genomfördes i Stockholm i februari, Gunilla Nilsson Edler deltog. Försäkringsträff genomfördes i Örebro i september, kanslist Eva Nilsson deltog. Utbildningar I samarbete med Vuxenskolan har ett flertal utbildningar och kurser erbjudits medlemsföreningarna. De har planerats utifrån önskemål som framkommit på ordförandekonferenserna och vid andra tillfällen. Men många har fått ställas in pga. för litet intresse. Under året genomfördes Starkare föreningar på tre platser, Rissna 16/1 med 20 deltagare, Åre 20/1 med 10 deltagare och Vemdalen 21/1 med 10 deltagare. Redovisning finns på hemsidan. Hemsidekurs 11/10 i Östersund med sex deltagare. Kurs i föreningsarkivering genomfördes i Lit 13/11 och Strömsund 17/11. 5

6 Årsavgifter under 2014 Föreningar med fler än 100 medlemmar har betalat 20 kr/medlem. Föreningar med färre än 100 medlemmar har betalat 600 kr + 8 kr/medlem. Av dessa belopp har 8 kr/medlem betalats vidare till riksförbundet SHF. Enskilda medlemmar har betalat 260 kr, vari årsboken Jämten har ingått. Beslut om medlemsavgifter för 2015 togs på stämman 2014 Årsavgiften för hembygdsföreningarnas medlemmar höjs med 5 kr till 25 kr/medlem. Denna höjning motsvarar den höjning som har beslutats av riksförbundet SHF. Av de 25 kr sänds 13 kr vidare till SHF och 12 kr stannar i Heimbygdas kassa. Alltså ingen höjning av Heimbygdas del av årsavgiften. Årsavgiften för enskilda medlemmar höjs med 30 kr till 290 kr. Arbetsgrupp för medlemsavgifter Vid stämman utsågs en arbetsgrupp för översyn av medlemsavgifterna. Första steget, en kartläggning av medlemsföreningarnas avgifter, genomfördes under hösten och redovisning gjordes på ordförandekonferensen i september. Arbetet skall fortsätta med att ta fram rekommendationer till föreningarna. Ordförande sammanfattar Viktiga steg har tagits mot förverkligande av programförklaringens målsättning, föryngring och förnyelse. Med inrättande av en barn- och ungdomskommitté och igångsättande av det pågående utvecklingsprojektet hoppas vi att kunna skapa ett länsomfattande nätverk med föreningsrepresentanter, som gemensamt ska kunna hjälpa fler och fler föreningar att utveckla verksamhet för yngre åldrar. Samtidigt har styrelsen tagit initiativ till kommunvisa samverkansgrupper (i andra hembygdsförbund kallade kretsar) för att ge föreningarna bättre kommunkontakter och underlätta kommunikationen inom hembygdsrörelsen. Däremot har det länge förberedda projektet Välkomna ännu inte funnit sin finansiering, men vi har fått signaler om att det kan komma att lösas under den EU-period som nu börjar. Som framgår ovan har flera insatser gjorts för att länets hembygdsrörelse ska bli mera synlig, lokalt och regionalt. I detta försök att bryta isoleringen ingår även planeringen av årsstämman 2015 med ett sektorsövergripande Rådslag om Jämtland Härjedalens framtid. I synliggörandet ingår också den för länets hembygdsrörelse gemensamma årsberättelsen som nu blivit tradition, och som på ett imponerande sätt visar bredden av föreningarnas verksamhet och det ideella arbetets omfattning. Med detta vill jag passa på att framföra min beundran för allt som görs ute i föreningarna, och ett tack till mina kamrater i styrelsen och till alla föreningsrepresentanter som genom aktiv medverkan vid ordförandekonferenser och andra sammankomster bidrar till att vi med tillförsikt kan se fram emot en fortsatt god utveckling. 6

7 Resultaträkningar Intäkter Not Sa Bas Fonder Sa Medlemsavgift enskilda Årsavgift föreningar (ej SHFs avg) Bidrag Landstinget Ränta Deltagaravgift stämma Övrig intäkt Projekt Hus med historia Summa Kostnader Kansli, övr. fasta kostnader Styrelsen Kurser och konferenser Övrig verksamhet Kommittéerna Jämten Projekt Hus med historia Summa kostnader Resultat Balansräkningar Tillgångar Not Förutbetald kostnad Jämten Fordran 3 0 Bank Heimbygda Bank fonder Summa tillgångar Skulder och eget kapital Eget kapital Heimbygda Eget kapital fonder Kortfristiga skulder Upplup kostn, förutbet intäkt 2 12 Förutbet medlemsavg, enskilda Summa skulder och eget kapital Fondernas tillgångar, eget kapital 7 Stadlings fond för hembygdsvård Forsknings- och publiceringsfonden Per Halvarssons fond Summa tillgångar i fonderna

8 Noter 1 Kansli, kont matr, porto, dator, telefon, revision, valberedning 2 Styrelse/AU möten, bilersättning 3 Ordför konf, utbildningar 4 Årsstämma, sommarfest, SHF riksstämma, JT historikerdagar, övr arr 5 Textil, byggnadsvård, barn- och ungdom 6 Jämten till enskilda medlemmar samt ett ex till vardera förening, inkl emballage o porto 7 Fonderna Styrelsens underskrifter, januari 2015 Sten Rentzhog Sigrid Grenholm Håkan Gunneriusson ordförande vice ordförande sekreterare Gunilla Nilsson Edler Mats Almlöf Helena Blix kassör ledamot ledamot Maud Herkules John-Bruno Jacobsson Ronny Nyberg ledamot ledamot ledamot Vår revisionsberättelse har avgivits Lars Magnusson Auktoriserad revisor Leif Westergren Lekmannarevisor 8

9

10

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008 ANGELÄGET 1/2008 Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008 Kallelse till riksstämma 2008 Härmed kallas medlemsorganisationerna i Sveriges Släktforskarförbund

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE RIKSFÖRBUNDET FUB ÅRSREDOVISNING 2012 grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE fotografi Ola Elmqvist (sid 3, 10, 18, 21, 26) Kerstin Roshed (sid 6) Josefin Lundberg (sid 9) Frida

Läs mer

SKÅNES HEMBYGDSFÖRBUND Verksamhet 2010

SKÅNES HEMBYGDSFÖRBUND Verksamhet 2010 SKÅNES HEMBYGDSFÖRBUND Verksamhet 2010 1 Omslagets bild: Sven Jensén, styrelsemedlem i Skånes hembygdsförbund, bland mycket annat, visar den nyinvigda Natur- och kulturstigen i Ballingstorp. Foto: Maria

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2013 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 24 mars, 2014 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2. Fastställande

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013.

årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013. fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer 2014-02-20 Kallelse till årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013. Datum: 13 mars Tid: 16:00 Plats:

Läs mer

Hallands bildningsförbund

Hallands bildningsförbund Hallands bildningsförbund Verksamhetsberättelse 2014 Långsiktig verksamhetsplan 2016-2018 Foto omslag: Mymmel Blomberg 2 Hallands bildningsförbunds årsmöte äger rum 2015-04-29, klockan 18.30. Plats: Folkets

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20 Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA sida 1 av 20 sida 2 av 20 Innehåll Utdrag ur HGFs stadgar och HGF Järfällas Bostadspolitiska Program Denna sida HGF Järfällas verksamhetsinriktning

Läs mer

FÖRENINGEN FÖR SVENSKAR I VÄRLDEN

FÖRENINGEN FÖR SVENSKAR I VÄRLDEN FÖRENINGEN FÖR SVENSKAR I VÄRLDEN ÅRSREDOVISNING 2013 Organisationsnummer 802003-6623 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 S venskar i Världen fyllde 75 år 2013 och jubiléet har uppmärksammats under hela året. Sommaraktiviteterna

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2010 Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 30 mars, 2011 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Riksföreningen Autism Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2008 Ordföranden har ordet 3 Organisation 6 Ordförande har ordet Allmän verksamhet 8 Ekonomi 20 Så var det dags att summera ytterligare ett

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Allmänt om föreningen Föreningens syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

Uppsala T "KOMMUN. Uppföljning av HSO Uppsala kommun. Nämnden för hälsa och omsorg. Förslag till beslut Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta

Uppsala T KOMMUN. Uppföljning av HSO Uppsala kommun. Nämnden för hälsa och omsorg. Förslag till beslut Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta dö Uppsala T "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Karlsson Daniel 2013-08-20 Diarienummer NHO-2013-0131.15 Nämnden för hälsa och omsorg Uppföljning av HSO Uppsala kommun Förslag

Läs mer

1 2008 års- redovisning

1 2008 års- redovisning 1 2008 års- redovisning 2 INNEHÅLL Innehåll 3 Förbundsledning 4-5 Representation 5 Interna arbetsgrupper och kommittéer 5-6 Medlemmar 6 Handikappolitik 7-9 Informationsverksamhet 10-12 Samarbete 13-16

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning Revisionsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse Årsredovisning Revisionsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Revisionsberättelse 2012 Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation Styrelsen för MIP Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation får härmed avge sin berättelse

Läs mer

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD, SEK består av cirka 1 000 enskilda medlemmar, representanter för 13 kristna samfund och organisationer samt 12 lokala

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2011

Verksamhetsberättelse år 2011 Verksamhetsberättelse år 2011 LO-distriktet i Västmanland Styrelsen för LO-distriktet i Västmanlands årsredovisning för 2011 Avgiven till representantskapet vid årsmöte 2012-04-12 Styrelsen sammansättning

Läs mer

Årsredovisning 2014. Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325. Coompanion Skåne. org nr: 716407-4325

Årsredovisning 2014. Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325. Coompanion Skåne. org nr: 716407-4325 Årsredovisning 2014 Coompanion Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325 1 2 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Olof Eriksson - VD, Coompanion Michael Carlsson - Styrelseordförande, Coompanion

Läs mer