PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN"

Transkript

1 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Bo Brantmark (M) Mufida Dizdar (FP) Charlotta Bermhagen (M), ej 135 Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Anna Hedbrant (C) Febe Alfredsson (KD) Anette Henningsson (S) Roger Nilsson (S) Olof Suneson (M) Barbro Stigsdotter (MP) Britt-Marie Kahl (M), 135 Ej tjänstgörande ersättare Bertil Ziegler (M) Gert Ljungqvist (FP) Peter Schölander (M) Leif Örtendahl (M) Ann-Christin Rydell (C) Ann-Margreth Larsson (S) Övriga närvarande Sekreterare socialchef Göran Jönsson LSS-chef Arne Nilsson vård- och omsorgschef Johan Holmer administrativ chef Kenneth Riton IFO-chef Anita Bengtsson utredare/utvecklare Ewa Sjöborg ekonom Johan Agerblom tf hemvårdschef Annika Elowson enhetschef Cecilia Lindestam Viebke enhetschef Monika Heideman utredare Gabriela Arvidsson alkoholhandläggare Kate Svensson förvaltningssekreterare Sofia Sandberg Sammanträdestid kl Paragrafer

2 JUSTERING Utsedd justera Mufida Dizdar (FP) UNDERSKRIFTER Sekreterare Ordförande Justerande Sofia Sandberg Bo Brantmark (M) Mufida Dizdar (FP) Tillkännagivandet av justeringen har den anslagits på kommunens anslagstavla, intygar Anslaget nedtaget den

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 94 Information - översyn av vård- och omsorgsverksamhetens organisation 95 Föreningsbidrag 2013 ansökan från pensionärsföreningar 96 Föreningsbidrag 2013 ansökan från handikappföreningar 97 Föreningsbidrag 2013 ansökan från Kvinnojouren i Höganäs 98 Föreningsbidrag 2013 ansökan från Helsingborgs Kvinnojour 99 Föreningsbidrag 2013 ansökan från Kvinnojouren i Ängelholm 100 Föreningsbidrag 2013 ansökan från BRIS Region Syd 101 Föreningsbidrag 2013 ansökan från Föräldraföreningen mot Narkotika 102 Föreningsbidrag 2013 ansökan från Adoptionscentrum Skåne 103 Föreningsbidrag 2013 ansökan från Spelberoendes Förening Malmö 104 Föreningsbidrag 2013 ansökan från Svanshalls Byaförening 105 Utnämnande av personuppgiftsombud samt personuppgiftsassistent för socialnämnden 106 Trygghetsboende och seniorvärd i Höganäs kommun 107 Revideringar i förfrågningsunderlagen enligt LOV avseende serviceinsatser samt hemvård (omvårdnad samt delegerade hemsjukvårdsinsatser) 108 Riktlinjer för parboende 109 Kartläggning Kvinnofrid i Höganäs kommun Granskning av intern kontroll 111 Enheternas redovisning 112 Delegationslistan avseende LSS revideringar 113 Korttidsenheten reducera antalet platser 114 Avsluta telefontjänsten 115 Budget i balans 116 Budget 2014 samt ekonomisk flerårsplan Lokalbehov Daglig verksamhet 118 Arbetsmiljö 119 Alkohollagen återkallelse av serveringstillstånd enligt 9 kap. 18 för Bäckaskogs festplats, Björkeröd 120 Alkohollagen avslag på ansökan om sökt serveringstillstånd för Restaurang Rodeo i Höganäs 121 Alkohollagen sanktionsärende för Oldsbergs Ost AB

4 122 Alkohollagen sanktionsärende för Krapperups Kaffestuga & Slottsbod HB 123 Extern analys av kostnader inom socialförvaltningen 124 Ekonomisk prognos Redovisning av protokoll och protokollsutdrag 126 Anmälan av delegationsbeslut 127 Socialchefen informerar Individärenden

5 94 INFORMATION - ÖVERSYN AV VÅRD- OCH OMSORGSVERKSAMHETENS ORGANISATION SN/2013/112 Sammanfning av ärendet Under de senaste 10 åren har äldreomsorgen i Höganäs varit föremål för stora förändringar. Antalet äldre har ökat och allt fler får idag service, omsorg och vård i sin ordinära bostad. Primärvård och kommunen utför oftare insatser som tidigare utfördes av sjukhusen. Uppföljning och kontroll av verksamhet har fått en mer framskjutande roll och inom både hemvårdsverksamheten och på vårdboendena finns behov av utveckla kvalitetsarbetet och följa upp verksamheten bättre. Med bakgrund av detta är det angeläget förtydliga organisationen inom vård och omsorg. sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 71. Socialnämndens beslut , 75. Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 54. Översyn av vård- och omsorgsavdelningens organisation, Arbetsutskottet beslutar föreslå socialnämnden vård- och omsorgsverksamheten organiseras i en hemvårdsavdelning och en vårdboendeavdelning som leds av vars en avdelningschef, samt uppdra åt förvaltningen arbeta fram förslag avseende avdelningarnas organisation samt hur gemensamma resurser ska organiseras. Socialnämnden beslutar för närvarande avvakta en omorganisation och överlämna till arbetsutskottet besluta om forts handläggning avseende vård- och omsorgsverksamhetens översyn. Arbetsutskottet beslutar för närvarande behålla nuvarande organisation. Socialnämnden beslutar med godkännande lägga informationen till handlingarna.

6 95 FÖRENINGSBIDRAG 2013 ANSÖKAN FRÅN PENSIONÄRSFÖRENINGAR SN/2013/117, 138, 139 Sammanfning av ärendet Ansökningar har i rätt tid inkommit från Sveriges Pensionärsförbund (SPF), Pensionärernas Riksförbund (PRO) och Kullabygdens RPG för år Kullabygdens RPG har blivit ombedda komplettera deras ansökan något. Enligt normer för föreningsbidrag till pensionärsorganisationer är ramen för anslagna medel kronor. Bidrag beviljades 2012 med kronor till SPF, kronor till PRO och kronor till Kullabygdens RPG. sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 72. Föreningsbidrag Pensionärsorganisationerna 2013 Förslag till fördelning enligt norm. Ansökan om föreningsbidrag Kullabygdens RPG. Ansökan om föreningsbidrag SPF Kullabygden. Ansökan om föreningsbidrag SPF Viken. Ansökan om föreningsbidrag SPF Kullaberg. Ansökan om föreningsbidrag SPF Tre Byar. Ansökan om föreningsbidrag PRO Höganäs samorganisation Ytterligare underlag i ärendet Normer för bidrag till pensionärsorganisationer, KFS 2013:15. Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottet bevilja SPF föreningsbidrag med kronor för 2013, bevilja PRO föreningsbidrag med kronor för 2013, samt bevilja RPG föreningsbidrag med kronor för et ska skickas till SPF PRO Kullabygdens RPG Ekonomiassistent Elisabet Ekström

7 96 FÖRENINGSBIDRAG 2013 ANSÖKAN FRÅN HANDIKAPPFÖRENINGAR Sammanfning av ärendet Följande handikappföreningar har i rätt tid inkommit med ansökan om föreningsbidrag för Föreningarna kan beviljas ett grundbidrag kronor för varje organisation (ej HSO) och med kronor som särskilt grundbidrag till HSO. Resten av totalanslaget fördelas mellan de ansökande organisationerna i proportion till antalet medlemmar i Höganäs. HSO erhåller endast grundbidrag. Det totala anslaget är kronor. sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 73. Föreningsbidrag Handikapporganisationerna 2013 Förslag till fördelning enligt norm. Ansökan om föreningsbidrag HSO, Handikappföreningarna i Höganäs Samorganisation, SN/2013/124. Ansökan om föreningsbidrag Alzheimerföreningen Helsingborg-Höganäs, SN/2013/100. Ansökan om föreningsbidrag Hjärt- och Lungsjukas förening i Höganäs, SN/2013/102. Ansökan om föreningsbidrag RSMH Höganäs, SN/2013/105. Ansökan om föreningsbidrag Reumatikerföreningen i Helsingborg, SN/2013/113. Ansökan om föreningsbidrag Höganäs Astma- och Allergiförening, SN/2013/116. Ansökan om föreningsbidrag Psoriasisförbundet Höganäs lokalavdelning, SN/2013/118. Ansökan om föreningsbidrag Synskadades Riksförbund Helsingborg-Höganäs, SN/2013/125. Ansökan om föreningsbidrag Parkinsonföreningen i Helsingborg med omnejd, SN/2013/137. Ansökan om föreningsbidrag HIF Ankaret, SN/2013/140. Ansökan om föreningsbidrag Kullabygdens Diabetesförening, SN/2013/142. Ansökan om föreningsbidrag DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, SN/2013/144. Ansökan om föreningsbidrag Strokeföreningen Öresund, SN/2012/145. Ytterligare underlag i ärendet Normer för bidrag till handikapporganisationer, KFS 2013:08. Arbetsutskottet beslutar föreslå socialnämnden bevilja HSO, Handikappföreningarna i Höganäs Samorganisation, föreningsbidrag med kronor för 2013, forts.

8 bevilja Alzheimerföreningen Helsingborg-Höganäs, föreningsbidrag med kronor för 2013, bevilja Hjärt- och Lungsjukas förening i Höganäs föreningsbidrag med kronor för 2013, bevilja RSMH Höganäs, föreningsbidrag med kronor för 2013, bevilja Reumatikerföreningen i Helsingborg, föreningsbidrag med kronor för 2013, bevilja Höganäs Astma- och Allergiförening, föreningsbidrag med kronor för 2013, bevilja Psoriasisförbundet Höganäs lokalavdelning, föreningsbidrag med kronor för 2013, bevilja Synskadades Riksförbund Helsingborg-Höganäs, föreningsbidrag med kronor för 2013, bevilja Parkinsonföreningen i Helsingborg med omnejd föreningsbidrag med kronor för 2013, bevilja HIF Ankaret, föreningsbidrag med kronor för 2013, bevilja Kullabygdens Diabetesförening, föreningsbidrag med kronor för 2013, bevilja DHR, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, föreningsbidrag med kronor för 2013, samt bevilja Strokeföreningen Öresund, föreningsbidrag med kronor för et ska skickas till HSO, Handikappföreningarna i Höganäs Samorganisation Alzheimerföreningen Helsingborg-Höganäs Hjärt- och Lungsjukas förening i Höganäs RSMH Höganäs Reumatikerföreningen i Helsingborg Höganäs Astma- och Allergiförening Psoriasisförbundet Höganäs lokalavdelning Synskadades Riksförbund Helsingborg-Höganäs Parkinsonföreningen i Helsingborg med omnejd HIF Ankaret forts.

9 Kullabygdens Diabetesförening DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Strokeföreningen Öresund Ekonomiassistent Elisabet Ekström

10 97 FÖRENINGSBIDRAG 2013 ANSÖKAN FRÅN KVINNOJOUREN I HÖGANÄS SN/2013/120 Sammanfning av ärendet Ansökan om föreningsbidrag från Kvinnojouren i Höganäs för år 2013 med kronor. Enligt normerna för föreningsbidrag inom socialnämnden är ramen för anslagna medel kronor. Socialnämnden beviljade Kvinnojouren i Höganäs kronor i föreningsbidrag för Cecilia Nilsson och Stevie Ahlqvist från Kvinnojouren i Höganäs närvarade på sammanträdet och informerade om sin verksamhet. Därefter lämnade de mötet och nämnden beslutade i frågan. sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 74. Ansökan om föreningsbidrag Ytterligare underlag i ärendet Normer för föreningsbidrag inom socialnämnden, KFS 2013:22. Socialnämnden beslutar bevilja Kvinnojouren i Höganäs kronor i föreningsbidrag för Reservationer Lars-Anders Ottosson (M) reserverar sig mot beslutet. et ska skickas till Kvinnojouren i Höganäs Ekonomiassistent Elisabet Ekström

11 98 FÖRENINGSBIDRAG 2013 ANSÖKAN FRÅN HELSINGBORGS KVINNOJOUR SN/2013/143 Sammanfning av ärendet Ansökan om föreningsbidrag från Helsingborgs Kvinnojour för år 2013 med kronor. Enligt normerna för föreningsbidrag inom socialnämnden är ramen för anslagna medel kronor. Socialnämnden beviljade Helsingborgs Kvinnojour kronor i föreningsbidrag för sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 75. Ansökan om föreningsbidrag Ytterligare underlag i ärendet Normer för föreningsbidrag inom socialnämnden, KFS 2013:22. Socialnämnden beslutar bevilja Helsingborgs Kvinnojour kronor i föreningsbidrag för et ska skickas till Helsingborgs Kvinnojour Ekonomiassistent Elisabet Ekström

12 99 FÖRENINGSBIDRAG 2013 ANSÖKAN FRÅN KVINNOJOUREN I ÄNGELHOLM SN/2012/301 Sammanfning av ärendet Kvinnojouren i Ängelholm har ansökt om föreningsbidrag med 10 kronor per kommuninvånare för år Ansökan inkom och uppfyllde inte uppsa krav. Förvaltningen har varit i kontakt med Kvinnojouren i Ängelholm och informerat om normer för bidrag i Höganäs kommun samt ansökningstid. Det har dock inte inkommit någon ny ansökan. Befintlig ansökan är ofullständig. Socialnämnden avslog Kvinnojouren i Ängelholms ansökan om föreningsbidrag för sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 76. Ansökan om kommunalt bidrag för 2013 för Kvinnojouren i Ängelholm. Ytterligare underlag i ärendet Normer för föreningsbidrag inom socialnämnden, KFS 2013:22. Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottet avslå Kvinnojouren i Ängelholms ansökan om föreningsbidrag för et ska skickas till Kvinnojouren i Ängelholm Ekonomiassistent Elisabet Ekström

13 100 FÖRENINGSBIDRAG 2013 ANSÖKAN FRÅN BRIS REGION SYD SN/2013/119 Sammanfning av ärendet Ansökan om föreningsbidrag från BRIS Region Syd för år 2013 med 10 kronor per barn, sammanlagt kronor. Ansökan är i dagsläget ej komplett men kommer bli det i och med årsredovisningen som kommer bli tillgänglig på hemsidan under maj månad. Enligt normerna för föreningsbidrag inom socialnämnden är ramen för anslagna medel kronor. Socialnämnden beviljade BRIS Region Syd kronor i föreningsbidrag för sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 77. Ansökan om föreningsbidrag Ytterligare underlag i ärendet Normer för föreningsbidrag inom socialnämnden, KFS 2013:22. Socialnämnden beslutar bevilja BRIS Region Syd kronor i föreningsbidrag för et ska skickas till BRIS Region Syd Ekonomiassistent Elisabet Ekström

14 SN/2013/ FÖRENINGSBIDRAG 2013 ANSÖKAN FRÅN FÖRÄLDRAFÖRENINGEN MOT NARKOTIKA Sammanfning av ärendet Ansökan om föreningsbidrag från Föräldraföreningen mot Narkotika i Malmö för år Enligt normerna för föreningsbidrag inom socialnämnden är ramen för anslagna medel kronor. Föräldraföreningen mot Narkotika i Malmö ansökte om föreningsbidrag för 2012 och socialnämnden avslog ansökan. sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 78. Ansökan om föreningsbidrag Ytterligare underlag i ärendet Normer för föreningsbidrag inom socialnämnden, KFS 2013:22. Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottet avslå Föräldraföreningen mot Narkotikas ansökan om föreningsbidrag för et ska skickas till Föräldraföreningen mot Narkotika Ekonomiassistent Elisabet Ekström

15 102 FÖRENINGSBIDRAG 2013 ANSÖKAN FRÅN ADOPTIONSCENTRUM SKÅNE SN/2013/109 Sammanfning av ärendet Ansökan om föreningsbidrag från Adoptionscentrum i Skåne i Malmö för år 2013 med kronor. Enligt normerna för föreningsbidrag inom socialnämnden är ramen för anslagna medel kronor. Adoptionscentrum ansökte om föreningsbidrag för 2012 och socialnämnden avslog ansökan. sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 79. Bidragsansökan. Ytterligare underlag i ärendet Normer för föreningsbidrag inom socialnämnden, KFS 2013:22. Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottet avslå Adoptionscentrum i Skånes ansökan om föreningsbidrag för et ska skickas till Adoptionscentrum i Skåne Ekonomiassistent Elisabet Ekström

16 103 FÖRENINGSBIDRAG 2013 ANSÖKAN FRÅN SPELBEROENDES FÖRENING MALMÖ SN/2012/264 Sammanfning av ärendet Spelberoendes förening i Malmö har ansökt om anslag till stödverksamhet för spelberoende och informationsverksamhet. Ansökan inkom Då socialnämnden ansvarar för föreningsbidrag med anknytning till nämndens verksamhetsområde har förvaltningen varit i kontakt med Spelberoendes förening i Malmö och informerat om normer för föreningsbidrag i Höganäs kommun samt ansökningstid. Det har dock inte inkommit någon ny ansökan. Befintlig ansökan är ofullständig. Spelberoendes förening i Malmö har inte tidigare ansökt om bidrag. sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 80. Ansökan om anslag till stödverksamhet för spelberoende och informationsverksamhet. Ytterligare underlag i ärendet Normer för föreningsbidrag inom socialnämnden, KFS 2013:22. Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottet avslå Spelberoendes förening i Malmö ansökan om föreningsbidrag för et ska skickas till Spelberoendes förening i Malmö Ekonomiassistent Elisabet Ekström

17 104 FÖRENINGSBIDRAG 2013 ANSÖKAN FRÅN SVANSHALLS BYAFÖRENING SN/2013/146 Sammanfning av ärendet Ansökan om föreningsbidrag från Svanshalls Byaförening för år Svanshalls Byaförening har inte tidigare ansökt om bidrag. Föreningen har blivit beviljad kronor i bidrag via kultur- och fritidsförvaltningen. sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 81. Ansökan om föreningsbidrag Ytterligare underlag i ärendet Normer för föreningsbidrag inom socialnämnden, KFS 2013:22. Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottet avslå Svanshalls Byaförenings ansökan om föreningsbidrag för et ska skickas till Svanhalls Byaförening Ekonomiassistent Elisabet Ekström

18 SN/2013/ UTNÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTSOMBUD SAMT PERSONUPP- GIFTSASSISTENT FÖR Sammanfning av ärendet Höganäs kommun har genom direktupphandling utsett Axel Danielsson som personuppgiftsombud. Ett personuppgiftsombud ska tillse kommunen hanterar personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt inom organisationen samt rapportera till Datainspektionen. Till följd av Axel Danielsson utsetts som personuppgiftsombud krävs alla personuppgiftsansvariga, nämnder och bolagsstyrelser, utser personuppgiftsombud genom ett nämndsbeslut och det anmäls till Datainspektionen. För personuppgiftsombudet ska kunna uppfylla sitt uppdrag behöver han en personuppgiftsassistent, nämndssekreterare, som förser honom med behövliga uppgifter. Då nämndssekreteraren har begränsad insyn i hela nämndens arbete med personuppgifter kommer de olika avdelningarna och biståndsenheten även involveras. Lämpligt är utse en tjänsteman inom respektive område med ansvar bistå personuppgiftsassistenten i arbetet. Arvode till personuppgiftsombudet betalas centralt i kommunen. sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 82. Axel Danielssons förslag på beslut. Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottet utse Axel Danielsson, Axel Danielsson Konsult AB, till personuppgiftsombud för socialnämnden, valet av ombud anmäls till Datainspektionen, samt utse nämndssekreteraren i socialnämnden till personuppgiftsassistent. et ska skickas till Axel Danielsson Datainspektionen Sofia Sandberg

19 106 TRYGGHETSBOENDE OCH SENIORVÄRD I HÖGANÄS KOMMUN SN/2013/71 Sammanfning av ärendet Socialförvaltningen har, av Styrgruppen för framtidsfrågor SN och KS , fått i uppdrag ta fram underlag/kriterier beträffande trygghetsboende och seniorvärd för såväl externa som interna fastighetsägare och intressenter. Syftet med trygghetsboende och seniorvärd är erbjuda hög boendekvalité för äldre med möjlighet till social gemenskap och därmed förebygga och kanske fördröja behov av flytta till ett vårdboende. Målgruppen är äldre personer som önskar socialt innehåll, gemenskap och trygghet. sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 83. Trygghetsboende och seniorvärd Höganäs kommun ett förslag, Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottet trygghetsboendet Brorsbacke kvarstår i sin nuvarande form med samma subvention som vid överenskommelsen när boendet startades, kravet på obligatoriskt trygghetslarm på Brorsbacke upphör från och med , resurser för subventionen samt för kontroll och uppföljning planeras/avsätts, vid beslut om ett nytt subventionerat trygghetsboende, samt godkänna kriterierna för trygghetsboende och seniorvärd i Höganäs kommun och översända beslutet till kommunstyrelsen för information. et ska skickas till Kommunstyrelsen Höganäshem

20 SN/2013/ REVIDERINGAR I FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGEN ENLIGT LOV AVSEENDE SERVICEINSATSER SAMT HEMVÅRD (OMVÅRDNAD SAMT DELEGERADE HEMSJUKVÅRDSINSATSER) Sammanfning av ärendet: Höganäs kommun införde 2009 kundval enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) för serviceinsatser (städning, tvätt, inköp) samt 2011 kundval för hemvård (omvårdnad samt delegerad hemsjukvård). Under de senaste månaderna har en del kommuner med kundval exempelvis Kristianstad, Södertälje, Gävle infört förtydliganden avseende anhöriganställning, eftersom denna fråga i regel ska hanteras av beställaren. I Höganäs kommun prövas en begäran om anhöriganställning av biståndshandläggare utifrån bestämmelserna i 4 kap. 1 socialtjänstlagen (SoL). Denna information finns inte entydigt i kommunernas nuvarande förfrågningsunderlag. Till följd av utveckling gällande privata leverantörers åtkomst till kommunens dokumentationssystem, Procapita, har nuvarande krav avseende teknisk utrustning inom kundval hemvård reviderats. sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 84. Revideringar i förfrågningsunderlagen enligt LOV avseende serviceinsatser samt hemvård (omvårdnad samt delegerade hemsjukvårdsinsatser), Bilaga teknisk utrustning, Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottet revidera förfrågningsunderlaget enligt beslutsunderlaget. et ska skickas till Utredare Gabriela Arvidsson

21 108 RIKTLINJER FÖR PARBOENDE SN/2013/167 Sammanfning av ärendet Riksdagen har i enlighet med propositionen Rätten få åldras tillsammans en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen beslutat om en ändring i 4 kap. 1 b socialtjänstlagen (SoL) som innebär äldre som varaktigt sammanbott ska kunna fortsätta göra det även när den enes behov kräver vårdboende. Denna bestämmelse gäller från och med den 1 november I Höganäs har det hittills varit ett fåtal par där endast den ena haft vårdboendebehov som efterfrågat parboende. Däremot är det relativt ofta förekommande par där båda har vårdboendebehov bor tillsammans i gemensam lägenhet eller i var sin lägenhet, men i samma vårdboende. Det är därför av vikt behov av parboende beaktas vid planering av framtida vårdboende. Den nya bestämmelsen ställer krav på hur ansökningar om parboende framöver ska hanteras. I avvaktan på Socialstyrelsens vägledning har de föreslagna riktlinjerna utarbetats. sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 85. Förslag till riktlinjer för parboende, Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 12:51. Tillämpning av maxtaxa, Hyresavtal samt Överenskommelse om avstående från besittningsskydd ansökan till Hyresnämnden. Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottet vid ett parboende betalar medboende halv maxtaxa. Vid behov av någon annan form av insats än allmän tillsyn och trygghetslarm tillämpas maxtaxa, besittningsrätt till vårdboendet avtalas bort via Hyresnämnden innan hyresförhållandet inleds, samt dessa riktlinjer gäller i avvaktan på Socialstyrelsens vägledning för parboende. et ska skickas till Utredare Gabriela Arvidsson

22 109 KARTLÄGGNING KVINNOFRID I HÖGANÄS KOMMUN 2012 SN/2013/169 Sammanfning av ärendet Enligt Socialstyrelsens Allmänna råd har kommunen ansvar för uppföljning, tillsyn, insatser, information och kartläggning av kvinnofridsärenden. Denna tillsyn ska göras en gång per år. Kartläggningen görs utifrån antalet individer som sökt hjälp inom individ- och familjeomsorgen i kommunen, antal polisanmälningar och antal kvinnor som är bosa i kommunen och har uppsökt Kvinnojouren. Kartläggning av kvinnofridsärenden har nu genomförts i Höganäs kommun för år Denna kartläggning har gjorts av representanter från Spjutspetsgruppen som har inkommit med uppgifter från sina respektive arbetsgrupper inom IFO. Uppgifter har även hämtats från Polisen och Kvinnojouren i Höganäs kommun. sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 86. Kartläggning kvinnofrid Höganäs kommun 2012, Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottet med godkännande lägga informationen till handlingarna.

23 110 GRANSKNING AV INTERN KONTROLL SN/2013/96 Sammanfning av ärendet Revisionen har gjort en granskning av intern kontroll och sammanställt iakttagelser i en rapport Revisionen önskar ett skriftligt svar på revisionens synpunkter senast sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 87. Revisionens rapport Socialförvaltningens skrivelse Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottet anta förvaltningens skrivelse som svar på revisionens synpunkter, samt skicka en kopia av svaret till Revisorerna i Höganäs kommun och kommunledningskontoret. et ska skickas till Revisorerna i Höganäs kommun Kommunledningskontoret

24 111 ENHETERNAS REDOVISNING SN/2013/70 Sammanfning av ärendet Socialförvaltningens respektive enheter lämnar egna kommentarer avseende det ekonomiska läget till och med april sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 88. Enheternas redovisade utfall till och med april 2013 med kommentarer. Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottet godkänna enheternas redovisning till och med april 2013.

25 112 DELEGATIONSLISTAN AVSEENDE LSS - REVIDERINGAR SN/2013/170 Sammanfning av ärendet Sedan november 2012 ingår LSS-handläggningen i biståndsenheten. LSS-handläggningen har tidigare ingått i individ- och familj. Delegationslistan behöver därför revideras och förtydligas samt anpassas till nya bestämmelser inom LSS. sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 89. Förslag till revideringar i delegationsordningen, Nuvarande delegationsordning, Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottet godkänna revideringar av delegationsordningen inom LSS enligt förslag. et ska skickas till Utredare Gabriela Arvidsson

26 113 KORTTIDSENHETEN REDUCERA ANTALET PLATSER Sammanfning av ärendet Med anledning av socialnämndens förväntade budgetunderskott 2013 bedömer förvaltningen det finns anledning reducera antalet platser på Korttidsenheten på grund av minskad efterfrågan. sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 90. Socialnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen snarast utreda möjligheten reducera antalet platser på korttidsenheten och ta fram en konsekvensbeskrivning, samt därefter verkställa beslutet utifrån genomförd utredning.

27 114 AVSLUTA TELEFONTJÄNSTEN SN/2013/180 Sammanfning av ärendet Telefontjänst är en form av social insats som funnits i Höganäs kommun under ett flertal år. Tjänsten innebär individen blir uppringd vid en bestämd tid varje dag. I dagsläget är det personer som omfas av telefontjänsten, några av dessa personer har också hemvårdsinsatser och/eller trygghetslarm. Telefontjänsten fungerar som en icke biståndsbedömd insats och det saknas skriftliga rutiner som reglerar vem och hur man kan få telefontjänst. Den är inte avgiftsbelagd. Kostnaden uppgår till cirka kronor per år. sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 91. Telefontjänst, Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottet avsluta telefontjänsten, samt om den enskilde önskar, ta ställning till om det föreligger behov för biståndsbedömda insatser.

28 115 BUDGET I BALANS SN/2012/202 Sammanfning av ärendet Kommunstyrelsen har med anledning av socialnämndens prognos uppdragit åt socialnämnden upprätta ett förslag på budget i balans innehållande en konsekvensanalys för föreslagna förändringar. sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 103. Kommunstyrelsens förslag till beslut, Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottet uppdra åt förvaltningen presentera en budget i balans för 2013 inklusive en konsekvensanalys.

29 116 BUDGET 2014 SAMT EKONOMISK FLERÅRSPLAN Sammanfning av ärendet Budget för år 2014 samt ekonomisk flerårsplan sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 104. Budget 2014 samt ekonomisk flerårsplan Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottet SN/2013/187 fastställa mål enligt beslutsunderlag, fastställa taxor och avgifter för 2014 enligt beslutsunderlag, fastställa föreningsbidrag för 2014 enligt beslutsunderlag, samt i övrigt godkänna och överlämna budgetförslag innebärande ett äskande över ram med totalt tkr till kommunstyrelsen/budgetutskottet. et ska skickas till Kommunstyrelsen/budgetutskottet

30 117 LOKALBEHOV DAGLIG VERKSAMHET SN/2013/185 Sammanfning av ärendet Antalet brukare med beslut om Daglig verksamhet har ökat, vilket medför nuvarande lokaler är otillräckliga. Det finns behov av ersätta nuvarande lokaler på Hälsan och Röda huset med en gemensam och större lokal. sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 105. Daglig verksamhet LSS lokalbehov, Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottet informera kommunstyrelsen om behovet av utökning av lokaler för Daglig verksamhet, samt inhämta förslag från fastighetsförvaltningen för hur behovet av en gemensam lokal för verksamheten kan tillgodoses. et ska skickas till Kommunstyrelsen

31 118 ARBETSMILJÖ SN/2012/202 Sammanfning av ärendet Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete. sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 106. Sammanställning av socialförvaltningens svar 2012, Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, frågeunderlag. Handlingsplan i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Årshjul avseende systematiskt arbetsmiljöarbete. Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottet lägga informationen med godkännande till handlingarna.

32 SN/2013/ ALKOHOLLAGEN ÅTERKALLELSE AV SERVERINGSTILLSTÅND ENLIGT 9 KAP. 18 FÖR BÄCKASKOGS FESTPLATS, BJÖRKERÖD I HÖGANÄS Sammanfning av ärendet Enligt alkohollagen 9 kap. 18 skall kommunen återkalla serveringstillstånd om tillståndet inte längre utnyttjas. sunderlag Utredning Alkohollagen - Återkallelse av serveringstillstånd enligt 9 kap. 18 för Bäckaskogs festplats, Björkeröd i Höganäs, Socialnämnden beslutar återkalla Kullabygdens Nöjescentrum AB:s serveringstillstånd för Bäckaskogs festplats enligt 9 kap. 18 alkohollagen, då serveringstillståndet inte längre utnyttjas. et ska skickas till Kullabygdens Nöjescentrum AB Alkoholhandläggare Kate Svensson

33 SN/2012/ ALKOHOLLAGEN - AVSLAG PÅ ANSÖKAN OM SÖKT SERVERINGSTILLSTÅND FÖR RESTAURANG RODEO I HÖGANÄS Sammanfning av ärendet lämnade Mohsen Izadiyar in en ansökan om serveringstillstånd för restaurang Rodeo, Väsbygatan 2 i Höganäs. Många påminnelser gällande kompletterande handlingar har skickats ut till sökanden. Företräde är begärt och beviljat. Mohsen Izadiyars närvarade och efter han framfört sina synpunkter lämnade han sammanträdet. sunderlag Utredning Alkohollagen Förslag på avslag gällande sökt serveringstillstånd för restaurang Rodeo, Väsbygatan 2 i Höganäs, Socialnämnden beslutar avslå Mohsen Izadiyars ansökan om serveringstillstånd för restaurang Rodeo, Väsbygatan 2 i Höganäs på grund av inte sökanden lämnat in begärda handlingar inom föreskriven tid och därmed inte medverkat till utredningen kunnat slutföras. Överklagningshänvisning. et ska skickas till Mohsen Izadiyar Alkoholhandläggare Kate Svensson

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 37 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Anita Söderlind (M) Mufida Dizdar (FP) Clas-Jörgen Trohammar (M) Lars-Anders

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 31 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter ÖVRIGA Ej tjänstgörande ersättare Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (FP) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Charlotta Bermhagen (M) Ingemar

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 24 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Bo Brantmark (M) Mufida Dizdar (FP) Charlotta Bermhagen (M) Peter Schölander (M), lämnade mötet innan något beslut fats Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall

Läs mer

Sida 1 av 21. Sammanträdesdatum Plats och tid. Sammanträdestid kl Närvarande

Sida 1 av 21. Sammanträdesdatum Plats och tid. Sammanträdestid kl Närvarande SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-10-05 Plats och tid Sammanträdestid kl. 14.00 16.15 Sammanträdesplats Gruvsalen Närvarande Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 26 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (FP) Gunilla Tengvall

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 33 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Bo Brantmark (M) Charlotta Bermhagen (M) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 41 NÄRVARANDE Ordförande Bo Brantmark (M) Ledamöter Mufida Dizdar (FP) 84, 85, 87, 90, 91, 94-96, 99-108 Charlotta Bermhagen (M) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Anna Hedbrant (C)

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 24 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter ÖVRIGA Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (L) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Leif Örtendahl

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 14 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter ÖVRIGA Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (L) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 13 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Bo Brantmark (M) Mufida Dizdar (FP) Charlotta Bermhagen (M) Peter Schölander (M) Lars-Anders Ottosson

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 30 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Bo Brantmark (M) Mufida Dizdar (FP) Charlotta Bermhagen (M) Gunilla Tengvall

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 28 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (L) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Leif Örtendahl (M), till och med 93 Ingemar Narheim (M) Anna

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 31 Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Anita Söderlind (M) Mufida Dizdar (FP) Clas-Jörgen Trohammar (M) Boel Olsson Litström (M) Lars-Anders Ottosson

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (FP) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Leif Örtendahl (M) Ingemar Narheim (M) Roger Nilsson (S) Ann-Margreth Larsson

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Bo Brantmark (M) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Anna Hedbrant (C) Febe Alfredsson

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. vid sammanträde med Höganäs socialnämnd onsdagen den 22 juni 2011 kl 14.00.

FÖREDRAGNINGSLISTA. vid sammanträde med Höganäs socialnämnd onsdagen den 22 juni 2011 kl 14.00. FÖREDRAGNINGSLISTA vid sammanträde med Höganäs socialnämnd onsdagen den 22 juni 2011 kl 14.00. 1. Val av justeringsman och fastställande av tid för justeringssammanträde Justeringsman: Boel Olsson Litström

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 30 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Peter Schölander (M) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN NÄRVARANDE ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Peter Schölander (M) (ordförande) Mufida Dizdar (L) (vice ordförande) Lars-Anders Ottoson (M) Gunilla Tengvall (M) Leif Örtendahl

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA NÄRVARANDE Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Bo Brantmark (M) Mufida Dizdar (FP) Peter Schölander (M), 199-209

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 5 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (FP) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Roger Nilsson (S) Ann-Margreth Larsson (S) Peter Graff (S) Leif

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 8 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (L) Lars-Anders Ottosson (M) Ingemar Narheim (M) Anna Hedbrant (C) Roger Nilsson (S) Ann-Margreth Larsson (S) Peter

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 21 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (L) Gunilla Tengvall (M)

Läs mer

Olof Suneson (M) Britt-Marie Andersson (C) Anna-Karin Erling Peter Graff (S) Ann-Margreth Larsson (S) Ingemar Hertting (MP)

Olof Suneson (M) Britt-Marie Andersson (C) Anna-Karin Erling Peter Graff (S) Ann-Margreth Larsson (S) Ingemar Hertting (MP) SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 53 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-08-17 Plats och tid Sammanträdestid kl. 14.00 16.40 Sammanträdesplats Gruvsalen Närvarande Ordförande Anita Söderlind (M) Ledamöter

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 36 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (FP) Charlotta Bermhagen

Läs mer

Charlotta Bermhagen (M) Britt-Marie Kahl (M) Olof Suneson (M) Britt-Marie Andersson (C) Peter Graff (S) Ann-Margreth Larsson (S)

Charlotta Bermhagen (M) Britt-Marie Kahl (M) Olof Suneson (M) Britt-Marie Andersson (C) Peter Graff (S) Ann-Margreth Larsson (S) SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 31 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-03-16 Plats och tid Sammanträdestid kl. 14.00-17.00 Sammanträdesplats Gruvsalen Närvarande Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande

Läs mer

Sida 1 av 26. Sammanträdesdatum 2010-09-15. Plats och tid. Sammanträdestid kl. 14.00-16.30. Närvarande

Sida 1 av 26. Sammanträdesdatum 2010-09-15. Plats och tid. Sammanträdestid kl. 14.00-16.30. Närvarande SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-09-15 Plats och tid Sammanträdestid kl. 14.00-16.30 Sammanträdesplats Gruvsalen Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sida 1 av 32. Sammanträdesdatum 2011-01-12. Plats och tid. Sammanträdestid kl. 14.00 17.00. Närvarande

Sida 1 av 32. Sammanträdesdatum 2011-01-12. Plats och tid. Sammanträdestid kl. 14.00 17.00. Närvarande SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-01-12 Plats och tid Sammanträdestid kl. 14.00 17.00 Sammanträdesplats Gruvsalen Närvarande Ordförande Anita Söderlind (M), utgick

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2011-05-25 2 SN 66 Dnr 35.11 700 Fastställande av patientsäkerhetsplan 2011 Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. Vårdgivaren

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 29 NÄRVARANDE Ordförande Bo Brantmark (M) Ledamöter Mufida Dizdar (FP), 1-18 Charlotta Bermhagen (M), 1-18 Suzanne Erlandsson (M) Lars-Anders Ottosson (M), jäv 13 Anna Hedbrant (C) Febe Alfredsson

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 25 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (FP) Lars-Anders Ottosson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-16:10 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 33 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Anita Söderlind (M) Mufida Dizdar (FP) Clas-Jörgen Trohammar (M) Boel Olsson Litström (M) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Anna Hedbrant (C) Febe

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 25 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Peter Schölander (M) Ledamöter Mufida Dizdar (L) 163-168, 169 Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Leif Örtendahl (M) Ingemar Narheim (M) Anna Hedbrant

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 36 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Bo Brantmark (M) Charlotta Bermhagen (M) Suzane Erlandsson (M) Lars-Anders Ottosson (M)

Läs mer

förvaltningssekreterare Sofia Sandberg

förvaltningssekreterare Sofia Sandberg SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 48 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-12-15 Plats och tid Sammanträdestid kl. 14.00-16.10 Sammanträdesplats Gruvsalen Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET

PROTOKOLL KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Sida 1 av 5 PLATS OCH TID Gruvsalen, kl 14.00 16.00 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Siw Persson, Kullabygdens pensionärsförening

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 22 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter ÖVRIGA Ej tjänstgörande ersättare Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (L) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Leif Örtendahl (M) Ingemar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 13:30-15:00 Beslutande Janet Kling (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Nils-Erik Henningsson (S) ersättare

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 32 NÄRVARANDE Ordförande Bo Brantmark (M) Ledamöter Mufida Dizdar (FP), 195-199, 201 Clas-Jörgen Trohammar (M) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Anna Hedbrant (C) Anette Henningsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (10) Plats och tid Konferensrummet Uret kl 13.00 16:00 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Torbjörn Nyholm (S) ersättare för Janet

Läs mer

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET. PLATS OCH TID Gruvsalen, kl NÄRVARANDE. Bo Brantmark, socialnämnden

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET. PLATS OCH TID Gruvsalen, kl NÄRVARANDE. Bo Brantmark, socialnämnden Sida 1 av 6 PLATS OCH TID Gruvsalen, kl 14.00 16.00 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande ledamöter Bo Brantmark, socialnämnden Peter Graff, socialnämnden Jan-Olof Skilberg, PRO Höganäs Bertil

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.05 16.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ajournering 14.27-14.36 Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-11-11 1 (13) Plats och tid Kullingshemmet, Vårgårda, tisdagen den 11 november 2008, kl. 14.00-16.45 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET. PLATS OCH TID Gruvsalen, kl 14.00 15.10 NÄRVARANDE. Anita Söderlind, socialnämnden

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET. PLATS OCH TID Gruvsalen, kl 14.00 15.10 NÄRVARANDE. Anita Söderlind, socialnämnden Sida 1 av 6 PLATS OCH TID Gruvsalen, kl 14.00 15.10 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Anita Söderlind, socialnämnden Peter Graff, socialnämnden Ulf Molin, kommunstyrelsen, lämnade

Läs mer

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET. PLATS OCH TID Gruvsalen, kl 14.00 16.00 NÄRVARANDE. Bo Brantmark, socialnämnden

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET. PLATS OCH TID Gruvsalen, kl 14.00 16.00 NÄRVARANDE. Bo Brantmark, socialnämnden Sida 1 av 6 PLATS OCH TID Gruvsalen, kl 14.00 16.00 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ledamöter Ej tjänstgörande ledamöter Bo Brantmark, socialnämnden Peter Graff, socialnämnden Ulf Molin,

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Lars-Anders Ottosson (M) Anna Hedbrant (C) Ingemar Svensson (FP) Ethel Bengtsson. Anders Johansson (S) Kerstin Persson (S) Leif Andersson (S)

Lars-Anders Ottosson (M) Anna Hedbrant (C) Ingemar Svensson (FP) Ethel Bengtsson. Anders Johansson (S) Kerstin Persson (S) Leif Andersson (S) SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 42 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-03-24 Plats och tid Sammanträdestid kl. 14.00 16.00 Sammanträdesplats Gruvsalen Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Plats och tid Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 16.30 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Oddbjörn

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 48 NÄRVARANDE Ordförande Bo Brantmark (M) Ledamöter Mufida Dizdar (FP), 25-47, 52, 53 Charlotta Bermhagen (M) Suzanne Erlandsson (M) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Anna Hedbrant

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 40 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Anita Söderlind (M) Mufida Dizdar (FP) Clas-Jörgen Trohammar (M) Boel Olsson Litström (M)

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Önnerup Tid kl. 08.30-11.10 Beslutande Sofia Forsgren Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. vid sammanträde med Höganäs socialnämnd onsdagen den 14 december 2011 kl 14.00.

FÖREDRAGNINGSLISTA. vid sammanträde med Höganäs socialnämnd onsdagen den 14 december 2011 kl 14.00. FÖREDRAGNINGSLISTA vid sammanträde med Höganäs socialnämnd onsdagen den 14 december 2011 kl 14.00. 1. VAL AV JUSTERINGSMAN OCH FASTSTÄLLANDE AV TID FÖR JUSTERING Justeringsman: Clas-Jörgen Trohammar Justeringstid:

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 34 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (FP) Lars-Anders Ottosson

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden Socialnämnden 2013-06-18 54 Plats och tid Hjernet, 2013-06-18 kl 14.00-16.15 Beslutande Tom Rymoen (M), ordförande Elisabeth Hoikkala (S) Kent Nilsson (S) Ulla Karlsson (S), 43-50, 52-53 Håkan Boman (S)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2009-05-27 2 SN 64 Dnr Muntlig information från FOU Välfärd Maria Nilsson, FOU-Välfärd informerade om ungdomars utanförskap i Kronobergs län. att lägga informationen till handlingarna. Socialnämnden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 42-50 2 42 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - SMELOC AB (A Dahlbom)...5 43 Tillfälligt utökat tillstånd för alkoholservering inför Potatisfestivalen 2014 - Restaurang Åkanten...6

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S), vice ordförande Kjell-Åke Johansson (KD) ersätter Barbro Lund (KD) Siw Malmsten (FP) Inger Strand (FP) Tomas

Läs mer

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD)

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD) Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.20 ande Bengt Andersson (C), ordförande Siw Malmsten (FP), vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Tomas Danielsson (M) Eva Hallberg (V) Bengt Ferm

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S) Sofia Andersson (S)

Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S) Sofia Andersson (S) 1(17) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00 12.10, 13.00-14.30 Beslutande Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Konferensrummet, Storegården Vissefjärda,, kl. 08:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 09.00-16.30 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s)

Läs mer

Justeringstid Socialkontoret 2013-02-06 kl. 8.00 Paragrafer 1-6. Bosse Svensson, Sekreterare. Elsy Lundberg Östrand, Ordförande, ej 2,3

Justeringstid Socialkontoret 2013-02-06 kl. 8.00 Paragrafer 1-6. Bosse Svensson, Sekreterare. Elsy Lundberg Östrand, Ordförande, ej 2,3 Sida 1 Sammanträdesdatum 2014-01-29 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.50 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande ej 2,3 Bengt-Göran Henningsson (S), ordförande 2,3 Anita Carlsson

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = = pçåá~äå ãåçéå OMNOJMRJMU QRJRS Socialnämndens sammanträde Ny hyressättningsmodell i Alingsås kommun - remissvar 3 Ansökan om serveringstillstånd vid restaurang China 4 Ansökan om tillfälligt utökat serveringstillstånd

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17) 2012-02-21 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 21 februari kl. 8:30 11:20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Lars Ingvert (S) Ingrid Bergström (S) Viktor

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. vid sammanträde med Höganäs socialnämnd onsdagen den 17 augusti 2011 kl 14.00.

FÖREDRAGNINGSLISTA. vid sammanträde med Höganäs socialnämnd onsdagen den 17 augusti 2011 kl 14.00. FÖREDRAGNINGSLISTA vid sammanträde med Höganäs socialnämnd onsdagen den 17 augusti 2011 kl 14.00. 1. Val av justeringsman och fastställande av tid för justeringssammanträde Justeringsman: Inger Nilsson

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET

PROTOKOLL KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Sida 1 av 6 PLATS OCH TID Gruvsalen, kl 14.00 16.00 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Bo Brantmark, socialnämnden Peter Graff,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.45 ande Radovan Javurek (FP) Katarina Honoré (S) Ewa Jakobsen (M) Magnus Carlsson (M) Eva-Lotte Campbell (FP) Christina

Läs mer

Lars-Anders Ottosson (M) Göran Engfors (M) Anna Hedbrant (C) Ingemar Svensson (FP) Ethel Bengtsson (KD) Anders Johansson

Lars-Anders Ottosson (M) Göran Engfors (M) Anna Hedbrant (C) Ingemar Svensson (FP) Ethel Bengtsson (KD) Anders Johansson SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-08-18 Plats och tid Sammanträdestid kl. 14.00 15.50 Sammanträdesplats Gruvsalen Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00

Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00 1 (15) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00 Jessica Ashworth (M), ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders Magnhagen

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S)

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S) 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 15.10 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-11-04 157 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Lars Nihlén, (c),

Läs mer

Socialnämnden. (V), Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren

Socialnämnden. (V), Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren Socialnämnden 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 19 juni 2012, klockan 13.30 16.10 ajournering klockan 14.45-15.00 ande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (15) Socialnämnden 1 (15) Plats och tid Norra Bergens äldreboende, Askersund, den 20 september 2006 kl 9.00-11.45 Beslutande Lennart Andersson (s), i Leif Petersons ställe Wivi-Anne Hoffman (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 mars 2014 kl. 16.00-18.35 Ajournering kl. 17.20-17.50 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Elving Johansson (C) 20-22 tjg för Nicolas Bremell (M) Enar

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-01-29 1 (21) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Gustaf Wingårdh (M) Pia Möller (M), 1:e vice ordförande Wivi-Anne Broberg (S), 2:e vice ordförande Louise

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M), vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M), vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-11-08 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 8 november kl. 16.00-17.25

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset. se bifogad närvaroförteckning. Barbro Söderberg Kommunhuset i Lomma,

Stora sessionssalen, Kommunhuset. se bifogad närvaroförteckning. Barbro Söderberg Kommunhuset i Lomma, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset Tid Tisdagen den 13 mars 2012, kl. 18.30-19.45 Beslutande se bifogad närvaroförteckning Övriga deltagande se bifogad närvaroförteckning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

Socialnämnden (18) Nämndrummet, kommunhuset, kl

Socialnämnden (18) Nämndrummet, kommunhuset, kl Socialnämnden 2014-11-20 1(18) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl.13.00-17.30 Beslutande Margareta Ivarsson (C) ordförande Björn Hörgren (M) Anders Westerlind (M) Barbro Thelaus(KD) Birgitta Kahn

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (C), tjänstgörande ersättare

Pehr Magnusson (M), ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (C), tjänstgörande ersättare 1 (5) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl. 14.00 15.40 Beslutande Övriga deltagande Pehr Magnusson (M), ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (C),

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer