STADGAR. Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADGAR. Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen"

Transkript

1 STADGAR Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen

2 STADGAR FÖR HEIMBYGDA Gäller från den 29 maj Namn, verksamhetsområde och karaktär Heimbygda är ett regionalt hembygdsförbund. Heimbygda är medlem i Sveriges Hembygdsförbund. Heimbygdas geografiska verksamhetsområde utgörs av Jämtlands län. Heimbygda är en regional, partipolitiskt och religiöst obunden, allmännyttig ideell förening med syften, som framgår av paragraf 2. 2 Heimbygdas uppgift och ändamål Heimbygda har till uppgift att Befrämja kunskapen om och känslan för hembygden. Värna om hembygdens miljö, dess kulturminnen och natur samt dess värdefulla traditioner ur historisk och kulturell synpunkt. Inom stiftelsen Jamtli och i samverkan med kommuner, länsstyrelse, landsting och andra länsmyndigheter samt kulturvårdande organisationer arbeta för hembygdsrörelsens syften. Arbetet inom Heimbygda och hembygdsrörelsen inbegriper allas hembygder. Sveriges hembygdsförbunds riksstämma utgör en samlingspunkt för det gemensamma arbetet. 3 Heimbygdas organisation Heimbygda är en sammanslutning av lokala hembygds- och fornminnesföreningar eller andra inom förbundets område verksamma föreningar, som vill främja det ändamål som framgår av 2 i dessa stadgar. Heimbygdas högsta beslutande organ är årsmötet, som utser Heimbygdas styrelse. Mellan varje årsmöte är styrelsen högsta beslutande organ. 4 Medlemsmöten Mellan varje årsmöte kan Heimbygdas styrelse kalla medlemmarna till extra förbundsmöte i angelägna frågor. 5 Medlemskap i Heimbygda Hembygdsförening eller annan förening, som vill ansluta sig till Heimbygda ansöker om medlemskap hos Heimbygdas styrelse, som beslutar om medlemskap. När medlemskap beviljats träder detta i kraft då fastställd avgift erlagts. Fysiska eller juridiska personer, som vill stödja Heimbygda genom ekonomiskt bidrag eller på annat sätt, kan ansluta sig som stödjande medlemmar. Person som prenumererar på Jämten betraktas som enskild medlem.

3 Enskild och stödjande medlem har ingen rösträtt. Person, som på ett utomordentligt sätt främjat Heimbygdas syfte kan av årsmötet, på förslag av styrelsen, utses till hedersledamot. Hembygdsförening eller annan ansluten förening liksom stödjande medlem, som agerar på sätt som strider mot hembygdsrörelsens ändamål och skadar Heimbygda kan uteslutas av Heimbygdas styrelse. 6 Avgifter Årsavgiften för anslutna föreningar och stödjande medlemmar beslutas av ordinarie årsmöte. Den som inträder som medlem efter 30 september erlägger ingen avgift för inträdesåret. Medlem, som inte erlagt fastställd avgift förlorar medlemskapet vid tidpunkt som fastställs av Heimbygdas styrelse. Hedersledamot är befriad från avgift. 7 Regionalt samarbete Heimbygda kan inträda som medlem i regionala sammanslutningar vars ändamål sammanfaller med Heimbygda eller gagnar dess sak. Beslut om inträde i och utträde ur sådana sammanslutningar fattas av Heimbygdas styrelse. Styrelsen beslutar också om vilka representanter, som skall företräda Heimbygda. 8 Bildandet av särskilda sammanslutningar För ändamål, som gagnar Heimbygdas intressen, kan styrelsen besluta om bildandet av särskilda sammanslutningar såsom aktiebolag, ekonomisk förening, stiftelse, ideell förening eller annan. Sådana beslut kan även gälla förvärv av aktier och andelar. 9 Ordinarie årsmöte Heimbygdas årsmöte skall hållas senast den 31 maj på tid och plats som styrelsen beslutar. Årsmötet består av medlemsföreningarnas ombud och ledamöterna i Heimbygdas styrelse. Ombud och styrelseledamöter har yttrande- och förslagsrätt samt rösträtt. Varje medlem i förening, enskild eller stödjande medlem, som är ansluten till Heimbygda, har yttrande och förslagsrätt. Rösträtt kan ej utövas genom fullmakt. Ledamöterna i Heimbygdas styrelse äger ej rösträtt vid beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

4 Varje ansluten medlemsförening representeras med ett ombud för varje påbörjat 50-tal betalande medlemmar, dock med högst sex ombud. Skriftlig kallelse till årsmöte sänds till medlemsföreningarna senast sex veckor före mötet. Årsmöteshandlingarna skall vara medlemsföreningar, utsedda ombud och ledamöterna i Heimbygdas styrelse, tillhanda senast två veckor före årsmötet. Årsmötet utser för nästkommande verksamhetsår en valberedning om fem ledamöter. En av ledamöterna utses till sammankallande. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas: Upprop av medlemmar och styrelseledamöter samt fastställande av röstlängd. Fråga om mötet är utlyst enligt stadgarna. Val av: - ordförande vid mötet. - sekreterare vid mötet. - två justerare. - två rösträknare. Fastställande av dagordning. Årsredovisning: - verksamhetsberättelse. - bokslut. - fastställande av resultat- och balansräkning. - revisionsberättelse. - fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Fastställande av arvoden och eventuellt andra ersättningar och traktamenten till styrelsens ledamöter. Val av: - ordförande för kommande verksamhetsår. - ordinarie styrelseledamöter för kommande två verksamhetsår. - ersättare för kommande två verksamhetsår. - två revisorer varav en auktoriserad för kommande verksamhetsår. - två ersättare för revisorerna för kommande verksamhetsår. - valberedning om högst fem ledamöter för ett år, varav en sammankallande. - val av ledamöter i styrelser, enligt deras mandatperioder, där Heimbygda är representerad. Behandling av inkomna motioner och förslag från styrelsen. Fastställande av årsavgifter till Heimbygda för nästkommande räkenskapsår. Fastställande av budget och verksamhetsplan för innevarande räkenskapsår samt övriga förslag, som är av betydelse för Heimbygdas verksamhet. Fråga utöver det som återfinns på det av styrelsen upprättade förslaget till dagordning får diskuteras av årsmötet om tre fjärdedelar av de röstberättigade så beslutar. Beslut får ej fattas i sådana frågor. Motion till Heimbygdas årsmöte och till riksstämman kan väckas av varje medlem. Sådan motion skall vara Heimbygdas styrelse tillhanda senast sex veckor före årsmötet. Styrelsen skall skriftligen yttra sig över motionerna. I yttrandet skall finnas av- eller tillstyrkan av motionen och motiven för ställningstagandet.

5 Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet, utom då dessa stadgar föreskriver annat. Vid lika röstetal avgör lotten. Begärs votering vid personval skall denna ske genom sluten omröstning. 10 Extra årsmöte Extra årsmöte skall hållas när Heimbygdas styrelse eller revisorerna finner det påkallat. Extra årsmöte kan även hållas när minst en tredjedel av medlemsföreningarna begär det. Kallelse till extra årsmöte skall ske minst 30 dagar före mötet. Extra årsmöte kan endast besluta i ärenden, som finns upptagna på den dagordning, som utsänts tillsammans med kallelsen. Vid extra årsmöte gäller i tillämpliga delar vad som stadgats för ordinarie möte. 11 Heimbygdas styrelse Mellan årsmötena är styrelsen Heimbygdas högsta beslutande organ. Styrelsen leder Heimbygdas verksamhet i enlighet med stadgarnas ändamålsparagraf och årsmötets beslut. Härutöver åligger det styrelsen att Fastställa delegationsordning avseende styrelse och arbetsutskott samt för anställd personal. I samråd med Jamtli, som arbetsgivare, svara för verksamheten vid Heimbygdas kansli. I samråd med Jamtli fastställa organisationsplan och arbetsordning för kansliet. Stödja hembygdsföreningarna i deras arbete. Svara för att bokföring och medelsförvaltning är ordnade på betryggande sätt samt iaktta de föreskrifter, som kan gälla för influtna medel. Till Sveriges Hembygdsförbund lämna de uppgifter som begärs. Svara för att Heimbygdas handlingar förvaras och arkiveras på det sätt som överensstämmer med god arkiveringssed.. Heimbygdas styrelse skall förelägga ordinarie årsmöte förslag till verksamhetsplan och budget för innevarande räkenskapsår. Heimbygdas styrelse utser ombud och ersättare för dessa till Sveriges Hembygdsförbunds riksstämma och förtroenderåd. Heimbygda har sitt säte där kansliet är beläget annars där ordföranden är bosatt. Heimbygdas styrelse skall bestå av minst sju ordinarie ledamöter, nämligen ordförande och minst sex övriga ledamöter samt fyra ersättare. Samtliga väljs vid årsmötet. Mandattiden för ordföranden är ett år. Övriga ledamöter och ersättare har en mandattid på två år. Dessa utses på ett sätt där hälften väljs vid vartannat årsmöte. Styrelsen skall adjungera representanter för Jamtli och Landsarkivet. Styrelsen kan dessutom adjungera representanter för landsting, primärkommuner, närstående organisationer och

6 myndigheter. Sådana representanter har endast yttranderätt vid sammanträden. Heimbygdas styrelse utser bland ordinarie ledamöter vice ordförande, sekreterare och kassör. Heimbygdas styrelse beslutar om ersättarnas deltagande i sammanträden. Ersättare skall alltid inkallas till tjänstgöring när ordinarie ledamot har förfall. Anställd av Heimbygda kan inte samtidigt vara ledamot eller ersättare i Heimbygdas styrelse eller valberedning. Den eller de ledamöter i Heimbygdas styrelse, som inte beviljas ansvarsfrihet av årsmötet kan inte bli omvald. Heimbygdas styrelse kan inom sig utse ett arbetsutskott att handlägga ärenden enligt en av styrelsen fastställd delegationsordning. Antalet ledamöter i arbetsutskottet skall utgöra mindre än hälften av antalet ledamöter i styrelsen. Styrelsen kan härutöver utse funktionärer för olika uppgifter inom styrelsen liksom arbetsgrupper m m. Heimbygdas styrelse sammanträder enligt en av styrelsen fastställd sammanträdesplan, dock minst fyra gånger per verksamhetsår. Sammanträde ska alltid hållas när hälften av antalet ledamöter så begär. Kallelse till styrelsemöte utsändes minst två veckor i förväg. Styrelsen är beslutsmässig då en ledamot mer än hälften är närvarande och alla röstar. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har tjänstgörande ordförande utslagsröst. Vid sammanträde förs protokoll som justeras på sätt som styrelsen beslutar. Heimbygdas firma tecknas endera av hela styrelsen, eller av två personer i förening, utsedda av styrelsen. Personal anställd av Heimbygda kan inte ensam teckna firma. Teckning av Heimbygdas giro- och bankärenden sker på det sätt, som regleras i den av styrelsen fastställda attestordningen. Giro och bank tecknas alltid av två i förening. Av Heimbygda tryckt eller digitalt producerat material, liksom sändningar i radio och tv, som faller under tryckfrihetsförordningen är utgivaren ensam ansvarig. Utgivaren utses av Heimbygdas styrelse. 12 Räkenskaper och revision Heimbygdas räkenskaper förs per kalenderår. Verksamhetsåret omfattar tiden mellan två ordinarie årsmöten. Medel som, lokal hembygdsförening deponerat hos Heimbygda, skall hållas skilda från Heimbygdas övriga tillgångar och redovisas i bokslut. Heimbygdas räkenskaper och styrelsens förvaltning granskas av två revisorer. Revisorerna jämte två ersättare utses årligen av årsmötet.

7 Styrelsen skall senast den 1 mars till revisorerna överlämna uppgift om Heimbygdas ekonomiska ställning samt övriga för revisorerna erforderliga handlingar. Revisorerna skall fortlöpande utföra sitt granskningsarbete och senast den 20 mars till styrelsen överlämna revisionsberättelsen att föredras vid årsmötet. Revisorerna skall i berättelsen ange, om de tillstyrker eller avstyrker, ansvarsfrihet för styrelsen. 13 Stadgeändring Ändring av dessa stadgar beslutas av Heimbygdas ordinarie årsmöte. Sådant beslut måste fattas med minst tre fjärdedelars majoritet bland närvarande ombud. 14 Upplösning av Heimbygda Beslut om upplösning av Heimbygda kan fattas endast om styrelsen framlagt sådant förslag. Detta förslag skall, vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena skall vara ett ordinarie årsmöte, tillstyrkas, vid båda mötena, av minst tre fjärdedelar av de närvarande röstberättigade. Kallelse till det senare årsmötet får inte ske förrän protokollet från det första årsmötet är justerat. Är beslut om Heimbygdas upplösning fattat, skall Heimbygdas tillgångar överlämnas till stiftelsen Jamtli. Heimbygdas arkivhandlingar överlämnas för förvaltning till föreningsarkivet eller annat arkiv så nära ursprungsorten som möjligt.

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Vemmenhögs Härads vapen Stadfäst anno 1648. Stadgar för VEMMENHÖGS HÄRADS FORNMINNES- OCH HEMBYGDSFÖRENING

Vemmenhögs Härads vapen Stadfäst anno 1648. Stadgar för VEMMENHÖGS HÄRADS FORNMINNES- OCH HEMBYGDSFÖRENING Vemmenhögs Härads vapen Stadfäst anno 1648 Stadgar för VEMMENHÖGS HÄRADS FORNMINNES- OCH HEMBYGDSFÖRENING Vemmenhögs härads fornminnes- och hembygdsförening bildades den 22 april 1924. Svaneholms slotts

Läs mer

STADGAR FÖR UPPSALA LÄNSFÖRENING AV RMT

STADGAR FÖR UPPSALA LÄNSFÖRENING AV RMT STADGAR FÖR UPPSALA LÄNSFÖRENING AV RMT Antagna vid länsföreningens årsmöte 2001-03-13 Fastställda av RMTs förbundsstyrelse 2001-09 22-23 Ändringar av Normalstadgar för RMTs länsföreningar med direkt demokrati

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Version 2013-10-14 Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Stadga för Gavlecon - Ekonom- och Mäklarföreningen vid 1 Namn 1.1 Studentföreningens namn är Gavlecon. 2 Verksamhet 2.1 Föreningen har till ändamål att väcka intresse för och debatt kring ekonomiska frågor

Läs mer

Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF)

Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF) Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF) Sida 1 (12) STADGAR FÖR HALLANDS GOLFFÖRBUND (HGDF) I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Anslutning...

Läs mer