Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)"

Transkript

1 1 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag Tid Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 1-22 ande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Mona Jeansson (s) Steve Sjögren (s) 1 Ingvar Nilsson 2-22 Kjell Axelsson (s) Christina Magnusson (s) Jussi Gröhn (s) Bertil Dahl (v) Jonas Löhnn (mp) Per-Olof Jonsson (m) Jonas Lövgren (m) Kajsa Hedin (m) Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) Bengt-Olof Roos (kd) Ersättare Ingvar Nilsson (s) 1 Cecilia Strömberg (s) Lars Holmberg (v) Jessica Rydell (mp) Anita Wollin (c) Anna-Britt Wejdsten (fp) Monica Bengtsson (kd) Kerstin Edvinsson (m) Övriga närvarande Roland Karlsson Urban Sparre Carina Åresved-Gustavsson

2 Kommunstyrelsen Ingvar Johansson Anders Karlsson 1-3 Patrik Ihrman 1-3 Björn Carlswärd 1-3 Per Ålind 1-3 Barbro Molinder 1-5 Stefan Wik 1-5 Elisabeth Rye Andersson 1-5 Bertil Åkesson 1-6 Peter Wennberg 1-6 Jan G Nilsson 1-7 Ola Johansson 2-14 Martin Storm 5-6 Staffan Lindholm 5-6 Maria Björkman 5-10 Ann-Sofie Dejke 5-10 Sekreterare Ingvar Johansson Justerat Göran Häggfors ordförande Birgitta Elfström Anslaget på kommunens anslagstavla den 28 januari 2008

3 Kommunstyrelsen Försäljning av tomtmark för grupphus på östra Vimpeltorpet (dnr KS 2006/ ) Handlingar * Kommunledningskontorets skrivelse den 7 januari Kommunstyrelsen har i mars 2007 reserverat mark för bostäder i östra Vimpeltorpet för Finndomo AB. Bolaget har nu tagit fram en skiss på hur kvarteret Vilan och del av kvarteret Fisketuren kan disponeras. Förslaget visar på ett bygge med fjorton grupphus. Byggstart planeras under maj 2008 och en första inflyttning preliminärt till sommaren/hösten Kommunledningskontoret tillstyrker att kommunen säljer den aktuella marken till Finndomo AB. För försäljningen ska gälla det tomtpris på kronor som kommunfullmäktige beslutat ska gälla vid försäljning av radhus/kedjehus i östra Vimpeltorpet. Kalmar kommun säljer kvarteret Vilan och del av kvarteret Fisketuren i östra Vimpeltorpet för bygge av fjorton grupphus till Finndomo AB för totalt kronor (anläggningsavgift för vatten och avlopp tillkommer). Kommunledningskontoret får i uppdrag att teckna markanvisningsavtal med Finndomo AB. 2 Detaljplan för planskild korsning vid Högalidsvägen i Smedby (dnr KS 2007/ ) Handlingar * Förslag till detaljplan den 26 november * Samhällsbyggnadskontorets utlåtande den 26 november * Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 12 december 2007, 299.

4 Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige ska anta nämndens förslag till detaljplan för planskild korsning vid Högalidsvägen i Smedby. Syftet med detaljplanen är att stänga den nuvarande plankorsningen vid Högalidsvägen och istället möjliggöra en planskild korsning i form av en port under järnvägen. Planen möjliggör också en utökning av en bostadsfastighet norr om järnvägen. Överläggning Under överläggningen redovisas följande förslag och protokollsanteckning: 1. Jonas Löhnn (mp) föreslår att kommunstyrelsen ska återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden. 2. Jonas Lövgren (m), Bertil Dahl (v), Birgitta Elfström (s), Christina Magnusson (s), Anders Andersson (c), Bengt-Olof Roos (kd) och Inger Hilmansson (fp) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka samhällsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan. Vidare föreslår de att kommunfullmäktige ska uttala att det är angeläget att öka tillgängligheten för alla vid gång- och cykelporten under järnvägen vid Högalidsvägen och få en så handikappanpassad lösning som möjligt. Kommunledningskontoret/mark- och planeringsenheten, gatu- och parkförvaltningen och samhällsbyggnadskontoret får därför i uppdrag att tillsammans med Banverket snarast undersöka möjligheten att inför den slutliga detaljutformningen av gång- och cykelporten finna en lösning som uppfyller kraven på ökad tillgänglighet, trygghet och säkerhet. 3. Mona Jeansson (s) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka samhällsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan. Vidare föreslår hon att kommunfullmäktige ska uttala att samhällsbyggnadsnämnden bör påbörja arbetet med att ta fram en detaljplan för bostäder vid Högalidsvägen och i samband med detta studera möjligheten att ordna en planskild korsning vid Fribergsvägen. 4. Kajsa Hedin (m) uttalar som en protokollsanteckning: Förslaget i detaljplanen är bättre än nuvarande övergång, men det är inte bra nog. Ska planen genomföras måste tunneln vid Högalidsvägen anpassas bättre för handikappade och en fullständigt handikappanpassad övergång måste tillskapas vid Fribergsvägen.

5 Kommunstyrelsen Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag eller återremittera det till samhällsbyggnadsnämnden. Han finner att kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag. Kommunstyrelsen beslutar därefter att tillstyrka samhällsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan, liksom de båda förslag till uttalanden som redovisats av Jonas Lövgren m.fl. och Mona Jeansson. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: 1. Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan för planskild korsning vid Högalidsvägen i Smedby. 2. Kommunfullmäktige uttalar att det är angeläget att öka tillgängligheten för alla vid gång- och cykelporten under järnvägen vid Högalidsvägen och få en så handikappanpassad lösning som möjligt. Kommunledningskontoret/mark- och planeringsenheten, gatu- och parkförvaltningen och samhällsbyggnadskontoret får därför i uppdrag att tillsammans med Banverket snarast undersöka möjligheten att inför den slutliga detaljutformningen av gång- och cykelporten finna en lösning som uppfyller kraven på ökad tillgänglighet, trygghet och säkerhet. Vidare uttalar kommunfullmäktige att samhällsbyggnadsnämnden bör påbörja arbetet med att ta fram en detaljplan för bostäder vid Högalidsvägen och i samband med detta studera möjligheten att ordna en planskild korsning vid Fribergsvägen. 3 Kust till kustbanan - genomförandeavtal med Banverket om utbyggnad av planfria korsningar i Smedby (dnr KS 2008/ ) Handlingar * Kommunledningskontorets skrivelse den 8 januari * Förslag till genomförandeavtal med Banverket.

6 Kommunstyrelsen Banverket planerar att på sträckan Emmaboda-Kalmar Södra slopa plankorsningar, införa fjärrstyrning och linjeblockering samt att på vissa delar höja hastigheten till 200 kilometer/timme. Med anledning av detta har Banverket och kommunen tecknat ett ramavtal om säkerhetshöjande åtgärder för plankorsningarna på sträckan Gräsmo-Kalmar Södra. I detta ramavtal som godkänts av kommunfullmäktige i mars 2003 regleras bl.a. principerna för samarbetet samt ansvars- och kostnadsfördelning. I fullmäktiges beslut sägs också att kommunstyrelsen/kommunledningskontoret får teckna genomförandeavtal för de olika delprojekten. Kommunledningskontoret har redovisat ett förslag till genomförandeavtal med Banverket om utbyggnad av planfria korsningar i Smedby. I genomförandeavtalet berörs fyra plankorsningar i Smedby och av dessa kommer tre att slopas under hösten Kommunstyrelsen godkänner genomförandeavtalet med Banverket om utbyggnad av planfria korsningar i Smedby. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att tillsammans med mark- och exploateringsingenjör Anders Karlsson underteckna avtalet med Banverket. 4 Borgen för Industriparken i Kalmar AB (dnr KS 2007/ ) Handlingar * Skrivelse den 18 december 2007 från Industriparken i Kalmar AB. * Kommunledningskontorets skrivelse den 2 januari * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 8 januari 2008, 4. Kommunfullmäktige beslutade i augusti 2006 att kommunen ska teckna borgen för Industriparken i Kalmar AB för lån för en första etapp av anpassning av lokalerna i kvarteret Elefanten (f.d. Bombardiers fastighet) till ny verksamhet. Industriparken i Kalmar AB vill nu fullfölja sitt uppdrag att vidareutveckla fastigheten. I denna andra etapp är det aktuellt att utföra ombyggnad, anpassning och förbättringar för nuvarande och nya hyresgäster samt förbättra infrastrukturen (el och fjärrvärme).

7 Kommunstyrelsen Bolaget har därför begärt en utökad borgen med 20 miljoner kronor. Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget om utökad borgen för Industriparken i Kalmar AB. Överläggning Under överläggningen redovisas följande förslag: 1. Bengt-Olof Roos (kd), Birgitta Elfström (s) och Bertil Dahl (v) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka arbetsutskottets förslag till beslut. 2. Inger Hilmansson (fp) föreslår att kommunstyrelsen ska avstyrka arbetsutskottets förslag till beslut. 3. Anders Andersson (c) och Göran Häggfors (m) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka arbetsutskottets förslag till beslut med följande undantag: Den avgift som Industriparken i Kalmar AB ska betala till kommunen för borgensåtagandet ska höjas till 0,40 procent på låneskulden (dvs. 0,15 procent mer än vad som gäller enligt kommunens riktlinjer för borgensåtaganden och övriga ansvarsförbindelser). Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden först om kommunstyrelsen vill tillstyrka eller avstyrka arbetsutskottets förslag om att kommunen ska teckna borgen för Industriparken i Kalmar AB. Han finner att kommunstyrelsen tillstyrker detta förslag. Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen vill att Industriparken i Kalmar AB ska betala en avgift för borgensåtagandet enligt gällande riktlinjer eller om avgiften ska höjas enligt Anders Anderssons och Göran Häggfors förslag. Han finner att kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag om att bolaget ska betala en avgift enligt gällande riktlinjer.

8 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: Kommunstyrelsen får teckna borgen för Industriparken i Kalmar AB för lån på 20 miljoner kronor i svensk valuta för anpassningar i fastigheten Elefanten 1 (f.d. Bombardiers fastighet). För borgensåtagandet gäller att bolaget ska betala de avgifter och uppfylla de övriga villkor som anges i kommunens riktlinjer för borgensåtaganden och övriga ansvarsförbindelser. Reservationer 1. Inger Hilmansson (fp) reserverar sig mot kommunstyrelsens förslag till beslut. Hon vill att kommunfullmäktige ska avslå detta förslag och anför följande: Kalmar kommuns borgensåtaganden ligger långt över riksgenomsnittet. Att verka på en öppen marknad förutsätter konkurrensneutralitet. För att kommunen inte ska bidra till att snedvrida konkurrensen, anser Folkpartiet liberalerna att kommunal borgen endast bör komma ifråga för byggnation som det annars inte finns någon marknad för. 2. Företrädarna för (m) och (c) reserverar sig mot den del i kommunstyrelsens förslag till beslut som gäller hur hög borgensavgift som Industriparken i Kalmar AB ska betala. De vill att kommunfullmäktige ska besluta att bolaget ska för kommunens borgensåtagande betala en årlig avgift som utgör 0,40 procent på låneskulden (dvs. 0,15 procent mer än vad som gäller enligt kommunens riktlinjer för borgensåtaganden och övriga ansvarsförbindelser). 5 Information från kommunens revisorer (dnr KS 2007/454, 2007/651, 2007/652, 2007/653, 2007/736, 2007/737, 2007/738 och 2007/ ) Handlingar * Revisorernas rapporter den 28 juni, 28 augusti, 30 oktober, 11 december och 20 december * Socialchefens och arbetsmarknadschefens svar den 7 januari 2008 på revisionsrapport om arbetet för ungdomar som står utanför arbetsmarknaden.

9 Kommunstyrelsen Revisorerna har redovisat rapporter om granskning av - socialnämndens och arbetsmarknadsenhetens arbete för ungdomar som står utanför arbetsmarknaden - fritidsgårdsverksamheten - riktlinjer för familjehemsplaceringar - kommunens brandskydd - kommunens integrationsarbete - kommunens arbete med den framtida personalförsörjningen - aktualitet i beräkningen av kommunens pensionsskuld - skanning av fakturor. Vidare har lekmannarevisorerna redovisat en sammanställning av den enkät som de gjort om kommunala bolagens arbete med krisberedskapsplanerna. Överläggning Barbro Molinder, Stefan Wik och Elisabeth Rye Andersson informerar om revisionsrapporterna. Kommunstyrelsen beslutar att till revisorerna överlämna socialchefens och arbetsmarknadschefens svar den 7 januari 2008 med anledning av rapporten om arbetet för ungdomar som står utanför arbetsmarknaden. I övrigt fattar kommunstyrelsen inte något beslut med anledning av informationen om revisionsrapporterna. 6 Detaljplan för Snurrom (dnr KS 2007/ ) Handlingar * Förslag till detaljplan den 12 december * Samhällsbyggnadskontorets utlåtande den 12 december * Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 12 december 2007, 298. Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige ska anta nämndens förslag till detaljplan för Snurrom. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostads- och centrumbebyggelse inom ett område i norra delen av den nya stadsdel som kommer att utvecklas i norra Kalmar från Berga industriområde i söder och norrut. Detaljplanen syftar också till att utveckla en inspirationspark med rekreation och våtmarksområde.

10 Kommunstyrelsen Fanerdun Group AB avser att bygga ca lägenheter fördelat på fem områden i norra Kalmar/Lindsdal. Den aktuella detaljplanen omfattar ett av dessa bostadsområden. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan för Snurrom. 7 Nya gatunamn i Fjölebro och Norra Vimpeltorpet m.m. (dnr KS 2007/ ) Handlingar * Stadsingenjörens skrivelse den 19 december * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 8 januari 2008, 1. Stadsingenjören har tagit fram ett förslag till nya gatunamn i Fjölebro och Norra Vimpeltorpet. Vidare föreslår han att tre vägar i Fjölebroområdet ska få nya sträckningar och att ett område i Norrlidens centrum ska få namnet Norrlidstorget. Arbetsutskottet har tillstyrkt stadsingenjörens förslag den 19 december. Överläggning Stadsingenjören meddelar att hans förslag den 19 december 2007 ska justeras, så att den del som gäller ny sträckning av Förmansvägen inte ska ingå i hans förslag till beslut. Bengt-Olof Roos (kd) och Jonas Löhnn (mp) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till beslut, med den ändring som stadsingenjören redovisat när det gäller Förmansvägen. Kommunstyrelsen beslutar enligt stadsingenjörens förslag att - Fjölebrovägen och Montörvägen ska få nya sträckningar - de nya vägarna i Fjölebro ska heta Spelarvägen och Spisvägen - vägarna i Norra Vimpeltorpet ska heta Ingvar Kamprads väg och Hemvägen - ett område i Norrlidens centrum ska få namnet Norrlidstorget.

