Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)"

Transkript

1 101 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag Tid Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Mona Jeansson (s) Jussi Gröhn (s) Ingvar Nilsson (s) Kjell Axelsson (s) Christina Magnusson (s) Bertil Dahl (v) , Lars Holmberg (v) 108 Jonas Löhnn (mp) Jonas Lövgren (m) , Anita Wollin (c) 108 Per-Olof Jonsson (m) Kajsa Hedin (m) Kerstin Edvinsson (m) Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) Bengt-Olof Roos (kd) Ersättare Ingvar Nilsson (s) Cecilia Strömberg (s) Lars Holmberg (v) , Swante Friberg (mp) Anita Wollin (c) , Anna-Britt Wejdsten (fp) Lars Graaf (kd) Kerstin Edvinsson (m)

2 Kommunstyrelsen Övriga närvarande Roland Karlsson Urban Sparre Maria Björkman Carina Åresved-Gustavsson Pernilla Sampson Ingvar Johansson Åke Pettersson Patrik Ihrman Kyrre Dahl Lasse Ernst Hans Erlandsson Stefan Wik Elisabeth Rye Andersson Jan G Nilsson Ola Johansson Ann-Sofie Dejke Barbro Molinder Bertil Åkesson Åke Andersson Lars-Ove Angré Sekreterare Ingvar Johansson Justerat Johan Persson ordförande Christina Magnusson Anslaget på kommunens anslagstavla den 15 maj 2007

3 Kommunstyrelsen Försäljning av tomter för bostäder i norra delen av Neptunusvägen i Berga (dnr KS 2004/ ) Handlingar * Kommunledningskontorets skrivelse den 18 april Kommunstyrelsen har tidigare reserverat mark i norra delen av Neptunusvägen i Berga för Arvidsson Möller Humana Hus i Kalmar AB. Regeringen har nyligen fastställt ett förslag till detaljplan för detta område som ingår i Berga Strandpark. Planen ger möjlighet att bygga 16 friliggande bostäder i form av atriumhus. Kommunledningskontoret föreslår att kommunen ska sälja de aktuella tomterna till Arvidsson Möller Humana Hus i Kalmar AB för kronor per tomt. Preliminärt planeras första inflyttning i bostäderna ske under våren Kalmar kommun säljer 16 tomter för atriumhus i norra delen av Neptunusvägen i Berga till Arvidsson Möller Humana Hus i Kalmar AB för kronor per tomt, dvs. totalt kronor. Kommunledningskontoret får i uppdrag att teckna markanvisningsavtal med Arvidsson Möller Humana Hus i Kalmar AB. 99 Ändring i avtal med KLS Livsmedel ekonomisk förening om köp av del av Tigern 7 (dnr KS 2006/ ) Handlingar * Kommunledningskontorets skrivelse den 2 maj Kommunfullmäktige beslutade i februari 2006 att kommunstyrelsen får träffa överenskommelse med KLS Livsmedel ekonomisk förening om köp av del av Tigern 7. Kommunstyrelsen beslutade därefter i juni 2006 att godkänna två ändringar i överenskommelsen med KLS Livsmedel. Det gällde tidpunkterna för när KLS senast ska påbörja nybyggnaden av spolhall och när kommunen senast ska tillträda det överförda området av Tigern 7.

4 Kommunstyrelsen KLS avser att gå ut med en anbudsförfrågan i maj med en planerad byggstart i augusti. Bygget kan i så fall vara klart vid årsskiftet 2007/2008. Innan bygget påbörjas vill dock KLS ha besked om när en ny tillfart kan vara klar. Ett sådant besked beräknas kunna lämnas senast i augusti. Kommunledningskontoret föreslår som en följd av detta att de båda tidpunkterna i överenskommelsen med KLS ska förskjutas ytterligare jämfört med kommunstyrelsens beslut i juni Kommunstyrelsen godkänner att följande ändringar görs i överenskommelsen med KLS Livsmedel ekonomisk förening om köp av del av Tigern 7: - Tidpunkten för när KLS senast ska påbörja nybyggnad av spolhallen ändras från den 31 december 2006 till den 31 augusti Tidpunkten för när kommunen senast ska tillträda det överförda området av Tigern 7 ändras från den 31 augusti 2007 till den 31 januari Förlängd reservation av mark för Kalmar Lantmän i kvarteret Yxan på Hagbygärde industriområde (dnr KS 2006/ ) Handlingar * Kommunledningskontorets skrivelse den 30 april Kommunstyrelsen beslutade i april 2006 att reservera kvadratmeter av Hagbygärde 2:1 för Kalmar Lantmän ekonomisk förening. Markreservationen har därefter förlängts till att gälla t.o.m. den 30 april Kalmar Lantmän har begärt en ytterligare förlängning av reservationen fram till månadsskiftet juni/juli. Företaget hänvisar till att Atrio Arkitekter har fått i uppdrag att ta fram bygglovhandlingar för en ny traktorhall. Kommunstyrelsen förlänger reservationen till Kalmar Lantmän ekonomisk förening av kvadratmeter mark i kvarteret Yxan på Hagbygärde industriområde t.o.m. den 30 juni 2007.

5 Kommunstyrelsen Reservation av mark för småhus i Trekanten (dnr KS 2007/ ) Handlingar * Kommunledningskontorets skrivelse den 5 april Smålandsvillan har genom Vanliga Hus i Kalmar AB tagit fram en skiss på hur fastigheten Harby 1:116 i Trekanten kan disponeras för åtta friliggande småhus. Kommunledningskontoret föreslår att fastigheten ska reserveras för Vanliga Hus i Kalmar AB t.o.m. den 1 juli Vid kommande försäljning av småhustomterna blir priset, liksom vid tidigare försäljningar i området, kronor per tomt enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige i december Kommunstyrelsen reserverar fastigheten Harby 1:116 i Trekanten för Vanliga Hus i Kalmar AB t.o.m. den 1 juli Kommunledningskontoret får i uppdrag att teckna markanvisningsavtal med Vanliga Hus i Kalmar AB. 102 Projektet Kalmarregionen - Europeisk kulturhuvudstad 2014 samt användande av logotyp för projektet (dnr KS 2005/ ) Handlingar * Kommunledningskontorets skrivelse den 27 april * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 30 april 2007, 104. Kalmar kommun och Regionförbundet har tillsammans beslutat att genomföra projektet Kalmar och Kalmarregionen som Europas kulturhuvudstad Det ska bl.a. resultera i en ansökan som ska lämnas in till Regeringen före den 31 oktober Kommunledningskontoret föreslår att den logotyp som tagits fram för projektet ska användas så ofta som möjligt. De institutioner, organisationer och projekt som erhåller stöd från Kalmar kommun för kulturprojekt ska i all sin utåtriktade information ange att verksamheten är ett led i regionens kandidatur för att utnämnas till Europeisk kulturhuvudstad 2014.

6 Kommunstyrelsen Arbetsutskottet har den 30 april tillstyrkt kommunledningskontorets förslag med de båda tillägg som redovisats av Birgitta Elfström (s). Dessa tillägg innebär dels att i logotypen ska framgå att Kalmar och Kalmarregionen är kandidat till att utnämnas till Europeisk kulturhuvudstad 2014, dels att den också ska användas av kommunen i brevpapper, e-post m.m. Överläggning Kyrre Dahl och Lasse Ernst lämnar en lägesrapport om projektet Kalmar och Kalmarregionen som Europas kulturhuvudstad 2014 och det arbete som pågår med förankring, engagemang och delaktighet i hela länet. De informerar också om erfarenheterna från tidigare kulturhuvudstäder och kostnaderna. Logotyp för projektet Birgitta Elfström (s) och Bertil Dahl (v) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag om att i olika sammanhang använda logotypen i marknadsföringen av Kalmar och Kalmarregionen som kandidat till att bli Europeisk kulturhuvudstad. Under överläggningen uttalas flera synpunkter på hur logotypen ska utformas. Birgitta Elfström (s) föreslår därför att i det fortsatta arbetet med att utforma logotypen för projektet ska arbetsgruppen m.fl. överväga de synpunkter som redovisats under överläggningen i kommunstyrelsen. Inger Hilmansson (fp) föreslår att kommunstyrelsen ska återremittera ärendet om logotypen. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen vill avgöra denna del av ärendet idag eller återremittera den enligt Inger Hilmanssons förslag. Han finner att kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag. Kommunstyrelsen beslutar därefter att bifalla arbetsutskottets förslag om att i olika sammanhang använda logotypen i marknadsföringen av Kalmar och Kalmarregionen som kandidat till att bli Europeisk kulturhuvudstad. Vidare ska arbetsgruppen m.fl. i det fortsatta arbetet med att utforma logotypen för projektet överväga de synpunkter som redovisats under överläggningen i kommunstyrelsen. Kostnader för projektet

7 Kommunstyrelsen Anders Andersson (c), Bengt-Olof Roos (kd) och Inger Hilmansson (fp) redovisar ett tilläggsförslag där de hänvisar till att de i Svenska Dagbladet kunnat läsa att fyra svenska städer Kalmar, Lund, Umeå och Gävle satsar sammanlagt 70 miljoner kronor i kampen om att bli Europas kulturhuvudstad Före sommaren väntas ytterligare tre kommuner ställa upp. För den stad som utnämns tillkommer kostnader för att genomföra arrangemanget. Mellan 300 och 700 miljoner kronor är de belopp som nämns av ansökarstäderna. De föreslår därför att det ska tas fram en budget för arrangemanget för Kalmars del. I det kärva ekonomiska läge som Kalmar kommun befinner sig i måste vi ha kontroll över kostnaderna. De redovisar därför ett förslag till tidplan för när det ska presenteras en budget för de olika delarna i projektet. Johan Persson (s) föreslår att det under hösten 2007 ska vara en diskussion om inriktningen på projektet och att det under våren 2008 ska redovisas en detaljerad budget. Efter en ajournering av sammanträdet föreslår Anders Andersson (c) och Birgitta Elfström (s) att kommunstyrelsen ska uppdra åt arbetsgruppen och styrgruppen för projektet att i oktober 2007 lämna en lägesrapport om kostnaderna för marknadsföring och för att ta fram ansökan om att bli Europas kulturhuvudstad Därefter ska det i april 2008 redovisas en detaljerad budget för genomförande av projektet och beslut ska tas om hur mycket Kalmar kommun är beredd att satsa. Kommunstyrelsen beslutar därefter att bifalla det förslag till beslut som redovisats av Anders Andersson och Birgitta Elfström. 1. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag den 30 april 2007 om att i olika sammanhang använda logotypen i marknadsföringen av Kalmar och Kalmarregionen som kandidat till att bli Europeisk kulturhuvudstad. Vidare ska arbetsgruppen m.fl. i det fortsatta arbetet med att utforma logotypen för projektet överväga de synpunkter som redovisats under överläggningen i kommunstyrelsen. 2. Kommunstyrelsen uppdrar åt arbetsgruppen och styrgruppen för projektet att i oktober 2007 lämna en lägesrapport om kostnaderna för marknadsföring och för att ta fram ansökan om att

8 Kommunstyrelsen bli Europas kulturhuvudstad Därefter ska det i april 2008 redovisas en detaljerad budget för genomförande av projektet och beslut ska tas om hur mycket Kalmar kommun är beredd att satsa. 103 Information från kommunens revisorer (dnr KS 2007/301och 2007/ samt KS 2007/ ) Handlingar * Revisorernas rapporter den 10 april * Revisionsberättelse för räkenskapsåret Överläggning Stefan Wik och Elisabeth Rye Andersson informerar om följande rapporter från revisorerna: - Granskning av kommunens beredskapsorganisation - Granskning av årsredovisningen för år Barbro Molinder kommenterar revisionsberättelsen för räkenskapsåret Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av informationen. 104 Budgetuppföljning 2007 (dnr KS 2007/ ) Handlingar * Kommunledningskontorets rapport: Budgetuppföljning efter mars med prognos för bokslutet Kommunledningskontoret har redovisat en sammanställning över de olika nämndernas och förvaltningarnas prognoser efter mars månad om det beräknade budgetutfallet för Av sammanställningen framgår bl.a. att årets resultat förväntas bli - 25,8 miljoner kronor, vilket innebär en budgetavvikelse med - 30,9 miljoner kronor. Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningskontorets rapport om budgetuppföljningen för 2007 till kommunfullmäktige.

9 Kommunstyrelsen Detaljplan för del av Berga 10:19, södra Vimpeltorpet (dnr KS 2007/ ) Handlingar * Förslag till detaljplan den 18 april * Samhällsbyggnadskontorets utlåtande den 18 april * Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 18 april 2007, 96. Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige ska anta nämndens förslag till detaljplan för del av Berga 10:19, södra Vimpeltorpet. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse inom ett kvarter i den nya stadsdel som kommer att utvecklas i norra Kalmar från Berga industriområde i söder och norrut. Fanerdun Group AB kommer att bygga ett grossistcentrum och hotell i anslutning till Snurrom, norr om planområdet. Bolaget avser också att bygga ca lägenheter fördelat på fem områden i norra Kalmar/Lindsdal. Den aktuella detaljplanen omfattar ett av dessa bostadsområden. Överläggning Företrädarna för (kd), (fp), (c) och (m) uttalar som en protokollsanteckning: Vi läser på sidan 16 i detaljplaneförslaget att barnens perspektiv har ej beaktats och att inom planområdet finns inga särskilda platser planerade för barn. De hänvisas till närliggande skogsområde. Vi finner detta anmärkningsvärt och inte förenligt med tidigare beslut att barnens bästa, enligt barnchecklistan, ska ligga till grund för alla beslut som berör våra barn. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan för del av Berga 10:19, södra Vimpeltorpet.

10 Kommunstyrelsen Detaljplan för Hagbytorp 10:175, Kolbodabadens camping (dnr KS 2007/ ) Handlingar * Förslag till detaljplan den 26 mars * Samhällsbyggnadskontorets utlåtande den 26 mars * Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 18 april 2007, 93. Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige ska anta nämndens förslag till detaljplan för Hagbytorp 10:175, Kolbodabadens camping. Detaljplanen syftar till att anpassa gällande bestämmelser och plangränser så att campingområdet kan utvecklas och moderniseras. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan för Hagbytorp 10:175, Kolbodabadens camping. 107 Nya gatunamn m.m. (dnr KS 2007/ ) Handlingar * Stadsingenjör Jan G Nilssons skrivelse den 12 april Stadsingenjören har redovisat förslag till nya gatunamn samt ändrad och utökad sträckning av gatunamn. Kommunstyrelsen beslutar enligt stadsingenjörens förslag att - Dokumentvägen i Smedby ska utökas med den sträcka som framgår av kartbilaga A och att namnet Dokumentvägen ska tas bort för den sträcka där detaljplanen är upphävd

11 Kommunstyrelsen den nya vägen mellan den förlängda Dokumentvägen och Smedbyvägen ska heta Logistikvägen - den nya gatan i Trekanten som redovisas i kartbilaga B ska heta Mazarinvägen - namnet på den första sträckan av Stampgatan i Trekanten, mellan Nya vägen och Algatan, ska ändras till Poppelgatan - Bilbyggarvägen ska ha den ändrade och utökade sträckning som framgår av kartbilaga D - Galggatan i Oxhagen ska förlängas till att även avse gatan norr om det blivande polishuset - Gasverksgatan på Sandås ska förlängas och omfatta den nya gatan som framgår av kartbilaga F. 108 Salvestaden - Återställande av det egna kapitalet i Salvestaden i Kalmar AB samt köp av aktier och anläggningstillgångar i bolaget - Godkännande av Överenskommelse om köp av Salvestaden i Kalmar AB:s tillgångar samt reservation av mark m.m (dnr KS 2007/ ) Handlingar * Skrivelse från kommunchef Roland Karlsson och redovisningschef Maria Björkman den 3 maj * Kommunledningskontorets redovisning av de ekonomiska effekterna av olika alternativa förslag till hur kommunen kan agera med anledning av den ekonomiska situationen för Salvestaden. * Fastighets- och inköpskontorets skrivelse den 2 maj * Överenskommelse om köp av Salvestaden i Kalmar AB:s tillgångar samt reservation av mark m.m. Auktoriserade revisorn Per-Gunnar Petersson, Deloitte lämnade i november 2006 en rapport om Salvestaden. I rapporten redovisade han bolagets ekonomiska situation och förslag till hur ägandet och driften kan se ut i framtiden. Han konstaterade bl.a. att förlusterna är betydande och besöksantalet otillfredsställande. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i januari 2007 att uppdra åt fastighets- och inköpskontoret att i samverkan med Salvestaden i Kalmar AB annonsera en uthyrning/försäljning av anläggningen.

12 Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret har redovisat de ekonomiska effekterna av olika alternativa förslag till hur kommunen kan agera med anledning av den ekonomiska situationen för Salvestaden. Efter att lämnat detta beslutsunderlag har kontoret senare tagit fram ett förslag om att återställa det egna kapitalet i Salvestaden i Kalmar AB genom att lämna ett aktieägartillskott på 5,7 miljoner kronor. I kommunledningskontorets förslag ingår också att Destination Kalmar AB får i uppdrag att köpa aktier av Stiftelsen Kalmar Läns Museum och Föreningen Fastighetsägare i Salvestaden, vilket gör Salvestaden i Kalmar AB till ett helägt kommunalt bolag. Efter förhandlingar har en överenskommelse träffats med Medeltidsstaden i Kalmar AB (under namnändring till) om köp av Salvestaden i Kalmar AB:s tillgångar samt reservation av mark m.m. Arbetsutskottet har tillstyrkt överenskommelsen. En del i denna är att kommunen verkar för en utveckling av program och detaljplan för området så att den stämmer överens med den verksamhet som bolaget planerar. En förutsättning för ett köp för 4,3 miljoner kronor tidigast den 1 maj 2008 är att det antas en ny detaljplan som vinner laga kraft och att det kan ske en fastighetsbildning. Medeltidsstaden i Kalmar AB kommer att driva verksamhet på Salvestaden under sommaren 2007 i minst samma omfattning som den drivits under sommarsäsongen Överläggning Jonas Lövgren (m) och Bertil Dahl (v) som är ledamot respektive ersättare i styrelsen för Salvestaden i Kalmar AB meddelar att de inte kommer att delta i kommunstyrelsens behandling av ärendet. Ola Johansson, fastighets- och inköpskontoret informerar om förslaget till överenskommelse med Medeltidsstaden i Kalmar AB (under namnändring till) om köp av Salvestaden i Kalmar AB:s tillgångar samt reservation av mark m.m. Under överläggningen redovisas följande förslag och protokollsanteckningar: 1. Anders Andersson (c), Göran Häggfors (m), Inger Hilmansson (fp), Bengt-Olof Roos (kd), Jonas Löhnn (mp) och Johan Persson (s) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka förslaget om att återställa det egna kapitalet i Salvestaden i Kalmar AB m.m. och förslaget till överenskommelse med Medeltidsstaden i Kalmar AB.

13 Kommunstyrelsen Inger Hilmansson (fp) uttalar som en protokollsanteckning: Folkpartiet liberalerna har avstyrkt ett permanent Salve på Dämmet och bildande av Salvestaden i Kalmar AB. Däremot tillstyrkte vi en placering i närheten av Slottet. Trots tidigare brister i redovisning och uppenbara risker i framtida prognoser beviljade kommunfullmäktige borgen på fem miljoner kronor och ett driftsbidrag på 1,2 miljoner så sent som våren (Fp) avstyrkte och varnade för den ökade skuldsättning som kommunfullmäktige därmed bidrog till. Vi i (fp) känner oss inte medskyldiga, utan anser att ansvaret åvilar dem som fattat beslut om bolagsbildning och därmed visat prov på stor lättsinnighet med skattepengar. 3. Företrädarna för (c) uttalar som en protokollsanteckning: Det finns många frågetecken kring Salveprojektet. Centerpartiet anser därför att kommunens revisorer ska granska hela projektet. Vi kan också konstatera att om Centerpartiet fått gehör för sitt krav på att borgensåtagandet skulle fördelas enligt ägandet i aktiebolaget hade kommunens förluster starkt begränsats. När Centerpartiet inte fick gehör för sitt krav utan kommunfullmäktige lättsinnigt tog hela borgensåtagandet valde Centerpartiet att inte stödja projektet. 4. Anders Andersson (c), Göran Häggfors (m), Inger Hilmansson (fp) och Bengt-Olof Roos (kd) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla följande tilläggsförslag om ett uppdrag till kommunens revisorer att granska Salveaffären : Frågorna är många kring Salveaffären och många av kommunens invånare frågar sig hur det kunde gå så illa att Kalmar kommun kanske kommer att förlora över 20 miljoner kronor på Salveaffären. Detta medan budskapet om att hålla budget och genomdriva tuffa besparingar inom omsorgen, grundskolan och fritidssektorn basuneras ut till kommunens nämnder. Det är viktigt att hela Salveprojektet noggrant genomlyses för att förhindra att liknande fiaskon upprepas. Vi föreslår att kommunens revisorer får i uppdrag att granska hela Salveaffären och snarast återkomma med en projekt-

14 Kommunstyrelsen beskrivning och en budget för granskningen. En upphandling måste därefter ske så att en revisionsbyrå, som inte är jävig, kan vara revisorerna behjälplig. Kommunens revisorer får fria händer att granska hela Salveaffären, men vi vill att revisionen ägnar speciell uppmärksamhet åt följande saker: 1. Som politiskt förtroendevald måste man kunna lita på beslutsunderlaget. Hur kunde det vara möjligt att presentera ett beslutsunderlag, som var så felaktigt i förhållande till verkligheten? Objektiva beslutsunderlag är en förutsättning för att kunna fatta riktiga beslut. Vem bär ansvaret för detta? 2. År 2006 fanns förmodligen tillräckligt med kunskap för att inse att konceptet för Salveprojektet inte höll. Istället för att avbryta lockades kommunfullmäktige att investera ytterligare miljoner och satsa ytterligare pengar i utvecklingsbidrag till Salvestaden för att förhindra att misslyckandet blev offentligt före valet. Presenterades oriktiga uppgifter för Kalmar kommunfullmäktige? 3. Vad har Salveaffären kostat skattebetalarna i Kalmar? Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att tillstyrka förslaget om att återställa det egna kapitalet i Salvestaden i Kalmar AB m.m. och förslaget till överenskommelse med Medeltidsstaden i Kalmar AB. Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå Anders Anderssons m.fl. tilläggsförslag om ett uppdrag till kommunens revisorer att granska Salveaffären. Han finner att kommunstyrelsen avslår detta förslag. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: 1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska lämna ett aktieägartillskott till Kalmar Kommunbolag AB på 5,7 mkr. Bolaget ska sedan använda dessa pengar för att lämna ett aktieägartillskott på motsvarande storlek till Destination Kalmar AB som i sin tur ska lämna ett aktieägartillskott till Salvestaden i Kalmar AB.

15 Kommunstyrelsen Destination Kalmar AB får i uppdrag att köpa de aktier i Salvestaden i Kalmar AB som ägs av Stiftelsen Kalmar läns museum och Föreningen Fastighetsägare i Salvestaden för 1 (en) krona vardera. Kalmar kommun ska den 30 april 2008 köpa anläggningstillgångarna av Salvestaden i Kalmar AB till bokfört värde samt ta över lån på 10,9 mkr. Mellanskillnaden mellan bokfört värde och de övertagna lånen ska erläggas kontant. Kommunens driftbudget för 2007 ska till följd av detta beslut utökas med tkr (= aktieägartillskottet på 5,7 mkr minus det belopp på tkr som kommunen redovisat som avsättning i bokslutet för 2006). Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret får i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med förslag till hur de ekonomiska mellanhavandena i övrigt mellan kommunen och Salvestaden i Kalmar AB i detalj ska regleras för Kommunfullmäktige godkänner förslaget till Överenskommelse om köp av Salvestaden i Kalmar AB:s tillgångar samt reservation av mark m.m.. Reservation Företrädarna för (m), (c), (fp) och (kd) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut att avslå följande tilläggsförslag om ett uppdrag till kommunens revisorer att granska Salveaffären : Frågorna är många kring Salveaffären och många av kommunens invånare frågar sig hur det kunde gå så illa att Kalmar kommun kanske kommer att förlora över 20 miljoner kronor på Salveaffären. Detta medan budskapet om att hålla budget och genomdriva tuffa besparingar inom omsorgen, grundskolan och fritidssektorn basuneras ut till kommunens nämnder. Det är viktigt att hela Salveprojektet noggrant genomlyses för att förhindra att liknande fiaskon upprepas. Vi föreslår att kommunens revisorer får i uppdrag att granska hela Salveaffären och snarast återkomma med en projektbeskrivning och en budget för granskningen. En upphandling måste därefter ske så att en revisionsbyrå, som inte är jävig, kan vara revisorerna behjälplig.

16 Kommunstyrelsen Kommunens revisorer får fria händer att granska hela Salveaffären, men vi vill att revisionen ägnar speciell uppmärksamhet åt följande saker: 1. Som politiskt förtroendevald måste man kunna lita på beslutsunderlaget. Hur kunde det vara möjligt att presentera ett beslutsunderlag, som var så felaktigt i förhållande till verkligheten? Objektiva beslutsunderlag är en förutsättning för att kunna fatta riktiga beslut. Vem bär ansvaret för detta? 2. År 2006 fanns förmodligen tillräckligt med kunskap för att inse att konceptet för Salveprojektet inte höll. Istället för att avbryta lockades kommunfullmäktige att investera ytterligare miljoner och satsa ytterligare pengar i utvecklingsbidrag till Salvestaden för att förhindra att misslyckandet blev offentligt före valet. Presenterades oriktiga uppgifter för Kalmar kommunfullmäktige? 3. Vad har Salveaffären kostat skattebetalarna i Kalmar? 109 Ägardirektiv för Kalmar Kommunbolag AB med dotterbolag (dnr KS 2007/ ) Handlingar * Förslag till ägardirektiv. * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 17 april 2007, 90. I kommunallagen markeras kommunfullmäktiges överordnade roll i förhållande till de kommunala bolagen. Vidare innehåller lagen bestämmelser om att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över den verksamhet som bolagen bedriver. I förarbetena till kommunallagen betonas också tydligt vikten av ett kommunalt koncerntänkande. Det sägs där att kommunen och dess företag måste ses som en ekonomisk beslutsenhet för vilken fullmäktige har det yttersta ansvaret såväl ekonomiskt som politiskt. I kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till ägardirektiv som tagits fram för Kalmar Kommunbolag AB med dotterbolag ingår följande delar: - Insyn i bolagens verksamhet

17 Kommunstyrelsen Samråd mellan kommunens och bolagens revisorer - Utgångspunkter för bolagens verksamhet - Verksamhetens inriktning - Ekonomi - på årsstämmorna. Överläggning Under överläggningen redovisas följande förslag: 1. Bertil Dahl (v) och Jonas Löhnn (mp) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka arbetsutskottets förslag. 2. Inger Hilmansson (fp) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka arbetsutskottets förslag med de ändringar och tillägg som hon redovisat i punkterna 2-27 i en protokollsanteckning på arbetsutskottets sammanträde den 17 april. Punkten 1 i denna protokollsanteckning stryks, eftersom en lagändring från år 2006 medger den meddelarfrihet som vi eftersträvat. 3. Göran Häggfors (m) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka arbetsutskottets förslag med de åtta ändringar och tillägg som redovisas i en särskild sammanställning. Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill tillstyrka arbetsutskottets förslag till ägardirektiv eller de ändrings- och tilläggsförslag som redovisats under överläggningen i kommunstyrelsen. Han finner att kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till ägardirektiv för Kalmar Kommunbolag AB med dotterbolag. Reservationer 1. Inger Hilmansson (fp) reserverar sig till förmån för ändringsoch tilläggsförslagen i punkterna 2-27 i den protokollsanteckning som hon redovisade på arbetsutskottets sammanträde den 17 april Ändrings- och tilläggsförslagen redovisas som bilaga 1 till kommunstyrelsens protokoll.

18 Kommunstyrelsen Företrädarna för (m) reserverar sig till förmån för de åtta ändrings- och tilläggsförslag som redovisas som bilaga 2 till kommunstyrelsens protokoll. 110 Utökat antal introduktionsplatser för flyktingar (dnr KS 2007/ ) Handlingar * Flyktingsamordnare Lars-Ove Angrés skrivelse den 12 april 2007 (med bilagor). * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 24 april 2007, 98. Kalmar kommun har idag en löpande överenskommelse med Integrationsverket om mottagande av flyktingar med uppehållstillstånd. I en särskild bilaga till överenskommelsen har angetts en riktpunkt på 50 flyktingar per år. För år 2006 utökades antalet tillfälligt till 169 flyktingar. Integrationsverket har, med anledning av det ökande antalet asylsökande från framför allt Irak men även från andra delar av världen, begärt att antalet introduktionsplatser i landets kommuner ska utökas. Det finns ett behov av ca platser/år Integrationsverket har redovisat att för Kalmars del bör antalet mottagna flyktingar ligga på i snitt ca 175 flyktingar/år Flyktingsamordnare Lars-Ove Angré bedömer att det finns organisation och förmåga att möta behovet av nya introduktionsplatser. Han hänvisar vidare till att det förhandlats fram ett samarbetsavtal med Fastighetsägarna GFR i Kalmar. I detta avtal åtar sig Fastighetsägarna att verka för att ett visst antal lägenheter ur det privata bostadsbeståndet ställs till Invandrarservice förfogande. Arbetsutskottet har tillstyrkt att i överenskommelsen med Integrationsverket om mottagande av flyktingar med uppehållstillstånd ska anges en riktpunkt på 175 flyktingar/år Överläggning Birgitta Elfström (s), Inger Hilmansson (fp) och Bertil Dahl (v) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka arbetsutskottets förslag till beslut. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta:

19 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att i bilaga till den löpande överenskommelsen med Integrationsverket om mottagande av flyktingar med uppehållstillstånd ska anges en riktpunkt på 175 flyktingar/år Överenskommelse med Migrationsverket om Anordnande av boende för asylsökande s.k. ensamkommande barn (dnr KS 2006/ ) Handlingar * Skrivelse den 20 april 2007 från projektledare Kerstin Björklund och föreståndare Annika Magnerot. * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 24 april 2007, 99. Kommunfullmäktige beslutade i november 2006 att kommunen ska ta emot asylsökande s.k. ensamkommande barn. Eftersom den exakta tidpunkten för verksamhetens start då inte var känd fick kommunstyrelsen samtidigt i uppdrag att senare träffa överenskommelse med Migrationsverket om Anordnande av boende för asylsökande barn. De första ungdomarna beräknas komma till Kalmar i maj. Personal är anställd och introduktionen har inletts. Totalt finns åtta platser på Byagården i Påryd, där ungdomarna kommer att vara medan deras asylärende prövas. För dem som beviljas uppehållstillstånd innan de fyllt 18 år kommer kommunen att erbjuda annat boende. Migrationsverket har överlämnat ett förslag till överenskommelse och som innebär att Migrationsverket ersätter kommunens kostnader för verksamheten. Kommunstyrelsen godkänner förslaget till överenskommelse med Migrationsverket om Anordnande av boende för asylsökande barn. Överenskommelsen omfattar åtta boendeplatser för ensamkommande asylsökande barn över 14 år. Den gäller under 7,5 månader fr.o.m. den 14 maj 2007 och därefter tills vidare. Uppsägningstiden är nio månader.

20 Kommunstyrelsen Interkommunal ersättning för förskola, förskoleklass och fritidshem mellan kommunerna i Kalmar län (dnr KS 2007/ ) Handlingar * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 17 januari 2006, 18. * Regionförbundets rekommendation den 6 december 2006 till interkommunal ersättning för förskola, förskoleklass och fritidshem mellan kommunerna i Kalmar län. * Regionförbundets skrivelse den 21 december * Kommunalrådet Birgitta Elfströms skrivelse den 26 april * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 30 april 2007, 105. Efter förslag från Kalmar kommun har Regionförbundets Primärkommunala nämnd tagit fram ett förslag till interkommunalt ersättningssystem för förskola, förskoleklass och fritidshem mellan kommunerna i Kalmar län. Barn- och ungdomsförvaltningen har underhand redovisat att i nuläget har sex av länets kommuner (Mönsterås, Nybro, Borgholm, Mörbylånga, Torsås och Hultsfred) antagit rekommendationen. Kommunstyrelsen beslutar att Kalmar kommun ska tillämpa Regionförbundets rekommendation om interkommunal ersättning för förskola, förskoleklass och fritidshem mellan kommunerna i Kalmar län. 113 Partimotion (sd) om att införa insynsplatser i kommunstyrelsen (dnr KS 2007/ ) Handlingar * Partimotion (sd) den 27 mars * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 17 april 2007, 91. Sverigedemokraterna föreslår i sin partimotion att samtliga i kommunfullmäktige representerade partier som ej har ordinarie eller ersättarplats i kommunstyrelsen ska ha rätt till en insynsplats.

21 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: Kommunfullmäktige besvarar partimotionen (sd) genom att hänvisa till den insyn som erbjuds genom att kommunstyrelsens sammanträden är öppna och att samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige har politiska sekreterare som anställts av kommunen. Kommunfullmäktige avslår därför förslaget i partimotionen (sd) om att införa insynsplatser i kommunstyrelsen. 114 Ändringar i Bestämmelser om ersättning till Kalmar kommuns förtroendevalda (dnr KS 2007/ ) Handlingar * Utdrag ur personaldelegationens protokoll den 28 mars 2007, 21. Med anledning av kommunfullmäktiges beslut att slå samman Kalmar Hamn och Kalmar Stufveri AB till Kalmar Hamn AB fr.o.m. den 1 juli 2007 har personaldelegationen redovisat ett förslag till årsarvoden till ordföranden och vice ordföranden i styrelsen för Kalmar Hamn AB. Vidare har personaldelegationen föreslagit ett par ytterligare justeringar i arvodesreglerna. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: 1. Kommunfullmäktige beslutar att i 6 i Bestämmelser om ersättning till Kalmar kommuns förtroendevalda göra följande komplettering med årsarvoden till ordföranden och vice ordföranden i Kalmar Hamn AB fr.o.m. den 1 juli 2007: Kalmar Hamn AB Sysselsättningsgrad Årsarvode Ordförande 15 % kronor Vice ordförande 9 % kronor Vidare ska uppdragen som ordförande och vice ordförande i hamndirektionen fr.o.m. den 1 juli 2007 tas bort från förteckningen över uppdrag med årsarvoden. 2. Kommunfullmäktige beslutar att sista stycket i 6 i arvodesbestämmelserna ska kompletteras, så att det fr.o.m. den 1 juni

22 Kommunstyrelsen får följande lydelse: Anställd i kommunen eller kommunägt företag som i egenskap av tjänsteman utses till styrelseledamot eller ersättare i kommunägt företag får inget arvode. 115 Årsredovisning och revisionsberättelse 2006 för Regionförbundet i Kalmar län (dnr KS 2007/ ) Handlingar * Regionförbundets skrivelse den 28 mars * Verksamhetsberättelse och årsredovisning * Revisionsberättelse. Regionförbundet har fr.o.m ombildats till samverkansorgan (kommunalförbund). I samband med detta har förbundsordningen ändrats och istället för fullmäktige finns enbart en förbundsstyrelse. Som en följd av detta är det medlemmarna (kommunerna och landstinget) som beslutar om ansvarsfrihet för regionförbundet. Revisorerna föreslår att fullmäktige ska bevilja ansvarsfrihet för 2006 och godkänna årsredovisningen för Regionförbundet. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: Kalmar kommun beviljar för sin del Regionförbundets styrelse och de förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2006 och godkänner årsredovisningen Årsredovisning och revisionsberättelse 2006 för Samordningsförbundet i Kalmar län (dnr KS 2007/ ) Handlingar * Samordningsförbundets skrivelse den 26 mars * Årsredovisning * Revisionsberättelse. Revisorerna föreslår att medlemmarna i Samordningsförbundet

23 Kommunstyrelsen i Kalmar län ska bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: Kalmar kommun beviljar för sin del förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län ansvarsfrihet för 2006 och godkänner årsredovisningen Gästfrihet vid Centerpartiets Ungdomsförbunds förbundsstämma (dnr KS 2007/ ) Handlingar * Centerpartiets Ungdomsförbunds skrivelse den 4 april * Kommunledningskontorets skrivelse den 27 april Den maj arrangerar Centerpartiets Ungdomsförbund sin förbundsstämma i Kalmar. I samband med stämman blir det en förbundsfest med middag den 19 maj. Arrangören har ansökt om ett gästfrihetsbidrag från kommunen. Kalmar kommun bidrar med högst kronor (moms inräknad) till en middag i samband med Centerpartiets Ungdomsförbunds förbundsstämma i Kalmar den maj Kostnaden ska täckas ur anslaget för gästfrihet. 118 Delegationsbeslut och anmälningsärenden Följande protokoll, beslut och ärenden anmäls: a) Arbetsutskottets protokoll den 3, 17, 24 och 30 april 2007 b) Personaldelegationens protokoll den 27 februari och 28 mars 2007 c) Anmälan om delegationsbeslut:

24 Kommunstyrelsen Borgen för Kalmar Vatten AB för lån på 15 miljoner kronor hos FöreningsSparbanken (omplacering av borgenslån) (dnr KS 2007/ ) - Borgen för Stiftelsen Calmia för lån på kronor hos Swedbank (omplacering av borgenslån) (dnr KS 2007/ ) - Borgen för Kalmarhem AB för lån på 40 miljoner kronor hos DEXIA (dnr KS 2007/ ) - Fastighets- och inköpskontorets anmälan den 2 april 2007 om beslut att anta leverantörer (dnr KS 2007/ ) - Yttrande över ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning på Maxi Ica Stormarknad (dnr KS 2007/ ) d) Uppföljning av kommunens placering av pensionspengar i Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB - redovisning den 31 mars 2007 (dnr KS 2007/ ) Bilaga 1 till kommunstyrelsens protokoll, 109/2007 (Reservation från Inger Hilmansson, fp) Inger Hilmansson (fp) reserverar sig till förmån för förslaget att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till ägardirektiv med de ändringar och tillägg som hon redovisat i punkterna 2-27 i en protokollsanteckning på arbetsutskottets sammanträde den 17 april. Punkten 1 i denna protokollsanteckning stryks dock, eftersom en lagändring från år 2006 medger den meddelarfrihet som vi eftersträvat. Inger Hilmansson anför:

25 Kommunstyrelsen Rutinerna borde medge både diskussion i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med möjlighet till beredning före bolagens årsstämmor. Folkpartiet liberalernas motstånd till kommunala bolag har främst demokratiska utgångspunkter. Vårt mål är att helt eller delvis privatisera flertalet av nuvarande kommunala bolag, eller att bedriva verksamheten i förvaltningsform, men vi förhåller oss nu till det faktum att bolagen finns. Ägardirektiven för de kommunala bolagen är för närvarande den enda möjlighet vi har till politisk styrning av de kommunala bolagen. Insyn i bolagens verksamhet Tilläggsyrkande: 1. För personal i kommunala bolag skall meddelarfrihet råda. (Denna punkt stryks och ingår inte i reservationen, eftersom en lagändring från år 2006 medger den meddelarfrihet som vi eftersträvat ). 2. Kommunstyrelsen skall omedelbart vid ekonomiska obalanser och alltid minst en gång om året delges en ekonomisk och verksamhetsmässig information från kommunens hel- och delägda kommunala bolag. Inom ramen för arbetsordningen åligger denna fråga styrelsens ordförande att hantera, och i efterhand anmäla till styrelsen vilket beslut som krävs i respektive fall. Detta gäller såväl för Kalmar Kommunbolag AB som för dotterbolagen. 3. I styrelsens arbetsordning skall det klarläggas vem eller vilka som är informationsansvarig inom bolagen för löpande ärenden samt för krisliknande situationer. 4. Styrelseledamöterna i de kommunala bolagen skall erbjudas utbildning i aktiebolagslagens regelverk. 5. Styrelsens ordförande ansvarar för attest av VD:s utgifter inom ramen för styrelsens arbetsordning. Utgångspunkter för bolagens verksamhet Ändringsyrkande första stycket: 6. Verksamheten skall drivas på ett affärsmässigt sätt, och utan subventioner som sätter konkurrensen ur spel. Kommunen och respektive bolag ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser dessa gemensamma intressen. Ekonomi Tilläggsyrkanden:

26 Kommunstyrelsen De kommunala bolagen skall underkastas samma rationaliseringskrav, som gäller för övrig kommunal verksamhet, för att hålla låga priser och avgifter gentemot invånarna. 8. De kommunala bolagen skall vara självbärande, och dessutom lämna vinst till ägarna. Med självbärande menas att bolagen löpande inte är i behov av subventionering, ägarborgen eller aktieägartillskott. KIFAB skall därför ej befrias från avkastningskrav och Destination Kalmar AB medges ej ytterligare ersättning år Taxor och avgifter i icke konkurrensutsatta verksamheter skall beslutas i kommunfullmäktige. 10.I första hand skall de kommunala bolagen söka finansiering på den öppna marknaden till sedvanliga villkor. 11.I de fall kommunal borgen behövs skall bolagen alltid bifoga en finansieringsplan där det ingår en plan för återtagande av den kommunala borgen. 12.Som underlag för borgensbeslut skall bolagen alltid bifoga en riskanalys. Verksamhetens inriktning Kalmar Kommunbolag AB Tilläggsyrkande: 13. Kalmar Kommunbolag AB och dess helägda dotterbolag skall medverka till att stärka det lokala näringslivet genom att följa EG-rättens konkurrensregler och därmed underlätta etablering av privata företag och alternativa lösningar. Kalmarhem AB Andra stycket ersätts: 14. Bolaget skall medverka till att efterfrågade bostäder produceras vad avser pris, standard och läge, där förutsättningar saknas för privata bolag och finansieringsalternativ. Tredje stycket ersätts: 15. Bolaget skall medverka till att mera marknadsliknande hyror införs. Bolaget skall aktivt motverka diskriminering av bostadssökande. Tilläggsyrkande: 16.Som hyresledande bolag har Kalmarhem AB ett ansvar för att priserna på den lokala bostadsmarknaden sätts på ett prisneutralt

27 Kommunstyrelsen sätt, som inte missgynnar hyressättningen på det privata fastighetsbeståndet. Fjärde stycket, tillägg efter andra meningen: 17.Bolaget skall därför stötta olika ägarformer och medverka till att bostadsrättföreningar kan bildas ifall hyresgästerna önskar detta. Ägande av enstaka lägenheter i hyreshus kan också prövas. Tilläggsyrkande: 18.Genom löpande försäljningar av delar av beståndet ska bolaget stärkas och förutsättningen för mångfalden garanteras. Kalmar Vatten AB Tilläggsyrkande: 19.Bolaget skall aktivt verka för en verksamhet i förvaltningsform. 20.Bolaget skall genom förebyggande verksamhet och samverkan med berörda aktörer i regionen garantera vattenkvalitén för kommunens invånare. Kalmar Familjebad AB och KB 21.Bolaget skall aktivt verka för att övergå i en verksamhet i kultur- och fritidsförvaltning. 22.Bolaget skall prioritera barn- och ungdomsverksamhet, och aktivt samverka med övrig kommunal verksamhet och föreningslivet i regionen. 23.Bolaget skall ha en tydlig miljöprofil och verka för att uppfylla kraven för miljöcertifiering inom mandatperioden. (at, kommunfullmäktige 2005). Salvestaden i Kalmar AB Tilläggsyrkande: 24.Bolaget skall aktivt verka för att det privata näringslivet ska driva verksamheten i egen regi. Industriparken i Kalmar AB Tilläggsyrkande: 25.Bolaget skall aktivt verka för att verksamheten kan integreras i KIFAB. Kalmar Slott AB Tilläggsyrkande: 26.Bolaget skall aktivt verka för att verksamheten kan övergå i förvaltningsform. Destination Kalmar AB Tilläggsyrkande: 27. Bolaget skall förbereda verksamheten för avveckling.

28 Kommunstyrelsen Bilaga 2 till kommunstyrelsens protokoll, 109/2007 (Reservation från företrädarna för Moderaterna) Företrädarna för (m) reserverar sig till förmån för förslaget att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till ägardirektiv med följande ändringar och tillägg: Insyn i bolagens verksamhet Tilläggsyrkande: 1. Styrelsens ordförande ansvarar för attest av VD:s utgifter inom ramen för styrelsens arbetsordning. Utgångspunkter för bolagens verksamhet Tilläggsyrkande under Ekonomisk planering och redovisning :

29 Kommunstyrelsen I de fall kommunal borgen behövs skall bolagen alltid bifoga en finansieringsplan där det ingår en plan för återtagande av den kommunala borgen. Som underlag för borgensbeslut skall bolagen alltid bifoga en riskanalys. Tilläggsyrkande under Personal- och lönepolitik : 3. Tillägg till första stycket: Detta får inte utesluta individuell lönesättning. Verksamhetens inriktning Kalmar Kommunbolag AB Tilläggsyrkande: 4. Kalmar Kommunbolag AB och dess helägda dotterbolag skall medverka till att stärka det lokala näringslivet genom att följa EG-rättens konkurrensregler och därmed underlätta etablering av privata företag och alternativa lösningar. Kalmarhem AB Andra stycket ersätts med: 5. Bolaget skall medverka till att efterfrågade bostäder byggs vad avser standard och läge. Tredje stycket ersätts med: 6. Bolaget ska garantera rimliga och mer marknadsliknande hyror i olika stads- och kommundelar. Hyresgäster som önskar ombilda hyresrätter till bostadsrätter ska få en sådan möjlighet. Bolaget ska därför stötta olika ägarformer och medverka till att bostadsrättsföreningar kan bildas i de fall hyresgästerna önskar detta. Genom försäljningar av fastigheter ska bolaget stärkas och mångfalden garanteras. Industriparken i Kalmar AB Sista meningen ersätts med: 7. Syftet är att föra samman bolaget med KIFAB via en fusion. Destination Kalmar AB Tilläggsyrkande: 8. Bolaget samt dess dotterbolag ska aktivt verka för att näringslivet ska få möjlighet till stort inflytande i verksamheten och på sikt kunna överta och driva verksamheten i egen regi.

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT Tid Omfattning

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT Tid Omfattning KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-11-20 220 Tid 8.00-11.00 Plats Stadshuset Omfattning 219-225 ande Johan Persson (s) 219-222 Göran Häggfors (m) 219-222 Birgitta

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-10-30 211 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 210-215 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Övriga när- Jonas Löhnn (mp) ersättare , varande 131

Övriga när- Jonas Löhnn (mp) ersättare , varande 131 KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-05-13 117 Tid 8.30-11.20 Plats Stadshuset Omfattning 124-131 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Jonas Löhnn (mp) Bengt Sundström (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Jonas Löhnn (mp) Bengt Sundström (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-12-12 257 Tid 8.30-9.20 Plats Stadshuset Omfattning 261-267 ande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson. Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson. Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-10-28 213 Tid 8.30 10.45 Plats Stadshuset Omfattning 215-225 ande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) Anders Andersson. Övriga när- Inger Hilmansson (FP) ersättare varande Monica Bengtsson

Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) Anders Andersson. Övriga när- Inger Hilmansson (FP) ersättare varande Monica Bengtsson KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-02-23 Tid 8.30 9.15 Plats Sammanträdesrummet Magistern Omfattning 33-38 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Birgitta Elfström

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Bengt Sundström (fp) Bengt-Olof Roos (kd)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Bengt Sundström (fp) Bengt-Olof Roos (kd) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-06-20 141 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 142-148 ande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2008-08-22. Tid 11.00-12.20. Omfattning 147

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2008-08-22. Tid 11.00-12.20. Omfattning 147 167 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-08-22 Tid 11.00-12.20 Plats Stadshuset Omfattning 147 Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Mona Jeansson (s) Steve

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-10-03 199 Tid 8.30-9.40 Plats Stadshuset Omfattning 201-207 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 24 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-02-04 Tid 10.00-11.30 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 23-35 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-08-05 152 Tid 8.30 9.30 Plats Stadshuset Omfattning 161-167 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 203 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-10-06 Tid 10.00-11.45 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 164-176 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-08-17. Tid 10.00 12.00. Sammanträdeslokalen Magistern. Omfattning 102-117

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-08-17. Tid 10.00 12.00. Sammanträdeslokalen Magistern. Omfattning 102-117 108 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-08-17 Tid 10.00 12.00 Plats Sammanträdeslokalen Magistern Omfattning 102-117 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta Elfström (S) Mona

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl (v) Anders Andersson. Birgitta Elfström (s) Inger Hilmansson (fp) 53-57

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl (v) Anders Andersson. Birgitta Elfström (s) Inger Hilmansson (fp) 53-57 KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-03-04 46 Tid 8.30-10.10 Plats Stadshuset Omfattning 50-57 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl (v)

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-05-04. Tid 10.30-11.50. Omfattning 61-74

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-05-04. Tid 10.30-11.50. Omfattning 61-74 65 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-05-04 Tid 10.30-11.50 Plats Länsmuseet Omfattning 61-74 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Mona

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Bertil Dahl (v) Birgitta Elfström (s) 192-195 Jonas Löhnn (mp) 196-197. Anders Andersson

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Bertil Dahl (v) Birgitta Elfström (s) 192-195 Jonas Löhnn (mp) 196-197. Anders Andersson KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-10-02 192 Tid 8.30-10.20 Plats Stadshuset Omfattning 192-197 ande Johan Persson (s) ordförande Bertil Dahl (v) Birgitta Elfström

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 121 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-05-27 Tid 10.00-11.10 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 106-123 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-08-28 168 Tid 8.30-10.20 Plats Stadshuset Omfattning 164-172 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Beslutande Kjell Henriksson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) Bengt-Olof Roos (kd)

Beslutande Kjell Henriksson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) Bengt-Olof Roos (kd) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-02-21 37 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 40-45 ande Kjell Henriksson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-08-15 160 Tid 8.30-8.45 Plats Stadshuset Omfattning 164-168 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-03-06 51 Tid 8.30-9.30 Plats Stadshuset Omfattning 53-57 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-01-30 20 Tid 8.30 9.30 Plats Stadshuset Omfattning 20-28 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-08-18 129 Tid 8.30-9.25 Plats Stadshuset Omfattning 144-149 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-04-08 85 Tid 8.30-9.10 Plats Stadshuset Omfattning 89-93 ande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 1 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-01-14 Tid 10.00-13.10 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 1-22 ande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT Tid Omfattning

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT Tid Omfattning KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-09-30 189 Tid 8.30-11.00 Plats Stadshuset Omfattning 192-199 ande Johan Persson (s) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande

Beslutande Johan Persson (S) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-08-25 134 Tid 8.30-9.55 Plats Stadshuset Omfattning 150-158 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Bertil Dahl

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-09-18 179 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 178-185 ande Göran Häggfors (m) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-06-19 145 Tid 8.30-10.15 Plats Stadshuset Omfattning 140-148 ande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-04-20 Tid 8.30 9.35 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 77-83 ande Malin Petersson (M) ordförande Bertil Dahl (V) Anders Andersson

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-04-18 80 Tid 8.30-9.30 Plats Stadshuset Omfattning 87-93 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 1 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-01-15 Tid 10.00-12.30 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 1-24 ande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-03-25 67 Tid 8.30-10.30 Plats Stadshuset Omfattning 71-78 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-04-22 94 Tid 8.30-10.20 Plats Stadshuset Omfattning 99-106 ande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2009-06-16. Tid 8.30-10.25. Omfattning 118-128

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2009-06-16. Tid 8.30-10.25. Omfattning 118-128 KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-06-16 110 Tid 8.30-10.25 Plats Stadshuset Omfattning 118-128 ande Johan Persson (S) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-11-23. Tid 10.00-12.30. Sammanträdeslokalen Magistern. Omfattning 168-179

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-11-23. Tid 10.00-12.30. Sammanträdeslokalen Magistern. Omfattning 168-179 198 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-11-23 Tid 10.00-12.30 Plats Sammanträdeslokalen Magistern Omfattning 168-179 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2010-02-16. Tid 8.30 8.55. IT-enhetens sammanträdesrum. Omfattning 28-32

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2010-02-16. Tid 8.30 8.55. IT-enhetens sammanträdesrum. Omfattning 28-32 KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-02-16 Tid 8.30 8.55 Plats IT-enhetens sammanträdesrum Omfattning 28-32 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Birgitta Elfström

Läs mer

Kommunhälsan, f.d. Posthuset. Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Kommunhälsan, f.d. Posthuset. Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-04-01 73 Tid 8.30-10.00 Plats Kommunhälsan, f.d. Posthuset Omfattning 79-88 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2006-06-30. Tid 14.00 14.25. Omfattning 149-153. Beslutande Johan Persson (s) ordförande.

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2006-06-30. Tid 14.00 14.25. Omfattning 149-153. Beslutande Johan Persson (s) ordförande. KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-06-30 146 Tid 14.00 14.25 Plats Stadshuset Omfattning 149-153 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-01-23 15 Tid 8.30-9.50 Plats Stadshuset Omfattning 15-19 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 februari, 2012 kl. 8:30 9:50 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 24 30 ande Johan Persson (S) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP) Anders Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 april 2014 kl. 8:30-9:35 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 52-55 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 167 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-08-13 Tid 10.00 12.15 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 148-167 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Bertil Dahl (V) Anders Andersson (C) Inger Hilmansson (FP)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Bertil Dahl (V) Anders Andersson (C) Inger Hilmansson (FP) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-08-31 Tid 8.30 9.30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 156-165 ande Johan Persson (S) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-04-29 103 Tid 8.30-9.30 Plats Stadshuset Omfattning 107-120 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats Stadshuset, KS-salen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 21 augusti 2012 kl. 8:30-9:40. Omfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats Stadshuset, KS-salen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 21 augusti 2012 kl. 8:30-9:40. Omfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 augusti 2012 kl. 8:30-9:40 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 89-93 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

1. Information om systematisk uppföljning av upphandlade ramavtal Föredragande: Björn Hedbäck, serviceförvaltningen

1. Information om systematisk uppföljning av upphandlade ramavtal Föredragande: Björn Hedbäck, serviceförvaltningen 1(7) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 25 november 2014 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Information om systematisk

Läs mer

Lars Holmberg (V) Jessica Rydell (MP) Anna-Britt Wejdsten (FP) Kerstin Edvinsson (M) Folke Fagerlund (KD)

Lars Holmberg (V) Jessica Rydell (MP) Anna-Britt Wejdsten (FP) Kerstin Edvinsson (M) Folke Fagerlund (KD) 31 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-03-09 Tid 10.00 11.50 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 29-40 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta

Läs mer

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(9) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 13:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande. Övriga närvarande Inger Hilmansson (FP) ersättare

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande. Övriga närvarande Inger Hilmansson (FP) ersättare KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-10-12 Tid 8.30 10.00 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 184-189 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta Elfström (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 24 november 2015 kl. 10:00-11:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 67-73 ande Jonas Lövgren (M) ordförande Ingemar Einarsson (C) 67-68 Dzenita Abaza (S)

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Inger Hilmansson (FP)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Inger Hilmansson (FP) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2011-01-25 Tid Kl. 08.30 10.15 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 11-20 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) vice

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) Anders Andersson (C)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) Anders Andersson (C) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-03-10 34 Tid 8.30-12.10 Plats Stadshuset Omfattning 35-40 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström

Läs mer

Beslutande Kjell Henriksson (s) ordförande. Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) Jonas Löhnn (mp)

Beslutande Kjell Henriksson (s) ordförande. Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) Jonas Löhnn (mp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-02-28 44 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 46-55 ande Kjell Henriksson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Lars Holmberg (V) Jessica Rydell (MP) Monica Bengtsson (KD)

Lars Holmberg (V) Jessica Rydell (MP) Monica Bengtsson (KD) 1 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-01-12 Tid 10.00 11.25 Plats Sammanträdeslokalen Magistern Omfattning 1-15 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Landstingsfullmäktige 99-114

Landstingsfullmäktige 99-114 PROTOKOLL 1(7) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: Se upprop 100 99 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 27 maj 2014 kl. 10:00-11:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 38-44 ande Mattias Adolfson (S) Per-Olof Jonsson (M) Anders Andersson (C) Johan Persson (S)

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens KALMAR KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-05-28 Tid 17.00-21.50 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 97-115 Beslutande Roger Kaliff (s) ordförande Marianne

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 april 2012 kl. 8:30 09:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 45-49 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anna Thore (MP) Anders Andersson (C)

Läs mer

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(7) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 15 juni 2015 kl. 10:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-12-19 264 Tid 8.30-11.15 Plats Stadshuset Omfattning 268-277 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Övriga när- Jonas Löhnn (MP) ersättare varande Inger Hilmansson (FP) ersättare

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Övriga när- Jonas Löhnn (MP) ersättare varande Inger Hilmansson (FP) ersättare KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-03-30 Tid 8.30 9.25 Plats Sammanträdesrummet Magistern Omfattning 60-70 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M)

Läs mer

Tid Måndagen den 27 april 2015 kl. 10:00 Obs tiden! Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Tid Måndagen den 27 april 2015 kl. 10:00 Obs tiden! Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(7) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 27 april 2015 kl. 10:00 Obs tiden! Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-02-27 39 Tid 8.30-10.30 Plats Stadshuset Omfattning 43-52 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-04-25 86 Tid 8.00-11.30 Plats Stadshuset Omfattning 94-102 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-03-03 29 Tid 8.30-9.30 Plats Stadshuset Omfattning 30-34 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 14 maj 2013 kl. 8:30 10:45 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 51-56 ande Anders Andersson (C) Anette Lingmerth (S) Tara Braem (MP) Inger Hilmansson (FP)

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Anslaget på kommunens anslagstavla 17 mars 2010. intygar

Anslaget på kommunens anslagstavla 17 mars 2010. intygar KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2010-03-08 Tid 10.00 12.10 Plats Sammanträdeslokalen Magistern Omfattning 22-44 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-10-15 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 15 oktober 2013 kl. 8:30-8:55 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 110-111 Beslutande Anders Andersson (C) Per-Olof

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Övriga närvarande Jonas Löhnn (MP) ersättare

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Övriga närvarande Jonas Löhnn (MP) ersättare KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-08-24 Tid 8.30 9.10 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 151-155 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta

Läs mer

Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till kommunledningskontoret (tfn 45 00 40)

Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till kommunledningskontoret (tfn 45 00 40) 1(11) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 24 november 2014 kl. 13:00 Plats Kalmarsalen, Glasverandan, Skeppsbrogatan Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) Anders Andersson (C)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) Anders Andersson (C) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-09-15 158 Tid 9.00-10.20 Plats Stadshuset Omfattning 175-178 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 75 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-04-07 Tid 10.00 12.25 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 65-88 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar

Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-10-20 KS 2013/0458 Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar Förslag till beslut avslår motionen från Anna

Läs mer

Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(7) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 25 november 2013 kl. 10:00 Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2008-08-12 2 KS 109 Dnr 2007-310 - 13 PUT-boende alternativt förslag till boende för ungdomar med uppehållstillstånd Lessebo kommun har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 91 Antagen av

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 22/2007 Katrineholms kommuns författningssamling Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Nr 5.07 Ägardirektiv för verksamheten i Katrineholms Fastighets AB nedan kallat

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 23 februari 2016 kl. 10:00-11:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 11-19 ande Mattias Adolfson (S) Ingemar Einarsson (C) Dzenita Abaza (S) Anders Andersson

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är de fyra kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(6) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 25 april 2016 kl. 11:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(14) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand

Läs mer

2. Information om kommunstyrelsens företagsbesök den 6 oktober Föredragande: Thomas Davidsson. Ajournering för gruppmöten (ca 09.

2. Information om kommunstyrelsens företagsbesök den 6 oktober Föredragande: Thomas Davidsson. Ajournering för gruppmöten (ca 09. 1(9) Rev 2015-08-31 Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 1 september 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista 1. Information från Kalmar FF Föredragande:

Läs mer

Motion Jonas Lövgren (M) - Ang uppsamling av avrinnande regnvatten

Motion Jonas Lövgren (M) - Ang uppsamling av avrinnande regnvatten TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Gunilla Svensson 2013-01-15 SFN 2013/0021 0480-450 513 Servicenämnden Motion Jonas Lövgren (M) - Ang uppsamling av avrinnande regnvatten Förslag till

Läs mer