Geta kommun, beslutsprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Geta kommun, beslutsprotokoll"

Transkript

1 PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 13 juli 2015 kl. 19:00-21:45 Kommunkansliet, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande X Kjell Berndtsson, KST-viceordförande X Camilla Andersson - Gerd Bergman X Gunnel Nordlund-White X Övriga Dan-Johan Dahlblom, KFGE-ordförande - Gun-Britt Lyngander, KFGE-viceordförande - Mathias Styrström, kommundirektör X Paulina Eklund, socialchef X Josefine Häggblom, ekonom X Paragrafer Underskrifter Geta Ingvar Björling Mötesordf, KST-ordf Mathias Styrström Mötessekr, k.dir Protokolljustering Geta Kjell Berndtsson Gunnel Nordlund-White Utdragets/kopians riktighet styrks: Namnförtydligande, titel/funktion: Inger Björling, byråsekreterare Protokolljusterarnas signaturer: Protokollet framläggs till påseende i kommunkansliet i Vestergeta

2 Sid 2/17 KALLELSE Tid och plats: Måndag 13 juli 2015, kl 19:00, Kommunkansliet, Vestergeta 108 SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 109 TILLKÄNNAGIVANDEN OCH INFORMATIONSÄRENDEN 110 LAGLIGHET I KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN 111 TILLÄGGSBUDGET FÖR VÅRD PÅ DE GAMLAS HEM K.F. 112 BUDGET- OCH SKATTEUPPFÖLJNING 113 VAL AV KOMMUNDIREKTÖR 114 KOMMUNAL- OCH LAGTINGSVAL 115 FIRMATECKNINGS- OCH DISPOSITIONSRÄTTERS UPPHÖRANDE 116 NORRÅLÄNDSKT SOCIALSAMARBETE 117 ARBETSOMFATTNING FÖR GETA SKOLFASTIGHETS LOKALVÅRD 118 INVESTERING: UTEPLATSER HEMGÅRDEN 119 INVESTERING: LÄGENHETSRENOVERING HEMGÅRDEN 120 PROJEKTPLAN FÖR ANLÄGGNINGSPROJEKT INOM SOCIALVÅRDEN 121 UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV: FÅRBETE 3: ANHÅLLAN OM NEDSKRIVNING AV LÅN FÖR GUF 123 MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING Geta den Ingvar Björling, KST-ordf Enligt uppdrag: Mathias Styrström, k.dir Denna möteskallelse har anslagits på Geta kommuns anslagstavla vid kommunkansliet Protokollet justeras direkt efter mötet och framläggs till påseende på kommunkansliet

3 Sid 3/17 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE Kst 108 Sammanträdets öppnande Kommunstyrelsens ordförande Ingvar Björling hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet lagligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande beslutfört. Protokolljustering Till protokolljusterare utses Kjell Berndtsson och Gunnel Nordlund- White. Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande, på kommunkansliet i Vestergeta. Föredragningslistan Föredragningslistan fastställs utan tillägg eller ändringar. Kommunstyrelsen 109, bilaga TILLKÄNNAGIVANDEN OCH INFORMATIONSÄRENDEN Kst 109 Tillkännagivanden enligt bilaga antecknas till kännedom.

4 Sid 4/17 Kommunstyrelsen 110, bilaga KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN Kst 110 Enligt 49 kommunallagen för landskapet Åland skall kommunstyrelsen granska lagligheten av de beslut som fattas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen bedömer att besluten vid kommunfullmäktigesammanträde nr 3 per tillkommit i laga ordning, och antecknar i övrigt protokollet till kännedom. Ärendet förs kommunfullmäktige till kännedom och beslutens verkställighet redogörs inför kommunfullmäktige vid nästkommande fullmäktigesammanträde.

5 Sid 5/17 Kommunstyrelsen 111 Kommunstyrelsen 94 Kommunstyrelsen 70 Socialnämnden TILLÄGGSBUDGET FÖR VÅRD PÅ DE GAMLAS HEM K.F. SocN 20 För vård vid De Gamlas Hem k.f. upptogs i budgeten för euro. Per den har ca av dessa medel förbrukats. I dagsläget vårdas 2 personer permanent vid De Gamlas Hem k.f och 2 personer vårdas i periodvård. Bedömningen är att 2 personer fortsättningsvis under året kommer att vårdas inom anstaltsvård. Kostnaden för vård vid De Gamlas Hem k.f faktureras som förskott för driftsutgifter och månadskostnaden varierar beroende på hur många som totalt sett vårdas i kommunalförbundet per månad. Månadskostnaden ligger mellan cirka och euro. Utgående från att två personer fortsättningsvis vårdas permanent vid De Gamlas Hem k.f under år 2015 kommer det att behövas en tilläggsbudget med omfattningen ca euro för anstaltsvården. Socialnämnden beslutar anhålla om tilläggsmedel om euro för vård vid De Gamlas Hem k.f för år Ärendet överför till Kommunstyrelsen för vidare behandling. Socialnämnden beslutade enligt förslag. Kst 70 I och med att Geta är en liten kommun är det inte möjligt att med precision budgetera för kostnader vid DGH. Kommunen har haft ett par år med låga kostnader men för 2015 ökar nyttjandet av tjänsterna vid DGH. Kommunstyrelsen understöder socialnämndens beslut och för ärendet till kommunfullmäktige för avgörande. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet med önskan om att återuppta ärendet med representanter från socialkontoret i Finström närvarande. Kst 94 Till mötet har Britt Danielsson inbjudits för att presentera ärendet närmare. Kommunstyrelsen understöder socialnämndens beslut och för ärendet till kommunfullmäktige för avgörande. Ärendet bordlades till nästa möte. Kst 111 Till mötet har Paulina Eklund inbjudits för att presentera ärendet nämare. Kommunstyrelsen understöder socialnämndens beslut och för ärendet till kommunfullmäktige för avgörande.

6 Sid 6/17 Kommunstyrelsen 112, bilaga BUDGET- OCH SKATTEUPPFÖLJNING Kst 112 Kommundirektören presenterar Geta kommuns budget- och skatteuppföljning för perioden Januari-Maj Kommunstyrelsen tar till kännedom budget- och skatteuppföljning för perioden Jan-Maj 2015 och för densamma kommunfullmäktige till kännedom.

7 Sid 7/17 Kommunstyrelsen 113, bilaga VAL AV KOMMUNDIREKTÖR Kst 112 Tjänsten som ordinarie kommundirektör var lediganslagen under perioden Tjänsten har annonserats via kommunens anslagstavla, facebook- och hemsida, ams.ax samt lokaltidning. Inom utsatt ansökningstid inkom fem ansökningar. Följande personer sökte tjänsten i den ordning de ankom kommunen: 1. Andreas Johansson Politices magister 2. Åsa Gustafsson Jur. kand. & Fil. kand. 3. Margaretha Westling Ekonomie magister 4. Carl Anton Gardberg Politices kandidat 5. Niklas Häggström Politices magister Ansökningshandlingar över de sökande och deras meriter som bilaga Kommunfullmäktige utsåg vid sitt möte nr 3 den styrelsens och fullmäktiges presidier till rekryteringsgrupp. Rekryteringsgruppen har träffat Åsa Gustafsson och Carolina Sandell som inbjudits särskilt. Rekryteringsgruppens protokoll bilagt vari följande rekommendation och motivering framgår: Rekryteringsgruppen beslöt föreslå för kommunstyrelsen och fullmäktige att rekryteringsarbetet avslutas. Gruppen föreslog att Carolina Sandell anlitas för att dels påbörja ett reformarbete i kommunen och bistå vid framtagande av underlag inför politiska beslut. Arbetsinsatsen utgör ca 40% av heltid och arbetet är tillfälligt till utgången av mars KST ordf förslag: Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att rekryteringsarbetet avbryts. Vidare föreslås att Carolina Sandell anlitas för dels påbörja ett nämndreformarbete i kommunen samt bistå vid framtagande av underlag inför politiska beslut. Arbetsinsatsen utgör ca 40% av heltid och arbetet är tillfälligt till utgången av mars Kostnadsersättningar och andra villkor föreslås överlåtas till kommunstyrelsen efter fullmäktiges beslut.

8 Sid 8/17 Kommunstyrelsen 114, bilaga KOMMUNAL- OCH LAGTINGSVAL Kst 114 Den 18 oktober 2015 hålls val till kommuner och lagtinget på Åland. Förhandsröstning ordnas av Posten Åland AB under perioden på Mariehamns postkontor. Öppettiderna för förhandsröstningen är: Lördagar: Vardagar: Torsdag : Kommunstyrelsen beslutar beträffande kommunal- och lagtingsval år 2015 att: - Det allmänna förhandsröstningsstället i kommunen utgörs av postkontor i Mariehamn i enlighet med avtal med Posten Åland. - Verksamhetsenhet inom socialvården som är förhandsröstningsställe utgörs av Geta Hemgård i Vestergeta, Geta. - Röstningsställe på valdagen utgörs av Geta skola. Kommundirektör Mathias Styrström befullmäktigas att ingå avtal med Posten Åland angående Posten i Mariehamn som förhandsröstningsställe.

9 Sid 9/17 Kommunstyrelsen FIRMATECKNINGS- OCH DISPOSITIONSRÄTTERS UPPHÖRANDE Kst 115 Mathias Styrströms tjänst som kommundirektör avslutas, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 37 vid möte nr 3 år 2015, den Mathias Styrströms firmateckningsrätt för kommunen och dispositionsrätt för kommunens bankkonton och fonder hos ÅAB och Nordea upphör den

10 Sid 10/17 Kommunstyrelsen 116, bilaga NORRÅLÄNDSKT SOCIALSAMARBETE Kst 116 Vårdö kommun bjöd in till möte den för att diskutera det lagförslag om kommunernas socialtjänst som snart behandlas av lagtinget. Vid mötet deltog representanter från Brändö, Finström, Geta, Kumlige, Saltvik, Sund, Vårdö och LR. Protokoll från mötet bifogat. Mötesgruppen enades om att uppta frågan i respektive kommunstyrelse huruvida det vore intressant att undersöka ett fördjupat samarbete mellan närvarande kommuner inom socialsektorn. Om så skulle respektive kommun utse en representant och ersättare till en styrgrupp som framöver ska arbeta med att ta fram ett konkret förslag att presentera för landskapsregeringen. Vid tiden för beredningen av ärendet hade Brändö, Kumlinge, Saltvik och Sund utsett representanter och därmed även funnit intresse för att delta i projektet. Finström behandlade frågan genom sitt möte men beslöt att först förankra frågan genom ett norråländskt presidiemöte innan en eventuell styrgrupp tillsätts. Kommunstyrelsen förhåller sig positiv till undersökning om fördjupat regionalt samarbete och utser representanter till en styrgrupp. Kommunstyrelsen utser Gunnel Nordlund-White till representant till styrgruppen.

11 Sid 11/17 Kommunstyrelsen 117, bilaga ARBETSOMFATTNING FÖR GETA SKOLFASTIGHETS LOKALVÅRD Kst 117 I och med att Geta kommunkansli lämnat Geta skolfastighet har belastningen på utrymmena minskat. När kommunkansliet temporärt flyttade in i skolans utrymmen utökades lokalvårdarens tjänst från 89,5% till 100% på grund av den ökade belastningen. Detta genom KST nr 5, , 76. Kommundirektören har diskuterat lokalvårdarens arbetsomfattning under de nya premisserna enligt bilaga. Kommunstyrelsen beslutar att lokalvården för hela Geta skolfastighet, inkl bibliotek och övriga kommunala utrymmen, fastställs till 95% av heltid per

12 Sid 12/17 Kommunstyrelsen 118, bilaga INVESTERING: UTEPLATSER HEMGÅRDEN Kst 118 Kommunteknikern vill bygga uteplatser vid hemgårdens lägenheter enligt bifogad investeringsbeskrivning. Före ändamålet önskas frigöras ur investeringsbudgeten. Kommunstyrelsen godkänner att frigörs ur investeringsbudgeten för att anlägga uteplatser vid hemgårdens lägenheter. Kommunstyrelsen godkänner att frigörs ur investeringsbudgeten för att anlägga uteplatser utanför fyra lägenheter vid hemgården.

13 Sid 13/17 Kommunstyrelsen 119, bilaga INVESTERING: LÄGENHETSRENOVERING HEMGÅRDEN Kst 119 Kommunteknikern anhåller om att frigörs ur investeringsbudgeten för renovering av en av hemgårdens lägenheter som blivit ledig. Arbetet planeras vara färdigställt inom september. Kommunstyrelsen beslutar godkänna att frigörs ur investeringsbudgeten till förmån för renovering av en lägenhet vid Hemgården.

14 Sid 14/17 Kommunstyrelsen 120, bilaga PROJEKTPLAN FÖR ANLÄGGNINGSPROJEKT INOM SOCIALVÅRDEN Kst 120 Kommunteknikern har tagit fram underlag på anläggningsprojekt inom socialvården för perioden Totalt omfattar projekten inom daghemmhet Kotten investeringskostnader om och inom Hemgården Kommunstyrelsen beslutar omfatta underlaget för anläggningsprojekten och ber kommunteknikern lämna in handlingarna enligt bilaga till LR innan

15 Sid 15/17 Kommunstyrelsen 121, bilaga UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV: FÅRBETE 3:33 Kst 121 Landskapsregeringen inbegär Geta kommuns utlåtande över Gunilla Bengtssons ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom enligt ÅLR 2015/7026. Utlåtandet bör vara landskapsregeringen tillhanda senast 17 juli. Geta kommunstyrelse ser utifrån lokala förutsättningar och aspekter inga hinder mot ansökans beviljande och förordar därmed inför Ålands landskapsregering att jordförvärvstillstånd beviljas.

16 Sid 16/17 Kommunstyrelsen 122, bilaga ANHÅLLAN OM NEDSKRIVNING AV LÅN FÖR GUF Kst 122 Geta Ungdomsförening anhåller enligt bilaga om: 1. Efterskänkning eller nedskrivning av föreningens skulder till kommunen då föreningen inte mäktar med återbetalningen av desamma. 2. Bidrag för inköp av papper till midsommarkronor samt material till ungdomsverksamhet. Kommunstyrelsen beslutade genom sitt möte att föreningens skulder till kommunen är och att ska amorteras årligen till dess skulden är avbetald. Lånen härrör ur förfallna amorteringar gentemot kommunen för ett landskapsförmedlat PAF-lån för renoveringsarbete vid fastigheten Furulund på 1990-talet. Per den uppgår GUFs skuld till kommunen enligt konto 1729 (utestående förmedlade lån) till Kommundirektören har granskat föreningens räkenskaper från 2014 och kan konstatera det är en utmaning för föreningen att återbetala sina skulder. Särskilt när föreningen tappat en viktig intäktskälla då hyrestagare fallit bort. Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att kommunen efterskänker 50% av föreningens skulder, dvs Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att kommunen efterskänker 100% av föreningens skulder, dvs

17 Sid 17/17 Kommunstyrelsen 123, bilaga MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING Kst 123 Mötet förklaras avslutat kl 21:45. Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning bifogas protokollet.

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 13 april 2015 kl. 19:00-19.10 Kommunkansliet, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande Camilla Andersson

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 25 mars 2013 kl. 19:00-21:50 Kommunkansliet i Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande X Kjell Berndtsson, KST-viceordförande X Camilla Andersson

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 12-22 11.02.2014 1 Sammanträdestid: 19.45-21.35 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Torbjörn Engman,ordförande Åke Sundman, viceordf. Agneta Enqvist Satu

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 6/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 15.11.2011, kl.19.30-21.55 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Andersén Jens, ordförande Andersson

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 11/2010 1 Sammanträdestid Måndagen den 27.9.2010, kl.18.00-19.25 Sammanträdeslokal Kommunkansliet i Björby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Marika

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 3/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 april 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd Nr 3/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare x Ekström Christian, vice ordförande x

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22-37 14.03.2013 1 Sammanträdestid: 18.30-20.15 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu Numminen Ingmar Engblom

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid Tisdagen den 5 maj 2015 kl. 19.00-19.45 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Nr 6/2010 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.25-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Ersättare x Karlsson Runar, vice ordförande - Söderlund

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2010 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.10 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne x

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

1. Förbundsdirektörens förslag till budget 2014 jämte planåren 2015-2016 2. Avtalsförslag Fixtjänst

1. Förbundsdirektörens förslag till budget 2014 jämte planåren 2015-2016 2. Avtalsförslag Fixtjänst AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Tisdag 29 oktober 2013, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 84 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 3 85 Protokolljustering...

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf Sammanträdesdatum: 15.06.2011 Nr: 6 Paragrafer: 70-86 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 14 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 14 /2008 Styrelsen nr 14 /2008 Kallelse till sammanträde den 12 december kl. 09.00. Paragraf Ärende 144 Sammankallande och beslutförhet. 145 Justering av protokoll. 146 Fastställande av föredragningslistan. 147

Läs mer

29.01.2008 1. Åkerberg, Carola - ledamot. Andersson Monica Grannas, Mikael Linde, Sune Sjövall, Edgar. Mikael Grannas

29.01.2008 1. Åkerberg, Carola - ledamot. Andersson Monica Grannas, Mikael Linde, Sune Sjövall, Edgar. Mikael Grannas 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 29 januari 2008 kl. 18:00 20:15 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Mattsson, Jean-Erik ordförande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNS TYRELSEN

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNS TYRELSEN KOMMUNS TYRELSEN SAMMANTRÄDESKALLE LSE Sammanträdestid Tisda gen den kl 19.00 22.15 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kst 1 Kallelse och beslutförhet. 2.

Läs mer

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Sammanträdestid Tisda gen den 14.8.2012 kl 19.00 21.15 Sammanträdesplats Kommunkansli, Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kst 172 Kallelse och beslutförhet. 2. Kst 173 Val av protokolljusterare,

Läs mer

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0111 Byggnadstekniska nämnden

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0111 Byggnadstekniska nämnden o 1 1 s sammanträde Föredragningslista/Kallelse Tid: onsdag den 19 januari 2011 kl. 19.00 Nr Ärende 001 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 002 Val av protokolljusterare 003 Komplettering och godkännande

Läs mer

Sammanträdesdatum 22.3.2012

Sammanträdesdatum 22.3.2012 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2/2012 2/22 Sammanträdestid Torsdagen den 22 mars 2012, kl. 19.00 19.15 Sammanträdesplats Kommungården Ersättare: Albäck, Peter Albäck-Tokou, Siv Backman, Inger Byggmästar, Liane

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

40/13. Mötets öppnande Mötesordförande B.Kalm öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

40/13. Mötets öppnande Mötesordförande B.Kalm öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. PROTOKOLL Nr. 6/13 Ålands Idrotts styrelsemöte Datum: Tisdag 03.09.2013 Tid: kl.18:30 21:45 Plats: Idrottens Hus Närvarande: Björn Kalm (BK) ordförande John Holmberg (JH) Jan Tuominen (JT) Johan Småroos

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1 Kommunstyrelsen Tid 25.05.2015 kl. 17:00-21:16 Plats Kommunhuset Ervastvägen 2, sammanträdesrum Ervast 1 vån. Närvarande Vahasalo Raija ordförande Harinen Ari I vice

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2013 10/221 Sammanträdestid Måndagen den 3 juni 2013, kl. 18.00 21.15 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten

Läs mer