Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10"

Transkript

1 Årsredovisning 2014

2 4 20 Jag känner väldigt mycket glädje och energi Huvudkontor Stockholm Trygghetsstiftelsen Box Stockholm Besöksadress: Kungsgatan 57 A, 5 tr Telefon: Kundtjänst: E-post: Internet: Organisationsnummer: Innehållsförteckning Året som gått 3 Så gick det under Kalendarium 6 Det här är Trygghetsstiftelsen 8 Så här går arbetet till 9 Kundberättelser 10 Trygghetsstiftelsens rekryteringsservice 14 Mötesplatser för rekrytering 15 Lokala omställningsmedel 16 De nya avtalen 18 Att arbeta på Trygghetsstiftelsen 20 Årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse 22 Flerårsöversikt Resultaträkning 23 Balansräkning 24 Kassaflödesanalys 25 Ekonomisk redovisning Resultaträkning 26 Balansräkning 27 Kassaflödesanalys 28 Noter 29 Revisionsberättelse 37 Styrelse 38 Min konsulent på Trygghets stiftelsen gav mig det självförtroende jag behövde för att våga Utgiven av: Trygghetsstiftelsen en kollektivavtalsstiftelse Redaktion: Catharina Eriksen Grafisk form och produktion: Ineko AB Foto: Lars Clason, Ann-Sofi Rosenkvist, Erik Nordblad, Frida Valentin, Ulf Siborn, Olof Holdar, Kristofer Samuelsson, Karin Bobert och Catharina Eriksen Tryck: Ineko, Stockholm april 2015/222471, Upplaga

3 VD HAR ORDET Året som gått Ytterligare ett år har gått och stiftelsen kan glädjande konstatera att det går bra för kunderna. Inom ett år har hela 96 procent ett nytt arbete eller annan lösning. Cirka 45 procent går vidare till en statlig anställning. Det goda resultatet kan förklaras av en något ljusare arbetsmarknad men även det faktum att stiftelsen under de senaste åren fokuserat än mer på individanpassade åtgärder. Antalet anmälda kunder 2014 uppgår till personer, vilket är något färre än de senaste åren. Generellt är det färre som sägs upp på grund av arbetsbrist samtidigt som andelen tidsbegränsat anställda som kommer till stiftelsen ligger på en stabil nivå. Undantaget är tillsvidareanställda från universitet och högskolor. Denna enskilda kundgrupp, som består av såväl administrativ personal som lärare och forskare, ökar i stället till följd av minskade anslag och nedläggning av vissa utbildningar. Totalt sett kom 78 procent av alla anmälda från ett universitet eller en högskola. Det är även glädjande att det totala antalet kunder som finns hos stiftelsen minskar. Det beror dels på att det under året är fler kunder som har fått nya tillsvidareanställningar, dels på att antalet arbetslösa har minskat. Kunderna som är kvar i avtalet tillhör ungefär samma målgrupp som förra året och speglar inflödet väl. Många är år, en knapp majoritet är kvinnor och medelåldern är drygt 40 år. Stiftelsen har haft en uttalad strategi att kontinuerligt hitta nya och förbättrade vägar för att möta de behov som uppstår hos kunder och myndighetsrepresentanter. I det arbetet är förslagen som kommer in från myndighetsrepresentanter, kunder, underkonsulter och medarbetare en viktig drivkraft för oss att finna nya sätt att anpassa erbjudandet. Utöver det fortlöpande och intensiva arbete som pågår för att stötta våra kunder till ett nytt arbete har året präglats av många utvecklingsinsatser. Det individuella stödet till våra kunder har ytterligare stärkts. Vi har under året exempelvis förbättrat vår webbplats, vi har utökat vårt utbud av cv-seminarier på engelska och genomfört ett antal så kallade ringverkstäder för att inspirera ännu fler kunder att våga göra spontanansökningar. Sommaren 2014 träffades ett nytt avtal om omställning som trädde i kraft den 1 januari Under hösten har det pågått ett intensivt arbete för att säkerställa att avtalets intentioner effektueras från årsskiftet. Det har inneburit design av nya arbetsprocesser, systemförändringar och nytt informationsmaterial för att nämna några exempel. Till sist vill jag tacka alla myndighetsrepresentanter arbetsgivare som fackliga representanter för ett fint samarbete under året. Jag vill även tacka våra fantastiska samarbetspartners och stiftelsens medarbetare som med ett genuint och stort engagemang gör allt vad de kan för att ingjuta mod och framtidstro hos våra kunder. Jag vill också passa på att tacka för fantastiska år på stiftelsen då jag nu går vidare till nytt arbete. Jag önskar tillträdande vd Åsa Lindh varmt välkommen och önskar stiftelsen all framgång i det viktiga och meningsfulla arbete som verksamheten har! CAROLINE SÖDER Avgående vd, TRYGGHETSSTIFTELSEN ÅRSREDOVISNING

4 SÅ GICK DET UNDER 2014 Så gick det under 2014 Målsättningen överträffades 8 av 10 fick nytt jobb Under 2014 fick 76,8 procent av de tillsvidareanställda ett nytt jobb eller annan lösning innan uppsägningstidens slut. 83,5 procent av de tidsbegränsat anställda fick en lösning inom 9 månader från uppsägningen. Resultatet 2014 överträffade målsättningen som var satt till 75 procent. DET GÅR SNABBT FÖR STIFTELSENS KUNDER Glädjande kan konstateras att 96 procent av kunderna har ett nytt arbete eller en annan Lösta Olösta lösning inom ett år. Redan inom ett halvår har 6 av 10 tillsvidareanställda och 9 av 10 tidsbegränsat anställda hittat en lösning. FULL AKTIVITET OCH FOKUS PÅ INDIVIDEN Trygghetsstiftelsen har under året tagit steget fullt ut och lagt ett individfokus i våra processer. Det har inneburit att betydligt fler kunder jämfört med tidigare har fått individuell coachning kunder, jämfört med 1370 kunder under 2013, har fått någon typ av individuell omställningsåtgärd. Tillsvidare Tidsbegränsade Stiftelsen har även fortsatt arbetet med att målgruppsanpassa seminarieverksamheten en verksamhet som utökats. 119 kundseminarier har arrangerats. EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNINGSFRÅGOR Stiftelsen har liksom tidigare år anordnat välbesökta och uppskattade seminarier för arbetsgivare och fackliga representanter. Ämnesområden för året var Employment branding och kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring hur en myndighet har använt sina lokala omställningsmedel. HÖG NÖJDHET Kunderna är fortsatt mycket nöjda med de aktiviteter som stiftelsen har genomfört under året. Utvärderingarna visar att 94 procent är nöjda. En lika hög andel var nöjda bland de arbetsgivare och fackliga representanter som deltog på ett seminarium. FÄRRE UPPSAGDA OCH ANMÄLDA Antalet personer som anmäldes till Trygghetsstiftelsen och trygghetsavtalet 2014 minskade med sju procent jämfört med förra året, vilket förklaras av att staten har genomfört få större omställningar under 4 TRYGGHETSSTIFTELSEN

5 SÅ GICK DET UNDER 2014 året. Under 2014 anmäldes personer till Trygghetsstiftelsen varav 78 procent kom från ett universitet eller en högskola. Akademins fortsatta dominans innebär att antalet och andelen som är yngre än 35 år fortsätter att öka jämfört med tidigare år. Idag är 37 procent (35 procent förra året) av alla anmälda yngre än 35 år, och snittåldern för de anmälda kunderna är 41 år. Med något undantag har sedan år 2006 fler kvinnor än män anmälts till Trygghetsstiftelsen. I år är 52 procent av de anmälda kunderna kvinnor. Det beror framför allt på att många kvinnor lämnade sin anställning inom till exempel Specialpedagogiska skolmyndigheten, Fortifikationsverket och Hjälpmedelsinstitutet. ANMÄLDA KUNDER Antal Kvinnor 51 % 52 % Män 49 % 48 % Tillsvidareanställda 37 % 33 % Tidsbegränsat anställda 63 % 67 % Snittålder 41 år 41 år MINSKAT ANTAL AKTUELLA KUNDER Aktuella kunder är de kunder som anmälts till Trygghetsstiftelsen och ännu inte fått en permanent lösning. Vid utgången av 2014 bestod den totala stocken kunder av 4 815, vilket är färre än vid årsskiftet ett år tidigare. Att kundstocken minskat beror främst på att fler har fått en permanent lösning i form av en tillsvidareanställning. De har därmed lämnat trygghetsavtalet och följaktligen stiftelsens kundstock. Bland aktuella kunder har drygt hälften en tillfällig lösning eller är i målinriktad åtgärd. De allra flesta av dem har en tillfällig anställning. Andra är på praktik, inskolning, utbildning eller håller på att starta upp ett eget företag. Samtidigt har antalet arbetslösa minskat något även om andelen är densamma som 2013, det vill säga 27 procent. Hög nöjdhet Kunderna är mycket nöjda med de aktiviteter som stiftelsen har genomfört under året. FLER HAR FÅTT EN PERMANENT LÖSNING Utflödet anger hur många personer som fått en permanent lösning och därmed lämnat avtalet. Under 2014 lämnade fler kunder avtalet med en permanent lösning jämfört med Totalt var det 2124 personer som flödade ut (jämfört med 1991 personer år 2013). Majoriteten (67 procent) var tidigare anställda inom ett universitet eller en högskola. Att andelen disputerade doktorander fortsätter att öka bland de utflödade får effekten att andelen yngre än 35 år ökar med 4 procentenhet till 27 procent av utflödet. Snittåldern minskar också med 1 år till 44 år. Andelen kvinnor utgör fortfarande en majoritet av utflödet (53 procent). Andelsmässigt är det ungefär samma nivåer 2014 som de senaste åren på vilken typ av lösning kunderna har fått. 84 procent fick ett nytt arbete eller startade eget företag medan andelen som gick i pension fortsätter att minska. Genom tidigare enkäter vet vi att andelen kunder som fått arbete men inte meddelat stiftelsen var de har fått arbete vanligen har fått ytterligare en tidsbegränsad anställning inom akademin (34 procent). UTFLÖDE I PROCENT Statligt jobb Privat jobb Kommunalt jobb 7 7 Startat eget företag 4 4 Avböjt kontakt Pension 11 9 Lång utbildning 1 1 Övrigt 4 6 Av de kunder som fick ett nytt arbete 2014 (av de vi säkert känner till), fick 45 procent en ny statlig anställning vilket är en procentenhet högre jämfört med Statligt jobb 44 % 45 % Privat jobb 40 % 40 % Kommunalt jobb 16 % 15 % ÅRSREDOVISNING

6 KALENDARIUM Kalendarium AKTIVITETER UNDER ÅRET Trygghetsstiftelsen arrangerade 167 aktiviteter för arbetssökande, fackliga representanter och arbetsgivare under året. Aktiviteterna var spridda över landet även om merparten av aktiviteterna arrangerades i Trygghetsstiftelsens egna lokaler i Stockholm, Malmö, Göteborg och Sundsvall. Trygghetsstiftelsen deltog även i Almedalsveckan och på några jobbmässor. ATT STARTA EGET ELLER INTE Ett halvdagsseminarium där kunderna får svar på sina tankar och funderingar kring hur det går till att starta eget och driva företag. Trygghetsstiftelsen erbjuder en starta eget-rådgivning med en starta eget-konsult för den som vill förverkliga en idé. BEMANNINGSBRANSCHEN Kunderna fick under en halv dag träffa en rekryterings konsult som berättade hur arbetet fungerar i bemanningsbranschen. Det är fantastiskt roligt att arbeta för ett bemanningsföretag om man vill jobba med olika verksamheter, berättade rekryteringskonsulten. BOOST YOUR CV En engelsktalande coach ledde dessa dagar där Trygghetsstiftelsens kunder fick hjälp att formulera sina cv och ansökningsbrev på korrekt engelska. AKADEMIKER TILL LIFE SCIENCE Trygghetsstiftelsen deltog under hösten på en karriärmässa som var arrangerad av Karolinska Institutet och Medicinska Föreningen. Mängder av doktorander och forskare var nyfikna på vad Trygghetsstiftelsen kunde erbjuda i form av stöd. EGET FÖRETAG FÖRSÄLJNING OCH MARKNADSFÖRING Cirka fyra procent av de kunder som kommer till Trygghetsstiftelsen väljer att starta egen verksamhet. Här fick de lära sig att se sitt erbjudande utifrån kundens perspektiv och behov och formulera sig därefter. Flera varianter av seminarier anordnades för denna grupp, även ett nätverkstillfälle i Stockholm. ALMEDALEN Vi måste ha tidiga insatser, sa vd:arna på de fem största trygghetsorganisationerna när de äntrade podiet på det välbesökta seminariet i Sjöbergs trädgård i Visby under Almedalsveckan. De pratade om att tidigt hitta individuella lösningar, ge jobb sökarkompetens och andra sätt att stärka individen på vägen till nytt jobb. Samtliga framhöll de vikten av kompetensutveckling, även sent i yrkeslivet, trots att de företräder vitt skilda yrkesgrupper. EMPLOYER BRANDING FÖR ARBETSGIVARE OCH FACKLIGA REPRESENTANTER Trygghetsstiftelsens mötesplats Employer branding arrangerades vid fyra tillfällen utspridda i Malmö, Göteborg och Stockholm. Föreläsaren Linus Holmgren delade med sig av trender, utmaningar och metoder för att framgångsrikt utveckla och kommunicera den attraktiva arbetsplatsen. 6 TRYGGHETSSTIFTELSEN

7 KALENDARIUM FÖRETAGSPRESENTATIONER FÖR AKADEMIKER Ett par läkemedelsföretag presenterade sina verksamheter och berättade vart marknaden är på väg och hur behoven av framtida kompetens kommer att se ut. Deltagarna fick tips på hur de kan profilera sin kompetens som forskare och akademiker för att bli intressanta kandidater. LINKEDIN FÖR ARBETSSÖKANDE En av de mer populära aktiviteterna för arbetssökande under året har handlat om LinkedIn. Seminarierna som finns för nybörjade och för mer avancerade användare har varit fullbokade och de har fått höga betyg i utvärderingarna. FÖRSÄKRINGSKASSAN STÄLLER OM MED LOKALA OMSTÄLLNINGSMEDEL Försäkringskassan delade med sig av sina erfarenheter om hur de arbetar med lokala omställningsmedel och hur medlen har använts. På två fullsatta seminarier i Stockholm berättade de om hur de arbetar med Stödcenter där cheferna får stöd, och Utbildningscenter där medarbetaren själv tar initiativ till en förändring och får chansen till en nystart. MARKNADSFÖRING OCH FÖRSÄLJNING Syns jag inte, finns jag inte. Ser jag inte, ser ingen tillbaka. En snabb och intensiv resa genom marknadsföringens och säljandets ädla konst. Men är det någon konst egentligen eller handlar det bara om sunt förnuft? Kunderna fick prova sina egna talanger under en dag tillsammans med en av Trygghetsstiftelsens coacher. Kunderna gav Trygghetsstiftelsen mycket fina omdömen, mer än 90 procent tyckte att de haft en bra kontakt med stiftelsen. MINA MOTIVATORER I YRKESLIVET Ett heldagsseminarium där deltagarna fick ställa sig frågan vad som är viktigt att motiveras av i yrkeslivet när de söker jobb. MITT FRAMTIDA JOBB Ett halvdagsseminarium om hur det är att arbeta som konsult. RINGVERKSTAD Kunderna övade på att ringa skarpa samtal till beslutsfattare och vd:ar inom privat och offentlig sektor för att få reda på företagens rekryteringsbehov och hur den egna kompetensen stämmer överens med rekryteringsbehovet. INFORMATIONSTRÄFFAR FÖR ARBETSSÖKANDE Var fjärde vecka arrangerades träffar där det gavs information om vad Trygghetsstiftelsen kan göra för de personer som omfattas av trygghetsavtalet på deras väg mot ett nytt jobb. Träffarna arrangerades i Göteborg, Malmö och Stockholm. Totalt blev det 36 informationsträffar. JOBBSÖKARDAG En dag där arbetssökande fick nätverka med andra arbetssökande och ge varandra förslag på nya arbeten att söka. Deltagarna tränade på att presentera sig och sin kompetens tillsammans med en jobbcoach. SPONTANANSÖKAN Ett heldagsseminarium där deltagarna fick verktyg för att göra en bra och effektiv spontanansökan och hitta jobben som inte syns. SVART BÄLTE I JOBBSÖK Ett seminarium för akademiker som vill till läkemedels-, bioteknikeller medicinteknikbranschen. ÅRSREDOVISNING

8 DET HÄR ÄR TRYGGHETSSTIFTELSEN Det här är Trygghetsstiftelsen När en statsanställd blir uppsagd på grund av arbetsbrist är det Trygghetsstiftelsens uppgift att om möjligt skapa förutsättningar för att han eller hon inte ska bli arbetslös. Detsamma gäller när en tidsbegränsad anställning upphör eller när någon till följd av omlokalisering väljer att inte följa med till den nya orten. Stiftelsen erbjuder: enskilda kunder individuellt stöd som effektivt bidrar till nytt arbete eller annan lösning, arbetsgivare, fackliga representanter och andra aktörer mötesplatser för erfarenhetsoch kunskapsutbyte i omställningsfrågor. Trygghetsstiftelsen bildades av staten och de centrala arbetstagarorganisationerna 1990 i samband med att trygghetsavtalet trädde i kraft. Sedan starten har Trygghetsstiftelsen strävar efter att så långt möjligt skapa förutsättningar för att ingen anställd ska bli arbetslös till följd av arbetsbrist eller till följd av att arbets tagaren i samband med omlokalisering eller motsvarande väljer att inte följa med till den nya orten. personer omfattats av trygghetsavtalet. Inflödet de senaste åren har legat på cirka personer per år. I juni tecknades ett nytt avtal, avtal om om ställ ning, och det träder i kraft 1 januari Verksamheten finansieras genom att alla statliga myndigheter betalar en årlig procentuell andel av lönesumman som de centrala parterna kommer överens om. Trygghetsstiftelsen har parternas uppdrag att förvalta avtalet och medlen. Styrelsen utgörs av representanter för Arbetsgivarverket, OFR/S, P, O, Saco-S och Seko. MÅL FÖR VERKSAMHETEN Trygghetsstiftelsens övergripande mål är att kunderna ska ha ett arbete eller annan lösning så snart som möjligt innan uppsägningstidens slut. För kunder med tidsbegränsad anställning är målet arbete eller annan lösning så snart som möjligt. MÅLUPPFYLLELSE Målsättningen att 75 procent ska ha en ny lösning överträffades. Under 2014 hade 76,8 procent av de tillsvidareanställda löst sin situation innan uppsägningen tog slut. För de tidsbegränsat anställda hade 83,5 procent löst sin situation inom nio månader. EKONOMISKT RESULTAT 2014 I KORTHET Avgifterna från statliga myndigheter till Trygghetsstiftelsen uppgick under år 2014 till 0,3 procent av lönesumman, 292 miljoner kronor (288 miljoner kronor 2013). Under 2014 betalades 169 miljoner kronor ut i stöd till de uppsagda. Trygghetsstiftelsens värdegrund VI TROR PÅ människans vilja att ta ansvar och utvecklas. Vi är besjälade av vårt uppdrag och drivs av ett engagemang att ingjuta mod och framtidstro hos våra kunder. Vi vill få våra kunder att se sina möjligheter och utveckla sin potential på vägen till ett nytt arbete/försörjning. RESULTAT Vi fokuserar på vårt uppdrag och att vara resurseffektiva. SAMVERKAN Vi samverkar för att uppnå synergier och skapa kunskapsöverföring. ENKELHET Det ska vara enkelt. Allt från kontakterna med oss till våra system, verktyg och administrativa processer. TILLGÄNGLIGHET Vi är tillgängliga och lägger oss vinn om att återkomma. PROFESSIONALISM Vi är ansvarsfulla, kunniga, flexibla och möter våra kunder och intressenter med respekt och integritet. 8 TRYGGHETSSTIFTELSEN

9 SÅ HÄR GÅR ARBETET TILL Så här går arbetet till TRYGGHETSSTIFTELSENS OMSTÄLLNINGSPROCESS När en statsanställd blir uppsagd på grund av arbetsbrist eller när en anställd vars tidsbegränsade anställning löper ut är det Trygghetsstiftelsens uppgift att så långt som möjligt skapa förutsättningar för att han eller hon inte ska bli arbetslös. Det gäller även när någon till följd av omlokalisering väljer att inte följa med till den nya orten. Trygghetsstiftelsens stöd är individinriktat och utgår ifrån arbetslinjen. MYNDIGHETENS ANMÄLAN När det är klart att en person kommer att sägas upp eller att en tidsbegränsad anställning upphör skickar arbetsgivaren en så kallad underrättelse till Trygghetsstiftelsen. Det är den formella anmälan till Trygghetsstiftelsen och innebär att stiftelsens arbete med den enskilde personen kan börja. FÖRSTA MÖTET MELLAN KUND OCH KONSULENT Den enskilde personen, Trygghetsstiftelsens kund, får träffa en av Trygghetsstiftelsens konsulenter på ett planeringssamtal där de tillsammans gör en kartläggning. De identifierar den enskildes nuläge och tankar inför framtiden och diskuterar hur Trygghetsstiftelsen kan stödja den enskilde på bästa sätt för att öka möjligheterna på arbetsmarknaden och hitta den snabbaste vägen till ett nytt jobb. Alla kunder är inte i kris, men de flesta upplever ändå någon form av stress och oro inför framtiden. Konsulenten lyssnar på kunden och arbetar för att skapa ett förtroende. KUNDAKTIVITETER Trygghetsstiftelsen utgår från den enskildes individuella behov och har därför en bred palett med insatser för att matcha kundens behov. Många kunder väljer att delta i stiftelsens jobbsökaraktiviteter. Det kan till exempel vara jobbcoachning, cv-granskning, intervjuträning eller arbetsmarknadskunskap. Syftet med aktiviteterna är att kunderna skapar en handlingsplan för sitt jobbsökande. Kundaktiviteterna ska leda till att den enskilde ökar sin konkurrenskraft på arbetsmarknaden. En viktig del i stödet är att skapa energi och motivation, därutöver kan det även handla om specifika utbildningsinsatser. Alla som kommer till Trygghetsstiftelsen uppmanas dessutom att registrera sin cv hos Trygghetsstiftelsens rekryteringsservice. Dit kan arbets givare vända sig för att snabbt och enkelt hitta kompetent personal. FORTSATT ARBETE FRAMGÅNGSFAKTORER! Den enskilde och konsulenten håller kontakten för att följa upp hur det går. Utifrån handlingsplanen som den enskilde arbetat fram för sitt jobbsökande beslutar de tillsammans om han eller hon behöver ytterligare individuella insatser för att kunna lösa sin situation. Hur det fortsatta arbetet ser ut beror helt och hållet på den enskilde personens egna behov. Allt arbete går ut på att få till ett bra möte mellan den arbetssökande och en ny arbetsgivare. EKONOMISKT STÖD Utöver de jobbsökaraktiviteter som Trygghetsstiftelsen erbjuder ingår även ekonomiskt stöd. Enskilda som får en ny tillsvidareanställning med lägre lön än tidigare kan ha rätt till inkomsttrygghetstillägg (ITT). Vid arbetslöshet kan den som är med i a-kassan få a-kasseutfyllnad (AGE). EN MÖTESPLATS FÖR ARBETSGIVARE OCH FACKLIGA REPRESENTANTER Kunskap om omställningsprocesser är viktigt för att skapa så goda omställningar som möjligt. Stiftelsen arrangerar därför mötesplatser där lokala parter gemensamt kan delta i erfarenhets- och kunskapsutbyte i omställningsfrågor. I det nya avtalet om omställning övergår dessa mötesplatser till öppna aktiviteter för lokala parter i syfte att inspirera och stimulera användningen av de lokala omställningsmedlen. ÅRSREDOVISNING

10 KUNDBERÄTTELSER Kunderna berättar RESAN FRAMÅT ÄR POSITIV LOUISE ANDERSSON, GÖTEBORG Det här året har gett mig mycket energi och glädje och jag har lärt mig att om man verkligen vill något så kan man! Trygghetsstiftelsen gav mig det självförtroende jag behövde för att våga starta eget. MIN COACH HAR gett mig feedback på min cv och mitt personliga brev, och nu tycker jag själv att det är roligt att läsa min egen cv. Jag har vässat min profil på LinkedIn och vet hur jag ska skriva för att komma högt på träfflistor och bli mer attraktiv hos arbetsgivare. Frida har disputerat i immun teknologi vid Lunds universitet och sökte under hösten jobb i Köpenhamnsregionen. FRIDA PAULY, MALMÖ JAG TYCKER ATT kontakterna med Trygghetsstiftelsen var jättebra, det hjälpte mig mycket, speciellt stödet från coachen var bra. Trygghetsstiftelsen hjälpte Daniel att vässa sitt cv och gav råd om hur han skulle bygga upp telefonsamtalet till arbetsgivaren innan han skickade sin ansökan. Daniel disputerade i fysik på KTH i Stockholm under året och har nu en provanställning och arbetar med röntgendetektorer. DANIEL RÖNNLUND, STOCKHOLM Det var jättetufft när verksamheten skulle läggas ner, men bit för bit får man omvärdera saker i livet, säger Gudrun som startade egen verksamhet och blev utsedd till årets innovatör i Västernorrland GUDRUN BRÄNNBERG, SUNDSVALL STEFAN A. ESCHER, STOCKHOLM Jag är glad att jag hamnade i Trygghetsstiftelsens händer. Jag trodde inte att jag var en så modig person som jag är, säger Stefan glatt om sin nya yrkesbana som nyexaminerad lärare i biologi och kemi. MED STÖD AV Trygghetsstiftelsen i Skåne definierade jag vem jag är och vad jag skulle vilja arbeta med. Jag skannade platsannonser och tittade på nyckelord. Idag arbetar jag med precis det som jag bestämt mig för att jag ville arbeta med efter mina möten med Trygghetstiftelsens konsulter. LYNN RANÅKER, LUND TRYGGHETSSTIFTELSENS konsult stöttade mig när jag utformade ansökningar och hjälpte mig i funderingarna på vad jag vill göra i framtiden. Samarbetet med konsulten har varit jättebra och konsulten hade också ingångarna så att jag fick möjligheten att göra den praktik jag gör idag. THOMAS SANDSTRÖM, UMEÅ DENNA RESA HAR varit riktigt jobbig, men den har även gett mig mycket. Jag vågar öppna nya kunskapsdörrar. Om jag inte fått stöd av Trygghetsstiftelsen hade jag inte orkat hålla ut. Tack vare Trygghetsstiftelsen vågade jag hålla fast vid mina mål. EVA SÖDERBERG, FRÖSÖN 10 TRYGGHETSSTIFTELSEN

11 KUNDBERÄTTELSER ÅSA OLOFSSON, ÖSTERSUND När jag kom på intervjun för det här jobbet kände jag mig starkare. Jag ändrade taktik och var lite mer kaxig. Coachen som hon träffade via Trygghetsstiftelsen fick henne att våga tro mer på sig själv och visa det när hon gick på intervjuer. COACHNINGEN HAR HAFT en oerhörd effekt, från att ha varit en i massan blev jag kallad till flera intervjuer. I princip varje gång jag haft kontakt med någon har jag återkopplat och försökt bli vän via LinkedIn. Och det var via LinkedIn som jag fick mitt nuvarande jobb. Trygghetsstiftelsen gav Matti råd om hur han skulle arbeta med sin cv och med LinkedIn. MATTI KARVANEN, UPPSALA DET SER BRA ut idag, säger Tomas som säljer ved i det egna företaget. Tomas Enberg utvecklade sin hobbyverksamhet och startade eget företag när behandlingshemmet han arbetade på skulle läggas ner. Trygghetsstiftelsen hjälpte Tomas med ett starta eget-bidrag, och med en uppsägningstid på åtta månader behövde han inte ta ut någon lön de första månaderna. TOMAS ENBERG, LUDVIKA DANIEL DAGNELUND, LINKÖPING Kontakten med Trygghetsstiftelsen och det stöd jag fick har bidragit till en kortare arbetslöshet. Allt var en fullträff! Jag har bara jobbat på universitetet och inte haft någon annan arbetsgivare. Allt som togs upp på Trygghetsstiftelsens utbildning har jag haft stor nytta av när jag sökte arbete utanför universitetet. DET KÄNNS FANTASTISKT och otroligt skönt, säger Patrik om att han fått ett nytt jobb. Patrik Förberg har fått ett nytt jobb som kommunikatör med marknadsföringsansvar på Konstfack. Han var en av 250 sökande till den tjänsten. Han tyckte att mötet med Trygghetsstiftelsen funkade väldigt bra, det kändes proffsigt, tryggt och stabilt, och genom Trygghetsstiftelsen fick han en personlig coach och en kort utbildning i foto- och layoutprogram. PATRIK FÖRBERG, STOCKHOLM TRYGGHETSSTIFTELSENS reklam blev verklighet, säger Ahmet och låter väldigt glad, man ska få det jobb man vill ha precis så som min konsulent på Trygghetsstiftelsen säger, och så har det blivit för mig. På julfesten fick Ahmet en pokal som bästa nykomling. Då hade han hunnit jobba i sex månader. Jag fick bästa pris, och mina kollegor kallar mig avdelningens stjärna. AHMET BOZKURT, STOCKHOLM TVÅ JOBB PÅ kort tid och båda genom Trygghetsstiftelsens rekryteringsservice. Först ett tidsbegränsat uppdrag och sedan en tillsvidaretjänst. Så bra gick det för Anna när hon uppdaterade sin cv som hon några månader tidigare anmält till Trygghetsstiftelsens rekryteringsservice. ANNA TANNER, STOCKHOLM GE INTE UPP och ta till all hjälp som finns att tillgå på Trygghetsstiftelsen, säger Vicky Chatzakos. Se det som ett heltidsjobb att söka jobb. För att hålla motivationen uppe är det viktigt att göra andra saker också som att motionera, luncha och träffa vänner, annars flyter dagarna ihop. Man måste känna att man är med och har rutiner. VICKY CHATZAKOS, STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

12 KUNDBERÄTTELSER Louise ångrar sig inte en sekund ATT AVSLUTA MIN tjänst på Göteborgs Universitet är det modigaste, läskigaste och bästa beslut jag tagit. Det har varit ett fantastiskt år bestående av många timmars arbete, mycket energi, tid, kraft, svett, skratt och nog också lite tårar. Kan nästan inte fatta att jag idag driver ett helt eget företag med en alldeles egen affärsidé. Det coolaste av allt är att jag har kunder. Kunder som köper min tjänst och som tror på Vetenskapshälsans filosofi om att man genom små förändringar över tid, kan nå en helt ny hälsosammare livsstil. Det här året har gett mig mycket energi och glädje och jag har lärt mig att om man verkligen vill något så kan man! Att få hjälp ifrån Trygghetsstiftelsen både i form av ekonomiskt stöd men även genom inspirerande möten har betytt mycket för mig. Min konsulent på Trygghetsstiftelsen gav mig det självförtroende jag behövde för att våga starta Vetenskapshälsan AB. Att efter tio år gå ifrån att vara forskare till att starta eget företag, kan kännas som ett väldigt långt steg, men det finns många likheter. Ångrar inte en sekund att jag valde att starta eget och är oerhört tacksam för allt stöd ifrån Trygghetsstiftelsen. LOUISE ANDERSSON Matti Karvanen fick jobb via LinkedIn Lynn Ranåker hittade det perfekta jobbet I PRINCIP VARJE gång jag haft kontakt med någon har jag återkopplat och försökt bli vän via LinkedIn. Det var via LinkedIn som jag fick mitt nuvarande jobb, berättar Matti Karvanen. Hans arbetsgivare var i stort behov av hjälp på sitt labb och behövde någon som disputerat. En person på avdelningen visste att Matti sökte jobb och tipsade. Inom en vecka hade jag jobbet, berättar Matti. Matti har doktorerat i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet. Hos Trygghetsstiftelsen fick han stöd och råd av två olika coacher med sitt cv och hur han skulle arbeta med LinkedIn. Han fick tips på potentiella arbetsgivare och han fick även träna på intervjusituationen. Med coachernas hjälp fick han också en större personlighetsinsikt typ vem är jag, vad kan jag och hur kan jag jobba. Han hade sökt många jobb innan coachningen och det enda han hörde var att tjänsterna gått till någon annan. Så som jag ser det så har coachningen haft en oerhörd effekt. Från att vara en i massan blev jag kallad till flera intervjuer. Det var en stor skillnad, säger Matti nöjt. LYNN RANÅKER ÄR disputerad biolog. Hon har studerat fiskar och tittat på vad som händer när man sätter ut en fisk i en ny miljö. Hon har pratat om det i radio och fått en hel del uppmärksamhet för sina studier, men hittade ingen arbetsgivare som var villig att anställa henne. Med stöd av Trygghetsstiftelsen definierade hon vem hon är och vad hon skulle vilja arbeta med. Hon skannade platsannonser och tittade på nyckelord. Det hon gillade var bland annat driva projekt och jobba med strategier. När det var dags för arbetsmarknadsmässa kom Lynn väl förberedd. Jag hade läst på om ett antal konsultfirmor som skulle vara med och förberett frågor, vilket gav jättebra feedback, säger Lynn glatt. Hon fick kontakt med nyckelpersoner och fick komma på intervjuer. I maj 2014 började Lynn som analyssamordnare på Räddningstjänsten Syd. Hon arbetar med handlingsplaner, strategiska frågor, statistik och effektmål. Precis det som hon bestämt sig för att hon ville arbeta med efter sina möten med Trygghetstiftelsen. 12 TRYGGHETSSTIFTELSEN

13 KUNDBERÄTTELSER Man får helt enkelt inte ge upp Nu vågar jag öppna nya dörrar NÄR MAN HAR skickat hundra ansökningar är det hopplöst om man inte får svar, säger Åsa Olofsson. Men brev nummer 101 kanske är det som ger något. Åsa vet, hon har skickat många jobbansökningar som inte lett till något jobb. Men nu har hon lyckats och arbetar med det hon är utbildad för, vilket känns jättebra. Åsa är internationell interkulturell socionom och jobbar med ensamkommande flyktingbarn i Krokoms kommun. Hon hade ingen cv och på Trygghetsstiftelsens kurs fick hon hjälp att få på pränt vad hon är bra på och vilka styrkor hon har. Det är inte så lätt när man har fyllt 50 år och uppfostrats till att man inte ska tro att man är någonting, säger hon. Både hennes konsulent på Trygghetsstiftelsen och hennes coach som hon fått via Trygghetsstiftelsen har funnits där och stöttat när det varit tungt. Hennes coach fick henne att våga tro mer på sig själv och visa det när hon gick på intervjuer. Det var så bra att ha någon som såg ett annat perspektiv, säger Åsa. När jag kom på intervjun för det här jobbet kände jag mig starkare. Jag ändrade taktik och var lite mer kaxig. NÄR EVA SÖDERBERGS tidsbegränsade anställning löpte ut efter nästan fyra år fick hon inte förlängt. Hon minns det som att hon var både ledsen och arg. Men när Eva träffade en konsulent på Trygghetsstiftelsen som berättade om det stöd hon kunde få i arbetet med att söka efter nytt jobb blev hon lättad. Tillsammans med coachen formulerades en handlingsplan. Trygghetsstiftelsen tog beslut om en utbildning som kombinerades med en arbetspraktik via Arbetsförmedlingen. Eva sökte jobb, många jobb och det blev en del intervjuer. Under hösten 2014 gav det resultat och Eva fick en tjänst på en nyinrättad enhet på Arbetsförmedlingen i Östersund. Det är fantastiskt. Jag känner väldigt mycket glädje och energi och får vara med i ett sammanhang igen. Jag har alltid haft lätt för att skaffa jobb och tyckte att det var genant att bli av med jobbet. Denna resa har varit riktigt jobbig, men den har även gett mig mycket. Tack vare Trygghetsstiftelsen vågade jag hålla fast vid mina mål och orkade hålla ut. Jag är glad att jag hamnade i stiftelsens händer STEFAN A ESCHER är nyexaminerad lärare i biologi och kemi och har precis delat ut sina första betyg till eleverna i sin högstadieklass. Stefan har arbetat som forskare i många år och haft en lektorstjänst i genetik. När studenterna blev för få blev Stefan uppsagd på grund av arbetsbrist. Han kom i kontakt med Trygghetsstiftelsen och fick gå stiftelsens jobbsökarkurser. Trygghetsstiftelsen har varit jättebra för mig, hur det hade blivit om jag inte hade haft Trygghetsstiftelsen, det vågar jag inte tänka på! säger Stefan. Det här med att bli uppsagd och hitta ett nytt jobb, så enkelt är det inte. Det var nog livsavgörande för mig att hitta en ny riktning. Han bestämde sig för att skaffa lärarbehörighet och läste pedagogik. När Stefan var klar sökte han tre jobb, och alla tre skolorna ville träffa honom direkt. Valet föll på en högstadieskola i Gröndal där han har fått bra stöd från sina nya kollegor och han säger att de verkar vara rätt nöjda med honom. Jag trodde inte att jag var en så modig person som jag är, säger Stefan glatt. ÅRSREDOVISNING

14 TRYGGHETSSTIFTELSENS REKRYTERINGSSERVICE Hos Trygghetstiftelsen kan du rekrytera kompetent personal fort och enkelt. I kompetensbanken finns många natur vetare, disputerade forskare, administra - törer, kommunikatörer, projektledare, utredare, chefer och HR-specialister. Kontakta eller med en kort kravprofil, så får du snabbt svar på om det finns matchande kandidater till er vakans. Trygghetsstiftelsens rekryteringsservice Den som är uppsagd på grund av arbetsbrist eller har haft en tidsbegränsad anställning som inte förlängs och omfattas av trygghetsavtalet kan skicka in sitt cv till Trygghetsstiftelsens kandidatbank. Kandidaterna intervjuas och deras kompetenser registreras för att finnas tillgängliga då en arbetsgivare hör av sig om vakanser. REKRYTERA UTAN KOSTNAD Både statliga och privata arbetsgivare i hela landet hör av sig till Trygghetsstiftelsens rekryteringsservice när de har vakanser som de behöver tillsätta. Det är en uppskattad service som kan förkorta och förenkla rekryteringsprocessen för arbetsgivare och på så sätt snabbare leda till ett nytt jobb för Det finns 650 aktiva kandidater i kandidatbanken! den arbetssökande. När arbetsgivare hör av sig till rekryteringsservice med en vakans, kan stiftelsen inom några dagar ge besked om det finns kandidater som stämmer med kravprofilen. Under 2014 kom det bland annat in ett flertal kandidater med bakgrund som kommunikatörer, administratörer med olika inriktning och forskare inom främst naturvetenskapliga ämnesområden. EFTERTRAKTADE YRKESROLLER Trygghetsstiftelsens rekryteringsservice har för närvarande cirka 650 aktiva kandidater i kandidatbanken. De mest förekommande kompetenserna är profiler inom administration av något slag. Men i kandidatbanken finns även många naturvetare, biologer och kemister. En vanlig kompetens som efterfrågas vid administrativa vakanser är kunskap inom registratur och stiftelsen har ibland svårt att möta den efterfrågan. Under 2014 genomfördes därför en kompetenssatsning inom registratur för en grupp administratörer. Det blev mycket lyckosamt och samtliga kandidater som deltog i kompetenssatsningen erbjöds nya jobb inom området. Liknande satsningar planeras inom löneområdet som också det är en efterfrågad kompetens hos Trygghetsstiftelsens rekryteringsservice. I kompetensbanken finns även en stor grupp med mycket kvalificerad kompetens, oftast disputerade, inom olika naturvetenskaper. Trygghetsstiftelsens rekryteringsservice får dessvärre mer sällan in den typen av förfrågningar och har därför svårt att matcha de personerna med de vakanser som kommer in. ANMÄL ER TILL KOMPETENS UTSKICKET Trygghetsstiftelsens rekryteringsservice skickar då och då ut ett så kallat kompetensutskick till stiftelsens arbetsgivarkontakter. Det görs i syfte att marknadsföra ett urval av aktuella kandidaters erfarenheter och kompetenser. Den som är intresserad av att ta del av stiftelsens utskick, är välkommen att kontakta alternativt 14 TRYGGHETSSTIFTELSEN

15 MÖTESPLATSER FÖR REKRYTERING Mötesplatser för rekrytering På Trygghetsstiftelsens kontor i Malmö, Göteborg och Stockholm har ett hundratal HR-specialister, rekryterare, kommunikationsansvariga och chefer under året haft möjlighet att mötas och inspireras på ett antal seminarier om Employer Branding. Föreläsaren Linus Holmgren delade med sig av trender, utmaningar och metoder för att framgångsrikt utveckla och kommunicera den attraktiva arbetsplatsen. Det är viktigt att ha en långsiktig strategi för vilka kompetenser som ska attraheras av arbetsplatsen. Utifrån den strategin behöver arbetsgivaren arbeta med sin profil. Det är viktigt både för att behålla befintlig personal med rätt kompetenser och för att vara intressant för nya rekryteringar. För att lyckas skapa denna goda profil bör det finnas ett gott samarbete mellan enheterna HR och kommunikation. De kallar mig årets nykomling en riktig stjärna AHMET BOZKURT HAR fått sitt nya jobb på Domstolsverket genom Trygghetsstiftelsens rekryteringsservice. Det började med en tidsbegränsad anställning som övergick i en tillsvidareanställning. Ahmet sköter mycket av det administrativa från inköp av kontorsvaror, posthantering och vaktmästeri till att hjälpa kunder att kopiera dokument. Ahmet är en mycket positiv person som alltid vill ge service och han säger att han älskar människor. Trygghetsstiftelsens reklam blev verklighet, säger Ahmet och låter väldigt glad, man ska få det jobb man vill ha precis så som min konsulent på Trygghetsstiftelsen säger, och så har det blivit för mig. På julfesten fick Ahmet en pokal som bästa nykomling. Då hade han hunnit jobba i sex månader. Jag fick bästa pris, och mina kollegor och kunder kallar mig för en riktig stjärna. Ahmet arbetade tidigare på ett tryckeri där han fick sluta på grund av arbetsbrist. Det tog sedan ungefär ett år för Ahmet att hitta sitt nya jobb. Han säger att när man drabbas av uppsägning hamnar man i en besvärlig situation. Det tar tid att bearbeta svåra fakta och ställa in sig på något nytt. Då behöver man stöd. Det stödet fick han av Trygghetsstiftelsen. Det Ahmet har lärt sig är att förändring i livet också kan innebära möjligheter och utveckling. En värdefull service PER CEDERBLAD PÅ Tillväxtverket har använt sig av Trygghetsstiftelsens rekryteringsservice i flera år och han ser det som en jättevärdefull tjänst. I vissa rekryteringar är detta väldigt smidigt. Ofta då det är korta puckar och vi värdesätter statlig erfarenhet i första hand, säger Per. När han behöver rekrytera skickar han en enkel kravspecifikation till Trygghetsstiftelsens rekryteringsservice på det som Tillväxtverket behöver hjälp med. Det är en stor fördel att de som kommer via Trygghetsstiftelsen kan diarieföring och förvaltningsrätt. När han hittar en person som han tror passar kontaktar han antingen Trygghetsstiftelsen eller personen direkt. Genom åren har det blivit en del rekryteringar bland annat har han anställt personal för HR, administration och ekonomi. ÅRSREDOVISNING

16 LOKALA OMSTÄLLNINGSMEDEL Fånga medarbetarens egen vilja till förändring Trygghetstiftelsen bjöd under året in representanter från arbetsgivarsidan och facket till två populära seminarier där Försäkringskassan berättade om sitt spännande arbete som finansieras med lokala omställningsmedel. STÖDCENTER FÖR MEDARBETARE MED SÄRSKILDA BEHOV Försäkringskassan har varit lite av en pionjär när det gäller att arbeta aktivt med de lokala omställningsmedlen. Redan 2012 startade de ett Stödcenter för chefer. En grupp om fyra personer fick i uppdrag att samla kompetens för att stötta chefer i personalärenden. Margareta Hallén, verksamhetspartner på Försäkringskassan med många års erfarenhet av personalfrågor, var en av de fyra som startade Stödcenter. Försäkringskassan utvecklade en strukturerad modell för kontinuerlig och långsiktig utveckling för att kunna möta nya krav utifrån, både för individens och för verksamhetens behov. Margareta berättar att de tog fram nya vägar för att lösa lite svårare situationer för medarbetare där det krävs en förändring av något slag. Chefer som känner att de kommit till vägs ände behöver hjälp med att komma till avslut, och det kan vara situationer orsakade av sjukdom, förändrade krav på kompetens eller något annat som påverkar en medarbetares situation i arbetet. Genuin omtanke, respekt och förståelse ligger som grund för att nå framgång med ett sådant arbete. Det är viktigt att agera utifrån hur det är, inte hur det borde vara, säger Margareta Hallén. Fram till och med oktober hade 280 medarbetare fått stöd via Stödcenter och de flesta hade då nått ett avslut. Lösningarna har varierat. En fjärdedel har slutat, 16 procent har en ny yrkesroll och lika många har gått i pension. För andra har det varit bland annat kompetensutveckling, anpassade arbetsuppgifter, rehabilitering eller studier som varit lösningen. Det Margareta och hennes kollegor har kommit fram till är att långsamma processer kan vara positivt och de flesta ärenden går att lösa. Det krävs en noggrann analys av hela situationen och åtgärderna ska vara kopplade till orsaken som kommit fram i analysen. En annan 16 TRYGGHETSSTIFTELSEN

17 Arbete i tiden Försäkringskassans arbete ligger väl i tiden eftersom Avtal om lokala omställningsmedel börjar gälla vid årsskiftet. Avtalet reglerar hur omställningsmedlen ska användas för att förebygga uppsägningar och stödja både verksamhetens och arbetstagarnas utveckling utifrån arbetslinjen och ett längre arbetsliv. viktig framgångsfaktor är att säkerställa att eventuella konsekvenser är tydliga och att inte dra sig för att be om hjälp. UTVECKLINGSCENTER I mars startade Försäkringskassan Utvecklingscenter, och dit är medarbetare som känner att de inte kommer till sin rätt på arbetet och vill få till en förändring av sin situation välkomna. Maria Holm är en av två beteendevetare som driver Utvecklingscenter och hennes uppdrag är att stötta enskilda medarbetare med karriär- och utvecklingscoachning så att han eller hon vill, kan och får ta ansvar för den egna professionella utvecklingen. Hittills har 170 medarbetare träffat eller pratat i telefon med någon av coacherna på Utvecklingscenter och närmare hälften har nått ett avslut. Det finns flera skäl till varför medarbetare vänt sig till Maria Holm eller hennes kollega Johanna Sjölin. En del vill ha nytt jobb eller vidareutveckling. Andra har motivationsbrist, känner ohälsa eller stress och ytterligare några har en konflikt på arbetsplatsen som gör att de söker efter hjälp. Samtalen med Utvecklingscenter ersätter inte samtalen med den egna chefen. Men cheferna kan tipsa sina medarbetare om coachning på Utvecklingscenter, utan att tvinga någon att gå dit. Maria Holm säger att det är svårt att mäta det direkta resultatet av coachningen, men hon och Johanna har fått mycket positiv respons från de medarbetare de haft kontakt med. De rapporterar statistik till parterna om vilka som tar kontakt med Utvecklingscenter i form av kön, ålder och bakgrund. Varje medarbetare har mellan ett och fem samtal och ett samtal varar i 55 minuter. Johanna och Maria redovisar också till parterna de generella mönster som blir synliga utifrån samtalen. Dessa handlar om organisatoriska strukturer som till exempel karriärvägar, arbetsmiljö, hälsa och kompetens. Den gemensamma nämnaren för medarbetare som kört fast och inte känner att de kommer vidare är ålder snarare än yrkesgrupp. Medarbetare som fyllt 52 år har ofta svårt att röra sig på arbetsmarknaden utan hjälp. De yngre, som är mer rörliga, sitter sällan kvar och är missnöjda istället hittar de ett annat jobb där deras kompetens kommer till rätta. Försäkringskassan har sedan vi blev statlig myndighet 2005 genomfört stora förändringar som lett till personalneddragningar och uppsägningar, och då har vi haft ett bra stöd från Trygghetsstiftelsen, säger Yvonne Lindén som är HR-specialist på Försäkringskassans huvudkontor. De här erfarenheterna och den kontinuerliga kontakten med Trygghetsstiftelsen har gett oss kunskaper och erfarenheter som vårt nuvarande arbetssätt bygger på. Försäkringskassan är nöjda med hur de använder de lokala omställningsmedlen. Det är ett proaktivt arbete som förebygger uppsägningar och Margareta Hallén säger att det skulle fungera i de flesta organisationer, både små och stora. Det är viktigt att agera utifrån hur det är, inte hur det borde vara. MARGARETA HALLÉN ÅRSREDOVISNING

18 DE NYA AVTALEN Två nya avtal Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O, Saco-S och Seko undertecknade den 25 juni en överenskommelse om två nya avtal som ska stödja en effektiv omställning inom den statliga sektorn. De båda nya avtalen gäller från och med den 1 januari Avtalets konstruktion utgår från två olika situationer, dels vad som gäller för den arbetstagare vars anställning sägs upp på grund av arbetsbrist oavsett om den enskilde är anställd tillsvidare eller har en tidsbegränsad anställning, dels för den arbetstagare vars anställning löper ut i enlighet med anställningsbeslutet. Avtal om lokala omställningsmedel syftar till att skapa ett långsiktigt lokalt omställningsarbete genom proaktiva omställningsåtgärder och andra aktiviteter som stödjer både verksamheten och arbetstagarnas utveckling. Innebörden av dessa två avtal är att hela omställningskedjan hålls samman allt från lokala parters arbete med lokala omställningsmedel till det arbete som Trygghetsstiftelsen genomför på parternas uppdrag. Båda avtalen stödjer också aktivt arbetslinjen och bidrar till ett längre arbetsliv. Nytt i överenskommelsen är att den enskilde arbetstagaren kvalificerar sig till avtalet genom en sammanhängande anställning hos en funktionell arbetsgivare under en viss tid. Det innebär att flera olika anställningar hos olika arbetsgivare inte kvalificerar till att omfattas av avtalet. Dessutom har avtalet om omställning öppnat upp för en ny målgrupp, och redan efter två års sammanhängande anställning finns möjligheter till stöd. TSN.SE Anmälningar till det nya avtalet om omställning görs på Trygghetsstiftelsens webbsida tsn.se. 18 TRYGGHETSSTIFTELSEN

19 DE NYA AVTALEN Kommentarer från parterna om det nya avtalet Det allra viktigaste med det här nya avtalet är att det är ett helt nytt avtal och utifrån det kommer det att behöva skapas praxis i nya frågor. Gamla uttryck som man känner igen kan betyda något annat i den nya kontexten. Man kan inte lägga det gamla trygghets avtalet bredvid det nya omställningsavtalet och jämföra dem. MONICA DAHLBOM, FÖRHANDLINGSCHEF ARBETSGIVARVERKET Trygghetsstiftelsen gör ett bra arbete för våra medlemmar som förlorar sin statliga anställning. Därför är det positivt att fler grupper kommer få ta del av stiftelsens stöd. En annan viktig pusselbit i omställningsarbetet är de lokala avtal som ska träffas mot bakgrund av det nya avtalet om lokala omställningsmedel. Saco-S kommer lägga fokus på att åstadkomma bra lokala avtal. LENA EMANUELSSON, ORDFÖRANDE SACO-S, JUSEK Omställningsavtalet är ett mycket betydelsefullt och värdefullt avtal för Seko:s medlemmar. Trygghetsstiftelsen är en viktig aktör som ska bidra till trygghet och ta hand om våra medlemmar när de behöver hjälp. LARS JOHANSSON, OMBUDSMAN, SEKO Omställningsavtalet är ett av de viktigaste avtal som vi som parter tecknar. Att på bästa sätt stötta och ta hand om de medarbetare som inte längre är kvar på sin arbetsplats handlar om mer än de som omfattas av avtalet, det visar alla anställda inom staten vilken trygghet som finns i anställningen. Efter långa och svåra förhandlingar enades vi kring ett nytt avtal som nu har ett vidgat uppdrag. Inom staten finns många visstidsanställda och vi är mycket stolta över att vi från och med årsskiftet har möjlighet att stötta visstidsanställda redan efter två års visstidsanställning. ÅSA ERBA-STENHAMMAR, FÖRHANDLINGSCHEF, ST För att förenkla och förbättra de administrativa rutinerna genomförde Trygghetsstiftelsen under hösten ett projekt för att digitalisera ansökningar. Det gäller både de ansökningar som våra kunder skickar in för att få ekonomiska förstärkningar och myndigheternas anmälan av uppsagda i det nya omställningsavtalet. När arbetsgivaren ska anmäla en person till det nya omställningsavtalet ska det göras på Trygghetsstiftelsens webb tsn.se. En förändring gällande underrättelser i det nya avtalet är att både arbetsgivaren och arbetstagaren ska skriva på underrättelsen som sedan ska skannas och bifogas till anmälan som lämnas till Trygghetsstiftelsen. Arbetsgivaren anmäler den uppsagda direkt efter det att beslutet om uppsägning har tagits och arbetstagaren har blivit informerad om det, eller en månad innan en tidsbegränsad anställning löper ut. Arbetsgivaren ska också informera arbetstagaren om innehållet i omställningsavtalet. Dubbla underskrifter ÅRSREDOVISNING

20 ATT ARBETA PÅ TRYGGHETSSTIFTELSEN Att arbeta på Trygghetsstiftelsen Trygghetsstiftelsens verksamhet är en viktig del i samhällsutvecklingen och bidrar positivt till den. När en statsanställd blir uppsagd på grund av arbetsbrist eller när en anställd vars tidsbegränsade anställning löper ut är det Trygghetsstiftelsens uppgift att så långt som möjligt skapa förutsättningar för att han eller hon inte ska bli arbetslös. Trygghetsstiftelsen har 27 anställda och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Västerås. Ungefär hälften arbetar som konsulenter, övriga anställda arbetar med att administrera utbetalningar till kunder, administrera stiftelsens utbildningar, sköta växel och reception, stabsfunktioner och ledning. Utöver egen anställd personal anlitar stiftelsen ett hundra tal samarbetspartners som genomför olika aktiviteter med kunderna. ÅRET PÅ STIFTELSEN Året på stiftelsen präglades av kundarbete, utvecklingsprojekt och förberedelser inför omställningsavtalet som trädde i kraft den 1 januari Under hösten vidareutvecklade stiftelsen sina stödsystem och gjorde förändringar i allt från presentationsmaterial till informationen på webbplatsen utifrån det nya avtalet. Under året har Trygghetsstiftelsen också genomfört ett projekt för att digitalisera ansökningar för att förenkla de administrativa rutinerna. Det gäller både de ansökningar som kunderna skickar in för att få ekonomiska förstärkningar och myndigheternas anmälan av uppsagda. När arbetsgivaren anmäler en person till det nya omställningsavtalet ska det göras på Trygghetsstiftelsens webb tsn.se. ARBETSPROCESSERNA VIDAREUTVECKLAS Stiftelsen har kontinuerligt arbetat med att utveckla metoder och verktyg i syfte att stärka kundernas väg till nytt arbete. Rutinerna kring arbetsplatsfrågor och kompetensutveckling är väl utvecklade och stiftelsen har fortsatt att arbeta med de frågorna under året. Vi främjar nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte med vår omvärld, bland annat pågår ett kontinuerligt samarbete med andra omställningsorganisationer. EN GOD ARBETSPLATS Trygghetsstiftelsens värdegrund genomsyrar allt arbete och är en inspirationskälla i vardagen och på möten. Ett kontinuerligt arbete pågick under året för att bibehålla en fortsatt god arbetsmiljö. ANTAL ANSTÄLLDA ( ) Kvinnor 19 Män 8 Totalt 27 ÅLDER MEDARBETARE 25 år eller yngre 0 26 till 34 år 0 35 till 44 år 2 45 till 54 år år eller äldre 10 ANSTÄLLNINGSTID Mindre än 2 år 1 2 till 5 år 5 6 till 10 år till 15 år 5 16 till 20 år 1 Mer än 20 år 5 20 TRYGGHETSSTIFTELSEN

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch

l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch INNEHÅLL 2 Karriär mer än position och pengar...4 Barn-tv & tidiga drömmar grunden till deras karriärval...8 På väg ut I yrkeslivet...10

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Rekrytering framför publik. Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten med 50 % Ett magasin från Combitech AB

Rekrytering framför publik. Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten med 50 % Ett magasin från Combitech AB Tema: Rätt kompetens i företaget vad är det och hur behåller du den? Nr 1 maj 2011 Ett magasin från Combitech AB Rekrytering framför publik Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling - Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb En användarhandbok Verket för näringslivsutveckling Förord Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för utveckling av innovationssystem/kluster. En viktig

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES Annons Hela denna tematidning är en annons från Civilekonomerna och Provisa Information AB Annons SVERIGES EKONOMER EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9 KATARINA WIDOFF civilekonomen som skapar

Läs mer

CS student. Så fixade vi drömjobbet. För dig som pluggar it! Fem unga it-stjärnor avslöjar sina bästa knep för karriären. Lysande tider i it-branschen

CS student. Så fixade vi drömjobbet. För dig som pluggar it! Fem unga it-stjärnor avslöjar sina bästa knep för karriären. Lysande tider i it-branschen CS student TISDAGEN DEN 15 MAJ 2012 För dig som pluggar it! Lysande tider i it-branschen Möjligheterna att få jobb bättre än någonsin. Sid 2 Så väljer du rätt jobb Karriärcoachen hjälper dig att planera.

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

PERSONAL & REKRYTERING DIN GUIDE TILL EN LYCKAD REKRYTERING APRIL 2005

PERSONAL & REKRYTERING DIN GUIDE TILL EN LYCKAD REKRYTERING APRIL 2005 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM PERSONAL & REKRYTERING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PERSONAL & REKRYTERING DIN GUIDE TILL EN LYCKAD REKRYTERING APRIL 2005 Coachning en välplacerad investering

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV Samverkan för ökad rörlighet inom Kalmarsundsregionens Arbetsgivarring SLUTRAPPORT December 2006 Bosse Angelöw Innehåll 1 Förord... 3 1. Inledning...

Läs mer

INTEGRATION GENOM ARBETE

INTEGRATION GENOM ARBETE INTEGRATION GENOM ARBETE Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer INFORMATIONSHÄFTE OM PROJEKTET INTEGRATION GENOM ARBETE www.astorp.se INTEGRATION GENOM ARBETE Integration Genom

Läs mer

Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska. Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande

Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska. Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande l l l Nr 1 februari/mars 2013 Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska labbet Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande INNEHÅLL 1 Välutbildade specialister

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

l l l Nr 5 december 2012 HEMLÖSA FÅR HJÄLP ATT SE BÄTTRE Ny som chef Promenad bättre än soffan när det gör ont i rygg och nacke

l l l Nr 5 december 2012 HEMLÖSA FÅR HJÄLP ATT SE BÄTTRE Ny som chef Promenad bättre än soffan när det gör ont i rygg och nacke l l l Nr 5 december 2012 HEMLÖSA FÅR HJÄLP ATT SE BÄTTRE Ny som chef Promenad bättre än soffan när det gör ont i rygg och nacke INNEHÅLL 5 Stort intresse för karriärsamtal...5 Viktigt med a-kassa och inkomstförsäkring...6

Läs mer

Två år efter SAAB-kraschen

Två år efter SAAB-kraschen ArbeTSmarknad Två år efter SAAB-kraschen En studie av hur deltagare och aktörer ser på omställningsstödet TSL Författare: Anna Danielsson Öberg Förord Denna rapport handlar om det avtalade omställningsstödet

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN KURSER SOM PASSAR ALLA OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN KURSER SOM PASSAR ALLA OCH MYCKET MER! 5:2012 DIN KOMPETENS SÄTT ORD PÅ VAD DU KAN SUPERHJÄLTARNA lär sig koreanska Unionen Egenföretagare MARIA AGASHINA vågar ställa dumma frågor DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap

Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap Outsourcing av HR stark trend Trenden är tydlig. Allt fler företag

Läs mer

DrömjobbetMaj En tematidning om statliga från Metro Custom Publishing

DrömjobbetMaj En tematidning om statliga från Metro Custom Publishing ANNONS hela denna tematidning är en annons från Metro Custom Publishing ANNONS DrömjobbetMaj En tematidning om statliga från Metro Custom Publishing 2008 Den statliga verksamheten är full av utmaningar

Läs mer