Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10"

Transkript

1 Årsredovisning 2014

2 4 20 Jag känner väldigt mycket glädje och energi Huvudkontor Stockholm Trygghetsstiftelsen Box Stockholm Besöksadress: Kungsgatan 57 A, 5 tr Telefon: Kundtjänst: E-post: Internet: Organisationsnummer: Innehållsförteckning Året som gått 3 Så gick det under Kalendarium 6 Det här är Trygghetsstiftelsen 8 Så här går arbetet till 9 Kundberättelser 10 Trygghetsstiftelsens rekryteringsservice 14 Mötesplatser för rekrytering 15 Lokala omställningsmedel 16 De nya avtalen 18 Att arbeta på Trygghetsstiftelsen 20 Årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse 22 Flerårsöversikt Resultaträkning 23 Balansräkning 24 Kassaflödesanalys 25 Ekonomisk redovisning Resultaträkning 26 Balansräkning 27 Kassaflödesanalys 28 Noter 29 Revisionsberättelse 37 Styrelse 38 Min konsulent på Trygghets stiftelsen gav mig det självförtroende jag behövde för att våga Utgiven av: Trygghetsstiftelsen en kollektivavtalsstiftelse Redaktion: Catharina Eriksen Grafisk form och produktion: Ineko AB Foto: Lars Clason, Ann-Sofi Rosenkvist, Erik Nordblad, Frida Valentin, Ulf Siborn, Olof Holdar, Kristofer Samuelsson, Karin Bobert och Catharina Eriksen Tryck: Ineko, Stockholm april 2015/222471, Upplaga

3 VD HAR ORDET Året som gått Ytterligare ett år har gått och stiftelsen kan glädjande konstatera att det går bra för kunderna. Inom ett år har hela 96 procent ett nytt arbete eller annan lösning. Cirka 45 procent går vidare till en statlig anställning. Det goda resultatet kan förklaras av en något ljusare arbetsmarknad men även det faktum att stiftelsen under de senaste åren fokuserat än mer på individanpassade åtgärder. Antalet anmälda kunder 2014 uppgår till personer, vilket är något färre än de senaste åren. Generellt är det färre som sägs upp på grund av arbetsbrist samtidigt som andelen tidsbegränsat anställda som kommer till stiftelsen ligger på en stabil nivå. Undantaget är tillsvidareanställda från universitet och högskolor. Denna enskilda kundgrupp, som består av såväl administrativ personal som lärare och forskare, ökar i stället till följd av minskade anslag och nedläggning av vissa utbildningar. Totalt sett kom 78 procent av alla anmälda från ett universitet eller en högskola. Det är även glädjande att det totala antalet kunder som finns hos stiftelsen minskar. Det beror dels på att det under året är fler kunder som har fått nya tillsvidareanställningar, dels på att antalet arbetslösa har minskat. Kunderna som är kvar i avtalet tillhör ungefär samma målgrupp som förra året och speglar inflödet väl. Många är år, en knapp majoritet är kvinnor och medelåldern är drygt 40 år. Stiftelsen har haft en uttalad strategi att kontinuerligt hitta nya och förbättrade vägar för att möta de behov som uppstår hos kunder och myndighetsrepresentanter. I det arbetet är förslagen som kommer in från myndighetsrepresentanter, kunder, underkonsulter och medarbetare en viktig drivkraft för oss att finna nya sätt att anpassa erbjudandet. Utöver det fortlöpande och intensiva arbete som pågår för att stötta våra kunder till ett nytt arbete har året präglats av många utvecklingsinsatser. Det individuella stödet till våra kunder har ytterligare stärkts. Vi har under året exempelvis förbättrat vår webbplats, vi har utökat vårt utbud av cv-seminarier på engelska och genomfört ett antal så kallade ringverkstäder för att inspirera ännu fler kunder att våga göra spontanansökningar. Sommaren 2014 träffades ett nytt avtal om omställning som trädde i kraft den 1 januari Under hösten har det pågått ett intensivt arbete för att säkerställa att avtalets intentioner effektueras från årsskiftet. Det har inneburit design av nya arbetsprocesser, systemförändringar och nytt informationsmaterial för att nämna några exempel. Till sist vill jag tacka alla myndighetsrepresentanter arbetsgivare som fackliga representanter för ett fint samarbete under året. Jag vill även tacka våra fantastiska samarbetspartners och stiftelsens medarbetare som med ett genuint och stort engagemang gör allt vad de kan för att ingjuta mod och framtidstro hos våra kunder. Jag vill också passa på att tacka för fantastiska år på stiftelsen då jag nu går vidare till nytt arbete. Jag önskar tillträdande vd Åsa Lindh varmt välkommen och önskar stiftelsen all framgång i det viktiga och meningsfulla arbete som verksamheten har! CAROLINE SÖDER Avgående vd, TRYGGHETSSTIFTELSEN ÅRSREDOVISNING

4 SÅ GICK DET UNDER 2014 Så gick det under 2014 Målsättningen överträffades 8 av 10 fick nytt jobb Under 2014 fick 76,8 procent av de tillsvidareanställda ett nytt jobb eller annan lösning innan uppsägningstidens slut. 83,5 procent av de tidsbegränsat anställda fick en lösning inom 9 månader från uppsägningen. Resultatet 2014 överträffade målsättningen som var satt till 75 procent. DET GÅR SNABBT FÖR STIFTELSENS KUNDER Glädjande kan konstateras att 96 procent av kunderna har ett nytt arbete eller en annan Lösta Olösta lösning inom ett år. Redan inom ett halvår har 6 av 10 tillsvidareanställda och 9 av 10 tidsbegränsat anställda hittat en lösning. FULL AKTIVITET OCH FOKUS PÅ INDIVIDEN Trygghetsstiftelsen har under året tagit steget fullt ut och lagt ett individfokus i våra processer. Det har inneburit att betydligt fler kunder jämfört med tidigare har fått individuell coachning kunder, jämfört med 1370 kunder under 2013, har fått någon typ av individuell omställningsåtgärd. Tillsvidare Tidsbegränsade Stiftelsen har även fortsatt arbetet med att målgruppsanpassa seminarieverksamheten en verksamhet som utökats. 119 kundseminarier har arrangerats. EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNINGSFRÅGOR Stiftelsen har liksom tidigare år anordnat välbesökta och uppskattade seminarier för arbetsgivare och fackliga representanter. Ämnesområden för året var Employment branding och kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring hur en myndighet har använt sina lokala omställningsmedel. HÖG NÖJDHET Kunderna är fortsatt mycket nöjda med de aktiviteter som stiftelsen har genomfört under året. Utvärderingarna visar att 94 procent är nöjda. En lika hög andel var nöjda bland de arbetsgivare och fackliga representanter som deltog på ett seminarium. FÄRRE UPPSAGDA OCH ANMÄLDA Antalet personer som anmäldes till Trygghetsstiftelsen och trygghetsavtalet 2014 minskade med sju procent jämfört med förra året, vilket förklaras av att staten har genomfört få större omställningar under 4 TRYGGHETSSTIFTELSEN

5 SÅ GICK DET UNDER 2014 året. Under 2014 anmäldes personer till Trygghetsstiftelsen varav 78 procent kom från ett universitet eller en högskola. Akademins fortsatta dominans innebär att antalet och andelen som är yngre än 35 år fortsätter att öka jämfört med tidigare år. Idag är 37 procent (35 procent förra året) av alla anmälda yngre än 35 år, och snittåldern för de anmälda kunderna är 41 år. Med något undantag har sedan år 2006 fler kvinnor än män anmälts till Trygghetsstiftelsen. I år är 52 procent av de anmälda kunderna kvinnor. Det beror framför allt på att många kvinnor lämnade sin anställning inom till exempel Specialpedagogiska skolmyndigheten, Fortifikationsverket och Hjälpmedelsinstitutet. ANMÄLDA KUNDER Antal Kvinnor 51 % 52 % Män 49 % 48 % Tillsvidareanställda 37 % 33 % Tidsbegränsat anställda 63 % 67 % Snittålder 41 år 41 år MINSKAT ANTAL AKTUELLA KUNDER Aktuella kunder är de kunder som anmälts till Trygghetsstiftelsen och ännu inte fått en permanent lösning. Vid utgången av 2014 bestod den totala stocken kunder av 4 815, vilket är färre än vid årsskiftet ett år tidigare. Att kundstocken minskat beror främst på att fler har fått en permanent lösning i form av en tillsvidareanställning. De har därmed lämnat trygghetsavtalet och följaktligen stiftelsens kundstock. Bland aktuella kunder har drygt hälften en tillfällig lösning eller är i målinriktad åtgärd. De allra flesta av dem har en tillfällig anställning. Andra är på praktik, inskolning, utbildning eller håller på att starta upp ett eget företag. Samtidigt har antalet arbetslösa minskat något även om andelen är densamma som 2013, det vill säga 27 procent. Hög nöjdhet Kunderna är mycket nöjda med de aktiviteter som stiftelsen har genomfört under året. FLER HAR FÅTT EN PERMANENT LÖSNING Utflödet anger hur många personer som fått en permanent lösning och därmed lämnat avtalet. Under 2014 lämnade fler kunder avtalet med en permanent lösning jämfört med Totalt var det 2124 personer som flödade ut (jämfört med 1991 personer år 2013). Majoriteten (67 procent) var tidigare anställda inom ett universitet eller en högskola. Att andelen disputerade doktorander fortsätter att öka bland de utflödade får effekten att andelen yngre än 35 år ökar med 4 procentenhet till 27 procent av utflödet. Snittåldern minskar också med 1 år till 44 år. Andelen kvinnor utgör fortfarande en majoritet av utflödet (53 procent). Andelsmässigt är det ungefär samma nivåer 2014 som de senaste åren på vilken typ av lösning kunderna har fått. 84 procent fick ett nytt arbete eller startade eget företag medan andelen som gick i pension fortsätter att minska. Genom tidigare enkäter vet vi att andelen kunder som fått arbete men inte meddelat stiftelsen var de har fått arbete vanligen har fått ytterligare en tidsbegränsad anställning inom akademin (34 procent). UTFLÖDE I PROCENT Statligt jobb Privat jobb Kommunalt jobb 7 7 Startat eget företag 4 4 Avböjt kontakt Pension 11 9 Lång utbildning 1 1 Övrigt 4 6 Av de kunder som fick ett nytt arbete 2014 (av de vi säkert känner till), fick 45 procent en ny statlig anställning vilket är en procentenhet högre jämfört med Statligt jobb 44 % 45 % Privat jobb 40 % 40 % Kommunalt jobb 16 % 15 % ÅRSREDOVISNING

