PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN"

Transkript

1 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Bo Brantmark (M) Mufida Dizdar (FP) Charlotta Bermhagen (M), ej 135 Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Anna Hedbrant (C) Febe Alfredsson (KD) Anette Henningsson (S) Roger Nilsson (S) Olof Suneson (M) Barbro Stigsdotter (MP) Britt-Marie Kahl (M), 135 Ej tjänstgörande ersättare Bertil Ziegler (M) Gert Ljungqvist (FP) Peter Schölander (M) Leif Örtendahl (M) Ann-Christin Rydell (C) Ann-Margreth Larsson (S) Övriga närvarande Sekreterare socialchef Göran Jönsson LSS-chef Arne Nilsson vård- och omsorgschef Johan Holmer administrativ chef Kenneth Riton IFO-chef Anita Bengtsson utredare/utvecklare Ewa Sjöborg ekonom Johan Agerblom tf hemvårdschef Annika Elowson enhetschef Cecilia Lindestam Viebke enhetschef Monika Heideman utredare Gabriela Arvidsson alkoholhandläggare Kate Svensson förvaltningssekreterare Sofia Sandberg Sammanträdestid kl Paragrafer

2 JUSTERING Utsedd justera Mufida Dizdar (FP) UNDERSKRIFTER Sekreterare Ordförande Justerande Sofia Sandberg Bo Brantmark (M) Mufida Dizdar (FP) Tillkännagivandet av justeringen har den anslagits på kommunens anslagstavla, intygar Anslaget nedtaget den

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 94 Information - översyn av vård- och omsorgsverksamhetens organisation 95 Föreningsbidrag 2013 ansökan från pensionärsföreningar 96 Föreningsbidrag 2013 ansökan från handikappföreningar 97 Föreningsbidrag 2013 ansökan från Kvinnojouren i Höganäs 98 Föreningsbidrag 2013 ansökan från Helsingborgs Kvinnojour 99 Föreningsbidrag 2013 ansökan från Kvinnojouren i Ängelholm 100 Föreningsbidrag 2013 ansökan från BRIS Region Syd 101 Föreningsbidrag 2013 ansökan från Föräldraföreningen mot Narkotika 102 Föreningsbidrag 2013 ansökan från Adoptionscentrum Skåne 103 Föreningsbidrag 2013 ansökan från Spelberoendes Förening Malmö 104 Föreningsbidrag 2013 ansökan från Svanshalls Byaförening 105 Utnämnande av personuppgiftsombud samt personuppgiftsassistent för socialnämnden 106 Trygghetsboende och seniorvärd i Höganäs kommun 107 Revideringar i förfrågningsunderlagen enligt LOV avseende serviceinsatser samt hemvård (omvårdnad samt delegerade hemsjukvårdsinsatser) 108 Riktlinjer för parboende 109 Kartläggning Kvinnofrid i Höganäs kommun Granskning av intern kontroll 111 Enheternas redovisning 112 Delegationslistan avseende LSS revideringar 113 Korttidsenheten reducera antalet platser 114 Avsluta telefontjänsten 115 Budget i balans 116 Budget 2014 samt ekonomisk flerårsplan Lokalbehov Daglig verksamhet 118 Arbetsmiljö 119 Alkohollagen återkallelse av serveringstillstånd enligt 9 kap. 18 för Bäckaskogs festplats, Björkeröd 120 Alkohollagen avslag på ansökan om sökt serveringstillstånd för Restaurang Rodeo i Höganäs 121 Alkohollagen sanktionsärende för Oldsbergs Ost AB

4 122 Alkohollagen sanktionsärende för Krapperups Kaffestuga & Slottsbod HB 123 Extern analys av kostnader inom socialförvaltningen 124 Ekonomisk prognos Redovisning av protokoll och protokollsutdrag 126 Anmälan av delegationsbeslut 127 Socialchefen informerar Individärenden

5 94 INFORMATION - ÖVERSYN AV VÅRD- OCH OMSORGSVERKSAMHETENS ORGANISATION SN/2013/112 Sammanfning av ärendet Under de senaste 10 åren har äldreomsorgen i Höganäs varit föremål för stora förändringar. Antalet äldre har ökat och allt fler får idag service, omsorg och vård i sin ordinära bostad. Primärvård och kommunen utför oftare insatser som tidigare utfördes av sjukhusen. Uppföljning och kontroll av verksamhet har fått en mer framskjutande roll och inom både hemvårdsverksamheten och på vårdboendena finns behov av utveckla kvalitetsarbetet och följa upp verksamheten bättre. Med bakgrund av detta är det angeläget förtydliga organisationen inom vård och omsorg. sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 71. Socialnämndens beslut , 75. Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 54. Översyn av vård- och omsorgsavdelningens organisation, Arbetsutskottet beslutar föreslå socialnämnden vård- och omsorgsverksamheten organiseras i en hemvårdsavdelning och en vårdboendeavdelning som leds av vars en avdelningschef, samt uppdra åt förvaltningen arbeta fram förslag avseende avdelningarnas organisation samt hur gemensamma resurser ska organiseras. Socialnämnden beslutar för närvarande avvakta en omorganisation och överlämna till arbetsutskottet besluta om forts handläggning avseende vård- och omsorgsverksamhetens översyn. Arbetsutskottet beslutar för närvarande behålla nuvarande organisation. Socialnämnden beslutar med godkännande lägga informationen till handlingarna.

6 95 FÖRENINGSBIDRAG 2013 ANSÖKAN FRÅN PENSIONÄRSFÖRENINGAR SN/2013/117, 138, 139 Sammanfning av ärendet Ansökningar har i rätt tid inkommit från Sveriges Pensionärsförbund (SPF), Pensionärernas Riksförbund (PRO) och Kullabygdens RPG för år Kullabygdens RPG har blivit ombedda komplettera deras ansökan något. Enligt normer för föreningsbidrag till pensionärsorganisationer är ramen för anslagna medel kronor. Bidrag beviljades 2012 med kronor till SPF, kronor till PRO och kronor till Kullabygdens RPG. sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 72. Föreningsbidrag Pensionärsorganisationerna 2013 Förslag till fördelning enligt norm. Ansökan om föreningsbidrag Kullabygdens RPG. Ansökan om föreningsbidrag SPF Kullabygden. Ansökan om föreningsbidrag SPF Viken. Ansökan om föreningsbidrag SPF Kullaberg. Ansökan om föreningsbidrag SPF Tre Byar. Ansökan om föreningsbidrag PRO Höganäs samorganisation Ytterligare underlag i ärendet Normer för bidrag till pensionärsorganisationer, KFS 2013:15. Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottet bevilja SPF föreningsbidrag med kronor för 2013, bevilja PRO föreningsbidrag med kronor för 2013, samt bevilja RPG föreningsbidrag med kronor för et ska skickas till SPF PRO Kullabygdens RPG Ekonomiassistent Elisabet Ekström

7 96 FÖRENINGSBIDRAG 2013 ANSÖKAN FRÅN HANDIKAPPFÖRENINGAR Sammanfning av ärendet Följande handikappföreningar har i rätt tid inkommit med ansökan om föreningsbidrag för Föreningarna kan beviljas ett grundbidrag kronor för varje organisation (ej HSO) och med kronor som särskilt grundbidrag till HSO. Resten av totalanslaget fördelas mellan de ansökande organisationerna i proportion till antalet medlemmar i Höganäs. HSO erhåller endast grundbidrag. Det totala anslaget är kronor. sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 73. Föreningsbidrag Handikapporganisationerna 2013 Förslag till fördelning enligt norm. Ansökan om föreningsbidrag HSO, Handikappföreningarna i Höganäs Samorganisation, SN/2013/124. Ansökan om föreningsbidrag Alzheimerföreningen Helsingborg-Höganäs, SN/2013/100. Ansökan om föreningsbidrag Hjärt- och Lungsjukas förening i Höganäs, SN/2013/102. Ansökan om föreningsbidrag RSMH Höganäs, SN/2013/105. Ansökan om föreningsbidrag Reumatikerföreningen i Helsingborg, SN/2013/113. Ansökan om föreningsbidrag Höganäs Astma- och Allergiförening, SN/2013/116. Ansökan om föreningsbidrag Psoriasisförbundet Höganäs lokalavdelning, SN/2013/118. Ansökan om föreningsbidrag Synskadades Riksförbund Helsingborg-Höganäs, SN/2013/125. Ansökan om föreningsbidrag Parkinsonföreningen i Helsingborg med omnejd, SN/2013/137. Ansökan om föreningsbidrag HIF Ankaret, SN/2013/140. Ansökan om föreningsbidrag Kullabygdens Diabetesförening, SN/2013/142. Ansökan om föreningsbidrag DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, SN/2013/144. Ansökan om föreningsbidrag Strokeföreningen Öresund, SN/2012/145. Ytterligare underlag i ärendet Normer för bidrag till handikapporganisationer, KFS 2013:08. Arbetsutskottet beslutar föreslå socialnämnden bevilja HSO, Handikappföreningarna i Höganäs Samorganisation, föreningsbidrag med kronor för 2013, forts.

8 bevilja Alzheimerföreningen Helsingborg-Höganäs, föreningsbidrag med kronor för 2013, bevilja Hjärt- och Lungsjukas förening i Höganäs föreningsbidrag med kronor för 2013, bevilja RSMH Höganäs, föreningsbidrag med kronor för 2013, bevilja Reumatikerföreningen i Helsingborg, föreningsbidrag med kronor för 2013, bevilja Höganäs Astma- och Allergiförening, föreningsbidrag med kronor för 2013, bevilja Psoriasisförbundet Höganäs lokalavdelning, föreningsbidrag med kronor för 2013, bevilja Synskadades Riksförbund Helsingborg-Höganäs, föreningsbidrag med kronor för 2013, bevilja Parkinsonföreningen i Helsingborg med omnejd föreningsbidrag med kronor för 2013, bevilja HIF Ankaret, föreningsbidrag med kronor för 2013, bevilja Kullabygdens Diabetesförening, föreningsbidrag med kronor för 2013, bevilja DHR, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, föreningsbidrag med kronor för 2013, samt bevilja Strokeföreningen Öresund, föreningsbidrag med kronor för et ska skickas till HSO, Handikappföreningarna i Höganäs Samorganisation Alzheimerföreningen Helsingborg-Höganäs Hjärt- och Lungsjukas förening i Höganäs RSMH Höganäs Reumatikerföreningen i Helsingborg Höganäs Astma- och Allergiförening Psoriasisförbundet Höganäs lokalavdelning Synskadades Riksförbund Helsingborg-Höganäs Parkinsonföreningen i Helsingborg med omnejd HIF Ankaret forts.

9 Kullabygdens Diabetesförening DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Strokeföreningen Öresund Ekonomiassistent Elisabet Ekström

10 97 FÖRENINGSBIDRAG 2013 ANSÖKAN FRÅN KVINNOJOUREN I HÖGANÄS SN/2013/120 Sammanfning av ärendet Ansökan om föreningsbidrag från Kvinnojouren i Höganäs för år 2013 med kronor. Enligt normerna för föreningsbidrag inom socialnämnden är ramen för anslagna medel kronor. Socialnämnden beviljade Kvinnojouren i Höganäs kronor i föreningsbidrag för Cecilia Nilsson och Stevie Ahlqvist från Kvinnojouren i Höganäs närvarade på sammanträdet och informerade om sin verksamhet. Därefter lämnade de mötet och nämnden beslutade i frågan. sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 74. Ansökan om föreningsbidrag Ytterligare underlag i ärendet Normer för föreningsbidrag inom socialnämnden, KFS 2013:22. Socialnämnden beslutar bevilja Kvinnojouren i Höganäs kronor i föreningsbidrag för Reservationer Lars-Anders Ottosson (M) reserverar sig mot beslutet. et ska skickas till Kvinnojouren i Höganäs Ekonomiassistent Elisabet Ekström

11 98 FÖRENINGSBIDRAG 2013 ANSÖKAN FRÅN HELSINGBORGS KVINNOJOUR SN/2013/143 Sammanfning av ärendet Ansökan om föreningsbidrag från Helsingborgs Kvinnojour för år 2013 med kronor. Enligt normerna för föreningsbidrag inom socialnämnden är ramen för anslagna medel kronor. Socialnämnden beviljade Helsingborgs Kvinnojour kronor i föreningsbidrag för sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 75. Ansökan om föreningsbidrag Ytterligare underlag i ärendet Normer för föreningsbidrag inom socialnämnden, KFS 2013:22. Socialnämnden beslutar bevilja Helsingborgs Kvinnojour kronor i föreningsbidrag för et ska skickas till Helsingborgs Kvinnojour Ekonomiassistent Elisabet Ekström

12 99 FÖRENINGSBIDRAG 2013 ANSÖKAN FRÅN KVINNOJOUREN I ÄNGELHOLM SN/2012/301 Sammanfning av ärendet Kvinnojouren i Ängelholm har ansökt om föreningsbidrag med 10 kronor per kommuninvånare för år Ansökan inkom och uppfyllde inte uppsa krav. Förvaltningen har varit i kontakt med Kvinnojouren i Ängelholm och informerat om normer för bidrag i Höganäs kommun samt ansökningstid. Det har dock inte inkommit någon ny ansökan. Befintlig ansökan är ofullständig. Socialnämnden avslog Kvinnojouren i Ängelholms ansökan om föreningsbidrag för sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 76. Ansökan om kommunalt bidrag för 2013 för Kvinnojouren i Ängelholm. Ytterligare underlag i ärendet Normer för föreningsbidrag inom socialnämnden, KFS 2013:22. Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottet avslå Kvinnojouren i Ängelholms ansökan om föreningsbidrag för et ska skickas till Kvinnojouren i Ängelholm Ekonomiassistent Elisabet Ekström

13 100 FÖRENINGSBIDRAG 2013 ANSÖKAN FRÅN BRIS REGION SYD SN/2013/119 Sammanfning av ärendet Ansökan om föreningsbidrag från BRIS Region Syd för år 2013 med 10 kronor per barn, sammanlagt kronor. Ansökan är i dagsläget ej komplett men kommer bli det i och med årsredovisningen som kommer bli tillgänglig på hemsidan under maj månad. Enligt normerna för föreningsbidrag inom socialnämnden är ramen för anslagna medel kronor. Socialnämnden beviljade BRIS Region Syd kronor i föreningsbidrag för sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 77. Ansökan om föreningsbidrag Ytterligare underlag i ärendet Normer för föreningsbidrag inom socialnämnden, KFS 2013:22. Socialnämnden beslutar bevilja BRIS Region Syd kronor i föreningsbidrag för et ska skickas till BRIS Region Syd Ekonomiassistent Elisabet Ekström

14 SN/2013/ FÖRENINGSBIDRAG 2013 ANSÖKAN FRÅN FÖRÄLDRAFÖRENINGEN MOT NARKOTIKA Sammanfning av ärendet Ansökan om föreningsbidrag från Föräldraföreningen mot Narkotika i Malmö för år Enligt normerna för föreningsbidrag inom socialnämnden är ramen för anslagna medel kronor. Föräldraföreningen mot Narkotika i Malmö ansökte om föreningsbidrag för 2012 och socialnämnden avslog ansökan. sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 78. Ansökan om föreningsbidrag Ytterligare underlag i ärendet Normer för föreningsbidrag inom socialnämnden, KFS 2013:22. Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottet avslå Föräldraföreningen mot Narkotikas ansökan om föreningsbidrag för et ska skickas till Föräldraföreningen mot Narkotika Ekonomiassistent Elisabet Ekström

15 102 FÖRENINGSBIDRAG 2013 ANSÖKAN FRÅN ADOPTIONSCENTRUM SKÅNE SN/2013/109 Sammanfning av ärendet Ansökan om föreningsbidrag från Adoptionscentrum i Skåne i Malmö för år 2013 med kronor. Enligt normerna för föreningsbidrag inom socialnämnden är ramen för anslagna medel kronor. Adoptionscentrum ansökte om föreningsbidrag för 2012 och socialnämnden avslog ansökan. sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 79. Bidragsansökan. Ytterligare underlag i ärendet Normer för föreningsbidrag inom socialnämnden, KFS 2013:22. Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottet avslå Adoptionscentrum i Skånes ansökan om föreningsbidrag för et ska skickas till Adoptionscentrum i Skåne Ekonomiassistent Elisabet Ekström

16 103 FÖRENINGSBIDRAG 2013 ANSÖKAN FRÅN SPELBEROENDES FÖRENING MALMÖ SN/2012/264 Sammanfning av ärendet Spelberoendes förening i Malmö har ansökt om anslag till stödverksamhet för spelberoende och informationsverksamhet. Ansökan inkom Då socialnämnden ansvarar för föreningsbidrag med anknytning till nämndens verksamhetsområde har förvaltningen varit i kontakt med Spelberoendes förening i Malmö och informerat om normer för föreningsbidrag i Höganäs kommun samt ansökningstid. Det har dock inte inkommit någon ny ansökan. Befintlig ansökan är ofullständig. Spelberoendes förening i Malmö har inte tidigare ansökt om bidrag. sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 80. Ansökan om anslag till stödverksamhet för spelberoende och informationsverksamhet. Ytterligare underlag i ärendet Normer för föreningsbidrag inom socialnämnden, KFS 2013:22. Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottet avslå Spelberoendes förening i Malmö ansökan om föreningsbidrag för et ska skickas till Spelberoendes förening i Malmö Ekonomiassistent Elisabet Ekström

17 104 FÖRENINGSBIDRAG 2013 ANSÖKAN FRÅN SVANSHALLS BYAFÖRENING SN/2013/146 Sammanfning av ärendet Ansökan om föreningsbidrag från Svanshalls Byaförening för år Svanshalls Byaförening har inte tidigare ansökt om bidrag. Föreningen har blivit beviljad kronor i bidrag via kultur- och fritidsförvaltningen. sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 81. Ansökan om föreningsbidrag Ytterligare underlag i ärendet Normer för föreningsbidrag inom socialnämnden, KFS 2013:22. Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottet avslå Svanshalls Byaförenings ansökan om föreningsbidrag för et ska skickas till Svanhalls Byaförening Ekonomiassistent Elisabet Ekström

18 SN/2013/ UTNÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTSOMBUD SAMT PERSONUPP- GIFTSASSISTENT FÖR Sammanfning av ärendet Höganäs kommun har genom direktupphandling utsett Axel Danielsson som personuppgiftsombud. Ett personuppgiftsombud ska tillse kommunen hanterar personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt inom organisationen samt rapportera till Datainspektionen. Till följd av Axel Danielsson utsetts som personuppgiftsombud krävs alla personuppgiftsansvariga, nämnder och bolagsstyrelser, utser personuppgiftsombud genom ett nämndsbeslut och det anmäls till Datainspektionen. För personuppgiftsombudet ska kunna uppfylla sitt uppdrag behöver han en personuppgiftsassistent, nämndssekreterare, som förser honom med behövliga uppgifter. Då nämndssekreteraren har begränsad insyn i hela nämndens arbete med personuppgifter kommer de olika avdelningarna och biståndsenheten även involveras. Lämpligt är utse en tjänsteman inom respektive område med ansvar bistå personuppgiftsassistenten i arbetet. Arvode till personuppgiftsombudet betalas centralt i kommunen. sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 82. Axel Danielssons förslag på beslut. Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottet utse Axel Danielsson, Axel Danielsson Konsult AB, till personuppgiftsombud för socialnämnden, valet av ombud anmäls till Datainspektionen, samt utse nämndssekreteraren i socialnämnden till personuppgiftsassistent. et ska skickas till Axel Danielsson Datainspektionen Sofia Sandberg

19 106 TRYGGHETSBOENDE OCH SENIORVÄRD I HÖGANÄS KOMMUN SN/2013/71 Sammanfning av ärendet Socialförvaltningen har, av Styrgruppen för framtidsfrågor SN och KS , fått i uppdrag ta fram underlag/kriterier beträffande trygghetsboende och seniorvärd för såväl externa som interna fastighetsägare och intressenter. Syftet med trygghetsboende och seniorvärd är erbjuda hög boendekvalité för äldre med möjlighet till social gemenskap och därmed förebygga och kanske fördröja behov av flytta till ett vårdboende. Målgruppen är äldre personer som önskar socialt innehåll, gemenskap och trygghet. sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 83. Trygghetsboende och seniorvärd Höganäs kommun ett förslag, Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottet trygghetsboendet Brorsbacke kvarstår i sin nuvarande form med samma subvention som vid överenskommelsen när boendet startades, kravet på obligatoriskt trygghetslarm på Brorsbacke upphör från och med , resurser för subventionen samt för kontroll och uppföljning planeras/avsätts, vid beslut om ett nytt subventionerat trygghetsboende, samt godkänna kriterierna för trygghetsboende och seniorvärd i Höganäs kommun och översända beslutet till kommunstyrelsen för information. et ska skickas till Kommunstyrelsen Höganäshem

20 SN/2013/ REVIDERINGAR I FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGEN ENLIGT LOV AVSEENDE SERVICEINSATSER SAMT HEMVÅRD (OMVÅRDNAD SAMT DELEGERADE HEMSJUKVÅRDSINSATSER) Sammanfning av ärendet: Höganäs kommun införde 2009 kundval enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) för serviceinsatser (städning, tvätt, inköp) samt 2011 kundval för hemvård (omvårdnad samt delegerad hemsjukvård). Under de senaste månaderna har en del kommuner med kundval exempelvis Kristianstad, Södertälje, Gävle infört förtydliganden avseende anhöriganställning, eftersom denna fråga i regel ska hanteras av beställaren. I Höganäs kommun prövas en begäran om anhöriganställning av biståndshandläggare utifrån bestämmelserna i 4 kap. 1 socialtjänstlagen (SoL). Denna information finns inte entydigt i kommunernas nuvarande förfrågningsunderlag. Till följd av utveckling gällande privata leverantörers åtkomst till kommunens dokumentationssystem, Procapita, har nuvarande krav avseende teknisk utrustning inom kundval hemvård reviderats. sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 84. Revideringar i förfrågningsunderlagen enligt LOV avseende serviceinsatser samt hemvård (omvårdnad samt delegerade hemsjukvårdsinsatser), Bilaga teknisk utrustning, Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottet revidera förfrågningsunderlaget enligt beslutsunderlaget. et ska skickas till Utredare Gabriela Arvidsson

21 108 RIKTLINJER FÖR PARBOENDE SN/2013/167 Sammanfning av ärendet Riksdagen har i enlighet med propositionen Rätten få åldras tillsammans en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen beslutat om en ändring i 4 kap. 1 b socialtjänstlagen (SoL) som innebär äldre som varaktigt sammanbott ska kunna fortsätta göra det även när den enes behov kräver vårdboende. Denna bestämmelse gäller från och med den 1 november I Höganäs har det hittills varit ett fåtal par där endast den ena haft vårdboendebehov som efterfrågat parboende. Däremot är det relativt ofta förekommande par där båda har vårdboendebehov bor tillsammans i gemensam lägenhet eller i var sin lägenhet, men i samma vårdboende. Det är därför av vikt behov av parboende beaktas vid planering av framtida vårdboende. Den nya bestämmelsen ställer krav på hur ansökningar om parboende framöver ska hanteras. I avvaktan på Socialstyrelsens vägledning har de föreslagna riktlinjerna utarbetats. sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 85. Förslag till riktlinjer för parboende, Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 12:51. Tillämpning av maxtaxa, Hyresavtal samt Överenskommelse om avstående från besittningsskydd ansökan till Hyresnämnden. Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottet vid ett parboende betalar medboende halv maxtaxa. Vid behov av någon annan form av insats än allmän tillsyn och trygghetslarm tillämpas maxtaxa, besittningsrätt till vårdboendet avtalas bort via Hyresnämnden innan hyresförhållandet inleds, samt dessa riktlinjer gäller i avvaktan på Socialstyrelsens vägledning för parboende. et ska skickas till Utredare Gabriela Arvidsson

22 109 KARTLÄGGNING KVINNOFRID I HÖGANÄS KOMMUN 2012 SN/2013/169 Sammanfning av ärendet Enligt Socialstyrelsens Allmänna råd har kommunen ansvar för uppföljning, tillsyn, insatser, information och kartläggning av kvinnofridsärenden. Denna tillsyn ska göras en gång per år. Kartläggningen görs utifrån antalet individer som sökt hjälp inom individ- och familjeomsorgen i kommunen, antal polisanmälningar och antal kvinnor som är bosa i kommunen och har uppsökt Kvinnojouren. Kartläggning av kvinnofridsärenden har nu genomförts i Höganäs kommun för år Denna kartläggning har gjorts av representanter från Spjutspetsgruppen som har inkommit med uppgifter från sina respektive arbetsgrupper inom IFO. Uppgifter har även hämtats från Polisen och Kvinnojouren i Höganäs kommun. sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 86. Kartläggning kvinnofrid Höganäs kommun 2012, Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottet med godkännande lägga informationen till handlingarna.

23 110 GRANSKNING AV INTERN KONTROLL SN/2013/96 Sammanfning av ärendet Revisionen har gjort en granskning av intern kontroll och sammanställt iakttagelser i en rapport Revisionen önskar ett skriftligt svar på revisionens synpunkter senast sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 87. Revisionens rapport Socialförvaltningens skrivelse Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottet anta förvaltningens skrivelse som svar på revisionens synpunkter, samt skicka en kopia av svaret till Revisorerna i Höganäs kommun och kommunledningskontoret. et ska skickas till Revisorerna i Höganäs kommun Kommunledningskontoret

24 111 ENHETERNAS REDOVISNING SN/2013/70 Sammanfning av ärendet Socialförvaltningens respektive enheter lämnar egna kommentarer avseende det ekonomiska läget till och med april sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 88. Enheternas redovisade utfall till och med april 2013 med kommentarer. Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottet godkänna enheternas redovisning till och med april 2013.

25 112 DELEGATIONSLISTAN AVSEENDE LSS - REVIDERINGAR SN/2013/170 Sammanfning av ärendet Sedan november 2012 ingår LSS-handläggningen i biståndsenheten. LSS-handläggningen har tidigare ingått i individ- och familj. Delegationslistan behöver därför revideras och förtydligas samt anpassas till nya bestämmelser inom LSS. sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 89. Förslag till revideringar i delegationsordningen, Nuvarande delegationsordning, Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottet godkänna revideringar av delegationsordningen inom LSS enligt förslag. et ska skickas till Utredare Gabriela Arvidsson

26 113 KORTTIDSENHETEN REDUCERA ANTALET PLATSER Sammanfning av ärendet Med anledning av socialnämndens förväntade budgetunderskott 2013 bedömer förvaltningen det finns anledning reducera antalet platser på Korttidsenheten på grund av minskad efterfrågan. sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 90. Socialnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen snarast utreda möjligheten reducera antalet platser på korttidsenheten och ta fram en konsekvensbeskrivning, samt därefter verkställa beslutet utifrån genomförd utredning.

27 114 AVSLUTA TELEFONTJÄNSTEN SN/2013/180 Sammanfning av ärendet Telefontjänst är en form av social insats som funnits i Höganäs kommun under ett flertal år. Tjänsten innebär individen blir uppringd vid en bestämd tid varje dag. I dagsläget är det personer som omfas av telefontjänsten, några av dessa personer har också hemvårdsinsatser och/eller trygghetslarm. Telefontjänsten fungerar som en icke biståndsbedömd insats och det saknas skriftliga rutiner som reglerar vem och hur man kan få telefontjänst. Den är inte avgiftsbelagd. Kostnaden uppgår till cirka kronor per år. sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 91. Telefontjänst, Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottet avsluta telefontjänsten, samt om den enskilde önskar, ta ställning till om det föreligger behov för biståndsbedömda insatser.

28 115 BUDGET I BALANS SN/2012/202 Sammanfning av ärendet Kommunstyrelsen har med anledning av socialnämndens prognos uppdragit åt socialnämnden upprätta ett förslag på budget i balans innehållande en konsekvensanalys för föreslagna förändringar. sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 103. Kommunstyrelsens förslag till beslut, Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottet uppdra åt förvaltningen presentera en budget i balans för 2013 inklusive en konsekvensanalys.

29 116 BUDGET 2014 SAMT EKONOMISK FLERÅRSPLAN Sammanfning av ärendet Budget för år 2014 samt ekonomisk flerårsplan sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 104. Budget 2014 samt ekonomisk flerårsplan Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottet SN/2013/187 fastställa mål enligt beslutsunderlag, fastställa taxor och avgifter för 2014 enligt beslutsunderlag, fastställa föreningsbidrag för 2014 enligt beslutsunderlag, samt i övrigt godkänna och överlämna budgetförslag innebärande ett äskande över ram med totalt tkr till kommunstyrelsen/budgetutskottet. et ska skickas till Kommunstyrelsen/budgetutskottet

30 117 LOKALBEHOV DAGLIG VERKSAMHET SN/2013/185 Sammanfning av ärendet Antalet brukare med beslut om Daglig verksamhet har ökat, vilket medför nuvarande lokaler är otillräckliga. Det finns behov av ersätta nuvarande lokaler på Hälsan och Röda huset med en gemensam och större lokal. sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 105. Daglig verksamhet LSS lokalbehov, Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottet informera kommunstyrelsen om behovet av utökning av lokaler för Daglig verksamhet, samt inhämta förslag från fastighetsförvaltningen för hur behovet av en gemensam lokal för verksamheten kan tillgodoses. et ska skickas till Kommunstyrelsen

31 118 ARBETSMILJÖ SN/2012/202 Sammanfning av ärendet Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete. sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 106. Sammanställning av socialförvaltningens svar 2012, Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, frågeunderlag. Handlingsplan i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Årshjul avseende systematiskt arbetsmiljöarbete. Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottet lägga informationen med godkännande till handlingarna.

32 SN/2013/ ALKOHOLLAGEN ÅTERKALLELSE AV SERVERINGSTILLSTÅND ENLIGT 9 KAP. 18 FÖR BÄCKASKOGS FESTPLATS, BJÖRKERÖD I HÖGANÄS Sammanfning av ärendet Enligt alkohollagen 9 kap. 18 skall kommunen återkalla serveringstillstånd om tillståndet inte längre utnyttjas. sunderlag Utredning Alkohollagen - Återkallelse av serveringstillstånd enligt 9 kap. 18 för Bäckaskogs festplats, Björkeröd i Höganäs, Socialnämnden beslutar återkalla Kullabygdens Nöjescentrum AB:s serveringstillstånd för Bäckaskogs festplats enligt 9 kap. 18 alkohollagen, då serveringstillståndet inte längre utnyttjas. et ska skickas till Kullabygdens Nöjescentrum AB Alkoholhandläggare Kate Svensson

33 SN/2012/ ALKOHOLLAGEN - AVSLAG PÅ ANSÖKAN OM SÖKT SERVERINGSTILLSTÅND FÖR RESTAURANG RODEO I HÖGANÄS Sammanfning av ärendet lämnade Mohsen Izadiyar in en ansökan om serveringstillstånd för restaurang Rodeo, Väsbygatan 2 i Höganäs. Många påminnelser gällande kompletterande handlingar har skickats ut till sökanden. Företräde är begärt och beviljat. Mohsen Izadiyars närvarade och efter han framfört sina synpunkter lämnade han sammanträdet. sunderlag Utredning Alkohollagen Förslag på avslag gällande sökt serveringstillstånd för restaurang Rodeo, Väsbygatan 2 i Höganäs, Socialnämnden beslutar avslå Mohsen Izadiyars ansökan om serveringstillstånd för restaurang Rodeo, Väsbygatan 2 i Höganäs på grund av inte sökanden lämnat in begärda handlingar inom föreskriven tid och därmed inte medverkat till utredningen kunnat slutföras. Överklagningshänvisning. et ska skickas till Mohsen Izadiyar Alkoholhandläggare Kate Svensson

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-12-17 1

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-12-17 1 Socialnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala. Onsdagen den 17 december 2008, kl 09.30 16.00. Partigruppsmöten kl. 08.00 09.30. Ajournering för lunch kl.

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40

Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2008-10-13 1 Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40 Beslutande Övriga deltagande Lars Pilsetnek, ordförande (m) Elisabeth

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012 Revisionsrapport LSS-verksamheten Marks kommun Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Kommunens LSS-verksamhet Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Bakgrund...3 2.1. Uppdrag och revisionsfråga...3

Läs mer

Vallentuna den 12 juni 2011

Vallentuna den 12 juni 2011 KALLELSE SOCIALNÄMNDEN 2012-06-19 Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Inga-Lill Björklund, socialchef Helena Åhman, avdelningschef Karin Peters, avdelningschef

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-05 Tjänsteskrivelse Vår referens Marianne Dymling-Hjelm Strateg marianne.dymling-hjelm@malmo.se@malmo.se Remiss Utredning av ny

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2007-12-05. Sammanträdestid 08.30-11.20

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2007-12-05. Sammanträdestid 08.30-11.20 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-11.20 NÄRVARANDE Ledamöter Tjg ersättare Övr ersättare Rie Boulund, ordf. (m) Göran Persson (s)

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-20 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-03-20, kl 18:30 Plats: Stadshuset, sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer