Geta kommun, beslutsprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Geta kommun, beslutsprotokoll"

Transkript

1 PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 8 juni 2015 kl. 19: Kommunkansliet, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande, sekr. 101 X Kjell Berndtsson, KST-viceordförande X Camilla Andersson X Gerd Bergman X Gunnel Nordlund-White X Övriga Dan-Johan Dahlblom, KFGE-ordförande X Gun-Britt Lyngander, KFGE-viceordförande - Mathias Styrström, kommundirektör X Paragrafer Underskrifter Geta Ingvar Björling Mötesordf, KST-ordf Mathias Styrström Mötessekr, k.dir (ej 101) Protokolljustering Geta Gerd Bergman Gunnel Nordlund-White Utdragets/kopians riktighet styrks: Namnförtydligande, titel/funktion: Inger Björling, byråsekreterare Protokolljusterarnas signaturer: Protokollet framläggs till påseende i kommunkansliet i Vestergeta

2 Sid 2/22 KALLELSE Tid och plats: Måndag 8 juni 2015, kl 19:00, Kommunkansliet, Vestergeta 93 SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 94 TILLÄGGSBUDGET FÖR VÅRD PÅ DE GAMLAS HEM K.F. 95 BOKSLUT INVESTERING: PROJEKTERING AV BRANDSTATIONSHALL 97 SNÖRÖRJNINGSPRINCIPER FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN: UTLÅTANDE MED ANLEDNING AV BESVÄR KRING 98 DETALJPLAN 99 BUDGETDIREKTIV INVESTERING: ALLMÄNNA ATTRAKTIVITETSHÖJANDE ÅTGÄRDER 101 KOMMUNDIREKTÖRENS UPPSÄGNING 102 REKRYTERINGSGRUPP 103 LÅNGÖ VATTEN: ANSLUTNING TILL KOMMUNALT VATTEN 104 AVTAL OM UTBILDNING INOM BARNSKYDDETS FAMILJEVÅRD 105 UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV: AB NOTBERG 106 INFÖRANDE AV DELTIDSPLATSER INOM FRITIDSHEMSVERKSAMHETEN 107 MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING Geta den Ingvar Björling, KST-ordf Enligt uppdrag: Mathias Styrström, k.dir Denna möteskallelse har anslagits på Geta kommuns anslagstavla vid kommunkansliet Protokollet justeras direkt efter mötet och framläggs till påseende på kommunkansliet

3 Sid 3/22 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE Kst 93 Sammanträdets öppnande Kommunstyrelsens ordförande Ingvar Björling hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet lagligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande beslutfört. Protokolljustering Till protokolljusterare utses Gerd Bergman och Gunnel Nordlund-White. Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande, på kommunkansliet i Vestergeta. Föredragningslistan Föredragningslistan fastställs med följande tillägg: 104, 105 & 106 adderas.

4 Sid 4/22 Kommunstyrelsen 94 Kommunstyrelsen 70 Socialnämnden TILLÄGGSBUDGET FÖR VÅRD PÅ DE GAMLAS HEM K.F. SocN 20 För vård vid De Gamlas Hem k.f. upptogs i budgeten för euro. Per den har ca av dessa medel förbrukats. I dagsläget vårdas 2 personer permanent vid De Gamlas Hem k.f och 2 personer vårdas i periodvård. Bedömningen är att 2 personer fortsättningsvis under året kommer att vårdas inom anstaltsvård. Kostnaden för vård vid De Gamlas Hem k.f faktureras som förskott för driftsutgifter och månadskostnaden varierar beroende på hur många som totalt sett vårdas i kommunalförbundet per månad. Månadskostnaden ligger mellan cirka och euro. Utgående från att två personer fortsättningsvis vårdas permanent vid De Gamlas Hem k.f under år 2015 kommer det att behövas en tilläggsbudget med omfattningen ca euro för anstaltsvården. Förslag: Socialnämnden beslutar anhålla om tilläggsmedel om euro för vård vid De Gamlas Hem k.f för år Ärendet överför till Kommunstyrelsen för vidare behandling. Socialnämnden beslutade enligt förslag. Kst 70 I och med att Geta är en liten kommun är det inte möjligt att med precision budgetera för kostnader vid DGH. Kommunen har haft ett par år med låga kostnader men för 2015 ökar nyttjandet av tjänsterna vid DGH. Förslag: Kommunstyrelsen understöder socialnämndens beslut och för ärendet till kommunfullmäktige för avgörande. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet med önskan om att återuppta ärendet med representanter från socialkontoret i Finström närvarande. Kst 94 Till mötet har Britt Danielsson inbjudits för att presentera ärendet närmare. Förslag: Kommunstyrelsen understöder socialnämndens beslut och för ärendet till kommunfullmäktige för avgörande. Ärendet bordlades till nästa möte.

5 Sid 5/22 Kommunstyrelsen 95, bilaga Kommunstyrelsen BOKSLUT 2014 Kst 87 I enlighet med kommunallagen 68 skall kommunstyrelsen göra upp ett bokslut för varje räkenskapsperiod och överlämna bokslutet till fullmäktige före utgången av juni månad året efter räkenskapsperioden. I bokslutet skall ingå en resultaträkning, en balansräkning och bilagor till dem samt en översikt över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Bokslutet skall undertecknas av styrelseledamöterna och kommundirektören. I verksamhetsberättelsen skall styrelsen redogöra för hur de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige ställt upp har nåtts samt för väsentliga frågor som gäller kommunens förvaltning och ekonomi och som inte redovisas i resultaträkningen eller balansräkningen. I enlighet med kommunallagen 70 skall styrelsen, när verksamhetsberättelsen överlämnas, föreslå åtgärder med anledning av räkenskapsperiodens resultat och för att balansera ekonomin. I föreliggande utkast till bokslut jämte balansbok landar årsresultatet på euro, vilket är i linje med slutgiltig budget för euro. BOKSLUT BUDGET 2014 BUDGET 2014 BOKSLUT URSP SLUTG INTÄKTER KOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Totalt Övriga SKATTEINKOMSTER LANDSKAPSANDELAR FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR EXTRAORDINÄRA POSTER -400 Övriga Totalt RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt Interna totalt Totalt Nyckeltal för balansräkningen Soliditetsgrad, % 49 % 62 % 68 % 70 % 70 % Finansiella tillgångar /invånare Kassadagar Relativ skuldsättningsgrad, % 60 % 33 % 25 % 25 % 39 % Lånestock , Lån, /invånare invånarantal

6 Sid 6/22 Ifall räkenskapsperiodens överskott om euro ackumuleras med tidigare års sammanlagda överskott om euro, uppvisar balansräkningen ett sammanlagt överskott om euro. Förslag: Kommunstyrelsen - Godkänner bokslut och balansbok för år 2014 enligt bilaga. - Undertecknar bokslut och balansbok enligt bilaga samt överlämnar handlingarna till revisorerna för granskning. - Befullmäktigar åt kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att tillsammans underteckna och avge bekräftelsebrev till revisor. - Konstaterar överskridningar per uppgiftsområde på extern driftsnettonivå: o C320 Hemservice och äldreomsorg: euro o C611 Byggnadstillsyn, euro o C612 Byggnader, lokaler & uthyrning: euro o C613 Avfallshantering: euro (underskridning) o C615 Trafikleder och allmänna områden, euro o C700 Brand- och räddningsnämnden: -540 euro o C800 Lantbruksnämnden: -127 euro - Konstaterar överskridningar på investeringssidan, netto: o Ommålning & Fönsterbyte: -821 euro o Golvbyte & Renovering: -242 euro - Konstaterar vidare att skatteintäkter och landskapsandelar utfallit lägre än budgeterat. - Konstaterar att kommunens sammanlagda, såväl verksamhetssom investeringskostnader, såväl brutto som netto, trots ovanstående överskridningar håller sig inom de av fullmäktige givna budgetramarna. Kst 95 Det av Geta kommunstyrelse 87 / godkända bokslutet för år 2014 slutgranskades av revisorerna I samband därmed avgavs revisionsanteckning, -berättelse och rapport enligt bilaga. I bokslutet har korrigerats följande sidor i samband med revisionens gång: s.53 (Resultatet oförändrat, införts rad för årsbidrag ). s (Balansomslutn. t, korrigerats posterna inom eget kapital, inkl. årets överskott). s.58 (Har lagts till omnämnande om beviljad, men outnyttjad ansvarsförbindelse om 150 t ). Förslag: Kommunstyrelsen tar revisorernas anteckningar, berättelse och rapport rörande bokslut 2014 till kännedom, vidtar åtgärder i enlighet därmed, samt föreslår därutöver inför kommunfullmäktige: - att revisionsberättelse tas till kännedom och fogas till balansboken - att överskridningsrätter beviljas enligt följande överskridningar per uppgiftsområde på extern driftsnettonivå:

7 Sid 7/22 o C320 Hemservice och äldreomsorg: euro o C611 Byggnadstillsyn, euro o C612 Byggnader, lokaler & uthyrning: euro o C613 Avfallshantering: euro (underskridning) o C615 Trafikleder och allmänna områden, euro o C700 Brand- och räddningsnämnden: -540 euro o C800 Lantbruksnämnden: -127 euro - Konstaterar överskridningar på investeringssidan, netto: o Ommålning & Fönsterbyte: -821 euro o Golvbyte & Renovering: -242 euro - Konstaterar vidare att skatteintäkter och landskapsandelar utfallit lägre än budgeterat. - Konstaterar att kommunens sammanlagda, såväl verksamhetssom investeringskostnader, såväl brutto som netto, trots ovanstående överskridningar håller sig inom de av fullmäktige givna budgetramarna. - att bokslut och balansbok för år 2014 fastställs enligt bilaga - att överskottet om euro ackumuleras med tidigare års överskott, som därmed blir att omfatta ett belopp om euro - att fullmäktige avgör frågan om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga. Konstateras: Revisorerna förordar att bokslutet godkänns och att de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2014.

8 Sid 8/22 Kommunstyrelsen 96, bilaga Kommunstyrelsen 69 Kommunstyrelsen INVESTERING: PROJEKTERING AV BRANDSTATIONSHALL Kst 25 Kommunteknikern önskar att frigörs ur investeringsbudgeten för projektering av brandstationshall. Utgångspunkten är en hall med tre porthål där två avses för brandbilar och en för brandbåt. Därmed finns möjlighet att få stöd från både brandskyddsfonden samt oljeskyddsfonden. Ansökan om stöd ska inlämnas vid årsskiftet 2015/16. Förslag: Kommunstyrelsen godkänner att frigörs ur investeringsbudgeten till förmån för projektering av brandstationshall. Kst 69 Kommunteknikern har i samråd med Geta FBK och kommundirektören tagit fram handlingar på två branddepåer. Byggkontroll AB har varit konsulter för projektet och tagit fram ritningar samt kostnadsestimat. De två förslagen beräknas kosta respektive exklusive moms. Kommunteknikern har även tagit fram estimat för de två hallarna men där den sociala delen bryts ut och färdigställs i ett senare skede. Kostnaden utan de sociala delarna estimeras till respektive Till mötet inbjuds Krister Berndtsson och Mats Sjöblom för Geta FBK. Landskapsregeringen har gett tillstånd för väganslutning till Södravägen från fastigheten genom beslut ÅLR 2015/2381. Anslutningen ska anläggas så att siktsträckan för anslutningen i nordlig riktning är minst 95m, mätt i ögonhöjd för en bilförare (1,2m från vägbanan), vilket motsvarar stoppsträckan för 70km/h. Den gamla befintliga skogsbruksanslutningen skall avlägsnas innan den nya får tas i bruk. Oavsett val av station vore det lämpligt att sprida ut bygget över en tidsperiod om två eller tre år dels i likviditetssyfte och dels i syfte att öka möjligheterna för stödmedel till projektet. Således bör projektet påbörjas 2016 och färdigställas 2018 eller Givet Geta kommuns finansiella position vore det mer lämpligt att välja det mindre kostsamma alternativet. Det utgör en tillräckligt stor lokal för att husera Geta FBKs verksamhet och möjligen även andra föreningar i den sociala delen. Förslag: Kommundirektören föreslår att kommunstyrelsen diskuterar ärendet före det återremitteras för vidare beredning och framtagande av estimerade bidragsandelar för investeringsnettobelopp.

9 Sid 9/22 Kommunstyrelsen återremitterar ärendet med önskemål om att fokusera på en station med måtten 14,80*18,00m. Därtill att stationen planeras i tre steg med hall, sociala utrymmen på nederplan och sociala utrymmen på övre plan. Kst 96 Kommunteknikern har i samarbete med Geta FBK och Byggkontroll AB tagit fram nya branddepåhandlingar enligt kommunstyrelsens önskemål. Kostnadsberäkningen har uppdaterats med estimat gällande stödmedel från oljeskyddsfonden och brandskyddsfonden. Nettokostnaden beräknas vara mellan och Projektet väntas sträcka sig över två eller tre år med byggstart under Projeket bör därmed färdigställas under 2018 eller Förslag: Kommunstyrelsen omfattar förslag på branddepå och för handlingarna till kommunfullmäktige fastställelse. Om fullmäktige fastställer handlingarna kommer projektet upptas i budget 2016 samt investeringsplanen Vidare kommer kommunen anhålla om stöd från brandskyddsfonden samt oljeskyddsfonden i linje med bifogade handlingar.

10 Sid 10/22 Kommunstyrelsen 97, bilaga Kommunstyrelsen SNÖRÖJNINGSPRINCIPER Kst 80 Kommunteknikern har tagit fram snöröjningsprinciper för Geta kommun. Kommunen har tidigare inte behandlat dessa dokument. Kommunteknikern har baserat principerna på kringliggande kommuners dokumentation. Principerna ska användas dels för upphandling av snöröjningstjänster och dels som informationsblad för kommuninvånarna. Förslag: Kommunstyreslsen föreslår inför kommunfullmäktige att snöröjningsprinciperna fastställs per Återremitteras med önskemål om förtydligade snöröjningsprinciper. Kst 97 Kommunteknikern har reviderat snöröjningsprinciperna enligt kommunstyrelsens önskemål. Förslag: Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att snöröjningsprinciperna fastställs per

11 Sid 11/22 Kommunstyrelsen 98, bilaga FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN: UTLÅTANDE MED ANLEDNING AV BESVÄR KRING DETALJPLAN Kst 98 Förvaltningsdomstolen inbegär av Geta kommun utlåtande över ärendet, Detaljplan: Havsvidden AB KFGE Nr 2, 20, samt handlingar så som: Handlingar som hör till ärendet eller som annars legat till grund för beslutet En skild utsaga av Ingvar Björling med anledning av den i besvären (dnr 2015/46) framställda jävsinvändning En förteckning över handlingarna Utlåtandet samt handlingarna ska vara domstolen tillhanda senast Kommundirektören har upprättat ett utlåtande enligt bilaga. Vidare har samtliga handlingar sammanställts enligt bifogad lista. Ingvar Björlings skilda utsaga enligt bilaga. Förslag: Kommunstyrelsen omfattar bifogade handlingar och ger kommundirektören i uppdrag att lämna dessa till förvaltningsdomstolen inom utsatt tid. Kommunstyrelsen befullmäktigar kommundirektören att besvara besvären.

12 Sid 12/22 Kommunstyrelsen 99, bilaga BUDGETDIREKTIV 2015 Kst 99 Kommundirektören har tagit fram förslag på budgetdirektiv för 2016 enligt bilaga. Utgångspunkten för budgeten för bokslut 2014 där sedan vissa % justeringar införts. Förslag: Kommunstyrelsen omfattar budgetdirektivet och för detsamma kommunfullmäktige till kännedom.

13 Sid 13/22 Kommunstyrelsen 100, bilaga INVESTERING: ALLMÄNNA ATTRAKTIONSHÖJANDE ÅTGÄRDER Kst 100 Kommunteknikern anhåller enligt bilaga om att frigörs ur investeringsbudgetens totala allokering för allmänna attraktionshöjande åtgärder bestående av för Medlen är ämnade för fem separata ändamål: Tallgården & Engården: Centrumtomten: Hellö: Återvinningscentralen: Övriga åtgärder Förslag: Kommunstyrelsen godkänner att frigörs ur investeringsbudgetens allmänna attraktionshöjande åtgärder för åtgärder enligt kommunteknikerns bilaga. Kommunstyrelsen godkänner att nyttjas av investeringsbudgeten för ovanstående projekt.

14 Sid 14/22 Kommunstyrelsen KOMMUNDIREKTÖRENS UPPSÄGNING Kst 101 Konstateras: Kommundirektör Mathias Styrström har till styrelsens och fullmäktiges ordföranden framfört önskemål om uppsägning från sin tjänst hos Geta kommun per den på grund av annan anställning. Kommundirektör Mathias Styrström anmäler och beviljas jäv och deltar ej i ärendets behandling. Till sekreterare i det aktuella ärendet utses Ingvar Björling. Förslag: Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Mathias Styrström beviljas avsked per

15 Sid 15/22 Kommunstyrelsen 102, bilaga REKRYTERINGSGRUPP Kst 102 Kommunfullmäktige bör fastställa kritierierna för rekrytering av ny kommundirektör samt utse en rekryteringsgrupp. Förslag: Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att kriterierna för rekryteringen av en kommundirektör fastslås och att en rekryteringsgrupp utses. Enligt förslag med vissa justeringar enligt bilaga.

16 Sid 16/22 Kommunstyrelsen 103, bilaga LÅNGÖ VATTEN: ANSLUTNING TILL KOMMUNALT VATTEN Kst 103 Långö Vatten är en förening under blivande varande vars medlemmar önskar bygga en vattenledning till Långö för att förse ett antal fastigheter med vatten. Stamledningen som föreningen bygger önskar representanterna för Långö Vatten, Lars Aldegren och Erik af Ugglas, ansluta till kommunens stamvattenledning. Kommunteknikern ser inga tekniska hinder för detta projekt. Förslag: Kommunstyrelsen godkänner att föreningen Långö Vattens stamvattenledning kopplas in i kommunens stamvattenledning under förutsättning att projektet genomförs i linje med inlämnade och av Dan Engblom framtagna handlingar. Därtill ska projektet hålla kommunal standard och föreningen ska hantera ledningen under samma premisser som gäller Geta kommuns vattenledningar. Vidare beslutas att de fastighetsägare som ansluter sina fastigheter till föreningen Långö Vattens stamvattenledning behöver teckna anslutningsavtal med kommunen. Dock utgår ingen anslutningsavgift för detta då stamledningsetappen inte ligger hos Geta kommun. Vattenleveransvillkoren gäller så som de är med undantag för de delar där Geta kommun inte kan ansvara för stamvattenledningen hos föreningen. Kommunteknikern ges i uppdrag att ta fram avtalet i linje med samma modell som använts för Norrviks Vattenförening.

17 Sid 17/22 Kommunstyrelsen 104, bilaga Socialnämnden AVTAL OM UTBILDNING INOM BARNSKYDDETS FAMILJEVÅRD SocN 35 Bilaga 5: Avtal om utbildning för barnskyddets familjevård jämte bilagor Rädda barnen har den inkommit med förslag gällande avtal om utbildning för barnskyddets familjevård. Landskapslag om tillämpning av familjevårdarlagen (2015:18) trädde i kraft den Lagen stadgar ( 7) att kommunerna hädanefter skall ordna den förberedande utbildningen för familjehemmen samt tillse att familjehemmen får den arbetshandleding och fortbildning som arbetet kräver. Socialchefen bedömer andra möjligheter/alternativ att ordna motsvarande utbildning som obefintliga. Rädda barnens avtal bygger på samtliga kommuners deltagande och de önskar kommunens skriftliga godkännande senast den Avtalstiden är 1 år och 5 månader med möjlighet till förlängning efter gemensam utvärdering. Rädda barnen kommer i enlighet med avtalet att (1) ordna lagstadgad utbildning för familjehem i form av en förberedande utbildning för nya familjevårdare samt (2) en utbildning för familjevårdare ned gällande uppdragsavtal och samtidig fortbildning för barnskyddets socialarbetare. Utöver detta kommer Rädda barnen att (3) ordna frivilligt stöd i form av nätverk (bl.a. nätverksträffar för familjehem och stödfamiljer) Avtalet inkluderar en miniminivå enligt lagen: kommunerna behöver utbilda nya familjehem och redan aktiva familjehem har också rätt till utbildning. Ytterligare specificerad utbildning för specifika familjehem kan också ordnas, men detta enligt skild överenskommelse (och kostnad). KOSTNADER FÖR KOMMUNEN Utbildningar 206 * Frivilligt stöd i form av nätverk: 0 Deltagaravgift 150 per aktivt familjehem *Kommunen deltar procentuellt utifrån andelen barn och unga i respektive kommun (0-17 år, ÅSUB 2013). Deltaragarvgiften 150 /familjehem tillkommer och kan komma att minska summan om 206. Fakturering sker under Kommunen har idag mycket svårt att rekrytera såväl familjehem som stödfamiljer, trots aktiva försök i form av t.ex. annonsering i dagstidning. Stödet till familjehemmen under åren har främst bestått av handledning av socialkansliets personal samt som köptjänst. Behovet av utbildning, för både familjehem och socialarbetare, är stort. Att vara familjehem är ett tidvis tungt och krävande arbete, behovet av stöd och utbildning är viktigt för att man skall orka fortsätta.

18 Sid 18/22 Socialchefen är kommunens kontaktperson gällande familjevård (SocN ) och ställer sig ytterst positiv till att förbinda sig till punkterna 1-4 i avtalet (kommunerna förbinder sig att). Behov av nya familjehem finns i kommunen. Förslag: Socialnämnden förordar godkännande av avtal om stöd inom barnskyddets familjevård. Inför budget 2016 upptas medel för ändamålet om totalt 200. Ärendet överförs till kommunstyrelsen för vidare behandling. Socialnämnden beslöt enhälligt enligt förslag. Kst 104 Socialnämnden förslår att bifogat avtal om utbildning inom barnskyddets familjevård godkänns. Förslag: Kommunstyrelsen godkänner bilagt avtal och ger kommundirektören i uppdrag att signera detsamma.

19 Sid 19/22 Kommunstyrelsen 105, bilaga UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV: AB NOTBERG Kst 105 Förslag: Landskapsregeringen inbegär Geta kommuns utlåtande över AB Notbergs ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom enligt ÅLR 2015/5900. Utlåtandet bör vara landskapsregeringen tillhanda senast 22 juni. Geta kommunstyrelse ser utifrån lokala förutsättningar och aspekter inga hinder mot ansökans beviljande och förordar därmed inför Ålands landskapsregering att jordförvärvstillstånd beviljas.

20 Sid 20/22 Kommunstyrelsen 106 Skolnämnden INFÖRANDE AV DELTIDSPLATSER INOM FRITIDSHEMSVERKSAMHETEN SkolN 20 Skolföreståndare Marianne Häggblom vill uppmärksamma skolnämnden på behovet av deltidsplatser inom fritidshemsverksamheten. För närvarande finns det i Geta kommun endast möjlighet till heltidsplats inom fritidshemsverksamheten. Men enligt Marianne finns det även en efterfrågan på deltidsplatser. Om skolnämnden vill att fritidshemsverksamheten närmare skall motsvara användarnas behov kan man föreslå inför kommunstyrelsenatt deltidsplats inom fritidshemsverksamheten på 60 % av heltid införs. I praktiken betyder det att du kan välja mellan tre eller fem dagar fritidshemsverksamhet per vecka. För närvarande använder sig Geta kommun av den i barnomsorgslagen fastslagna maxtaxan vilken är 230 euro per barn och månad för heltidsomsorg inom barnomsorgen. Avgiften för fritidshemsverksamhet är 149,50 /månad vilket motsvarar barnomsorgens halvdagsavgift eller 65 % av heltidsavgiften. Fritidshemsavgiften för 60 % fritidshemsverksamhet skulle då maximalt bli 89,70 euro. Samtliga avgifter är inkomstbeprövade. Kommunens taxor och avgifter fastslås årligen av kommunfullmäktige i samband med att skattöret fastställs för kommande budgetår. Enligt barnomsorgslagen 18 är kommunen skyldig att ordna fritidshemsverksamhet för de barn som går i åk 1 och 2 då vårdnadshavarna förvärvsarbetar, studerar eller är arbetssökande. Personal skall finnas på plats från måndag-fredag under skolårets arbetsdagar från det att eleverna slutar till kl Under vårterminen är det tre barn som deltar i fritidshemsverksamheten och under höstterminen 2015 har fyra barn anmält sig till fritidshemsverksamheten i kommunen. Av dem finns det ett barn som skulle klara sig med deltidsplats. Ev. kunde en sådan möjlighet locka ytterligare barn till fritidshemsverksamheten. Personalkostnaderna för fritidshemsverksamheten beräknas år 2015 att uppgå till euro. Inkomsterna från fritidshemsavgifterna beräknas bli 1195 euro vilket ger en täckningsgrad på ca 6%. SD:s förslag: Skolnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att deltidsplatser på 60 % av heltid införs inom fritidshemsverksamheten fr.o.m. augusti Fritidshemsavgiften för 60 % av heltid fastställs till maximalt 89,70 euro per månad och barn. I samband med att taxor och avgifter för 2016 behandlas införs en tvågradig skala för fritidshemsavgifter så att föräldrarna kan välja mellan fritidshemsverksamhet på heltid eller på 60 % av heltid. Kst 106 Skolnämnden föreslår att deltidsplatser, 60%, kan nyttjas för fritidshemsverkamheten i Geta kommun förutom de 100% som endast erbjuds idag.

21 Sid 21/22 Förslaget väntas ge ökad nyttjandegrad av fritidshemsverksamheten till samma kostnad. Förslag: Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att deltidsplatser på 60 % av heltid införs inom fritidshemsverksamheten fr.o.m. augusti Fritidshemsavgiften för 60 % av heltid fastställs till maximalt 89,70 euro per månad och barn. I samband med att taxor och avgifter för 2016 behandlas införs en tvågradig skala för fritidshemsavgifter så att föräldrarna kan välja mellan fritidshemsverksamhet på heltid eller på 60 % av heltid.

22 Sid 22/22 Kommunstyrelsen 107, bilaga MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING Kst 107 Mötet förklaras avslutat kl 20:20. Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning bifogas protokollet.

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll GETA KOMMUNFULLMÄKTIGE, SAMMANTRÄDE nr 4/2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tid och plats Onsdagen 25 juni 2014 Klockan 19:00-20:15 Geta kommunkansli i Geta skola, Vestergeta Ordinarie ledamot Närv. Suppleant

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 13 april 2015 kl. 19:00-19.10 Kommunkansliet, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande Camilla Andersson

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 13 juli 2015 kl. 19:00-21:45 Kommunkansliet, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande X Kjell Berndtsson, KST-viceordförande X Camilla Andersson

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 5 januari 2015 kl. 19:00-20.40 Matsalen i Geta skola, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande X Kjell Berndtsson, KST-viceordförande X Camilla

Läs mer

KALLELSE 26.5.2015. Tisdagen den 26.5.2015 kl.19.00

KALLELSE 26.5.2015. Tisdagen den 26.5.2015 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 3 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 13 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 14 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 15 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 22 oktober 2012 kl. 19:00-21:30 Kommunkansliet i Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande Camilla Andersson

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 7 oktober 2013 kl. 19:00-21.30 Kommunkansliet i Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande X Kjell Berndtsson, KST-viceordförande X Camilla Andersson

Läs mer

Geta kommun, protokoll

Geta kommun, protokoll Geta kommun, protokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 7 september 2015 kl. 19:00-21.10 Kommunkansliet, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande x Kjell Berndtsson, KST-viceordförande

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 10 februari 2014 kl. 19:00-19.30 Kommunkansliet i Geta skola, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 5 /2016 Sammanträdestid onsdag 6.7.2016 kl. 19.00-19.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Holmström Harry, ordförande

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 02.06.2015 04/15 Sammanträdestid Tisdagen den 2 juni 2015 kl 18.00 19.15 Sammanträdesplats Beslutande Sammanträdesrummet, Kommungården X Karlsson Rolf, ordförande X Mattsson

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 7 /2015 Sammanträdestid: Onsdag 1.6.2016 kl. 19.00-20.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Ahlgren-Fagerström Madelene,

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll GETA KOMMUNFULLMÄKTIGE, SAMMANTRÄDE nr 5/2013 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tid och plats Onsdagen 23 oktober 2013 Klockan 19:00-21:10 Geta kommunkansli, Vestergeta Ordinarie ledamot Närv. Suppleant (ej personliga)

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

Förslag till behandling av resultatet

Förslag till behandling av resultatet Kommunstyrelsen 123 30.03.2015 Kommunfullmäktige 56 15.06.2015 Godkännande av bokslut 2014 Kommunstyrelsen 30.03.2015 123 Kommunstyrelsen skall enligt kommunallagen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Sammanträdesdatum: 22.08.2012 Nr: 7 Paragrafer: 115-123 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 4 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 21 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 22 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 23 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 6/2015, 06.10.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 6 oktober 2015 kl. 19:00-19.40 Kommunkansliet i Geta (vid bankhuset), Vestergeta, Geta Beslutande Yngve Österlund,

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 13/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 13.9.2011, kl.19.00-19.10 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Ulla-Britt

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den kl. 16:40 18.45 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 205 KS 206 KS 207 KS 208 KS 209 KS 210 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 13.08.2014 Nr: 8 Paragrafer: 89-100 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 13 augusti 2014 kl. 19.00-20.45 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.10.2011 9/11 Sammanträdestid Måndagen den 24 oktober 2011 kl 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 19 mars 2012 kl. 19:00-21:15 Kommunkansliet i Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande X Kjell Berndtsson, KST-viceordförande X Camilla Andersson

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 02.03.2011 Nr: 2 Paragrafer: 9-13 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 2 mars 2011 kl. 19.00-19.20 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 Sida 1 K.f De Gamlas Hem sammanträde Kl. 16.00 Sida 2 DATUM PLATS De Gamlas Hem 1. Sammanträdets öppnande...4 2. Sammanträdets laglighet och beslutförhet...5 3. Val av ordförande och viceordförande för

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 1/2015, 27.01.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 19:00- Kommunkansliet i Geta (vid Furulund), Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Yngve Österlund,

Läs mer

KALLELSE Måndagen den kl.16.15

KALLELSE Måndagen den kl.16.15 FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 9.3.2015 Nr 2 Tid Måndagen den 9.3.2015 kl.16.15 Plats Kommungården i Finström Ärenden: Innehåll 11 Mötets laglighet och beslutförhet 3 12 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 5/2015, 25.08.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 19:00-19.25 Kommunkansliet i Geta, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Yngve Österlund, ordförande

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

Organ Nr Datum Sida 1 SOCIALNÄMNDEN 57-65, 21 K Protokollet officiellt framlagt till påseende: Kumlinge kommunkansli 9 september 2015

Organ Nr Datum Sida 1 SOCIALNÄMNDEN 57-65, 21 K Protokollet officiellt framlagt till påseende: Kumlinge kommunkansli 9 september 2015 1 SOCIALNÄMNDEN 57-65, 21 K- 07.09.2015 22 K Sammanträdestid: 07.09.2015 kl 18.30-19.30 Sammanträdesplats: Kommunrummet Beslutande: Ordinarie ledamöter: Thomas Fredriksen, ordf. Ulla-Karin Newton, vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 15.2.2013 1/13 Sammanträdestid Fredagen den 15 februari 2013 kl. 9.30 10.40 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN /09. Kommungården, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN /09. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 18.11.2009 19/09 Sammanträdestid 18.11.2009 kl. 17.00 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet x Höglund,

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 16.6.2016 4 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Frånvarande Övriga närvarande 16.6.2016 kl

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 28.09.2011 Nr: 7 Paragrafer: 43-47 Plats och tid Beslutande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 28 september 2011 kl. 19.00-19.15 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

KUNGÖRELSE. Kommunfullmäktige i Kökar sammanträder torsdag kl i Kommunkansliet för att behandla nedan nämnda ärenden.

KUNGÖRELSE. Kommunfullmäktige i Kökar sammanträder torsdag kl i Kommunkansliet för att behandla nedan nämnda ärenden. KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Kökar sammanträder torsdag 21.1.2016 kl. 19.00 i Kommunkansliet för att behandla nedan nämnda ärenden., Kommunfullmäktige 13. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 14. VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 10 juni 2013 kl. 19:00-20:40 Kommunkansliet i Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande X Kjell Berndtsson, KST-viceordförande X Camilla Andersson

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 18 november 2013 kl. 19:00-22.25 Kommunkansliet i Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande - Kjell Berndtsson, KST-viceordförande X Camilla

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 28.1.2015 1 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 28.1.2015 kl 18:30 19:10 kommungården i Jomala

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

KALLELSE 11.12.2012. Tisdagen den 11.12.2012 kl.19.00

KALLELSE 11.12.2012. Tisdagen den 11.12.2012 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 7/12 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 69 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 70 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 71 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

Sammanträdesdatum SOCIALNÄMNDEN 20.08.2015 4/15. Sammanträdestid Torsdagen den 20 augusti 2015, kl. 19.00 20.45

Sammanträdesdatum SOCIALNÄMNDEN 20.08.2015 4/15. Sammanträdestid Torsdagen den 20 augusti 2015, kl. 19.00 20.45 Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 20.08.2015 4/15 Sammanträdestid Torsdagen den 20 augusti 2015, kl. 19.00 20.45 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommunkansliet i Geta (gamla ÅAB-huset) X Henriksson,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 1 Kallelse och beslutförhet SN 2 Val av protokolljusterare, tid och plats

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 06.05.2014 04/14 Sammanträdestid Tisdagen den 6 maj 2014 kl 18.00 18.35 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården x

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 9/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 augusti 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Fredag 24 oktober 2014, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 67 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 3 68 Protokolljustering...

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 2.9.2013 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 26 augusti 2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 2 september 2013 kl.18.30 Kommunkansliet i Åva 62 Laglighet och beslutförhet 63 Protokolljusterare

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 13 juni 2011 kl. 19:00-20:30 Kommunkansliet i Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande X Kjell Berndtsson, KST-viceordförande - Gerd Bergman

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

BILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdestid. Torsdagen den 11 augusti 2016 kl Föglö grundskola

BILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdestid. Torsdagen den 11 augusti 2016 kl Föglö grundskola Sammanträdesdatum Nr BILDNINGSNÄMNDEN 11.08.2016 3 28 Sammanträdestid Torsdagen den 11 augusti 2016 kl. 15.15 16.40. Sammanträdesplats Beslutande Föglö grundskola Närvarande Kim Tähtinen, ordförande Leif

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 17.2.2014 1/14 Sammanträdestid Måndagen den 17 februari 2014 kl. 9.30 11.00 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 1 /2016 Sammanträdestid: Måndag den 18.01 kl: 16.00-16.39 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Björkman Kristina, ordförande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars 2015 2 1 Sammanträdestid Torsdag 26 mars 2015 kl. 19.00 19.20. Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Stig Fellman, ordförande Katarina

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15 Sammanträdestid Onsdag 4.3.2015 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet X Höglund, Roger, ordförande, X Lindblom,

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 11 februari 2013 kl. 19:00-20:45 Kommunkansliet i Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande X Kjell Berndtsson, KST-viceordförande X Camilla

Läs mer

KALLELSE Tisdagen den kl.19.00

KALLELSE Tisdagen den kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 6 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 43 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 44 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 45 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 14.11.2012 Nr: 6 Paragrafer: 59-64 Plats och tid Beslutande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 14 november 2012 kl. 19.00-19.30 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 april 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

KALLELSE Tisdagen den kl.19.00

KALLELSE Tisdagen den kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 3 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 21 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 22 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 23 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 18.3.2016 1/16 Sammanträdestid Fredagen den 18 mars 2016 kl. 9.30 11.20 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande: Övriga

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 30 augusti 2016 kl. 19:00 Kommunkansliet i Geta (bankhuset), Vestergeta, Geta Beslutande Yngve Österlund, ordförande X Johanna Wendelin-Dahlblom, Vice.ordf. Kim Björling

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 34-39 10.09.2014 1 Sammanträdestid: 18.30 19.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 4.4.2016 5

Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 4.4.2016 5 Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 4.4.2016 5 Sammanträdestid Sammanträdesplats Måndagen den 4 april 2016 kl. 19:40-22:00 Kommunkansliet Beslutande Camilla Andersson, ordförande Kjell Berndtsson,

Läs mer

KALLELSE 05.11.2013. Tisdagen den 05.11.2013 kl.19.00

KALLELSE 05.11.2013. Tisdagen den 05.11.2013 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE 0 Nr 7 Tid Tisdagen den 0 kl.19.00 Plats Daghemmet Kotten Ärenden: Innehåll 44 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 45 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 46 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid Torsdagen den 2 juli 2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 13.11.2013 Nr: 5 Paragrafer: 35-38 Plats och tid Beslutande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 13 november 2013 kl. 19.00-20.50 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

Geta kommun, protokoll

Geta kommun, protokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 2 november 2015 kl. 19:00-21.30 Kommunkansliet, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande x Kjell Berndtsson, KST-viceordförande x Camilla Andersson

Läs mer

Geta kommun Biblioteks- och kulturnämnden

Geta kommun Biblioteks- och kulturnämnden Sammanträde 6/2008 Tid och plats: Måndagen den 24 november 2008 kl. 19.00 Geta skola, biblioteket Ärenden: 44 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 45 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 46 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 239/2014 34 Helsingfors kyrkliga samfällighets verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för år 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet Beslutsförslag Gemensamma

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016:

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: 49-55 1 Sammanträdestid: Tisdagen 8 November kl 18:30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson, viceordf. Jens

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 01.03.2010 2/10 Sammanträdestid Måndagen den 1 mars 2010 kl 18.00 20.30. Sammanträdesplats Beslutande OBS! Godby nya daghem x Torbjörn Björkman, ordförande - Sören Karlsson,

Läs mer

Till protokolljusterare valdes Christel Lax och Merja Piipponen. Fastighetsdirektionens protokoll 2/ läggs fram.

Till protokolljusterare valdes Christel Lax och Merja Piipponen. Fastighetsdirektionens protokoll 2/ läggs fram. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 8.5.2015 klo 15.30 Sivu 1 77 Sammanträdet öppnas och beslutsförhet konstateras Gemensamma kyrkorådet har utöver ordförande 11 medlemmar, och det är beslutfört när mer än

Läs mer

GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.05.2016 2/16 Sammanträdestid Tisdagen den 24 maj 2016 kl. 17.30 17.50 Beslutande Kommunkansliet i Geta x Andersson Camilla, ordförande - Carlsson Anna x- Berndtsson

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Sammanträdestid Tisdagen den 27.05.2014, klockan 18.30-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 14.12.2016 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 14.12.2016 kl 18:30 19.15 kommungården i Jomala

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA Torsdagen den kl

FÖREDRAGNINGSLISTA Torsdagen den kl Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA Torsdagen den kl. 16.15 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Sammankallande och beslutsförhet Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 18 juni 2014 kl. 19.00-20.

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 18 juni 2014 kl. 19.00-20. Sammanträdesdatum: 18.06.2014 Nr: 4 Paragrafer: 18-24 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 18 juni 2014 kl. 19.00-20.15 Beslutande Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges ordförande,

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN /11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN /11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 19.1.2011 1/11 Sammanträdestid 19.1.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll GETA KOMMUNFULLMÄKTIGE, SAMMANTRÄDE nr 4/2011 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tid och plats Torsdagen 17 november 2011 Klockan 19:00-20:55 Geta skolas matsal, Vestergeta Ordinarie ledamot Närv. Suppleant (ej personliga)

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009 Styrelsen nr 9/2009 Kallelse till sammanträde 11 augusti 2009 kl. 09.00. Paragraf Ärende 95 Sammankallande och beslutförhet. 96 Justering av protokoll. 97 Fastställande av föredragningslistan. 98 Utvärdering

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 16.09.2015 Nr: 8 Paragrafer: 103-116 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 16 september 2015 kl. 19.00-20.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 10.03.2015 02/15 Sammanträdestid Tisdagen den 10 mars 2015 kl 18.00 19.30. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN /11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN /11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 16.3.2011 4/11 Sammanträdestid 16.3.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

KALLELSE Måndagen den kl.16.15

KALLELSE Måndagen den kl.16.15 FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 17.3.2014 Nr 2 Tid Måndagen den 17.3.2014 kl.16.15 Plats Kommungården i Finström Ärenden: Innehåll 12 Mötets laglighet och beslutförhet 3 13 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen Nr 6/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordf. x Lindgrén Jan, viceordf. x Ahlqvist Annika x Fagerholm-Sjöblom Silvana

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 20.09.2011 Nr: 8 Paragrafer: 100-114 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Tisdagen den 20 september 2011 kl. 19.00-20.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 17.4.2012 3/12 Sammanträdestid Tisdagen den 17.4. 2012, klockan 18.30-19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Leif Andersson,

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 28 januari 2015 kl

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 28 januari 2015 kl Sammanträdesdatum: 28.01.2015 Nr: 1 Paragrafer: 1-8 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 28 januari 2015 kl. 19.00-19.25 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 4 /2017 Sammanträdestid: 18 april kl 13.00 13.10 Sammanträdesplats Socialkansliet ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Eriksson Rainer, ordförande X Lotta

Läs mer

Torsdagen den 11.6.2015 kl. 19.00 19.35. Kommunkansliet i Nääs

Torsdagen den 11.6.2015 kl. 19.00 19.35. Kommunkansliet i Nääs Nr 5/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 19.35 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Salmén Jan, ordf. - Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 6.9.2012 2/12 Sammanträdestid Torsdagen den 6 september 2012 kl. 9.30 11.15 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer