Behovsanalys!i!Botkyrka!kommun!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behovsanalys!i!Botkyrka!kommun!"

Transkript

1 & BehovsanalysiBotkyrkakommun SamtbiståndshandläggardiskussioneriNackakommun. av Per'OlofSjöbergochMarieSjölinder 2010$09$02& & & 1

2 Slutrapport SilverTechnologyprojektetiBotkyrkakommun & Innehållsföreteckning& 1 INLEDNING SAMMANFATTNING Sammanfattning&behovsanalys Områden&lämpliga&att&adressera&med&hjälp&av&IKT$lösningar BEHOVSANALYS Genomförandeochmetod Äldrekvarboendeilägenhet Anhörigatillkvarboendeilägenhet Personalhosäldreikvarboende Äldreisärskiltboende Anhörigatilläldreisärskiltboende Personalpåsärskiltboende Cheferförverksamheterna WorkshopiNackamedbiståndshandläggare VISSAPROBLEMKANLÖSASMEDNYTEKNIK Trygghet'larm Nyteknikivardagen Spridningavinformationomhjälpmedel Kontaktmellananhörigochdenäldre AVSLUTANDEKOMMENTARER

3 Slutrapport SilverTechnologyprojektetiBotkyrkakommun 3 FÖRORDOCHTACK DettaarbeteharbedrivitsinomramenfördetVINNOVAfinansieradeprojektetSilver Technology.DetharvaritettsamarbetemellanHalmstadLivingLab(Högskolani Halmstad)ochStockholmLivingLab(SICS).VivilltackaBotkyrkakommunförett mycketgivandesamarbeteianslutningtilldeolikadiskussionssammankomsterna.vi villävenvarmttackaalladepersonersomhardeltagitisammankomsternaochbidragit medvärdefullakommentarerochsynpunkter.slutligenvillvitackanackakommunför derasinsatseravseendearbetetmedattlyftaframproblemochlösningarkring hanteringenavbistånd,hjälpmedelochlösningar. 1 INLEDNING DendemografiskaförändringenSverigestårinförärenavdesvårasteutmaningarna någonsin.sverigefårenalltäldrebefolkningochantaletickearbetandepersoneroch personeribehovavvårdökardramatiskt.föratthanterasituationenkommerdeäldre attbehövatashandompåettmycketeffektivaresättänvadsomgörsidag.nyaikt' lösningar(informationsochkommunikationsteknik)ochnyahjälpmedelbehöver införaspåbredfront.samtidigtbehöverrutinerochprocesserförvårdpersonalatt förändrasocheffektiviseras. Förattillustreradendemografiskaförändringenkanmanjämföraantaletpersoneri arbetsföråldermeddesomäröver65år.detvisarpåendramatiskförändringöver åren.siffrornaärbearbetadefrånscbdatabaser. Sedan1950har, tillidag förhållandet mellanantalet personer20'64 år/65+år halverats. År2040gårdet tvåarbetsföra påenäldre. År2020är21%avSverigesbefolkningöver65årochdensiffranstigerdärefter. Iochmedattdetgårtvåarbetsförapersonerpåvarjeäldrebehövermångaavde arbetsföra,omingetgörs,behövaägnasigåtarbeteivården.detkandessvärreockså påverkasverigesbnpochvårmöjlighettillensundsamhällsutveckling. SituationenärallvarligförSverigemeninteunik.Fleraandraindustriländermöteren liknandesituation. OmvisatsarnuattpåettstruktureratsättattutvecklaIKT'lösningar,utvecklanya metoderochprocesserinomäldrevården,anpassaboendetefternyakravsåharsverige 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7, L64år/65+år 20'64år/65+år

4 Slutrapport SilverTechnologyprojektetiBotkyrkakommun 4 ututmärktlägeatttaenledandepositioninomområdet.sverigekanbliledandepå exportavlösningar,hjälpmedelochprocesserföräldrevården.sverigeharalla förutsättningaratttaenledandepositionberoendepåvårförmågaattsamarbetaöver gränsernamellanoffentligheten,industrinochforskning.destoraunikabostadsbolagen isverigeharocksåenviktigrollidennautveckling. SilverTechnologyprojektetharhafttillsyfteattförståsituationenpåkommunnivå.För attverkligenförståproblemställningarnaikvarboendeochsärskiltboende genomfördesettantalworkshopsibotkyrka,nackaochhalmstadkommun. Idennaförstadelavprojektetvarfokuspåattinventeraproblemochidentifiera möjligheter.idennarapportredovisasframföralltresultatenavundersökningarnafrån Botkyrkakommun. Ikommandeprojektkommerfokusvarapåatttillsammansmedsmåochmedelstora företagutveckla,framförallt,iktbaseradelösningarochprodukterbaseradepå identifieradeproblem.dessalösningarkanutprovasochanvändasavkommunernaför attunderlättaellereffektiviserakvarboendeellersärskiltboende. 2 SAMMANFATTNING ProjektetgenomfördesibådeBotkyrkaochHalmstadkommun,tillsammansmed HögskolaniHalmstad/HalmstadLivingLab,somettgemensamtprojekt.Dennarapport fokuserarpådetresultatsomkomframibehovsanalysenibotkyrkakommun.behoven vardockmycketsamstämmigaidetvåkommunerna,vilketgerettbredareunderlagför deslutsatsersomkandras. BehovsanalyseniBotkyrkagenomfördesiformasju workshops medolikarelevanta grupperinomkommunen.detvarbrukare,anhöriga,personalochchefer.analysen genomfördespåbrukareikvarboendesåvälsompåbrukareiäldreboende. Dessutomgenomfördesen Workshop medbiståndshandläggareinackakommun. IbehovsanalyseniBotkyrkaframkomdiverse problemställningarfördeolikagrupperna. Naturligtframkomocksåförslagtilllösningar. Dessalösningarärlistadeirespektiveavsnitt längreneridennarapport. Iflerafalltordelösningarnavaranaturligaochtill ochmedexisterande.tyvärrråderenstor okunskap,isågottsomallagrupper,om lösningarnasexistensochdehardärförinte spriditstilldesomskullevarabetjäntaavdem ochdärmedenkeltkunnaförenklavardagslivet.i andrafallservibehovavdirektutvecklingsom skullekunnabliettnaturligtnästasteg. Fleraavdeproblemsombeskrivitsi diskussionsgruppernaskullekunnaminskaseller avhjälpasmedolikatyperavikt.tillexempel finnsdetsystemförattbådevisavemfrån hemtjänstensomkommersamtförattkontrollera dennesidentitet.dylikasystemskulledockkunna

5 Slutrapport SilverTechnologyprojektetiBotkyrkakommun 5 utvecklasavsevärtmedsyftetattökadenäldresegenkontroll.dettabådegenomny designochgenomnyautökademöjlighetertilltilläggsfunktionalitet.vidareskulleden ökadeisoleringenvidhögålderkunnaminskasmedhjälpavikt.vidsidanav traditionella kommunikationsverktyg(mail,chat,skype)skulleteknikkunnaanvändas istörreutsträckningförattstödjainitiativtagandetillkontaktersamtförattskapa känslaavnärvaroavvännerochanhöriga. Ettannatområdesomskullekunnautvecklasytterligareärlarmen.Dessaskulleförses medflernivåer,utökadfunktionalitetsamtnyasättattinteragera.larmenskullkunna varabådepassivaochaktivasamtkunnainnehållakombinationeravdatafråndessa systemsamtfrånsensorerihemmet.dennainformationskulleockså,påett anonymiseratvis,kunnaanvändasiolikatjänsterochkommunikationmedanhöriga. BeträffandedenapatisomkandrabbaäldreskullefleraIKT'lösningarkunnabidratill attökamotivationentillolikatyperavengagemangochdeltagande.olika tekniklösningarkanvidsidanomattgeinformationomomvärldenbidramedstöd avseendeattochhurvardagligasysslorkanutföras.vidarekantekniskalösningar utvecklasförattstimulerainitiativtagandeellerintresseförattdeltaiolikaaktiviteter. Dessalösningarskulleävenkunnaanpassasutifrånolikaindividerspreferenseroch intresseområdenochiochmeddettakunnabättreriktamotivationshöjandelösningar. 2.1 Sammanfattning behovsanalys Behovsanalysengenomfördespåsjuolika grupperinombotkyrkakommun. Blanddeäldre&i&eget&boendevarproblemen medattkunnaklaraavvanligavardagssysslor sommantidigarehadeklarataventypisk faktorsomlyftesfram.rädslanattfallavar storochmanundvekdärförextremafysiska rörelser.deäldreidennagruppbeskreväven ökandeisoleringpågrundavattmångavänner hargåttbortdåmannåttenhögålder.hjälpen frånhemtjänstenfungeradebra,dockmedviss variationmellanolikaområden.detsomlyftes framsomnegativtmedhemtjänstenvarhög omsättningblandpersonalensamtbrister beträffandeidentifieringavdemsombesökte deäldre.deäldreidennagruppdiskuterade slutligenävenettbehovavattfånyaintryck ochattfåolikaupplevelsersåsomattkunna varainaturenellerattresa. Inomdennagruppaväldreiegetboendefanns enstorspridningkringvadsomvarkärnaniolikaproblem.någraavdeltagarnakundet exbaraanvändaenhand.dettavarnågotsomskapadeenalldelesspeciellproblembild fördennadelgrupp.enövergripandeslutsatsomgenomförandetattdenna diskussionssammankomstvarattdetkanvaragynnsamtattväljadeltagareisamma situationochmedliknandesvårigheteroch/ellersjukdomar.deolikasvårigheternaär

6 Slutrapport SilverTechnologyprojektetiBotkyrkakommun 6 såspecifikaförvarjegruppattdetkrävsattmankanfokuserapådeolikaspecifika problemenförattkunnahittameningsfullalösningar. Deanhörigatilldeäldreiegetboendebelystesammaproblemsomdeäldreavseende hemtjänstpersonalenochbristenpåidentifikation,dvs.attdetvarsvårtattvetavem sombesöktedenäldresamtomdetverkligenvarenpersonfrånhemtjänsten.vidare belystesviktenavattrutinerkringtrygghetssamtalviatelefonfungerareftersomdet barakrävsattdettafallerarenendagångföratttrygghetenskaraseras.detsomdock gerdenstörstatrygghetenfördenanhörigeärattdetärnågonpåplatshosdenäldre.i bristpådettakandetdockkännasbraattviaexternkommunikationkontaktadenäldre ochhöraattalltverkarbraochlåtersomdetbrukar.ävenproblemmedattklaraav vardagssysslorsomkräverfysiskrörlighetlyftesframavdennagrupp.önskemålom bättremöjligheterattfåhjälpmedsakerutanförhemtjänstensuppdragframkom.denna gruppavanhörigabeskrevävenviktenavattkunnaklaraavbankärendenochliknande påegenhand.dettaskulleunderlättasavattbankenbesöktedeäldreiställetförattde äldreskullebehövatasigtillbanken.slutligendiskuteradesviktenavsocialstimulans ochattdetegentligenintekrävssåmycketförattmanskauppnådetta.detskulleräcka medettbesökpåettkaféellerettbesökiettköpcentrum. Personalgruppenfrånhemtjänstentrycktestarktpåattdeuppskattadedestunderdåde kundekännaattdegjorttillvaronlitebättreförnågonavdeäldre.ävenomdeibland kändeavtids'ochpersonalbristsåvardenöjdameddenomsorgdegav.ettstort problemsomdennagruppdiskuteradevarattsåmångaolikaspråkförekom.detfanns bådepersonalochäldresomintepratadesvenska,vilketbidrogtillattvissaäldrehelt kundesaknamöjligheterattkommuniceraochgörasigförstådda.slutligenbeskrev personalgruppenviktenavattökavalmöjligheternafördeäldre,bådeavseendematoch omsorg. Idiskussionsgruppenmedäldre&som&bodde&i&ett&särskilt&boendebeskrevsviktenavatt manhademöjligheterattgörasaker.detviktigavarintevadutanattmaninteblev passiv.fleraavdeaktivitetersomanordnadespåboendenavaruppskattadeblandde boende.docklyftepersonalgruppenuppenproblematikkringkrystadeaktivitetersom kundeuppfattassomkränkandeavdeäldre.uppskattadeaktivitetervarvanligasysslor somfrämjadesocialtumgänge.vidarebelysteävenpersonalgruppenviktenavatt placeraäldreiliknandesituationochmedliknandeintressenisammaboendeochi sammagrupp.dettaskullegynnadetsocialaumgängetochdesspositivaeffekteristor utsträckning.deäldrelyfteävenuppproblematikenmedattkunnabesökavänner.det kan,vidsidanavproblemmedattförflyttasig,ävenvarasvårtattkunnabjudaigendå manboriettsärskiltboende.ävendeäldreidennagruppönskadesigfler valmöjligheter,isynnerhetbeträffandevalavmat.slutligendiskuteradedeäldrei dennagruppbristerilarmsystemet.larmsombaraharennivåavlarmgradskapar osäkerhet.manskulleviljakunnalarmabådevidfaraochvidbehovavhjälp.påsåvis skullemankännaenstörretrygghetavseendeattfåhjälpsnabbtdånågotakuthar inträffat. Deanhörigatilldeäldreisärskiltboendelyfteuppproblematikenkringattdeäldrekan bliapatiska.ävenomdetkanvaralättareförenanhörigänförpersonalenattfåmed denäldreutpånågonaktivitetsåkanpraktiskaproblemtillföljdavfysiska begränsningargörautflyktersvåra.ettannatrelateratområde,somävendettabidrar

7 Slutrapport SilverTechnologyprojektetiBotkyrkakommun till(ellerkommersigav)apatiäravsaknadenavintryckochkunskapomomvärlden. Dettaproblemkanvaraextrastortförmän,dåmöjligheternatillnaturliga samtalsämnenkanvarabegränsadedåpersonalentillstörstadelenärkvinnlig. Personalgruppenfrånsärskildaboendenbeskrevviktenavatthatidfördeäldre.Ett problemsomtidsbristkanmedföraärattpersonalenintehinnerlåtadeäldreutföra sysslorsomdeklararav.dettaärocksånågotsombidrartillapatiochmindre initiativtagandefråndenäldressida.slutligenpoängteradepersonalgruppenattde upplevdedetsomviktigtattarbetaiettbraarbetslagdärallaarbetadepåsammasätt. Idiskussionsgruppenmeddekvarboendeäldrefungeradedetbramedfrågoroch frågeområden.villmankopplatillteknikochprodukterkrävsdetkanskedockattman väljerdeltagaremedvissvanaavdatorerochteknik.studiemetodenmed diskussionsfrågorfungeradeäveniäldregruppensomkomfrånsärskildaboenden,dock intelikabrasomigruppenmeddekvarboende.detvarasvårareattfådeltagarnaatt beskrivaproblem,deflestavarnöjdaellerhadeaccepteratsinsituation.kanskekan ävennärståendehaenstörrerollavseendeattlyftaframproblemochbehovhosdenna grupp. 2.2 Områden lämpliga att adressera med hjälp av IKT-lösningar IsamverkanmedBotkyrkakommunharettantalpotentiellaområdenattgåvidaremed diskuterats.detfinnsmångaområdensomäradresserbaramennågraärspeciellt lämpadeattstödjamedhjälpavikt.någraavdediskuteradeområdenabeskrivsnedan. Trygghet larm Trygghetslarmområdetärytterstintressantförkommunernadådeseratttillgängliga larmlösningarskaparbådetrygghetmenocksådelotrygghet.trygghetslarmenhardålig återkopplingtillommanlarmatellerej.larmenfungerarbristfälligtutanförbostaden ochdeanvändsförtveksammalarmsituationer.larmenskullebehövaindividualiseras ochgörasmerprogrammerbaraefterlivsmönsterochefterolikasituationer.detgäller såvälpassivitetssomaktivalarm. Nyteknikivardagen Införandetavnyteknikförteknikovanaäldreärettstortproblem.Detefterfrågas lättanvändteknikbådeisambandmeddatorer,tv,kommunikationochandra hjälpmedel.enklagränssnittförittjänsterärenförutsättningförenstorspridning. Attgradvisförainnyteknikiettmodultänkdärmantidigtvänjersigmedteknikenären möjliglösning. Spridningavinformationomhjälpmedel Ettgenomgåendestortproblemhosbrukare,hosanhörigaochhospersonalenär okunskapenomvilkahjälpmedelsomfinnspåmarknadenochhurdekananvändasi olikasituationer.detfinnsidagingabrametoderförattspridadennakunskaptilldessa grupper.detverkarsomdetmångagångermerärentillfällighetänenrutinsomgöratt etthjälpmedelbörjaranvändasavenbrukare. Kontaktmellananhörigochdenäldre 7

8 Slutrapport SilverTechnologyprojektetiBotkyrkakommun Kontaktenmellandenäldreochdenanhörigeärettmycketviktigtområde. Undersökningarnaharvisatattdetfinnsenheldelbristeridagidennakontakt. Härfinnsstorautmaningarmensamtidigtenmycketstorgrundförattföraineffektiva IT'lösningarsomkanökatrygghetenbådefördenäldreochfördenanhörige.Ett supportsystemsomskaparinformationsöverföringkringhändelserelleravsaknadav händelserskulleupplevasmycketpositivt.detkanvaraettsmsnärkvällsmedicinen tagitsellerenenkelhälsningvidspeciellatillfällen. Teknikenupplevsidagsomalldelesföropersonligochhårdavmånga,videotelefoniär ettexempelpåen mjukare lösningdärmankansedenmanpratarmed. 3 BEHOVSANALYS BehovsanalyseniBotkyrkakommungenomfördesiformavsjusammankomsteri workshopform.tresammankomsterbestodavdeltagaremedanknytningtillomsorgi hemmetochtresammankomsteravdeltagaremedanknytningtilläldreboenden.varje sammankomstriktadeinsigpåengruppavpersoner,äldre,anhörigaellerpersonal. Slutligengenomfördesensammankomstmedcheferpåolikanivåer. 3.1 Genomförandeochmetod Metodernasomanvändesviddeolikasammankomsternavarieradenågotberoendepå deltagargrupp.uppläggetochfrågeformuleringarnaskiljdesigåtmellanäldre,anhöriga, personalochchefer. Detvåsammankomsternamedäldre&deltagaregenomfördesmedhjälpavblädderblock påväggen.ettantalförbestämdafrågeområdenskrevsuppochdeltagarnauppmanades attdiskuterabehov,problemochlösningarpåproblemutifråndeaktuella frågeområdena. Deolikafrågeområdenafördessasammankomsterberördeblandannatvadman saknadeattkunnagöra,kontaktenmedanhörigasamtolikaaspekterpåtrygghet. 8

9 Slutrapport SilverTechnologyprojektetiBotkyrkakommun Detvåsammankomsternamedanhörigadeladesintvådelar.Idenenadelen diskuteradesbehov,problemochlösningarpåproblemutifråndenäldresperspektiv.i denandradelendiskuteradesdessasakerurdeanhörigasperspektiv.frågornasom diskuteradesurettäldreperspektivvarfokuseradepåtrygghetsamtvadsomskulle kunnaunderlättadenäldreslivssituation.frågornasomdiskuteradeurett anhörigperspektivvarfokuseradepåtrygghet,kontaktmeddenäldresamtkontakten medomsorgsgivaren. Sammankomsternamedpersonalendeladesävendennainitvådelar.Idenenadelen diskuteradesolikaaspekteravdeäldresbehovsamtdeanställdasarbetssituation. Dennadelberördeområdensomleveransenavvård,kommunikationmedvårdtagaren samtarbetsrutiner.denandradelenvarinriktadpåhurmanskullekunnalösaproblem ochpåhurmanskullekunnaförbättrainomolikaområden.underdennadelvalde deltagareochdiskussionsledaretillsammansutettantalområden.dessadiskuterades vidaremedfokuspåhurmanskullekunnaförändraellerförbättra. Sammankomstenmedchefsgruppengenomfördesutifråndiskussionkringtre frågeområdensompresenteradesmedhjälpavdator.detförstadiskussionsområdet berördedeäldressituation,detandradiskussionsområdetberördeleveransenavvård ochdettredjeochsistadiskussionsområdethandladeomolikalösningarochinsatser. Detinsamladematerialetbearbetadesbaseratpådeolikainsamlingssätten,gemensamt vardockdenkvalitativaansatsenochdentematiskaindelningenavmaterialet.itexten nedanredovisasäventabellermedolikaförslagpålösningarsomframkomi diskussionernameddeäldreochdeanhöriga.endelavdessalösningsförslagbyggerpå endialogmellandeltagareochdiskussionsledare,eftersommångaavdeltagarnaivissa situationerintevisstevilkatekniskalösningarsomfannstillgängligaidagsläget. 3.2 Äldrekvarboendeilägenhet Deäldredeltagarnaidennagruppbestodav4kvinnoroch3män.Diskussionenmedde äldredeltagarnabyggdesuppkringfrågoromvadmanskulleviljakunnagörasomman intekunde,respektiveinteskulleviljabehövagöra.vidareställdesfrågorkring trygghet,kontaktmedanhörigasamtkringomsorg/hemtjänst. Sakersomärsvåraattgöraellersommansaknarattkunnagöra:Ettområde,som diskuteradesistoromfattningigruppenaväldre,varsvårigheterattklaraavvanliga vardagssaker.fleraavdeltagarenigruppentoguppattdetvartråkigtattinteklaraav sakersommanengångitidenhadeklaratav.sakersomärhögtplaceradeihemmetär väldigtsvåraattnåellerattförflytta.diskussionsdeltagarnanämndetexattdeskulle viljakunnasättauppgardinerellerputsakopparenpåhyllan,mendetfinnsenstor rädslaattramlanerochskadasig.manärvanattklarasigsjälvochdetkänns förödmjukandeattbehövabeomhjälp.fleraavdeltagarnaigruppenbelysteviktenav attkunnagåtillaffärenochhandlasinegenmat.dennasituationmedfördedock besvärligaellerobehagligamomentsommanskulleviljaslippa.harmanrollatorärdet förtrångtiaffärenochmankommerintefram.detärsmalapassagerochdetfinnsvaror somärplaceradeigångarna.detkanävenvarasvårtattbetalamedkontanterommant exskakar. 9

10 Slutrapport SilverTechnologyprojektetiBotkyrkakommun Förslag på lösningar saker som underlättar utförandet av vardagssysslor Allt som underlättar i boende som man idag inte får gjort, men som borde kunna ordnas genom att man får kontakt med dem som kan utföra olika tjänster Automattvättande fönster Automatstädning Förslag på lösningar saker som underlättar om man skakar Spis med ugn där plåten åker ut när man öppnar ugnsluckan. Sked som sluter kring maten mellan tallrik och mun Någraavdeltagarnahadebaraenhandsomdekundeanvända.Dettamedfördeproblem avolikatyper.vissaproblemlöstekommunenåtdemmedhjälpavolikahjälpmedel. Andraproblemförsöktedesjälvahittalösningarpå.Någraavdeproblemsomdenna gruppbeskrevvar:svårtattbredaensmörgåseftersommanintekundehålladenstilla; svårtattknytaskornamedenhand;svårtattklippanaglarna;samtsvårtatttapåsig strumporna.vidarepåtaladedeltagarnaigruppensombarakundeanvändaenhandoch behövderollator,attdetvarsvårtattköradennamedbaraenhandeftersomdendågår snett. Förslag på lösningar saker som underlättar om man bara kan använda en hand Fixbräda med piggar som man la smörgåsen på så att man kunde breda den. Ordna en termos som innebär att man kan hälla upp kaffe samtidigt som man håller i koppen. Stolptrådar som man spänner upp sockan med. En rollator där handtaget är på mitten. Flytta hjulen på rollatorn längre fram så att man inte snavar på hjulen. Stationär sax som kan styras med fingret som man klipper med. Eller en sax som kan hanteras med foten. Deltagarnaigruppensaknadeocksåupplevelsersomdetidigarekunnafåilivet,men somintelängrevarmöjligtpågrundavorörlighetellerandrafysiskahinder.texatt kunnaresa,attkunnasimmaihavetellerattkunnagåiskogenochplockabäroch svamp.ommanvilleresaellergörautflyktervardetväldigtbesvärligt(förbesvärligt) atttamedrollatorn.detskulleävenblialldelesfördyrtatttamedsigenledsagarepåen längreresa. Förslag på lösningar saker som möjliggör upplevelser En helt ihopfällbar rollator som blir en som fyrkantig låda. Nyttja Internet och resa på nätet som sedan kan utvecklas till VR resor med möjlighet att styra vad man vill se och där man kan ha resesällskap. Kontaktmedvännerochanhöriga:Ettproblemförmångaäldresomnåttenhögålder ärattmångavännerhargåttbort,ochattdetärsvårtattfånyabekanta.ettsättattfå nyavännerkanvaraattengagerasigochstartauppaktiviteter.endeltagareberättade omatthonfåttnyavännergenomattspelabridgeochbingo.attgåochätamedandra beskrevssomenviktigsocialsammankomst.deltagarnaigruppenberättadeävenatten delställenhadeuppskattadepub'kvällar.slutligenlyftesfrågesportframsomentrevlig aktivitet.kontaktenmedanhörigasågolikautfördeltagarnaigruppen,någrahadebarn 10

11 Slutrapport SilverTechnologyprojektetiBotkyrkakommun inärheten,medanandrahadebarnsomboddelångtbort.telefonvardetvanligaste sättetattkommunicera,menendeltagarehöllkontaktenmedsindotterviae'mail. Kontaktenmeddeanhörigakundehaflerasidor,deltagarnaberättadetexattdeinte villestörasinabarnochsinfamilj.manvilleinteringaföroftaellerbehövabjudainsig själv. Förslag på lösningar kontakten med vänner och anhöriga Skype eller liknande Sociala tjänster som känner av (låg) aktivitet i lägenheten, kan stödja umgänge och aktiviteter Kontaktochrelationtillhemvården:&Deltagarnatyckteatthemtjänstenfungerade olikabraberoendepåvarmanbodde.påettavställenframkommångaåsikterom personalen,texattdenvarnyhelatiden,attmaninteändeigendesomkomochattde intehadenamnlapparpåsig.dåpersonalenintehadenamnlapparblevdetsvårtattlära signamnenpådesomkom.ävenavsaknadenavuniformellerenhetligklädselvarnågot somdeltagarnaidiskussionsgruppenupplevdesomnegativt.utannamnlappoch/eller uniformkundemanintevarasäkerpåomdeverkligenarbetadeförhemtjänsten.under diskussionenlyftesävenviktenavdenpersonligakontaktenfram,ochattdennainte kundeersättasmedteknik.påettavboendenaifrågasattesattcheferdatoriserade verksamhetensåpersonalenintehadetidattpratameddeäldre. Förslag på lösningar kontakten med hemvården De borde visa vad de heter Möjlighet att tända en grön diod innanför dörren som visade att, man var behörig Tjänst som visar vem som ska komma från hemtjänsten Trygghet:Närhetentillhemtjänstenihusetskapadetrygghet.Deltagarnaberättadeatt detskapadeentrygghetattbliseddochigenkändavhemtjänstenihuset.detvarviktigt förkänslanavtrygghetattandramänniskorvissteomattmanfanns,ochattmanmådde bra.deltagarnapåtaladeävenettbehovavattnågonhöravsigochkontrollerarattman lever,attmaninteharramlatellerliggerochbehöverhjälp.olikatyperavlarm diskuteradessamtävenproblemmedlarmsomärförkänsligaochkanfalsklarma. Riskenförfalsklarmbidrartillattmanintevillhadempåsig.Igruppenfannsävenett behovavfleratyperavlarm,intebaradesomärreaktiva(attmanmåstetryckapå dem).ettpassivtlarmkanocksåvarabra,texdådetkontrollerasattmanharspolati toaletten. Förslag på lösningar trygghet och larm Rutiner för att någon ringer till en (Telefonen fungerar, Trygghet när det ringer på telefonen) Kontakt, text, bild, olika former av asynkron kommunikation Olika typer av övervakning Positivt om man var övervakad och att man rör på sig eller att hjärtat slår. Låsa knappen på samma vis som man kan låsa knappsatsen på en mobiltelefon. Hjälpmedel:Förmångavardagssakersomdeltagarnahadeproblemmed,texattinte kunnataavsigstrumpornaellerattintekunnaöppnaburkarmedlock,finnsdet hjälpmedelför.dockverkadekunskapenom,ellertillgångentilldessa,varalåg.i 11

12 Slutrapport SilverTechnologyprojektetiBotkyrkakommun diskussionenvardetdeltagaresomupplystevarandraomvadsomfanns.densom behövdehjälpmedletvissteinteomattdetfanns.dekontakterdiskussionsdeltagarna hadehaftmedarbetsterapeuterhadeinteriktigtresulteratiattdefåttallade hjälpmedelsomdebehövde.detvisadesigävenattdeltagarnavarvilligaattköpa hjälpmedelföregnapengar,menattdeintevisstevardekundetaredapåvadsom fanns.eftersomdeflestaintehadetillgångtillinternetkundedeintehellertadelav Hjälpmedelsinstitutetsinformation(HItorget). 3.3 Anhörigatillkvarboendeilägenhet Omdenäldressituation Anhöriggruppenbestodav5kvinnoroch1man.Diskussionenmeddeanhörigabyggdes uppkringfrågorsomrördetrygghetsamtomvadmantroddeskullekunnaunderlätta denäldressituation. Trygghet:Ävendeanhörigatilldekvarboendeäldrehadesynpunkterpåhemtjänsteni anslutningtillotrygghet.svårigheternaattidentifierapersonalutannamnskylttogsupp ävenidennadiskussion.ävenproblematikenattdetärmycketolikapersonalochatt manintevetvemsomkommerdiskuterades.vidarehadedetvifleratillfälleninte fungeratkringhemtjänstensdagligatelefonsamtaltillvissakvarboendeäldre.denna tjänstbeskrevssomväldigtviktig,bådefördeäldresochdeanhörigastrygghet.det behövdesdockbaraettmissattelefonsamtalförattraseratrygghetenochförattskapa otrygghet.slutligendiskuteradesolikasättattfåutfelrapporteromhemtjänstenmissat attringanågonavdeäldre. Enannankällatillotrygghetsomnämndesvaroroföranhörigameddemens.Antingen kundemanlåtadenäldrekommaut,dåriskerademanatthan/honkomvilse;ellerså kundemangörasåattpersonenintekundetasiguturlägenhetenmedpåföljdenatt han/honkännasiginlåstellerkundehamnaifaraomdetblevbråttomattsigutur lägenheten. Förslag på lösningar - trygghet För ökad säkerhet kring vem som kan ta sig in i lägenheten: Intelligenta timer-varianter lösningar som stöder personens rutiner För att undvika känsla av att känna sig inlåst: Lösningar för personen, vid dörren på väg ut (inlåst) högtalare som talar om vad och varför. Meddelandet startar om man tar i handtaget. Ha med sig tekniklösningar från tid då man var friskare. Hur rustar man lägenheter så att de blir funktionella över tid över åldrandet, kognitiva hjälpmedel, talande dagböcker etc. Personligare morgonrutiner utan personal, kaffe-fix, frukostmaskin etc. använda personal till umgänge istället bättre än stressad människa. Sakersomkanunderlättadenäldresvardag:&Endelsakeriboendet&kundeställatill problem.deanhörigalyfteframviktenavinsatsersåsomatttrösklarmåstetasbortpå grundavfallriskensamtinstallationavdetektorersomslåspånärmanrörsigpånatten. Att&få&hjälp&med&vanliga&vardagssysslorsomfallerutanförhemtjänstensomsorgerskulle varatillstorhjälptycktemångaidiskussionsgruppen.allakändeintetill Botkyrka fixaren somkundekommahemochordnadetsomdenäldreintekundeklaraavsjälv. 12

13 Slutrapport SilverTechnologyprojektetiBotkyrkakommun Förslag på lösningar saker som underlättar vardag och social samvaro Väntjänst mycket som de inte gör eller kan göra. Kunna utveckla väntjänsten Stötta upp umgänget, samtalet, inte ställa frågor. Bilddagbok bilder från förr, musik från förr Det skulle behöva utvecklas minnesstöd för att komma ihåg: Bilder från förr, dansdagbok, andra nöjen. Utveckla TV/spel som kompenserar jobbigt för andra att umgås med personer med demens etc. Anhöriga - förenklad Skype helst mot TV:n en knapp med namn oavsett teknisk lösning Beträffandevardagsrutiner&och&hygiensaknasdetklädersomärlättaatttapåochsom intekostarsåmycketsomspecialtillverkadekläderkangöra.detfinnsingasnyggaoch praktiskakläderfördesomsitterirullstol.deltagarnaidiskussionsgruppenlyftefram viktenavattdenäldrekanhållasvarm.värmehjälpermotvärkochdåligcirkulation, mendetärsvårtattanvändavärmefiltareftersomdeintefårbliblötautanmåstevara vattentåliga.närmanärutanförhemmetkantoalettbesökvaraproblematiska.detär ävenviktigtattkunnagåtillbanken&och&att&kunna&sköta&sin&ekonomi.manbehöverkunna pratamednågonpåbanken.deanhörigaefterfrågadeenpersonfrånbankensom kommertilldenäldreiställetförattdeäldreskabehövatasigtillbanken. Nöjen&ochattkommautärviktigt.Deanhörigaidiskussionsgruppentroddeinteattdet krävdessåmycket.detskulleräckamedattkommaut,fikaellerbesökaett shoppingcenter.detvikigavaratttittapåfolkochrörelseochattnågonfrånpersonalen kundevaramedpådetta.eftersomdetkanvarasvårtellerotryggtattvarautepå kvällenbehövdesdetattnågonkundeföljamedutpådagtid.social&samvaro&och& kommunikationärviktigmenkanvaraproblematisk,denkanvarasvårviddemenseller baravidförsämratminne.detkanvarasvårtmedsamtalsämnenellersvårtatthållaen rödtrådisamtalet.vissaandrasakerblirocksåsvåradåmöjlighetentillattsättasakeri ettsammanhangminskarellerförsvinner.detskaparfrustrationdåmanintekanfölja medikonversationerellerhändelseförlopp. Förslag på lösningar nöje och underhållning Ljudböcker bra, reglage (TV, musik) kan stå på högt och de inte vet hur de ska sänka. Telefon som inte kräver lur etc. bara knapp och gå ut i rummet GPS funktion så den äldre kan ta sig till och från affären. Sång karaoke, band med sang allsång så att de kan sjunga med Wii är mycket uppskattat, speciellt bowling. Karaoke är populärt. Anhörigatillkvarboendeilägenhet omsinegensituation Diskussionmeddeanhörigaomderasegensituationbyggdesuppkringfrågoromvad manskulleviljakunnagöratillsammansmeddenäldresommanbehövdestödföratt kunnagöra.vidareställdesfrågorkringhurkontaktenmeddenäldrefungerade,om trygghetsamtomomsorgen/hemtjänsten. Sakermanvillkunnagöratillsammans:Desakersomdiskussionsgruppen huvudsakligenbelystevarrelateradetillpraktiskaproblemsomuppstoddåmangjorde sakertillsammans.tillexempeldåmanrestemednågonsomhadedemens.ibland måstemanlämnapersonenensam,dettakrävdeattmanhadenågonformavkontakt medvarandraförattmanskullekunnahakontrollsåattingethände.ettannatproblem 13

14 Slutrapport SilverTechnologyprojektetiBotkyrkakommun vidresorvartoalettbesök.manskullebehövahamedsigentoalettförhöjareförden äldre.iländersominteharvåratyperavtoalettervardetännusvårare.ävendenövriga hygienenbeskrevssomettproblempåresor. Behovsominteadresserasfulltut:Detsomomnämndessomdetabsolutstörsta problemetvarattdetkommermångaolikamänniskorfrånhemtjänsten.problematiken kringhurhemtjänstenkommerinilägenheternabelystesäven.endeläldrehadesvårt atttasigtilldörrenochlämnadedärfördörrenolåst.dettaskapadeensäkerhetsriskoch kundeävenskapaotrygghetfördeanhöriga. DiskussionsgruppentogvidareuppattProblemmedattanvändaolikaapparater.Många äldretittarmycketpåtv,menbådeapparaternaochfjärrkontrollernakanvarasvåra attanvända.detbordefinnasenklafjärrkontrollermedavochpåochnågrafåkanaler attväljamellan.enannanviktigvardagssysslaärattpåegenhandkunnabörjadagen medenkoppkaffe.dockärmångakaffebryggaresåkompliceradeattdeäldreinte klararavattanvändadem.ettannatproblemsombelystesvarattdetkanvarasvårtför mångaäldreatttasigframioländigterräng.detsaknadeshjälpmedelsomunderlättade detta.rollatornharinteutvecklatssedandenkom,denärotympligochdenkaninteta sigöverhinder. Förslag på lösningar behov som inte adresseras fullt ut Enkla fjärrkontroller med av och på och några få kanaler att välja mellan. Enkel kaffekokare/bryggare som fungerar som en kaffeautomat där man bara trycker på en knapp som det står kaffe på De äldre behöver speciella datorgränssnitt Kontaktenmeddenäldre:Deanhörigaidiskussionsgruppenhöllkontaktmedsin närståendeviatelefonochdeträffadedem1'2gångeriveckan.synpunkterframkom avseendeattdetviddemensskullevaraextrabraattkunnasedenäldre.manskulle viljakunnagåinochsehurdetserut.bildenskullegöramycketeftersomendastljudet kundebliobehagligtomdensomvardementinteförstodvarljudetkomifrån.iett sådantanvändningsområdemåstedockteknikenkunnastödjakommunikationenutan attmottagarenbehöverhandhaellerställainteknikenpåegenhand. Förslag på lösningar kontakt med den äldre anhörige Demens skulle vilja ha Skype eller liknande vill kunna se varandra. Skapar trygghet om man bor långt borta Rollator som klarar kanter, grenar och andra hinder bättre än de rollatorer som finns idag. Trygghet:Detsomskapartrygghetfördeanhörigaärnärnågonärhosdenäldre.Det kännsäventryggtattpratamedsinnärstående,dåhörmanvadhan/honsägerochman kankännaavomdetärbraochomalltföljersinarutiner.detskaparävenentrygghet blanddeanhörigadåhemtjänstenringervarjemorgon.detärväldigtviktigtattdenna rutinfungerarväleftersomdetskaparotrygghetomdemissarattringa. Enotrygghetsfaktorfördeanhörigaärfallrisken.Någraanhörigatänkteständigtpå fallriskenfördenäldre.maneftersöktenågotsomlarmadeävenompersoneninte kundelarmasjälv.någonformavpassivtlarmsomfungeradevälutanattorsakafellarm efterfrågades.ettsådantlarmskullereageradånågotintestämmerochbordegåatt 14

Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen i Munkedals kommun

Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen i Munkedals kommun Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen i Munkedals kommun Sammanfattning Den demografiska utvecklingen innebär att andelen äldre med omsorgsbehov kommer att öka, samtidigt som det kommer att bli svårt och

Läs mer

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn umgås vänner fritid barn pension ekonomiskt hälsan får resor frisk bra mer kunna bo god familjen liv Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona oberoende friska barnbarnen hälsa resa göra arbete

Läs mer

Teknik för anhöriga som hjälper och vårdar

Teknik för anhöriga som hjälper och vårdar Teknik för anhöriga som hjälper och vårdar On a bicycle made for two behovsstudie Hjälpmedelsinstitutet (HI) 2009 Författare: Elizabeth Hanson, Lennart Magnusson, Ulf Ärnström Ansvarig informatör: Magdalena

Läs mer

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Syftet med detta dokument är att stödja alla som jobbar aktivt med att få fler att vilja ha en fiberanslutning i Simrishamns kommun. Vid all kommunikation

Läs mer

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun Trygghet och glädje hela livet Äldreomsorg i Karlskrona kommun Hej senior! I den här broschyren berättar vi om de olika insatser som Karlskrona kommun erbjuder dig som fyllt 65 år. Sveriges pensionärer

Läs mer

Fiber till alla. Fiber till alla. Kommunledningskontoret informerar

Fiber till alla. Fiber till alla. Kommunledningskontoret informerar Fiber till alla Fiber till alla Kommunledningskontoret informerar Innehåll Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun 3 Vad vi kommunicerar 4 Praktiska exempel 5 Några målgrupper 6 Vad är optisk

Läs mer

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC INSTRUKTION Sid: 1 (7) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Utförarenheten 3 2015-04-27 Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Områdeschef område 3 (arbetsgrupp social dokumentation) 2 2014-12-02 Beslutande

Läs mer

För varje barns rätt att upptäcka världen

För varje barns rätt att upptäcka världen För varje barns rätt att upptäcka världen Lär dig använda ditt trygghetslarm med GPS för barn tryggt och sunt! Innehållsförteckning Vad är GPS? Hur fungerar GPS? Vad är GSM? Trygghetslarm med GPS Hur använder

Läs mer

Ett informationsmaterial om kognitivt stöd för personer med utvecklingsstörning

Ett informationsmaterial om kognitivt stöd för personer med utvecklingsstörning Ett informationsmaterial om kognitivt stöd för personer med utvecklingsstörning Klara Mera Center för kognitivt stöd Ryggsäcken - ett informationsmaterial om kognitivt stöd. Ryggsäcken är ett informationsmaterial

Läs mer

Telia Healthcare - ger mer vård för pengarna

Telia Healthcare - ger mer vård för pengarna Etac erbjuder hjälpmedel för personer med nedsatt rörelseförmåga samt produkter och tjänster till sjukhus och sjukhem. Våra produkter präglas av innovativa funktioner och god formgivning. Som ett bevis

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Ny teknik - en del av den meningsfulla dagen på särskilda boenden

Ny teknik - en del av den meningsfulla dagen på särskilda boenden Ny teknik - en del av den meningsfulla dagen på särskilda boenden Projektperiod 2013-11-01 2014-10-15 Bodil Evertsson Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Syfte... 1 Målsättning... 2 Upplägg av försöksverksamheten...

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Klara mera med begåvningsstöd

Klara mera med begåvningsstöd Klara mera med begåvningsstöd Text: Elisabet Lindström, Eva Oknemark & Birgitta Wennberg Foto: Evalena Habel, Eva Oknemark & BirgittaWennberg 2012 Stockholms läns landsting, Habilitering & Hälsa Detta

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Studiehandledning för cirkelledare

Studiehandledning för cirkelledare Alla kan surfa Studiehandledning för cirkelledare 2015 Studieförbundet Vuxenskolan, SV och Demensförbundet Projektledning: Anki Bard-Sandström, SV Författare: Charlotta Olofsson och Petra Hoff Grafisk

Läs mer

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende Utbildningsprogram för sjuksköterskor Kurs VO453C VT 2009 Examensarbete, 15 hp JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

Läs mer

ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS

ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS Jenny Husell ABSTRAKT Att arbeta som projektassistent, innebär många möten med människor

Läs mer

Den intelligenta fastigheten

Den intelligenta fastigheten 1 De tekniska framstegen under senare år har möjliggjort den intelligenta fastigheten. Det är modern och intressant teknik som attraherar, motiverar och stimulerar de flesta. Tekniken är här för att stanna.

Läs mer

Minnesanteckningar från Lokalt blandade nätverk: Anhöriga och SÄBO Tema 2: Anhöriga och genomförande av flytten till SÄBO

Minnesanteckningar från Lokalt blandade nätverk: Anhöriga och SÄBO Tema 2: Anhöriga och genomförande av flytten till SÄBO Minnesanteckningar från Lokalt blandade nätverk: Anhöriga och SÄBO Tema 2: Anhöriga och genomförande av flytten till SÄBO Under hösten 2011 inleddes arbetet i nya blandade lokala lärande nätverk inom det

Läs mer

NY BOSTAD-NYA VANOR. En interaktiv utbildning hemma

NY BOSTAD-NYA VANOR. En interaktiv utbildning hemma NY BOSTAD-NYA VANOR En interaktiv utbildning hemma 2 01. INLEDNING...4 02. BAKGRUND...4 03. UTBILDNINGENS UPPLÄGG...5 04. PROCESS ÖVERSIKT...6 05. INTRODUKTIONSFILMEN...8 06. IKONERNA............................................................................................................10

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer