VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2014 FÖR KARLKSKRONAKRETSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2014 FÖR KARLKSKRONAKRETSEN"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2014 FÖR KARLKSKRONAKRETSEN 1. Medlemsantal Kretsen har haft 411 betalande medlemmar. 2. Sammanträden Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden. 3. Kretsstämman Kretsens 108:e stämma avhölls den 27 februari 2014 i Amiralitetsförsamlingens församlingshem, Karlskrona. Efter parentation öppnade ordförande Lars Larsson årets kretsstämma. Vid Stämman beslutades om samgående med Rödebykretsen som beslutat om att hemställa om sammanläggning med Karlskronakretsen. Från Rödebykretsen kom 110 medlemmar in i Karlskronakretsen. Efter stadgeenliga förhandlingar tackade ordföranden för alla värdefulla insatser som styrelsen och andra i kretsen utfört under året. Inga-Britt Axelsson och Louise Sandström fick förtjänstmedalj i silver. Vidare utdelades 7 förtjänsttecken och 3 förtjänstmärken. 4. Styrelse m.m. Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Lars Larsson Ordförande Monika Adamson- Lindqvist Vice ordförande Lena Larsson Sekreterare Lilian Svensson Kassör Gunilla Elmberg Gun-Britt Nishem Rosmarie Stellte Paula Banck Tom Ingvarsson har varit adjungerad i styrelsen för att underlätta sammanläggningen med Rödebykretsen. Revisorer: Leif Höe och Tibor Bondesson med Lisa Olofsson som ersättare. Revisorerna arbetar vid revisionsfirman Baker Tilly Sydost men är utsedda av kretsstämman

2 Valberedning Sedan årsmötet 2012 är platserna i valberedningen vakanta. Samverkansrådet (SVR): Kretsens representant i SVR, samverkansorgan för samtliga Rödakorskretsar och Karlskrona Rödakorskår, har varit kretsens ordförande. Vidare har ytterligare en ledamot deltagit vid mötena som ersättare genom cirkulation inom styrelsen. Därigenom har kretsen fått en ökad delaktighet i rådets arbete. SVR har haft 5 protokollförda sammanträden under året. Riksstämmoombud: Vid riksstämman 2011 representerades Röda Korset i Karlskrona av Birgit Nilsson från Nättraby-Hasslö rödakorskrets. Regionrådet i Region Sydost utses numera bland regionens riksstämmoombud i enlighet med riksstämmobeslut Annelie Bengtsson från Karlshamns rödakorskrets fungerar som kontaktperson mellan kretsarna i Blekinge och Regionrådet och deltar regelbundet i SVR:s sammanträden. Aktivitetsgrupper: Karlskrona-kretsen har medverkat i/ansvarat för nedanstående verksamheter: PR och insamling av medel: Insamlingar/bössor, lotteriverksamhet, syverksamhet samt julmarknad. Social verksamhet för stöd och hjälp: Stöd till anhörigvårdare, besöksverksamhet (enskilt och på äldreboende), sjukhusvärdinnor, läxhjälp samt annan social verksamhet. Ekonomi Kretsens ekonomiska förvaltning framgår av resultat- och balansräkning per samt budget och verksamhetsplan för I bokslutet ingår också medel från den Rödebykretsen, Under verksamhetsåret har styrelsen haft det övergripande ansvaret för den ekonomiska förvaltningen av hela kretsens verksamhet. De olika delverksamheterna som beskrivs i verksamhetsberättelsen har dock var och en inom sina ramar viss frihet att själva ansvara för sin ekonomi. Från den tidigare Rödebykretsen har kr överförts. 5. Insamlingar/gåvor/bidrag För bidrag och hjälpverksamhet har kretsen under året fått in totalt kronor. Däri ingår de medel som överfördes från Rödebykretsen med kr. Bössinsamlingar har genomförts, dels med stationära bössor, dels vid flera insamlingsaktiviteter och har gett sammanlagt kronor. Under det gångna året har kretsen, förutom ordinarie vår- och höstinsamling, deltagit i insamlingen för Världens Barn i samarbete med andra organisationer. Lotteriverksamheten har inbringat 2870 kronor

3 Julmarknad genomfördes tillsammans med Stadsförsamlingen i dess samlingssal 29 november och inbringade 4104 kronor. Besöksverksamheten har erhållit bidrag, gåvor och ersättningar på sammanlagt kronor. Av ovanstående belopp utgör verksamhetsbidrag från Karlskrona kommun kronor, ersättning från äldreförvaltningen Karlskrona kommun för frivilliginsatser till äldre och anhöriga vid dagverksamheter, äldreboenden och anhörigstöd med kronor, anordnarstöd fas 3 med kr, bidrag från frimurarelogerna med kr, Pauvres Honteux kr, från Jämjö rödakorskrets kr, privatpersoner 5260 kr, minnesgåvor 600 kr, julmarknaden 1682 kr, Kupan kr samt bössinsamling med 1399 kr. För läxläsningshjälp har kr erhållits från annan krets. Som minnesgåvor från privatpersoner har 1500 kr erhållits. Övriga bidrag utgörs av kr intäkter från bussresa. Kretsens andel av medlemsavgifterna till Röda Korset är kr. Till de nyuppstartade verksamheterna för integration har totalt kr erhållits varav kr är statsbidrag och kr bidrag från Karlskrona kommun. 6. Bidrag/kostnader Under året har kretsen för bidrag avsatt kronor fördelat enligt nedan: Världens Barn kr Katastrofreserven kr På flykt kr Översvämningar Bosnien kr Julkampanjen Aldrig ensam kr Sjukhusvärdinnorna kr Röda Korsets Samverkansråd kr. 7. Social verksamhet Besöksverksamheten Besöksverksamheten har under år 2014 behållit sin höga nivå både vad gäller volym som kvalitet. Antalet frivilliga vid årets slut uppgick till 85 frivilliga och 20 nya i olika åldrar har rekryterats under året. Antalet äldre som får regelbundna besök är ca 85 men många fler berörs av verksamheten vid särskilda boenden och träffpunkter. Sammanlagt är det flera hundra äldre och ensamma som vi når genom besöksverksamheten. Fortfarande är dock behovet av fler frivilliga påtagligt. Vid större evenemang finns det behov av fler frivilliga utöver de ordinarie som då gör punktinsatser

4 En tydlig utvecklingslinje i vårt arbete är inriktningen mot flera olika aktiviteter vid särskilda boenden och träffpunkter, såsom bingokvällar, högläsning, herroch damgrupper, studiecirklar och annat. 20 frivilliga har uppdrag vid 8 olika träffpunkter som äldreförvaltningen driver. Därutöver driver 12 frivilliga egna aktiviteter vid 6 olika äldreboenden. Två studenter från Blekinge Tekniska Högskola har som projektarbete gjort en studie med rubriken Att förgylla den äldres vardag. Kretsen deltar i projekt Läskraft som genomförs i form av högläsning för dementa vid ett flertal av kommunens äldreboenden. Projektet samordnas av studieförbundet Vuxenskolan och genomförs i samarbete med äldreförvaltningen, stadsbiblioteket och demensföreningen. Samtliga högläsare är frivilliga i besöksverksamheten. Bodil Lindeberg Demensföreningen har deltagit i ett projekt vid Lunds Universitet där hon studerat betydelsen av högläsning för dementa och bland annat intervjuat alla högläsare samt berörd personal. I samverkansrådet har besöksverksamheten en återkommande avrapportering av hur verksamheten utvecklas. Hela tiden sker också en betydande utbildningsinsats för de frivilliga inom besöksverksamheten och många gemensamma aktiviteter genomförs för att ge de som är frivilliga stimulans och uppskattning för det arbete de utför. En mera fullständig redogörelse står att finna i besöksverksamhetens egen årsrapport. Denna kan fås genom kontakt med besöksledare Britt-Marie Wheeler besöksverksamhetens kontor i Militärhemmet. Syverksamheten Under året har ca 10 medlemmar utfört sömnad och andra aktiviteter till glädje för lotterier och julmarknad. Syet har under året letts av Anki Bengtsson Sjukhusvärdinnorna I frivilligarbetet som sjukhusvärdinna, som sker i regi av Karlskrona rödakorskår, har ca 15 av kretsens medlemmar deltagit. Kupan Ett antal medlemmar som tidigare ingick i Rödebykretsen har fortsatt att hjälpa till med bemanningen av Kupan och har därvid fått kr i ersättning och som använts som bidrag till besöksverksamheten. Läxhjälp Läxhjälp har bedrivits vid Sunnadalsskolan en eftermiddag i veckan med 6 7 frivilliga under Sonja Lisses ledning. Verksamheten har varit mycket uppskattad. Integrationsarbete På uppdrag av samverkansrådet har en arbetsgrupp med deltagare från flera kretsar utrett behovet av frivilliginsatser för de migranter som bor i Karlskrona och som fått uppehållstillstånd. Uppdraget utmynnade i beslut att få igång en träffpunkt och en Mentor till mentor -verksamhet för att underlätta - 4 -

5 integrationen som nya svenskar. Sådan verksamhet drivs med framgång av Röda Korset i bl.a Kalmar och Växjö. I Karlskronakretsens budget finns sedan tidigare drygt kr för ändamålet. Ett samarbete har inletts med Karlskrona kommuns kommunledningsförvaltning och vuxenutbildning. Statsbidrag med kr och kommunalt bidrag med kr har erhållits för att driva verksamheten tom år En verksamhetsledare har anställts för ändamålet. Verksamheten invigdes av kommunalrådet Börje Dovstad i början av november. Sedan hann verksamheten gå igång i form av en träffpunkt kallad Kafé Pratbubblan en kväll varje vecka. Kafé Pratbubblan drivs i vuxenutbildningens lokaler vid Hoglands Park. Träffpunkten har varit mycket välbesökt av både migranter och frivilliga. Totalt hann 5 kafékvällar genomföras med totalt 317 deltagare varav 100 vid invigningen. 19 olika nationaliteter har varit representerade. Under våren 2015 kommer mentorsverksamheten att starta. En viktig del i uppstarten av integrationsverksamheten har varit översyn av kretsens hemsidan och start av en Facebook-sida. En separat uppföljningsrapport för 2014 har lämnats till kommunen och länsstyrelsen. Den kan fås av kretsens verksamhetsledare Annika Hansson kontoret i Militärhemmet. Aktiviteter i Rödeby De aktiviteter som tidigare bedrivits i Rödeby av dåvarande Rödebykretsen har fortsatt under året. På våffelsöndagen serverades våfflor och kaffe i församlingshemmet efter godstjänsten. På Rödebydagen 6 juni hade kretsen tombola och fiskdamm för barnen. 1 augusti böjds boende på Elineberg på bussutflykt till Älgparken. Insamling av pengar till Världens barn har genomförts och bössor har funnits hos All-Livs och Konsum. 8. Utbildning, konferenser och övriga sammankomster Medlemmar från Karlskronakretsen har under året deltagit i följande utbildningar och sammankomster: Vårutflykt Årets utfärd, den 16:e i raden arrangerad av Lena Larsson gick 26 maj till Fläderblomsgården utanför Vinslöv. Ett 25 tal medlemmar deltog. Julbasar den 30 november i Stadsförsamlingens församlingshem med fantastiska handarbeten från sygruppen och hembakat bröd såldes och lottades ut. Församlingen serverade kaffe och dopp. I anslutning till Besöksverksamheten har utbildning genomförts i Rödakorskunskap med 19 deltagare och Demens med 23 deltagare. Under året har man anordnat sammanlagt fyra träffar samt en utfärd. Två träffar för enbart våra frivilliga som förutom trevlig social samvaro och fått information i något aktuellt ämne. Vid träffarna deltog 39 respektive 40 deltagare. Man har också haft två träffar med både äldre och frivilliga På dessa träffar har man bjudit på sång och musikunderhållning samt god förtäring. 78 personer deltog på - 5 -

6 vårträffen och i augusti gjordes en sommarutfärd till Bromölla Iföhus Hotell varvid 65 personer deltog. På den traditionella julfesten deltog 86 äldre och frivilliga. I samarbete med Folkuniversitetet genomförs läsecirklar med frivilliga som ledare. Kretsen har också deltagit i Röda Korsets kretskamp. Denna gång var kretsens deltagande förlagt till Rödeby bibliotek varvid ett femtontal medlemmar deltog. 9. Tack Den omfattande verksamhet som ovan beskrivits har gjorts möjlig genom stora ideella insatser av styrelsemedlemmar, frivilligledare och andra hängivna medlemmar i vår krets. Ett varmt tack till alla dessa som i tysthet gör en insats enligt Röda Korsets principer i sann humanitär anda. Ett stort tack till alla som stöttat vår besöksverksamhet med pengar och även övriga kretsar inom Karlskrona kommuns samverkansråd för det stöd vi får i utvecklingen av denna angelägna verksamhet. Tack till Frimurarlogerna, Pauvres Honteux, och flera privatpersoner för generösa bidrag. Tack till Karlskrona kommuns Äldrenämnd med vilken vi under året har haft ett mycket fruktbart samarbete till glädje för kommunens äldre. Vidare tack till Karlskrona kommun (kommunledningsförvaltningen och vuxenutbildningen) för samarbetet kring integrationsverksamheten som blivit mycket uppskattad. Tack till Sunnadals skolan för samverkan med läxhjälpen. Tack också till alla bidragsgivare, alla företagare som upplåtit plats åt våra bössor och insamlingar och som stöttat verksamheten på olika sätt, Karlskrona För kretsstyrelsen Lars Larsson Ordförande Lillian Svensson Kassör - 6 -

Röda Korset. Eskilstunakretsen

Röda Korset. Eskilstunakretsen Röda Korset Eskilstunakretsen Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för Röda Korset Eskilstunakretsen avger här med följande berättelse över verksamheten under 2013 Styrelse

Läs mer

Röda Korset. Eskilstuna Torshällakretsen. Verksamhetsberättelse 2008

Röda Korset. Eskilstuna Torshällakretsen. Verksamhetsberättelse 2008 Röda Korset Eskilstuna Torshällakretsen Verksamhetsberättelse 2008 Varje barn skall dagligen ha kontakt med minst en vuxen som hon/han kan vända sig till i förtroende Eskilstuna Kommuns mål (2000-2003)

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Täby får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Ingela

Läs mer

Röda Korset Eskilstunakretsen

Röda Korset Eskilstunakretsen Röda Korset Eskilstunakretsen Foto: Eskilstuna Kuriren Mikael Andersson samt Jacob Dall Danska Röda Korset Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Röda Korset Eskilstunakretsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Stockholm får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Vice

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 SAMORGANISATION I STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelse Ordinarie ledamöter Alf Andersson Ordförande Enskededalen Gun Gustafsson Vice ordförande/studieorganisatör Sofia Kurt Blank Kassör Byggettan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Ordföranden sammanfattar året... 5 Bryggan i korthet... 5 Verksamhetens övergripande mål... 5 Därför behövs Bryggan... 6 Ett kallare samhällsklimat... 6 Dagligen påverkas 30 000

Läs mer

Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning

Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2 2. Medlemmar 2 3. Styrelsen 2 3.1 Förtroendevalda 3 3.2 Styrelsens arbete 2-5 4 Verksamheter 5 4.1 Läxhjälp 5 4.2 Frukostklubben

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Röda Korsets Ungdomsförbund Stockholm Syd

Verksamhetsberättelse 2014. Röda Korsets Ungdomsförbund Stockholm Syd Verksamhetsberättelse 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Stockholm Syd Följande verksamhetsberättelse från föreningens olika verksamheter är sammanställda från verksamheternas insända svar till personalens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 DHR ÅNGE AVDELNINGEN. www.dhrange.com. DHR Sida 1/12 - DHR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 DHR ÅNGE AVDELNINGEN. www.dhrange.com. DHR Sida 1/12 - DHR VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 DHR ÅNGE AVDELNINGEN www.dhrange.com DHR Sida 1/12 - DHR FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID DHR ÅNGEAVDELNINGENS ÅRSMÖTE DEN 28: e MARS 2009 1. Årsmötets öppnande 2. Parentation över

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning Sammanfattning Svenska OCD-förbundet Ananke med läns- och lokalföreningar, lokalavdelningar och kontaktpersoner, arbetar ideellt för människor som lider av tvångssyndrom/ocd (Obsessive Compulsive Disorder).

Läs mer

Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby

Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby Styrelsen för lokalföreningen i Täby får härmed avge följande rapport för verksamheten 2014. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Ingela

Läs mer

Styrelsens förslag är samma nivå som fastställdes vid förra årsmötet - 27 kronor/månad*

Styrelsens förslag är samma nivå som fastställdes vid förra årsmötet - 27 kronor/månad* Dagordning --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Frilans Syds årsmöte 8 mars 2015 kl 18:00 (prick) i Skånskans Hörsal i Malmö

Läs mer

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 MEDLEMSCENTER SKÄRHOLMEN Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 Sektion 27 omfattar förvaltningarna Östermalm, Södermalm, Älvsjö, Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen, Social- Arbetsmarknadsförvaltningen. hemsida

Läs mer

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD, SEK består av cirka 1 000 enskilda medlemmar, representanter för 13 kristna samfund och organisationer samt 12 lokala

Läs mer

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 2014-05-20 Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 Nytt namn och utseende Under kongressperioden har Svenska Brandbefälets Riksförbund bytt namn och utseende till

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 Styrelsens sammansättning HRF Hörselskadades förening i Örebro Verksamhetsår 2014 Ordförande Sekreterare Kassör Adjungerade ledamöter Birgitta Svensson Lena Kovacs Jonas Olsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 ALLMÄNT Kvinnojouren MOA är en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden, som arbetar under demokratiska former och ur ett kvinnoperspektiv präglat av respekt för

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2015-05-13 Diarienummer KSN-2015-0811 Kommunstyrelsen Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta Förslag till

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Årsberättelse för Pingstförsamlingen i Karlskrona 2012. med Jesus i centrum

Årsberättelse för Pingstförsamlingen i Karlskrona 2012. med Jesus i centrum Årsberättelse för Pingstförsamlingen i Karlskrona 2012 med Jesus i centrum Pingstkyrkan vill vara en kyrka med Jesus i centrum, men också en kyrka i tiden. Det är en utmaning i en tid präglad av individualism

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Bilaga 1 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening Verksamhetsberättelse 2014 NÅTVERKET Idéburen sektor Skåne Ängelholmsgatan 1 A 214 22 Malmö www.natverket.org Org.nr: 802435-6498 Vi heter numera

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm Verksamhetsberättelse 2012 HOPP Stockholm 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Prioriterade områden... 3 3. Roller och ansvar... 4 4. Verksamhet... 5 5. Projekt... 5 6. Utåtriktade aktiviteter... 6 7. Samverkan,

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer