Geta kommun, beslutsprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Geta kommun, beslutsprotokoll"

Transkript

1 PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 25 mars 2013 kl. 19:00-21:50 Kommunkansliet i Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande X Kjell Berndtsson, KST-viceordförande X Camilla Andersson - Gerd Bergman - Gunnel Nordlund-White X Övriga Dan-Johan Dahlblom, KFGE-ordförande - 46 X Gun-Britt Lyngander, KFGE-viceordförande X Erik Brunström, kommundirektör X Dan Englund, kommuntekniker - Paragrafer Underskrifter Geta Ingvar Björling Mötesordf, KST-ordf _ Erik Brunström Mötessekr, k.dir Protokolljustering Geta Kjell Berndtsson Gunnel Nordlund-White Utdragets/kopians riktighet styrks: Namnförtydligande, titel/funktion: _ Inger Björling, byråsekreterare Protokolljusterarnas signaturer: Protokollet framläggs till påseende i kommunkansliet i Vestergeta

2 Sid 2/18 KALLELSE Tid och plats: Måndag 25 mars 2013, kl 19:00, kommunkansliet i Vestergeta 35 SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 36 TILLKÄNNAGIVANDEN OCH INFORMATIONSÄRENDEN 37 BUDGET- OCH SKATTEUPPFÖLJNING 38 INVESTERINGAR KOMMUNSTYRELSENS DISPONIBLA DRIFTSMEDEL 40 LEADER-PROJEKT NÖTÖ KANAL 41 AVLOPPSAVGIFTER 42 RENHÅLLNINGENS MOTTAGNINGSAVGIFTER 43 HYRESNIVÅERNA I KOMMUNENS HYRESBOSTÄDER 44 PERSONALÄRENDE: KOMMUNTEKNIKER 45 NÄMNDSTRUKTUR OCH ORGANISATION 46 NORRA ÅLANDS INDUSTRIHUS 47 NORRÅLÄNDSKT PRESIDIEMÖTE 48 PLANÄRENDE: ANHÅLLAN OM DETALJPLANEÄNDRING, HAVSVIDDEN 49 UTLÅTANDE: ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV 50 SOCIALNÄMNDENS EKONOMISKA RAPPORT 5X MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING Geta den Ingvar Björling, KST-ordf Enligt uppdrag: Erik Brunström, k.dir Denna möteskallelse har anslagits på Geta kommuns anslagstavla vid kommunkansliet Protokollet justeras direkt efter mötet och framläggs till påseende på kommunkansliet

3 Sid 3/18 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE Kst 35 Sammanträdets öppnande Kommunstyrelsens ordförande Ingvar Björling hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet lagligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande beslutfört. Protokolljustering Till protokolljusterare utses Kjell Berndtsson och Gunnel Nordlund- White. Protokolljustering sker 30 minuter efter sammanträdets avslutande, på kommunkansliet i Vestergeta. Föredragningslistan Föredragningslistan fastställs med följande tillägg: 51 PERSONALÄRENDE: LOKALVÅRDARENS BEFATTNING 52 RIKSDAGSLEDAMOTENS KOMMUNRUNDA Kommunstyrelsen 36, bilaga TILLKÄNNAGIVANDEN OCH INFORMATIONSÄRENDEN Kst 36 Tillkännagivanden enligt bilaga antecknas till kännedom. Kommunstyrelsen 37, bilaga BUDGET- OCH SKATTEUPPFÖLJNING Kst 37 Kommundirektören presenterar Geta kommuns uppdaterade budgetoch skatteuppföljning för perioden januari t o m februari respektive mars Kommunstyrelsen tar till kännedom budgetuppföljning 1-2 och skatteuppföljning

4 Sid 4/18 Kommunstyrelsen 38, bilaga INVESTERINGAR 2013 Kst 38 Enligt den av kommunfullmäktige fastställda budgeten för innevarande år 2013 finns investeringsmedel upptagna för följande åtgärder och projekt: 1. Kommunledning Daghemmet Kotten Projektering och inventarier Vattenförsörjningsplan Kommunens vägnät Kommunens fastigheter Räddningsnämnden Kommunstyrelsens dispositionsmedel 2. Tillbyggnad av daghemmet 3. Projektering och inventarier, Daghem 7. Projektering och del 1 av vattenledning till Snäckö 8. Engesvägen 10. Tre stycken gräsklippare. Diskmaskin till skolköket. Staket vid skolfastigheten, daghemmet och Tallgården. Åtgärder på allmänna områden 11. Brandstation För år 2013 är samtliga investeringar bundna till kommunstyrelsenivå, vilket innebär att varje enskilt projekt måste få styrelsens godkännande innan det påbörjas. I projektplanen skall ingå sammanlagda kostnader och inkomster, tidsplan, inverkan på framtida drift och på personalbehov samt redogörelse för eventuell specialfinansiering i form av landskapsstöd, anslutningsavgifter, extern delfinansiering eller lån etcetera. Konstateras: Enligt KST 6/2013 konstateras att kommunen enligt LR:s förslag till trafiksäkerhetsåtgärder i Vestergeta by förväntas stå för viss ombyggnad av korsningsområden samt flytt av privat infart, vilket inte är närmare budgeterat för. Kommunstyrelsen har därför givit kommunteknikern i uppdrag att ta fram en projektplan jämte kostnadskalkyler för åtgärder enligt landskapets förslag. Vidare har brandskyddsfonden avslagit ansökan om investeringsstöd för om-/till- eller nybyggnation av brandstation år 2013, vilket torde omintetgöra den budgeterade investeringens genomförande på innevarande budgetår. Ytterligare har under årets början uppstått upplevda behov av ny kopieringsmaskin till kommunkansliet. Den befintliga är cirka sex år gammal och får allt oftare driftstörningar.. Kommunstyrelsen beslutar att i enlighet med fullmäktiges budget för år 2013 bevilja investeringsprojekt enligt följande: 1 Kommunledning, styrelsens disponibla medel, euro Projektet Faktureringsprogram beviljas investeringsmedel upp till euro enligt projektplan (bil). Fortsättning

5 Sid 5/18 Fortsättning KST 38/ och 3 Daghemmet Kotten, euro Är beviljade enligt KST 27/ Vattenförsörjningsplan, euro Projektet Projektering av vattenledning till Snäckö beviljas investeringsmedel upp till euro enligt projektplan (bil). Det fortsatta genomförandet tas till ny behandling till sensommaren Kommunens vägnät, euro Projektet Förbättring av Engesvägen beviljas investeringsmedel upp till euro enligt projektplan (bil). 10 Kommunens fastigheter, euro a) Projektet Gräsklippare beviljas upp till euro enligt projektplan (bil). b) Projektet Diskmaskin beviljas upp till euro för inköp av ny diskmaskin till centralköket. c) Projektet Staket beviljas investeringsmedel upp till för skolan, för daghemmet Kotten och för Tallgården, enligt projektplan (3*bil, tot euro). d) Projektet Korsningsområde beviljas upp till euro enligt projektplan (bil). 11 Brandstation, netto euro KST 13/2013: investeringsmedel upp till euro får användas för vidare projektering samt omedelbar utvecklad kalkylering av alternativ A. Projektets genomförande läggs därutöver på is till kommande budgetår, i hopp om finansieringsstöd. Övriga budgeterade investeringsprojekt och återstående enligt budget för enskilda projekt anslagna medel förutsätter kommunstyrelsens godkännande innan projekten får påbörjas respektive återstående medel förbrukas. Kommunstyrelsen anhåller därutöver hos kommunfullmäktige om korrigering av investeringsbudgeten för år 2013 enligt följande: a) Projektet Allmänna områden beviljas investeringsmedel upp till euro för förbättring av Vestergeta centrum enligt projektplan (bil), att bokföras under 10. Kommunens fastigheter. b) Projektet Kopieringsmaskin beviljas investeringsmedel upp till euro för inköp av ny kopieringsmaskin, att bokföras under 1. Kommunledning. Enligt förslag, med tillägget c) att anslaget för projektet 11 Brandstation samtidigt föreslås minskas med euro ( euro netto).

6 Sid 6/18 Kommunstyrelsen 39, bilaga KOMMUNSTYRELSENS DISPONIBLA DRIFTSMEDEL Kst 39 I budget för år 2013 har kommunledningens externa driftsnetto utökats med drygt euro, som utgör ett nytt anslag; styrelsens disponibla driftsmedel, att efter prövning kunna användas som understöd för egna och andra balansenheters oförutsedda behov. - Fjärilsinventering i Höckböle, (kostnadsuppskattning) Enligt budgetens verksamhetsmål ingår att skapa förbättrade förutsättningar för bostadsbyggande, inflyttning och företagande. Kommunfullmäktige har (KFGE 59/2012) givit kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta vidare i frågan om förutsättningar för bostadsbyggande på kommunens tomt Riängen i Höckböle. Jörgen Eriksson, naturvårdsintendent vid landskapsregeringen, konstaterar dock i ett e-brev till arkitekten Tiina Holmberg (24.9) att inom detta område förekommer den särskilt skyddsvärda mnemosynefjärilen, av vilket följer att man för att exploatera området måste få LR:s "tillstånd till intrång". Ett sådant tillstånd kan möjligen ges, men det kommer oundvikligen att innehålla vissa villkor. Dessutom innebär det att det krävs att en noggrann inventering av arten görs på området och att de rekommendationer som en sådan inventering kan generera sedan följs samt vidare att en sådan undersökning måste göras under vegetationsperioden och av fackfolk. - Fiberoptikanslutning ca euro Geta är snart sagt den enda kommunen på Åland som inte ännu har fiberanslutning till kommunkansliet, och det upplevs som tilltagande behov för att få tillfredsställande tillgång till ekonomiförvaltning med mera även på distans, såsom för den med Sund gemensamma löneräkningen men även för den övriga förvaltningen. - Utsiktstornet euro, nya fönster/glas, målning mm Vid kommundirektörens platsbesök i kommunens utsiktstorn i Getabergen framkom en del upplevda åtgärdsbehov, såsom trasiga fönsterglas samt behov av målning mm. - Rengöring av skolfastighetens ventilationssystem, ca euro Vid ÅMHM:s inspektion av skolfastigheten v 12 framkom behov av rengöring av skolfastighetens ventilation. Detta kostnadsuppskattas till drygt euro. Kommunstyrelsen beslutar att del av styrelsens disponibla driftsmedel får användas enligt följande: - Projektet Fjärilsinventering i Höckböle beviljas upp till euro, att bokföras på kostnadsställe 1139 Samhällsplanering. - Projektet Fiberanslutning beviljas upp till euro, att bokföras på 6122 Skolfastigheten. - Projektet Utsiktstornet beviljas upp till euro, att bokföras på 6153 Allmänna områden och hamnar. - Projektet Ventilation skolfastighet beviljas upp till euro, att bokföras på 6122 Skolfastigheten. Enligt förslag, med korrigeringen att projektet Fiberanslutning beviljas upp till euro.

7 Sid 7/18 Kommunstyrelsen 40, bilaga LEADER-PROJEKT NÖTÖ KANAL Kst 40 Östergeta samfällda land- och vattenområden höll stämma den 28 februari 2013 och beslöt då att hos kommunen efterhöra möjligheten till kommunal borgen för projektet "Nötö kanal" under förutsättning att bidrag beviljas från Leader Åland. Projketet handlar om ett återskapande av vattenförbindelse Mön- Engrundsfjärden mellan Nötö och Getaön (sk Örarna ) i Östergeta. Enligt samfällighetens representant Anders Jansson väntas projektet gynna bl a vattenkvalitet, fiskbestånd, turism och tillgänglighet. Utdrag ur projektbeskrivning, såsom den presenterats inför Leader: Syftet är att förbättra vattenkvaliteten i såväl Mönsfladan som anslutande vattenområden Engrundsfjärden, Kasviken och Lisström vilket förhoppningsvis ger bättre förutsättningar för fiskbeståndet som i sin tur gynnar både fisketurismen och lokalbefolkningen. Samtidigt återskapas båtleden mellan nämnda vatten vilket ger möjligheter till en skyddad inre farled för småbåtar och kajaker. I området finns flera större och mindre turistanläggningar vars verksamhet torde gynnas av ovanstående. Samfällighetens stämma beslöt ge sin styrelse fullmakt att teckna lån för ändamålet under förutsättning att Leader Åland beviljar pengar till projektet samt att Geta kommun går in som borgenär. Firma Dan Engblom har utfört pliktning på platsen samt gjort en preliminär kostnadsberäkning i storleksordning euro. Projektet har tagits till kännedom inom Leaders LAG-möte, där styrelsen var försiktigt positiva. Leader efterlyser dokumentation överväntade nytto- och miljöaspekter, betydelse för fisk, växtlighet och befolkning mm. Bilaga: Projektbeskrivning riktad till Leader jämte deras svar. Kommunstyrelsen ställer sig i sak positiv till det tänkta projektet och föreslår inför kommunfullmäktige att kommunstyrelsen ges fullmakt att bevilja kommunal borgen upp till euro för projektet, efter vidare beredning samt under förutsättning att bidrag beviljas från Leader Åland.

8 Sid 8/18 Kommunstyrelsen 41, bilaga AVLOPPSAVGIFTER Kst 41 Enligt kommunfullmäktiges beslut rörande kommunens avgifter för år 2013 (KFGE 86/ ) fastställdes kommunens avgifter, inklusive de för avloppsvatten, men gavs kommunstyrelsen i uppdrag att se över frågan om grunderna för avloppsanslutningsavgifter. Kommunstyrelsen konstaterade sedan (KST 3/2013) att Ålands förvaltningsdomstol efter det avgjort ett ärende rörande grundavgift för avloppsvatten, till en annan kommuns nackdel. Avgörandet antas vara prejudicerande. Geta har ett liknande system, enligt KFGE 86/2012 enligt vilket kommunens avgifter fastställts. Kommunstyrelsen gav (KST 3/ ) kommunteknikern i uppdrag att se över avgifterna för anslutning till det kommunala avloppet, samt avloppsavgiftssystemet i stort, samt att komma med förslag till eventuella korrigeringar av avgiftssystemen. Enligt landskapslagen om avloppsvattenavgifter skall bruksavgiften fastställas på den mängd vatten som används i fastigheten så att avgiften täcker kostnaderna för vattentjänsten. Avgiften skall bestämmas för förbrukningskategorierna industri, jordbruk och hushåll. Enligt Ålands förvaltningsdomstols beslut (53/2012) får inte grunddelen tillämpas. Domstolen konstaterar dock att avgiften blir för liten om man helt tar bort grundavgiften. Kommunen har rätt att räkna om avloppsvattenavgiften så att de totala inkomsterna blir oförändrade. För år 2013 har kommunfullmäktige i Geta genom beslut KFGE 86/ fastställt avloppsvattenavgiften enligt följande: Möjligheten till skilda bruksavgifter för förbrukningskategorierna industri, jordbruk och hushåll har ej nyttjats. -Grundavgift 50,00 euro/år inkl moms -Avloppsvattenavgift 3,25 euro/m3 inkl moms För att uppnå samma inkomster utan grundavgift borde avloppsvattenavgiften korrigeras till 3,58 euro/m3 inkl moms, enligt bilaga. Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att KFGE 86/ beslut ändras så att Geta kommuns avloppsavgifter korrigeras enligt följande: - Grundavgift uppbärs ej. - Bruksavgiften bestäms till 3,58 euro per m3 inkl moms. Kommunteknikern ges därutöver i uppdrag att omgående ta fram förslag till avgifter och villkor för avloppsanslutning.

9 Sid 9/18 Kommunstyrelsen 42, bilaga RENHÅLLNINGENS MOTTAGNINGSAVGIFTER Kst 42 Enligt kommunfullmäktiges beslut rörande kommunens avgifter för år 2013 (KFGE 86/ ) ges kommunstyrelsen fullmakt att fastställa mottagningsavgiftsnivåer för avfallshanteringen. Kommunfullmäktige besluter enhälligt att Geta kommuns taxor och avgifter jämte villkor för desammas uppbärande för år 2013 fastställs i enlighet med avgiftsdokument enligt bilaga. Kommunstyrelsen ges också fullmakt att under budgetåret korrigera hyresnivåerna för kommunens hyresbostäder, samt fastställa mottagningsavgiftsnivåer för avfallshanteringen. Kommunstyrelsen ges också i uppdrag att se över frågan om grunderna för avloppsanslutningsavgifter. Konstateras: Uppföljning av avfallshanteringens externa budgetutfall för år 2012 delges enligt bilaga. Kommunstyrelsen beslutar fastställa den kommunala renhållningens mottagningsavgifter för år 2013 såsom oförändrade gentemot föregående år, enligt bilaga.

10 Sid 10/18 Kommunstyrelsen 43, bilaga HYRESNIVÅERNA I KOMMUNENS HYRESBOSTÄDER Kst 43 Kommunfullmäktige beslöt (KFGE 86/ ) att kommunstyrelsen ges fullmakt att under budgetåret 2013 korrigera hyresnivåerna för kommunens hyresbostäder, En höjning av hyresnivån i kommunens hyreslägenheter ägde rum senast i augusti 2012 (+10 %), dessförinnan i juli år 2010 (+10 %) och före det år 2006 och Under de gånga åren har en del åtgärder vidtagits, och under fjolåret investerades bland annat i luft/luftvärmepumpar till lägenheterna. Detta väntas höja komforten och sänka uppvärmningskostnaderna för de boende, men ökar också avskrivningarna för bostäderna. Målsättningen bör vara att såväl standard som hyresnivå harmoniseras med kommunala hyresbostäder på Ålands landsbygd i övrigt. Jämfört mot andra landskommuner på Åland ligger hyresnivåerna per kvadratmeter relativt lågt i Geta. När man räknar på hyran bör man dock beakta att hyresgästen själv har elkostnader för uppvärmning. Hyresnivåerna bör sedan i princip årligen korrigeras minst motsvarande den allmänna konsumentprisindexutvecklingen, samt beaktat utförda, planerade och kommande åtgärder på bostäderna. Nu aktuella hyresnivåer är ca 380 E per månad för 2 rok ca 60 kvm, och ca E för 3 rok kvm (5,95 resp 6,27 E/kvm på Tallgården och Engården), och sedan tillkommer uppvärmningskostnad. I Hemgårdens bostadslägenheter är hyran 5,08 (lgh 1-10) resp 7,02 (lgh 0) E/kvm. Enligt Åsubs hyresstatistik för år 2012 var medelhyran för landskapsbelånade hyresbostäder på landsbygden 7,75 euro per kvm (inkl värme). Hyran per kvm är i regel högre i små bostäder än i större. Då de kommunala hyresfastigheterna är uppförda med räntestödslån från Ålands landskapsregering är det enligt landskapslagen om bostadsproduktion (1982:14) landskapsregeringen som slutligen skall fastställa hyrorna på basen av låntagarens ansökan. Kommunstyrelsen beslutar att från och med korrigera hyresnivåerna i de kommunala bostäderna enligt följande: Tallgården: Lägenheterna 1-4 (2 rok) +7,0 % = 6,37 /m 2 Lägenheterna 5-6 (3 rok) +5,0 % = 6,25 /m 2 Engården: Lägenheterna 1,3,4 och 6 (2 rok) +7,0 % = 6,71 /m 2 Lägenheterna 2 och 5 (3 rok) +5,0 % = 6,58 /m 2 Hemgården: Lägenheterna 1 och 10 (2 rok) + 5 % = 5,34 /m 2 Lägenheterna 2-9 (1 rokv) +7,0 % = 5,44 /m 2 Lägenhet nr 0 (2 rok) + 2 % = 7,16 /m 2 Beslutet delges hyrestagarna och tillställs landskapsregeringens bostadsenhet för fastställelse.

11 Sid 11/18 Kommunstyrelsen 44, bilagor PERSONALÄRENDE: KOMMUNTEKNIKER Kst 44 Kommuntekniker Dan Engblom har per sagt upp sig från sin tjänst för kommunen. Enligt Geta kommuns förvaltningsstadga ( 68) gäller att annan personal än kommundirektören och tjänstemän i ledande ställning anställs av det förvaltningsorgan som ifrågavarande tjänst/arbetsavtalsförhållande underlyder. Där heter vidare ( 70) att när en tjänst blir ledig på grund av att innehavaren sagt upp sig, går i pension eller avlider, klargörs det om tjänsten fortfarande behövs. Om den behövs, återbesätter man den efter att den lediganslagits. Kommundirektören bedömer att den inrättade tjänsten som kommuntekniker fortfarande behövs, emedan eventuella samarbetseller andra framtida lösningar utreds inom ramen för den enligt landskapsregeringen förestående samhällsstrukturreformen. Tjänsten som kommuntekniker innefattar visst förmannaskap och bör under rådande omständigheter, bl a då tekniska sektorn lyder direkt under kommunstyrelsen och inte under en egen nämnd, betraktas som självständig men inte ledande. Teknikern är inte primärt beredande inför något eget organ och deltar inte direkt i arbete som utförs av anställda som densamme övervakar. Konstateras: Tjänsten som kommuntekniker har varit utannonserad hos AMS ( ) samt med annons i lokaltidning (1.3). Som kompetenskrav gäller lämpad examen vid tekniskt institut, högskola eller motsvarande samt god teknisk kännedom. Inom utsatt tid har åtta ansökningar inkommit och fem av dessa har intervjuats av kommundirektören. Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda tjänsten som kommuntekniker (40 % av heltid) åt byggnadsingenjör Robin Österlund, som bedöms som den bäst lämpade, med tillträde , i tjänst två schemalagda dagar per vecka varav minst en med bemanning på kommunkansliet. Avlöningen bestäms till euro per månad (för heltid) i uppgiftsbaserad lön, och prövotiden till sex månader. Kommundirektören befullmäktigas att upprätta och ingå anställningsavtal i vilket regleras övriga mer detaljerade villkor.

12 Sid 12/18 Kommunstyrelsen NÄMNDSTRUKTUR OCH ORGANISATION Kst 45 Kommunfullmäktige har för innevarande mandatperiod tillsatt kommunens nämnder på bara två år istället för fyra år, och i innevarande års verksamhetsplan heter det att kommuneldningen skall se över kommunens interna kommunikation och organisation samt nämndstruktur. Enligt verksamhetsplanen i budget för år 2013 anges som åtgärder bl a att utreda den fortsatta fritids-, eftis- och ungdomsverksamheten i samråd med biblioteks- och kultur- samt skolnämnden, och som mål anges bl a att utveckla, effektivisera och vid behov utöka de mellankommunala samarbetena samt att se över alternativ till somliga tjänster som idag köps från olika kommunalförbund. I Geta kommuns av fullmäktige omfattade ståndpunkter rörande den förestående samhällsservicestrukturreformen anges att Fler uppgifter kan skötas genom mellankommunala samarbeten, köptjänster, region- och värdkommuner samt att som Uppgifter som med fördel kan ligga kvar på primärkommunernas ansvar men i större utsträckning skötas i gemensamma/mellankommunalt ordnade former nämns bl a: o Tekniska sektorn, inkl vägbyggande och -underhåll, vatten och avlopp, avfallshantering etc, men exkl ansvar för egna markområden samt fastighetsskötsel. o Såväl byggnads- som miljö- och socialkansli och -nämnd kan med fördel skötas gemensamt mellan flera olika kommuner. Baserat på ovanstående torde särskilt fokus läggas på fritids- och ungdomsverksamheten samt tekniska respektive sociala sektorn. Kommunstyrelsen inleder, utgående från budgetens målsättningar jämte framförda ståndpunkter rörande samhällsreformen, en diskussion kring översyn av den egna kommunens interna kommunikation och organisation samt nämndstruktur. Kommunstyrelsen beslutar att invänta resultatet av den förestående samhällsstrukturreformens sista breddseminarium innan man överväger någon större intern strukturförändring, men avser i enlighet med verksamhetsplanen vidare utreda bland annat den fortsatta fritids-, eftis- och ungdomsverksamheten i samråd med biblioteks- och kultur- samt skolnämnden.

13 Sid 13/18 Kommunstyrelsen 46, bilaga NORRA ÅLANDS INDUSTRIHUS Kst 46 Geta kommun innehar 100 st aktier i Norra Ålands Industrihus Ab. Aktierna är enligt balanssammanställning upptagna till anskaffningsvärdet ,17 euro. Landskapsregeringen initierade under 2012 års senare hälft diskussioner med aktieägarna kring bolagets framtid och ägarpolitiska möjligheter, med önskemål att ägarna skulle ta ställning till några konkreta alternativ. En förhandlingsgrupp tillsattes med uppdrag att utreda förutsättningarna för utjämning av ägoförhållandet i bolaget. Förhandlingsgruppen, bestående av näringsminister Fredrik Karlström, Roger Höglund (Finström), Berit Hampf (Saltvik) och Linnea Johansson (LR) presenterar ett förslag som går ut på att landskapet köper kommunernas aktier i Norra Ålands Industrihus. När bolagets bokslut för år 2012 är upprättat kan aktiernas värde beräknas. Förutsatt att Ålands lagting godkänner upplägget torde försäljningen kunna genomföras under sommaren Bilaga: Protokoll från informellt aktieägarmöte Kommunstyrelsen ställer sig i sak positiv till att låta Ålands landskapsregering köpa kommunens 100 aktier i Norra Ålands Industrihus och föreslår inför kommunfullmäktige att kommunstyrelsen får fullmakt att genomföra försäljningen efter värdering av desamma, förutsatt att även lagtinget godkänner affären. Kommunstyrelsen åtar sig även att, förutsatt att försäljningen blir av, inför kommunfullmäktige presentera förslag på hur försäljningsintäkten kan nyttjas för lokalt näringsfrämjande ändamål. Kommunstyrelsen ställer sig i sak positiv till att låta Ålands landskapsregering köpa kommunens 100 aktier i Norra Ålands Industrihus och föreslår inför kommunfullmäktige att kommunstyrelsen får fullmakt att genomföra försäljningen.

14 Sid 14/18 Kommunstyrelsen NORRÅLÄNDSKT PRESIDIEMÖTE Kst 47 Kommunstyrelsen i Saltvik kallar till norråländskt presidiemöte tisdagen den 16 april 2013, kl i kommungården i Nääs. Saltviks Kommun önskar diskutera följande - Social samarbete på norra Åland eller hela Åland - Kommunförbundet - Enskilda avlopp Kommunstyrelsen diskuterar eventuella direktiv för sina ombud jämte förslag till eventuella ytterligare ärenden att lyfta vid norråländskt presidiemöte i Saltvik 16 april Kommunstyrelsen tar Saltviks kallelse till norråländskt presidiemöte till kännedom utan närmare direktiv till sina ombud.

15 Sid 15/18 Kommunstyrelsen 48, bilaga Kommunstyrelsen 9 a) b) PLANÄRENDE: ANHÅLLAN OM DETALJPLANEÄNDRING, HAVSVIDDEN Kst 9 a)-b) HavsVidden Ab anhåller om detaljplaneändring för fastigheterna 2:109 och 2:123, samt att områdesarkitekt Ursula Koponen godkänns som planerare för områdena, med målsättningar och motiveringar enligt bilagor a)-b). Konstateras: Enligt befintligt avtal mellan Geta kommun och Havsvidden Ab om planläggning av fast egendom är avsikten att planera området reglerad, och Ursula Koponen sedan tidigare godkänd som planerare. Kst 9 a) Kommunstyrelsen beslutar godkänna att fastställd detaljplan för fastigheten 2:109 vid Havsvidden får tas fram ändringsförslag till, med Ursula Koponen som planerare och målsättningar enligt anhållan (bilaga a). Markägaren ska svara för kostnaderna för upprättandet av planändringen, samt för kommunens handläggningskostnader. Detaljplanens genomförande ska ske i samråd mellan berörda markägare och kommunen. Kst 9 b) Kommunstyrelsen beslutar godkänna att fastställd detaljplan för fastigheten 2:123 vid Havsvidden får tas fram ändringsförslag till, med Ursula Koponen som planerare och målsättningar enligt anhållan (bilaga b). Markägaren ska svara för kostnaderna för upprättandet av planändringen, samt för kommunens handläggningskostnader. Detaljplanens genomförande ska ske i samråd mellan berörda markägare och kommunen. Kst 48 Havsvidden Ab anhåller om fastställande av byggnadsplaneändring för kv 3 och 4 på planen som gäller fastigheten Norrvik 2:123 samt fastigheterna 2:108 och 2:109 i Dånö by. Ändringar i planen: - I kvarter 4 tillåts 1½-planshus, tidigare tilläts endast 1-planshus - Strandområdet i kv 4 ändras från PN-område till PS-område. - I kv 3 bildas ett nytt BF 2-område där det tillåts en större maxstorlek på hus än tidigare BF-område. - Byggrätten i kv 3 ändras så att det fördelas på BF och BF 2-området. - Kravet på 20 m mellan byggnaderna generellt ändras så att husen tillåts placeras närmare efter byggnadsnämndens prövning. Kommunstyrelsen tar till kännedom förslag till byggnadsplaneändring för kv 3 och 4 på planen som gäller fastigheten Norrvik 2:123 samt fastig-heterna 2:108 och 2:109 i Dånö by enligt bilaga, inbegär byggnads-nämndens utlåtande över densamma samt ställer ut den till allmänt påseende i enlighet med plan- och bygglagen 31.

16 Sid 16/18 Kommunstyrelsen 49, bilaga UTLÅTANDE: ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV Kst 49 Landskapsregeringen inbegär (ÅLR 2013/1923) Geta kommuns utlåtande över Ålands Vatten Ab:s ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom, enligt bilaga. Förvärvet avser ett outbrutet område om ca m2 från fastigheten Skräddars RNr 1:10 Gräggnäs, utan andelar i samfällda områden. Ålands Vatten Ab har för avsikt att för Geta kommuns vattenförsörjning bygga en underjordisk renvattencistern på det aktuella området. Geta kommunstyrelse ser utifrån lokala förutsättningar och aspekter inga hinder mot ansökans beviljande och förordar därmed inför Ålands landskapsregering att jordförvärvstillstånd avseende fastigheten Skräddars RNr 1:10 Gräggnäs beviljas enligt ansökan (LR Dnr ÅLR 2013/1923).

17 Sid 17/18 Kommunstyrelsen 50, bilaga SOCIALNÄMNDENS EKONOMISKA RAPPORT SocN 5 Bilaga 1: C 300, allmän social verksamhet + hemservice och äldreomsorg Bilaga 2: C 310, allmän social verksamhet Bilaga 3: C 320, hemservice och äldreomsorg Bilaga 4: Budgetförklaringar Med det senaste underlaget kan konstateras att den totala bruksgraden för allmän social verksamhet och hemservice och äldreomsorg tillsammans är 97,94 %. Bruksgraden för allmän social verksamhet är 92,04 % och för hemservice och äldreomsorg 109,62 %. Hemservice och äldreomsorg har i dagsläget ett minus på 8 949,58 euro. Allmänt kan sägas att det fortsättningsvis kan finnas obetalda fakturor inom båda verksamhetsområdena men att det också finns inkomster i form av avgifter främst inom hemservicen som inte ännu är bokförda. Socialchefens förslag: Socialnämnden antecknar sig den ekonomiska rapporten till kännedom samt aviserar inför kommunstyrelsen att socialnämnden kan komma att anhålla om överskridningsrätt för det slutliga resultatet. Socialnämnden godkänner förslaget och ärendet överförs till kommunstyrelsen. Kst 50 Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom.

18 Sid 18/18 Kommunstyrelsen 51 bilaga PERSONALÄRENDE: LOKALVÅRDARENS BEFATTNING Kst 51 Kommunstyrelsen beslutar befullmäktiga kommundirektören att i samråd med skoldirektören förlänga lokalvårdarens vikariat samt att klargöra budgeteringen av befattningen för innevarande budgetår. Kommunstyrelsen 52 bilaga RIKSDAGSLEDAMOTENS KOMMUNRUNDA Kst 52 Kommunstyrelsen beslutar att till riksdagsledamot Elisabeth Nauclérs kommunrunda till Geta måndag 14 april bjuda in kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges ledamöter samt kommunens ledande tjänstemän för att delta i diskussionerna. Kommunstyrelsen 53 bilaga MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING Kst 53 Mötet förklaras avslutat kl 21:50. Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning bifogas protokollet.

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd Nr 3/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare x Ekström Christian, vice ordförande x

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid Tisdagen den 5 maj 2015 kl. 19.00-19.45 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 13 april 2015 kl. 19:00-19.10 Kommunkansliet, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande Camilla Andersson

Läs mer

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 KOMMUNENS ORGANISATION... 6 RÄKENSKAPSPERIODENS

Läs mer

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Nr 6/2010 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.25-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Ersättare x Karlsson Runar, vice ordförande - Söderlund

Läs mer

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 KOMMUNENS ORGANISATION... 6 RÄKENSKAPSPERIODENS

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Torsdag kl. 09:00 Sammanträdesplats: M/S Gabriella Närvarande/beslutande Hertzberg Veronica, ordförande, Föredragare 84-86 Kronqvist Bengt, viceordförande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

-2, STST 2015-06-08 16:00

-2, STST 2015-06-08 16:00 -2, STST 2015-06-08 16:00 Möteskallelse Måndagen den 8.6.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

E C K E R Ö K O M M U N

E C K E R Ö K O M M U N E C K E R Ö K O M M U N Budget 2015 Förslaget uppgjort av kommunstyrelsen 02.12.2014 Fastställd av kommunfullmäktige 11.12.2014 Innehåll INLEDNING... 4 DRIFTSBUDGET... 10 C10 DRIFTSHUSHÅLLNING... 11 C110

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

KUNGÖRELSE. 3. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Charlotte Eriksson (FP) 4. Renova AB:s framställan om beslutad dotterbolagsbildning

KUNGÖRELSE. 3. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Charlotte Eriksson (FP) 4. Renova AB:s framställan om beslutad dotterbolagsbildning KALLELSE till ledamöter 1(1) Underrättelse till ersättare KUNGÖRELSE Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 21 maj 2015 kl 18.15 i Öckerösalen, Kommunhuset, för behandling av följande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2013 10/221 Sammanträdestid Måndagen den 3 juni 2013, kl. 18.00 21.15 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2015-03-24 83 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 19.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s), ej 116 Ylva Stråhle

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN BUDGET OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2015-2017. Förslaget uppgjort av kommunstyrelsen den 30.12.2014

HAMMARLANDS KOMMUN BUDGET OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2015-2017. Förslaget uppgjort av kommunstyrelsen den 30.12.2014 HAMMARLANDS KOMMUN BUDGET OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2015-2017 Förslaget uppgjort av kommunstyrelsen den 30.12.2014 Antagen och godkänd av kommunfullmäktige den 15.1.2015 HAMMARLANDS KOMMUN Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2014 Årsstämma 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK

HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK 2014 HAMMARLANDS KOMMUN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 1 1. KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGARNA I DEN... 3 1.1. KOMMUNFULLMÄKTIGE... 3 1. 2. KOMMUNSTYRELSEN...

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer