Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2015"

Transkript

1 Verksamhetsplan 1 (12) Datum Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2015 Inledning Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen är kommunfullmäktiges beredande och verkställande organ samt svarar för den ekonomiska förvaltningen. Då kommunstyrelsen innefattar två förvaltningar, kommunledningsförvaltningen och räddningstjänsten, ingår även ansvar för att förebyggande åtgärder och räddningsinsatser enligt lagen om skydd mot olyckor genomförs. Genom särskilda beslut under hösten 2014 har kommunstyrelsen för 2015 tillförts kr för en förstudie avseende nytt personalsystem samt kr för överförande av arbetsuppgifter från samhällsbyggnadsförvaltningen till kundtjänst. I samband med att kommunfullmäktige den 18 december 2014 beslutade att revidera den i juni beslutade preliminära budgeten för år 2015 fick kommunstyrelsen och nämnderna i uppdrag att revidera sina verksamhetsplaner för år För kommunstyrelsen innebär budgetbeslutet att ytterligare ca 3,5 mnkr har tillförts. Genom dessa medel och en omfördelning av 1 mnkr inom kommunstyrelsens ram har utrymme skapats för nedanstående satsningar på totalt ca 4,5 mnkr. Verksamhetsbeskrivning Verksamhetens omfattning Kommunledningsförvaltningen Trelleborgs kommun tillhör de mest framgångsrika kommunerna i Sverige när det gäller befolkningsutveckling de senaste tio åren. Dock kommer det att krävas stora och samordnade insatser i arbetet med att uppnå befolkningsmålet om invånare år Under 2015 är det viktigt att på bästa sätt använda den nya regionaltågtrafiken för att marknadsföra Trelleborg som boende- och etableringskommun. Arbetet med infrastruktur och samordnad samhällsbyggnadsutveckling fortsätter. Med anledning av att regionaltåg börjar trafikera Trelleborgsbanan i december 2015 kommer året att präglas av arbetet med att förbereda Centralstationen med omnejd för trafikstarten. Vidare kommer förvaltningen i många avseenden att under 2015 och de kommande åren vara involverad i samhällsplaneringen i övrigt vad gäller nya bostadsområden. Verksamheten utökas med en fastighetsstrateg som bland annat ska arbeta med kommande utvecklingsprojekt som Övre och Sjöstaden samt intern samordning.

2 2 (12) Från att tidigare ha arbetat mycket med att effektivisera de interna processerna och utveckla organisationen, kommer kommunstyrelsen nu att använda den nya, mer effektiva och medborgarorienterade förvaltningen till att på bästa sätt stödja den kommunala kärnverksamheten. Kommunens förvaltningar och bolag ska ges bästa tänkbara förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Under 2015 ligger kommunstyrelsens fokus på att åstadkomma konkreta resultat för alla som bor och verkar i Trelleborg. Inledningsvis kommer 2015 dock att präglas av att det är första året på en ny mandatperiod, inte minst genom de olika utbildningsinsatser och andra inledande uppgifter som kommunledningsförvaltningen har ansvar för. Räddningstjänsten Räddningstjänsten har idag ett väl fungerande samarbete med främst Vellinge och Skurup men även med övriga räddningstjänster i området. Räddningstjänsten ska utveckla det förebyggande arbetet för att färre personer ska drabbas av olyckor och med målet att ingen ska omkomma till följd av en olycka i Trelleborgskommun. År 2015 går nuvarande avtal med SOS Alarm ut och ett nytt ska tecknas. I dagsläget har Trelleborgs kommun ett gemensamt avtal med de flesta räddningstjänsterna i Skåne och det hoppas vi fortsätter så i det nya avtalet med antingen SOS Alarm eller med den nya alarmeringsmyndigheten som utredningen inom området föreslår. Kommunen ska ha en kompetens och förberedd stab och krisledning som kan fungera under alla situationer på ett effektivt sätt. Räddningstjänsten kommer förhoppningsvis att finnas i nya lokaler både för den operativa styrkan och för dess övningsområde (Albäck). Budgetbeslutet i december medför inga förändringar för räddningstjänsten. Det kan dock nämnas att kostnaderna för det räddningstjänstutskott som föreslås inrättas bör belasta räddningstjänstens verksamhet. Strategiskt viktiga frågor Utöver ovan nämnda fokusområden kommer kommunstyrelsen att prioritera följande frågor under den kommande femårsperioden: Sveriges bästa arbetsgivare Varumärke och medborgarservice Förverkligande av den fördjupade översiktsplanen för Trelleborgs stad Landsbygdsstrategi Näringslivsutveckling Dessa områden är av särskilt stor betydelse för kommunens långsiktiga utveckling. För att bli framgångsrika inom dessa områden krävs en omfattande samverkan mellan flera av kommunens verksamheter och kommunstyrelsen har därför en viktig roll när det gäller att stödja förvaltningar och bolag samt att styra utvecklingen i den riktning som kommunfullmäktige beslutat. Region Skåne har i den regionala utvecklingsstrategin för Skåne pekat ut Trelleborg som en av de åtta regionala kärnorna i Skåne. Detta stämmer väl överens med identitetsbäraren Sydlig stad möter regional stad i förslaget till

3 3 (12) fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad. Under den kommande tiden behöver kommunen tillsammans med regionen och kommunerna i närområdet tydligare identifiera Trelleborgs roll som regional kärna och hur Trelleborg kan bidra till Skånes utveckling parallellt Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att fortsätta arbetet med att ta fram förslag om önskad sysselsättningsgrad. Inga särskilda medel har avsatts för arbetet. Det pågående arbetet tillsammans med de fackliga organisationerna kommer att fortsätta. Ett utskott med uppgift att intensifiera det strategiska arbetet med hållbarhetsfrågor kommer att inrättas under kommunstyrelsen. Utskottet ska bl.a. arbeta med ekosystemtjänster och cirkulär ekonomi samt med att förbättra mångfalden och integrationen i Trelleborg. Dessutom ska utskottet ytterligare lyfta jämställdhetsarbetet i kommunen och kommunen ska, som startpunkt i det arbetet, skriva under Europeiska deklarationen för jämställdhet i kommuner och landsting. För att initiera arbetet har det avsatts 1 mnkr till utskottet för hållbar utveckling. Det kan för närvarande inte bedömas hur den avsatta budgeten närmare kommer att användas. Det kan dock konstateras att ett undertecknade av den ovan nämnda jämställdhetsdeklarationen innebär ett antal åtaganden för kommunen. Inledningsvis ska en handlingsplan upprättas. När omfattningen av åtagandena är känd får det bedömas om arbetet kan utföras med befintliga personalresurser. En utredning ska göras gällande möjligheten att åka gratis kollektivtrafik inom kommunen. Inga särskilda medel har avsatts för utredningen. Frågan om gratis kollektivtrafik för vissa åldersgrupper har utretts tidigare. En fördjupad utredning kring gratis kollektivtrafik för alla bedöms kunna göras av kommunledningsförvaltningens kollektivtrafikansvarige tjänsteperson i samråd med Skånetrafiken. Som del i arbetet med att stärka såväl Trelleborgs stad som byarna på Söderslätt har 1 mnkr avsatts för näringslivsbefrämjande åtgärder. Som insatser nämns förbättring av kommunens näringslivsarbete externt och internt samt näringslivsfrämjande aktiviteter och utåtriktade aktiviteter. Ett näringslivsutskott kommer att bildas under kommunstyrelsen. Detta utskott ska arbeta med näringslivsfrågorna som organisatoriskt flyttas från Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB till kommunstyrelsen. Bolaget omvandlas till ett destinations- och eventbolag. Med anledning av beslutet om omorganisation behöver bolagets styrdokument ses över, liksom avtalet mellan kommunstyrelsen och bolaget som bl.a. reglerar kommunens ersättning till bolaget för utförda tjänster. I sammanhanget ska nämnas att kr har avsatts till destinationsutveckling. Förvaltningen bör också tillsammans med utskottet ta fram en handlingsplan för det fortsatta näringslivsarbetet och diskutera hur näringslivsarbetet bör organiseras under kommunstyrelsen. I den slutliga budgeten har avsatts kr för att ta fram en strategisk utvecklingsplan för stadscentrum. Detta för att förstärka centrumhandeln och titta på möjligheten att skapa ett centrum med utökade gågator och attraktiva besöksmål och mötesplatser.

4 4 (12) På tjänstepersonsnivå har samtal inletts med aktörerna i centrum kring att tillsammans ta fram en utvecklingsplan för centrum. Delar av de avsatta medlen kan användas i detta arbete. För arbete med landsbygdsutveckling har avsatts kr. Medlen kan användas som bidrag till föreningar för att genomföra olika typer av projekt och satsningar som utvecklar landsbygden. Det bör tas fram en bidragsmodell med kriterier för att få bidrag till landsbygdsprojekt. I detta sammanhang bör också diskuteras hur dessa bidrag ska förhålla sig till andra bidrag som är sökbara hos t.ex. kulturnämnden. För att komplettera tidigare utredningar om infart till hamnen, ska en ny utredning göras för att undersöka alternativa möjligheter. För utredningen har kr avsatts. Utöver avsatta medel finns även möjlighet att få EU-bidrag till bl.a. denna utredning genom den ansökan som nyligen har upprättats och sänts in. Den preliminära budgeten som beslutade i juni innehöll en allmän ramförstärkning för kommunstyrelsen om 2 mnkr. Medlen var i första hand avsedda för näringslivsutveckling, framtagande av landsbygdsstrategi samt en tjänst som fastighetsstrateg. I den slutliga budgeten har denna ramförstärkning minskats till 1 mnkr, varvid det har angetts att den ännu inte tillsatta tjänsten som fastighetsstrateg har prioriterats bort. Då tjänsten bedöms som viktig för dels den interna samordningen i fastighetsfrågor, dels de externa affärsmässiga kontakterna med exploatörer bör det övervägas om medel kan frigöras så tjänsten på sikt kan inrättas. Särskilda satsningar 2015 I budget 2015 har 400 tkr avsatts till evenemangspotten för att kunna arrangera tillfälliga evenemang i syfte att stärka Trelleborgs varumärke, stärka Trelleborgs position i regionen och sätta guldkant på vardagen för kommunens invånare.

5 5 (12) Effektmål Effektmål med indikatorer och målvärden Strategiska inriktningar Inriktningsmål Effektmål Indikator Målvärde 2015 Livskvalitet; hälsa, trygghet, boende, upplevelser Trelleborgs kommun ska upplevas som en trygg och attraktiv plats att leva och bo i med hög livskvalitet Trelleborg ska vara en kommun där invånare känner sig säkra och trygga Nöjd Medborgar Index; Räddningstjänst (SCB) Nöjd Medborgar Index; Trygghet (SCB) Trelleborgs kommun ska vara tillgänglig och ge medborgarna stort inflytande på kommunens verksamheter och beslut. Andel e-post med en enkel fråga som får svar inom två dagar (KKiK) Andel telefonsamtal till kommunen som får ett direkt svar på en enkel fråga (KKiK) 90 % 50 % Andel telefonsamtal som får ett gott bemötande vid en enkel fråga till kommunen (KKiK) 100 % Webbinformation (SKL) 90 % Nöjd inflytande index (SCB) 35 Upplevelsen av Trelleborgs kommun ska hos invånare och besökare förstärkas utifrån kommunens genuina värden Genom satsning på destinationsutveckling ska antalet besökare till kommunen öka Antal gästnätter (TEM) Arbete; näringsliv, utbildning, självförsörjning Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar

6 6 (12) stimuleras och erbjuds rätt förutsättningar för att lyckas i vuxenlivet Trelleborgs kommun ska arbeta för att andelen kommuninvånare som är självförsörjande ökar genom eget arbete. Senast år 2015 ska Trelleborgs kommun tillhöra de åtta kommunerna med högst självförsörjningsgrad i Skåne Trelleborg ska ha ett företagsklimat som stimulerar det befintliga näringslivet och leder till nya företagsetableringar NKI företagsklimat (SKL) 70 Långsiktigthållbar tillväxt; miljö, ekonomi, infrastruktur Trelleborgs kommun ska utvecklas utifrån en god miljömässig samhällsplanering och senast år 2015 ska Trelleborgs kommun tillhöra de åtta kommunerna i Skåne med lägst påverkan på miljön Nämnder och bolag ska uppleva att KS samordnar arbetet kring Trelleborgs Centralstation i tillräcklig omfattning och på ett effektivt sätt. Nöjd nämnd/styrelse index 1 Nöjd lednings index Övrigt; bidrar till samtliga strategiska inriktningsmål Kommunstyrelsen ska skapa goda förutsättningar för nämndernas och bolagens verksamhet Förvaltnings- och bolagsledningar ska uppleva kommunledningsförvaltningen som ett kompetent stöd En ökad andel av kommunens verksamhet ska finansieras med externa medel Nöjd lednings index Externa bidrag/ Verksamhetens kostnader 8 6% EU-bidrag/ 0,5% Verksamhetens kostnader 1 Nöjd lednings index kommer att presenteras årligen. Indexet tas fram genom en enkät som mäter (på en skala från 1-10) hur nöjd ledningsgruppen i respektive förvaltning och bolag är med kommunledningsförvaltningen gällande ett antal specifika aspekter.

7 7 (12) Aktiviteter för att uppnå respektive effektmål Effektmål Aktiviteter Trelleborg ska vara en kommun där invånare känner sig säkra och trygga Trelleborgs kommun ska vara tillgänglig och ge medborgarna stort inflytande på kommunens verksamheter och beslut. Genom satsning på destinationsutveckling ska antalet besökare till kommunen öka Trelleborg ska ha ett företagsklimat som stimulerar det befintliga näringslivet och leder till nya företagsetableringar Trygghetsmässa Risk- och sårbarhetsanalyser Vidareutveckla kundtjänst Vidareutveckla ungdomsforum Genomförande av målgruppsanalys Framtagande av kommunikationsplan Förtydligande av ägardirektiven för AB Östersjöterminalen och Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB (TKUAB) Framtagande av näringslivsstrategi och näringslivsplan i samarbete med näringslivet. Utredning av förutsättningarna för ett småföretagarcentrum och ett företagshotell. Nämnder och bolag ska uppleva att KS samordnar arbetet kring Trelleborgs Centralstation i tillräcklig omfattning och på ett effektivt sätt. Fortsätta med gemensamma avstämningar mellan berörda aktörer och kommunledningsförvaltningen Ta fram kommunikationsplan för både intern och extern kommunikation. Nämnder och bolag ska uppleva att KS samordnar verksamheten i tillräcklig omfattning. Investeringsprocessen ska bekräftas i en investeringspolicy med tillämpningsanvisningar Stödja rekrytering av framtida ledare genom att ett trainee-program startas för att ta tillvara på och utveckla intern kompetens. Leda och stödja arbetet med W3D3 och Meetings Implementering av styrsystem Omarbetning/uppdatering av policys och styrdokument Nämnder och bolag ska uppleva att KS samordnar verksamheten på ett effektivt sätt. Förändringar till följd av utredning om uppföljning av ramavtal och hantering av leverantörsfakturor ska genomföras Fortsätta utveckla löneöversynsprocessen genom att arbeta med och upprätta särskilda lönekriterier för ledare i samverkan med förvaltningarna.

8 8 (12) Fortsätta utveckla nämndsadministrationen genom internt nätverk som leds av kommunledningsförvaltningen Implementera Stratsys fullt ut Starta arbete med kommungemensam dokumenthantering. Förvaltnings- och bolagsledningar ska uppleva kommunledningsförvaltningen som ett kompetent stöd. En ökad andel av kommunens verksamhet ska finansieras med externa medel. Nämndsekonomuppdraget ska beskrivas i samverkan med respektive förvaltningsledning Utveckling av den konsultativa rollen gentemot förvaltnings- och bolagsledningar genom utbildning i ett konsultativt arbetssätt. Information/utbildning i EU-kunskap och ansökningsförfarande för samtliga nämnder/förvaltningar. Gemensam mall för beslutsunderlag för projekt med externa medel ska tas fram Modell för uppföljning av externa medel ska skapas

9 9 (12) Ekonomi Nämndstotal i löpande priser Bokslut 2013 Budget 2014 Budget /- % 2014/15 Belopp i löpande pris (tkr) Verksamhetens intäkter % varav - bidrag % - taxor och avgifter % - övrigt % Verksamhetens kostnader % varav - personal % - lokaler (ej städ o fastighetsskötsel) % - kapitalkostnad % - övrigt % Summa nettokostnader % Budget 2014 i tablån avser den av kommunfullmäktige i juni 2013 fastställda budgeten inklusive tilläggsanslag tom juni Budget 2015 avser den i december 2014 fastställda budgeten. I ovanstående tablå ingår ej projektanslag ur den sociala investeringsfonden för budget 2014 och Kommentarer Kostnaderna för politisk verksamhet är svårbedömda för 2015 eftersom det för närvarande inte fullt ut kan bedömas hur kostnaderna påverkas av de förändringar som har gjorts i den politiska organisationen och i arvodesbestämmelserna efter valet De högre personalkostnaderna 2015 beror till stor del på överflyttning av budget för förvaltningschefernas lönekostnader m.m. till kommunstyrelsen.

10 10 (12) Kommunstyrelsens verksamhetsområden i löpande priser Bokslut 2013 Budget 2014 Budget /- % 2014/15 Belopp i löpande pris (tkr) Verksamhetens nettokostnader % varav 100 Nämnds- och styrelseverksamhet % 110 Stöd till politiska partier % 130 Övrig politisk verksamhet % 215 Fys o tekn plan, bostadsförbättring % 220 Näringslivsfrämjande åtgärder % 230 Turistverksamhet -75 0% 249 Gator, vägar och parkering % 250 Parker % 263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling % 270 Räddningstjänst % 275 Totalförsvar och samhällsskydd % 300 Allmän fritidsverksamhet % 315 Allmän kulturverksamhet, övrig % 480 Fördelad administration (skola) % 510 Vård o omsorg enl Sol o HSL % 575 Ekonomiskt bistånd % 600 Flyktingmottagande % 610 Arbetsmarknadsåtgärder % 832 Buss, bil o spårbunden trafik % 921 Gemensam adm KLK, fördelad % 927 Gemensam adm Tekniska, fördelad % Summa nettokostnader % Budget 2014 i tablån avser den av kommunfullmäktige i juni 2013 fastställda budgeten inklusive tilläggsanslag tom juni Budget 2015 avser den i juni 2014 fastställda preliminära budgeten. I ovanstående tablå ingår ej projektanslag ur den sociala investeringsfonden för budget 2014 och % Förklaringar till vissa avvikelser Verksamhet 100, Neddragning med 500 tkr Verksamhet 110, Stöd till politiska partier minskar egentligen inte men i budget 2014 ingår en ombudgetering från Verksamhet 220, Ökad budget för landsbygdsutveckling, näringslivsutveckling, destinationsutveckling, cityutveckling, hamninfart och hållbar utveckling och jämställdhet.

11 11 (12) Verksamhet , 315, 480, 510, 575, 600, 610 och 927 är med från och med år 2015 eftersom budget har överförts till kommunstyrelsen för förvaltningschefernas lönekostnader m.m. Kommunstyrelsens investeringar i löpande priser Ny brandstation planeras för 15 mnkr år 2015 och 55 mnkr år Två släckbilar för totalt 7,3 mnkr planeras år 2016 respektive 2017 i Klagstorp respektive Anderslöv. Nytt personalsystem för totalt 7 mnkr planeras för åren 2015 och Då det ännu inte finns något slutligt förslag om Rådhusets ombyggnad har medel för detta inte kunnat tas med. Tkr i löpande priser, netto Spec (tkr) Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Investeringstak* Investeringsram KF inv projekt Avvikelse mot tak *Enligt kommunfullmäktige

12 12 (12) Personalekonomi Kommunstyrelsens förvaltningar beräknas år 2015 ha 135 tillsvidareanställda, varav 62 inom kommunledningsförvaltningen och 73 inom räddningstjänsten. Därutöver har kommunledningsförvaltningen lönekostnader för två fackliga heltidsuppdrag i kommunen. För räddningstjänsten anges antalet anställningar, även deltidsbrandmän. Under rubriken årsarbetare ingår däremot inte deltidsbrandmän då dessa har 0 procent arbetstidsgrad. För 2013 anges utförda årsarbeten (á 1700 timmar) medan för 2014 och 2015 anges totalt arbetstidsgrad för tillsvidareanställda och visstidsanställda med tidsbegränsade tjänster. Sjukfrånvaron har tidigare varit låg, men med ett antal långtidssjukskrivningar har den ökat ganska mycket. Prognosen är att sjukfrånvaron kommer att ligga på över 3 procent. Spec Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Antal tillsvidareanställda Antal visstidsanställda Antal årsarbetare 107,1 107,7 100,2 Sjukfrånvaro (%) 3,3 3,5 3,5

Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017, Trelleborgs kommun. Kvartetten föreslår satsningar med mål

Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017, Trelleborgs kommun. Kvartetten föreslår satsningar med mål Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017, Trelleborgs kommun. Kvartetten föreslår satsningar med mål att öka kvaliteten inom viktiga välfärdsområden, att öka kommunens attraktivitet för boende, näringsidkare

Läs mer

Verksamhetsplan Servicenämnden Sammanfattning Servicenämndens arbete fortsätter även under 2013 att struktureras och skapa goda förutsättningar för fullföljande och utveckling av uppdraget som tillförts

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna)

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-02-11 Kvalitetschef Mattias Wikner 0410-73 34 40, 0708-81 74 35 mattias.wikner@trelleborg.se Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Trelleborgarna

Läs mer

Verksamhetsplan för Servicenämnden

Verksamhetsplan för Servicenämnden Verksamhetsplan 1 (10) Datum 2014-09-09 Verksamhetsplan för Servicenämnden Inledning Servicenämnden ansvar för kommunens interna service till förvaltningarna. Nämnden ansvarar för kommunens fastigheter

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2014-02-?? Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Verksamhetsplan kommunstyrelsen

Verksamhetsplan kommunstyrelsen Verksamhetsplan kommunstyrelsen 2012-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 sidan 1 av 6 Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Verksamhetsbeskrivning... 2 Mål... 2 Inriktning... 2 Vara en del

Läs mer

Riktlinjer för Simrishamns kommuns sociala investeringsfond inriktning och handläggning Hid nr:

Riktlinjer för Simrishamns kommuns sociala investeringsfond inriktning och handläggning Hid nr: För förvaltningschefsgruppen 1 (5) SKRIVELSE (Diskussionsunderlag) 2014-08-14 Roland Persson Socialchef Kommunstyrelsen Riktlinjer för Simrishamns kommuns sociala investeringsfond inriktning och handläggning

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst Fastställd i Direktion Innehållsförteckning VERKSAMHETSPLAN 2013... 1 Fastställd i Direktion... 1 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Befolkningsstatistik...

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Årsanalys 2014 Kommunstyrelsen

Årsanalys 2014 Kommunstyrelsen 1 (11) Datum 2014-02-10 Årsanalys 2014 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens uppdrag Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Läs mer

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Kommunkansliet är kommunstyrelsens förvaltning och ska i denna roll utgöra den politiska ledningens verktyg för styrning och ledning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten Krokoms kommun 17 november 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 8 1

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Näringslivsstrategi för Mora

Näringslivsstrategi för Mora Näringslivsstrategi för Mora I n n e h å l l Övergripande målsättning... 3 Specifika målsättningar till 2022... 3 Mått för uppföljning... 3 Målgrupper... 3 Strategi... 4 Fokusområden... 4 Förutsättningar...

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (35) 2014-12-01 Ks 15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

Handlingsplan för att motverka uppsägning. av tillsvidareanställda

Handlingsplan för att motverka uppsägning. av tillsvidareanställda Handlingsplan för att motverka uppsägningar av tillsvidareanställda Dokumenttyp Politiskt handlingsprogram Dokumentägare Kommunstyrelsen Dokumentnamn Handlingsplan för att motverka uppsägning av tillsvidareanställda

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

Kommunstyrelsen Budgethandling 2015

Kommunstyrelsen Budgethandling 2015 Kommunstyrelsen Budgethandling [Skriv text] Innehållsförteckning Övergripande uppdrag 3 Kommunstyrelsens uppdrag 12 Medarbetare 22 Ekonomi 23 Sida 2 (23) ÖVERGRIPANDE UPPDRAG Generella uppdrag till samtliga

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument

Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument 1 (5) Typ: Riktlinje Version: 2.0 Fastställd: KS 2013-01-29, 24 Giltighetstid: Tills vidare Uppdateras: 2017 Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument Innehållsförteckning

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB Organisationsnummer 556509-7663 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Näringslivs AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att allmänt främja

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Policy för intraprenad i Hällefors kommun

Policy för intraprenad i Hällefors kommun Policy för intraprenad i Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Ansvar, befogenheter och organisation... 3 4 Start... 4 5 Ekonomi... 5 6 Investeringar... 5 7 Personal... 5 7.1 Policy

Läs mer

Policy för ledning och styrning - ledningssystem

Policy för ledning och styrning - ledningssystem Policy 1 (15) Datum 2015-02-11 Kvalitetsstrateg Mattias Wikner 0410-733440, 0708-817435 mattias.wikner@trelleborg.se Policy för ledning och styrning - ledningssystem Trelleborg1000, v 1.0, 2008-09-16 Avdelningen

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 0.1 Utkast/Utgåva (1)7 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning E-tjänst Särskilt boende Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Införa e-tjänst särskilt

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

E-program för Jönköpings kommun

E-program för Jönköpings kommun E-program för Jönköpings kommun Ks 2008:225 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder E-program för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 303 1 2 1 (7) E-program för Jönköpings kommun

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 ATT GÄLLA FR O M 2005-03-01 Syfte Västerviks kommun vill tydliggöra förutsättningar

Läs mer

Stockholm Business Region AB (Koncern)

Stockholm Business Region AB (Koncern) Granskningspromemoria 2013 Stockholm Business Region AB (Koncern) Granskningspromemoria från Stadsrevisionen Nr 13, 2014 Dnr 3.1.2-14/2014 2014-02-06 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 ENHET/ BUDGETENHET Budgetenhet Mark och Plan TIDSPERIOD 2011 2012-02-07 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Mark och Plan omfattar näringslivsutveckling,

Läs mer

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Diarienummer: 2015/560-KS-004 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Beslutad av kommunstyrelsen 2015 XX - XX program policy handlingsplan riktlinje 1 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409.

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409. Information i mail Medborgarbudget I Europa och i Sverige har det de senaste åren utvecklats en metod som kallas medborgarbudget. Nu vill Piteå kommun göra ett försök där ni som Piteåpanel får delge era

Läs mer

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Bildande av bolaget Destination Falkenberg AB samt godkännande av ägardirektiv och bolagsordning. (AU 357) Dnr KS 2012-430

Bildande av bolaget Destination Falkenberg AB samt godkännande av ägardirektiv och bolagsordning. (AU 357) Dnr KS 2012-430 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg \1 2013-01-08 FALKENBERG 10 Bildande av bolaget Destination Falkenberg AB samt godkännande av ägardirektiv och bolagsordning. (AU

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.5. KOMMUNSTYRELSEN...19 10.5.1. Ledningssidé...19 10.5.2. Uppdraget...19 10.5.3. Inriktningar med resultatmål...19 10.5.4. Kvalitetsmål...20 10.5.5. Servicegarantier...21 10.5.6.

Läs mer

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150 Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: 46 426 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 46 426 2017: 39 633 2018: 38 907

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Kungörelse 2015-05-12. Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder. Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 9.30 Plats: Kommunhuset, Norberg

Kungörelse 2015-05-12. Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder. Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 9.30 Plats: Kommunhuset, Norberg Kungörelse 2015-05-12 Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 9.30 Plats: Kommunhuset, Norberg Ärenden 1. Protokollsjustering 2. Budget för år 2016-2018 3. Effektmål

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Perspektivet utveckling/tillväxt

Perspektivet utveckling/tillväxt Revisionsrapport Perspektivet utveckling/tillväxt Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Diarienummer: Ks2013/0256.103 Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Gäller från: 2013-07-01 Gäller för: Medarbetare och förtroendevalda i Ljungby kommun samt Kommunala bolag

Läs mer

Verksamhetsplan Servicenämnden. Bilaga 3 Sammanfattning Servicenämnden ansvarar för frågor beträffande förvaltning av kommunens fastigheter, den totala lokalförsörjningen till kärnverksamheterna samt samordning

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB Org nr 556008-5374 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Hallands Hamnar Halmstad AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen, att tillhandahålla hamnanläggningar

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Ägardirektiv för Övik Energi AB

Ägardirektiv för Övik Energi AB Ägardirektiv för Övik Energi AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Bolaget har till föremål för sin verksamhet;

Läs mer

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik.

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik. Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategin är en långsiktig plan som beskriver hur kommunikationen ska bidra till att nå Nynäshamns kommuns övergripande mål enligt Mål och budget. Syftet med kommunikationsstrategin

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Energi AB

Ägardirektiv för Växjö Energi AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Energi AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Energi AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer