PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN"

Transkript

1 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Bo Brantmark (M) Mufida Dizdar (FP) Charlotta Bermhagen (M), ej 135 Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Anna Hedbrant (C) Febe Alfredsson (KD) Anette Henningsson (S) Roger Nilsson (S) Olof Suneson (M) Barbro Stigsdotter (MP) Britt-Marie Kahl (M), 135 Ej tjänstgörande ersättare Bertil Ziegler (M) Gert Ljungqvist (FP) Peter Schölander (M) Leif Örtendahl (M) Ann-Christin Rydell (C) Ann-Margreth Larsson (S) Övriga närvarande Sekreterare socialchef Göran Jönsson LSS-chef Arne Nilsson vård- och omsorgschef Johan Holmer administrativ chef Kenneth Riton IFO-chef Anita Bengtsson utredare/utvecklare Ewa Sjöborg ekonom Johan Agerblom tf hemvårdschef Annika Elowson enhetschef Cecilia Lindestam Viebke enhetschef Monika Heideman utredare Gabriela Arvidsson alkoholhandläggare Kate Svensson förvaltningssekreterare Sofia Sandberg Sammanträdestid kl Paragrafer

2 JUSTERING Utsedd justera Mufida Dizdar (FP) UNDERSKRIFTER Sekreterare Ordförande Justerande Sofia Sandberg Bo Brantmark (M) Mufida Dizdar (FP) Tillkännagivandet av justeringen har den anslagits på kommunens anslagstavla, intygar Anslaget nedtaget den

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 94 Information - översyn av vård- och omsorgsverksamhetens organisation 95 Föreningsbidrag 2013 ansökan från pensionärsföreningar 96 Föreningsbidrag 2013 ansökan från handikappföreningar 97 Föreningsbidrag 2013 ansökan från Kvinnojouren i Höganäs 98 Föreningsbidrag 2013 ansökan från Helsingborgs Kvinnojour 99 Föreningsbidrag 2013 ansökan från Kvinnojouren i Ängelholm 100 Föreningsbidrag 2013 ansökan från BRIS Region Syd 101 Föreningsbidrag 2013 ansökan från Föräldraföreningen mot Narkotika 102 Föreningsbidrag 2013 ansökan från Adoptionscentrum Skåne 103 Föreningsbidrag 2013 ansökan från Spelberoendes Förening Malmö 104 Föreningsbidrag 2013 ansökan från Svanshalls Byaförening 105 Utnämnande av personuppgiftsombud samt personuppgiftsassistent för socialnämnden 106 Trygghetsboende och seniorvärd i Höganäs kommun 107 Revideringar i förfrågningsunderlagen enligt LOV avseende serviceinsatser samt hemvård (omvårdnad samt delegerade hemsjukvårdsinsatser) 108 Riktlinjer för parboende 109 Kartläggning Kvinnofrid i Höganäs kommun Granskning av intern kontroll 111 Enheternas redovisning 112 Delegationslistan avseende LSS revideringar 113 Korttidsenheten reducera antalet platser 114 Avsluta telefontjänsten 115 Budget i balans 116 Budget 2014 samt ekonomisk flerårsplan Lokalbehov Daglig verksamhet 118 Arbetsmiljö 119 Alkohollagen återkallelse av serveringstillstånd enligt 9 kap. 18 för Bäckaskogs festplats, Björkeröd 120 Alkohollagen avslag på ansökan om sökt serveringstillstånd för Restaurang Rodeo i Höganäs 121 Alkohollagen sanktionsärende för Oldsbergs Ost AB

4 122 Alkohollagen sanktionsärende för Krapperups Kaffestuga & Slottsbod HB 123 Extern analys av kostnader inom socialförvaltningen 124 Ekonomisk prognos Redovisning av protokoll och protokollsutdrag 126 Anmälan av delegationsbeslut 127 Socialchefen informerar Individärenden

5 94 INFORMATION - ÖVERSYN AV VÅRD- OCH OMSORGSVERKSAMHETENS ORGANISATION SN/2013/112 Sammanfning av ärendet Under de senaste 10 åren har äldreomsorgen i Höganäs varit föremål för stora förändringar. Antalet äldre har ökat och allt fler får idag service, omsorg och vård i sin ordinära bostad. Primärvård och kommunen utför oftare insatser som tidigare utfördes av sjukhusen. Uppföljning och kontroll av verksamhet har fått en mer framskjutande roll och inom både hemvårdsverksamheten och på vårdboendena finns behov av utveckla kvalitetsarbetet och följa upp verksamheten bättre. Med bakgrund av detta är det angeläget förtydliga organisationen inom vård och omsorg. sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 71. Socialnämndens beslut , 75. Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 54. Översyn av vård- och omsorgsavdelningens organisation, Arbetsutskottet beslutar föreslå socialnämnden vård- och omsorgsverksamheten organiseras i en hemvårdsavdelning och en vårdboendeavdelning som leds av vars en avdelningschef, samt uppdra åt förvaltningen arbeta fram förslag avseende avdelningarnas organisation samt hur gemensamma resurser ska organiseras. Socialnämnden beslutar för närvarande avvakta en omorganisation och överlämna till arbetsutskottet besluta om forts handläggning avseende vård- och omsorgsverksamhetens översyn. Arbetsutskottet beslutar för närvarande behålla nuvarande organisation. Socialnämnden beslutar med godkännande lägga informationen till handlingarna.

6 95 FÖRENINGSBIDRAG 2013 ANSÖKAN FRÅN PENSIONÄRSFÖRENINGAR SN/2013/117, 138, 139 Sammanfning av ärendet Ansökningar har i rätt tid inkommit från Sveriges Pensionärsförbund (SPF), Pensionärernas Riksförbund (PRO) och Kullabygdens RPG för år Kullabygdens RPG har blivit ombedda komplettera deras ansökan något. Enligt normer för föreningsbidrag till pensionärsorganisationer är ramen för anslagna medel kronor. Bidrag beviljades 2012 med kronor till SPF, kronor till PRO och kronor till Kullabygdens RPG. sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 72. Föreningsbidrag Pensionärsorganisationerna 2013 Förslag till fördelning enligt norm. Ansökan om föreningsbidrag Kullabygdens RPG. Ansökan om föreningsbidrag SPF Kullabygden. Ansökan om föreningsbidrag SPF Viken. Ansökan om föreningsbidrag SPF Kullaberg. Ansökan om föreningsbidrag SPF Tre Byar. Ansökan om föreningsbidrag PRO Höganäs samorganisation Ytterligare underlag i ärendet Normer för bidrag till pensionärsorganisationer, KFS 2013:15. Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottet bevilja SPF föreningsbidrag med kronor för 2013, bevilja PRO föreningsbidrag med kronor för 2013, samt bevilja RPG föreningsbidrag med kronor för et ska skickas till SPF PRO Kullabygdens RPG Ekonomiassistent Elisabet Ekström

7 96 FÖRENINGSBIDRAG 2013 ANSÖKAN FRÅN HANDIKAPPFÖRENINGAR Sammanfning av ärendet Följande handikappföreningar har i rätt tid inkommit med ansökan om föreningsbidrag för Föreningarna kan beviljas ett grundbidrag kronor för varje organisation (ej HSO) och med kronor som särskilt grundbidrag till HSO. Resten av totalanslaget fördelas mellan de ansökande organisationerna i proportion till antalet medlemmar i Höganäs. HSO erhåller endast grundbidrag. Det totala anslaget är kronor. sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 73. Föreningsbidrag Handikapporganisationerna 2013 Förslag till fördelning enligt norm. Ansökan om föreningsbidrag HSO, Handikappföreningarna i Höganäs Samorganisation, SN/2013/124. Ansökan om föreningsbidrag Alzheimerföreningen Helsingborg-Höganäs, SN/2013/100. Ansökan om föreningsbidrag Hjärt- och Lungsjukas förening i Höganäs, SN/2013/102. Ansökan om föreningsbidrag RSMH Höganäs, SN/2013/105. Ansökan om föreningsbidrag Reumatikerföreningen i Helsingborg, SN/2013/113. Ansökan om föreningsbidrag Höganäs Astma- och Allergiförening, SN/2013/116. Ansökan om föreningsbidrag Psoriasisförbundet Höganäs lokalavdelning, SN/2013/118. Ansökan om föreningsbidrag Synskadades Riksförbund Helsingborg-Höganäs, SN/2013/125. Ansökan om föreningsbidrag Parkinsonföreningen i Helsingborg med omnejd, SN/2013/137. Ansökan om föreningsbidrag HIF Ankaret, SN/2013/140. Ansökan om föreningsbidrag Kullabygdens Diabetesförening, SN/2013/142. Ansökan om föreningsbidrag DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, SN/2013/144. Ansökan om föreningsbidrag Strokeföreningen Öresund, SN/2012/145. Ytterligare underlag i ärendet Normer för bidrag till handikapporganisationer, KFS 2013:08. Arbetsutskottet beslutar föreslå socialnämnden bevilja HSO, Handikappföreningarna i Höganäs Samorganisation, föreningsbidrag med kronor för 2013, forts.

8 bevilja Alzheimerföreningen Helsingborg-Höganäs, föreningsbidrag med kronor för 2013, bevilja Hjärt- och Lungsjukas förening i Höganäs föreningsbidrag med kronor för 2013, bevilja RSMH Höganäs, föreningsbidrag med kronor för 2013, bevilja Reumatikerföreningen i Helsingborg, föreningsbidrag med kronor för 2013, bevilja Höganäs Astma- och Allergiförening, föreningsbidrag med kronor för 2013, bevilja Psoriasisförbundet Höganäs lokalavdelning, föreningsbidrag med kronor för 2013, bevilja Synskadades Riksförbund Helsingborg-Höganäs, föreningsbidrag med kronor för 2013, bevilja Parkinsonföreningen i Helsingborg med omnejd föreningsbidrag med kronor för 2013, bevilja HIF Ankaret, föreningsbidrag med kronor för 2013, bevilja Kullabygdens Diabetesförening, föreningsbidrag med kronor för 2013, bevilja DHR, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, föreningsbidrag med kronor för 2013, samt bevilja Strokeföreningen Öresund, föreningsbidrag med kronor för et ska skickas till HSO, Handikappföreningarna i Höganäs Samorganisation Alzheimerföreningen Helsingborg-Höganäs Hjärt- och Lungsjukas förening i Höganäs RSMH Höganäs Reumatikerföreningen i Helsingborg Höganäs Astma- och Allergiförening Psoriasisförbundet Höganäs lokalavdelning Synskadades Riksförbund Helsingborg-Höganäs Parkinsonföreningen i Helsingborg med omnejd HIF Ankaret forts.

9 Kullabygdens Diabetesförening DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Strokeföreningen Öresund Ekonomiassistent Elisabet Ekström

10 97 FÖRENINGSBIDRAG 2013 ANSÖKAN FRÅN KVINNOJOUREN I HÖGANÄS SN/2013/120 Sammanfning av ärendet Ansökan om föreningsbidrag från Kvinnojouren i Höganäs för år 2013 med kronor. Enligt normerna för föreningsbidrag inom socialnämnden är ramen för anslagna medel kronor. Socialnämnden beviljade Kvinnojouren i Höganäs kronor i föreningsbidrag för Cecilia Nilsson och Stevie Ahlqvist från Kvinnojouren i Höganäs närvarade på sammanträdet och informerade om sin verksamhet. Därefter lämnade de mötet och nämnden beslutade i frågan. sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 74. Ansökan om föreningsbidrag Ytterligare underlag i ärendet Normer för föreningsbidrag inom socialnämnden, KFS 2013:22. Socialnämnden beslutar bevilja Kvinnojouren i Höganäs kronor i föreningsbidrag för Reservationer Lars-Anders Ottosson (M) reserverar sig mot beslutet. et ska skickas till Kvinnojouren i Höganäs Ekonomiassistent Elisabet Ekström

11 98 FÖRENINGSBIDRAG 2013 ANSÖKAN FRÅN HELSINGBORGS KVINNOJOUR SN/2013/143 Sammanfning av ärendet Ansökan om föreningsbidrag från Helsingborgs Kvinnojour för år 2013 med kronor. Enligt normerna för föreningsbidrag inom socialnämnden är ramen för anslagna medel kronor. Socialnämnden beviljade Helsingborgs Kvinnojour kronor i föreningsbidrag för sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 75. Ansökan om föreningsbidrag Ytterligare underlag i ärendet Normer för föreningsbidrag inom socialnämnden, KFS 2013:22. Socialnämnden beslutar bevilja Helsingborgs Kvinnojour kronor i föreningsbidrag för et ska skickas till Helsingborgs Kvinnojour Ekonomiassistent Elisabet Ekström

12 99 FÖRENINGSBIDRAG 2013 ANSÖKAN FRÅN KVINNOJOUREN I ÄNGELHOLM SN/2012/301 Sammanfning av ärendet Kvinnojouren i Ängelholm har ansökt om föreningsbidrag med 10 kronor per kommuninvånare för år Ansökan inkom och uppfyllde inte uppsa krav. Förvaltningen har varit i kontakt med Kvinnojouren i Ängelholm och informerat om normer för bidrag i Höganäs kommun samt ansökningstid. Det har dock inte inkommit någon ny ansökan. Befintlig ansökan är ofullständig. Socialnämnden avslog Kvinnojouren i Ängelholms ansökan om föreningsbidrag för sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 76. Ansökan om kommunalt bidrag för 2013 för Kvinnojouren i Ängelholm. Ytterligare underlag i ärendet Normer för föreningsbidrag inom socialnämnden, KFS 2013:22. Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottet avslå Kvinnojouren i Ängelholms ansökan om föreningsbidrag för et ska skickas till Kvinnojouren i Ängelholm Ekonomiassistent Elisabet Ekström

13 100 FÖRENINGSBIDRAG 2013 ANSÖKAN FRÅN BRIS REGION SYD SN/2013/119 Sammanfning av ärendet Ansökan om föreningsbidrag från BRIS Region Syd för år 2013 med 10 kronor per barn, sammanlagt kronor. Ansökan är i dagsläget ej komplett men kommer bli det i och med årsredovisningen som kommer bli tillgänglig på hemsidan under maj månad. Enligt normerna för föreningsbidrag inom socialnämnden är ramen för anslagna medel kronor. Socialnämnden beviljade BRIS Region Syd kronor i föreningsbidrag för sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 77. Ansökan om föreningsbidrag Ytterligare underlag i ärendet Normer för föreningsbidrag inom socialnämnden, KFS 2013:22. Socialnämnden beslutar bevilja BRIS Region Syd kronor i föreningsbidrag för et ska skickas till BRIS Region Syd Ekonomiassistent Elisabet Ekström

14 SN/2013/ FÖRENINGSBIDRAG 2013 ANSÖKAN FRÅN FÖRÄLDRAFÖRENINGEN MOT NARKOTIKA Sammanfning av ärendet Ansökan om föreningsbidrag från Föräldraföreningen mot Narkotika i Malmö för år Enligt normerna för föreningsbidrag inom socialnämnden är ramen för anslagna medel kronor. Föräldraföreningen mot Narkotika i Malmö ansökte om föreningsbidrag för 2012 och socialnämnden avslog ansökan. sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 78. Ansökan om föreningsbidrag Ytterligare underlag i ärendet Normer för föreningsbidrag inom socialnämnden, KFS 2013:22. Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottet avslå Föräldraföreningen mot Narkotikas ansökan om föreningsbidrag för et ska skickas till Föräldraföreningen mot Narkotika Ekonomiassistent Elisabet Ekström

15 102 FÖRENINGSBIDRAG 2013 ANSÖKAN FRÅN ADOPTIONSCENTRUM SKÅNE SN/2013/109 Sammanfning av ärendet Ansökan om föreningsbidrag från Adoptionscentrum i Skåne i Malmö för år 2013 med kronor. Enligt normerna för föreningsbidrag inom socialnämnden är ramen för anslagna medel kronor. Adoptionscentrum ansökte om föreningsbidrag för 2012 och socialnämnden avslog ansökan. sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 79. Bidragsansökan. Ytterligare underlag i ärendet Normer för föreningsbidrag inom socialnämnden, KFS 2013:22. Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottet avslå Adoptionscentrum i Skånes ansökan om föreningsbidrag för et ska skickas till Adoptionscentrum i Skåne Ekonomiassistent Elisabet Ekström

16 103 FÖRENINGSBIDRAG 2013 ANSÖKAN FRÅN SPELBEROENDES FÖRENING MALMÖ SN/2012/264 Sammanfning av ärendet Spelberoendes förening i Malmö har ansökt om anslag till stödverksamhet för spelberoende och informationsverksamhet. Ansökan inkom Då socialnämnden ansvarar för föreningsbidrag med anknytning till nämndens verksamhetsområde har förvaltningen varit i kontakt med Spelberoendes förening i Malmö och informerat om normer för föreningsbidrag i Höganäs kommun samt ansökningstid. Det har dock inte inkommit någon ny ansökan. Befintlig ansökan är ofullständig. Spelberoendes förening i Malmö har inte tidigare ansökt om bidrag. sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 80. Ansökan om anslag till stödverksamhet för spelberoende och informationsverksamhet. Ytterligare underlag i ärendet Normer för föreningsbidrag inom socialnämnden, KFS 2013:22. Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottet avslå Spelberoendes förening i Malmö ansökan om föreningsbidrag för et ska skickas till Spelberoendes förening i Malmö Ekonomiassistent Elisabet Ekström

17 104 FÖRENINGSBIDRAG 2013 ANSÖKAN FRÅN SVANSHALLS BYAFÖRENING SN/2013/146 Sammanfning av ärendet Ansökan om föreningsbidrag från Svanshalls Byaförening för år Svanshalls Byaförening har inte tidigare ansökt om bidrag. Föreningen har blivit beviljad kronor i bidrag via kultur- och fritidsförvaltningen. sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 81. Ansökan om föreningsbidrag Ytterligare underlag i ärendet Normer för föreningsbidrag inom socialnämnden, KFS 2013:22. Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottet avslå Svanshalls Byaförenings ansökan om föreningsbidrag för et ska skickas till Svanhalls Byaförening Ekonomiassistent Elisabet Ekström

18 SN/2013/ UTNÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTSOMBUD SAMT PERSONUPP- GIFTSASSISTENT FÖR Sammanfning av ärendet Höganäs kommun har genom direktupphandling utsett Axel Danielsson som personuppgiftsombud. Ett personuppgiftsombud ska tillse kommunen hanterar personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt inom organisationen samt rapportera till Datainspektionen. Till följd av Axel Danielsson utsetts som personuppgiftsombud krävs alla personuppgiftsansvariga, nämnder och bolagsstyrelser, utser personuppgiftsombud genom ett nämndsbeslut och det anmäls till Datainspektionen. För personuppgiftsombudet ska kunna uppfylla sitt uppdrag behöver han en personuppgiftsassistent, nämndssekreterare, som förser honom med behövliga uppgifter. Då nämndssekreteraren har begränsad insyn i hela nämndens arbete med personuppgifter kommer de olika avdelningarna och biståndsenheten även involveras. Lämpligt är utse en tjänsteman inom respektive område med ansvar bistå personuppgiftsassistenten i arbetet. Arvode till personuppgiftsombudet betalas centralt i kommunen. sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 82. Axel Danielssons förslag på beslut. Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottet utse Axel Danielsson, Axel Danielsson Konsult AB, till personuppgiftsombud för socialnämnden, valet av ombud anmäls till Datainspektionen, samt utse nämndssekreteraren i socialnämnden till personuppgiftsassistent. et ska skickas till Axel Danielsson Datainspektionen Sofia Sandberg

19 106 TRYGGHETSBOENDE OCH SENIORVÄRD I HÖGANÄS KOMMUN SN/2013/71 Sammanfning av ärendet Socialförvaltningen har, av Styrgruppen för framtidsfrågor SN och KS , fått i uppdrag ta fram underlag/kriterier beträffande trygghetsboende och seniorvärd för såväl externa som interna fastighetsägare och intressenter. Syftet med trygghetsboende och seniorvärd är erbjuda hög boendekvalité för äldre med möjlighet till social gemenskap och därmed förebygga och kanske fördröja behov av flytta till ett vårdboende. Målgruppen är äldre personer som önskar socialt innehåll, gemenskap och trygghet. sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 83. Trygghetsboende och seniorvärd Höganäs kommun ett förslag, Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottet trygghetsboendet Brorsbacke kvarstår i sin nuvarande form med samma subvention som vid överenskommelsen när boendet startades, kravet på obligatoriskt trygghetslarm på Brorsbacke upphör från och med , resurser för subventionen samt för kontroll och uppföljning planeras/avsätts, vid beslut om ett nytt subventionerat trygghetsboende, samt godkänna kriterierna för trygghetsboende och seniorvärd i Höganäs kommun och översända beslutet till kommunstyrelsen för information. et ska skickas till Kommunstyrelsen Höganäshem

20 SN/2013/ REVIDERINGAR I FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGEN ENLIGT LOV AVSEENDE SERVICEINSATSER SAMT HEMVÅRD (OMVÅRDNAD SAMT DELEGERADE HEMSJUKVÅRDSINSATSER) Sammanfning av ärendet: Höganäs kommun införde 2009 kundval enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) för serviceinsatser (städning, tvätt, inköp) samt 2011 kundval för hemvård (omvårdnad samt delegerad hemsjukvård). Under de senaste månaderna har en del kommuner med kundval exempelvis Kristianstad, Södertälje, Gävle infört förtydliganden avseende anhöriganställning, eftersom denna fråga i regel ska hanteras av beställaren. I Höganäs kommun prövas en begäran om anhöriganställning av biståndshandläggare utifrån bestämmelserna i 4 kap. 1 socialtjänstlagen (SoL). Denna information finns inte entydigt i kommunernas nuvarande förfrågningsunderlag. Till följd av utveckling gällande privata leverantörers åtkomst till kommunens dokumentationssystem, Procapita, har nuvarande krav avseende teknisk utrustning inom kundval hemvård reviderats. sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 84. Revideringar i förfrågningsunderlagen enligt LOV avseende serviceinsatser samt hemvård (omvårdnad samt delegerade hemsjukvårdsinsatser), Bilaga teknisk utrustning, Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottet revidera förfrågningsunderlaget enligt beslutsunderlaget. et ska skickas till Utredare Gabriela Arvidsson

21 108 RIKTLINJER FÖR PARBOENDE SN/2013/167 Sammanfning av ärendet Riksdagen har i enlighet med propositionen Rätten få åldras tillsammans en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen beslutat om en ändring i 4 kap. 1 b socialtjänstlagen (SoL) som innebär äldre som varaktigt sammanbott ska kunna fortsätta göra det även när den enes behov kräver vårdboende. Denna bestämmelse gäller från och med den 1 november I Höganäs har det hittills varit ett fåtal par där endast den ena haft vårdboendebehov som efterfrågat parboende. Däremot är det relativt ofta förekommande par där båda har vårdboendebehov bor tillsammans i gemensam lägenhet eller i var sin lägenhet, men i samma vårdboende. Det är därför av vikt behov av parboende beaktas vid planering av framtida vårdboende. Den nya bestämmelsen ställer krav på hur ansökningar om parboende framöver ska hanteras. I avvaktan på Socialstyrelsens vägledning har de föreslagna riktlinjerna utarbetats. sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 85. Förslag till riktlinjer för parboende, Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 12:51. Tillämpning av maxtaxa, Hyresavtal samt Överenskommelse om avstående från besittningsskydd ansökan till Hyresnämnden. Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottet vid ett parboende betalar medboende halv maxtaxa. Vid behov av någon annan form av insats än allmän tillsyn och trygghetslarm tillämpas maxtaxa, besittningsrätt till vårdboendet avtalas bort via Hyresnämnden innan hyresförhållandet inleds, samt dessa riktlinjer gäller i avvaktan på Socialstyrelsens vägledning för parboende. et ska skickas till Utredare Gabriela Arvidsson

22 109 KARTLÄGGNING KVINNOFRID I HÖGANÄS KOMMUN 2012 SN/2013/169 Sammanfning av ärendet Enligt Socialstyrelsens Allmänna råd har kommunen ansvar för uppföljning, tillsyn, insatser, information och kartläggning av kvinnofridsärenden. Denna tillsyn ska göras en gång per år. Kartläggningen görs utifrån antalet individer som sökt hjälp inom individ- och familjeomsorgen i kommunen, antal polisanmälningar och antal kvinnor som är bosa i kommunen och har uppsökt Kvinnojouren. Kartläggning av kvinnofridsärenden har nu genomförts i Höganäs kommun för år Denna kartläggning har gjorts av representanter från Spjutspetsgruppen som har inkommit med uppgifter från sina respektive arbetsgrupper inom IFO. Uppgifter har även hämtats från Polisen och Kvinnojouren i Höganäs kommun. sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 86. Kartläggning kvinnofrid Höganäs kommun 2012, Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottet med godkännande lägga informationen till handlingarna.

23 110 GRANSKNING AV INTERN KONTROLL SN/2013/96 Sammanfning av ärendet Revisionen har gjort en granskning av intern kontroll och sammanställt iakttagelser i en rapport Revisionen önskar ett skriftligt svar på revisionens synpunkter senast sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 87. Revisionens rapport Socialförvaltningens skrivelse Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottet anta förvaltningens skrivelse som svar på revisionens synpunkter, samt skicka en kopia av svaret till Revisorerna i Höganäs kommun och kommunledningskontoret. et ska skickas till Revisorerna i Höganäs kommun Kommunledningskontoret

24 111 ENHETERNAS REDOVISNING SN/2013/70 Sammanfning av ärendet Socialförvaltningens respektive enheter lämnar egna kommentarer avseende det ekonomiska läget till och med april sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 88. Enheternas redovisade utfall till och med april 2013 med kommentarer. Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottet godkänna enheternas redovisning till och med april 2013.

25 112 DELEGATIONSLISTAN AVSEENDE LSS - REVIDERINGAR SN/2013/170 Sammanfning av ärendet Sedan november 2012 ingår LSS-handläggningen i biståndsenheten. LSS-handläggningen har tidigare ingått i individ- och familj. Delegationslistan behöver därför revideras och förtydligas samt anpassas till nya bestämmelser inom LSS. sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 89. Förslag till revideringar i delegationsordningen, Nuvarande delegationsordning, Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottet godkänna revideringar av delegationsordningen inom LSS enligt förslag. et ska skickas till Utredare Gabriela Arvidsson

26 113 KORTTIDSENHETEN REDUCERA ANTALET PLATSER Sammanfning av ärendet Med anledning av socialnämndens förväntade budgetunderskott 2013 bedömer förvaltningen det finns anledning reducera antalet platser på Korttidsenheten på grund av minskad efterfrågan. sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 90. Socialnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen snarast utreda möjligheten reducera antalet platser på korttidsenheten och ta fram en konsekvensbeskrivning, samt därefter verkställa beslutet utifrån genomförd utredning.

27 114 AVSLUTA TELEFONTJÄNSTEN SN/2013/180 Sammanfning av ärendet Telefontjänst är en form av social insats som funnits i Höganäs kommun under ett flertal år. Tjänsten innebär individen blir uppringd vid en bestämd tid varje dag. I dagsläget är det personer som omfas av telefontjänsten, några av dessa personer har också hemvårdsinsatser och/eller trygghetslarm. Telefontjänsten fungerar som en icke biståndsbedömd insats och det saknas skriftliga rutiner som reglerar vem och hur man kan få telefontjänst. Den är inte avgiftsbelagd. Kostnaden uppgår till cirka kronor per år. sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 91. Telefontjänst, Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottet avsluta telefontjänsten, samt om den enskilde önskar, ta ställning till om det föreligger behov för biståndsbedömda insatser.

28 115 BUDGET I BALANS SN/2012/202 Sammanfning av ärendet Kommunstyrelsen har med anledning av socialnämndens prognos uppdragit åt socialnämnden upprätta ett förslag på budget i balans innehållande en konsekvensanalys för föreslagna förändringar. sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 103. Kommunstyrelsens förslag till beslut, Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottet uppdra åt förvaltningen presentera en budget i balans för 2013 inklusive en konsekvensanalys.

29 116 BUDGET 2014 SAMT EKONOMISK FLERÅRSPLAN Sammanfning av ärendet Budget för år 2014 samt ekonomisk flerårsplan sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 104. Budget 2014 samt ekonomisk flerårsplan Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottet SN/2013/187 fastställa mål enligt beslutsunderlag, fastställa taxor och avgifter för 2014 enligt beslutsunderlag, fastställa föreningsbidrag för 2014 enligt beslutsunderlag, samt i övrigt godkänna och överlämna budgetförslag innebärande ett äskande över ram med totalt tkr till kommunstyrelsen/budgetutskottet. et ska skickas till Kommunstyrelsen/budgetutskottet

30 117 LOKALBEHOV DAGLIG VERKSAMHET SN/2013/185 Sammanfning av ärendet Antalet brukare med beslut om Daglig verksamhet har ökat, vilket medför nuvarande lokaler är otillräckliga. Det finns behov av ersätta nuvarande lokaler på Hälsan och Röda huset med en gemensam och större lokal. sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 105. Daglig verksamhet LSS lokalbehov, Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottet informera kommunstyrelsen om behovet av utökning av lokaler för Daglig verksamhet, samt inhämta förslag från fastighetsförvaltningen för hur behovet av en gemensam lokal för verksamheten kan tillgodoses. et ska skickas till Kommunstyrelsen

31 118 ARBETSMILJÖ SN/2012/202 Sammanfning av ärendet Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete. sunderlag Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 106. Sammanställning av socialförvaltningens svar 2012, Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, frågeunderlag. Handlingsplan i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Årshjul avseende systematiskt arbetsmiljöarbete. Socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottet lägga informationen med godkännande till handlingarna.

32 SN/2013/ ALKOHOLLAGEN ÅTERKALLELSE AV SERVERINGSTILLSTÅND ENLIGT 9 KAP. 18 FÖR BÄCKASKOGS FESTPLATS, BJÖRKERÖD I HÖGANÄS Sammanfning av ärendet Enligt alkohollagen 9 kap. 18 skall kommunen återkalla serveringstillstånd om tillståndet inte längre utnyttjas. sunderlag Utredning Alkohollagen - Återkallelse av serveringstillstånd enligt 9 kap. 18 för Bäckaskogs festplats, Björkeröd i Höganäs, Socialnämnden beslutar återkalla Kullabygdens Nöjescentrum AB:s serveringstillstånd för Bäckaskogs festplats enligt 9 kap. 18 alkohollagen, då serveringstillståndet inte längre utnyttjas. et ska skickas till Kullabygdens Nöjescentrum AB Alkoholhandläggare Kate Svensson

33 SN/2012/ ALKOHOLLAGEN - AVSLAG PÅ ANSÖKAN OM SÖKT SERVERINGSTILLSTÅND FÖR RESTAURANG RODEO I HÖGANÄS Sammanfning av ärendet lämnade Mohsen Izadiyar in en ansökan om serveringstillstånd för restaurang Rodeo, Väsbygatan 2 i Höganäs. Många påminnelser gällande kompletterande handlingar har skickats ut till sökanden. Företräde är begärt och beviljat. Mohsen Izadiyars närvarade och efter han framfört sina synpunkter lämnade han sammanträdet. sunderlag Utredning Alkohollagen Förslag på avslag gällande sökt serveringstillstånd för restaurang Rodeo, Väsbygatan 2 i Höganäs, Socialnämnden beslutar avslå Mohsen Izadiyars ansökan om serveringstillstånd för restaurang Rodeo, Väsbygatan 2 i Höganäs på grund av inte sökanden lämnat in begärda handlingar inom föreskriven tid och därmed inte medverkat till utredningen kunnat slutföras. Överklagningshänvisning. et ska skickas till Mohsen Izadiyar Alkoholhandläggare Kate Svensson

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 33 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Bo Brantmark (M) Charlotta Bermhagen (M) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 41 NÄRVARANDE Ordförande Bo Brantmark (M) Ledamöter Mufida Dizdar (FP) 84, 85, 87, 90, 91, 94-96, 99-108 Charlotta Bermhagen (M) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Anna Hedbrant (C)

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. vid sammanträde med Höganäs socialnämnd onsdagen den 22 juni 2011 kl 14.00.

FÖREDRAGNINGSLISTA. vid sammanträde med Höganäs socialnämnd onsdagen den 22 juni 2011 kl 14.00. FÖREDRAGNINGSLISTA vid sammanträde med Höganäs socialnämnd onsdagen den 22 juni 2011 kl 14.00. 1. Val av justeringsman och fastställande av tid för justeringssammanträde Justeringsman: Boel Olsson Litström

Läs mer

Charlotta Bermhagen (M) Britt-Marie Kahl (M) Olof Suneson (M) Britt-Marie Andersson (C) Peter Graff (S) Ann-Margreth Larsson (S)

Charlotta Bermhagen (M) Britt-Marie Kahl (M) Olof Suneson (M) Britt-Marie Andersson (C) Peter Graff (S) Ann-Margreth Larsson (S) SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 31 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-03-16 Plats och tid Sammanträdestid kl. 14.00-17.00 Sammanträdesplats Gruvsalen Närvarande Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande

Läs mer

Sida 1 av 32. Sammanträdesdatum 2011-01-12. Plats och tid. Sammanträdestid kl. 14.00 17.00. Närvarande

Sida 1 av 32. Sammanträdesdatum 2011-01-12. Plats och tid. Sammanträdestid kl. 14.00 17.00. Närvarande SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-01-12 Plats och tid Sammanträdestid kl. 14.00 17.00 Sammanträdesplats Gruvsalen Närvarande Ordförande Anita Söderlind (M), utgick

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 32 NÄRVARANDE Ordförande Bo Brantmark (M) Ledamöter Mufida Dizdar (FP), 195-199, 201 Clas-Jörgen Trohammar (M) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Anna Hedbrant (C) Anette Henningsson

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 48 NÄRVARANDE Ordförande Bo Brantmark (M) Ledamöter Mufida Dizdar (FP), 25-47, 52, 53 Charlotta Bermhagen (M) Suzanne Erlandsson (M) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Anna Hedbrant

Läs mer

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET. PLATS OCH TID Gruvsalen, kl 14.00 15.10 NÄRVARANDE. Anita Söderlind, socialnämnden

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET. PLATS OCH TID Gruvsalen, kl 14.00 15.10 NÄRVARANDE. Anita Söderlind, socialnämnden Sida 1 av 6 PLATS OCH TID Gruvsalen, kl 14.00 15.10 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Anita Söderlind, socialnämnden Peter Graff, socialnämnden Ulf Molin, kommunstyrelsen, lämnade

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2011-05-25 2 SN 66 Dnr 35.11 700 Fastställande av patientsäkerhetsplan 2011 Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. Vårdgivaren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 13:30-15:00 Beslutande Janet Kling (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Nils-Erik Henningsson (S) ersättare

Läs mer

Lars-Anders Ottosson (M) Anna Hedbrant (C) Ingemar Svensson (FP) Ethel Bengtsson. Anders Johansson (S) Kerstin Persson (S) Leif Andersson (S)

Lars-Anders Ottosson (M) Anna Hedbrant (C) Ingemar Svensson (FP) Ethel Bengtsson. Anders Johansson (S) Kerstin Persson (S) Leif Andersson (S) SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 42 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-03-24 Plats och tid Sammanträdestid kl. 14.00 16.00 Sammanträdesplats Gruvsalen Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 40 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Anita Söderlind (M) Mufida Dizdar (FP) Clas-Jörgen Trohammar (M) Boel Olsson Litström (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2009-05-27 2 SN 64 Dnr Muntlig information från FOU Välfärd Maria Nilsson, FOU-Välfärd informerade om ungdomars utanförskap i Kronobergs län. att lägga informationen till handlingarna. Socialnämnden

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = = pçåá~äå ãåçéå OMNOJMRJMU QRJRS Socialnämndens sammanträde Ny hyressättningsmodell i Alingsås kommun - remissvar 3 Ansökan om serveringstillstånd vid restaurang China 4 Ansökan om tillfälligt utökat serveringstillstånd

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 09.00-16.30 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s)

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. vid sammanträde med Höganäs socialnämnd onsdagen den 14 december 2011 kl 14.00.

FÖREDRAGNINGSLISTA. vid sammanträde med Höganäs socialnämnd onsdagen den 14 december 2011 kl 14.00. FÖREDRAGNINGSLISTA vid sammanträde med Höganäs socialnämnd onsdagen den 14 december 2011 kl 14.00. 1. VAL AV JUSTERINGSMAN OCH FASTSTÄLLANDE AV TID FÖR JUSTERING Justeringsman: Clas-Jörgen Trohammar Justeringstid:

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00 Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Plats och tid Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00 Paragrafer 56-65 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Ingvar Jansson (S) Anna Zöögling

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S), vice ordförande Kjell-Åke Johansson (KD) ersätter Barbro Lund (KD) Siw Malmsten (FP) Inger Strand (FP) Tomas

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Anita Söderlind (M) Clas-Jörgen Trohammar (M) Boel Olsson Litström (M) Lars-Anders Ottosson

Läs mer

Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00

Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00 1 (15) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00 Jessica Ashworth (M), ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders Magnhagen

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17) 2012-02-21 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 21 februari kl. 8:30 11:20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Lars Ingvert (S) Ingrid Bergström (S) Viktor

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40 1(17) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Birgit Bergman-Blank

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.45 ande Radovan Javurek (FP) Katarina Honoré (S) Ewa Jakobsen (M) Magnus Carlsson (M) Eva-Lotte Campbell (FP) Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) 2015-01-29 6-24 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) 2015-01-29 6-24 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm 13.00-15.30 ande Gunilla Johansson (S) Janne Forslund (S) Mikael Palmqvist (S) Bengt Jonsson (FÖL) Christian Holesäter (V) Eddie

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-06-20 Socialnämnden 2007-05-23 4 Socialnämndens arbetsutskott 2007-05-09 4 SN 62 SN 52 SNAU 51 Dnr 76.07 754 Försörjningsstöd till kommunplacerade flyktingar där deras uppehållstillstånd

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 25 september 2013 kl 14.00-16.15 ande Övriga deltagare Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Emil Wetterling (s) Anita Davoust (m) Leif

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 1 (14) Plats och tid Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Marianne Zackrisson

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo måndagen den 26 maj 2014 kl 14.00 16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors, v ordf (c) Charlotta Book (s) Jim Lindberg (s) Annette Åstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

Förteckning över socialnämndens ärenden den 28 november 2012

Förteckning över socialnämndens ärenden den 28 november 2012 Socialnämnden 2012-12-19 Förteckning över socialnämndens ärenden den 28 november 2012 152 Presentation av enhetschefer 153 Ekonomisk uppföljning 154 Anhållan om extra medel från socialnämndens centrala

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 1999-09-14

Socialnämndens arbetsutskott 1999-09-14 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 08.15-12.10. Beslutande Anders Johansson S Ordförande Yvonne Skärheden M Ingrid Karlsson S Ally Karlsson V Kristina Valtersson C Övriga deltagare Eira

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) WEBB-VERSION. Protokollet finns i sin helhet på kommunledningskontoret Plats och tid Kommunhuset, torsdagen den 5 februari 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Marcus

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S) Siw Malmsten (FP) Barbro Lund (KD) Inger Strand (FP) Tomas Danielsson (M) Erlinda Andersson (S) Bengt Ferm

Läs mer

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset 2011-11-01 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, kl. 13:00-16:10 Beslutande Marianne Kjellquist (S) ordförande Emelie Olsson (V) 1: e vice ordförande Björn Fagerlund (M) 2: e vice ordförande Leif

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

2012-09-27 1(12) Sandra Raimundo, ekonom, ksk 106 Joakim Myrnäs, avdelningschef, 99-106 Britt Stålhandske, strategisk kvalitetsutvecklare 102

2012-09-27 1(12) Sandra Raimundo, ekonom, ksk 106 Joakim Myrnäs, avdelningschef, 99-106 Britt Stålhandske, strategisk kvalitetsutvecklare 102 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(12) Tiohundranämnden Plats och tid Norrtälje k ommunhus, Norrtäljesalen, kl 10.00-14.55 ande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Olof Suneson (M) Inger Nilsson (V), 17-18

Olof Suneson (M) Inger Nilsson (V), 17-18 SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-02-03 Plats och tid Sammanträdestid kl. 14.00 17.00 Sammanträdesplats Gruvsalen Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-06-12 62-73

Protokoll. Socialnämnden 2012-06-12 62-73 Socialnämnden 62-73 Socialnämndens sammanträde Ansökan om serveringstillstånd vid MX Rockbar 3 Ansökan om serveringstillstånd vid Schillers Krog 4 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd vid Parkliden

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16 ) Socialutskottet 2015-06-04

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16 ) Socialutskottet 2015-06-04 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16 ) WEBB-VERSION. Protokollet finns i sin helhet på kommunledningskontoret Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal,torsdagen den 4 juni 2015 kl 13,00-17,10 Beslutande

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET

PROTOKOLL KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Sida 1 av 6 PLATS OCH TID Gruvsalen, kl 14.00 15.45 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande ledamöter Bo Brantmark, socialnämnden Peter Graff, socialnämnden Ulf Molin, kommunstyrelsen (fr.o.m.

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Vänortsrummet 17 september 2015 klockan 13:30-14:20 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Sarah Andersson (S) vice ordförande Patrik Jonsson (S) Karin Vistmyr (S) Torbjörn Nyholm

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22 1 (13) Plats och tid: Tekniska kontoret,orsa onsdagen den 22 augusti 2012, kl 13.00 15.40

Socialnämnden 2012-08-22 1 (13) Plats och tid: Tekniska kontoret,orsa onsdagen den 22 augusti 2012, kl 13.00 15.40 Socialnämnden 2012-08-22 1 (13) Plats och tid: Tekniska kontoret,orsa onsdagen den 22 augusti 2012, kl 13.00 15.40 Beslutande: Övriga: Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones Eriksson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 18 november 2008 kl 8.30-12.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 18 november 2008 kl 8.30-12.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2008-11-18 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 18 november 2008 kl 8.30-12.30 Beslutande Övriga närvarande Justerande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 13 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 januari 2015 kl 14.00 17.00 ande Lars Altgård, ordf (s) Kristina Brundin (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Lars Turunen (s) Lena Henriksson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = Socialnämndens sammanträde Information om förslaget till ny styrmodell för Alingsås kommun 3 Information om alkohollagen 4 Återkallelse av serveringstillstånd

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Nr Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Plats och tid Melleruds kommunkontor och Karolinen, tisdagen den 20 december 2005, klockan 09:00 17:00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Erik Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Socialnämnden 2004-10-20 Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 20 oktober 2004 kl 9.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Leif Peterson, ordförande (s) WiviAnne Hoffman

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2011.01.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.20 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Thomas Hansson (S) Kajsa Heed (S) Håkan Karlsson (C)

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 6 maj 2008 kl 8.30-14.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 6 maj 2008 kl 8.30-14.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2008-05-06 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 6 maj 2008 kl 8.30-14.30 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s), vice ordf Tim Karlsson (s)

Läs mer

Björkdungens äldreboende, kl 16:00 19:00

Björkdungens äldreboende, kl 16:00 19:00 Socialnämnden 2015-03-08 1(11) Plats och tid Björkdungens äldreboende, kl 16:00 19:00 ande Ledamöter Eric Henriksson, S Håkan Larssson, S Martina Nilsson, C Sickan Persson, S Berit Carlsson, S Nicklas

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll OMSORGSSTYRELSEN Plats och tid Omsorgsförvaltningen, kl 14:00-15:55 Beslutande Wojciech Nedzewicz (MP), ordförande 12-20, 22-26 Jan-Åke Andersson (S) Jan-Åke Andersson (S), ordförande

Läs mer