Geta kommun, beslutsprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Geta kommun, beslutsprotokoll"

Transkript

1 PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 8 juni 2015 kl. 19: Kommunkansliet, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande, sekr. 101 X Kjell Berndtsson, KST-viceordförande X Camilla Andersson X Gerd Bergman X Gunnel Nordlund-White X Övriga Dan-Johan Dahlblom, KFGE-ordförande X Gun-Britt Lyngander, KFGE-viceordförande - Mathias Styrström, kommundirektör X Paragrafer Underskrifter Geta Ingvar Björling Mötesordf, KST-ordf Mathias Styrström Mötessekr, k.dir (ej 101) Protokolljustering Geta Gerd Bergman Gunnel Nordlund-White Utdragets/kopians riktighet styrks: Namnförtydligande, titel/funktion: Inger Björling, byråsekreterare Protokolljusterarnas signaturer: Protokollet framläggs till påseende i kommunkansliet i Vestergeta

2 Sid 2/22 KALLELSE Tid och plats: Måndag 8 juni 2015, kl 19:00, Kommunkansliet, Vestergeta 93 SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 94 TILLÄGGSBUDGET FÖR VÅRD PÅ DE GAMLAS HEM K.F. 95 BOKSLUT INVESTERING: PROJEKTERING AV BRANDSTATIONSHALL 97 SNÖRÖRJNINGSPRINCIPER FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN: UTLÅTANDE MED ANLEDNING AV BESVÄR KRING 98 DETALJPLAN 99 BUDGETDIREKTIV INVESTERING: ALLMÄNNA ATTRAKTIVITETSHÖJANDE ÅTGÄRDER 101 KOMMUNDIREKTÖRENS UPPSÄGNING 102 REKRYTERINGSGRUPP 103 LÅNGÖ VATTEN: ANSLUTNING TILL KOMMUNALT VATTEN 104 AVTAL OM UTBILDNING INOM BARNSKYDDETS FAMILJEVÅRD 105 UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV: AB NOTBERG 106 INFÖRANDE AV DELTIDSPLATSER INOM FRITIDSHEMSVERKSAMHETEN 107 MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING Geta den Ingvar Björling, KST-ordf Enligt uppdrag: Mathias Styrström, k.dir Denna möteskallelse har anslagits på Geta kommuns anslagstavla vid kommunkansliet Protokollet justeras direkt efter mötet och framläggs till påseende på kommunkansliet

3 Sid 3/22 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE Kst 93 Sammanträdets öppnande Kommunstyrelsens ordförande Ingvar Björling hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet lagligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande beslutfört. Protokolljustering Till protokolljusterare utses Gerd Bergman och Gunnel Nordlund-White. Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande, på kommunkansliet i Vestergeta. Föredragningslistan Föredragningslistan fastställs med följande tillägg: 104, 105 & 106 adderas.

4 Sid 4/22 Kommunstyrelsen 94 Kommunstyrelsen 70 Socialnämnden TILLÄGGSBUDGET FÖR VÅRD PÅ DE GAMLAS HEM K.F. SocN 20 För vård vid De Gamlas Hem k.f. upptogs i budgeten för euro. Per den har ca av dessa medel förbrukats. I dagsläget vårdas 2 personer permanent vid De Gamlas Hem k.f och 2 personer vårdas i periodvård. Bedömningen är att 2 personer fortsättningsvis under året kommer att vårdas inom anstaltsvård. Kostnaden för vård vid De Gamlas Hem k.f faktureras som förskott för driftsutgifter och månadskostnaden varierar beroende på hur många som totalt sett vårdas i kommunalförbundet per månad. Månadskostnaden ligger mellan cirka och euro. Utgående från att två personer fortsättningsvis vårdas permanent vid De Gamlas Hem k.f under år 2015 kommer det att behövas en tilläggsbudget med omfattningen ca euro för anstaltsvården. Förslag: Socialnämnden beslutar anhålla om tilläggsmedel om euro för vård vid De Gamlas Hem k.f för år Ärendet överför till Kommunstyrelsen för vidare behandling. Socialnämnden beslutade enligt förslag. Kst 70 I och med att Geta är en liten kommun är det inte möjligt att med precision budgetera för kostnader vid DGH. Kommunen har haft ett par år med låga kostnader men för 2015 ökar nyttjandet av tjänsterna vid DGH. Förslag: Kommunstyrelsen understöder socialnämndens beslut och för ärendet till kommunfullmäktige för avgörande. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet med önskan om att återuppta ärendet med representanter från socialkontoret i Finström närvarande. Kst 94 Till mötet har Britt Danielsson inbjudits för att presentera ärendet närmare. Förslag: Kommunstyrelsen understöder socialnämndens beslut och för ärendet till kommunfullmäktige för avgörande. Ärendet bordlades till nästa möte.

5 Sid 5/22 Kommunstyrelsen 95, bilaga Kommunstyrelsen BOKSLUT 2014 Kst 87 I enlighet med kommunallagen 68 skall kommunstyrelsen göra upp ett bokslut för varje räkenskapsperiod och överlämna bokslutet till fullmäktige före utgången av juni månad året efter räkenskapsperioden. I bokslutet skall ingå en resultaträkning, en balansräkning och bilagor till dem samt en översikt över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Bokslutet skall undertecknas av styrelseledamöterna och kommundirektören. I verksamhetsberättelsen skall styrelsen redogöra för hur de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige ställt upp har nåtts samt för väsentliga frågor som gäller kommunens förvaltning och ekonomi och som inte redovisas i resultaträkningen eller balansräkningen. I enlighet med kommunallagen 70 skall styrelsen, när verksamhetsberättelsen överlämnas, föreslå åtgärder med anledning av räkenskapsperiodens resultat och för att balansera ekonomin. I föreliggande utkast till bokslut jämte balansbok landar årsresultatet på euro, vilket är i linje med slutgiltig budget för euro. BOKSLUT BUDGET 2014 BUDGET 2014 BOKSLUT URSP SLUTG INTÄKTER KOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Totalt Övriga SKATTEINKOMSTER LANDSKAPSANDELAR FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR EXTRAORDINÄRA POSTER -400 Övriga Totalt RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt Interna totalt Totalt Nyckeltal för balansräkningen Soliditetsgrad, % 49 % 62 % 68 % 70 % 70 % Finansiella tillgångar /invånare Kassadagar Relativ skuldsättningsgrad, % 60 % 33 % 25 % 25 % 39 % Lånestock , Lån, /invånare invånarantal

6 Sid 6/22 Ifall räkenskapsperiodens överskott om euro ackumuleras med tidigare års sammanlagda överskott om euro, uppvisar balansräkningen ett sammanlagt överskott om euro. Förslag: Kommunstyrelsen - Godkänner bokslut och balansbok för år 2014 enligt bilaga. - Undertecknar bokslut och balansbok enligt bilaga samt överlämnar handlingarna till revisorerna för granskning. - Befullmäktigar åt kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att tillsammans underteckna och avge bekräftelsebrev till revisor. - Konstaterar överskridningar per uppgiftsområde på extern driftsnettonivå: o C320 Hemservice och äldreomsorg: euro o C611 Byggnadstillsyn, euro o C612 Byggnader, lokaler & uthyrning: euro o C613 Avfallshantering: euro (underskridning) o C615 Trafikleder och allmänna områden, euro o C700 Brand- och räddningsnämnden: -540 euro o C800 Lantbruksnämnden: -127 euro - Konstaterar överskridningar på investeringssidan, netto: o Ommålning & Fönsterbyte: -821 euro o Golvbyte & Renovering: -242 euro - Konstaterar vidare att skatteintäkter och landskapsandelar utfallit lägre än budgeterat. - Konstaterar att kommunens sammanlagda, såväl verksamhetssom investeringskostnader, såväl brutto som netto, trots ovanstående överskridningar håller sig inom de av fullmäktige givna budgetramarna. Kst 95 Det av Geta kommunstyrelse 87 / godkända bokslutet för år 2014 slutgranskades av revisorerna I samband därmed avgavs revisionsanteckning, -berättelse och rapport enligt bilaga. I bokslutet har korrigerats följande sidor i samband med revisionens gång: s.53 (Resultatet oförändrat, införts rad för årsbidrag ). s (Balansomslutn. t, korrigerats posterna inom eget kapital, inkl. årets överskott). s.58 (Har lagts till omnämnande om beviljad, men outnyttjad ansvarsförbindelse om 150 t ). Förslag: Kommunstyrelsen tar revisorernas anteckningar, berättelse och rapport rörande bokslut 2014 till kännedom, vidtar åtgärder i enlighet därmed, samt föreslår därutöver inför kommunfullmäktige: - att revisionsberättelse tas till kännedom och fogas till balansboken - att överskridningsrätter beviljas enligt följande överskridningar per uppgiftsområde på extern driftsnettonivå:

7 Sid 7/22 o C320 Hemservice och äldreomsorg: euro o C611 Byggnadstillsyn, euro o C612 Byggnader, lokaler & uthyrning: euro o C613 Avfallshantering: euro (underskridning) o C615 Trafikleder och allmänna områden, euro o C700 Brand- och räddningsnämnden: -540 euro o C800 Lantbruksnämnden: -127 euro - Konstaterar överskridningar på investeringssidan, netto: o Ommålning & Fönsterbyte: -821 euro o Golvbyte & Renovering: -242 euro - Konstaterar vidare att skatteintäkter och landskapsandelar utfallit lägre än budgeterat. - Konstaterar att kommunens sammanlagda, såväl verksamhetssom investeringskostnader, såväl brutto som netto, trots ovanstående överskridningar håller sig inom de av fullmäktige givna budgetramarna. - att bokslut och balansbok för år 2014 fastställs enligt bilaga - att överskottet om euro ackumuleras med tidigare års överskott, som därmed blir att omfatta ett belopp om euro - att fullmäktige avgör frågan om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga. Konstateras: Revisorerna förordar att bokslutet godkänns och att de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2014.

8 Sid 8/22 Kommunstyrelsen 96, bilaga Kommunstyrelsen 69 Kommunstyrelsen INVESTERING: PROJEKTERING AV BRANDSTATIONSHALL Kst 25 Kommunteknikern önskar att frigörs ur investeringsbudgeten för projektering av brandstationshall. Utgångspunkten är en hall med tre porthål där två avses för brandbilar och en för brandbåt. Därmed finns möjlighet att få stöd från både brandskyddsfonden samt oljeskyddsfonden. Ansökan om stöd ska inlämnas vid årsskiftet 2015/16. Förslag: Kommunstyrelsen godkänner att frigörs ur investeringsbudgeten till förmån för projektering av brandstationshall. Kst 69 Kommunteknikern har i samråd med Geta FBK och kommundirektören tagit fram handlingar på två branddepåer. Byggkontroll AB har varit konsulter för projektet och tagit fram ritningar samt kostnadsestimat. De två förslagen beräknas kosta respektive exklusive moms. Kommunteknikern har även tagit fram estimat för de två hallarna men där den sociala delen bryts ut och färdigställs i ett senare skede. Kostnaden utan de sociala delarna estimeras till respektive Till mötet inbjuds Krister Berndtsson och Mats Sjöblom för Geta FBK. Landskapsregeringen har gett tillstånd för väganslutning till Södravägen från fastigheten genom beslut ÅLR 2015/2381. Anslutningen ska anläggas så att siktsträckan för anslutningen i nordlig riktning är minst 95m, mätt i ögonhöjd för en bilförare (1,2m från vägbanan), vilket motsvarar stoppsträckan för 70km/h. Den gamla befintliga skogsbruksanslutningen skall avlägsnas innan den nya får tas i bruk. Oavsett val av station vore det lämpligt att sprida ut bygget över en tidsperiod om två eller tre år dels i likviditetssyfte och dels i syfte att öka möjligheterna för stödmedel till projektet. Således bör projektet påbörjas 2016 och färdigställas 2018 eller Givet Geta kommuns finansiella position vore det mer lämpligt att välja det mindre kostsamma alternativet. Det utgör en tillräckligt stor lokal för att husera Geta FBKs verksamhet och möjligen även andra föreningar i den sociala delen. Förslag: Kommundirektören föreslår att kommunstyrelsen diskuterar ärendet före det återremitteras för vidare beredning och framtagande av estimerade bidragsandelar för investeringsnettobelopp.

9 Sid 9/22 Kommunstyrelsen återremitterar ärendet med önskemål om att fokusera på en station med måtten 14,80*18,00m. Därtill att stationen planeras i tre steg med hall, sociala utrymmen på nederplan och sociala utrymmen på övre plan. Kst 96 Kommunteknikern har i samarbete med Geta FBK och Byggkontroll AB tagit fram nya branddepåhandlingar enligt kommunstyrelsens önskemål. Kostnadsberäkningen har uppdaterats med estimat gällande stödmedel från oljeskyddsfonden och brandskyddsfonden. Nettokostnaden beräknas vara mellan och Projektet väntas sträcka sig över två eller tre år med byggstart under Projeket bör därmed färdigställas under 2018 eller Förslag: Kommunstyrelsen omfattar förslag på branddepå och för handlingarna till kommunfullmäktige fastställelse. Om fullmäktige fastställer handlingarna kommer projektet upptas i budget 2016 samt investeringsplanen Vidare kommer kommunen anhålla om stöd från brandskyddsfonden samt oljeskyddsfonden i linje med bifogade handlingar.

10 Sid 10/22 Kommunstyrelsen 97, bilaga Kommunstyrelsen SNÖRÖJNINGSPRINCIPER Kst 80 Kommunteknikern har tagit fram snöröjningsprinciper för Geta kommun. Kommunen har tidigare inte behandlat dessa dokument. Kommunteknikern har baserat principerna på kringliggande kommuners dokumentation. Principerna ska användas dels för upphandling av snöröjningstjänster och dels som informationsblad för kommuninvånarna. Förslag: Kommunstyreslsen föreslår inför kommunfullmäktige att snöröjningsprinciperna fastställs per Återremitteras med önskemål om förtydligade snöröjningsprinciper. Kst 97 Kommunteknikern har reviderat snöröjningsprinciperna enligt kommunstyrelsens önskemål. Förslag: Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att snöröjningsprinciperna fastställs per

11 Sid 11/22 Kommunstyrelsen 98, bilaga FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN: UTLÅTANDE MED ANLEDNING AV BESVÄR KRING DETALJPLAN Kst 98 Förvaltningsdomstolen inbegär av Geta kommun utlåtande över ärendet, Detaljplan: Havsvidden AB KFGE Nr 2, 20, samt handlingar så som: Handlingar som hör till ärendet eller som annars legat till grund för beslutet En skild utsaga av Ingvar Björling med anledning av den i besvären (dnr 2015/46) framställda jävsinvändning En förteckning över handlingarna Utlåtandet samt handlingarna ska vara domstolen tillhanda senast Kommundirektören har upprättat ett utlåtande enligt bilaga. Vidare har samtliga handlingar sammanställts enligt bifogad lista. Ingvar Björlings skilda utsaga enligt bilaga. Förslag: Kommunstyrelsen omfattar bifogade handlingar och ger kommundirektören i uppdrag att lämna dessa till förvaltningsdomstolen inom utsatt tid. Kommunstyrelsen befullmäktigar kommundirektören att besvara besvären.

12 Sid 12/22 Kommunstyrelsen 99, bilaga BUDGETDIREKTIV 2015 Kst 99 Kommundirektören har tagit fram förslag på budgetdirektiv för 2016 enligt bilaga. Utgångspunkten för budgeten för bokslut 2014 där sedan vissa % justeringar införts. Förslag: Kommunstyrelsen omfattar budgetdirektivet och för detsamma kommunfullmäktige till kännedom.

13 Sid 13/22 Kommunstyrelsen 100, bilaga INVESTERING: ALLMÄNNA ATTRAKTIONSHÖJANDE ÅTGÄRDER Kst 100 Kommunteknikern anhåller enligt bilaga om att frigörs ur investeringsbudgetens totala allokering för allmänna attraktionshöjande åtgärder bestående av för Medlen är ämnade för fem separata ändamål: Tallgården & Engården: Centrumtomten: Hellö: Återvinningscentralen: Övriga åtgärder Förslag: Kommunstyrelsen godkänner att frigörs ur investeringsbudgetens allmänna attraktionshöjande åtgärder för åtgärder enligt kommunteknikerns bilaga. Kommunstyrelsen godkänner att nyttjas av investeringsbudgeten för ovanstående projekt.

14 Sid 14/22 Kommunstyrelsen KOMMUNDIREKTÖRENS UPPSÄGNING Kst 101 Konstateras: Kommundirektör Mathias Styrström har till styrelsens och fullmäktiges ordföranden framfört önskemål om uppsägning från sin tjänst hos Geta kommun per den på grund av annan anställning. Kommundirektör Mathias Styrström anmäler och beviljas jäv och deltar ej i ärendets behandling. Till sekreterare i det aktuella ärendet utses Ingvar Björling. Förslag: Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Mathias Styrström beviljas avsked per

15 Sid 15/22 Kommunstyrelsen 102, bilaga REKRYTERINGSGRUPP Kst 102 Kommunfullmäktige bör fastställa kritierierna för rekrytering av ny kommundirektör samt utse en rekryteringsgrupp. Förslag: Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att kriterierna för rekryteringen av en kommundirektör fastslås och att en rekryteringsgrupp utses. Enligt förslag med vissa justeringar enligt bilaga.

16 Sid 16/22 Kommunstyrelsen 103, bilaga LÅNGÖ VATTEN: ANSLUTNING TILL KOMMUNALT VATTEN Kst 103 Långö Vatten är en förening under blivande varande vars medlemmar önskar bygga en vattenledning till Långö för att förse ett antal fastigheter med vatten. Stamledningen som föreningen bygger önskar representanterna för Långö Vatten, Lars Aldegren och Erik af Ugglas, ansluta till kommunens stamvattenledning. Kommunteknikern ser inga tekniska hinder för detta projekt. Förslag: Kommunstyrelsen godkänner att föreningen Långö Vattens stamvattenledning kopplas in i kommunens stamvattenledning under förutsättning att projektet genomförs i linje med inlämnade och av Dan Engblom framtagna handlingar. Därtill ska projektet hålla kommunal standard och föreningen ska hantera ledningen under samma premisser som gäller Geta kommuns vattenledningar. Vidare beslutas att de fastighetsägare som ansluter sina fastigheter till föreningen Långö Vattens stamvattenledning behöver teckna anslutningsavtal med kommunen. Dock utgår ingen anslutningsavgift för detta då stamledningsetappen inte ligger hos Geta kommun. Vattenleveransvillkoren gäller så som de är med undantag för de delar där Geta kommun inte kan ansvara för stamvattenledningen hos föreningen. Kommunteknikern ges i uppdrag att ta fram avtalet i linje med samma modell som använts för Norrviks Vattenförening.

17 Sid 17/22 Kommunstyrelsen 104, bilaga Socialnämnden AVTAL OM UTBILDNING INOM BARNSKYDDETS FAMILJEVÅRD SocN 35 Bilaga 5: Avtal om utbildning för barnskyddets familjevård jämte bilagor Rädda barnen har den inkommit med förslag gällande avtal om utbildning för barnskyddets familjevård. Landskapslag om tillämpning av familjevårdarlagen (2015:18) trädde i kraft den Lagen stadgar ( 7) att kommunerna hädanefter skall ordna den förberedande utbildningen för familjehemmen samt tillse att familjehemmen får den arbetshandleding och fortbildning som arbetet kräver. Socialchefen bedömer andra möjligheter/alternativ att ordna motsvarande utbildning som obefintliga. Rädda barnens avtal bygger på samtliga kommuners deltagande och de önskar kommunens skriftliga godkännande senast den Avtalstiden är 1 år och 5 månader med möjlighet till förlängning efter gemensam utvärdering. Rädda barnen kommer i enlighet med avtalet att (1) ordna lagstadgad utbildning för familjehem i form av en förberedande utbildning för nya familjevårdare samt (2) en utbildning för familjevårdare ned gällande uppdragsavtal och samtidig fortbildning för barnskyddets socialarbetare. Utöver detta kommer Rädda barnen att (3) ordna frivilligt stöd i form av nätverk (bl.a. nätverksträffar för familjehem och stödfamiljer) Avtalet inkluderar en miniminivå enligt lagen: kommunerna behöver utbilda nya familjehem och redan aktiva familjehem har också rätt till utbildning. Ytterligare specificerad utbildning för specifika familjehem kan också ordnas, men detta enligt skild överenskommelse (och kostnad). KOSTNADER FÖR KOMMUNEN Utbildningar 206 * Frivilligt stöd i form av nätverk: 0 Deltagaravgift 150 per aktivt familjehem *Kommunen deltar procentuellt utifrån andelen barn och unga i respektive kommun (0-17 år, ÅSUB 2013). Deltaragarvgiften 150 /familjehem tillkommer och kan komma att minska summan om 206. Fakturering sker under Kommunen har idag mycket svårt att rekrytera såväl familjehem som stödfamiljer, trots aktiva försök i form av t.ex. annonsering i dagstidning. Stödet till familjehemmen under åren har främst bestått av handledning av socialkansliets personal samt som köptjänst. Behovet av utbildning, för både familjehem och socialarbetare, är stort. Att vara familjehem är ett tidvis tungt och krävande arbete, behovet av stöd och utbildning är viktigt för att man skall orka fortsätta.

18 Sid 18/22 Socialchefen är kommunens kontaktperson gällande familjevård (SocN ) och ställer sig ytterst positiv till att förbinda sig till punkterna 1-4 i avtalet (kommunerna förbinder sig att). Behov av nya familjehem finns i kommunen. Förslag: Socialnämnden förordar godkännande av avtal om stöd inom barnskyddets familjevård. Inför budget 2016 upptas medel för ändamålet om totalt 200. Ärendet överförs till kommunstyrelsen för vidare behandling. Socialnämnden beslöt enhälligt enligt förslag. Kst 104 Socialnämnden förslår att bifogat avtal om utbildning inom barnskyddets familjevård godkänns. Förslag: Kommunstyrelsen godkänner bilagt avtal och ger kommundirektören i uppdrag att signera detsamma.

19 Sid 19/22 Kommunstyrelsen 105, bilaga UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV: AB NOTBERG Kst 105 Förslag: Landskapsregeringen inbegär Geta kommuns utlåtande över AB Notbergs ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom enligt ÅLR 2015/5900. Utlåtandet bör vara landskapsregeringen tillhanda senast 22 juni. Geta kommunstyrelse ser utifrån lokala förutsättningar och aspekter inga hinder mot ansökans beviljande och förordar därmed inför Ålands landskapsregering att jordförvärvstillstånd beviljas.

20 Sid 20/22 Kommunstyrelsen 106 Skolnämnden INFÖRANDE AV DELTIDSPLATSER INOM FRITIDSHEMSVERKSAMHETEN SkolN 20 Skolföreståndare Marianne Häggblom vill uppmärksamma skolnämnden på behovet av deltidsplatser inom fritidshemsverksamheten. För närvarande finns det i Geta kommun endast möjlighet till heltidsplats inom fritidshemsverksamheten. Men enligt Marianne finns det även en efterfrågan på deltidsplatser. Om skolnämnden vill att fritidshemsverksamheten närmare skall motsvara användarnas behov kan man föreslå inför kommunstyrelsenatt deltidsplats inom fritidshemsverksamheten på 60 % av heltid införs. I praktiken betyder det att du kan välja mellan tre eller fem dagar fritidshemsverksamhet per vecka. För närvarande använder sig Geta kommun av den i barnomsorgslagen fastslagna maxtaxan vilken är 230 euro per barn och månad för heltidsomsorg inom barnomsorgen. Avgiften för fritidshemsverksamhet är 149,50 /månad vilket motsvarar barnomsorgens halvdagsavgift eller 65 % av heltidsavgiften. Fritidshemsavgiften för 60 % fritidshemsverksamhet skulle då maximalt bli 89,70 euro. Samtliga avgifter är inkomstbeprövade. Kommunens taxor och avgifter fastslås årligen av kommunfullmäktige i samband med att skattöret fastställs för kommande budgetår. Enligt barnomsorgslagen 18 är kommunen skyldig att ordna fritidshemsverksamhet för de barn som går i åk 1 och 2 då vårdnadshavarna förvärvsarbetar, studerar eller är arbetssökande. Personal skall finnas på plats från måndag-fredag under skolårets arbetsdagar från det att eleverna slutar till kl Under vårterminen är det tre barn som deltar i fritidshemsverksamheten och under höstterminen 2015 har fyra barn anmält sig till fritidshemsverksamheten i kommunen. Av dem finns det ett barn som skulle klara sig med deltidsplats. Ev. kunde en sådan möjlighet locka ytterligare barn till fritidshemsverksamheten. Personalkostnaderna för fritidshemsverksamheten beräknas år 2015 att uppgå till euro. Inkomsterna från fritidshemsavgifterna beräknas bli 1195 euro vilket ger en täckningsgrad på ca 6%. SD:s förslag: Skolnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att deltidsplatser på 60 % av heltid införs inom fritidshemsverksamheten fr.o.m. augusti Fritidshemsavgiften för 60 % av heltid fastställs till maximalt 89,70 euro per månad och barn. I samband med att taxor och avgifter för 2016 behandlas införs en tvågradig skala för fritidshemsavgifter så att föräldrarna kan välja mellan fritidshemsverksamhet på heltid eller på 60 % av heltid. Kst 106 Skolnämnden föreslår att deltidsplatser, 60%, kan nyttjas för fritidshemsverkamheten i Geta kommun förutom de 100% som endast erbjuds idag.

21 Sid 21/22 Förslaget väntas ge ökad nyttjandegrad av fritidshemsverksamheten till samma kostnad. Förslag: Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att deltidsplatser på 60 % av heltid införs inom fritidshemsverksamheten fr.o.m. augusti Fritidshemsavgiften för 60 % av heltid fastställs till maximalt 89,70 euro per månad och barn. I samband med att taxor och avgifter för 2016 behandlas införs en tvågradig skala för fritidshemsavgifter så att föräldrarna kan välja mellan fritidshemsverksamhet på heltid eller på 60 % av heltid.

22 Sid 22/22 Kommunstyrelsen 107, bilaga MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING Kst 107 Mötet förklaras avslutat kl 20:20. Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning bifogas protokollet.

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 13 juli 2015 kl. 19:00-21:45 Kommunkansliet, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande X Kjell Berndtsson, KST-viceordförande X Camilla Andersson

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 25 mars 2013 kl. 19:00-21:50 Kommunkansliet i Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande X Kjell Berndtsson, KST-viceordförande X Camilla Andersson

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 10 februari 2014 kl. 19:00-19.30 Kommunkansliet i Geta skola, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 13 april 2015 kl. 19:00-19.10 Kommunkansliet, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande Camilla Andersson

Läs mer

GETA KOMMUN BALANSBOK 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT

GETA KOMMUN BALANSBOK 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT GETA KOMMUN BALANSBOK VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT Godkänd av kommunfullmäktige den XX.6.2009 Geta kommun bokslut G E T A K O M M U N S B O K S L U T 2 0 0 8 B A L A N S B O K KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 KOMMUNSTYRELSEN. Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00. Kommungården i Finström.

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 KOMMUNSTYRELSEN. Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00. Kommungården i Finström. FINSTRÖMS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 Nr 11 Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00 Plats Närvarande Kommungården i Finström Ledamöter: Höglund Roger, ordf. Lindblom Regina,

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 6/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 15.11.2011, kl.19.30-21.55 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Andersén Jens, ordförande Andersson

Läs mer

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 KOMMUNENS ORGANISATION... 6 RÄKENSKAPSPERIODENS

Läs mer

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd Nr 3/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare x Ekström Christian, vice ordförande x

Läs mer

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 KOMMUNENS ORGANISATION... 6 RÄKENSKAPSPERIODENS

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN BUDGET OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2015-2017. Förslaget uppgjort av kommunstyrelsen den 30.12.2014

HAMMARLANDS KOMMUN BUDGET OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2015-2017. Förslaget uppgjort av kommunstyrelsen den 30.12.2014 HAMMARLANDS KOMMUN BUDGET OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2015-2017 Förslaget uppgjort av kommunstyrelsen den 30.12.2014 Antagen och godkänd av kommunfullmäktige den 15.1.2015 HAMMARLANDS KOMMUN Innehållsförteckning

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK

HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK 2014 HAMMARLANDS KOMMUN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 1 1. KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGARNA I DEN... 3 1.1. KOMMUNFULLMÄKTIGE... 3 1. 2. KOMMUNSTYRELSEN...

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22-37 14.03.2013 1 Sammanträdestid: 18.30-20.15 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu Numminen Ingmar Engblom

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 12-22 11.02.2014 1 Sammanträdestid: 19.45-21.35 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Torbjörn Engman,ordförande Åke Sundman, viceordf. Agneta Enqvist Satu

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK

HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK 2013 HAMMARLANDS KOMMUN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 1 1. KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGARNA I DEN... 3 1.1. KOMMUNFULLMÄKTIGE... 3 1. 2. KOMMUNSTYRELSEN...

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid Tisdagen den 5 maj 2015 kl. 19.00-19.45 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 11/2010 1 Sammanträdestid Måndagen den 27.9.2010, kl.18.00-19.25 Sammanträdeslokal Kommunkansliet i Björby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Marika

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2013. Sammanträdesdatum 18.3.2013. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2013. Sammanträdesdatum 18.3.2013. Organ Kommunstyrelsen Nr 6/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Fjärde upplagan, augusti 2013 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna handbok

Läs mer

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs 15.06.2015 55 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs Beslutande Back, Eivor Backlund, Christian Berger, Helena Björklund, Mats Björkskog, Nils-Erik

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 15.01.2015 Socialnämnden 22.01.2015 1-23 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 15.01.2015 Socialnämnden 22.01.2015 1-23 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 15.01.2015 Socialnämnden 22.01.2015 1-23 Sammanträdestid Torsdagen den 22 januari 2015 kl. 18.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

29.01.2008 1. Åkerberg, Carola - ledamot. Andersson Monica Grannas, Mikael Linde, Sune Sjövall, Edgar. Mikael Grannas

29.01.2008 1. Åkerberg, Carola - ledamot. Andersson Monica Grannas, Mikael Linde, Sune Sjövall, Edgar. Mikael Grannas 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 29 januari 2008 kl. 18:00 20:15 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Mattsson, Jean-Erik ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Nr 6/2010 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.25-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Ersättare x Karlsson Runar, vice ordförande - Söderlund

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

1. Förbundsdirektörens förslag till budget 2014 jämte planåren 2015-2016 2. Avtalsförslag Fixtjänst

1. Förbundsdirektörens förslag till budget 2014 jämte planåren 2015-2016 2. Avtalsförslag Fixtjänst AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Tisdag 29 oktober 2013, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 84 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 3 85 Protokolljustering...

Läs mer

B U D G E T F Ö R F Ö G L Ö K O M M U N F Ö R Å R 2 0 1 3

B U D G E T F Ö R F Ö G L Ö K O M M U N F Ö R Å R 2 0 1 3 B U D G E T F Ö R F Ö G L Ö K O M M U N F Ö R Å R 2 0 1 3 2011 2012 2013 Bokslut Budget Budget Invånarantal 580 580 577 Skatte % 17,25 17,25 17,25 Skatteintäkter, 1000 euro 1) 2) 3) 1.947 1.731 1.811 Årsbidrag,

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Torsdag kl. 09:30 12.10 Sammanträdesplats: Rest. Attila, Yliopistonkatu 38, Tammerfors Anmärkning: Sammanträdet ajournerades kl. 9.35 och återupptogs kl. 10.00. Närvarande/beslutande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer