Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)"

Transkript

1 1 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag Tid Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 1-22 ande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Mona Jeansson (s) Steve Sjögren (s) 1 Ingvar Nilsson 2-22 Kjell Axelsson (s) Christina Magnusson (s) Jussi Gröhn (s) Bertil Dahl (v) Jonas Löhnn (mp) Per-Olof Jonsson (m) Jonas Lövgren (m) Kajsa Hedin (m) Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) Bengt-Olof Roos (kd) Ersättare Ingvar Nilsson (s) 1 Cecilia Strömberg (s) Lars Holmberg (v) Jessica Rydell (mp) Anita Wollin (c) Anna-Britt Wejdsten (fp) Monica Bengtsson (kd) Kerstin Edvinsson (m) Övriga närvarande Roland Karlsson Urban Sparre Carina Åresved-Gustavsson

2 Kommunstyrelsen Ingvar Johansson Anders Karlsson 1-3 Patrik Ihrman 1-3 Björn Carlswärd 1-3 Per Ålind 1-3 Barbro Molinder 1-5 Stefan Wik 1-5 Elisabeth Rye Andersson 1-5 Bertil Åkesson 1-6 Peter Wennberg 1-6 Jan G Nilsson 1-7 Ola Johansson 2-14 Martin Storm 5-6 Staffan Lindholm 5-6 Maria Björkman 5-10 Ann-Sofie Dejke 5-10 Sekreterare Ingvar Johansson Justerat Göran Häggfors ordförande Birgitta Elfström Anslaget på kommunens anslagstavla den 28 januari 2008

3 Kommunstyrelsen Försäljning av tomtmark för grupphus på östra Vimpeltorpet (dnr KS 2006/ ) Handlingar * Kommunledningskontorets skrivelse den 7 januari Kommunstyrelsen har i mars 2007 reserverat mark för bostäder i östra Vimpeltorpet för Finndomo AB. Bolaget har nu tagit fram en skiss på hur kvarteret Vilan och del av kvarteret Fisketuren kan disponeras. Förslaget visar på ett bygge med fjorton grupphus. Byggstart planeras under maj 2008 och en första inflyttning preliminärt till sommaren/hösten Kommunledningskontoret tillstyrker att kommunen säljer den aktuella marken till Finndomo AB. För försäljningen ska gälla det tomtpris på kronor som kommunfullmäktige beslutat ska gälla vid försäljning av radhus/kedjehus i östra Vimpeltorpet. Kalmar kommun säljer kvarteret Vilan och del av kvarteret Fisketuren i östra Vimpeltorpet för bygge av fjorton grupphus till Finndomo AB för totalt kronor (anläggningsavgift för vatten och avlopp tillkommer). Kommunledningskontoret får i uppdrag att teckna markanvisningsavtal med Finndomo AB. 2 Detaljplan för planskild korsning vid Högalidsvägen i Smedby (dnr KS 2007/ ) Handlingar * Förslag till detaljplan den 26 november * Samhällsbyggnadskontorets utlåtande den 26 november * Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 12 december 2007, 299.

4 Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige ska anta nämndens förslag till detaljplan för planskild korsning vid Högalidsvägen i Smedby. Syftet med detaljplanen är att stänga den nuvarande plankorsningen vid Högalidsvägen och istället möjliggöra en planskild korsning i form av en port under järnvägen. Planen möjliggör också en utökning av en bostadsfastighet norr om järnvägen. Överläggning Under överläggningen redovisas följande förslag och protokollsanteckning: 1. Jonas Löhnn (mp) föreslår att kommunstyrelsen ska återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden. 2. Jonas Lövgren (m), Bertil Dahl (v), Birgitta Elfström (s), Christina Magnusson (s), Anders Andersson (c), Bengt-Olof Roos (kd) och Inger Hilmansson (fp) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka samhällsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan. Vidare föreslår de att kommunfullmäktige ska uttala att det är angeläget att öka tillgängligheten för alla vid gång- och cykelporten under järnvägen vid Högalidsvägen och få en så handikappanpassad lösning som möjligt. Kommunledningskontoret/mark- och planeringsenheten, gatu- och parkförvaltningen och samhällsbyggnadskontoret får därför i uppdrag att tillsammans med Banverket snarast undersöka möjligheten att inför den slutliga detaljutformningen av gång- och cykelporten finna en lösning som uppfyller kraven på ökad tillgänglighet, trygghet och säkerhet. 3. Mona Jeansson (s) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka samhällsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan. Vidare föreslår hon att kommunfullmäktige ska uttala att samhällsbyggnadsnämnden bör påbörja arbetet med att ta fram en detaljplan för bostäder vid Högalidsvägen och i samband med detta studera möjligheten att ordna en planskild korsning vid Fribergsvägen. 4. Kajsa Hedin (m) uttalar som en protokollsanteckning: Förslaget i detaljplanen är bättre än nuvarande övergång, men det är inte bra nog. Ska planen genomföras måste tunneln vid Högalidsvägen anpassas bättre för handikappade och en fullständigt handikappanpassad övergång måste tillskapas vid Fribergsvägen.

5 Kommunstyrelsen Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag eller återremittera det till samhällsbyggnadsnämnden. Han finner att kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag. Kommunstyrelsen beslutar därefter att tillstyrka samhällsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan, liksom de båda förslag till uttalanden som redovisats av Jonas Lövgren m.fl. och Mona Jeansson. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: 1. Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan för planskild korsning vid Högalidsvägen i Smedby. 2. Kommunfullmäktige uttalar att det är angeläget att öka tillgängligheten för alla vid gång- och cykelporten under järnvägen vid Högalidsvägen och få en så handikappanpassad lösning som möjligt. Kommunledningskontoret/mark- och planeringsenheten, gatu- och parkförvaltningen och samhällsbyggnadskontoret får därför i uppdrag att tillsammans med Banverket snarast undersöka möjligheten att inför den slutliga detaljutformningen av gång- och cykelporten finna en lösning som uppfyller kraven på ökad tillgänglighet, trygghet och säkerhet. Vidare uttalar kommunfullmäktige att samhällsbyggnadsnämnden bör påbörja arbetet med att ta fram en detaljplan för bostäder vid Högalidsvägen och i samband med detta studera möjligheten att ordna en planskild korsning vid Fribergsvägen. 3 Kust till kustbanan - genomförandeavtal med Banverket om utbyggnad av planfria korsningar i Smedby (dnr KS 2008/ ) Handlingar * Kommunledningskontorets skrivelse den 8 januari * Förslag till genomförandeavtal med Banverket.

6 Kommunstyrelsen Banverket planerar att på sträckan Emmaboda-Kalmar Södra slopa plankorsningar, införa fjärrstyrning och linjeblockering samt att på vissa delar höja hastigheten till 200 kilometer/timme. Med anledning av detta har Banverket och kommunen tecknat ett ramavtal om säkerhetshöjande åtgärder för plankorsningarna på sträckan Gräsmo-Kalmar Södra. I detta ramavtal som godkänts av kommunfullmäktige i mars 2003 regleras bl.a. principerna för samarbetet samt ansvars- och kostnadsfördelning. I fullmäktiges beslut sägs också att kommunstyrelsen/kommunledningskontoret får teckna genomförandeavtal för de olika delprojekten. Kommunledningskontoret har redovisat ett förslag till genomförandeavtal med Banverket om utbyggnad av planfria korsningar i Smedby. I genomförandeavtalet berörs fyra plankorsningar i Smedby och av dessa kommer tre att slopas under hösten Kommunstyrelsen godkänner genomförandeavtalet med Banverket om utbyggnad av planfria korsningar i Smedby. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att tillsammans med mark- och exploateringsingenjör Anders Karlsson underteckna avtalet med Banverket. 4 Borgen för Industriparken i Kalmar AB (dnr KS 2007/ ) Handlingar * Skrivelse den 18 december 2007 från Industriparken i Kalmar AB. * Kommunledningskontorets skrivelse den 2 januari * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 8 januari 2008, 4. Kommunfullmäktige beslutade i augusti 2006 att kommunen ska teckna borgen för Industriparken i Kalmar AB för lån för en första etapp av anpassning av lokalerna i kvarteret Elefanten (f.d. Bombardiers fastighet) till ny verksamhet. Industriparken i Kalmar AB vill nu fullfölja sitt uppdrag att vidareutveckla fastigheten. I denna andra etapp är det aktuellt att utföra ombyggnad, anpassning och förbättringar för nuvarande och nya hyresgäster samt förbättra infrastrukturen (el och fjärrvärme).

7 Kommunstyrelsen Bolaget har därför begärt en utökad borgen med 20 miljoner kronor. Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget om utökad borgen för Industriparken i Kalmar AB. Överläggning Under överläggningen redovisas följande förslag: 1. Bengt-Olof Roos (kd), Birgitta Elfström (s) och Bertil Dahl (v) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka arbetsutskottets förslag till beslut. 2. Inger Hilmansson (fp) föreslår att kommunstyrelsen ska avstyrka arbetsutskottets förslag till beslut. 3. Anders Andersson (c) och Göran Häggfors (m) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka arbetsutskottets förslag till beslut med följande undantag: Den avgift som Industriparken i Kalmar AB ska betala till kommunen för borgensåtagandet ska höjas till 0,40 procent på låneskulden (dvs. 0,15 procent mer än vad som gäller enligt kommunens riktlinjer för borgensåtaganden och övriga ansvarsförbindelser). Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden först om kommunstyrelsen vill tillstyrka eller avstyrka arbetsutskottets förslag om att kommunen ska teckna borgen för Industriparken i Kalmar AB. Han finner att kommunstyrelsen tillstyrker detta förslag. Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen vill att Industriparken i Kalmar AB ska betala en avgift för borgensåtagandet enligt gällande riktlinjer eller om avgiften ska höjas enligt Anders Anderssons och Göran Häggfors förslag. Han finner att kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag om att bolaget ska betala en avgift enligt gällande riktlinjer.

8 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: Kommunstyrelsen får teckna borgen för Industriparken i Kalmar AB för lån på 20 miljoner kronor i svensk valuta för anpassningar i fastigheten Elefanten 1 (f.d. Bombardiers fastighet). För borgensåtagandet gäller att bolaget ska betala de avgifter och uppfylla de övriga villkor som anges i kommunens riktlinjer för borgensåtaganden och övriga ansvarsförbindelser. Reservationer 1. Inger Hilmansson (fp) reserverar sig mot kommunstyrelsens förslag till beslut. Hon vill att kommunfullmäktige ska avslå detta förslag och anför följande: Kalmar kommuns borgensåtaganden ligger långt över riksgenomsnittet. Att verka på en öppen marknad förutsätter konkurrensneutralitet. För att kommunen inte ska bidra till att snedvrida konkurrensen, anser Folkpartiet liberalerna att kommunal borgen endast bör komma ifråga för byggnation som det annars inte finns någon marknad för. 2. Företrädarna för (m) och (c) reserverar sig mot den del i kommunstyrelsens förslag till beslut som gäller hur hög borgensavgift som Industriparken i Kalmar AB ska betala. De vill att kommunfullmäktige ska besluta att bolaget ska för kommunens borgensåtagande betala en årlig avgift som utgör 0,40 procent på låneskulden (dvs. 0,15 procent mer än vad som gäller enligt kommunens riktlinjer för borgensåtaganden och övriga ansvarsförbindelser). 5 Information från kommunens revisorer (dnr KS 2007/454, 2007/651, 2007/652, 2007/653, 2007/736, 2007/737, 2007/738 och 2007/ ) Handlingar * Revisorernas rapporter den 28 juni, 28 augusti, 30 oktober, 11 december och 20 december * Socialchefens och arbetsmarknadschefens svar den 7 januari 2008 på revisionsrapport om arbetet för ungdomar som står utanför arbetsmarknaden.

9 Kommunstyrelsen Revisorerna har redovisat rapporter om granskning av - socialnämndens och arbetsmarknadsenhetens arbete för ungdomar som står utanför arbetsmarknaden - fritidsgårdsverksamheten - riktlinjer för familjehemsplaceringar - kommunens brandskydd - kommunens integrationsarbete - kommunens arbete med den framtida personalförsörjningen - aktualitet i beräkningen av kommunens pensionsskuld - skanning av fakturor. Vidare har lekmannarevisorerna redovisat en sammanställning av den enkät som de gjort om kommunala bolagens arbete med krisberedskapsplanerna. Överläggning Barbro Molinder, Stefan Wik och Elisabeth Rye Andersson informerar om revisionsrapporterna. Kommunstyrelsen beslutar att till revisorerna överlämna socialchefens och arbetsmarknadschefens svar den 7 januari 2008 med anledning av rapporten om arbetet för ungdomar som står utanför arbetsmarknaden. I övrigt fattar kommunstyrelsen inte något beslut med anledning av informationen om revisionsrapporterna. 6 Detaljplan för Snurrom (dnr KS 2007/ ) Handlingar * Förslag till detaljplan den 12 december * Samhällsbyggnadskontorets utlåtande den 12 december * Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 12 december 2007, 298. Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige ska anta nämndens förslag till detaljplan för Snurrom. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostads- och centrumbebyggelse inom ett område i norra delen av den nya stadsdel som kommer att utvecklas i norra Kalmar från Berga industriområde i söder och norrut. Detaljplanen syftar också till att utveckla en inspirationspark med rekreation och våtmarksområde.

10 Kommunstyrelsen Fanerdun Group AB avser att bygga ca lägenheter fördelat på fem områden i norra Kalmar/Lindsdal. Den aktuella detaljplanen omfattar ett av dessa bostadsområden. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan för Snurrom. 7 Nya gatunamn i Fjölebro och Norra Vimpeltorpet m.m. (dnr KS 2007/ ) Handlingar * Stadsingenjörens skrivelse den 19 december * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 8 januari 2008, 1. Stadsingenjören har tagit fram ett förslag till nya gatunamn i Fjölebro och Norra Vimpeltorpet. Vidare föreslår han att tre vägar i Fjölebroområdet ska få nya sträckningar och att ett område i Norrlidens centrum ska få namnet Norrlidstorget. Arbetsutskottet har tillstyrkt stadsingenjörens förslag den 19 december. Överläggning Stadsingenjören meddelar att hans förslag den 19 december 2007 ska justeras, så att den del som gäller ny sträckning av Förmansvägen inte ska ingå i hans förslag till beslut. Bengt-Olof Roos (kd) och Jonas Löhnn (mp) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till beslut, med den ändring som stadsingenjören redovisat när det gäller Förmansvägen. Kommunstyrelsen beslutar enligt stadsingenjörens förslag att - Fjölebrovägen och Montörvägen ska få nya sträckningar - de nya vägarna i Fjölebro ska heta Spelarvägen och Spisvägen - vägarna i Norra Vimpeltorpet ska heta Ingvar Kamprads väg och Hemvägen - ett område i Norrlidens centrum ska få namnet Norrlidstorget.

11 Kommunstyrelsen Yttrande till länsrätten över Swante Fribergs överklagande av beslut om markreservation för Faner Dun Group AB (dnr KS 2006/ ) Handlingar * Swante Fribergs överklagande den 5 november * Länsrättens föreläggande den 14 november * Kommunalrådet Johan Perssons förslag till yttrande den 11 december Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober med hänvisning till investeringsavtalet med Fanerdun Group AB - att reservera del av Kläckeberga 10:1 och Västerslät 17:1 för Fanerdun Group AB t.o.m. den 25 september Swante Friberg har överklagat detta beslut och länsrätten har förelagt kommunen att yttra sig över överklagandet. Kommunalrådet Johan Persson har redovisat ett förslag till yttrande till länsrätten. Detta yttrande innebär att kommunen bestrider bifall till överklagandet. Överläggning Jonas Löhnn (mp) föreslår att kommunstyrelsen ska återremittera ärendet. Mona Jeansson (s) och Bertil Dahl (v) föreslår att kommunstyrelsen ska godkänna kommunalrådet Johan Perssons förslag till yttrande och överlämna det till länsrätten som Kalmar kommuns yttrande. Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag eller återremittera det. Han finner att kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag. Kommunstyrelsen beslutar därefter att bifalla Mona Jeanssons och Bertil Dahls förslag till beslut.

12 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkänner kommunalrådet Johan Perssons förslag till yttrande och överlämnar det till länsrätten som Kalmar kommuns yttrande över Swante Fribergs överklagande. Reservation Jonas Löhnn (mp) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. Han reserverar sig till förmån för sitt förslag att återremittera förslaget till yttrande. Jonas Löhnn har därefter överlämnat en skriftlig reservation mot kommunstyrelsens beslut. I denna reservation anför han följande: Miljöpartiet de Gröna i Kalmar yrkade i kommunstyrelsen på återremiss av det yttrande som Kalmar kommun avser lämna till länsrätten, med anledning av att yttrandet är ofullständigt och i vissa delar kan anses vara vilseledande. För att ge en korrekt bild av kommunens agerande gentemot såväl Faner Dun Group AB som Sandviksklint AB behöver redovisningen tydliggöras och kompletteras vad gäller följande: - Det grundläggande argumentet i kommunens yttrande är att det saknas regelverk som styr hur man ska agera när flera aktörer konkurrerar om samma markområde. Man säger sig inte ha något kösystem, dock framgår av Swante Fribergs inlaga att kommunala tjänstemän redogjort för en vedertagen praxis kring markreservationer som innebar att sådana ska ha resulterat i en fysisk planering inom ett halvår för att markreservationen ska kvarstå. Fanerdun har inte påbörjat något detaljplanerarbete eller inkommit med förfrågan om förvärv under det hela år som man haft sin förtur till markområdet. - Av kommunens svar framgår inte att Fanerduns nya begäran av förlängd markoption inkom senare än den begäran om markreservation som inlämnades av Sandviksklint AB. - När Fanerduns begäran av förlängd markoption behandlades i kommunala beslutsinstanser kunde konstateras att Faner Dun Group AB inte längre uppfyllde sin del av det avtal som tecknats mellan företaget och Kalmar kommun. Den nya markoptionen var därför i princip en ny överenskommelse och inte en förlängning av tidigare avtal. - Yttrandet gör felaktigt gällande att det markområde som Sandviksklint AB begärt markreservation för omfattar även redan detaljplanelagt område. Av handlingarna framgår emeller-

13 Kommunstyrelsen tid tydligt att den reservation som Swante Friberg begärt endast omfattar en del av marken inom det område som varit reserverat för Faner Dun Group AB. Det är därför missvisande att påstå att Sandviksklints planer strider mot gällande detaljplan. Den bifogade kartbilden beskriver inte korrekt vilket område som Swante Friberg vill reservera/köpa, utan en företagsidé som diskuterats med kommunen. - Den affärsidé som Sandviksklint AB presenterar utgör en hållbar möjlighet för Kalmar kommun, och är därför ett allmänintresse, särskilt om den kinesiska etableringen havererar. Mot bakgrund av ovanstående reserverar vi oss mot att anta kommunstyrelsens yttrande och begär att våra klarlägganden läggs till protokollet och följer det yttrande som kommunen avger. 9 Yttrande till Datainspektionen med anledning av klagomål om hanteringen av diarier på Internet (dnr KS 2007/ ) Handlingar * Datainspektionens skrivelse den 9 november * Kommunalrådet Johan Perssons skrivelse den 14 december Datainspektionen har begärt att Kalmar kommun ska yttra sig över klagomål om kommunens hantering av diarier på Internet. Med anledning av detta har kommunalrådet Johan Persson redovisat ett förslag till yttrande till Datainspektionen. Kommunstyrelsen godkänner kommunalrådet Johan Perssons förslag till yttrande och överlämnar det till Datainspektionen som Kalmar kommuns yttrande över klagomål om hanteringen av diarier på Internet.

14 Kommunstyrelsen Nya bolagsordningar för Kalmar Kommunbolag AB med dotterbolag (dnr KS 2007/ ) Handlingar * Kanslichef Ann-Sofie Dejkes och redovisningschef Maria Björkmans skrivelse den 10 december * Förslag till nya bolagsordningar för Kalmar Kommunbolag AB m.fl. bolag. * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 18 december 2007, 245. Kommunledningskontoret har tillsammans med Kalmar Kommunbolag AB gjort en översyn av bolagsordningarna för de kommunala bolagen. I detta arbete har tyngdpunkten lagts på att beskriva vad bolaget ska ägna sig åt (verksamhetsföremål) och varför kommunen vill att bolaget ska bedriva verksamheten (ändamålet). Dessa båda punkter måste stämma överens med de kommunala befogenheterna, dvs. ligga inom ramen för vad kommunallagen tillåter. Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget till nya bolagsordningar. Överläggning Jonas Löhnn (mp) uttalar som en protokollsanteckning: När nu bolagsordningarna för samtliga kommunala bolag har setts över och givits en mer konform utformning bör särskilt uppmärksammas att det återstår en liten avvikelse i fråga om hur man formulerat verksamhetsbeskrivningarna. Överlag är dessa kortfattat informativa, men ändå så beskrivande att man ringar in vad som är syftet med bolaget. Vi vill påpeka att för Kalmar Vatten AB finns visserligen en beskrivning, men att den är lite torftigare till sin karaktär än de övriga. Vi vill gärna se att Kalmar Vatten AB återkommer med ett förslag på formulering som bättre beskriver den viktiga miljöverksamhet som bolaget ansvarar för. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: Kommunfullmäktige godkänner förslagen till nya bolagsordningar för Kalmar Kommunbolag AB, Kalmarhem AB, KIFAB i Kalmar AB, Kalmar Vatten AB, Industriparken i Kalmar AB, Kalmar Airport AB, Kalmar Hamn AB, Kalmar Science Park AB och Kalmar Familjebad AB.

15 Kommunstyrelsen Årsarvoden till ordföranden och vice ordföranden i styrelsen för Kalmar Biogas AB (dnr KS 2008/ ) Handlingar * Utdrag ur personaldelegationens protokoll den 19 december 2007, 71. Kommunfullmäktige beslutade den 17 december att uppdra åt personaldelegationen att redovisa förslag till årsarvoden till ordföranden och vice ordföranden i Kalmar Biogas AB. Personaldelegationen har redovisat ett sådant förslag. Överläggning Bertil Dahl (v) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka personaldelegationens förslag till årsarvoden. Inger Hilmansson (fp) föreslår att kommunstyrelsen ska återremittera ärendet till personaldelegationen. Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag eller återremittera det till personaldelegationen. Han finner att kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag. Kommunstyrelsen beslutar därefter att tillstyrka personaldelegationens förslag till årsarvoden. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: Kommunfullmäktige beslutar att komplettera 6 i Bestämmelser om ersättning till Kalmar kommuns förtroendevalda med följande årsarvoden: Kalmar Biogas AB Sysselsättningsgrad Årsarvode Ordförande 10 % kronor Vice ordförande 6 % kronor Reservation Företrädarna för (m), (c), (fp) och (kd) reserverar sig mot kommunstyrelsens förslag till beslut. De vill att kommunfullmäktige ska återremittera ärendet till personaldelegationen.

16 Kommunstyrelsen Antagande av entreprenör för uppförande av sporthall i Trekanten (dnr KS 2008/ ) Handlingar * Fastighets- och inköpskontorets skrivelse den 10 januari Fastighets- och inköpskontoret har tagit in anbud på uppförande av sporthall i Trekanten. Sporthallen kommer att användas som multihall, dvs. den ska utöver skolidrott också kunna nyttjas för gemensamhetsaktiviteter (t.ex. skolavslutningar, teater- och musikverksamhet samt föreningsverksamhet). Den totala utgiften för uppförande av sporthallen har beräknats till kronor. I kommunens investeringsbudget finns pengar anvisade för projektet. Arbetena beräknas kunna påbörjas i februari och vara klara för slutbesiktning i slutet på oktober Efter kontroll och utvärdering föreslår fastighets- och inköpskontoret att kommunstyrelsen ska anta det totalekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Kommunstyrelsen uppdrar åt fastighets- och inköpskontoret att slutföra upphandlingen med JSB AB i Kalmar för uppförande av sporthall i Trekanten. 13 Antagande av entreprenör för om- och tillbyggnad av Trekantenskolan (dnr KS 2008/ ) Handlingar * Fastighets- och inköpskontorets skrivelse den 9 januari Fastighets- och inköpskontoret har tagit in anbud på om- och tillbyggnad av Trekantenskolan. I en första etapp ingår bl.a. om- och tillbyggnad av f.d. gymnastiksalen till lokaler för träoch textilslöjd och skolhälsovård, medan etapp två bl.a. innehåller ombyggnad av nuvarande lokaler för trä- och textilslöjd till lokaler för förskola.

17 Kommunstyrelsen Den totala utgiften för investeringen har beräknats till kronor. I kommunens investeringsbudget finns kronor anvisade för projektet. Vidare kommer fastighets- och inköpskontoret att sätta av kronor från förvaltningens underhållsbudget. Återstående del på kronor täcks med försäkringsersättning för branden i skolans gymnastiksal. Arbetena beräknas kunna påbörjas i mitten av februari 2008 och vara klara för slutbesiktning i slutet på januari Efter kontroll och utvärdering föreslår fastighets- och inköpskontoret att kommunstyrelsen ska anta det totalekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Kommunstyrelsen uppdrar åt fastighets- och inköpskontoret att slutföra upphandlingen med JSB AB i Kalmar för om- och tillbyggnad av Trekantenskolan. 14 Kommunens inköpspolicy - ändringar och tillägg (dnr KS 2007/ ) Handlingar * Fastighets- och inköpskontorets skrivelse den 13 november * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 18 december 2007, 248. Kommunstyrelsen beslutade i januari 2001 att anta en inköpspolicy för Kalmar kommun. Efter detta har det under perioden tillkommit ett flertal styrdokument med kompletterande krav som gäller kommunens upphandlingar. Fastighets- och inköpskontoret föreslår att dessa ska inarbetas i kommunens inköpspolicy. Det handlar om - antidiskrimineringsklausuler - etiska krav - beloppsgräns vid direktupphandling - riktlinjer för miljöanpassad upphandling - kollektivavtal som krav vid upphandling - etiskt odlat kaffe - djurskyddskrav - livsmedel.

18 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen uppdrar åt fastighets- och inköpskontoret att i kommunens inköpspolicy inarbeta de styrdokument som tillkommit under perioden med kompletterande krav som gäller upphandlingar i kommunen. Som en följd av detta reduceras antalet dokument som reglerar kommunens upphandlingar. 15 Partimotion (kd): Använd regeringens och vägverkets definition av miljöbilar! (dnr KS 2007/ ) Handlingar * Partimotion (kd) den 22 augusti * Gatu- och parkförvaltningens skrivelse den 9 november * Utdrag ur gatu- och parknämndens protokoll den 21 november 2007, 144. * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 11 december 2007, 241. Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2005 att under en prövotid på två år, med start vid årsskiftet 2005/2006, ska avgiftsfri parkering gälla för miljöfordon (med den definition på sådana bilar som redovisas i gatu- och parkkontorets utredning). Kristdemokraterna föreslår i sin motion att Vägverkets och regeringens definition av miljöfordon ska gälla även i Kalmar kommun. Det innebär t.ex. att även bensin- och dieselbilar som släpper ut högst 120 gram koldioxid per kilometer ska omfattas av gratis parkering. Gatu- och parknämnden har yttrat sig över motionen. Nämnden föreslår att Kristdemokraternas förslag ska tas med i den utvärdering som kommer att genomföras under våren och som skall presenteras senast i juni 2008 för att kunna ligga till grund för beslut om eventuell fortsättning med gratis parkering för miljöbilar. Arbetsutskottet har tillstyrkt gatu- och parknämndens förslag till svar på motionen.

19 Kommunstyrelsen Överläggning Ingvar Nilsson (s) och Jonas Löhnn (mp) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka arbetsutskottets förslag till beslut. Bengt-Olof Roos (kd), Anders Andersson (c), Inger Hilmansson (fp), Kajsa Hedin (m) och Jonas Lövgren (m) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka förslaget i partimotionen (kd). Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill tillstyrka arbetsutskottets eller Bengt-Olof Roos m.fl. förslag till beslut. Han finner att kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: Kommunfullmäktige besvarar partimotionen (kd) enligt gatu- och parknämndens förslag. Det innebär att Kristdemokraternas förslag kommer att tas med i den utvärdering som kommer att genomföras under våren och som skall presenteras senast i juni 2008 för att kunna ligga till grund för beslut om eventuell fortsättning med gratis parkering för miljöbilar. Reservation Företrädarna för (m), (c), (fp) och (kd) reserverar sig mot kommunstyrelsens förslag till beslut. De vill att kommunfullmäktige ska bifalla förslaget i partimotionen (kd) om att Vägverkets och regeringens definition av miljöfordon ska gälla även i Kalmar kommun. 16 Medborgarförslag: Har jag en miljöbil eller ej? (dnr KS 2007/ ) Handlingar * Gunnar Thorberts medborgarförslag den 20 december Gunnar Thorbert föreslår i sitt medborgarförslag att kommunen ska anta Vägverkets definition på miljöbilar. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: Kommunfullmäktige besvarar Gunnar Thorberts medborgarförslag genom att hänvisa till att detta kommer - liksom Kristdemokraternas förslag om att Vägverkets och regeringens definition av miljöfordon ska gälla även i Kalmar kommun - att tas upp i den utvärdering som gatu- och parknämnden kommer att göra.

20 Kommunstyrelsen Medborgarförslag om att biblioteksverksamheten ska brytas ut ur kultur- och fritidsnämnden (dnr KS 2007/ ) Handlingar * Nils Grönlunds medborgarförslag den 15 september * Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 12 oktober * Utdrag ur kultur- och fritidsnämndens protokoll den 8 november 2007, 56. * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 11 december 2007, 243. Nils Grönlund föreslår i sitt medborgarförslag att biblioteksverksamheten ska brytas ut ur kultur- och fritidsnämnden och sortera direkt under kommunledningskontoret, alternativt bilda en egen enhet. Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över förslaget. Nämnden ser det som en styrka att biblioteksverksamheten ingår i ett större sammanhang och håller därför inte med förslagsställaren att biblioteksverksamheten borde brytas ut ur kultur- och fritidsnämnden. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget och hänvisar till vad kultur- och fritidsnämnden anfört i sitt yttrande över förslaget. 18 Medborgarförslag om parkeringshus mellan Centralstationen och Järnvägsgatan m.m. (dnr KS 2007/ ) Handlingar * Björn Perssons medborgarförslag den 21 oktober * Gatu- och parkförvaltningens skrivelse den 4 december * Utdrag ur gatu-och parknämndens protokoll den 12 december 2007, 162. * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 8 januari 2008, 6.

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-10-30 211 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 210-215 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Övriga när- Jonas Löhnn (mp) ersättare , varande 131

Övriga när- Jonas Löhnn (mp) ersättare , varande 131 KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-05-13 117 Tid 8.30-11.20 Plats Stadshuset Omfattning 124-131 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2008-08-22. Tid 11.00-12.20. Omfattning 147

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2008-08-22. Tid 11.00-12.20. Omfattning 147 167 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-08-22 Tid 11.00-12.20 Plats Stadshuset Omfattning 147 Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Mona Jeansson (s) Steve

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-04-22 94 Tid 8.30-10.20 Plats Stadshuset Omfattning 99-106 ande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT Tid Omfattning

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT Tid Omfattning KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-11-20 220 Tid 8.00-11.00 Plats Stadshuset Omfattning 219-225 ande Johan Persson (s) 219-222 Göran Häggfors (m) 219-222 Birgitta

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-04-08 85 Tid 8.30-9.10 Plats Stadshuset Omfattning 89-93 ande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Bertil Dahl (v) Birgitta Elfström (s) 192-195 Jonas Löhnn (mp) 196-197. Anders Andersson

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Bertil Dahl (v) Birgitta Elfström (s) 192-195 Jonas Löhnn (mp) 196-197. Anders Andersson KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-10-02 192 Tid 8.30-10.20 Plats Stadshuset Omfattning 192-197 ande Johan Persson (s) ordförande Bertil Dahl (v) Birgitta Elfström

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Jonas Löhnn (mp) Bengt Sundström (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Jonas Löhnn (mp) Bengt Sundström (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-12-12 257 Tid 8.30-9.20 Plats Stadshuset Omfattning 261-267 ande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 121 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-05-27 Tid 10.00-11.10 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 106-123 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 203 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-10-06 Tid 10.00-11.45 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 164-176 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl (v) Anders Andersson. Birgitta Elfström (s) Inger Hilmansson (fp) 53-57

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl (v) Anders Andersson. Birgitta Elfström (s) Inger Hilmansson (fp) 53-57 KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-03-04 46 Tid 8.30-10.10 Plats Stadshuset Omfattning 50-57 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl (v)

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-08-17. Tid 10.00 12.00. Sammanträdeslokalen Magistern. Omfattning 102-117

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-08-17. Tid 10.00 12.00. Sammanträdeslokalen Magistern. Omfattning 102-117 108 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-08-17 Tid 10.00 12.00 Plats Sammanträdeslokalen Magistern Omfattning 102-117 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta Elfström (S) Mona

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-04-20 Tid 8.30 9.35 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 77-83 ande Malin Petersson (M) ordförande Bertil Dahl (V) Anders Andersson

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson. Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson. Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-10-28 213 Tid 8.30 10.45 Plats Stadshuset Omfattning 215-225 ande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Bengt Sundström (fp) Bengt-Olof Roos (kd)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Bengt Sundström (fp) Bengt-Olof Roos (kd) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-06-20 141 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 142-148 ande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-03-25 67 Tid 8.30-10.30 Plats Stadshuset Omfattning 71-78 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-01-23 15 Tid 8.30-9.50 Plats Stadshuset Omfattning 15-19 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 1 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-01-15 Tid 10.00-12.30 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 1-24 ande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-08-05 152 Tid 8.30 9.30 Plats Stadshuset Omfattning 161-167 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT Tid Omfattning

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT Tid Omfattning KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-09-30 189 Tid 8.30-11.00 Plats Stadshuset Omfattning 192-199 ande Johan Persson (s) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

Beslutande Kjell Henriksson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) Bengt-Olof Roos (kd)

Beslutande Kjell Henriksson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) Bengt-Olof Roos (kd) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-02-21 37 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 40-45 ande Kjell Henriksson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats Stadshuset, KS-salen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 21 augusti 2012 kl. 8:30-9:40. Omfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats Stadshuset, KS-salen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 21 augusti 2012 kl. 8:30-9:40. Omfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 augusti 2012 kl. 8:30-9:40 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 89-93 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Lars Holmberg (V) Jessica Rydell (MP) Anna-Britt Wejdsten (FP) Kerstin Edvinsson (M) Folke Fagerlund (KD)

Lars Holmberg (V) Jessica Rydell (MP) Anna-Britt Wejdsten (FP) Kerstin Edvinsson (M) Folke Fagerlund (KD) 31 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-03-09 Tid 10.00 11.50 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 29-40 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-08-15 160 Tid 8.30-8.45 Plats Stadshuset Omfattning 164-168 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-01-30 20 Tid 8.30 9.30 Plats Stadshuset Omfattning 20-28 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-06-19 145 Tid 8.30-10.15 Plats Stadshuset Omfattning 140-148 ande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-08-18 129 Tid 8.30-9.25 Plats Stadshuset Omfattning 144-149 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-03-06 51 Tid 8.30-9.30 Plats Stadshuset Omfattning 53-57 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande. Övriga närvarande Inger Hilmansson (FP) ersättare

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande. Övriga närvarande Inger Hilmansson (FP) ersättare KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-10-12 Tid 8.30 10.00 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 184-189 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta Elfström (S)

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-10-03 199 Tid 8.30-9.40 Plats Stadshuset Omfattning 201-207 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-03-03 29 Tid 8.30-9.30 Plats Stadshuset Omfattning 30-34 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-04-18 80 Tid 8.30-9.30 Plats Stadshuset Omfattning 87-93 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2010-02-16. Tid 8.30 8.55. IT-enhetens sammanträdesrum. Omfattning 28-32

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2010-02-16. Tid 8.30 8.55. IT-enhetens sammanträdesrum. Omfattning 28-32 KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-02-16 Tid 8.30 8.55 Plats IT-enhetens sammanträdesrum Omfattning 28-32 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Birgitta Elfström

Läs mer

Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) Anders Andersson. Övriga när- Inger Hilmansson (FP) ersättare varande Monica Bengtsson

Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) Anders Andersson. Övriga när- Inger Hilmansson (FP) ersättare varande Monica Bengtsson KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-02-23 Tid 8.30 9.15 Plats Sammanträdesrummet Magistern Omfattning 33-38 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Birgitta Elfström

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-09-18 179 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 178-185 ande Göran Häggfors (m) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar

Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-10-20 KS 2013/0458 Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar Förslag till beslut avslår motionen från Anna

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-11-23. Tid 10.00-12.30. Sammanträdeslokalen Magistern. Omfattning 168-179

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-11-23. Tid 10.00-12.30. Sammanträdeslokalen Magistern. Omfattning 168-179 198 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-11-23 Tid 10.00-12.30 Plats Sammanträdeslokalen Magistern Omfattning 168-179 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande

Beslutande Johan Persson (S) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-08-25 134 Tid 8.30-9.55 Plats Stadshuset Omfattning 150-158 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Bertil Dahl

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) Anders Andersson (C)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) Anders Andersson (C) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-09-15 158 Tid 9.00-10.20 Plats Stadshuset Omfattning 175-178 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 27 maj 2014 kl. 10:00-11:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 38-44 ande Mattias Adolfson (S) Per-Olof Jonsson (M) Anders Andersson (C) Johan Persson (S)

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2009-06-16. Tid 8.30-10.25. Omfattning 118-128

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2009-06-16. Tid 8.30-10.25. Omfattning 118-128 KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-06-16 110 Tid 8.30-10.25 Plats Stadshuset Omfattning 118-128 ande Johan Persson (S) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl

Läs mer

Lars Holmberg (V) Jessica Rydell (MP) Monica Bengtsson (KD)

Lars Holmberg (V) Jessica Rydell (MP) Monica Bengtsson (KD) 1 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-01-12 Tid 10.00 11.25 Plats Sammanträdeslokalen Magistern Omfattning 1-15 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström

Läs mer

Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens KALMAR KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-01-28 1 Tid 17.00-20.25 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 1-20 Beslutande Roger Kaliff (s) ordförande Marianne

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2006-06-30. Tid 14.00 14.25. Omfattning 149-153. Beslutande Johan Persson (s) ordförande.

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2006-06-30. Tid 14.00 14.25. Omfattning 149-153. Beslutande Johan Persson (s) ordförande. KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-06-30 146 Tid 14.00 14.25 Plats Stadshuset Omfattning 149-153 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-02-27 39 Tid 8.30-10.30 Plats Stadshuset Omfattning 43-52 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-08-28 168 Tid 8.30-10.20 Plats Stadshuset Omfattning 164-172 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-05-04. Tid 10.30-11.50. Omfattning 61-74

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-05-04. Tid 10.30-11.50. Omfattning 61-74 65 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-05-04 Tid 10.30-11.50 Plats Länsmuseet Omfattning 61-74 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Mona

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 167 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-08-13 Tid 10.00 12.15 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 148-167 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Övriga när- Jonas Löhnn (MP) ersättare varande Inger Hilmansson (FP) ersättare

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Övriga när- Jonas Löhnn (MP) ersättare varande Inger Hilmansson (FP) ersättare KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-03-30 Tid 8.30 9.25 Plats Sammanträdesrummet Magistern Omfattning 60-70 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 april 2012 kl. 8:30 09:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 45-49 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anna Thore (MP) Anders Andersson (C)

Läs mer

Beslutande Kjell Henriksson (s) ordförande. Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) Jonas Löhnn (mp)

Beslutande Kjell Henriksson (s) ordförande. Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) Jonas Löhnn (mp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-02-28 44 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 46-55 ande Kjell Henriksson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Kommunhälsan, f.d. Posthuset. Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Kommunhälsan, f.d. Posthuset. Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-04-01 73 Tid 8.30-10.00 Plats Kommunhälsan, f.d. Posthuset Omfattning 79-88 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 24 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-02-04 Tid 10.00-11.30 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 23-35 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 101 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-05-07 Tid 10.00-13.20 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 98-118 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-08-17 Tid 8.30 8.45 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 142-150 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 14 maj 2013 kl. 8:30 10:45 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 51-56 ande Anders Andersson (C) Anette Lingmerth (S) Tara Braem (MP) Inger Hilmansson (FP)

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Bertil Dahl (V) Anders Andersson (C) Inger Hilmansson (FP)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Bertil Dahl (V) Anders Andersson (C) Inger Hilmansson (FP) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-08-31 Tid 8.30 9.30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 156-165 ande Johan Persson (S) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 75 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-04-07 Tid 10.00 12.25 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 65-88 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 april 2014 kl. 8:30-9:35 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 52-55 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 55 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-03-05 Tid 10.00-14.00 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 52-77 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 8:30 10:25 Plats KS-salen Omfattning 79-84 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth (S) Tara

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 februari, 2012 kl. 8:30 9:50 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 24 30 ande Johan Persson (S) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP) Anders Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-10-15 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 15 oktober 2013 kl. 8:30-8:55 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 110-111 Beslutande Anders Andersson (C) Per-Olof

Läs mer

Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(7) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 25 november 2013 kl. 10:00 Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand

Läs mer

Kalmar kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-02-20 GATU- OCH PARKNÄMNDEN

Kalmar kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-02-20 GATU- OCH PARKNÄMNDEN Sidan 1 av 8 Plats och tid Sammanträdesrummet Magistern kl.08.15 - kl.10.15 Beslutande Ingvar Nilsson (s) ordförande Per-Olof Jonsson (m) vice ordförande Inger Kornelius (s) Peter Olofsson (s) Anders Gustafsson

Läs mer

Motion Jonas Lövgren (M) - Ang uppsamling av avrinnande regnvatten

Motion Jonas Lövgren (M) - Ang uppsamling av avrinnande regnvatten TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Gunilla Svensson 2013-01-15 SFN 2013/0021 0480-450 513 Servicenämnden Motion Jonas Lövgren (M) - Ang uppsamling av avrinnande regnvatten Förslag till

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-04-29 103 Tid 8.30-9.30 Plats Stadshuset Omfattning 107-120 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Anslaget på kommunens anslagstavla 17 mars 2010. intygar

Anslaget på kommunens anslagstavla 17 mars 2010. intygar KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2010-03-08 Tid 10.00 12.10 Plats Sammanträdeslokalen Magistern Omfattning 22-44 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-04-25 86 Tid 8.00-11.30 Plats Stadshuset Omfattning 94-102 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 23 februari 2016 kl. 10:00-11:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 11-19 ande Mattias Adolfson (S) Ingemar Einarsson (C) Dzenita Abaza (S) Anders Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 15 maj 2012 kl. 8:00-9:10 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 57-63 ande Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP) Anders Andersson (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) Anders Andersson (C)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) Anders Andersson (C) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-03-10 34 Tid 8.30-12.10 Plats Stadshuset Omfattning 35-40 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 8 september 2015 kl. 8:30-9:15 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 63-66 ande Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 83 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-04-02 Tid 10.00-12.55 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 78-97 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 8:30-9:55 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 2-7 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 24 november 2015 kl. 10:00-11:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 67-73 ande Jonas Lövgren (M) ordförande Ingemar Einarsson (C) 67-68 Dzenita Abaza (S)

Läs mer

Tid Måndagen den 27 april 2015 kl. 10:00 Obs tiden! Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Tid Måndagen den 27 april 2015 kl. 10:00 Obs tiden! Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(7) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 27 april 2015 kl. 10:00 Obs tiden! Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i

Läs mer

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(7) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 15 juni 2015 kl. 10:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 24 oktober 2017 kl. 8:00-8:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 122-124 Beslutande Ingemar Einarsson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita

Läs mer

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(9) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 13:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-04-06 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 6 april 2010, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-04-06 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 6 april 2010, klockan 13.00 15. 2010-04-06 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 6 april 2010, klockan 13.00 15.00 Britt-Inger Fröberg (S) Ordförande Tobias Nordlander (S) Leif Carlberg (S) Christina

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande

Beslutande Johan Persson (S) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-05-11 Tid 8.30 10.25 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 97-107 ande Johan Persson (S) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil

Läs mer

Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens KALMAR KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-02-26 Tid 17.00 18.30 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 15-74 ande Roger Kaliff (s) ordförande Marianne

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

1. Information om systematisk uppföljning av upphandlade ramavtal Föredragande: Björn Hedbäck, serviceförvaltningen

1. Information om systematisk uppföljning av upphandlade ramavtal Föredragande: Björn Hedbäck, serviceförvaltningen 1(7) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 25 november 2014 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Information om systematisk

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT Tid Omfattning

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT Tid Omfattning KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-09-01 142 Tid 8.30-11.15 Plats Stadshuset Omfattning 159-168 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Bertil Dahl

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Tid 10.00-12.10, 13.00-14.20

Tid 10.00-12.10, 13.00-14.20 126 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-09-07 Tid 10.00-12.10, 13.00-14.20 Plats Sammanträdeslokalen Magistern Omfattning 118-132 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 mars 2013 kl. 8:30 10:15 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 32-41 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Kerstin Edvinsson (M) Malin Petersson (M) 48-62

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Kerstin Edvinsson (M) Malin Petersson (M) 48-62 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2010-04-06 Tid 9.00-12.30 Plats Sammanträdeslokalen Magistern Omfattning 45-62 ande Johan Persson (S) ordförande Kerstin Edvinsson (M) 45-47 Malin

Läs mer

Protokoll Kommunstyrelsen 2011-03-28. Innehållsförteckning. 53 Beslut om byggnation i kv. Mejeriet m fl.

Protokoll Kommunstyrelsen 2011-03-28. Innehållsförteckning. 53 Beslut om byggnation i kv. Mejeriet m fl. Protokoll Kommunstyrelsen 2011-03-28 Innehållsförteckning 53 Beslut om byggnation i kv. Mejeriet m fl. 54 Natur- och kulturvårdsinsatser längs Nossan i Nossebro. 55 Finansiering konstgräsplan i Nossebro.

Läs mer

Medborgarförslag om gratis busskort för årskurserna

Medborgarförslag om gratis busskort för årskurserna TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kalin 2013-04-24 KS 2012/0776 Kommunstyrelsen Medborgarförslag om gratis busskort för årskurserna 6-9 i Smedby Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer