Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET av 10 fick nytt jobb!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb!"

Transkript

1 Årsredovisning 2013 SID 4 SÅ GICK DET av 10 fick nytt jobb! SID 12 INTERVJU Viktigt med en tidig kontakt i processen. SID 19 FRAMGÅNGSFAKTORER Aktivera ditt nätverk och var aktiv! EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Året som gått 3 Så gick det under Det här är Trygghetsavtalet 6 Det här är Trygghetsstiftelsen 7 Att arbeta på Trygghetsstiftelsen 8 Trygghetsstiftelsens Rekryteringsservice 9 Så här går arbetet till Första kontakten med myndigheten Gemensam information Myndighetens anmälan Första mötet mellan kund och konsulent Kundaktiviteter Fortsatt arbete framgångsfaktorer Ekonomiskt stöd vid arbetslöshet Utvärdering och lärdom på myndigheten En mötesplats för arbetsgivare och fackliga 22 Årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse 26 Flerårsöversikt Resultaträkning 27 Balansräkning 28 Kassaflödesanalys 29 Ekonomisk redovisning och Resultatredovisning 30 Balansräkning 31 Kassaflödesanalys 32 Noter 33 Revisionsberättelse 37 Styrelse Huvudkontor Stockholm Trygghetsstiftelsen Box Stockholm Besöksadress: Kungsgatan 57 A, 5 tr Telefon: Fax: Kundtjänst: E-post: Internet: Organisationsnummer: Utgiven av: Trygghetsstiftelsen en kollektivavtalsstiftelse Redaktion: Karin Bobert och Siv Ericson Grafisk form och produktion: Ineko AB Foto: Magnus Pehrsson, Lars Trangius, Jonathan Holmberg, Torbjörn Zadig Tryck: Ineko, Stockholm april 2014/206573, Upplaga TRYGGHETSSTIFTELSEN

3 Året som gått DET ÄR ROLIGT att börja summera det gångna året med att av de nya kunder som kom in till stiftelsen under året var det fler än 8 av 10 som fann en ny lösning! Vi kunde dessutom under slutet av året se en fortsatt positiv trend och jämfört med föregående år har tiden som våra kunder söker arbete kortats. Det är verkligen en glädje att se de möjligheter Trygghetsavtalet skapar. Genom ett stöd som kan anpassas till varje enskilds behov får vi gång på gång bekräftelse på hur betydelsefullt det är för kunderna och deras möjligheter att snabbt komma till ett nytt arbete. Inflödet under året har ungefär motsvarat tidigare år och uppgick till drygt kunder. En intressant iakttagelse är att uppsägningar på grund av arbetsbrist utgjort en mindre del av det totala inflödet jämfört med gruppen vars anställningar avslutats på grund av tidsbegränsade arbeten. Ytterligare en påtaglig utveckling under året är att inflödet dominerats av universitets- och högskolesektorn som utgjort 74 procent av det totala inflödet. För att möta det förändrade inflödet har Trygghetsstiftelsen under de senaste tre åren arbetat intensivt med att utveckla verksamheten och våra tjänster mot olika kundgruppers specifika behov. Konkret innebär detta att vi 2013 har haft en verksamhet som kan möta disputerade doktoranders behov och att vi har en metodik som snabbt tillåter oss att styra om insatserna mot nya målgrupper. Det är oerhört viktigt att myndigheter och kunder som har rätt till stöd kan använda de tjänster som stiftelsen erbjuder. År 2012 såg vi att kännedomen, särskilt hos arbetsgivarrepresentanter, sjunkit. Detta tog vi på stort allvar och har under året vidtagit många aktiviteter för att öka kännedomen. Bland annat gjorde vi ett flertal besök på myndigheter. Skälen till att kännedomen sjunker beror bland annat på att stiftelsens kontaktpersoner ändras och att dessa behöver få introduktion i verksamheten. Ett annat skäl är att det andelsmässigt är färre myndigheter som genomfört uppsägningar och därmed har våra naturliga kontaktytor minskat. Den verksamhet som vi utvecklat för att skapa mötesplatser för kunskaps- och erfarenhetsutbyte för arbetsgivare och fackliga representanter är viktig ur flera perspektiv. Det bekräftas också av det mycket höga deltagandet under året. Att dessutom 9 av 10 av dessa uppger att man varit mycket nöjd med aktiviteterna är fantastiskt roligt. Effekterna av dessa möten är fler. Dels bygger vi kunskap och nätverk i omställningsfrågor och dels ökar vi kännedomen om vilket stöd stiftelsen kan utgöra. Kontinuerlig utveckling av vår verksamhet är en strategiskt viktig fråga för oss! Utvecklingen sker i samverkan med kunder och myndighetsrepresentanter. Kontinuerliga samtal och enkätmätningar ger underlag till hur vi kan vässa oss än mer. I år har vi fortsatt att sjösätta många av de tidigare identifierade utvecklingsbehoven. En annan pågående utveckling just nu är dialogen kring ett nytt avtal. I detta sammanhang bör nämnas att arbetsgivarparten i år sa upp Trygghetsavtalet och att intensiva förhandlingar pågår mellan parterna för att utveckla och finna ett fortsatt bra avtal för våra myndigheter och de kunder som kommer till oss. Det nya avtalet beräknas vara på plats i mitten av Avslutningsvis vill jag tacka alla myndighetsrepresentanter arbetsgivare som fackliga representanter för ett fint samarbete under året. Jag vill även tacka våra fantastiska samarbetspartners och stiftelsens medarbetare som med ett genuint och stort engagemang gör allt vad de kan för att ingjuta mod och framtidstro hos våra kunder. Varmt tack, jag ser fram emot ett fortsatt fint samarbete under 2014! CAROLINE SÖDER VD, TRYGGHETSSTIFTELSEN ÅRSREDOVISNING

4 Så gick det under 2013 Målsättningen överträffades 8 av 10 fick nytt jobb Under 2013 fick 77,9 procent av de tillsvidareanställda ett nytt jobb eller annan lösning innan uppsägningstidens slut. 85,2 procent av de tidsbegränsat anställda fick en lösning inom 9 månader från uppsägningen. Resultatet 2013 överträffade målsättningen som var satt till 75 procent. SNABBARE LÖSNING Glädjande kan konstateras att det gick ännu snabbare för kunderna att få ett nytt jobb eller en annan lösning 2013 än Sex månader efter registreringen hade 8 av Lösta Olösta tillsvidareanställda och 9 av 10 tidsbegränsat anställda hittat en lösning. Efter ett år var siffrorna 90 respektive 97 procent. FULL AKTIVITET OCH ÖKAT FOKUS PÅ INDIVIDEN Trygghetsstiftelsen har under året fortsatt att anpassa och utveckla utbudet till målgrupperna. Seminarier har målgruppsanpassats och programverksamheten har utvecklats till att bli än mer individanpassad. Antalet deltagare i individuella program och aktiviteter har ökat jämfört med 2012 medan antalet deltagare i grupprogram har minskat. Tillsvidare Tidsbegränsade EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING Stiftelsen har under året fortsatt vara en arena för kunskapsutbyte i omställningsfrågor för arbetsgivare och fackliga representanter. Mötesplatser för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, seminarier och omställarutbildningar har anordnats för 368 arbetsgivare och fackliga representanter. Deltagarna har exempelvis lärt sig mer om medarbetarskap och vad strategiskt förändringsledarskap kan innebära. Dessutom har informationer om trygghetsavtalet genomförts. GOD NYTTA OCH HÖG NÖJDHET 9 av 10 kunder, arbetsgivare och fackliga representanter som haft kontakt med Trygghetsstiftelsen ger betyget fyra eller fem på en femgradig skala när det gäller nöjdhet. Och bland de som under året har gått på våra aktiviteter och program är än fler nöjda. Bland de kunder som t ex gått programmet Nytt jobb är hela 96 procent mycket eller ganska nöjda och 92 procent tycker att de haft stor hjälp av stödet från Trygghetsstiftelsen då de ska hitta ett nytt arbete. 4 TRYGGHETSSTIFTELSEN

5 ANMÄLDA KUNDER Antalet personer som sägs upp inom den statliga sektorn och omfattas av Trygghetsavtalet har de senaste åren legat runt 2 200, så även i år. Under 2013 anmäldes personer till Trygghetsstiftelsen varav 3 av 4 kom från ett universitet eller en högskola. UH-sektorns dominans innebär att antalet och andelen som är yngre än 35 år fortsätter att öka jämfört med tidigare år. Idag är 35 procent (31 %) av alla anmälda yngre än 35 år. Detta medför att snittåldern har minskat med ett år jämfört med Idag är snittåldern för de anmälda kunderna 41 år. Allt sedan 2006 har fler kvinnor än män anmälts till Trygghetsstiftelsen. Under 2012 var det ett omvänt förhållande, fler män än kvinnor sades upp. Idag är det återigen fler kvinnor än män som anmälts till stiftelsen. Det beror framför allt på att många kvinnor lämnade sin anställning inom akademin, Trafikverket och CSN. ANMÄLDA KUNDER Antal Kvinnor 49 % 51 % Män 51 % 49 % Tillsvidareanställda 48 % 37 % Tidsbegränsat anställda 52 % 63 % Snittålder 42 år 41 år AKTUELLA KUNDER Aktuella kunder är de som anmälts till Trygghetsstiftelsen och ännu inte fått en permanent lösning. Vid utgången av 2013 bestod den totala stocken kunder av personer, vilket är något fler jämfört med hur det såg ut vid utgången av Det beror främst på att fler fått tillfälliga arbeten, vilket inte räknas som en permanent lösning. Bland aktuella kunder har hälften en tillfällig lösning eller är i målinriktad åtgärd. De allra flesta av dem har en Hög nöjdhet 9 av 10 kunder, arbetsgivare och fackliga representanter som haft kontakt med Trygghetsstiftelsen ger betyget fyra eller fem på en fem gradig skala när det gäller nöjdhet. tillfällig anställning. Andra är på praktik, inskolning, utbildning eller håller på att starta upp ett eget företag. I jämförelse med 2012 är det 2013 en högre andel som har ett tillfälligt arbete. Samtidigt är en lägre andel arbetslösa. UTFLÖDET AV KUNDER Utflödet anger hur många personer som fått en permanent lösning och därmed lämnat avtalet. Under 2013 lämnade färre kunder avtalet med en permanent lösning än det har varit de senaste åren. Totalt var det personer som flödade ut (jmf med personer år 2012). Majoriteten var tidigare anställda inom UH-sektorn. Kunderna har 2013 hittat ungefär samma typ av lösningar som En något högre andel har fått arbete inom statlig sektor och något färre har avböjt kontakt varav de flesta har fått en ny anställning, vanligen ytterligare en tidsbegränsad anställning inom UH-sektorn. Att andelen disputerade doktorander fortsätter att öka bland de utflödade får effekten att andelen yngre än 35 år ökar med 1 procentenhet till 23 procent av utflödet. Snittåldern ligger dock kvar på 45 år. Andelen kvinnor minskar men de utgör fortfarande en majoritet av utflödet (53 %). 84 procent fick ett nytt arbete, en annan lösning eller startade eget företag medan andelen som gick i pension ligger kvar på en relativt låg nivå, det vill säga 11 procent jämfört med 16 procent 2011 och 17 procent UTFLÖDE I % Statligt jobb Privat jobb Kommunalt jobb 7 7 Startat eget företag 4 4 Avböjt kontakt Pension Lång utbildning 1 1 Övrigt 2 4 Av de kunder som fick ett nytt arbete 2013 (av de vi känner till), fick 44 procent en ny statlig anställning vilket är i nivå med hur det har sett ut tidigare, undantaget 2012 då endast 41 procent fick en ny statlig anställning Statligt jobb 41 % 44 % Privat jobb 43 % 40 % Kommunalt jobb 16 % 16 % ÅRSREDOVISNING

6 Det här är Trygghetsavtalet Trygghetsavtalet är ett kollektivavtal för statsanställda. Avtalet togs fram av Arbetsgivarverket och de fackliga organisationerna och började gälla TRYGGHETSSYSTEMET Målet med trygghetssystemet är att så långt möjligt skapa förutsättningar för att ingen anställd ska bli arbetslös till följd av arbetsbrist. Trygghetsavtalet omfattar den som sägs upp på grund av arbetsbrist och som i minst ett år i följd har haft en tillsvidareanställning inom det statliga avtalsområdet. Eller den som inte väljer att flytta med när verksamheten omlokaliseras till annan ort och har haft en eller flera anställningar under sammanlagt minst ett år. Trygghetsavtalet gäller maxi malt i sju år från och med att den statliga anställningen upphörde. FÖREBYGGANDE ARBETE Vid risk för uppsägning kan stiftelsen under vissa förutsättningar stötta med utbildning så att den som eventuellt ska sägas upp i stället kan få nya arbetsuppgifter hos sin nuvarande arbetsgivare. Normalt sker det genom en delfinansiering mellan arbetsgivaren och Trygghetsstiftelsen. NYTT ARBETE De allra flesta vill ha nytt arbete så fort som möjligt. Med den enskilde planerar vi vägen till nytt jobb i ett första kartläggningssamtal. Trygghetsstiftelsen erbjuder sedan en rad jobbsökaraktiviteter, syftet med det är att så långt som möjligt stödja den enskildes ansträngningar att hitta en ny försörjning. Avtalet ger även möjlighet till individuella lösningar som inskolningslön, praktik, hjälp att starta eget företag, kompletterande utbildning eller omskolning. RÄTTIGHETER ENLIGT TRYGGHETS AVTALET Förlängd uppsägningstid har de som är uppsagda, som varit tillsvidareanställda och omfattas av trygghetsavtalet som mest är tiden dubbelt så lång som lag och kollektivavtal annars säger. Avgångsersättning, AGE, är en utfyllnad av a-kassan vid arbetslöshet. Avgångsersättning blir aktuellt när den tidigare lönen är högre än a-kassetaket. Villkoren följer gällande a-kassesystem. Inkomsttrygghetstillägg, ITT, har den rätt till som fått en ny tillsvidareanställning med lägre lön inom fem år från den sista anställningsdagen. ITT kan man få under maximalt fyra år. Vid en ny tidsbegränsad anställning kallas det löneutfyllnad. Efterskydd innebär att man kan få hjälp på nytt från stiftelsen vid en ny uppsägning om man fått en tillsvidareanställning utanför det statliga avtalsområdet där det saknas ett trygghetssystem. Efterskyddet gäller i sju år från den dagen man slutade sin statliga anställning. Efterskyddet gäller bara för den första nya anställningen. Pensionsersättning är en rättighet för den som fyllt 61 år vid uppsägningstidens slut, som har haft en tillsvidareanställning och väljer att inte stå till arbetsmarknadens förfogande. Detta förutsätter dock att arbetstagaren inte har tackat nej till en liknande anställning hos arbetsgivaren. Särskild pensionsersättning kan beviljas den som var minst 55 år när uppsägningstiden löpte ut, har fyllt 61 år, och inte längre har rätt till ersättning från a-kassan. Särskild pensionsersättning beviljas efter prövning av TA-nämnden. Uppsagt avtal Trygghetsavtalet sas upp den 19 juni Avsikten med uppsägningen var att omförhandla avtalet. Förhandlingar mellan parterna har skett under hösten. Trygg hetsavtalet fortsätter att gälla till dess att ett nytt avtal är slutet, men längst till och med den 18 juni TRYGGHETSSTIFTELSEN

7 Det här är Trygghetsstiftelsen När en statsanställd blir uppsagd på grund av arbetsbrist är det Trygghetsstiftelsens uppgift att om möjligt skapa förutsättningar för att han eller hon inte ska bli arbetslös. Detsamma gäller när någon till följd av omlokalisering väljer att inte följa med till den nya orten. Stiftelsen strävar efter att vara en kompetent aktör och samverkanspartner i statligt omställningsarbete och erbjuder: uppsagda individuellt stöd som effektivt bidrar till nytt arbete eller annan lösning anslutna verksamheter stöd som bidrar till att de mänskliga processerna i samband med omställningar fungerar väl arbetsgivare, fack och andra aktörer mötesplatser för erfarenhets- och kunskapsutbyte i omställningsfrågor. Verksamheten baseras på trygghetsavtalet för statsanställda och finansieras genom att arbetsgivarna betalar en procentuell andel av lönesumman som de centrala parterna kommer överens om. Trygghetsstiftelsen har parternas uppdrag att förvalta avtalet och medlen. Styrelsen utgörs av representanter för Arbetsgivarverket, OFR/S, P, O, Saco-S och SEKO hade stiftelsen 29 anställda och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Västerås och Sundsvall. Sedan starten 1990 har cirka personer omfattats av Trygghetsavtalet. Inflödet de senaste åren har legat på cirka personer per år. MÅL FÖR VERKSAMHETEN Trygghetsstiftelsens övergripande mål är att kunderna ska ha ett arbete eller annan lösning så snart som möjligt innan uppsägningstidens slut. För kunder med tidsbegränsad anställning är målet arbete eller annan lösning så snart som möjligt. MÅLUPPFYLLELSE Målsättningen att 75 procent ska ha en ny lösning överträffades. Under 2013 hade 77,9 procent av de tillsvidareanställda löst sin situation innan uppsägningen tog slut. För de tidsbegränsat anställda hade 85,2 procent löst sin situation inom nio månader. EKONOMISKT RESULTAT 2013 I KORTHET Avgifterna från statliga myndigheter till Trygghetsstiftelsen uppgick under år 2013 till 0,3 procent, 287 mkr (278 mkr 2012). Under 2013 utbetalades 165 mkr i stöd till de uppsagda. Målet Målet med trygghetssystemet är att så långt möjligt skapa förutsättningar för att ingen anställd ska bli arbetslös till följd av arbetsbrist eller till följd av att arbetstagaren i samband med omlokalisering eller motsvarande väljer att inte följa med till den nya orten. ÅRSREDOVISNING

8 Att arbeta på Trygghetsstiftelsen Ett viktigt uppdrag och ett bra arbetsklimat är grogrunder för goda resultat. Det gemensamma arbetet med medarbetar- och arbetsplatsfrågor fortsatte målmedvetet under En bekräftelse på att det burit frukt var att Trygghetsstiftelsen den 21 mars 2013 utsågs till Sveriges bästa arbetsplats i kategorin små organisationer av undersökningsföretaget Great Place to Work. Deras definition av en bra arbetsplats är att medarbetarna litar på människorna de arbetar för, är stolta över vad de gör och trivs med människorna de arbetar tillsammans med. På stiftelsen förs en kontinuerlig dialog kring medarbetarfrågor för att hitta områden som behöver utvecklas. KOMPETENSUTVECKLING Under året genomfördes ett flertal kompetensutvecklingsinsatser för de anställda, bland annat inom Officepaketet, presentationsteknik, engelska och arbetsmarknadscoachning. Det skedde ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte mellan och inom grupper för att minska sårbarheten och öka den gemensamma kunskapen i organisationen. UTVECKLA ARBETSPROCESSERNA Trygghetsstiftelsen arbetade aktivt under 2013 med en rad utvecklingsprojekt. Projekt som identifierades i dialog med uppsagda, arbetsgivare, fackliga representanter och samarbetspartners. I projekten deltog medarbetare från flera olika funktioner, för att på så sätt fånga alla infallsvinklar som var väsentliga för genomförandet. Exempel på projekt var en målgruppsanpassning av material mot universitet och högskolor, utveckling av webbplatsen och verksamhetssystemet, digitalisering av underrättelser och ansökningsblanketter samt ett proaktivt arbete med Rekryteringsservice. Dessutom pågick ett fortlöpande arbete med att förbättra erbjudandet till Trygghetsstiftelsens kunder för att stötta dem på den snabbaste vägen mot ett nytt jobb. INSPIRATION OCH ARBETSMILJÖ Trygghetsstiftelsens värdegrund bygger på tron på människans vilja att ta ansvar och utvecklas och uppdraget är att ingjuta mod och framtidstro hos kunderna. Värdegrunden genomsyrade arbetet och var en inspirationskälla i vardagen, på möten och i projektarbete. Ett kontinuerligt arbete pågick under året för att behålla en god arbetsmiljö, värna om jämställdheten och skapa balans mellan arbete och fritid. ANTAL ANSTÄLLDA ( ) Män 8 Kvinnor 21 Totalt 29 ÅLDER MEDARBETARE 25 år eller yngre 0 26 till 34 år 0 35 till 44 år 2 45 till 54 år år eller äldre 13 ANSTÄLLNINGSTID Mindre än 2 år 2 2 till 5 år 9 6 till 10 år 6 11 till 15 år 4 16 till 20 år 3 Mer än 20 år 5 Trygghetsstiftelsens värdegrund Vi tror på människans vilja att ta ansvar och utvecklas. Vi är besjälade av vårt uppdrag och drivs av ett engagemang att ingjuta mod och framtidstro hos våra kunder. Vi vill få våra kunder att se sina möjligheter och utveckla sin potential på vägen till ett nytt arbete/försörjning. RESULTAT Vi fokuserar på vårt uppdrag och att vara resurseffektiva. SAMVERKAN Vi samverkar för att uppnå synergier och skapa kunskapsöverföring. ENKELHET Det ska vara enkelt. Allt från kontakterna med oss till våra system, verktyg och administrativa processer. TILLGÄNGLIGHET Vi är tillgängliga och lägger oss vinn om att återkomma. PROFESSIONALISM Vi är ansvarsfulla, kunniga, flexibla och möter våra kunder och intressenter med respekt och integritet. 8 TRYGGHETSSTIFTELSEN

9 Trygghetsstiftelsens Rekryteringsservice DEN SOM ÄR uppsagd på grund av arbetsbrist från en statlig tjänst och därmed omfattas av trygghetsavtalet, kan skicka in sitt cv till Rekryteringsservice kandidatbank. Kandidaterna intervjuas för att finnas tillgängliga då en arbetsgivare hör av sig om vakanser. Tjänsten är gratis och både statliga och privata arbetsgivare i hela landet hör av sig till oss. Det är en uppskattad service som kan förkorta och förenkla rekryteringsprocessen för arbetsgivare, liksom snabbare leda till ett nytt jobb för den uppsagde. När en arbetsgivare hör av sig till Rekryteringsservice med en vakans, kan stiftelsen inom två dagar ge besked om det finns kandidater som stämmer med kravprofilen. Under 2013 kom det bland annat in ett flertal kandidater med bakgrund som administratörer, kommunikatörer och forskare inom främst naturvetenskapliga ämnesområden. Rekryteringsservice tar regelbundet fram en uppdaterad lista i form av ett så kallat kompetensutskick, som ger en översiktlig beskrivning över vilka erfarenheter och kompetenser som ett urval av de sökande har. För att ta del av listan på de kompetenser som finns tillgängliga i kandidatbanken kan man som arbetsgivare e-posta sitt namn till En mycket välfungerande förmedling REKRYTERINGSSERVICE är en mycket välfungerade förmedling inom den statliga sektorn. Vi på Svenska institutet har haft stor hjälp av Rekryteringsservice de senaste två åren. Totalt har fyra nya medarbetare anställts från Rekryteringsservice och dessa har tillfört myndigheten mycket kompetens och erfarenhet. Jag kan varmt rekommendera att ta en kontakt med Rekryteringsservice innan en sedvanlig rekryteringsprocess påbörjas. RICKARD STÖHR, SVENSKA INSTITUTET ÅRSREDOVISNING

10 Efter tre månader fick jag erbjudande om jobb Kunden berättar KATARINA DYMAREK EFTER TRETTON ÅR på ett jobb där jag verkligen trivdes stod jag helt plötsligt utan jobb. Jag mådde mycket dåligt när jag tänkte på min situation. Jag älskar att arbeta och är omvittnat social, noggrann och en bra arbetskamrat. Men jag hade alla odds emot mig. Kvinna, 59 år och invandrare. Att säga att Trygghetsstiftelsen räddade mig är absolut ingen överdrift. Jag fick kontakt med en fantastiskt trevlig handledare på kontoret i Sundsvall. Hon ordnade in mig på en jobbsökar-kurs i Stockholm och hoppet om att få jobb kom tillbaka. Mitt självförtroende stärktes. Jag flyttade till Stockholm, där chansen att få jobb var större än i Sundsvall. Jag gick igenom en intervju på Trygghetsstiftelsens Rekryteringsservice. Redan tre månader efter att min anställning upphört fick jag erbjudande om jobb. Jag fick ett bättre jobb och bättre betalt. Gick från ekonomiassistent till ekonomihandläggare. Tar mig till jobbet på 15 minuter och trivs med mina nya arbetsuppgifter, min chef och mina arbetskamrater. Nöjd med livet igen! Rekryteringsservice framåt Under hösten 2013 genomförde Trygghetsstiftelsen en kartläggning av kandidatbankens cirka 450 aktiva kandidater för att se vilka kompetenser som är vanligast och vilken eventuell matchningsproblematik som fanns i förhållande till inkomna tjänster. De mest förekommande kompetenserna är naturvetare, biologer och kemister samt profiler inom administration och kommunikation. Inom kompetensprofilen administration är kunskap inom registratur efterfrågat. I ett försök att möta upp denna efterfrågan kommer stiftelsen under våren 2014 att genomföra en kompetenssatsning med utbildning och praktik inom registratur i ett slags omvänd matchning. Ett viktigt led blir att deltagarna även får möjlighet till en praktikperiod för att få yrkeserfarenhet. Rekryteringsservice har även en stor grupp med mycket kvalificerad kompetens, oftast disputerade, inom olika naturvetenskaper. Rekryteringsservice får nästan aldrig in den typen av förfrågningar och kan därför mycket sällan matcha ur den här gruppen. Det pågår ett proaktivt arbete för att i större utsträckning få in tjänster som matchar de kompetenser som finns aktiva i kandidatbanken. Rekrytera utan kostnad! Hos Trygghetsstiftelsen kan du rekrytera kompetent personal fort och enkelt. Hos oss hittar du just nu många naturvetare, disputerade forskare, informatörer, administratörer, projektledare, utredare, chefer och HR-specialister. E-posta se med en kort kravprofil på tjänsten, så får du snabbt svar på om det finns matchande kandidater till er vakans. E-posta 10 TRYGGHETSSTIFTELSEN

11 Så här går arbetet till STEG 1 STEG 2 STEG 3 FÖRSTA KONTAKTEN MED MYNDIGHETEN Inför en omställning ger en tidig kontakt de bästa förutsättningarna. Steg ett är att till sammans analysera läget, förtydliga ansvarsfördelningen och att sätta upp en tidplan. GEMENSAM INFORMATION När uppsägningar kommer att ske behövs information. Det är bra att tidigt hålla ett gemensamt informationsmöte för personalen där arbetsgivare, fackliga representanter och en konsulent från Trygghetsstiftelsen deltar. MYNDIGHETENS ANMÄLAN När det är klart vilka personer som kommer att sägas upp skickar arbetsgivaren en så kallad underrättelse till Trygghetsstiftelsen. Det är den formella anmälan in i Trygghetsavtalet och innebär att arbetet med den enskilde personen kan börja. STEG 4 STEG 5 STEG 6 FÖRSTA MÖTET MELLAN KUND OCH KONSULENT Det första samtalet är en kartläggning. Syftet med sam talet är att tillsammans identifiera nuläget, tankarna inför framtiden och se om det behövs några insatser för att hitta snabbaste vägen till ett nytt jobb. KUNDAKTIVITETER Många kunder väljer att delta i någon av Trygghetsstiftelsens jobbsökaraktiviteter. Det kan vara intervjuträning, cv-granskning, arbetsmarknadskunskap, jobbcoachning, Trygghetsstiftelsens Rekryteringsservice eller något annat som kan hjälpa just denna kund att hitta sin nya försörjning. FORTSATT ARBETE FRAMGÅNGSFAKTORER! Kunden och konsulenten håller kontakten för att följa upp hur det går. Hur det fortsatta arbetet ser ut beror helt och hållet på kundens egna behov. Allt arbete går ut på att få till ett bra möte mellan den arbetssökande och en ny arbetsgivare. STEG 7 STEG 8 STEG 9 EKONOMISKT STÖD VID ARBETSLÖSHET Utöver de jobbsökaraktiviteter som erbjuds så ingår ekonomiskt stöd i Trygghetsavtalet. Vid arbetslöshet kan en kund få a-kasseutfyllnad (AGE). Kunder som får en ny tillsvidareanställning med lägre lön kan ha rätt till inkomsttrygghetstillägg (ITT). UTVÄRDERING OCH LÄRDOM PÅ MYNDIGHETEN En viktig del i omställningsprocessen är att dra lärdom. Under ett skede har Trygghetsstiftelsens fokus främst legat på individen, i slutet av processen skiftar fokus tillbaka till myndigheten för en gemensam utvärdering. EN MÖTESPLATS FÖR ARBETSGIVARE OCH FACKLIGA REPRESENTANTER Nätverkande och kunskap är viktigt för att skapa så goda omställningar som möjligt. Därför erbjuder Trygghets stiftelsen arbetsgivare och fackliga representanter mötesplatser för erfarenhetsutbyte i omställningsfrågor. LÄS MER OM HUR VÅRT ARBETE I VARJE STEG GÅR TILL ÅRSREDOVISNING

12 STEG 1 FÖRSTA KONTAKTEN MED MYNDIGHETEN Viktigt med kontakt tidigt i processen LARS-PETER ALEXANDERSSON, SPECIALPEDAGOGISKA SKOLMYNDIGHETEN. EN TIDIG KONTAKT med Trygghetsstiftelsen och andra aktörer är avgörande för att hitta bra lösningar i omställningsprocessen, framhåller Lars-Peter Alexandersson, PA-konsult vid Specialpedagogiska skolmyndigheten. Hösten 2012 beslöt myndigheten att lägga ner sin specialskola, Åsbackaskolan i Gnesta för döva utvecklingsstörda barn. Ett 60-tal personer hotades av uppsägning. I det här fallet kunde vi ta en första kontakt med Trygghetsstiftelsen två år före datumet för uppsägningarna. Det är viktigt att hålla personalen underrättad fortlöpande så de vet vad som kommer att ske. Min erfarenhet är att det ofta löser sig på ett bra sätt för de flesta individer, de får en chans att komma vidare och göra något de velat länge, säger Lars-Peter Alexandersson. Förutom stiftelsen blev också Gnesta kommun och Arbetsförmedlingen involverade på ett tidigt stadium. Grunden för att det blir en bra process är att få de andra aktörerna med på banan. Det är också viktigt för att visa personalen att det här tar vi allvarligt och seriöst. Tänk på att ROLLER Arbetsgivare och fackliga representanter har olika roller, men ett gemensamt intresse av att skapa en god omställning. Ett tydligt mål i Trygghetsavtalet är att så långt möjligt skapa förutsättningar för att ingen anställd ska bli arbetslös. Andra mål för att få en bra process är att hålla motivationen uppe bland medarbetarna som blir kvar, att undvika effektivitetstapp i verksamheten och att behålla myndighetens goda rykte. Snabb information sänker stressnivån VIKTIGAST VID EN omställning är att den som drabbas snabbt får information om hur trygghetssystemen ser ut, konstaterar Andreas Lundin, ombud för Saco-S vid Lunds universitet. När våra medlemmar får veta hur det ligger till blir deras stressnivå lägre. Då kan de också ta till sig åtgärderna under lugnare former, säger han. Med ett 30-tal arbetsbristförhandlingar om året börjar Andreas Lundin få en viss rutin. Förhandlingarna inleds ofta ett år innan anslagen är på väg att ta slut för de som har tidsbegränsad anställning. Informationen till alla som riskerar att bli av med jobbet sker i direktkontakt. I det läget är det alltid viktigt med ett personligt möte. Andreas Lundin framhåller betydelsen av bra samordning med Trygghetsstiftelsen och övriga parter. Forskare och doktorander med tidsbegränsade anställningar vet att de kommer bli av med jobbet om de inte ordnar nya anslag. Det sätter igång en process hos dem, så de börjar fundera över sin framtid, säger Andreas Lundin. Resultat 2013 Antalet kunder som anmäldes till Trygghetsstiftelsen ökade något 2013, men ligger för tredje året i rad på en låg nivå. Strax under kunder anmäldes. Tre av fyra kom från ett universitet eller en högskola. De flesta var disputerade doktorander men även antalet anmälda tillsvidareanställda från universitet och högskolor ökade. ANDREAS LUNDIN, SACO-S. 12 TRYGGHETSSTIFTELSEN

13 FÖRSTA KONTAKTEN MED MYNDIGHETEN STEG 1 Tänk på att DET FÖRSTA STEGET är att tillsammans fastställa hur läget är, analysera och se vilken omställningsstrategi som fungerar i den aktuella situatio nen. Ifall det är en stor eller liten nedskärning, om det handlar om nedläggning, omlokalisering eller strukturomvandling så ger det olika förutsättningar. Rörligheten på myndigheten är en annan faktor som spelar in. Kontakta gärna stiftelsen redan i detta skede för att dra nytta av den erfarenhet våra konsulenter hunnit få av omställningsarbete. planera Första kontakten med myndigheten INFÖR EN OMSTÄLLNING är det viktigt att myndigheten tar en tidig kontakt, redan innan varsel är lagda, innan man vet exakt hur många som kommer att bli uppsagda. JAN FORSSTRÖM, KONSULENT MALMÖ. Då kan Trygghetsstiftelsen vara med i planeringen och det leder till ett bra omställningsarbete. Det ser förstås olika ut, men vi har oftast regelbundna kontakter med myndigheterna och har ganska tidigt en uppfattning om någonting är på gång; om vi ser minskade anslag till exempel. Vid det första samtalet kring omställningen försöker Jan Forsström få till ett bra planeringsmöte och resonera kring praktiska saker som ansvarsfördelning och om det behövs en särskild omställningsorganisation. Eller räcker det att utse en ansvarig för omställningen, som är kontaktperson både internt och gentemot Trygghetsstiftelsen? Ofta är flera avdelningar involverade och då är det bättre med en kontakt in i myndigheten. Andra frågor som diskuteras är omställningsutbildning för chefer, HR-personal och fackliga ombud. Jag brukar även väcka frågan om tidig omställning uppsägning sker ju enligt turordning, men ibland kan det finnas intresse hos vissa att lämna myndigheten. Då kan man fundera på om dessa ska erbjudas omställningsstöd istället. Det kan vara svårt att göra på det här sättet, men det kan bli bra resultat och eventuellt kan tvångsuppsägningar undvikas. En annan fråga som bör väckas tidigt är tidplanen för uppsägningarna: Arbetsgivaren kan inte räkna med att de som blir uppsagda finns kvar med samma engagemang under hela uppsägningstiden. Resultat 2013 UH-sektorns dominans i inflödet innebär att antalet och andelen som är yngre än 35 år fortsätter att öka jämfört med tidigare år. Idag är 35 procent av alla anmälda yngre än 35 år. Detta medför att snittåldern har minskat med ett år jämfört med Idag är snittåldern för de anmälda kunderna 41 år. ÅRSREDOVISNING

14 STEG 2 GEMENSAM INFORMATION Resultat 2013 År 2012 var andelen män som anmäldes till stiftelsen högre än andelen kvinnor för första gången sedan En förklaring var att Försvarsmakten omstrukturerade sin verksamhet varpå många män anmäldes till avtalet är det tvärt om, en högre andel kvinnor än män som anmäldes. Detta beror bland annat på att många kvinnor anmäldes från universitet och högskolor, Trafikverket och CSN. Tänk på att KOMMUNIKATION Informera all personal löpande om vad som händer, även om det inte händer mycket. Det är bra att tidigt hålla ett gemensamt informationsmöte för personalen där arbetsgivare, fackliga representanter och en konsulent från Trygghetsstiftelsen deltar. Från Trygghetsstiftelsens sida handlar informationen om Trygghetsavtalet och vilket stöd som den enskilde kan få från stiftelsen. Nu har jag ett fast jobb som ger arbetsglädje varje dag Kunden berättar EN ANSTÄLLNING UPPHÖR, uppdrag avslutas och kontakt med kollegor förloras en stor förändring som påverkar livet. Hur går man vidare? Jo, genom att snabbt stuva undan tankar om ett historiskt varför och ställa om till ett framtida tänk på hur och vad. En personlig coach förmedlad genom Trygghetsstiftelsen blev ett starkt stöd för mig i jobbsökarprocessen med analyser och tips inför varje intervju. Tack vare det personliga engagemanget och Trygghetsstiftelsens jobbmatchning har jag nu ett fast jobb som ger arbetsglädje varje dag. Min kompetens utnyttjas till fullo. EVA LARSSON Gemensam information När det är klart att uppsägningar kommer att ske, men inte vem som kommer att beröras, behövs information. Det ser så olika ut. Det kan vara en myndighet som ska lägga ner helt och hållet EVA OLSSON, KONSULENT GÖTEBORG. då träffar jag personalen redan innan de är uppsagda. Det kan vara en del av en verksamhet som ska flyttas till annan ort. Då har vi en informationsträff ganska tidigt, för att personalen ska kunna välja om de vill tacka ja eller nej till att följa med. När arbetsgivaren vill att Eva Olsson ska komma och ha en informationsträff försöker hon först ha ett samtal med chefen, så att chefen och helst även fackets representant är förberedda inför mötet. För beredelserna är otroligt viktiga, för det brukar komma många frågor på informations träffen till arbetsgivaren. Mötet blir ett sammanhang där många vågar ställa frågor, en tryggare situation där min roll ofta blir moderatorns. Eva Olsson anpassar alltid informationen till gruppen hon har framför sig. Ibland är det en grupp med dålig intern stämning, då kan själva möjligheten att ställa frågor skapa en positiv känsla. I andra grupper är man framåt, har ett driv, nyfikenhet och vill veta allt. Jag vill skingra oro och skapa energi så att de börjar lyfta blicken, blir nyfikna. Men det handlar också om kultur. Vissa yrkesgrupper ställer tusen frågor medan andra inte är så vana att ta för sig. Får jag dem att skratta ett par gånger är jag nöjd, då har jag nått mitt mål som är att få kontakt. Jag brukar alltid sätta av tid efter mötet för enskilda samtal för dem som vill. Det blir en möjlighet att dryfta frågor en första gång. Det vinner man så mycket på, det tar bort oro. Sedan kommer jag tillbaka och har ett riktigt kartläggningssamtal. Jag vill skingra oro och skapa energi! 14 TRYGGHETSSTIFTELSEN

15 MYNDIGHETENS ANMÄLAN STEG 3 Resultat 2013 Antalet personer som anmäls till Trygghetsstiftelsen har de senaste åren legat runt 2 200, så även i år. Under 2013 anmäldes personer varav var nya kunder, det vill säga kunderna kom in i Trygghetsavtalet för första gången. Dessutom kom 11 personer in i Trygghetsavtalet enligt reglerna om efterskydd och 217 personer återinträdde. En anställd som tidigare har tillhört Trygghetsavtalet, som har fått ett nytt arbete och blivit uppsagd på grund av arbetsbrist på nytt kan ansöka om efterskydd. Detta gäller om den senare arbetsgivaren inte omfattas av ett annat omställningsavtal. Digitalisering Hösten 2013 genomförde Trygghetsstiftelsen en förstudie kring digitalisering av under rättelser. Anmälan av uppsagda sker via en pappers blankett. Under 2014 kommer alla myndig heter erbjudas en enklare, webbaserad hantering. Frågor och svar om underrättelser VAD ÄR EN UNDERRÄTTELSE? Så kallar vi den anmälningsblankett som man använder vid anmälan. Blanketten hittar du på tsn.se. VILKEN INFORMATION SKA MAN SKICKA IN MED ANMÄLAN? Om det gäller en tidsbegränsad anställning bifogas tjänstgöringsintyg som visar anställningen de senaste fyra åren. HUR RÄKNAR MAN ANSTÄLLNINGSTIDEN FÖR TIDSBEGRÄNSADE? All statlig tidsbegränsad anställningstid under de senaste fyra åren kan räknas med för att få ihop kvalifikationstiden. Även tid med tjänstledighet. Myndighetens anmälan Under 2013 landade uppsagda eller avslutade tidsbegränsade anställningar på Gunilla Rosén och hennes två kollegors skrivbord i Stockholm respektive Malmö och Göteborg. Myndigheten skickar in underrättelsen. Antingen handlar det om en uppsagd tillsvidareanställd, eller en tidsbegränsad anställning som upphör. De som blir uppsagda från en tillsvidareanställning är det oftast inte så mycket arbete med, för Gunillas del. Det enda kravet är att de ska ha haft ett års anställning och de slussas sedan vidare till rätt konsulent, som etablerar kontakt redan under uppsägningstiden. De tidsbegränsade anställningarna kräver mer granskning: De ska ha arbetat minst tre år de senaste fyra åren, men det behöver inte ha varit på samma ställe. Det får vi kontrollera, för det är inte alltid den senaste arbetsgivaren känner till tidigare anställningar. Just nu är de tidsbegränsade den största gruppen, mer än hälften av kunderna. Man kan säga att vi är nålsögat, vi ser om de uppfyller villkoren. Vi läser varje underrättelse och begär in kompletteringar när det behövs. Sedan registrerar vi personerna och ser till att de hamnar hos rätt konsulent. De tidsbegränsat anställda får ett välkomstbrev och ett erbjudande om en kontakt med Trygghetsstiftelsen. En del får jobb direkt och behöver inte oss. Men många ringer och är oroliga. Det är roligt att informera om vad de har för rättigheter! Det bästa med mitt jobb är alla kontakter! Det ger en bra känsla att vara en del i ett system som är ljuset i tunneln. Det är inte kul att bli uppsagd, men kommer de in här får de hjälp och stöd. Vi ser om villkoren är uppfyllda Resultat 2013 År 2013 domineras andelen anmälda av tidsbegränsat anställda. 63 procent kom in i avtalet när deras tidsbegränsade anställning upphörde, nästan alla dessa kom från ett universitet eller en högskola. GUNILLA ROSÉN, REGISTRATOR STOCKHOLM. ÅRSREDOVISNING

16 STEG 4 FÖRSTA MÖTET MELLAN KUND OCH KONSULENT Jag har kunnat ta mig igenom en tråkig period ATT BLI ARBETSSÖKANDE efter fyra och ett halvt års intensiva doktorandstudier är givetvis inget som någon blivande tekno logie doktor önskar sig. Ett hängivet bemötande och ett gediget engagemang från Trygghetsstiftelsens sida skulle dock bli en uppskattad morot under min jobbsökarperiod. Efter mitt möte med Trygghetsstiftels en blev jag snabbt matchad med en karriärcoach i Köpenhamn, vilket var mitt ur sprung liga önskemål, det vill säga att få ett arbete i Danmark. Tyvärr blev Köpenhamnshistorien kortvarig. De arbetsgivare jag mötte var mer intresserade av min nationalitet än mina kvalifikationer. Min konsulent på Trygghetsstiftelsen ordnade så att jag snabbt fick ett alternativt stöd här hemma. Bland annat fick jag träffa en ny coach. Idag har jag ett jobb här i Sverige. Trygghetsstiftelsens intresse för mig som person, med kontinuerliga uppföljningar, har gjort att jag har kunnat ta mig igenom en tråkig period. Beundransvärt att det finns människor som verkligen bryr sig om andra, inte bara för sakens skull, utan för att det kommer från hjärtat! ALPER CESUR Kunden berättar Resultat procent av alla tillfrågade kunder som haft ett inledande samtal med en konsulent är positiva eller mycket positiva i sina helhetsomdömen om Trygghetsstiftelsen. Sifo, kundmätning 2013 Första mötet mellan kund och konsulent ALLA ÄR INTE i kris men ändå upplever de flesta någon form av stress. Hur ska jag förhålla mig till det här beslutet som någon annan har tagit, att jag ska sluta på mitt jobb? Hur det första mötet blir beror på vem som sitter framför Maria Berglund. Det första mötet kanske blir det enda mötet Norrland är stort och de fortsatta kontakterna kanske sker via e-post eller telefon. Det handlar om att lyssna. Jag måste möta dem där de står, här och nu. Ta reda på om den här personen är redo att söka jobb eller om det finns någonting som hindrar. Genom lyssnandet försöker jag skapa förtroende. De måste lita på mig. Det är många saker att förhålla sig till när man blir utan jobb, det är en obekväm situation. Jag vill att de ska känna att det finns respekt! Förutsättningarna är olika inte minst beroende på hur själva uppsägningen gått till. Vi människor kan acceptera ett negativt besked om vi förstår beslutet. Det har stor betydelse! En kund som förstår går mycket fortare och lättare framåt Fokus är att den arbetssökande själv är motorn. Trygghetsstiftelsen ska ge verktyg, tillhandahålla bränslet, kanske i form av coacher och konsulter. Det gäller att matcha rätt konsult med kunden. Sju av tio kartläggningssamtal leder till att Maria Berglund erbjuder möjligheten att träffa en konsult. Nästan alla tackar ja. Detta är hennes råd till arbetssökande: Ta vara på tiden för den går ganska fort, även om man på myndigheter ofta har ett års uppsägningstid. Använd det stöd vi kan erbjuda, i form av coachning och seminarier. Ta chansen att stanna upp, se vilken plattform du står på och var just din kompetens behövs! MARIA BERGLUND, KONSULENT SUNDSVALL Det är viktigast att lyssna 16 TRYGGHETSSTIFTELSEN

17 KUNDAKTIVITETER STEG 5 Söka jobb Precis som tidigare erbjöds det under 2013 en rad aktiviteter för att ge kompetens i jobbsökning. Den arbetssökande gavs möjlighet att bygga på de delar av jobbsökarkompetensen som behövdes, t ex kring ansökningshandlingar, intervjuträning eller yrkesrådgivning. Disputerade Då hela 74 procent av de arbetssökande som anmäldes till Trygghetsstiftelsen 2013 kom från universitet och högskolor, anpassades seminarieutbudet under året för att passa denna målgrupp. Disputerade fick även en egen ingång på Trygghetsstiftelsens webbplats tsn.se/disputerad. Life Science En satsning mot disputerade handlade om att söka jobb inom Life Science. Företag inom Life science efterfrågar idag experter inom läkemedel, medicinteknik och bioteknik för att ersätta traditionella säljare med en ytligare sakkunskap. Rätt kompetens ger ökad möjlighet Sekreterarjobbet har nästan försvunnit. För att hitta nytt arbete behöver administratörer bredda sina kunskaper och samtidigt bli mer specialiserade. Idag förväntar sig arbetsgivare att den som söker ett administrativt jobb behärskar program som Word, Excel, Outlook och Powerpoint. Därför erbjöds arbetssökande med en administrativ bakgrund ett skräddarsytt paket med distansutbildningar i Office. Kundaktiviteter Trygghetsstiftelsen arbetar hela tiden aktivt med att utveckla rätt redskap för att underlätta för arbetssökande att hitta ett nytt jobb så snart som möjligt. Utbudet är stort och skiftande och utvecklas efter de behov som uppstår. Ett nytt verktyg i utbudet 2013 är Boost your CV om att skriva sitt cv på engelska. Pontus Palmedal är gruppchef för region Mitt/Norr och ansvarig för programverksamheten. Med den här workshopen får våra kunder hjälp att vara professionella i sitt jobbsökande. Ett illa skrivet cv ger ett mycket sämre utgångsläge även om man är rätt kandidat för jobbet. Egentligen svarar den nya workshopen mot två behov: dels finns många engelskspråkiga i Trygghetsstiftelsens kundkrets, särskilt inom akademin. Dels har allt fler svenska företag engelska som koncernspråk. På workshopen arbetar man fram ett cv på engelska, men som ändå är anpassat för svensk standard. Det här är viktigt att tänka på även för arbetsgivarna som ska rekrytera: Anger man som krav att sökanden ska tala och skriva engelska flytande då kanske man ska ha hela anställningsförfarandet på engelska. Det beror på vilken kompetens man söker. Finns kompetensen inom akademin är det troligt att det kan finnas engelskspråkiga personer som skulle passa för jobbet. PONTUS PALMEDAL, ANSVARIG PROGRAMVERKSAMHETEN Att plocka bort hinder och ge kunskap Resultat 2013 Jämfört med 2012 ökade antalet deltagare i programverksamheten under 2013 med 9 procent och antalet deltagare i seminarie verksamheten ökade med 32 procent kunder har deltagit i någon form av program och personer har gått på ett seminarium arrangerat av Trygghetsstiftelsen. ÅRSREDOVISNING

18 STEG 5 KUNDAKTIVITETER Idag har jag eget företag och stortrivs! JAG ÄR UTBILDAD BIOLOG. Efter grundutbildningen så fortsatte jag i den akademiska världen och doktorerade. Jag var en så kallad vit biolog och arbetade i laboratoriemiljö med olika försök inom medicinsk forskning. Min uppsägningsprocess var långdragen och invecklad. Tyvärr påverkade den mig mycket jag var besviken, ledsen och osäker på min kompetens. När jag började arbeta med min första coach fick jag chansen att utrycka mina drömmar. Jag funderade på att göra något nytt, hitta ett mer kreativt och fritt arbete. Men var samtidigt rädd att jag skulle välja fel. Min coach var duktig på att få mig att formulera mina drömmar och efter hand som vi träffades blev det tydligare att jag egentligen ville ta ett större steg jag ville driva mitt eget företag och arbeta med grafisk design. När jag bestämt mig för att starta eget fick jag en coach som var mer inriktad mot företagande. Hon fick mig att inse vilka möjligheter som finns via sociala medier. Jag tror att en viktig del för att jag skulle våga driva eget var att avdramatisera egenföretagande. Idag driver jag mitt företag Maleviks Bildverkstad och stortrivs. Jag skapar och säljer grafiska tryck men har också genom min nyfikenhet vågat testa nya saker som har lett till nya möjligheter, exempelvis formger jag hemsidor åt småföretagare. Alla jag har kommit i kontakt med på Trygghetsstiftelsen har sett mig som person, och valt att investera i mig. Det är jag otroligt glad och stolt över! Idag är jag stolt över min resa, mitt mod och att jag ser möjligheter i nya möten. Vem vet vad mitt företag kommer vara om några år, men jag vet att jag kommer ha ett roligt och spännande arbete under tiden! Kunden berättar ANNA HOLMBERG Resultat 2013 Under 2013 fick 77,9 procent av de tillsvidareanställda ett nytt jobb eller annan lösning innan uppsägningstidens slut. 85,2 procent av de tidsbegränsat anställda fick en lösning inom 9 månader från uppsägningen. Resultat av 10 kunder, arbetsgivare och fackliga representanter som haft kontakt med Trygghetsstiftelsen ger betyget fyra eller fem på en femgradig skala när det gäller nöjdhet. Och bland de som under året har gått aktiviteter och program är än fler nöjda. Bland de kunder som t ex gått programmet Nytt jobb är hela 96 procent mycket eller ganska nöjda och 92 procent tycker att de haft stor hjälp av stödet från Trygghetsstiftelsen då de ska hitta ett nytt arbete. Kundaktiviteter Den som blir uppsagd kan få delta i Trygghetsstiftelsens aktiviteter. I Trygghetsstiftelsens lokaler får de arbetssökande delta i seminarier, träffa coacher och låna datorer. Coacherna, de inhyrda konsulterna, kommer hit och träffar kunderna. De enda samtal som inte sker här är stödsamtal. Aktiviteterna planeras individuellt, ibland behöver många liknande aktiviteter och då ordnar vi dem i grupp. Mitt område är programverksamheten, det kan gälla ett program, cv-rådgivning, intervjuträning, coachning eller en särskild utbildning. Ewa Rouass beskriver också mer mobila verksamheter. För vissa grupper passar det bättre att ha aktiviteten nära hemorten, då anordnar Trygghetsstiftelsen aktivitet på plats, ibland i arbetsgivarens lokaler, i kursledarens eller så hyr vi lokal. Ewa Rouass har kontakt med konsulterna som hyrs in runt om i landet. Jag samordnar vår administration kring dem. Ser till att avtal finns och att de finns registrerade i vårt verksamhetssystem. Vi har tagit fram en broschyr, Så jobbar vi tillsammans, för vi såg behovet av att alla håller den röda tråden och frågorna de ställde var ofta likartade. EWA ROUASS, REGIONADMINISTRATÖR STOCKHOLM. 18 TRYGGHETSSTIFTELSEN

19 FORTSATT ARBETE FRAMGÅNGSFAKTORER STEG 6 Att söka jobb var ett projekt för mig Kunden berättar REDAN FYRA MÅNADER innan mitt vikariat skulle ta slut började jag jobbsökarprojektet. Ja, jag kallar det projekt för jag tycker det underlättar om man ser på arbetet med att söka jobb som ett projekt. Det blir ett mer objektivt utifrånperspektiv, lite mindre personligt och mer fokuserat kring aktiviteter. Jag arbetade med att söka jobb, utarbeta olika arbetsprofiler av mig själv, kompetensutveckla mig och att träffa intressanta människor. Genom vänner och bekanta fick jag bra stöd under processen och tips på jobb. Eftersom jag verkligen gillar att jobba kände jag mig många gånger stressad över risken att bli arbetslös. Under denna period sökte jag fler jobb via rekryterings- och konsultbolag för att kunna komma dit på en intervju och på så sätt upparbeta viktiga kontakter hos dem. För mig gav dessa möten energi för att orka vidare i jobbsökandet. En annan viktig källa till energi och den sista pushen för att jag skulle våga satsa på att inrikta min karriär på att arbeta som projektledare inom LifeScience-området var mötena med karriärcoachen som jag fick via Trygghetsstiftelsen. Av henne blev jag konfirmerad i att jag var på rätt väg och jag fick stöd för en fortsatt karriärplanering. Jag arbetar nu som projektledare på Gothia Forum för klinisk forskning i Göteborg. Detta var tredje omgången med jobbsökning för min del. Så jag hade redan funderat på mina arbetsrelaterade styrkor och kompetenser. Det gjorde att denna runda kändes lite mindre jobbig än tidigare. Jag hoppas att nästa gång blir ännu lättare. SANDRA OLSSON Fortsatt arbete framgångsfaktorer Att söka på annons är förmodligen det allra svåraste sättet att söka jobb på. Olle Åbergs rekommendation är att utnyttja sina kontakter som dörröppnare men också att vara aktiv. Jämför med en säljare: ju fler kundkontakter desto mer får man sålt. Så var aktiv! En del, kanske framför allt de som har disputerat, är ibland smala i sin profil. Tänk bredare! Ha en strategi för att presentera din kompetens, all din kompetens och inte bara det du disputerat i. Sociala medier, som LinkedIn, är något de flesta rekryterare tittar på idag. Man kan göra tvärtom också, leta efter gamla kursare, kollegor, handledare, lärare som kanske arbetar på ett företag idag och som kan vara din dörröppnare. Jag skulle tro att mellan 70 och 80 procent av alla tillsättningar sker via nätverk idag. Olle Åberg föreslår tre viktiga steg på resan mot det nya jobbet: Fundera över vilka kontakter du har. Se till att du har de bästa ansökningshandlingar du kan åstadkomma. Skaffa dig så mycket information det bara går om den bransch och de arbetsgivare du är intresserad av, utifrån din bakgrund, erfarenhet och kompetens. OLLE ÅBERG, KONSULENT STOCKHOLM. Aktivera ditt nätverk och var aktiv! Resultat 2013 Det gick ännu snabbare för kunderna att få ett nytt jobb eller en annan lösning 2013 än Sex månader efter registreringen hade 8 av 10 tills vidareanställda och 9 av 10 tidsbegränsat anställda hittat en lösning. Efter ett år var siffrorna 90 respektive 97 procent. ÅRSREDOVISNING

20 STEG 7 EKONOMISKT STÖD VID ARBETSLÖSHET Nu känns det nästan overkligt bra! Kunden berättar I VÅRAS DISPUTE- RADE jag vid Karolinska institutet och kan nu stolt titulera mig medicine doktor! Jag är molekylär cellbiolog i botten och har arbetat på heltid med min avhandling inom levercancerområdet. Det har varit spännande och utmanande. Den 1 juni 2013 gick mitt förordnande ut och jag blev arbetssökande. Under sommaren gick det bra. Jag sökte några jobb och blev kallad till intervju redan i augusti. Jag laddade mentalt, läste på om organisationen och hittade tips på nätet att tänka på inför en intervju. Intervjun gick fantastiskt bra, jag fick god kontakt och de verkade gilla mig, dessutom skulle de anställa tre personer så det såg ljust ut. Jag mailade efter någon vecka för att höra hur processen fortskred och fick till svar att inget ännu var klart. Efter ytterligare någon vecka fick jag ett mail att tjänsterna var tillsatta. Jag blev så besviken och ledsen. I ungefär samma veva fick jag kontakt med min konsulent på Trygghetsstiftelsen och en intressant och spännande höst tog sin början. Jag fick gå en kurs som innehöll föreläsningar, gruppövningar och individuellt coachande. Jag gick även på seminarier med syfte att introducera akademiker till industrin. De var mycket bra och jag bestämde mig för att gå en tredagarskurs i farmakovigilans på Läkemedelsakademin. Kursen var mycket, mycket bra! Jag stiftade nya bekantskaper och utökade mitt nätverk. I december arbetade jag med att bearbeta de olika stora läkemedelsbolagen i Stockholm. Jag ringde, mailade och skickade spontanansökningar. Sedan hände det, den 9 december ringde en person upp från SciLifeLab, där jag var på intervju i augusti. Det var självaste chefen som kontaktade mig för att höra om jag var intresserad av att jobba i hans forskargrupp som koordinator. Han hade hört sig för med de som intervjuade mig om de kunde rekommendera någon till den här tjänsten och de rekommenderade mig. Fantastiskt! Nu jobbar jag som labbkoordinator inom genomik och det känns nästan overkligt bra! Utan stödet och alla lärdomar jag kan tacka Trygghetsstiftelsen för hade min mentala hälsa under hösten garanterat sett helt annorlunda ut. Till er som är i samma situation som jag var, ta den hjälp som finns! Den gör skillnad! ANNELIE MOLLBRINK Resultat 2013 Andelen kunder som gick i pension ligger kvar på samma nivå som 2012, det vill säga 11 procent av totala utflödet, vilket är lägre än åren dessförinnan. Ser vi till antalet kunder så var det år 2012 få kunder som valde att gå i pension jämfört hur det har sett ut tidigare. Denna utveckling har fortsatt under I år är det främst antalet kunder som fått pensionsersättning som har minskat jämfört med 2012, medan antalet som beviljats särskild pensionsersättning har ökat något. Ekonomiskt stöd vid arbetslöshet Om man inte hinner få ett nytt arbete är ekonomin en viktig och känslig fråga. Dels kan kunden vara berättigad till avgångsersättning, AGE, som täcker en del av skillnaden mellan a-kassa och lön. Dels kan kunden som får ett nytt jobb med lägre lön få inkomsttrygghetstillägg, ITT, under en period för att gradvis växa i den nya kostymen och komma i fas med sin nya ekonomi. Vi tycker att det är viktigt att vi är snabba med att behandla ansökningarna. Nu när vi har ett ganska lågt inflöde med kunder kan man ofta få svar samma vecka, annars brukar vi behöva ett par, tre veckor. Schemat är ganska regelbundet över året. På måndagar laddas filer ner från a-kassorna, med listor på dem som är arbetslösa. Utbetalningarna sker på tisdagar och kunderna har pengarna på fredagar. De flesta AGE-kunder får pengar varannan vecka. De vanligaste frågorna jag får är Hur har ni räknat? och När får jag pengarna?, berättar Ulla Hofmeijer. Hon har varit med ett tag så svaren finns nära till hands och hon förklarar gärna för kunderna som ringer. Det är hjärtat i vår verksamhet: att behandla ansökningar, svara på samtal och e-post snabbt. Vi märker att vi gör skillnad för kunderna! Trivseln här på Trygghetsstiftelsen är underbar. Jobbet är ju inte bara att vända papper. Vi har möjlighet att stötta dem en tid så att de förhoppningsvis kan söka jobb i lugn och ro. Det ska inte vara krångligt för kunden, vi vill hjälpa dem på vägen och förenkla! ULLA HOFMEIJER, EKONOMIHANDLÄGGARE STOCKHOLM Det ska inte vara krångligt för kunden, vi vill hjälpa dem på vägen och förenkla! 20 TRYGGHETSSTIFTELSEN

Trygghetsstiftelsen För dig som jobbar i staten

Trygghetsstiftelsen För dig som jobbar i staten Trygghetsstiftelsen För dig som jobbar i staten Det här är Trygghetsstiftelsen Trygghetsstiftelsen är omställningsorganisationen inom det statliga avtalsområdet. När en statsanställd blir uppsagd på grund

Läs mer

Välkommen till Trygghetsstiftelsen!

Välkommen till Trygghetsstiftelsen! Välkommen till! Du som varit anställd hos en statlig myndighet och uppfyller kvalifikationerna har möjlighet att få stöd från. Stiftelsen är en kollektivavtalad förmån för statligt anställda. Vår uppgift

Läs mer

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb!

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Att förlora sitt arbete och sin fasta inkomst är för de flesta ett mardrömsscenario. Men det behöver inte bli så. Är du aktiv,

Läs mer

TRR Trygghetsrådet. Presentation Telia Sonera

TRR Trygghetsrådet. Presentation Telia Sonera TRR Trygghetsrådet Presentation Telia Sonera Stöd till dig som förlorar jobbet TRR ägs av PTK och Svenskt Näringsliv tillsammans Vi är en neutral part och vi utgår från dina behov TRR betalas av företagen

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sida 1 Omställningsfonden för dig som arbetstagare Innehåll Aktivt omställningsarbete... 2 Villkor för att du ska få stöd... 2 Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb... 2 Ekonomiska förmåner... 3 A-kasseutfyllnad...

Läs mer

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet 2 Vi ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet genom att ge stöd till omställning och kompetensutveckling, både till

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare 1 (8) Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sammanfattning Informationen behandlar Omställningsfondens stöd till dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Omställningsavtalet syftar främst

Läs mer

Omställningsfonden seminarium februari 2012 2011 OMSTÄLLNINGSFONDEN VÄLKOMNA!

Omställningsfonden seminarium februari 2012 2011 OMSTÄLLNINGSFONDEN VÄLKOMNA! Omställningsfonden seminarium februari 2012 2011 OMSTÄLLNINGSFONDEN VÄLKOMNA! Omställningsavtalet Fokus på aktivt omställningsarbete. Ekonomisk trygghet i omställning. Kollektivavtalsstiftelsen Omställningsfonden

Läs mer

Omställningsfonden för dig som blir uppsagd inom kommuner och landsting.

Omställningsfonden för dig som blir uppsagd inom kommuner och landsting. Omställningsfonden för dig som blir uppsagd inom kommuner och landsting. Omställningsfonden är en förmån för alla som jobbar inom kommuner, landsting och företag anslutna till Pacta. Förmånen innebär att

Läs mer

För tillämpning av avtalet utarbetas vid handläggningen av enskilda ärenden en praxis som sammanställs som en policy för Kyrkans trygghetsråd.

För tillämpning av avtalet utarbetas vid handläggningen av enskilda ärenden en praxis som sammanställs som en policy för Kyrkans trygghetsråd. Kyrkans trygghetsråd Omställningsavtal I samband med avtalsrörelsen 2005 tecknades Omställningsavtalet och avtalet trädde i kraft den 3 juli 2006, efter upphandling av utförare och administration. För

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting

Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting Omställningsfondens uppdrag är att aktivt hjälpa anställda som blir uppsagda på grund av arbetsbrist till ett nytt jobb Omställningsfonden

Läs mer

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb!

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Att förlora sitt arbete och sin fasta inkomst är för de flesta ett mardrömsscenario. Men det behöver inte bli så. Är du aktiv,

Läs mer

Välkommen till STs Trygghetsutbildning

Välkommen till STs Trygghetsutbildning Välkommen till STs Trygghetsutbildning 7 LAS (Lagen om anställningsskydd) Uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad. - arbetsbrist - personliga skäl Begreppet arbetsbrist i LAS Uppsägning

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Nyckeln till ett tryggare arbetsliv

Nyckeln till ett tryggare arbetsliv Nyckeln till ett tryggare arbetsliv 2 För ett tryggare arbetsliv Trygghetsrådet TRS ger stöd på vägen till ett nytt arbete för uppsagda och tidsbegränsat anställda. TRS erbjuder också ett förebyggande

Läs mer

FLYG HÖGT OCH LANDA MJUKT

FLYG HÖGT OCH LANDA MJUKT FLYG HÖGT OCH LANDA MJUKT Omställningsavtal i statlig verksamhet ger Utveckling för framtida befattningar Professionellt stöd för att snabbt få nytt jobb 2 Omställningsavtalen i korthet Sedan 1 januari

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda

TRRs metodik för uppsagda VAD GÖR TRR? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering som följd. Andra gånger

Läs mer

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet 2 Vi ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS bidrar till att öka tryggheten i arbetslivet för anställda i företag och organisationer som är anslutna

Läs mer

Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10

Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10 Årsredovisning 2014 4 20 Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10 Huvudkontor Stockholm Trygghetsstiftelsen Box 1145 111 81 Stockholm Besöksadress: Kungsgatan 57 A, 5 tr Telefon: 08-613 14 00

Läs mer

Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10

Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10 Årsredovisning 2014 4 20 Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10 Huvudkontor Stockholm Trygghetsstiftelsen Box 1145 111 81 Stockholm Besöksadress: Kungsgatan 57 A, 5 tr Telefon: 08-613 14 00

Läs mer

Omställningsfonden för företag

Omställningsfonden för företag Sida 1 Omställningsfonden för företag Innehåll Inledning... 2 Omställningsfondens uppdrag... 2 Omställningsavtalets finansiering... 2 Omställningsavtalets tillämpningsområde... 2 Tillämpningsområdets innebörd...

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är alltså friheten att förändras. Men det kan vi göra först

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

EKONOMI BOKFÖRING SKATTE- KUNSKAP AFFÄRSIDÉ FÖRETAGS- PROFIL MARKNAD. Vill du. Starta eget företag SÄLJKUNSKAP KUND- PROCESSER JURIDIK

EKONOMI BOKFÖRING SKATTE- KUNSKAP AFFÄRSIDÉ FÖRETAGS- PROFIL MARKNAD. Vill du. Starta eget företag SÄLJKUNSKAP KUND- PROCESSER JURIDIK AFFÄRSIDÉ FÖRETAGS- PROFIL MARKNAD EKONOMI BOKFÖRING SKATTE- KUNSKAP Vill du Starta eget företag SÄLJKUNSKAP KUND- PROCESSER JURIDIK Utgiven av Trygghetsstiftelsen maj 2010-1300 ex. Text N-G Kolfeldt,

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Omställning för utveckling

Omställning för utveckling Välkomna! Omställning för utveckling Dagens program Tid 09:00 Välkomna! Introduktion Dagens program 09:30 Trygghetsstiftelsens tankar om ett gott omställningsarbete 10:00 Workshop: Vilka utmaningar står

Läs mer

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 MELLAN JOBB Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

TRR Trygghetsrådet. 110915 Lisbeth Axelsson Ann-Sofi Sjöberg Claes Åberg

TRR Trygghetsrådet. 110915 Lisbeth Axelsson Ann-Sofi Sjöberg Claes Åberg TRR Trygghetsrådet 110915 Lisbeth Axelsson Ann-Sofi Sjöberg Claes Åberg Arbetsmarknaden för tjänstemän hösten 2011 Claes Åberg Fakta om TRR TRR bildades 1974 och idag är 700 000 tjänstemän anslutna TRR

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 2016 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd

Läs mer

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän!

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd - därför är det

Läs mer

Avtal om omställning

Avtal om omställning Avtal om omställning Vem kan avtalet tillämpas på? Avtalet kan vid arbetsbrist tillämpas på: Arbetstagare som oavsett anställningsform sagts upp på grund av arbetsbrist Arbetstagare som träffat överenskommelse

Läs mer

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE 4.1. ANSÖKNINGSHANDLINGAR Ansökningar kan skrivas på olika sätt. Ansökningshandlingar består oftast av ett ansökningsbrev och ett cv eller en meritförteckning. Hur ansökningshandlingen

Läs mer

Ann-Louice Lindholm, rådgivare

Ann-Louice Lindholm, rådgivare Omställningsfondens uppdrag är att hjälpa anställda, som blir uppsagda på grund av arbetsbrist, till ett nytt jobb. Vi är även ett stöd för arbetsgivare och fackliga representanter då övertalighet uppstår.

Läs mer

Specsavers Recruitment Services (SRS)

Specsavers Recruitment Services (SRS) Specsavers Recruitment Services (SRS) SRS är Specsavers interna rekryteringsteam, som arbetar uteslutande med att attrahera och rekrytera kompetent optikpersonal till våra nordiska butiker. Vårt mål är

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

EN HJÄLP TILL NYTT JOBB

EN HJÄLP TILL NYTT JOBB EN HJÄLP TILL NYTT JOBB EN HJÄLP TILL NYTT JOBB ALLA VERKSAMHETER FÖRÄNDRAS. FÖR- ÄNDRING ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ETT DYNAMISKT NÄRINGSLIV. VISSA FÖRETAG UTVECKLAS OCH VÄXER, ANDRA KRYMPER OCH EN DEL AVVECKLAS.

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på Manpower Student är ett eget bolag och en egen avdelning inom Manpower. Manpower är världsledande när det gäller arbetsmarknadsrelaterade tjänster som rekrytering, uthyrning och jobbförmedling. De finns

Läs mer

Stöd till dig som förlorar jobbet

Stöd till dig som förlorar jobbet TRR Trygghetsrådet Stöd till dig som förlorar jobbet TRR ägs av PTK och Svenskt Näringsliv Vi är neutrala och utgår från dina behov TRR betalas av företagen som en försäkring Erbjuder stöd till dig som

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

1 Välkommen till TRR

1 Välkommen till TRR Välkommen till TRR 1 2 Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med dig! Vad man än bestämmer sig för så spelar den egna motivationen en stor roll och det är här Trygghetsrådet kommer in i bilden. Vi coachar

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Om du blir uppsagd. eller omlokaliserad

Om du blir uppsagd. eller omlokaliserad Trygghetsstiftelsen är till för dig som är stats anställd eller som genom din arbets - givare är ansluten till Trygghetsstiftelsen Om du blir uppsagd eller omlokaliserad Trygghetsstiftelsen en kollektivavtalsstiftelse

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Arbetsförmedlingen är Sveriges största arbetsförmedling. Det kan du som arbetsgivare ha nytta av

Arbetsförmedlingen är Sveriges största arbetsförmedling. Det kan du som arbetsgivare ha nytta av Arbetsförmedlingen är Sveriges största arbetsförmedling Det kan du som arbetsgivare ha nytta av $ www.arbetsformedlingen.se 1 0771 416 416 Hej! Arbetsförmedlingen förmedlar flest jobb i Sverige och har

Läs mer

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Sida 1/10 Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Syfte Ett långsiktigt och hållbart regelverk och förhållningssätt för att öka den interna rörligheten och bidra till att profilera Kungsbacka kommun

Läs mer

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen 2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA Kort och gott om Arbetsförlingen Hitta varandra nu Med den här broschyren vill vi ge dig en översikt av Arbetsförlingens arbete. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD Står dina medlemmar inför en uppsägningssituation och är anslutna till TSL-systemet? Då kan arbetsgivaren tillsammans med den

Läs mer

Årsberättelse 2013 med årsredovisning

Årsberättelse 2013 med årsredovisning Årsberättelse 2013 med årsredovisning Kyrkans Trygghetsråd bildades 2006 genom att ett omställningsavtal tecknades mellan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och de fackliga parterna; Kyrkans Akademikerförbund,

Läs mer

Försäkringskassans arbete med lokala omställningsmedel och Trygghetsstiftelsens tankar om ett gott omställningsarbete

Försäkringskassans arbete med lokala omställningsmedel och Trygghetsstiftelsens tankar om ett gott omställningsarbete Försäkringskassans arbete med lokala omställningsmedel och Trygghetsstiftelsens tankar om ett gott omställningsarbete 22 september kl. 13-16 Försäkringskassan, Stockholm Grupper Riksutställningar Statens

Läs mer

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Sveriges Ingenjörer ditt förbund

Sveriges Ingenjörer ditt förbund Välkomna! Sveriges Ingenjörer ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Sveriges Ingenjörer bildades 2006/07 efter en sammanslagning

Läs mer

Kompletterande Aktör

Kompletterande Aktör VÄLKOMMEN! Kompletterande Aktör Kompletterande Aktör Regeringen har bestämt att Arbetsförmedlingen ska anlita externa (kompletterande) aktörer. Tanken är att Furuboda Arbetsmarknad ska kunna jobba med

Läs mer

Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT

Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT 2 Tryggare omställning ökad rörlighet TRYGGHETSRÅDET TRS har, med stöd från Vinnova, genomfört projektet Tryggare omställning ökad rörlighet. Projektet

Läs mer

Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor

Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor Myndighetsvärlden är ofta föremål för förändring. Det kan röra sig om neddragningar, utlokaliseringar eller andra former av situationer

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

Låt oss överraska dig

Låt oss överraska dig Låt oss överraska dig Vi skräddarsyr din rekrytering Om ditt företag står inför rekryteringar kan vi lugna dig med att vi på Arbetsförmedlingen förmedlar flest jobb i Sverige och har landets i särklass

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen

Kort om Arbetsförmedlingen Kort om Arbetsförmedlingen foto: Anders Roth (s 1 och 17), Peter Fredriksson (s 5), Magnus Pehrsson (s 6 och 18), Curt Guwallius (s 9) och Julia Sjöberg (s 11). Nyttan med Arbetsförmedlingen......... 04

Läs mer

DET GÅR FORTSATT BRA FÖR TRYGGHETS- STIFTELSENS KUNDER

DET GÅR FORTSATT BRA FÖR TRYGGHETS- STIFTELSENS KUNDER 2015 TRYGGHETSSTIFTELSENS ÅRSREDOVISNING DET GÅR FORTSATT BRA FÖR TRYGGHETS- STIFTELSENS KUNDER 88 PROCENT HAR FÅTT ETT NYTT ARBETE ELLER STARTAT EGET FÖRETAG Vägen till ett nytt jobb ETT ÅR MED DE TVÅ

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Årsredovisning 2011. Självklart att delta Resultatet viktigt för facklig företrädare. Sidan 21. Jag är nöjd Hittat 5 medarbetare

Årsredovisning 2011. Självklart att delta Resultatet viktigt för facklig företrädare. Sidan 21. Jag är nöjd Hittat 5 medarbetare Årsredovisning 2011 Beslut i konsensus TA-nämnden beslutar om särskild pensionsersättning och tolkar villkoren i avtalet. Sidan 7 Jag är nöjd Hittat 5 medarbetare genom Rekryteringsservice. Sidan 20 Självklart

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet

STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet STs jobbsökarguide tips och råd på vägen mot drömjobbet 1 ST, 2015. Produktion: STs kommunikationsenhet. Tryck: Vitt Grafiska, juni 2015. Upplaga 2 000 ex. Beställ fler exemplar på www.st.org. Artikelnr

Läs mer

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 I maj 2014 bad vi it-pedagoger som gått hos oss de tre senaste åren att besvara en enkät om utbildningen och om den medfört några förändringar i

Läs mer

Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen

Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen 1 (26) Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen 2 (26) Bilaga 1- studiens frågeformulär I bilaga 7 redovisas hur varje målgrupp besvarar kunskapsfrågorna.

Läs mer

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG När du är arbetslös ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG 1. Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag 2. Inom 10 dagar får du ett brev med information samt dina första kassakort 3. Fyll

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR. HSB Skåne

RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR. HSB Skåne RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR HSB Skåne Beslutad: VL 2.06.9 2 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Mål 3 2 Syfte 3 3 Intern rörlighet 3 4 Grundläggande värderingar 3 5 Rekryteringsprocessen 4 A. Behovsanalys 4 B. Kravprofil

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

Intervju hur kan det gå till? Mats Reinhold Karriärvägledare Enheten för externa relationer mats.reinhold@adm.umu.se twitter: matsreinhold

Intervju hur kan det gå till? Mats Reinhold Karriärvägledare Enheten för externa relationer mats.reinhold@adm.umu.se twitter: matsreinhold Intervju hur kan det gå till? Mats Reinhold Karriärvägledare Enheten för externa relationer mats.reinhold@adm.umu.se twitter: matsreinhold Vem som kommer på intervju Skillnad på privat och offentlig sektor

Läs mer

Lite mindre, lite mer erfarna. En intervju med vd Lilian Norin

Lite mindre, lite mer erfarna. En intervju med vd Lilian Norin Lite mindre, lite mer erfarna En intervju med vd Lilian Norin Lilian, varför ska man välja Andara? Vi är helt enkelt det vi säger oss vara: erfarna, engagerade, personliga, snabba, flexibla och kan verkligen

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras och formerna förnyas.

Läs mer

Rapport. Framtidsjobb i staten 2011-2016

Rapport. Framtidsjobb i staten 2011-2016 Heléne Savio Konsult, rådgivare & coach sen 10 år tillbaka Arbetar med individ- och grupputveckling Erfarenhet av rekrytering ST Karriärcoach Gift med Roberto Två barn Bor i Sollentuna Rapport Framtidsjobb

Läs mer

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ditt skyddsombud Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ligger du vaken om nätterna och grubblar över hur skyddsombudet har det? Inte det? Byggnads vet i alla fall att många skyddsombud funderar

Läs mer

Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje.

Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje. kunskap till salu Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje. Behöver du hyra eller rekrytera lärare? En fotbollstrupp utan ledare eller avbytare på bänken är lika otänkbart som en

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten Årsrapport Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 2 3. Effekt... 3 4. Goda

Läs mer

Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher

Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher Om undersökningen Målgrupp Antal intervjuer Metod, jobbcoacher anslutna till Arbetsförmedlingen, coach via TSL och handläggare vid Trygghetsrådet,

Läs mer

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Karriär och förälder För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Vilka möjligheter har du som förälder att få en bra balans mellan arbetsliv och familj? Lathund för dig som väntar

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Ändringar i Trygghetsavtalet (TA)

Ändringar i Trygghetsavtalet (TA) Förhandlingsprotokoll Bilaga 3 2007-11-07 Parter Arbetsgivarsidan: Arbetsgivarverket Arbetstagarsidan: OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet sammantagna SACO-S Facket för Service

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Din Lokala samverkanspartner i personalrelaterade frågor

Din Lokala samverkanspartner i personalrelaterade frågor Din Lokala samverkanspartner i personalrelaterade frågor Omställningsstöd När man blir friställd så kan det kännas som om hela tillvaron är i gungning. Vi vet hur viktig en individuell stöttning är i det

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson

Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson Deltagarutvärdering 1 (7) Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson Utvärdering av utbildning i oktober 21 Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 8 8 28 929. E-post: miljosamverkan@stockholm.se.

Läs mer

Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet

Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet - en information till dig som är arbetsgivare Lättläst svenska 1 Pontus Johansson Bild: Magnus Pehrsson 2 Med hjälpmedel orkar Pontus jobba heltid Pontus Johansson

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare 2014-12-17 Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare. Parter är Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer