Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2015"

Transkript

1 Verksamhetsplan 1 (12) Datum Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2015 Inledning Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen är kommunfullmäktiges beredande och verkställande organ samt svarar för den ekonomiska förvaltningen. Då kommunstyrelsen innefattar två förvaltningar, kommunledningsförvaltningen och räddningstjänsten, ingår även ansvar för att förebyggande åtgärder och räddningsinsatser enligt lagen om skydd mot olyckor genomförs. Genom särskilda beslut under hösten 2014 har kommunstyrelsen för 2015 tillförts kr för en förstudie avseende nytt personalsystem samt kr för överförande av arbetsuppgifter från samhällsbyggnadsförvaltningen till kundtjänst. I samband med att kommunfullmäktige den 18 december 2014 beslutade att revidera den i juni beslutade preliminära budgeten för år 2015 fick kommunstyrelsen och nämnderna i uppdrag att revidera sina verksamhetsplaner för år För kommunstyrelsen innebär budgetbeslutet att ytterligare ca 3,5 mnkr har tillförts. Genom dessa medel och en omfördelning av 1 mnkr inom kommunstyrelsens ram har utrymme skapats för nedanstående satsningar på totalt ca 4,5 mnkr. Verksamhetsbeskrivning Verksamhetens omfattning Kommunledningsförvaltningen Trelleborgs kommun tillhör de mest framgångsrika kommunerna i Sverige när det gäller befolkningsutveckling de senaste tio åren. Dock kommer det att krävas stora och samordnade insatser i arbetet med att uppnå befolkningsmålet om invånare år Under 2015 är det viktigt att på bästa sätt använda den nya regionaltågtrafiken för att marknadsföra Trelleborg som boende- och etableringskommun. Arbetet med infrastruktur och samordnad samhällsbyggnadsutveckling fortsätter. Med anledning av att regionaltåg börjar trafikera Trelleborgsbanan i december 2015 kommer året att präglas av arbetet med att förbereda Centralstationen med omnejd för trafikstarten. Vidare kommer förvaltningen i många avseenden att under 2015 och de kommande åren vara involverad i samhällsplaneringen i övrigt vad gäller nya bostadsområden. Verksamheten utökas med en fastighetsstrateg som bland annat ska arbeta med kommande utvecklingsprojekt som Övre och Sjöstaden samt intern samordning.

2 2 (12) Från att tidigare ha arbetat mycket med att effektivisera de interna processerna och utveckla organisationen, kommer kommunstyrelsen nu att använda den nya, mer effektiva och medborgarorienterade förvaltningen till att på bästa sätt stödja den kommunala kärnverksamheten. Kommunens förvaltningar och bolag ska ges bästa tänkbara förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Under 2015 ligger kommunstyrelsens fokus på att åstadkomma konkreta resultat för alla som bor och verkar i Trelleborg. Inledningsvis kommer 2015 dock att präglas av att det är första året på en ny mandatperiod, inte minst genom de olika utbildningsinsatser och andra inledande uppgifter som kommunledningsförvaltningen har ansvar för. Räddningstjänsten Räddningstjänsten har idag ett väl fungerande samarbete med främst Vellinge och Skurup men även med övriga räddningstjänster i området. Räddningstjänsten ska utveckla det förebyggande arbetet för att färre personer ska drabbas av olyckor och med målet att ingen ska omkomma till följd av en olycka i Trelleborgskommun. År 2015 går nuvarande avtal med SOS Alarm ut och ett nytt ska tecknas. I dagsläget har Trelleborgs kommun ett gemensamt avtal med de flesta räddningstjänsterna i Skåne och det hoppas vi fortsätter så i det nya avtalet med antingen SOS Alarm eller med den nya alarmeringsmyndigheten som utredningen inom området föreslår. Kommunen ska ha en kompetens och förberedd stab och krisledning som kan fungera under alla situationer på ett effektivt sätt. Räddningstjänsten kommer förhoppningsvis att finnas i nya lokaler både för den operativa styrkan och för dess övningsområde (Albäck). Budgetbeslutet i december medför inga förändringar för räddningstjänsten. Det kan dock nämnas att kostnaderna för det räddningstjänstutskott som föreslås inrättas bör belasta räddningstjänstens verksamhet. Strategiskt viktiga frågor Utöver ovan nämnda fokusområden kommer kommunstyrelsen att prioritera följande frågor under den kommande femårsperioden: Sveriges bästa arbetsgivare Varumärke och medborgarservice Förverkligande av den fördjupade översiktsplanen för Trelleborgs stad Landsbygdsstrategi Näringslivsutveckling Dessa områden är av särskilt stor betydelse för kommunens långsiktiga utveckling. För att bli framgångsrika inom dessa områden krävs en omfattande samverkan mellan flera av kommunens verksamheter och kommunstyrelsen har därför en viktig roll när det gäller att stödja förvaltningar och bolag samt att styra utvecklingen i den riktning som kommunfullmäktige beslutat. Region Skåne har i den regionala utvecklingsstrategin för Skåne pekat ut Trelleborg som en av de åtta regionala kärnorna i Skåne. Detta stämmer väl överens med identitetsbäraren Sydlig stad möter regional stad i förslaget till

3 3 (12) fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad. Under den kommande tiden behöver kommunen tillsammans med regionen och kommunerna i närområdet tydligare identifiera Trelleborgs roll som regional kärna och hur Trelleborg kan bidra till Skånes utveckling parallellt Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att fortsätta arbetet med att ta fram förslag om önskad sysselsättningsgrad. Inga särskilda medel har avsatts för arbetet. Det pågående arbetet tillsammans med de fackliga organisationerna kommer att fortsätta. Ett utskott med uppgift att intensifiera det strategiska arbetet med hållbarhetsfrågor kommer att inrättas under kommunstyrelsen. Utskottet ska bl.a. arbeta med ekosystemtjänster och cirkulär ekonomi samt med att förbättra mångfalden och integrationen i Trelleborg. Dessutom ska utskottet ytterligare lyfta jämställdhetsarbetet i kommunen och kommunen ska, som startpunkt i det arbetet, skriva under Europeiska deklarationen för jämställdhet i kommuner och landsting. För att initiera arbetet har det avsatts 1 mnkr till utskottet för hållbar utveckling. Det kan för närvarande inte bedömas hur den avsatta budgeten närmare kommer att användas. Det kan dock konstateras att ett undertecknade av den ovan nämnda jämställdhetsdeklarationen innebär ett antal åtaganden för kommunen. Inledningsvis ska en handlingsplan upprättas. När omfattningen av åtagandena är känd får det bedömas om arbetet kan utföras med befintliga personalresurser. En utredning ska göras gällande möjligheten att åka gratis kollektivtrafik inom kommunen. Inga särskilda medel har avsatts för utredningen. Frågan om gratis kollektivtrafik för vissa åldersgrupper har utretts tidigare. En fördjupad utredning kring gratis kollektivtrafik för alla bedöms kunna göras av kommunledningsförvaltningens kollektivtrafikansvarige tjänsteperson i samråd med Skånetrafiken. Som del i arbetet med att stärka såväl Trelleborgs stad som byarna på Söderslätt har 1 mnkr avsatts för näringslivsbefrämjande åtgärder. Som insatser nämns förbättring av kommunens näringslivsarbete externt och internt samt näringslivsfrämjande aktiviteter och utåtriktade aktiviteter. Ett näringslivsutskott kommer att bildas under kommunstyrelsen. Detta utskott ska arbeta med näringslivsfrågorna som organisatoriskt flyttas från Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB till kommunstyrelsen. Bolaget omvandlas till ett destinations- och eventbolag. Med anledning av beslutet om omorganisation behöver bolagets styrdokument ses över, liksom avtalet mellan kommunstyrelsen och bolaget som bl.a. reglerar kommunens ersättning till bolaget för utförda tjänster. I sammanhanget ska nämnas att kr har avsatts till destinationsutveckling. Förvaltningen bör också tillsammans med utskottet ta fram en handlingsplan för det fortsatta näringslivsarbetet och diskutera hur näringslivsarbetet bör organiseras under kommunstyrelsen. I den slutliga budgeten har avsatts kr för att ta fram en strategisk utvecklingsplan för stadscentrum. Detta för att förstärka centrumhandeln och titta på möjligheten att skapa ett centrum med utökade gågator och attraktiva besöksmål och mötesplatser.

4 4 (12) På tjänstepersonsnivå har samtal inletts med aktörerna i centrum kring att tillsammans ta fram en utvecklingsplan för centrum. Delar av de avsatta medlen kan användas i detta arbete. För arbete med landsbygdsutveckling har avsatts kr. Medlen kan användas som bidrag till föreningar för att genomföra olika typer av projekt och satsningar som utvecklar landsbygden. Det bör tas fram en bidragsmodell med kriterier för att få bidrag till landsbygdsprojekt. I detta sammanhang bör också diskuteras hur dessa bidrag ska förhålla sig till andra bidrag som är sökbara hos t.ex. kulturnämnden. För att komplettera tidigare utredningar om infart till hamnen, ska en ny utredning göras för att undersöka alternativa möjligheter. För utredningen har kr avsatts. Utöver avsatta medel finns även möjlighet att få EU-bidrag till bl.a. denna utredning genom den ansökan som nyligen har upprättats och sänts in. Den preliminära budgeten som beslutade i juni innehöll en allmän ramförstärkning för kommunstyrelsen om 2 mnkr. Medlen var i första hand avsedda för näringslivsutveckling, framtagande av landsbygdsstrategi samt en tjänst som fastighetsstrateg. I den slutliga budgeten har denna ramförstärkning minskats till 1 mnkr, varvid det har angetts att den ännu inte tillsatta tjänsten som fastighetsstrateg har prioriterats bort. Då tjänsten bedöms som viktig för dels den interna samordningen i fastighetsfrågor, dels de externa affärsmässiga kontakterna med exploatörer bör det övervägas om medel kan frigöras så tjänsten på sikt kan inrättas. Särskilda satsningar 2015 I budget 2015 har 400 tkr avsatts till evenemangspotten för att kunna arrangera tillfälliga evenemang i syfte att stärka Trelleborgs varumärke, stärka Trelleborgs position i regionen och sätta guldkant på vardagen för kommunens invånare.

5 5 (12) Effektmål Effektmål med indikatorer och målvärden Strategiska inriktningar Inriktningsmål Effektmål Indikator Målvärde 2015 Livskvalitet; hälsa, trygghet, boende, upplevelser Trelleborgs kommun ska upplevas som en trygg och attraktiv plats att leva och bo i med hög livskvalitet Trelleborg ska vara en kommun där invånare känner sig säkra och trygga Nöjd Medborgar Index; Räddningstjänst (SCB) Nöjd Medborgar Index; Trygghet (SCB) Trelleborgs kommun ska vara tillgänglig och ge medborgarna stort inflytande på kommunens verksamheter och beslut. Andel e-post med en enkel fråga som får svar inom två dagar (KKiK) Andel telefonsamtal till kommunen som får ett direkt svar på en enkel fråga (KKiK) 90 % 50 % Andel telefonsamtal som får ett gott bemötande vid en enkel fråga till kommunen (KKiK) 100 % Webbinformation (SKL) 90 % Nöjd inflytande index (SCB) 35 Upplevelsen av Trelleborgs kommun ska hos invånare och besökare förstärkas utifrån kommunens genuina värden Genom satsning på destinationsutveckling ska antalet besökare till kommunen öka Antal gästnätter (TEM) Arbete; näringsliv, utbildning, självförsörjning Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar

6 6 (12) stimuleras och erbjuds rätt förutsättningar för att lyckas i vuxenlivet Trelleborgs kommun ska arbeta för att andelen kommuninvånare som är självförsörjande ökar genom eget arbete. Senast år 2015 ska Trelleborgs kommun tillhöra de åtta kommunerna med högst självförsörjningsgrad i Skåne Trelleborg ska ha ett företagsklimat som stimulerar det befintliga näringslivet och leder till nya företagsetableringar NKI företagsklimat (SKL) 70 Långsiktigthållbar tillväxt; miljö, ekonomi, infrastruktur Trelleborgs kommun ska utvecklas utifrån en god miljömässig samhällsplanering och senast år 2015 ska Trelleborgs kommun tillhöra de åtta kommunerna i Skåne med lägst påverkan på miljön Nämnder och bolag ska uppleva att KS samordnar arbetet kring Trelleborgs Centralstation i tillräcklig omfattning och på ett effektivt sätt. Nöjd nämnd/styrelse index 1 Nöjd lednings index Övrigt; bidrar till samtliga strategiska inriktningsmål Kommunstyrelsen ska skapa goda förutsättningar för nämndernas och bolagens verksamhet Förvaltnings- och bolagsledningar ska uppleva kommunledningsförvaltningen som ett kompetent stöd En ökad andel av kommunens verksamhet ska finansieras med externa medel Nöjd lednings index Externa bidrag/ Verksamhetens kostnader 8 6% EU-bidrag/ 0,5% Verksamhetens kostnader 1 Nöjd lednings index kommer att presenteras årligen. Indexet tas fram genom en enkät som mäter (på en skala från 1-10) hur nöjd ledningsgruppen i respektive förvaltning och bolag är med kommunledningsförvaltningen gällande ett antal specifika aspekter.

7 7 (12) Aktiviteter för att uppnå respektive effektmål Effektmål Aktiviteter Trelleborg ska vara en kommun där invånare känner sig säkra och trygga Trelleborgs kommun ska vara tillgänglig och ge medborgarna stort inflytande på kommunens verksamheter och beslut. Genom satsning på destinationsutveckling ska antalet besökare till kommunen öka Trelleborg ska ha ett företagsklimat som stimulerar det befintliga näringslivet och leder till nya företagsetableringar Trygghetsmässa Risk- och sårbarhetsanalyser Vidareutveckla kundtjänst Vidareutveckla ungdomsforum Genomförande av målgruppsanalys Framtagande av kommunikationsplan Förtydligande av ägardirektiven för AB Östersjöterminalen och Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB (TKUAB) Framtagande av näringslivsstrategi och näringslivsplan i samarbete med näringslivet. Utredning av förutsättningarna för ett småföretagarcentrum och ett företagshotell. Nämnder och bolag ska uppleva att KS samordnar arbetet kring Trelleborgs Centralstation i tillräcklig omfattning och på ett effektivt sätt. Fortsätta med gemensamma avstämningar mellan berörda aktörer och kommunledningsförvaltningen Ta fram kommunikationsplan för både intern och extern kommunikation. Nämnder och bolag ska uppleva att KS samordnar verksamheten i tillräcklig omfattning. Investeringsprocessen ska bekräftas i en investeringspolicy med tillämpningsanvisningar Stödja rekrytering av framtida ledare genom att ett trainee-program startas för att ta tillvara på och utveckla intern kompetens. Leda och stödja arbetet med W3D3 och Meetings Implementering av styrsystem Omarbetning/uppdatering av policys och styrdokument Nämnder och bolag ska uppleva att KS samordnar verksamheten på ett effektivt sätt. Förändringar till följd av utredning om uppföljning av ramavtal och hantering av leverantörsfakturor ska genomföras Fortsätta utveckla löneöversynsprocessen genom att arbeta med och upprätta särskilda lönekriterier för ledare i samverkan med förvaltningarna.

8 8 (12) Fortsätta utveckla nämndsadministrationen genom internt nätverk som leds av kommunledningsförvaltningen Implementera Stratsys fullt ut Starta arbete med kommungemensam dokumenthantering. Förvaltnings- och bolagsledningar ska uppleva kommunledningsförvaltningen som ett kompetent stöd. En ökad andel av kommunens verksamhet ska finansieras med externa medel. Nämndsekonomuppdraget ska beskrivas i samverkan med respektive förvaltningsledning Utveckling av den konsultativa rollen gentemot förvaltnings- och bolagsledningar genom utbildning i ett konsultativt arbetssätt. Information/utbildning i EU-kunskap och ansökningsförfarande för samtliga nämnder/förvaltningar. Gemensam mall för beslutsunderlag för projekt med externa medel ska tas fram Modell för uppföljning av externa medel ska skapas

9 9 (12) Ekonomi Nämndstotal i löpande priser Bokslut 2013 Budget 2014 Budget /- % 2014/15 Belopp i löpande pris (tkr) Verksamhetens intäkter % varav - bidrag % - taxor och avgifter % - övrigt % Verksamhetens kostnader % varav - personal % - lokaler (ej städ o fastighetsskötsel) % - kapitalkostnad % - övrigt % Summa nettokostnader % Budget 2014 i tablån avser den av kommunfullmäktige i juni 2013 fastställda budgeten inklusive tilläggsanslag tom juni Budget 2015 avser den i december 2014 fastställda budgeten. I ovanstående tablå ingår ej projektanslag ur den sociala investeringsfonden för budget 2014 och Kommentarer Kostnaderna för politisk verksamhet är svårbedömda för 2015 eftersom det för närvarande inte fullt ut kan bedömas hur kostnaderna påverkas av de förändringar som har gjorts i den politiska organisationen och i arvodesbestämmelserna efter valet De högre personalkostnaderna 2015 beror till stor del på överflyttning av budget för förvaltningschefernas lönekostnader m.m. till kommunstyrelsen.

10 10 (12) Kommunstyrelsens verksamhetsområden i löpande priser Bokslut 2013 Budget 2014 Budget /- % 2014/15 Belopp i löpande pris (tkr) Verksamhetens nettokostnader % varav 100 Nämnds- och styrelseverksamhet % 110 Stöd till politiska partier % 130 Övrig politisk verksamhet % 215 Fys o tekn plan, bostadsförbättring % 220 Näringslivsfrämjande åtgärder % 230 Turistverksamhet -75 0% 249 Gator, vägar och parkering % 250 Parker % 263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling % 270 Räddningstjänst % 275 Totalförsvar och samhällsskydd % 300 Allmän fritidsverksamhet % 315 Allmän kulturverksamhet, övrig % 480 Fördelad administration (skola) % 510 Vård o omsorg enl Sol o HSL % 575 Ekonomiskt bistånd % 600 Flyktingmottagande % 610 Arbetsmarknadsåtgärder % 832 Buss, bil o spårbunden trafik % 921 Gemensam adm KLK, fördelad % 927 Gemensam adm Tekniska, fördelad % Summa nettokostnader % Budget 2014 i tablån avser den av kommunfullmäktige i juni 2013 fastställda budgeten inklusive tilläggsanslag tom juni Budget 2015 avser den i juni 2014 fastställda preliminära budgeten. I ovanstående tablå ingår ej projektanslag ur den sociala investeringsfonden för budget 2014 och % Förklaringar till vissa avvikelser Verksamhet 100, Neddragning med 500 tkr Verksamhet 110, Stöd till politiska partier minskar egentligen inte men i budget 2014 ingår en ombudgetering från Verksamhet 220, Ökad budget för landsbygdsutveckling, näringslivsutveckling, destinationsutveckling, cityutveckling, hamninfart och hållbar utveckling och jämställdhet.

11 11 (12) Verksamhet , 315, 480, 510, 575, 600, 610 och 927 är med från och med år 2015 eftersom budget har överförts till kommunstyrelsen för förvaltningschefernas lönekostnader m.m. Kommunstyrelsens investeringar i löpande priser Ny brandstation planeras för 15 mnkr år 2015 och 55 mnkr år Två släckbilar för totalt 7,3 mnkr planeras år 2016 respektive 2017 i Klagstorp respektive Anderslöv. Nytt personalsystem för totalt 7 mnkr planeras för åren 2015 och Då det ännu inte finns något slutligt förslag om Rådhusets ombyggnad har medel för detta inte kunnat tas med. Tkr i löpande priser, netto Spec (tkr) Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Investeringstak* Investeringsram KF inv projekt Avvikelse mot tak *Enligt kommunfullmäktige

12 12 (12) Personalekonomi Kommunstyrelsens förvaltningar beräknas år 2015 ha 135 tillsvidareanställda, varav 62 inom kommunledningsförvaltningen och 73 inom räddningstjänsten. Därutöver har kommunledningsförvaltningen lönekostnader för två fackliga heltidsuppdrag i kommunen. För räddningstjänsten anges antalet anställningar, även deltidsbrandmän. Under rubriken årsarbetare ingår däremot inte deltidsbrandmän då dessa har 0 procent arbetstidsgrad. För 2013 anges utförda årsarbeten (á 1700 timmar) medan för 2014 och 2015 anges totalt arbetstidsgrad för tillsvidareanställda och visstidsanställda med tidsbegränsade tjänster. Sjukfrånvaron har tidigare varit låg, men med ett antal långtidssjukskrivningar har den ökat ganska mycket. Prognosen är att sjukfrånvaron kommer att ligga på över 3 procent. Spec Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Antal tillsvidareanställda Antal visstidsanställda Antal årsarbetare 107,1 107,7 100,2 Sjukfrånvaro (%) 3,3 3,5 3,5

Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017, Trelleborgs kommun. Kvartetten föreslår satsningar med mål

Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017, Trelleborgs kommun. Kvartetten föreslår satsningar med mål Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017, Trelleborgs kommun. Kvartetten föreslår satsningar med mål att öka kvaliteten inom viktiga välfärdsområden, att öka kommunens attraktivitet för boende, näringsidkare

Läs mer

Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan Datum 2014-08-11 Verksamhetsplan 2015-2017 Överförmyndarnämnden Antagen i Överförmyndarnämnden 2014-09-03 Inledning Överförmyndarnämndens uppdrag är att utöva tillsyn över ställföreträdare

Läs mer

Verksamhetsplan för Kulturnämnden

Verksamhetsplan för Kulturnämnden Verksamhetsplan 1 (8) Datum 2014-09-01 KN Dnr. 2014/74 Verksamhetsplan för Kulturnämnden Inledning Kulturnämndens uppdrag är att driva kommunens stora kulturinstitutioner som Biblioteken, Kulturskolan,

Läs mer

Verksamhetsplan för arbetsmarknadsnämnden 2015

Verksamhetsplan för arbetsmarknadsnämnden 2015 1 (10) Datum 2015-01-09 Verksamhetsplan för arbetsmarknadsnämnden 2015 Beslutad 2014-09-15 Reviderad 2015-01-12 Trelleborg1000, v 1.0, 2008-09-16 Arbetsmarknadsnämnden Postadress: Box 63, 231 21 Trelleborg

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Verksamhetsplan Socialnämnden

Verksamhetsplan Socialnämnden Bilaga 77 Verksamhetsplan 1 (8) Datum Diarienummer 2014-09-23 SN 2014/231 Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden 2 (8) Inledning Gemensamt för socialnämndens verksamheter är att de ska arbeta förebyggande,

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplan 2017 2017-04-03 Kommunstyrelsens uppdragsplan 2017 KS 2017/0406 Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplanen innehåller planeringsförutsättningar, uppdrag, mål och fokusområden

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Verksamhetsplan Servicenämnden Sammanfattning Servicenämndens arbete fortsätter även under 2013 att struktureras och skapa goda förutsättningar för fullföljande och utveckling av uppdraget som tillförts

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 2015-10-14 Riktlinjer för styrdokument Kommunstyrelsen 2015-10-14 1 (4) Riktlinjer för styrdokument Inledning Styrdokument

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna)

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-02-11 Kvalitetschef Mattias Wikner 0410-73 34 40, 0708-81 74 35 mattias.wikner@trelleborg.se Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Trelleborgarna

Läs mer

Analys av budget för Kuststad 2025

Analys av budget för Kuststad 2025 PM 1 (6) Datum 2016-12-15 Analys av budget för Kuststad 2025 I denna intern PM och Arbetsmaterial, analyseras i ett första inledande utkast 2017 års budget för Kuststad 2025. Inledningsvis ges en kort

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

Pm att söka om medel till insatser för jämställdhet, antidiskriminering, barnrättsperspektivet och nationella

Pm att söka om medel till insatser för jämställdhet, antidiskriminering, barnrättsperspektivet och nationella Malmö stad Stadskontoret Pm att söka om medel till insatser för jämställdhet, antidiskriminering, barnrättsperspektivet och nationella minoriteter Inledning Kommunstyrelsens utskott för demokrati, jämställdhet

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

TEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET 2015

TEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET 2015 Bilaga 4 TEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET Enligt kommunstyrelsen 2014-03-05 Definitioner: Presentationen i översikten är uppdelad i 3 olika perspektiv med olika innebörd beroende

Läs mer

Kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret

Kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret Kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret Ordförande: Cecilia Lind Förvaltningschef: Eje Ringborn Vårt uppdrag Vi svarar för Kommunledningskontoret svarar för att Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Planeringsförutsättning för budget och verksamhetsplan 2015 med plan för åren 2016 till 2017

Planeringsförutsättning för budget och verksamhetsplan 2015 med plan för åren 2016 till 2017 Koncernkontoret Koncernstaben för ekonomistyrning Enheten för budget, redovisning och finansiering Datum 2014-09-16 Anna Benemark Planeringsförutsättning för budget och verksamhetsplan 2015 med plan för

Läs mer

Nämndsplan för valnämnden Antagen

Nämndsplan för valnämnden Antagen Nämndsplan för valnämnden Antagen 2011-08-22 1. Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens övergripande styrdokument, verksamhetsplan 2011-2014. I planen finns, förutom den långsiktiga visionen,

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-04-22 DNR KS 2015.033 EMELIE HALLIN SID 1/2 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Hemställan

Läs mer

Verksamhetsplan kommunstyrelsen

Verksamhetsplan kommunstyrelsen Verksamhetsplan kommunstyrelsen 2012-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 sidan 1 av 6 Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Verksamhetsbeskrivning... 2 Mål... 2 Inriktning... 2 Vara en del

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017. Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.0264 Innehåll Dokumenttyp: Plan Dokumentet gäller för: Kommunens nämnder och

Läs mer

Systematiskt effektiviseringsarbete - svar på motion

Systematiskt effektiviseringsarbete - svar på motion Missiv 1(1) Kommunstyrelsens förvaltning 2016-01-29 KS/2014:380 Handläggare Carina Stolt Tfn 0142-851 11 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Systematiskt effektiviseringsarbete - svar på motion Bakgrund

Läs mer

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 För den verksamhet som bedrivs i Next Skövde Destinationsutveckling AB, nedan kallat Bolaget, gäller dessa

Läs mer

Innehåll. Verksamhetsplan Stadskansliet

Innehåll. Verksamhetsplan Stadskansliet Innehåll Verksamhetsplan 2015 Stadskansliet 1 Innehåll Köpings kommun Rapporten skriven av: Kajsa Landström Antagen av: Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se. 2 Innehåll Innehåll

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Riktlinjer för Simrishamns kommuns sociala investeringsfond inriktning och handläggning Hid nr:

Riktlinjer för Simrishamns kommuns sociala investeringsfond inriktning och handläggning Hid nr: För förvaltningschefsgruppen 1 (5) SKRIVELSE (Diskussionsunderlag) 2014-08-14 Roland Persson Socialchef Kommunstyrelsen Riktlinjer för Simrishamns kommuns sociala investeringsfond inriktning och handläggning

Läs mer

Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice

Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice Stadsdelsdirektörens stab Sida 1 (7) 2015-05-17 Handläggare: Marie Khoury 08 508 18 042 Till Farsta stadsdelsnämnd 2015-06-11 Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

Jämställdhetspolicy för Västerås stad

Jämställdhetspolicy för Västerås stad för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige den 5 december 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Verksamhetsplan kommunstyrelsen

Verksamhetsplan kommunstyrelsen Verksamhetsplan kommunstyrelsen 2016-2019 sidan 1 av 6 Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Verksamhetsbeskrivning... 2 Mål... 2 Inriktningsmål... 2 Effektmål... 2 Utvärdering och uppföljning... 6 sidan

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan 1 (12) Datum 2014-09-24

Verksamhetsplan 1 (12) Datum 2014-09-24 Verksamhetsplan 1 (12) Datum 2014-09-24 Verksamhetsplan för bildningsnämnden 2015-2017 2 (12) Inledning Verksamhetsplanen beskriver den verksamhet nämnden ansvarar för. Syftet är att ge en samlad bild

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Ny näringslivsstrategi för Malmö stad - direktiv

Ny näringslivsstrategi för Malmö stad - direktiv Ny näringslivsstrategi för Malmö stad - Gunnar Bergström Näringsliv 040-34 40 34 2016-01-08 3 2 (10) Innehållsförteckning 1. BASFAKTA... 3 1.1. BAKGRUND... 3 1.2. UPPDRAGET... 3 1.3. BESTÄLLARE... 5 1.4.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Verksamhetsplan för Servicenämnden

Verksamhetsplan för Servicenämnden Verksamhetsplan 1 (10) Datum 2014-09-09 Verksamhetsplan för Servicenämnden Inledning Servicenämnden ansvar för kommunens interna service till förvaltningarna. Nämnden ansvarar för kommunens fastigheter

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR DESTINATION HALMSTAD AB

ÄGARDIREKTIV FÖR DESTINATION HALMSTAD AB ÄGARDIREKTIV FÖR DESTINATION HALMSTAD AB Organisationsnummer 556650-5227 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Destination Halmstad AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen, att arbeta för att utveckla

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Remiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram

Remiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2016.46 Datum: 2016-03-03 Miljöplanerare Annika Friberg E-post: annika.friberg@ale.se Kommunstyrelsen Remiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram

Läs mer

Näringslivsstrategi för Mora

Näringslivsstrategi för Mora Näringslivsstrategi för Mora I n n e h å l l Övergripande målsättning... 3 Specifika målsättningar till 2022... 3 Mått för uppföljning... 3 Målgrupper... 3 Strategi... 4 Fokusområden... 4 Förutsättningar...

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Remiss: Förslag till Handlingsprogram för regionala stadskärnor

Remiss: Förslag till Handlingsprogram för regionala stadskärnor 19, KS 2013-01-21 15:30 KS: 213/2012 2012-12-27 Dnr: KS213/2012 Handläggare Remiss: Förslag till Handlingsprogram för regionala stadskärnor Sammanfattning Stockholms läns landstings Tillväxt- och planeringsutskott

Läs mer

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen Sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2016-09-07 Näringslivsprogram Näringslivsprogrammet utgår från det kommunövergripande målet Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen.

Läs mer

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen December 2014 2014-12-19 2 (7) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND... 3 2. DRIFTBUDGET... 3 2.1. Förutsättningar... 3 2.2. Förslag... 4 3. ANALYS... 5 4. INTERNA

Läs mer

SL:s strategiska karta

SL:s strategiska karta 1 (8) Datum 2011-05-04 Identitet TN 1105-132 SL 2011-04030 Trafiknämnden SL:s strategiska karta Bakgrund SL:s ansvar för kollektivtrafiken omfattar allt fler resenärer och kraven på fungerande och miljöanpassad

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden Vårbokslut Miljöskyddsnämnden -05-07 Vårbokslut, Ansvarsenhet 40-41 Anvisning Nuläge Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Miljöskyddsnämnden har antagit en tillsyns- och verksamhetsplan för. Planen följs

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten Krokoms kommun 17 november 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 8 1

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst Fastställd i Direktion Innehållsförteckning VERKSAMHETSPLAN 2013... 1 Fastställd i Direktion... 1 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Befolkningsstatistik...

Läs mer

Fallprevention DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET Kommunstyrelsen

Fallprevention DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET Kommunstyrelsen Fallprevention DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 Dokumentet Fallprevention är framtaget av arbetsgruppen för fallprevention och är ett delprogram till Handlingsprogram trygghet

Läs mer

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2017-04-26 132 KS 257/16 Internationell policy för Mölndals stad 2017-2022 Beslut s förslag till kommunfullmäktige Förslaget till Internationell policy för Mölndals

Läs mer

Riktlinjer för Laholms kommuns styrdokument

Riktlinjer för Laholms kommuns styrdokument STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2016-06-03 DNR: 2015-000422 Antagen av kommunfullmäktige den 31 maj 2016 69 Gäller från och med den 1 juni 2016 Riktlinjer för Laholms kommuns styrdokument Inledning... 2 Definition

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE

KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE LULEÅ KOMMUN REGLEMENTE 1 (8) Kansliet KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE LULEÅ KOMMUN REGLEMENTE Dnr 2 (8) Kansliet Innehåll 1 Verksamhetsområde 3 2 Insynsplats 7 3 Kommunalrådens uppgifter och ansvarsområde

Läs mer

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun HANDLINGSPLAN 1(9) Kommunledningsförvaltningen Åsa Askerskär, 0550-882 29 asa.askerskar@kristinehamn.se Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Handlingsplan för EU-och internationellt i

Läs mer

Ansvaret för kollektivtrafiken i Västra Götalands län

Ansvaret för kollektivtrafiken i Västra Götalands län Ansvaret för kollektivtrafiken i Västra Götalands län Bakgrund Utredning och dialog sedan 2007 Syftet är att skapa bättre förutsättningar för en god ägarstyrning av kollektivtrafiken som stämmer med ny

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Förbundsöverenskommelse

Förbundsöverenskommelse Förbundsöverenskommelse 2012-12-17 Överenskommelse mellan medlemmarna och kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland KS-834/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 210

Läs mer

E-program för Jönköpings kommun

E-program för Jönköpings kommun E-program för Jönköpings kommun Ks 2008:225 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder E-program för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 303 1 2 1 (7) E-program för Jönköpings kommun

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Gemensam verksamhet i den nya nämndorganisationen

Gemensam verksamhet i den nya nämndorganisationen KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Anderson Tomas Holmgren Ulla Datum 2016-08-30 Diarienummer KSN-2015-2455 Kommunstyrelsen Gemensam verksamhet i den nya nämndorganisationen Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Sida 1(5) RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Bakgrund Marks kommuns riktlinjer för internationellt arbete och samarbete inom EU är grunden för kommunens internationella

Läs mer

Reviderad projektplan för framtagande av Trafikplan KS-2012/400

Reviderad projektplan för framtagande av Trafikplan KS-2012/400 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/400 2012-12-03 Kommunstyrelsen Reviderad projektplan för framtagande av Trafikplan KS-2012/400 Förslag till beslut

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019

Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-09-16 Handläggare Birgitta Spens Folkhälsonämnden Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har möjlighet

Läs mer

Frågor och svar gällande att delar av socialnämndens verksamhet kan komma att bli helägt kommunalt bolag

Frågor och svar gällande att delar av socialnämndens verksamhet kan komma att bli helägt kommunalt bolag Datum 1 (8) Frågor och svar gällande att delar av socialnämndens verksamhet kan komma att bli helägt kommunalt bolag Du som har en fråga som du inte hittar svar på här kan höra av dig till bolagisering@hoganas.se.

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI AL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2013-03-11 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 08-508 23 305 Susanne Forss-Gustafsson Telefon: 08-508

Läs mer

Granskning av ändamålsenlighet

Granskning av ändamålsenlighet Granskning av ändamålsenlighet Östersjöterminalen AB December 2010 Carl-Gustaf Folkeson Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund, syfte och avgränsning... 3 1.2 Revisionsfrågor och

Läs mer

Regler för mål- och resultatstyrning

Regler för mål- och resultatstyrning för mål- och resultatstyrning Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-11, x Mål- och resultatstyrning Innehåll Allmänna styrprinciper... 1 1. Målstyrning... 1 2. Mål- och resursplan... 1 3. Uppdragsdialogen...

Läs mer

Nämndernas verksamhetsplaner 2014

Nämndernas verksamhetsplaner 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Eva-Lena Segerud,0550-88170 eva-lena.segerud@kristinehamn.se Datum 2013-11-26 Ks/2013:165 041 Budget Nämndernas verksamhetsplaner 2014 Sammanfattning

Läs mer

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010-

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Inledning Ett levande näringsliv ger arbete, trygghet och underlag till service. Därför vill kommunen

Läs mer

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge

Läs mer

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2014-02-?? Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Läs mer

1 Inledning. 2 Verksamhet. Verksamhetsplan 2016 1 (7) Bildningsnämnden. 2.1 Verksamhetsbeskrivning

1 Inledning. 2 Verksamhet. Verksamhetsplan 2016 1 (7) Bildningsnämnden. 2.1 Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan 2016 1 (7) Bildningsnämnden Datum 2015-12-15 1 Inledning Verksamhetsplanen beskriver den verksamhet nämnden ansvarar för. Syftet är att ge en samlad bild av verksamhetens innehåll samt

Läs mer