Behovsanalys!i!Botkyrka!kommun!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behovsanalys!i!Botkyrka!kommun!"

Transkript

1 & BehovsanalysiBotkyrkakommun SamtbiståndshandläggardiskussioneriNackakommun. av Per'OlofSjöbergochMarieSjölinder 2010$09$02& & & 1

2 Slutrapport SilverTechnologyprojektetiBotkyrkakommun & Innehållsföreteckning& 1 INLEDNING SAMMANFATTNING Sammanfattning&behovsanalys Områden&lämpliga&att&adressera&med&hjälp&av&IKT$lösningar BEHOVSANALYS Genomförandeochmetod Äldrekvarboendeilägenhet Anhörigatillkvarboendeilägenhet Personalhosäldreikvarboende Äldreisärskiltboende Anhörigatilläldreisärskiltboende Personalpåsärskiltboende Cheferförverksamheterna WorkshopiNackamedbiståndshandläggare VISSAPROBLEMKANLÖSASMEDNYTEKNIK Trygghet'larm Nyteknikivardagen Spridningavinformationomhjälpmedel Kontaktmellananhörigochdenäldre AVSLUTANDEKOMMENTARER

3 Slutrapport SilverTechnologyprojektetiBotkyrkakommun 3 FÖRORDOCHTACK DettaarbeteharbedrivitsinomramenfördetVINNOVAfinansieradeprojektetSilver Technology.DetharvaritettsamarbetemellanHalmstadLivingLab(Högskolani Halmstad)ochStockholmLivingLab(SICS).VivilltackaBotkyrkakommunförett mycketgivandesamarbeteianslutningtilldeolikadiskussionssammankomsterna.vi villävenvarmttackaalladepersonersomhardeltagitisammankomsternaochbidragit medvärdefullakommentarerochsynpunkter.slutligenvillvitackanackakommunför derasinsatseravseendearbetetmedattlyftaframproblemochlösningarkring hanteringenavbistånd,hjälpmedelochlösningar. 1 INLEDNING DendemografiskaförändringenSverigestårinförärenavdesvårasteutmaningarna någonsin.sverigefårenalltäldrebefolkningochantaletickearbetandepersoneroch personeribehovavvårdökardramatiskt.föratthanterasituationenkommerdeäldre attbehövatashandompåettmycketeffektivaresättänvadsomgörsidag.nyaikt' lösningar(informationsochkommunikationsteknik)ochnyahjälpmedelbehöver införaspåbredfront.samtidigtbehöverrutinerochprocesserförvårdpersonalatt förändrasocheffektiviseras. Förattillustreradendemografiskaförändringenkanmanjämföraantaletpersoneri arbetsföråldermeddesomäröver65år.detvisarpåendramatiskförändringöver åren.siffrornaärbearbetadefrånscbdatabaser. Sedan1950har, tillidag förhållandet mellanantalet personer20'64 år/65+år halverats. År2040gårdet tvåarbetsföra påenäldre. År2020är21%avSverigesbefolkningöver65årochdensiffranstigerdärefter. Iochmedattdetgårtvåarbetsförapersonerpåvarjeäldrebehövermångaavde arbetsföra,omingetgörs,behövaägnasigåtarbeteivården.detkandessvärreockså påverkasverigesbnpochvårmöjlighettillensundsamhällsutveckling. SituationenärallvarligförSverigemeninteunik.Fleraandraindustriländermöteren liknandesituation. OmvisatsarnuattpåettstruktureratsättattutvecklaIKT'lösningar,utvecklanya metoderochprocesserinomäldrevården,anpassaboendetefternyakravsåharsverige 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7, L64år/65+år 20'64år/65+år

4 Slutrapport SilverTechnologyprojektetiBotkyrkakommun 4 ututmärktlägeatttaenledandepositioninomområdet.sverigekanbliledandepå exportavlösningar,hjälpmedelochprocesserföräldrevården.sverigeharalla förutsättningaratttaenledandepositionberoendepåvårförmågaattsamarbetaöver gränsernamellanoffentligheten,industrinochforskning.destoraunikabostadsbolagen isverigeharocksåenviktigrollidennautveckling. SilverTechnologyprojektetharhafttillsyfteattförståsituationenpåkommunnivå.För attverkligenförståproblemställningarnaikvarboendeochsärskiltboende genomfördesettantalworkshopsibotkyrka,nackaochhalmstadkommun. Idennaförstadelavprojektetvarfokuspåattinventeraproblemochidentifiera möjligheter.idennarapportredovisasframföralltresultatenavundersökningarnafrån Botkyrkakommun. Ikommandeprojektkommerfokusvarapåatttillsammansmedsmåochmedelstora företagutveckla,framförallt,iktbaseradelösningarochprodukterbaseradepå identifieradeproblem.dessalösningarkanutprovasochanvändasavkommunernaför attunderlättaellereffektiviserakvarboendeellersärskiltboende. 2 SAMMANFATTNING ProjektetgenomfördesibådeBotkyrkaochHalmstadkommun,tillsammansmed HögskolaniHalmstad/HalmstadLivingLab,somettgemensamtprojekt.Dennarapport fokuserarpådetresultatsomkomframibehovsanalysenibotkyrkakommun.behoven vardockmycketsamstämmigaidetvåkommunerna,vilketgerettbredareunderlagför deslutsatsersomkandras. BehovsanalyseniBotkyrkagenomfördesiformasju workshops medolikarelevanta grupperinomkommunen.detvarbrukare,anhöriga,personalochchefer.analysen genomfördespåbrukareikvarboendesåvälsompåbrukareiäldreboende. Dessutomgenomfördesen Workshop medbiståndshandläggareinackakommun. IbehovsanalyseniBotkyrkaframkomdiverse problemställningarfördeolikagrupperna. Naturligtframkomocksåförslagtilllösningar. Dessalösningarärlistadeirespektiveavsnitt längreneridennarapport. Iflerafalltordelösningarnavaranaturligaochtill ochmedexisterande.tyvärrråderenstor okunskap,isågottsomallagrupper,om lösningarnasexistensochdehardärförinte spriditstilldesomskullevarabetjäntaavdem ochdärmedenkeltkunnaförenklavardagslivet.i andrafallservibehovavdirektutvecklingsom skullekunnabliettnaturligtnästasteg. Fleraavdeproblemsombeskrivitsi diskussionsgruppernaskullekunnaminskaseller avhjälpasmedolikatyperavikt.tillexempel finnsdetsystemförattbådevisavemfrån hemtjänstensomkommersamtförattkontrollera dennesidentitet.dylikasystemskulledockkunna

5 Slutrapport SilverTechnologyprojektetiBotkyrkakommun 5 utvecklasavsevärtmedsyftetattökadenäldresegenkontroll.dettabådegenomny designochgenomnyautökademöjlighetertilltilläggsfunktionalitet.vidareskulleden ökadeisoleringenvidhögålderkunnaminskasmedhjälpavikt.vidsidanav traditionella kommunikationsverktyg(mail,chat,skype)skulleteknikkunnaanvändas istörreutsträckningförattstödjainitiativtagandetillkontaktersamtförattskapa känslaavnärvaroavvännerochanhöriga. Ettannatområdesomskullekunnautvecklasytterligareärlarmen.Dessaskulleförses medflernivåer,utökadfunktionalitetsamtnyasättattinteragera.larmenskullkunna varabådepassivaochaktivasamtkunnainnehållakombinationeravdatafråndessa systemsamtfrånsensorerihemmet.dennainformationskulleockså,påett anonymiseratvis,kunnaanvändasiolikatjänsterochkommunikationmedanhöriga. BeträffandedenapatisomkandrabbaäldreskullefleraIKT'lösningarkunnabidratill attökamotivationentillolikatyperavengagemangochdeltagande.olika tekniklösningarkanvidsidanomattgeinformationomomvärldenbidramedstöd avseendeattochhurvardagligasysslorkanutföras.vidarekantekniskalösningar utvecklasförattstimulerainitiativtagandeellerintresseförattdeltaiolikaaktiviteter. Dessalösningarskulleävenkunnaanpassasutifrånolikaindividerspreferenseroch intresseområdenochiochmeddettakunnabättreriktamotivationshöjandelösningar. 2.1 Sammanfattning behovsanalys Behovsanalysengenomfördespåsjuolika grupperinombotkyrkakommun. Blanddeäldre&i&eget&boendevarproblemen medattkunnaklaraavvanligavardagssysslor sommantidigarehadeklarataventypisk faktorsomlyftesfram.rädslanattfallavar storochmanundvekdärförextremafysiska rörelser.deäldreidennagruppbeskreväven ökandeisoleringpågrundavattmångavänner hargåttbortdåmannåttenhögålder.hjälpen frånhemtjänstenfungeradebra,dockmedviss variationmellanolikaområden.detsomlyftes framsomnegativtmedhemtjänstenvarhög omsättningblandpersonalensamtbrister beträffandeidentifieringavdemsombesökte deäldre.deäldreidennagruppdiskuterade slutligenävenettbehovavattfånyaintryck ochattfåolikaupplevelsersåsomattkunna varainaturenellerattresa. Inomdennagruppaväldreiegetboendefanns enstorspridningkringvadsomvarkärnaniolikaproblem.någraavdeltagarnakundet exbaraanvändaenhand.dettavarnågotsomskapadeenalldelesspeciellproblembild fördennadelgrupp.enövergripandeslutsatsomgenomförandetattdenna diskussionssammankomstvarattdetkanvaragynnsamtattväljadeltagareisamma situationochmedliknandesvårigheteroch/ellersjukdomar.deolikasvårigheternaär

6 Slutrapport SilverTechnologyprojektetiBotkyrkakommun 6 såspecifikaförvarjegruppattdetkrävsattmankanfokuserapådeolikaspecifika problemenförattkunnahittameningsfullalösningar. Deanhörigatilldeäldreiegetboendebelystesammaproblemsomdeäldreavseende hemtjänstpersonalenochbristenpåidentifikation,dvs.attdetvarsvårtattvetavem sombesöktedenäldresamtomdetverkligenvarenpersonfrånhemtjänsten.vidare belystesviktenavattrutinerkringtrygghetssamtalviatelefonfungerareftersomdet barakrävsattdettafallerarenendagångföratttrygghetenskaraseras.detsomdock gerdenstörstatrygghetenfördenanhörigeärattdetärnågonpåplatshosdenäldre.i bristpådettakandetdockkännasbraattviaexternkommunikationkontaktadenäldre ochhöraattalltverkarbraochlåtersomdetbrukar.ävenproblemmedattklaraav vardagssysslorsomkräverfysiskrörlighetlyftesframavdennagrupp.önskemålom bättremöjligheterattfåhjälpmedsakerutanförhemtjänstensuppdragframkom.denna gruppavanhörigabeskrevävenviktenavattkunnaklaraavbankärendenochliknande påegenhand.dettaskulleunderlättasavattbankenbesöktedeäldreiställetförattde äldreskullebehövatasigtillbanken.slutligendiskuteradesviktenavsocialstimulans ochattdetegentligenintekrävssåmycketförattmanskauppnådetta.detskulleräcka medettbesökpåettkaféellerettbesökiettköpcentrum. Personalgruppenfrånhemtjänstentrycktestarktpåattdeuppskattadedestunderdåde kundekännaattdegjorttillvaronlitebättreförnågonavdeäldre.ävenomdeibland kändeavtids'ochpersonalbristsåvardenöjdameddenomsorgdegav.ettstort problemsomdennagruppdiskuteradevarattsåmångaolikaspråkförekom.detfanns bådepersonalochäldresomintepratadesvenska,vilketbidrogtillattvissaäldrehelt kundesaknamöjligheterattkommuniceraochgörasigförstådda.slutligenbeskrev personalgruppenviktenavattökavalmöjligheternafördeäldre,bådeavseendematoch omsorg. Idiskussionsgruppenmedäldre&som&bodde&i&ett&särskilt&boendebeskrevsviktenavatt manhademöjligheterattgörasaker.detviktigavarintevadutanattmaninteblev passiv.fleraavdeaktivitetersomanordnadespåboendenavaruppskattadeblandde boende.docklyftepersonalgruppenuppenproblematikkringkrystadeaktivitetersom kundeuppfattassomkränkandeavdeäldre.uppskattadeaktivitetervarvanligasysslor somfrämjadesocialtumgänge.vidarebelysteävenpersonalgruppenviktenavatt placeraäldreiliknandesituationochmedliknandeintressenisammaboendeochi sammagrupp.dettaskullegynnadetsocialaumgängetochdesspositivaeffekteristor utsträckning.deäldrelyfteävenuppproblematikenmedattkunnabesökavänner.det kan,vidsidanavproblemmedattförflyttasig,ävenvarasvårtattkunnabjudaigendå manboriettsärskiltboende.ävendeäldreidennagruppönskadesigfler valmöjligheter,isynnerhetbeträffandevalavmat.slutligendiskuteradedeäldrei dennagruppbristerilarmsystemet.larmsombaraharennivåavlarmgradskapar osäkerhet.manskulleviljakunnalarmabådevidfaraochvidbehovavhjälp.påsåvis skullemankännaenstörretrygghetavseendeattfåhjälpsnabbtdånågotakuthar inträffat. Deanhörigatilldeäldreisärskiltboendelyfteuppproblematikenkringattdeäldrekan bliapatiska.ävenomdetkanvaralättareförenanhörigänförpersonalenattfåmed denäldreutpånågonaktivitetsåkanpraktiskaproblemtillföljdavfysiska begränsningargörautflyktersvåra.ettannatrelateratområde,somävendettabidrar

7 Slutrapport SilverTechnologyprojektetiBotkyrkakommun till(ellerkommersigav)apatiäravsaknadenavintryckochkunskapomomvärlden. Dettaproblemkanvaraextrastortförmän,dåmöjligheternatillnaturliga samtalsämnenkanvarabegränsadedåpersonalentillstörstadelenärkvinnlig. Personalgruppenfrånsärskildaboendenbeskrevviktenavatthatidfördeäldre.Ett problemsomtidsbristkanmedföraärattpersonalenintehinnerlåtadeäldreutföra sysslorsomdeklararav.dettaärocksånågotsombidrartillapatiochmindre initiativtagandefråndenäldressida.slutligenpoängteradepersonalgruppenattde upplevdedetsomviktigtattarbetaiettbraarbetslagdärallaarbetadepåsammasätt. Idiskussionsgruppenmeddekvarboendeäldrefungeradedetbramedfrågoroch frågeområden.villmankopplatillteknikochprodukterkrävsdetkanskedockattman väljerdeltagaremedvissvanaavdatorerochteknik.studiemetodenmed diskussionsfrågorfungeradeäveniäldregruppensomkomfrånsärskildaboenden,dock intelikabrasomigruppenmeddekvarboende.detvarasvårareattfådeltagarnaatt beskrivaproblem,deflestavarnöjdaellerhadeaccepteratsinsituation.kanskekan ävennärståendehaenstörrerollavseendeattlyftaframproblemochbehovhosdenna grupp. 2.2 Områden lämpliga att adressera med hjälp av IKT-lösningar IsamverkanmedBotkyrkakommunharettantalpotentiellaområdenattgåvidaremed diskuterats.detfinnsmångaområdensomäradresserbaramennågraärspeciellt lämpadeattstödjamedhjälpavikt.någraavdediskuteradeområdenabeskrivsnedan. Trygghet larm Trygghetslarmområdetärytterstintressantförkommunernadådeseratttillgängliga larmlösningarskaparbådetrygghetmenocksådelotrygghet.trygghetslarmenhardålig återkopplingtillommanlarmatellerej.larmenfungerarbristfälligtutanförbostaden ochdeanvändsförtveksammalarmsituationer.larmenskullebehövaindividualiseras ochgörasmerprogrammerbaraefterlivsmönsterochefterolikasituationer.detgäller såvälpassivitetssomaktivalarm. Nyteknikivardagen Införandetavnyteknikförteknikovanaäldreärettstortproblem.Detefterfrågas lättanvändteknikbådeisambandmeddatorer,tv,kommunikationochandra hjälpmedel.enklagränssnittförittjänsterärenförutsättningförenstorspridning. Attgradvisförainnyteknikiettmodultänkdärmantidigtvänjersigmedteknikenären möjliglösning. Spridningavinformationomhjälpmedel Ettgenomgåendestortproblemhosbrukare,hosanhörigaochhospersonalenär okunskapenomvilkahjälpmedelsomfinnspåmarknadenochhurdekananvändasi olikasituationer.detfinnsidagingabrametoderförattspridadennakunskaptilldessa grupper.detverkarsomdetmångagångermerärentillfällighetänenrutinsomgöratt etthjälpmedelbörjaranvändasavenbrukare. Kontaktmellananhörigochdenäldre 7

8 Slutrapport SilverTechnologyprojektetiBotkyrkakommun Kontaktenmellandenäldreochdenanhörigeärettmycketviktigtområde. Undersökningarnaharvisatattdetfinnsenheldelbristeridagidennakontakt. Härfinnsstorautmaningarmensamtidigtenmycketstorgrundförattföraineffektiva IT'lösningarsomkanökatrygghetenbådefördenäldreochfördenanhörige.Ett supportsystemsomskaparinformationsöverföringkringhändelserelleravsaknadav händelserskulleupplevasmycketpositivt.detkanvaraettsmsnärkvällsmedicinen tagitsellerenenkelhälsningvidspeciellatillfällen. Teknikenupplevsidagsomalldelesföropersonligochhårdavmånga,videotelefoniär ettexempelpåen mjukare lösningdärmankansedenmanpratarmed. 3 BEHOVSANALYS BehovsanalyseniBotkyrkakommungenomfördesiformavsjusammankomsteri workshopform.tresammankomsterbestodavdeltagaremedanknytningtillomsorgi hemmetochtresammankomsteravdeltagaremedanknytningtilläldreboenden.varje sammankomstriktadeinsigpåengruppavpersoner,äldre,anhörigaellerpersonal. Slutligengenomfördesensammankomstmedcheferpåolikanivåer. 3.1 Genomförandeochmetod Metodernasomanvändesviddeolikasammankomsternavarieradenågotberoendepå deltagargrupp.uppläggetochfrågeformuleringarnaskiljdesigåtmellanäldre,anhöriga, personalochchefer. Detvåsammankomsternamedäldre&deltagaregenomfördesmedhjälpavblädderblock påväggen.ettantalförbestämdafrågeområdenskrevsuppochdeltagarnauppmanades attdiskuterabehov,problemochlösningarpåproblemutifråndeaktuella frågeområdena. Deolikafrågeområdenafördessasammankomsterberördeblandannatvadman saknadeattkunnagöra,kontaktenmedanhörigasamtolikaaspekterpåtrygghet. 8

9 Slutrapport SilverTechnologyprojektetiBotkyrkakommun Detvåsammankomsternamedanhörigadeladesintvådelar.Idenenadelen diskuteradesbehov,problemochlösningarpåproblemutifråndenäldresperspektiv.i denandradelendiskuteradesdessasakerurdeanhörigasperspektiv.frågornasom diskuteradesurettäldreperspektivvarfokuseradepåtrygghetsamtvadsomskulle kunnaunderlättadenäldreslivssituation.frågornasomdiskuteradeurett anhörigperspektivvarfokuseradepåtrygghet,kontaktmeddenäldresamtkontakten medomsorgsgivaren. Sammankomsternamedpersonalendeladesävendennainitvådelar.Idenenadelen diskuteradesolikaaspekteravdeäldresbehovsamtdeanställdasarbetssituation. Dennadelberördeområdensomleveransenavvård,kommunikationmedvårdtagaren samtarbetsrutiner.denandradelenvarinriktadpåhurmanskullekunnalösaproblem ochpåhurmanskullekunnaförbättrainomolikaområden.underdennadelvalde deltagareochdiskussionsledaretillsammansutettantalområden.dessadiskuterades vidaremedfokuspåhurmanskullekunnaförändraellerförbättra. Sammankomstenmedchefsgruppengenomfördesutifråndiskussionkringtre frågeområdensompresenteradesmedhjälpavdator.detförstadiskussionsområdet berördedeäldressituation,detandradiskussionsområdetberördeleveransenavvård ochdettredjeochsistadiskussionsområdethandladeomolikalösningarochinsatser. Detinsamladematerialetbearbetadesbaseratpådeolikainsamlingssätten,gemensamt vardockdenkvalitativaansatsenochdentematiskaindelningenavmaterialet.itexten nedanredovisasäventabellermedolikaförslagpålösningarsomframkomi diskussionernameddeäldreochdeanhöriga.endelavdessalösningsförslagbyggerpå endialogmellandeltagareochdiskussionsledare,eftersommångaavdeltagarnaivissa situationerintevisstevilkatekniskalösningarsomfannstillgängligaidagsläget. 3.2 Äldrekvarboendeilägenhet Deäldredeltagarnaidennagruppbestodav4kvinnoroch3män.Diskussionenmedde äldredeltagarnabyggdesuppkringfrågoromvadmanskulleviljakunnagörasomman intekunde,respektiveinteskulleviljabehövagöra.vidareställdesfrågorkring trygghet,kontaktmedanhörigasamtkringomsorg/hemtjänst. Sakersomärsvåraattgöraellersommansaknarattkunnagöra:Ettområde,som diskuteradesistoromfattningigruppenaväldre,varsvårigheterattklaraavvanliga vardagssaker.fleraavdeltagarenigruppentoguppattdetvartråkigtattinteklaraav sakersommanengångitidenhadeklaratav.sakersomärhögtplaceradeihemmetär väldigtsvåraattnåellerattförflytta.diskussionsdeltagarnanämndetexattdeskulle viljakunnasättauppgardinerellerputsakopparenpåhyllan,mendetfinnsenstor rädslaattramlanerochskadasig.manärvanattklarasigsjälvochdetkänns förödmjukandeattbehövabeomhjälp.fleraavdeltagarnaigruppenbelysteviktenav attkunnagåtillaffärenochhandlasinegenmat.dennasituationmedfördedock besvärligaellerobehagligamomentsommanskulleviljaslippa.harmanrollatorärdet förtrångtiaffärenochmankommerintefram.detärsmalapassagerochdetfinnsvaror somärplaceradeigångarna.detkanävenvarasvårtattbetalamedkontanterommant exskakar. 9

10 Slutrapport SilverTechnologyprojektetiBotkyrkakommun Förslag på lösningar saker som underlättar utförandet av vardagssysslor Allt som underlättar i boende som man idag inte får gjort, men som borde kunna ordnas genom att man får kontakt med dem som kan utföra olika tjänster Automattvättande fönster Automatstädning Förslag på lösningar saker som underlättar om man skakar Spis med ugn där plåten åker ut när man öppnar ugnsluckan. Sked som sluter kring maten mellan tallrik och mun Någraavdeltagarnahadebaraenhandsomdekundeanvända.Dettamedfördeproblem avolikatyper.vissaproblemlöstekommunenåtdemmedhjälpavolikahjälpmedel. Andraproblemförsöktedesjälvahittalösningarpå.Någraavdeproblemsomdenna gruppbeskrevvar:svårtattbredaensmörgåseftersommanintekundehålladenstilla; svårtattknytaskornamedenhand;svårtattklippanaglarna;samtsvårtatttapåsig strumporna.vidarepåtaladedeltagarnaigruppensombarakundeanvändaenhandoch behövderollator,attdetvarsvårtattköradennamedbaraenhandeftersomdendågår snett. Förslag på lösningar saker som underlättar om man bara kan använda en hand Fixbräda med piggar som man la smörgåsen på så att man kunde breda den. Ordna en termos som innebär att man kan hälla upp kaffe samtidigt som man håller i koppen. Stolptrådar som man spänner upp sockan med. En rollator där handtaget är på mitten. Flytta hjulen på rollatorn längre fram så att man inte snavar på hjulen. Stationär sax som kan styras med fingret som man klipper med. Eller en sax som kan hanteras med foten. Deltagarnaigruppensaknadeocksåupplevelsersomdetidigarekunnafåilivet,men somintelängrevarmöjligtpågrundavorörlighetellerandrafysiskahinder.texatt kunnaresa,attkunnasimmaihavetellerattkunnagåiskogenochplockabäroch svamp.ommanvilleresaellergörautflyktervardetväldigtbesvärligt(förbesvärligt) atttamedrollatorn.detskulleävenblialldelesfördyrtatttamedsigenledsagarepåen längreresa. Förslag på lösningar saker som möjliggör upplevelser En helt ihopfällbar rollator som blir en som fyrkantig låda. Nyttja Internet och resa på nätet som sedan kan utvecklas till VR resor med möjlighet att styra vad man vill se och där man kan ha resesällskap. Kontaktmedvännerochanhöriga:Ettproblemförmångaäldresomnåttenhögålder ärattmångavännerhargåttbort,ochattdetärsvårtattfånyabekanta.ettsättattfå nyavännerkanvaraattengagerasigochstartauppaktiviteter.endeltagareberättade omatthonfåttnyavännergenomattspelabridgeochbingo.attgåochätamedandra beskrevssomenviktigsocialsammankomst.deltagarnaigruppenberättadeävenatten delställenhadeuppskattadepub'kvällar.slutligenlyftesfrågesportframsomentrevlig aktivitet.kontaktenmedanhörigasågolikautfördeltagarnaigruppen,någrahadebarn 10

11 Slutrapport SilverTechnologyprojektetiBotkyrkakommun inärheten,medanandrahadebarnsomboddelångtbort.telefonvardetvanligaste sättetattkommunicera,menendeltagarehöllkontaktenmedsindotterviae'mail. Kontaktenmeddeanhörigakundehaflerasidor,deltagarnaberättadetexattdeinte villestörasinabarnochsinfamilj.manvilleinteringaföroftaellerbehövabjudainsig själv. Förslag på lösningar kontakten med vänner och anhöriga Skype eller liknande Sociala tjänster som känner av (låg) aktivitet i lägenheten, kan stödja umgänge och aktiviteter Kontaktochrelationtillhemvården:&Deltagarnatyckteatthemtjänstenfungerade olikabraberoendepåvarmanbodde.påettavställenframkommångaåsikterom personalen,texattdenvarnyhelatiden,attmaninteändeigendesomkomochattde intehadenamnlapparpåsig.dåpersonalenintehadenamnlapparblevdetsvårtattlära signamnenpådesomkom.ävenavsaknadenavuniformellerenhetligklädselvarnågot somdeltagarnaidiskussionsgruppenupplevdesomnegativt.utannamnlappoch/eller uniformkundemanintevarasäkerpåomdeverkligenarbetadeförhemtjänsten.under diskussionenlyftesävenviktenavdenpersonligakontaktenfram,ochattdennainte kundeersättasmedteknik.påettavboendenaifrågasattesattcheferdatoriserade verksamhetensåpersonalenintehadetidattpratameddeäldre. Förslag på lösningar kontakten med hemvården De borde visa vad de heter Möjlighet att tända en grön diod innanför dörren som visade att, man var behörig Tjänst som visar vem som ska komma från hemtjänsten Trygghet:Närhetentillhemtjänstenihusetskapadetrygghet.Deltagarnaberättadeatt detskapadeentrygghetattbliseddochigenkändavhemtjänstenihuset.detvarviktigt förkänslanavtrygghetattandramänniskorvissteomattmanfanns,ochattmanmådde bra.deltagarnapåtaladeävenettbehovavattnågonhöravsigochkontrollerarattman lever,attmaninteharramlatellerliggerochbehöverhjälp.olikatyperavlarm diskuteradessamtävenproblemmedlarmsomärförkänsligaochkanfalsklarma. Riskenförfalsklarmbidrartillattmanintevillhadempåsig.Igruppenfannsävenett behovavfleratyperavlarm,intebaradesomärreaktiva(attmanmåstetryckapå dem).ettpassivtlarmkanocksåvarabra,texdådetkontrollerasattmanharspolati toaletten. Förslag på lösningar trygghet och larm Rutiner för att någon ringer till en (Telefonen fungerar, Trygghet när det ringer på telefonen) Kontakt, text, bild, olika former av asynkron kommunikation Olika typer av övervakning Positivt om man var övervakad och att man rör på sig eller att hjärtat slår. Låsa knappen på samma vis som man kan låsa knappsatsen på en mobiltelefon. Hjälpmedel:Förmångavardagssakersomdeltagarnahadeproblemmed,texattinte kunnataavsigstrumpornaellerattintekunnaöppnaburkarmedlock,finnsdet hjälpmedelför.dockverkadekunskapenom,ellertillgångentilldessa,varalåg.i 11

12 Slutrapport SilverTechnologyprojektetiBotkyrkakommun diskussionenvardetdeltagaresomupplystevarandraomvadsomfanns.densom behövdehjälpmedletvissteinteomattdetfanns.dekontakterdiskussionsdeltagarna hadehaftmedarbetsterapeuterhadeinteriktigtresulteratiattdefåttallade hjälpmedelsomdebehövde.detvisadesigävenattdeltagarnavarvilligaattköpa hjälpmedelföregnapengar,menattdeintevisstevardekundetaredapåvadsom fanns.eftersomdeflestaintehadetillgångtillinternetkundedeintehellertadelav Hjälpmedelsinstitutetsinformation(HItorget). 3.3 Anhörigatillkvarboendeilägenhet Omdenäldressituation Anhöriggruppenbestodav5kvinnoroch1man.Diskussionenmeddeanhörigabyggdes uppkringfrågorsomrördetrygghetsamtomvadmantroddeskullekunnaunderlätta denäldressituation. Trygghet:Ävendeanhörigatilldekvarboendeäldrehadesynpunkterpåhemtjänsteni anslutningtillotrygghet.svårigheternaattidentifierapersonalutannamnskylttogsupp ävenidennadiskussion.ävenproblematikenattdetärmycketolikapersonalochatt manintevetvemsomkommerdiskuterades.vidarehadedetvifleratillfälleninte fungeratkringhemtjänstensdagligatelefonsamtaltillvissakvarboendeäldre.denna tjänstbeskrevssomväldigtviktig,bådefördeäldresochdeanhörigastrygghet.det behövdesdockbaraettmissattelefonsamtalförattraseratrygghetenochförattskapa otrygghet.slutligendiskuteradesolikasättattfåutfelrapporteromhemtjänstenmissat attringanågonavdeäldre. Enannankällatillotrygghetsomnämndesvaroroföranhörigameddemens.Antingen kundemanlåtadenäldrekommaut,dåriskerademanatthan/honkomvilse;ellerså kundemangörasåattpersonenintekundetasiguturlägenhetenmedpåföljdenatt han/honkännasiginlåstellerkundehamnaifaraomdetblevbråttomattsigutur lägenheten. Förslag på lösningar - trygghet För ökad säkerhet kring vem som kan ta sig in i lägenheten: Intelligenta timer-varianter lösningar som stöder personens rutiner För att undvika känsla av att känna sig inlåst: Lösningar för personen, vid dörren på väg ut (inlåst) högtalare som talar om vad och varför. Meddelandet startar om man tar i handtaget. Ha med sig tekniklösningar från tid då man var friskare. Hur rustar man lägenheter så att de blir funktionella över tid över åldrandet, kognitiva hjälpmedel, talande dagböcker etc. Personligare morgonrutiner utan personal, kaffe-fix, frukostmaskin etc. använda personal till umgänge istället bättre än stressad människa. Sakersomkanunderlättadenäldresvardag:&Endelsakeriboendet&kundeställatill problem.deanhörigalyfteframviktenavinsatsersåsomatttrösklarmåstetasbortpå grundavfallriskensamtinstallationavdetektorersomslåspånärmanrörsigpånatten. Att&få&hjälp&med&vanliga&vardagssysslorsomfallerutanförhemtjänstensomsorgerskulle varatillstorhjälptycktemångaidiskussionsgruppen.allakändeintetill Botkyrka fixaren somkundekommahemochordnadetsomdenäldreintekundeklaraavsjälv. 12

13 Slutrapport SilverTechnologyprojektetiBotkyrkakommun Förslag på lösningar saker som underlättar vardag och social samvaro Väntjänst mycket som de inte gör eller kan göra. Kunna utveckla väntjänsten Stötta upp umgänget, samtalet, inte ställa frågor. Bilddagbok bilder från förr, musik från förr Det skulle behöva utvecklas minnesstöd för att komma ihåg: Bilder från förr, dansdagbok, andra nöjen. Utveckla TV/spel som kompenserar jobbigt för andra att umgås med personer med demens etc. Anhöriga - förenklad Skype helst mot TV:n en knapp med namn oavsett teknisk lösning Beträffandevardagsrutiner&och&hygiensaknasdetklädersomärlättaatttapåochsom intekostarsåmycketsomspecialtillverkadekläderkangöra.detfinnsingasnyggaoch praktiskakläderfördesomsitterirullstol.deltagarnaidiskussionsgruppenlyftefram viktenavattdenäldrekanhållasvarm.värmehjälpermotvärkochdåligcirkulation, mendetärsvårtattanvändavärmefiltareftersomdeintefårbliblötautanmåstevara vattentåliga.närmanärutanförhemmetkantoalettbesökvaraproblematiska.detär ävenviktigtattkunnagåtillbanken&och&att&kunna&sköta&sin&ekonomi.manbehöverkunna pratamednågonpåbanken.deanhörigaefterfrågadeenpersonfrånbankensom kommertilldenäldreiställetförattdeäldreskabehövatasigtillbanken. Nöjen&ochattkommautärviktigt.Deanhörigaidiskussionsgruppentroddeinteattdet krävdessåmycket.detskulleräckamedattkommaut,fikaellerbesökaett shoppingcenter.detvikigavaratttittapåfolkochrörelseochattnågonfrånpersonalen kundevaramedpådetta.eftersomdetkanvarasvårtellerotryggtattvarautepå kvällenbehövdesdetattnågonkundeföljamedutpådagtid.social&samvaro&och& kommunikationärviktigmenkanvaraproblematisk,denkanvarasvårviddemenseller baravidförsämratminne.detkanvarasvårtmedsamtalsämnenellersvårtatthållaen rödtrådisamtalet.vissaandrasakerblirocksåsvåradåmöjlighetentillattsättasakeri ettsammanhangminskarellerförsvinner.detskaparfrustrationdåmanintekanfölja medikonversationerellerhändelseförlopp. Förslag på lösningar nöje och underhållning Ljudböcker bra, reglage (TV, musik) kan stå på högt och de inte vet hur de ska sänka. Telefon som inte kräver lur etc. bara knapp och gå ut i rummet GPS funktion så den äldre kan ta sig till och från affären. Sång karaoke, band med sang allsång så att de kan sjunga med Wii är mycket uppskattat, speciellt bowling. Karaoke är populärt. Anhörigatillkvarboendeilägenhet omsinegensituation Diskussionmeddeanhörigaomderasegensituationbyggdesuppkringfrågoromvad manskulleviljakunnagöratillsammansmeddenäldresommanbehövdestödföratt kunnagöra.vidareställdesfrågorkringhurkontaktenmeddenäldrefungerade,om trygghetsamtomomsorgen/hemtjänsten. Sakermanvillkunnagöratillsammans:Desakersomdiskussionsgruppen huvudsakligenbelystevarrelateradetillpraktiskaproblemsomuppstoddåmangjorde sakertillsammans.tillexempeldåmanrestemednågonsomhadedemens.ibland måstemanlämnapersonenensam,dettakrävdeattmanhadenågonformavkontakt medvarandraförattmanskullekunnahakontrollsåattingethände.ettannatproblem 13

14 Slutrapport SilverTechnologyprojektetiBotkyrkakommun vidresorvartoalettbesök.manskullebehövahamedsigentoalettförhöjareförden äldre.iländersominteharvåratyperavtoalettervardetännusvårare.ävendenövriga hygienenbeskrevssomettproblempåresor. Behovsominteadresserasfulltut:Detsomomnämndessomdetabsolutstörsta problemetvarattdetkommermångaolikamänniskorfrånhemtjänsten.problematiken kringhurhemtjänstenkommerinilägenheternabelystesäven.endeläldrehadesvårt atttasigtilldörrenochlämnadedärfördörrenolåst.dettaskapadeensäkerhetsriskoch kundeävenskapaotrygghetfördeanhöriga. DiskussionsgruppentogvidareuppattProblemmedattanvändaolikaapparater.Många äldretittarmycketpåtv,menbådeapparaternaochfjärrkontrollernakanvarasvåra attanvända.detbordefinnasenklafjärrkontrollermedavochpåochnågrafåkanaler attväljamellan.enannanviktigvardagssysslaärattpåegenhandkunnabörjadagen medenkoppkaffe.dockärmångakaffebryggaresåkompliceradeattdeäldreinte klararavattanvändadem.ettannatproblemsombelystesvarattdetkanvarasvårtför mångaäldreatttasigframioländigterräng.detsaknadeshjälpmedelsomunderlättade detta.rollatornharinteutvecklatssedandenkom,denärotympligochdenkaninteta sigöverhinder. Förslag på lösningar behov som inte adresseras fullt ut Enkla fjärrkontroller med av och på och några få kanaler att välja mellan. Enkel kaffekokare/bryggare som fungerar som en kaffeautomat där man bara trycker på en knapp som det står kaffe på De äldre behöver speciella datorgränssnitt Kontaktenmeddenäldre:Deanhörigaidiskussionsgruppenhöllkontaktmedsin närståendeviatelefonochdeträffadedem1'2gångeriveckan.synpunkterframkom avseendeattdetviddemensskullevaraextrabraattkunnasedenäldre.manskulle viljakunnagåinochsehurdetserut.bildenskullegöramycketeftersomendastljudet kundebliobehagligtomdensomvardementinteförstodvarljudetkomifrån.iett sådantanvändningsområdemåstedockteknikenkunnastödjakommunikationenutan attmottagarenbehöverhandhaellerställainteknikenpåegenhand. Förslag på lösningar kontakt med den äldre anhörige Demens skulle vilja ha Skype eller liknande vill kunna se varandra. Skapar trygghet om man bor långt borta Rollator som klarar kanter, grenar och andra hinder bättre än de rollatorer som finns idag. Trygghet:Detsomskapartrygghetfördeanhörigaärnärnågonärhosdenäldre.Det kännsäventryggtattpratamedsinnärstående,dåhörmanvadhan/honsägerochman kankännaavomdetärbraochomalltföljersinarutiner.detskaparävenentrygghet blanddeanhörigadåhemtjänstenringervarjemorgon.detärväldigtviktigtattdenna rutinfungerarväleftersomdetskaparotrygghetomdemissarattringa. Enotrygghetsfaktorfördeanhörigaärfallrisken.Någraanhörigatänkteständigtpå fallriskenfördenäldre.maneftersöktenågotsomlarmadeävenompersoneninte kundelarmasjälv.någonformavpassivtlarmsomfungeradevälutanattorsakafellarm efterfrågades.ettsådantlarmskullereageradånågotintestämmerochbordegåatt 14

15 Slutrapport SilverTechnologyprojektetiBotkyrkakommun programmeraeftersituation,livsmönsterochfunktionsnedsättningar.larmetskulle kunnavarakänsligtförljud,rörelser,kroppssignalermedmera.vidaretycktegruppen attlarmenbordekunnagörasmycketintelligentaremedtexbildanalysomenperson liggerpågolvet.förattdeanhörigaidiskussionsgruppenskullekännasigtrygga krävdesävendubbla/fleralarmsystemifallettlarmsystemintefungerade. Förslag på lösningar - trygghet Saker som nämndes som redan finns: Spisvakt, starka lampor, trösklar (borttagna) Övervakningskamera med integritet, ska bara reagera och gå igång då något är onormalt. T ex om personen har ramlat. Ett smart larm som är anpassat efter individuella förutsättningar. Kunna lyssna i lägenheten, bio-feedback/sensorer som läser av medicinska värden. Maskin (eller rutin) som påminner hemtjänsten om att ringa till de äldre på utsatta tider Central uppringningscentral och låta några ha det som enda uppgift. Bekräftelse till anhörig att samtalet skett Kontaktenmeddenäldreshemvård:Deanhörigatyckteatthemvårdenbrasti avseendeattlegitimerasigdådekomhemtilldenäldre,ochävenattdetvardåligtatt deintebarnamnskyltar.depoängteradeävenvissabristerirutiner,texuteblivna inplaneradedagligatelefonsamtaltilldeäldre.enannanfrågasomdiskuteradesvaratt manidagintefårnågotkvittopåvilkenvårdelleromsorgsomharlevererats.utförda sysslorbordekvitterastexelektronisktellermedhjälpavbandspelare.detskulle skapaskvittonpånärmanvarhosdenäldreochpåvadmangjorde.slutligen poängteradedeianhöriggruppenattdetlönarsigalltförmycketattvaraelakochställa krav.desomintegördetfårintelikabraservice. 3.4 Personalhosäldreikvarboende Personalgruppensomdeltogidiskussionssammankomstenbestodav4kvinnor.De frågorsomdiskuteradesbelystevilkahindersomfannsförattdeäldreskullekunna kännasigtillfredsmedtillvaron.vidarediskuteradesvårdsituationenurett personalperspektivavseendekvalitetochtrygghetdetsistastyrdafrågeområdetbelyste personalensarbetsrutiner. Hinderförattäldreskakännasigtillfredsmedtillvaron.Personaleni diskussionsgruppenbeskrevettantalsakersomhindradeattdeäldrekändesigtillfreds medtillvaron.ettstortproblemvarattäldreärmycketensamma,ochattmångaavde boendeiderasområdeävenbefinnersiglångtfrånanhörigasomboriettannatland. Bakgrundenfrånandraländerochmedföljandespråkproblematikökarisoleringen ytterligare.problemenmedattkommuniceramedpersonalenkanuppståfråntvå perspektiv,detkanantingenvaradenäldreellerpersonalensomsaknartillräckliga kunskaperisvenska.personalgruppenangavocksåattderastidsbristdrabbadede äldre,samtattdetävenfannsoutbildadpersonalsominteförstoddeäldresbehov. Vidaretogdiskussionsgruppenuppfysiskaproblemsometthinderfördeäldre.Dehar ontochvärkikroppen,ochimångafallliderdebristpåbrasjukvård.slutligen diskuteradebristenavvalmöjligheterfördeäldre,bådeavseendevalavmatsamtöver lagimångasammanhang. 15

16 Slutrapport SilverTechnologyprojektetiBotkyrkakommun 16 Braochdåligasakeravseendedenvårdsomlevereras.Depositiva&aspektersom angavsvarattpersonalgruppenkändesignöjdamedsinainsatser.dekändeattde gjordeettmycketbrajobb.vidarelyftediskussionsgruppenframviktenavattdetvar roligtsamtattdettavarenförutsättningförattmanskullekunnagöraettbrajobb.det varävenoerhörtviktigtattkännaattbrukarenvarnöjd'detkändesbraattkännaatt manhadegjortnågongladare. Negativa&aspektersomdiskuteradesvarattpersonalenkundekännasigstyrdaav biståndshandläggarensbeslut.dettakändedeiochförsigattdekundepåverkaiviss utsträckning,dockskulledeviljavaramedpåvårdplaneringarochhembesökistörre utsträckning.vidareansågpersonalgruppenattarbetssituationeniblandkundevara stressig.delegeringtillvikariertogförlångtidochnypersonalfickförkort introduktionstid.ävenantaletvikarierhadeökatpåsistatiden,någotsomskapade otrygghethosbrukarna.ävendetökandeantaletbrukarebidrogtillattflervikarierkom in.slutligenbeskrevstessystemet(tes Trygghet,EnkelhetochSäkerhet),somvar nyttförpersonalen,somenbidragandefaktortillökandepersonalvariationfördeäldre, eftersomsystemetkanläggainfleraolikapersonaltillenbrukarepåsammadag. Trygghet.Språkproblemendiskuteradesävensomenkällatillotrygghet.Dekundeleda tillmissuppfattningarisituationerdåmanbådehadepersonalochäldresomintetalade svenska.dessutomkompliceradesdetytterligareavnypersonalsomsaknadeförståelse förspråkbruket. Blandytterligaresakersomskapadeotrygghetiarbetssituationendiskuterades personalbristsomenviktigfaktor.vidarekundeomorganisationermednyaområden ochnyacheferskapaotrygghet.sjukdomhospersonalmedpåföljdenattmanmåsteta överandrasarbeteocksåvarocksåenfaktorsomangavssomnågotsomskapade otrygghet.vidareansågdiskussionsgruppenatthanddatornochdetnyinfördates systemetskapadestressdådetintefungerade,ellerdåsystemetvarlångsamt(dådet togförlångtidattloggain).systemetstyrdeävenarbetetpåettsättsåattpersonalen kändesigmindrefri,bådeavseendetidsplaneringochavseendevardebefannsig(gps). Detnyasystemetmeddesshanddatorangavsävensomnågotsomkundebidratill trygghetdådettextillhandahöllstödförplanering.vidarebelystesytterligareviktenav braplaneringochbraorganisationförattskapatrygghetochlågpersonalomsättning. Detvisadesigävenvaraviktigtmedenbraochnärvarandechefsomstodbakom personalenochsomgickattfåtagpådåmanbehövde. Arbetsrutiner.Enstordelavdiskussionenkringarbetsrutinerhandladeomdetnya handdatorbaseradesystemettes.deltagarnaidiskussionsgruppentyckteattsystemet varbraeftersomdetinnehölluppgifterombrukarna,kontaktinformationtillanhöriga samtinformationommedicinering.systemetgjordedetävenmöjligtförpersonalenatt gedeäldreinformationomnästabesök.enytterligarefördelmedtesvarattdet faktisktvisadeattpersonalenhademycketattgöra.överlagansågpersonalgruppenatt planeringenavarbetetfungeradebra. NågranegativasakersomdiskussionsgruppennämndeangåendeTES'systemetvaratt planeringpådettasättinnebarlängreframförhållning(längreplanering),samtattdet toglångtidattplaneraom.enytterligarenegativaspektavseendetesvarattdetgav möjlighetattöverbokapersonal.dettaeftersomsystemetintetoghänsyntillverkliga

17 Slutrapport SilverTechnologyprojektetiBotkyrkakommun avståndattfärdasochrealiteterkringsysslorsommanutfördeutanförhemmet.i anslutningtilldettalyftesviktenavattgöraenindividuelltidsplaneringfram. ArbetsrutinerochsysslorsomnämndesvidsidanavTESvaratthandlamatochatt utföraövrigaärendenpåstanåtdenäldre.handlingavmatbeskrevssomjobbigt,tungt ochtidsödande.matinköpskeddeförsällansåattdetblirmycketvarorochtungtatt bäravarjegång.betalningavvarargjordesmeddenäldreskortellermedkontanter, ävendettakundevarabådebesvärligtochkännasosäkert.inompersonalgruppenfanns ettstarktbehovochettuttalatönskemålomattinhandlingenavmatvarorskulleutföras avnågonannanpersonalgrupp.ettspecialfallavattutföraärendensombeskrevsav diskussionsgruppenvarapoteksärenden.dessavarproblematiskaeftersomdeinte specifiktgickattbeviljaavbiståndshandläggare.dessabesökföllinomkategorininköp ochärenden,mentogisigstortidianspråk.förattkunnafåihopdettidsmässigtmed dentiddenäldrehadebeviljatsmåsteapoteksbesökläggasihopmedhandling.detta medfördeattpersonalentillbringademyckettidpåattspringaruntpåstanbärandes tungasakeriställetförattkunnavarahosdenäldreochhjälpahonomellerhennei hemmet. Möjlighetertillförbättringar.Diskussionssammankomstenmedpersonalgruppen avslutadesmedattgruppengemensamtbeslutadeomnågrafrågorattdiskuteravidare kring.dettautifrånettperspektivkringhurmanskullekunnaskapabättre förutsättningarfördeäldreochfördenvårdsomges. Enfrågasomvaldesattbelysafrånettperspektivhurmanskullekunnaförbättravar bristen&på&valmöjligheter&för&äldre.deförslagtillförbättringarsomdiskuteradesi personalgruppenvar: Störreinflytandeövervarmanvillbo.Möjliggöraboende(flytt)tillannankommun såattmankommernärmareanhörig. Kunnapåverkasindygnsrytmistörreutsträckning.Låtadenäldresovapådetider han/honvillellerärvanattsova. Störreinflytandeövermatochhandling.Kunnabestämmavemsomhandlaråten. Kunnabestämmafrånvilkenrestaurangmanfårmaten.Genomavtalskapa samarbetenmedrestaurangersomökarantaletställensomkanlevereramattill äldre. Störreinflytandeövervilkenpersonalsomkommertilldenäldre,kunnaväljasjälva vemsomkommer. Bättrevalmöjligheteravseendevalavvård.Kunnaväljavilkenvårdcentraleller vilketsjukhusmanvillgåtill.ävenstörremöjligheterattpåverkavalavmedicin skullegynnadenäldreochökakänslanavvalfrihet. Ettannatviktigtområdeförförbättringsomlyftesframvarinhandlingen&av&mat&samt& utförandet&av&olika&ärenden.dessaskullekunnaförbättrasgenomatt: Attaffärenplockarihopvarornaochkörutdem. Enklarebetalningssättsomundvikerhanteringenavkontanter,texnågot kreditsystemellerfakturafrånaffärerna. StödjamöjligheterattfördeäldreellerpersonalenattbeställamatviaInternet. Apoteksärendenskullekunnaunderlättasgenomenspecialkassapåapoteken,eller undvikasheltgenomhemleveransavmedicin. 17

18 Slutrapport SilverTechnologyprojektetiBotkyrkakommun systemet.denviktigastefaktornsomlyftesframvarbehovetavettenklaregränssnitt somgavenbättreöverblick.diskussionsgruppenönskadeenöversiktihanddatornsom visadebådebrukareochpersonalsåattmanpåettenklaresättkundefåenkänslaför attingetblevförbisett. 3.5 Äldreisärskiltboende Deltagarnafråndenäldregruppenbestodav3kvinnoroch3män.Diskussionmedde äldredeltagarnabyggdesuppkringfrågoromvadmanskulleviljakunnagörasomman intekunderespektiveinteskulleviljabehövagöra.vidareställdesfrågorkringvilken typavstödmanönskadesigsamthurkontaktenmedanhörigaochmedpersonalenpå boendetfungerade.slutligendiskuteradesfrågoravseendetrygghet. Sakersomärsvåraattgöraellersommansaknarattkunnagöra: Diskussionsdeltagarnatycktedetviktigavarattmangjordenågot.Detkundevara trivialasakersåsomboulespelellerfrågesporter.detuttrycktesintresseavattdelta gymnastikgruppersamtatthamöjlighetattbadabastuianslutningtillboendet.musik ochsångvarnågotsomflerauppskattadeeftersomdethöjdestämningen.enperson saknadeattdansa.ianslutningtillsamtaletomdansberättadedockdeltagarnaattde iblandåkteivägochdansadepåettannatboende.enannanavdeltagarnasaknadeatt kunnagåpåteater.detvardocksvårtatthittanågonattgåmedochdetvarsvårtatt kunnagenomföradethelarentpraktiskt.detvanligastedåmanvillekommautvaratt manfickhjälpavanhöriga. Mångasakermanskulleviljakunnagöramenintekundehadesingrundifysiska begränsningar.endeltagarevillekunnagåutanrollator,ellerönskadeiallafallatthan skullekunnatameddenpåettenklaresätt.omrollatornvarlättareatttamedskulle hankunnaresa,vilketvarnågothanönskadekunnagöra. Detvarfåsakersomdeltagarnatyckteattdevartvungnaattgörasomdeintevill.De berättadeattdefickhjälpmeddetmestaochattpersonalenvarlyhördavseendehurde villehadet.någraavdeltagarnatycktedockattdekundekännaobehagianslutningtill duschsituationen.devillinteduschaeftersomdeblevkallaochfrösefteråt. Stödmanönskadesigiframtiden:Dennafrågainleddesmedendiskussionom datorerochattdekundesysselsättamånga.allaigruppenhadeanväntdator,men väldigtfåhadedockvaritpåseniornetsomhållertillpåbiblioteketibotkyrka.botkyrka kommunharnintendowiipånågraavsinaäldreboendenochnågonuppskattadespel sominnebarattmankunderbowlaellerspelaboule. Deteknikrelateradeproblemensomkomuppidiskussionenvarattmobiltelefonerna harförsmåknapparochförlitentext.ommantexfickettsmssåkundemaninteläsa det.detvarävenmångasomledavattandrabehövdehasintvpåsåhögtförattkunna höra.diskussionsdeltagarnabelystedockattdettakundelösasmedhjälpavhörlurar somkundereglerasefterbehov.tyvärrleddedettatillattmanblevutestängdfrån andraljud. 18

19 Slutrapport SilverTechnologyprojektetiBotkyrkakommun Slutligen,underdennahuvudrubrik,diskuteradesmöjlighetenattväljamat.Detvar svårtförpersonalenatthållaredapåspeciellamatbehov,isynnerhetomdetvarnågon maträttsommanintetyckteomochintevilleha. Förslag på lösningar saker som man önskade sig i framtiden Integrera ihop allt ljud till en hörapparat som kan ta in signaler utifrån också. Alternativt ha hörlurar som är anslutna till någon central del i hemmet. Även för att kunna ringa. Kontaktenmedanhörigaochvänner:Enavdeltagarnahadevännersomhonblev bjudentill.bådedennaochandradeltagarelyftedockframattdennatypavumgänge varproblematiskeftersomdetvarsvårtattbjudatillbakadåmanboddepåett äldreboende.detvanligastesättetatthållakontaktenmedvännerochanhörigavarvia telefon.detfannsdeltagareigruppensomanvändeskypeförattkommuniceramedsina vänner.förandravarskypeheltokänt. Förslag på lösningar kontakt med anhöriga och vänner Skype på TV skulle vara mycket bra. Fler programvaror på nätet skulle dessa personer vara betjänta av att få beskrivna och tillgängliga. Beskrivna på olika sätt. Kontaktenmedpersonalenpåboendet:Enaspektsomkomuppidiskussionenvar attdeäldrekändesigutestängdafrånsinegenvårdsituation.deskulleviljavetamerom vadsombehandladespåpersonalmötena.fleraavdeäldretroddeattmötenahandlade omdemochdärförvilledevaramedpåmötena.devilleävenvaramedpådemöten medläkarensomrördedem.vidareframkomdet,angåendeläkaren,attdeupplevdeatt han/honaldrighadetidattstannaföratthörahurmanmådde.vadgällde medicineringen,ochdepåsarsomkomfrånapoteket,fungeradedetbra. Trygghet:Dennadiskussiongavförstintrycketaventrygggruppdäringeninitialt kändeotrygghet.efterenstundframkomdetdockattdekändeenstorotrygghetkring larmet.deboendevarosäkrapåhuruvidaenlarmsignalgåttframtillpersonaldåman tryckteftersomkvitteringsaknades,ochdetkundeäventalångtidinnannågon personalkom.deflestatryckningarvarsåkallade normalahjälptryckningar (texfå hjälpmedatttapåsigstrumporna),viddessagjordedetingetommanfickväntalite. Dennaväntanskapadedockenorokringvadsomskullehändaomdetvarenskarp larmtryckningochpersonalenintekomsnabbtnog.utifrånsamtaletverkadedetatt finnasolikatyperavlarmsomanvänds.endelvarkoppladetillenhögtalaresomgjorde attlarmpersonalenkundetalameddensomlarmat.andralarmvarbaraenknapp. Överlagverkadekunskapenomolikahjälpmedelvaralåg.Deäldrekändeintetill hjälpmedelsomdeskullekunnavarabetjäntaav. Förslag på lösningar trygghet och larm Ett larm borde kvitteras till exempel genom att knappen vibrerade på armen eller gav ifrån sig ett ljud. Man skulle kunna ha olika typer av larm för de akuta och en annan knapp då man bara behöver den normala hjälpen. Ordna med demonstrationer av hjälpmedel öka arbetsterapeuternas insatser (tid, utbildning etc.). 19

20 Slutrapport SilverTechnologyprojektetiBotkyrkakommun Anhörigatilläldreisärskiltboende Omdenäldressituation Anhöriggruppenbestodav5kvinnoroch2män.Defrågorsomdiskuteradesvarvad somkundefådenäldreattkännasigtryggsamtvilkentypavsakersomskullekunna underlättadenäldresvardag. Trygghet:Deanhörigaidiskussionsgruppenlyfteframurviktigtdetärförkänslanav trygghetatthasammapersonalsamtattdennaharhögkompetensochkännerempati. Detyckteävenattdetvarbraomdensomarbetadehelgävenarbetademåndag förmiddag.sommarenkundevaraenproblematisktidsombidrogtillorofördeäldre. Medmångavikarierbrötsrutinerochkontinuitet.Osäkerhetenkringomlarmsystemet fungeradeskapadeotrygghet.deltagarnatyckteattdetävenbordefinnas kompletterandetyperavlarmifallmanintekundetryckapåenlarmknapp. Sakersomskulleunderlättadenäldresvardag:Diskussionsdeltagarnatyckteatt boendenaskullehabalkongerförattskapamöjligheterattkommautävenomdetinte fannstidförpersonalenatttameddeäldreut.detframkomävenidiskussionenatt värmenvaralldelesförlågfördeäldreävenomdenlågpå21grader.sittermanstill heladagensåblirmankall.deanhörigatyckteävenattmatenbordevarabättre.den sågintetilltalandeutochmanlauppförmycketmatpåtallriken.matenvarinte tillräckligtvarierandeochdetbordevarastörreskillnadmellanvardagochhelg.man bordetexdukafinarepåhelgerna.tidernaförmåltidernaärintealltidhelleranpassade efterdeäldresönskemål,texsåäterdekvällsmatförtidigt.slutligenbelystedeltagarna viktenavattlagamatenpåplats,mångaäldreskulledessutomviljavaramedochlaga maten. DetkanvarasvårtattskötabankärendenviaInternet,detbordefinnasenklaresätt. Bankgirofungeradebra,mendetbyggdeistorutsträckningpåattanhörigafannsoch hjälptetill.ettproblemsomlyftesframvarattdetvarbesvärligtmedfullmaktförvarje besök/räkning.bankenbordebesökaäldreboendenaförattdelautendosatillden anhörigesomsedankanskötaekonomin. Någraavdenöjensomdeanhörigatroddeskullevarauppskattadeblanddeboendevar pubkvällarochseminariermedförfattaresomkommerochberättaromsinaböcker ellersinaliv.vidaretroddediskussionsdeltagarnaatthögläsningskullevaraenbra syssla,samtattdetkundevarabraompensionärernasjälvadeltogochengageradesi underhållningen.andraaktivitetersomföreslogsvartillgångtillsnickeriellerattfå hållapåmedhushållssysslor.vadgälldetittandetpåtvsåtycktedeanhörigaattde äldrebordekunnaväljablandflerprogram.vidarebeskrevdedetpositivai användandetavhörlurarochmöjlighetenattkunnabestämmavolymensjälv. AnhörigatilläldreisärskiltboendeLomsinegensituation Diskussionenmeddeanhörigaomderasegensituationbyggdesuppkringfrågorom vadmanskulleviljakunnagöratillsammansmeddenäldresommanbehövdestödför attkunnagöra.vidarediskuteradesbehovsomdenanhörigeupplevdeattdeintefick hjälpmedidagsläget.slutligenställdesfrågorkringhurkontaktenmeddenäldre fungeradesamtvadsomvarviktigtförattdenanhörigeskullekännatrygghet.

BO-IT ett samverkansprojekt för att möta utmaningen i en åldrande befolkning

BO-IT ett samverkansprojekt för att möta utmaningen i en åldrande befolkning BO-IT ett samverkansprojekt för att möta utmaningen i en åldrande befolkning Teknik för självständighet, social samvaro och trygghet. Individer önskar i de allra flesta fall klara sig själva så långt det

Läs mer

Som tiden går. Hjälpmedel som gör vardagen lättare

Som tiden går. Hjälpmedel som gör vardagen lättare Som tiden går Hjälpmedel som gör vardagen lättare Att minnas Förgätmigej är en elektronisk tidskalender som visar dag och datum på en display och gör det lättare att komma ihåg vilken dag och månad det

Läs mer

Hjälpmedelsinstitutet

Hjälpmedelsinstitutet Hjälpmedelsinstitutet (HI) Hjälpmedelsinstitutet Höjd livskvalitet genom stödjande teknik Verksamhetsidé: Nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och funktionshinder Arbeta för full Delaktighet

Läs mer

Fiber till alla. Fiber till alla. Kommunledningskontoret informerar

Fiber till alla. Fiber till alla. Kommunledningskontoret informerar Fiber till alla Fiber till alla Kommunledningskontoret informerar Innehåll Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun 3 Vad vi kommunicerar 4 Praktiska exempel 5 Några målgrupper 6 Vad är optisk

Läs mer

Bemötandeguide. En vägledning gjord av personer med olika funktionsnedsättningar

Bemötandeguide. En vägledning gjord av personer med olika funktionsnedsättningar Bemötandeguide En vägledning gjord av personer med olika funktionsnedsättningar Tryckt: 2017-04-26 2 Innehåll Ett gott bemötande... 4 Generella råd... 5 Afasi... 6 Astma och allergi... 7 Demens... 8 Diabetes...

Läs mer

Mobilt trygghetslarm. För äldre Kroniskt sjuka Funktionshindrade

Mobilt trygghetslarm. För äldre Kroniskt sjuka Funktionshindrade Mobilt trygghetslarm För äldre Kroniskt sjuka Funktionshindrade TRYGGHETSLARM ÄR FÖR MÅNGA DEN LÖSNING SOM GÖR DET MÖJLIGT ATT BO KVAR HEMMA TROTS FUNKTIONSHINDER ELLER KRONISK SJUKDOM. SYFTET MED ETT

Läs mer

Mötesplats Skogslid månadsblad september 2016

Mötesplats Skogslid månadsblad september 2016 Mötesplats Skogslid månadsblad september 2016 torsdag 1 9.00 9.45 10.00 11.30 Bingo+ fika 30 kr obs! fredag 2 9.00 10.30, spelar spel Fredagsfika. önska låtar och artister som jag tar fram från datorn

Läs mer

Välengårdens. Äldreboende. Finner du mitt i natursköna Fagerhult.

Välengårdens. Äldreboende. Finner du mitt i natursköna Fagerhult. Välengårdens Äldreboende Finner du mitt i natursköna Fagerhult. Ett tryggt boende som ett alternativ, då behov av närheten till service och omsorg blir övervägande i det dagliga livet. Behovet biståndsprövas

Läs mer

Bemötandeguide. En vägledning i mötet med personer med olika funktionsnedsättningar

Bemötandeguide. En vägledning i mötet med personer med olika funktionsnedsättningar Bemötandeguide En vägledning i mötet med personer med olika funktionsnedsättningar Tryckt: 2016-11-02 2 Innehåll Ett gott bemötande... 4 Generella råd... 5 Afasi... 6 Astma och allergi... 7 Demens... 8

Läs mer

Trygg om natten En studie av kunders, anhörigas och personals perspektiv på införandet av ny teknik inom nattpatrullens arbete

Trygg om natten En studie av kunders, anhörigas och personals perspektiv på införandet av ny teknik inom nattpatrullens arbete Trygg om natten En studie av kunders, anhörigas och personals perspektiv på införandet av ny teknik inom nattpatrullens arbete Helena Eriksson och Anna Isaksson För utveckling av verksamhet, produkter

Läs mer

PRO slår larm om ökad fattigdom bland pensionärer. Söder Gävle

PRO slår larm om ökad fattigdom bland pensionärer. Söder Gävle PRO slår larm om ökad fattigdom bland pensionärer Söder Gävle Omvårdnad Gävle Föreningen NIX-Telefon Omvårdnad Gävle har ansvar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Bilaga Metodstöd. Vård- och omsorgsförvaltningen Emelie Sundberg, SAS

Bilaga Metodstöd. Vård- och omsorgsförvaltningen Emelie Sundberg, SAS Metod Bilaga 4 Checklista vid uppföljning av genomförandeplan, ej vid nya brukare Denna checklista ska användas vid uppföljning av genomförandeplanen förutom vid nya brukare då ligger beställning från

Läs mer

Omgivningskontroll ur ett barns perspektiv. Hanna Gullskog LD Hjälpmedel, KLOK Kommunikation, Larm, Omgivningskontroll, Kognition

Omgivningskontroll ur ett barns perspektiv. Hanna Gullskog LD Hjälpmedel, KLOK Kommunikation, Larm, Omgivningskontroll, Kognition Omgivningskontroll ur ett barns perspektiv Definition av omgivningskontroll Med omgivningskontroll menas att med annat styrsätt än en vanlig fjärrkontroll eller vanlig trycknapp styra saker i omgivningen

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Upplands- Bro kommun

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Upplands- Bro kommun Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Upplands- Bro kommun Rätt till privatliv och kroppslig integritet 1. Vi garanterar att Du har rätt till kroppslig integritet i samband den personliga omvårdnaden

Läs mer

värdighetsgarantier för dig som har stöd av äldreomsorgen i Botkyrka

värdighetsgarantier för dig som har stöd av äldreomsorgen i Botkyrka värdighetsgarantier för dig som har stöd av äldreomsorgen i Botkyrka värdighetsgarantier Från och med 2014 gäller värdighetsgarantier i Botkyrkas äldreomsorg. Garantierna är äldreomsorgens löften till

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Tekniska prylar leder till gräl i de svenska villorna

Tekniska prylar leder till gräl i de svenska villorna PRESSMEDDELANDE 2011-12-12 Tekniska prylar leder till gräl i de svenska villorna Två av tio svenskar som bor i hus tycker att tekniken begränsar umgänget med familjen. Lika stor andel tycker att tekniken

Läs mer

Hörsel- och dövverksamheten. Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten

Hörsel- och dövverksamheten. Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten Hörsel- och dövverksamheten Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten Hörseln, ett av våra sinnen Hörseln är ett av våra allra viktigaste sinnen för att kunna kommunicera med våra

Läs mer

Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder

Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder Andel hörselskadade bland äldre 65-74 år: 28 % 75-84 år: 39 % 85-110 år: 46 % Källa: SCB, genomsnitt 2008-2012 På sjukhus och äldreboenden är det inte ovanligt

Läs mer

Så vill vi ha det! Rapportering av resultat från medborgardialogens enkätundersökning

Så vill vi ha det! Rapportering av resultat från medborgardialogens enkätundersökning Så vill vi ha det! Rapportering av resultat från medborgardialogens enkätundersökning Datainsamling Totalt 4 518 svar Adresserat utskick till samtliga med insats -4266 personer. Totalt 2 255 svar = svarsfrekvens

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun Rätt till privatliv och kroppslig integritet 1. Vi garanterar att vi respekterar att bostaden tillhör Ditt privatliv Vi knackar eller ringer

Läs mer

Life is on. www.phonak.se

Life is on. www.phonak.se Life is on Vi är lyhörda för behoven hos alla dem som är beroende av våra kunskaper, idéer och omsorger. Genom att utmana teknologins gränser på ett kreativt sätt utvecklar vi innovationer, som hjälper

Läs mer

Hjälpmedelsrekommendationer på produktnivå. för kommuner inom Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor i Skåne

Hjälpmedelsrekommendationer på produktnivå. för kommuner inom Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor i Skåne Hjälpmedelsrekommendationer på produktnivå för kommuner inom Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor i Skåne Februari 2016 1 Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning över 20 år Hjälpmedelsrekommendationer

Läs mer

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Syftet med detta dokument är att stödja alla som jobbar aktivt med att få fler att vilja ha en fiberanslutning i Simrishamns kommun. Vid all kommunikation

Läs mer

Bo hemma. i Kinda kommun

Bo hemma. i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun I den här broschyren kan du läsa om vilket stöd du kan söka från Kinda kommun om du behöver hjälp för att du ska kunna bo hemma vid sjukdom eller hög ålder.

Läs mer

Behovsanalys. Åsa Wall Attraktiv hemtjänst Strategiledare Införa välfärdsteknik. Kommunstyrelsen gav uppdrag att utreda hemtjänsten

Behovsanalys. Åsa Wall Attraktiv hemtjänst Strategiledare Införa välfärdsteknik. Kommunstyrelsen gav uppdrag att utreda hemtjänsten 2017 02 01 Behovsanalys Åsa Wall Attraktiv hemtjänst Strategiledare Införa välfärdsteknik Rehabilitering med teknikens utmaningar och möjligheter 170131 Bakgrund Personer med hemtjänst missnöjda med hemtjänsten

Läs mer

Ett rikare liv på äldre dar. Vår plan för att öka välbefinnandet och antalet aktiviteter för äldre i Värmdö kommun.

Ett rikare liv på äldre dar. Vår plan för att öka välbefinnandet och antalet aktiviteter för äldre i Värmdö kommun. Ett rikare liv på äldre dar. Vår plan för att öka välbefinnandet och antalet aktiviteter för äldre i Värmdö kommun. Fler äldre som är pigga och vitala Ofta handlar äldrepolitiken om ökat vårdbehov och

Läs mer

Mångsidig, trådlös kommunikationsförstärkare Nu kan du höra:

Mångsidig, trådlös kommunikationsförstärkare Nu kan du höra: Mångsidig, trådlös kommunikationsförstärkare Nu kan du höra: TV Samtal Telefon Mobiltelefon Trådlös flexibilitet HearIt All är en hörsellösning som kommunicerar ljud och tal utan kablar. Med eller utan

Läs mer

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20 Cisco 6961 Bruksanvisning Telefonbeskrivning 1. Telefonlur med lampa Den röda lampan på telefonluren blinkar när telefonen ringer. Lampan lyser med fast sken när det finns nya röstmeddelanden. 2. Display

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

Träffpunkt Skogslid. månadsblad September 2015

Träffpunkt Skogslid. månadsblad September 2015 Träffpunkt Skogslid månadsblad September 2015 Tis 1 9.00-10.15 14.30-16.00 Våffel café 25 kr Anders och Bertil spelar Ons 2 15.00 Kort bingo Anhörig café (café för anhöriga som vårdar sina respektive i

Läs mer

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun Guide Information om äldreomsorg i Timrå kommun Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro

Läs mer

Få ut mer av dina hörapparater. Phonaks trådlösa tillbehör

Få ut mer av dina hörapparater. Phonaks trådlösa tillbehör Få ut mer av dina hörapparater Phonaks trådlösa tillbehör Modern hörapparatsteknik gör det bekvämt att lyssna och höra i de flesta situationer. Men när du talar i telefon, ser på TV eller befinner dig

Läs mer

Genomförandeplan Personlig omsorg

Genomförandeplan Personlig omsorg Fastställd 300 Vad ska göras Morgon Personlig hygien Klädsel Bäddning Diskning Sophantering När ska det göras Ca 8.30 Detta gör jag själv Jag går med min rollator bredvid dig till toaletten. Under tiden

Läs mer

Vad är ett trygghetslarm? En installatör kopplar in trygghetslarmet hos dig. Nycklar till din ytterdörr

Vad är ett trygghetslarm? En installatör kopplar in trygghetslarmet hos dig. Nycklar till din ytterdörr Larmet troget Vad är ett trygghetslarm? Trygghetslarm är till för dig vars hälsotillstånd gör att du kan behöva hjälp omedelbart, och där du har svårt att tillkalla hjälp på annat sätt. Är du 75 år eller

Läs mer

KVALITETSKRAV OCH MÅL

KVALITETSKRAV OCH MÅL Fastställd 2012-11-22 Omsorgs- och utbildningsutskottet KVALITETSKRAV OCH MÅL VÅRD OCH OMSORGSBOENDE FÖR ÄLDRE Gäller från 2013-01-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro:

Läs mer

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC INSTRUKTION Sid: 1 (7) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Utförarenheten 3 2015-04-27 Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Områdeschef område 3 (arbetsgrupp social dokumentation) 2 2014-12-02 Beslutande

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Sakernas internet. (Internet of Things)

Sakernas internet. (Internet of Things) Sakernas internet (Internet of Things) Vad är det? Från streckkoder på paket till bokföringssystem ( Datorerna är ju saker ) Transport Självkörande bilar Automobil Självdisciplinering Träning Kost Sömn

Läs mer

Bygg med Vision. HomIQ

Bygg med Vision. HomIQ HomIQ Beskrivning: Har du åkt hemifrån och är orolig att du kanske glömt spisen på? Med HomIQs nya system får du full kontroll över el, värme och larm i huset, genom ett knapptryck på din PC, ipad, iphone

Läs mer

Målmedveten hörsel och varseblivning Dina kunder anförtror dig

Målmedveten hörsel och varseblivning Dina kunder anförtror dig Hör ditt hem Målmedveten hörsel och varseblivning Dina kunder anförtror dig sina hörselproblem: Smart Alert System ger ett meningsfullt och mycket enkelt tillfälle att utöka hjälpen till dem och samtidigt

Läs mer

Okayo guide Handhavandeinstruktioner för audioguidesystem AT-100

Okayo guide Handhavandeinstruktioner för audioguidesystem AT-100 Okayo guide Handhavandeinstruktioner för audioguidesystem AT-100 1 BESKRIVNING AV HANDENHET AT-100 v.2 Förklaring: Inbyggd högtalare Uttag för externa hörlurar Knappkontroll; sifferpanel 0-9 (totalt: 1-950

Läs mer

2014-11-11. E-hemtjänst. En undersökning om möjligheterna för e-hemtjänst i Lidköping

2014-11-11. E-hemtjänst. En undersökning om möjligheterna för e-hemtjänst i Lidköping 2014-11-11 E-hemtjänst En undersökning om möjligheterna för e-hemtjänst i Lidköping 1 E-hemtjänst - En undersökning om möjligheterna för e-hemtjänst i Lidköping LIDKÖPING DECEMBER 2014 2 3 Innehållsförteckning...

Läs mer

Välkommen till ditt nya boende!

Välkommen till ditt nya boende! Välkommen till ditt nya boende! Innehåll Inför flytt 4 Viktiga telefonnummer inför din flytt 4 Egen möblering 4 Checklista inför flytt 4 Att ta med till din nya lägenhet 5 Din lägenhet 6 Trygghet i din

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

K Hur ser de t ut för dig?

K Hur ser de t ut för dig? Behandlingsguide K Hur ser de t ut för dig? arbetsbl ad (Kryssa för det som stämmer för dig) 1. Är du stressad eller orolig? Jag kan inte tänka klart ( Jag glömmer saker ( Jag har svårt att fokusera (

Läs mer

Fastighetssystem DRIFT & UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

Fastighetssystem DRIFT & UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER Fastighetssystem DRIFT & UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER 1 Drift & underhålls instruktioner Vad skall jag göra när en användare/hyresgäst säger att de inte kommer in med sin nyckelbricka? Vad indikerar lysdioderna

Läs mer

Om företaget Comai AB

Om företaget Comai AB Om företaget Comai AB Företaget grundades av personer med kompetens inom pedagogik, rehabilitering och kunskaper inom att utveckla produkter enligt principen design for all. Företaget har även fått innovationsutmärkelser

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA

VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA 2015-03-27 VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA Hur kommer jag igång med HSB Bolina? Svar: Koppla in datorn i bredbandsuttaget i väggen och gå till www.bredbandswebben.se. Väl där så kan du se alla

Läs mer

glädjestunder ni kan ha tillsammans på tu man hand minskar sannolikt på känslan av missnöje och desorientering.

glädjestunder ni kan ha tillsammans på tu man hand minskar sannolikt på känslan av missnöje och desorientering. Skånes universitetssjukhus Minneskliniken i Lund Omvårdnadsplan för TRIVSEL Vårdtagare nr 1, född 1922, diagnos ospecifik demens Läkemedel: Datum: Kontaktperson: Bakgrund: Änkeman sedan flera år, har 2

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-04-10 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga i Arboga kommun 6 2.1 Information...

Läs mer

JUNI 2003. För hemvändare och hemmaväntare. Välkommen hem!

JUNI 2003. För hemvändare och hemmaväntare. Välkommen hem! JUNI 2003 För hemvändare och hemmaväntare Välkommen hem! 1 2 Den här broschyren riktar sig både till dig som kommer hem efter mission och till dig som väntat hemma. 3 Utgiven av Sida 2003 Avdelningen för

Läs mer

Klimatafton. 28 april kl 18-20.15

Klimatafton. 28 april kl 18-20.15 Hej! Vill du bli Hildas klimatcoach? Smarta val gynnar miljön och din ekonomi! Klimatcoacherna bjuds på spännande studieresor och får en ipad som arbetsverktyg Vi söker dig som bryr dig om miljö och klimat

Läs mer

Självskattning av mental trötthet

Självskattning av mental trötthet Självskattning av mental trötthet Namn: Datum: Arbetar du? Ja/Nej Ålder: Med det här formuläret vill vi ta reda på hur du mår. Vi är intresserade av ditt nuvarande tillstånd, d.v.s. ungefär hur du har

Läs mer

TEKNIKSTÖD FÖR ÄLDRE. innocare

TEKNIKSTÖD FÖR ÄLDRE. innocare TEKNIKSTÖD FÖR ÄLDRE innocare För EU projektet Innocare handlade det om att ge sig ut på oplöjd mark och börja skapa något nytt. Mänskliga möten Innovativ teknik Trygghet i hemmet Ledorden i rubriken speglar

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Samordning enligt SOSFS 2008:20 och ICF. Exempel patientfall

Samordning enligt SOSFS 2008:20 och ICF. Exempel patientfall Samordning enligt SOSFS 2008:20 och ICF. Exempel patientfall Gustav 78 år: Stroke, epilepsi, periodvis nedstämdhet, inkontinens, diabetes. Bor med frisk hustru i handikappanpassad lägenhet. Hjälpmedel

Läs mer

Behandlingsguide Sov gott!

Behandlingsguide Sov gott! Behandlingsguide Sov gott! V älkommen till Primärvårdens gruppbehandling för sömnproblem! Denna behandling utgår från KBT kognitiv beteendeterapi, som är en behandlingsform som visat sig vara en effektiv

Läs mer

Idéhäfte VocaFlexibel Bärbar och tålig samtalsapparat med bra ljud

Idéhäfte VocaFlexibel Bärbar och tålig samtalsapparat med bra ljud Idéhäfte VocaFlexibel Bärbar och tålig samtalsapparat med bra ljud Version januari 2011 Innehåll Att tala med en talapparat... 3 Kom ihåg... 3 VocaFlexibel är en samtalsapparat!... 3 Varför är VocaFlexibel

Läs mer

Rubrik, Calibri 36 pkt Svensk introduktion

Rubrik, Calibri 36 pkt Svensk introduktion Rubrik, Calibri 36 pkt Svensk introduktion Punkter/text, Calibri 24 pkt Emma Axelsson, projektledare esenior Utvecklingsenheten Senior Göteborg emma.axelsson @stadshuset.goteborg.se Tel: +46 72 710 34

Läs mer

Lite om gånghjälpmedel, balans och fallrisker. Information från sjukgymnast/fysioterapeut

Lite om gånghjälpmedel, balans och fallrisker. Information från sjukgymnast/fysioterapeut Lite om gånghjälpmedel, balans och fallrisker Information från sjukgymnast/fysioterapeut Att tänka på när Du går med rollator Gå så nära rollatorn som möjligt, håll ryggen rak. Om det går fäll upp sittbrädan

Läs mer

Solgårdens korttidsvistelse. Enköpings kommun

Solgårdens korttidsvistelse. Enköpings kommun Solgårdens korttidsvistelse Enköpings kommun Välkommen till Solgården Solgårdens korttidsvistelse är ett tillfälligt kommunalt boende. Vi tar hänsyn till vad just du behöver i form av hjälp och stöd, och

Läs mer

Var inte rädd för tekniken!

Var inte rädd för tekniken! RPG-distrikt Småland-Öland Nätverket KPR lyssnar på oss! e-hälsa och välfärdsteknik fortsätter att växa och utvecklas. Allt fler kommuner deltar i olika projekt. Genomgående beskrivs tekniken på ett positivt

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

SILVER TECHNOLOGY. teknik för en åldrande befolkning HALMSTAD LIVING LAB

SILVER TECHNOLOGY. teknik för en åldrande befolkning HALMSTAD LIVING LAB SILVER TECHNOLOGY teknik för en åldrande befolkning HALMSTAD LIVING LAB Utformning: Esbjörn Ebbesson på Halmstad Living Lab i samarbete med informationsavdelningen på Högskolan i Halmstad. Texter: Esbjörn

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

ÄLDRES VARDAG Planerad trygghet eller akut oro

ÄLDRES VARDAG Planerad trygghet eller akut oro ÄLDRES VARDAG Planerad trygghet eller akut oro Förebyggande hembesök i Centrum Linnéstaden och Tuve Säve Handlingsutrymmet begränsas av Kapacitet Fysisk, medicinsk, kunskap, ekonomisk, utrustning Kopplingar

Läs mer

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010.

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Bra boende på äldre dar i Örebro Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet kan ge dig information om hur vi socialdemokrater

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder

Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder Hörselskadades distrikt I Uppsala län Kungsgatan 64 753 18 Uppsala tel: 018-56 09 28 fax: 018-56 09 01 Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder 65-74 år: en av fyra 75-84 år: en av tre 85-110 år:

Läs mer

Stödinsatser i hemmet. Vad kan jag få hjälp med när jag är hemma?

Stödinsatser i hemmet. Vad kan jag få hjälp med när jag är hemma? Stödinsatser i hemmet Vad kan jag få hjälp med när jag är hemma? Ålder och funktionsnedsättning kan medföra att du har behov av stöd för att kunna bo kvar hemma och leva ett aktivt, självständigt liv.

Läs mer

Riktlinjer vid utformning av vård- och omsorgsboende

Riktlinjer vid utformning av vård- och omsorgsboende Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument Riktlinjer vid utformning av vård- och omsorgsboende ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-05-04, 144 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: Socialchef

Läs mer

- möjligheter eller hot

- möjligheter eller hot Välfärdsteknik för äldre personer - möjligheter eller hot Ett studiematerial om välfärdsteknik, tillgänglighet och mänskliga rättigheter presenterat av Tomas Lagerwall, Sigtuna 20 oktober 2016 Välfärdsteknik

Läs mer

Nya vänner ORDFÖRSTÅELSE TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR MARIA BURMAN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Nya vänner ORDFÖRSTÅELSE TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR MARIA BURMAN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA BURMAN ORDFÖRSTÅELSE halt (s 3, rad 1), isigt, lätt att glida och ramla mellanmål (s 5, rad 7), något lätt att äta, frukt till exempel stukat (s 7, rad 9), gått snett med,

Läs mer

Omgivningskontroll. Jenny Jansson 2013-03-20. KLOK Kommunikation Larm Omgivningskontroll Kognition

Omgivningskontroll. Jenny Jansson 2013-03-20. KLOK Kommunikation Larm Omgivningskontroll Kognition Omgivningskontroll Jenny Jansson 2013-03-20 KLOK Kommunikation Larm Omgivningskontroll Kognition IR-styrning I det här materialet presenteras olika hjälpmedel som gör det möjligt att styra olika elektriska

Läs mer

KNX En kunskap, många möjligheter

KNX En kunskap, många möjligheter KNX En kunskap, många möjligheter Page No. 1 Buss Ett kollektivt medium här börjar allmän väg Page No. 2 Vi förser dig med KNX i Sverige Page No. 3 Tack för att ni lyssnade Rikard Nilsson Ordförande KNX

Läs mer

Trygg hjälp när hörseln inte räcker till

Trygg hjälp när hörseln inte räcker till Trygg hjälp när hörseln inte räcker till Sinnesro för dig och dina nära och kära Säkerhet, självständighet och sinnesro skänker livskvalitet och det är något som du förtjänar när du blir äldre. Det är

Läs mer

Att få vardagen att fungera. ulla.utterfors@hotmail.com

Att få vardagen att fungera. ulla.utterfors@hotmail.com Att få vardagen att fungera ulla.utterfors@hotmail.com Hjälpmedelsinstitutet Nationellt kunskapscentrum för hjälpmedel och tillgänglighet Huvudmän Staten Sveriges Kommuner och Landsting Brukarmedverkan

Läs mer

Solgårdens korttidsvistelse. Välkommen!

Solgårdens korttidsvistelse. Välkommen! Solgårdens korttidsvistelse Välkommen! Välkommen till Solgården! Solgårdens korttidsvistelse är ett tillfälligt kommunalt boende. Vi tar hänsyn till vad just du behöver i form av hjälp och stöd och ger

Läs mer

Genomförandeplan Exempel på en genomförandeplan som utgår från exempelutredning

Genomförandeplan Exempel på en genomförandeplan som utgår från exempelutredning Genomförandeplan 161111 Exempel på en genomförandeplan som utgår från exempelutredning Lärande och tillämpa kunskap, allmäna uppgifter och krav, kommunikation Vad ska stödet innehålla: Att genomföra daglig

Läs mer

Snabbguide och funktioner

Snabbguide och funktioner Snabbguide och funktioner Huvudknapp PÅ/AV-knapp tryck på den i två sekunder Röstuppringning tryck på knappen i två sekunder Återuppringning av senaste numret tryck lätt två gånger Svara eller avsluta

Läs mer

Tema: Underhållning Teknikspanarna

Tema: Underhållning Teknikspanarna Tema: Underhållning Teknikspanarna Tema: Underhållning Övergripande om temat Dagens tekniker har en lång och gedigen historia. Såväl kameran som datorn var i det närmaste underverk när de först såg dagens

Läs mer

Felsökning-självhjälp. Punkt 1. Kontrollera bredbandsutrustningen.

Felsökning-självhjälp. Punkt 1. Kontrollera bredbandsutrustningen. Felsökning-självhjälp All elektronisk utrustning kan sluta att fungera på grund av att den blir gammal, utsätts för åverkan eller att naturfenomen (åska, vatten och eld) slår ut den. Men mest normalt är

Läs mer

Bruksanvisning. Tack för att du har valt Neckmike R4 Bluetooth Intercomsystem från Neckmike AB

Bruksanvisning. Tack för att du har valt Neckmike R4 Bluetooth Intercomsystem från Neckmike AB Bruksanvisning Tack för att du har valt Neckmike R4 Bluetooth Intercomsystem från Neckmike AB För att snabbt och enkelt komma igång med ditt användande ber vi dig läsa igenom denna bruksanvisning och spara

Läs mer

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Eksjö kommuns HEMTJÄNST Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Det trygga alternativet Vi lovar att du ska känna dig trygg med ditt val av Eksjö kommuns hemtjänst

Läs mer

3 augusti (G) Programmering: Lego

3 augusti (G) Programmering: Lego 3 augusti (G) Programmering: Lego Idag ska vi gå igenom vad en robot är, hur programmeringsmiljön ser ut och skriva våra första program. Vi kommer gå igenom flera gröna programmeringsblock, samt det orangea

Läs mer

Hur ofta är du frånvarande från skolan?

Hur ofta är du frånvarande från skolan? Hur ofta är du frånvarande från skolan? Hur trivs du i skolan? Umgås du med någon i skolan? Berätta! Vad tänker du om dina lärare? När är det svårt respektive lätt att koncentrera sig i skolan? Vilka skolor

Läs mer

Stöd till anhöriga Vård & Omsorg januari april 2017

Stöd till anhöriga Vård & Omsorg januari april 2017 Stöd till anhöriga Vård & Omsorg januari april 2017 Anhörigstöd inom Vård och Omsorg Vi vänder oss till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en närstående i din närhet som inte klarar av vardagen

Läs mer

Handlings plan RoM projektet för : Stattutgatan 4, avd 6 Datum: 2010. Förbättringsområde Delmål/Mål Hur gör vi? Klart/när?

Handlings plan RoM projektet för : Stattutgatan 4, avd 6 Datum: 2010. Förbättringsområde Delmål/Mål Hur gör vi? Klart/när? Handlings plan RoM projektet för : Stattutgatan 4, avd 6 Datum: 2010 Förbättringsområde Delmål/Mål Hur gör vi? Klart/när? Resultat Ny arbetsordning Vardagsrehabilitering Gå till maten Förbättra personalens

Läs mer

Hela ben hela livet om hur du undviker fallolyckor i hemmet

Hela ben hela livet om hur du undviker fallolyckor i hemmet Hela ben hela livet om hur du undviker fallolyckor i hemmet Partille kommun, folkhälsorådet och vård- och omsorgsförvaltningen i samarbete med Västra Götalandsregionen. Håll dig på benen Personer i dagens

Läs mer

Att använda sig av sin intuition och tala med Änglarna

Att använda sig av sin intuition och tala med Änglarna Att använda sig av sin intuition och tala med Änglarna En guide hur du kan använda dig av orakelkort för att träna upp din intuition. av Carina Jansson, goacarina@gmail.com Certifierad Oracle Messenger

Läs mer

Konferensrum 2:2 Kommunalhuset Tumba

Konferensrum 2:2 Kommunalhuset Tumba 1 [7] Referens Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare Möte om hemtjänsten Dag och tid Torsdag 21 mars 2013 kl. 17 19 Plats Konferensrum 2:2 Kommunalhuset Tumba Mahria Persson Lövkvist, verksamhetschef

Läs mer

Energi jacktens koncept

Energi jacktens koncept Energi jacktens koncept Vi har utvecklat ett koncept som ska hjälpa personer sänka sin energiförbrukning och ge dom en lättförstådd överblick av sin förbrukningen. Konceptet bygger på en programvara som

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för volontärverksamhet

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för volontärverksamhet Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för volontärverksamhet 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom

Läs mer

Ett smidigt hörsystem som sätter dig i centrum

Ett smidigt hörsystem som sätter dig i centrum Ett smidigt hörsystem som sätter dig i centrum TRÅDLÖS KOMMUNIKATION För bättre livskvalitet Med Oticon ConnectLine får du mer glädje av dina hörapparater. ConnectLine underlättar kommuni kationen i din

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

FÖRFLYTTNING. Sammanställt 2014-10-16 av Cecilia Bawelin & Elin Gustafsson

FÖRFLYTTNING. Sammanställt 2014-10-16 av Cecilia Bawelin & Elin Gustafsson FÖRFLYTTNING Sammanställt 2014-10-16 av Cecilia Bawelin & Elin Gustafsson Högre upp i säng: Vårdtagare som endast behöver muntlig guidning. Användbara hjälpmedel; glidlakan, ev. antiglid och ev. glidtunnel

Läs mer