Anslaget på kommunens anslagstavla 17 mars intygar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslaget på kommunens anslagstavla 17 mars 2010. intygar"

Transkript

1 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag Tid Plats Sammanträdeslokalen Magistern Omfattning ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Mona Jeansson (S) Steve Sjögren (S) Elisabeth Gustavsson (S) Christina Magnusson (S) Bertil Dahl (V) Jonas Löhnn (MP) Kajsa Hedin (M) Jonas Lövgren (M) Per-Olof Jonsson (M) Anders Andersson (C) Inger Hilmansson (FP) Monica Bengtsson (KD) Ersättare Ingvar Nilsson (S) Cecilia Strömberg (S) Lars Holmberg (V) Kerstin Edvinsson (M) Ingemar Einarsson (C) Anna-Britt Wejdsten (FP) Folke Fagerlund (KD) Sekreterare Ann-Sofie Dejke Justerat Johan Persson ordförande Monica Bengtsson Anslaget på kommunens anslagstavla 17 mars intygar

2 Kommunstyrelsen Detaljplan för kvarteret Koljan på Malmen (dnr KS 2009/ ) Handlingar * Förslag till detaljplan den 28 oktober * Samhällsbyggnadskontorets utlåtande den 7 januari * Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 26 januari 2010, 9. * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 16 februari 2010, 28. Planområdet ligger vid korsningen Esplanaden/Norra vägen och avgränsas i nordost av Södra Malmgatan. Syftet med planen är i första hand att utveckla Hotell Hildas verksamhet. Planens syfte är också att vid en översyn av kvarteret ge möjlighet för nybyggen på obebyggda delar av kvarteret och för eventuell påbyggnad på en del av nuvarande bebyggelse. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till detaljplan. Arbetsutskottet har tillstyrkt samhällsbyggnadsnämndens förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: Kommunfullmäktige antar förslaget till detaljplan för del av kvarteret Koljan på Malmen. 23 Planprogram för Västra Malmen (dnr KS 2008/ ) Handlingar * Samhällsbyggnadskontorets samrådsredogörelse den 10 december * Samhällsbyggnadskontorets förslag till planprogram med parkeringsunderlag den 17 december * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 9 februari 2010, 23. Arbetsutskottet godkände den 29 januari 2008 ett förslag till projektbeskrivning för att utveckla kvarteret Nötskrikan till ett hälsokvarter och i samband med detta förnya och förtäta stadsdelen Malmen. Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett planprogram för Västra Malmen som varit ute på samråd. Programmet omfattar området mellan Erik Dahlbergs väg, Norra vägen, Nygatan och Lorensbergsleden, där ny bebyggelse och infrastruktur föreslås.

3 Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt samrådsredogörelsen som kommunens och beslutat att skicka det reviderade programförslaget med parkeringsunderlag till kommunfullmäktige för godkännande som planeringsunderlag. Överläggning Under överläggningen redovisas följande förslag till beslut. 1. Birgitta Elfström (S), Mona Jeansson (S) och Jonas Löhnn (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka samhällsbyggnadsnämndens förslag till planprogram för Västra Malmen med parkeringsunderlag. 2. Inger Hilmansson (FP), Malin Petersson (M), Anders Andersson (C), Jonas Lövgren (M) samt Monica Bengtsson (KD) föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker samhällsbyggnadsnämndens förslag till planprogram för Västra Malmen med parkeringsunderlag med följande tillägg: Planprogrammet ska förtydligas med - att de gröna ytorna ska utvecklas för rekreation och aktiviteter - att tillgängligheten för alla medborgare och målgrupper ska prioriteras - att parkeringsytor inom området redan från första etappen ska motsvara behoven för både befintlig och utökad verksamhet - att möjliggöra framtida expansion av hälsa och idrott samt gymnasieskola och annan utbildningsverksamhet - att de ovan nämnda aktiviteterna har företräde i förhållande till bostäder i området Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att tillstyrka samhällsbyggnadsnämndens förslag. Härefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå Inger Hilmanssons m.fl. tilläggsförslag. Han finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsförslaget. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: Kommunfullmäktige antar förslaget till planprogram för Västra Malmen med parkeringsunderlag. Reservation Företrädarna för Alliansen (M, C, FP och KD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för Inger Hilmanssons m.fl. tilläggsförslag.

4 Kommunstyrelsen Maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg med tillämpningsföreskrifter (dnr KS 2010/ ) Handlingar * Barn- och ungdomsförvaltningens skrivelse den 7 januari * Maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg med tillämpningsföreskrifter. * PM om växelvis placering i barnomsorg. * Utdrag ur barn- och ungdomsnämndens protokoll den 17 februari 2010, 4. * Utdrag ur Södermöre kommundelsnämnds protokoll den 24 februari 2010, 21. * Birgitta Elfströms (S) förslag på skrivelse till Regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting samt Skolverket. Med anledning av ny lagstiftning på barnomsorgsområdet och att frågan om växelvis placering av barn är aktuell så finns det ett behov av att revidera Kalmar kommuns tillämpningsföreskrifter för maxtaxan. Barnoch ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till nya tillämpningsföreskrifter som innebär en anpassning till den nya lagstiftningen på barnomsorgsområdet. Barn- och ungdomsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till förändrade tillämpningsföreskrifter för Maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg samt att dessa tillämpningsföreskrifter ska gälla fr.o.m. den 1 april Överläggning Under överläggningen redovisar Birgitta Elfström (S) ett förslag på skrivelse till Regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting samt Skolverket som innebär en begäran om lagändring i frågan om växelvis placering av barn i förskolan. Vidare redovisas följande förslag: 1. Bertil Dahl (V) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka barn- och ungdomsnämndens samt Södermöre kommundelsnämnds förslag. 2. Monica Bengtsson (KD), Inger Hilmansson (FP) och Birgitta Elfström (S) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka barn- och ungdomsnämndens samt Södermöre kommundelsnämnds förslag till maxtaxa med tillämpningsföreskrifter med följande tillägg: I förslaget till tillämpningsföreskrifter ska texten kompletteras med

5 Kommunstyrelsen följande: Barnets perspektiv måste alltid stå i första rummet. 3. Jonas Lövgren (M) och Inger Hilmansson (FP) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att ge barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att utreda om specifik taxa kan tillskapas i Kalmar kommun för barn med växelvis boende i olika kommuner i syfte att ge barn rätt till båda sina föräldrar. 4. Birgitta Elfström (S) föreslår att kommunstyrelsen ska avstyrka Jonas Lövgrens (M) m.fl. förslag. 5. Birgitta Elfström (S) föreslår att kommunstyrelsen ska godkänna hennes förslag på skrivelse till Regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting samt Skolverket. Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att tillstyrka barn- och ungdomsnämndens samt Södermöre kommundelsnämnds förslag. Vidare beslutar kommunstyrelsen att tillstyrka Monica Bengtssons m.fl. tilläggsförslag. Härefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill tillstyrka eller avstyrka Jonas Lövgrens m.fl. tilläggsförslag att ge barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att utreda en specifik taxa. Han finner att kommunstyrelsen avstyrker förslaget. Vidare beslutar kommunstyrelsen att godkänna Birgitta Elfströms förslag på skrivelse till Regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting samt Skolverket. 1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: Kommunfullmäktige antar förslaget till förändrade tillämpningsföreskrifter för Maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg med följande tillägg: Tillämpningsföreskrifterna ska kompletteras med texten: Barnets perspektiv måste alltid stå i första rummet. Tillämpningsföreskrifterna ska gälla fr.o.m. den 1 april Kommunstyrelsen godkänner Birgitta Elfströms förslag på skrivelse till Regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting samt Skolverket som innebär en begäran om lagändring i frågan om växelvis placering av barn i förskolan.

6 Kommunstyrelsen Ägardirektiv för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB) (dnr KS 2010/ ) Handlingar * Roland Karlsson, kommunledningskontorets skrivelse den 16 februari * Ändrings- och tilläggsyrkanden från Folkpartiet liberalerna, bilaga 25/2010. * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 23 februari 2010, 35. I kommunallagen markeras kommunfullmäktiges överordnade roll i förhållande till de kommunala bolagen. Vidare innehåller lagen bestämmelser om att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över den verksamhet som bolagen bedriver. I förarbetena till kommunallagen betonas också tydligt vikten av ett kommunalt koncerntänkande. Det sägs där att kommunen och dess företag måste ses som en ekonomisk beslutsenhet för vilken fullmäktige har det yttersta ansvaret såväl ekonomiskt som politiskt. I det förslag till ägardirektiv som tagits fram för Kalmar Kommunbolag AB med dotterbolag ingår följande delar: - Insyn i bolagens verksamhet - Samråd mellan kommunens och bolagens revisorer - Utgångspunkter för bolagens verksamhet - Verksamhetens inriktning - Ekonomi - på årsstämmorna Överläggning Under överläggningen redovisas följande förslag till beslut: 1. Johan Persson (S) med instämmande av Malin Petersson (M) - föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka kommunledningskontorets förslag till ägardirektiv med följande tillägg under punkten Utgångspunkter för bolagens verksamhet : Uppdra åt bolagen att undersöka om det inom bolagen förekommer säljverksamhet som står i strid med den nya konkurrenslagstiftningen, detta för att kunna vidta åtgärder mot detta. 2. Inger Hilmansson (FP) redovisar ett förslag med ändrings- och tilläggsförslag från Folkpartiet liberalerna, se bilaga 25/2010. Hon föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka dessa ändrings- och tilläggsförslag. I övrigt tillstyrker hon kommunledningskontorets förslag till ägardirektiv. 3. Anders Andersson (C) och Malin Petersson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka kommunledningskontorets förslag till ägardirektiv med följande tillägg: Kalmarhem AB ska verka i hela kommunen.

7 Kommunstyrelsen Johan Persson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska avstyrka Anders Anderssons (C) tilläggsförslag om att Kalmarhem ska verka i hela kommunen. Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att tillstyrka kommunledningskontorets förslag till ägardirektiv med undantag för de delar där det lagts ändringsförslag. Härefter beslutar kommunstyrelsen att tillstyrka Johan Perssons tilläggsförslag. Vidare frågar kommunstyrelsens ordförande om kommunstyrelsen vill tillstyrka eller avstyrka Anders Anderssons m.fl. tilläggsförslag. Han finner att det avstyrks. Slutligen frågar han om kommunstyrelsen vill tillstyrka eller avstyrka Inger Hilmanssons tilläggs- och ändringsförslag. Han finner att de avstyrks. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: Kommunfullmäktige fastställer kommunledningskontorets förslag till ägardirektiv för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB) med följande tillägg under punkten Utgångspunkter för bolagens verksamhet : Uppdra åt bolagen att undersöka om det inom bolagen förekommer säljverksamhet som står i strid med den nya konkurrenslagstiftningen, detta för att kunna vidta åtgärder mot detta. Reservationer 1. Företrädarna för Alliansen (M, C, FP och KD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för Anders Anderssons m.fl. tilläggsförslag. 2. Företrädarna för (FP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för de tilläggs- och ändringsförslag som Inger Hilmansson redovisat. 26 Komplettering av ansvarsfrågan för den kommunala kontrollen enligt lagen om vissa receptfria läkemedel (dnr KS 2009/ ) Handlingar * Kommunledningskontorets skrivelse den 10 februari Fr.o.m. den 1 november 2009 gäller en ny lag om handel med vissa receptfria läkemedel. Genom lagen blir det tillåtet även för andra än öppenvårdsapotek att sälja sådana läkemedel. Livsmedelsverket ansvarar för tillsyn över hur den nya lagen efterlevs. Kommunerna har ett kontrollansvar och för detta har de rätt att ta ut avgifter.

8 Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadskontoret och socialförvaltningen har föreslagit att kontrollansvaret enligt den nya lagen läggs på samhällsbyggnadsnämnden. Detta förslag tillstyrktes av samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden. Kommunfullmäktige återremitterade dock frågan till kommunstyrelsen den 30 november 2009 för en komplettering av beslutsunderlaget samt för att ytterligare överväga förslaget till beslut. Kommunledningskontoret har nu kompletterat beslutsunderlaget med en beskrivning av de tillsynsuppgifter som samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden har på det närliggande området. Kommunledningskontoret föreslår att kontrollansvaret läggs på samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med tidigare förslag till beslut. Överläggning Under överläggningen redovisas följande förslag: 1. Anders Andersson (C) föreslår att kommunstyrelsen ska avstyrka kommunledningskontorets förslag till beslut. Han föreslår i stället att socialnämnden ska få kontrollansvaret för den nya lagen. 2. Christina Magnusson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka kommunledningskontorets förslag till beslut. 3. Johan Persson (S) föreslår att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott för att ytterligare komplettera beslutsunderlaget. Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att återremittera ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott för att ytterligare komplettera beslutsunderlaget. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott för att ytterligare komplettera beslutsunderlaget. 27 Kalmar kommuns hedersgåva (dnr KS 2010/ ) Handlingar * Kommunledningskontoret skrivelse den 2 februari * Utdrag ur personaldelegationens protokoll den 3 februari 2010, 3. * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 9 februari 2010, 26.

9 Kommunstyrelsen Ett arbete pågår med att se över aktualiteten av kommunens styrande dokument. Dokumentet om hedersgåva ingår bland dessa och har uppdaterats. Personaldelegationen har den 3 februari 2010 tillstyrkt kommunledningskontorets förslag till beslut med den ändringen att rubriken istället för Kalmar kommuns hedersgåva ska vara Kalmar kommuns riktlinjer för hedersgåva. Arbetsutskottet har tillstyrkt personaldelegationens förslag. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: Kommunfullmäktige antar förslaget till Kalmar kommuns riktlinjer för hedersgåva. Som en följd av detta upphör tidigare beslut Regler för Kalmar kommuns hedersgåva. 28 Ändring av de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel (dnr KS 2010/ ) Handlingar * Serviceförvaltningens skrivelse den 16 februari * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 2 mars 2010, 42. I de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel i Kalmar kommun föreskrivs torghandel tre helgfria dagar i veckan. Under 2008 och 2009 har på försök tillåtits torghandel sex dagar i veckan, under perioden 15 maj 31 augusti. Önskemål har framförts från torghandlarna att permanenta försöket med torghandel sex dagar i veckan året runt. Serviceförvaltningen föreslår att de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel i Kalmar kommun ändras så att torghandel tillåts helgfria måndagar till lördagar. Servicenämnden har vid sitt sammanträde den 24 februari 2010 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt förvaltningens förslag. Arbetsutskottet har tillstyrkt servicenämndens förslag. Överläggning Under överläggningen föreslår Johan Persson (S) att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott för att ytterligare överväga förslaget. Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att återremittera ärendet. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott för att ytterligare överväga förslaget.

10 Kommunstyrelsen Medborgarförslag om GMO (genetiskt modifierad organism) (dnr KS 2009/ ) Handlingar * Daphne Thuvessons medborgarförslag den 3 mars * Samhällsbyggnadskontorets yttrande den 12 januari * Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 26 januari 2010, 16. * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 16 februari 2010, 29. Daphne Thuvesson föreslår i sitt medborgarförslag att Kalmar kommun ska deklarera sig som GMO-fri zon, tar beslut om att det inte ska finnas några odlingar med GMO, att livsmedelssektionen gör regelbundna stickprovskontroller av GMO-märkning samt att Kalmar kommuns storkök inte köper in livsmedel producerat med GMO. Samhällsbyggnadskontoret har yttrat sig över medborgarförslaget. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget på följande sätt: - GMO-lagstiftningen tillåter inte nationella förbud såvida det inte finns regionala områden som är särskilt känsliga för GMO. - Alla EU-godkända GMO-grödor som anmäls till Jordbruksverket är fria att odlas i Sverige. Kalmar kommun kan inte förbjuda odling av GMO-grödor. - Samhällsbyggnadskontoret utför märkningskontroller enligt livsmedelslagstiftningen och medverkar i Livsmedelsverkets GMOprojekt. - Serviceförvaltningens upphandlingsenhet ska i samråd med berörda nämnder/förvaltningar beakta frågan inför kommande upphandling av livsmedel. - Vid utarrenderande av kommunal jordbruksmark ska avtal regleras så att GMO ej används. Arbetsutskottet har tillstyrkt samhällsbyggnadsnämndens förslag till svar på medborgarförslaget. Överläggning Under överläggningen redovisas följande förslag: 1. Bertil Dahl (V) - med instämmande av Jonas Löhnn (MP) och Birgitta Elfström (S) - föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka samhällsbyggnadsnämndens förslag till svar med följande tillägg: Försiktighetsprincipen skall tillämpas i Kalmar kommun när det gäller GMO-grödor. GMO hotar att slå ut ekologisk odling och biologisk mångfald. En användning av GMO i vår kommun skulle inte bara rimma illa med våra höga ambitioner inom miljöområdet, utan också innebära en hälso- och miljörisk och allvarligt äventyra förutsättningarna för ett hållbart jordbruk.

11 Kommunstyrelsen Kalmar kommun uttalar därför som sin inriktning att vara en GMO-fri zon, såväl inom odling som inom förädling och konsumtion. Det betyder att kommunen officiellt tar ställning mot genmanipulerade produkter och motsätter sig all odling av GMO-grödor och all handel med GMO-produkter. 2. Inger Hilmansson (FP) - med instämmande av Jonas Lövgren (M) - föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka samhällsbyggnadsnämndens förslag till svar, med undantag för den sista strecksatsen vid utarrenderande av kommunal jordbruksmark ska avtal regleras så att GMO ej används. Hon föreslår att kommunstyrelsen ska avstyrka denna strecksats. 3. Birgitta Elfström (S) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att ge kommunledningskontoret i uppdrag att skriva till Jordbruksdepartementet för att påtala vår oro för riskerna med GMO i syfte att utveckla ett hållbart jordbruk. 4. Jonas Lövgren (M) föreslår att kommunstyrelsen ska avstyrka Birgitta Elfströms (S) förslag att skriva till Jordbruksdepartementet. Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att tillstyrka samhällsbyggnadsnämndens förslag till svar, med undantag för den sista strecksatsen. Härefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill tillstyrka samhällsbyggnadsnämndens förslag i den sista strecksatsen vid utarrenderande av kommunal jordbruksmark ska avtal regleras så att GMO ej används eller Inger Hilmanssons m.fl. förslag att avstyrka denna strecksats. Han finner att kommunstyrelsen tillstyrker samhällsbyggnadsnämndens förslag. Vidare frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill tillstyrka eller avstyrka Bertil Dahls m.fl. tilläggsförslag. Han finner att kommunstyrelsen tillstyrker tilläggsförslaget. Slutligen frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå Birgitta Elfströms förslag att ge kommunledningskontoret i uppdrag att skriva till Jordbruksdepartementet. Han finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besvara medborgarförslaget på följande sätt: - GMO-lagstiftningen tillåter inte nationella förbud såvida det inte finns regionala områden som är särskilt känsliga för GMO.

12 Kommunstyrelsen Alla EU-godkända GMO-grödor som anmäls till Jordbruksverket är fria att odlas i Sverige. Kalmar kommun kan inte förbjuda odling av GMO-grödor. - Samhällsbyggnadskontoret utför märkningskontroller enligt livsmedelslagstiftningen och medverkar i Livsmedelsverkets GMOprojekt. - Serviceförvaltningens upphandlingsenhet ska i samråd med berörda nämnder/förvaltningar beakta frågan inför kommande upphandling av livsmedel. - Vid utarrenderande av kommunal jordbruksmark ska avtal regleras så att GMO ej används. Försiktighetsprincipen skall tillämpas i Kalmar kommun när det gäller GMO-grödor. GMO hotar att slå ut ekologisk odling och biologisk mångfald. En användning av GMO i vår kommun skulle inte bara rimma illa med våra höga ambitioner inom miljöområdet, utan också innebära en hälso- och miljörisk och allvarligt äventyra förutsättningarna för ett hållbart jordbruk. Kalmar kommun uttalar därför som sin inriktning att vara en GMO-fri zon, såväl inom odling som inom förädling och konsumtion. Det betyder att kommunen officiellt tar ställning mot genmanipulerade produkter och motsätter sig all odling av GMO-grödor och all handel med GMO-produkter. 2. Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att skriva till Jordbruksdepartementet för att påtala vår oro för riskerna med GMO i syfte att utveckla ett hållbart jordbruk. Reservationer 1. Företrädarna för (M) och (FP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för Inger Hilmanssons förslag att avstyrka sista strecksatsen i samhällsbyggnadsnämndens förslag till svar. 2. Företrädarna för (KD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut att anta Bertil Dahls m.fl. tilläggsförslag. 30 Magnetfältspolicy, uppföljning, bedömning av konsekvenserna och förslag till policy (dnr KS 2005/ ) Handlingar * Samhällsbyggnadskontorets yttrande den 19 januari * Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 26 januari 2010, 20. * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 16 februari 2010, 31.

13 Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsnämnden har den 14 december 2005 redovisat ett förslag till policy för kraftfrekventa magnetfält vid planering och byggande (magnetfältspolicy). I denna policy anges riktvärden som det ska tas hänsyn till och som inte bör överskridas vid nybyggnader i Kalmar kommun. Arbetsutskottet beslutade den 10 januari 2006 att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för en komplettering av beslutsunderlaget med att bättre belysa olika konsekvenser av förslaget till magnetfältspolicy. Samhällsbyggnadsnämnden har den 26 januari 2010 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta samhällsbyggnadsnämndens förslag till policy. Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till magnetfältspolicy. 31 Borgen för Kalmarsundsregionens Renhållares drift av avfallsanläggning Moskogen i Kalmar kommun (dnr KS 2009/ ) Handlingar * Urban Sparre, kommunledningskontorets skrivelse den 24 februari * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 2 mars 2010, 40. Miljödomstolen har i en dom lämnat Kalmarsundsregionens Renhållare tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken vid avfallsanläggningen Moskogen i Kalmar kommun. I domen föreskrivs att tillståndet får tas i anspråk endast under förutsättning att förbundet har ställt ekonomisk säkerhet om minst 150 miljoner kronor. Säkerheten ska ställas i form av pant eller borgen. Styrelsen för förbundet beslutade den 3 oktober 2008 att ge förbundsledningen i uppdrag att be medlemskommunerna att ställa säkerhet i förhållande till respektive befolkningstal. För Kalmar kommuns del föreslås borgensbeloppet till kronor. Överläggning Martin Herold, förbundschef för Kalmarsundsregionens Renhållare, informerar kortfattat om bakgrunden till förslaget.

14 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: Kommunfullmäktige beslutar att ställa borgen på kronor för Kalmarsundsregionens Renhållares avfallsanläggning Moskogen i Kalmar kommun, att borgensavgift tas ut med 0,25 procent samt att beslutet gäller under förutsättning av att övriga berörda kommuner beslutar i enlighet med förslaget. 32 Uppföljning av Ambition och Ansvar uppdragsbeskrivning för personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar kommun (dnr KS 2008/ ) Överläggning Kommunstyrelsen och landstingsstyrelsen beslutade i april 2008 att anta dokumentet Ambition och Ansvar som uppdragsbeskrivning som stöd och vård till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar kommun. Berörda förvaltningar hos respektive huvudman skulle under åren inom fastställda ekonomiska ramar genomföra uppdraget. Vid kommunstyrelsens sammanträde i februari 2010 beslutades att en uppföljning/återrapportering ska ske vid varje tillfälle då kommunstyrelsen sammanträder. Socialchefen Jan Bolin samt utredningssekreteraren Thomas Johansson lämnar en övergripande lägesrapport över uppdraget Ambition och Ansvar. De redogör också för att uppdraget är uppdelat i nio delprojekt samt vad som ingår i vart och ett av dessa. Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av informationen. 33 Fastighets- och inköpskontorets årsredovisning 2009 (dnr KS 2010/ ) Handlingar * Årsrapport 2009 för fastighets- och inköpskontoret. Fastighets- och inköpskontoret har lagt fram sin årsrapport för I den ingår bl.a. följande delar: - Viktiga händelser och ändrade förutsättningar - Resultatredovisning och analys - Framtiden Kommunstyrelsen godkänner årsrapporten 2009 för fastighetsoch inköpskontoret.

15 Kommunstyrelsen Delegerad beslutanderätt inom kommunstyrelsen (dnr KS 2010/ ) Handlingar * Kommunledningskontorets skrivelse den 26 februari Med anledning av bildandet av den nya serviceförvaltningen behöver justeringar göras i dokumentet Delegerad beslutanderätt inom kommunstyrelsen avseende punkterna 32 till och med 37. Ansvaret för den verksamhet som beskrivs i dessa punkter har förts över till servicenämnden och punkterna ska därför tas bort ur dokumentet. Punkten 28 som avser delegation till ekonomienheten ska ändras så att beslut rörande Bevilja kommunägda företag kredit på kommunens koncernkonto delegeras till ekonomichefen. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslagna ändringar i Delegerad beslutanderätt inom kommunstyrelsen. 35 Upphandlingspolicy (dnr KS 2008/ ) Handlingar * Kommunledningskontorets skrivelse den 17 februari * Protokollsutdrag från servicenämndens sammanträde den 27 januari 2010, 12. * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 23 februari 2010, 34. Nuvarande inköpspolicy är beslutad av kommunstyrelsen den 15 januari 2001 och har uppdaterats av kommunstyrelsen den 7 april Serviceförvaltningen har föreslagit förändringar i policyn, bl.a. föreslås att namnet inköpspolicy ska ersättas av namnet upphandlingspolicy. Som ett komplement till policyn har dokumentet Uppförandekod för hållbar upphandling inom Kalmar kommun tagits fram. Servicenämnden har tillstyrkt förslagen till ändringar med tillägg under punkten som avser upphandling av fordon: Om verksamhet väljer fordon med annat drivmedel ska detta motiveras. Arbetsutskottet har den 23 februari 2010 beslutat att föreslå kommunstyrelsen följande: Kommunstyrelsen beslutar att inköpspolicyn byter namn till upphandlingspolicy samt att godkänna servicenämndens förslag till ny upphandlingspolicy med följande tillägg och ändringar:

16 Kommunstyrelsen I den tredje punktsatsen kompletteras sista meningen med samt att verka för ett ur miljösynpunkt optimerat distributionssätt och återhållsamhet med material. 2. I den sjuttonde punktsatsen ändras andra meningen så att den får följande lydelse: Genom krav på tydliga innehållsdeklarationer ska genmodifierade livsmedel undvikas. Överläggning Under överläggningen föreslår Bertil Dahl (V) och Jonas Löhnn (MP) att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar att inköpspolicyn byter namn till upphandlingspolicy samt att godkänna servicenämndens förslag till ny upphandlingspolicy med följande tillägg och ändringar: 1. I den tredje punktsatsen kompletteras sista meningen med samt att verka för ett ur miljösynpunkt optimerat distributionssätt och återhållsamhet med material. 2. I den sjuttonde punktsatsen ändras andra meningen så att den får följande lydelse: Genom krav på tydliga innehållsdeklarationer ska genmodifierade livsmedel undvikas. 36 Försäljning av tomtmark för gruppbostad på Östra Vimpeltorpet (dnr KS 2010/ ) Handlingar * Kommunledningskontorets skrivelse den 26 februari Socialförvaltningen har genomfört en upphandling i syfte att gruppbostäder ska byggas i Östra Vimpeltorpet. Hansabygg AB föreslås som totalentreprenör och blivande fastighetsägare för gruppbostaden. Förslaget består av ett bygge för gruppboende enligt lagen om stöd och service. Bygget innehåller sex lägenheter med gemensamhetsdel samt ytterligare en fristående byggnad med en lägenhet. Fastigheten Helgen 1 har en tomtyta på 2509 kvm. Byggstart planeras i april 2010 och inflyttning under Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om försäljningspriser för flerbostadshus om 800 kr per kvm bruttoarea (BTA) exkl. anläggningsavgift för vatten- och avlopp. Byggprojektet omfattar totalt 679 kvm bruttoarea. Tomtpriset blir kr. Försäljningen genomförs när byggprojektet påbörjas. Kalmar kommun säljer fastigheten Helgen 1 till Hansabygg AB för kr exkl. anläggningsavgift för vatten- och avlopp.

17 Kommunstyrelsen Exploateringsavtal för genomförande av detaljplaner för Vångerslät 7:96, 7:8 m.fl. fastigheter i Läckeby (dnr KS 2009/ ) Handlingar * Kommunledningskontorets skrivelse den 22 februari * Förslag till exploateringsavtal. Kommunledningskontoret har redovisat ett förslag till exploateringsavtal mellan kommunen och ägaren till fastigheten Vångerslät 7:96, Vanliga Hus i Kalmar AB för att genomföra detaljplanen för Vångerslät 7:96, 7:8 m.fl. fastigheter i Läckeby. Förslaget till exploateringsavtal har i huvudsak följande innehåll: - Det förutsätts att detaljplaneförslaget antas före den 1 april 2010 och att beslutet vinner laga kraft. - Exploatören överlåter utan ersättning del av fastigheten Vångerslät 7:96 som enligt detaljplanen ska utgöra allmän plats. Kommunen överlåter del av fastigheten Vångerslät 7:8 som enligt detaljplanen ska ingå i kvartersmark. Markersättningen till kommunen är kronor. Fastighetsbildningskostnaden betalas av exploatören. - Exploatören projekterar och anlägger gata inkl. belysning, gång- och cykelväg inkl belysning samt övriga generalplaneåtgärder enligt detaljplaneförslaget. Efter godkänd slutbesiktning skall kommunen betala kronor till exploatören för byggande av gång- och cykelväg inkl. belysning. - För rätta fullgörandet av exploatörens skyldighet kommer säkerhet att lämnas. Planförslaget har varit utställt. För att samhällsbyggnadsnämnden ska kunna anta planförslaget måste ett exploateringsavtal upprättas. Kommunens utgift för den allmänna gång- och cykelvägen, vilken gör att tillgängligheten ökar till och inom området, tas ur exploateringsbudgeten. Kommunstyrelsen godkänner exploateringsavtalet med Vanliga Hus i Kalmar AB. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att tillsammans med t.f. markoch exploateringschef Anders Karlsson underteckna exploateringsavtalet.

18 Kommunstyrelsen Markreservationer i Östra Vimpeltorpet för Finndomo/Modulenthus och Willa Nordic (dnr KS 2010/ ) Handlingar * Kommunledningskontorets skrivelse den 25 februari Kommunstyrelsen reserverade den 5 mars 2007 mark inom Fritidsstaden för IKANO Bostaden AB, Riksbyggen, HSB, Kärnhem, NCC, Skanska Bo Klok, Myresjöhus, Finndomo/Modulenthus och Cabosund. Markreservationerna gällde ett år från det att området för respektive byggherre blivit byggklart. Reservationstiden har nu gått ut för kvarteren Klämdagen och Tältet. Finndomo/Modulenthus tilldelades ett område med tolv tomter i ovanstående beslut. De har idag enbart fyra osålda tomter kvar och har ett stort intresse av att få fortsätta i området. De har framfört en önskan om att bli tilldelade en ny markreservation för kvarteret Klämdagen. De planerar en grupphusbebyggelse som överensstämmer med redan uppförd bebyggelse och planens intentioner. Willa Nordic är intresserad av att göra en satsning i området och få en markreservation för kvarteret Tältet. Även här planeras en grupphusbebyggelse som överensstämmer med planens intentioner. Kommunstyrelsen reserverar kvarteret Klämdagen för Finndomo/ Modulenthus och kvarteret Tältet för Willa Nordic inom Östra Vimpeltorpet. Markreservationerna ska gälla fram till årsskiftet 2010/ Försäljning del av Svaneberg 2:10 på Svanebergs industriområde (dnr KS 2010/ ) Handlingar * Kommunledningskontorets skrivelse den 22 februari Fredrik Fredriksson vill förvärva del av fastigheten Svaneberg 2:10. Han äger sedan tidigare den angränsande industrifastigheten Plogen 2 i Kalmar. Den del av Svaneberg 2:10 som han vill förvärva är en förlängning av fastigheten mot gällande plangräns, cirka kvm. Den överenskomna köpeskillingen är 250 kr/kvm. Den grundar sig på en värdering gjord Kalmar kommun överför cirka kvm av Svaneberg 2:10 till ägaren av Plogen 2, Fredrik Fredriksson, till en köpeskilling om 250 kr/kvm.

19 Kommunstyrelsen Samrådsyttrande över ny elförbindelse mellan Sverige och Litauen - NordBalt (dnr KS 2009/ ) Handlingar * Kommunledningskontorets samrådssynpunkter den 24 februari * Södermöre kommundelsnämnds yttrande den 1 mars * Kommunledningskontorets förslag till komplettering av yttrande till Svenska Kraftnät den 5 mars * Utdrag ur arbetsutskottets sammanträde den 2 mars 2010, 39. Svenska Kraftnät planerar att anlägga en ny likströmsförbindelse som ska binda samman de tre baltiska staternas elnät med det nordiska. Förbindelsen planeras utgå från det svenska stamnätet via ställverket utanför Nybro. Därifrån planeras en ledning till kusten och vidare som sjökabel ut i Östersjön. För sträckningen på land finns två alternativ och för landtagningen av sjökabeln tre alternativ; Sandvik, söder om Kalmar, Bergkvara samt Kristianopel. Representanter från Svenska Kraftnät har i ett tidigare skede informerat arbetsutskottet i ärendet. Kalmar kommun har nu fått möjligheten att lämna synpunkter på samrådshandlingarna enligt miljöbalken. Kommunledningskontoret har i samarbete med samhällsbyggnadskontoret upprättat ett förslag till yttrande. Av yttrandet framgår bl.a. följande synpunkter: - Oavsett vilken dragning kabeln får ska den grävas ner. - Utnyttja i första hand skogsgator runt befintliga ledningar för att gräva ner kabeln. - Vi saknar ett alternativ på dragning av NordBalt i befintlig skogsgata mellan Nybro och Stävlö. - Komplettering med visualiseringar av de två stolptyperna som kan komma att användas. - En korridor berör delvis ett särskilt prioriterat område för vindkraft utpekat i vindkraftsplanen, område A6 öster om Tvärskog. Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget till yttrande. Härefter har kommunledningskontoret reviderat förslaget med anledning av synpunkter som framfördes under arbetsutskottets sammanträde. Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till yttrande och överlämnar det till Svenska Kraftnät.

20 Kommunstyrelsen Yttrande över Transportstyrelsens rapport om förbud mot latrintömning till sjöss (dnr KS 2009/ ) Handlingar * Serviceförvaltningens skrivelse den 24 februari * Utdrag ur servicenämndens protokoll den 24 februari Kalmar kommun har fått tillfälle att yttra sig över Transportstyrelsens Rapport angående uppdrag om utsläpp av toalettavfall från fritidsbåt. Serviceförvaltningen har, i samarbete med kommunledningskontoret, samhällsbyggnadskontoret samt Destination Kalmar AB, tagit fram ett förslag till yttrande över rapporten. Av yttrandet följer bl.a. att kommunen ser mycket positivt på Transportstyrelsens tre konkreta förslag rörande generellt utsläppsförbud, konstruktionskravet på båtarna samt kravet på hamnarna för att tillgodose behovet av mottagningsanordningar för toalettavfall. Servicenämnden har tillstyrkt förslaget till yttrande. Kommunstyrelsen antar serviceförvaltningens förslag till yttrande över Transportstyrelsens rapport om förbud mot latrintömning till sjöss. 42 Instiftande av forskningsstipendium för att stödja Linnéuniversitetets arbete inom ekologiskt hållbar utveckling (dnr KS 2010/ ) Handlingar * Kommunledningskontoret, Roland Karlssons skrivelse den 3 februari * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 9 februari 2010, 25. I samband med Linnéuniversitetets bildande har Kalmar och Växjö kommuner kommit överens om att instifta ett forskningsstipendium för att stödja det nya universitetets arbete inom ekologiskt hållbar utveckling. Stipendiet är kommunernas invigningspresent till universitetet. Kommunerna avsätter kronor vardera under fem år till stipendiet. Kommunstyrelsen beslutar att avsätta kronor per år under perioden till ett forskningsstipendium för att stödja det nya Linnéuniversitetets arbete inom ekologiskt hållbar utveckling. Kostnaden ska täckas inom kommunledningskontorets budgetram.

21 Kommunstyrelsen Överföring till Västerviks kommun av rätt att utse ledamot och ersättare i styrelsen för Stiftelsen Wimmerströmska gården (dnr KS 2010/ ) Handlingar * Kommunledningskontorets skrivelse den 17 februari * Skrivelse från Maria Malmlöf, ordförande i Stiftelsen Wimmerströmska gården, den 10 februari * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 23 februari 2010, 37. Enligt testamente av Stina Wimmerström 1976 upplåtes Wimmerströmska gården i Västervik till Kalmar läns museum att i en egen stiftelse förvaltas som ett kulturreservat. Enligt testamentet ska Kalmar kommun utse en ledamot i stiftelsen. Stiftelsen har nu ställt frågan om denna utseenderätt kan överföras till Västerviks kommun. Frågan har väckts i och med att stiftelsen har ansökt om permutation av delar av verksamheten. Kommunstyrelsens arbetsutskott har föreslagit kommunstyrelsen att besluta att inte ha några invändningar mot att rätten att utse en ledamot överlåts till Västerviks kommun. Överläggning Under överläggningen föreslår Johan Persson (S) att kommunstyrelsen ska besluta enligt följande: Kommunstyrelsen har inga invändningar mot att rätten att utse en ledamot och ersättare i styrelsen för Wimmerströmska gården överlåts till Västerviks kommun. Kommunstyrelsen har inga invändningar mot att rätten att utse en ledamot och ersättare i styrelsen för Wimmerströmska gården överlåts till Västerviks kommun. 44 Delegationsbeslut och anmälningsärenden Följande protokoll, beslut och ärenden anmäls: a) Anmälningsärenden 1) Arbetsutskottets protokoll den 26 januari, 2, 9 och 16 februari ) Kommunens revisorers rapport om granskning av familjecentralerna 3) Barn- och ungdomsnämndens beslut den 17 februari 2010 att dra tillbaka förslaget om förändringar av barnomsorgsavgifterna i maxtaxan

22 Kommunstyrelsen b) Delegationsbeslut 1) Yttrande till länsstyrelsen över ansökan från Guldsmederna i Kalmar AB om allmän kameraövervakning 2) Rättegångsfullmakt för Urban Sparre 3) Fastighets- och inköpskontorets antagna leverantörer för perioden 1 oktober 31 december ) Brandkårens tillsyn av kommunens fastigheter enligt lag om skydd mot olyckor januari och februari ) Mark- och planeringsenhetens beslut om förköp för perioden 1 oktober 30 december 2009

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2010-02-16. Tid 8.30 8.55. IT-enhetens sammanträdesrum. Omfattning 28-32

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2010-02-16. Tid 8.30 8.55. IT-enhetens sammanträdesrum. Omfattning 28-32 KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-02-16 Tid 8.30 8.55 Plats IT-enhetens sammanträdesrum Omfattning 28-32 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Birgitta Elfström

Läs mer

Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) Anders Andersson. Övriga när- Inger Hilmansson (FP) ersättare varande Monica Bengtsson

Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) Anders Andersson. Övriga när- Inger Hilmansson (FP) ersättare varande Monica Bengtsson KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-02-23 Tid 8.30 9.15 Plats Sammanträdesrummet Magistern Omfattning 33-38 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Birgitta Elfström

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-08-17. Tid 10.00 12.00. Sammanträdeslokalen Magistern. Omfattning 102-117

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-08-17. Tid 10.00 12.00. Sammanträdeslokalen Magistern. Omfattning 102-117 108 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-08-17 Tid 10.00 12.00 Plats Sammanträdeslokalen Magistern Omfattning 102-117 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta Elfström (S) Mona

Läs mer

Sammanträdesdag 2010-03-29. Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Sammanträdesdag 2010-03-29. Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens KALMAR KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL Sammanträdesdag 2010-03-29 Tid 17.00 20.50 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 16-33 ande Roger Kaliff (S) ordförande 16-23, 25-33

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) Anders Andersson (C)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) Anders Andersson (C) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-03-10 34 Tid 8.30-12.10 Plats Stadshuset Omfattning 35-40 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Övriga när- Inger Hilmansson (FP) ersättare

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Övriga när- Inger Hilmansson (FP) ersättare KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-04-13 Tid 8.30 9.10 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 71-76 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-08-28 168 Tid 8.30-10.20 Plats Stadshuset Omfattning 164-172 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-08-15 160 Tid 8.30-8.45 Plats Stadshuset Omfattning 164-168 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-08-05 152 Tid 8.30 9.30 Plats Stadshuset Omfattning 161-167 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Övriga när- Jonas Löhnn (mp) ersättare , varande 131

Övriga när- Jonas Löhnn (mp) ersättare , varande 131 KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-05-13 117 Tid 8.30-11.20 Plats Stadshuset Omfattning 124-131 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl

Läs mer

Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till kommunledningskontoret (tfn 45 00 40)

Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till kommunledningskontoret (tfn 45 00 40) 1(11) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 24 november 2014 kl. 13:00 Plats Kalmarsalen, Glasverandan, Skeppsbrogatan Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-04-18 80 Tid 8.30-9.30 Plats Stadshuset Omfattning 87-93 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Inger Hilmansson (FP)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Inger Hilmansson (FP) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2011-01-25 Tid Kl. 08.30 10.15 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 11-20 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) vice

Läs mer

Servicenämnden. Motion Jonas Lövgren (M) - Ang uppsamling av avrinnande regnvatten UTDRAG. Dnr SFN 2013/0021

Servicenämnden. Motion Jonas Lövgren (M) - Ang uppsamling av avrinnande regnvatten UTDRAG. Dnr SFN 2013/0021 UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2013-01-30 Servicenämnden 10 Motion Jonas Lövgren (M) - Ang uppsamling av avrinnande regnvatten Dnr SFN 2013/0021 Handlingar Serviceförvaltningens skrivelse 2013-01-15 inkl

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 1 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-01-15 Tid 10.00-12.30 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 1-24 ande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-08-18 129 Tid 8.30-9.25 Plats Stadshuset Omfattning 144-149 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdag 2015-01-12

PROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdag 2015-01-12 PROTOKOLL 1 (8) Tid och plats Kl 14.00 15.30 Omfattning 1-15 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Morgan

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-02-27 39 Tid 8.30-10.30 Plats Stadshuset Omfattning 43-52 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2008-08-22. Tid 11.00-12.20. Omfattning 147

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2008-08-22. Tid 11.00-12.20. Omfattning 147 167 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-08-22 Tid 11.00-12.20 Plats Stadshuset Omfattning 147 Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Mona Jeansson (s) Steve

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-10-30 211 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 210-215 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

2. Information om kommunstyrelsens företagsbesök den 6 oktober Föredragande: Thomas Davidsson. Ajournering för gruppmöten (ca 09.

2. Information om kommunstyrelsens företagsbesök den 6 oktober Föredragande: Thomas Davidsson. Ajournering för gruppmöten (ca 09. 1(9) Rev 2015-08-31 Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 1 september 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista 1. Information från Kalmar FF Föredragande:

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 10:00-11:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 1-6 ande Jonas Lövgren (M) Dzenita Abaza (S) Johan Persson (S) Anders Andersson (C) Bertil

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2009-06-10 1(14) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 14.00 17.40 Beslutande Ledamöter Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S),

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande

Beslutande Johan Persson (S) ordförande KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-11-08 Tid Kl. 08:00-12:10 Ajournering: 10:15-11:15 Plats Sammanträdeslokalen Magistern Omfattning 194-223 ande Johan Persson (S) ordförande

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson. Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson. Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-10-28 213 Tid 8.30 10.45 Plats Stadshuset Omfattning 215-225 ande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

1. Information om Boverkets stöd till inventering av mark för byggande av studentbostäder Föredragande: Anette Karlsson, kommunledningskontoret

1. Information om Boverkets stöd till inventering av mark för byggande av studentbostäder Föredragande: Anette Karlsson, kommunledningskontoret 1(6) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 4 mars 2014 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Information om Boverkets stöd till

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sid 1 (26) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokoll 2012-03-21

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sid 1 (26) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokoll 2012-03-21 sid 1 (26) Tid och plats Onsdag den 21 mars 2012 kl 15.00-16.25 Bildsalen Frödingskolan, Kronoparken Posthornsgatan 6 Ajournering kl 15.50-15.55 Ledamöter Niklas Wikström (FP) ordförande Anna Dahlén Gauffin

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-04-22 94 Tid 8.30-10.20 Plats Stadshuset Omfattning 99-106 ande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Kalmar kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-02-20 GATU- OCH PARKNÄMNDEN

Kalmar kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-02-20 GATU- OCH PARKNÄMNDEN Sidan 1 av 8 Plats och tid Sammanträdesrummet Magistern kl.08.15 - kl.10.15 Beslutande Ingvar Nilsson (s) ordförande Per-Olof Jonsson (m) vice ordförande Inger Kornelius (s) Peter Olofsson (s) Anders Gustafsson

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-04-20 Tid 8.30 9.35 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 77-83 ande Malin Petersson (M) ordförande Bertil Dahl (V) Anders Andersson

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 203 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-10-06 Tid 10.00-11.45 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 164-176 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-08-27

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-08-27 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-27 Ärendelista 78 Dnr 2008-000180 Valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen 79 Dnr 2015-000133 Friare val av hjälpmedel 80 Dnr 2015-000191 Förstudie LSS-boende

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 februari, 2012 kl. 8:30 9:50 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 24 30 ande Johan Persson (S) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP) Anders Andersson

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT Tid Omfattning

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT Tid Omfattning KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-11-20 220 Tid 8.00-11.00 Plats Stadshuset Omfattning 219-225 ande Johan Persson (s) 219-222 Göran Häggfors (m) 219-222 Birgitta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 juni 2008, klockan 17.00-17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-09-18 179 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 178-185 ande Göran Häggfors (m) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP)

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP) 1(14) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg

Läs mer

Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(7) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 16 december 2013 kl. 13:00 Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

Programnämnd barn och utbildning

Programnämnd barn och utbildning Protokoll Bou 1232/2014 Programnämnd barn och utbildning Datum: 2015-02-04 Klockan: 13:15-16:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Anders Östman (KD) Ersättare för Kenneth

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2012-09-19 1(16) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.30 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-10-03 199 Tid 8.30-9.40 Plats Stadshuset Omfattning 201-207 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 16 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.00 20.30 Beslutande Ronny Sandberg (s) ordförande Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gull-Britt Svensson (s) Jan Nilsson (s) Per-Arne Håkansson

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-03-03 29 Tid 8.30-9.30 Plats Stadshuset Omfattning 30-34 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Björn Andreasson, (m), ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Johan Svanberg, (m), ledamot Brita Edholm, (fp),

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande

Beslutande Johan Persson (S) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-08-25 134 Tid 8.30-9.55 Plats Stadshuset Omfattning 150-158 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Bertil Dahl

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-11-23. Tid 10.00-12.30. Sammanträdeslokalen Magistern. Omfattning 168-179

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-11-23. Tid 10.00-12.30. Sammanträdeslokalen Magistern. Omfattning 168-179 198 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-11-23 Tid 10.00-12.30 Plats Sammanträdeslokalen Magistern Omfattning 168-179 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 april 2012 kl. 8:30 09:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 45-49 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anna Thore (MP) Anders Andersson (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 168-181

Sammanträdesprotokoll 168-181 Sammanträdesprotokoll 168-181 Sammanträde med Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Torsdagen den 13 november 2008 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 14:00 Närvarande ledamöter Ordförande

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Jonas Löhnn (mp) Bengt Sundström (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Jonas Löhnn (mp) Bengt Sundström (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-12-12 257 Tid 8.30-9.20 Plats Stadshuset Omfattning 261-267 ande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) Anders Andersson (C)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) Anders Andersson (C) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-09-15 158 Tid 9.00-10.20 Plats Stadshuset Omfattning 175-178 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Zdenka Klemse (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD)

Stefan Luukkonen (S), Zdenka Klemse (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-06-14 39 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.30-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz (M) ordförande, Marie-Louise Karlsson (S) 1:e vice ordförande,

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Övriga närvarande Jonas Löhnn (MP) ersättare

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Övriga närvarande Jonas Löhnn (MP) ersättare KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-08-24 Tid 8.30 9.10 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 151-155 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Beslutande Ledamöter Ersättare. Övriga deltagande, se sidan 2. Sekreterare... Paragrafer 144-156 Mona Olsson

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Beslutande Ledamöter Ersättare. Övriga deltagande, se sidan 2. Sekreterare... Paragrafer 144-156 Mona Olsson ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån kl 08.15 11-00 Beslutande Ledamöter Ersättare Bo Andersson Henry Gustafsson Roger Hansson Birger Lagerström Gunilla Josefsson Bengt

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl (v) Anders Andersson. Birgitta Elfström (s) Inger Hilmansson (fp) 53-57

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl (v) Anders Andersson. Birgitta Elfström (s) Inger Hilmansson (fp) 53-57 KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-03-04 46 Tid 8.30-10.10 Plats Stadshuset Omfattning 50-57 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl (v)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 22 maj 2006 kl 18.30 19.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Sten Persson

Läs mer

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2008-09-24 1 (25) Plats och tid Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2009-06-16. Tid 8.30-10.25. Omfattning 118-128

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2009-06-16. Tid 8.30-10.25. Omfattning 118-128 KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-06-16 110 Tid 8.30-10.25 Plats Stadshuset Omfattning 118-128 ande Johan Persson (S) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utbildningsnämnden 1(16) Plats och tid Näringslivscenter i Osby klockan 13.00-16.35 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Monica Svensson (S) Roland Anvegård (KD) Carl Folke Jacobson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats Stadshuset, KS-salen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 21 augusti 2012 kl. 8:30-9:40. Omfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats Stadshuset, KS-salen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 21 augusti 2012 kl. 8:30-9:40. Omfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 augusti 2012 kl. 8:30-9:40 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 89-93 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35 arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Plats och tid Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (S) Dag

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2002-08-21 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.15 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

Beslutande Kjell Henriksson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) Bengt-Olof Roos (kd)

Beslutande Kjell Henriksson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) Bengt-Olof Roos (kd) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-02-21 37 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 40-45 ande Kjell Henriksson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-01-09

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-01-09 Ks 1 Ekonomiinformation Ekonomichefen lämnar vid kommunstyrelsens sammanträde i januari 2008 en årsprognos baserad på utfall till och med november månad 2007 och som i väsenligt överensstämmer med prognosen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c ), ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-16 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-16 Kommunstyrelsen 1/2 Sessionssalen, 2014-04-16 08:00-10.20 99-104 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), ord Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S) Erik Ezelius

Läs mer

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400 Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 9:00 11:15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-01-12 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Protokoll 2010-01-26

Protokoll 2010-01-26 2010-01-26 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2010-01-26, klockan 17:00 Beslutande Carl-Gustav Thunström (S) Bengt Friman (C) Sven-Inge Carlsson (S) Camilla Eskilsson (KD)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-10-01 1 (20)

Kommunstyrelsen 2007-10-01 1 (20) Kommunstyrelsen 2007-10-01 1 (20) Plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, måndagen den 1 oktober 2007 kl 17.00 17.40 Paragrafer 261-277 Beslutande m Annette Eiserman-Wikström, ordf s Ing-Marie Samuelsson

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (2) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 25 maj 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 08:30-11:08 Sekreterare

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-04-08 85 Tid 8.30-9.10 Plats Stadshuset Omfattning 89-93 ande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 18 februari 2015 kl 08:30-15:15 Ajournering kl 11:30-11:40 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning 8-14 Beslutande Lasse Johansson (S),

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-06-19 145 Tid 8.30-10.15 Plats Stadshuset Omfattning 140-148 ande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 juni 2015 kl. 8:30-9:25 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 44-48 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S)

Läs mer

SJÖBO KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden

SJÖBO KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden SJÖBO KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Tid och plats: tisdagen den 28 april 2015 kl. 18:30 Sessionsalen Berit Lundström Ordförande Sekreterare Ärenden Enligt bifogad ärendeförteckning

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-14 Sida 1 (9)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-14 Sida 1 (9) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-14 Sida 1 (9) Plats och tid Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, kl. 18.30-20.00 Beslutande Carl-Olof Landgren (S), ordförande Zita Petersson (S) Ove Johansson

Läs mer

2011-03-30 LS 0906-0526. Motion 2009:22 av Raymond Wigg m.fl. (MP) om att göra Stockholms län till en GMO-fri zon

2011-03-30 LS 0906-0526. Motion 2009:22 av Raymond Wigg m.fl. (MP) om att göra Stockholms län till en GMO-fri zon Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 Ankom Stockholms läns landsting 2011-03-30 LS 0906-0526 2011-03» 3 0 j lanostingssrvrelsew Dnr. Landstingsstyrelsen j 1 1-04- 1 2 * 0 44

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 121 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-05-27 Tid 10.00-11.10 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 106-123 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-17 1-17

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-17 1-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-17 1-17 Plats och tid Sammanträdesrum A2, kl. 8.00-15.00 Beslutande Jörgen Warborn (M) Ann-Charlotte Stenkil (M) Harald Lagerstedt (C) Jana Nilsson (S) Ewa Klang

Läs mer

Protokoll 2011-12-14

Protokoll 2011-12-14 2011-12-14 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Åbytorp, 2011-12-14, klockan 17:00 Beslutande Katarina Hansson (S) Camilla Valfridsson (KD) Christer Thörner (S) Elisabet Ekestubbe (M)

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 13 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Bo Brantmark (M) Mufida Dizdar (FP) Charlotta Bermhagen (M) Peter Schölander (M) Lars-Anders Ottosson

Läs mer

Utlåtande 2013: RI+RV (Dnr 302-313/2013)

Utlåtande 2013: RI+RV (Dnr 302-313/2013) Utlåtande 2013: RI+RV (Dnr 302-313/2013) Markanvisning för bostäder och handel till ICA Fastigheter Sverige AB samt intentionsavtal avseende fastighetsreglering mellan fastigheterna Årsta 1:1 och Postgården

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 8 september 2015 kl. 8:30-9:15 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 63-66 ande Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-02 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 november 2015 kl. 8:30-9:30 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 97-101 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer