Verksamhetsplan för Samhällsbyggnadsnämnden åren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan för Samhällsbyggnadsnämnden åren 2015-2017"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse 1 (20) Datum Diarienummer A0032 Samhällsbyggnadschef Rune Brandt Verksamhetsplan för Samhällsbyggnadsnämnden åren Inledning Verksamhetsplanen beskriver den verksamhet nämnden ansvarar för. Syftet är att ge en samlad bild av verksamhetens innehåll samt att fungera som ett stöd för planering, styrning och ledning av verksamheten. Efter denna inledning följer en verksamhetsbeskrivning som omfattar dels verksamhetens olika avdelningar, deras huvuduppdrag och prioriterade utvecklingsområden, dels nämndens särskilda satsningar för Härefter presenteras nämndens effektmål för Dessa kopplas till kommunens strategiska inriktningsmål. För respektive effekt- och inriktningsmål anges även vilka indikatorer som används för att mäta måluppfyllelse, samt vilka aktiviteter som ska genomföras för att målen ska uppnås. Sedan anges nämndens ramar för 2015 genom en redovisning av nämndens ekonomi och de investeringar som nämnden avser genomföra från och med 2015 till och med Slutligen redovisas nämndens personalresurser och här görs även jämförelser med tidigare års budget och bokslut. Samverkan kring denna verksamhetsplan med de fackliga organisationerna har ägt rum Verksamhetsplanen antogs av samhällsbyggnadsnämnden Sidan Inledning 1 Verksamhetsbeskrivning 2 Effektmål 5 Aktiviteter för uppfyllelse av inriktnings- och effektmål 9 Ekonomi 16 Personal 20 Trelleborg2000, v 1.0, Samhällsbyggnadsnämnden Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Algatan 13 Fax: E-post: Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

2 2 (20) Verksamhetsbeskrivning Verksamhetens organisation Förvaltningen har idag en gemensam administration under förvaltningschefen och därutöver fyra avdelningar (Mät & Karta, Plan & Bygg, Hållbar utveckling samt Miljö) med varsin avdelningschef. Förvaltningen arbetar för närvarande med en organisationsöversyn. Förvaltningen kommer under hösten lämna förslag på organisationsförändring. Framtagande av underlag, riskbedömning och samverkan med fackliga organisationer pågår. Styrning och ledning För en ändamålsenlig styrning och ledning av samhällsbyggnadsnämnden är nedanstående moment/delar av fundamental betydelse. Behovsutredning, tillsyns-/kontrollplan och konsekvensanalys Varje sakområde inom förvaltningen genomför en behovsutredning utifrån ansvar enligt övergripande mål, reglemente och övriga uppdrag. Avdelnings- och förvaltningschef lämnar efter handpåläggning behovsutredningen till nämnden. I varje steg flyttas ansvaret för en eventuell resursbrist och formellt beslut tas av den instans som förfogar över resurserna. Tillsyns-/kontrollplaner anger hur stora resurser som satsas på respektive område under verksamhetsåret. Vid eventuellt bristande resurser presenteras en konsekvensanalys inför beslut. Tidsredovisning För att kunna planera, styra och vid behov omfördela resurser inom förvaltningen behövs ett system för tidsredovisning. Förvaltningen införde tidsredovisning Verksamhetsplaner För att bryta ned kommunens övergripande mål, ansvar enligt reglementet, deltagande i regionala projekt, åtgärder till följd av vattenförvaltningsarbetet, m.m. behövs en förvaltningsövergripande verksamhetsplan. Aktiviteterna i denna bryts därefter ned och utvecklas i verksamhetsplaner för avdelningarna. Varje medarbetare tar utifrån detta fram en individuell plan. Uppföljning och utvärdering av verksamhetsplaner Årlig uppföljning och utvärdering av genomförda aktiviteter genomförs och utifrån denna övervägs omprioriteringar.

3 3 (20) Verksamhetens omfattning Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom sakområdet plan- och bygg. I detta ingår bland annat att leda arbetet med den kommunala planläggningen av mark/vatten och se till att markens lämplighet för bebyggelse prövas genom detaljplanläggning. Nämnden ansvarar för att i planfrågor och bygglovsärenden driva miljö-, hälsoskydds- och naturfrågor. Nämnden ansvarar vidare för att under kommunstyrelsens ledning svara för att kommunen har en av fullmäktige antagen översiktsplan. Nämnden ansvarar för kommunens mätnings-, kart- och GIS-verksamhet. I detta ingår licenser, kompetensutbildning samt datatekniska sakfrågor. Nämnden ansvarar genom Miljöavdelningen för uppgifter inom miljöbalkens område samt i övrigt svara för de uppgifter som enligt lag eller författning åligger kommun eller nämnd som svarar för miljö- och hälsoskyddsfrågor. Nämnden utövar den omedelbara tillsynen över hanteringen av livsmedelslagen och med stöd av denna lag meddelade föreskrifter. Nämnden svarar för att driva miljöutvecklingsarbete och miljöprojekt i kommunen. Verksamhetens utmaningar Förvaltningen Förvaltningen kommer kvalitetssäkra den tidsredovisning som infördes Vidare kommer kommunens jämställdhetsplan att inarbetas i avdelningarnas verksamhetsplaner. Eventuell organisationsförändring från Den fördjupade översiktsplan kommer för staden i relevanta sakfrågor att vara den sammanhållande länken i arbetet. Externt kommer införandet av kundtjänst vara den stora utmaningen. För bättre externa kontakter kommer förvaltningen utveckla insatserna med branschmöten och synlighet på olika sätt. Plan & Bygg Befolkningsmålet år 2025, hållbarhetsfrågorna i den fysiska planeringen, stadens trafikinfrastruktur, genomförande av den fördjupade översiktsplanen och klimatförändringarna är några av de stora utmaningarna. Branschmöten och medborgardialog kring olika sakfrågor. Mät & Karta Förutsättningarna för ansökan om bildande av kommunal lantmäterimyndighet kommer utredas under Arbetet med att utveckla GISfunktionaliteter fortsätter och därigenom också spridningen av GISanvändandet till övriga förvaltningar. Hållbar utveckling Miljöbokslut för kommunen tas fram med koppling till de lokala miljömålen. Projektarbetet fortsätter med en volym som tidigare. Vattendragsgrupper enligt Tullstorpsåmodellen längs övriga vattendrag. Dialogen med medborgarna i hållbarhetsfrågor utvecklas. Miljö Vattenförvaltningsarbetet och samverkan med tekniska förvaltningen. Fortsatt arbete med effektivitet och metodutveckling i tillsynen. Övertagande av tillsyn från Länsstyrelsen. Branschmöten och medborgardialog kring olika sakfrågor.

4 4 (20) Särskilda satsningar 2015 Snorkelled Trelleborgs kommuns landområde har en förhållandevis liten yta avsedd för rekreation, men utanför kusten finns en rik naturmiljö som inte får så stor uppmärksamhet på grund av dess otillgänglighet. En snorkelled är ett bra sätt att öka den tillgängligheten och samtidigt informera allmänheten om kommunens havsmiljö på ett spännande och interaktivt sätt. Leden kan beskrivas som en naturstig under vattnet och kan bestå av flera undervattenskyltar på cirka 1-2 meters djup. Det finns endast ett fåtal snorkelleder i landet, bl.a. vid Rörvik på Sydkoster, Göteborg, i Skälderviken, samt Blekinge och Stockholm. Trelleborgs kust erbjuder en rik undervattensmiljö, och vid det föreslagna reservatet utanför Skåre badplats finns en badplats som skulle kunna lämpa sig väl för en ny snorkelled. Ett annat alternativ kan vara Dalabadet, där tillgängligheten till vattnet för badgäster är större. En inventering av förutsättningarna utförs inom projektet. 10 st. undervattenskyltar med information om det rika lokala botten djur och växtliv installeras på botten utanför lämplig badplats, beroende på förutsättningarna. Skyltarna utgörs av betongfundament om cirka 60 x 40 cm. Handtag monteras fast i fundamenten för besökare att hålla sig fast vid. Undervattenskyltar ämnade för ändamålet monteras på betongfundamentet. Bojar markerar ut skyltarnas positioner. En informationsskylt om snorkelleden sätts upp på land. Information om snorkelleden presenteras på Kommunens hemsida och i lokala medier. Vattenprov för hushåll med barn Många brunnar på landsbygden visar en försämrad kvalitet med avseende på mikrobiologi och kväveföreningar. Detta är föroreningar som man inte märker av när man dricker vattnet. Av denna anledning erbjuder vissa kommuner ett gratis vattenprov till de hushåll som väntar eller har små barn (<2 år). Bakterier kan komma från avloppsvatten eller stallgödsel och nitrat/nitrit från gödningsmedel eller avlopp. Hushållen beställer provflaskor direkt från laboratorium och intyg från mödravården ger rätt till ett gratis vattenprov. Kommunen får en kopia på analyssvaret och kan använda detta som ett underlag i miljöövervakningen. Med GISanalys kan hushåll med barn yngre än 2 år sökas fram och denna insats innehåller även riktade informationsinsatser.

5 5 (20) Effektmål I detta avsnitt redovisas de effektmål som nämnden antagit för verksamheten. Inledningsvis anges de effektmål som nämnden åtar sig att uppnå under För varje effektmål anges även vilka indikatorer som ska användas för att mäta måluppfyllelse, samt målvärden för Effektmål med indikatorer och målvärden Strategisk inriktning Inriktningsmål Effektmål Indikator Målvärde 2015 Livskvalitet hälsa, trygghet, boende, upplevelser Trelleborgs kommun ska upplevas som en trygg och attraktiv plats att leva och bo i med hög livskvalitet Kunden ska uppleva en god service vid frågor till förvaltningen Bygglov-, miljörespektive mät- och kartverksamh eten ska vid kundundersö kningar ha minst 80 % nöjda kunder. > 8 I överklagnings ärenden ska 90 % av nämndens beslut stå fast vid en överprövning. > 9 Nämndens behovsutredning och Länsstyrelsens senaste tillsyn över plan- och byggnadsväsende t i Trelleborg visar inte på några brister som inte åtgärdats eller har en plan för åtgärdande. Länsstyrelsen s senaste utlåtande Samhällsbygg nadsnämnden s senaste behovsutredn ing inom sakområdet. Inga konstater ade brister Resurser finns för att hantera ansvaret Nämndens behovsutredning och Länsstyrelsens senaste tillsyn Länsstyrelsen s senaste utlåtande Inga konstater ade brister

6 6 (20) över miljötillsynen i Trelleborg visar inte på några brister som inte åtgärdats eller har en plan för åtgärdande. Samhällsbygg nadsnämnden s senaste behovsutredn ing inom sakområdet. Resurser finns för att hantera ansvaret Nämndens behovsutredning och Länsstyrelsens senaste tillsyn över livsmedelskontro llen i Trelleborg visar inte på några brister som inte åtgärdats eller har en plan för åtgärdande. Länsstyrelsen s senaste utlåtande Samhällsbygg nadsnämnden s senaste behovsutredn ing inom sakområdet. Inga konstater ade brister Resurser finns för att hantera ansvaret Upplevelsen av Trelleborgs kommun ska hos invånare och besökare förstärkas utifrån kommunens genuina värden Kunderna kan förstå ärendets gång och har förståelse för handläggningstid erna. Besked att bygglovansök an är komplett/beh över kompletteras ska lämnas inom maximalt två veckor från ärendets ankomst. På sikt är målet att besked ska lämnas inom en vecka. < 10 arbetsdagar 80 % av alla bygglov- och anmälningsär enden ska klaras inom åtta veckor från det att ärendet är komplett. < 40 arbetsdagar Ekonomi i balans Verksamhete ns resultat ska överensstäm ma med Budgeten klaras

7 7 (20) budget Arbete näringsliv, utbildning, självförsörjning Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar stimuleras och erbjuds rätt förutsättningar för att lyckas i vuxenlivet Tillgängligheten till och kunskapen om kust-, slätt- och backlandskapen i Trelleborgs kommun ska öka Antal förskolebarn som genom förvaltningen s medverkan besöker natur- och kulturmiljöer i Trelleborgs kommun ska årligen uppgå till minst 500 elever > 500 elever Minst 125 barn och ungdomar ska årligen delta i natur- /miljöundervi sning > 125 barn och ungdoma r Barn och ungas delaktighet i samhällsprocesse r ska öka genom fortsatt stöd till utbildning i naturvård och deltagande i konkreta planeringssituati oner Minst 3 förskolor och skolor ska delta med elever i ett aktuellt detaljplanproj ekt > 3 förskolor och skolor Trelleborgs kommun ska arbeta för att andelen kommuninvånare som är självförsörjande ökar genom eget arbete. Senast år 2015 ska Trelleborgs kommun tillhöra de åtta kommunerna med högst självförsörjningsgrad i Skåne Långsiktig hållbar tillväxt miljö, ekonomi, infrastruktur Trelleborgs kommun ska utvecklas utifrån en god miljömässig samhällsplanering och senast år 2015 ska Trelleborgs kommun tillhöra de åtta kommunerna i Skåne med lägst påverkan på miljön Samhällsplanerin gen ska bidra med en långsiktigt hållbar utveckling av Trelleborgs kommun Andelen jungfrulig mark som ianspråktas vid planläggning ska minska Andelen Minsknin g jämfört med 2014 Ökning

8 8 (20) bostäder i kollektivtrafik nära lägen ska vid planläggning öka Statusen i kommunens yt-, kust- och grundvattenfö rekomster ska uppfylla fastställda miljökvalitets normer Halterna av luftförorening ar ska uppfylla gällande miljökvalitets normer och därutöver ta hänsyn till särskilt känsliga grupper i samhället jämfört med 2014 Klara miljökvali tetsnorm erna Klara miljökvali tetsnorm erna

9 9 (20) Aktiviteter Strategisk inriktning - Livskvalitet Inriktningsmål - Trelleborgs kommun ska upplevas som en trygg och attraktiv plats att leva och bo i med hög livskvalitet Inriktningsmål - Upplevelsen av Trelleborgs kommun ska hos invånare och besökare förstärkas utifrån kommunens genuina värden Effektmål Aktiviteter - 1. Vattenprovtagning barn Särskild satsning I äskandet var denna satsning tänkt som en ramförstärkning. KFbeslutet är tydligt att detta ses som en engångsförstärkning. Ansvar Miljö. 2. Vattenprovtagning bekämpningsmedel Provtagning i enskilda vattentäkter på landsbygden, rapport, informationsinsats genom utskick till samtliga hushåll och på hemsidan. Ansvar Miljö. 3. Klimatanpassningsarbetet Arbetet fortlöper enligt plan och utvecklas beroende på nämndens initiativ under hösten Ansvar Hållbar utveckling. 4. Övertagande av tillsyn Kommunen har begärt övertagande av tillsyn från Länsstyrelsen från Länsstyrelsen har inte fattat beslut ännu. Ansvar Miljö. 5. Policydokument För en effektivare handläggning och ökad tydlighet skall följande policydokument tas fram eller uppdateras under 2015: - Buller i den fysiska planeringen - Trädpolicy - Mastpolicy - Solfångare/celler policy Ansvar Plan & Bygg. 6. Ny bygglovsprocess Från skall ny bygglovsprocess genomföras enligt modell från Hässleholm där alla ärenden inleds med inmätning i fält. Ansvar Plan & Bygg och Mät & Karta. 7. Gyllefred Hösten 2014 kommer en förvaltningsövergripande arbetsgrupp träffas för dialog kring området Gyllefred. Beroende på slutsatser från gruppen kommer arbete behöva utföras under 2015.

10 10 (20) Ansvar Plan & Bygg. 8. Individuell verksamhetsplanering Medarbetarna skall inför 2015 planera sin tid i en enkel övergripande individuell verksamhetsplan. Ansvar chefer med personalansvar. 9. Samverkan polismyndigheten Förvaltningen har flera beröringspunkter med polismyndigheten och årligt samverkansmöte för dialog planeras. Ansvar Miljö. Kunden ska uppleva en god service vid frågor till förvaltningen. 10. Företagsklimatet Förvaltningens avdelningsplaner för verksamheten 2015 (se exempel VP Miljö för 2013) skall innehålla ett kapitel där avdelningens insatser gentemot företagen analyseras utifrån resultaten i de enkäter och undersökningar som genomförs (egna, Insikt, Svenskt Näringsliv, m.fl.). Utifrån analysen skall verksamhetsplanerna innehålla konkreta åtgärder. Ansvar Miljö, Plan & Bygg, Mät & Karta och Hållbar utveckling. 11. Kundtjänst Förvaltningen kommer att gå in i kommunens kundtjänst. Arbetsuppgifter kommer stegvis att flyttas till kommunledningsförvaltningen och 2015 kommer att bli ett uppbyggningsår. Ansvar Administrationen. 12. Branschmöten För en löpande och förbättrad samverkan med kommunens företag kommer satsningen på branschmöten utvecklas ytterligare och fler målgrupper mötas. Ansvar Miljö, Plan & Bygg och Hållbar utveckling. 13. Lantbruksmöte Våren 2015 genomförs aktivitet där samtliga lantbrukare bjuds in till ett samverkansmöte som enligt planerna planeras tillsammans med LRF. Ansvar Miljö. 14. Dricksvattenmöten För information till medborgarna på landsbygden ordnas tre dricksvattenmöten i lokaler på landsbygden där information om enskild vattenförsörjning ges. Ansvar Miljö. 15. Kunduppföljning För utvärdering och verksamhetsutveckling skall kundenkäter genomföras på samtliga

11 11 (20) avdelningar. Ansvar Miljö, Plan & Bygg, Mät & Karta och Hållbar utveckling. 16. Arkiv Mät & Karta Arkivet på Mät & Karta innehåller en betydande mängd kartor och övriga handlingar från flera decennier tillbaka. Genomgång behövs i samverkan med antikvarie för bedömning av hur olika typer av handlingar och dokument skall hanteras. Arbetet påbörjas under Ansvar Mät & Karta. 17. Planhandlingsarkiv Planhandlingar har tidigare arkiverats både på Mät & Karta och Plan & Bygg. Från arkiveras dessa enligt upprättad rutin gemensamt på förvaltningen. Ansvar Rune. 18. Jämställdhet Kommunens fastställda jämställdhetsplan inarbetas i relevanta delar i avdelningarnas verksamhetsplaner. Ansvar Miljö, Plan & Bygg, Mät & Karta och Hållbar utveckling. 19. Utredning KLM Utredning rörande möjligheten att bilda en kommunal lantmäterimyndighet (KLM) skall genomföras och redovisas för nämnden senast Ansvar Mät & Karta. Nämndens behovsutredning och Länsstyrelsens senaste tillsyn över plan- och byggnadsväsendet i Trelleborg visar inte på några brister som inte åtgärdats eller har en plan för åtgärdande. 20. Bygglov och PBL-tillsyn Genomförande av verksamhetsplanen. Ansvar Plan & Bygg. 21. OVK- och hissregister Digitala register upprättas i Byggreda och rutin tas fram för uppföljning och påminnelser. Ansvar Plan & Bygg. 22. Detaljplaner Genomförande av verksamhetsplanen och planprioriteringslistan. Ansvar Plan & Bygg. 23. Grundkartor och nybyggnadskartor Genomförande av verksamhetsplanen. Ansvar Mät & Karta. Nämndens behovsutredning och Länsstyrelsens senaste tillsyn över miljötillsynen i Trelleborg visar inte på några brister som inte åtgärdats eller har en plan för åtgärdande. 24. Miljöinspektör Rekrytering av miljöinspektör under våren. Ansvar Miljö. 25. Miljötillsyn Genomförande av tillsynsplanen. Ansvar Miljö. 26. Förorenad mark Handlingsplan Tillsynsområdet förorenad mark är mycket omfattande och handlingsplan behövs för att mer detaljerat tydliggöra prioriteringar mm.

12 12 (20) Handlingsplanen skall möta och prioriteras utifrån den fördjupade översiktsplanens strategier för hamnstad möter kuststad. Ansvar Miljö. 27. Tillsynskort Från genomföra tillsyn enligt miljöbalken med tillsynskort enligt exempel från Miljösamverkan Östra Skaraborg. Tillsyn över 1-2 fokusområden där samtalet och dialogen är det centrala. Finns inga anmärkningar överlämnas kortet på plats och vid återkomst till kontoret noteras tillsynsbesöket i Miljöreda med fokusområde och bedömning. Finns anmärkningar skall föreläggande meddelas och detta görs från kontoret. Ansvar Miljö. Nämndens behovsutredning och Länsstyrelsens senaste tillsyn över livsmedelskontrollen i Trelleborg visar inte på några brister som inte åtgärdats eller har en plan för åtgärdande. Kunderna kan förstå ärendets gång och har förståelse för handläggningstiderna. Verksamhetens resultat ska överensstämma med budget. 28. Livsmedelskontroll Genomförande av kontrollplanen för Ansvar Miljö. 29. Serviceåtaganden Utveckla serviceåtaganden i avdelningsplanerna för de vanligaste ärendetyperna på respektive avdelning. Ansvar Miljö, Plan & Bygg och Mät & Karta. 30. Ekonomiredovisning Ekonomin i projekten skall inte vara sammanblandad med förvaltningens övriga verksamhet. Ansvar Rune. 31. Taxor och avgifter Under året skall översyn göras av förvaltningens samtliga taxor och avgifter. Ansvar Miljö, Plan & Bygg och Mät & Karta. 32. Samverkan - Stöd och bidrag Sedan en tid tillbaka finns en EU-samordnare anställd i kommunen. Den verksamhet som idag finns inom hållbar utveckling har en lång tradition av lyckade EU- och statliga ansökningar. Övriga avdelningar ser i vardagen inte alltid de möjligheter som finns och därför tas initiativ till en samverkansgrupp med representanter för avdelningarna som träffas 2-3 gånger per år. Ansvar Rune.

13 13 (20) Strategisk inriktning - Arbete Inriktningsmål - Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar stimuleras och erbjuds rätt förutsättningar för att lyckas i vuxenlivet Inriktningsmål - Trelleborgs kommun ska arbeta för att andelen kommuninvånare som är självförsörjande ökar genom eget arbete. Senast år 2015 ska Trelleborgs kommun tillhöra de åtta kommunerna med högst självförsörjningsgrad i Skåne Effektmål Tillgängligheten till och kunskapen om kust-, slätt- och backlandskapen i Trelleborgs kommun ska öka. Aktiviteter 33. Sponsring busskort Fortsatt sponsring av bussresor genom busskort. Ansvar Hållbar utveckling. 34. Snorkelled Särskild satsning Ansvar Hållbar utveckling. Barn och ungas delaktighet i samhällsprocesser ska öka genom fortsatt stöd till utbildning i naturvård och deltagande i konkreta planeringssituationer. 35. Samverkan fysisk planering Barn och unga bjuds löpande in i lämpliga planeringssituationer. Ansvar Plan & Bygg och Hållbar utveckling. Strategisk inriktning Långsiktig hållbar tillväxt Inriktningsmål - Trelleborgs kommun ska utvecklas utifrån en god miljömässig samhällsplanering och senast år 2015 ska Trelleborgs kommun tillhöra de åtta kommunerna i Skåne med lägst påverkan på miljön Effektmål Aktiviteter Miljöbokslut Framtagande av ett miljöbokslut där arbetet mot de nationella, regional och lokala miljömålen kan följas. Ansvar Hållbar utveckling. 37. Projekten - Hållbar utveckling Genomförande av pågående projekt och löpande ansöka om nya för en konstant volym. Ansvar Hållbar utveckling. 38. Vattendragsgrupper Senast presentera en strategi för bildande av vattendragsgrupper (modell Tullstorpsån) längs samtliga vattendrag senast Ansvar Hållbar utveckling. 39. Stadens vattendrag I samverkan med tekniska förvaltningen arbete med strategi U4. i FÖPen. Meandring, tvåstegdiken, kantzoner, m.m. enligt Tullstorpsåmodellen. Ansvar Hållbar

14 14 (20) utveckling. 40. Vattenförvaltning mot god status Genomförande av de aktiviteter som krävs enligt vattenmyndighetens åtgärdsprogram. Ansvar Miljö, Hållbar utveckling och Plan & Bygg. Samhällsplaneringen ska bidra med en långsiktigt hållbar utveckling av Trelleborgs kommun. 41. Övre innerstaden Aktivitet som kopplar till strategi G1 i FÖPen. Förvaltningsövergripande projekt med fokus på vad som skall hända på Övre när bussarna försvinner dels under mellanperioden och på längre sikt. Ansvar Plan & Bygg. 42. Sjöstaden väster Aktivitet som kopplar till strategi G1 i FÖPen. Förvaltningsövergripande projekt och utredningar som underlag inför framtida utveckling av området. Ansvar Plan & Bygg. 43. Verksamhetsområde väster Aktivitet för ökad flexibilitet, attraktivitet och beredskap för klimatförändringar inom området. Ansvar Plan & Bygg. 44. Energieffektivisering och Fossilfritt 2020 Energieffektivisering skall vara i fokus vid tillsyn enligt miljöbalken och i den fysiska planeringen. Förvaltningen skall i samverkan med övriga förvaltningar medverka till arbetet mot Fossilfritt Ansvar Hållbar utveckling och Miljö. 45. Trafikinfrastruktur Frågorna om eventuell ny detaljplan för ringväg fram till väg 9, nedfart till hamnen, logistikcentrat och befintliga vägar kommer att kräva insatser under Ansvar Plan & Bygg. 46. Kommunens mätcenter Mät & Karta har införskaffat mätbussar och mätutrustning. Verksamheten är till delar avgiftsfinansierad och möjligheten för kommunens övriga förvaltningar/bolag att nyttja avdelningen för insatser sker idag inte i den omfattning som det kunde. Ansvar Mät & Karta. 47. Stadsmiljöutveckling Förvaltningsövergripande dialog om innerstadens användning/utveckling. Ansvar Plan & Bygg. 48. Naturgruppen Under 2014 bildades en förvaltningsövergripande naturgrupp som en del i en

15 15 (20) effektiv förvaltning av kommunens naturområden. Förvaltningen deltar och bidrar till utvecklingen av denna arbetsgrupp. Ansvar Hållbar utveckling. 49. Dalköpingeån Markanvändningskartan i FÖPen och strategi U2. föreslår ett ingrepp i Dalköpingeåns naturområde där ringvägen korsar denna vid Öster jär. Kompensationsåtgärder och även kompensation av naturvärden på annan plats har föreslagits. Rapport med översiktligt kostnadsberäknade kompensationsförslag tas fram. Ansvar Hållbar utveckling. 50. Hållbart resande Förvaltningen deltar i pågående projekt med koppling till Pågatågstrafiken i december Ansvar Rune. 51. Grönytor och gröna korridorer Strategi U2. i FÖPen handlar om att binda samman stadens grönytor i gröna korridorer. I dialog med tekniska förvaltningen och för icke kommunal mark föreslå åtgärder. Ansvar Hållbar utveckling. 52. Luftmätningar Senast presentera underlag med kostnader för en kontinuerlig mätning av luftkvaliteten i Trelleborg. Ansvar Miljö. 53. Marina reservatet Fastställelse av marint reservat. Ansvar Hållbar utveckling. 54. Landsbygdsstrategi Beredskap för deltagande i arbetet. Ansvar Rune. 55. Jämställt övre Genomförande av projekt om medel beviljas. Ansvar Plan & Bygg.

16 16 (20) Ekonomi I detta avsnitt presenteras de ekonomiska ramarna för respektive nämnd. I följande tabell redovisas verksamhetens samlade intäkter och kostnader. Taxor och avgift Översyn av nämndens taxor görs löpande och finns behov av förändringar lämnas förslag till kommunfullmäktige. Inga särskilda taxeförändringar planeras under perioden. Grundprincipen inom miljötillsynen är att den medborgare eller företagare som behöver insatser av myndigheten fullt ut skall bekosta detta. Inom livsmedelskontrollen finns centralt fastställda årsavgifter. Tabellen nedan visar utvecklingen vad gäller intäkter från taxor och avgifter under en period på cirka 10 år. Avdelning Bokslut 2003 Budget 2013 Bokslut 2013 Budget 2014 Plan & Bygg Miljö Inom förvaltningen pågår arbete med att höja kostnadstäckningen via taxor och avgifter vilket kan ses i tabellen ovan. Den förstärkning med två miljöinspektörer som nämnden tog beslut om våren 2013 finansieras fullt ut med avgifter. Statliga bidrag, EU-bidrag och liknande Förvaltningen har ett aktivt projektarbete och finansierar en betydande del av verksamheten med bidrag från olika håll. I tabellen nedan redovisas som exempel de ansökningar som blivit beviljade under våren Projekt Aktör Beslut Beviljat Klassificering av tätortsnära marker LONA kr Ghost Guard (Spökgarn) Region Skåne kr Rena o varma staden Vinnova kr Småskalig uppgradering av biogas Region Skåne kr Bidrag har så långt främst sökts för projekt inom miljö och hållbarhetsområdet. Under hösten 2014 planeras ansökningar kopplat till projekt inom jämställdhet och kommunikation.

17 17 (20) Nämndstotal i löpande priser Bokslut 2013 Budget 2014 Budget /- % 2014/15 Belopp i löpande pris (tkr) Verksamhetens intäkter % varav - bidrag taxor och avgifter % - övrigt % Verksamhetens kostnader % varav - personal % - lokaler (ej städ o fastighetsskötsel) % - kapitalkostnad % - övrigt % Summa nettokostnader % Budget 2014 i tablån avser den av kommunfullmäktige i juni 2013 fastställda budgeten inklusive tilläggsanslag tom juni Budget 2015 avser den i juni 2014 fastställda preliminära budgeten. I ovanstående tablå ingår ej projektanslag ur den sociala investeringsfonden för budget 2014 och 2015.

18 18 (20) I följande tabell redovisas kostnaderna för verksamhetens olika delar. Nämndens verksamhetsområden i löpande priser Bokslut 2013 Budget 2014 Budget /- % 2014/15 Belopp i löpande pris (tkr) Verksamhetens nettokostnader % varav 100 Nämnds- och styrelseverks % 215 Fys o tekn. Plan, bostadsförbät % 261 Miljö- o hälsoskydd, myndighet % 263 Miljö, hölsa o hållbar utveckl % Summa nettokostnader % Budget 2014 i tablån avser den av kommunfullmäktige i juni 2013 fastställda budgeten inklusive tilläggsanslag tom juni Budget 2015 avser den i juni 2014 fastställda preliminära budgeten. I ovanstående tablå ingår ej projektanslag ur den sociala investeringsfonden för budget 2014 och 2015.

19 19 (20) Nämndens investeringar i löpande priser Samhällsbyggnadsnämndens investeringsbehov under perioden redovisas i tabellen nedan. Nämndens har inga större investeringar och de är svåra att förutse. Bedömningen är att investeringarna inte överstiger kronor årligen. Tkr i löpande priser, netto Spec (tkr) Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Investeringstak* Investeringsram KF inv projekt Avvikelse mot tak *Enligt kommunfullmäktige Beloppen i tabellen ovan avviker i delar från de belopp som angavs i samhällsbyggnadsnämndens budgetskrivelse för 2015 och flerårsplan för Skälet är att eftersom investeringarna är på en låg nivå samt svåra att förutse är det bättre med ett fast utrymme.

20 20 (20) Personal I budget 2014 gjordes en omfördelning av resurser inom förvaltningen vilket föranledde arbetsbrist inom delar av förvaltningen. Tre medarbetare har varslats om uppsägning. Förstärkning har skett med två planarkitekter under våren och förstärkning med en visstidsanställd miljöinspektör planeras under hösten. Spec Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Antal tillsvidareanställda Antal visstidsanställda Antal årsarbetare 43,0 42,5 42,25 Sjukfrånvaro (%) 2,3 2,0 2,0 Sjukfrånvaron som ligger på en låg nivå följs månadsvis och redovisas för nämnden.

Samhällsbyggnadsnämnden - Delårsrapport T2

Samhällsbyggnadsnämnden - Delårsrapport T2 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum Diarienummer 2014-09-18 2014A0038 Samhällsbyggnadsnämnden - Delårsrapport T2 Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar - att översända delårsrapport T2 till kommunledningsförvaltningen.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Verksamhetsplan 2015 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Innehållsförteckning Nämndens ansvar och uppgifter... 3 Utvecklingsområden... 3

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna)

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-02-11 Kvalitetschef Mattias Wikner 0410-73 34 40, 0708-81 74 35 mattias.wikner@trelleborg.se Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Trelleborgarna

Läs mer

Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2015

Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2015 Verksamhetsplan 1 (12) Datum 2015-01-09 Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2015 Inledning Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders

Läs mer

Byggnads- och trafiknämnd

Byggnads- och trafiknämnd Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Förvaltning: Förvaltningschef: Byggnads- och trafiknämnd Zaine Andersson Tekniskt kontor Svante Modén Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Personalkostnader 2 255

Läs mer

Vision: Gällivare är den mest expansiva och attraktiva kommunen i Norrland.

Vision: Gällivare är den mest expansiva och attraktiva kommunen i Norrland. 1 (8) Dokumentnamn Verksamhetsplan 2014-2016 Dokumenttyp Diarienummer Plan för miljö- och byggnämnden MBN2013-11-21 154 Beslutad av Kontrollstation Miljö och byggnämnden Miljö- och byggförvaltningen Beslutad

Läs mer

Miljö- och byggnämndens verksamhetsplan 2013

Miljö- och byggnämndens verksamhetsplan 2013 1 (9) Dokumentnamn Verksamhetsplan 2013 Dokumenttyp Plan för miljö- och byggnämnden Beslutad av Miljö och byggnämnden Beslutad Diarienummer Kontrollstation Nämnd och utredningsenheten Giltighetstid 2013-01-24

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015 Tjänsteutlåtande Chef 2014-11-14 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:78 10052 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN. Dnr: MBN/2014-1764

MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN. Dnr: MBN/2014-1764 MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN STRÖMSTADS KOMMUN 2015 Dnr: MBN/2014-1764 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2014-02-?? Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Läs mer

Bygg- och miljönämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Bygg- och miljönämnden. Verksamhetsberättelse 2014 Bygg- och miljönämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Bygg- och miljönämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Anordnat Solenergi-seminarie

Läs mer

Vision: Verksamhetsidé: Gällivare kommuns värdegrund:

Vision: Verksamhetsidé: Gällivare kommuns värdegrund: 1 (10) Dokumentnamn Verksamhetsplan 2015-2017 Dokumenttyp Diarienummer Plan för miljö- och byggnämnden MBN2013-11-21 154 Beslutad av Kontrollstation Miljö och byggnämnden Miljö- och byggförvaltningen Beslutad

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN

VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN EKAN VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Planen är tänk att ge en övergripande beskrivning av EKAN (ekonomi, administration, kommunikation och

Läs mer

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden REVISIONSRAPPORT 1(8) KR 2014/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh,1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

JÄMFÖRELSERAPPORT. Måttbandet. mäter. Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal

JÄMFÖRELSERAPPORT. Måttbandet. mäter. Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal JÄMFÖRELSERAPPORT Måttbandet mäter Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal En jämförelse av kommunens miljö-, bygg- och planverksamhet ur ett brukar- och medborgarperspektiv Deltagande kommuner: Luleå,, Skellefteå,,,,,

Läs mer

BYGGNÄMNDEN BUDGET 2008 MED PLAN FÖR 2009-2011

BYGGNÄMNDEN BUDGET 2008 MED PLAN FÖR 2009-2011 261 BYGGNÄMNDEN BUDGET MED PLAN FÖR - Inledning/Sammanfattning Tids- och arbetsmässigt har detaljplanearbetet tidigare varit den klart tyngsta delen för byggnämndens politiker. Överföringen av ansvaret

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden 2012-2015 171 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 1 (7) Innehållsförteckning Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Nationella förutsättningar...

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-12, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 12 juni 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014 Satsa framåt täck bakåt 2.0 Strategisk plan samhällsbyggnadsförvaltningen 2012 2014 Mot nya utmaningar På unika Öland tar människor alltid nya kreativa initiativ, såväl under det lite lugnare vinterhalvåret

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 10 maj 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

Verksamhetsplan för Servicenämnden

Verksamhetsplan för Servicenämnden Verksamhetsplan 1 (10) Datum 2014-09-09 Verksamhetsplan för Servicenämnden Inledning Servicenämnden ansvar för kommunens interna service till förvaltningarna. Nämnden ansvarar för kommunens fastigheter

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Långsiktig planering och strategier för utökning av verksamhetsområdet och hantering av omvandlingsområden

Långsiktig planering och strategier för utökning av verksamhetsområdet och hantering av omvandlingsområden Långsiktig planering och strategier för utökning av verksamhetsområdet och hantering av omvandlingsområden Birger Wallsten, Mälarenergi AB, Västerås Svante Larsson, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen,

Läs mer

Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Ärende 4. Justering av timbelopp för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen

Ärende 4. Justering av timbelopp för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen Ärende 4 Justering av timbelopp för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen Tjänsteskrivelse 2012-11-09 SBN 2012.0182 Handläggare: Susanne Jarl Samhällsbyggnadsnämnden Justering av timbelopp

Läs mer

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling.

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling. Kajsa Palo 600627-9001 Nicoloviusgatan 8A 21757 Malmö 0761-33 54 50 Meritförteckning Kajsa Palo Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning

Läs mer

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektets organisation Styrgrupp Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Arbetsgrupp Referensgrupp Dnr Uppdrag och mål Deltagare 2 Organisation Inledning

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddschef 2014-04-02 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se 10051

Miljö- och hälsoskyddschef 2014-04-02 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se 10051 Tjänsteutlåtande Miljö- och hälsoskyddschef 2014-04-02 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:18 10051 Behovsutredning 2015 Förslag till beslut Miljö-

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2013 1 (5) Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Avsnitt 1 - Generella frågor A) Vilket vattendistrikt

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 ENHET/ BUDGETENHET Budgetenhet Mark och Plan TIDSPERIOD 2011 2012-02-07 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Mark och Plan omfattar näringslivsutveckling,

Läs mer

Policy för ledning och styrning - ledningssystem

Policy för ledning och styrning - ledningssystem Policy 1 (15) Datum 2015-02-11 Kvalitetsstrateg Mattias Wikner 0410-733440, 0708-817435 mattias.wikner@trelleborg.se Policy för ledning och styrning - ledningssystem Trelleborg1000, v 1.0, 2008-09-16 Avdelningen

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Överprövning av beslut att anta detaljplan för Örsjö 1:63, Skurups kommun

Överprövning av beslut att anta detaljplan för Örsjö 1:63, Skurups kommun asdf BESLUT 1(5) 2012-09-26 Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för samhällsplanering Anna-Mary Foltýn 040-25 27 21 Kommunfullmäktige Skurups kommun 274 80 Skurup Överprövning av beslut att

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Bergslagens Miljö- och Byggnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 2(9) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Återrapportering från Åre kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Åre kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Åre kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden Budgetuppföljning -03-31 Bygg- och miljönämnden 0 Innehållsförteckning Bygg- och miljönämnden mars... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker...

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Revisionsrapport Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor 2009-01-06 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Syfte och avgränsning...1

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2013 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2014 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Tillsynsarbete enligt miljöbalken, livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt miljöbalken, livsmedelslagen Revisionsrapport* Tillsynsarbete enligt miljöbalken, livsmedelslagen och djurskyddslagen Vaggeryds kommun Januari 2009 Markus Zackrisson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Mål och budget 2015-2017

Mål och budget 2015-2017 Bilaga 1 Mål och budget 2015-2017 Myndighetsnämnden 2014-09-04 Rev. 2014-09-08 1 Ordförande: Matz Ericson (S) Förvaltningschef: Stefan Larsson Sammanfattning År 2015 Karlskoga och Storfors kommuner har

Läs mer

Agenda. Små avlopp i den kommunala vattenplaneringen. Därför vill miljöenheten ha va-plan. Helena Segervall

Agenda. Små avlopp i den kommunala vattenplaneringen. Därför vill miljöenheten ha va-plan. Helena Segervall 2013-11-19 Mälarens Vattenvårdsförbund Agenda Introduktion Strängnäs kommun och miljöenheten Tillsyn små avlopp Aktuellt ärende Små avlopp - vattenplanering Helena Segervall Förnamn Efternamn 2008-05-27

Läs mer

Verksamhetsplan Servicenämnden Sammanfattning Servicenämndens arbete fortsätter även under 2013 att struktureras och skapa goda förutsättningar för fullföljande och utveckling av uppdraget som tillförts

Läs mer

SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD. Kommundirektör/Sektorschef Karina Djurner. Ekonomi och upphandling. Personal. Funktionschef Anders Pettersson

SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD. Kommundirektör/Sektorschef Karina Djurner. Ekonomi och upphandling. Personal. Funktionschef Anders Pettersson SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD Kommundirektör/Sektorschef Karina Djurner Kansli/ stöd till politiska beredningar och upphandling Personal Miljöoch hälsoskydd Funktionschef Lena Magnusson Funktionschef

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 11.00 ande Christina Bröms (C), ordförande Åke Falk (C), vice ordförande Margareta Ahlström (MOP) Karolina

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. 2014-11-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Oscar Pantzar (M), ersättare

Läs mer

Riktlinjer för Simrishamns kommuns sociala investeringsfond inriktning och handläggning Hid nr:

Riktlinjer för Simrishamns kommuns sociala investeringsfond inriktning och handläggning Hid nr: För förvaltningschefsgruppen 1 (5) SKRIVELSE (Diskussionsunderlag) 2014-08-14 Roland Persson Socialchef Kommunstyrelsen Riktlinjer för Simrishamns kommuns sociala investeringsfond inriktning och handläggning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden 2009-08-20 39 (46) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, den 20 augusti 2009, klockan 18.00-19.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Jörgen

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

PROGRAM 15/4. Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet. Miljöövervakning Vad händer nu?

PROGRAM 15/4. Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet. Miljöövervakning Vad händer nu? PROGRAM 15/4 Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet Planering enligt PBL Miljöövervakning Vad händer nu? VATTENDIREKTIVET VATTENSTRATEGISKA ENHETEN Genom råd och dåd långsiktigt bevara

Läs mer

Verksamhetsplan kommunstyrelsen

Verksamhetsplan kommunstyrelsen Verksamhetsplan kommunstyrelsen 2012-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 sidan 1 av 6 Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Verksamhetsbeskrivning... 2 Mål... 2 Inriktning... 2 Vara en del

Läs mer

Återrapportering från Gotland kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Gotland kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Gotland kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun Revisionsrapport Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun 2010-08-25 Erland Gustafsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 (5) Reglemente för intern kontroll Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram SLUTRAPPORT 2010-07-12 Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen 205 15 Malmö Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram Projektets namn: Naturvårdsprogram Kontaktperson på kommunen:

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.3

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.3 Allmänt reglemente för kommunstyrelse och nämnder Antaget av kommunfullmäktige 2007-02-26, 84 Reviderat av kommunfullmäktige 2012-04-10, 34 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-05-11, 63 Nämnds ansvar och

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 1 (10) 2005-06-13 31. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Inledande bestämmelser 1 Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun Riktlinjer för uppföljning Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 11/KS 0157 Datum: 2011-08-22 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf: Gäller från: 2011-09-01

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Förslag till ändrade riktlinjer och avgifter för bygglov för

Förslag till ändrade riktlinjer och avgifter för bygglov för Förvaltning Anna Mattsson Martin Lindahl Diarienummer 2014-05-28 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden solenergianläggningar Ärendebeskrivning solenergianläggningar har arbetats fram utifrån att det via telefonsamtal

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff)

Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff) Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff) Den 27 maj 2015 i Ljungby Deltagare: Anders Karlsson, Ronneby kommun Anette Andersson, Tingsryds kommun Ann-Sofi Persson, Ljungby kommun Bertil Bengtsson,

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Hemtjänsten 2013 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kommunen ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning, vilket betyder att kommunen ska hushålla med sina

Läs mer

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Kultur i Halland Ingemar Andréasson Utvecklingsledare Datum Diarienummer 20150427 RS140512 Driftnämnden för Kultur och skola Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet

Läs mer

Återrapportering från Upplands-Bro kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Upplands-Bro kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Upplands-Bro kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer