Verksamhetsplan för Samhällsbyggnadsnämnden åren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan för Samhällsbyggnadsnämnden åren 2015-2017"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse 1 (20) Datum Diarienummer A0032 Samhällsbyggnadschef Rune Brandt Verksamhetsplan för Samhällsbyggnadsnämnden åren Inledning Verksamhetsplanen beskriver den verksamhet nämnden ansvarar för. Syftet är att ge en samlad bild av verksamhetens innehåll samt att fungera som ett stöd för planering, styrning och ledning av verksamheten. Efter denna inledning följer en verksamhetsbeskrivning som omfattar dels verksamhetens olika avdelningar, deras huvuduppdrag och prioriterade utvecklingsområden, dels nämndens särskilda satsningar för Härefter presenteras nämndens effektmål för Dessa kopplas till kommunens strategiska inriktningsmål. För respektive effekt- och inriktningsmål anges även vilka indikatorer som används för att mäta måluppfyllelse, samt vilka aktiviteter som ska genomföras för att målen ska uppnås. Sedan anges nämndens ramar för 2015 genom en redovisning av nämndens ekonomi och de investeringar som nämnden avser genomföra från och med 2015 till och med Slutligen redovisas nämndens personalresurser och här görs även jämförelser med tidigare års budget och bokslut. Samverkan kring denna verksamhetsplan med de fackliga organisationerna har ägt rum Verksamhetsplanen antogs av samhällsbyggnadsnämnden Sidan Inledning 1 Verksamhetsbeskrivning 2 Effektmål 5 Aktiviteter för uppfyllelse av inriktnings- och effektmål 9 Ekonomi 16 Personal 20 Trelleborg2000, v 1.0, Samhällsbyggnadsnämnden Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Algatan 13 Fax: E-post: Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

2 2 (20) Verksamhetsbeskrivning Verksamhetens organisation Förvaltningen har idag en gemensam administration under förvaltningschefen och därutöver fyra avdelningar (Mät & Karta, Plan & Bygg, Hållbar utveckling samt Miljö) med varsin avdelningschef. Förvaltningen arbetar för närvarande med en organisationsöversyn. Förvaltningen kommer under hösten lämna förslag på organisationsförändring. Framtagande av underlag, riskbedömning och samverkan med fackliga organisationer pågår. Styrning och ledning För en ändamålsenlig styrning och ledning av samhällsbyggnadsnämnden är nedanstående moment/delar av fundamental betydelse. Behovsutredning, tillsyns-/kontrollplan och konsekvensanalys Varje sakområde inom förvaltningen genomför en behovsutredning utifrån ansvar enligt övergripande mål, reglemente och övriga uppdrag. Avdelnings- och förvaltningschef lämnar efter handpåläggning behovsutredningen till nämnden. I varje steg flyttas ansvaret för en eventuell resursbrist och formellt beslut tas av den instans som förfogar över resurserna. Tillsyns-/kontrollplaner anger hur stora resurser som satsas på respektive område under verksamhetsåret. Vid eventuellt bristande resurser presenteras en konsekvensanalys inför beslut. Tidsredovisning För att kunna planera, styra och vid behov omfördela resurser inom förvaltningen behövs ett system för tidsredovisning. Förvaltningen införde tidsredovisning Verksamhetsplaner För att bryta ned kommunens övergripande mål, ansvar enligt reglementet, deltagande i regionala projekt, åtgärder till följd av vattenförvaltningsarbetet, m.m. behövs en förvaltningsövergripande verksamhetsplan. Aktiviteterna i denna bryts därefter ned och utvecklas i verksamhetsplaner för avdelningarna. Varje medarbetare tar utifrån detta fram en individuell plan. Uppföljning och utvärdering av verksamhetsplaner Årlig uppföljning och utvärdering av genomförda aktiviteter genomförs och utifrån denna övervägs omprioriteringar.

3 3 (20) Verksamhetens omfattning Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom sakområdet plan- och bygg. I detta ingår bland annat att leda arbetet med den kommunala planläggningen av mark/vatten och se till att markens lämplighet för bebyggelse prövas genom detaljplanläggning. Nämnden ansvarar för att i planfrågor och bygglovsärenden driva miljö-, hälsoskydds- och naturfrågor. Nämnden ansvarar vidare för att under kommunstyrelsens ledning svara för att kommunen har en av fullmäktige antagen översiktsplan. Nämnden ansvarar för kommunens mätnings-, kart- och GIS-verksamhet. I detta ingår licenser, kompetensutbildning samt datatekniska sakfrågor. Nämnden ansvarar genom Miljöavdelningen för uppgifter inom miljöbalkens område samt i övrigt svara för de uppgifter som enligt lag eller författning åligger kommun eller nämnd som svarar för miljö- och hälsoskyddsfrågor. Nämnden utövar den omedelbara tillsynen över hanteringen av livsmedelslagen och med stöd av denna lag meddelade föreskrifter. Nämnden svarar för att driva miljöutvecklingsarbete och miljöprojekt i kommunen. Verksamhetens utmaningar Förvaltningen Förvaltningen kommer kvalitetssäkra den tidsredovisning som infördes Vidare kommer kommunens jämställdhetsplan att inarbetas i avdelningarnas verksamhetsplaner. Eventuell organisationsförändring från Den fördjupade översiktsplan kommer för staden i relevanta sakfrågor att vara den sammanhållande länken i arbetet. Externt kommer införandet av kundtjänst vara den stora utmaningen. För bättre externa kontakter kommer förvaltningen utveckla insatserna med branschmöten och synlighet på olika sätt. Plan & Bygg Befolkningsmålet år 2025, hållbarhetsfrågorna i den fysiska planeringen, stadens trafikinfrastruktur, genomförande av den fördjupade översiktsplanen och klimatförändringarna är några av de stora utmaningarna. Branschmöten och medborgardialog kring olika sakfrågor. Mät & Karta Förutsättningarna för ansökan om bildande av kommunal lantmäterimyndighet kommer utredas under Arbetet med att utveckla GISfunktionaliteter fortsätter och därigenom också spridningen av GISanvändandet till övriga förvaltningar. Hållbar utveckling Miljöbokslut för kommunen tas fram med koppling till de lokala miljömålen. Projektarbetet fortsätter med en volym som tidigare. Vattendragsgrupper enligt Tullstorpsåmodellen längs övriga vattendrag. Dialogen med medborgarna i hållbarhetsfrågor utvecklas. Miljö Vattenförvaltningsarbetet och samverkan med tekniska förvaltningen. Fortsatt arbete med effektivitet och metodutveckling i tillsynen. Övertagande av tillsyn från Länsstyrelsen. Branschmöten och medborgardialog kring olika sakfrågor.

4 4 (20) Särskilda satsningar 2015 Snorkelled Trelleborgs kommuns landområde har en förhållandevis liten yta avsedd för rekreation, men utanför kusten finns en rik naturmiljö som inte får så stor uppmärksamhet på grund av dess otillgänglighet. En snorkelled är ett bra sätt att öka den tillgängligheten och samtidigt informera allmänheten om kommunens havsmiljö på ett spännande och interaktivt sätt. Leden kan beskrivas som en naturstig under vattnet och kan bestå av flera undervattenskyltar på cirka 1-2 meters djup. Det finns endast ett fåtal snorkelleder i landet, bl.a. vid Rörvik på Sydkoster, Göteborg, i Skälderviken, samt Blekinge och Stockholm. Trelleborgs kust erbjuder en rik undervattensmiljö, och vid det föreslagna reservatet utanför Skåre badplats finns en badplats som skulle kunna lämpa sig väl för en ny snorkelled. Ett annat alternativ kan vara Dalabadet, där tillgängligheten till vattnet för badgäster är större. En inventering av förutsättningarna utförs inom projektet. 10 st. undervattenskyltar med information om det rika lokala botten djur och växtliv installeras på botten utanför lämplig badplats, beroende på förutsättningarna. Skyltarna utgörs av betongfundament om cirka 60 x 40 cm. Handtag monteras fast i fundamenten för besökare att hålla sig fast vid. Undervattenskyltar ämnade för ändamålet monteras på betongfundamentet. Bojar markerar ut skyltarnas positioner. En informationsskylt om snorkelleden sätts upp på land. Information om snorkelleden presenteras på Kommunens hemsida och i lokala medier. Vattenprov för hushåll med barn Många brunnar på landsbygden visar en försämrad kvalitet med avseende på mikrobiologi och kväveföreningar. Detta är föroreningar som man inte märker av när man dricker vattnet. Av denna anledning erbjuder vissa kommuner ett gratis vattenprov till de hushåll som väntar eller har små barn (<2 år). Bakterier kan komma från avloppsvatten eller stallgödsel och nitrat/nitrit från gödningsmedel eller avlopp. Hushållen beställer provflaskor direkt från laboratorium och intyg från mödravården ger rätt till ett gratis vattenprov. Kommunen får en kopia på analyssvaret och kan använda detta som ett underlag i miljöövervakningen. Med GISanalys kan hushåll med barn yngre än 2 år sökas fram och denna insats innehåller även riktade informationsinsatser.

5 5 (20) Effektmål I detta avsnitt redovisas de effektmål som nämnden antagit för verksamheten. Inledningsvis anges de effektmål som nämnden åtar sig att uppnå under För varje effektmål anges även vilka indikatorer som ska användas för att mäta måluppfyllelse, samt målvärden för Effektmål med indikatorer och målvärden Strategisk inriktning Inriktningsmål Effektmål Indikator Målvärde 2015 Livskvalitet hälsa, trygghet, boende, upplevelser Trelleborgs kommun ska upplevas som en trygg och attraktiv plats att leva och bo i med hög livskvalitet Kunden ska uppleva en god service vid frågor till förvaltningen Bygglov-, miljörespektive mät- och kartverksamh eten ska vid kundundersö kningar ha minst 80 % nöjda kunder. > 8 I överklagnings ärenden ska 90 % av nämndens beslut stå fast vid en överprövning. > 9 Nämndens behovsutredning och Länsstyrelsens senaste tillsyn över plan- och byggnadsväsende t i Trelleborg visar inte på några brister som inte åtgärdats eller har en plan för åtgärdande. Länsstyrelsen s senaste utlåtande Samhällsbygg nadsnämnden s senaste behovsutredn ing inom sakområdet. Inga konstater ade brister Resurser finns för att hantera ansvaret Nämndens behovsutredning och Länsstyrelsens senaste tillsyn Länsstyrelsen s senaste utlåtande Inga konstater ade brister

6 6 (20) över miljötillsynen i Trelleborg visar inte på några brister som inte åtgärdats eller har en plan för åtgärdande. Samhällsbygg nadsnämnden s senaste behovsutredn ing inom sakområdet. Resurser finns för att hantera ansvaret Nämndens behovsutredning och Länsstyrelsens senaste tillsyn över livsmedelskontro llen i Trelleborg visar inte på några brister som inte åtgärdats eller har en plan för åtgärdande. Länsstyrelsen s senaste utlåtande Samhällsbygg nadsnämnden s senaste behovsutredn ing inom sakområdet. Inga konstater ade brister Resurser finns för att hantera ansvaret Upplevelsen av Trelleborgs kommun ska hos invånare och besökare förstärkas utifrån kommunens genuina värden Kunderna kan förstå ärendets gång och har förståelse för handläggningstid erna. Besked att bygglovansök an är komplett/beh över kompletteras ska lämnas inom maximalt två veckor från ärendets ankomst. På sikt är målet att besked ska lämnas inom en vecka. < 10 arbetsdagar 80 % av alla bygglov- och anmälningsär enden ska klaras inom åtta veckor från det att ärendet är komplett. < 40 arbetsdagar Ekonomi i balans Verksamhete ns resultat ska överensstäm ma med Budgeten klaras

7 7 (20) budget Arbete näringsliv, utbildning, självförsörjning Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar stimuleras och erbjuds rätt förutsättningar för att lyckas i vuxenlivet Tillgängligheten till och kunskapen om kust-, slätt- och backlandskapen i Trelleborgs kommun ska öka Antal förskolebarn som genom förvaltningen s medverkan besöker natur- och kulturmiljöer i Trelleborgs kommun ska årligen uppgå till minst 500 elever > 500 elever Minst 125 barn och ungdomar ska årligen delta i natur- /miljöundervi sning > 125 barn och ungdoma r Barn och ungas delaktighet i samhällsprocesse r ska öka genom fortsatt stöd till utbildning i naturvård och deltagande i konkreta planeringssituati oner Minst 3 förskolor och skolor ska delta med elever i ett aktuellt detaljplanproj ekt > 3 förskolor och skolor Trelleborgs kommun ska arbeta för att andelen kommuninvånare som är självförsörjande ökar genom eget arbete. Senast år 2015 ska Trelleborgs kommun tillhöra de åtta kommunerna med högst självförsörjningsgrad i Skåne Långsiktig hållbar tillväxt miljö, ekonomi, infrastruktur Trelleborgs kommun ska utvecklas utifrån en god miljömässig samhällsplanering och senast år 2015 ska Trelleborgs kommun tillhöra de åtta kommunerna i Skåne med lägst påverkan på miljön Samhällsplanerin gen ska bidra med en långsiktigt hållbar utveckling av Trelleborgs kommun Andelen jungfrulig mark som ianspråktas vid planläggning ska minska Andelen Minsknin g jämfört med 2014 Ökning

8 8 (20) bostäder i kollektivtrafik nära lägen ska vid planläggning öka Statusen i kommunens yt-, kust- och grundvattenfö rekomster ska uppfylla fastställda miljökvalitets normer Halterna av luftförorening ar ska uppfylla gällande miljökvalitets normer och därutöver ta hänsyn till särskilt känsliga grupper i samhället jämfört med 2014 Klara miljökvali tetsnorm erna Klara miljökvali tetsnorm erna

9 9 (20) Aktiviteter Strategisk inriktning - Livskvalitet Inriktningsmål - Trelleborgs kommun ska upplevas som en trygg och attraktiv plats att leva och bo i med hög livskvalitet Inriktningsmål - Upplevelsen av Trelleborgs kommun ska hos invånare och besökare förstärkas utifrån kommunens genuina värden Effektmål Aktiviteter - 1. Vattenprovtagning barn Särskild satsning I äskandet var denna satsning tänkt som en ramförstärkning. KFbeslutet är tydligt att detta ses som en engångsförstärkning. Ansvar Miljö. 2. Vattenprovtagning bekämpningsmedel Provtagning i enskilda vattentäkter på landsbygden, rapport, informationsinsats genom utskick till samtliga hushåll och på hemsidan. Ansvar Miljö. 3. Klimatanpassningsarbetet Arbetet fortlöper enligt plan och utvecklas beroende på nämndens initiativ under hösten Ansvar Hållbar utveckling. 4. Övertagande av tillsyn Kommunen har begärt övertagande av tillsyn från Länsstyrelsen från Länsstyrelsen har inte fattat beslut ännu. Ansvar Miljö. 5. Policydokument För en effektivare handläggning och ökad tydlighet skall följande policydokument tas fram eller uppdateras under 2015: - Buller i den fysiska planeringen - Trädpolicy - Mastpolicy - Solfångare/celler policy Ansvar Plan & Bygg. 6. Ny bygglovsprocess Från skall ny bygglovsprocess genomföras enligt modell från Hässleholm där alla ärenden inleds med inmätning i fält. Ansvar Plan & Bygg och Mät & Karta. 7. Gyllefred Hösten 2014 kommer en förvaltningsövergripande arbetsgrupp träffas för dialog kring området Gyllefred. Beroende på slutsatser från gruppen kommer arbete behöva utföras under 2015.

10 10 (20) Ansvar Plan & Bygg. 8. Individuell verksamhetsplanering Medarbetarna skall inför 2015 planera sin tid i en enkel övergripande individuell verksamhetsplan. Ansvar chefer med personalansvar. 9. Samverkan polismyndigheten Förvaltningen har flera beröringspunkter med polismyndigheten och årligt samverkansmöte för dialog planeras. Ansvar Miljö. Kunden ska uppleva en god service vid frågor till förvaltningen. 10. Företagsklimatet Förvaltningens avdelningsplaner för verksamheten 2015 (se exempel VP Miljö för 2013) skall innehålla ett kapitel där avdelningens insatser gentemot företagen analyseras utifrån resultaten i de enkäter och undersökningar som genomförs (egna, Insikt, Svenskt Näringsliv, m.fl.). Utifrån analysen skall verksamhetsplanerna innehålla konkreta åtgärder. Ansvar Miljö, Plan & Bygg, Mät & Karta och Hållbar utveckling. 11. Kundtjänst Förvaltningen kommer att gå in i kommunens kundtjänst. Arbetsuppgifter kommer stegvis att flyttas till kommunledningsförvaltningen och 2015 kommer att bli ett uppbyggningsår. Ansvar Administrationen. 12. Branschmöten För en löpande och förbättrad samverkan med kommunens företag kommer satsningen på branschmöten utvecklas ytterligare och fler målgrupper mötas. Ansvar Miljö, Plan & Bygg och Hållbar utveckling. 13. Lantbruksmöte Våren 2015 genomförs aktivitet där samtliga lantbrukare bjuds in till ett samverkansmöte som enligt planerna planeras tillsammans med LRF. Ansvar Miljö. 14. Dricksvattenmöten För information till medborgarna på landsbygden ordnas tre dricksvattenmöten i lokaler på landsbygden där information om enskild vattenförsörjning ges. Ansvar Miljö. 15. Kunduppföljning För utvärdering och verksamhetsutveckling skall kundenkäter genomföras på samtliga

11 11 (20) avdelningar. Ansvar Miljö, Plan & Bygg, Mät & Karta och Hållbar utveckling. 16. Arkiv Mät & Karta Arkivet på Mät & Karta innehåller en betydande mängd kartor och övriga handlingar från flera decennier tillbaka. Genomgång behövs i samverkan med antikvarie för bedömning av hur olika typer av handlingar och dokument skall hanteras. Arbetet påbörjas under Ansvar Mät & Karta. 17. Planhandlingsarkiv Planhandlingar har tidigare arkiverats både på Mät & Karta och Plan & Bygg. Från arkiveras dessa enligt upprättad rutin gemensamt på förvaltningen. Ansvar Rune. 18. Jämställdhet Kommunens fastställda jämställdhetsplan inarbetas i relevanta delar i avdelningarnas verksamhetsplaner. Ansvar Miljö, Plan & Bygg, Mät & Karta och Hållbar utveckling. 19. Utredning KLM Utredning rörande möjligheten att bilda en kommunal lantmäterimyndighet (KLM) skall genomföras och redovisas för nämnden senast Ansvar Mät & Karta. Nämndens behovsutredning och Länsstyrelsens senaste tillsyn över plan- och byggnadsväsendet i Trelleborg visar inte på några brister som inte åtgärdats eller har en plan för åtgärdande. 20. Bygglov och PBL-tillsyn Genomförande av verksamhetsplanen. Ansvar Plan & Bygg. 21. OVK- och hissregister Digitala register upprättas i Byggreda och rutin tas fram för uppföljning och påminnelser. Ansvar Plan & Bygg. 22. Detaljplaner Genomförande av verksamhetsplanen och planprioriteringslistan. Ansvar Plan & Bygg. 23. Grundkartor och nybyggnadskartor Genomförande av verksamhetsplanen. Ansvar Mät & Karta. Nämndens behovsutredning och Länsstyrelsens senaste tillsyn över miljötillsynen i Trelleborg visar inte på några brister som inte åtgärdats eller har en plan för åtgärdande. 24. Miljöinspektör Rekrytering av miljöinspektör under våren. Ansvar Miljö. 25. Miljötillsyn Genomförande av tillsynsplanen. Ansvar Miljö. 26. Förorenad mark Handlingsplan Tillsynsområdet förorenad mark är mycket omfattande och handlingsplan behövs för att mer detaljerat tydliggöra prioriteringar mm.

12 12 (20) Handlingsplanen skall möta och prioriteras utifrån den fördjupade översiktsplanens strategier för hamnstad möter kuststad. Ansvar Miljö. 27. Tillsynskort Från genomföra tillsyn enligt miljöbalken med tillsynskort enligt exempel från Miljösamverkan Östra Skaraborg. Tillsyn över 1-2 fokusområden där samtalet och dialogen är det centrala. Finns inga anmärkningar överlämnas kortet på plats och vid återkomst till kontoret noteras tillsynsbesöket i Miljöreda med fokusområde och bedömning. Finns anmärkningar skall föreläggande meddelas och detta görs från kontoret. Ansvar Miljö. Nämndens behovsutredning och Länsstyrelsens senaste tillsyn över livsmedelskontrollen i Trelleborg visar inte på några brister som inte åtgärdats eller har en plan för åtgärdande. Kunderna kan förstå ärendets gång och har förståelse för handläggningstiderna. Verksamhetens resultat ska överensstämma med budget. 28. Livsmedelskontroll Genomförande av kontrollplanen för Ansvar Miljö. 29. Serviceåtaganden Utveckla serviceåtaganden i avdelningsplanerna för de vanligaste ärendetyperna på respektive avdelning. Ansvar Miljö, Plan & Bygg och Mät & Karta. 30. Ekonomiredovisning Ekonomin i projekten skall inte vara sammanblandad med förvaltningens övriga verksamhet. Ansvar Rune. 31. Taxor och avgifter Under året skall översyn göras av förvaltningens samtliga taxor och avgifter. Ansvar Miljö, Plan & Bygg och Mät & Karta. 32. Samverkan - Stöd och bidrag Sedan en tid tillbaka finns en EU-samordnare anställd i kommunen. Den verksamhet som idag finns inom hållbar utveckling har en lång tradition av lyckade EU- och statliga ansökningar. Övriga avdelningar ser i vardagen inte alltid de möjligheter som finns och därför tas initiativ till en samverkansgrupp med representanter för avdelningarna som träffas 2-3 gånger per år. Ansvar Rune.

13 13 (20) Strategisk inriktning - Arbete Inriktningsmål - Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar stimuleras och erbjuds rätt förutsättningar för att lyckas i vuxenlivet Inriktningsmål - Trelleborgs kommun ska arbeta för att andelen kommuninvånare som är självförsörjande ökar genom eget arbete. Senast år 2015 ska Trelleborgs kommun tillhöra de åtta kommunerna med högst självförsörjningsgrad i Skåne Effektmål Tillgängligheten till och kunskapen om kust-, slätt- och backlandskapen i Trelleborgs kommun ska öka. Aktiviteter 33. Sponsring busskort Fortsatt sponsring av bussresor genom busskort. Ansvar Hållbar utveckling. 34. Snorkelled Särskild satsning Ansvar Hållbar utveckling. Barn och ungas delaktighet i samhällsprocesser ska öka genom fortsatt stöd till utbildning i naturvård och deltagande i konkreta planeringssituationer. 35. Samverkan fysisk planering Barn och unga bjuds löpande in i lämpliga planeringssituationer. Ansvar Plan & Bygg och Hållbar utveckling. Strategisk inriktning Långsiktig hållbar tillväxt Inriktningsmål - Trelleborgs kommun ska utvecklas utifrån en god miljömässig samhällsplanering och senast år 2015 ska Trelleborgs kommun tillhöra de åtta kommunerna i Skåne med lägst påverkan på miljön Effektmål Aktiviteter Miljöbokslut Framtagande av ett miljöbokslut där arbetet mot de nationella, regional och lokala miljömålen kan följas. Ansvar Hållbar utveckling. 37. Projekten - Hållbar utveckling Genomförande av pågående projekt och löpande ansöka om nya för en konstant volym. Ansvar Hållbar utveckling. 38. Vattendragsgrupper Senast presentera en strategi för bildande av vattendragsgrupper (modell Tullstorpsån) längs samtliga vattendrag senast Ansvar Hållbar utveckling. 39. Stadens vattendrag I samverkan med tekniska förvaltningen arbete med strategi U4. i FÖPen. Meandring, tvåstegdiken, kantzoner, m.m. enligt Tullstorpsåmodellen. Ansvar Hållbar

14 14 (20) utveckling. 40. Vattenförvaltning mot god status Genomförande av de aktiviteter som krävs enligt vattenmyndighetens åtgärdsprogram. Ansvar Miljö, Hållbar utveckling och Plan & Bygg. Samhällsplaneringen ska bidra med en långsiktigt hållbar utveckling av Trelleborgs kommun. 41. Övre innerstaden Aktivitet som kopplar till strategi G1 i FÖPen. Förvaltningsövergripande projekt med fokus på vad som skall hända på Övre när bussarna försvinner dels under mellanperioden och på längre sikt. Ansvar Plan & Bygg. 42. Sjöstaden väster Aktivitet som kopplar till strategi G1 i FÖPen. Förvaltningsövergripande projekt och utredningar som underlag inför framtida utveckling av området. Ansvar Plan & Bygg. 43. Verksamhetsområde väster Aktivitet för ökad flexibilitet, attraktivitet och beredskap för klimatförändringar inom området. Ansvar Plan & Bygg. 44. Energieffektivisering och Fossilfritt 2020 Energieffektivisering skall vara i fokus vid tillsyn enligt miljöbalken och i den fysiska planeringen. Förvaltningen skall i samverkan med övriga förvaltningar medverka till arbetet mot Fossilfritt Ansvar Hållbar utveckling och Miljö. 45. Trafikinfrastruktur Frågorna om eventuell ny detaljplan för ringväg fram till väg 9, nedfart till hamnen, logistikcentrat och befintliga vägar kommer att kräva insatser under Ansvar Plan & Bygg. 46. Kommunens mätcenter Mät & Karta har införskaffat mätbussar och mätutrustning. Verksamheten är till delar avgiftsfinansierad och möjligheten för kommunens övriga förvaltningar/bolag att nyttja avdelningen för insatser sker idag inte i den omfattning som det kunde. Ansvar Mät & Karta. 47. Stadsmiljöutveckling Förvaltningsövergripande dialog om innerstadens användning/utveckling. Ansvar Plan & Bygg. 48. Naturgruppen Under 2014 bildades en förvaltningsövergripande naturgrupp som en del i en

15 15 (20) effektiv förvaltning av kommunens naturområden. Förvaltningen deltar och bidrar till utvecklingen av denna arbetsgrupp. Ansvar Hållbar utveckling. 49. Dalköpingeån Markanvändningskartan i FÖPen och strategi U2. föreslår ett ingrepp i Dalköpingeåns naturområde där ringvägen korsar denna vid Öster jär. Kompensationsåtgärder och även kompensation av naturvärden på annan plats har föreslagits. Rapport med översiktligt kostnadsberäknade kompensationsförslag tas fram. Ansvar Hållbar utveckling. 50. Hållbart resande Förvaltningen deltar i pågående projekt med koppling till Pågatågstrafiken i december Ansvar Rune. 51. Grönytor och gröna korridorer Strategi U2. i FÖPen handlar om att binda samman stadens grönytor i gröna korridorer. I dialog med tekniska förvaltningen och för icke kommunal mark föreslå åtgärder. Ansvar Hållbar utveckling. 52. Luftmätningar Senast presentera underlag med kostnader för en kontinuerlig mätning av luftkvaliteten i Trelleborg. Ansvar Miljö. 53. Marina reservatet Fastställelse av marint reservat. Ansvar Hållbar utveckling. 54. Landsbygdsstrategi Beredskap för deltagande i arbetet. Ansvar Rune. 55. Jämställt övre Genomförande av projekt om medel beviljas. Ansvar Plan & Bygg.

16 16 (20) Ekonomi I detta avsnitt presenteras de ekonomiska ramarna för respektive nämnd. I följande tabell redovisas verksamhetens samlade intäkter och kostnader. Taxor och avgift Översyn av nämndens taxor görs löpande och finns behov av förändringar lämnas förslag till kommunfullmäktige. Inga särskilda taxeförändringar planeras under perioden. Grundprincipen inom miljötillsynen är att den medborgare eller företagare som behöver insatser av myndigheten fullt ut skall bekosta detta. Inom livsmedelskontrollen finns centralt fastställda årsavgifter. Tabellen nedan visar utvecklingen vad gäller intäkter från taxor och avgifter under en period på cirka 10 år. Avdelning Bokslut 2003 Budget 2013 Bokslut 2013 Budget 2014 Plan & Bygg Miljö Inom förvaltningen pågår arbete med att höja kostnadstäckningen via taxor och avgifter vilket kan ses i tabellen ovan. Den förstärkning med två miljöinspektörer som nämnden tog beslut om våren 2013 finansieras fullt ut med avgifter. Statliga bidrag, EU-bidrag och liknande Förvaltningen har ett aktivt projektarbete och finansierar en betydande del av verksamheten med bidrag från olika håll. I tabellen nedan redovisas som exempel de ansökningar som blivit beviljade under våren Projekt Aktör Beslut Beviljat Klassificering av tätortsnära marker LONA kr Ghost Guard (Spökgarn) Region Skåne kr Rena o varma staden Vinnova kr Småskalig uppgradering av biogas Region Skåne kr Bidrag har så långt främst sökts för projekt inom miljö och hållbarhetsområdet. Under hösten 2014 planeras ansökningar kopplat till projekt inom jämställdhet och kommunikation.

17 17 (20) Nämndstotal i löpande priser Bokslut 2013 Budget 2014 Budget /- % 2014/15 Belopp i löpande pris (tkr) Verksamhetens intäkter % varav - bidrag taxor och avgifter % - övrigt % Verksamhetens kostnader % varav - personal % - lokaler (ej städ o fastighetsskötsel) % - kapitalkostnad % - övrigt % Summa nettokostnader % Budget 2014 i tablån avser den av kommunfullmäktige i juni 2013 fastställda budgeten inklusive tilläggsanslag tom juni Budget 2015 avser den i juni 2014 fastställda preliminära budgeten. I ovanstående tablå ingår ej projektanslag ur den sociala investeringsfonden för budget 2014 och 2015.

18 18 (20) I följande tabell redovisas kostnaderna för verksamhetens olika delar. Nämndens verksamhetsområden i löpande priser Bokslut 2013 Budget 2014 Budget /- % 2014/15 Belopp i löpande pris (tkr) Verksamhetens nettokostnader % varav 100 Nämnds- och styrelseverks % 215 Fys o tekn. Plan, bostadsförbät % 261 Miljö- o hälsoskydd, myndighet % 263 Miljö, hölsa o hållbar utveckl % Summa nettokostnader % Budget 2014 i tablån avser den av kommunfullmäktige i juni 2013 fastställda budgeten inklusive tilläggsanslag tom juni Budget 2015 avser den i juni 2014 fastställda preliminära budgeten. I ovanstående tablå ingår ej projektanslag ur den sociala investeringsfonden för budget 2014 och 2015.

19 19 (20) Nämndens investeringar i löpande priser Samhällsbyggnadsnämndens investeringsbehov under perioden redovisas i tabellen nedan. Nämndens har inga större investeringar och de är svåra att förutse. Bedömningen är att investeringarna inte överstiger kronor årligen. Tkr i löpande priser, netto Spec (tkr) Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Investeringstak* Investeringsram KF inv projekt Avvikelse mot tak *Enligt kommunfullmäktige Beloppen i tabellen ovan avviker i delar från de belopp som angavs i samhällsbyggnadsnämndens budgetskrivelse för 2015 och flerårsplan för Skälet är att eftersom investeringarna är på en låg nivå samt svåra att förutse är det bättre med ett fast utrymme.

20 20 (20) Personal I budget 2014 gjordes en omfördelning av resurser inom förvaltningen vilket föranledde arbetsbrist inom delar av förvaltningen. Tre medarbetare har varslats om uppsägning. Förstärkning har skett med två planarkitekter under våren och förstärkning med en visstidsanställd miljöinspektör planeras under hösten. Spec Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Antal tillsvidareanställda Antal visstidsanställda Antal årsarbetare 43,0 42,5 42,25 Sjukfrånvaro (%) 2,3 2,0 2,0 Sjukfrånvaron som ligger på en låg nivå följs månadsvis och redovisas för nämnden.

Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan Datum 2014-08-11 Verksamhetsplan 2015-2017 Överförmyndarnämnden Antagen i Överförmyndarnämnden 2014-09-03 Inledning Överförmyndarnämndens uppdrag är att utöva tillsyn över ställföreträdare

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden - Delårsrapport T2

Samhällsbyggnadsnämnden - Delårsrapport T2 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum Diarienummer 2014-09-18 2014A0038 Samhällsbyggnadsnämnden - Delårsrapport T2 Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar - att översända delårsrapport T2 till kommunledningsförvaltningen.

Läs mer

Verksamhetsplan för arbetsmarknadsnämnden 2015

Verksamhetsplan för arbetsmarknadsnämnden 2015 1 (10) Datum 2015-01-09 Verksamhetsplan för arbetsmarknadsnämnden 2015 Beslutad 2014-09-15 Reviderad 2015-01-12 Trelleborg1000, v 1.0, 2008-09-16 Arbetsmarknadsnämnden Postadress: Box 63, 231 21 Trelleborg

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Äskanden inför 2015 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN den 26 mars 2014 Sammanställd av: Rune Brandt Samhällsbyggnadsnämnden Äskanden inför 2015 SAMMANFATTNING Vision, verksamhetsidé, inriktningsmål

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Verksamhetsplan 2016 Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Eriksson och Göran Nilsson Antagen av: Miljö- och byggnadsnämnden, 2015-11-12 Innehåll Innehåll

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Verksamhetsplan 2015 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Innehållsförteckning Nämndens ansvar och uppgifter... 3 Utvecklingsområden... 3

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 Miljö- och byggnämnden. Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: Version: 1.0 Diarienummer: 2016/1280-4

VERKSAMHETSPLAN 2017 Miljö- och byggnämnden. Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: Version: 1.0 Diarienummer: 2016/1280-4 1 VERKSAMHETSPLAN 2017 Miljö- och byggnämnden Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: 2017-01-31 Version: 1.0 Diarienummer: 2016/1280-4 2(8) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 2. Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Verksamhetsplan Socialnämnden

Verksamhetsplan Socialnämnden Bilaga 77 Verksamhetsplan 1 (8) Datum Diarienummer 2014-09-23 SN 2014/231 Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden 2 (8) Inledning Gemensamt för socialnämndens verksamheter är att de ska arbeta förebyggande,

Läs mer

Vision: Gällivare är den mest expansiva och attraktiva kommunen i Norrland.

Vision: Gällivare är den mest expansiva och attraktiva kommunen i Norrland. 1 (8) Dokumentnamn Verksamhetsplan 2014-2016 Dokumenttyp Diarienummer Plan för miljö- och byggnämnden MBN2013-11-21 154 Beslutad av Kontrollstation Miljö och byggnämnden Miljö- och byggförvaltningen Beslutad

Läs mer

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna)

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-02-11 Kvalitetschef Mattias Wikner 0410-73 34 40, 0708-81 74 35 mattias.wikner@trelleborg.se Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Trelleborgarna

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN

VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN EKAN VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Planen är tänk att ge en övergripande beskrivning av EKAN (ekonomi, administration, kommunikation och

Läs mer

Verksamhetsplan för Kulturnämnden

Verksamhetsplan för Kulturnämnden Verksamhetsplan 1 (8) Datum 2014-09-01 KN Dnr. 2014/74 Verksamhetsplan för Kulturnämnden Inledning Kulturnämndens uppdrag är att driva kommunens stora kulturinstitutioner som Biblioteken, Kulturskolan,

Läs mer

Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2015

Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2015 Verksamhetsplan 1 (12) Datum 2015-01-09 Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2015 Inledning Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders

Läs mer

Tillsynsplan för miljönämnden 2017

Tillsynsplan för miljönämnden 2017 Tjänsteutlåtande Miljöchef 2016-11-15 Anna von Axelson 08-590 973 72 Dnr: anna.von.axelson@upplandsvasby.se MN/2016:81 10052 Tillsynsplan för miljönämnden 2017 Förslag till beslut Miljönämnden Miljönämnden

Läs mer

Byggnads- och trafiknämnd

Byggnads- och trafiknämnd Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Förvaltning: Förvaltningschef: Byggnads- och trafiknämnd Zaine Andersson Tekniskt kontor Svante Modén Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Personalkostnader 2 255

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN. Dnr: MBN/2014-1764

MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN. Dnr: MBN/2014-1764 MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN STRÖMSTADS KOMMUN 2015 Dnr: MBN/2014-1764 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Piteå kommuns styrande dokument

Piteå kommuns styrande dokument Piteå kommuns styrande dokument Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns styrande dokument Policy 2008-02-11, 4 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Innehåll sid 2(8)

Innehåll sid 2(8) Miljö- och bygglovsnämnden Förslag till MÅL och BUDGET 2014 2013-04-17 sid 2(8) Innehåll INLEDNING... 3 ANSVARSOMRÅDE... 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 INRIKTNINGSMÅL, EFFEKTMÅL, PLANERAD PRODUKTION, NYCKELTAL

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-12, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Bygg- och miljönämnden. Antagen av nämnden

Verksamhetsplan 2017 Bygg- och miljönämnden. Antagen av nämnden 1 Verksamhetsplan 2017 Bygg- och miljönämnden Antagen av nämnden 2016-12-15 2 VERKSAMHETSPLAN 2017 Inledning Bygg- och miljönämnden är den kommunala myndigheten som hanterar bygglov, bygganmälan och bostadsanpassning

Läs mer

Miljö- och byggnämndens verksamhetsplan 2013

Miljö- och byggnämndens verksamhetsplan 2013 1 (9) Dokumentnamn Verksamhetsplan 2013 Dokumenttyp Plan för miljö- och byggnämnden Beslutad av Miljö och byggnämnden Beslutad Diarienummer Kontrollstation Nämnd och utredningsenheten Giltighetstid 2013-01-24

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Skövde kommuns handlingsplan för förbättrat företagsklimat.

Skövde kommuns handlingsplan för förbättrat företagsklimat. Skövde kommuns handlingsplan för förbättrat företagsklimat. Sektor samhällsbyggnad, 2015-02-26 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund... 4 Gemensamma utvecklingsområden för Skövde kommun och företagarna

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden 2012-2015 171 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 1 (7) Innehållsförteckning Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Nationella förutsättningar...

Läs mer

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun FAVRAB respektive Varberg Vatten AB är huvudmän för den allmänna vaanläggningen i respektive kommun i egenskap av anläggningens ägare. Kommunfullmäktige fattar

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Tidaholms kommun. Miljö- och byggnadsnämnden

Tidaholms kommun. Miljö- och byggnadsnämnden Tidaholms kommun Miljö- och byggnadsnämnden Uppföljande granskning nr 2 avseende miljöoch byggnadsnämndens styrning och ledning av verksamheten med avseende på miljötillsyn och livsmedelskontroll på uppdrag

Läs mer

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018 Vårt uppdrag - vårt ansvar I ekokommunen Eslöv ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och

Läs mer

Första version av arbetsdokument Liselott Lindkvist

Första version av arbetsdokument Liselott Lindkvist :TS 2013-139 1(8) 0.1 2016-06-03 Första version av arbetsdokument Liselott Lindkvist År Benämning Beslutsinstans 2012 Vision 2030 KF 2007 Översiktsplan KF 2013 Fördjupad översiktsplan Nybro stad KF 295,

Läs mer

Verksamhetsplan och budget. för jävsnämnden Strategier Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun. Enhetsplan Medarbetarplan

Verksamhetsplan och budget. för jävsnämnden Strategier Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun. Enhetsplan Medarbetarplan Strategier Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun Verksamhetsplan och budget Enhetsplan Medarbetarplan Fastställd: Jävsnämnden 2016-12-xx x Dnr XXXX Verksamhetsplan och budget för jävsnämnden

Läs mer

Handlingsplan för att nå nöjdkundindex 75 på miljöenheten

Handlingsplan för att nå nöjdkundindex 75 på miljöenheten 2015-12-30 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2015/111-409 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Handlingsplan för att nå nöjdkundindex 75 på miljöenheten Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden noterar

Läs mer

Återrapportering till Länsstyrelsen angående utlåtande över Knivsta kommuns tillsyn enligt miljöbalken KS-2011/177

Återrapportering till Länsstyrelsen angående utlåtande över Knivsta kommuns tillsyn enligt miljöbalken KS-2011/177 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2011-09-12 Kommunstyrelsen Återrapportering till Länsstyrelsen angående utlåtande över Knivsta kommuns tillsyn enligt miljöbalken KS-2011/177

Läs mer

Analys av budget för Kuststad 2025

Analys av budget för Kuststad 2025 PM 1 (6) Datum 2016-12-15 Analys av budget för Kuststad 2025 I denna intern PM och Arbetsmaterial, analyseras i ett första inledande utkast 2017 års budget för Kuststad 2025. Inledningsvis ges en kort

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Plan- och byggnadsnämnden

ÅRSREDOVISNING. Plan- och byggnadsnämnden ÅRSREDOVISNING 2009 Plan- och byggnadsnämnden 1 Plan- och byggnadsnämnden Verksamhet Uppföljning av uppdrag Huvudverksamhet: Bygglov och detaljplaner Grunduppdrag Plan- och byggnadsnämnden ska svara för

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015 Tjänsteutlåtande Chef 2014-11-14 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:78 10052 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens

Läs mer

Policy för Piteå kommuns styrande dokument

Policy för Piteå kommuns styrande dokument Policy för Piteå kommuns styrande dokument Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Policy för Piteå kommuns styrande dokument Policy 2008-02-11, 4 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Remiss - Riktlinjer för styrdokument i Huddinge kommun

Remiss - Riktlinjer för styrdokument i Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-25 GSN-2013/75.112 1 (2) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.Berwing@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss -

Läs mer

Vision: Verksamhetsidé: Gällivare kommuns värdegrund:

Vision: Verksamhetsidé: Gällivare kommuns värdegrund: 1 (10) Dokumentnamn Verksamhetsplan 2015-2017 Dokumenttyp Diarienummer Plan för miljö- och byggnämnden MBN2013-11-21 154 Beslutad av Kontrollstation Miljö och byggnämnden Miljö- och byggförvaltningen Beslutad

Läs mer

Utbyggnadsplan för vatten och avlopp 2014-2024 i Örebro kommun

Utbyggnadsplan för vatten och avlopp 2014-2024 i Örebro kommun Sam 4/2012 2014-03-12 Programnämnd Samhällsbyggnad Utbyggnadsplan för vatten och avlopp 2014-2024 i Örebro kommun Sammanfattning 2007 kom den nya lagen om allmänna vattentjänster. I och med den skärptes

Läs mer

Detaljbudget 2016 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet - Förslag till beslut

Detaljbudget 2016 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet - Förslag till beslut Datum Dnr 2015-11-29 BMK.2015.3753 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Detaljbudget 2016 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-14, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Uppdragshandling 2016

Uppdragshandling 2016 -07-04 Uppdragshandling Bygg- och miljönämnden 1 -07-04 Innehållsförteckning 1 UPPDRAG...3 1.1 Uppgift... 3 1.2 Profil... 5 1.3 Mål och satsningar... 5 2 Fördjupad information om mått...6 2 -07-04 1 UPPDRAG

Läs mer

Verksamhetsplan. Bygg- och miljökontorets verksamhetsplan Dnr 2016/0075

Verksamhetsplan. Bygg- och miljökontorets verksamhetsplan Dnr 2016/0075 Verksamhetsplan 2017-02-09 Bygg- och miljökontorets verksamhetsplan 2017 Dnr 2016/0075 2 (5) INLEDNING Verksamhetsplanen är förvaltningens svar på byggnads- och miljöskyddsnämndens uppdrag till bygg- och

Läs mer

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling.

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling. Kajsa Palo 600627-9001 Nicoloviusgatan 8A 21757 Malmö 0761-33 54 50 Meritförteckning Kajsa Palo Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning

Läs mer

JÄMFÖRELSERAPPORT. Måttbandet. mäter. Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal

JÄMFÖRELSERAPPORT. Måttbandet. mäter. Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal JÄMFÖRELSERAPPORT Måttbandet mäter Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal En jämförelse av kommunens miljö-, bygg- och planverksamhet ur ett brukar- och medborgarperspektiv Deltagande kommuner: Luleå,, Skellefteå,,,,,

Läs mer

Emma Gren Planarkitekt. Erik Skagerlund Exploateringsstrateg

Emma Gren Planarkitekt. Erik Skagerlund Exploateringsstrateg Emma Gren Planarkitekt Erik Skagerlund Exploateringsstrateg Örebro i ett sammanhang STRATEGISKT LÄGE Avståndstabell i tidszoner från centrala Örebro: Demografiskt omfång inom 300 km i antal miljoner invånare:

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 10 maj 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun KS 2016.160 Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen 2016-05-09 231 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsen Dokumentansvarig på tjänstemannanivå; Kommunchef

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

POLICY VATTEN OCH AVLOPP

POLICY VATTEN OCH AVLOPP POLICY VATTEN OCH AVLOPP Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

1 Effektmål och indikatorer. 2 Inriktningsmål:

1 Effektmål och indikatorer. 2 Inriktningsmål: BILAGA: 3 Årsredovisning 2014 Måluppfyllelse 1 (5) Datum 1 Effektmål och indikatorer 2 Inriktningsmål: 2.1 Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar stimuleras och erbjuds rätt förutsättningar

Läs mer

Förslag på att införa sociala investeringsfonder

Förslag på att införa sociala investeringsfonder 2013-04-02 1 (5) Individ- och omsorgsnämnden Förslag på att införa sociala investeringsfonder Beslutsunderlag Budget 2013 med plan för 2014 och 2015, beslutad i KF den 26 november 2012 Individ- och omsorgsförvaltningens

Läs mer

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post:

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post: Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner Skapad av: Vattenmyndigheterna Publicerad: 2015-11-30 13:38:01 Namn / E-post: Skövde kommun / kommunstyrelsen@skovde.se Påbörjade undersökningar: 2015-12-02

Läs mer

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-04-22 DNR KS 2015.033 EMELIE HALLIN SID 1/2 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Hemställan

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden Budgetuppföljning -03-31 Bygg- och miljönämnden 0 Innehållsförteckning Bygg- och miljönämnden mars... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker...

Läs mer

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42 Dokumenttyp: Nämndsplan Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Datum:2016-02-23 Mottagare: Berörda verksamheter Diarienr: KS/2016:42 Nämndsplan för kommunstyrelsen 2016-2018

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 2015-10-14 Riktlinjer för styrdokument Kommunstyrelsen 2015-10-14 1 (4) Riktlinjer för styrdokument Inledning Styrdokument

Läs mer

Riktlinjer för Laholms kommuns styrdokument

Riktlinjer för Laholms kommuns styrdokument STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2016-06-03 DNR: 2015-000422 Antagen av kommunfullmäktige den 31 maj 2016 69 Gäller från och med den 1 juni 2016 Riktlinjer för Laholms kommuns styrdokument Inledning... 2 Definition

Läs mer

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden REVISIONSRAPPORT 1(8) KR 2014/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh,1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

VA-PLAN FÖR LJUSDALS KOMMUN PROJEKTDIREKTIV

VA-PLAN FÖR LJUSDALS KOMMUN PROJEKTDIREKTIV Utfärdare Fastställd av KsSu Upprättad Identifikation Sida 1 av 9 VA-PLAN FÖR LJUSDALS KOMMUN PROJEKTDIREKTIV Utfärdare Fastställd av KsSu Upprättad Identifikation Sida 2 av 9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida

Läs mer

MILJOAVDELNINGENS VERKSAMHETSPLAN

MILJOAVDELNINGENS VERKSAMHETSPLAN MILJOAVDELNINGENS VERKSAMHETSPLAN 2015-2018 Inledning Miljöavdelningens arbete kan summeras i fyra olika uppdrag. Uppdragen har sin utgångspunkt i lagstiftningen och utförs på uppdrag från kommunledningen

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2017 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Verksamhetsplan 2017-2019 Innehållsförteckning Vallentuna - här växer människor och företag...3 Nämndens uppgift...4 Kommunens strategiska inriktningar och mål...5

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 12 juni 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 (5) Reglemente för intern kontroll Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen

Läs mer

MYNDIGHETNÄMNDENS BOKSLUT 2013 VERKSAMHET 2014

MYNDIGHETNÄMNDENS BOKSLUT 2013 VERKSAMHET 2014 MYNDIGHETNÄMNDENS BOKSLUT 2013 VERKSAMHET 2014 Myndighetsnämndens mål 2013. 1. Att aktivt besöka företag och verksamheter i enlighet med nämndens tillsynsplaner för att nå en god och hållbar utveckling

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 ENHET/ BUDGETENHET Budgetenhet Mark och Plan TIDSPERIOD 2011 2012-02-07 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Mark och Plan omfattar näringslivsutveckling,

Läs mer

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (33) Sammanträdesdatum 2012-09-12 Ks 97 KS/2012-0317 Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden,

Läs mer

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014 Satsa framåt täck bakåt 2.0 Strategisk plan samhällsbyggnadsförvaltningen 2012 2014 Mot nya utmaningar På unika Öland tar människor alltid nya kreativa initiativ, såväl under det lite lugnare vinterhalvåret

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Miljönämnden 2016-12-14 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 13:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Lars-Göran Gustavsson (S), ordförande Bertil Helmersson (V) Hans Lind

Läs mer

Nämndplan. Miljö- och byggnadsnämnden. Foto: Thomas Henrikson

Nämndplan. Miljö- och byggnadsnämnden. Foto: Thomas Henrikson Nämndplan Miljö- och byggnadsnämnden 2017 Foto: Thomas Henrikson Innehållsförteckning 1 Nämndordförande har ordet... 3 2 Övergripande beskrivning av organisationen... 4 3 Prioriteringar för 2017... 6

Läs mer

Riktlinjer för Hjo kommuns styrdokument

Riktlinjer för Hjo kommuns styrdokument Riktlinjer för Hjo kommuns styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-02-27 av Kommunfullmäktige 83 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Samtliga nämnder Giltighetstid Tills

Läs mer

Strategi Program Plan Policy >> Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för styrdokument

Strategi Program Plan Policy >> Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för styrdokument Strategi Program Plan Policy >> Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för styrdokument Riktlinjer för styrdokument 2/12 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-01-28, 2 För revidering ansvarar:

Läs mer

1 Inledning. 2 Verksamhet. Verksamhetsplan 2016 1 (7) Bildningsnämnden. 2.1 Verksamhetsbeskrivning

1 Inledning. 2 Verksamhet. Verksamhetsplan 2016 1 (7) Bildningsnämnden. 2.1 Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan 2016 1 (7) Bildningsnämnden Datum 2015-12-15 1 Inledning Verksamhetsplanen beskriver den verksamhet nämnden ansvarar för. Syftet är att ge en samlad bild av verksamhetens innehåll samt

Läs mer

Kompetensfond i Järfälla kommun

Kompetensfond i Järfälla kommun Dnr Kst 2015/375 Kompetensfond i Järfälla kommun Regelverk och tillämpning Fredrik Persson September 2015 2015-09-21 2 (6) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND... 3 2. REDOVISNING... 3 2.1. Kompetensfond

Läs mer

Policy Arbetsmiljöpolicy

Policy Arbetsmiljöpolicy Policy Arbetsmiljöpolicy Fastställd av: KF 182 2016-11-22 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Policy Arbetsmiljöpolicy... 3 Omfattning... 3 Vem omfattas av policyn... 3 Definition av arbetsmiljö i denna

Läs mer

Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet

Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet Miljönämndens arbetsutskott 2011 09 08 34 1 Dnr 2011 1791 Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet Bilaga: Taxa inom miljöbalkens (SFS 1998:808) område gällande miljönämndens verksamhet

Läs mer

Internkontrollplan och systematiskt kvalitetsarbete 2017

Internkontrollplan och systematiskt kvalitetsarbete 2017 SKRIVELSE Anders Karlsson 160926 Vårt Dnr: 2015-G033 Kommunens revisorer Miljö- och byggen Internkontrollplan och systematiskt kvalitetsarbete 2017 Bakgrund Kommunfullmäktige har 2005-11-28 antagit ett

Läs mer

Återrapportering av vattenmyndighetens åtgärdsprogram redovisning från vattendirektivsgruppen

Återrapportering av vattenmyndighetens åtgärdsprogram redovisning från vattendirektivsgruppen Meddelande 1(1) Datum Vårt dnr 2015-2362 Ingela Danielsson 0346-88 50 41 ingela.danielsson@falkenberg.se Kommunstyrelsen Återrapportering av vattenmyndighetens åtgärdsprogram redovisning från vattendirektivsgruppen

Läs mer

Bygg- och miljönämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Bygg- och miljönämnden. Verksamhetsberättelse 2014 Bygg- och miljönämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Bygg- och miljönämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Anordnat Solenergi-seminarie

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden Vårbokslut Miljöskyddsnämnden -05-07 Vårbokslut, Ansvarsenhet 40-41 Anvisning Nuläge Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Miljöskyddsnämnden har antagit en tillsyns- och verksamhetsplan för. Planen följs

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2016

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2016 Tjänsteutlåtande Chef 2015-11-12 Christer Björklund 08-590 973 72 Dnr: Christer.bjorklund@upplandsvasby.se MHN/2015:28 10052 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Policy för styrdokument

Policy för styrdokument Policy för styrdokument Policy Diarienummer: KS 2016/0966 Dokumentansvarig: Chef för enheten, utveckling planering och uppföljning Beredande politiskt organ: Demokratiberedningen Beslutad av: Kommunfullmäktige

Läs mer

Nämndplan Overförmyndarnämnden , ENKÖPINGS; KOMMUN 1 (6) ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. 7c2. Orgnr Postgiro

Nämndplan Overförmyndarnämnden , ENKÖPINGS; KOMMUN 1 (6) ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. 7c2. Orgnr Postgiro , ENKÖPINGS; KOMMUN 1 (6) ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Nämndplan 2016.. Overförmyndarnämnden 7c2 Postadress Enköpings kommun 745 80 ENKÖPING Besöksadress Kungsgatan 42 Telefon, växel 0171-62 50 00 Telefax 0171-365

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Målstyrd. Mark betyder. verksamhetsplanering. gränsbygd. på miljökontor. Miljökontoret

Målstyrd. Mark betyder. verksamhetsplanering. gränsbygd. på miljökontor. Miljökontoret Målstyrd Mark betyder verksamhetsplanering på miljökontor 2 Målstyrd Mark betyder verksamhetsplanering på miljökontor Disposition Målstyrningsprocessen Arbetsredskapen Kopplingen till ekonomin och personal

Läs mer

Verksamhetsplan kommunstyrelsen

Verksamhetsplan kommunstyrelsen Verksamhetsplan kommunstyrelsen 2012-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 sidan 1 av 6 Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Verksamhetsbeskrivning... 2 Mål... 2 Inriktning... 2 Vara en del

Läs mer

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag

Läs mer

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2014-02-?? Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Läs mer

Policy för verksamhetsstyrning

Policy för verksamhetsstyrning Policy för verksamhetsstyrning Antagen av 20150929, 105 Bakgrund Halmstads kommuns policy för verksamhetsstyrning är framtagen för att fastställa hur arbetet med planering, genomförande, uppföljning och

Läs mer