Förslag på lösningar eksamen INF3220/4220 våren 2004, 4 juni

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag på lösningar eksamen INF3220/4220 våren 2004, 4 juni"

Transkript

1 Förslag på lösningar eksamen INF3220/4220 våren 2004, 4 juni 1. Tekniker och bekrivningar Eempel på beskrivningstekniker och verktyg: Observationer: observationer kan användas i analyser av verksamheten/praktiken. De kan genomföras genom att under en tid studera praktiken. Observationerna kan kombineras med korta frågor om varför man gör si eller så. En annan typ av observationer är eget deltagande i praktiken deltagande observation. Observationerna kan dokumenteras genom videoupptagningar, dagböcker. Workshops: kan genomföras för att skapa en förståelse av nuvarande praktik dvs. hur verksamheten/aktiviter bedrivs i nuläget. Arbete kan dokumenteras genom posit-lappar, frihandsteckningar, collage etc. Workshops kan också kombineras med observationer (videoupptagningar) där de involverade får analysera och förklara vad som görs och varför. Scenarier: används för en framtida praktik genom att fokusera visioner om ett IT system med de kvalifikationer som finns både bland utvecklare och beställare. I scenarierna används tetliga presentationer alltså där någon ansvarig för beställaren eller projektledningen har skrivit en vision av prktiken. Beskrivningen ska konkretiseras i tänkta uppgifter/aktiviteter och funktioner. Tidsperioden för aktiviteterna i praktiken bör också anges. Om standardsystem ska inköpas kan scenariet bestå av att hur olika standardsystem kan brukas i praktiken. Sammahnaget mellan altiviter/arbetsuppgifter och kvalifikationer ska illustreras i scenarierna. Scenarierna kan utgöra resultat från en workshop som genomförts med hjälp av collage, rollspel etc. (Andra kan vara intervjuer, prototyping Se kompendium Bødker et al sid 162 för eempel på andra) 2. Analys av problem- och användningsområde, rika bilder, systemdefinition och FACTOR a) PO: Målsystemet ska registrera kunna registrera personer (äldre och handikappade) som fått trygghetslarm, administrera larm, etablera dubbeerlriktad kommunikationskanal vid larm samt också administrera och styra olika typer av hemtjänster som erbjuds. AO: Systemet ska brukas av äldre och handikappade som har trygghetslarm, handläggare som beviljar trygghetslarm, personal vid resurscentret ( larm personal) samt hemtjänstpersonal. Mobiltelefonisystemet (radio) ska ge uppgifter om vem som larmar samt initiera kommunikationskanal. Antagande som görs är att det är olika grupper som ansvarar för trygghetslarmet och de som utför hemtjänster som utförs dagligen hos äldre och handikappade. Handläggare är en tredje personalgrupp. Dessutom antas att det finns täckning för mobiltfnsystem (radio), livslängd på batterier ej något problem, trygghetslarm/mobil (tål väta). b) Rika bilder Rika bilder kan ritas från följande perspektiv: lednings, anställdas, äldre/handikappade, anhörigas (nedan är olika perspeltiv inkluderade i samma bild) Ledningen: Vill göra en omorganisering av verksamheten. De som ansvarat för trygghetssystemet och de som utfört den ordniarie hemtjänsten har haft olika system som kan integreras vid nyutveckligen av trygghetslarmet. Integeringen kan medföra konflikter. Personalens: Vill ge god vård/service genom närhet och förstå lokala behov, ha aktuell informa-

2 tion om vårtagare/brukare, avrapportera genomförd vård/service, övervakning av larm, kommunicera med äldre, åka hem till dem vid behov. Äldre/handikappade: Känna trygghet och säkerhet i vardagslivet dvs. leva ett normalt liv som att kunna röra sig utanför hemmet och känna trygghet Anhöriga: Veta att ens närstående har vård och service samt känner sig trygga. Hemtjänst Handläggare som beslutar om trygghetslarm/hemtjänster Avrapportering Individuell infomation Integrering/samordning Initiera larm, kommunikation Kommunikation vid larm Behov för effektivisering Personalens perspektiv Närhet till vårdtagare, förstå lokala behov, ge god vård/service Ledningens perspektiv Anhöriga Ansvar, trygghet c) Systemdefinition och FACTOR Systemdefinition: Ett system som ska används för trygghetslarm för att äldre och handikappade ska kunna fortsätta att bo hemma och samtidigt känna sig trygga. När ett larm initieras ska information om personen visas på skärm vid ett resurscenter som har bemanning med hemjänstpersonal dygnet runt. En dubbelriktad förbindelse ska etbleras via mobil/tfn ska mellan person som larmar och personal vid centret när ett larm initierats. Systemet ska också vara till stöd för administration och uppföljning av hemtjänster som utförs dagligen hos äldre och handikappade som t.e. hjälp med hygien och hushåll, intagning av medicin, injicering av insulin. Systemet baseras på PDA/communicatorer/mobiler och PC datorer kopplade i nätverk

3 F(unctionality) A(pplication domain) C(onditions) T(echnology) O(bjects) R(esponsibility) Larmfunktion med upprättande av kommunikationskanal. Avrapportering och uppföljning av utförda hemtjänster. Nedladdning av information. Äldre och handikappade som har eget boende. Hemtjänstpersonal, larm personal, handläggare som arbetar inom social omsorg och service av äldre och handikappade. Systemet bör fungera i personers vardagsliv och under olika förhållanden. För hemtjänstpersonalen ska systemet fungera både online och offline. De senare under förhållanden där kommunikationen är begränsad. PC-datorer sammankopplade i nätverk samt PDA/ communicatorer/mobiler som ska kunna vara kopplade online/ offline. Det senare gäller för personal som ska kunna ladda ner information i den lokala datorn/mobilen för situationer där radionätet är begränsat. Brukare(vårdtagare), personal, hemtjänster, larm, kommunikationskanal, mobilsystem Systemet ska fungera som trygghetslarm för äldre och handikappade och kommunkationsmedium då larm initierats. Systemet ska också fungera som ett administrativt verktyg för omsorg och service (hemtjänster) genom integration av eisterande system. 3. Användingsområde aktörer, användarfall och funktioner Aktörer: Handläggare: Syfte: En anställd person vid social omsorg och service som både beslutar om tygghetslarm och också hemtjänster/service samt registrerar aktuella uppgifter. Beskrivning: De personer som utför arbetet har skiftande erfarenheter av den här typen av arbete. Eempel: Stora grupper av handläggarna har många års erfarenhet av arbetsuppgifterna samt också erfarenhet av administrativt system. Några handläggare är nyanställda utan erfarenhet av social omsorg och service (trygghetslarm/hemtjänster) men har erfarenheter av andra typer av administrativa IT-system. Hemtjänstpersonal Syfte: En anställd person inom social omsorg och service som utför arbete hemma hos äldre och handikappade som t.e. hjälp med hygien och hushåll, intagning av medicin, injicering av insulin. Beskrivning: Den här gruppen anställda har skiftande erfarenheter av hemtjänster. Eempel: En stor grupp har många års erfarenhet av social omsorg och service. Begränsad eller ingen erfarenhet av datoranvändning. En annan grupp arbetar mer tillfälligt inom hemtjänsten eftersom det är lätt att få jobb i sektorn. I den gruppen finns många med stora erfareheter av datoranvändning och andra med begränsade erfarenheter. Larm personal

4 Syfte: En anställd person vid resurscentret som övervakar trygghetslarmen, kommunicerar med personer som initierat larm samt vid behov åker hem till vederbörande. Beskrivning: De personer som utför arbetet har lång erfarenhet av den här typen av arbete. Eempel: De har alla arbetat med det eisterande systemet och har erfarenheter av datoranvändning. Mobiltfnsystem Syfte: Ett system som sänder meddelande med idetifierar samt som öppnar kommunikationskanal från person som larmat samt initierar utskrift av information (attributen) på skärm i resurscentret. Beskrivning. När larm initierats sänds meddelande med identifierar som öppnar kommunikationskanal mellan person och center och genom identiferare fås information om vem som larmat för att information ska kunna srivas ut på skärm i rsurscentret. Eempel: GSM eller 3G. Hemtjänstpersonal Registrera, updatera, ta bort ny brukare/vårdtagare Handläggare Download information om brukare larm personal Avrapportering Aktiverar larm Brukare/vårdtagare Kvittera larm Kommunikation vid larm Upprätta kommunikationskanal Mobiltfnsystem Presentera information

5 Aktörtabell: Aktörer Användarfall (use cases) Handläggare Hemtjänstpersonal larm personal Vårdtagare Mobiltfnsystem Registrera person Ändra person Ta bort person Ladda ner information Avrapportera utförda tjänster Initiera larm enkelriktad förbindelse Skapa dubbelriktad förbindelse Kvittera larm Presentera information Användningsfall (Use-Cases) Registrera personuppgifter Mönster: registrera person används av handläggare. Följande information samlas in och registreras i systemet när beslut om att bevilja trygghetslarm/hemtjänster: namn, adress, tfnnummer, om vedkommende har hjemmetjeneste, hvilken hjemmetjeneste-område vedkommende tilhører, pårørendes telefonnummer, og nøkkelnummer. Om hemtjänster registreras vilken/a typer av tjänster samt hur ofta de ska utföras. Objekt: larm, hemtjänster, person (brukare), personal ( larm, hemtjänst) Funktioner: kontrollera om person eisterar, gör regisrering med attribut som tillhör personen. Ändra personuppgifter Mönster: Någon händelse har ändrat informationen för en vårdtagare/brukare. Detta registreras av handläggare. Objekt: larm, hemtjänster, person (brukare), personal ( larm, hemtjänst) Funktioner: sök person, uppdatera uppgifter Ta bort personuppgifter Mönster: Någon händelse gör att personen ska tas bort. Detta registreras av handläggare. Objekt: larm, hemtjänster, person (brukare), personal ( larm, hemtjänst) Funktioner: sök person, uppdatera uppgifter Larm enkelriktad förbindelse Mönster: Person som har trygghetslarm trycker på larm knapp. Ett enkelriktat meddelande med identifierare sänds från mobil till resurscentret. Objekt: larm, person (brukare), personal ( larm ), mobiltfnsystem Funktion: sänd meddelande med identifierare

6 Etablera dubbelriktad förbindelse Mönster: När larm initierats etableras en dubbelriktad förbindelse genom att abonnent A (person som larmat) ringer upp abonnent B (resurscenter). Objekt: larm, person (brukare), personal ( larm ), mobiltfnsystem Funktion: ring upp resurscenter, läs meddelande med identifierare (larm och etablera dubbelriktad förbindelse kan vara två olika eller ett use-case) Presentation av information Mönster: När larm initierats avläses meddelandet med identifierar och information om person som larmat hämtas samt presenteras på skärm i resurscentret genom ett meddelande (röd tet) Objekt: person (brukare), larm, mobiltfnsystem Funktion: läs meddelande med identifierare, läs information om person, skriv ut information Kvittera larm Mönster: Personal vid resurscentert kvitterar larm genom att svara i telefon - kommunicera via den upprättade dubbelsidiga förbindelsen. Objekt: person (brukare), larm, mobilsystem Funbktion: uppdatera larmstatus genom att svara i telefon Ladda ner information Mönster: hemtjänstpersonal laddar ner information om personer som ska få tjänster den aktuella dagen/tiden. Nedladdningen görs till mobil/communikator för områden med begränsad täckning av online förbindelser. Objekt: person (brukare), hemtjänster, hemtjänstpersonal Funktioner: fråga om område och datum/tid, läs information Avrapportera service Mönster: avrapportering används av hemtjänstpersonal vid avrapportering av utförda tjänster. Objekt: hemtjänster, person (brukare) Funbktioner: finn tjänster för aktuell person, gör avrapportering b) Funktioner Funktioner Kompleitet Typ Skapa, uppdatera, ta bort vårdtagare/brukare Normal Uppdatering Avrapportering utförda tjänster Normal Uppdatering Avläs person/service Enkel Avläsning Initiera larm Normal Avläsning, signal Kvittera larm Enkel Uppdatering Presentera information vid larm Enkel Avläsning Skapa kommunikationskanal Normal Signal

7 4. Design av arkitektur Lösningen bör basera sig på den generiska 3-skikts komponentmodellen: användargränssnitt, fuktions- och modellkomponent. En klient-server modell kan med fördel användas. Ut från kravet om många olika brukare (äldre och handikappade) samt olika personalgrupper är en tunn och tjock klient aaktuell. Tunna klienter för den första gruppen och tjocka för den andra. Man kan se lösningen som en kombination av ett central resp distribuerat fördelningsmönster. Det kan illustreras på följande sätt: Gränssnitt Användargränssnitt «kompoent» Systemgränssnitt Funktion Modell Teknisk platform «kompnent» Användargränsnitt Databasesystem «kompnent» Nätverksprogram

8 fler tunna klienter :Tunn klient Användargränssnitt Systemgränssnitt flere tjocka klienter :Tjock klient Användargränssnittt Systemgränssnitt Funktionskomponent Modellkomponent :Server Användargränssnittt Systemgränssnitt Funktion Modell Mobilen/PDA som personerna med trygghetslarm har kan utgöra en tunna klient, personalen vid larmcentret har också en tunn klient liksom också hanläggarna. Den tjocka klienten är PDA/communicator som den mobila hemtjänstpersonalen har (distribuerad). 5. Etiska problemställningar a) Eempel på etiska frågor eller konflikter vid positioneringstjänster Integritet integritet i termer av kontroll/övervakning Säkerhet - positioneringstjänster kan göra att äldre människor kan känna sig tryggare när de är utanför hemmet om något händer kan de lokaliseras, det gäller också anhöriga Fleibilitet/effektivitet - hälsopersonal som är ute i fält kan nås vid behov med hjälp av positioneringstjänster vilket kan göra att (resurs b) Äldre/handikappade, personal (chefer, hemtjänstpersonal, sjuksköterskor etc), anhöriga. Intressen: effektivitet (verksamheten, ledningen), trygghet (brukarna, anhöriga), Hard Systems: klare og sanne representasjoner av verden Virkeligheten er selv et velordnet og stabilt system. Systemutviklernes rolle er å avbilde verden sannferdig, konsistent og fullstendig, systemutviklerne studerer verden for å utlede krav, språket er en avbilding av verden, vi må bruke presist, helst formelt, språk (jfr. matematisk informatikk)

9 Hard Systems vurderinger: kraftfull tankemåte, våre beskrivelser er svært fattige, idéen om at det finnes en sann representasjon blandes sammen med forestillingen om at vår representasjon er den sanne Med utgångspunkt i hårt systemtänkande är systemutvecklaren övertygad om att positioneringstjänster är något som ska införas. Teknologier och tekniska tjänster är till nytta för alla och dess möjligheter ska förfinas genom att utvecklas och omplementeras. Eftersom värden är stabil kommer inte överenskommelser att missbrukas. För att övetyga de tveksam och lösa konflikterna föreslås funktioner/tjänster som gör det möjligt att eliminera de etiska problemen. Soft Systems: systemene er i våre hoder, det er flere og like relevante systembetraktninger å velge mellom altså vi velger å betrakte noe som et system, vi kan anlegge ulike perspektiver og vil ut fra det komme med ulike systembetraktninger, fortolkning er viktig, prøve å forstå ulike tankemåter. Det er viktig med flere ulike perspektiver og de ulike betraktningsmåtene skal bringes sammen. Design oppfattes som læring dvs. forskjeller mellom ulike oppfattelser kan håndteres gjennom en læreprosess hvor de ulike synene beskrives og defineres, systemutvikleren blir prosesskonsulent. Lärandet är centralt i det mjuka systemtänkandet. Med en sådan utgångspunkt tar systemutvecklare initiativet till att informera och redogöra för möjligheter och risker med positioneringstjänster genom att ställa olika uppfattningar mot varandra. Workshops hålls med berörda där leverantörer, säkerhetsansvariga, hälsopersonal deltar. En uttestning av positioneringstjänsten görs i bestämt bostadsområde med olika typer av brukare och personal. Provet pågår i 3 månader. De som deltagit håller sedan informationsträffar med berörda grupper var för sig (personal, andra bruakre, anhöriga, intresseorganisationer, chefer). Efter en tids informations och konsekvensanalyser kan både brukare och personal välja om de vill ha tjänsten. Förutsättnignarna för implemtering blir lika som under det dialektiska. Dialektisk systemtenkning: systemer er definert av iboende motsigelser. Ulike perspektiver ses på som uttrykk for konflikter og motsigelser, f.eks. basert på interessekonflikter og maktkamp Konflikter/motsigelser som skyldes misforståelser og uvitenhet kan løses med kommunikasjon og diskusjon Konflikter/motsigelser som skyldes interessemotsetninger kan ikke det, de må løses ved forhandlinger, maktkamp eller revolusjon Det antas normalt at det er en hovedmotsigelse som dominerer bildet Det forhandles og inngås kompromisser En kompromiss uppnådd genom förhandling kan vara att de anställda måste ge sitt medgivande innan positioneringstjänsterna brukas, att inflrandet ska utvärderas när de brukats i 6 månader, om någon säger nej tas funktionen bort, funktionen får endast brukas av personl som ingår i de olika mobila teamen och personal vid resurscentret (larmpersonal), inga arbetsledare får delta. Brukarna av trygghetslarmet ska informeras om tjänsten och man ska redogöra för för- och nackdelar, de ska ha möjligheten att säga nej till tjänsten och få lika möjligheter till omsorg och service, om de vill h apositioneringstjänsten ska de ge ett skriftligt medgivande, en utvärdering ska göras efter 6-8 månader, tjänsten ska tas bort så fort en brukare begår det. Anhöriga och intresseorganisationer ska på likande sätt som anhöriga informeras om tjänsten. Det är dock viktigt att vara uppmärksam på att anhöriga inte pressar på brukarna att säga ja.

10

Avslutande rapport för projektet: Sluta slappa, börja wappa - mobila tjänster för vem och till vad? Diarienr 2002-00709

Avslutande rapport för projektet: Sluta slappa, börja wappa - mobila tjänster för vem och till vad? Diarienr 2002-00709 Institutionen för arbetsvetenskap 2004-12-30 Luleå tekniska universitet Christina Mörtberg, docent i genus och teknik 1 Elisabeth Berg, docent i sociologi 2 Maria Jansson, doktorand i informatik och systemvetenskap

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Åda Ab November 2014 1. Inledning... 3 1.1. Vad är sociala medier?... 3 1.1.1. Facebook... 3 1.1.2.

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Ett samhälle där alla skriver

Ett samhälle där alla skriver För vems skull läser och skriver man på jobbet? Om sponsors of literacy i arbete och utbildning Anna-Malin Karlsson, Professor i svenska språket med inriktning mot sociolingvistik Institutionen för nordiska

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Teknisk översikt av IT-stöd i äldreomsorgen

Teknisk översikt av IT-stöd i äldreomsorgen Delrapport: Teknisk översikt av IT-stöd i äldreomsorgen Författare: Niklas Johansson Isabella Scandurra Lena Eriksson Bengt Sandblad Innehåll 1 FÖRORD... 3 2 INLEDNING... 4 3 PRESENTERADE IT-STÖD... 5

Läs mer

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi.

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi. RAPPORT Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén Oktober 2010 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Processeffektivitet. Processeffektivisering i tjänsteproducerande verksamhet med Lean och Astrakanmetoden

Processeffektivitet. Processeffektivisering i tjänsteproducerande verksamhet med Lean och Astrakanmetoden Processeffektivitet Processeffektivisering i tjänsteproducerande verksamhet med Lean och Astrakanmetoden Här presenteras en arbetssätt för att uppnå snabba effektiviseringar av en verksamhet genom att

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

Vad vill du ha hjälp med idag?

Vad vill du ha hjälp med idag? FoU-rapport Vad vill du ha hjälp med idag? - utvärdering av Projekt Personlig Service vid Gräshagens hemtjänst Tove Persson FoU-rapport 2008:2 ÄO Äldreomsorg och äldrevård Förord Luppen kunskapscentrum

Läs mer

Granskning av hemvården i Uppsala kommun

Granskning av hemvården i Uppsala kommun Revisionsrapport Granskning av hemvården i Uppsala kommun Uppsala kommun Roger Burström Henrik Fagerlind Januari 2014 Granskning av ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

Minnesanteckningar från Lokalt blandade nätverk: Anhöriga och SÄBO Tema 2: Anhöriga och genomförande av flytten till SÄBO

Minnesanteckningar från Lokalt blandade nätverk: Anhöriga och SÄBO Tema 2: Anhöriga och genomförande av flytten till SÄBO Minnesanteckningar från Lokalt blandade nätverk: Anhöriga och SÄBO Tema 2: Anhöriga och genomförande av flytten till SÄBO Under hösten 2011 inleddes arbetet i nya blandade lokala lärande nätverk inom det

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

IbisSoft. IbisSoft. Analys av systemintroduktionens framåtskridande 2005-11-15. IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan 95

IbisSoft. IbisSoft. Analys av systemintroduktionens framåtskridande 2005-11-15. IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan 95 IbisSoft Cutting edge bus iness so lutio ns Analys av systemintroduktionens framåtskridande IbisSoft Cutting edge bus iness so lutio ns 2005-11-15 IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan

Läs mer

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende Utbildningsprogram för sjuksköterskor Kurs VO453C VT 2009 Examensarbete, 15 hp JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

Läs mer

PROJEKTPLAN Lån för alla

PROJEKTPLAN Lån för alla PROJEKTPLAN Lån för alla webbadress www.lanforalla.wikispaces.com/projektplaneringen Projektnamn Lån för alla - det Nya biblioteket Fastställt av Lina Hallblom, Erika Enberg och Jenny Mörk Dokumentansvarig

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Jonas Wallin Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Kalix kommun Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 4 a 1 (6) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING Fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-09, 113 Inledning Att rekrytera medarbetare med rätt kompetens är en av de viktigaste

Läs mer

Ur sammanställning av delprojektet Organisationen som inkluderande eller exkluderande. Linnea Lundin. Del två, Verktyg för en öppnare organisation.

Ur sammanställning av delprojektet Organisationen som inkluderande eller exkluderande. Linnea Lundin. Del två, Verktyg för en öppnare organisation. Ur sammanställning av delprojektet Organisationen som inkluderande eller exkluderande. Linnea Lundin. Del två, Verktyg för en öppnare organisation. För att kunna arbeta med mångfald i organisationen är

Läs mer

GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING

GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING med utgångspunkt i LGS delregionala överenskommelse 2012-09-12 och lokala överenskommelser mellan SDF/kommun och enheter inom SU Psykiatri Psykos Projekt

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Omsorgsförvaltningen Beslutad ON 131217 On 212. Gäller från och med 140101 sdfasdsfasf Innehåll Inledning... 4 Personuppgift... 4 Känsliga uppgifter...

Läs mer

Bilaga 1 Kravprofil. Riktlinjer för rekrytering. inom Linköpings kommun

Bilaga 1 Kravprofil. Riktlinjer för rekrytering. inom Linköpings kommun Bilaga 1 Kravprofil Riktlinjer för rekrytering inom Linköpings kommun Bilaga 1 Kravprofil 2 Bakgrund Enligt Linköpings kommuns personalpolitiska program ska personalansvarig chef ha tillgång till professionellt

Läs mer

GPS-larm ökar tryggheten

GPS-larm ökar tryggheten GPS-larm ökar tryggheten för bärare, anhöriga och samhälle Ett larm kan bli till accessoar Vad är GPS-larm för något? Mobila larm kallas även GPS-larm. GPS är en förkortning för Global Positioning System.

Läs mer

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Ulrika

Läs mer

Genomförandeplan Mål och mening - rapporten

Genomförandeplan Mål och mening - rapporten Genomförandeplan Mål och mening - rapporten 1 Susanne Larsson FoU Södertörns skriftserie nr 122/14 FoU Södertörn är en forsknings- och utvecklingsenhet som ägs av kommunerna Botkyrka, Gotland, Haninge,

Läs mer