Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2015"

Transkript

1 Verksamhetsplan 1 (12) Datum Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2015 Inledning Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen är kommunfullmäktiges beredande och verkställande organ samt svarar för den ekonomiska förvaltningen. Då kommunstyrelsen innefattar två förvaltningar, kommunledningsförvaltningen och räddningstjänsten, ingår även ansvar för att förebyggande åtgärder och räddningsinsatser enligt lagen om skydd mot olyckor genomförs. Genom särskilda beslut under hösten 2014 har kommunstyrelsen för 2015 tillförts kr för en förstudie avseende nytt personalsystem samt kr för överförande av arbetsuppgifter från samhällsbyggnadsförvaltningen till kundtjänst. I samband med att kommunfullmäktige den 18 december 2014 beslutade att revidera den i juni beslutade preliminära budgeten för år 2015 fick kommunstyrelsen och nämnderna i uppdrag att revidera sina verksamhetsplaner för år För kommunstyrelsen innebär budgetbeslutet att ytterligare ca 3,5 mnkr har tillförts. Genom dessa medel och en omfördelning av 1 mnkr inom kommunstyrelsens ram har utrymme skapats för nedanstående satsningar på totalt ca 4,5 mnkr. Verksamhetsbeskrivning Verksamhetens omfattning Kommunledningsförvaltningen Trelleborgs kommun tillhör de mest framgångsrika kommunerna i Sverige när det gäller befolkningsutveckling de senaste tio åren. Dock kommer det att krävas stora och samordnade insatser i arbetet med att uppnå befolkningsmålet om invånare år Under 2015 är det viktigt att på bästa sätt använda den nya regionaltågtrafiken för att marknadsföra Trelleborg som boende- och etableringskommun. Arbetet med infrastruktur och samordnad samhällsbyggnadsutveckling fortsätter. Med anledning av att regionaltåg börjar trafikera Trelleborgsbanan i december 2015 kommer året att präglas av arbetet med att förbereda Centralstationen med omnejd för trafikstarten. Vidare kommer förvaltningen i många avseenden att under 2015 och de kommande åren vara involverad i samhällsplaneringen i övrigt vad gäller nya bostadsområden. Verksamheten utökas med en fastighetsstrateg som bland annat ska arbeta med kommande utvecklingsprojekt som Övre och Sjöstaden samt intern samordning.

2 2 (12) Från att tidigare ha arbetat mycket med att effektivisera de interna processerna och utveckla organisationen, kommer kommunstyrelsen nu att använda den nya, mer effektiva och medborgarorienterade förvaltningen till att på bästa sätt stödja den kommunala kärnverksamheten. Kommunens förvaltningar och bolag ska ges bästa tänkbara förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Under 2015 ligger kommunstyrelsens fokus på att åstadkomma konkreta resultat för alla som bor och verkar i Trelleborg. Inledningsvis kommer 2015 dock att präglas av att det är första året på en ny mandatperiod, inte minst genom de olika utbildningsinsatser och andra inledande uppgifter som kommunledningsförvaltningen har ansvar för. Räddningstjänsten Räddningstjänsten har idag ett väl fungerande samarbete med främst Vellinge och Skurup men även med övriga räddningstjänster i området. Räddningstjänsten ska utveckla det förebyggande arbetet för att färre personer ska drabbas av olyckor och med målet att ingen ska omkomma till följd av en olycka i Trelleborgskommun. År 2015 går nuvarande avtal med SOS Alarm ut och ett nytt ska tecknas. I dagsläget har Trelleborgs kommun ett gemensamt avtal med de flesta räddningstjänsterna i Skåne och det hoppas vi fortsätter så i det nya avtalet med antingen SOS Alarm eller med den nya alarmeringsmyndigheten som utredningen inom området föreslår. Kommunen ska ha en kompetens och förberedd stab och krisledning som kan fungera under alla situationer på ett effektivt sätt. Räddningstjänsten kommer förhoppningsvis att finnas i nya lokaler både för den operativa styrkan och för dess övningsområde (Albäck). Budgetbeslutet i december medför inga förändringar för räddningstjänsten. Det kan dock nämnas att kostnaderna för det räddningstjänstutskott som föreslås inrättas bör belasta räddningstjänstens verksamhet. Strategiskt viktiga frågor Utöver ovan nämnda fokusområden kommer kommunstyrelsen att prioritera följande frågor under den kommande femårsperioden: Sveriges bästa arbetsgivare Varumärke och medborgarservice Förverkligande av den fördjupade översiktsplanen för Trelleborgs stad Landsbygdsstrategi Näringslivsutveckling Dessa områden är av särskilt stor betydelse för kommunens långsiktiga utveckling. För att bli framgångsrika inom dessa områden krävs en omfattande samverkan mellan flera av kommunens verksamheter och kommunstyrelsen har därför en viktig roll när det gäller att stödja förvaltningar och bolag samt att styra utvecklingen i den riktning som kommunfullmäktige beslutat. Region Skåne har i den regionala utvecklingsstrategin för Skåne pekat ut Trelleborg som en av de åtta regionala kärnorna i Skåne. Detta stämmer väl överens med identitetsbäraren Sydlig stad möter regional stad i förslaget till

3 3 (12) fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad. Under den kommande tiden behöver kommunen tillsammans med regionen och kommunerna i närområdet tydligare identifiera Trelleborgs roll som regional kärna och hur Trelleborg kan bidra till Skånes utveckling parallellt Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att fortsätta arbetet med att ta fram förslag om önskad sysselsättningsgrad. Inga särskilda medel har avsatts för arbetet. Det pågående arbetet tillsammans med de fackliga organisationerna kommer att fortsätta. Ett utskott med uppgift att intensifiera det strategiska arbetet med hållbarhetsfrågor kommer att inrättas under kommunstyrelsen. Utskottet ska bl.a. arbeta med ekosystemtjänster och cirkulär ekonomi samt med att förbättra mångfalden och integrationen i Trelleborg. Dessutom ska utskottet ytterligare lyfta jämställdhetsarbetet i kommunen och kommunen ska, som startpunkt i det arbetet, skriva under Europeiska deklarationen för jämställdhet i kommuner och landsting. För att initiera arbetet har det avsatts 1 mnkr till utskottet för hållbar utveckling. Det kan för närvarande inte bedömas hur den avsatta budgeten närmare kommer att användas. Det kan dock konstateras att ett undertecknade av den ovan nämnda jämställdhetsdeklarationen innebär ett antal åtaganden för kommunen. Inledningsvis ska en handlingsplan upprättas. När omfattningen av åtagandena är känd får det bedömas om arbetet kan utföras med befintliga personalresurser. En utredning ska göras gällande möjligheten att åka gratis kollektivtrafik inom kommunen. Inga särskilda medel har avsatts för utredningen. Frågan om gratis kollektivtrafik för vissa åldersgrupper har utretts tidigare. En fördjupad utredning kring gratis kollektivtrafik för alla bedöms kunna göras av kommunledningsförvaltningens kollektivtrafikansvarige tjänsteperson i samråd med Skånetrafiken. Som del i arbetet med att stärka såväl Trelleborgs stad som byarna på Söderslätt har 1 mnkr avsatts för näringslivsbefrämjande åtgärder. Som insatser nämns förbättring av kommunens näringslivsarbete externt och internt samt näringslivsfrämjande aktiviteter och utåtriktade aktiviteter. Ett näringslivsutskott kommer att bildas under kommunstyrelsen. Detta utskott ska arbeta med näringslivsfrågorna som organisatoriskt flyttas från Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB till kommunstyrelsen. Bolaget omvandlas till ett destinations- och eventbolag. Med anledning av beslutet om omorganisation behöver bolagets styrdokument ses över, liksom avtalet mellan kommunstyrelsen och bolaget som bl.a. reglerar kommunens ersättning till bolaget för utförda tjänster. I sammanhanget ska nämnas att kr har avsatts till destinationsutveckling. Förvaltningen bör också tillsammans med utskottet ta fram en handlingsplan för det fortsatta näringslivsarbetet och diskutera hur näringslivsarbetet bör organiseras under kommunstyrelsen. I den slutliga budgeten har avsatts kr för att ta fram en strategisk utvecklingsplan för stadscentrum. Detta för att förstärka centrumhandeln och titta på möjligheten att skapa ett centrum med utökade gågator och attraktiva besöksmål och mötesplatser.

4 4 (12) På tjänstepersonsnivå har samtal inletts med aktörerna i centrum kring att tillsammans ta fram en utvecklingsplan för centrum. Delar av de avsatta medlen kan användas i detta arbete. För arbete med landsbygdsutveckling har avsatts kr. Medlen kan användas som bidrag till föreningar för att genomföra olika typer av projekt och satsningar som utvecklar landsbygden. Det bör tas fram en bidragsmodell med kriterier för att få bidrag till landsbygdsprojekt. I detta sammanhang bör också diskuteras hur dessa bidrag ska förhålla sig till andra bidrag som är sökbara hos t.ex. kulturnämnden. För att komplettera tidigare utredningar om infart till hamnen, ska en ny utredning göras för att undersöka alternativa möjligheter. För utredningen har kr avsatts. Utöver avsatta medel finns även möjlighet att få EU-bidrag till bl.a. denna utredning genom den ansökan som nyligen har upprättats och sänts in. Den preliminära budgeten som beslutade i juni innehöll en allmän ramförstärkning för kommunstyrelsen om 2 mnkr. Medlen var i första hand avsedda för näringslivsutveckling, framtagande av landsbygdsstrategi samt en tjänst som fastighetsstrateg. I den slutliga budgeten har denna ramförstärkning minskats till 1 mnkr, varvid det har angetts att den ännu inte tillsatta tjänsten som fastighetsstrateg har prioriterats bort. Då tjänsten bedöms som viktig för dels den interna samordningen i fastighetsfrågor, dels de externa affärsmässiga kontakterna med exploatörer bör det övervägas om medel kan frigöras så tjänsten på sikt kan inrättas. Särskilda satsningar 2015 I budget 2015 har 400 tkr avsatts till evenemangspotten för att kunna arrangera tillfälliga evenemang i syfte att stärka Trelleborgs varumärke, stärka Trelleborgs position i regionen och sätta guldkant på vardagen för kommunens invånare.

5 5 (12) Effektmål Effektmål med indikatorer och målvärden Strategiska inriktningar Inriktningsmål Effektmål Indikator Målvärde 2015 Livskvalitet; hälsa, trygghet, boende, upplevelser Trelleborgs kommun ska upplevas som en trygg och attraktiv plats att leva och bo i med hög livskvalitet Trelleborg ska vara en kommun där invånare känner sig säkra och trygga Nöjd Medborgar Index; Räddningstjänst (SCB) Nöjd Medborgar Index; Trygghet (SCB) Trelleborgs kommun ska vara tillgänglig och ge medborgarna stort inflytande på kommunens verksamheter och beslut. Andel e-post med en enkel fråga som får svar inom två dagar (KKiK) Andel telefonsamtal till kommunen som får ett direkt svar på en enkel fråga (KKiK) 90 % 50 % Andel telefonsamtal som får ett gott bemötande vid en enkel fråga till kommunen (KKiK) 100 % Webbinformation (SKL) 90 % Nöjd inflytande index (SCB) 35 Upplevelsen av Trelleborgs kommun ska hos invånare och besökare förstärkas utifrån kommunens genuina värden Genom satsning på destinationsutveckling ska antalet besökare till kommunen öka Antal gästnätter (TEM) Arbete; näringsliv, utbildning, självförsörjning Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar

6 6 (12) stimuleras och erbjuds rätt förutsättningar för att lyckas i vuxenlivet Trelleborgs kommun ska arbeta för att andelen kommuninvånare som är självförsörjande ökar genom eget arbete. Senast år 2015 ska Trelleborgs kommun tillhöra de åtta kommunerna med högst självförsörjningsgrad i Skåne Trelleborg ska ha ett företagsklimat som stimulerar det befintliga näringslivet och leder till nya företagsetableringar NKI företagsklimat (SKL) 70 Långsiktigthållbar tillväxt; miljö, ekonomi, infrastruktur Trelleborgs kommun ska utvecklas utifrån en god miljömässig samhällsplanering och senast år 2015 ska Trelleborgs kommun tillhöra de åtta kommunerna i Skåne med lägst påverkan på miljön Nämnder och bolag ska uppleva att KS samordnar arbetet kring Trelleborgs Centralstation i tillräcklig omfattning och på ett effektivt sätt. Nöjd nämnd/styrelse index 1 Nöjd lednings index Övrigt; bidrar till samtliga strategiska inriktningsmål Kommunstyrelsen ska skapa goda förutsättningar för nämndernas och bolagens verksamhet Förvaltnings- och bolagsledningar ska uppleva kommunledningsförvaltningen som ett kompetent stöd En ökad andel av kommunens verksamhet ska finansieras med externa medel Nöjd lednings index Externa bidrag/ Verksamhetens kostnader 8 6% EU-bidrag/ 0,5% Verksamhetens kostnader 1 Nöjd lednings index kommer att presenteras årligen. Indexet tas fram genom en enkät som mäter (på en skala från 1-10) hur nöjd ledningsgruppen i respektive förvaltning och bolag är med kommunledningsförvaltningen gällande ett antal specifika aspekter.

7 7 (12) Aktiviteter för att uppnå respektive effektmål Effektmål Aktiviteter Trelleborg ska vara en kommun där invånare känner sig säkra och trygga Trelleborgs kommun ska vara tillgänglig och ge medborgarna stort inflytande på kommunens verksamheter och beslut. Genom satsning på destinationsutveckling ska antalet besökare till kommunen öka Trelleborg ska ha ett företagsklimat som stimulerar det befintliga näringslivet och leder till nya företagsetableringar Trygghetsmässa Risk- och sårbarhetsanalyser Vidareutveckla kundtjänst Vidareutveckla ungdomsforum Genomförande av målgruppsanalys Framtagande av kommunikationsplan Förtydligande av ägardirektiven för AB Östersjöterminalen och Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB (TKUAB) Framtagande av näringslivsstrategi och näringslivsplan i samarbete med näringslivet. Utredning av förutsättningarna för ett småföretagarcentrum och ett företagshotell. Nämnder och bolag ska uppleva att KS samordnar arbetet kring Trelleborgs Centralstation i tillräcklig omfattning och på ett effektivt sätt. Fortsätta med gemensamma avstämningar mellan berörda aktörer och kommunledningsförvaltningen Ta fram kommunikationsplan för både intern och extern kommunikation. Nämnder och bolag ska uppleva att KS samordnar verksamheten i tillräcklig omfattning. Investeringsprocessen ska bekräftas i en investeringspolicy med tillämpningsanvisningar Stödja rekrytering av framtida ledare genom att ett trainee-program startas för att ta tillvara på och utveckla intern kompetens. Leda och stödja arbetet med W3D3 och Meetings Implementering av styrsystem Omarbetning/uppdatering av policys och styrdokument Nämnder och bolag ska uppleva att KS samordnar verksamheten på ett effektivt sätt. Förändringar till följd av utredning om uppföljning av ramavtal och hantering av leverantörsfakturor ska genomföras Fortsätta utveckla löneöversynsprocessen genom att arbeta med och upprätta särskilda lönekriterier för ledare i samverkan med förvaltningarna.

8 8 (12) Fortsätta utveckla nämndsadministrationen genom internt nätverk som leds av kommunledningsförvaltningen Implementera Stratsys fullt ut Starta arbete med kommungemensam dokumenthantering. Förvaltnings- och bolagsledningar ska uppleva kommunledningsförvaltningen som ett kompetent stöd. En ökad andel av kommunens verksamhet ska finansieras med externa medel. Nämndsekonomuppdraget ska beskrivas i samverkan med respektive förvaltningsledning Utveckling av den konsultativa rollen gentemot förvaltnings- och bolagsledningar genom utbildning i ett konsultativt arbetssätt. Information/utbildning i EU-kunskap och ansökningsförfarande för samtliga nämnder/förvaltningar. Gemensam mall för beslutsunderlag för projekt med externa medel ska tas fram Modell för uppföljning av externa medel ska skapas

9 9 (12) Ekonomi Nämndstotal i löpande priser Bokslut 2013 Budget 2014 Budget /- % 2014/15 Belopp i löpande pris (tkr) Verksamhetens intäkter % varav - bidrag % - taxor och avgifter % - övrigt % Verksamhetens kostnader % varav - personal % - lokaler (ej städ o fastighetsskötsel) % - kapitalkostnad % - övrigt % Summa nettokostnader % Budget 2014 i tablån avser den av kommunfullmäktige i juni 2013 fastställda budgeten inklusive tilläggsanslag tom juni Budget 2015 avser den i december 2014 fastställda budgeten. I ovanstående tablå ingår ej projektanslag ur den sociala investeringsfonden för budget 2014 och Kommentarer Kostnaderna för politisk verksamhet är svårbedömda för 2015 eftersom det för närvarande inte fullt ut kan bedömas hur kostnaderna påverkas av de förändringar som har gjorts i den politiska organisationen och i arvodesbestämmelserna efter valet De högre personalkostnaderna 2015 beror till stor del på överflyttning av budget för förvaltningschefernas lönekostnader m.m. till kommunstyrelsen.

10 10 (12) Kommunstyrelsens verksamhetsområden i löpande priser Bokslut 2013 Budget 2014 Budget /- % 2014/15 Belopp i löpande pris (tkr) Verksamhetens nettokostnader % varav 100 Nämnds- och styrelseverksamhet % 110 Stöd till politiska partier % 130 Övrig politisk verksamhet % 215 Fys o tekn plan, bostadsförbättring % 220 Näringslivsfrämjande åtgärder % 230 Turistverksamhet -75 0% 249 Gator, vägar och parkering % 250 Parker % 263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling % 270 Räddningstjänst % 275 Totalförsvar och samhällsskydd % 300 Allmän fritidsverksamhet % 315 Allmän kulturverksamhet, övrig % 480 Fördelad administration (skola) % 510 Vård o omsorg enl Sol o HSL % 575 Ekonomiskt bistånd % 600 Flyktingmottagande % 610 Arbetsmarknadsåtgärder % 832 Buss, bil o spårbunden trafik % 921 Gemensam adm KLK, fördelad % 927 Gemensam adm Tekniska, fördelad % Summa nettokostnader % Budget 2014 i tablån avser den av kommunfullmäktige i juni 2013 fastställda budgeten inklusive tilläggsanslag tom juni Budget 2015 avser den i juni 2014 fastställda preliminära budgeten. I ovanstående tablå ingår ej projektanslag ur den sociala investeringsfonden för budget 2014 och % Förklaringar till vissa avvikelser Verksamhet 100, Neddragning med 500 tkr Verksamhet 110, Stöd till politiska partier minskar egentligen inte men i budget 2014 ingår en ombudgetering från Verksamhet 220, Ökad budget för landsbygdsutveckling, näringslivsutveckling, destinationsutveckling, cityutveckling, hamninfart och hållbar utveckling och jämställdhet.

11 11 (12) Verksamhet , 315, 480, 510, 575, 600, 610 och 927 är med från och med år 2015 eftersom budget har överförts till kommunstyrelsen för förvaltningschefernas lönekostnader m.m. Kommunstyrelsens investeringar i löpande priser Ny brandstation planeras för 15 mnkr år 2015 och 55 mnkr år Två släckbilar för totalt 7,3 mnkr planeras år 2016 respektive 2017 i Klagstorp respektive Anderslöv. Nytt personalsystem för totalt 7 mnkr planeras för åren 2015 och Då det ännu inte finns något slutligt förslag om Rådhusets ombyggnad har medel för detta inte kunnat tas med. Tkr i löpande priser, netto Spec (tkr) Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Investeringstak* Investeringsram KF inv projekt Avvikelse mot tak *Enligt kommunfullmäktige

12 12 (12) Personalekonomi Kommunstyrelsens förvaltningar beräknas år 2015 ha 135 tillsvidareanställda, varav 62 inom kommunledningsförvaltningen och 73 inom räddningstjänsten. Därutöver har kommunledningsförvaltningen lönekostnader för två fackliga heltidsuppdrag i kommunen. För räddningstjänsten anges antalet anställningar, även deltidsbrandmän. Under rubriken årsarbetare ingår däremot inte deltidsbrandmän då dessa har 0 procent arbetstidsgrad. För 2013 anges utförda årsarbeten (á 1700 timmar) medan för 2014 och 2015 anges totalt arbetstidsgrad för tillsvidareanställda och visstidsanställda med tidsbegränsade tjänster. Sjukfrånvaron har tidigare varit låg, men med ett antal långtidssjukskrivningar har den ökat ganska mycket. Prognosen är att sjukfrånvaron kommer att ligga på över 3 procent. Spec Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Antal tillsvidareanställda Antal visstidsanställda Antal årsarbetare 107,1 107,7 100,2 Sjukfrånvaro (%) 3,3 3,5 3,5

Verksamhetsplan för Samhällsbyggnadsnämnden åren 2015-2017

Verksamhetsplan för Samhällsbyggnadsnämnden åren 2015-2017 Tjänsteskrivelse 1 (20) Datum Diarienummer 2014-09-02 2014A0032 Samhällsbyggnadschef Rune Brandt 0410-733280 Verksamhetsplan för Samhällsbyggnadsnämnden åren 2015-2017 Inledning Verksamhetsplanen beskriver

Läs mer

Verksamhetsplan 2010-12. Trelleborgs kommun

Verksamhetsplan 2010-12. Trelleborgs kommun Verksamhetsplan 2010-12 Trelleborgs kommun Innehållsförteckning Läsanvisningar 2 Resultatplan 3 Kommunstyrelsen 4 Revision 16 Överförmyndarnämnden 19 Valnämnden 23 Fritidsnämnden 25 Kulturnämnden 34 Miljönämnden

Läs mer

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text]

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text] Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen [Skriv text] Årsredovisning för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll Kommunfullmäktige... 3 Viktiga händelser... 3 Om kommunfullmäktige...

Läs mer

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Ansvarig utgivare : Ekonomiavdelningen Foto: Ingrid Wall, Susanne Nilsson, Erik Roman, Johanna Wahlberg, Lena Mattsson Mårtensson (sid

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsplaner för 2014. lägga informationen till handlingarna.

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsplaner för 2014. lägga informationen till handlingarna. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (2) Datum 2013-12-19 Vår referens Maria Hultin Controller Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Verksamhetsplaner för 2014 SOFS-2013-593 Sammanfattning Stadsområdesförvaltningen

Läs mer

Årsredovisning facknämnder 2014. Kommunstyrelsen

Årsredovisning facknämnder 2014. Kommunstyrelsen Årsredovisning facknämnder Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges och nämndens indikatorer... 3 2.1 Människor möts i Borås... 3 2.2 Företagandet växer genom samverkan...

Läs mer

Årsplan och budget 2016

Årsplan och budget 2016 Årsplan och budget 2016 Plan 2017-2018 Kommunfullmäktige Revision Valnämnd Bildningsnämnd Bildningsförvaltning Bygg- och miljönämnd Samhällsbyggnadsförvaltning Teknisk nämnd Samhällsbyggnadsförvaltning

Läs mer

Nämndernas. tertialrapporter. den 31 augusti med

Nämndernas. tertialrapporter. den 31 augusti med Nämndernas tertialrapporter den 31 augusti med prognos för helår 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Kommunfullmäktige -------------------------------------------------------------- 3 Kommunens revisorer ------------------------------------------------------------

Läs mer

Mål och budget 2014 2018

Mål och budget 2014 2018 Mål och budget 2014 2018 KF 2013-11-20 134 2013-11-20 2 [80] Innehåll Mål och budget 2014-2018... 3 Budgetens innehåll och uppbyggnad... 3 Ekonomi och verksamhetsstyrning i Gislaveds kommun... 3 Övergripande

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 37/2013. Delårsrapport 2013. Kommunstyrelsen 2013-09-25, 178

Kommunstyrelsens handling nr 37/2013. Delårsrapport 2013. Kommunstyrelsen 2013-09-25, 178 s handling nr 37/2013 Delårsrapport 2013 Kommunstyrelsen 2013-09-25, 178 Innehållsförteckning 1 Katrineholms kommun... 3 1.1 Ansvarsområden och verksamhetsfakta... 3 2 Förvaltningsberättelse... 5 2.1 God

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer

Innehållsförteckning. Nulägesbeskrivning... 3 Aktiviteter kopplade till de strategiska målen... 5. Verksamhetsplan för kommunstyrelsen

Innehållsförteckning. Nulägesbeskrivning... 3 Aktiviteter kopplade till de strategiska målen... 5. Verksamhetsplan för kommunstyrelsen VERKSAMHETSPLAN KOMMUNSTYRELSEN ÅR 2013 Innehållsförteckning Nulägesbeskrivning... 3 Aktiviteter kopplade till de strategiska målen... 5 Målområde Leva och växa i Mora... 5 Målområde Hållbara Mora... 5

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-18 157-162 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation 4 Styrmodell 5 Övergripande mål och strategisk plan 10 Ekonomiska

Läs mer

Reviderad Mål- och resultatplan 2014-2015 samt 2016. Östra Göinge kan mer!

Reviderad Mål- och resultatplan 2014-2015 samt 2016. Östra Göinge kan mer! Reviderad Mål- och resultatplan 2014-2015 samt 2016 Östra Göinge kan mer! Organisationsschema - 2 - Innehållsförteckning Förord... 4 Omvärld... 5 Vision... 6 Mål avseende fokus- och programområdena...

Läs mer

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se 20 www.bromolla.se 2 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Övergripande Kommunchefen har ordet 3 Inledning 4 Resultatbudget 6 Finansieringsbudget 6 Balansbudget

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 2 (90) Uppsala kommun INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 Beslut i kommunfullmäktige 10-11 juni 2013 Omslagsfoto: Stewen Quigley, Q IMAGE

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

Årsredovisning för kommunstyrelsen 2014

Årsredovisning för kommunstyrelsen 2014 SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen Årsredovisning för kommunstyrelsen 2014 SID 1 (1) KS/2015:122 TJÄNSTESKRIVELSE Årsredovisning för kommunstyrelsen 2014 Sammanfattning Stadsledningsförvaltningen har

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI. Uppsala. Förvandling. Varje dag sedan 1286.

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI. Uppsala. Förvandling. Varje dag sedan 1286. IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2013 2016 UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2010 2013 Uppsala. Förvandling. Varje dag sedan 1286. Uppsala kommun Inriktning, verksamhet,

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Emelie Johansson, SACO Birgitta Nimgård, Vision Dorcas Dadzie, Kommunal

Emelie Johansson, SACO Birgitta Nimgård, Vision Dorcas Dadzie, Kommunal Malmö stad Stadsområdesnämnd Öster 1 (10) Sammanträdestid 2013-11-27, kl. 17.30 Plats Ledamöter Draken, Agnesfridsvägen 2, Malmö Andreas Konstantinides (S) Sadiye Altundal (V) Montaser Eneim (M) Lirije

Läs mer

Strategisk plan. Planeringsförutsättningar

Strategisk plan. Planeringsförutsättningar Strategisk plan Planeringsförutsättningar del 1 2015 2018 2015 Innehållsförteckning 1 ANEBY KOMMUN... 2 1.1 Del 1 Övergripande förutsättningar och styrkort...2 1.1.1 Omvärld...2 1.1.2 Förutsättningar

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

KOMMUNSTYRELSEN BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 KOMMUNSTYRELSEN BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har samordningsansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 Kommunfullmäktige 2012-11-19 138-143 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrmodell 3 Övergripande mål och strategisk plan 8 Ekonomiska förutsättningar 2013-2015

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015

Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015 Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-06-14 ORGANISATIONSÖVERSIKT Arboga kommun 2012 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589-870 00 Organisationsnummer: 212000-2122 Besöksadress:

Läs mer

uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014

uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 Innehåll 1. Vision 5 2. Styrmodellen 6 3. Uppsalas utvecklingsförutsättningar 11 4. Ekonomisk

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget FUNKTIONSSTÖD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 6 1.3 Nämnd/styrelse... 7 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer