Tal av Herman Van Rompuy, Europeiska rådets ordförande, på Handelshögskolan i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tal av Herman Van Rompuy, Europeiska rådets ordförande, på Handelshögskolan i Stockholm"

Transkript

1 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 4 maj 2012 (OR. en) EUCO 82/12 PRESSE 192 PR PCE 70 Tal av Herman Van Rompuy, Europeiska rådets ordförande, på Handelshögskolan i Stockholm Det är ett nöje att få tala här i Stockholm och dela med mig av några tankar om Europas och euroområdets framtid, just när jag är på väg att inleda min andra mandatperiod som ordförande i Europeiska rådet. Det blir också min sista period, för den så kallade permanenta ordföranden får inte bli alltför permanent! Det är ett nöje att tala i denna framstående skola där så många av de bästa svenska ekonomerna, företagsledarna och politikerna har utbildats bland dem många nobelpristagare och Dag Hammarskjöld. Som ung man läste jag hans dagbok. Den gav mig mycket inspiration på den tiden. (Som tonåring såg jag Ingmar Bergmans filmer. Jag visste hur det var i Sverige utan att någonsin ha besökt landet.) Jag känner mig desto mer hemma här som jag själv har studerat ekonomi och är son till en professor i ekonomi! Mitt andra ämnesområde var filosofi. Jag vill inte avskräcka dem av er som studerar ekonomi, men när jag under de senaste två åren har försökt råda bot på den ekonomiska krisen i Europa har det ibland varit svårt att avgöra vilket av de två ämnena som varit mest användbart...! Som några av er kanske känner till skriver jag också haikudikter. Jag är inte en politisk poet, utan en poetisk politiker. Det är ett tidsfördriv mellan de politiska aktiviteterna. Varken mer eller mindre. P R E S S R u e d e l a L o i B E B R Y S S E L T f n : F a x : EUCO 82/12 1

2 I det avseendet är jag en stor beundrare av den store poeten Tomas Tranströmer. Av hans kraftfulla språk. Jag glömmer aldrig när jag första gången läste hans berömda dikt Romanska bågar. Där... "inne i den väldiga romanska kyrkan ( ) i halvmörkret ( ) en ängel utan ansikte omfamnade mig och viskade genom hela kroppen: 'Skäms inte för att du är människa, var stolt! ' " (Jag vill inte citera mer Det gör säkert ont i svenska öron att höra en översättning av denna stora nationalpoet ) Många i Sverige har betraktat skuldkrisen på avstånd. Samtidigt vet ni så väl att det som händer i ett land i Europa också påverkar alla de andra. Det ömsesidiga beroendet är den viktigaste lärdomen från finanskrisen. Det ömsesidiga beroendet, och den politiska konsekvensen: det gemensamma ansvaret. Detta ömsesidiga beroende är särskilt starkt mellan euroländerna, men också därutöver. Ett underskott i Grekland, en bankkris i Irland, en recession i Estland kan påverka alla grannar, alla ekonomier i unionen. Innan jag går närmare in på krisens ekonomiska aspekter och hur det går att ta sig ur den, skulle jag vilja lyfta fram den politiska sidan. Detta ömsesidiga beroende är när allt kommer omkring inte någon oavsiktlig följd av vårt agerande. Nej, det var ett viktigt motiv till att ena Europa redan från början! Att knyta ekonomierna och samhällena på vår kontinent ännu närmare varandra. Att stärka banden mellan grannar och forna fiender för att kunna uppnå i grunden politiska mål: Fred mellan staterna. Välstånd för medborgarna. Makt (eller inflytande) för Europa i världen. Ett ord om freden. Jag är medveten om att detta mål kan framstå som mindre viktigt mot bakgrund av Sveriges egen historia. Ni lyckades hålla er utanför de katastrofala världskrigen under den första hälften av 1900-talet, som ödelade så många europeiska liv och städer. Svenskarna har alltid varit aktiva köpmän och resenärer, men när ni gick med i unionen 1995 hade ert land varit politiskt neutralt i 180 år! (Visst, efter att innan dess ha varit en aktiv militär makt på kontinenten.) Denna nutidshistoria gör ändå Sverige till ett undantag. För de flesta har Europa varit (eller är) förankrat i fred och stabilitet. Så är det för Tyskland, Frankrike och de andra grundarländerna efter andra världskriget. Så är det för Grekland, Spanien och Portugal efter diktaturernas fall. Så är det för de tidigare kommunistiska länderna och för länderna på västra Balkan. Självklart vet jag mycket väl att idén om Europa som en garanti för fred inte framstår som lika övertygande för de yngre generationerna i Västeuropa, eller i Sverige. Allt detta verkar ligga för långt tillbaka i tiden; ett minne som har blivit historia. Ändå formas Europa fortfarande av de här underliggande krafterna och motiven. Så är det också för euron. Det var inte bara ekonomiska motiv som låg bakom införandet av den gemensamma valutan. Naturligtvis var det ur ekonomisk synvinkel förnuftigt att så snart den inre marknaden var inrättad också skaffa en gemensam valuta. Men sammanslagningen av nationella valutor är ett i grunden politiskt steg som kräver mer än en god idé. EUCO 82/12 2

3 De europeiska ledarna fattade beslutet i december 1989 eller en månad efter Berlinmurens fall, den tveklöst största geopolitiska omvälvningen på kontinenten sedan Det var det ögonblicket, utsikterna till ett återförenat Tyskland, som fick tanken att skärpas. Genom att ge upp D-marken övertygade Tyskland sina grannar, och särskilt Frankrike, om att landets framtid låg i Europa. Så beslutet om att skapa en gemensam valuta handlade minst lika mycket om krig och fred i Europa som om Robert Mundells teori om optimala valutaområden! Det är därför så mycket har stått och står på spel under de senaste två årens statsskuldskris. När euroområdets ledare deklarerar att de kommer att göra "allt som krävs" för att upprätthålla den finansiella stabiliteten i euroområdet (som vi har gjort åtskilliga gånger vid toppmöten) är det väldigt enkelt: vi menar det. I euroområdet håller vi ihop, "i vått och torrt". Våra åtgärder har haft tre syften stoppa krisen, se till att nya kriser inte uppstår, samt lägga grunden för framtida tillväxt och sysselsättning. När jag tillträdde mitt ämbete i början av 2010, kort efter det att den grekiska krisen bröt ut, upptäckte jag att verktygslådan var tom. Stabilitets- och tillväxtpakten för budgetövervakning var försvagad, det fanns ingen makroekonomisk övervakning över huvud taget och inga räddningsfonder som kunde dämpa finanskrisen. Vi var tvungna att utforma alla dessa instrument mitt uppe i en kris. Det var som att bygga en livbåt ute till havs. Och det gjorde vi. Jag minns mycket väl mitt första Europeiska råd, i februari En timme innan toppmötet inleddes kom den franska presidenten och den tyska kanslern in på mitt kontor och det var tydligt att de inte var överens. Detta var i början av Greklandskrisen. När Frankrike och Tyskland är överens protesterar de andra förstås ibland eller tycker att beslut påtvingas dem. Utomstående bedömare tenderar att underskatta det stora avstånd som vanligtvis föreligger mellan startpositionerna. För att få till stånd en överenskommelse mellan Frankrike och Tyskland krävs både arbete och kompromisser, och ofta måste hjälp hämtas från Bryssel eller andra huvudstäder... Men folk klagar även när de två inte kommer överens. I februari 2010 stod vi inför ett svårt problem. Kunde vi göra något för att hjälpa ett land som löpte risk att gå i konkurs, och i så fall vad? Vi kom fram till en kompromiss, som först skisserades under informella samtal på mitt kontor och som fick sin slutliga form en timme senare med samtliga 27 ledare. Den byggde på de två principer som har styrt alla fortsatta åtgärder under krisen: ansvarstagande och solidaritet. Ansvarstagande från varje regering för att skapa ordning och reda i det egna huset. Solidaritet från alla när euroområdets finansiella system i dess helhet står på spel. EU har ofta kritiserats för att ha tagit itu med krisen alltför långsamt och räddhågset. Men när man lägger ihop alla de steg vi har tagit under loppet av två år blir det sammantaget ett språng framåt. Striktare kontroll av budgetar och skuldnivåer, bättre överblick över bubblor och obalanser, en permanent brandvägg och räddningsfonder, och djärva reformer som genomförts av länder som står under tryck från marknaden eller tar emot EU-stöd. På många sätt har unionens ekonomiska styrning utvecklats så mycket under de senaste två åren att den knappt går att känna igen. Dessutom har vi ännu bara sett början av resultaten av många av dessa reformer. EUCO 82/12 3

4 En viktig sak är att de inte bara har resulterat i starkare institutionellt tryck på att hålla underskotten under kontroll; de har också lett till ett ökat grupptryck bland Europas ledare. Alla kolleger är nu väl medvetna om att ett lands misslyckande eller framgång kan ändra utsikterna för alla. Detta gör att diskussionen mellan ledarna vid Europeiska rådet får en ny intensitet. Och jag ser det som min plikt att påminna kollegerna vänligt men bestämt om deras enskilda löften och gemensamma åtaganden. Sverige har deltagit i dessa ansträngningar för att stabilisera situationen i euroområdet. Redan 2010 gick er regering med på att använda EU:s budget som en del av räddningspaketen. För två månader sedan undertecknade er regering finanspakten. Ni lovade också att bidra till det irländska räddningspaketet och gick med på att indirekt stötta euroområdet genom att bidra med minst 10 miljarder dollar till IMF. Vi uppskattar dessa ansträngningar som ett tecken på tydligt åtagande och politisk vilja gentemot Europa. Sverige fick förstås tidigt känna av det ömsesidiga beroende som jag nämnde, redan under finanskrisen Ert banksystem blev lidande, särskilt på grund av sitt stora beroende av de baltiska länderna. Men förtroendet återställdes, bl.a. tack vare åtgärder på europeisk nivå. Europeiska centralbanken gav exempelvis i mitten av år 2009 ett lån på 3 miljarder till Riksbanken i syfte att bidra till att garantera finansiell stabilitet. EU och IMF utarbetade ett program för Lettland vilket hjälpte er granne att rida ut stormen. Euroområdets länder tillhör de länder till vilka ni exporterar mest. Trots dessa nära band förefaller det som att medlemskapets och den inre marknadens fördelar ibland går obemärkta förbi... En svag extern efterfrågan är ett av skälen till Sveriges nyligen försämrade tillväxtutsikter och växande arbetslöshet. Det är alltså lika mycket i Sveriges som i euroområdets intresse att vi snabbt kan lämna den nuvarande situationen bakom oss och fullt ut inrikta oss på att stimulera tillväxten. Enligt min uppfattning har också euroområdet mycket att lära av Sverige. Vid Europeiska rådets möten har statsminister Fredrik Reinfeldt mer än en gång delat med sig av Sveriges erfarenheter från den ekonomiska krisen i början av 1990-talet, då det visade sig att beslutsamma åtgärder för att hantera bankkrisen och strukturera om ekonomin lönade sig. Tjugo år av en exemplarisk finanspolitik har gjort det möjligt för er att effektivt dämpa den senaste krisens chockeffekter. Ert land har slutligen och detta är en viktig punkt varit en pionjär när det gäller att anpassa regleringen av finanssektorn till dagens verklighet med större finansiell integration. Ni har visat vägen genom att långt före alla EU-krav inrätta tillsynskollegier. Det krävs emellertid ännu mer, och jag menar att en integration av policyn för finanssektorn är det område där det mest brådskar för vår union med ytterligare framsteg. Att bevara euroområdets stabilitet har varit det allt överskuggande målet under de senaste två åren, och vi är ännu inte utom fara. Men detta kan bara vara ena halvan av vårt arbete. Stabilitetens ultimata mål är tillväxt. Detta är en paradox. Euroområdets stabilitet är inte ett mål i sig själv. Tillväxt och sysselsättning är och har alltid varit en grundläggande angelägenhet för oss, och Sverige har alltid inom unionen varit en stark förespråkare för detta. EUCO 82/12 4

5 Det är mycket som står på spel. Tillväxt, kvalitativ tillväxt, är den mest övertygande reaktionen på de umbäranden och det pyrande missnöje som den ekonomiska krisen har gett upphov till, och jag behöver inte förklara riskerna med populism och faktabefriad politik. Alla regeringar vet att de måste se till att de offer som görs är värda ansträngningen. Faktum är att vi inom EU under alla krisåren aldrig upphörde att arbeta för tillväxt, för handel, för innovation, för arbetsmarknadsreformer, för bankkrediter... Men det är också ett faktum att den makroekonomiska politikens möjligheter att på kort sikt stimulera tillväxten är begränsade; våra finanspolitiska och penningpolitiska instrument mobiliserades till fullo under krisen. Detta är anledningen till att strukturreformer är det främsta hjälpmedel som står till vårt förfogande. Deras effekter varken är eller kan vara omedelbara, men med tiden kommer de att göra skillnad och i sinom tid skapa arbetstillfällen. Vi har redan kommit en bra bit på väg. Under de senaste åren har det runtom i Europa fattats modiga beslut som har gått emot egenintressen av alla slag: inom finansvärlden, inom energisektorn, på arbetsmarknaden och i skyddade sektorer. Många kolleger har tagit tjuren vid hornen. Spanien och Portugal har gjort sina arbetsmarknader mer flexibla. Grekland har drastiskt skurit ner på pensioner och löner inom den offentliga sektorn, i vissa fall med mer än 20 procent. Finland och många andra har skatteväxlat från skatt på arbete. Italien har öppnat upp slutna yrken, och Polen har minskat byråkratin för företagsetableringar och företag. De baltiska staterna, vilka som ni vet var bland de hårdast drabbade i världen, har vidtagit drastiska åtgärder. I dag är tillväxten tillbaka, och ingenstans i Europa stiger sysselsättningsnivåerna snabbare än i Litauen, Lettland och Estland. Och detta med system med fasta växelkurser. Mycket av detta arbete för att förbättra konkurrenskraften har gjorts av de enskilda medlemsstaterna. En del av arbetet för att skapa en tillväxtvänlig miljö kan vi bara göra tillsammans, på EU-nivå. Detta är uppenbarligen fallet när det gäller marknaderna, oavsett om det är fråga om att komplettera EU:s inre marknad eller säkerställa ett rättvist tillträde för våra företag till nya marknader utomlands via de handelsavtal som vi förhandlar fram på unionens vägnar. Sverige har dragit mycket stor nytta av de möjligheter som den inre marknaden erbjuder era entreprenörer. Även om ni exporterar varor över hela världen, är det Europa som är er hemmamarknad. En motor för tillväxt och arbetstillfällen Vi arbetar även tillsammans i fråga om innovation och när det gäller att utforska nya områden inom informations- och kommunikationsteknik och sådana kreativa industrier som musik och design. Inrättandet av ett efterlängtat europeiskt patent kommer att vara avgörande. För närvarande är patenteringskostnaderna 20 gånger högre i Europa än i USA eller Japan. I dag är vi närmare än någonsin till att nå en överenskommelse, något som jag arbetar på tillsammans med rådets danska ordförandeskap och som skulle minska dessa kostnader med 80 %. Våra gemensamma europeiska finansieringsinstrument kan också spela en nyckelroll för att se till att innovativa idéer blir verklighet. Europeiska investeringsbanken är en viktig partner när det gäller att utveckla transportprojekt och projekt för förnybar energi eller när det gäller att finansiera ambitiös forskning eller digitala nät. EUCO 82/12 5

6 Vi arbetar för att se till att den kan utöka sin roll där det mest behövs. Med en ökning av kapitalet på 10 miljarder skulle bankens totala utlåningskapacitet nå 60 miljarder i nya lån under de kommande tre åren, vilket skulle möjliggöra nya investeringar på upp till 180 miljarder euro. Ett sådant stöd kan hjälpa länder och regeringar att växa sig ur krisen. Även vår gemensamma EU-budget bör inriktas på innovation. Före årets slut kommer vi att fastställa dess omfattning för (vilket är en av de frågor som jag kommer att diskutera med statsminister Fredrik Reinfeldt senare i dag). Detta är ett unikt tillfälle att omvandla denna budget till ett verktyg för framtida tillväxt. Jag vill även förvissa mig om att medlemsstaterna inte bara tänker på nettobidrag eller nettointäkter utan även tar med i beräkningen vidare europeiska intressen. Det finns även mycket som vi kan göra för att se till att vår arbetskraft förblir den mest kvalificerade i världen. I Europeiska unionen som helhet finns det ca 25 miljoner arbetslösa men även mer än 2 miljoner lediga jobb! Låt oss vara konkreta. Vad kan vi göra för en 18-åring i Spanien, Slovakien... eller Sverige? För det första: investera i utbildning och överbrygga klyftan mellan klassrum och arbetsplats. För det andra måste vi göra det lättare för ungdomar att få in en första fot i arbetslivet: lärlingsutbildningar, arbetslivserfarenhet och första riktiga anställningsavtal. Den tid då man behöll samma jobb livet ut är förbi, så alla bör åtminstone få en rättvis första chans. För det tredje måste vi göra det lättare för människor att ta sig dit jobben finns. Medborgarna kan redan nu konsultera lediga platser inom hela EU tack vare en webbplats som lanserats av kommissionen. Sammanfattningsvis: Vårt mål är klart och tydligt och delas av alla. Europa måste fortsätta att för alla sin medborgare vara en verkligt attraktiv kontinent där människor vill bo och arbeta, skapa välstånd och spendera sina tillgångar. Detta är också vad våra globala partner väntar sig av oss. När jag representerar Europeiska unionen vid exempelvis G20-toppmöten, tittar de på oss på samma sätt som vi tittar på dem. Alla måste skapa ordning och reda i det egna huset. I det avseendet kräver Europeiska unionens trovärdighet i världen att vi får ordning på ekonomin. Men vi förväntar oss också att våra partner, såsom USA och Kina, tar itu med sina egna obalanser och utmaningar. Till dem som har förutspått det europeiska projektets undergång har jag detta att säga: vi måste givetvis vara medvetna om utmaningar och problem, men hittills har kriser den nuvarande och andra lett till mer och inte mindre integration. Till syvende och sist vet Europas regeringar, ibland motvilligt, att de måste arbeta tillsammans för att säkra sina medborgares välstånd och säkerhet. De vet att vi tillsammans har något speciellt att försvara. I världen i stort är Europa en unik kontinent. Vi är ett levande bevis på att det är möjligt att kombinera välstånd och social rättvisa, att ha ett effektivt beslutsfattande och demokratisk ansvarighet samt att vara en attraktiv plats att arbeta och leva på. Detta är också en fråga om inställning. För att parafrasera den kloke Tomas Tranströmer: Skäms inte för att du är europé, var stolt! EUCO 82/12 6

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Oberoende årlig tillväxtöversikt för 2013 ECLM-IMK-OFCE

Oberoende årlig tillväxtöversikt för 2013 ECLM-IMK-OFCE Oberoende årlig tillväxtöversikt för 2013 ECLM-IMK-OFCE Sammanfattning Fyra år efter den stora recessionens början befinner sig euroområdet fortfarande i kris. BNP och BNP per capita ligger under nivån

Läs mer

Oordnad upplösning av skuldkrisen i euroområdet alltför kostsam

Oordnad upplösning av skuldkrisen i euroområdet alltför kostsam Konjunkturläget december 2011 33 FÖRDJUPNING Oordnad upplösning av skuldkrisen i euroområdet alltför kostsam I denna fördjupning beskrivs det euroländerna redan gjort för att hantera skuldkrisen i euroområdet

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

En kort guide om euron

En kort guide om euron En kort guide om euron Ekonomi och finans Om euron Euron såg dagens ljus 1999, men användes först bara på lönebesked, räkningar och fakturor. Den 1 januari 2002 började eurosedlar och euromynt för första

Läs mer

Möjligheter och framtidsutmaningar

Möjligheter och framtidsutmaningar Möjligheter och framtidsutmaningar Peter Norman, finansmarknadsminister Terminsstart pension, 8 februari 101 100 Djupare fall och starkare återhämtning av BNP jämfört med omvärlden BNP 101 100 101 100

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

EUROPA 2020 DEN EUROPEISKA TERMINEN. Magnus Astberg Europeiska Kommissionen Representationen i Sverige

EUROPA 2020 DEN EUROPEISKA TERMINEN. Magnus Astberg Europeiska Kommissionen Representationen i Sverige EUROPA 2020 DEN EUROPEISKA TERMINEN Magnus Astberg Europeiska Kommissionen Representationen i Sverige Bakgrund till Europa 2020-strategin och den europeiska planeringsterminen Den europeiska terminen,

Läs mer

Mats Persson. Den europeiska. skuldkrisen. SNS Förlag

Mats Persson. Den europeiska. skuldkrisen. SNS Förlag Mats Persson Den europeiska skuldkrisen SNS Förlag SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507 025 25 info@sns.se www.sns.se SNS Studieförbundet Näringsliv och Samhälle

Läs mer

Vad handlar eurokrisen om?

Vad handlar eurokrisen om? Vad handlar eurokrisen om? U. Michael Bergman Københavns Universitet Presentation på konferens för undervisere 18 september 2018 Vad är problemet i Europa idag? Statsfinansiell kris i Grekland (stor och

Läs mer

Europa i ett nötskal

Europa i ett nötskal Europa i ett nötskal Vad är Europeiska unionen? Den är europeisk Den är en union = unionen ligger i Europa. = den förenar länder och människor. Kom så tar vi en närmare titt. Vad har alla européer gemensamt?

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 18.3.2015 2014/2210(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Familjeföretag i Europa (2014/2210(INI)) Utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel den 21 augusti 2013 Europaparlamentets eurobarometer (EB79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik CMI/Digital Vision Europeiska kommissionen 1 Var kan jag söka arbete? Den fria rörligheten

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU. Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011

Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU. Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011 Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011 Varför samordning på EU-nivå? 1. Externaliteter i förhållande till andra länder - kapitalförluster för långivare - behov

Läs mer

Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013

Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013 Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013 Finanskrisens händelser dramatiska, men var de aldrig tidigare skådade? We came very, very close to a global financial meltdown

Läs mer

En investeringsplan för Europa

En investeringsplan för Europa En investeringsplan för Europa Den goda triangeln INVESTERINGAR STRUKTUR- REFORMER BUDGETANSVAR 1 En investeringsplan för Europa MOBILISERA FINANSIERING FÖR INVESTERINGAR Kraftigt stöd till strategiska

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Krisen i ekonomin. Roger Mörtvik 2012-02-16

Krisen i ekonomin. Roger Mörtvik 2012-02-16 Krisen i ekonomin Roger Mörtvik 2012-02-16 Krisen utlöstes i september 2008 Investmentfirman Lehman Brothers går omkull vilket blir startskottet på en global finanskris Men grunderna till krisen var helt

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Budgetöverskott i Sverige. Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011

Budgetöverskott i Sverige. Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011 Budgetöverskott i Sverige men budgetkris i vår omvärld Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011 Finansiellt sparande, procent av BNP 2009 2010 2011 Belgien -6,0-4,2-3,9 Frankrike -7,5-7,0-5,8 Grekland

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

Svensk finanspolitik 2013

Svensk finanspolitik 2013 Svensk finanspolitik 2013 Finanspolitiska rådets rapport Pressträff 15 maj, 2013 Rådets uppgift Rådets uppgift är att följa upp och bedöma måluppfyllelsen i finanspolitiken och i den ekonomiska politik

Läs mer

Eurokrisen. Lars Calmfors Folkpartiets ledning 23 oktober 2011

Eurokrisen. Lars Calmfors Folkpartiets ledning 23 oktober 2011 Eurokrisen Lars Calmfors Folkpartiets ledning 23 oktober 2011 När bör krisländer stödjas? Solvens eller likviditetsproblem? Insolvens: Framtida primära budgetöverskott räcker inte för att klara räntor

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Finansmarknadsminister Peter Norman Statskontorets förvaltningspolitiska dag 9 april 2014 Internationell återhämtning - men nedåtrisker

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

RP 337/2014 rd. gäller det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentets

RP 337/2014 rd. gäller det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentets RP 337/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Anförande av Regionkommitténs ordförande Mercedes Bresso. Konferens. Anordnad av ReK och Malmö kommun. Malmö, den 4 oktober 2011 Inledningssession

Anförande av Regionkommitténs ordförande Mercedes Bresso. Konferens. Anordnad av ReK och Malmö kommun. Malmö, den 4 oktober 2011 Inledningssession Ordförandens kansli Bryssel den 3 oktober 2011 GSPI Anförande av Regionkommitténs ordförande Mercedes Bresso Konferens "Mot Rio+20 lokala och regionala åtgärder för en grön ekonomi" Anordnad av ReK och

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

PRESS EUROPEISKA RÅDET ORDFÖRANDEN. Paris den 13 mars 2012 (OR. fr) EUCO 48/2/12 REV 2 PRESSE 109 PR PCE 40

PRESS EUROPEISKA RÅDET ORDFÖRANDEN. Paris den 13 mars 2012 (OR. fr) EUCO 48/2/12 REV 2 PRESSE 109 PR PCE 40 EUROPEISKA RÅDET ORDFÖRANDEN Paris den 13 mars 2012 (OR. fr) EUCO 48/2/12 REV 2 PRESSE 109 PR PCE 40 "Tillväxt och sysselsättning i Europa och i Frankrike: på väg mot en konkurrenskraftig världsdel" Tal

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Eurokrisen: för och nackdelar med olika strategier. Lars Calmfors Finansutskottet och Sieps 13 oktober 2011

Eurokrisen: för och nackdelar med olika strategier. Lars Calmfors Finansutskottet och Sieps 13 oktober 2011 Eurokrisen: för och nackdelar med olika strategier Lars Calmfors Finansutskottet och Sieps 13 oktober 2011 Två parallella beslutsprocesser Förändrat regelsystem Europeisk termin Skärpt stabilitetspakt

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166 Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 166 Kinas valutapolitik några argument för och emot kraven på flexibel växelkurs eller omfattande revalvering

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen har en egen flagga som började användas år 1986. Den är blå med en ring av tolv guldfärgade stjärnor

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Sverige - en liten öppen ekonomi i en osäker omvärld Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Europeiskt pensionärsindex Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Innehåll: Inledning... 2 Förväntad levnadsålder... 3 Dåliga levnadsförhållanden... 4 Fysiska behov... 5 Hälsoproblem på grund av otillräcklig

Läs mer

Månatliga växelkurser för Sverige 1913 2006

Månatliga växelkurser för Sverige 1913 2006 Jan Bohlin Ekonomisk-historiska institutionen Handelshögskolan Göteborgs universitet Box 720 405 30 Göteborg Sverige E-post: Jan.Bohlin@econhist.gu.se Månatliga växelkurser för Sverige 1913 2006 1. Källor

Läs mer

Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar. Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige

Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar. Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige EU:s främsta utmaningar 1. Ekonomiska situationen 2. Konflikter

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands IP/08/1144 Bryssel den 15 juli 2008 Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands Siffror som Europeiska kommissionen offentliggjorde idag

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR HARPSUND (SISTA NATTEN MED GÄNGET) MAGDALENA ANDERSSON 22 AUGUSTI 2014

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR HARPSUND (SISTA NATTEN MED GÄNGET) MAGDALENA ANDERSSON 22 AUGUSTI 2014 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR HARPSUND (SISTA NATTEN MED GÄNGET) MAGDALENA ANDERSSON 22 AUGUSTI 2014 AGENDA Ekonomiska läget Offentliga finanser Inför Harpsund Tre frågor 8ll finansministern POSITIVA

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Den svenska industrins konkurrenskraft

Den svenska industrins konkurrenskraft Den svenska industrins konkurrenskraft Augusti 2015 Under den senaste dryga 15-årsperioden ha arbetskraftskostnaderna i den svenska industrin ökat mer än genomsnittet för konkurrentländerna. Skillnaden

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 5 mars 2015 Riksbankschef Stefan Ingves Sverige - en liten öppen ekonomi Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och okonventionella åtgärder Centralbanker

Läs mer

(http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/tillvaxt/fakta-fran-kris-tillkris/)

(http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/tillvaxt/fakta-fran-kris-tillkris/) 1 Sara Gabrielsson Läsa 2015 lektion 10 LEKTION 10: 8 maj 2015 1. Finanskris och skuldkris Före: Gör multimediaövningarna på ekonomiskt ordförråd (se hemsidan)! (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/tillvaxt/fakta-fran-kris-tillkris/)

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Finanskriserna 1990 och 2009 - likheter och olikheter? 4 februari 2009 Karl-Henrik Pettersson

Finanskriserna 1990 och 2009 - likheter och olikheter? 4 februari 2009 Karl-Henrik Pettersson Finanskriserna 1990 och 2009 - likheter och olikheter? Seminarium, Almi Företagspartner AB Seminarium, Almi Företagspartner AB 4 februari 2009 Karl-Henrik Pettersson The big five (Spanien 1977, Norge

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

Kommentar till situationen i Grekland

Kommentar till situationen i Grekland Kommentar till situationen i Grekland Finansminister Magdalena Andersson 29 juni 2015 AGENDA Vad har hänt? Möjliga följder för Sverige 3 Allvarligt läge 26 juni Tsipras meddelar folkomröstning den 5 juli

Läs mer

Utsläppsrättspris på Nord Pool

Utsläppsrättspris på Nord Pool Kyotoprotokollet I enlighet med Kyotoprotokollet ska EU minska sina utsläpp med 8% från 1990 till perioden 2008-2012. I enlighet med EU:s sk bördefördelning har Sverige fått möjlighet att öka sina utsläpp

Läs mer

Finlands Bank. Finlands Bank Snellmansplatsen PB 160, 00101 Helsingfors Telefon 010 8311 (växel) Telefon 010 19 57 01 (informationen)

Finlands Bank. Finlands Bank Snellmansplatsen PB 160, 00101 Helsingfors Telefon 010 8311 (växel) Telefon 010 19 57 01 (informationen) Finlands Bank Snellmansplatsen PB 160, 00101 Helsingfors Telefon 010 8311 (växel) Telefon 010 19 57 01 (informationen) www.finlandsbank.fi www.rahamuseo.fi/sv www.euro.fi/s Finlands Bank ISBN 978-952-462-580-7

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

Brussels, 7 January 2002

Brussels, 7 January 2002 Brussels, 7 January 2002 EU-kommissionären för ekonomiska och monetära frågor Pedro Solbes säger: "Europeiska unionen har framgångsrikt klarat en historisk utmaning. Vi har byggt upp euron och inlett en

Läs mer

Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen

Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen Rautatieläisenkatu 6 puh. 020 7489 400 00520 Helsinki www.akava.fi 1 (3) Mer men bättre EU 1. Akavas mål inför EU-valet och den nya

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

Chefdirektörens hälsning

Chefdirektörens hälsning Finlands Bank Chefdirektörens hälsning Ett stabilt penningvärde och ett väl fungerande finanssystem är viktiga för oss alla. Att sörja för det är centralbankernas uppgift. Centralbankerna i de länder

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens

Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens IP/04/285 Bryssel den 2 mars 2004 Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens Den senaste rapporten om bilpriser visar att priserna för nya bilar fortfarande håller

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2010/2027(INI) 9.6.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 Ashley Fox (PE441.298v02-00) Den demografiska utmaningen och solidariteten mellan generationerna

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

FÖRDRAG OM STABILITET, SAMORDNING OCH STYRNING INOM EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN MELLAN KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, KONUNGARIKET

FÖRDRAG OM STABILITET, SAMORDNING OCH STYRNING INOM EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN MELLAN KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, KONUNGARIKET FÖRDRAG OM STABILITET, SAMORDNING OCH STYRNING INOM EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN MELLAN KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN ESTLAND,

Läs mer

Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet

Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet Sammanfattning FÖRDJUPNING Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet I denna fördjupning tecknas ett alternativt scenario där skuldkrisen i euroområdet fördjupas och blir allvarligare och mera utdragen

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Europeisk fascism som ideologi

Europeisk fascism som ideologi Ny ordning Mussolini talade om en totalitär regim : hela befolkningen omfattas av systemet, offentligt och privat liv styrdes, individens intressen underordnades staten/nationen Europeisk fascism som ideologi

Läs mer

OKTOBER 2015. Konkurrenskraft för välstånd och jobb

OKTOBER 2015. Konkurrenskraft för välstånd och jobb OKTOBER 2015 Konkurrenskraft för välstånd och jobb Redaktör: Edel Karlsson Håål Författare: Jimmy Boumediene, Bo Ekegren, Susanne Spector Förord Denna skrift beskriver kortfattat några utgångspunkter och

Läs mer

Reseströmmar en översikt 2000 2012

Reseströmmar en översikt 2000 2012 Reseströmmar en översikt 2000 2012 Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 18 Utländska gästnätter på hotell i Sverige 12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter 16 Samband mellan växelkursens

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

Investera för framtiden Budgetpropositionen för 2013

Investera för framtiden Budgetpropositionen för 2013 Investera för framtiden Budgetpropositionen för 2013 Statssekreterare Hans Lindblad Det ekonomiska läget Fortsatt bekymmersamt läge i Europa ECB tillför likviditet Frånvaro av tydliga långsiktiga lösningar

Läs mer

Är finanspolitiken expansiv?

Är finanspolitiken expansiv? 9 Offentliga finanser FÖRDJUPNING Är finanspolitiken expansiv? Budgetpropositionen för 27 innehöll flera åtgärder som påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige på kort och på lång sikt. Åtgärderna

Läs mer

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa:

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa: Dom sa: Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Men dom glömde pensionärerna! Detta är en affisch från Socialdemokraterna Med moderat politik skulle du ha tusen kronor

Läs mer

Sveriges kostnader på grund av EU-medlemskapet

Sveriges kostnader på grund av EU-medlemskapet Sveriges kostnader på grund av EU-medlemskapet Sverige har förlorat ca 1200 miljarder kronor, sedan vi gick med i EU. Vårt land förlorar varje år ca 100 miljarder kronor som en följd av vårt EU-medlemskap.

Läs mer