Kommunhuset - Kolabacken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunhuset - Kolabacken"

Transkript

1 (28) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset - Kolabacken Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Anna Mannfalk (M), Ordförande Carina Gerthel (M), 1:e vice ordförande Lena Wendt (M) Mavis Zander (M) Olof Löfgren (M) Catarina Wictorsson (M) Ann-Margret Ohlsson (M) Susanne Lidfeldt (FP) Birgitta Tengqvist (S) Ulrika Wahlgren (MP) Tommy Nilsson (SD), 2:e vice ordförande Susanne Rådqvist (M) Göran Cronsioe (M) Lars Hansson (M) Thommy Gransten (M) Anette Clair (M) Caroline Cedergren (M) Andreas Johansson (FP) Annmari Paulcén (FP) Willy Olsson (S) Mats Uneland (NL) Kristina Hansson (SD) Eventuellt förhinder anmäls snarast till sekreterare eller Vellinge Direkt tfn , e-post

2 (28) Tjänstemän Catharina Byström, avdelningschef Peter Olsson, biträdande avdelningschef Roger Eriksson, verksamhetschef Individ- och familjeomsorg Johan Greco, verksamhetschef Myndighetsenheten LSS, Äldre och Socialpsykiatri Åsa Lindberg, kvalitetsansvarig Vård- och omsorg Linda Gustavsson, kvalitetsansvarig Individ- och familjeomsorg Anna Gran, familjehemssekreterare Christoffer Jönsson, nämndsekreterare

3 (28) Ärendelista 1. Val av justerare 2. Information 3. Meddelanden till Redovisning av delegeringsbeslut till , löpnummer Svar på förslag om att bilda en regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne 6. Sammanställning av anmälningar gällande oro för barn och unga Återkoppling av BU-anmälningar från förskola och skola 8. Revidering av riktlinjer vid ersättning till familjehem 9. Yttrande i adoptionsärende enligt 4 kap 10 föräldrabalken 10. Revidering av s delegeringsordning Uppdatering av ackrediteringsvillkor för LOV Daglig verksamhet avseende hyresersättning 12. Drift av ytterligare platser på St. Knut vård- och omsorgsboende efter tillbyggnad 13. Drift av Bäckahästen våning 2 gruppbostad LSS 14. Upphandling externa korttidsplatser år Driftsform för hemtjänst och delegerad hemsjukvård 16. Förlängning av avtal avseende hemtjänst och hemsjukvård nattetid 17. Förlängning av avtal servicehuset Almgården inklusive restaurang 18. Förlängning av avtal servicehuset Bäckagården inklusive restaurang

4 (28) On 1 Val av justerare beslutar 1. Utse _ (_) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 2. Protokollet justeras på Kommunhuset.

5 (28) On 2 Information 1. Åsa Lindberg, kvalitetsansvarig Vård- och omsorg, och Linda Gustavsson, kvalitetsansvarig Individ- och familjeomsorg, informerar om kvalitetsuppföljning. 2. Peter Olsson, biträdande avdelningschef, informerar om ungdomsarbetslöshet. beslutar 1. Godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

6 (28) Ärendets dnr: On 2015/2 On 3 Meddelanden till 2015 Beslutsunderlag 1. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen , Dnr Ks 2014/748, Upphandlingsplan Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige , Dnr Ks 2014/738, Redovisning av ej avgjorda motioner Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott , Dnr Ks 2013/415, Justering av nybyggnation av omsorgsboende Kronodalsgården. 4. Förlängning av avtal mellan Vellinge kommun och Aleris Omsorg AB, Dnr On 2014/97, , Förlängning av avtal med Aleris Omsorg AB avseende drift av gruppboende för ensamkommande flyktingbarn. 5. Verksamhetsberättelse Kvinnojouren Söderslätt 2014, Dnr On 2014/244, Dom avseende bistånd enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen, Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , (sekretess, handlingarna finns i sekretessbilagan som ska återlämnas till nämndsekreteraren efter sammanträdet). 7. Dom avseende bistånd enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen, Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , (sekretess, handlingarna finns i sekretessbilagan som ska återlämnas till nämndsekreteraren efter sammanträdet). 8. Dom avseende bistånd enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen, Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , (sekretess, handlingarna finns i sekretessbilagan som ska återlämnas till nämndsekreteraren efter sammanträdet). 9. Dom avseende bistånd enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen, Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , (sekretess, handlingarna finns i sekretessbilagan som ska återlämnas till nämndsekreteraren efter sammanträdet).

7 (28) 10. Dom avseende bistånd enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen, Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , (sekretess, handlingarna finns i sekretessbilagan som ska återlämnas till nämndsekreteraren efter sammanträdet). 11. Dom avseende färdtjänst, Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , (sekretess, handlingarna finns i sekretessbilagan som ska återlämnas till nämndsekreteraren efter sammanträdet). 12. Dom avseende tillhörighet till personkrets enligt 1 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , (sekretess, handlingarna finns i sekretessbilagan som ska återlämnas till nämndsekreteraren efter sammanträdet). 13. Dom avseende ersättning enligt förordningen om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar, Förvaltningsrätten i Linköping, mål nr , (sekretess, handlingarna finns i sekretessbilagan som ska återlämnas till nämndsekreteraren efter sammanträdet). beslutar 1. Godkänna redovisningen av meddelanden och lägga den till handlingarna.

8 (28) Ärendets dnr: On 2014/294 On 4 Redovisning av delegeringsbeslut till , löpnummer Beslutsunderlag har överlåtit sin beslutanderätt i vissa ärenden till utskott, ordföranden och tjänstemän enligt en delegationsordning vilken har antagits av omsorgsnämnden. Besluten ska redovisas löpande i samband med omsorgsnämndens sammanträden. I redovisningen ska uppgifter såsom ärendemening, fattat beslut, beslutsfattare samt datum för beslutsfattandet framgå. 1. Rapportering av delegeringsbeslut till , löpnummer beslutar 1. Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut och lägga den till handlingarna.

9 (28) Ärendets dnr: On 2013/368 On 5 Svar på förslag om att bilda en regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne Initierat av Peter Olsson, biträdande avdelningschef Omsorgsavdelningen Kommunförbundet Skåne föreslår att en regional utvecklingsenhet inrättas för att på ett samordnat sätt kunna erbjuda deltagande kommuner professionellt stöd i sitt utvecklingsarbete. Vellinge kommun har idag en kvalitets- och specialistverksamhet samt betalar en årlig medlemsavgift för att ta del av den intressebevakning som Kommunförbundet Skåne bedriver. Omsorgsavdelningen föreslår att Vellinge kommun inte ska ingå i den regionala utvecklingsenheten i regi av Kommunförbundet Skåne då resurser finns inom den egna verksamheten och en årlig medlemsavgift betalas till Kommunförbundet. Beslutsunderlag 1. Remiss från Kommunförbundet Skåne avseende förslag om att bilda en regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne, Svar på remiss, Catharina Byström, Nytt förslag om att bilda en regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne från Kommunförbundet Skåne, Tjänsteskrivelse av Åsa Lindberg, Tidigare behandling Ärendet har behandlats i samt i s arbetsutskott i enlighet med förslag.

10 (28) beslutar 1. Inte ingå i den regionala utvecklingsenheten för socialtjänst i Skåne. 2. Överlämna svaret till Kommunförbundet Skåne. Beslutet skickas till Handläggaren

11 (28) Ärendets dnr: On 2015/47 On 6 Sammanställning av anmälningar gällande oro för barn och unga 2014 Initierat av Omsorgsavdelningen har genom nämndbeslut uppdragits att årligen göra en sammanställning över inkomna anmälningar gällande oro för barn och unga. Sammanställningen ska rapporteras till och Utbildningsnämnden. Sammanställningen för 2014 visar att antalet anmälningar gällande oro för barn och unga som far illa fortsätter att öka. Den största andelen anmälningar under 2014 inkom från polismyndigheten. Beslutsunderlag 1. Sammanställning av Linda Gustavsson, Tidigare behandling Ärendet har behandlats i s arbetsutskott i enlighet med förslag. beslutar 1. Godkänna sammanställningen av anmälningar gällande oro för barn och unga 2014, Överlämna sammanställningen till Utbildningsnämnden för behandling. Beslutet skickas till Handläggaren Utbildningsnämnden

12 (28) Ärendets dnr: On 2015/48 On 7 Återkoppling av BU-anmälningar från förskola och skola Initierat av Linda Gustavsson, kvalitetsansvarig Individ- och familjeomsorg På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vellinge kommun granskade Ernst & Young 2012 samverkan mellan socialtjänst och förskola/skola. Med anledning av granskningen fattade beslut om att utföra en kvalitetskontroll gällande återkoppling mellan socialtjänst och förskola/skola Slutsatsen av kontrollen är att återkoppling till förskola/skola görs i majoriteten av inkomna anmälningar från förskola/skola. Beslutsunderlag 1. Rapport av Linda Gustavsson, Tidigare behandling Ärendet har behandlats i s arbetsutskott i enlighet med förslag. beslutar 1. Godkänna kontrollen av återkoppling från socialtjänsten till förskola/ skola vid anmälningar gällande oro för barn och unga. Beslutet skickas till Handläggaren

13 (28) Ärendets dnr: On 2015/61 On 8 Revidering av riktlinjer vid ersättning till familjehem Initierat av Roger Eriksson, verksamhetschef Individ- och familjeomsorg De riktlinjer som finns idag gällande ersättning till familjehem regleras i delegationsförordningen, som i sin tur hänvisar till Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rekommendationer. Kommunförbundets rekommendationer är vida och lämnar mycket till den enskilda handläggaren att bedöma i varje enskilt ärende. För att undvika felaktig eller godtycklig bedömning i ärenden behövs tydliga riktlinjer för hur ersättningen ska bedömas. Omsorgsavdelningen har därför tagit fram ett förslag på reviderade riktlinjer vid ersättning till familjehem. Beslutsunderlag 1. Förslag på riktlinjer vid ersättning till familjehem av Roger Eriksson och Anna Gran, Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting, Tidigare behandling Ärendet har behandlats i s arbetsutskott i enlighet med förslag. beslutar 1. Anta riktlinjer vid ersättning till familjehem, Beslutet skickas till Handläggarna

14 (28) On 9 Yttrande i adoptionsärende enligt 4 kap 10 föräldrabalken Initierat av Karin Lindbladh, familjerättssekreterare Malmö Tingsrätt har begärt yttrande enligt 4 kap. 10 föräldrabalken avseende adoptionsärende. Beslutsunderlag 1. Utredning av socialsekreterare Karin Lindbladh, (sekretess, handlingarna finns i sekretessbilagan som ska återlämnas till nämndsekreteraren efter sammanträdet). beslutar 1. I sitt yttrande till Malmö Tingsrätt tillstyrka ansökan från om att få anta som sitt adoptivbarn. Beslutet skickas till Handläggaren

15 (28) Ärendets dnr: On 2015/1 On 10 Revidering av s delegeringsordning 2015 Initierat av Catharina Byström, avdelningschef En styrelse eller nämnd får delegera sin beslutanderätt i ett visst ärende eller grupp av ärenden till ett utskott, en ledamot, en ersättare eller åt en tjänsteman enligt kommunallagen 6 kap 33. I kommunallagen kap 6 34 anges vilka ärenden som inte får delegeras. Delegeringsordningen revideras med jämna mellanrum för att hållas uppdaterad i förhållande till förändringar i verksamhet och gällande lagstiftning. Omsorgsavdelningen har gjort en översyn av delegeringsordningen i samband med mandatskiftet och tagit fram ett förslag till reviderad delegeringsordning. Beslutsunderlag 1. Gällande delegeringsordning för antagen på s sammanträde Förslag på anvisningar till delegeringsordningen för, Förslag till reviderad delegeringsordning för, Tidigare behandling Ärendet har behandlats i s arbetsutskott i enlighet med förslag.

16 (28) beslutar 1. Godkänna anvisningarna till delegeringsordningen för. 2. Anta föreslagen delegeringsordning för. Beslutet skickas till Handläggaren Avdelningschef Omsorg Verksamhetschefer Omsorg

17 (28) Ärendets dnr: On 2014/299 On 11 Uppdatering av ackrediteringsvillkor för LOV Daglig verksamhet avseende hyresersättning Initierat av Johan Greco, verksamhetschef Myndighetsenheten LSS, Äldre och Socialpsykiatri Frösunda har under våren 2014 aktualiserat ökade kostnader för daglig verksamhet som bedrivs enligt Lagen om Valfrihet (LOV). Anledningen är ett ökat antal brukare med personlig assistans i verksamheten. Omsorgsavdelningen bedömer att verksamheten inom daglig verksamhet LSS inte får full kostnadstäckning för de brukare med personlig assistans på plats. Omsorgsavdelningen föreslår därför en ändring i ackrediteringsvillkor för LOV daglig verksamhet LSS. Förslaget innebär att verksamheten erhåller hyresersättning för att kompensera de ökade kostnaderna. Sammantaget bedöms den totala ökningen av kostnaderna inom daglig verksamhet bli ca kr per år utifrån dagens förutsättningar. Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse av Johan Greco, Tidigare behandling Ärendet har behandlats i s arbetsutskott i enlighet med förslag. beslutar 1. Uppdra åt Omsorgsavdelningen att uppdatera ackrediteringsvillkor LOV Daglig verksamhet, enligt beslutspunkt Utförare som har brukare med personlig assistans ersätts med hyresersättning om 35 kr per brukare och dag. 3. Nya ackrediteringsvillkor ska gälla fr.o.m Beslutet skickas till Handläggaren

18 (28) Ärendets dnr: On 2014/268 On 12 Drift av ytterligare platser på St. Knut vård- och omsorgsboende efter tillbyggnad Initierat av Johan Greco, verksamhetschef Myndighetsenheten LSS, Äldre och Socialpsykiatri Vellinge Kommun bygger just nu ytterligare vård- och omsorgsplatser på St. Knut i Skanör. Byggnationen kommer innehålla 35 nya lägenheter med gemensamhetsutrymme och byggnaden kommer att stå klar under våren Norlandia driver idag verksamheten på St. Knut och har avtal t.o.m med möjlighet till förlängning 2 år. Sammanfattningsvis bedömer Omsorgsavdelningen att driften av nya delen på St. Knut bör tillges en och samma utförare som i den befintliga delen. Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse av Johan Greco, Avtal mellan Vellinge kommun och Norlandia Care AB, , Dnr On 2013/187. Tidigare behandling Ärendet har behandlats i s arbetsutskott i enlighet med förslag. beslutar 1. Uppdra åt Omsorgsavdelningen att teckna tilläggsavtal med Norlandia avseende drift av ytterligare 35 platser på St. Knut inom ramen för befintligt avtal. Beslutet skickas till Handläggaren

19 (28) Ärendets dnr: On 2014/300 On 13 Drift av Bäckahästen våning 2 gruppbostad LSS Initierat av Ordförande Under 2015 kommer en ombyggnation av korttidsboende enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) till gruppbostad enligt LSS att genomföras på Bäckahästen våning 2 i Skanör. Bäckahästen våning 2 kommer när detta är klart inrymma 5 gruppbostäder enligt 9:9 LSS. Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) måste ge tillstånd för verksamhet enligt 9:9 LSS om verksamheten ska drivas på annat sätt än i kommunal regi. IVO har ett strikt regelverk som medför väsentliga svårigheter att samlokalisera två verksamheter enligt 9:9 LSS som drivs i privat regi. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse av Johan Greco, Tidigare behandling Ärendet har behandlats i s arbetsutskott och i enlighet med förslag. beslutar 1. Gruppbostad enligt LSS på våning 2 Bäckahästen ska drivas i kommunal regi med uppstart när lokalerna är färdigställda. Beslutet skickas till Verksamhetschef Myndighetsenheten Äldre, LSS och Socialpsykiatri

20 (28) Ärendets dnr: On 2015/19 On 14 Upphandling externa korttidsplatser år Initierat av Johan Greco, verksamhetschef Myndighetsenheten LSS, Äldre och Socialpsykiatri fattade beslut att de 14 platserna på korttidsavdelningen, avdelning C, på Månstorps Ängar övergår till permanent boende då det finns ett stort behov av permanenta platser på vård- och omsorgsboende i kommunen. För att kompensera bortfallet av korttidsplatser beslutades en upphandling som omfattar 14 korttidsplatser, för personer med somatisk sjukdom, demenssjukdom samt personer med psykisk sjukdom eller psykisk ohälsa. Avtalstid för upphandlingen t.o.m med möjlighet till tre (3) månaders förlängning vid två tillfällen. Upphandlingen är nu genomfört i sin helhet och är det företag/enhet som lämnat lägst pris och uppfyller samtliga kvalificeringskrav. Anbudsöppning sker Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse av Johan Greco, Tidigare behandling Ärendet har behandlats i i enlighet med förslag. beslutar 1. Anta som leverantör av externa korttidsplatser. Beslutet skickas till Handläggaren

21 (28) Ärendets dnr: On 2014/6 On 15 Driftsform för hemtjänst och delegerad hemsjukvård Initierat av Johan Greco, verksamhetschef Myndighetsenheten LSS, Äldre och Socialpsykiatri fattade beslut att driften av hemtjänst och delegerad hemsjukvård skulle upphandlas enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling). Sedan detta beslut fattades har det kommit ny fakta avseende utvecklingsavtalet mellan Region Skåne och de skånska kommunerna. Det nya utvecklingsavtalet som är tänkt att börja gälla 2016 kommer med all säkerhet att på sikt påverka innehållet i uppdraget för hemtjänsten och hemsjukvården samt leda till ökade kostnader för kommunen. Att upphandla hemtjänst och delegerad hemsjukvård i dagsläget kan innebära en risk för Vellinge kommun då alla konsekvenser av utvecklingsavtalet inte är utredda och det föreligger stora osäkerhetsfaktorer gällande hur det kommer att påverka kommunens verksamhet och dess ekonomi. Ett alternativ till att inte upphandla hemtjänst och delegerad hemsjukvård enligt LOU är att istället fortsätta driften av hemtjänst och delegerad hemsjukvård i nuvarande avtal enligt LOV (Lagen om valfrihet). Om detta är aktuellt föreslår Omsorgsavdelningen en förändring av ackrediteringsvillkoren som ett led i kvalitetshöjning och trygghet för kommuninvånarna. Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse av Johan Greco, Protokollsutdrag från Gällande förfrågningsunderlag för hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem, Dnr On 2012/102, augusti 2013, Inbjudan att ansöka om att utföra tjänster i form av service, hemtjänst samt delegerad hemsjukvård i Hemtjänstval Vellinge.

22 (28) Tidigare behandling Ärendet har behandlats i s arbetsutskott och i , se protokollsutdrag, samt i s arbetsutskott i enlighet med förslag. beslutar 1. Inte upphandla hemtjänstens omvårdnadsinsatser av en utförare med kompetensteam som valmöjlighet för vårdtagaren, enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) dygnet runt. 2. Uppdra åt Omsorgsavdelningen att omförhandla ackrediteringsvillkoren, enligt nedan, för hemtjänst och delegerad hemsjukvård enligt LOV: - Förlängd uppsägningstid om ett (1) år. - Utökad styrning kring genomförandeplaner. - Ny byggsten för Trygg Hemgång efter sjukhusvistelse om fem (5) timmar per dygn. - Demens sjuksköterska i hemtjänstverksamheten för att möta behovet av utbildning och handledning till personalen. - Förbättrad kontinuitet kring brukaren. - Information till brukaren om personal blir mer än 15 minuter sen till avtalat och planerat besök. Beslutet skickas till Handläggaren

23 (28) Ärendets dnr: On 2011/119 On 16 Förlängning av avtal avseende hemtjänst och hemsjukvård nattetid Initierat av Johan Greco verksamhetschef Myndighetsenheten LSS, Äldre och Socialpsykiatri Insatser inom hemtjänst och legitimerade sjuksköterskeinsatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) på natten drivs sedan av Förenade Care AB. Avtalet löper till med möjlighet till förlängning med ett (1) + två (2) år, längst t.o.m beslutade att upphandla hemtjänsten enligt LOU (Lagen om Offentlig Upphandling) och att inkludera hemtjänst och hemsjukvård nattetid i den nya upphandlingen. Sedan beslutet att upphandla hemtjänsten enligt LOU fattades har det kommit ny fakta avseende utvecklingsavtalet mellan Region Skåne och de skånska kommunerna. Det nya utvecklingsavtalet som är tänkt att börja gälla 2016 kommer med all säkerhet att på sikt påverka innehållet i uppdraget för hemtjänsten och hemsjukvården samt leda till ökade kostnader för kommunen. Att upphandla hemtjänst och delegerad hemsjukvård i dagsläget kan innebära en risk för Vellinge kommun då alla konsekvenser av utvecklingsavtalet inte är utredda och det föreligger stora osäkerhetsfaktorer gällande hur det kommer att påverka kommunens verksamhet och dess ekonomi. Väljer att inte upphandla hemtjänsten enligt LOU bör också en förlängning av avtal gällande hemtjänst och hemsjukvård natt genomföras för att få en bättre helhet och mindre rapportering mellan olika utförare.

24 (28) Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse av Johan Greco, Avtal mellan Vellinge kommun och Förenade Care AB, Förlängning av avtal mellan Vellinge kommun och Förenade Care AB, Protokollsutdrag från Tidigare behandling Ärendet har behandlats i , se protokollsutdrag. beslutar 1. Förlänga avtal avseende insatser inom hemtjänst och legitimerade sjuksköterskeinsatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) på natten för perioden med ytterligare förlängningsoption på två år till Beslutet skickas till Handläggaren

25 (28) Ärendets dnr: On 2014/140 On 17 Förlängning av avtal servicehuset Almgården inklusive restaurang Initierat av Johan Greco, verksamhetschef Myndighetsenheten LSS, Äldre och Socialpsykiatri Servicehuset Almgården inklusive restaurang drivs sedan av Förenade Care AB. Avtalet löper till med möjlighet till förlängning med ett (1) år, ytterligare möjlighet till förlängning utöver det finns inte i gällande avtal. beslutade att upphandla hemtjänsten enligt LOU (Lagen om Offentlig Upphandling) och att inkludera hemtjänst och hemsjukvård nattetid i den nya upphandlingen. Omsorgsavdelningen har under en tid utrett möjligheten att inkludera även Almgårdens servicehus i upphandlingen. Sedan beslutet att upphandla hemtjänsten enligt LOU fattades har det kommit ny fakta avseende utvecklingsavtalet mellan Region Skåne och de skånska kommunerna. Det nya utvecklingsavtalet som är tänkt att börja gälla 2016 kommer med all säkerhet att på sikt påverka innehållet i uppdraget för hemtjänsten och hemsjukvården samt leda till ökade kostnader för kommunen. Att upphandla hemtjänst och delegerad hemsjukvård i dagsläget kan innebära en risk för Vellinge kommun då alla konsekvenser av utvecklingsavtalet inte är utredda och det föreligger stora osäkerhetsfaktorer gällande hur det kommer att påverka kommunens verksamhet och dess ekonomi. Väljer att inte upphandla hemtjänsten enligt LOU bör också en förlängning av servicehusens avtal genomföras för en bättre helhet.

26 (28) Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse av Johan Greco, Avtal mellan Vellinge kommun och Förenade Care AB, Förändring av avtal mellan Vellinge kommun och Förenade Care AB, Förlängning av avtal mellan Vellinge kommun och Förenade Care AB, Tidigare behandling Ärendet har behandlats i s arbetsutskott beslutar 1. Förlänga avtal avseende servicehuset Almgården inklusive restaurang för perioden Beslutet skickas till Handläggaren

27 (28) Ärendets dnr: On 2014/141 On 18 Förlängning av avtal servicehuset Bäckagården inklusive restaurang Initierat av Johan Greco, verksamhetschef LSS, Äldre och Socialpsykiatri Servicehuset Bäckagården inklusive restaurang drivs sedan av Förenade Care AB. Avtalet löper till med möjlighet till förlängning med ett (1) år, ytterligare möjlighet till förlängning utöver det finns inte i gällande avtal. beslutade att upphandla hemtjänsten enligt LOU (Lagen om Offentlig Upphandling) och att inkludera hemtjänst och hemsjukvård nattetid i den nya upphandlingen. Omsorgsavdelningen har under en tid utrett möjligheten att inkludera även Bäckagårdens servicehus i upphandlingen. Sedan beslutet att upphandla hemtjänsten enligt LOU fattades har det kommit ny fakta avseende utvecklingsavtalet mellan Region Skåne och de skånska kommunerna. Det nya utvecklingsavtalet som är tänkt att börja gälla 2016 kommer med all säkerhet att på sikt påverka innehållet i uppdraget för hemtjänsten och hemsjukvården samt leda till ökade kostnader för kommunen. Att upphandla hemtjänst och delegerad hemsjukvård i dagsläget kan innebära en risk för Vellinge kommun då alla konsekvenser av utvecklingsavtalet inte är utredda och det föreligger stora osäkerhetsfaktorer gällande hur det kommer att påverka kommunens verksamhet och dess ekonomi. Väljer att inte upphandla hemtjänsten enligt LOU bör också en förlängning av servicehusens avtal genomföras för en bättre helhet.

28 (28) Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse av Johan Greco, Avtal mellan Vellinge kommun och Förenade Care AB, Förändring av avtal mellan Vellinge kommun och Förenade Care AB, Förlängning av avtal mellan Vellinge kommun och Förenade Care AB, Tidigare behandling Ärendet har behandlats i s arbetsutskott beslutar 1. Förlänga avtal avseende servicehuset Bäckagården inklusive restaurang för perioden Beslutet skickas till Handläggaren

Sundsgymnasiet - Lärcentrat BR 8, Vellinge

Sundsgymnasiet - Lärcentrat BR 8, Vellinge 2015-01-13 1 (25) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2015-01-21 Plats Sundsgymnasiet - Lärcentrat BR 8, Vellinge Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Anna Mannfalk (M), Ordförande Carina Gerthel

Läs mer

Kommunhuset - Kolabacken

Kommunhuset - Kolabacken 2015-08-18 1 (30) Jönsson, Christoffer Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2015-08-25 Plats Kommunhuset - Kolabacken Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Tjänstemän Anna Mannfalk (M), Ordförande Carina Gerthel

Läs mer

Kommunhuset - Kolabacken

Kommunhuset - Kolabacken 2014-09-15 1 (20) Jönsson, Christoffer Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2014-09-23 Plats Kommunhuset - Kolabacken Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M), Ordförande Kristina Fredin

Läs mer

Kommunhuset - Måkläppen

Kommunhuset - Måkläppen 2015-09-15 1 (13) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2015-09-22 Plats Kommunhuset - Måkläppen Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Tjänstemän Anna Mannfalk (M), Ordförande Carina Gerthel (M),

Läs mer

Kommunhuset - Kolabacken

Kommunhuset - Kolabacken 2015-06-08 1 (15) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2015-06-16 Plats Kommunhuset - Kolabacken Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Tjänstemän Anna Mannfalk (M), Ordförande Carina Gerthel

Läs mer

Omsorgsnämnden. Omsorgsnämnden (14) Kallelse och dagordning Dnr: On 2016/277. Christoffer Jönsson Nämndsekreterare

Omsorgsnämnden. Omsorgsnämnden (14) Kallelse och dagordning Dnr: On 2016/277. Christoffer Jönsson Nämndsekreterare 2017-06-13 1 (14) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2017-06-21 Plats Örenäs Slott Tid 10:30 Ledamöter Ersättare Tjänstemän Anna Mannfalk (M), Ordförande Carina Gerthel (M), 1:e vice

Läs mer

Kommunhuset - Måkläppen

Kommunhuset - Måkläppen 2015-10-30 1 (24) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2015-11-10 Plats Kommunhuset - Måkläppen Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Anna Mannfalk (M), Ordförande Carina Gerthel (M), 1:e vice

Läs mer

Kommunhuset - Måkläppen

Kommunhuset - Måkläppen 2016-09-27 1 (15) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2016-10-04 Plats Kommunhuset - Måkläppen Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Tjänstemän Anna Mannfalk (M), Ordförande Carina Gerthel (M),

Läs mer

Kommunhuset - Kolabacken

Kommunhuset - Kolabacken 2015-05-12 1 (25) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2015-05-19 Plats Kommunhuset - Kolabacken Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Anna Mannfalk (M), Ordförande Carina Gerthel (M), 1:e vice

Läs mer

Kommunhuset - Måkläppen

Kommunhuset - Måkläppen 2015-02-16 1 (18) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2015-02-24 Plats Kommunhuset - Måkläppen Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Tjänstemän Anna Mannfalk (M), Ordförande Carina Gerthel (M),

Läs mer

Kommunhuset - Kolabacken

Kommunhuset - Kolabacken 1(26) 2014-06-09 Nämndsekreterare Lisa Wallis Tfn 040-42 5223 Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset - Kolabacken Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M) (ordföranden) Kristina Fredin

Läs mer

Kjell Bornhager (KD) Ann-Charlotte Wikerud (KD) Jan Björkman (MP) Per Stenberg (MP) Pirjo Nilsson (SD) Kristina Hansson (SD)

Kjell Bornhager (KD) Ann-Charlotte Wikerud (KD) Jan Björkman (MP) Per Stenberg (MP) Pirjo Nilsson (SD) Kristina Hansson (SD) 1(6) 2014-07-02 Nämndsekreterare Lisa Wallis Tfn 040-42 5223 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken Tid 09:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M) (ordföranden) Kristina Fredin (M) (1:e vice ordförande)

Läs mer

Ljunghusens Golfklubb

Ljunghusens Golfklubb 2014-12-09 1 (20) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2014-12-09 Plats Ljunghusens Golfklubb Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M), Ordförande Kristina Fredin (M),

Läs mer

2012-03-09. Kolabacken, kommunhuset

2012-03-09. Kolabacken, kommunhuset 1(15) 2012-03-09 Nämndsekreterare Josefine Storm Tfn 040-42 5244 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken, kommunhuset Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M) (ordföranden) Kristina Fredin

Läs mer

Lindesgårdens hörsal, Malmövägen 1, Vellinge

Lindesgårdens hörsal, Malmövägen 1, Vellinge 2014-12-19 1 (13) Larsen, Kristina Kommunsekreterare Sammanträdesdatum 2015-01-13 Plats Lindesgårdens hörsal, Malmövägen 1, Vellinge Tid 08:30 Ledamöter Carina Wutzler (M), ordförande Anna Mannfalk (M),

Läs mer

Kommunhuset - Måkläppen

Kommunhuset - Måkläppen 2016-08-23 1 (24) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2016-08-30 Plats Kommunhuset - Måkläppen Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Anna Mannfalk (M), Ordförande Carina Gerthel (M), 1:e vice

Läs mer

Kolabacken, kommunhuset

Kolabacken, kommunhuset 2015-06-05 1 (15) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2015-06-15 Plats Kolabacken, kommunhuset Tid 17:30 Ledamöter Ersättare Tjänstemän Gustav Schyllert (M), Ordförande Anna Tinglöf

Läs mer

Kommunhuset - Kolabacken

Kommunhuset - Kolabacken 2014-08-19 1 (17) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2014-08-27 Plats Kommunhuset - Kolabacken Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M), Ordförande Kristina Fredin

Läs mer

Kolabacken, kommunhuset

Kolabacken, kommunhuset 1(16) 2013-03-15 Nämndsekreterare Josefine Storm Tfn 040-42 5244 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken, kommunhuset Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M) (ordföranden) Kristina Fredin

Läs mer

2013-01-10. kolabacken, kommunhuset

2013-01-10. kolabacken, kommunhuset 1(25) 2013-01-10 Nämndsekreterare Josefine Storm Tfn 040-42 5244 Sammanträdesdatum Plats kolabacken, kommunhuset Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M) (ordföranden) Kristina Fredin

Läs mer

2013-08-22. Kolabacken, kommunhuset

2013-08-22. Kolabacken, kommunhuset 1(18) 2013-08-22 Nämndsekreterare Josefine Storm Tfn 040-42 5244 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken, kommunhuset Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M) (ordföranden) Kristina Fredin

Läs mer

2012-06-05. Kolabacken kommunhuset

2012-06-05. Kolabacken kommunhuset 1(18) 2012-06-05 Nämndsekreterare Josefine Storm Tfn 040-42 5244 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken kommunhuset Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M) (ordföranden) Kristina Fredin

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

2014-05-22. Häckeberga slott - Konstnärssalen

2014-05-22. Häckeberga slott - Konstnärssalen 1(21) 2014-05-22 Nämndsekreterare Lisa Wallis Sammanträdesdatum Plats Häckeberga slott - Konstnärssalen Tid 08:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M) (ordföranden) Kristina Fredin (M) (1:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Folkets Hus kl. 13:00 17.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Leif Andersson (S), Christer Bech (S), tjänstgörande ersättare Anna-Lena Carlsson (C), ej 44 Elisabeth

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande Anders Widesjö (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-05-22 1-24

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-05-22 1-24 Socialnämnden 2014-05-22 1-24 Plats och tid Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren, kl. 13.30-15.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Lena Andersson (M) Inger Karlsson

Läs mer

Rose-Marie Ahlström (M) Britt Lindgren (C) Peter Gustafsson (S) Stellan Welin (S) Luis Morales (V)

Rose-Marie Ahlström (M) Britt Lindgren (C) Peter Gustafsson (S) Stellan Welin (S) Luis Morales (V) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.00-11.30. Öppet sammanträde Beslutande Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kristina Frigert (M) Kenny Thärnström (FP) Olof Börjesson (C) Birgitta Granström

Läs mer

Lars Jonehög, Fp Britta Nilsson, M Torbjörn Lewin, S, (ej tjänstgörande ersättare)

Lars Jonehög, Fp Britta Nilsson, M Torbjörn Lewin, S, (ej tjänstgörande ersättare) 1(16) Plats och tid Nordiska Travmuseet, Biblioteket, kl 14.15-17.30 Beslutande Ledamöter Marita Arvidsson, C, vice ordf Lotta Wignell, C Margareta Bryntesson, M Agneta Nilsson, Kd Maurice Leroy, S Anne

Läs mer

Månstorps Ängar - Träffpunkten

Månstorps Ängar - Träffpunkten 2014-11-11 1 (22) Jönsson, Christoffer Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2014-11-11 Plats Månstorps Ängar - Träffpunkten Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M), Ordförande Kristina

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 september 2015, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 106-115 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 september 2015, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 106-115 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00-15.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2012-09-19 1(16) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.30 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt

Läs mer

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 10.00-15.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-08-27

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-08-27 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-27 Ärendelista 78 Dnr 2008-000180 Valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen 79 Dnr 2015-000133 Friare val av hjälpmedel 80 Dnr 2015-000191 Förstudie LSS-boende

Läs mer

2013-02-20. Kjell Bornhager (KD) Christer Björkegren (KD) Kerstin Ekstén (MP) Jan Björkman (MP) Tony Nilsson (SD) Tommy Nilsson (SD)

2013-02-20. Kjell Bornhager (KD) Christer Björkegren (KD) Kerstin Ekstén (MP) Jan Björkman (MP) Tony Nilsson (SD) Tommy Nilsson (SD) 1(17) 2013-02-20 Nämndsekreterare Vesna Casitovski Tfn 040-42 52 60 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Carina Wutzler (M) (ordföranden) Gustav Schyllert (M) (1:e

Läs mer

PROTOKOLL 1 (20) 2012-08-30

PROTOKOLL 1 (20) 2012-08-30 PROTOKOLL 1 (20) 2012-08-30 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08.15-8.30, 11.00 12.00, 13.00-14.55 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S), vice ordförande Ulla-Britt Kulin

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2015.01.21 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.36 ande Övriga deltagande Fredrik Pettersson (S) Mikael Hernborg (S) Jan Sahlström (S) Ulf Genitz (C) ordf Ulla

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-11.10 Beslutande Övriga närvarande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunnel Andersson (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI) Ida Bornlykke (S) Sejdi Karaliti

Läs mer

2015-10-12 Datum då anslaget tas ned

2015-10-12 Datum då anslaget tas ned SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:45 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Carin Palm (S) för Kenneth Axelsson, (M) Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00.

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00. Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00-17.45 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lars Månsson (S) 1:e vice ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Bernt Nilsson (S)

Läs mer

Protokoll 2010-10-12

Protokoll 2010-10-12 2010-10-12 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-10-12, klockan 13:30 Beslutande Annica Eriksson (S) Anette Friman (C) Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 21 maj 2015, kl 13.30. Sekreterare Paragrafer 76-88. Margaretha Gadde-Jennische Karl-Arne Larsson ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 21 maj 2015, kl 13.30. Sekreterare Paragrafer 76-88. Margaretha Gadde-Jennische Karl-Arne Larsson ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-15.15 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande, 76-77, 79-88 Karl-Arne Larsson (C) Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 23 september 2014 kl. 10:00 12:30 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall

Läs mer

Leif T Johanson (FP), ordförande Kristina Frigert (M) Elving Claesson (S) Se bifogad närvarolist sidan 2. Elving Claesson.

Leif T Johanson (FP), ordförande Kristina Frigert (M) Elving Claesson (S) Se bifogad närvarolist sidan 2. Elving Claesson. Plats och tid Kvarnberget, "Samlingssalen", Kungshamn, kl 13.00-17.00. Öppet sammanträde Beslutande Leif T Johanson (FP), ordförande Kristina Frigert (M) Elving Claesson (S) Närvarande ersättare Övriga

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2015-01-26

Omsorgsnämndens protokoll 2015-01-26 Datum: Måndagen den 26 januari 2015 Tid: 15.30 17.25 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 30 januari 2015 Paragrafer: 1-12 Utses att justera: Zara Blidevik (M) Underskrifter:

Läs mer

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Ronny Moström (S), Lena Norstedt (C), Rune Broström (SD)

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Ronny Moström (S), Lena Norstedt (C), Rune Broström (SD) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 12 juni 2015, klockan 15:00-17:00 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S)( 58-62), Marita Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 19 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 19 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-25 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL 83-97

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL 83-97 83-97 Plats och tid Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18 00 21 20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Pelle Dalhammar (FP), v. ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-02-24 1 (21)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-02-24 1 (21) 2016-02-24 1 (21) Plats och tid Älmhults kommunhus, Broka Gyl, den 24 februari 2016 kl. 08.30 11.15 Beslutande Lars Ingvert (S), ordförande Ann Johansson (S), 1:e vice ordförande Vidar Lundbäck (C), 2:e

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:40 Paragrafer 138-152 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:40 Paragrafer 138-152 Beslutande Socialnämnden 2014-11-05 1 (14) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:40 Paragrafer 138-152 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden 2012-03-26 1

Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden 2012-03-26 1 Social- och äldrenämnden 2012-03-26 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, rum Alfven Måndag den 26 mars 2012, klockan 18:00-19.50 Ledamöter: Maria Fälth (KD), ordförande Lena Kanström

Läs mer

Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S) Sofia Andersson (S)

Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S) Sofia Andersson (S) 1(14) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00 12.20 Beslutande Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S) Sofia Andersson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael von Krassow (S) Christian Juntunen

Läs mer

Individnämndens protokoll 2014-01-28

Individnämndens protokoll 2014-01-28 Datum: Tisdagen den 28 januari 2014 Tid: 17.00 18.40 Plats: Elffröken, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 4 februari Paragrafer: 1-8 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-05-20 1 (15)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-05-20 1 (15) 2014-05-20 1 (15) Plats och tid Älmhults kommunhus tisdagen 20 maj 2014 kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande

Läs mer

Ann Häggblad. Marianne Kierkemann (M) Johan Tolinsson (S) KUNGSBACKA KOMMUN Arbetsutskottet för Äldreomsorg. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2015-04-15

Ann Häggblad. Marianne Kierkemann (M) Johan Tolinsson (S) KUNGSBACKA KOMMUN Arbetsutskottet för Äldreomsorg. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2015-04-15 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Sammanträdesrummet Mini Borg/ Klockan 14-16.40 Beslutande Ledamöter Marianne Kierkemann (M), ordförande Christian Haneson (FP), första

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 25 maj 2010 kl 13:15 16:00

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 25 maj 2010 kl 13:15 16:00 1 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 25 maj 2010 kl 13:15 16:00 Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C), deltar ej

Läs mer

Socialnämnd 2015-02-17

Socialnämnd 2015-02-17 1 av 2 Socialnämnd Plats och tid: Höken, kl. 18:00 Beslutande: Annicka Hörnsten Blommé (M) Leslie Öqvist (FP) Anna Hansson (M) Richard Gille (M) Carina Östergren (C) Kristina Elmlund Joelson (MP) Anette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (9) 2014-01-29 4-13 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (9) 2014-01-29 4-13 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (9) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm 13.00 17.15 ande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Elisabeth Svensson (C) Mikael Larsson (C) ej närvarande vid efterföljande diskussion

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-01-28

Individnämndens protokoll 2015-01-28 Datum: Onsdagen den 28januari 2015 Tid: 17.00 18.50 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 30 januari 2015 Paragrafer: 5-12 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13) Sammanträdesdatum s. 1 (13) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 08.30-11.20 Beslutande Sofia Forsgren Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Restuarang Kvarnen, Spannmålsgatan 9, Kristianstad, klockan 13.30-17.40. ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-10-15 1 (18)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-10-15 1 (18) 2014-10-15 1 (18) Plats och tid Älmhults kommunhus tisdagen den 15 oktober 2014 kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Ann

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 15.20 Ajournering 14.35 14.45 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Agneta Lenander (V), tjg ersättare för Eva

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-12-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-12-16 Tid och plats A-salen, kl. 13:35-16:10 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Anna Gustbée (M) Ove Löfqvist (M)

Läs mer

Marianne Zackrisson (S)

Marianne Zackrisson (S) 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 15.50 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Kristina Hovander (Mp) 13.15-15.45 Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf. Rose-Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Bäckaskogs slott, Kristianstad, klockan 13.00-15.45. ande Bo Silverbern, Ordförande (M) Elsa Christersson (Mp) Bo Larsson (Sd) Sylvia Olander (M) Marianne Eriksson,

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-02-10 Innehåll 20 Verksamhet med personligt ombud... 28 21 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 29 22 Överföring av ram mellan programområden...

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00 11.50. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Ann-Christine Bingåker

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00 11.50. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Ann-Christine Bingåker 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00 11.50 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

2013-12-17. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Leslie Öqvist (FP), v. ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C)

2013-12-17. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Leslie Öqvist (FP), v. ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) 133-139 Plats och tid Lokal Kanonen, Hamngatan 50 kl. 18.00 21.25 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Leslie Öqvist (FP), v. ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Anette Dahlgren (S) Jonas Forsberg

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 BUN 34 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 35 INFORMATION... 2 BUN 36 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 3 BUN 37 EN FJÄRDE KOMPETENSUTVECKLINGSDAG FÖR FÖRSKOLAN...

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 17.00 20.45. Underskrifter Sekreterare. Ordförande

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 17.00 20.45. Underskrifter Sekreterare. Ordförande TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (&)[21] 2014-11-19 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 17.00 20.45 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (L), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP)

Läs mer

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-21

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-21 Plats och tid Björmekullasalen, 2010-12-21 kl. 18.00-20.05 Ajournering kl. 19.40-19.50 Beslutande Karlsson, Gunilla (S) ordförande Wilhelmsson, Anders (S) Åkerman, Lizette (S) Berglund, Tony (S) Sagna,

Läs mer

Siver Karlsson (S) för Henry Johansson (KD) Monica Hansson (C) för Deisy Hellsén (C)

Siver Karlsson (S) för Henry Johansson (KD) Monica Hansson (C) för Deisy Hellsén (C) 2012-12-12 1 (18) Plats och tid Alfta Gästis, annexet, onsdag den 12 december, kl. 12.30 16.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Jan-Åke Lindgren (S), ordförande

Läs mer

Protokoll 1(28) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-10-20

Protokoll 1(28) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-10-20 Protokoll 1(28) Plats och tid Polstjernan 9:00-11.15 Beslutande Övriga närvarande Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Ulf Jonsson (S) Alf Söderlund (S) tjg ersättare Paul Nordström (S) Kristina Wallin

Läs mer

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2008-12-18 217 Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Håkan Anderberg, (m) ordf. Henrik Kvennberg, (m) ledamot Ingrid Håkansson, (m) ledamot Lars

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-10-21. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.40 15.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-10-21. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.40 15.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.40 15.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2011-03-10 1 (16) Plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl: 13.15-16.30 Beslutande Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Övriga deltagare

Läs mer

Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45

Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45 Sammanträdesdatum s. 1 (14) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Conny Bäck

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-10-06 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-10-06 Socialnämnden 1(23) Tid och plats 2015-10-06 - Kommunhuset klockan 13.30-17.10 Beslutande Övriga deltagande Arne Andersson (M) - ordförande Christer Unosson (KD) - förste vice ordförande Patric Carlsson (S) - andre

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden 1(11) Datum Tid 13.00 14.00 Plats Beslutande Övriga närvarande Justerare A-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Jerry

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng den 25 januari 2011 kl 13.00 16.15 Beslutande Rolf Emanuelsson, ordf FP Annika Holmstrand C Lotta Wignell C Margareta Bryntesson

Läs mer

Norrtäljesalen kommunhuset kl 10.00-12.30

Norrtäljesalen kommunhuset kl 10.00-12.30 SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen kommunhuset kl 10.00-12.30 Ledamöter Se närvarolista Ersättare Se närvarolista övriga närvarande Sofia Klegard Bergstad, nämndsekreterare

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Datum Tid kl 08.15--10.30 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret måndagen den 3 mars Justerade

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1/22. Socialnämnden 2015-11-19. Sammanträdestid: 2015-11-19 kl. 9.00 14.10. Lokal:

Sammanträdesprotokoll 1/22. Socialnämnden 2015-11-19. Sammanträdestid: 2015-11-19 kl. 9.00 14.10. Lokal: Socialnämnden 2015-11-19 1/22 Sammanträdestid: 2015-11-19 kl. 9.00 14.10 Lokal: Ajournering för lunch kl. 12.00 13.00 Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Tjänstgörande ledamöter och ersättare:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-11-07 1 Innehållsförteckning Ärende 112 Individärende... 3 113 Individärende... 4 114 Individärende... 5 115 Månadsuppföljning oktober... 6 116 Riskanalys sjuksköterskor natt... 7 117 Tillägg till

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-11-21 1(13) Plats och tid Kommunhuset, kl 16.00-19.10 ande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Claes

Läs mer

Måkläppen, Kommunhuset

Måkläppen, Kommunhuset 2015-02-12 1 (14) Ek, Lena Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2015-02-23 Plats Måkläppen, Kommunhuset Tid 17:30 Ledamöter Ersättare Övriga Gustav Schyllert (M), Ordförande Anna Tinglöf (M), 1:a vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2014-08-20 1(17)

Socialnämnden 2014-08-20 1(17) Socialnämnden 2014-08-20 1(17) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Beslutande Övriga närvarande Margareta Ivarsson (C) ordförande Björn Hörgren (M) Anders Westerlind (M) Barbro Thelaus(KD)

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 10 12.05 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa

Läs mer

~HÅBO 2016-01-13 KALLELSE TILL VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS EXTRAINSATTA SAMMANTRÄDE "-'KOMMUN

~HÅBO 2016-01-13 KALLELSE TILL VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS EXTRAINSATTA SAMMANTRÄDE -'KOMMUN ~HÅBO "-' KALLELSE TILL VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS EXTRAINSATTA SAMMANTRÄDE 2016-01-13 KALLELSE Vård- och omsorgsnämnden Ledamöter Lisbeth Bolin (C), Ordfårande Helen Embretsen (KD), l :e vice ordfårande

Läs mer

Christian Haneson (FP) tjänstgörande ordförande Johan Tolinsson (S) andre vice ordförande Margareta Ödman (M) Stellan Petré (C)

Christian Haneson (FP) tjänstgörande ordförande Johan Tolinsson (S) andre vice ordförande Margareta Ödman (M) Stellan Petré (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Mini Borg, Borgmästaregatan 5 A, Kungsbacka Klockan 14-16.55, ajournering klockan 15.30-15.45 Beslutande Ledamöter Christian Haneson (FP)

Läs mer

2014-02-14. Kommunhuset - Kolabacken

2014-02-14. Kommunhuset - Kolabacken 1(33) 2014-02-14 Nämndsekreterare Lisa Wallis Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset - Kolabacken Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M) (ordföranden) Kristina Fredin (M) (1:e vice ordförande)

Läs mer

Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 21 oktober 2015, 15.00 16.45

Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 21 oktober 2015, 15.00 16.45 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 21 oktober 2015, 15.00 16.45 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande Inger Sundin (S) Kenneth

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2008-06-13 Anslags nedtagande: 2008-07-05

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2008-06-13 Anslags nedtagande: 2008-07-05 Socialnämnden 2008-06-10 1 (19) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, tisdagen 2008-06-10, kl. 10.00-12.05 Gruppsammanträde: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (c) Per Adolfsson (kd), ersättare Siw

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.05

Socialkontoret, kl.15.00-16.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.05 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2015-12-10

Socialnämnden 2015-12-10 141 Budgetuppföljning... 2 142 Revidering av socialförvaltningens attestförteckning... 3 143 Riktlinjer för kravverksamhet... 4 144 Uppföljning av situation i personalgrupp... 5 145 Bostad med särskild

Läs mer