11 Kommunstyrelsen Yttrande till länsrätten över Swante Fribergs överklagande av beslut om markreservation för Faner Dun Group AB (dnr KS 2006/ ) Handlingar * Swante Fribergs överklagande den 5 november * Länsrättens föreläggande den 14 november * Kommunalrådet Johan Perssons förslag till yttrande den 11 december Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober med hänvisning till investeringsavtalet med Fanerdun Group AB - att reservera del av Kläckeberga 10:1 och Västerslät 17:1 för Fanerdun Group AB t.o.m. den 25 september Swante Friberg har överklagat detta beslut och länsrätten har förelagt kommunen att yttra sig över överklagandet. Kommunalrådet Johan Persson har redovisat ett förslag till yttrande till länsrätten. Detta yttrande innebär att kommunen bestrider bifall till överklagandet. Överläggning Jonas Löhnn (mp) föreslår att kommunstyrelsen ska återremittera ärendet. Mona Jeansson (s) och Bertil Dahl (v) föreslår att kommunstyrelsen ska godkänna kommunalrådet Johan Perssons förslag till yttrande och överlämna det till länsrätten som Kalmar kommuns yttrande. Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag eller återremittera det. Han finner att kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag. Kommunstyrelsen beslutar därefter att bifalla Mona Jeanssons och Bertil Dahls förslag till beslut.

12 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkänner kommunalrådet Johan Perssons förslag till yttrande och överlämnar det till länsrätten som Kalmar kommuns yttrande över Swante Fribergs överklagande. Reservation Jonas Löhnn (mp) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. Han reserverar sig till förmån för sitt förslag att återremittera förslaget till yttrande. Jonas Löhnn har därefter överlämnat en skriftlig reservation mot kommunstyrelsens beslut. I denna reservation anför han följande: Miljöpartiet de Gröna i Kalmar yrkade i kommunstyrelsen på återremiss av det yttrande som Kalmar kommun avser lämna till länsrätten, med anledning av att yttrandet är ofullständigt och i vissa delar kan anses vara vilseledande. För att ge en korrekt bild av kommunens agerande gentemot såväl Faner Dun Group AB som Sandviksklint AB behöver redovisningen tydliggöras och kompletteras vad gäller följande: - Det grundläggande argumentet i kommunens yttrande är att det saknas regelverk som styr hur man ska agera när flera aktörer konkurrerar om samma markområde. Man säger sig inte ha något kösystem, dock framgår av Swante Fribergs inlaga att kommunala tjänstemän redogjort för en vedertagen praxis kring markreservationer som innebar att sådana ska ha resulterat i en fysisk planering inom ett halvår för att markreservationen ska kvarstå. Fanerdun har inte påbörjat något detaljplanerarbete eller inkommit med förfrågan om förvärv under det hela år som man haft sin förtur till markområdet. - Av kommunens svar framgår inte att Fanerduns nya begäran av förlängd markoption inkom senare än den begäran om markreservation som inlämnades av Sandviksklint AB. - När Fanerduns begäran av förlängd markoption behandlades i kommunala beslutsinstanser kunde konstateras att Faner Dun Group AB inte längre uppfyllde sin del av det avtal som tecknats mellan företaget och Kalmar kommun. Den nya markoptionen var därför i princip en ny överenskommelse och inte en förlängning av tidigare avtal. - Yttrandet gör felaktigt gällande att det markområde som Sandviksklint AB begärt markreservation för omfattar även redan detaljplanelagt område. Av handlingarna framgår emeller-

13 Kommunstyrelsen tid tydligt att den reservation som Swante Friberg begärt endast omfattar en del av marken inom det område som varit reserverat för Faner Dun Group AB. Det är därför missvisande att påstå att Sandviksklints planer strider mot gällande detaljplan. Den bifogade kartbilden beskriver inte korrekt vilket område som Swante Friberg vill reservera/köpa, utan en företagsidé som diskuterats med kommunen. - Den affärsidé som Sandviksklint AB presenterar utgör en hållbar möjlighet för Kalmar kommun, och är därför ett allmänintresse, särskilt om den kinesiska etableringen havererar. Mot bakgrund av ovanstående reserverar vi oss mot att anta kommunstyrelsens yttrande och begär att våra klarlägganden läggs till protokollet och följer det yttrande som kommunen avger. 9 Yttrande till Datainspektionen med anledning av klagomål om hanteringen av diarier på Internet (dnr KS 2007/ ) Handlingar * Datainspektionens skrivelse den 9 november * Kommunalrådet Johan Perssons skrivelse den 14 december Datainspektionen har begärt att Kalmar kommun ska yttra sig över klagomål om kommunens hantering av diarier på Internet. Med anledning av detta har kommunalrådet Johan Persson redovisat ett förslag till yttrande till Datainspektionen. Kommunstyrelsen godkänner kommunalrådet Johan Perssons förslag till yttrande och överlämnar det till Datainspektionen som Kalmar kommuns yttrande över klagomål om hanteringen av diarier på Internet.

14 Kommunstyrelsen Nya bolagsordningar för Kalmar Kommunbolag AB med dotterbolag (dnr KS 2007/ ) Handlingar * Kanslichef Ann-Sofie Dejkes och redovisningschef Maria Björkmans skrivelse den 10 december * Förslag till nya bolagsordningar för Kalmar Kommunbolag AB m.fl. bolag. * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 18 december 2007, 245. Kommunledningskontoret har tillsammans med Kalmar Kommunbolag AB gjort en översyn av bolagsordningarna för de kommunala bolagen. I detta arbete har tyngdpunkten lagts på att beskriva vad bolaget ska ägna sig åt (verksamhetsföremål) och varför kommunen vill att bolaget ska bedriva verksamheten (ändamålet). Dessa båda punkter måste stämma överens med de kommunala befogenheterna, dvs. ligga inom ramen för vad kommunallagen tillåter. Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget till nya bolagsordningar. Överläggning Jonas Löhnn (mp) uttalar som en protokollsanteckning: När nu bolagsordningarna för samtliga kommunala bolag har setts över och givits en mer konform utformning bör särskilt uppmärksammas att det återstår en liten avvikelse i fråga om hur man formulerat verksamhetsbeskrivningarna. Överlag är dessa kortfattat informativa, men ändå så beskrivande att man ringar in vad som är syftet med bolaget. Vi vill påpeka att för Kalmar Vatten AB finns visserligen en beskrivning, men att den är lite torftigare till sin karaktär än de övriga. Vi vill gärna se att Kalmar Vatten AB återkommer med ett förslag på formulering som bättre beskriver den viktiga miljöverksamhet som bolaget ansvarar för. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: Kommunfullmäktige godkänner förslagen till nya bolagsordningar för Kalmar Kommunbolag AB, Kalmarhem AB, KIFAB i Kalmar AB, Kalmar Vatten AB, Industriparken i Kalmar AB, Kalmar Airport AB, Kalmar Hamn AB, Kalmar Science Park AB och Kalmar Familjebad AB.

15 Kommunstyrelsen Årsarvoden till ordföranden och vice ordföranden i styrelsen för Kalmar Biogas AB (dnr KS 2008/ ) Handlingar * Utdrag ur personaldelegationens protokoll den 19 december 2007, 71. Kommunfullmäktige beslutade den 17 december att uppdra åt personaldelegationen att redovisa förslag till årsarvoden till ordföranden och vice ordföranden i Kalmar Biogas AB. Personaldelegationen har redovisat ett sådant förslag. Överläggning Bertil Dahl (v) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka personaldelegationens förslag till årsarvoden. Inger Hilmansson (fp) föreslår att kommunstyrelsen ska återremittera ärendet till personaldelegationen. Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag eller återremittera det till personaldelegationen. Han finner att kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag. Kommunstyrelsen beslutar därefter att tillstyrka personaldelegationens förslag till årsarvoden. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: Kommunfullmäktige beslutar att komplettera 6 i Bestämmelser om ersättning till Kalmar kommuns förtroendevalda med följande årsarvoden: Kalmar Biogas AB Sysselsättningsgrad Årsarvode Ordförande 10 % kronor Vice ordförande 6 % kronor Reservation Företrädarna för (m), (c), (fp) och (kd) reserverar sig mot kommunstyrelsens förslag till beslut. De vill att kommunfullmäktige ska återremittera ärendet till personaldelegationen.

16 Kommunstyrelsen Antagande av entreprenör för uppförande av sporthall i Trekanten (dnr KS 2008/ ) Handlingar * Fastighets- och inköpskontorets skrivelse den 10 januari Fastighets- och inköpskontoret har tagit in anbud på uppförande av sporthall i Trekanten. Sporthallen kommer att användas som multihall, dvs. den ska utöver skolidrott också kunna nyttjas för gemensamhetsaktiviteter (t.ex. skolavslutningar, teater- och musikverksamhet samt föreningsverksamhet). Den totala utgiften för uppförande av sporthallen har beräknats till kronor. I kommunens investeringsbudget finns pengar anvisade för projektet. Arbetena beräknas kunna påbörjas i februari och vara klara för slutbesiktning i slutet på oktober Efter kontroll och utvärdering föreslår fastighets- och inköpskontoret att kommunstyrelsen ska anta det totalekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Kommunstyrelsen uppdrar åt fastighets- och inköpskontoret att slutföra upphandlingen med JSB AB i Kalmar för uppförande av sporthall i Trekanten. 13 Antagande av entreprenör för om- och tillbyggnad av Trekantenskolan (dnr KS 2008/ ) Handlingar * Fastighets- och inköpskontorets skrivelse den 9 januari Fastighets- och inköpskontoret har tagit in anbud på om- och tillbyggnad av Trekantenskolan. I en första etapp ingår bl.a. om- och tillbyggnad av f.d. gymnastiksalen till lokaler för träoch textilslöjd och skolhälsovård, medan etapp två bl.a. innehåller ombyggnad av nuvarande lokaler för trä- och textilslöjd till lokaler för förskola.

17 Kommunstyrelsen Den totala utgiften för investeringen har beräknats till kronor. I kommunens investeringsbudget finns kronor anvisade för projektet. Vidare kommer fastighets- och inköpskontoret att sätta av kronor från förvaltningens underhållsbudget. Återstående del på kronor täcks med försäkringsersättning för branden i skolans gymnastiksal. Arbetena beräknas kunna påbörjas i mitten av februari 2008 och vara klara för slutbesiktning i slutet på januari Efter kontroll och utvärdering föreslår fastighets- och inköpskontoret att kommunstyrelsen ska anta det totalekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Kommunstyrelsen uppdrar åt fastighets- och inköpskontoret att slutföra upphandlingen med JSB AB i Kalmar för om- och tillbyggnad av Trekantenskolan. 14 Kommunens inköpspolicy - ändringar och tillägg (dnr KS 2007/ ) Handlingar * Fastighets- och inköpskontorets skrivelse den 13 november * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 18 december 2007, 248. Kommunstyrelsen beslutade i januari 2001 att anta en inköpspolicy för Kalmar kommun. Efter detta har det under perioden tillkommit ett flertal styrdokument med kompletterande krav som gäller kommunens upphandlingar. Fastighets- och inköpskontoret föreslår att dessa ska inarbetas i kommunens inköpspolicy. Det handlar om - antidiskrimineringsklausuler - etiska krav - beloppsgräns vid direktupphandling - riktlinjer för miljöanpassad upphandling - kollektivavtal som krav vid upphandling - etiskt odlat kaffe - djurskyddskrav - livsmedel.

18 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen uppdrar åt fastighets- och inköpskontoret att i kommunens inköpspolicy inarbeta de styrdokument som tillkommit under perioden med kompletterande krav som gäller upphandlingar i kommunen. Som en följd av detta reduceras antalet dokument som reglerar kommunens upphandlingar. 15 Partimotion (kd): Använd regeringens och vägverkets definition av miljöbilar! (dnr KS 2007/ ) Handlingar * Partimotion (kd) den 22 augusti * Gatu- och parkförvaltningens skrivelse den 9 november * Utdrag ur gatu- och parknämndens protokoll den 21 november 2007, 144. * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 11 december 2007, 241. Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2005 att under en prövotid på två år, med start vid årsskiftet 2005/2006, ska avgiftsfri parkering gälla för miljöfordon (med den definition på sådana bilar som redovisas i gatu- och parkkontorets utredning). Kristdemokraterna föreslår i sin motion att Vägverkets och regeringens definition av miljöfordon ska gälla även i Kalmar kommun. Det innebär t.ex. att även bensin- och dieselbilar som släpper ut högst 120 gram koldioxid per kilometer ska omfattas av gratis parkering. Gatu- och parknämnden har yttrat sig över motionen. Nämnden föreslår att Kristdemokraternas förslag ska tas med i den utvärdering som kommer att genomföras under våren och som skall presenteras senast i juni 2008 för att kunna ligga till grund för beslut om eventuell fortsättning med gratis parkering för miljöbilar. Arbetsutskottet har tillstyrkt gatu- och parknämndens förslag till svar på motionen.

19 Kommunstyrelsen Överläggning Ingvar Nilsson (s) och Jonas Löhnn (mp) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka arbetsutskottets förslag till beslut. Bengt-Olof Roos (kd), Anders Andersson (c), Inger Hilmansson (fp), Kajsa Hedin (m) och Jonas Lövgren (m) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka förslaget i partimotionen (kd). Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill tillstyrka arbetsutskottets eller Bengt-Olof Roos m.fl. förslag till beslut. Han finner att kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: Kommunfullmäktige besvarar partimotionen (kd) enligt gatu- och parknämndens förslag. Det innebär att Kristdemokraternas förslag kommer att tas med i den utvärdering som kommer att genomföras under våren och som skall presenteras senast i juni 2008 för att kunna ligga till grund för beslut om eventuell fortsättning med gratis parkering för miljöbilar. Reservation Företrädarna för (m), (c), (fp) och (kd) reserverar sig mot kommunstyrelsens förslag till beslut. De vill att kommunfullmäktige ska bifalla förslaget i partimotionen (kd) om att Vägverkets och regeringens definition av miljöfordon ska gälla även i Kalmar kommun. 16 Medborgarförslag: Har jag en miljöbil eller ej? (dnr KS 2007/ ) Handlingar * Gunnar Thorberts medborgarförslag den 20 december Gunnar Thorbert föreslår i sitt medborgarförslag att kommunen ska anta Vägverkets definition på miljöbilar. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: Kommunfullmäktige besvarar Gunnar Thorberts medborgarförslag genom att hänvisa till att detta kommer - liksom Kristdemokraternas förslag om att Vägverkets och regeringens definition av miljöfordon ska gälla även i Kalmar kommun - att tas upp i den utvärdering som gatu- och parknämnden kommer att göra.

20 Kommunstyrelsen Medborgarförslag om att biblioteksverksamheten ska brytas ut ur kultur- och fritidsnämnden (dnr KS 2007/ ) Handlingar * Nils Grönlunds medborgarförslag den 15 september * Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 12 oktober * Utdrag ur kultur- och fritidsnämndens protokoll den 8 november 2007, 56. * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 11 december 2007, 243. Nils Grönlund föreslår i sitt medborgarförslag att biblioteksverksamheten ska brytas ut ur kultur- och fritidsnämnden och sortera direkt under kommunledningskontoret, alternativt bilda en egen enhet. Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över förslaget. Nämnden ser det som en styrka att biblioteksverksamheten ingår i ett större sammanhang och håller därför inte med förslagsställaren att biblioteksverksamheten borde brytas ut ur kultur- och fritidsnämnden. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget och hänvisar till vad kultur- och fritidsnämnden anfört i sitt yttrande över förslaget. 18 Medborgarförslag om parkeringshus mellan Centralstationen och Järnvägsgatan m.m. (dnr KS 2007/ ) Handlingar * Björn Perssons medborgarförslag den 21 oktober * Gatu- och parkförvaltningens skrivelse den 4 december * Utdrag ur gatu-och parknämndens protokoll den 12 december 2007, 162. * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 8 januari 2008, 6.

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-10-30 211 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 210-215 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2008-08-22. Tid 11.00-12.20. Omfattning 147

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2008-08-22. Tid 11.00-12.20. Omfattning 147 167 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-08-22 Tid 11.00-12.20 Plats Stadshuset Omfattning 147 Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Mona Jeansson (s) Steve

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 203 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-10-06 Tid 10.00-11.45 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 164-176 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Bengt Sundström (fp) Bengt-Olof Roos (kd)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Bengt Sundström (fp) Bengt-Olof Roos (kd) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-06-20 141 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 142-148 ande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-08-18 129 Tid 8.30-9.25 Plats Stadshuset Omfattning 144-149 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-11-23. Tid 10.00-12.30. Sammanträdeslokalen Magistern. Omfattning 168-179

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-11-23. Tid 10.00-12.30. Sammanträdeslokalen Magistern. Omfattning 168-179 198 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-11-23 Tid 10.00-12.30 Plats Sammanträdeslokalen Magistern Omfattning 168-179 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-03-06 51 Tid 8.30-9.30 Plats Stadshuset Omfattning 53-57 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-09-18 179 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 178-185 ande Göran Häggfors (m) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 101 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-05-07 Tid 10.00-13.20 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 98-118 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-05-04. Tid 10.30-11.50. Omfattning 61-74

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-05-04. Tid 10.30-11.50. Omfattning 61-74 65 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-05-04 Tid 10.30-11.50 Plats Länsmuseet Omfattning 61-74 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Mona

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-08-17 Tid 8.30 8.45 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 142-150 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2006-06-30. Tid 14.00 14.25. Omfattning 149-153. Beslutande Johan Persson (s) ordförande.

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2006-06-30. Tid 14.00 14.25. Omfattning 149-153. Beslutande Johan Persson (s) ordförande. KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-06-30 146 Tid 14.00 14.25 Plats Stadshuset Omfattning 149-153 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 24 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-02-04 Tid 10.00-11.30 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 23-35 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Beslutande Kjell Henriksson (s) ordförande. Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) Jonas Löhnn (mp)

Beslutande Kjell Henriksson (s) ordförande. Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) Jonas Löhnn (mp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-02-28 44 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 46-55 ande Kjell Henriksson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 75 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-04-07 Tid 10.00 12.25 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 65-88 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 april 2012 kl. 8:30 09:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 45-49 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anna Thore (MP) Anders Andersson (C)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 april 2014 kl. 8:30-9:35 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 52-55 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 83 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-04-02 Tid 10.00-12.55 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 78-97 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Tid Måndagen den 27 april 2015 kl. 10:00 Obs tiden! Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Tid Måndagen den 27 april 2015 kl. 10:00 Obs tiden! Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(7) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 27 april 2015 kl. 10:00 Obs tiden! Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i

Läs mer

Tid 10.00-12.10, 13.00-14.20

Tid 10.00-12.10, 13.00-14.20 126 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-09-07 Tid 10.00-12.10, 13.00-14.20 Plats Sammanträdeslokalen Magistern Omfattning 118-132 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson

Läs mer

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(7) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 15 juni 2015 kl. 10:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 270 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-12-10 Tid 10.00-12.20 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 237-258 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 8 september 2015 kl. 8:30-9:15 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 63-66 ande Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens KALMAR KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-12-17 Tid 17.00 21.45 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 211-231 ande Roger Kaliff (s) ordförande Marianne

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 december 2013 kl. 8:30-9:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 134-137 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

Tider Tisdagen den 6 oktober 2015 kl. 8:00 påbörjas studiebesök vid olika företag. Kommunstyrelsens ordinarie sammanträde börjar kl.

Tider Tisdagen den 6 oktober 2015 kl. 8:00 påbörjas studiebesök vid olika företag. Kommunstyrelsens ordinarie sammanträde börjar kl. 1(8) Kommunstyrelsen Tider Tisdagen den 6 oktober 2015 kl. 8:00 påbörjas studiebesök vid olika företag Kommunstyrelsens ordinarie sammanträde börjar kl. 10:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens KALMAR KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL Sammanträdesdag 2006-03-27 Tid 17.00 20.50 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 32-63 ande Roger Kaliff (s) ordförande Marianne

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Birgitta Elfström (S)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Birgitta Elfström (S) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-05-25 Tid 8.30 10.15 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 108-117 ande Johan Persson (S) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

1. Information om energitjänsteprojektet Föredragande: Gunilla Svensson och Magnus Laneborg, serviceförvaltningen samt representanter från Caverion

1. Information om energitjänsteprojektet Föredragande: Gunilla Svensson och Magnus Laneborg, serviceförvaltningen samt representanter från Caverion 1(10) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 12 november 2013 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Information om energitjänsteprojektet

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn

Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-01-07 KS 2014/1003 Kommunfullmäktige Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn Förslag till beslut Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag

Läs mer

Sammanträdesdag 2010-04-26. Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Sammanträdesdag 2010-04-26. Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens KALMAR KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL Sammanträdesdag 2010-04-26 Tid 17.00 21.10 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 34-47 Beslutande Roger Kaliff (S) ordförande Marianne

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 28 maj 2013 kl. 8:30 10:15 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 61-70 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens KALMAR KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL Sammanträdesdag 2006-08-28 Tid 17.00-21.40 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 144-169 Beslutande Roger Kaliff (s) 144-164, 168-169

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats Sammanträdesrum Magistern PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 6 november 2012 kl. 8:00-09:40, 10:15-10:50. Omfattning 208-227

Kommunstyrelsen. Plats Sammanträdesrum Magistern PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 6 november 2012 kl. 8:00-09:40, 10:15-10:50. Omfattning 208-227 Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 6 november 2012 kl. 8:00-09:40, 10:15-10:50 Plats Sammanträdesrum Magistern Omfattning 208-227 ande Johan Persson (S), ordförande Per-Olof Jonsson (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 724/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson (S) Jan Zetterqvist (S) Ronnie

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 211 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-18.50 Beslutande Jan Nilsson (s), ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof),

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern. 2. Fördjupad översiktsplan Södra staden med omgivande kulturlandskap Beslutsnivå: Kommunfullmäktige

Sammanträdeslokalen Magistern. 2. Fördjupad översiktsplan Södra staden med omgivande kulturlandskap Beslutsnivå: Kommunfullmäktige Kallelse Rev. 2015-01-30 Tid Tisdagen den 3 februari 2015 kl. 08:00 Plats Sammanträdeslokalen Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén sekreterare Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-06-05 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-06-05 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-06-05 1 Plats och tid kl 08.30 10.15 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Motion för yttrande - Förtur för våldsutsatta

Motion för yttrande - Förtur för våldsutsatta UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2013-10-22 198 Motion för yttrande - Förtur för våldsutsatta Dnr SN 2013/0459 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad 2013-10-14 Yttrande ska enligt 5 kap. 11 andra stycket socialtjänstlagen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 ANDE LEDAMÖTER Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Miriam Tolvanen (FP) ÖVRIGA EJ TJG

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-12 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 14.00-15.00 ande Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet Westerberg (c) Margareta

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 5 februari 2013 kl. 8:00 10:00. Plats Sammanträdesrum Magistern. Omfattning 21-35

Kommunstyrelsen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 5 februari 2013 kl. 8:00 10:00. Plats Sammanträdesrum Magistern. Omfattning 21-35 Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 5 februari 2013 kl. 8:00 10:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Omfattning 21-35 ande Johan Persson (S), ordförande Per-Olof Jonsson (M), 1:e vice ordförande Bertil Dahl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Medborgarförslag om bilpool. (AU 291) KS 2014-320

Medborgarförslag om bilpool. (AU 291) KS 2014-320 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 253 Medborgarförslag om bilpool. (AU 291) KS 2014-320 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 08.00 11.06 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Irene Jonasson (C)

Sofia Jarl (C) ordförande. Irene Jonasson (C) Kommunstyrelsen 2013-11-26 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 17.00-17.40 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Kerstin Stenquist (C) Fredrik Andersson (C) Jan

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2006-11-13 1 Plats och tid Måndag 13 november 2006 kl 19.00-19.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027)

Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027) kommunstyrelsen i Falkenberg 2010-11-30 269 Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027) KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Aulan, Ängås skola, 18.30 20.40 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Utses justera Hans

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10 Tid och plats A-salen klockan 10.00 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C) ordförande Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Cheryl Jones Fur (MP) Tomas Thornell (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer