IT-branschen en viktig bransch för Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT-branschen en viktig bransch för Sverige"

Transkript

1 Om IT-branschen

2 2

3 ISBN: IT-branschen en viktig bransch för Sverige Sverige är en av världens mest avancerade IT-nationer med en stark industriell bas, hög användning av IT både inom offentlig och privat sektor samt en stark expansion av företag inom IT-branschen. Att Sverige redan har en ledande position som IT-nation beror bland annat på att Sverige har en lång ingenjörs- och innovationstradition inom telekommunikationsområdet. En annan förklaring är den breda användningen av IT och snabbheten att acceptera den tekniska utvecklingen hos stora grupper i samhället. Den svenska IT-branschen är den fjärde största branschen i Sverige. IT-branschen har gått från att ha varit en teknikdriven tillväxtbransch till att bli mer inriktad mot tjänster och består idag av cirka 2/3 tjänsteföretag. IT är ett arbetsverktyg och finns i alla branscher men det vi inom Unionen definierar som IT-bransch är de företag som utvecklar hård- och mjukvara samt implementerar och utvecklar IT-system, konsulter, IT-support samt forskning och utveckling, med andra ord produktion av IT, ej användning av IT. Den största delen av IT-branschen är konsultverksamhet, där är anställda inte bara ansvariga gentemot sin arbetsgivare utan även kunden, vilket skapar dubbla krav i fråga om prestation. Det är en sektor som präglas av tidspress och kortsiktigt vinstdrivet tänkande. Konsultföretagen räknar och levererar per timme och kunderna kräver att det ska gå snabbt. Det är först nu vi kan se att det skett en viss mognad av IT-branschen och för första gången efter IT-krisen år 2000 kan vi återigen se att det råder personalbrist, men orsakerna är inte samma som tidigare. Under IT-bubblans uppbyggnadsfas rådde det personalbrist på grund av en explosionsartad tillväxt där det var svårt att hinna utbilda den mängd IT-kunnig arbetskraft som krävdes. Nu kan vi snarare se att personalbristen finns på grund av att unga människor har blivit skrämda från att söka IT-utbildningar som en konsekvens av krisen. Det har skett en minskning så stor som 75 procent i antalet sökande till datautbildningar mellan åren 1998 och Det som kommer att påverka tillväxten i IT-sektorn i den närmsta framtiden är framför allt hur konjunkturen i stort utvecklas då IT-branschen är mycket konjunkturkänslig. Orsaken till detta är att kundernas IT-investeringar ökar i högkonjunktur och minskar i lågkonjunktur. 3

4 Även tillgången på kompetens är avgörande för branschens framtida tillväxt, IT-företagen måste lyckas attrahera ny kompetens samt utveckla och behålla sin befintliga personal. 4

5 Unionen arbetar aktivt för IT-branschens utveckling Unionen är det största fackförbundet inom IT-branschen. IT-branschen är en bransch som blir allt mer viktig för svenskt näringsliv och svensk konkurrenskraft. Trenden går mot ett allt mer tjänstedrivet näringsliv och Unionen arbetar fokuserat med de speciella förhållanden som råder i IT-branschen. Unionen är en drivande aktör inom den svenska IT-politiken IT-frågor bör lyftas högt upp på den nationella politiska agendan. I dagsläget saknas en tillräcklig insikt om de IT-politiska frågornas betydelse för tillväxt och samhällsutveckling. Förbundet har aktivt medverkat i regeringens IT-politiska strategigrupper och varit med att utforma projektet IT utan gränser som drivs av IVA (Ingenjörsvetenskapsakademien). Dessutom har vi initierat flera regionala projekt som handlat om att skapa möjligheter till såddfinansiering för nya IT-innovationer. IT rådet 2003 skapades IT rådet i och med undertecknandet av IT-branschens samarbetsavtal. IT rådet består av ledande företrädare från arbetsgivarna och fackföreningar, däribland Unionen, inom IT-branschen. Syftet är bland annat att tillsammans främja branschens utveckling och lyfta fram frågor som är relevanta för branschens framtid. IT rådet har engagerat sig i IT utan gränser, scorecard.se, jämställdhetsfrågor och kompetensförsörjning. Internationellt På den internationella arenan har förbundet deltagit i aktiviteter som handlat om att stärka de anställdas inflytande när företag omstruktureras. Arbetsmarknaden är global och det är viktigt att det mänskliga perspektivet inte glöms bort när företagen förändras. Vi vill också underlätta för dig som medlem på den globala arbetsmarknaden genom vårt samarbete med fackliga organisationer i andra länder. 5

6 Unionens IT-satsning Unionen finns nära dig som medlem och blivande medlem. Detta visar vi främst genom att vi finns på flera orter i landet och att vi strukturerat genomför arbetsplatsbesök och försöker möta de anställda på sin arbetsplats, där frågorna uppstår. Under en längre tid har Unionen arbetat med extrainsatser på särskilt IT-intensiva orter för att stärka vår närvaro och vår nytta ut till medlem. Detta genomförs framför allt via det arbetsplatsnära arbetet. Unionen belyser även relevanta och viktiga frågor via ökad synlighet i media samt med stödjande lokala seminarier. Under 2007 har vi fokuserat på att stärka individen via en stor kampanj kring kompetens och karriärfrågor inom IT-branschen, där Unionen har särskilt bra tjänster att erbjuda, både på individuell och på kollektiv basis. Rapporter och utredningar Många av de frågor som är viktiga för branschens utveckling i Sverige har IT-branschen gemensamt med andra företag, både inom industri och i tjänstesektor. Unionen har i ett antal rapporter, debattartiklar och seminarier belyst frågor som rör utvecklingen i IT-branschen. Exempelvis har fenomen som jobbflytt, outsourcing, organisationsförändringar i företagens personalfunktion och ekonomiadministration, kompetensutveckling, förändrade investeringsmönster och konsekvenser av utländskt ägande belysts. 6

7 Vad händer i IT-branschen? Stark prispress Den svenska IT-branschen har haft en hög tillväxt under de senaste åren. Den tekniska utvecklingen har varit viktig för att driva på tillväxten i branschen. Dessvärre arbetar utvecklingen i motvind för att öka omsättningen i branschen. Motvinden består i att trots den prestandaökning på hårdvara och mjukvara som sker så har priserna inte ökat utan snarare pressats tillbaka. Idag växer IT-branschen, trots prispress på produkter. Detta beror framför allt på intäkter från tjänster och koncept kopplade till produkter. Detta gör IT-sektorns tillväxt mycket känslig och det är extra viktigt för IT-företagen att leverera rätt erbjudanden och framgångsrika koncept om de ska fortsätta vara lönsamma. Samtidigt har flera företag i IT-branschen långa åtaganden till fast pris och kan inte höja priserna. Vilket leder till en kostnadsjakt och i många fall en flytt av jobb till lågkostnadsländer. Branschen är idag utsatt för ökad konkurrens och prispress från lågkostnadsländer i Asien och Östeuropa. I internationell jämförelse är antalet IT-leverantörer på den svenska marknaden hög vilket också pressar priserna nedåt. Samtidigt sker en ökad efterfrågan på IT-investeringar och bristen på kompetens inom IT-branschen talar för att priserna kan komma att gå upp. Kunderna är prismedvetna och pressar priserna nedåt samtidigt som lönerna pressas uppåt på grund av personalbrist. Samtidigt är personalomsättningen i branschen hög, upp emot 15 procent på vissa företag. Effektivisering och produktivitetstillväxt gynnar IT-branschen Svenska tillverkningsföretag har under lång tid investerat i IT för att öka produktiviteten. Detta har inneburit att den svenska produktiviteten inom till exempel tillverkningsindustrin ligger i framkant internationellt. Under de kommande åren kommer dessa företag emellertid att ändra fokus vad gäller IT-investeringar. IT-investeringar ska i framtiden inte bara effektivisera företagets processer utan även möjliggöra för företag att skilja ut sig från sina konkurrenter samt skapa nya intäkter och långsiktiga kostnadsfördelar. 7

8 IT-investeringar har i allt större utsträckning blivit en avgörande konkurrensfaktor för företagen. IT-system påverkar hur arbetet organiseras och genom övergripande affärssystem vill företaget öka sin kundanpassning och effektivitet. Vid införandet av IT-system är det ofta de tekniska förutsättningarna som styr. Ledningen tar inte tillvara på användarnas kunskap och oftast är köparen och den som ska använda IT-systemet olika personer. Faran ligger i när tekniken styr organisationen istället för tvärtom. Som konsult och leverantör gäller det att förstå branschen, affärsprocesserna samt lyssna på användarna för att kunna leverera en effektiv och konkurrenskraftig IT-investering. Jakt på stordriftsfördelar De senaste åren har det skett många uppköp och förvärv inom IT-branschen, drivkraften är jakten på stordriftsfördelar. Uppköp och förvärv är ofta ett tecken på en viss mognad inom branschen. Frågan är hur ett ökat utländskt ägande kommer att påverka den svenska IT-branschen och Sverige som IT-nation. Ett utländskt ägande innebär ofta att ledning och styrelse finns i ett annat land, ett annat ledarskap, en annan kultur och ett annat arbetssätt. Flera företag inom till exempel affärssystem har konsoliderats. När en affärssystemleverantör blir uppköpt kommunicerar företaget oftast till marknaden att båda affärssystemen kommer att finnas kvar. Men efter en tid läggs det uppköpta företagets affärssystem ned och företaget satsar på det uppköpande företagets affärssystem. Användarna av det nedlagda affärssystemet erbjuds nu att byta till det uppköpande företagets produkt. Outsourcing och offshore outsourcing Effektivisering inom IT-funktionen sker på många företag. Syftet är att minska personalkostnaderna inom IT-avdelningen. Att köpa konsulttjänster, skapa shared service centers och outsourcinglösningar är en vanlig metod för att minska personalen inom IT-funktionen. Detta gör att efterfrågan på konsulttjänster och outsourcinglösningar ökar inom IT-branschen. Efterfrågan på outsourcinglösningar ökar framför allt hos mindre och medelstora företag, detta trots stora problem med kundtillfredsställelsen. När företagen väljer att lägga ut delar av IT verksamheten på en eller flera externa leverantörer minskar så klart även de interna kostnaderna för IT. 8

9 Offshore outsourcing växer ännu inte i samma utsträckning i Sverige som i de engelsktalande länderna. Samtidigt står sig IT-företagen i Sverige väl i konkurrensen gentemot till exempel de indiska IT-företagen. Än så länge kan inte de indiska företagen leverera samma kvalité och strategiska värde som företagen i Sverige. I Indien är det mer standardiserade produkter och processer som levereras. Personalbrist och kompetensbrist Företagen i IT-branschen har svårt att finna personal med rätt kompetens. Det här beror främst på tre saker; För det första, personer som tidigare arbetat inom IT-branschen och som fick gå när bubblan sprack har idag ett annat jobb och en karriär i en annan bransch. För det andra, branschen och universitet samt högskolor har inte lyckats locka blivande studenter till IT-utbildningarna. År 2000 var det runt sökande till IT-utbildningar i Sverige, år 2006 var det runt sökande. Företag i branschen får ta på sig ett stort ansvar för att ha skrämt bort både gamla och nya medarbetare. För det första beror det på företagens beteende mot sina anställda under IT-krisen. För det andra har det under de senaste tre åren talats mycket om globalisering och jobbflytt. Här har framför allt IT-företagen gått i bräschen och talat om hur många jobb företaget ska flytta till lågkostnadsländer. Vem vill satsa på en bransch och ett jobb som förmodligen kommer att flytta till Asien eller Östeuropa om några år? För det tredje, många IT-företag är sämre på att kompetensutveckla sin personal. Mentaliteten är att i högkonjunktur har vi inte tid och i lågkonjunktur har vi inte råd. Tekniken utvecklas snabbt inom branschen och för att hänga med och utvecklas måste företagen kontinuerligt kompetensutveckla sin personal. Många företag har strategin att göra sig av med personal med fel kompetens och anställa personal med rätt kompetens, istället för att kompetensutveckla den personal företaget redan har. IT-branschen präglas idag av ett högt tempo och höga krav. En konsult ses alltid som en stödfunktion och branschen har en slit och släng mentalitet. Drivkraften är ökad konkurrens och företaget är mer rädd om kunden än sin egen personal. 9

10 Rekrytera och behålla personal IT-branschen har ett stort jobb framför sig med att återvinna förtroendet hos de potentiella nya medarbetarna men även för att behålla de duktiga medarbetare företaget har. För att lyckas rekrytera och behålla befintlig personal måste IT-branschens arbetsgivare: Skapa en arbetsmiljö där medarbetare kan utvecklas och känna sig trygga. Se till sina medarbetares behov. Idag handlar det inte bara om höga löner, utan om inflytande över sina arbetsuppgifter och arbetstid, möjligheter till kompetensutveckling och företagskultur. Visa på att branschen har mognat. Visa att det är en stabil bransch med företag som satsar på sina medarbetare. Visa att branschen består av bra arbetsgivare i både hög- och låg konjunk tur. Visa att företagen arbetar långsiktigt med kompetensutveckling. Unionens undersökningar bland medlemmarna inom IT branschen visar att: De viktigaste anledningarna för att byta jobb är: Högre lön Roligare och mer utvecklande arbetsuppgifter Möjlighet till kompetensutveckling Möjlighet att kombinera arbete och fritid Inflytande på arbetsplatsen, lyssnande företagskultur De viktigaste orsakerna till att man trivs på jobbet är: Större utvecklingsmöjligheter Fritt från diskriminering Bra chefer och tydligt ledarskap Möjlighet att påverka sin arbetsplats, och anpassa till sina egna behov 10

11 Framtidens IT-kompetens Rekryteringsbehovet i IT-branschen kommer att öka även om tillväxttakten kommer att minska. Det som talar för ett ökat rekryteringsbehov är ökad efterfrågan inom många segment, medan det som håller tillbaka efterfrågan i viss mån är outsourcing, offshore outsourcing och företags effektiviseringar av IT-avdelningarna. Tidigare har rekryteringsbehovet hållits tillbaka av att konsultbolag haft en låg beläggningsgrad. Idag har i stort sett alla konsultbolag mycket hög beläggningsgrad på sin personal. Kraven på verksamhets- och affärskompetens kommer att öka. De företag som har behov av att rekrytera IT-kompetens det kommande året kommer att framför allt vilja ha konsult-, system-, support- och projektledarkompetens. Även krav på trespråkighet har dykt upp, vilket betyder att de som har en dubbel kompetens är mycket eftertraktade. Detta för att ha en högre förståelse för kundens behov. Kombinationen sjuksköterska och IT-kunskap är som exempel hårdvaluta. Tillgång till Internet och dator Idag har cirka 80 procent av alla som bor i Sverige tillgång till Internet hemma, medan 17 procent saknar tillgång till Internet. Tio procent av Sveriges befolkning har inte tillgång till någon dator. Idag kan 2,5 miljoner svenska hem ansluta sig till en bredbandsuppkoppling och 1,9 miljoner har valt att göra så. I internationell jämförelse har Sverige en hög penetration av bredband, 22 procent av befolkningen har tillgång till bredband. Men jämför vi oss med våra nordiska grannländer har vi sedan 2004 haft en lägre bredbandspenetration och tillväxt av bredband. EU kommissionen har satt som mål att alla EU medborgare ska ha tillgång till bredband Sverige har varit ledande inom e-tjänster från myndigheter eller e- förvaltning men har nu halkat ned till plats nummer sju. Problemet är att tillgången till Internet och dator är en förutsättning för att utvecklingen ska kunna fortsätta. Regeringen har nu tagit bort förmånsdatorn samt saknar en ordentlig strategi för utvecklingen av IT-infrastruktur och bredband. 11

12 Viktiga avtalsfrågor som Unionen driver i IT-branschen Teckna kollektivavtal Inom branschen finns för många små och medelstora företag som saknar kollektivavtal. En anledning är att det fortfarande är en relativt ung bransch med många nystartade företag. Saknas kollektivavtal på ett företag är medlemmarna där mer utsatta för konjunktursvängningar, då avtalslösa företag inte måste genomföra årliga löneökningar. Risken med en bransch där många företag saknar kollektivavtal är att villkoren i branschen kan dumpas då dessa avtalslösa företag kan dra ner på sina kostnader genom att strunta i årlig löneökning, pensionspremier (ITP) samt extra föräldralön, och därmed kan bjuda under konkurrenter i upphandlingar. Att öka antalet IT-företag som har kollektivavtal är en viktig del i arbetet för att öka förtroendet för branschen. Fördelen med kollektivavtal vad innebär det för dig? Föräldralön upp till 90 procent av lönen. Bättre pension. Försäkringar, bland annat ekonomisk kompensation vid arbetsskada. Trygghetspaket, bland annat ekonomisk kompensation samt hjälp till nytt jobb. Tydligare regler om lön, arbetstid, övertid, semester, kompetensutveckling mm kort sagt ordning och reda samt rättvisa på jobbet. Rätt till förhandling om lön och löneökning varje år. Möjlighet till inflytande, påverkan och rätt till information. Ett golv för dina villkor på jobbet som arbetsgivaren inte får gå under. Unionen arbetar för: att öka antalet IT-företag som har kollektivavtal. att öka antalet klubbar och förtroendevalda ute på företagen. 12

13 Fungerande löneavtal Många IT-företag har inte ett fungerande lönearbete. Unionen arbetar hårt med att förbättra löneprocessen inom branschen. Unionen arbetar för: att alla ska veta varför man får den lön man får genom kvalitetssäkrade lönesamtal. kontinuerlig reallöneökning. att man ska ha en grundlön som man kan leva på både i hög- och lågkonjunktur vilket konkret innebär att inte allt för stor del utgörs av bonus och provision. Arbetstid Inom IT-branschen ställer arbetsgivarna allt oftare krav på dygnet runt service. Beredskap, skift och nattarbete blir allt vanligare. Unionen arbetar för: att övertidsarbete ska kompenseras. att arbetstidsavtalen ska vara anpassade till branschens förutsättningar. att ersättningarna ska vara rimliga. att motverka förekomsten av split shift, ej sammanhängande arbetstid. att lagar och avtal följs för att säkerställa en god arbetsmiljö och god hälsa för medlemmarna inom IT-branschen. Trygghet IT-branschen har under 2000-talet varit turbulent med både massuppsägningar och brist på kompetens. För att branschen ska verka attraktiv och locka folk till utbildningarna måste den bättra på sitt rykte vad gäller trygghet och långsiktighet. Unionen arbetar för: att lagar och avtal följs. att motverka förekomsten av att arbetsgivarna köper ut individer som inte passar. 13

14 Jämställdhet Kvinnor är fortfarande underrepresenterade inom det tekniska området, vilket kanske är kärnan till problemet med jämställdheten inom branschen. Detta får naturligtvis stora konsekvenser och bidrar till en könsuppdelad arbetsmarknad. Kulturen och kraven i IT-branschen skapar tyvärr hinder för föräldrar i allmänhet och kvinnor i synnerhet att kunna kombinera familjeliv och arbetsliv. IT- och teknikutbildningarna är idag den enda utbildningssektorn som är så tydligt mansdominerad med uppemot 70 % män. Kvinnor tjänar cirka kronor mindre än män i jämförbara yrkesgrupper. Unionen arbetar för: Att öka antalet månader som man som anställd får föräldralön. I avtalsrörelsen 2007 ökades antalet månader då man får föräldralön från tre till fyra månader. Att säkerställa att den som kommer tillbaka från föräldraledighet inte får en försvagad löne- och karriärutveckling. I 2007 års avtalsrörelse skrevs det in att arbetsgivaren måste se över kompetensutvecklingsbehovet hos den som kommer tillbaka från sin föräldraledighet. Att alla företag ska genomföra lönekartläggningar. Detta för att identifiera och eliminera osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Ledarskap IT-branschen präglas av nyskapande, stor personalomsättning och turbulens. Detta gäller även för cheferna. En bra arbetsplats kräver bra chefer. Unionen arbetar för: att i avtal tydliggöra vilka krav som ställs på chefen. att stödja chefer i sitt arbete. att ta fram material om vad som bland annat krävs för ett bra lönesamtal, utvecklingssamtal, arbetsmiljö och kompetensutveckling. 14

15 Utveckla den svenska IT-branschen Ett företags möjligheter att utvecklas och överleva beror på många samverkande faktorer. Det handlar om hur företaget ägs och sköts och om de anställdas kompetens samt om företagets förmåga att sälja sina produkter och tjänster. För att ett företag ska ha goda möjligheter att växa krävs mycket av företaget, men det handlar också om dess marknader och om de förutsättningar som ges av omgivningen, exempelvis i form av kunskap och kapital samt i form av regelverk. IT-branschen är en betydelsefull bransch med många möjligheter. För att ta vara på dessa på bästa sätt har Unionen följande förslag: Kontinuerliga investeringar i FoU, marknad och kompetens Investeringar i FoU, marknad och kompetens är en förutsättning för långsiktigt konkurrenskraftiga IT-företag. Dessa investeringar är ett sätt för företagen att möta den ökande globala konkurrensen, eftersom dessa konkurrensfaktorer är svåra att snabbt kopiera. Gemensamt för dessa investeringar är att de måste skötas kontinuerligt för att ge bästa effekt. Om företaget missköter investeringarna går det inte att snabbt ta igen det företaget förlorat i konkurrenskraft. I IT-branschen står nya produkter för en större del av omsättningen och marknaden ställer ökade krav på att ständigt leverera nya eller förbättrade produkter och tjänster. IT-företag med en hög produktutvecklingstakt måste göra stora satsningar på FoU. Att få fram nya produkter och hävda sig i konkurrensen är ett långsiktigt arbete. Att minska satsningarna på FoU kan därför öka lönsamheten på kort sikt, men hota företagets framtida konkurrensförmåga. Det är också svårt att på kort tid hämta in eftersatta investeringar i FoU. Marknadsinvesteringar är ofta avgörande för lönsamheten i företaget och satsningar på varumärket är en viktig del av företagets prispolitik och ställning på marknaden. Varumärken byggs upp genom långsiktiga marknadsinvesteringar och det tar tid att etablera ett starkt varumärke. Med IT-branschens snabba förändringstakt är företagens investeringar i kompetens en nyckelfaktor för företagens konkurrensförmåga och överlevnad. Många företag i IT-branschen är tjänsteföretag där personalen är företagets främsta resurs. Då är satsningar på kompetensutveckling en betydelsefull investering. Företaget bär ansvaret för att skapa 15

16 förutsättningar för kompetensutveckling och medarbetarna har ett ansvar att ta tillvara de möjligheter till kompetensutveckling som erbjuds. Offensiva satsningar på ett innovativt och kunskapsintensivt samhälle Den utbildning som erbjuds av samhället ska svara mot individens, näringslivets och samhällets behov. Därför måste satsningar ske för att göra IT-utbildningar och tekniska utbildningar mer attraktiva. Unga måste även få insikter, kunskaper och intresse för att starta och driva företag. Universitet och högskolor måste bli bättre på att samverka med näringsliv, fackliga organisationer och andra samhälleliga aktörer. Samverkan ska ske i syfte att skapa nya och växande företag särskilt inom högteknologiska områden samt inom kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Det är angeläget att utreda och överväga ett antal förändringar i skattesystemet för att förbättra företagsklimatet samt skapa regler som gör det lättare för mindre företag i IT-branschen att investera. Det finns anledning att underlätta för småföretagens kapitalförsörjning, särskilt i tidiga skeden. Dessutom bör samhället tillhandahålla mer kapital för tidig utveckling av nya idéer genom exempelvis offentliga beställningar samt forskningsprogram. Samhället måste ta ansvar för att skapa en bättre tillgång till såddkapital för tidiga investeringar i småföretag i IT-branschen. Offentliga beställningar bör fungera som en motor för innovation och tillväxt inom IT-branschen. En viss del av dessa offentliga beställningar ska ges till små och medelstora företag för utveckling av koncept med god innovationshöjd och stor kommersialiseringspotential. Kvinnor är underrepresenterade i IT-branschen. Det gäller bland såväl nya som etablerade företagare. Det är angeläget att få flera kvinnor att starta eget företag. I första hand bör kvinnors företagande gynnas genom allmänna förbättringar av företagandets villkor. Samtidigt behövs det särskilda åtgärder för att ta vara på kvinnors innovationskraft och entreprenörskap. Detta arbete handlar främst om att bryta traditionella könsmönster genom att stimulera fler kvinnor att söka till IT-utbildningar och tekniska utbildningar. Det handlar också om att förbättra kvinnors möjligheter till finansiering, att ge stöd till affärsutveckling och om att visa goda förebilder. 16

17 En offensiv och långsiktig IT-politik Det finns många möjligheter att påverka utvecklingen av IT-branschen i Sverige. Det politiska ledarskapet spelar en stor roll både när det gäller förmågan att skapa innovativa miljöer och säkra en god kompetens försörjning. Vi måste skapa förutsättningar för att få fram unika produkter inom IT-branschen. I den globala konkurrensen är svårkopierade högteknologiska produkter av yttersta vikt. Vi måste vända trenden och göra IT och teknik till ett högintressant val på universitet och högskolor. Tillgången på kvalificerad kompetens måste öka. Vi måste få flera att ta steget och våga starta eget företag. Vi är världens mesta IT-användare och har både bredd och spetskompetens inom en mängd olika IT-områden. Vi måste skapa strukturer för möten mellan de som genererar idéer och de som kan förverkliga idéerna. Inom IT-politiken finns ett tomrum att fylla. Sverige är duktiga på IT och regeringen har en viktig uppgift att visa upp detta både nationellt och internationellt. Regeringen måste återta det IT-politiska ledarskapet och skapa en tydlighet i att IT-branschen är viktig för Sverige. 17

18 Elisabeth Bull, Sölvesborg. Serviceplanerare, WM-data, Bromölla. Ledamot i klubbstyrelsen och regionstyrelsen. Gymnasieekonom, nätverkstekniker. Medlem sedan Spännande och väldigt kommunikativt så beskriver Elisabeth Bull sitt jobb. Hon dirigerar WM-datas närservicetekniker från Gävle och norrut, ett arbetsledarskap på distans med mycket telefonkontakter, främst med teknikerna men också kunder. WM-data grundades 1969 och har således en bra grund att stå på. För ett år sedan köptes det upp av ett snarlikt brittiskt företag och byter namn till Logica i februari. Verksamheten finns i 40 länder med drygt medarbetare. Det blir en del outsourcing, som vi mer ser som en möjlighet till utveckling än ett hot, säger Elisabeth som tycker det är viktigt att tillsammans värna om det som finns, som kollektivavtalet. Hon ser mervärdet av en egen klubb med förhandlingsmandat gentemot arbetsgivaren. Vi kan företräda medlemmarna lokalt och via vårt samarbetsavtal genom vårt fackliga råd. Gemensam styrka, bra försäkringar Erik Cimini, Stockholm. Projektledare ekonomisystemet SAP, IBM, Stockholm. Fil kand i psykologi, projektledarutbildning, branschkurser. Medlem sedan Erik Ciminis jobb är periodvis intensivt, dynamiskt, utmanande, spännande, ofta lite stressigt. Branschen är rörlig, otrogen, utmanande och global. I framtiden regerar Indien, följt av Kina och Korea. Utmaningen är att se Sverige i ett globalt perspektiv. Vi har nog en fördel i goda engelskkunskaper och att vi talar svenska, en fördel för stora svenska företag som köper IT-tjänster. Vårt sinne för koordination, demokrati och rättvisa kan också skilja oss från andra länder. Erik Cimini har flera argument för att vara medlem i Unionen: tillgången till a-kassan med den bästa inkomstgarantin, fackets bidrag till en bättre arbetsmiljö, aktivt ställningstagande, information om diskussioner med arbetsgivaren och facket som ombud gentemot arbetsgivaren. När jag var långtidssjuk hörde facket efter hur jag mådde, om jag behövde hjälp, om jag fick stöd från arbetsgivaren. 18

19 Lite fakta om IT-branschen I Sverige finns cirka företag inom IT-branschen. Antalet anställda uppgår till ungefär Den svenska IT-branschen omsätter cirka 150 miljarder kronor. Bilden nedan visar fördelningen av anställda inom olika sektorer inom IT-branschen. De flesta företag inom IT-branschen arbetar med konsultverksamhet. Exempel på företag inom IT-konsultverksamhet i Sverige är TietoEnator, WM-data, IBM, Semcon, Systeam och Teleca. Därefter kommer företag som arbetar med utgivning av programvara och företag som arbetar med databehandling. Utgivning av programvara 17% Underhåll och reparation av kontors- och bokföringsmaskiner samt databehandlingmaskiner 4% Övrig datoranknuten verksamhet 1% Databasverksamhet 2% Databehandling 10% Konsulter 66% Källor: Anställda och förtroendevalda inom Unionen, IVA, SCB, Affärsvärlden, Computer Sweden, Dataföreningen, Exido 19

20 Unionen är ett helt nytt fackförbund, bildat av HTF och Sif den 1 januari Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund. Vi är cirka medlemmar, varav förtroendevalda i över företag och organisationer. Unionen finns i allt från stora internationella koncerner till små familjeföretag. Vår vision är att skapa trygghet, framgång och glädje i arbetslivet. Tnr: 1015:1. ISBN: Jan ex. Produktion: Blomquist & Co. Foto: Lena Granefelt. Tryck: Ekotryckredners Olof Palmes Gata Stockholm Tel Om IT-branschen ingår i en serie skrifter om branscher våra medlemmar finns i. Skrifterna beskriver branschen, frågor som vi i Unionen driver och förslag för att utveckla branschen och våra medlemmar. Du kan beställa övriga skrifter på

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn Löneprocessen inom privat sektor Som förtroendeman är du motorn Rätt lön? Kontakt: Vi har ett kansli med skickliga ombudsmän och jurister. Alla medlemmar har tillgång till expertisen som finns i förbundets

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Tjänstemännens IT-miljö. Ett steg fram och två steg tillbaka

Tjänstemännens IT-miljö. Ett steg fram och två steg tillbaka Tjänstemännens IT-miljö Ett steg fram och två steg tillbaka 1 2 Förord............................................................... 4 Satsa på en bättre IT-miljö det gynnar företagen, medarbetarna och

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

40-talisternas uttåg och 80- talisternas intåg. Vad ställer det för krav på företagen vad gäller lönesättning och strategiskt hr-arbete

40-talisternas uttåg och 80- talisternas intåg. Vad ställer det för krav på företagen vad gäller lönesättning och strategiskt hr-arbete 40-talisternas uttåg och 80- talisternas intåg. Vad ställer det för krav på företagen vad gäller lönesättning och strategiskt hr-arbete Var är alla jobbarna? Kan man köra ett sågverk själv? Arbetare

Läs mer

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan.

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. En kartläggning av svenska it-projekt April 2007 Projectplace International AB www.projektplatsen.se Innehållsförteckning FÖRORD...3 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

En politik för. Olof Palmes Gata 17 105 32 Stockholm Tel +46 8 504 15 000 www.unionen.se

En politik för. Olof Palmes Gata 17 105 32 Stockholm Tel +46 8 504 15 000 www.unionen.se Tnr: 1856:1. ISBN: 978-91-7391-348-5. Oktober 2012. 3 000 ex. Produktion: Blomquist & Co. En politik för Rapporten Granskning av hållbarhetsredovisningen i 25 svenska storföretag analyserar och beskriver

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Personalpolitik Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2005-06-16, Kf 39/05 Ansvar Personalchef Personalpolitik Kävlinge

Läs mer

RIKET 2015 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN. Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram

RIKET 2015 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN. Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN RIKET 2015 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och Lackerarnas

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen Diskussionsunderlag Avtalsdiskussion på arbetsplatsen AVTAL 2016 2 Ta chansen att påverka! Kollektivavtalen ger oss en gemensam bas för anställningsvillkoren. Kollektivavtalen skapar förutsättningar för

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

Barn, kompetens och karriär

Barn, kompetens och karriär Barn, kompetens och karriär 1 2 Förord Ett föräldravänligt arbetsliv gynnar alla. Unionen har tidigare publicerat ett flertal rapporter för att kartlägga småbarnsföräldrars vardag och mäta föräldravänligheten

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

Avtalen klara! Det här betyder det för dig

Avtalen klara! Det här betyder det för dig Avtalen klara! Det här betyder det för dig 1 2 ST, 2007. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafi ska, december 2007. Upplaga: 63 000 ex. Beställ fl er exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52

Läs mer

Gränslösa föräldrar. en studie om föräldraskap och arbetstid

Gränslösa föräldrar. en studie om föräldraskap och arbetstid Gränslösa föräldrar en studie om föräldraskap och arbetstid 1 2 Gränslösa föräldrar en studie om föräldraskap och arbetstid Alla, oavsett kön, bör ha samma möjligheter att delta på lika villkor i arbetslivet.

Läs mer

Samordna avtalsförhandlingar

Samordna avtalsförhandlingar Avtalsförhandlingar och dialog mellan arbetsmarknadens parter inom offentliga tjänster EPSU:s 4:e avtalskonferens Samordna avtalsförhandlingar En översikt av EPSU:s nuvarande avtalspolitik och förslag

Läs mer

PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Generation Ordning

PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Generation Ordning 1 PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Företaget måste förtjäna lojalitet Ifrågasätter auktoriteter Frågar varför Kräver insyn och transparens Förväntar sig tillit Vill ha varierande arbetsuppgifter

Läs mer

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2015 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och Lackerarnas

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Innehållsförteckning Inledning 3 Lön och lönevillkor 4 Kollektivavtal och arbetsrätt 5 Skatter 6 Socialförsäkringar 7 Inkomstpolitiska programmet / 2012-11-18/20 Inledning Sverige

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014

Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014 Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014 Verksamhetsidé Ledarna är en organisation för chefer. Chefen har en avgörande inverkan på verksamheters effektivitet, produktivitet, innovationsförmåga och arbetsmiljö.

Läs mer

Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget. www.sverigesingenjorer.se November 2009

Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget. www.sverigesingenjorer.se November 2009 Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget www.sverigesingenjorer.se November 2009 Förord Parterna är ense om vikten av att den lokala lönebildningsprocessen vidareutvecklas och genomförs enligt intentionerna

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiska programmet / 2008-11-23/25 1 Inledning Löneskillnader påverkar inkomstfördelningen och därmed också fördelning av möjligheter till konsumtion. Till detta kommer

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

Idé och Framtid. Idé & Framtid

Idé och Framtid. Idé & Framtid Idé & Framtid 1 Idé och Framtid fastställt vid kongressen 2010 2 Ledarna Sveriges chefsorganisation Idé & Framtid Verksamhetsidé Chefen gör skillnad Ledarna gör skillnad för chefen Bra chefer och ett gott

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx personal som handelsvara? Xxxxxxxxxx Tjänstemännens IT-miljö personal som 2013 handelsvara? ingen ljusning i sikte Xxxxxxxxxx personal som handelsvara? Xxxxxxxxxx personal som handelsvara? Xxxxxxxxxx

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

TEMPEN I MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2013. - Företagen saknar kompetent personal fler elever behövs till gymnasiets fordons- och transportprogram

TEMPEN I MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2013. - Företagen saknar kompetent personal fler elever behövs till gymnasiets fordons- och transportprogram TEMPEN I MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2013 - Företagen saknar kompetent personal fler elever behövs till gymnasiets fordons- och transportprogram Innehåll Stort rekryteringsbehov i motorbranschen... 3 Kort

Läs mer

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke Carina Wirth Personalstrateg 044-309 3058, 0768-87 06 59 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-05-07 Dnr 0900843 1 (5) Handlingsplan för att stärka s varumärke Vad är ett arbetsgivarvarumärke? Förstärkning

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Innehållsförteckning

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund.

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Förslag Idéprogram Meningen med föreningen Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Journalistförbundet ska som fackförbund ta tillvara sina medlemmars fackliga, ekonomiska och

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

AVTAL 2016. Diskussionsunderlag Regionala avtalskonferenser

AVTAL 2016. Diskussionsunderlag Regionala avtalskonferenser AVTAL 2016 Diskussionsunderlag Regionala avtalskonferenser 2 Inledning 2016 är det dags att förhandla om kollektivavtalen igen det är dags för en ny avtalsrörelse, den fjärde Unionen genomför. Inför och

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Avtalsyrkande avtalsrörelsen 2012 - KFS

Avtalsyrkande avtalsrörelsen 2012 - KFS Britta Kärnström Löner och yrkesvillkor Sida 1 Avtalsyrkande avtalsrörelsen 2012 - KFS Inledning Vi i Vision värnar om den svenska välfärden vilken skapar trygghet och välmående för både medborgare och

Läs mer

Kurser höst 2014. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten

Kurser höst 2014. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten Kurser höst 2014 För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten Kunskap skapar trygghet och ger kraft Unionens kurser är en viktig del i din kompetensutveckling. De

Läs mer

Syfte. Aktiv som ombud. Rekrytera. Medlemsdialog. Samverka. Coacha

Syfte. Aktiv som ombud. Rekrytera. Medlemsdialog. Samverka. Coacha 1 Vision- ombud 2 Syfte Aktiv som ombud Rekrytera Medlemsdialog Samverka Coacha 3 Mål Facklig ledare i Vision Kunskap om Vision Ha dialog med medlemmar, blivande medlemmar och nyanställda Rekrytera medlemmar

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer