Personlig assistans en utvärdering av utförandet inom tre stadsdelar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personlig assistans en utvärdering av utförandet inom tre stadsdelar."

Transkript

1 Personlig assistans en utvärdering av utförandet inom tre stadsdelar. Projektledare: Hans Mandl Beslutad av revisorskollegiet Postadress: Stadshuset, Malmö Besöksadress: August Palms plats 1 Telefon (exp): Hemsida:

2 1 SAMMANFATTNING FÖRSLAG TILL FÖRBÄTTRINGAR PROJEKTBESKRIVNING M M ÖVERSIKT HUR HANTERAS KVALITETSFRÅGOR? VÄSTRA INNERSTADEN LIMHAMN-BUNKEFLO FOSIE KÄLLOR OCH REFERENSLITTERATUR...14 G:\SREV-Gem\Slutrapporter\Stadsdelsfullmäktige\Persass doc Senast utskrivet :41 2 (14)

3 1 Sammanfattning Denna rapport redogör för utförandet av kommunala personlig-assistansinsatser i tre stadsdelar inom Malmö stad: Västra innerstaden, Limhamn-Bunkeflo och Fosie. Regelverket kring assistansersättningen är ganska omfattande och komplicerat. Det styrs av olika lagar som LSS och LASS. Preliminära utbetalningar med slutavräkningar i efterhand förekommer frekvent, ibland även över längre tidsperioder i avvaktan på beslut. Kommunen har det ekonomiska ansvaret för de första 20 timmars assistansersättning per vecka och försäkringskassan för alla kostnader därutöver. Avräkningen av utförda assistanstimmar mot försäkringskassan sker genom timlistor och ofta, vid omfattande assistansbehov, handlar det om rätt stora belopp per uppdragsgivare. En generell, effektiv och individbaserad uppföljning av alla kostnader och intäkter är en förutsättning för att driva assistansverksamheten både ändamålsenligt, ekonomiskt och med god kvalitet. En sådan uppföljning saknas för närvarande. Revisionen konstaterar sammanfattningsvis följande: 1. Trots avsevärda storleksskillnader (antalet uppdragsgivare varierar från fyra till arton) tycks assistansverksamheterna i stadsdelarna fungera snarlikt. Utförandet av insatserna, kvalitetssäkringen, hänsynstagande till brukarnas önskemål, personalutbildningen för assistenterna, mm sker ungefär på samma sätt och bedöms som tillfredställande. 2. Den ekonomiska kunskapen och medvetenheten på assistanssektionerna borde kunna förbättras. En ändamålsenlig uppbyggnad och funktionell hantering av redovisningssystemet, med löpande kontroller av kostnaderna/intäkterna för varje enskild uppdragsgivare kunde fungera som utgångspunkt för detta. 2 Förslag till förbättringar För att säkerställa goda assistansinsatser i rätt mängd behövs ett individbaserat uppföljningssystem för både kostnader och intäkter. Om en uppdragsgivare får den assistans han har rätt till enligt beslut ska hans/hennes kostnader och intäkter balansera varandra. Ett relativt enkelt sätt att mäta det skulle kunna finnas i redovisningssystemet. Varje uppdragsgivare borde förses med en unik koddel i kontosträngen och alla hans/hennes kostnader resp intäkter konteras där (modellen med unika aktivitetskoder används redan i några av de undersökta stadsdelar, men fullt ut bara för en enskild brukare eller bara för att särredovisa intäkterna). Denna konteringsmetod borde användas mera generellt och fullt ut för samtliga uppdragsgivares kostnader och intäkter. Arbetsledaren på assistanssektionen hade då haft ett relativt enkelt instrument för att löpande kunna följa upp verksamheten per brukare. Ett visst merarbete för G:\SREV-Gem\Slutrapporter\Stadsdelsfullmäktige\Persass doc Senast utskrivet :41 3 (14)

4 personalen vid inrapportering och kontering borde uppvägas av dels mera tillförlitliga utdata från redovisningen, dels ett ökat kostnadsmedvetande och bättre styrmedel för arbetsledaren. 3 Projektbeskrivning m m 3.1 Bakgrund till revisionens granskningsprojekt Avsikten med projektet var att undersöka hur utförandet av personlig assistans hanteras i ett antal stadsdelar inom Malmö stad. Som granskningsobjekt valdes tre stycken stadsdelar nämligen Limhamn-Bunkeflo, Västra innerstaden och Fosie. Granskningen skulle omfatta utförandet av den service i form av personlig assistans som den enskilde uppdragit till stadsdelen att utföra. s uppdrag var att undersöka: Hur säkerställes uppdragsgivarens inflytande på verksamheten och rekryteringen av personal? Hur följer nämnden upp kvaliteten i verksamheten? Hur sker den ekonomiska uppföljningen av det enskilda uppdraget oavsett om timersättning erhålles från kommunens myndighetsfunktion eller från försäkringskassan? Hur sker samverkan med myndighetsfunktionen? 3.2 Syfte Vårt syfte med granskningen var för varje stadsdel: att undersöka i vilken omfattning personlig assistans utföres i kommunal regi (hur stor är marknadsandelen), att undersöka om verksamheten drivs ändamålsenligt, att undersöka om verksamheten är kostnadstäckande, att undersöka hur sker kvalitetssäkringen av verksamheten, att belysa kostnaderna/intäkterna för utförandet av personlig assistans och hur noggrant och korrekt de redovisas, att informera om eventuella förbättringar av verksamheten. G:\SREV-Gem\Slutrapporter\Stadsdelsfullmäktige\Persass doc Senast utskrivet :41 4 (14)

5 3.3 Avgränsningar Vi studerar inte utförandet av personlig assistans inom hela Malmö stad utan har avgränsat undersökningen till tre stadsdelar: Limhamn-Bunkeflo, Västra innerstaden och Fosie. 3.4 Metod. Källor Vi arbetar efter kvalitativ metod i form av intervjuer; i några fall förekom även insamling av några kvantitativa data, dock enbart som bakgrundsinformation och ingen statistisk efterbehandling av dessa har ägt rum. Inom varje undersökt stadsdel intervjuades både den för utförandet av personlig assistans ansvarige sektionschefen och den för myndighetsbeslutet ansvarige LSSinspektören. I några fall skedde även samtal med ekonomen för Vård och omsorg på respektive stadsdelsförvaltning. Både LSS-inspektörerna och sektionscheferna har beretts möjlighet till faktagranskning. 3.5 Frågeställningar Alla intervjuade inom samma grupp fick samma frågor, tjugo stycken för enhetscheferna och sex stycken för LSS-inspektörerna. Samtliga fick möjligheten att dels svara helt fritt och dels eventuellt utveckla frågorna. Frågeställningarna rörde sig huvudsakligen kring: Hur omfattande är verksamheten inom stadsdelen? Finns det några dolda intäkter/kostnader som inte kommer fram i redovisningen? Finns det några problemområden inom personlig assistans? Hur följer man upp och kvalitetssäkrar verksamheten? Hur genomför nämnden sin styrning och kontroll över området? G:\SREV-Gem\Slutrapporter\Stadsdelsfullmäktige\Persass doc Senast utskrivet :41 5 (14)

6 3.6 Resurser Styrgrupp ur Revisorskollegiet: Sten Dahlvid, Anneli Bojesson, Göran Hellberg, Berit Sjövall, Robabeh Taeri Projektledare från : Hans Mandl. Kvalitetsgranskare: Lennart Håkansson 4 Översikt 4.1 Rättsläget och verksamheten Rätten till personlig assistans styrs främst genom fyra lagar: LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) LASS, Lagen om assistansersättning (1993:389) SoL, Socialtjänstlagen (2001:453) Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) Myndighetsbesluten om rätt till personlig assistans enligt LSS, dvs upp till 20 timmar per vecka, fattas av stadsdelens LSS-inspektör. All personlig assistans överstigande 20 timmar per vecka beslutas av försäkringskassan; repektive stadsdel är dock alltid betalningsansvarig för de första 20 timmarna av assistansen. Avräkningen mot försäkringskassan och därav följande administration sker kommunövergripande och hanteras av Sdf Limhamn-Bunkeflo. Den till personlig assistans berättigade brukaren har själv rätt att fritt välja vem som ska utföra hans egen assistans. Potentiellt har han olika möjligheter att välja: antingen privata assistansbolag, olika kooperativ, han själv som arbetsgivare eller kommunens assistanssektion. I många fall är den personliga assistenten en anhörig till brukaren. I så fall anställs den anhörige av exempelvis assistansbolaget. 4.2 Organisatorisk inplacering Ansvaret för personlig assistans i kommunal regi är inom Malmö stad utlagt på stadsdelsfullmäktige. Arbetet utförs som en separat verksamhet inom Vård och omsorg på varje stadsdelsförvaltning, ibland med ordinarie personal från hemtjänsten och har en för utförandet ansvarig sektionschef/arbetsledare. G:\SREV-Gem\Slutrapporter\Stadsdelsfullmäktige\Persass doc Senast utskrivet :41 6 (14)

7 4.3 Hur omfattande är kostnaderna? Omfattningen av kostnaderna (enbart för LSS-ärenden enl myndighetsbeslut): (tkr) SDFVI SDFLB SDFFO (jan- aug) Förändring sedan 2004 efter justering + 27% - 9% + 14% Källa: LSS-inspektörerna på resp Sdf ( i ett fall ekonomen för VoO) Tabellen visar stadsdelarnas bruttokostnader för personlig assistans enligt LSS. Dessa kostnader avser assistansersättningar för de ärenden som stadsdelsförvaltningen själv beslutar om. Förändringen mot år 2004 har beräknats efter en grovjustering av 2006 års siffror som enbart avser månaderna januari tom augusti. Det bör dock påpekas att ovannämnda kostnader enbart avser stadsdelens kostnader för personlig assistans enligt LSS. Dessa siffror säger dock ingenting alls om ett eventuellt över- eller underskott i det kommunala utförandet av assistansinsatserna. s kommentar: Trots den allmänna uppfattningen bland all berörd personal att kostnaderna för assistansärenden enligt LSS generellt har ökat kraftigt de senaste åren verkar trenden inte stämma för stadsdelen Limhamn-Bunkeflo. Kostnadsminskningen jämförd med år 2004 kan dock bero på extraordinära händelser som avflyttning, dödsfall o dyl. 5 Hur hanteras kvalitetsfrågor? Här anger de flesta tillfrågade kvalitetsundersökningar, brukarmöten, hembesök och telefonkontakt med brukarna som främsta medel att säkra kvalitén i utförandet av assistansinsatserna. s kommentar: Kvalitetsfrågorna verkar hanteras ganska likartat inom samtliga undersökta stadsdelar. Det kan dock förekomma vissa smärre skillnader; dessa redovisas för varje stadsdel under respektive avsnitt. G:\SREV-Gem\Slutrapporter\Stadsdelsfullmäktige\Persass doc Senast utskrivet :41 7 (14)

8 6 Västra innerstaden 6.1 Bakgrund Trots att Västra innerstaden är befolkningsmässigt en ganska stor stadsdel har den förvånansvärd få ärenden för personlig assistans. Enligt stadsdelsförvaltningen LSSinspektör handlar det för året 2006 om totalt 24 ärenden ( 3 enligt LSS och 21 enligt LASS). Tyngden för insatserna per brukare varierar från 20 timmar per vecka som lägst till 144 timmar per vecka som högst (enligt uppgift från LSS-inspektören). LSS-beslut om personlig assistans fattas för ett år i taget efter antingen hembesök eller telefonkontakt med brukaren. Anledningen till detta är att genom kontroll av eventuellt förändrade behov kvalitetssäkra beslutet. Vid tillfällig förändring av behovet krävs normalt en skriftlig ansökan. Av de ovannämnda 24 ärenden utför stadsdelsförvaltningens assistanssektion insatser för totalt fyra stycken brukare, ca fjorton brukare betjänas av privata assistansbolag och resten av kooperativ. 6.2 Utförandet av insatserna På årsbasis utför den kommunala assistansen timmar insatser som motsvarar ungefär 14 % av alla beviljade timmar i stadsdelen. Räknar man istället på individnivå uppgår marknadsandelen till 17 % ( 4 av 24). Differensen kan förklaras med skillnader i vårdtyngden. Trots att en brukare, av totalt fyra, har 168 timmar per vecka, dvs insatser dygnet runt (enl SoL), ligger de andra tre tydligt under genomsnittet för stadsdelen. För månaderna januari tom augusti 2006 uppgick stadsdelens kostnad för utförandet av assistans till 1,6 mkr; motsvarande intäkter var 2,5 mkr. Differensen mellan kostnader och intäkter förklaras med att viss assistanspersonal huvudsakligen är anställd inom hemtjänsten. Deras lön (även för utförda assistanstimmar) belastar under året uteslutande hemtjänsten. Bokföringsmässig justering av detta sker först i samband med årsbokslutet ( from 2006). En specificering av kostnader/intäkter per enskild brukare på enkelt sätt är bara möjligt i ett fall (jmf Stadsrevisionens kommentar nedan). Uppföljning av verksamheten sker löpande. Sektionschefen gör hembesök hos uppdragsgivaren en gång per månad och får hans/hennes synpunkter på assistansinsatserna. En arbetsplatsträff för assistenterna anordnas en gång per månad och sektionschefen lämnar protokollet till enhetschefen. Muntlig information om verksamheten lämnas även vid ledningsgruppsmöte en gång per vecka; bara extraordinära händelser rapporteras vidare till VoO-chefen. Budgetavstämningen sker genom stadsdelsförvaltningens ekonom för Vård och omsorg. Från förvaltningens sida sker ingen aktiv marknadsföring av assistansverksamheten. Vid nödvändig nyrekrytering av assistenterna tas stor hänsyn till brukarens synpunkter G:\SREV-Gem\Slutrapporter\Stadsdelsfullmäktige\Persass doc Senast utskrivet :41 8 (14)

9 och man använder sig oftast av personalavdelningen. Det kan även finnas sporadiska intresseanmälningar för assistenttjänster som ibland kan utnyttjas. Annonsering efter personliga assistenter sker endast undantagsvis. Under 2006 har ett antal kortare utbildningar för assistenterna genomförts bl a personlig assistent utbildning, olika föreläsningar och EU-projektet Visa vägen. Alla assistenter har deltagit i åtminstone någon av dessa. Som allra viktigast för utförandet av assistansinsatser anges personkemin mellan brukare och assistent (... man klagar sällan på annat...). Även ett professionellt (ej för nära) förhållningssätt till brukaren eftersträvas. Kvalitén på personlig assistans upplevs som god. För att ytterligare höja kvalitén i utförandet bör man satsa på fortsatt kompetensutveckling av assistanspersonalen. Man ska ha i åtanke att dessa är ensamarbetande och ibland kan det förekommer skiljaktigheter i deras egen och brukarens uppfattning om exempelvis arbetsmiljön, dvs vid nödvändiga anpassningar i brukarens hem. Bara en brukare med dygnetruntservice, bland fyra som stadsdelen gör assistansinsatser för, har för att lätt kunna urskiljas försetts med en unik aktivitetskod (kostnadsställe) i redovisningen. Enligt stadsdelsförvaltningens ekonom för VoO finns det i redovisningssystemet redan unika aktivitetskoder för varje enskild uppdragsgivare. Dessa används dock bara för intäktskontering. Ett undantag utgör ovannämnda brukare med dygnetruntservice. s kommentar: Hanteringen och utförandet av assistansinsatserna, uppföljning av verksamheten, kompetensutveckling av personalen, hänsynstagande till brukarens önskemål, mm skiljer sig i allt väsentligt inte mycket från de andra undersökta stadsdelarna och verkar fungera tillfredställande i Västra innerstaden. Insatsernas kostnads/intäktsredovisning, framförallt på brukarnivå, borde kunna förbättras genom en ändamålsenlig användning av kontosträngen i redovisningssystemet med en konsekvent genomförd individbaserad kontering för varje enskild brukare. Detta medför visserligen merarbete för personalen vid timredovisningen, inrapporteringen och konteringen men borde uppvägas av dels mera tillförlitliga utdata från redovisningen, dels en betydligt mindre arbetsinsats för att få totala kostnader/intäkter för en enskild brukare. G:\SREV-Gem\Slutrapporter\Stadsdelsfullmäktige\Persass doc Senast utskrivet :41 9 (14)

10 7 Limhamn-Bunkeflo 7.1 Bakgrund Under 2006 finns det inom stadsdelen Limhamn-Bunkeflo totalt 53 stycken brukare som har rätt till personlig assistans; 9 därav utgör assistansärenden enligt LSS. Tyngden på ärendena varierar från ungefär 10 timmar per vecka och brukare till ungefär 336 timmar per vecka (en brukare har två assistenter dygnet runt). LSS-beslut om personlig assistans fattas för ett år i taget efter antingen hembesök eller telefonkontakt med brukaren. Beviljade insatser följs upp genom en genomgång av beslutet en gång per år. Kontakten med brukaren sker fortlöpande, antingen genom hembesök eller per telefon. Anledningen till detta är att genom kontroll försäkra sig att ingen förändring av behoven skett och på det viset kvalitetssäkra beslutet. Av de tidigare nämnda 53 ärenden utför stadsdelsförvaltningens assistanssektion insatser för totalt arton stycken brukare, detta motsvarar en marknadsandel av 34 %. Resterande ärenden sköts av antingen privata assistansbolag eller kooperativ. 7.2 Utförandet av insatserna Assistanssektionen inom Limhamn-Bunkeflo utför 2006 totalt timmar insatser per år. Ungefär 20 % av dessa timmar är insatser enligt LSS, resterande timmar avser LASS-ärenden; en brukare inom stadsdelen har personlig assistans enligt SoL. Totalt är det 18 personer som får kommunal personlig assistans inom stadsdelen Limhamn-Bunkeflos kostnad för utförandet av assistans uppgår till ca 6,5 mkr för januari tom augusti 2006; motsvarande intäkter ligger på 6,9 mkr. Differensen däremellan beror på felperiodiserade konteringar; intäkterna är preliminära och timanställdas löner utbetalas månaden efter. Redovisningssystemets organisation medger ingen möjlighet till specifikation av kostnader och intäkter per brukare. Uppföljning av verksamheten sker löpande. Assistentmöten äger rum var fjärde vecka och telefonkontakt eller hembesök hos brukaren någon gång per månad. Även brukarmöten förekommer. En kvalitetsundersökning bland assistenterna sker två gånger per år genom enkäten för psykosocial arbetsmiljö. En årsrapport om verksamheten upprättas och lämnas till enhetsschefen. Detsamma gäller för protokollen från arbetsplatsträffarna. Vid nyrekrytering av assistenter tas stor hänsyn till brukarens synpunkter. Vanligt förekommande är preferenser om assistentens kön, rökvanor och fördragsamhet mot husdjur. Vid tillsättandet av assistenter utnyttjas främst befintligt fast eller timanställd personal men även utnyttjande av intresseanmälan eller annonsering efter personliga assistenter förekommer. G:\SREV-Gem\Slutrapporter\Stadsdelsfullmäktige\Persass doc Senast utskrivet :41 10 (14)

11 Under förra året genomfördes ett tiotal olika kompetenshöjande utbildningar för assistanspersonalen. Samtliga assistenter deltar i någon av dessa utbildningar (detta gäller dock inte anhöriga). Dessutom anordnas en konferens med två planeringsdagar en gång om året. Enligt en enkätundersökning var brukarna utomordentligt nöjda med de av kommunen gjorda assistansinsatserna. För att kunna bibehålla och utveckla dess kvalité anser man dock att fortsatt personalutbildning är mycket viktig. Den intervjuade sektionschefen uppger att de kommunala assistansinsatserna är av god kvalité. Allra viktigast vid utförandet av dessa är personkemin mellan brukare och assistent. Det är viktigt att assistenten har ett professionellt ej för nära förhållande till brukaren; detta kan säkerställas genom kontinuerlig utbildning. Kommunen anses som en konkurrenskraftig och bra arbetsgivare. s kommentar: I de tre undersökta stadsdelar har Limhamn-Bunkeflo i särklass flest brukare som anlitar kommunal assistans, arton personer. Den genomsnittliga assistansinsatsen ligger på ungefär 50 timmar per vecka och brukare; den mest vårdkrävande personen har 48 timmars assistans per dygn, dvs två stycken assistenter dygnet runt. Vid intervjutillfället kunde sektionschefen inte redogöra för antalet utförda assistanstimmar, faktiska och redovisade kostnader, intäkter, mm. Nyttjandet av redovisningssystemet (kontosträngen) tillåter ingen enkel insamling av kundspecifika kostnadssaldon. Det relativt stora antalet assistansmottagare i stadsdelen gör det särskilt viktigt att redovisningssystemet tillhandahåller möjligheten till löpande uttag av olika brukarsaldon både för kostnaderna och intäkterna, Detta kunde uppnås med en konsekvent genomförd individbaserad kostnadskontering. Hänsynstagande till brukarens önskemål, utförandet av assistansinsatserna, uppföljning av verksamheten, personal- och kompetensutvecklingen, mm, skiljer sig i allt väsentligt inte mycket från de andra undersökta stadsdelarna och verkar fungera tillfredställande i Limhamn-Bunkeflo. Insatsernas kostnads/intäktsredovisning, framförallt på brukarnivå, borde kunna förbättras genom en ändamålsenlig kodning av kontosträngen i redovisningssystemet med en unik aktivitetskod e dyl för varje enskild brukare. Detta medför visserligen merarbete för personalen vid kostnads/intäktskontering och timredovisningen men borde uppvägas av dels mera tillförlitliga utdata från redovisningen, dels en betydligt mindre arbetsinsats för att få kostnader/intäkter för en enskild brukare. G:\SREV-Gem\Slutrapporter\Stadsdelsfullmäktige\Persass doc Senast utskrivet :41 11 (14)

12 8 Fosie 8.1 Bakgrund Fosie stadsdel, befolkningsmässigt den största i Malmö stad, har under 2006 ungefär 43 ärenden för personlig assistans enligt LASS och 12 LSS-ärenden som stadsdelen själv beslutar om uppgår de totalt beviljade insatserna (både av LSS-inspektören och av försäkringskassan när det gäller beslut enligt LASS) inom Fosie stadsdel till ungefär timmar per år och omfattar ca 55 personer. Tyngden för insatserna per brukare varierar från 8 timmar per vecka till 47 timmar (enligt uppgift från LSSinspektören). Uppföljning av LSS-besluten sker genom hembesök hos brukaren i samband med att nytt beslut ska fattas. I vissa fall görs detta besök tillsammans med personal från försäkringskassan. Ibland bestäms även brukarens ADL-status genom en arbetsterapeut, hämtas in läkarintyg, tas kontakt med brukarens anhöriga och tas hjälp av regionens rehabiliteringsavdelning. Av de 55 brukarna som bor i Fosie utför assistanssektionen insatser för totalt 10 stycken, marknadsandelen för kommunen blir därmed runt 18 %. Resterande 43 brukare anlitar antingen privata assistansbolag eller kooperativ. 8.2 Utförandet av insatserna Fosie stadsdel utför 2006 ungefär assistanstimmar per år, detta motsvarar 36 % av alla beviljade timmar. Jämför man denna procentsiffra med marknadsandelen efter antal brukare visar det sig att de kvantitativt mest krävande brukarna i Fosie anlitar stadsdelens assistanssektion som utförare. För januari tom augusti 2006 uppgick stadsdelens totala kostnad för assistans till 2,8 mkr, intäkten till 2,9 mkr. Även här beror differensen på löpande felkodningar av vissa assistentlöner under året. Fosie var den enda stadsdelen bland de tre undersökta där sektionschefen kunde specificera kostnader och intäkter för assistans på kundnivå, dvs per enskild brukare. Arbetsinsatsen för att få dessa uppgifter ur redovisningen var dock omfattande. Uppföljning av verksamheten sker genom assistentmöten fyra gånger om året och hembesök hos brukaren vid behov. En uppföljningsrapport upprättas månatligen och lämnas till avdelningschefen och förvaltningen. Rapportering till stadsdelsfullmäktige sker i samband med delårsbokslut och bokslut. Från förvaltningens sida sker ingen aktiv marknadsföring. Uppdragsgivaren (brukaren) har stora möjligheter till påverkan vid urval av assistenten; dvs uppdragsgivaren och ibland även en anhörig är alltid med vid rekryteringen. Denna sker vanligtvis genom G:\SREV-Gem\Slutrapporter\Stadsdelsfullmäktige\Persass doc Senast utskrivet :41 12 (14)

13 utannonsering av tjänsten. De viktigaste faktorerna för brukaren anser man vara dels personkemin, dels att man får den servicen man har beslut på. Kvalitén på de tillhandahållna assistanstjänsterna upplevs som både god och säker. Det är dock viktigt att alltid kvalitetssäkra verksamheten genom: fortsatt arbete med kvalitetsuppföljningsprogram, pågående dialog brukare personal arbetsledning, att följa upp och utvärdera den. Det som betraktas som svårast vid utförandet av assistans är när uppdragsgivaren och den ansvarige för arbetsmiljön har olika syn på vissa nödvändiga hjälpmedel som t ex säng, toalett, lyft, mm. Som exempel på kompetenshöjande insatser som genomförts under 2005 angavs genomförda planeringsdagar, olika föreläsningar, kurs i hjärt- lungräddning. s kommentar: Den genomsnittliga vårdtyngden uppgår i Fosie till ungefär 40 timmar per vecka och brukare. Därmed ligger stadsdelen, med hänsyn till både genomsnittliga assistanstimmar och antalet brukare, mittemellan Västra innerstaden och Fosie. Sektionschefen för assistans var vid intervjutillfället väl förberedd och kunde praktiskt taget svara på revisionskontorets samtliga frågor utan att behöva hänvisa till stadsdelsförvaltningens ekonom för Vård och omsorg. Det bör dock påpekas att detta krävde en ganska omfattande arbetsinsats som förberedelse från sektionschefens sida och visade på stora differenser mellan kostnad och intäkt för varje enskild brukare. Utförandet och hanteringen av assistansinsatserna, uppföljning av verksamheten, kompetensutveckling av personalen, hänsynstagande till brukarens önskemål, mm tycks vara i paritet med de andra undersökta stadsdelarna och verkar vara tillfredställande. Kostnads/intäktsredovisningen på assistansinsatserna, framförallt på brukarnivå, borde även här kunna förbättras genom en ändamålsenlig kodning av kontosträngen i redovisningssystemet med en unik aktivitetskod e dyl för varje enskild brukare och en konsekvent kontering av både kostnader och intäkter på denna koden. G:\SREV-Gem\Slutrapporter\Stadsdelsfullmäktige\Persass doc Senast utskrivet :41 13 (14)

14 9 Källor och referenslitteratur 9.1 Internetkällor. Internetkälla Avser Riksdagens hemsida Assida assistans AB, hemsida 9.2 Muntliga källor. Organisation/enhet Sdf Västra innerstaden Sdf Västra innerstaden Sdf Västra innerstaden Sdf Västra innerstaden Sdf Västra innerstaden Sdf Limhamn-Bunkeflo Sdf Limhamn-Bunkeflo Sdf Limhamn-Bunkeflo Sdf Limhamn-Bunkeflo Sdf Fosie Sdf Fosie Sdf Fosie Namn Ann Helen Westerdahl, LSS-inspektör Marie Ahlander,sektionschef Eva Ström, ekonom Bengt Nilsson, ekonom Moniqa Hammarström Martinovic, enhetschef Lennart Wennberg, (vik) LSS-inspektör Ingegerd Sandling, LSS-inspektör Maria Posa, sektionschef Rober Schoug, ekonom Mona Lund, LSS-inspektör Christel Pettersson, sektionschef Stefan Jönsson, enhetschef 9.3 Referenslitteratur. Författare Titel Förlag Socialstyrelsen Personlig assistans, Kartläggning av Socialstyrelsen kommunala riktlinjer, 2005 Mats Renborn Gotlands Kommun, Uppföljning av granskning av LASS-ersättning, 2005 Price, Waterhouse, Coopers Senior Partners Granskning av vården och omsorgen Senior Partners till äldre personer med stora omvårdnads- och omsorgsbehov och som bor kvar i det egna hemmet, 2006 Socialdepartementet Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre Prop 2005/06:115, 2006 Regeringskansliet G:\SREV-Gem\Slutrapporter\Stadsdelsfullmäktige\Persass doc Senast utskrivet :41 14 (14)

FÖRSTUDIE. Hemtjänsten kvalitet - kontinuitet

FÖRSTUDIE. Hemtjänsten kvalitet - kontinuitet FÖRSTUDIE Hemtjänsten kvalitet - kontinuitet Projektledare: Olof Hammar Beslutad av revisorskollegiet 2012-10-17 RAPPhemtjänst2_kvalitet-kontinuitet Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress: August

Läs mer

Sammanträdes inleds med att revisorskollegiet avtackar Jörgen Holmgren och önskar honom lycka till som pensionär.

Sammanträdes inleds med att revisorskollegiet avtackar Jörgen Holmgren och önskar honom lycka till som pensionär. Malmö stad Revisorskollegiet PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-04-29 Närvarande Kl Kl 16.00 17.00 Plats Paragrafnr Stadshuset, KC Triangeln 1-2 56-74 Ledamöter Dahlvid Sten, ordförande Lilja Per, vice ordförande

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Kommittédirektiv Översyn av ersättningen för personlig assistans Dir. 2013:34 Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska se över ersättningen för personlig

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 stans

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 stans www.pwc.se Revisionsrapport FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 av insyn utförd assi- Granskning kommunens vid privat personlig stans Karlshamns kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 10 september 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB Assistansia AB Box 377 701 47 Örebro MOTPART Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms kommun Ombud: Stadsadvokat

Läs mer

Personlig assistans enligt LSS i Borås

Personlig assistans enligt LSS i Borås 1 Rapport november 2014 Personlig assistans enligt LSS i Borås En granskning av kommunens arbete med personliga assistansen enligt LSS - från utredning till verkställighet 2 Sammanfattning Denna rapport

Läs mer

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning;

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning; Aktuell lydelse Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning; Till lagen (1993:389) om assistansersättning 3 första stycket Den som omfattas av 1 lagen (1993:387) om stöd och

Läs mer

Socialförsäkringsbalk (2010:110)

Socialförsäkringsbalk (2010:110) Socialförsäkringsbalk (2010:110) 51 kap. Assistansersättning Innehåll 1 /Upphör att gälla U:2013-07-01/ I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till assistansersättning i 2-6, - förmånstiden i 7

Läs mer

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans.

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans Umeå kommun Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans för vuxna Vår vision är att gemensamt skapa det bästa och självklara

Läs mer

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Konsekvensutredning 1 (8) Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Bakgrund och överväganden Med anledning av

Läs mer

Revisionsrapport. stöd. Kalmar kommun. 3 november 2008. Christel Eriksson Stefan Wik

Revisionsrapport. stöd. Kalmar kommun. 3 november 2008. Christel Eriksson Stefan Wik Revisionsrapport Resursfördelning inom LSSverksamheten - boende med särskilt stöd Kalmar kommun 3 november 2008 Christel Eriksson Stefan Wik 1 2008-11-03 Chistel Eriksson Stefan Wik 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS

Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Petra Sundström 2015-05-21 OSN-2015-0204 Omsorgsnämnden Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Revisorskollegiet 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid tisdag 26 maj 2015 15:00 Plats Stadshusets KC, Möllevången 2-4 Ledamöter Sten Dahlvid (S), Ordförande Per Lilja (M), Vice

Läs mer

Granskning avseende assistentersättning

Granskning avseende assistentersättning Granskning avseende assistentersättning Härryda kommun Oktober 2013 Johan Osbeck, revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskning...

Läs mer

Personliga assistenter - Köp av tjänster

Personliga assistenter - Köp av tjänster Revisionsrapport Personliga assistenter - Köp av tjänster Östersunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning 3 2.4

Läs mer

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Personlig assistans leva som alla andra Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Vissa kriterier måste vara uppfyllda för att man ska

Läs mer

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare Det är mycket att tänka på vid val av assistansanordnare och det är viktigt med hög kvalitet på assistansen. Genom IfA kan en verksamhet ansöka om IfA-godkännande.

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Granskning av interna kontrollen, personlig assistans

Granskning av interna kontrollen, personlig assistans Revisionsrapport Granskning av interna kontrollen, personlig assistans Härryda kommun 2010-10-21 Leif Johansson, certifierad kommunal revisor 2010-10-21 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn:.. Adress:.. Org.nr: Pers.nr:.. Telefon:.. Legal företrädare (ifylls i förekommande fall) Namn: Adress: nedan kallad anordnaren

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm den 24 april 2012 Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Vi på Neurologiskt Handikappades Riksförbund,

Läs mer

Östersund 2009-01-30. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Östersund 2009-01-30. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Östersund 2009-01-30 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar till slutbetänkandet Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Sammanfattning

Läs mer

Jag är egen arbetsgivare (kräver ej tillstånd från IVO)

Jag är egen arbetsgivare (kräver ej tillstånd från IVO) Härmed utfäster sig undertecknad att min/vår verksamhet. ska följa och arbeta efter IfAs regler för IfA-godkännade 1 (IfA Löfte) Jag är egen arbetsgivare (kräver ej tillstånd från IVO) Vi är en mindre

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Kramfors kommun som assistansanordnare När Du väljer Kramfors

Läs mer

Utredning av LSS Personstöd Danderyds kommun. Gunnar Uhlin 2012-10-25

Utredning av LSS Personstöd Danderyds kommun. Gunnar Uhlin 2012-10-25 Utredning av LSS Personstöd Danderyds kommun PM Gunnar Uhlin 2012-10-25 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 METOD... 3 1.4 DEFINITIONER... 4 2 LSS PERSONSTÖD... 5

Läs mer

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST)

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) 1(5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) Kronofogdemyndigheten (KFM), som har till uppgift att verkställa beslut

Läs mer

! " # " $! " # " % % & ' (& " ) ' * %% ) ' 3

!  #  $!  #  % % & ' (&  ) ' * %% ) ' 3 2 ! "#" $! "#"%% &' (&")' * %% ) ' 3 Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Driftprojekt inom Miljönämnden. Projektledare: Lotta Onsö. Beslutad av revisorskollegiet 2009-09-01. Malmö stad Revisionskontoret

GRANSKNINGSRAPPORT. Driftprojekt inom Miljönämnden. Projektledare: Lotta Onsö. Beslutad av revisorskollegiet 2009-09-01. Malmö stad Revisionskontoret GRANSKNINGS Driftprojekt inom Miljönämnden Projektledare: Lotta Onsö Beslutad av revisorskollegiet 2009-09-01 RAPP Driftprojekt inom Miljönämnden.doc Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress:

Läs mer

Förvaltningen för funktionshindrade

Förvaltningen för funktionshindrade 2011-06-17 En trygg personlig assistans Förvaltningen för funktionshindrade Förvaltningen för funktionshindrade Box 34800 701 35 Örebro 019-21 10 00 1 Erbjudande om personlig assistans enligt LASS eller

Läs mer

Rapport. Personliga assistenter 2003 2004-05-25. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Personliga assistenter 2003 2004-05-25. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Personliga assistenter 2003 2004-05-25 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Anna-Karin Woodhouse Löfsved Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 1 INLEDNING...3

Läs mer

Kooperativet VIOL. AVTAL för personlig assistans. mellan. Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren. Namn. Adress. Org.nr pers.nr.

Kooperativet VIOL. AVTAL för personlig assistans. mellan. Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren. Namn. Adress. Org.nr pers.nr. AVTAL för personlig assistans mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn Adress Org.nr pers.nr Telefon legal företrädare (ifylls i förekommande fall) namn adress nedan kallad anordnaren och uppdragsgivaren,

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning 2012-04-20 Dnr 1.4-10032/2012 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Johanna Eksgård Johanna.eksgard@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Socialstyrelsens yttrande

Läs mer

Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen

Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen Regeringsbeslut II:1 2014-01-16 S2013/3515/FST S2014/398/FST (delvis) Socialdepartementet Försäkringskassan 103 51 Stockholm Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en

Läs mer

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST 17 april 2012 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST FSS yttrande till Socialdepartementet över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6). Sammanfattning

Läs mer

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Ett IM gäller i högst ett år från utgivningsdatum, men kan upphöra att gälla tidigare. För korrekt information om vilka IM som är giltiga, titta alltid på Fia.

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

DOM. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm. Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro

DOM. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm. Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 05. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Mål nr 2292-13 KLAGANDE c Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART Barn- och ungdomsnämnden i Uppsala

Läs mer

Personlig assistans Kvalitet i bemötande

Personlig assistans Kvalitet i bemötande Revisionsrapport Personlig assistans Kvalitet i bemötande och rätt insatser Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2010:480 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. 9.1.2 Bemanning i särskilt boende. Projektledare: Göran Holmberg. Beslutad av revisorskollegiet 2012-10-17

GRANSKNINGSRAPPORT. 9.1.2 Bemanning i särskilt boende. Projektledare: Göran Holmberg. Beslutad av revisorskollegiet 2012-10-17 GRANSKNINGS 9.1.2 Bemanning i särskilt boende Projektledare: Göran Holmberg Beslutad av revisorskollegiet 2012-10-17 Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress: August Palms plats 1 Telefon (exp):

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 7 november 2012 KLAGANDE Sölvesborgs kommun 294 80 Sölvesborg MOTPARTER 1. AA 2. BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5 Bilaga 1 Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 5 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-20.10 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson

Läs mer

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder. Reviderad 2013-01-01 Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.se Innehållsförteckning Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning,

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall?

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? LSS-råd 2013-09-26 Motiv till medverkan Tema Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? Handläggning LSS Omorganisation 2010: Ett av motiven var att skapa EN ingång

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Oktober 2012 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes under

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 13 december 2012 KLAGANDE Omsorgsnämnden i Värnamo kommun 331 83 Värnamo MOTPART AA Ombud: Advokat Adam Grabavac C J Advokatbyrå AB Cardellgatan

Läs mer

DOM. c20/c.j-ol-04. Meddelad i Sundsvall. MOTPART Försäkringskassan Processj uridiska enheten/sundsvall 851 93 Sundsvall

DOM. c20/c.j-ol-04. Meddelad i Sundsvall. MOTPART Försäkringskassan Processj uridiska enheten/sundsvall 851 93 Sundsvall KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL DOM c20/c.j-ol-04 Meddelad i Sundsvall Mål nr 1595-11 Sida 1 (5 ) KLAGANDE F Vårdnadshavare: 1. : 2. Ombud: Jur. kand. Ann- Marie Stolberg Frösunda LSS AB Stationsgatan 21 931

Läs mer

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv?

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? 10 september 2015, Hanaholmen The Capital of Scandinavia Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudman i Stockholms

Läs mer

Kunduppföljning av personlig assistans i Nordanstigs kommun 2014

Kunduppföljning av personlig assistans i Nordanstigs kommun 2014 Kunduppföljning av personlig assistans i Nordanstigs kommun 2014 Sammanställd av Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare Kvalitets- och utvecklingsenheten 2014-09-30 Bakgrund I december 2009 beslutade

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Uppföljning av stöd i ordinärt boende personlig assistans LSS

Uppföljning av stöd i ordinärt boende personlig assistans LSS 2013-09-23 SN-2013/2907.726 1 (6) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av stöd i ordinärt boende personlig assistans LSS Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kv 1 2014

Tjänsteskrivelse. Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kv 1 2014 SIGNERAD 2014-04-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (7) Datum 2014-04-24 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

DOM. 2011-09-26 Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 22 december 20 10 i mål nr 15004-10, se bilaga A

DOM. 2011-09-26 Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 22 december 20 10 i mål nr 15004-10, se bilaga A 2011-09-26 Meddelad i Stockholm Mål nr 279-11 KLAGANDE Östermalms stadsdelsnämnd i Stockholms kommun Box 24 156 104 51 Stockholm MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom

Läs mer

Kontaktperson enligt LSS

Kontaktperson enligt LSS Kontaktperson enligt LSS framgång vid verkställighet Tillsyn av kommunernas verkställighet av insatsen kontaktperson enligt LSS Kontaktperson enligt LSS Framgång vid verkställighet Tillsyn av kommunernas

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Äldre- och Handikappomsorgen

Äldre- och Handikappomsorgen Äldre- och Handikappomsorgen i Haparanda Välkommen till Haparanda-Tornio Vi är den snabbast växande regionen i norra Sverige och Finland. Här finns 34 000 invånare och 1 900 företag. Tvillingstaden Tornio

Läs mer

DOM 2013-10- 2 4. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Myndighetsnämndeh i Stenungsunds konunun. Ombud: Jur.kand. Sofia Lindin Vivida Assistans Box 1814

DOM 2013-10- 2 4. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Myndighetsnämndeh i Stenungsunds konunun. Ombud: Jur.kand. Sofia Lindin Vivida Assistans Box 1814 KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG 2013-10- 2 4 Meddelad i Göteborg Sida 1 (3) Mål nr 2271-12 KLAGANDE Myndighetsnämndeh i Stenungsunds konunun 444 82 Stenungsund MOTPART Ombud: ur.kand. Sofia Lindin Vivida Assistans

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2012:930 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt

Läs mer

Uppföljning av Högkostnadsskyddet mot sjuklönekostnader

Uppföljning av Högkostnadsskyddet mot sjuklönekostnader 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av Högkostnadsskyddet mot sjuklönekostnader Bakgrund Den nya förmånen Högkostnadsskydd mot sjuklönekostnader trädde i kraft den 1 juli 2010. Högkostnadsskyddet

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS 9:2 LSS

PERSONLIG ASSISTANS 9:2 LSS PERSONLIG ASSISTANS 9:2 LSS Innehåll i insatsen Antaget av SON 2005-09-14 74 Reviderat SON 2008-04-23, 44 Socialförvaltningen Gotlands kommun Innehåll Personlig assistans 3 Beslut 3 Verkställighet 3 Innehållet

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Carpes nationella konferens 14 mars 2012 Vägledning för arbetsgivare Ulla Essén

Läs mer

Riktlinjer för personlig assistans

Riktlinjer för personlig assistans Riktlinjer för personlig assistans Antagna av socialnämnden 2004-06-16 110, dnr 04/SN 0102 Tillägg: Riktlinjer för kostnadsersättning för personlig assistans Riktlinjer för personlig assistans Antagna

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Skåne län i utveckling Ingrid Andersson Annalena Holmgren Rapport 2001: 40 Kerstin Jonsson Kerstin Olsson ISSN 1402-3393 Eva Wallengren

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst Introduktion LSS betyder Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten 1 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Omsorgsnämndens mål... 4 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden.

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Uppföljningsplan Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Uppdragsbeskrivning/avtal...

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL - personlig assistans För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter till ett självständigt och meningsfullt

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Sociala enheten 2007:6. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL

Sociala enheten 2007:6. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Sociala enheten 2007:6 Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Rapportnamn: Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt

Läs mer

DOM. 2014-11-14 Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 25 februari 2014 i mål nr 3757-14, se bilaga A

DOM. 2014-11-14 Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 25 februari 2014 i mål nr 3757-14, se bilaga A KAMMARRÄTTEN Avdelning 05 2014-11-14 Meddelad i Stockholm Mål nr 3349-14 KLAGANDE M Ombud: Advokat Emma Dyren C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114 36 Stockholm MOTPART Försäkringskassan ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Beslutets omfattning STOCKHOLMS STADSARKIV. Revisionskontoret

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Beslutets omfattning STOCKHOLMS STADSARKIV. Revisionskontoret STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN DNR 9.4-16296/12 SID 1 (5) 2012-10-09 BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Revisionskontoret Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Att arbeta som personlig assistent

Att arbeta som personlig assistent 2012-10-09 12/89 Socialnämnden (motsv) Assistansföretag Att arbeta som personlig assistent BAKGRUND/ SYFTE I arbetet som personlig assistent uppstår många olika frågor som handlar om mitt förhållningssätt

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

DOM 2011-11 2. Meddelad i Göteborg. MOTPART Nämnden för Handikappomsorg i Kungsbacka kommun Box 10409

DOM 2011-11 2. Meddelad i Göteborg. MOTPART Nämnden för Handikappomsorg i Kungsbacka kommun Box 10409 - ;.. KAMMARRÄTTN I GÖTBORG 2011-11 2 I Meddelad i Göteborg Sida 1 (4) Mål nr 4931-10 KLAGAND MOTPART Nämnden för Handikappomsorg i Kungsbacka kommun Box 10409 434 24 Kungsbacka ÖVRKLAGAT AVGÖRAND Förvaltningsrätten

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

Stöd och service till vissa funktionshindrade

Stöd och service till vissa funktionshindrade Bengt Olof Bergstrand Reviderad av Monica Larsson... 131 Tystnadsplikt Förbud mot förvandling... 132 Övergångsbestämmelser..... 133 Bilaga: Handläggning av ärenden enligt LSS..... 137 Socialförsäkringsbalken

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Remiss från Socialdepartementet angående förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU:2014:9)

Tjänsteskrivelse. Remiss från Socialdepartementet angående förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU:2014:9) Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (2) Datum 2014-05-07-05-02 Handläggare Stig Persson Verksamhetscontroller stig.persson@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Socialdepartementet angående förändrad

Läs mer