Anna Karin Öhrström (C), 1:e vice ordförande Ingar Beckman Hirschfeldt (S), 2:e vice ordförande Anna-Lena Corell (M) Inge Telander (M)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anna Karin Öhrström (C), 1:e vice ordförande Ingar Beckman Hirschfeldt (S), 2:e vice ordförande Anna-Lena Corell (M) Inge Telander (M)"

Transkript

1 1(23) Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum kl. 17:30-18:50 Paragrafer Beslutande Isabella Jernbeck (M), Ordförande Ersättare Anna Karin Öhrström (C), 1:e vice ordförande Ingar Beckman Hirschfeldt (S), 2:e vice ordförande Anna-Lena Corell (M) Inge Telander (M) Hanna Bocander (M) Bertil Grahn (C) tj ers Eva Lindman Marko (C) Wiveca Haas (FP) Birgitta Lindgren (FP) Eva Borelius Zätterström (KD) Bigitta Sundman (M) Johanna Hornberger (M), 42-43, Sten Lindquist (M) Andreas Tidström (M) Anita Enflo (C) Marianne Pettersson (C) Lilian Grassman (FP) Dorothea Hårleman (KD) Övriga deltagare Cristine Dahlbom Nygren, tf socialdirektör Lotten Rudberg Flismark, kval. utv Viveka Svensson, mas Maria Strandell, avd chef Cecilia Schönewald, utv. ledare Gunila Stenzelius, avd chef Inger Jansson, gruppledare Carina Altius, controller Linda Strimer, nämndsekreterare Utses att justera Eva Lindman Marko Justeringens plats och tid Socialkontoret, 4 maj 2012 kl. 16:00 Underskrifter Sekreterare... Linda Strimer Ordförande... Isabella Jernbeck Justerande... Eva Lindman Marko ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Socialkontoret, Mörby centrum Underskrift... Linda Strimer Utdragsbestyrkande...

2 2(23) 42 SN 2011/0167 Upphandling av verksamhetsdrift av gruppbostäder enligt LSS En förenklad upphandling i enlighet med LOU har genomförts av upphandlingsenheten i samarbete med socialkontoret. Annons infördes den 27 januari 2012 i Visma OPIC och Mercells annonsdatabaser och på kommunens hemsida. Gruppbostäderna på Slåttervägen och Västerängsvägen har avtal med Carema Orkidén AB som gick ut den 31 augusti 2009 och har förlängts tre år till den 31 augusti En ny gruppbostad med arbetsnamnet Ekologen, planerad att vara färdigställd november 2012 ingår i upphandlingen. Anbud kunde lämnas på ett eller flera gruppboenden. Fem företag har lämnat anbud. Samtliga anbud inkom under angiven anbudstid. Samtliga företag lämnade anbud på alla gruppbostäderna. De mest fördelaktiga anbuden avseende alla gruppbostäder kom ifrån Frösunda LSS AB. beslutar enligt tjänsteutlåtande SN 2011/0167 att 1. teckna avtal för verksamhetsdrift enligt socialkontorets förslag till avtal, SN 2011/0167, med Frösunda LSS Aktiebolag 2. uppdra åt socialdirektören att teckna avtalen 3. justera paragrafen omedelbart s beslut beslutar enligt tjänsteutlåtande SN 2011/0167 att 1. teckna avtal för verksamhetsdrift enligt socialkontorets förslag till avtal, SN 2011/0167, med Frösunda LSS Aktiebolag 2. uppdra åt socialdirektören att teckna avtalen 3. justera paragrafen omedelbart

3 3(23) 43 SN 2012/0068 Sammanställning av enkäter avseende familjerådgivning beslutade den 3 juni 2010 att uppdra åt socialkontoret att ta fram en ny enkät för besökande till familjerådgivningen med tillhörande rutiner. Familjerådgivningsverksamhet består i samtal med syfte att bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och familjer. År 2011 började enkäterna lämnas ut. Danderyds kommun har haft kundval inom familjerådgivningen sedan 2002, via auktorisation och därefter enligt Lag om valfrihetssystem, SFS 2008:962 (LOV). Kommuninvånarna kan för närvarande välja mellan 17 olika utförare. Varje år rapporterar socialkontoret antalet ärenden som familjerådgivningen har haft till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen för statistik över hur många ärenden, påbörjade, avslutade och totalt som funnits över ett år samt hur många personer som deltagit. Dessutom redovisas antal samtal. Under 2011 har 90 ärenden rapporterats. beslutar 1. godkänna rapport av den 28 mars 2012, SN 2012/0068 avseende familjerådgivningsenkäter 2. överlämna rapporten till berörda s beslut beslutar 1. godkänna rapport av den 28 mars 2012, SN 2012/0068 avseende familjerådgivningsenkäter 2. överlämna rapporten till berörda Exp: De berörda

4 4(23) 44 SN 2012/0057 Patientsäkerhetsberättelser Patientsäkerhetslagen (2010:659), trädde i kraft 1 januari Syftet med lagen är att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. En patientsäkerhetsberättelse ska upprättas senast den 1 mars varje år av verksamhetschefen. Verksamheternas patientsäkerhetsberättelser sammanställs och rapporteras till socialnämnden. Anneberg, Storkalmar och Stocksundsgården har i patientsäkerhetsberättelsen för 2011 rapporterat enligt kraven i patientsäkerhetslagen. Odinslund och Herrgårdsvägen/Vasavägen har använt SKLs mall för patientsäkerhetsberättelsen. Klingsta äldreboende har inte lämnat någon patientsäkerhetsberättelse på grund av att tidigare verksamhetschef slutade under januari Blomsterfonden enheter har lämnat patientsäkerhetsberättelser. Samtliga verksamheter arbetar med avvikelser som åtgärdas, rapporteras, analyseras och sedan diskuteras på team möten. Äldreboenden i kommunen arbetar med kvalitetsregister för att kunna bedöma risker för fall, undernäring och trycksår. Åtgärder sätts in om eventuella risker upptäcks. Ingen verksamhet har, utifrån vårdgivarens ledningssystem (SOSFS 2005:11) SN 2009/0075, rapporterat eller formulerat mätbara verksamhetsmål. beslutar att 1. godkänna den sammanfattade patientsäkerhetsberättelsen för år Klingsta äldreboende inkommer med patientsäkerhetsberättelse för 2011 till socialnämndens sammanträde i juni. 3. mall från Sveriges kommuner och landsting används för patientsäkerhetsberättelsen 2012.

5 5(23) Ordförande Isabella Jernbeck (M) yrkar bifall till socialkontorets förslag med den ändring att punkten 2 ska ha följande lydelse: att uppmana Klingsta äldreboende att snarast men dock senast den 1 juni 2012 inkomma med patientsäkerhetsberättelse för Proposition Ordförande ställer proposition på sitt ändringsyrkande och finner att socialnämnden beslutat i enlighet med detta. s beslut beslutar att 1. godkänna den sammanfattade patientsäkerhetsberättelsen för år uppmana Klingsta äldreboende att snarast men dock senast den 1 juni 2012 inkomma med patientsäkerhetsberättelse för mall från Sveriges kommuner och landsting används för patientsäkerhetsberättelsen 2012.

6 6(23) 45 SN 2012/0045 Riktlinjer för egenavgifter/avgifter missbruk, socialpsykiatri och försörjningsstöd Inom socialkontorets vuxenavdelning har det efterfrågats riktlinjer rörande egenavgifter eller andra avgifter i samband med att en vuxen person på grund av missbruk eller en psykisk funktionsnedsättning bereds vård i HVB eller i stöd- och omvårdnadsboende. Riktlinjernas syfte är att tydliggöra betalningsansvar för enskilda vid placeringar i hem för vård eller boende, familjehem, särskilt boende, stödoch omvårdnadsboende och arbetskooperativ. Förslaget till riktlinjer är framtaget för att understödja och underlätta handläggningen vid placeringsärenden och den del av handläggningen som rör enskildas egenavgift eller andra avgifter. Förslaget till riktlinjer har utarbetats av gruppledare inom vuxenavdelningen och utvecklingsledare inom staben. Dialog har förts med chefen för vuxenavdelningen. beslutar enligt tjänsteutlåtande SN 2012/0045 att anta riktlinjer för egenavgifter/avgifter missbruk, socialpsykiatri och försörjningsstöd. s beslut beslutar enligt tjänsteutlåtande SN 2012/0045 att anta riktlinjer för egenavgifter/avgifter missbruk, socialpsykiatri och försörjningsstöd.

7 7(23) 46 SN 2012/0041 Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Nuvarande riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd antogs av socialnämnden Riktlinjerna har omarbetats för att anpassas till ändrad lagstiftning och andra förändringar inom verksamhetsområdet. Förslaget till riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd har utarbetats av handläggare inom försörjningsstöd och utvecklingsledare inom staben. Dialog har förts med chefen för vuxenavdelningen. beslutar enligt tjänsteutlåtande SN 2012/0041 att anta riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd. s beslut beslutar enligt tjänsteutlåtande SN 2012/0041 att anta riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd.

8 8(23) 47 SN 2012/0067 Danderyds socialnämnds plan för stöd åt våldutsatta kvinnor samt barn som bevittnat våld Socialnämnderna eller motsvarande i Sveriges kommuner har en viktig uppgift i att ge stöd åt våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld. Enligt 5 kap st socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Enligt paragrafens tredje stycke ska socialnämnden särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp. Socialkontoret möter kvinnor och barn som lever i våldssituationer. Det finns erfarenhet och kunskap av att möta kvinnorna och barnen samt erbjuda nödvändiga insatser. Genom avtal med ATV i Täby erbjuds behandling till män och kvinnor med våld- och aggressionsproblem i en nära relation, stöd och behandling till män och kvinnor som blir utsatta för våld i en nära relation och krisbearbetning och samtal till barn och ungdomar som upplevt och bevittnat vuxnas våld och/eller själv direkt utsatts för misshandel. Genom kommunens jourlägenhet har en utsatt kvinna och eventuellt barn möjlighet till en fristad. Projektet Högkonfliktärenden, inom familjeavdelningen, syftar bland annat till att finna arbetsmetoder för att stärka stödet till och utveckla arbetet med familjer som har svåra samarbetsproblem i samband med separation och där det kan förekomma våld och hot. Målsättningen med planen är att tydliggöra och intensifiera socialkontorets arbete med våldsutsatta kvinnor samt barn som bevittnat våld, vilket ska dokumenteras i en handlingsplan. Planens genomförande samt framtagandet av handlingsplanen, ska rapporteras till socialnämnden senast beslutar enligt tjänsteutlåtande SN 2012/0067 att 1. anta plan för stöd åt våldsutsatta kvinnor samt barn som bevittnat våld 2. uppdra åt socialkontoret att utforma nödvändiga och effektiva återgärder 3. socialkontoret ska följa åtgärderna och rapportera till socialnämnden

9 9(23) s beslut beslutar enligt tjänsteutlåtande SN 2012/0067 att 1. anta plan för stöd åt våldsutsatta kvinnor samt barn som bevittnat våld 2. uppdra åt socialkontoret att utforma nödvändiga och effektiva återgärder 3. socialkontoret ska följa åtgärderna och rapportera till socialnämnden

10 10(23) 48 SN 2011/0125 Ansökan om statsbidrag för att delta i omvårdnadslyftet 2012 Regeringen har beslutat om en satsning på utbildning för personal inom äldreomsorgen Omvårdnadslyftet. Utbildningen syftar både till att stärka den grundläggande kompetensen för undersköterskor och vårdbiträden samt den kompetens som behövs för specialiserade uppgifter. Huvudsyftet med satsningen är att stimulera huvudmännens långsiktiga arbete med att stärka kompetensen inom äldreomsorgen och ge medarbetarna möjlighet att växa i sina yrkesroller. Målet är att höja personalens kompetens och därmed medverka till att höja kvaliteten inom äldreomsorgen. Satsningen ska pågå till beslutar godkänna socialkontorets tjänsteutlåtande av den 4 april 2012, SN 2011/0125, avseende ansökan om statsbidrag för att delta i omvårdnadslyftet, samt skicka socialnämndens beslut till Socialstyrelsen. s beslut beslutar godkänna socialkontorets tjänsteutlåtande av den 4 april 2012, SN 2011/0125, avseende ansökan om statsbidrag för att delta i omvårdnadslyftet, samt skicka socialnämndens beslut till Socialstyrelsen. Exp: Socialstyrelsen

11 11(23) 49 SN 2012/0083 Ansökan om stimulansbidrag för att förbereda och utveckla valfrihetssystem enligt LOV Danderyds kommun har tidigare ansökt om stimulansmedel för att utveckla valfrihetssystem inom hemtjänst, särskilt boende och LSS. beslutade under 2011 att införa valfrihetssystem inom LSS för insatserna ledsagarservice, avlösning i hemmet och daglig verksamhet. Valfrihetssystem bygger på att den enskilde får bra information för att kunna välja. Detta säkerställer också att utförarna konkurrerar med kvalitet. Danderyds kommun följer upp utförarnas verksamhet men informationen till medborgarna/kunderna kan förbättras både inom äldreomsorgen och LSS. Socialkontoret vill ansöka om pengar för att få möjlighet att förbättra socialkontorets hemsida avseende information till äldre och funktionshindrade personer. Detta kan göras genom exempelvis, talsyntes och lättläst info. Informationen behöver presenteras på ett tydligare sätt så att även kunderna/medborgarna med funktionsnedsättningar också på ett bra sätt ska kunna göra ett bra val för sig själv. beslutar ge socialkontoret i uppdrag att ansöka om stimulansbidrag för att förbereda och utveckla valfrihetssystem enligt LOV. s beslut beslutar ge socialkontoret i uppdrag att ansöka om stimulansbidrag för att förbereda och utveckla valfrihetssystem enligt LOV.

12 12(23) 50 SN 2012/0076 Kvartalsrapport 1 och budgetprognos 2 för år 2012 Socialkontoret har i uppdrag att lämna en kvartalsrapport 1 och en budgetprognos 2 för år prognostiserar ett överskott med 4,5 mkr. Överskottet beror i huvudsak på färre hemtjänsttimmar och korttidsplatser för äldre. Prognosen bygger i huvudsak på prestationer och kostnader för årets första tre månader. Kostnader kan snabbt förändras utifrån förändrad efterfrågan av tjänster/insatser i dessa verksamheter som ryms inom socialnämndens budget. beslutar 1. godkänna förslag till kvartalsrapport 1 och budgetprognos 2 för år överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. s beslut beslutar 1. godkänna förslag till kvartalsrapport 1 och budgetprognos 2 för år överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Exp: Kommunstyrelsen Kommunens revisorer

13 13(23) 51 SN 2012/0077 Förslag till administrativa rationaliseringar och effektiviseringar för socialkontoret har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda möjligheterna till administrativa rationaliseringar och effektiviseringar vad gäller den egna verksamheten samt samordning med annan verksamhet. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 30 juni Socialkontoret arbetar löpande med att effektivisera verksamheten. Exempel på det är samarbete med andra kommuner och huvudmän kring gemensamma upphandlingar, utbildningar etc. Den sociala jouren som införs i nordost 2012 tillsammans med övriga kommuner innebär både effektivisering och kvalitetsutveckling. Införandet av elektronisk tidmätning i hemtjänsten sparar administration både för socialkontoret och hemtjänstutförarna och med vårdplanerarorganisationen har biståndshandläggningen effektiviserats med bland annat lägre nyttjande av korttidsplatser som följd. Uppföljning av prestationer inom individ- och familjeomsorgen har förenklats genom ett nytt arbetssätt. Administratörer som har ensamfunktioner på socialkontoret har utarbetat skriftliga rutiner och har utvecklat sitt samarbete för att kunna backa upp varandra vid frånvaro, vilket minskar organisationens sårbarhet. För närvarande pågår olika utvecklingsinsatser kring övergripande frågor med hjälp av utomstående konsulter. s målstyrningsprocess utvecklas med hjälp av PWC. För att kvalitetssäkra verksamhetsuppföljningen genomför Ernst & Young en genomlysning. Härutöver har socialnämnden begärt medel från kommunstyrelsen för en översyn av socialkontorets organisation. Arbetsbelastningen är hög på socialkontoret. Kraven på uppföljning, upphandling och rapportering har ökat. Arbetstuppgifterna kan behöva rangordnas och prioriteras. Utredningarna ska leda till effektivisering och kvalitetssäkring av verksamheten. En effektiv organisation har de resurser och den kompetens som krävs för att utföra arbetsuppgifterna med gott resultat.

14 14(23) beslutar 1. att godkänna förslag till administrativa rationaliseringar och effektiviseringar, daterad , med SN 2012/ att överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunens revisorer s beslut beslutar 1. att godkänna förslag till administrativa rationaliseringar och effektiviseringar, daterad , med SN 2012/ att överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunens revisorer Exp: Kommunstyrelsen Kommunens revisorer

15 15(23) 52 Ansökan om särskild prövning till bostad Sekretess

16 16(23) 53 SN 2012/0081 Ändring i socialnämndens delegationsordning Socialkontoret föreslår två ändringar av delegationsordningen. Den 1 maj 2012 kommer en ny paragraf i föräldrabalken (FB) att träda ikraft. Det är 6 kap. 13 a FB som innebär att socialnämnden i vissa fall får besluta om att vissa åtgärder avseende ett barn får vidtas även i de fall endast en vårdnadshavare samtycker till insatsen. Socialkontoret föreslår att socialnämnden från och med den 1 maj 2012 delegerar beslutanderätten i dessa ärenden till socialutskottet. På grund av förändringar i Socialtjänstlagen (SoL) ska delegationen för beslut enligt 16 kap 1 och 4 SoL ändras till 2a kap 10 och 11 SoL. Paragrafändringen innebär ingen förändring avseende till vem beslutanderätten har delegerats. beslutar att göra det tillägg i socialnämndens delegationsordning som redovisas i tjänsteutlåtande SN 2012/0081 daterad s beslut beslutar att göra det tillägg i socialnämndens delegationsordning som redovisas i tjänsteutlåtande SN 2012/0081 daterad

17 17(23) 54 SN 2012/0082 Utveckling av Idala dagcentral Produktionsstyrelsen driver sedan 2002 Idala dagcentral på uppdrag av socialnämnden. I kommunstyrelsens budget 2012 har socialkontoret fått i uppdrag att göra en översyn av verksamheten vid dagcentralen Idalagården med syfte att se över öppettiderna och utreda ev. möjligheter till lokalsamverkan. En besparing om kr bedöms vara möjlig att uppnå. I översynen av dagcentralen framgår att verksamheten kan anpassa öppettiderna till kl vardagar och att ersättningen kan reduceras med 300 tkr. Översynen visar också att verksamheten har stora lokalytor, relativt få besökare och att de uppgifter om ekonomi och statistik som finns tillgängliga är osäkra. Idalagårdens dagcentral är en öppen verksamhet för äldre personer. Dagcentralen ska bidra till social gemenskap och en trygg och värdig ålderdom. För att utveckla verksamheten föreslår socialkontoret att överenskommelsen sägs upp och att socialkontoret får i uppdrag att upphandla verksamheten. ger socialkontoret i uppdrag 1. att säga upp överenskommelsen med produktionsstyrelsen i Danderyds kommun avseende Idala dagcentral och 2. att upphandla verksamheten och återkomma till socialnämnden med förfrågningsunderlag. s beslut ger socialkontoret i uppdrag 1. att säga upp överenskommelsen med produktionsstyrelsen i Danderyds kommun avseende Idala dagcentral och 2. att upphandla verksamheten och återkomma till socialnämnden med förfrågningsunderlag.

18 18(23) 55 SN 2011/0159 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län om samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning Kommunerna och landsting är skyldiga att ha överenskommelser om samverkan kring personer med psykiska funktionsnedsättningar enligt hälso- och sjukvårdslagen, 8 a HSL och socialtjänstlagen 5 kap 8a SoL. Huvudmännens ansvar tydliggjordes och förstärktes ytterligare genom likalydande paragrafer i respektive lagstiftning under Överenskommelsen ska tydliggöra ansvarsfördelningen mellan huvudmännen, innehålla gemensamma mål, resursfördelning och övergripande arbete kring vissa grupper så att förtroendevalda och andra beslutsfattare kan skapa långsiktiga strukturer för samverkan och ansvarsfördelning, enligt vissa psykiatrifrågor m.m, prop 2008/09:193. Med anledning av Socialstyrelsens tillsyn - kommunernas insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning under år 2011-har ett antal av Stockholms kommuner och stadsdelar ålagts att vidta åtgärder i frågan om överenskommelser om samarbete enligt ovanstående lagstiftning. Danderyds kommun har blivit ålagd att återredovisa vidtagna åtgärder till Socialstyrelsen. Kommunerna i Stockholms län och Stockholms läns landsting har genom denna övergripande överenskommelse enats om ett antal strukturella och innehållsmässiga förutsättningar för samverkan kring vuxna personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning. Överenskommelsen gäller även de personer som får vård och insatser av enskilda aktörer som kommunen och landstinget har avtal med. Syftet är att samverkan mellan huvudmännen ska leda till att personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning får vård och insatser som ger möjlighet till återhämtning och delaktighet i samhällslivet på samma villkor som andra. beslutar enligt tjänsteskrivelse SN 2011/0059 daterad att föreslå kommunstyrelsen anta KSLs styrelse förslag till rekommendation om att teckna överenskommelse med landstinget.

19 19(23) s beslut beslutar enligt tjänsteskrivelse SN 2011/0059 daterad att föreslå kommunstyrelsen anta KSLs styrelse förslag till rekommendation om att teckna överenskommelse med landstinget.

20 20(23) 56 Delegationer Följande delegeringsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: Äldreomsorg delegationslista Försörjningsstöd delegationslista Vuxen delegationslista Introduktionsersättning delegationslista Barn och unga delegationslista Familjerätt delegationslista Faderskap delegationslista LSS LASS delegationslista Funktionshinder SoL delegationslista

21 21(23) 57 Inkommande handlingar Kommunstyrelsen - kallelse till sammanträde den 19 april 2012 KSL rekommendation Bus överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd KSL rekommendation Överenskommelse om samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning KSL nyhetsbrev 30 mars 2012 Hemsjukvården 2015 Socialstyrelsen Välkommen att söka utvecklingsmedel mot våld i nära relationer DK kommunfullmäktiges protokollsutdrag 17, DK kommunfullmäktiges protokollsutdrag 18, DK tekniska kontoret remiss på förslag till inrättande av naturreservat Rinkebyskogen SN 2012/0064 KSL Rekommendation Länsöverenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilda boendeformer i annan kommun DK kommunfullmäktiges protokollsutdrag 31, Socialstyrelsen Information om handläggning av överflyttningsärenden Beslut om Rutin för publicering på insyn KS 2012/0112 s beslut lägger inkomna skrivelser till handlingarna.

22 22(23) 58 Tf socialdirektören informerar Tf socialdirektören lämnar information om följande: Tf socialdirektören informerar om beslut ifrån Arbetsmiljöverket om att socialnämnden kan få vite av kr om två badrum på Mörbylunds äldreboende inte anpassas senast den 1 augusti Tf socialdirektören informerar om att det har kommit ett nytt hemtjänstföretag till kommunen som heter Solskens hemtjänst och service. Tf socialdirektören informerar om att Danderydsgeriatriken ska flytta till Sollentuna sjukhus.

23 23(23) 59 Övrigt Anita Enflo (C) informerar om att det inte finns någon politiker ifrån produktionsstyrelsen som är med i KPR. Marianne Petterson (C) informerar om Gunnar Elvins arbete för unga. Gunnar Elvin arbetar för barnombudsmannen. Marianne Pettersson (C) informerar om Rädda Barnens sista måndagsträff. Marianne Petterson (C) tar på nytt upp frågan angående möjligheten till att använda mikrofon på sammanträdena. Birgitta Lindgren (FP) berättar att hon vid nästa sammanträde ska redogöra för sitt besök på Odinslund.

Socialkontoret, Mörby centrum

Socialkontoret, Mörby centrum 1(15) Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum, kl 18:30-19:35 Paragrafer 68-80 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Birgitta Lindgren (FP) Anita Dath (M) Mikael Adersteg

Läs mer

Anna Karin Öhrström (C), tj ers Anita Dath (M), tj ers Fredrik Palmqvist (L) Eva Borelius-Zätterström (KD)

Anna Karin Öhrström (C), tj ers Anita Dath (M), tj ers Fredrik Palmqvist (L) Eva Borelius-Zätterström (KD) 1(11) Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum, kl 18:30-20:00 Paragrafer 1-9 ej 3 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Birgitta Lindgren (L) Elisabeth Frostell (M) Ruby

Läs mer

Margareta Heimer, socialdirektör Maria Strandell, avd chef Cristine Dahlbom Nygren, avd chef Carina Altius, controller

Margareta Heimer, socialdirektör Maria Strandell, avd chef Cristine Dahlbom Nygren, avd chef Carina Altius, controller Sammanträdesdatum Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum 18:00 19:15 Paragrafer 112-125 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Anna-Karin Öhrström (C) Anna-Lena Corell (M) Inge Telander

Läs mer

Margareta Heimer, socialdirektör Hans Wallöf, nämndsekreterare Cristine Dahlbom Nygren, avdelningschef

Margareta Heimer, socialdirektör Hans Wallöf, nämndsekreterare Cristine Dahlbom Nygren, avdelningschef Sammanträdesdatum Plats och tid Klingsta äldreboende, dagverksamheten Soltorpet 18.00 19.10 Paragrafer 65-76 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Anna-Karin Öhrström (C) Anna-Lena Corell (M) Inge

Läs mer

Eva Borelius-Zätterström (KD) Anna-Maria Persson, tf avd chef, 21-28

Eva Borelius-Zätterström (KD) Anna-Maria Persson, tf avd chef, 21-28 1(17) Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum, kl 18:30-20:50 Paragrafer 21-34 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Lena Ringstedt (C) Sten Lindquist (M) Ingar Beckman Hirschfeldt

Läs mer

Cristine Dahlbom Nygren, tf socialdirektör Maria Strandell, avd chef 1 Anna-Maria Persson, tf avd chef Viveka Svensson, mas Göran Hägglund, 1

Cristine Dahlbom Nygren, tf socialdirektör Maria Strandell, avd chef 1 Anna-Maria Persson, tf avd chef Viveka Svensson, mas Göran Hägglund, 1 Sammanträdesdatum Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum 18:30-21:40 Paragrafer 1-16 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Anna-Karin Öhrström (C) Anna-Lena Corell (M), 1-10 Inge Telander

Läs mer

Robert Swartling (C) Nina Stenbom, familjerättssekr 50-53

Robert Swartling (C) Nina Stenbom, familjerättssekr 50-53 1(13) Plats och tid Storkalmar, Danderydsvägen 95, 182 66 DJURSHOLM, kl 18:30-19:50 Paragrafer 50-60 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Lena Ringstedt (C) Bigitta Sundman (M) Ingar Beckman Hirschfeldt

Läs mer

Socialkontoret, Mörby centrum

Socialkontoret, Mörby centrum 1(7) Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum, kl 15:00-18:55 Paragrafer 29-34 Beslutande Carina Erlandsson (M) Ersättare Birgitta Lindgren (FP) Maria Edwall (M) Mikael Adersteg (MP) Elisabeth

Läs mer

Margareta Heimer, socialdirektör Maria Victorin, nämndsekreterare Maria Strandell, enhetschef 141 Lotten Rudberg Flismark, kval utv 136-140

Margareta Heimer, socialdirektör Maria Victorin, nämndsekreterare Maria Strandell, enhetschef 141 Lotten Rudberg Flismark, kval utv 136-140 Sammanträdesdatum Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby C 18.00 19.45 Paragrafer 136-145 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Bo Wihlborg (KD) Anna-Lena Corell (M) (ej 138) Åke Alm (M) (

Läs mer

Bertil Grahn tj ers Birgitta Lindgren (FP) Wiveca Haas (FP) Ulla Lilja (S) tj ers Dorothea Hårleman (KD) tj ers

Bertil Grahn tj ers Birgitta Lindgren (FP) Wiveca Haas (FP) Ulla Lilja (S) tj ers Dorothea Hårleman (KD) tj ers 1(17) Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum, kl 17:30-18.45 Paragrafer 134-147 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Lena Ringstedt (C) Bigitta Sundman (M) Anna-Lena Corell (M) Johanna

Läs mer

Eva Borelius-Zätterström (KD) Gunila Stenzelius, avd chef. Eva Borelius-Zätterström

Eva Borelius-Zätterström (KD) Gunila Stenzelius, avd chef. Eva Borelius-Zätterström 1(14) Plats och tid Östergårds, Danderydsvägen 144, 182 36 Danderyd, kl 17:00-18:00 Paragrafer 110-119 Beslutande Isabella Hökmark (M) Ersättare Lena Ringstedt (C) Bigitta Sundman (M) Ingar Beckman Hirschfeldt

Läs mer

Anna Karin Öhrström (C), tj ers Robert Roos (FP) Eva Borelius-Zätterström (KD)

Anna Karin Öhrström (C), tj ers Robert Roos (FP) Eva Borelius-Zätterström (KD) 1(15) Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen, Mörby centrum, kl 18:30-19:00 Paragrafer 107-118 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Lena Ringstedt (C) Bigitta Sundman (M) Ingar Beckman Hirschfeldt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2012-09-19 1(16) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.30 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt

Läs mer

Cristine Dahlbom Nygren, tf socialdirektör Gunila Stenzelius, avd chef, Anna-Maria Persson, tf avd chef Hans Wallöf, utv ledare

Cristine Dahlbom Nygren, tf socialdirektör Gunila Stenzelius, avd chef, Anna-Maria Persson, tf avd chef Hans Wallöf, utv ledare Sammanträdesdatum Plats och tid Stocksundsgården, Stockholmsvägen 96 i Stocksund 18:50-20:30 Paragrafer 17-33 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Anna-Karin Öhrström (C) Anna-Lena Corell (M) Inge

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden 2012-03-26 1

Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden 2012-03-26 1 Social- och äldrenämnden 2012-03-26 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, rum Alfven Måndag den 26 mars 2012, klockan 18:00-19.50 Ledamöter: Maria Fälth (KD), ordförande Lena Kanström

Läs mer

Eva Borelius-Zätterström (KD)

Eva Borelius-Zätterström (KD) 1(18) Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum kl 18:30-19:40 Paragrafer 130-143 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Anna Karin Öhrström (C) Bigitta Sundman (M) Ingar Beckman Hirschfeldt

Läs mer

Dorothea Hårleman (KD) Margareta Heimer, socialdirektör Britt-Marie Ekström, avd chef

Dorothea Hårleman (KD) Margareta Heimer, socialdirektör Britt-Marie Ekström, avd chef 1(12) Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum, kl 18:30-18:55 Paragrafer 1-11 Beslutande Carina Erlandsson (M) Ersättare Birgitta Lindgren (L) Anita Dath (M) Ruby Rosén (MP) Elisabeth Frostell

Läs mer

Wiveca Haas (FP) Magnus Stenflo (FP), tj ers Eva Borelius Zätterström (KD)

Wiveca Haas (FP) Magnus Stenflo (FP), tj ers Eva Borelius Zätterström (KD) 1(26) Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum, kl 17:30-21:00 Paragrafer 97-117 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Anna Karin Öhrström (C) Bigitta Sundman (M) Ingar Beckman Hirschfeldt

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-11-21 1(13) Plats och tid Kommunhuset, kl 16.00-19.10 ande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Claes

Läs mer

Eva Borelius Zätterström (KD)

Eva Borelius Zätterström (KD) 1(16) Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum, kl 18:30-20:45 Paragrafer 118-129 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Anna Karin Öhrström (C) Bigitta Sundman (M) Ingar Beckman Hirschfeldt

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 46-60 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 18.05 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

Robert Swartling (C), ej 49 Anna Karin Öhrström, tj ers 49. Eva Borelius-Zätterström (KD) Anna-Maria Persson, tf avd chef Gunilla Sivander, utv ledare

Robert Swartling (C), ej 49 Anna Karin Öhrström, tj ers 49. Eva Borelius-Zätterström (KD) Anna-Maria Persson, tf avd chef Gunilla Sivander, utv ledare 1(17) Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum, kl 18:30-20:10 Paragrafer 48-60 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Lena Ringstedt (C) Bigitta Sundman (M) Ingar Beckman Hirschfeldt

Läs mer

Lena Ringstedt (C) Fredrik Palmquist (L) Per-Ove Lannerö (KD) Gustaf Stjernberg (C) Åsa Wallen, avd chef Jonas Sundling, kvalitetsutvecklare

Lena Ringstedt (C) Fredrik Palmquist (L) Per-Ove Lannerö (KD) Gustaf Stjernberg (C) Åsa Wallen, avd chef Jonas Sundling, kvalitetsutvecklare 1(20) Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum, kl 18:30-19:20 Paragrafer 118-136 Beslutande Carina Erlandsson (M) Ersättare Birgitta Lindgren (L) Anita Dath (M) Ruby Rosén (MP) Elisabeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-11-07 1 Innehållsförteckning Ärende 112 Individärende... 3 113 Individärende... 4 114 Individärende... 5 115 Månadsuppföljning oktober... 6 116 Riskanalys sjuksköterskor natt... 7 117 Tillägg till

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2012-11-26 148 (165) Plats och tid Vårnäs behandlingshem, Vingåker, måndagen den 26 november, klockan 16.00 18.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Anneli Bengtsson (S), ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Folkets Hus kl. 13:00 17.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Leif Andersson (S), Christer Bech (S), tjänstgörande ersättare Anna-Lena Carlsson (C), ej 44 Elisabeth

Läs mer

Margareta Heimer socialdirektör Cristine Dahlbom Nygren, enhetschef Hans Adeby, Färdtjänsten Anita Forslöv, sekreterare

Margareta Heimer socialdirektör Cristine Dahlbom Nygren, enhetschef Hans Adeby, Färdtjänsten Anita Forslöv, sekreterare Sammanträdesdatum 1(5) Plats och tid Långängen 14.00-16.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Cecilia Sylten (m) ordförande Anna-Lena Corell (m) Ingar Beckman Hirschfeldt (s) Birgit Ljung SPF,

Läs mer

Socialkontoret, Mörby centrum

Socialkontoret, Mörby centrum 1(17) Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum, kl 18:30-20:15 Paragrafer 21-35 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Lena Ringstedt (C) Bertil Grahn (C) Ingar Beckman Hirschfeldt (S)

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 51 Kommunalisering hemsjukvård... 62 52 Delrapport barn som bevittnat våld i hemmet 2011... 63 53 Budget- och verksamhetsuppföljning tertial 1... 64 54 Budget 2013 Rambehov, drift...

Läs mer

Ingar Beckman Hirschfeldt (S) Anna-Lena Corell (M) Anna Karin Öhrström (C), tj ers Robert Roos (FP) Wiveca Haas (FP) Dorothea Hårleman (KD), tj ers

Ingar Beckman Hirschfeldt (S) Anna-Lena Corell (M) Anna Karin Öhrström (C), tj ers Robert Roos (FP) Wiveca Haas (FP) Dorothea Hårleman (KD), tj ers 1(19) Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum, kl. 18:30-19:35 Paragrafer 61-73 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Lena Ringstedt (C) Johanna Hornberger (M) Ingar Beckman Hirschfeldt

Läs mer

Cristine Dahlbom Nygren, tf socialdirektör Maria Strandell, avd chef Carina Altius, controller

Cristine Dahlbom Nygren, tf socialdirektör Maria Strandell, avd chef Carina Altius, controller Sammanträdesdatum Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum 16:25-17:25 Paragrafer 34-41 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Anna-Karin Öhrström (C) Anna-Lena Corell (M) Inge Telander

Läs mer

Datum 2010-11-16. Socialnämnden

Datum 2010-11-16. Socialnämnden 1(14) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Ljungås, kl. 16.00-19.30 Beslutande Övriga närvarande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha Johansson (s) Lars-Erik

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) Robert Lindgren (s) 60-67 Lars-Gunnar Andersson (s) Gabrielle Boström (kd)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) Robert Lindgren (s) 60-67 Lars-Gunnar Andersson (s) Gabrielle Boström (kd) Plats och tid Kommunkontoret 2015-05-11 kl 8.00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) Robert Lindgren (s) 60-67 Lars-Gunnar Andersson (s) Gabrielle Boström (kd) Övriga deltagare

Läs mer

Socialkontoret, Mörby centrum

Socialkontoret, Mörby centrum 1(16) Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum, kl 18:30-20:00 Paragrafer 77-88 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Birgitta Lindgren (L) Johan Gröndal (M) Ruby Rosén (MP)

Läs mer

Patrik Robbertte. Birgitta Rönnblad (S) Noomi Arvas Liljefors (S)

Patrik Robbertte. Birgitta Rönnblad (S) Noomi Arvas Liljefors (S) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2011-03-22 1 Plats och tid Högantorp tisdagen den 22 mars 2011 kl. 19:00 20:05 Beslutande Övriga deltagande Lars Pilsetnek, ordförande (M) Elisabeth Bovin

Läs mer

Protokoll 2010-10-12

Protokoll 2010-10-12 2010-10-12 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-10-12, klockan 13:30 Beslutande Annica Eriksson (S) Anette Friman (C) Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

Plats och tid 2011-05-30, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-12:00

Plats och tid 2011-05-30, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-12:00 1 (12) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-12:00 ande Åsa Johansson (S) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Hanna Isaksson (C) Kristoffer Ejnermark (V) tj ers

Läs mer

Peter Lilliebjörn (M) Gunilla Friis (M) Lovisa Eriksson (C) Marcus Engström (C) Jonas Uebel (FP) Eva Lannerö (KD) Catharina Melian (S)

Peter Lilliebjörn (M) Gunilla Friis (M) Lovisa Eriksson (C) Marcus Engström (C) Jonas Uebel (FP) Eva Lannerö (KD) Catharina Melian (S) 1(17) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl. 18:30-19:50 Paragrafer 109-120 Beslutande Olle Reichenberg (M), ordf. Ersättare Siv Sahlström (C), 1:e vice ordf. Torsten Sjögren (M) Bengt Sylvan

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2014-03-24 20-26

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2014-03-24 20-26 Vård- och 20-26 2 Information och överläggningar 20. Anmälan av delegationsbeslut från februari 21. Kvalitetskrav för hemtjänst, särskilt boende och hemsjukvård 22. Införande av kvalitetsledningssystem

Läs mer

Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna. Gunnel Orselius-Dahl. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna. Gunnel Orselius-Dahl. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 3 oktober 2006 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 3 oktober 2006 kl 18.30-19.20 Gunnel Orselius-Dahl

Läs mer

Cristine Dahlbom Nygren, tf socialdirektör Maria Strandell, avd chef Carina Altius, controller Margareta Heimer. Eva Borelius Zätterström

Cristine Dahlbom Nygren, tf socialdirektör Maria Strandell, avd chef Carina Altius, controller Margareta Heimer. Eva Borelius Zätterström Sammanträdesdatum Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum 18:30-21:10 Paragrafer 78-93 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Anna-Karin Öhrström (C) Anna-Lena Corell (M) Bigitta Sundman

Läs mer

Margareta Heimer, socialdirektör Gunila Stenzelius, avdelningschef t.o.m. 81 Cristine Dahlbom Nygren, avdelningschef

Margareta Heimer, socialdirektör Gunila Stenzelius, avdelningschef t.o.m. 81 Cristine Dahlbom Nygren, avdelningschef Sammanträdesdatum Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum 18.00 19.45 Paragrafer 77-90 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Anna-Karin Öhrström (C) Anna-Lena Corell (M) Inge Telander

Läs mer

Cristine Dahlbom Nygren, tf socialdirektör Maria Strandell, avd chef Gunila Stenzelius, avd chef Carina Altius, controller, t.o.m.

Cristine Dahlbom Nygren, tf socialdirektör Maria Strandell, avd chef Gunila Stenzelius, avd chef Carina Altius, controller, t.o.m. Sammanträdesdatum Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum 18:00-19:30 Paragrafer 140-157 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Anna-Karin Öhrström (C) Anna-Lena Corell (M) Bigitta Sundman

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll s Socialnämndens arbetsutskott Tid och plats Beslutande Ledamöter Onsdagen den 12 september 2012 kl. 18.00 21.10 i Debatten, kommunhuset Staffan Strömbäck (M), ordförande Uma Ormont (M) Christina Blom

Läs mer

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2008-11-20 196 Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Ann-Margret Björck (fp), tjg. ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ingrid Håkansson (m), ledamot Lars Nihlén (c), ledamot

Läs mer

Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers

Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers 1( 12) Plats och tid, Socialkontoret, Hagfors, kl 09:00-10.15 ande Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Socialnämnden

DANDERYDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Socialnämnden DANDERYDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum, kl. 18.30-19:55 Paragrafer 38 48 Beslutande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Carina Erlandsson

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Produktionsstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-03-11

DANDERYDS KOMMUN Produktionsstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-03-11 1(11) Plats och tid Mörby Ungdomsmottagning/Restaurang Vernissage, Svärdvägen 23-25, Kl 19.00-21.50 Paragrafer 21-32 Beslutande Ersättare Boris von Uexküll, ordf. (M) Richard Jansson, (M) Peter Forssman,

Läs mer

Wiveca Haas (FP) Eva Borelius-Zätterström (KD) Ingar Beckman Hirschfeldt

Wiveca Haas (FP) Eva Borelius-Zätterström (KD) Ingar Beckman Hirschfeldt 1(24) Plats och tid Idalagården, Vasavägen 34, Stocksund, kl 18:35-19:55 Paragrafer 1-20 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Lena Ringstedt (C) Bigitta Sundman (M) Ingar Beckman Hirschfeldt (S)

Läs mer

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers.

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2011-05-24 Äldrenämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-18.00 ande Susanne Lundgren (M) ordf. 71-78 Sune Håkansson (RP) ordf. 79-84 Bo Johansson (S)

Läs mer

Ann-Gret Sillén, socialchef A-Ch Andersson, c ej tjg ers. Jonny Bengtsson

Ann-Gret Sillén, socialchef A-Ch Andersson, c ej tjg ers. Jonny Bengtsson Plats och tid Kommunhuset Revelj 11 november 2015 kl. 13:00 16.45 ande Per-Inge Pettersson, c ordf Conny Daag, m Jonny Bengtsson, s Eva Svedberg, s Monica Bergh, kd Antje Rohde, c Lizette Wästerlund, s

Läs mer

Margareta Heimer, socialdirektör Maria Victorin, nämndsekreterare Cristine Dahlbom Nygren, enhetschef. Anna-Karin Öhrström. Anna-Karin Öhrström

Margareta Heimer, socialdirektör Maria Victorin, nämndsekreterare Cristine Dahlbom Nygren, enhetschef. Anna-Karin Öhrström. Anna-Karin Öhrström Sammanträdesdatum Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby C 17.00 20.00 Paragrafer 85-99 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Dorothea Hårleman (KD) 85-93 Ewa Bergman (FP) 94-99 Anna-Lena

Läs mer

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Sammanträdesdatum Sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Förslag angående nya riktlinjer och vägledning vid 4 bedömning av ekonomiskt

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/20 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:30-20:50 Paragrafer 124-140 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Se deltagarlista på nästa sida. Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07 1 (17) Paragrafer 59-75 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset kl 18.00-21.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Hans-Bertil Sinclair(m), ordförande Janeth Nilsson-Norén

Läs mer

Plats och tid Bergaholm måndagen den 15 januari 2007 kl. 19.00 20.30. Berith Grönqvist. Maria Eklund (s) Jörgen Niklasson (mp)

Plats och tid Bergaholm måndagen den 15 januari 2007 kl. 19.00 20.30. Berith Grönqvist. Maria Eklund (s) Jörgen Niklasson (mp) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2007-01-15 1 Plats och tid Bergaholm måndagen den 15 januari 2007 kl. 19.00 20.30 Beslutande Övriga deltagande Lars Pilsetnek, ordförande, (m) Ulla Wickstein

Läs mer

Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.20. Peter Borgström, s 130-136

Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.20. Peter Borgström, s 130-136 1(13) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.20 Beslutande Mattias Wärnsberg, s Gunvor Nilsson, m Stig Andersson, s Gillis Gustafsson, m Göran Lundberg, s Gunilla Aronsson, c Ingbert Andersson,

Läs mer

Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-12:00

Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-12:00 Socialnämnden 2013-02-28 Plats och tid: ande: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-12:00 Mikaela Waltersson (M), ordförande Gullvi Johansson (S) Magnus Ackerot (M) Stefan Hansson (S)

Läs mer

Socialkontoret, Mörby centrum

Socialkontoret, Mörby centrum 1(16) Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum, kl 18:30-19:55 Paragrafer 99-112 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Birgitta Lindgren (FP) Anita Dath (M) Mikael Adersteg

Läs mer

Sundsgymnasiet - Lärcentrat BR 8, Vellinge

Sundsgymnasiet - Lärcentrat BR 8, Vellinge 2015-01-13 1 (25) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2015-01-21 Plats Sundsgymnasiet - Lärcentrat BR 8, Vellinge Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Anna Mannfalk (M), Ordförande Carina Gerthel

Läs mer

Utskottet för omsorg 2013-09-24. Plats och tid Centrumhuset, Henån s-rum 3 2013-09-24 08.30-12.30

Utskottet för omsorg 2013-09-24. Plats och tid Centrumhuset, Henån s-rum 3 2013-09-24 08.30-12.30 1 Plats och tid Centrumhuset, Henån s-rum 3 2013-09-24 08.30-12.30 Beslutande Ledamöter Lisbeth Arff (M) Johan Stein (C) tjänstg. ers. för Anders Tenghede (V) Lotta Husberg (S) k. 10.10 Bertil Olsson (S)

Läs mer

Margareta Heimer, socialdirektör Maria Victorin, nämndsekreterare. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Margareta Heimer, socialdirektör Maria Victorin, nämndsekreterare. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby C 17.00 18.35 Paragrafer 119-135 Beslutande Övriga deltagare Isabella Jernbeck (M) Dorothea Hårleman (KD) Anna-Lena Corell (M) Anita Dath

Läs mer

Protokoll 1(35) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-04-24

Protokoll 1(35) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-04-24 Protokoll 1(35) Plats och tid Polstjernan 9:00-12.00 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Elisabeth

Läs mer

Socialnämnden 2015-01-21

Socialnämnden 2015-01-21 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Kommunkansliet, 2015-01-21, 09:00-15:10 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Jan Larsson, S, 2 12, 15 Inger Karlsson, S Carolina Suikki, V

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 23 september 2014 kl. 10:00 12:30 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-06-05 Sid 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses justera Skånes Fagerhult rummet, Örkelljunga kommunhus. tisdagen den 5 juni 2012,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vård- och omsorgsutskottet 2012-10-24 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vård- och omsorgsutskottet 2012-10-24 1 (6) Vård- och omsorgsutskottet 2012-10-24 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Eva Folkesdotter-Paradis (M), ordförande Monika

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik Ajournering 10.30-11.30 för gruppmöten 5 juni 2013 kl. 08.30 11.30 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande Anders Widesjö (M)

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-12-09 1 (28) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 9 december 2008, kl. 14.00-18.25 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 10 april 2007, kl. 13.00-17.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 10 april 2007, kl. 13.00-17.00 SOCIALNÄMNDEN 2007-04-10 1(13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 10 april 2007, kl. 13.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Agneta Janson (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande

Läs mer

Virpi Lindfors, miljö- och stadsbyggnadsdirektör Johan Rydén, miljö- och hälsoskyddsinspektör Elina Peronius, nämndsekreterare

Virpi Lindfors, miljö- och stadsbyggnadsdirektör Johan Rydén, miljö- och hälsoskyddsinspektör Elina Peronius, nämndsekreterare 1(18) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 19.00-21.00 Paragrafer 44-54 Beslutande Siv Sahlström (C) ordförande Mats Nilsson (M) 1:e vice ordförande Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande Leo

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2013-05-27

Omsorgsnämndens protokoll 2013-05-27 Datum: Måndagen den 27 maj 2013 Tid: 15.30 19.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 30 maj Paragrafer: 52-61 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Plats och tid Högantorp tisdagen den 20 oktober 2009 kl 19:00 20:00. Noomi Arvas Liljefors

Plats och tid Högantorp tisdagen den 20 oktober 2009 kl 19:00 20:00. Noomi Arvas Liljefors Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2009-10-20 1 Plats och tid Högantorp tisdagen den 20 oktober 2009 kl 19:00 20:00 Beslutande Övriga deltagande Lars Pilsetnek, ordförande (M) Elisabeth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-09-16 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 september 2008, kl. 14.00-19.10 Beslutande Övriga närvarande Kenth Hulth (s), ordförande Margaretha Johansson (s) Sirpa

Läs mer

Socialnämnden 2009-11-11

Socialnämnden 2009-11-11 Socialnämnden 2009-11-11 283 Delgivning av protokoll...2 284 Delegationsbeslut...3 285 Rapport avseende ej verkställda beslut...4 286 Socialnämndens sammanträdesdagar 2010...5 287 Återbesättning av tjänst

Läs mer

PROTOKOLL. Socialnämnden 2008-09-16. Plats och tid för sammanträdet

PROTOKOLL. Socialnämnden 2008-09-16. Plats och tid för sammanträdet Plats och tid för sammanträdet Beslutande Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 16 september 2008 kl 18.30 20.05 Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Huido Mesilane

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL 83-97

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL 83-97 83-97 Plats och tid Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18 00 21 20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Pelle Dalhammar (FP), v. ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl

Läs mer

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-21

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-21 Plats och tid Björmekullasalen, 2010-12-21 kl. 18.00-20.05 Ajournering kl. 19.40-19.50 Beslutande Karlsson, Gunilla (S) ordförande Wilhelmsson, Anders (S) Åkerman, Lizette (S) Berglund, Tony (S) Sagna,

Läs mer

Margareta Heimer, socialdirektör Maria Victorin, nämndsekreterare. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Margareta Heimer, socialdirektör Maria Victorin, nämndsekreterare. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby C 18.00 19.30 Paragrafer 48-64 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Anna-Karin Öhrström (C) Anna-Lena Corell (M) Inge Telander (M)

Läs mer

Eva Borelius-Zätterström (KD) Eva Borelius-Zätterström

Eva Borelius-Zätterström (KD) Eva Borelius-Zätterström 1(17) Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum, kl 18:35-19:55 Paragrafer 92-106 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Lena Ringstedt (C) Bigitta Sundman (M) Ingar Beckman Hirschfeldt

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Onsdagen den 17 oktober 2012 kl. 18.00 21.00, Ekebyhovs slott Staffan Strömbäck (M), ordförande Uma Ormont (M) Christina Blom Andersson (KD) Olle

Läs mer

Omsorgsnämnden 2001-09-18

Omsorgsnämnden 2001-09-18 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl. 14.00 18.20 Beslutande S Bo Johansson, ordförande KD Göran Andersson S Karl-Erik Danielsson MP Birgitta Persson M Ingrid Burfelt C Aina Svensson 134-145

Läs mer

Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande Lars Johansson (S) Larsgöran Larsson (M) Kajsa Adolfsson (S) för Ginger Johansson (V)

Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande Lars Johansson (S) Larsgöran Larsson (M) Kajsa Adolfsson (S) för Ginger Johansson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) SN dnr Plats och tid Folkets Hus i Kristinehamn 4 april 2012 klockan 13.00 16.00 Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-05-20 1 (15)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-05-20 1 (15) 2014-05-20 1 (15) Plats och tid Älmhults kommunhus tisdagen 20 maj 2014 kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Bäckaskogs slott, Kristianstad, klockan 13.00-15.45. ande Bo Silverbern, Ordförande (M) Elsa Christersson (Mp) Bo Larsson (Sd) Sylvia Olander (M) Marianne Eriksson,

Läs mer

Lena Ringstedt (C) Robert Swartling (C) Fredrik Palmqvist (FP) Anita Dath (M) tj ers Elisabeth Frostell (M) tj ers

Lena Ringstedt (C) Robert Swartling (C) Fredrik Palmqvist (FP) Anita Dath (M) tj ers Elisabeth Frostell (M) tj ers 1(6) Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum, kl 18:30-19:25 Paragrafer 113-116 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Birgitta Lindgren (FP) Johan Gröndal (M) Ruby Rosén

Läs mer

Plats och tid Messingen, Industrivägen 20. Lokal: Pasch, vån. 3 Onsdagen den 21 september 2011, klockan 19:00-21:40

Plats och tid Messingen, Industrivägen 20. Lokal: Pasch, vån. 3 Onsdagen den 21 september 2011, klockan 19:00-21:40 Produktionsstyrelsen 2011-09-21 1 Plats och tid Messingen, Industrivägen 20. Lokal: Pasch, vån. 3 Onsdagen den 21 september 2011, klockan 19:00-21:40 Beslutande Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf.

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2012-03-20 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 3 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Sammanträdesdatum: 2013-07-11. Ersättare:

Sammanträdesdatum: 2013-07-11. Ersättare: "KOMMUN NÄMNDENS FÖR HÄLSA OCH OMSORG (FÖRSTÄRKT) SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid: Storskogen 15:00-16:10 Ledamöter: Stig Rådahl (M), Ordförande Martin Wisell (KD), l:e vice ordförande Eva Christiernin

Läs mer

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Omsorgsnämnden 2015-06-10 1(2) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 10 juni 2015 kl. 13.15 15.45 Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Justerade paragrafer 33-45 Beslutande

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 15.20 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP)

Läs mer

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson Björn Stålhammar Tjänstgörande

Läs mer

Kommunhuset - Kolabacken

Kommunhuset - Kolabacken 2015-03-18 1 (28) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats Kommunhuset - Kolabacken Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Anna Mannfalk (M), Ordförande Carina Gerthel (M), 1:e vice

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-9

Sammanträdesdatum Sida 1-9 Sammanträdesdatum Sida 1-9 Socialnämnden 2010-09-22 Plats och tid Kommunledningskontoret, Plenisalen, Mora, kl 08.15-09.30 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (16) Plats och tid Sammanträdesrum Skutan Strömsvik tisdag, kl. 08.15 13.45 Beslutande Ulla Wallering Fall (S) Bertil Eklund (NB) Stig Svensson (KD) Marie Lindh Eriksson (C) Inga Ericsson (S) Närvarande

Läs mer

Socialnämnden 2011-10-12

Socialnämnden 2011-10-12 Socialnämnden 2011-10-12 250 Delgivning av protokoll... 2 251 Delegationsbeslut... 3 252 Budgetuppföljning... 4 253 Sammanställning av uppsökande verksamhet under 2011, personer födda 1931... 5 254 Kommunens

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 22 mars 2016 kl 08:30 11:00

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 22 mars 2016 kl 08:30 11:00 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2016-03-22 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 22 mars 2016 kl 08:30 11:00 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Eva A Johansson (C ) Åke Jansson (C ) Britt-Marie

Läs mer