Geta kommun, beslutsprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Geta kommun, beslutsprotokoll"

Transkript

1 PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 25 mars 2013 kl. 19:00-21:50 Kommunkansliet i Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande X Kjell Berndtsson, KST-viceordförande X Camilla Andersson - Gerd Bergman - Gunnel Nordlund-White X Övriga Dan-Johan Dahlblom, KFGE-ordförande - 46 X Gun-Britt Lyngander, KFGE-viceordförande X Erik Brunström, kommundirektör X Dan Englund, kommuntekniker - Paragrafer Underskrifter Geta Ingvar Björling Mötesordf, KST-ordf _ Erik Brunström Mötessekr, k.dir Protokolljustering Geta Kjell Berndtsson Gunnel Nordlund-White Utdragets/kopians riktighet styrks: Namnförtydligande, titel/funktion: _ Inger Björling, byråsekreterare Protokolljusterarnas signaturer: Protokollet framläggs till påseende i kommunkansliet i Vestergeta

2 Sid 2/18 KALLELSE Tid och plats: Måndag 25 mars 2013, kl 19:00, kommunkansliet i Vestergeta 35 SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 36 TILLKÄNNAGIVANDEN OCH INFORMATIONSÄRENDEN 37 BUDGET- OCH SKATTEUPPFÖLJNING 38 INVESTERINGAR KOMMUNSTYRELSENS DISPONIBLA DRIFTSMEDEL 40 LEADER-PROJEKT NÖTÖ KANAL 41 AVLOPPSAVGIFTER 42 RENHÅLLNINGENS MOTTAGNINGSAVGIFTER 43 HYRESNIVÅERNA I KOMMUNENS HYRESBOSTÄDER 44 PERSONALÄRENDE: KOMMUNTEKNIKER 45 NÄMNDSTRUKTUR OCH ORGANISATION 46 NORRA ÅLANDS INDUSTRIHUS 47 NORRÅLÄNDSKT PRESIDIEMÖTE 48 PLANÄRENDE: ANHÅLLAN OM DETALJPLANEÄNDRING, HAVSVIDDEN 49 UTLÅTANDE: ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV 50 SOCIALNÄMNDENS EKONOMISKA RAPPORT 5X MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING Geta den Ingvar Björling, KST-ordf Enligt uppdrag: Erik Brunström, k.dir Denna möteskallelse har anslagits på Geta kommuns anslagstavla vid kommunkansliet Protokollet justeras direkt efter mötet och framläggs till påseende på kommunkansliet

3 Sid 3/18 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE Kst 35 Sammanträdets öppnande Kommunstyrelsens ordförande Ingvar Björling hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet lagligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande beslutfört. Protokolljustering Till protokolljusterare utses Kjell Berndtsson och Gunnel Nordlund- White. Protokolljustering sker 30 minuter efter sammanträdets avslutande, på kommunkansliet i Vestergeta. Föredragningslistan Föredragningslistan fastställs med följande tillägg: 51 PERSONALÄRENDE: LOKALVÅRDARENS BEFATTNING 52 RIKSDAGSLEDAMOTENS KOMMUNRUNDA Kommunstyrelsen 36, bilaga TILLKÄNNAGIVANDEN OCH INFORMATIONSÄRENDEN Kst 36 Tillkännagivanden enligt bilaga antecknas till kännedom. Kommunstyrelsen 37, bilaga BUDGET- OCH SKATTEUPPFÖLJNING Kst 37 Kommundirektören presenterar Geta kommuns uppdaterade budgetoch skatteuppföljning för perioden januari t o m februari respektive mars Kommunstyrelsen tar till kännedom budgetuppföljning 1-2 och skatteuppföljning

4 Sid 4/18 Kommunstyrelsen 38, bilaga INVESTERINGAR 2013 Kst 38 Enligt den av kommunfullmäktige fastställda budgeten för innevarande år 2013 finns investeringsmedel upptagna för följande åtgärder och projekt: 1. Kommunledning Daghemmet Kotten Projektering och inventarier Vattenförsörjningsplan Kommunens vägnät Kommunens fastigheter Räddningsnämnden Kommunstyrelsens dispositionsmedel 2. Tillbyggnad av daghemmet 3. Projektering och inventarier, Daghem 7. Projektering och del 1 av vattenledning till Snäckö 8. Engesvägen 10. Tre stycken gräsklippare. Diskmaskin till skolköket. Staket vid skolfastigheten, daghemmet och Tallgården. Åtgärder på allmänna områden 11. Brandstation För år 2013 är samtliga investeringar bundna till kommunstyrelsenivå, vilket innebär att varje enskilt projekt måste få styrelsens godkännande innan det påbörjas. I projektplanen skall ingå sammanlagda kostnader och inkomster, tidsplan, inverkan på framtida drift och på personalbehov samt redogörelse för eventuell specialfinansiering i form av landskapsstöd, anslutningsavgifter, extern delfinansiering eller lån etcetera. Konstateras: Enligt KST 6/2013 konstateras att kommunen enligt LR:s förslag till trafiksäkerhetsåtgärder i Vestergeta by förväntas stå för viss ombyggnad av korsningsområden samt flytt av privat infart, vilket inte är närmare budgeterat för. Kommunstyrelsen har därför givit kommunteknikern i uppdrag att ta fram en projektplan jämte kostnadskalkyler för åtgärder enligt landskapets förslag. Vidare har brandskyddsfonden avslagit ansökan om investeringsstöd för om-/till- eller nybyggnation av brandstation år 2013, vilket torde omintetgöra den budgeterade investeringens genomförande på innevarande budgetår. Ytterligare har under årets början uppstått upplevda behov av ny kopieringsmaskin till kommunkansliet. Den befintliga är cirka sex år gammal och får allt oftare driftstörningar.. Kommunstyrelsen beslutar att i enlighet med fullmäktiges budget för år 2013 bevilja investeringsprojekt enligt följande: 1 Kommunledning, styrelsens disponibla medel, euro Projektet Faktureringsprogram beviljas investeringsmedel upp till euro enligt projektplan (bil). Fortsättning

5 Sid 5/18 Fortsättning KST 38/ och 3 Daghemmet Kotten, euro Är beviljade enligt KST 27/ Vattenförsörjningsplan, euro Projektet Projektering av vattenledning till Snäckö beviljas investeringsmedel upp till euro enligt projektplan (bil). Det fortsatta genomförandet tas till ny behandling till sensommaren Kommunens vägnät, euro Projektet Förbättring av Engesvägen beviljas investeringsmedel upp till euro enligt projektplan (bil). 10 Kommunens fastigheter, euro a) Projektet Gräsklippare beviljas upp till euro enligt projektplan (bil). b) Projektet Diskmaskin beviljas upp till euro för inköp av ny diskmaskin till centralköket. c) Projektet Staket beviljas investeringsmedel upp till för skolan, för daghemmet Kotten och för Tallgården, enligt projektplan (3*bil, tot euro). d) Projektet Korsningsområde beviljas upp till euro enligt projektplan (bil). 11 Brandstation, netto euro KST 13/2013: investeringsmedel upp till euro får användas för vidare projektering samt omedelbar utvecklad kalkylering av alternativ A. Projektets genomförande läggs därutöver på is till kommande budgetår, i hopp om finansieringsstöd. Övriga budgeterade investeringsprojekt och återstående enligt budget för enskilda projekt anslagna medel förutsätter kommunstyrelsens godkännande innan projekten får påbörjas respektive återstående medel förbrukas. Kommunstyrelsen anhåller därutöver hos kommunfullmäktige om korrigering av investeringsbudgeten för år 2013 enligt följande: a) Projektet Allmänna områden beviljas investeringsmedel upp till euro för förbättring av Vestergeta centrum enligt projektplan (bil), att bokföras under 10. Kommunens fastigheter. b) Projektet Kopieringsmaskin beviljas investeringsmedel upp till euro för inköp av ny kopieringsmaskin, att bokföras under 1. Kommunledning. Enligt förslag, med tillägget c) att anslaget för projektet 11 Brandstation samtidigt föreslås minskas med euro ( euro netto).

6 Sid 6/18 Kommunstyrelsen 39, bilaga KOMMUNSTYRELSENS DISPONIBLA DRIFTSMEDEL Kst 39 I budget för år 2013 har kommunledningens externa driftsnetto utökats med drygt euro, som utgör ett nytt anslag; styrelsens disponibla driftsmedel, att efter prövning kunna användas som understöd för egna och andra balansenheters oförutsedda behov. - Fjärilsinventering i Höckböle, (kostnadsuppskattning) Enligt budgetens verksamhetsmål ingår att skapa förbättrade förutsättningar för bostadsbyggande, inflyttning och företagande. Kommunfullmäktige har (KFGE 59/2012) givit kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta vidare i frågan om förutsättningar för bostadsbyggande på kommunens tomt Riängen i Höckböle. Jörgen Eriksson, naturvårdsintendent vid landskapsregeringen, konstaterar dock i ett e-brev till arkitekten Tiina Holmberg (24.9) att inom detta område förekommer den särskilt skyddsvärda mnemosynefjärilen, av vilket följer att man för att exploatera området måste få LR:s "tillstånd till intrång". Ett sådant tillstånd kan möjligen ges, men det kommer oundvikligen att innehålla vissa villkor. Dessutom innebär det att det krävs att en noggrann inventering av arten görs på området och att de rekommendationer som en sådan inventering kan generera sedan följs samt vidare att en sådan undersökning måste göras under vegetationsperioden och av fackfolk. - Fiberoptikanslutning ca euro Geta är snart sagt den enda kommunen på Åland som inte ännu har fiberanslutning till kommunkansliet, och det upplevs som tilltagande behov för att få tillfredsställande tillgång till ekonomiförvaltning med mera även på distans, såsom för den med Sund gemensamma löneräkningen men även för den övriga förvaltningen. - Utsiktstornet euro, nya fönster/glas, målning mm Vid kommundirektörens platsbesök i kommunens utsiktstorn i Getabergen framkom en del upplevda åtgärdsbehov, såsom trasiga fönsterglas samt behov av målning mm. - Rengöring av skolfastighetens ventilationssystem, ca euro Vid ÅMHM:s inspektion av skolfastigheten v 12 framkom behov av rengöring av skolfastighetens ventilation. Detta kostnadsuppskattas till drygt euro. Kommunstyrelsen beslutar att del av styrelsens disponibla driftsmedel får användas enligt följande: - Projektet Fjärilsinventering i Höckböle beviljas upp till euro, att bokföras på kostnadsställe 1139 Samhällsplanering. - Projektet Fiberanslutning beviljas upp till euro, att bokföras på 6122 Skolfastigheten. - Projektet Utsiktstornet beviljas upp till euro, att bokföras på 6153 Allmänna områden och hamnar. - Projektet Ventilation skolfastighet beviljas upp till euro, att bokföras på 6122 Skolfastigheten. Enligt förslag, med korrigeringen att projektet Fiberanslutning beviljas upp till euro.

7 Sid 7/18 Kommunstyrelsen 40, bilaga LEADER-PROJEKT NÖTÖ KANAL Kst 40 Östergeta samfällda land- och vattenområden höll stämma den 28 februari 2013 och beslöt då att hos kommunen efterhöra möjligheten till kommunal borgen för projektet "Nötö kanal" under förutsättning att bidrag beviljas från Leader Åland. Projketet handlar om ett återskapande av vattenförbindelse Mön- Engrundsfjärden mellan Nötö och Getaön (sk Örarna ) i Östergeta. Enligt samfällighetens representant Anders Jansson väntas projektet gynna bl a vattenkvalitet, fiskbestånd, turism och tillgänglighet. Utdrag ur projektbeskrivning, såsom den presenterats inför Leader: Syftet är att förbättra vattenkvaliteten i såväl Mönsfladan som anslutande vattenområden Engrundsfjärden, Kasviken och Lisström vilket förhoppningsvis ger bättre förutsättningar för fiskbeståndet som i sin tur gynnar både fisketurismen och lokalbefolkningen. Samtidigt återskapas båtleden mellan nämnda vatten vilket ger möjligheter till en skyddad inre farled för småbåtar och kajaker. I området finns flera större och mindre turistanläggningar vars verksamhet torde gynnas av ovanstående. Samfällighetens stämma beslöt ge sin styrelse fullmakt att teckna lån för ändamålet under förutsättning att Leader Åland beviljar pengar till projektet samt att Geta kommun går in som borgenär. Firma Dan Engblom har utfört pliktning på platsen samt gjort en preliminär kostnadsberäkning i storleksordning euro. Projektet har tagits till kännedom inom Leaders LAG-möte, där styrelsen var försiktigt positiva. Leader efterlyser dokumentation överväntade nytto- och miljöaspekter, betydelse för fisk, växtlighet och befolkning mm. Bilaga: Projektbeskrivning riktad till Leader jämte deras svar. Kommunstyrelsen ställer sig i sak positiv till det tänkta projektet och föreslår inför kommunfullmäktige att kommunstyrelsen ges fullmakt att bevilja kommunal borgen upp till euro för projektet, efter vidare beredning samt under förutsättning att bidrag beviljas från Leader Åland.

8 Sid 8/18 Kommunstyrelsen 41, bilaga AVLOPPSAVGIFTER Kst 41 Enligt kommunfullmäktiges beslut rörande kommunens avgifter för år 2013 (KFGE 86/ ) fastställdes kommunens avgifter, inklusive de för avloppsvatten, men gavs kommunstyrelsen i uppdrag att se över frågan om grunderna för avloppsanslutningsavgifter. Kommunstyrelsen konstaterade sedan (KST 3/2013) att Ålands förvaltningsdomstol efter det avgjort ett ärende rörande grundavgift för avloppsvatten, till en annan kommuns nackdel. Avgörandet antas vara prejudicerande. Geta har ett liknande system, enligt KFGE 86/2012 enligt vilket kommunens avgifter fastställts. Kommunstyrelsen gav (KST 3/ ) kommunteknikern i uppdrag att se över avgifterna för anslutning till det kommunala avloppet, samt avloppsavgiftssystemet i stort, samt att komma med förslag till eventuella korrigeringar av avgiftssystemen. Enligt landskapslagen om avloppsvattenavgifter skall bruksavgiften fastställas på den mängd vatten som används i fastigheten så att avgiften täcker kostnaderna för vattentjänsten. Avgiften skall bestämmas för förbrukningskategorierna industri, jordbruk och hushåll. Enligt Ålands förvaltningsdomstols beslut (53/2012) får inte grunddelen tillämpas. Domstolen konstaterar dock att avgiften blir för liten om man helt tar bort grundavgiften. Kommunen har rätt att räkna om avloppsvattenavgiften så att de totala inkomsterna blir oförändrade. För år 2013 har kommunfullmäktige i Geta genom beslut KFGE 86/ fastställt avloppsvattenavgiften enligt följande: Möjligheten till skilda bruksavgifter för förbrukningskategorierna industri, jordbruk och hushåll har ej nyttjats. -Grundavgift 50,00 euro/år inkl moms -Avloppsvattenavgift 3,25 euro/m3 inkl moms För att uppnå samma inkomster utan grundavgift borde avloppsvattenavgiften korrigeras till 3,58 euro/m3 inkl moms, enligt bilaga. Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att KFGE 86/ beslut ändras så att Geta kommuns avloppsavgifter korrigeras enligt följande: - Grundavgift uppbärs ej. - Bruksavgiften bestäms till 3,58 euro per m3 inkl moms. Kommunteknikern ges därutöver i uppdrag att omgående ta fram förslag till avgifter och villkor för avloppsanslutning.

9 Sid 9/18 Kommunstyrelsen 42, bilaga RENHÅLLNINGENS MOTTAGNINGSAVGIFTER Kst 42 Enligt kommunfullmäktiges beslut rörande kommunens avgifter för år 2013 (KFGE 86/ ) ges kommunstyrelsen fullmakt att fastställa mottagningsavgiftsnivåer för avfallshanteringen. Kommunfullmäktige besluter enhälligt att Geta kommuns taxor och avgifter jämte villkor för desammas uppbärande för år 2013 fastställs i enlighet med avgiftsdokument enligt bilaga. Kommunstyrelsen ges också fullmakt att under budgetåret korrigera hyresnivåerna för kommunens hyresbostäder, samt fastställa mottagningsavgiftsnivåer för avfallshanteringen. Kommunstyrelsen ges också i uppdrag att se över frågan om grunderna för avloppsanslutningsavgifter. Konstateras: Uppföljning av avfallshanteringens externa budgetutfall för år 2012 delges enligt bilaga. Kommunstyrelsen beslutar fastställa den kommunala renhållningens mottagningsavgifter för år 2013 såsom oförändrade gentemot föregående år, enligt bilaga.

10 Sid 10/18 Kommunstyrelsen 43, bilaga HYRESNIVÅERNA I KOMMUNENS HYRESBOSTÄDER Kst 43 Kommunfullmäktige beslöt (KFGE 86/ ) att kommunstyrelsen ges fullmakt att under budgetåret 2013 korrigera hyresnivåerna för kommunens hyresbostäder, En höjning av hyresnivån i kommunens hyreslägenheter ägde rum senast i augusti 2012 (+10 %), dessförinnan i juli år 2010 (+10 %) och före det år 2006 och Under de gånga åren har en del åtgärder vidtagits, och under fjolåret investerades bland annat i luft/luftvärmepumpar till lägenheterna. Detta väntas höja komforten och sänka uppvärmningskostnaderna för de boende, men ökar också avskrivningarna för bostäderna. Målsättningen bör vara att såväl standard som hyresnivå harmoniseras med kommunala hyresbostäder på Ålands landsbygd i övrigt. Jämfört mot andra landskommuner på Åland ligger hyresnivåerna per kvadratmeter relativt lågt i Geta. När man räknar på hyran bör man dock beakta att hyresgästen själv har elkostnader för uppvärmning. Hyresnivåerna bör sedan i princip årligen korrigeras minst motsvarande den allmänna konsumentprisindexutvecklingen, samt beaktat utförda, planerade och kommande åtgärder på bostäderna. Nu aktuella hyresnivåer är ca 380 E per månad för 2 rok ca 60 kvm, och ca E för 3 rok kvm (5,95 resp 6,27 E/kvm på Tallgården och Engården), och sedan tillkommer uppvärmningskostnad. I Hemgårdens bostadslägenheter är hyran 5,08 (lgh 1-10) resp 7,02 (lgh 0) E/kvm. Enligt Åsubs hyresstatistik för år 2012 var medelhyran för landskapsbelånade hyresbostäder på landsbygden 7,75 euro per kvm (inkl värme). Hyran per kvm är i regel högre i små bostäder än i större. Då de kommunala hyresfastigheterna är uppförda med räntestödslån från Ålands landskapsregering är det enligt landskapslagen om bostadsproduktion (1982:14) landskapsregeringen som slutligen skall fastställa hyrorna på basen av låntagarens ansökan. Kommunstyrelsen beslutar att från och med korrigera hyresnivåerna i de kommunala bostäderna enligt följande: Tallgården: Lägenheterna 1-4 (2 rok) +7,0 % = 6,37 /m 2 Lägenheterna 5-6 (3 rok) +5,0 % = 6,25 /m 2 Engården: Lägenheterna 1,3,4 och 6 (2 rok) +7,0 % = 6,71 /m 2 Lägenheterna 2 och 5 (3 rok) +5,0 % = 6,58 /m 2 Hemgården: Lägenheterna 1 och 10 (2 rok) + 5 % = 5,34 /m 2 Lägenheterna 2-9 (1 rokv) +7,0 % = 5,44 /m 2 Lägenhet nr 0 (2 rok) + 2 % = 7,16 /m 2 Beslutet delges hyrestagarna och tillställs landskapsregeringens bostadsenhet för fastställelse.

11 Sid 11/18 Kommunstyrelsen 44, bilagor PERSONALÄRENDE: KOMMUNTEKNIKER Kst 44 Kommuntekniker Dan Engblom har per sagt upp sig från sin tjänst för kommunen. Enligt Geta kommuns förvaltningsstadga ( 68) gäller att annan personal än kommundirektören och tjänstemän i ledande ställning anställs av det förvaltningsorgan som ifrågavarande tjänst/arbetsavtalsförhållande underlyder. Där heter vidare ( 70) att när en tjänst blir ledig på grund av att innehavaren sagt upp sig, går i pension eller avlider, klargörs det om tjänsten fortfarande behövs. Om den behövs, återbesätter man den efter att den lediganslagits. Kommundirektören bedömer att den inrättade tjänsten som kommuntekniker fortfarande behövs, emedan eventuella samarbetseller andra framtida lösningar utreds inom ramen för den enligt landskapsregeringen förestående samhällsstrukturreformen. Tjänsten som kommuntekniker innefattar visst förmannaskap och bör under rådande omständigheter, bl a då tekniska sektorn lyder direkt under kommunstyrelsen och inte under en egen nämnd, betraktas som självständig men inte ledande. Teknikern är inte primärt beredande inför något eget organ och deltar inte direkt i arbete som utförs av anställda som densamme övervakar. Konstateras: Tjänsten som kommuntekniker har varit utannonserad hos AMS ( ) samt med annons i lokaltidning (1.3). Som kompetenskrav gäller lämpad examen vid tekniskt institut, högskola eller motsvarande samt god teknisk kännedom. Inom utsatt tid har åtta ansökningar inkommit och fem av dessa har intervjuats av kommundirektören. Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda tjänsten som kommuntekniker (40 % av heltid) åt byggnadsingenjör Robin Österlund, som bedöms som den bäst lämpade, med tillträde , i tjänst två schemalagda dagar per vecka varav minst en med bemanning på kommunkansliet. Avlöningen bestäms till euro per månad (för heltid) i uppgiftsbaserad lön, och prövotiden till sex månader. Kommundirektören befullmäktigas att upprätta och ingå anställningsavtal i vilket regleras övriga mer detaljerade villkor.

12 Sid 12/18 Kommunstyrelsen NÄMNDSTRUKTUR OCH ORGANISATION Kst 45 Kommunfullmäktige har för innevarande mandatperiod tillsatt kommunens nämnder på bara två år istället för fyra år, och i innevarande års verksamhetsplan heter det att kommuneldningen skall se över kommunens interna kommunikation och organisation samt nämndstruktur. Enligt verksamhetsplanen i budget för år 2013 anges som åtgärder bl a att utreda den fortsatta fritids-, eftis- och ungdomsverksamheten i samråd med biblioteks- och kultur- samt skolnämnden, och som mål anges bl a att utveckla, effektivisera och vid behov utöka de mellankommunala samarbetena samt att se över alternativ till somliga tjänster som idag köps från olika kommunalförbund. I Geta kommuns av fullmäktige omfattade ståndpunkter rörande den förestående samhällsservicestrukturreformen anges att Fler uppgifter kan skötas genom mellankommunala samarbeten, köptjänster, region- och värdkommuner samt att som Uppgifter som med fördel kan ligga kvar på primärkommunernas ansvar men i större utsträckning skötas i gemensamma/mellankommunalt ordnade former nämns bl a: o Tekniska sektorn, inkl vägbyggande och -underhåll, vatten och avlopp, avfallshantering etc, men exkl ansvar för egna markområden samt fastighetsskötsel. o Såväl byggnads- som miljö- och socialkansli och -nämnd kan med fördel skötas gemensamt mellan flera olika kommuner. Baserat på ovanstående torde särskilt fokus läggas på fritids- och ungdomsverksamheten samt tekniska respektive sociala sektorn. Kommunstyrelsen inleder, utgående från budgetens målsättningar jämte framförda ståndpunkter rörande samhällsreformen, en diskussion kring översyn av den egna kommunens interna kommunikation och organisation samt nämndstruktur. Kommunstyrelsen beslutar att invänta resultatet av den förestående samhällsstrukturreformens sista breddseminarium innan man överväger någon större intern strukturförändring, men avser i enlighet med verksamhetsplanen vidare utreda bland annat den fortsatta fritids-, eftis- och ungdomsverksamheten i samråd med biblioteks- och kultur- samt skolnämnden.

13 Sid 13/18 Kommunstyrelsen 46, bilaga NORRA ÅLANDS INDUSTRIHUS Kst 46 Geta kommun innehar 100 st aktier i Norra Ålands Industrihus Ab. Aktierna är enligt balanssammanställning upptagna till anskaffningsvärdet ,17 euro. Landskapsregeringen initierade under 2012 års senare hälft diskussioner med aktieägarna kring bolagets framtid och ägarpolitiska möjligheter, med önskemål att ägarna skulle ta ställning till några konkreta alternativ. En förhandlingsgrupp tillsattes med uppdrag att utreda förutsättningarna för utjämning av ägoförhållandet i bolaget. Förhandlingsgruppen, bestående av näringsminister Fredrik Karlström, Roger Höglund (Finström), Berit Hampf (Saltvik) och Linnea Johansson (LR) presenterar ett förslag som går ut på att landskapet köper kommunernas aktier i Norra Ålands Industrihus. När bolagets bokslut för år 2012 är upprättat kan aktiernas värde beräknas. Förutsatt att Ålands lagting godkänner upplägget torde försäljningen kunna genomföras under sommaren Bilaga: Protokoll från informellt aktieägarmöte Kommunstyrelsen ställer sig i sak positiv till att låta Ålands landskapsregering köpa kommunens 100 aktier i Norra Ålands Industrihus och föreslår inför kommunfullmäktige att kommunstyrelsen får fullmakt att genomföra försäljningen efter värdering av desamma, förutsatt att även lagtinget godkänner affären. Kommunstyrelsen åtar sig även att, förutsatt att försäljningen blir av, inför kommunfullmäktige presentera förslag på hur försäljningsintäkten kan nyttjas för lokalt näringsfrämjande ändamål. Kommunstyrelsen ställer sig i sak positiv till att låta Ålands landskapsregering köpa kommunens 100 aktier i Norra Ålands Industrihus och föreslår inför kommunfullmäktige att kommunstyrelsen får fullmakt att genomföra försäljningen.

14 Sid 14/18 Kommunstyrelsen NORRÅLÄNDSKT PRESIDIEMÖTE Kst 47 Kommunstyrelsen i Saltvik kallar till norråländskt presidiemöte tisdagen den 16 april 2013, kl i kommungården i Nääs. Saltviks Kommun önskar diskutera följande - Social samarbete på norra Åland eller hela Åland - Kommunförbundet - Enskilda avlopp Kommunstyrelsen diskuterar eventuella direktiv för sina ombud jämte förslag till eventuella ytterligare ärenden att lyfta vid norråländskt presidiemöte i Saltvik 16 april Kommunstyrelsen tar Saltviks kallelse till norråländskt presidiemöte till kännedom utan närmare direktiv till sina ombud.

15 Sid 15/18 Kommunstyrelsen 48, bilaga Kommunstyrelsen 9 a) b) PLANÄRENDE: ANHÅLLAN OM DETALJPLANEÄNDRING, HAVSVIDDEN Kst 9 a)-b) HavsVidden Ab anhåller om detaljplaneändring för fastigheterna 2:109 och 2:123, samt att områdesarkitekt Ursula Koponen godkänns som planerare för områdena, med målsättningar och motiveringar enligt bilagor a)-b). Konstateras: Enligt befintligt avtal mellan Geta kommun och Havsvidden Ab om planläggning av fast egendom är avsikten att planera området reglerad, och Ursula Koponen sedan tidigare godkänd som planerare. Kst 9 a) Kommunstyrelsen beslutar godkänna att fastställd detaljplan för fastigheten 2:109 vid Havsvidden får tas fram ändringsförslag till, med Ursula Koponen som planerare och målsättningar enligt anhållan (bilaga a). Markägaren ska svara för kostnaderna för upprättandet av planändringen, samt för kommunens handläggningskostnader. Detaljplanens genomförande ska ske i samråd mellan berörda markägare och kommunen. Kst 9 b) Kommunstyrelsen beslutar godkänna att fastställd detaljplan för fastigheten 2:123 vid Havsvidden får tas fram ändringsförslag till, med Ursula Koponen som planerare och målsättningar enligt anhållan (bilaga b). Markägaren ska svara för kostnaderna för upprättandet av planändringen, samt för kommunens handläggningskostnader. Detaljplanens genomförande ska ske i samråd mellan berörda markägare och kommunen. Kst 48 Havsvidden Ab anhåller om fastställande av byggnadsplaneändring för kv 3 och 4 på planen som gäller fastigheten Norrvik 2:123 samt fastigheterna 2:108 och 2:109 i Dånö by. Ändringar i planen: - I kvarter 4 tillåts 1½-planshus, tidigare tilläts endast 1-planshus - Strandområdet i kv 4 ändras från PN-område till PS-område. - I kv 3 bildas ett nytt BF 2-område där det tillåts en större maxstorlek på hus än tidigare BF-område. - Byggrätten i kv 3 ändras så att det fördelas på BF och BF 2-området. - Kravet på 20 m mellan byggnaderna generellt ändras så att husen tillåts placeras närmare efter byggnadsnämndens prövning. Kommunstyrelsen tar till kännedom förslag till byggnadsplaneändring för kv 3 och 4 på planen som gäller fastigheten Norrvik 2:123 samt fastig-heterna 2:108 och 2:109 i Dånö by enligt bilaga, inbegär byggnads-nämndens utlåtande över densamma samt ställer ut den till allmänt påseende i enlighet med plan- och bygglagen 31.

16 Sid 16/18 Kommunstyrelsen 49, bilaga UTLÅTANDE: ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV Kst 49 Landskapsregeringen inbegär (ÅLR 2013/1923) Geta kommuns utlåtande över Ålands Vatten Ab:s ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom, enligt bilaga. Förvärvet avser ett outbrutet område om ca m2 från fastigheten Skräddars RNr 1:10 Gräggnäs, utan andelar i samfällda områden. Ålands Vatten Ab har för avsikt att för Geta kommuns vattenförsörjning bygga en underjordisk renvattencistern på det aktuella området. Geta kommunstyrelse ser utifrån lokala förutsättningar och aspekter inga hinder mot ansökans beviljande och förordar därmed inför Ålands landskapsregering att jordförvärvstillstånd avseende fastigheten Skräddars RNr 1:10 Gräggnäs beviljas enligt ansökan (LR Dnr ÅLR 2013/1923).

17 Sid 17/18 Kommunstyrelsen 50, bilaga SOCIALNÄMNDENS EKONOMISKA RAPPORT SocN 5 Bilaga 1: C 300, allmän social verksamhet + hemservice och äldreomsorg Bilaga 2: C 310, allmän social verksamhet Bilaga 3: C 320, hemservice och äldreomsorg Bilaga 4: Budgetförklaringar Med det senaste underlaget kan konstateras att den totala bruksgraden för allmän social verksamhet och hemservice och äldreomsorg tillsammans är 97,94 %. Bruksgraden för allmän social verksamhet är 92,04 % och för hemservice och äldreomsorg 109,62 %. Hemservice och äldreomsorg har i dagsläget ett minus på 8 949,58 euro. Allmänt kan sägas att det fortsättningsvis kan finnas obetalda fakturor inom båda verksamhetsområdena men att det också finns inkomster i form av avgifter främst inom hemservicen som inte ännu är bokförda. Socialchefens förslag: Socialnämnden antecknar sig den ekonomiska rapporten till kännedom samt aviserar inför kommunstyrelsen att socialnämnden kan komma att anhålla om överskridningsrätt för det slutliga resultatet. Socialnämnden godkänner förslaget och ärendet överförs till kommunstyrelsen. Kst 50 Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom.

18 Sid 18/18 Kommunstyrelsen 51 bilaga PERSONALÄRENDE: LOKALVÅRDARENS BEFATTNING Kst 51 Kommunstyrelsen beslutar befullmäktiga kommundirektören att i samråd med skoldirektören förlänga lokalvårdarens vikariat samt att klargöra budgeteringen av befattningen för innevarande budgetår. Kommunstyrelsen 52 bilaga RIKSDAGSLEDAMOTENS KOMMUNRUNDA Kst 52 Kommunstyrelsen beslutar att till riksdagsledamot Elisabeth Nauclérs kommunrunda till Geta måndag 14 april bjuda in kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges ledamöter samt kommunens ledande tjänstemän för att delta i diskussionerna. Kommunstyrelsen 53 bilaga MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING Kst 53 Mötet förklaras avslutat kl 21:50. Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning bifogas protokollet.

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 13 april 2015 kl. 19:00-19.10 Kommunkansliet, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande Camilla Andersson

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 22 oktober 2012 kl. 19:00-21:30 Kommunkansliet i Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande Camilla Andersson

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 5 januari 2015 kl. 19:00-20.40 Matsalen i Geta skola, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande X Kjell Berndtsson, KST-viceordförande X Camilla

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 7 oktober 2013 kl. 19:00-21.30 Kommunkansliet i Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande X Kjell Berndtsson, KST-viceordförande X Camilla Andersson

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 10 februari 2014 kl. 19:00-19.30 Kommunkansliet i Geta skola, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 13 juli 2015 kl. 19:00-21:45 Kommunkansliet, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande X Kjell Berndtsson, KST-viceordförande X Camilla Andersson

Läs mer

Geta kommun, protokoll

Geta kommun, protokoll Geta kommun, protokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 7 september 2015 kl. 19:00-21.10 Kommunkansliet, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande x Kjell Berndtsson, KST-viceordförande

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 19 mars 2012 kl. 19:00-21:15 Kommunkansliet i Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande X Kjell Berndtsson, KST-viceordförande X Camilla Andersson

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Fredag 24 oktober 2014, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 67 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 3 68 Protokolljustering...

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 6/2015, 06.10.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 6 oktober 2015 kl. 19:00-19.40 Kommunkansliet i Geta (vid bankhuset), Vestergeta, Geta Beslutande Yngve Österlund,

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 13/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 13.9.2011, kl.19.00-19.10 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Ulla-Britt

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll GETA KOMMUNFULLMÄKTIGE, SAMMANTRÄDE nr 4/2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tid och plats Onsdagen 25 juni 2014 Klockan 19:00-20:15 Geta kommunkansli i Geta skola, Vestergeta Ordinarie ledamot Närv. Suppleant

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 11 februari 2013 kl. 19:00-20:45 Kommunkansliet i Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande X Kjell Berndtsson, KST-viceordförande X Camilla

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll GETA KOMMUNFULLMÄKTIGE, SAMMANTRÄDE nr 5/2013 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tid och plats Onsdagen 23 oktober 2013 Klockan 19:00-21:10 Geta kommunkansli, Vestergeta Ordinarie ledamot Närv. Suppleant (ej personliga)

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 10 juni 2013 kl. 19:00-20:40 Kommunkansliet i Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande X Kjell Berndtsson, KST-viceordförande X Camilla Andersson

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars 2015 2 1 Sammanträdestid Torsdag 26 mars 2015 kl. 19.00 19.20. Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Stig Fellman, ordförande Katarina

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 18 november 2013 kl. 19:00-22.25 Kommunkansliet i Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande - Kjell Berndtsson, KST-viceordförande X Camilla

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 8 juni 2015 kl. 19:00-20.20 Kommunkansliet, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande, sekr. 101 X Kjell Berndtsson, KST-viceordförande X Camilla

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 1/2015, 27.01.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 19:00- Kommunkansliet i Geta (vid Furulund), Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Yngve Österlund,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 7 /2015 Sammanträdestid: Onsdag 1.6.2016 kl. 19.00-20.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Ahlgren-Fagerström Madelene,

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 1 /2016 Sammanträdestid: Måndag den 18.01 kl: 16.00-16.39 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Björkman Kristina, ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN 16.11.2010 9/10. Sammanträdestid Tisdagen den 16 november 2010, kl. 18.30 20:30 Kommungården i Godby

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN 16.11.2010 9/10. Sammanträdestid Tisdagen den 16 november 2010, kl. 18.30 20:30 Kommungården i Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr BYGGNADSNÄMNDEN 16.11.2010 9/10 Sammanträdestid Tisdagen den 16 november 2010, kl. 18.30 20:30 Kommungården i Godby x Dick Lindström, ordförande

Läs mer

Geta kommun, protokoll

Geta kommun, protokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 2 november 2015 kl. 19:00-21.30 Kommunkansliet, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande x Kjell Berndtsson, KST-viceordförande x Camilla Andersson

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 8. Kommungården, sammanträdesrummet. - Lindblom, Regina, kommunstyrelsens repr.

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 8. Kommungården, sammanträdesrummet. - Lindblom, Regina, kommunstyrelsens repr. FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 Nr 8 Sammanträdestid Måndagen den 15 november 2010 kl 19.00-21.15 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 5 mars 2012 kl. 19:00-20:40 Kommunkansliet i Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande X Kjell Berndtsson, KST-viceordförande X Camilla Andersson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 5 /2016 Sammanträdestid onsdag 6.7.2016 kl. 19.00-19.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Holmström Harry, ordförande

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.10.2011 9/11 Sammanträdestid Måndagen den 24 oktober 2011 kl 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Sammanträdesdatum: 22.08.2012 Nr: 7 Paragrafer: 115-123 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 10.03.2015 02/15 Sammanträdestid Tisdagen den 10 mars 2015 kl 18.00 19.30. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården

Läs mer

KALLELSE Måndagen den kl.16.15

KALLELSE Måndagen den kl.16.15 FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 9.3.2015 Nr 2 Tid Måndagen den 9.3.2015 kl.16.15 Plats Kommungården i Finström Ärenden: Innehåll 11 Mötets laglighet och beslutförhet 3 12 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15 Sammanträdestid Onsdag 4.3.2015 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet X Höglund, Roger, ordförande, X Lindblom,

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 4 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 21 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 22 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 23 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

KALLELSE Måndagen den kl.16.15

KALLELSE Måndagen den kl.16.15 FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 17.3.2014 Nr 2 Tid Måndagen den 17.3.2014 kl.16.15 Plats Kommungården i Finström Ärenden: Innehåll 12 Mötets laglighet och beslutförhet 3 13 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

Geta kommun Biblioteks- och kulturnämnden

Geta kommun Biblioteks- och kulturnämnden Sammanträde 6/2008 Tid och plats: Måndagen den 24 november 2008 kl. 19.00 Geta skola, biblioteket Ärenden: 44 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 45 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 46 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

KALLELSE Måndagen den kl.16.15

KALLELSE Måndagen den kl.16.15 FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 11.2.2013 Nr 2 Tid Måndagen den 11.2.2013 kl.16.15 Plats Kommungården i Finström Ärenden: Innehåll 11 Mötets laglighet och beslutförhet 3 12 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll GETA KOMMUNFULLMÄKTIGE, SAMMANTRÄDE nr 4/2011 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tid och plats Torsdagen 17 november 2011 Klockan 19:00-20:55 Geta skolas matsal, Vestergeta Ordinarie ledamot Närv. Suppleant (ej personliga)

Läs mer

KUNGÖRELSE. Kommunfullmäktige i Kökar sammanträder torsdag kl i Kommunkansliet för att behandla nedan nämnda ärenden.

KUNGÖRELSE. Kommunfullmäktige i Kökar sammanträder torsdag kl i Kommunkansliet för att behandla nedan nämnda ärenden. KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Kökar sammanträder torsdag 21.1.2016 kl. 19.00 i Kommunkansliet för att behandla nedan nämnda ärenden., Kommunfullmäktige 13. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 14. VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl LEMLANDS OCH LUMPARLANDS KOMMUNER Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nummer 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den, kl. 18.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Kommungården

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN /09. Kommungården, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN /09. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 18.11.2009 19/09 Sammanträdestid 18.11.2009 kl. 17.00 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet x Höglund,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 5/2015, 25.08.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 19:00-19.25 Kommunkansliet i Geta, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Yngve Österlund, ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 30.01.2014 1/14

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 30.01.2014 1/14 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 30.01.2014 1/14 Sammanträdestid Torsdag 30.01.2014, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet x Eriksson,

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 9/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 augusti 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 28.1.2015 1 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 28.1.2015 kl 18:30 19:10 kommungården i Jomala

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 2/2016, 07.06.2016 S n nnnprotokoll Tid och plats Tisdagen den 7 juni 2016 kl. 19:00-19.30 Kommunkansliet i Geta (bankhuset), Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Yngve Österlund,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 17.2.2014 1/14 Sammanträdestid Måndagen den 17 februari 2014 kl. 9.30 11.00 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 02.03.2011 Nr: 2 Paragrafer: 9-13 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 2 mars 2011 kl. 19.00-19.20 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 4.4.2016 5

Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 4.4.2016 5 Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 4.4.2016 5 Sammanträdestid Sammanträdesplats Måndagen den 4 april 2016 kl. 19:40-22:00 Kommunkansliet Beslutande Camilla Andersson, ordförande Kjell Berndtsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /10. Kommungården, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /10. Kommungården, sammanträdesrummet Sammanträdesdatum Nr SKOLNÄMNDEN 25.10.2010 9/10 Sammanträdestid Måndagen den 25 oktober 2010 kl. 16.00-16.55 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet X Danielsson Sven-Anders,

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid Torsdagen den 2 juli 2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

KALLELSE 26.5.2015. Tisdagen den 26.5.2015 kl.19.00

KALLELSE 26.5.2015. Tisdagen den 26.5.2015 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 3 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 13 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 14 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 15 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

KALLELSE Tisdagen den kl.19.00

KALLELSE Tisdagen den kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 6 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 43 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 44 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 45 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 30 augusti 2016 kl. 19:00 Kommunkansliet i Geta (bankhuset), Vestergeta, Geta Beslutande Yngve Österlund, ordförande X Johanna Wendelin-Dahlblom, Vice.ordf. Kim Björling

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 5/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 3 maj 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 2.9.2013 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 26 augusti 2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 2 september 2013 kl.18.30 Kommunkansliet i Åva 62 Laglighet och beslutförhet 63 Protokolljusterare

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Sammanträdestid Tisdagen den 27.05.2014, klockan 18.30-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 BYGGNADSNÄMNDEN 03.07.2012 1 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 Närvarande (N) Guy Linde ordförande N Mikael Söderholm viceordförande N Owe Areschoug ledamot

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 20:00-20.25 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 68 Kallelse och beslutförhet SN 69 Val av protokolljusterare, tid

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 13.08.2014 Nr: 8 Paragrafer: 89-100 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 13 augusti 2014 kl. 19.00-20.45 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL Kl 12:15 13:35. Protokoll nr: 5/2015. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL Kl 12:15 13:35. Protokoll nr: 5/2015. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Tisdag 16 juni 2015, kl 12:00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 38 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 3 39 Protokolljustering...

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 287 Kallelse och beslutförhet KS 288 Val av protokolljusterare,

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 7/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 3 juni 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /11. Kommungården, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /11. Kommungården, sammanträdesrummet Sammanträdesdatum Nr SKOLNÄMNDEN 16.02.2011 1/11 Sammanträdestid Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 16.00-17.15 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet x Danielsson Sven-Anders,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SKOLNÄMNDEN 13.06.2011 5/11 Sammanträdestid Måndagen den 13 juni 2011 kl. 16.00-17.00 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården X Danielsson Sven-Anders, ordf. X Gestberg

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 14.12.2016 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 14.12.2016 kl 18:30 19.15 kommungården i Jomala

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 28.09.2011 Nr: 7 Paragrafer: 43-47 Plats och tid Beslutande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 28 september 2011 kl. 19.00-19.15 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

Långsjöstrand, Stornäsvägen 40 B 1 i Grelsby (Vita huset) Ersättare:

Långsjöstrand, Stornäsvägen 40 B 1 i Grelsby (Vita huset) Ersättare: FINSTRÖMS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13.1.2016 Nr 1 Tid Onsdagen den 13 januari 2016 kl 17:00-20:05 Plats Närvarande Långsjöstrand, Stornäsvägen 40 B 1 i Grelsby (Vita huset) Ledamöter:

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen Geta den 18 april 2017

Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen Geta den 18 april 2017 Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 18.4.2017 5 Sammanträdestid Sammanträdesplats Tisdagen den 18.4.2017 kl. 19:00-19.30 Kommunkansliet Beslutande Camilla Andersson (ordförande) Kjell Berndtsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 6.9.2012 2/12 Sammanträdestid Torsdagen den 6 september 2012 kl. 9.30 11.15 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 16.6.2016 4 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Frånvarande Övriga närvarande 16.6.2016 kl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 18.3.2016 1/16 Sammanträdestid Fredagen den 18 mars 2016 kl. 9.30 11.20 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande: Övriga

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 01.03.2010 2/10 Sammanträdestid Måndagen den 1 mars 2010 kl 18.00 20.30. Sammanträdesplats Beslutande OBS! Godby nya daghem x Torbjörn Björkman, ordförande - Sören Karlsson,

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Finströms bibliotek, Godby

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Finströms bibliotek, Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 19.02.2013 2 Sammanträdestid Tisdagen den 19 februari 2013 kl 18.30-19.45 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN 09.04.2013 3/13. Sammanträdestid Tisdagen den 9 april 2013, kl. 18:30 21:00 Godby daghem

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN 09.04.2013 3/13. Sammanträdestid Tisdagen den 9 april 2013, kl. 18:30 21:00 Godby daghem FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr BYGGNADSNÄMNDEN 09.04.2013 3/13 Sammanträdestid Tisdagen den 9 april 2013, kl. 18:30 21:00 Godby daghem x Dick Lindström, ordförande x

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 13.08.2015 Socialnämnden 20.08.2015 93-102 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 13.08.2015 Socialnämnden 20.08.2015 93-102 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 13.08.2015 Socialnämnden 20.08.2015 93-102 Sammanträdestid Torsdag 20.08.2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer Ärende

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 06.05.2014 04/14 Sammanträdestid Tisdagen den 6 maj 2014 kl 18.00 18.35 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården x

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 16:15-17.35 Sammanträdesplats Beslutande Ulf Stenman, ordf. Åsa Björkman Bertil Grankulla Ulf Holgers Pia Kotanen, fr.o.m. 206 Carola Lassila Karita

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

KALLELSE 05.11.2013. Tisdagen den 05.11.2013 kl.19.00

KALLELSE 05.11.2013. Tisdagen den 05.11.2013 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE 0 Nr 7 Tid Tisdagen den 0 kl.19.00 Plats Daghemmet Kotten Ärenden: Innehåll 44 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 45 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 46 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING

Läs mer

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN /09

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN /09 SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdesdatum Nr BYGGNADSNÄMNDEN 03.06.2009 5/09 Sammanträdestid Onsdagen den 3 juni 2009, kl. 18.30 Kommungården i Godby x Dick Lindström, ordförande - Inger Rosenberg-Mattsson,

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 april 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /09. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /09. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.10.2009 8/09 Sammanträdestid Tisdagen den 27 oktober 2009, klockan 19.30- Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nummer Kommunfullmäktige /2015

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nummer Kommunfullmäktige /2015 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nummer Kommunfullmäktige 01.10.2015 4/2015 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Torsdagen den 1 oktober 2015 kl. 19.18-19.35 Kommungården

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den kl. 16:40 18.45 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 205 KS 206 KS 207 KS 208 KS 209 KS 210 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10 Sammanträdestid Tisdagen den 9 mars 2010, klockan 19.30-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 15.2.2013 1/13 Sammanträdestid Fredagen den 15 februari 2013 kl. 9.30 10.40 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 08.05.2012 4/12 Sammanträdestid Tisdagen den 8 maj 2012 kl 18.00 19.15. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Godby daghem x Karlsson Rolf, ordförande x Mattsson

Läs mer

Tisdagen den 12 maj 2015 kl. 19.00 20.50 Kommungården

Tisdagen den 12 maj 2015 kl. 19.00 20.50 Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 7 maj 2015 Byggnadstekniska nämnden 12.05.2015 52-70 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets -nummer Tisdagen den 12 maj 2015 kl. 19.00

Läs mer

Organ Nr Datum Sida SOCIALNÄMNDEN 25-38, 2K

Organ Nr Datum Sida SOCIALNÄMNDEN 25-38, 2K SOCIALNÄMNDEN 25-38, 2K-3 14.4.2014 1 K Sammanträdestid: 14.4.2014 kl 18.30-19.05 Sammanträdesplats: Kommunrummet Beslutande: Ordinarie ledamöter: Thomas Fredriksen, ordf. Ulla-Karin Newton, vice ordf.

Läs mer

NÄRINGS- TRAFIK- OCH INFLYTTNINGSNÄMNDEN I KÖKAR

NÄRINGS- TRAFIK- OCH INFLYTTNINGSNÄMNDEN I KÖKAR NÄRINGS- TRAFIK- OCH INFLYTTNINGSNÄMNDEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 1 /2017 Sammanträdestid Tisdag 17.1.2017 kl. 118.30 19.40 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV

Läs mer