Personlig assistans en utvärdering av utförandet inom tre stadsdelar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personlig assistans en utvärdering av utförandet inom tre stadsdelar."

Transkript

1 Personlig assistans en utvärdering av utförandet inom tre stadsdelar. Projektledare: Hans Mandl Beslutad av revisorskollegiet Postadress: Stadshuset, Malmö Besöksadress: August Palms plats 1 Telefon (exp): Hemsida:

2 1 SAMMANFATTNING FÖRSLAG TILL FÖRBÄTTRINGAR PROJEKTBESKRIVNING M M ÖVERSIKT HUR HANTERAS KVALITETSFRÅGOR? VÄSTRA INNERSTADEN LIMHAMN-BUNKEFLO FOSIE KÄLLOR OCH REFERENSLITTERATUR...14 G:\SREV-Gem\Slutrapporter\Stadsdelsfullmäktige\Persass doc Senast utskrivet :41 2 (14)

3 1 Sammanfattning Denna rapport redogör för utförandet av kommunala personlig-assistansinsatser i tre stadsdelar inom Malmö stad: Västra innerstaden, Limhamn-Bunkeflo och Fosie. Regelverket kring assistansersättningen är ganska omfattande och komplicerat. Det styrs av olika lagar som LSS och LASS. Preliminära utbetalningar med slutavräkningar i efterhand förekommer frekvent, ibland även över längre tidsperioder i avvaktan på beslut. Kommunen har det ekonomiska ansvaret för de första 20 timmars assistansersättning per vecka och försäkringskassan för alla kostnader därutöver. Avräkningen av utförda assistanstimmar mot försäkringskassan sker genom timlistor och ofta, vid omfattande assistansbehov, handlar det om rätt stora belopp per uppdragsgivare. En generell, effektiv och individbaserad uppföljning av alla kostnader och intäkter är en förutsättning för att driva assistansverksamheten både ändamålsenligt, ekonomiskt och med god kvalitet. En sådan uppföljning saknas för närvarande. Revisionen konstaterar sammanfattningsvis följande: 1. Trots avsevärda storleksskillnader (antalet uppdragsgivare varierar från fyra till arton) tycks assistansverksamheterna i stadsdelarna fungera snarlikt. Utförandet av insatserna, kvalitetssäkringen, hänsynstagande till brukarnas önskemål, personalutbildningen för assistenterna, mm sker ungefär på samma sätt och bedöms som tillfredställande. 2. Den ekonomiska kunskapen och medvetenheten på assistanssektionerna borde kunna förbättras. En ändamålsenlig uppbyggnad och funktionell hantering av redovisningssystemet, med löpande kontroller av kostnaderna/intäkterna för varje enskild uppdragsgivare kunde fungera som utgångspunkt för detta. 2 Förslag till förbättringar För att säkerställa goda assistansinsatser i rätt mängd behövs ett individbaserat uppföljningssystem för både kostnader och intäkter. Om en uppdragsgivare får den assistans han har rätt till enligt beslut ska hans/hennes kostnader och intäkter balansera varandra. Ett relativt enkelt sätt att mäta det skulle kunna finnas i redovisningssystemet. Varje uppdragsgivare borde förses med en unik koddel i kontosträngen och alla hans/hennes kostnader resp intäkter konteras där (modellen med unika aktivitetskoder används redan i några av de undersökta stadsdelar, men fullt ut bara för en enskild brukare eller bara för att särredovisa intäkterna). Denna konteringsmetod borde användas mera generellt och fullt ut för samtliga uppdragsgivares kostnader och intäkter. Arbetsledaren på assistanssektionen hade då haft ett relativt enkelt instrument för att löpande kunna följa upp verksamheten per brukare. Ett visst merarbete för G:\SREV-Gem\Slutrapporter\Stadsdelsfullmäktige\Persass doc Senast utskrivet :41 3 (14)

4 personalen vid inrapportering och kontering borde uppvägas av dels mera tillförlitliga utdata från redovisningen, dels ett ökat kostnadsmedvetande och bättre styrmedel för arbetsledaren. 3 Projektbeskrivning m m 3.1 Bakgrund till revisionens granskningsprojekt Avsikten med projektet var att undersöka hur utförandet av personlig assistans hanteras i ett antal stadsdelar inom Malmö stad. Som granskningsobjekt valdes tre stycken stadsdelar nämligen Limhamn-Bunkeflo, Västra innerstaden och Fosie. Granskningen skulle omfatta utförandet av den service i form av personlig assistans som den enskilde uppdragit till stadsdelen att utföra. s uppdrag var att undersöka: Hur säkerställes uppdragsgivarens inflytande på verksamheten och rekryteringen av personal? Hur följer nämnden upp kvaliteten i verksamheten? Hur sker den ekonomiska uppföljningen av det enskilda uppdraget oavsett om timersättning erhålles från kommunens myndighetsfunktion eller från försäkringskassan? Hur sker samverkan med myndighetsfunktionen? 3.2 Syfte Vårt syfte med granskningen var för varje stadsdel: att undersöka i vilken omfattning personlig assistans utföres i kommunal regi (hur stor är marknadsandelen), att undersöka om verksamheten drivs ändamålsenligt, att undersöka om verksamheten är kostnadstäckande, att undersöka hur sker kvalitetssäkringen av verksamheten, att belysa kostnaderna/intäkterna för utförandet av personlig assistans och hur noggrant och korrekt de redovisas, att informera om eventuella förbättringar av verksamheten. G:\SREV-Gem\Slutrapporter\Stadsdelsfullmäktige\Persass doc Senast utskrivet :41 4 (14)

5 3.3 Avgränsningar Vi studerar inte utförandet av personlig assistans inom hela Malmö stad utan har avgränsat undersökningen till tre stadsdelar: Limhamn-Bunkeflo, Västra innerstaden och Fosie. 3.4 Metod. Källor Vi arbetar efter kvalitativ metod i form av intervjuer; i några fall förekom även insamling av några kvantitativa data, dock enbart som bakgrundsinformation och ingen statistisk efterbehandling av dessa har ägt rum. Inom varje undersökt stadsdel intervjuades både den för utförandet av personlig assistans ansvarige sektionschefen och den för myndighetsbeslutet ansvarige LSSinspektören. I några fall skedde även samtal med ekonomen för Vård och omsorg på respektive stadsdelsförvaltning. Både LSS-inspektörerna och sektionscheferna har beretts möjlighet till faktagranskning. 3.5 Frågeställningar Alla intervjuade inom samma grupp fick samma frågor, tjugo stycken för enhetscheferna och sex stycken för LSS-inspektörerna. Samtliga fick möjligheten att dels svara helt fritt och dels eventuellt utveckla frågorna. Frågeställningarna rörde sig huvudsakligen kring: Hur omfattande är verksamheten inom stadsdelen? Finns det några dolda intäkter/kostnader som inte kommer fram i redovisningen? Finns det några problemområden inom personlig assistans? Hur följer man upp och kvalitetssäkrar verksamheten? Hur genomför nämnden sin styrning och kontroll över området? G:\SREV-Gem\Slutrapporter\Stadsdelsfullmäktige\Persass doc Senast utskrivet :41 5 (14)

6 3.6 Resurser Styrgrupp ur Revisorskollegiet: Sten Dahlvid, Anneli Bojesson, Göran Hellberg, Berit Sjövall, Robabeh Taeri Projektledare från : Hans Mandl. Kvalitetsgranskare: Lennart Håkansson 4 Översikt 4.1 Rättsläget och verksamheten Rätten till personlig assistans styrs främst genom fyra lagar: LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) LASS, Lagen om assistansersättning (1993:389) SoL, Socialtjänstlagen (2001:453) Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) Myndighetsbesluten om rätt till personlig assistans enligt LSS, dvs upp till 20 timmar per vecka, fattas av stadsdelens LSS-inspektör. All personlig assistans överstigande 20 timmar per vecka beslutas av försäkringskassan; repektive stadsdel är dock alltid betalningsansvarig för de första 20 timmarna av assistansen. Avräkningen mot försäkringskassan och därav följande administration sker kommunövergripande och hanteras av Sdf Limhamn-Bunkeflo. Den till personlig assistans berättigade brukaren har själv rätt att fritt välja vem som ska utföra hans egen assistans. Potentiellt har han olika möjligheter att välja: antingen privata assistansbolag, olika kooperativ, han själv som arbetsgivare eller kommunens assistanssektion. I många fall är den personliga assistenten en anhörig till brukaren. I så fall anställs den anhörige av exempelvis assistansbolaget. 4.2 Organisatorisk inplacering Ansvaret för personlig assistans i kommunal regi är inom Malmö stad utlagt på stadsdelsfullmäktige. Arbetet utförs som en separat verksamhet inom Vård och omsorg på varje stadsdelsförvaltning, ibland med ordinarie personal från hemtjänsten och har en för utförandet ansvarig sektionschef/arbetsledare. G:\SREV-Gem\Slutrapporter\Stadsdelsfullmäktige\Persass doc Senast utskrivet :41 6 (14)

7 4.3 Hur omfattande är kostnaderna? Omfattningen av kostnaderna (enbart för LSS-ärenden enl myndighetsbeslut): (tkr) SDFVI SDFLB SDFFO (jan- aug) Förändring sedan 2004 efter justering + 27% - 9% + 14% Källa: LSS-inspektörerna på resp Sdf ( i ett fall ekonomen för VoO) Tabellen visar stadsdelarnas bruttokostnader för personlig assistans enligt LSS. Dessa kostnader avser assistansersättningar för de ärenden som stadsdelsförvaltningen själv beslutar om. Förändringen mot år 2004 har beräknats efter en grovjustering av 2006 års siffror som enbart avser månaderna januari tom augusti. Det bör dock påpekas att ovannämnda kostnader enbart avser stadsdelens kostnader för personlig assistans enligt LSS. Dessa siffror säger dock ingenting alls om ett eventuellt över- eller underskott i det kommunala utförandet av assistansinsatserna. s kommentar: Trots den allmänna uppfattningen bland all berörd personal att kostnaderna för assistansärenden enligt LSS generellt har ökat kraftigt de senaste åren verkar trenden inte stämma för stadsdelen Limhamn-Bunkeflo. Kostnadsminskningen jämförd med år 2004 kan dock bero på extraordinära händelser som avflyttning, dödsfall o dyl. 5 Hur hanteras kvalitetsfrågor? Här anger de flesta tillfrågade kvalitetsundersökningar, brukarmöten, hembesök och telefonkontakt med brukarna som främsta medel att säkra kvalitén i utförandet av assistansinsatserna. s kommentar: Kvalitetsfrågorna verkar hanteras ganska likartat inom samtliga undersökta stadsdelar. Det kan dock förekomma vissa smärre skillnader; dessa redovisas för varje stadsdel under respektive avsnitt. G:\SREV-Gem\Slutrapporter\Stadsdelsfullmäktige\Persass doc Senast utskrivet :41 7 (14)

8 6 Västra innerstaden 6.1 Bakgrund Trots att Västra innerstaden är befolkningsmässigt en ganska stor stadsdel har den förvånansvärd få ärenden för personlig assistans. Enligt stadsdelsförvaltningen LSSinspektör handlar det för året 2006 om totalt 24 ärenden ( 3 enligt LSS och 21 enligt LASS). Tyngden för insatserna per brukare varierar från 20 timmar per vecka som lägst till 144 timmar per vecka som högst (enligt uppgift från LSS-inspektören). LSS-beslut om personlig assistans fattas för ett år i taget efter antingen hembesök eller telefonkontakt med brukaren. Anledningen till detta är att genom kontroll av eventuellt förändrade behov kvalitetssäkra beslutet. Vid tillfällig förändring av behovet krävs normalt en skriftlig ansökan. Av de ovannämnda 24 ärenden utför stadsdelsförvaltningens assistanssektion insatser för totalt fyra stycken brukare, ca fjorton brukare betjänas av privata assistansbolag och resten av kooperativ. 6.2 Utförandet av insatserna På årsbasis utför den kommunala assistansen timmar insatser som motsvarar ungefär 14 % av alla beviljade timmar i stadsdelen. Räknar man istället på individnivå uppgår marknadsandelen till 17 % ( 4 av 24). Differensen kan förklaras med skillnader i vårdtyngden. Trots att en brukare, av totalt fyra, har 168 timmar per vecka, dvs insatser dygnet runt (enl SoL), ligger de andra tre tydligt under genomsnittet för stadsdelen. För månaderna januari tom augusti 2006 uppgick stadsdelens kostnad för utförandet av assistans till 1,6 mkr; motsvarande intäkter var 2,5 mkr. Differensen mellan kostnader och intäkter förklaras med att viss assistanspersonal huvudsakligen är anställd inom hemtjänsten. Deras lön (även för utförda assistanstimmar) belastar under året uteslutande hemtjänsten. Bokföringsmässig justering av detta sker först i samband med årsbokslutet ( from 2006). En specificering av kostnader/intäkter per enskild brukare på enkelt sätt är bara möjligt i ett fall (jmf Stadsrevisionens kommentar nedan). Uppföljning av verksamheten sker löpande. Sektionschefen gör hembesök hos uppdragsgivaren en gång per månad och får hans/hennes synpunkter på assistansinsatserna. En arbetsplatsträff för assistenterna anordnas en gång per månad och sektionschefen lämnar protokollet till enhetschefen. Muntlig information om verksamheten lämnas även vid ledningsgruppsmöte en gång per vecka; bara extraordinära händelser rapporteras vidare till VoO-chefen. Budgetavstämningen sker genom stadsdelsförvaltningens ekonom för Vård och omsorg. Från förvaltningens sida sker ingen aktiv marknadsföring av assistansverksamheten. Vid nödvändig nyrekrytering av assistenterna tas stor hänsyn till brukarens synpunkter G:\SREV-Gem\Slutrapporter\Stadsdelsfullmäktige\Persass doc Senast utskrivet :41 8 (14)

9 och man använder sig oftast av personalavdelningen. Det kan även finnas sporadiska intresseanmälningar för assistenttjänster som ibland kan utnyttjas. Annonsering efter personliga assistenter sker endast undantagsvis. Under 2006 har ett antal kortare utbildningar för assistenterna genomförts bl a personlig assistent utbildning, olika föreläsningar och EU-projektet Visa vägen. Alla assistenter har deltagit i åtminstone någon av dessa. Som allra viktigast för utförandet av assistansinsatser anges personkemin mellan brukare och assistent (... man klagar sällan på annat...). Även ett professionellt (ej för nära) förhållningssätt till brukaren eftersträvas. Kvalitén på personlig assistans upplevs som god. För att ytterligare höja kvalitén i utförandet bör man satsa på fortsatt kompetensutveckling av assistanspersonalen. Man ska ha i åtanke att dessa är ensamarbetande och ibland kan det förekommer skiljaktigheter i deras egen och brukarens uppfattning om exempelvis arbetsmiljön, dvs vid nödvändiga anpassningar i brukarens hem. Bara en brukare med dygnetruntservice, bland fyra som stadsdelen gör assistansinsatser för, har för att lätt kunna urskiljas försetts med en unik aktivitetskod (kostnadsställe) i redovisningen. Enligt stadsdelsförvaltningens ekonom för VoO finns det i redovisningssystemet redan unika aktivitetskoder för varje enskild uppdragsgivare. Dessa används dock bara för intäktskontering. Ett undantag utgör ovannämnda brukare med dygnetruntservice. s kommentar: Hanteringen och utförandet av assistansinsatserna, uppföljning av verksamheten, kompetensutveckling av personalen, hänsynstagande till brukarens önskemål, mm skiljer sig i allt väsentligt inte mycket från de andra undersökta stadsdelarna och verkar fungera tillfredställande i Västra innerstaden. Insatsernas kostnads/intäktsredovisning, framförallt på brukarnivå, borde kunna förbättras genom en ändamålsenlig användning av kontosträngen i redovisningssystemet med en konsekvent genomförd individbaserad kontering för varje enskild brukare. Detta medför visserligen merarbete för personalen vid timredovisningen, inrapporteringen och konteringen men borde uppvägas av dels mera tillförlitliga utdata från redovisningen, dels en betydligt mindre arbetsinsats för att få totala kostnader/intäkter för en enskild brukare. G:\SREV-Gem\Slutrapporter\Stadsdelsfullmäktige\Persass doc Senast utskrivet :41 9 (14)

10 7 Limhamn-Bunkeflo 7.1 Bakgrund Under 2006 finns det inom stadsdelen Limhamn-Bunkeflo totalt 53 stycken brukare som har rätt till personlig assistans; 9 därav utgör assistansärenden enligt LSS. Tyngden på ärendena varierar från ungefär 10 timmar per vecka och brukare till ungefär 336 timmar per vecka (en brukare har två assistenter dygnet runt). LSS-beslut om personlig assistans fattas för ett år i taget efter antingen hembesök eller telefonkontakt med brukaren. Beviljade insatser följs upp genom en genomgång av beslutet en gång per år. Kontakten med brukaren sker fortlöpande, antingen genom hembesök eller per telefon. Anledningen till detta är att genom kontroll försäkra sig att ingen förändring av behoven skett och på det viset kvalitetssäkra beslutet. Av de tidigare nämnda 53 ärenden utför stadsdelsförvaltningens assistanssektion insatser för totalt arton stycken brukare, detta motsvarar en marknadsandel av 34 %. Resterande ärenden sköts av antingen privata assistansbolag eller kooperativ. 7.2 Utförandet av insatserna Assistanssektionen inom Limhamn-Bunkeflo utför 2006 totalt timmar insatser per år. Ungefär 20 % av dessa timmar är insatser enligt LSS, resterande timmar avser LASS-ärenden; en brukare inom stadsdelen har personlig assistans enligt SoL. Totalt är det 18 personer som får kommunal personlig assistans inom stadsdelen Limhamn-Bunkeflos kostnad för utförandet av assistans uppgår till ca 6,5 mkr för januari tom augusti 2006; motsvarande intäkter ligger på 6,9 mkr. Differensen däremellan beror på felperiodiserade konteringar; intäkterna är preliminära och timanställdas löner utbetalas månaden efter. Redovisningssystemets organisation medger ingen möjlighet till specifikation av kostnader och intäkter per brukare. Uppföljning av verksamheten sker löpande. Assistentmöten äger rum var fjärde vecka och telefonkontakt eller hembesök hos brukaren någon gång per månad. Även brukarmöten förekommer. En kvalitetsundersökning bland assistenterna sker två gånger per år genom enkäten för psykosocial arbetsmiljö. En årsrapport om verksamheten upprättas och lämnas till enhetsschefen. Detsamma gäller för protokollen från arbetsplatsträffarna. Vid nyrekrytering av assistenter tas stor hänsyn till brukarens synpunkter. Vanligt förekommande är preferenser om assistentens kön, rökvanor och fördragsamhet mot husdjur. Vid tillsättandet av assistenter utnyttjas främst befintligt fast eller timanställd personal men även utnyttjande av intresseanmälan eller annonsering efter personliga assistenter förekommer. G:\SREV-Gem\Slutrapporter\Stadsdelsfullmäktige\Persass doc Senast utskrivet :41 10 (14)

11 Under förra året genomfördes ett tiotal olika kompetenshöjande utbildningar för assistanspersonalen. Samtliga assistenter deltar i någon av dessa utbildningar (detta gäller dock inte anhöriga). Dessutom anordnas en konferens med två planeringsdagar en gång om året. Enligt en enkätundersökning var brukarna utomordentligt nöjda med de av kommunen gjorda assistansinsatserna. För att kunna bibehålla och utveckla dess kvalité anser man dock att fortsatt personalutbildning är mycket viktig. Den intervjuade sektionschefen uppger att de kommunala assistansinsatserna är av god kvalité. Allra viktigast vid utförandet av dessa är personkemin mellan brukare och assistent. Det är viktigt att assistenten har ett professionellt ej för nära förhållande till brukaren; detta kan säkerställas genom kontinuerlig utbildning. Kommunen anses som en konkurrenskraftig och bra arbetsgivare. s kommentar: I de tre undersökta stadsdelar har Limhamn-Bunkeflo i särklass flest brukare som anlitar kommunal assistans, arton personer. Den genomsnittliga assistansinsatsen ligger på ungefär 50 timmar per vecka och brukare; den mest vårdkrävande personen har 48 timmars assistans per dygn, dvs två stycken assistenter dygnet runt. Vid intervjutillfället kunde sektionschefen inte redogöra för antalet utförda assistanstimmar, faktiska och redovisade kostnader, intäkter, mm. Nyttjandet av redovisningssystemet (kontosträngen) tillåter ingen enkel insamling av kundspecifika kostnadssaldon. Det relativt stora antalet assistansmottagare i stadsdelen gör det särskilt viktigt att redovisningssystemet tillhandahåller möjligheten till löpande uttag av olika brukarsaldon både för kostnaderna och intäkterna, Detta kunde uppnås med en konsekvent genomförd individbaserad kostnadskontering. Hänsynstagande till brukarens önskemål, utförandet av assistansinsatserna, uppföljning av verksamheten, personal- och kompetensutvecklingen, mm, skiljer sig i allt väsentligt inte mycket från de andra undersökta stadsdelarna och verkar fungera tillfredställande i Limhamn-Bunkeflo. Insatsernas kostnads/intäktsredovisning, framförallt på brukarnivå, borde kunna förbättras genom en ändamålsenlig kodning av kontosträngen i redovisningssystemet med en unik aktivitetskod e dyl för varje enskild brukare. Detta medför visserligen merarbete för personalen vid kostnads/intäktskontering och timredovisningen men borde uppvägas av dels mera tillförlitliga utdata från redovisningen, dels en betydligt mindre arbetsinsats för att få kostnader/intäkter för en enskild brukare. G:\SREV-Gem\Slutrapporter\Stadsdelsfullmäktige\Persass doc Senast utskrivet :41 11 (14)

12 8 Fosie 8.1 Bakgrund Fosie stadsdel, befolkningsmässigt den största i Malmö stad, har under 2006 ungefär 43 ärenden för personlig assistans enligt LASS och 12 LSS-ärenden som stadsdelen själv beslutar om uppgår de totalt beviljade insatserna (både av LSS-inspektören och av försäkringskassan när det gäller beslut enligt LASS) inom Fosie stadsdel till ungefär timmar per år och omfattar ca 55 personer. Tyngden för insatserna per brukare varierar från 8 timmar per vecka till 47 timmar (enligt uppgift från LSSinspektören). Uppföljning av LSS-besluten sker genom hembesök hos brukaren i samband med att nytt beslut ska fattas. I vissa fall görs detta besök tillsammans med personal från försäkringskassan. Ibland bestäms även brukarens ADL-status genom en arbetsterapeut, hämtas in läkarintyg, tas kontakt med brukarens anhöriga och tas hjälp av regionens rehabiliteringsavdelning. Av de 55 brukarna som bor i Fosie utför assistanssektionen insatser för totalt 10 stycken, marknadsandelen för kommunen blir därmed runt 18 %. Resterande 43 brukare anlitar antingen privata assistansbolag eller kooperativ. 8.2 Utförandet av insatserna Fosie stadsdel utför 2006 ungefär assistanstimmar per år, detta motsvarar 36 % av alla beviljade timmar. Jämför man denna procentsiffra med marknadsandelen efter antal brukare visar det sig att de kvantitativt mest krävande brukarna i Fosie anlitar stadsdelens assistanssektion som utförare. För januari tom augusti 2006 uppgick stadsdelens totala kostnad för assistans till 2,8 mkr, intäkten till 2,9 mkr. Även här beror differensen på löpande felkodningar av vissa assistentlöner under året. Fosie var den enda stadsdelen bland de tre undersökta där sektionschefen kunde specificera kostnader och intäkter för assistans på kundnivå, dvs per enskild brukare. Arbetsinsatsen för att få dessa uppgifter ur redovisningen var dock omfattande. Uppföljning av verksamheten sker genom assistentmöten fyra gånger om året och hembesök hos brukaren vid behov. En uppföljningsrapport upprättas månatligen och lämnas till avdelningschefen och förvaltningen. Rapportering till stadsdelsfullmäktige sker i samband med delårsbokslut och bokslut. Från förvaltningens sida sker ingen aktiv marknadsföring. Uppdragsgivaren (brukaren) har stora möjligheter till påverkan vid urval av assistenten; dvs uppdragsgivaren och ibland även en anhörig är alltid med vid rekryteringen. Denna sker vanligtvis genom G:\SREV-Gem\Slutrapporter\Stadsdelsfullmäktige\Persass doc Senast utskrivet :41 12 (14)

13 utannonsering av tjänsten. De viktigaste faktorerna för brukaren anser man vara dels personkemin, dels att man får den servicen man har beslut på. Kvalitén på de tillhandahållna assistanstjänsterna upplevs som både god och säker. Det är dock viktigt att alltid kvalitetssäkra verksamheten genom: fortsatt arbete med kvalitetsuppföljningsprogram, pågående dialog brukare personal arbetsledning, att följa upp och utvärdera den. Det som betraktas som svårast vid utförandet av assistans är när uppdragsgivaren och den ansvarige för arbetsmiljön har olika syn på vissa nödvändiga hjälpmedel som t ex säng, toalett, lyft, mm. Som exempel på kompetenshöjande insatser som genomförts under 2005 angavs genomförda planeringsdagar, olika föreläsningar, kurs i hjärt- lungräddning. s kommentar: Den genomsnittliga vårdtyngden uppgår i Fosie till ungefär 40 timmar per vecka och brukare. Därmed ligger stadsdelen, med hänsyn till både genomsnittliga assistanstimmar och antalet brukare, mittemellan Västra innerstaden och Fosie. Sektionschefen för assistans var vid intervjutillfället väl förberedd och kunde praktiskt taget svara på revisionskontorets samtliga frågor utan att behöva hänvisa till stadsdelsförvaltningens ekonom för Vård och omsorg. Det bör dock påpekas att detta krävde en ganska omfattande arbetsinsats som förberedelse från sektionschefens sida och visade på stora differenser mellan kostnad och intäkt för varje enskild brukare. Utförandet och hanteringen av assistansinsatserna, uppföljning av verksamheten, kompetensutveckling av personalen, hänsynstagande till brukarens önskemål, mm tycks vara i paritet med de andra undersökta stadsdelarna och verkar vara tillfredställande. Kostnads/intäktsredovisningen på assistansinsatserna, framförallt på brukarnivå, borde även här kunna förbättras genom en ändamålsenlig kodning av kontosträngen i redovisningssystemet med en unik aktivitetskod e dyl för varje enskild brukare och en konsekvent kontering av både kostnader och intäkter på denna koden. G:\SREV-Gem\Slutrapporter\Stadsdelsfullmäktige\Persass doc Senast utskrivet :41 13 (14)

14 9 Källor och referenslitteratur 9.1 Internetkällor. Internetkälla Avser Riksdagens hemsida Assida assistans AB, hemsida 9.2 Muntliga källor. Organisation/enhet Sdf Västra innerstaden Sdf Västra innerstaden Sdf Västra innerstaden Sdf Västra innerstaden Sdf Västra innerstaden Sdf Limhamn-Bunkeflo Sdf Limhamn-Bunkeflo Sdf Limhamn-Bunkeflo Sdf Limhamn-Bunkeflo Sdf Fosie Sdf Fosie Sdf Fosie Namn Ann Helen Westerdahl, LSS-inspektör Marie Ahlander,sektionschef Eva Ström, ekonom Bengt Nilsson, ekonom Moniqa Hammarström Martinovic, enhetschef Lennart Wennberg, (vik) LSS-inspektör Ingegerd Sandling, LSS-inspektör Maria Posa, sektionschef Rober Schoug, ekonom Mona Lund, LSS-inspektör Christel Pettersson, sektionschef Stefan Jönsson, enhetschef 9.3 Referenslitteratur. Författare Titel Förlag Socialstyrelsen Personlig assistans, Kartläggning av Socialstyrelsen kommunala riktlinjer, 2005 Mats Renborn Gotlands Kommun, Uppföljning av granskning av LASS-ersättning, 2005 Price, Waterhouse, Coopers Senior Partners Granskning av vården och omsorgen Senior Partners till äldre personer med stora omvårdnads- och omsorgsbehov och som bor kvar i det egna hemmet, 2006 Socialdepartementet Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre Prop 2005/06:115, 2006 Regeringskansliet G:\SREV-Gem\Slutrapporter\Stadsdelsfullmäktige\Persass doc Senast utskrivet :41 14 (14)

FÖRSTUDIE. Hemtjänsten kvalitet - kontinuitet

FÖRSTUDIE. Hemtjänsten kvalitet - kontinuitet FÖRSTUDIE Hemtjänsten kvalitet - kontinuitet Projektledare: Olof Hammar Beslutad av revisorskollegiet 2012-10-17 RAPPhemtjänst2_kvalitet-kontinuitet Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress: August

Läs mer

139 Sammanträdets öppnande Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde.

139 Sammanträdets öppnande Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde. Malmö stad Revisorskollegiet PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-12-15 Närvarande Kl Kl 15.00 18.00 Plats Paragrafnr Stadshuset, Rum S 5054 139-157 Ledamöter Dahlvid Sten, ordförande Lilja Per, vice ordförande

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 stans

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 stans www.pwc.se Revisionsrapport FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 av insyn utförd assi- Granskning kommunens vid privat personlig stans Karlshamns kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Upphandling av personlig assistans enligt LSS

Upphandling av personlig assistans enligt LSS SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-04-13 Handläggare: Pia Ludvigsen Ehnhage Telefon: 08 508 25 911 Till Socialtjänst-

Läs mer

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans.

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans Umeå kommun Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans för vuxna Vår vision är att gemensamt skapa det bästa och självklara

Läs mer

Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning

Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning Aktuell lydelse Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning Bestämmelser oavsett om betalning sker i efterskott eller förskott Starttidpunkt för beviljandeperiod 1 När Försäkringskassan

Läs mer

Förslag till lag om ändring i 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken

Förslag till lag om ändring i 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken Promemoria 2016-12-20 S2016/07902/FST Socialdepartementet Förslag till lag om ändring i 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken 1. Sammanfattning I promemorian lämnas förslag till ändring i 51 kap. 11 andra

Läs mer

Sammanträdes inleds med att revisorskollegiet avtackar Jörgen Holmgren och önskar honom lycka till som pensionär.

Sammanträdes inleds med att revisorskollegiet avtackar Jörgen Holmgren och önskar honom lycka till som pensionär. Malmö stad Revisorskollegiet PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-04-29 Närvarande Kl Kl 16.00 17.00 Plats Paragrafnr Stadshuset, KC Triangeln 1-2 56-74 Ledamöter Dahlvid Sten, ordförande Lilja Per, vice ordförande

Läs mer

Uppdragsavtal. Detta avtal gäller mellan; Anordnaren: Kurera Assistans AB Organisationsnummer samt: Uppdragsgivaren.

Uppdragsavtal. Detta avtal gäller mellan; Anordnaren: Kurera Assistans AB Organisationsnummer samt: Uppdragsgivaren. Uppdragsavtal Detta avtal gäller mellan; Anordnaren: Kurera Assistans AB Organisationsnummer 556888-0115 samt: Uppdragsgivaren Namn Personnummer Adress Telefonnummer Legal företrädare Namn Adress Avtalets

Läs mer

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Konsekvensutredning 1 (8) Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Bakgrund och överväganden Med anledning av

Läs mer

Riksförsäkringsverkets allmänna råd Familjer, barn samt handikapp

Riksförsäkringsverkets allmänna råd Familjer, barn samt handikapp Riksförsäkringsverkets allmänna råd Familjer, barn samt handikapp ISSN 1404-563X Riksförsäkringsverkets allmänna råd om assistansersättning; RAR 2002:6 beslutade den 4 juli 2002. Riksförsäkringsverket

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07, 2015-11-23, 2015-12-23 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är

Läs mer

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning;

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning; Aktuell lydelse Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning; Till lagen (1993:389) om assistansersättning 3 första stycket Den som omfattas av 1 lagen (1993:387) om stöd och

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS

Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Petra Sundström 2015-05-21 OSN-2015-0204 Omsorgsnämnden Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås

Läs mer

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn:.. Adress:.. Org.nr: Pers.nr:.. Telefon:.. Legal företrädare (ifylls i förekommande fall) Namn: Adress: nedan kallad anordnaren

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Kommittédirektiv Översyn av ersättningen för personlig assistans Dir. 2013:34 Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska se över ersättningen för personlig

Läs mer

Östersund 2009-01-30. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Östersund 2009-01-30. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Östersund 2009-01-30 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar till slutbetänkandet Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Sammanfattning

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Effektiv organisation för chefs/ledarfrågor. Projektledare: Tommy Larsson. Beslutad av revisorskollegiet

GRANSKNINGSRAPPORT. Effektiv organisation för chefs/ledarfrågor. Projektledare: Tommy Larsson. Beslutad av revisorskollegiet GRANSKNINGS Effektiv organisation för chefs/ledarfrågor Projektledare: Tommy Larsson Beslutad av revisorskollegiet 2012-10-17 RAPP Effektiv organisation för chefs och ledarfrågor Postadress: Stadshuset,

Läs mer

Personlig assistans enligt LSS i Borås

Personlig assistans enligt LSS i Borås 1 Rapport november 2014 Personlig assistans enligt LSS i Borås En granskning av kommunens arbete med personliga assistansen enligt LSS - från utredning till verkställighet 2 Sammanfattning Denna rapport

Läs mer

51 kap. Assistansersättning

51 kap. Assistansersättning 51 kap. Assistansersättning Innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till assistansersättning i 2-6, - förmånstiden i 7 och 8, - beräkning av assistansersättning i 9-11, - omprövning vid

Läs mer

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Personlig assistans leva som alla andra Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Vissa kriterier måste vara uppfyllda för att man ska

Läs mer

19 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna till dagens sammanträde.

19 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna till dagens sammanträde. Malmö stad Revisorskollegiet PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-02-29 Närvarande Kl Kl 15.00 18.00 Plats Paragrafnr Stadshuset, Triangeln 1-2 19-35 Ledamöter Dahlvid Sten, ordförande Lilja Per, vice ordförande

Läs mer

Socialförsäkringsbalk (2010:110)

Socialförsäkringsbalk (2010:110) Socialförsäkringsbalk (2010:110) 51 kap. Assistansersättning Innehåll 1 /Upphör att gälla U:2013-07-01/ I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till assistansersättning i 2-6, - förmånstiden i 7

Läs mer

Andreas Hagnell. Finanssektionen. Individ-och familjeomsorg Äldreomsorg Personalfrågor RFV:s allmänna råd om LASS mm

Andreas Hagnell. Finanssektionen. Individ-och familjeomsorg Äldreomsorg Personalfrågor RFV:s allmänna råd om LASS mm Cirkulärnr: 1998:157 Diarienr: 1998/2396 Handläggare: Sektion/Enhet: Ingrid Söderström Andreas Hagnell Datum: 1998-09-29 Mottagare: Rubrik: Sektionen för Socialtjänst Finanssektionen Handikappomsorg Individ-och

Läs mer

Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen

Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 13 juni 2017 en dom om rätten till

Läs mer

Med stöd av 8 och 12 förordningen (1993:1091) om assistansersättning föreskriver Försäkringskassan i fråga om Riksförsäkringsverkets föreskrifter

Med stöd av 8 och 12 förordningen (1993:1091) om assistansersättning föreskriver Försäkringskassan i fråga om Riksförsäkringsverkets föreskrifter BILAGA 1 (6) Författningsförslag Förslag till föreskrifter om ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Med stöd av 8 och 12 förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Läs mer

Revisionsrapport. stöd. Kalmar kommun. 3 november 2008. Christel Eriksson Stefan Wik

Revisionsrapport. stöd. Kalmar kommun. 3 november 2008. Christel Eriksson Stefan Wik Revisionsrapport Resursfördelning inom LSSverksamheten - boende med särskilt stöd Kalmar kommun 3 november 2008 Christel Eriksson Stefan Wik 1 2008-11-03 Chistel Eriksson Stefan Wik 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Jag är egen arbetsgivare (kräver ej tillstånd från IVO)

Jag är egen arbetsgivare (kräver ej tillstånd från IVO) Härmed utfäster sig undertecknad att min/vår verksamhet. ska följa och arbeta efter IfAs regler för IfA-godkännade 1 (IfA Löfte) Jag är egen arbetsgivare (kräver ej tillstånd från IVO) Vi är en mindre

Läs mer

Personlig assistans Kvalitet i bemötande

Personlig assistans Kvalitet i bemötande Revisionsrapport Personlig assistans Kvalitet i bemötande och rätt insatser Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns

Läs mer

Personliga assistenter - Köp av tjänster

Personliga assistenter - Köp av tjänster Revisionsrapport Personliga assistenter - Köp av tjänster Östersunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning 3 2.4

Läs mer

Härigenom föreskrivs att 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.

Härigenom föreskrivs att 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse. Promemoria 2016-05-11 S2016/03419/FST Socialdepartementet Förslag till ändring i 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken Lagtext Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken Härigenom föreskrivs att

Läs mer

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Kramfors kommun som assistansanordnare När Du väljer Kramfors

Läs mer

Granskning avseende assistentersättning

Granskning avseende assistentersättning Granskning avseende assistentersättning Härryda kommun Oktober 2013 Johan Osbeck, revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskning...

Läs mer

Granskningsrapport avseende Malmö stads ITsatsningar:

Granskningsrapport avseende Malmö stads ITsatsningar: Gransknings avseende Malmö stads ITsatsningar: Uppföljning av tidigare granskning av Procapita, Kundakt Dart och Kundakt Flykt. Projektledare: Olof Hammar Beslutad av revisorskollegiet 2006-02-07 Postadress:

Läs mer

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare Det är mycket att tänka på vid val av assistansanordnare och det är viktigt med hög kvalitet på assistansen. Genom IfA kan en verksamhet ansöka om IfA-godkännande.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 4 december 2015 KLAGANDE Höganäs kommun 263 82 Höganäs MOTPART AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 5 november

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 10 september 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB Assistansia AB Box 377 701 47 Örebro MOTPART Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms kommun Ombud: Stadsadvokat

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL - personlig assistans För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter till ett självständigt och meningsfullt

Läs mer

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare Det är mycket att tänka på vid val av assistansanordnare och det är viktigt med hög kvalitet på assistansen. Den här frågeguiden är tänkt att fungera som

Läs mer

Granskning av interna kontrollen, personlig assistans

Granskning av interna kontrollen, personlig assistans Revisionsrapport Granskning av interna kontrollen, personlig assistans Härryda kommun 2010-10-21 Leif Johansson, certifierad kommunal revisor 2010-10-21 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

2015-01-16 Anna Spångmark

2015-01-16 Anna Spångmark UPPFÖLJNING AV BESLUT enligt Lagen och om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)och Socialtjänstlagen för personer under 65 år. Enheten för funktionsnedsättning 2015-01-16 Anna Spångmark Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för personlig assistans

Riktlinjer för personlig assistans Riktlinjer för personlig assistans Antagna av socialnämnden 2004-06-16 110, dnr 04/SN 0102 Tillägg: Riktlinjer för kostnadsersättning för personlig assistans Riktlinjer för personlig assistans Antagna

Läs mer

Avtal villkor för personlig assistans enligt LSS eller Socialförsäkringsbalken (SFB) 51 kap.

Avtal villkor för personlig assistans enligt LSS eller Socialförsäkringsbalken (SFB) 51 kap. LULEÅ KOMMUN 2015-04-01 Enhet Stöd och omsorg Avtal villkor för personlig assistans enligt LSS eller Socialförsäkringsbalken (SFB) 51 kap. LULEÅ KOMMUN 2 (9) Luleå Kommun erbjuder Dig personlig assistans

Läs mer

Granskningsrapport avseende beslut om särskilt boende en jämförelse mellan två stadsdelar

Granskningsrapport avseende beslut om särskilt boende en jämförelse mellan två stadsdelar Granskningsrapport avseende beslut om särskilt boende en jämförelse mellan två stadsdelar Projektledare: Hans Mandl Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress: August Palms plats 1 Telefon (exp):

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg. MOTPART Stadsdelsfullmäktige Oxie i Malmö kommun Box Oxie

DOM Meddelad i Göteborg. MOTPART Stadsdelsfullmäktige Oxie i Malmö kommun Box Oxie KAMMARRÄTTEN I Avdelning 3 2012-05- 1 4 Meddelad i Göteborg V>( Sida 1 (6) Mål nr 4106-11 KLAGANDE M God man: E MOTPART Stadsdelsfullmäktige Oxie i Malmö kommun Box 83 238 22 Oxie ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Revisorskollegiet 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid tisdag 26 maj 2015 15:00 Plats Stadshusets KC, Möllevången 2-4 Ledamöter Sten Dahlvid (S), Ordförande Per Lilja (M), Vice

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet. Äldreomsorg Individ- och familjeomsorg Kommunen som assistansanordnare avtal m.m.

Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet. Äldreomsorg Individ- och familjeomsorg Kommunen som assistansanordnare avtal m.m. Cirkulärnr: 2004:32 Diarienr: 2004/0830 Handläggare: Sektion/Enhet: Margareta Erman Datum: 2004-04-06 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Handikappomsorg Äldreomsorg

Läs mer

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se Assistansberättigad Personnummer God man/förvaltare Telefonnummer Postadress Besöksadress Telefon E-post Postgiro Org.nr NYBRO KOMMUN Individ- och familjenämnden 382 80 NYBRO Dunderbergsgatan 2 0481-450

Läs mer

Personlig assistans Verksamhetsplan 2014

Personlig assistans Verksamhetsplan 2014 Personlig assistans Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (9) Handläggare: Tina Udd Telefon: 08-508 08 000 Till Personlig assistans Personlig assistans Verksamhetsplan 2014 Förslag till beslut Personlig assistans

Läs mer

Uppdraget som biståndshandläggare inom äldreomsorgen

Uppdraget som biståndshandläggare inom äldreomsorgen BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING BESTÄLLARAVDELNING ÄLDREOMSORG SID 1 (6) 2007-04-23 SDN 2007-05-14 Handläggare: Eva Lindström Telefon: 508 06 321 Till Bromma stadsdelsnämnd Uppdraget som biståndshandläggare

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 27 december 2016 KLAGANDE Höganäs kommun 263 82 Höganäs MOTPART AA Ombud: BB Frösunda Omsorg AB Box 1021 212 10 Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Förvaltningen för funktionshindrade

Förvaltningen för funktionshindrade 2011-06-17 En trygg personlig assistans Förvaltningen för funktionshindrade Förvaltningen för funktionshindrade Box 34800 701 35 Örebro 019-21 10 00 1 Erbjudande om personlig assistans enligt LASS eller

Läs mer

Kooperativet VIOL. AVTAL för personlig assistans. mellan. Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren. Namn. Adress. Org.nr pers.nr.

Kooperativet VIOL. AVTAL för personlig assistans. mellan. Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren. Namn. Adress. Org.nr pers.nr. AVTAL för personlig assistans mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn Adress Org.nr pers.nr Telefon legal företrädare (ifylls i förekommande fall) namn adress nedan kallad anordnaren och uppdragsgivaren,

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

När får jag mitt bistånd (V)?

När får jag mitt bistånd (V)? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR När får jag mitt bistånd (V)? Beslut och domar enligt SoL och LSS som inte har verkställts i Kalmar län 31 december 2004 Meddelande 2005:26 När får jag mitt bistånd

Läs mer

Ökad utevistelse på vårdboende i Malmö stad Projektplan

Ökad utevistelse på vårdboende i Malmö stad Projektplan Ökad utevistelse på vårdboende i Malmö stad Projektplan Upprättad projektplan utevistelse malmö stad Ansvarig: Nadja Lindvall Förvaltning: Vård och omsorg, Malmö stad Enhet: Vårdboende Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Halmstads kommun. Utveckling av timanställda. Christel Eriksson. December 2011

Revisionsrapport. Halmstads kommun. Utveckling av timanställda. Christel Eriksson. December 2011 Revisionsrapport Utveckling av timanställda Halmstads kommun Christel Eriksson Innehåll Sammanfattning 2 Bakgrund, revisionsfråga och genomförande 3 Granskningsresultat 4 Utveckling av antalet timanställda

Läs mer

Statsmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015

Statsmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 20150-09-28 AN-2015/502.187 1 (6) HANDLÄGGARE Carin Nyh 08-535 312 76 Carin.Nyh@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Statsmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Ett IM gäller i högst ett år från utgivningsdatum, men kan upphöra att gälla tidigare. För korrekt information om vilka IM som är giltiga, titta alltid på Fia.

Läs mer

Kunduppföljning av personlig assistans i Nordanstigs kommun 2014

Kunduppföljning av personlig assistans i Nordanstigs kommun 2014 Kunduppföljning av personlig assistans i Nordanstigs kommun 2014 Sammanställd av Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare Kvalitets- och utvecklingsenheten 2014-09-30 Bakgrund I december 2009 beslutade

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Driftprojekt inom Miljönämnden. Projektledare: Lotta Onsö. Beslutad av revisorskollegiet 2009-09-01. Malmö stad Revisionskontoret

GRANSKNINGSRAPPORT. Driftprojekt inom Miljönämnden. Projektledare: Lotta Onsö. Beslutad av revisorskollegiet 2009-09-01. Malmö stad Revisionskontoret GRANSKNINGS Driftprojekt inom Miljönämnden Projektledare: Lotta Onsö Beslutad av revisorskollegiet 2009-09-01 RAPP Driftprojekt inom Miljönämnden.doc Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress:

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag

Läs mer

! " # " $! " # " % % & ' (& " ) ' * %% ) ' 3

!  #  $!  #  % % & ' (&  ) ' * %% ) ' 3 2 ! "#" $! "#"%% &' (&")' * %% ) ' 3 Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 12.00 16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Redovisning av uppdrag att lämna fördjupade underlag rörande ekonomin Månatlig redovisning 20 februari 2010

Redovisning av uppdrag att lämna fördjupade underlag rörande ekonomin Månatlig redovisning 20 februari 2010 REGERINGSUPPDRAG 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag att lämna fördjupade underlag rörande ekonomin Månatlig redovisning 20 februari 2010 Regeringen har i regeringsbeslut

Läs mer

Utredning ny LSS-ersättning

Utredning ny LSS-ersättning Utredning ny LSS-ersättning Bakgrund En person som beviljats personlig assistans enligt LSS har också rätt att välja vem som ska anordna den personliga assistansen. Brukaren kan, precis som den som beviljas

Läs mer

Utredning av LSS Personstöd Danderyds kommun. Gunnar Uhlin 2012-10-25

Utredning av LSS Personstöd Danderyds kommun. Gunnar Uhlin 2012-10-25 Utredning av LSS Personstöd Danderyds kommun PM Gunnar Uhlin 2012-10-25 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 METOD... 3 1.4 DEFINITIONER... 4 2 LSS PERSONSTÖD... 5

Läs mer

Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen

Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen Regeringsbeslut II:1 2014-01-16 S2013/3515/FST S2014/398/FST (delvis) Socialdepartementet Försäkringskassan 103 51 Stockholm Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av funktionshindersomsorgen Habo kommun Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 13 december 2012 KLAGANDE Omsorgsnämnden i Värnamo kommun 331 83 Värnamo MOTPART AA Ombud: Advokat Adam Grabavac C J Advokatbyrå AB Cardellgatan

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Ej verkställda domar och beslut enligt SoL och LSS i Kalmar län den 31 dec 2002 2003:14 När får jag mitt bistånd? (III) - Ej verkställda domar och beslut enligt SoL

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning 2012-04-20 Dnr 1.4-10032/2012 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Johanna Eksgård Johanna.eksgard@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Socialstyrelsens yttrande

Läs mer

LSS information maj Aktuella frågor inom assistansersättningen

LSS information maj Aktuella frågor inom assistansersättningen Aktuella frågor inom assistansersättningen Jag kommer att tala om Utvecklingen av assistansersättningen Studie om Försäkringskassans administration av assistansersättningen Digitalisering av utbetalning

Läs mer

Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Kundversion

Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Kundversion Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Kundversion Vad personlig assistans är Personlig assistans är en insats i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatsen kan även

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2010:480 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens

Läs mer

DOM. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm. Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro

DOM. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm. Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 05. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Mål nr 2292-13 KLAGANDE c Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART Barn- och ungdomsnämnden i Uppsala

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR - Ej verkställda domar och beslut enligt SoL och LSS i Kalmar län den 31 dec 2001. Meddelande 2002:13 När får jag mitt bistånd? (II) - Ej verkställda domar och beslut

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 1 (6) FÖRSLAG 17 februari 2010 Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 Denna uppföljningsplan anger struktur och innehåll för socialnämndens uppföljning år 2010, men det är också en struktur för nämndens

Läs mer

Resultat. Brukarundersökning 2014 Personlig assistans. Kontaktuppgifter Personlig assistans Enhetschefer. elvy.glimblad@uddevalla.

Resultat. Brukarundersökning 2014 Personlig assistans. Kontaktuppgifter Personlig assistans Enhetschefer. elvy.glimblad@uddevalla. Kontaktuppgifter Personlig assistans Enhetschefer Annette Wahlgren annette.wahlgren@uddevalla.se Roger Andreasson roger.andreasson@uddevalla.se Elvy Glimblad elvy.glimblad@uddevalla.se Jenni Andersson-Grundberg

Läs mer

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST)

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) 1(5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) Kronofogdemyndigheten (KFM), som har till uppgift att verkställa beslut

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 16 Gäller från och med 2013-04-19 Innehåll Syfte... 3 Omfattning... 3 Kommunstyrelsen... 3 Nämnderna... 4 Förvaltningschef

Läs mer

Maj 2007 Monica Bäckman Projektledare

Maj 2007 Monica Bäckman Projektledare Omsorgs- och socialförvaltningen Maj 2007 Monica Bäckman Projektledare 2 Förslag till riktlinjer för intraprenader inom omsorgs- och socialförvaltningens verksamheter i Ljusdals kommun. Definition Intraprenaden

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Betänkandet Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land (DS 2006:4).

Betänkandet Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land (DS 2006:4). Ledningsstaben Sakkunniggruppen 2006-05-24 LiÖ 2006-246 Avgiftssakkunnig Lennart Schilling Hälso- och sjukvårdsnämnden 1 Betänkandet Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land (DS 2006:4).

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer