Verksamhetsplan för Samhällsbyggnadsnämnden åren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan för Samhällsbyggnadsnämnden åren 2015-2017"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse 1 (20) Datum Diarienummer A0032 Samhällsbyggnadschef Rune Brandt Verksamhetsplan för Samhällsbyggnadsnämnden åren Inledning Verksamhetsplanen beskriver den verksamhet nämnden ansvarar för. Syftet är att ge en samlad bild av verksamhetens innehåll samt att fungera som ett stöd för planering, styrning och ledning av verksamheten. Efter denna inledning följer en verksamhetsbeskrivning som omfattar dels verksamhetens olika avdelningar, deras huvuduppdrag och prioriterade utvecklingsområden, dels nämndens särskilda satsningar för Härefter presenteras nämndens effektmål för Dessa kopplas till kommunens strategiska inriktningsmål. För respektive effekt- och inriktningsmål anges även vilka indikatorer som används för att mäta måluppfyllelse, samt vilka aktiviteter som ska genomföras för att målen ska uppnås. Sedan anges nämndens ramar för 2015 genom en redovisning av nämndens ekonomi och de investeringar som nämnden avser genomföra från och med 2015 till och med Slutligen redovisas nämndens personalresurser och här görs även jämförelser med tidigare års budget och bokslut. Samverkan kring denna verksamhetsplan med de fackliga organisationerna har ägt rum Verksamhetsplanen antogs av samhällsbyggnadsnämnden Sidan Inledning 1 Verksamhetsbeskrivning 2 Effektmål 5 Aktiviteter för uppfyllelse av inriktnings- och effektmål 9 Ekonomi 16 Personal 20 Trelleborg2000, v 1.0, Samhällsbyggnadsnämnden Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Algatan 13 Fax: E-post: Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

2 2 (20) Verksamhetsbeskrivning Verksamhetens organisation Förvaltningen har idag en gemensam administration under förvaltningschefen och därutöver fyra avdelningar (Mät & Karta, Plan & Bygg, Hållbar utveckling samt Miljö) med varsin avdelningschef. Förvaltningen arbetar för närvarande med en organisationsöversyn. Förvaltningen kommer under hösten lämna förslag på organisationsförändring. Framtagande av underlag, riskbedömning och samverkan med fackliga organisationer pågår. Styrning och ledning För en ändamålsenlig styrning och ledning av samhällsbyggnadsnämnden är nedanstående moment/delar av fundamental betydelse. Behovsutredning, tillsyns-/kontrollplan och konsekvensanalys Varje sakområde inom förvaltningen genomför en behovsutredning utifrån ansvar enligt övergripande mål, reglemente och övriga uppdrag. Avdelnings- och förvaltningschef lämnar efter handpåläggning behovsutredningen till nämnden. I varje steg flyttas ansvaret för en eventuell resursbrist och formellt beslut tas av den instans som förfogar över resurserna. Tillsyns-/kontrollplaner anger hur stora resurser som satsas på respektive område under verksamhetsåret. Vid eventuellt bristande resurser presenteras en konsekvensanalys inför beslut. Tidsredovisning För att kunna planera, styra och vid behov omfördela resurser inom förvaltningen behövs ett system för tidsredovisning. Förvaltningen införde tidsredovisning Verksamhetsplaner För att bryta ned kommunens övergripande mål, ansvar enligt reglementet, deltagande i regionala projekt, åtgärder till följd av vattenförvaltningsarbetet, m.m. behövs en förvaltningsövergripande verksamhetsplan. Aktiviteterna i denna bryts därefter ned och utvecklas i verksamhetsplaner för avdelningarna. Varje medarbetare tar utifrån detta fram en individuell plan. Uppföljning och utvärdering av verksamhetsplaner Årlig uppföljning och utvärdering av genomförda aktiviteter genomförs och utifrån denna övervägs omprioriteringar.

3 3 (20) Verksamhetens omfattning Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom sakområdet plan- och bygg. I detta ingår bland annat att leda arbetet med den kommunala planläggningen av mark/vatten och se till att markens lämplighet för bebyggelse prövas genom detaljplanläggning. Nämnden ansvarar för att i planfrågor och bygglovsärenden driva miljö-, hälsoskydds- och naturfrågor. Nämnden ansvarar vidare för att under kommunstyrelsens ledning svara för att kommunen har en av fullmäktige antagen översiktsplan. Nämnden ansvarar för kommunens mätnings-, kart- och GIS-verksamhet. I detta ingår licenser, kompetensutbildning samt datatekniska sakfrågor. Nämnden ansvarar genom Miljöavdelningen för uppgifter inom miljöbalkens område samt i övrigt svara för de uppgifter som enligt lag eller författning åligger kommun eller nämnd som svarar för miljö- och hälsoskyddsfrågor. Nämnden utövar den omedelbara tillsynen över hanteringen av livsmedelslagen och med stöd av denna lag meddelade föreskrifter. Nämnden svarar för att driva miljöutvecklingsarbete och miljöprojekt i kommunen. Verksamhetens utmaningar Förvaltningen Förvaltningen kommer kvalitetssäkra den tidsredovisning som infördes Vidare kommer kommunens jämställdhetsplan att inarbetas i avdelningarnas verksamhetsplaner. Eventuell organisationsförändring från Den fördjupade översiktsplan kommer för staden i relevanta sakfrågor att vara den sammanhållande länken i arbetet. Externt kommer införandet av kundtjänst vara den stora utmaningen. För bättre externa kontakter kommer förvaltningen utveckla insatserna med branschmöten och synlighet på olika sätt. Plan & Bygg Befolkningsmålet år 2025, hållbarhetsfrågorna i den fysiska planeringen, stadens trafikinfrastruktur, genomförande av den fördjupade översiktsplanen och klimatförändringarna är några av de stora utmaningarna. Branschmöten och medborgardialog kring olika sakfrågor. Mät & Karta Förutsättningarna för ansökan om bildande av kommunal lantmäterimyndighet kommer utredas under Arbetet med att utveckla GISfunktionaliteter fortsätter och därigenom också spridningen av GISanvändandet till övriga förvaltningar. Hållbar utveckling Miljöbokslut för kommunen tas fram med koppling till de lokala miljömålen. Projektarbetet fortsätter med en volym som tidigare. Vattendragsgrupper enligt Tullstorpsåmodellen längs övriga vattendrag. Dialogen med medborgarna i hållbarhetsfrågor utvecklas. Miljö Vattenförvaltningsarbetet och samverkan med tekniska förvaltningen. Fortsatt arbete med effektivitet och metodutveckling i tillsynen. Övertagande av tillsyn från Länsstyrelsen. Branschmöten och medborgardialog kring olika sakfrågor.

4 4 (20) Särskilda satsningar 2015 Snorkelled Trelleborgs kommuns landområde har en förhållandevis liten yta avsedd för rekreation, men utanför kusten finns en rik naturmiljö som inte får så stor uppmärksamhet på grund av dess otillgänglighet. En snorkelled är ett bra sätt att öka den tillgängligheten och samtidigt informera allmänheten om kommunens havsmiljö på ett spännande och interaktivt sätt. Leden kan beskrivas som en naturstig under vattnet och kan bestå av flera undervattenskyltar på cirka 1-2 meters djup. Det finns endast ett fåtal snorkelleder i landet, bl.a. vid Rörvik på Sydkoster, Göteborg, i Skälderviken, samt Blekinge och Stockholm. Trelleborgs kust erbjuder en rik undervattensmiljö, och vid det föreslagna reservatet utanför Skåre badplats finns en badplats som skulle kunna lämpa sig väl för en ny snorkelled. Ett annat alternativ kan vara Dalabadet, där tillgängligheten till vattnet för badgäster är större. En inventering av förutsättningarna utförs inom projektet. 10 st. undervattenskyltar med information om det rika lokala botten djur och växtliv installeras på botten utanför lämplig badplats, beroende på förutsättningarna. Skyltarna utgörs av betongfundament om cirka 60 x 40 cm. Handtag monteras fast i fundamenten för besökare att hålla sig fast vid. Undervattenskyltar ämnade för ändamålet monteras på betongfundamentet. Bojar markerar ut skyltarnas positioner. En informationsskylt om snorkelleden sätts upp på land. Information om snorkelleden presenteras på Kommunens hemsida och i lokala medier. Vattenprov för hushåll med barn Många brunnar på landsbygden visar en försämrad kvalitet med avseende på mikrobiologi och kväveföreningar. Detta är föroreningar som man inte märker av när man dricker vattnet. Av denna anledning erbjuder vissa kommuner ett gratis vattenprov till de hushåll som väntar eller har små barn (<2 år). Bakterier kan komma från avloppsvatten eller stallgödsel och nitrat/nitrit från gödningsmedel eller avlopp. Hushållen beställer provflaskor direkt från laboratorium och intyg från mödravården ger rätt till ett gratis vattenprov. Kommunen får en kopia på analyssvaret och kan använda detta som ett underlag i miljöövervakningen. Med GISanalys kan hushåll med barn yngre än 2 år sökas fram och denna insats innehåller även riktade informationsinsatser.

5 5 (20) Effektmål I detta avsnitt redovisas de effektmål som nämnden antagit för verksamheten. Inledningsvis anges de effektmål som nämnden åtar sig att uppnå under För varje effektmål anges även vilka indikatorer som ska användas för att mäta måluppfyllelse, samt målvärden för Effektmål med indikatorer och målvärden Strategisk inriktning Inriktningsmål Effektmål Indikator Målvärde 2015 Livskvalitet hälsa, trygghet, boende, upplevelser Trelleborgs kommun ska upplevas som en trygg och attraktiv plats att leva och bo i med hög livskvalitet Kunden ska uppleva en god service vid frågor till förvaltningen Bygglov-, miljörespektive mät- och kartverksamh eten ska vid kundundersö kningar ha minst 80 % nöjda kunder. > 8 I överklagnings ärenden ska 90 % av nämndens beslut stå fast vid en överprövning. > 9 Nämndens behovsutredning och Länsstyrelsens senaste tillsyn över plan- och byggnadsväsende t i Trelleborg visar inte på några brister som inte åtgärdats eller har en plan för åtgärdande. Länsstyrelsen s senaste utlåtande Samhällsbygg nadsnämnden s senaste behovsutredn ing inom sakområdet. Inga konstater ade brister Resurser finns för att hantera ansvaret Nämndens behovsutredning och Länsstyrelsens senaste tillsyn Länsstyrelsen s senaste utlåtande Inga konstater ade brister

6 6 (20) över miljötillsynen i Trelleborg visar inte på några brister som inte åtgärdats eller har en plan för åtgärdande. Samhällsbygg nadsnämnden s senaste behovsutredn ing inom sakområdet. Resurser finns för att hantera ansvaret Nämndens behovsutredning och Länsstyrelsens senaste tillsyn över livsmedelskontro llen i Trelleborg visar inte på några brister som inte åtgärdats eller har en plan för åtgärdande. Länsstyrelsen s senaste utlåtande Samhällsbygg nadsnämnden s senaste behovsutredn ing inom sakområdet. Inga konstater ade brister Resurser finns för att hantera ansvaret Upplevelsen av Trelleborgs kommun ska hos invånare och besökare förstärkas utifrån kommunens genuina värden Kunderna kan förstå ärendets gång och har förståelse för handläggningstid erna. Besked att bygglovansök an är komplett/beh över kompletteras ska lämnas inom maximalt två veckor från ärendets ankomst. På sikt är målet att besked ska lämnas inom en vecka. < 10 arbetsdagar 80 % av alla bygglov- och anmälningsär enden ska klaras inom åtta veckor från det att ärendet är komplett. < 40 arbetsdagar Ekonomi i balans Verksamhete ns resultat ska överensstäm ma med Budgeten klaras

7 7 (20) budget Arbete näringsliv, utbildning, självförsörjning Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar stimuleras och erbjuds rätt förutsättningar för att lyckas i vuxenlivet Tillgängligheten till och kunskapen om kust-, slätt- och backlandskapen i Trelleborgs kommun ska öka Antal förskolebarn som genom förvaltningen s medverkan besöker natur- och kulturmiljöer i Trelleborgs kommun ska årligen uppgå till minst 500 elever > 500 elever Minst 125 barn och ungdomar ska årligen delta i natur- /miljöundervi sning > 125 barn och ungdoma r Barn och ungas delaktighet i samhällsprocesse r ska öka genom fortsatt stöd till utbildning i naturvård och deltagande i konkreta planeringssituati oner Minst 3 förskolor och skolor ska delta med elever i ett aktuellt detaljplanproj ekt > 3 förskolor och skolor Trelleborgs kommun ska arbeta för att andelen kommuninvånare som är självförsörjande ökar genom eget arbete. Senast år 2015 ska Trelleborgs kommun tillhöra de åtta kommunerna med högst självförsörjningsgrad i Skåne Långsiktig hållbar tillväxt miljö, ekonomi, infrastruktur Trelleborgs kommun ska utvecklas utifrån en god miljömässig samhällsplanering och senast år 2015 ska Trelleborgs kommun tillhöra de åtta kommunerna i Skåne med lägst påverkan på miljön Samhällsplanerin gen ska bidra med en långsiktigt hållbar utveckling av Trelleborgs kommun Andelen jungfrulig mark som ianspråktas vid planläggning ska minska Andelen Minsknin g jämfört med 2014 Ökning

8 8 (20) bostäder i kollektivtrafik nära lägen ska vid planläggning öka Statusen i kommunens yt-, kust- och grundvattenfö rekomster ska uppfylla fastställda miljökvalitets normer Halterna av luftförorening ar ska uppfylla gällande miljökvalitets normer och därutöver ta hänsyn till särskilt känsliga grupper i samhället jämfört med 2014 Klara miljökvali tetsnorm erna Klara miljökvali tetsnorm erna

9 9 (20) Aktiviteter Strategisk inriktning - Livskvalitet Inriktningsmål - Trelleborgs kommun ska upplevas som en trygg och attraktiv plats att leva och bo i med hög livskvalitet Inriktningsmål - Upplevelsen av Trelleborgs kommun ska hos invånare och besökare förstärkas utifrån kommunens genuina värden Effektmål Aktiviteter - 1. Vattenprovtagning barn Särskild satsning I äskandet var denna satsning tänkt som en ramförstärkning. KFbeslutet är tydligt att detta ses som en engångsförstärkning. Ansvar Miljö. 2. Vattenprovtagning bekämpningsmedel Provtagning i enskilda vattentäkter på landsbygden, rapport, informationsinsats genom utskick till samtliga hushåll och på hemsidan. Ansvar Miljö. 3. Klimatanpassningsarbetet Arbetet fortlöper enligt plan och utvecklas beroende på nämndens initiativ under hösten Ansvar Hållbar utveckling. 4. Övertagande av tillsyn Kommunen har begärt övertagande av tillsyn från Länsstyrelsen från Länsstyrelsen har inte fattat beslut ännu. Ansvar Miljö. 5. Policydokument För en effektivare handläggning och ökad tydlighet skall följande policydokument tas fram eller uppdateras under 2015: - Buller i den fysiska planeringen - Trädpolicy - Mastpolicy - Solfångare/celler policy Ansvar Plan & Bygg. 6. Ny bygglovsprocess Från skall ny bygglovsprocess genomföras enligt modell från Hässleholm där alla ärenden inleds med inmätning i fält. Ansvar Plan & Bygg och Mät & Karta. 7. Gyllefred Hösten 2014 kommer en förvaltningsövergripande arbetsgrupp träffas för dialog kring området Gyllefred. Beroende på slutsatser från gruppen kommer arbete behöva utföras under 2015.

10 10 (20) Ansvar Plan & Bygg. 8. Individuell verksamhetsplanering Medarbetarna skall inför 2015 planera sin tid i en enkel övergripande individuell verksamhetsplan. Ansvar chefer med personalansvar. 9. Samverkan polismyndigheten Förvaltningen har flera beröringspunkter med polismyndigheten och årligt samverkansmöte för dialog planeras. Ansvar Miljö. Kunden ska uppleva en god service vid frågor till förvaltningen. 10. Företagsklimatet Förvaltningens avdelningsplaner för verksamheten 2015 (se exempel VP Miljö för 2013) skall innehålla ett kapitel där avdelningens insatser gentemot företagen analyseras utifrån resultaten i de enkäter och undersökningar som genomförs (egna, Insikt, Svenskt Näringsliv, m.fl.). Utifrån analysen skall verksamhetsplanerna innehålla konkreta åtgärder. Ansvar Miljö, Plan & Bygg, Mät & Karta och Hållbar utveckling. 11. Kundtjänst Förvaltningen kommer att gå in i kommunens kundtjänst. Arbetsuppgifter kommer stegvis att flyttas till kommunledningsförvaltningen och 2015 kommer att bli ett uppbyggningsår. Ansvar Administrationen. 12. Branschmöten För en löpande och förbättrad samverkan med kommunens företag kommer satsningen på branschmöten utvecklas ytterligare och fler målgrupper mötas. Ansvar Miljö, Plan & Bygg och Hållbar utveckling. 13. Lantbruksmöte Våren 2015 genomförs aktivitet där samtliga lantbrukare bjuds in till ett samverkansmöte som enligt planerna planeras tillsammans med LRF. Ansvar Miljö. 14. Dricksvattenmöten För information till medborgarna på landsbygden ordnas tre dricksvattenmöten i lokaler på landsbygden där information om enskild vattenförsörjning ges. Ansvar Miljö. 15. Kunduppföljning För utvärdering och verksamhetsutveckling skall kundenkäter genomföras på samtliga

11 11 (20) avdelningar. Ansvar Miljö, Plan & Bygg, Mät & Karta och Hållbar utveckling. 16. Arkiv Mät & Karta Arkivet på Mät & Karta innehåller en betydande mängd kartor och övriga handlingar från flera decennier tillbaka. Genomgång behövs i samverkan med antikvarie för bedömning av hur olika typer av handlingar och dokument skall hanteras. Arbetet påbörjas under Ansvar Mät & Karta. 17. Planhandlingsarkiv Planhandlingar har tidigare arkiverats både på Mät & Karta och Plan & Bygg. Från arkiveras dessa enligt upprättad rutin gemensamt på förvaltningen. Ansvar Rune. 18. Jämställdhet Kommunens fastställda jämställdhetsplan inarbetas i relevanta delar i avdelningarnas verksamhetsplaner. Ansvar Miljö, Plan & Bygg, Mät & Karta och Hållbar utveckling. 19. Utredning KLM Utredning rörande möjligheten att bilda en kommunal lantmäterimyndighet (KLM) skall genomföras och redovisas för nämnden senast Ansvar Mät & Karta. Nämndens behovsutredning och Länsstyrelsens senaste tillsyn över plan- och byggnadsväsendet i Trelleborg visar inte på några brister som inte åtgärdats eller har en plan för åtgärdande. 20. Bygglov och PBL-tillsyn Genomförande av verksamhetsplanen. Ansvar Plan & Bygg. 21. OVK- och hissregister Digitala register upprättas i Byggreda och rutin tas fram för uppföljning och påminnelser. Ansvar Plan & Bygg. 22. Detaljplaner Genomförande av verksamhetsplanen och planprioriteringslistan. Ansvar Plan & Bygg. 23. Grundkartor och nybyggnadskartor Genomförande av verksamhetsplanen. Ansvar Mät & Karta. Nämndens behovsutredning och Länsstyrelsens senaste tillsyn över miljötillsynen i Trelleborg visar inte på några brister som inte åtgärdats eller har en plan för åtgärdande. 24. Miljöinspektör Rekrytering av miljöinspektör under våren. Ansvar Miljö. 25. Miljötillsyn Genomförande av tillsynsplanen. Ansvar Miljö. 26. Förorenad mark Handlingsplan Tillsynsområdet förorenad mark är mycket omfattande och handlingsplan behövs för att mer detaljerat tydliggöra prioriteringar mm.

12 12 (20) Handlingsplanen skall möta och prioriteras utifrån den fördjupade översiktsplanens strategier för hamnstad möter kuststad. Ansvar Miljö. 27. Tillsynskort Från genomföra tillsyn enligt miljöbalken med tillsynskort enligt exempel från Miljösamverkan Östra Skaraborg. Tillsyn över 1-2 fokusområden där samtalet och dialogen är det centrala. Finns inga anmärkningar överlämnas kortet på plats och vid återkomst till kontoret noteras tillsynsbesöket i Miljöreda med fokusområde och bedömning. Finns anmärkningar skall föreläggande meddelas och detta görs från kontoret. Ansvar Miljö. Nämndens behovsutredning och Länsstyrelsens senaste tillsyn över livsmedelskontrollen i Trelleborg visar inte på några brister som inte åtgärdats eller har en plan för åtgärdande. Kunderna kan förstå ärendets gång och har förståelse för handläggningstiderna. Verksamhetens resultat ska överensstämma med budget. 28. Livsmedelskontroll Genomförande av kontrollplanen för Ansvar Miljö. 29. Serviceåtaganden Utveckla serviceåtaganden i avdelningsplanerna för de vanligaste ärendetyperna på respektive avdelning. Ansvar Miljö, Plan & Bygg och Mät & Karta. 30. Ekonomiredovisning Ekonomin i projekten skall inte vara sammanblandad med förvaltningens övriga verksamhet. Ansvar Rune. 31. Taxor och avgifter Under året skall översyn göras av förvaltningens samtliga taxor och avgifter. Ansvar Miljö, Plan & Bygg och Mät & Karta. 32. Samverkan - Stöd och bidrag Sedan en tid tillbaka finns en EU-samordnare anställd i kommunen. Den verksamhet som idag finns inom hållbar utveckling har en lång tradition av lyckade EU- och statliga ansökningar. Övriga avdelningar ser i vardagen inte alltid de möjligheter som finns och därför tas initiativ till en samverkansgrupp med representanter för avdelningarna som träffas 2-3 gånger per år. Ansvar Rune.

13 13 (20) Strategisk inriktning - Arbete Inriktningsmål - Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar stimuleras och erbjuds rätt förutsättningar för att lyckas i vuxenlivet Inriktningsmål - Trelleborgs kommun ska arbeta för att andelen kommuninvånare som är självförsörjande ökar genom eget arbete. Senast år 2015 ska Trelleborgs kommun tillhöra de åtta kommunerna med högst självförsörjningsgrad i Skåne Effektmål Tillgängligheten till och kunskapen om kust-, slätt- och backlandskapen i Trelleborgs kommun ska öka. Aktiviteter 33. Sponsring busskort Fortsatt sponsring av bussresor genom busskort. Ansvar Hållbar utveckling. 34. Snorkelled Särskild satsning Ansvar Hållbar utveckling. Barn och ungas delaktighet i samhällsprocesser ska öka genom fortsatt stöd till utbildning i naturvård och deltagande i konkreta planeringssituationer. 35. Samverkan fysisk planering Barn och unga bjuds löpande in i lämpliga planeringssituationer. Ansvar Plan & Bygg och Hållbar utveckling. Strategisk inriktning Långsiktig hållbar tillväxt Inriktningsmål - Trelleborgs kommun ska utvecklas utifrån en god miljömässig samhällsplanering och senast år 2015 ska Trelleborgs kommun tillhöra de åtta kommunerna i Skåne med lägst påverkan på miljön Effektmål Aktiviteter Miljöbokslut Framtagande av ett miljöbokslut där arbetet mot de nationella, regional och lokala miljömålen kan följas. Ansvar Hållbar utveckling. 37. Projekten - Hållbar utveckling Genomförande av pågående projekt och löpande ansöka om nya för en konstant volym. Ansvar Hållbar utveckling. 38. Vattendragsgrupper Senast presentera en strategi för bildande av vattendragsgrupper (modell Tullstorpsån) längs samtliga vattendrag senast Ansvar Hållbar utveckling. 39. Stadens vattendrag I samverkan med tekniska förvaltningen arbete med strategi U4. i FÖPen. Meandring, tvåstegdiken, kantzoner, m.m. enligt Tullstorpsåmodellen. Ansvar Hållbar

14 14 (20) utveckling. 40. Vattenförvaltning mot god status Genomförande av de aktiviteter som krävs enligt vattenmyndighetens åtgärdsprogram. Ansvar Miljö, Hållbar utveckling och Plan & Bygg. Samhällsplaneringen ska bidra med en långsiktigt hållbar utveckling av Trelleborgs kommun. 41. Övre innerstaden Aktivitet som kopplar till strategi G1 i FÖPen. Förvaltningsövergripande projekt med fokus på vad som skall hända på Övre när bussarna försvinner dels under mellanperioden och på längre sikt. Ansvar Plan & Bygg. 42. Sjöstaden väster Aktivitet som kopplar till strategi G1 i FÖPen. Förvaltningsövergripande projekt och utredningar som underlag inför framtida utveckling av området. Ansvar Plan & Bygg. 43. Verksamhetsområde väster Aktivitet för ökad flexibilitet, attraktivitet och beredskap för klimatförändringar inom området. Ansvar Plan & Bygg. 44. Energieffektivisering och Fossilfritt 2020 Energieffektivisering skall vara i fokus vid tillsyn enligt miljöbalken och i den fysiska planeringen. Förvaltningen skall i samverkan med övriga förvaltningar medverka till arbetet mot Fossilfritt Ansvar Hållbar utveckling och Miljö. 45. Trafikinfrastruktur Frågorna om eventuell ny detaljplan för ringväg fram till väg 9, nedfart till hamnen, logistikcentrat och befintliga vägar kommer att kräva insatser under Ansvar Plan & Bygg. 46. Kommunens mätcenter Mät & Karta har införskaffat mätbussar och mätutrustning. Verksamheten är till delar avgiftsfinansierad och möjligheten för kommunens övriga förvaltningar/bolag att nyttja avdelningen för insatser sker idag inte i den omfattning som det kunde. Ansvar Mät & Karta. 47. Stadsmiljöutveckling Förvaltningsövergripande dialog om innerstadens användning/utveckling. Ansvar Plan & Bygg. 48. Naturgruppen Under 2014 bildades en förvaltningsövergripande naturgrupp som en del i en

15 15 (20) effektiv förvaltning av kommunens naturområden. Förvaltningen deltar och bidrar till utvecklingen av denna arbetsgrupp. Ansvar Hållbar utveckling. 49. Dalköpingeån Markanvändningskartan i FÖPen och strategi U2. föreslår ett ingrepp i Dalköpingeåns naturområde där ringvägen korsar denna vid Öster jär. Kompensationsåtgärder och även kompensation av naturvärden på annan plats har föreslagits. Rapport med översiktligt kostnadsberäknade kompensationsförslag tas fram. Ansvar Hållbar utveckling. 50. Hållbart resande Förvaltningen deltar i pågående projekt med koppling till Pågatågstrafiken i december Ansvar Rune. 51. Grönytor och gröna korridorer Strategi U2. i FÖPen handlar om att binda samman stadens grönytor i gröna korridorer. I dialog med tekniska förvaltningen och för icke kommunal mark föreslå åtgärder. Ansvar Hållbar utveckling. 52. Luftmätningar Senast presentera underlag med kostnader för en kontinuerlig mätning av luftkvaliteten i Trelleborg. Ansvar Miljö. 53. Marina reservatet Fastställelse av marint reservat. Ansvar Hållbar utveckling. 54. Landsbygdsstrategi Beredskap för deltagande i arbetet. Ansvar Rune. 55. Jämställt övre Genomförande av projekt om medel beviljas. Ansvar Plan & Bygg.

16 16 (20) Ekonomi I detta avsnitt presenteras de ekonomiska ramarna för respektive nämnd. I följande tabell redovisas verksamhetens samlade intäkter och kostnader. Taxor och avgift Översyn av nämndens taxor görs löpande och finns behov av förändringar lämnas förslag till kommunfullmäktige. Inga särskilda taxeförändringar planeras under perioden. Grundprincipen inom miljötillsynen är att den medborgare eller företagare som behöver insatser av myndigheten fullt ut skall bekosta detta. Inom livsmedelskontrollen finns centralt fastställda årsavgifter. Tabellen nedan visar utvecklingen vad gäller intäkter från taxor och avgifter under en period på cirka 10 år. Avdelning Bokslut 2003 Budget 2013 Bokslut 2013 Budget 2014 Plan & Bygg Miljö Inom förvaltningen pågår arbete med att höja kostnadstäckningen via taxor och avgifter vilket kan ses i tabellen ovan. Den förstärkning med två miljöinspektörer som nämnden tog beslut om våren 2013 finansieras fullt ut med avgifter. Statliga bidrag, EU-bidrag och liknande Förvaltningen har ett aktivt projektarbete och finansierar en betydande del av verksamheten med bidrag från olika håll. I tabellen nedan redovisas som exempel de ansökningar som blivit beviljade under våren Projekt Aktör Beslut Beviljat Klassificering av tätortsnära marker LONA kr Ghost Guard (Spökgarn) Region Skåne kr Rena o varma staden Vinnova kr Småskalig uppgradering av biogas Region Skåne kr Bidrag har så långt främst sökts för projekt inom miljö och hållbarhetsområdet. Under hösten 2014 planeras ansökningar kopplat till projekt inom jämställdhet och kommunikation.

17 17 (20) Nämndstotal i löpande priser Bokslut 2013 Budget 2014 Budget /- % 2014/15 Belopp i löpande pris (tkr) Verksamhetens intäkter % varav - bidrag taxor och avgifter % - övrigt % Verksamhetens kostnader % varav - personal % - lokaler (ej städ o fastighetsskötsel) % - kapitalkostnad % - övrigt % Summa nettokostnader % Budget 2014 i tablån avser den av kommunfullmäktige i juni 2013 fastställda budgeten inklusive tilläggsanslag tom juni Budget 2015 avser den i juni 2014 fastställda preliminära budgeten. I ovanstående tablå ingår ej projektanslag ur den sociala investeringsfonden för budget 2014 och 2015.

18 18 (20) I följande tabell redovisas kostnaderna för verksamhetens olika delar. Nämndens verksamhetsområden i löpande priser Bokslut 2013 Budget 2014 Budget /- % 2014/15 Belopp i löpande pris (tkr) Verksamhetens nettokostnader % varav 100 Nämnds- och styrelseverks % 215 Fys o tekn. Plan, bostadsförbät % 261 Miljö- o hälsoskydd, myndighet % 263 Miljö, hölsa o hållbar utveckl % Summa nettokostnader % Budget 2014 i tablån avser den av kommunfullmäktige i juni 2013 fastställda budgeten inklusive tilläggsanslag tom juni Budget 2015 avser den i juni 2014 fastställda preliminära budgeten. I ovanstående tablå ingår ej projektanslag ur den sociala investeringsfonden för budget 2014 och 2015.

19 19 (20) Nämndens investeringar i löpande priser Samhällsbyggnadsnämndens investeringsbehov under perioden redovisas i tabellen nedan. Nämndens har inga större investeringar och de är svåra att förutse. Bedömningen är att investeringarna inte överstiger kronor årligen. Tkr i löpande priser, netto Spec (tkr) Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Investeringstak* Investeringsram KF inv projekt Avvikelse mot tak *Enligt kommunfullmäktige Beloppen i tabellen ovan avviker i delar från de belopp som angavs i samhällsbyggnadsnämndens budgetskrivelse för 2015 och flerårsplan för Skälet är att eftersom investeringarna är på en låg nivå samt svåra att förutse är det bättre med ett fast utrymme.

20 20 (20) Personal I budget 2014 gjordes en omfördelning av resurser inom förvaltningen vilket föranledde arbetsbrist inom delar av förvaltningen. Tre medarbetare har varslats om uppsägning. Förstärkning har skett med två planarkitekter under våren och förstärkning med en visstidsanställd miljöinspektör planeras under hösten. Spec Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Antal tillsvidareanställda Antal visstidsanställda Antal årsarbetare 43,0 42,5 42,25 Sjukfrånvaro (%) 2,3 2,0 2,0 Sjukfrånvaron som ligger på en låg nivå följs månadsvis och redovisas för nämnden.

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget MILJÖ & HÄLSOSKYDD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Revisionsrapport Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Krokoms kommun 3 juni 2009 Therese Runarsdotter Revisionskonsult 2009-06-03 Therese Runarsdotter

Läs mer

Måndagen den 17 februari 2014 kl:18:30. 1 Medborgarförslag Hämtning av grovsopor. 3 Yttrande över motion angående renhållning av parker och gångvägar

Måndagen den 17 februari 2014 kl:18:30. 1 Medborgarförslag Hämtning av grovsopor. 3 Yttrande över motion angående renhållning av parker och gångvägar KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-01-29 Tid Måndagen den 17 februari 2014 kl:18:30 Plats Tumba kommunalhus, lokal 2, plan 2 Ärenden Justering 1 Medborgarförslag Hämtning

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Budget 2015 LOMMA KOMMUN

Budget 2015 LOMMA KOMMUN Budget 2015 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2016-2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Revisionsrapport Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Vallentuna kommun 2010-02-12 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1. Inledning...1 1.1 Syfte med granskningen...

Läs mer

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text]

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text] Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen [Skriv text] Årsredovisning för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll Kommunfullmäktige... 3 Viktiga händelser... 3 Om kommunfullmäktige...

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014-2015 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget FUNKTIONSSTÖD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 6 1.3 Nämnd/styrelse... 7 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

& 2012 STRÖMSTADS KOMMUN

& 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Mål & Budget 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Innehållsförteckning Inledning Budget 2 4 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Organisationsschema Övergripande principer för verksamhets- och ekonomistyrning 15

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Budget 2013 Plan 2014-2015

Budget 2013 Plan 2014-2015 1 (92) Budget 2013 Plan 2014-2015 2 (92) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omvärldsanalys 3 Ekonomiska förutsättningar Mörbylånga kommun 4 Skatter o statsbidrag 5 Befolkning och demografi 6 Resursfördelningssystemet

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg Verksamhetsplan och budget 2010 Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg 2 (17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Ekonomi... 5 Uppdrag, mål och inriktning... 5 Verksamhetsplanering och uppföljning...

Läs mer

Budget 2013 och plan 2014-2015

Budget 2013 och plan 2014-2015 Budget 2013 och plan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING S i d I N L E D N I N G - K o m m u n a l r å d e t h a r o r d e t 3 - F e m å r i s a m m a n d r a g 4 V E L L I N G E O C H O M V ÄR L D E N V i

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Årsredovisning facknämnder 2013. Miljö- och konsumentnämnden

Årsredovisning facknämnder 2013. Miljö- och konsumentnämnden Årsredovisning facknämnder Miljö- och konsumentnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Nämndens uppgift... 3 1.2 Tillsyn och prövning... 3 1.3 Miljöövervakning... 3 1.4 Kommunikation och samverkan...

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 BUDGET 2015 Utblick 2016-2017 Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 1 INNEHÅLL Budget 2015 - översikt 3 Styrsystemet i Västerås stad 4 God ekonomisk hushållning och finansiella mål 6 Strategisk plan

Läs mer

Budget 2011 och plan 2012-2013

Budget 2011 och plan 2012-2013 Budget 2011 och plan 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid INLEDNING - Kommunalrådet har ordet 3 - Fem år i sammandrag 4 VELLINGE OCH OMVÄRLDEN Vision och god ekonomisk hushållning - Styrkomponenter 5 - Vision

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Västerviks kommun årsredovisning 2014

Västerviks kommun årsredovisning 2014 Västerviks kommun årsredovisning 2014 Beslutad i kf 2015-03-23 Intäkter Avgifter 14,4 % Reavinster 0,4 % Skatter och bidrag 85,2 % Så här används kommunens pengar gymnasieskola och vuxenutbildning 8,7

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

Rapport 2001:01 Årsredovisning 2014

Rapport 2001:01 Årsredovisning 2014 Rapport 2001:01 Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Foto: Christina Fagergren Utgivningsår: 2015 ISBN: 978-91-7281-638-1 Besök också vår webbplats www.lansstyrelsen.se/stockholm LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS

Läs mer

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 2 INNEHÅLL 1 Majoritetens plattform... 7 1.1 Skola/Förskola... 7 1.2 Äldre och funktionshindrade... 7 1.3 Miljö/Energi... 7 1.4 Den offentliga maten...

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamhetsplan 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Dnr: 2013-2239 Fastställd av miljö- och byggnadsnämnden 2013-12-11, 294. Verksamhetsplan 2014 Miljö- och byggnadsnämnden F:\MOB\MBN\Verksamhetsplaner\Verksamhetsplan 2014\Verksamhetsplan MOB 2014.doc 2

Läs mer