6 KALENDARIUM Kalendarium AKTIVITETER UNDER ÅRET Trygghetsstiftelsen arrangerade 167 aktiviteter för arbetssökande, fackliga representanter och arbetsgivare under året. Aktiviteterna var spridda över landet även om merparten av aktiviteterna arrangerades i Trygghetsstiftelsens egna lokaler i Stockholm, Malmö, Göteborg och Sundsvall. Trygghetsstiftelsen deltog även i Almedalsveckan och på några jobbmässor. ATT STARTA EGET ELLER INTE Ett halvdagsseminarium där kunderna får svar på sina tankar och funderingar kring hur det går till att starta eget och driva företag. Trygghetsstiftelsen erbjuder en starta eget-rådgivning med en starta eget-konsult för den som vill förverkliga en idé. BEMANNINGSBRANSCHEN Kunderna fick under en halv dag träffa en rekryterings konsult som berättade hur arbetet fungerar i bemanningsbranschen. Det är fantastiskt roligt att arbeta för ett bemanningsföretag om man vill jobba med olika verksamheter, berättade rekryteringskonsulten. BOOST YOUR CV En engelsktalande coach ledde dessa dagar där Trygghetsstiftelsens kunder fick hjälp att formulera sina cv och ansökningsbrev på korrekt engelska. AKADEMIKER TILL LIFE SCIENCE Trygghetsstiftelsen deltog under hösten på en karriärmässa som var arrangerad av Karolinska Institutet och Medicinska Föreningen. Mängder av doktorander och forskare var nyfikna på vad Trygghetsstiftelsen kunde erbjuda i form av stöd. EGET FÖRETAG FÖRSÄLJNING OCH MARKNADSFÖRING Cirka fyra procent av de kunder som kommer till Trygghetsstiftelsen väljer att starta egen verksamhet. Här fick de lära sig att se sitt erbjudande utifrån kundens perspektiv och behov och formulera sig därefter. Flera varianter av seminarier anordnades för denna grupp, även ett nätverkstillfälle i Stockholm. ALMEDALEN Vi måste ha tidiga insatser, sa vd:arna på de fem största trygghetsorganisationerna när de äntrade podiet på det välbesökta seminariet i Sjöbergs trädgård i Visby under Almedalsveckan. De pratade om att tidigt hitta individuella lösningar, ge jobb sökarkompetens och andra sätt att stärka individen på vägen till nytt jobb. Samtliga framhöll de vikten av kompetensutveckling, även sent i yrkeslivet, trots att de företräder vitt skilda yrkesgrupper. EMPLOYER BRANDING FÖR ARBETSGIVARE OCH FACKLIGA REPRESENTANTER Trygghetsstiftelsens mötesplats Employer branding arrangerades vid fyra tillfällen utspridda i Malmö, Göteborg och Stockholm. Föreläsaren Linus Holmgren delade med sig av trender, utmaningar och metoder för att framgångsrikt utveckla och kommunicera den attraktiva arbetsplatsen. 6 TRYGGHETSSTIFTELSEN

7 KALENDARIUM FÖRETAGSPRESENTATIONER FÖR AKADEMIKER Ett par läkemedelsföretag presenterade sina verksamheter och berättade vart marknaden är på väg och hur behoven av framtida kompetens kommer att se ut. Deltagarna fick tips på hur de kan profilera sin kompetens som forskare och akademiker för att bli intressanta kandidater. LINKEDIN FÖR ARBETSSÖKANDE En av de mer populära aktiviteterna för arbetssökande under året har handlat om LinkedIn. Seminarierna som finns för nybörjade och för mer avancerade användare har varit fullbokade och de har fått höga betyg i utvärderingarna. FÖRSÄKRINGSKASSAN STÄLLER OM MED LOKALA OMSTÄLLNINGSMEDEL Försäkringskassan delade med sig av sina erfarenheter om hur de arbetar med lokala omställningsmedel och hur medlen har använts. På två fullsatta seminarier i Stockholm berättade de om hur de arbetar med Stödcenter där cheferna får stöd, och Utbildningscenter där medarbetaren själv tar initiativ till en förändring och får chansen till en nystart. MARKNADSFÖRING OCH FÖRSÄLJNING Syns jag inte, finns jag inte. Ser jag inte, ser ingen tillbaka. En snabb och intensiv resa genom marknadsföringens och säljandets ädla konst. Men är det någon konst egentligen eller handlar det bara om sunt förnuft? Kunderna fick prova sina egna talanger under en dag tillsammans med en av Trygghetsstiftelsens coacher. Kunderna gav Trygghetsstiftelsen mycket fina omdömen, mer än 90 procent tyckte att de haft en bra kontakt med stiftelsen. MINA MOTIVATORER I YRKESLIVET Ett heldagsseminarium där deltagarna fick ställa sig frågan vad som är viktigt att motiveras av i yrkeslivet när de söker jobb. MITT FRAMTIDA JOBB Ett halvdagsseminarium om hur det är att arbeta som konsult. RINGVERKSTAD Kunderna övade på att ringa skarpa samtal till beslutsfattare och vd:ar inom privat och offentlig sektor för att få reda på företagens rekryteringsbehov och hur den egna kompetensen stämmer överens med rekryteringsbehovet. INFORMATIONSTRÄFFAR FÖR ARBETSSÖKANDE Var fjärde vecka arrangerades träffar där det gavs information om vad Trygghetsstiftelsen kan göra för de personer som omfattas av trygghetsavtalet på deras väg mot ett nytt jobb. Träffarna arrangerades i Göteborg, Malmö och Stockholm. Totalt blev det 36 informationsträffar. JOBBSÖKARDAG En dag där arbetssökande fick nätverka med andra arbetssökande och ge varandra förslag på nya arbeten att söka. Deltagarna tränade på att presentera sig och sin kompetens tillsammans med en jobbcoach. SPONTANANSÖKAN Ett heldagsseminarium där deltagarna fick verktyg för att göra en bra och effektiv spontanansökan och hitta jobben som inte syns. SVART BÄLTE I JOBBSÖK Ett seminarium för akademiker som vill till läkemedels-, bioteknikeller medicinteknikbranschen. ÅRSREDOVISNING

8 DET HÄR ÄR TRYGGHETSSTIFTELSEN Det här är Trygghetsstiftelsen När en statsanställd blir uppsagd på grund av arbetsbrist är det Trygghetsstiftelsens uppgift att om möjligt skapa förutsättningar för att han eller hon inte ska bli arbetslös. Detsamma gäller när en tidsbegränsad anställning upphör eller när någon till följd av omlokalisering väljer att inte följa med till den nya orten. Stiftelsen erbjuder: enskilda kunder individuellt stöd som effektivt bidrar till nytt arbete eller annan lösning, arbetsgivare, fackliga representanter och andra aktörer mötesplatser för erfarenhetsoch kunskapsutbyte i omställningsfrågor. Trygghetsstiftelsen bildades av staten och de centrala arbetstagarorganisationerna 1990 i samband med att trygghetsavtalet trädde i kraft. Sedan starten har Trygghetsstiftelsen strävar efter att så långt möjligt skapa förutsättningar för att ingen anställd ska bli arbetslös till följd av arbetsbrist eller till följd av att arbets tagaren i samband med omlokalisering eller motsvarande väljer att inte följa med till den nya orten. personer omfattats av trygghetsavtalet. Inflödet de senaste åren har legat på cirka personer per år. I juni tecknades ett nytt avtal, avtal om om ställ ning, och det träder i kraft 1 januari Verksamheten finansieras genom att alla statliga myndigheter betalar en årlig procentuell andel av lönesumman som de centrala parterna kommer överens om. Trygghetsstiftelsen har parternas uppdrag att förvalta avtalet och medlen. Styrelsen utgörs av representanter för Arbetsgivarverket, OFR/S, P, O, Saco-S och Seko. MÅL FÖR VERKSAMHETEN Trygghetsstiftelsens övergripande mål är att kunderna ska ha ett arbete eller annan lösning så snart som möjligt innan uppsägningstidens slut. För kunder med tidsbegränsad anställning är målet arbete eller annan lösning så snart som möjligt. MÅLUPPFYLLELSE Målsättningen att 75 procent ska ha en ny lösning överträffades. Under 2014 hade 76,8 procent av de tillsvidareanställda löst sin situation innan uppsägningen tog slut. För de tidsbegränsat anställda hade 83,5 procent löst sin situation inom nio månader. EKONOMISKT RESULTAT 2014 I KORTHET Avgifterna från statliga myndigheter till Trygghetsstiftelsen uppgick under år 2014 till 0,3 procent av lönesumman, 292 miljoner kronor (288 miljoner kronor 2013). Under 2014 betalades 169 miljoner kronor ut i stöd till de uppsagda. Trygghetsstiftelsens värdegrund VI TROR PÅ människans vilja att ta ansvar och utvecklas. Vi är besjälade av vårt uppdrag och drivs av ett engagemang att ingjuta mod och framtidstro hos våra kunder. Vi vill få våra kunder att se sina möjligheter och utveckla sin potential på vägen till ett nytt arbete/försörjning. RESULTAT Vi fokuserar på vårt uppdrag och att vara resurseffektiva. SAMVERKAN Vi samverkar för att uppnå synergier och skapa kunskapsöverföring. ENKELHET Det ska vara enkelt. Allt från kontakterna med oss till våra system, verktyg och administrativa processer. TILLGÄNGLIGHET Vi är tillgängliga och lägger oss vinn om att återkomma. PROFESSIONALISM Vi är ansvarsfulla, kunniga, flexibla och möter våra kunder och intressenter med respekt och integritet. 8 TRYGGHETSSTIFTELSEN

9 SÅ HÄR GÅR ARBETET TILL Så här går arbetet till TRYGGHETSSTIFTELSENS OMSTÄLLNINGSPROCESS När en statsanställd blir uppsagd på grund av arbetsbrist eller när en anställd vars tidsbegränsade anställning löper ut är det Trygghetsstiftelsens uppgift att så långt som möjligt skapa förutsättningar för att han eller hon inte ska bli arbetslös. Det gäller även när någon till följd av omlokalisering väljer att inte följa med till den nya orten. Trygghetsstiftelsens stöd är individinriktat och utgår ifrån arbetslinjen. MYNDIGHETENS ANMÄLAN När det är klart att en person kommer att sägas upp eller att en tidsbegränsad anställning upphör skickar arbetsgivaren en så kallad underrättelse till Trygghetsstiftelsen. Det är den formella anmälan till Trygghetsstiftelsen och innebär att stiftelsens arbete med den enskilde personen kan börja. FÖRSTA MÖTET MELLAN KUND OCH KONSULENT Den enskilde personen, Trygghetsstiftelsens kund, får träffa en av Trygghetsstiftelsens konsulenter på ett planeringssamtal där de tillsammans gör en kartläggning. De identifierar den enskildes nuläge och tankar inför framtiden och diskuterar hur Trygghetsstiftelsen kan stödja den enskilde på bästa sätt för att öka möjligheterna på arbetsmarknaden och hitta den snabbaste vägen till ett nytt jobb. Alla kunder är inte i kris, men de flesta upplever ändå någon form av stress och oro inför framtiden. Konsulenten lyssnar på kunden och arbetar för att skapa ett förtroende. KUNDAKTIVITETER Trygghetsstiftelsen utgår från den enskildes individuella behov och har därför en bred palett med insatser för att matcha kundens behov. Många kunder väljer att delta i stiftelsens jobbsökaraktiviteter. Det kan till exempel vara jobbcoachning, cv-granskning, intervjuträning eller arbetsmarknadskunskap. Syftet med aktiviteterna är att kunderna skapar en handlingsplan för sitt jobbsökande. Kundaktiviteterna ska leda till att den enskilde ökar sin konkurrenskraft på arbetsmarknaden. En viktig del i stödet är att skapa energi och motivation, därutöver kan det även handla om specifika utbildningsinsatser. Alla som kommer till Trygghetsstiftelsen uppmanas dessutom att registrera sin cv hos Trygghetsstiftelsens rekryteringsservice. Dit kan arbets givare vända sig för att snabbt och enkelt hitta kompetent personal. FORTSATT ARBETE FRAMGÅNGSFAKTORER! Den enskilde och konsulenten håller kontakten för att följa upp hur det går. Utifrån handlingsplanen som den enskilde arbetat fram för sitt jobbsökande beslutar de tillsammans om han eller hon behöver ytterligare individuella insatser för att kunna lösa sin situation. Hur det fortsatta arbetet ser ut beror helt och hållet på den enskilde personens egna behov. Allt arbete går ut på att få till ett bra möte mellan den arbetssökande och en ny arbetsgivare. EKONOMISKT STÖD Utöver de jobbsökaraktiviteter som Trygghetsstiftelsen erbjuder ingår även ekonomiskt stöd. Enskilda som får en ny tillsvidareanställning med lägre lön än tidigare kan ha rätt till inkomsttrygghetstillägg (ITT). Vid arbetslöshet kan den som är med i a-kassan få a-kasseutfyllnad (AGE). EN MÖTESPLATS FÖR ARBETSGIVARE OCH FACKLIGA REPRESENTANTER Kunskap om omställningsprocesser är viktigt för att skapa så goda omställningar som möjligt. Stiftelsen arrangerar därför mötesplatser där lokala parter gemensamt kan delta i erfarenhets- och kunskapsutbyte i omställningsfrågor. I det nya avtalet om omställning övergår dessa mötesplatser till öppna aktiviteter för lokala parter i syfte att inspirera och stimulera användningen av de lokala omställningsmedlen. ÅRSREDOVISNING

10 KUNDBERÄTTELSER Kunderna berättar RESAN FRAMÅT ÄR POSITIV LOUISE ANDERSSON, GÖTEBORG Det här året har gett mig mycket energi och glädje och jag har lärt mig att om man verkligen vill något så kan man! Trygghetsstiftelsen gav mig det självförtroende jag behövde för att våga starta eget. MIN COACH HAR gett mig feedback på min cv och mitt personliga brev, och nu tycker jag själv att det är roligt att läsa min egen cv. Jag har vässat min profil på LinkedIn och vet hur jag ska skriva för att komma högt på träfflistor och bli mer attraktiv hos arbetsgivare. Frida har disputerat i immun teknologi vid Lunds universitet och sökte under hösten jobb i Köpenhamnsregionen. FRIDA PAULY, MALMÖ JAG TYCKER ATT kontakterna med Trygghetsstiftelsen var jättebra, det hjälpte mig mycket, speciellt stödet från coachen var bra. Trygghetsstiftelsen hjälpte Daniel att vässa sitt cv och gav råd om hur han skulle bygga upp telefonsamtalet till arbetsgivaren innan han skickade sin ansökan. Daniel disputerade i fysik på KTH i Stockholm under året och har nu en provanställning och arbetar med röntgendetektorer. DANIEL RÖNNLUND, STOCKHOLM Det var jättetufft när verksamheten skulle läggas ner, men bit för bit får man omvärdera saker i livet, säger Gudrun som startade egen verksamhet och blev utsedd till årets innovatör i Västernorrland GUDRUN BRÄNNBERG, SUNDSVALL STEFAN A. ESCHER, STOCKHOLM Jag är glad att jag hamnade i Trygghetsstiftelsens händer. Jag trodde inte att jag var en så modig person som jag är, säger Stefan glatt om sin nya yrkesbana som nyexaminerad lärare i biologi och kemi. MED STÖD AV Trygghetsstiftelsen i Skåne definierade jag vem jag är och vad jag skulle vilja arbeta med. Jag skannade platsannonser och tittade på nyckelord. Idag arbetar jag med precis det som jag bestämt mig för att jag ville arbeta med efter mina möten med Trygghetstiftelsens konsulter. LYNN RANÅKER, LUND TRYGGHETSSTIFTELSENS konsult stöttade mig när jag utformade ansökningar och hjälpte mig i funderingarna på vad jag vill göra i framtiden. Samarbetet med konsulten har varit jättebra och konsulten hade också ingångarna så att jag fick möjligheten att göra den praktik jag gör idag. THOMAS SANDSTRÖM, UMEÅ DENNA RESA HAR varit riktigt jobbig, men den har även gett mig mycket. Jag vågar öppna nya kunskapsdörrar. Om jag inte fått stöd av Trygghetsstiftelsen hade jag inte orkat hålla ut. Tack vare Trygghetsstiftelsen vågade jag hålla fast vid mina mål. EVA SÖDERBERG, FRÖSÖN 10 TRYGGHETSSTIFTELSEN

11 KUNDBERÄTTELSER ÅSA OLOFSSON, ÖSTERSUND När jag kom på intervjun för det här jobbet kände jag mig starkare. Jag ändrade taktik och var lite mer kaxig. Coachen som hon träffade via Trygghetsstiftelsen fick henne att våga tro mer på sig själv och visa det när hon gick på intervjuer. COACHNINGEN HAR HAFT en oerhörd effekt, från att ha varit en i massan blev jag kallad till flera intervjuer. I princip varje gång jag haft kontakt med någon har jag återkopplat och försökt bli vän via LinkedIn. Och det var via LinkedIn som jag fick mitt nuvarande jobb. Trygghetsstiftelsen gav Matti råd om hur han skulle arbeta med sin cv och med LinkedIn. MATTI KARVANEN, UPPSALA DET SER BRA ut idag, säger Tomas som säljer ved i det egna företaget. Tomas Enberg utvecklade sin hobbyverksamhet och startade eget företag när behandlingshemmet han arbetade på skulle läggas ner. Trygghetsstiftelsen hjälpte Tomas med ett starta eget-bidrag, och med en uppsägningstid på åtta månader behövde han inte ta ut någon lön de första månaderna. TOMAS ENBERG, LUDVIKA DANIEL DAGNELUND, LINKÖPING Kontakten med Trygghetsstiftelsen och det stöd jag fick har bidragit till en kortare arbetslöshet. Allt var en fullträff! Jag har bara jobbat på universitetet och inte haft någon annan arbetsgivare. Allt som togs upp på Trygghetsstiftelsens utbildning har jag haft stor nytta av när jag sökte arbete utanför universitetet. DET KÄNNS FANTASTISKT och otroligt skönt, säger Patrik om att han fått ett nytt jobb. Patrik Förberg har fått ett nytt jobb som kommunikatör med marknadsföringsansvar på Konstfack. Han var en av 250 sökande till den tjänsten. Han tyckte att mötet med Trygghetsstiftelsen funkade väldigt bra, det kändes proffsigt, tryggt och stabilt, och genom Trygghetsstiftelsen fick han en personlig coach och en kort utbildning i foto- och layoutprogram. PATRIK FÖRBERG, STOCKHOLM TRYGGHETSSTIFTELSENS reklam blev verklighet, säger Ahmet och låter väldigt glad, man ska få det jobb man vill ha precis så som min konsulent på Trygghetsstiftelsen säger, och så har det blivit för mig. På julfesten fick Ahmet en pokal som bästa nykomling. Då hade han hunnit jobba i sex månader. Jag fick bästa pris, och mina kollegor kallar mig avdelningens stjärna. AHMET BOZKURT, STOCKHOLM TVÅ JOBB PÅ kort tid och båda genom Trygghetsstiftelsens rekryteringsservice. Först ett tidsbegränsat uppdrag och sedan en tillsvidaretjänst. Så bra gick det för Anna när hon uppdaterade sin cv som hon några månader tidigare anmält till Trygghetsstiftelsens rekryteringsservice. ANNA TANNER, STOCKHOLM GE INTE UPP och ta till all hjälp som finns att tillgå på Trygghetsstiftelsen, säger Vicky Chatzakos. Se det som ett heltidsjobb att söka jobb. För att hålla motivationen uppe är det viktigt att göra andra saker också som att motionera, luncha och träffa vänner, annars flyter dagarna ihop. Man måste känna att man är med och har rutiner. VICKY CHATZAKOS, STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

12 KUNDBERÄTTELSER Louise ångrar sig inte en sekund ATT AVSLUTA MIN tjänst på Göteborgs Universitet är det modigaste, läskigaste och bästa beslut jag tagit. Det har varit ett fantastiskt år bestående av många timmars arbete, mycket energi, tid, kraft, svett, skratt och nog också lite tårar. Kan nästan inte fatta att jag idag driver ett helt eget företag med en alldeles egen affärsidé. Det coolaste av allt är att jag har kunder. Kunder som köper min tjänst och som tror på Vetenskapshälsans filosofi om att man genom små förändringar över tid, kan nå en helt ny hälsosammare livsstil. Det här året har gett mig mycket energi och glädje och jag har lärt mig att om man verkligen vill något så kan man! Att få hjälp ifrån Trygghetsstiftelsen både i form av ekonomiskt stöd men även genom inspirerande möten har betytt mycket för mig. Min konsulent på Trygghetsstiftelsen gav mig det självförtroende jag behövde för att våga starta Vetenskapshälsan AB. Att efter tio år gå ifrån att vara forskare till att starta eget företag, kan kännas som ett väldigt långt steg, men det finns många likheter. Ångrar inte en sekund att jag valde att starta eget och är oerhört tacksam för allt stöd ifrån Trygghetsstiftelsen. LOUISE ANDERSSON Matti Karvanen fick jobb via LinkedIn Lynn Ranåker hittade det perfekta jobbet I PRINCIP VARJE gång jag haft kontakt med någon har jag återkopplat och försökt bli vän via LinkedIn. Det var via LinkedIn som jag fick mitt nuvarande jobb, berättar Matti Karvanen. Hans arbetsgivare var i stort behov av hjälp på sitt labb och behövde någon som disputerat. En person på avdelningen visste att Matti sökte jobb och tipsade. Inom en vecka hade jag jobbet, berättar Matti. Matti har doktorerat i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet. Hos Trygghetsstiftelsen fick han stöd och råd av två olika coacher med sitt cv och hur han skulle arbeta med LinkedIn. Han fick tips på potentiella arbetsgivare och han fick även träna på intervjusituationen. Med coachernas hjälp fick han också en större personlighetsinsikt typ vem är jag, vad kan jag och hur kan jag jobba. Han hade sökt många jobb innan coachningen och det enda han hörde var att tjänsterna gått till någon annan. Så som jag ser det så har coachningen haft en oerhörd effekt. Från att vara en i massan blev jag kallad till flera intervjuer. Det var en stor skillnad, säger Matti nöjt. LYNN RANÅKER ÄR disputerad biolog. Hon har studerat fiskar och tittat på vad som händer när man sätter ut en fisk i en ny miljö. Hon har pratat om det i radio och fått en hel del uppmärksamhet för sina studier, men hittade ingen arbetsgivare som var villig att anställa henne. Med stöd av Trygghetsstiftelsen definierade hon vem hon är och vad hon skulle vilja arbeta med. Hon skannade platsannonser och tittade på nyckelord. Det hon gillade var bland annat driva projekt och jobba med strategier. När det var dags för arbetsmarknadsmässa kom Lynn väl förberedd. Jag hade läst på om ett antal konsultfirmor som skulle vara med och förberett frågor, vilket gav jättebra feedback, säger Lynn glatt. Hon fick kontakt med nyckelpersoner och fick komma på intervjuer. I maj 2014 började Lynn som analyssamordnare på Räddningstjänsten Syd. Hon arbetar med handlingsplaner, strategiska frågor, statistik och effektmål. Precis det som hon bestämt sig för att hon ville arbeta med efter sina möten med Trygghetstiftelsen. 12 TRYGGHETSSTIFTELSEN

13 KUNDBERÄTTELSER Man får helt enkelt inte ge upp Nu vågar jag öppna nya dörrar NÄR MAN HAR skickat hundra ansökningar är det hopplöst om man inte får svar, säger Åsa Olofsson. Men brev nummer 101 kanske är det som ger något. Åsa vet, hon har skickat många jobbansökningar som inte lett till något jobb. Men nu har hon lyckats och arbetar med det hon är utbildad för, vilket känns jättebra. Åsa är internationell interkulturell socionom och jobbar med ensamkommande flyktingbarn i Krokoms kommun. Hon hade ingen cv och på Trygghetsstiftelsens kurs fick hon hjälp att få på pränt vad hon är bra på och vilka styrkor hon har. Det är inte så lätt när man har fyllt 50 år och uppfostrats till att man inte ska tro att man är någonting, säger hon. Både hennes konsulent på Trygghetsstiftelsen och hennes coach som hon fått via Trygghetsstiftelsen har funnits där och stöttat när det varit tungt. Hennes coach fick henne att våga tro mer på sig själv och visa det när hon gick på intervjuer. Det var så bra att ha någon som såg ett annat perspektiv, säger Åsa. När jag kom på intervjun för det här jobbet kände jag mig starkare. Jag ändrade taktik och var lite mer kaxig. NÄR EVA SÖDERBERGS tidsbegränsade anställning löpte ut efter nästan fyra år fick hon inte förlängt. Hon minns det som att hon var både ledsen och arg. Men när Eva träffade en konsulent på Trygghetsstiftelsen som berättade om det stöd hon kunde få i arbetet med att söka efter nytt jobb blev hon lättad. Tillsammans med coachen formulerades en handlingsplan. Trygghetsstiftelsen tog beslut om en utbildning som kombinerades med en arbetspraktik via Arbetsförmedlingen. Eva sökte jobb, många jobb och det blev en del intervjuer. Under hösten 2014 gav det resultat och Eva fick en tjänst på en nyinrättad enhet på Arbetsförmedlingen i Östersund. Det är fantastiskt. Jag känner väldigt mycket glädje och energi och får vara med i ett sammanhang igen. Jag har alltid haft lätt för att skaffa jobb och tyckte att det var genant att bli av med jobbet. Denna resa har varit riktigt jobbig, men den har även gett mig mycket. Tack vare Trygghetsstiftelsen vågade jag hålla fast vid mina mål och orkade hålla ut. Jag är glad att jag hamnade i stiftelsens händer STEFAN A ESCHER är nyexaminerad lärare i biologi och kemi och har precis delat ut sina första betyg till eleverna i sin högstadieklass. Stefan har arbetat som forskare i många år och haft en lektorstjänst i genetik. När studenterna blev för få blev Stefan uppsagd på grund av arbetsbrist. Han kom i kontakt med Trygghetsstiftelsen och fick gå stiftelsens jobbsökarkurser. Trygghetsstiftelsen har varit jättebra för mig, hur det hade blivit om jag inte hade haft Trygghetsstiftelsen, det vågar jag inte tänka på! säger Stefan. Det här med att bli uppsagd och hitta ett nytt jobb, så enkelt är det inte. Det var nog livsavgörande för mig att hitta en ny riktning. Han bestämde sig för att skaffa lärarbehörighet och läste pedagogik. När Stefan var klar sökte han tre jobb, och alla tre skolorna ville träffa honom direkt. Valet föll på en högstadieskola i Gröndal där han har fått bra stöd från sina nya kollegor och han säger att de verkar vara rätt nöjda med honom. Jag trodde inte att jag var en så modig person som jag är, säger Stefan glatt. ÅRSREDOVISNING

14 TRYGGHETSSTIFTELSENS REKRYTERINGSSERVICE Hos Trygghetstiftelsen kan du rekrytera kompetent personal fort och enkelt. I kompetensbanken finns många natur vetare, disputerade forskare, administra - törer, kommunikatörer, projektledare, utredare, chefer och HR-specialister. Kontakta eller med en kort kravprofil, så får du snabbt svar på om det finns matchande kandidater till er vakans. Trygghetsstiftelsens rekryteringsservice Den som är uppsagd på grund av arbetsbrist eller har haft en tidsbegränsad anställning som inte förlängs och omfattas av trygghetsavtalet kan skicka in sitt cv till Trygghetsstiftelsens kandidatbank. Kandidaterna intervjuas och deras kompetenser registreras för att finnas tillgängliga då en arbetsgivare hör av sig om vakanser. REKRYTERA UTAN KOSTNAD Både statliga och privata arbetsgivare i hela landet hör av sig till Trygghetsstiftelsens rekryteringsservice när de har vakanser som de behöver tillsätta. Det är en uppskattad service som kan förkorta och förenkla rekryteringsprocessen för arbetsgivare och på så sätt snabbare leda till ett nytt jobb för Det finns 650 aktiva kandidater i kandidatbanken! den arbetssökande. När arbetsgivare hör av sig till rekryteringsservice med en vakans, kan stiftelsen inom några dagar ge besked om det finns kandidater som stämmer med kravprofilen. Under 2014 kom det bland annat in ett flertal kandidater med bakgrund som kommunikatörer, administratörer med olika inriktning och forskare inom främst naturvetenskapliga ämnesområden. EFTERTRAKTADE YRKESROLLER Trygghetsstiftelsens rekryteringsservice har för närvarande cirka 650 aktiva kandidater i kandidatbanken. De mest förekommande kompetenserna är profiler inom administration av något slag. Men i kandidatbanken finns även många naturvetare, biologer och kemister. En vanlig kompetens som efterfrågas vid administrativa vakanser är kunskap inom registratur och stiftelsen har ibland svårt att möta den efterfrågan. Under 2014 genomfördes därför en kompetenssatsning inom registratur för en grupp administratörer. Det blev mycket lyckosamt och samtliga kandidater som deltog i kompetenssatsningen erbjöds nya jobb inom området. Liknande satsningar planeras inom löneområdet som också det är en efterfrågad kompetens hos Trygghetsstiftelsens rekryteringsservice. I kompetensbanken finns även en stor grupp med mycket kvalificerad kompetens, oftast disputerade, inom olika naturvetenskaper. Trygghetsstiftelsens rekryteringsservice får dessvärre mer sällan in den typen av förfrågningar och har därför svårt att matcha de personerna med de vakanser som kommer in. ANMÄL ER TILL KOMPETENS UTSKICKET Trygghetsstiftelsens rekryteringsservice skickar då och då ut ett så kallat kompetensutskick till stiftelsens arbetsgivarkontakter. Det görs i syfte att marknadsföra ett urval av aktuella kandidaters erfarenheter och kompetenser. Den som är intresserad av att ta del av stiftelsens utskick, är välkommen att kontakta alternativt 14 TRYGGHETSSTIFTELSEN

15 MÖTESPLATSER FÖR REKRYTERING Mötesplatser för rekrytering På Trygghetsstiftelsens kontor i Malmö, Göteborg och Stockholm har ett hundratal HR-specialister, rekryterare, kommunikationsansvariga och chefer under året haft möjlighet att mötas och inspireras på ett antal seminarier om Employer Branding. Föreläsaren Linus Holmgren delade med sig av trender, utmaningar och metoder för att framgångsrikt utveckla och kommunicera den attraktiva arbetsplatsen. Det är viktigt att ha en långsiktig strategi för vilka kompetenser som ska attraheras av arbetsplatsen. Utifrån den strategin behöver arbetsgivaren arbeta med sin profil. Det är viktigt både för att behålla befintlig personal med rätt kompetenser och för att vara intressant för nya rekryteringar. För att lyckas skapa denna goda profil bör det finnas ett gott samarbete mellan enheterna HR och kommunikation. De kallar mig årets nykomling en riktig stjärna AHMET BOZKURT HAR fått sitt nya jobb på Domstolsverket genom Trygghetsstiftelsens rekryteringsservice. Det började med en tidsbegränsad anställning som övergick i en tillsvidareanställning. Ahmet sköter mycket av det administrativa från inköp av kontorsvaror, posthantering och vaktmästeri till att hjälpa kunder att kopiera dokument. Ahmet är en mycket positiv person som alltid vill ge service och han säger att han älskar människor. Trygghetsstiftelsens reklam blev verklighet, säger Ahmet och låter väldigt glad, man ska få det jobb man vill ha precis så som min konsulent på Trygghetsstiftelsen säger, och så har det blivit för mig. På julfesten fick Ahmet en pokal som bästa nykomling. Då hade han hunnit jobba i sex månader. Jag fick bästa pris, och mina kollegor och kunder kallar mig för en riktig stjärna. Ahmet arbetade tidigare på ett tryckeri där han fick sluta på grund av arbetsbrist. Det tog sedan ungefär ett år för Ahmet att hitta sitt nya jobb. Han säger att när man drabbas av uppsägning hamnar man i en besvärlig situation. Det tar tid att bearbeta svåra fakta och ställa in sig på något nytt. Då behöver man stöd. Det stödet fick han av Trygghetsstiftelsen. Det Ahmet har lärt sig är att förändring i livet också kan innebära möjligheter och utveckling. En värdefull service PER CEDERBLAD PÅ Tillväxtverket har använt sig av Trygghetsstiftelsens rekryteringsservice i flera år och han ser det som en jättevärdefull tjänst. I vissa rekryteringar är detta väldigt smidigt. Ofta då det är korta puckar och vi värdesätter statlig erfarenhet i första hand, säger Per. När han behöver rekrytera skickar han en enkel kravspecifikation till Trygghetsstiftelsens rekryteringsservice på det som Tillväxtverket behöver hjälp med. Det är en stor fördel att de som kommer via Trygghetsstiftelsen kan diarieföring och förvaltningsrätt. När han hittar en person som han tror passar kontaktar han antingen Trygghetsstiftelsen eller personen direkt. Genom åren har det blivit en del rekryteringar bland annat har han anställt personal för HR, administration och ekonomi. ÅRSREDOVISNING

16 LOKALA OMSTÄLLNINGSMEDEL Fånga medarbetarens egen vilja till förändring Trygghetstiftelsen bjöd under året in representanter från arbetsgivarsidan och facket till två populära seminarier där Försäkringskassan berättade om sitt spännande arbete som finansieras med lokala omställningsmedel. STÖDCENTER FÖR MEDARBETARE MED SÄRSKILDA BEHOV Försäkringskassan har varit lite av en pionjär när det gäller att arbeta aktivt med de lokala omställningsmedlen. Redan 2012 startade de ett Stödcenter för chefer. En grupp om fyra personer fick i uppdrag att samla kompetens för att stötta chefer i personalärenden. Margareta Hallén, verksamhetspartner på Försäkringskassan med många års erfarenhet av personalfrågor, var en av de fyra som startade Stödcenter. Försäkringskassan utvecklade en strukturerad modell för kontinuerlig och långsiktig utveckling för att kunna möta nya krav utifrån, både för individens och för verksamhetens behov. Margareta berättar att de tog fram nya vägar för att lösa lite svårare situationer för medarbetare där det krävs en förändring av något slag. Chefer som känner att de kommit till vägs ände behöver hjälp med att komma till avslut, och det kan vara situationer orsakade av sjukdom, förändrade krav på kompetens eller något annat som påverkar en medarbetares situation i arbetet. Genuin omtanke, respekt och förståelse ligger som grund för att nå framgång med ett sådant arbete. Det är viktigt att agera utifrån hur det är, inte hur det borde vara, säger Margareta Hallén. Fram till och med oktober hade 280 medarbetare fått stöd via Stödcenter och de flesta hade då nått ett avslut. Lösningarna har varierat. En fjärdedel har slutat, 16 procent har en ny yrkesroll och lika många har gått i pension. För andra har det varit bland annat kompetensutveckling, anpassade arbetsuppgifter, rehabilitering eller studier som varit lösningen. Det Margareta och hennes kollegor har kommit fram till är att långsamma processer kan vara positivt och de flesta ärenden går att lösa. Det krävs en noggrann analys av hela situationen och åtgärderna ska vara kopplade till orsaken som kommit fram i analysen. En annan 16 TRYGGHETSSTIFTELSEN

17 Arbete i tiden Försäkringskassans arbete ligger väl i tiden eftersom Avtal om lokala omställningsmedel börjar gälla vid årsskiftet. Avtalet reglerar hur omställningsmedlen ska användas för att förebygga uppsägningar och stödja både verksamhetens och arbetstagarnas utveckling utifrån arbetslinjen och ett längre arbetsliv. viktig framgångsfaktor är att säkerställa att eventuella konsekvenser är tydliga och att inte dra sig för att be om hjälp. UTVECKLINGSCENTER I mars startade Försäkringskassan Utvecklingscenter, och dit är medarbetare som känner att de inte kommer till sin rätt på arbetet och vill få till en förändring av sin situation välkomna. Maria Holm är en av två beteendevetare som driver Utvecklingscenter och hennes uppdrag är att stötta enskilda medarbetare med karriär- och utvecklingscoachning så att han eller hon vill, kan och får ta ansvar för den egna professionella utvecklingen. Hittills har 170 medarbetare träffat eller pratat i telefon med någon av coacherna på Utvecklingscenter och närmare hälften har nått ett avslut. Det finns flera skäl till varför medarbetare vänt sig till Maria Holm eller hennes kollega Johanna Sjölin. En del vill ha nytt jobb eller vidareutveckling. Andra har motivationsbrist, känner ohälsa eller stress och ytterligare några har en konflikt på arbetsplatsen som gör att de söker efter hjälp. Samtalen med Utvecklingscenter ersätter inte samtalen med den egna chefen. Men cheferna kan tipsa sina medarbetare om coachning på Utvecklingscenter, utan att tvinga någon att gå dit. Maria Holm säger att det är svårt att mäta det direkta resultatet av coachningen, men hon och Johanna har fått mycket positiv respons från de medarbetare de haft kontakt med. De rapporterar statistik till parterna om vilka som tar kontakt med Utvecklingscenter i form av kön, ålder och bakgrund. Varje medarbetare har mellan ett och fem samtal och ett samtal varar i 55 minuter. Johanna och Maria redovisar också till parterna de generella mönster som blir synliga utifrån samtalen. Dessa handlar om organisatoriska strukturer som till exempel karriärvägar, arbetsmiljö, hälsa och kompetens. Den gemensamma nämnaren för medarbetare som kört fast och inte känner att de kommer vidare är ålder snarare än yrkesgrupp. Medarbetare som fyllt 52 år har ofta svårt att röra sig på arbetsmarknaden utan hjälp. De yngre, som är mer rörliga, sitter sällan kvar och är missnöjda istället hittar de ett annat jobb där deras kompetens kommer till rätta. Försäkringskassan har sedan vi blev statlig myndighet 2005 genomfört stora förändringar som lett till personalneddragningar och uppsägningar, och då har vi haft ett bra stöd från Trygghetsstiftelsen, säger Yvonne Lindén som är HR-specialist på Försäkringskassans huvudkontor. De här erfarenheterna och den kontinuerliga kontakten med Trygghetsstiftelsen har gett oss kunskaper och erfarenheter som vårt nuvarande arbetssätt bygger på. Försäkringskassan är nöjda med hur de använder de lokala omställningsmedlen. Det är ett proaktivt arbete som förebygger uppsägningar och Margareta Hallén säger att det skulle fungera i de flesta organisationer, både små och stora. Det är viktigt att agera utifrån hur det är, inte hur det borde vara. MARGARETA HALLÉN ÅRSREDOVISNING

18 DE NYA AVTALEN Två nya avtal Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O, Saco-S och Seko undertecknade den 25 juni en överenskommelse om två nya avtal som ska stödja en effektiv omställning inom den statliga sektorn. De båda nya avtalen gäller från och med den 1 januari Avtalets konstruktion utgår från två olika situationer, dels vad som gäller för den arbetstagare vars anställning sägs upp på grund av arbetsbrist oavsett om den enskilde är anställd tillsvidare eller har en tidsbegränsad anställning, dels för den arbetstagare vars anställning löper ut i enlighet med anställningsbeslutet. Avtal om lokala omställningsmedel syftar till att skapa ett långsiktigt lokalt omställningsarbete genom proaktiva omställningsåtgärder och andra aktiviteter som stödjer både verksamheten och arbetstagarnas utveckling. Innebörden av dessa två avtal är att hela omställningskedjan hålls samman allt från lokala parters arbete med lokala omställningsmedel till det arbete som Trygghetsstiftelsen genomför på parternas uppdrag. Båda avtalen stödjer också aktivt arbetslinjen och bidrar till ett längre arbetsliv. Nytt i överenskommelsen är att den enskilde arbetstagaren kvalificerar sig till avtalet genom en sammanhängande anställning hos en funktionell arbetsgivare under en viss tid. Det innebär att flera olika anställningar hos olika arbetsgivare inte kvalificerar till att omfattas av avtalet. Dessutom har avtalet om omställning öppnat upp för en ny målgrupp, och redan efter två års sammanhängande anställning finns möjligheter till stöd. TSN.SE Anmälningar till det nya avtalet om omställning görs på Trygghetsstiftelsens webbsida tsn.se. 18 TRYGGHETSSTIFTELSEN

19 DE NYA AVTALEN Kommentarer från parterna om det nya avtalet Det allra viktigaste med det här nya avtalet är att det är ett helt nytt avtal och utifrån det kommer det att behöva skapas praxis i nya frågor. Gamla uttryck som man känner igen kan betyda något annat i den nya kontexten. Man kan inte lägga det gamla trygghets avtalet bredvid det nya omställningsavtalet och jämföra dem. MONICA DAHLBOM, FÖRHANDLINGSCHEF ARBETSGIVARVERKET Trygghetsstiftelsen gör ett bra arbete för våra medlemmar som förlorar sin statliga anställning. Därför är det positivt att fler grupper kommer få ta del av stiftelsens stöd. En annan viktig pusselbit i omställningsarbetet är de lokala avtal som ska träffas mot bakgrund av det nya avtalet om lokala omställningsmedel. Saco-S kommer lägga fokus på att åstadkomma bra lokala avtal. LENA EMANUELSSON, ORDFÖRANDE SACO-S, JUSEK Omställningsavtalet är ett mycket betydelsefullt och värdefullt avtal för Seko:s medlemmar. Trygghetsstiftelsen är en viktig aktör som ska bidra till trygghet och ta hand om våra medlemmar när de behöver hjälp. LARS JOHANSSON, OMBUDSMAN, SEKO Omställningsavtalet är ett av de viktigaste avtal som vi som parter tecknar. Att på bästa sätt stötta och ta hand om de medarbetare som inte längre är kvar på sin arbetsplats handlar om mer än de som omfattas av avtalet, det visar alla anställda inom staten vilken trygghet som finns i anställningen. Efter långa och svåra förhandlingar enades vi kring ett nytt avtal som nu har ett vidgat uppdrag. Inom staten finns många visstidsanställda och vi är mycket stolta över att vi från och med årsskiftet har möjlighet att stötta visstidsanställda redan efter två års visstidsanställning. ÅSA ERBA-STENHAMMAR, FÖRHANDLINGSCHEF, ST För att förenkla och förbättra de administrativa rutinerna genomförde Trygghetsstiftelsen under hösten ett projekt för att digitalisera ansökningar. Det gäller både de ansökningar som våra kunder skickar in för att få ekonomiska förstärkningar och myndigheternas anmälan av uppsagda i det nya omställningsavtalet. När arbetsgivaren ska anmäla en person till det nya omställningsavtalet ska det göras på Trygghetsstiftelsens webb tsn.se. En förändring gällande underrättelser i det nya avtalet är att både arbetsgivaren och arbetstagaren ska skriva på underrättelsen som sedan ska skannas och bifogas till anmälan som lämnas till Trygghetsstiftelsen. Arbetsgivaren anmäler den uppsagda direkt efter det att beslutet om uppsägning har tagits och arbetstagaren har blivit informerad om det, eller en månad innan en tidsbegränsad anställning löper ut. Arbetsgivaren ska också informera arbetstagaren om innehållet i omställningsavtalet. Dubbla underskrifter ÅRSREDOVISNING

20 ATT ARBETA PÅ TRYGGHETSSTIFTELSEN Att arbeta på Trygghetsstiftelsen Trygghetsstiftelsens verksamhet är en viktig del i samhällsutvecklingen och bidrar positivt till den. När en statsanställd blir uppsagd på grund av arbetsbrist eller när en anställd vars tidsbegränsade anställning löper ut är det Trygghetsstiftelsens uppgift att så långt som möjligt skapa förutsättningar för att han eller hon inte ska bli arbetslös. Trygghetsstiftelsen har 27 anställda och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Västerås. Ungefär hälften arbetar som konsulenter, övriga anställda arbetar med att administrera utbetalningar till kunder, administrera stiftelsens utbildningar, sköta växel och reception, stabsfunktioner och ledning. Utöver egen anställd personal anlitar stiftelsen ett hundra tal samarbetspartners som genomför olika aktiviteter med kunderna. ÅRET PÅ STIFTELSEN Året på stiftelsen präglades av kundarbete, utvecklingsprojekt och förberedelser inför omställningsavtalet som trädde i kraft den 1 januari Under hösten vidareutvecklade stiftelsen sina stödsystem och gjorde förändringar i allt från presentationsmaterial till informationen på webbplatsen utifrån det nya avtalet. Under året har Trygghetsstiftelsen också genomfört ett projekt för att digitalisera ansökningar för att förenkla de administrativa rutinerna. Det gäller både de ansökningar som kunderna skickar in för att få ekonomiska förstärkningar och myndigheternas anmälan av uppsagda. När arbetsgivaren anmäler en person till det nya omställningsavtalet ska det göras på Trygghetsstiftelsens webb tsn.se. ARBETSPROCESSERNA VIDAREUTVECKLAS Stiftelsen har kontinuerligt arbetat med att utveckla metoder och verktyg i syfte att stärka kundernas väg till nytt arbete. Rutinerna kring arbetsplatsfrågor och kompetensutveckling är väl utvecklade och stiftelsen har fortsatt att arbeta med de frågorna under året. Vi främjar nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte med vår omvärld, bland annat pågår ett kontinuerligt samarbete med andra omställningsorganisationer. EN GOD ARBETSPLATS Trygghetsstiftelsens värdegrund genomsyrar allt arbete och är en inspirationskälla i vardagen och på möten. Ett kontinuerligt arbete pågick under året för att bibehålla en fortsatt god arbetsmiljö. ANTAL ANSTÄLLDA ( ) Kvinnor 19 Män 8 Totalt 27 ÅLDER MEDARBETARE 25 år eller yngre 0 26 till 34 år 0 35 till 44 år 2 45 till 54 år år eller äldre 10 ANSTÄLLNINGSTID Mindre än 2 år 1 2 till 5 år 5 6 till 10 år till 15 år 5 16 till 20 år 1 Mer än 20 år 5 20 TRYGGHETSSTIFTELSEN

Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10

Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10 Årsredovisning 2014 4 20 Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10 Huvudkontor Stockholm Trygghetsstiftelsen Box 1145 111 81 Stockholm Besöksadress: Kungsgatan 57 A, 5 tr Telefon: 08-613 14 00

Läs mer

Trygghetsstiftelsen För dig som jobbar i staten

Trygghetsstiftelsen För dig som jobbar i staten Trygghetsstiftelsen För dig som jobbar i staten Det här är Trygghetsstiftelsen Trygghetsstiftelsen är omställningsorganisationen inom det statliga avtalsområdet. När en statsanställd blir uppsagd på grund

Läs mer

Välkommen till Trygghetsstiftelsen!

Välkommen till Trygghetsstiftelsen! Välkommen till! Du som varit anställd hos en statlig myndighet och uppfyller kvalifikationerna har möjlighet att få stöd från. Stiftelsen är en kollektivavtalad förmån för statligt anställda. Vår uppgift

Läs mer

DET GÅR FORTSATT BRA FÖR TRYGGHETS- STIFTELSENS KUNDER

DET GÅR FORTSATT BRA FÖR TRYGGHETS- STIFTELSENS KUNDER 2015 TRYGGHETSSTIFTELSENS ÅRSREDOVISNING DET GÅR FORTSATT BRA FÖR TRYGGHETS- STIFTELSENS KUNDER 88 PROCENT HAR FÅTT ETT NYTT ARBETE ELLER STARTAT EGET FÖRETAG Vägen till ett nytt jobb ETT ÅR MED DE TVÅ

Läs mer

Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting

Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting Omställningsfondens uppdrag är att aktivt hjälpa anställda som blir uppsagda på grund av arbetsbrist till ett nytt jobb Omställningsfonden

Läs mer

Omställning för utveckling

Omställning för utveckling Välkomna! Omställning för utveckling Dagens program Tid 09:00 Välkomna! Introduktion Dagens program 09:30 Trygghetsstiftelsens tankar om ett gott omställningsarbete 10:00 Workshop: Vilka utmaningar står

Läs mer

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är alltså friheten att förändras. Men det kan vi göra först

Läs mer

Omställningsfonden seminarium februari 2012 2011 OMSTÄLLNINGSFONDEN VÄLKOMNA!

Omställningsfonden seminarium februari 2012 2011 OMSTÄLLNINGSFONDEN VÄLKOMNA! Omställningsfonden seminarium februari 2012 2011 OMSTÄLLNINGSFONDEN VÄLKOMNA! Omställningsavtalet Fokus på aktivt omställningsarbete. Ekonomisk trygghet i omställning. Kollektivavtalsstiftelsen Omställningsfonden

Läs mer

FLYG HÖGT OCH LANDA MJUKT

FLYG HÖGT OCH LANDA MJUKT FLYG HÖGT OCH LANDA MJUKT Omställningsavtal i statlig verksamhet ger Utveckling för framtida befattningar Professionellt stöd för att snabbt få nytt jobb 2 Omställningsavtalen i korthet Sedan 1 januari

Läs mer

Försäkringskassans arbete med lokala omställningsmedel och Trygghetsstiftelsens tankar om ett gott omställningsarbete

Försäkringskassans arbete med lokala omställningsmedel och Trygghetsstiftelsens tankar om ett gott omställningsarbete Försäkringskassans arbete med lokala omställningsmedel och Trygghetsstiftelsens tankar om ett gott omställningsarbete 22 september kl. 13-16 Försäkringskassan, Stockholm Grupper Riksutställningar Statens

Läs mer

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb!

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Att förlora sitt arbete och sin fasta inkomst är för de flesta ett mardrömsscenario. Men det behöver inte bli så. Är du aktiv,

Läs mer

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb!

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! Årsredovisning 2013 SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! SID 12 INTERVJU Viktigt med en tidig kontakt i processen. SID 19 FRAMGÅNGSFAKTORER Aktivera ditt nätverk och var aktiv! EN MÖTESPLATS

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD Står dina medlemmar inför en uppsägningssituation och är anslutna till TSL-systemet? Då kan arbetsgivaren tillsammans med den

Läs mer

Omställningsfonden för dig som blir uppsagd inom kommuner och landsting.

Omställningsfonden för dig som blir uppsagd inom kommuner och landsting. Omställningsfonden för dig som blir uppsagd inom kommuner och landsting. Omställningsfonden är en förmån för alla som jobbar inom kommuner, landsting och företag anslutna till Pacta. Förmånen innebär att

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän!

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd - därför är det

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda

TRRs metodik för uppsagda VAD GÖR TRR? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering som följd. Andra gånger

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sida 1 Omställningsfonden för dig som arbetstagare Innehåll Aktivt omställningsarbete... 2 Villkor för att du ska få stöd... 2 Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb... 2 Ekonomiska förmåner... 3 A-kasseutfyllnad...

Läs mer

För tillämpning av avtalet utarbetas vid handläggningen av enskilda ärenden en praxis som sammanställs som en policy för Kyrkans trygghetsråd.

För tillämpning av avtalet utarbetas vid handläggningen av enskilda ärenden en praxis som sammanställs som en policy för Kyrkans trygghetsråd. Kyrkans trygghetsråd Omställningsavtal I samband med avtalsrörelsen 2005 tecknades Omställningsavtalet och avtalet trädde i kraft den 3 juli 2006, efter upphandling av utförare och administration. För

Läs mer

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet 2 Vi ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet genom att ge stöd till omställning och kompetensutveckling, både till

Läs mer

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen 2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA Kort och gott om Arbetsförlingen Hitta varandra nu Med den här broschyren vill vi ge dig en översikt av Arbetsförlingens arbete. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt

Läs mer

Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor

Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor Myndighetsvärlden är ofta föremål för förändring. Det kan röra sig om neddragningar, utlokaliseringar eller andra former av situationer

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare 1 (8) Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sammanfattning Informationen behandlar Omställningsfondens stöd till dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Omställningsavtalet syftar främst

Läs mer

Den 23 augusti 200l blev Trygghetsstiftelsen registrerad som kollektivavtalsstiftelse genom beslut av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Den 23 augusti 200l blev Trygghetsstiftelsen registrerad som kollektivavtalsstiftelse genom beslut av Länsstyrelsen i Stockholms län. Trygghetsstiftelsen en kollektivavtalsstiftelsen STIFTELSEFÖRORDNANDE Inledning I enlighet med förhandlingsprotokollet den 10 november 1989 och avtalet samma dag om trygghetsfrågor bildade staten samt

Läs mer

Nyckeln till ett tryggare arbetsliv

Nyckeln till ett tryggare arbetsliv Nyckeln till ett tryggare arbetsliv 2 För ett tryggare arbetsliv Trygghetsrådet TRS ger stöd på vägen till ett nytt arbete för uppsagda och tidsbegränsat anställda. TRS erbjuder också ett förebyggande

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

TRR Trygghetsrådet. Presentation Telia Sonera

TRR Trygghetsrådet. Presentation Telia Sonera TRR Trygghetsrådet Presentation Telia Sonera Stöd till dig som förlorar jobbet TRR ägs av PTK och Svenskt Näringsliv tillsammans Vi är en neutral part och vi utgår från dina behov TRR betalas av företagen

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet 2 Vi ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS bidrar till att öka tryggheten i arbetslivet för anställda i företag och organisationer som är anslutna

Läs mer

Avtal om omställning

Avtal om omställning Avtal om omställning Vem kan avtalet tillämpas på? Avtalet kan vid arbetsbrist tillämpas på: Arbetstagare som oavsett anställningsform sagts upp på grund av arbetsbrist Arbetstagare som träffat överenskommelse

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE 4.1. ANSÖKNINGSHANDLINGAR Ansökningar kan skrivas på olika sätt. Ansökningshandlingar består oftast av ett ansökningsbrev och ett cv eller en meritförteckning. Hur ansökningshandlingen

Läs mer

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke Carina Wirth Personalstrateg 044-309 3058, 0768-87 06 59 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-05-07 Dnr 0900843 1 (5) Handlingsplan för att stärka s varumärke Vad är ett arbetsgivarvarumärke? Förstärkning

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

TSL-omställning på Right Management

TSL-omställning på Right Management TSL-omställning på Right Management Om Right Management I nära 30 år har Right Management skapat, utvecklat och förbättrat omställningsprogram till stöd för människor som av olika anledningar befinner

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen

Kort om Arbetsförmedlingen Kort om Arbetsförmedlingen foto: Anders Roth (s 1 och 17), Peter Fredriksson (s 5), Magnus Pehrsson (s 6 och 18), Curt Guwallius (s 9) och Julia Sjöberg (s 11). Nyttan med Arbetsförmedlingen......... 04

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

Intervju hur kan det gå till? Mats Reinhold Karriärvägledare Enheten för externa relationer mats.reinhold@adm.umu.se twitter: matsreinhold

Intervju hur kan det gå till? Mats Reinhold Karriärvägledare Enheten för externa relationer mats.reinhold@adm.umu.se twitter: matsreinhold Intervju hur kan det gå till? Mats Reinhold Karriärvägledare Enheten för externa relationer mats.reinhold@adm.umu.se twitter: matsreinhold Vem som kommer på intervju Skillnad på privat och offentlig sektor

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Chefs- och ledarstrategi

Chefs- och ledarstrategi STRATEGI Dokumentets syfte n finns för att kommunen ska attrahera, rekryera och utveckla chefer som gör Nacka bäst på att vara kommun. Dokumentet gäller för Kommunstyrelsen som arbetsgivare och kommunens

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

stödet ger kunderna mod att pröva nytt

stödet ger kunderna mod att pröva nytt 2016 TRYGGHETSSTIFTELSENS årsredovisning stödet ger kunderna mod att pröva nytt 91 procent har fått nytt arbete eller startat eget Vägen till ett nytt jobb ett rekordår för Trygghetsstiftelsens kunder!

Läs mer

Omställningsfonden för företag

Omställningsfonden för företag Sida 1 Omställningsfonden för företag Innehåll Inledning... 2 Omställningsfondens uppdrag... 2 Omställningsavtalets finansiering... 2 Omställningsavtalets tillämpningsområde... 2 Tillämpningsområdets innebörd...

Läs mer

Principöverenskommelse Lokala omställningsmedel och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser

Principöverenskommelse Lokala omställningsmedel och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser 2016-09-07 Principöverenskommelse Lokala omställningsmedel och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser Parter Sveriges Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan,

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 2016-03- 31 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s

Läs mer

Avtal om omställning. Linda Eliasson Utvecklingskonsult POU

Avtal om omställning. Linda Eliasson Utvecklingskonsult POU Avtal om omställning Linda Eliasson Utvecklingskonsult POU Några utgångspunkter Lång utdragen process Resultat: två nya avtal som träder i kraft den 1/1-2015: Avtal om omställning Avtal om lokala omställningsmedel

Läs mer

Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT

Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT 2 Tryggare omställning ökad rörlighet TRYGGHETSRÅDET TRS har, med stöd från Vinnova, genomfört projektet Tryggare omställning ökad rörlighet. Projektet

Läs mer

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb!

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Att förlora sitt arbete och sin fasta inkomst är för de flesta ett mardrömsscenario. Men det behöver inte bli så. Är du aktiv,

Läs mer

Kompetens- indikatorn 2016/2017

Kompetens- indikatorn 2016/2017 Kompetensindikatorn 2016/2017 Personliga egenskaper avgör Personliga egenskaper slår utbildning och arbetslivserfarenhet när arbetsgivarna fattar rekryteringsbeslut. Det är en av slutsatserna i årets Kompetensindikator,

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2015 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 MELLAN JOBB Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från

Läs mer

Kompletterande Aktör

Kompletterande Aktör VÄLKOMMEN! Kompletterande Aktör Kompletterande Aktör Regeringen har bestämt att Arbetsförmedlingen ska anlita externa (kompletterande) aktörer. Tanken är att Furuboda Arbetsmarknad ska kunna jobba med

Läs mer

1 Välkommen till TRR

1 Välkommen till TRR Välkommen till TRR 1 2 Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med dig! Vad man än bestämmer sig för så spelar den egna motivationen en stor roll och det är här Trygghetsrådet kommer in i bilden. Vi coachar

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Sida 1/10 Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Syfte Ett långsiktigt och hållbart regelverk och förhållningssätt för att öka den interna rörligheten och bidra till att profilera Kungsbacka kommun

Läs mer

Låt oss överraska dig

Låt oss överraska dig Låt oss överraska dig Vi skräddarsyr din rekrytering Om ditt företag står inför rekryteringar kan vi lugna dig med att vi på Arbetsförmedlingen förmedlar flest jobb i Sverige och har landets i särklass

Läs mer

Rapport. Framtidsjobb i staten 2011-2016

Rapport. Framtidsjobb i staten 2011-2016 Heléne Savio Konsult, rådgivare & coach sen 10 år tillbaka Arbetar med individ- och grupputveckling Erfarenhet av rekrytering ST Karriärcoach Gift med Roberto Två barn Bor i Sollentuna Rapport Framtidsjobb

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

Årsberättelse 2013 med årsredovisning

Årsberättelse 2013 med årsredovisning Årsberättelse 2013 med årsredovisning Kyrkans Trygghetsråd bildades 2006 genom att ett omställningsavtal tecknades mellan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och de fackliga parterna; Kyrkans Akademikerförbund,

Läs mer

INBJUDAN Välkommen till Framtidens Rekrytering 26 oktober i Mellerud 2017

INBJUDAN Välkommen till Framtidens Rekrytering 26 oktober i Mellerud 2017 Välkommen till Framtidens Rekrytering 26 oktober i Mellerud 2017 Hur kommer framtidens rekrytering att ske? Hur når vi som företag ut till dem med våra behov av att fånga deras uppmärksamhet? Vårt mål

Läs mer

AKADEMIKERFÖRBUNDET FÖR DIG SOM ÄR CHEF JUSEK.SE/ CHEF

AKADEMIKERFÖRBUNDET FÖR DIG SOM ÄR CHEF JUSEK.SE/ CHEF På din sida. AKADEMIKERFÖRBUNDET FÖR DIG SOM ÄR CHEF JUSEK.SE/ CHEF 1 Se till att utveckla dig själv också. Inte bara din verksamhet. Att få vara med och utveckla medarbetarna, liksom verksamheten i stort,

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten Årsrapport Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 2 3. Effekt... 3 4. Goda

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

EN HJÄLP TILL NYTT JOBB

EN HJÄLP TILL NYTT JOBB EN HJÄLP TILL NYTT JOBB EN HJÄLP TILL NYTT JOBB ALLA VERKSAMHETER FÖRÄNDRAS. FÖR- ÄNDRING ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ETT DYNAMISKT NÄRINGSLIV. VISSA FÖRETAG UTVECKLAS OCH VÄXER, ANDRA KRYMPER OCH EN DEL AVVECKLAS.

Läs mer

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Statistik Synen på karriären Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare 2 Att kompetensutveckla sin personal är både en väg för arbetsgivaren att nå bättre

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Arbetsförmedlingen är Sveriges största arbetsförmedling. Det kan du som arbetsgivare ha nytta av

Arbetsförmedlingen är Sveriges största arbetsförmedling. Det kan du som arbetsgivare ha nytta av Arbetsförmedlingen är Sveriges största arbetsförmedling Det kan du som arbetsgivare ha nytta av $ www.arbetsformedlingen.se 1 0771 416 416 Hej! Arbetsförmedlingen förmedlar flest jobb i Sverige och har

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB?

VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB? VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB? Av Kunskap & Kompetens AB kan du förvänta dig en engagerad coach som guidar dig till ett nytt jobb. Individuell

Läs mer

Stöd till dig som förlorar jobbet

Stöd till dig som förlorar jobbet TRR Trygghetsrådet Stöd till dig som förlorar jobbet TRR ägs av PTK och Svenskt Näringsliv Vi är neutrala och utgår från dina behov TRR betalas av företagen som en försäkring Erbjuder stöd till dig som

Läs mer

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? Det finns ett avtal om villkor för anställda som blir uppsagda

Läs mer

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016!

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016! 1 Anförande Lena Micko SKL:s arbetsmarknads- och näringslivsdagar i Uppsala, 17 mars 2016 Plats: Uppsala Konsert och Kongress Tid: ca kl 10.10-10.35 (inkl Marlenes välkomsthälsning) ca 15 min Tack för

Läs mer

Ann-Louice Lindholm, rådgivare

Ann-Louice Lindholm, rådgivare Omställningsfondens uppdrag är att hjälpa anställda, som blir uppsagda på grund av arbetsbrist, till ett nytt jobb. Vi är även ett stöd för arbetsgivare och fackliga representanter då övertalighet uppstår.

Läs mer

Sveriges Ingenjörer ditt förbund

Sveriges Ingenjörer ditt förbund Välkomna! Sveriges Ingenjörer ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Sveriges Ingenjörer bildades 2006/07 efter en sammanslagning

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

här tänds hoppet ömsesidig vinst. Praktikanten Jonas Nshimiyimana och Fyrljusets vd Lena Karlsson utbyter erfarenheter. Många skratt blir det också.

här tänds hoppet ömsesidig vinst. Praktikanten Jonas Nshimiyimana och Fyrljusets vd Lena Karlsson utbyter erfarenheter. Många skratt blir det också. här tänds hoppet ömsesidig vinst. Praktikanten Jonas Nshimiyimana och Fyrljusets vd Lena Karlsson utbyter erfarenheter. Många skratt blir det också. 26 AKADEMIKERN xxx 04 Jonas Nshimiyimana hade lagt ner

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Planering inför, under och efter en anställningsintervju

Planering inför, under och efter en anställningsintervju Planering inför, under och efter en anställningsintervju Verksamhetsdialog- och analys innan rekrytering Sture går snart i pension och ska sluta sin anställning. Ska Sture ersättas med Sture? Hur ser vårt

Läs mer

Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade

Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Statistik Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Att

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer