Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)"

Transkript

1 24 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag Tid Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Mona Jeansson (s) Steve Sjögren (s) Kjell Axelsson (s) Christina Magnusson (s) Bertil Dahl (v) Jonas Löhnn (mp) Per-Olof Jonsson (m) Jonas Lövgren (m) Kerstin Edvinsson (m) Anita Wollin (c) Inger Hilmansson (fp) Bengt-Olof Roos (kd) Ersättare Jussi Gröhn (s) Ingvar Nilsson (s) Cecilia Strömberg (s) Jessica Rydell (mp) Anna-Britt Wejdsten (fp) Monica Bengtsson (kd) Övriga närvarande Roland Karlsson Urban Sparre Jonas Agerhed Ola Johansson Ingvar Johansson Maria Björkman 23-29

2 Kommunstyrelsen Ann-Sofie Dejke Anne Redin Sekreterare Ingvar Johansson Justerat Johan Persson ordförande Göran Häggfors Anslaget på kommunens anslagstavla den 18 februari 2008

3 Kommunstyrelsen Minskat borgensåtagande för KIFAB i Kalmar AB (dnr KS 2008/ ) Handlingar * KIFAB i Kalmar AB:s skrivelse den 11 januari Bakgrund Kommunfullmäktige har beslutat att teckna borgen för KIFAB i Kalmar för lån för köp av fastigheter och för investeringar i bolagets fastigheter. Borgensåtagandet uppgår till sammanlagt 773,7 miljoner kronor. KIFAB har redovisat att det är möjligt för kommunen att återta 50,5 miljoner kronor av tidigare beslutat borgensåtagande gentemot bolaget. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: Kommunfullmäktige beslutar att minska tidigare beslutade borgensåtaganden för KIFAB i Kalmar AB med 50,5 miljoner kronor. 24 Taxor för småbåtshamnar och uppläggningsplatser (dnr KS 2007/ ) Handlingar * Gatu- och parkförvaltningens skrivelse den 9 november * Utdrag ur gatu- och parknämndens protokoll den 21 november 2007, 143. * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 29 januari 2008, 15. Bakgrund Kommunen har ca småbåtsplatser och ca 350 uppläggningsplatser. Beroende på utrustningsnivån i de olika småbåtshamnarna varierar avgifterna idag mellan 735 och kronor/plats, med undantag för platserna på Varvsholmen som är avsedda för större fritidsbåtar och där avgiften ligger på kronor. För uppläggningsplatserna varierar avgifterna mellan 625 och 945 kronor/plats. För att uppnå en bättre kostnadstäckning redovisade gatu- och parknämnden i september ett förslag om att höja avgifterna med 20 procent, med undantag för platserna på Varvsholmen där nämnden föreslog att höjningen av avgifterna begränsas till 6 procent.

4 Kommunstyrelsen För att kommunen ska få full täckning för sina kostnader behöver avgifterna höjas ytterligare. Arbetsutskottet beslutade därför i oktober att återremittera ärendet till gatu- och parknämnden för att nämnden skulle återkomma med ett reviderat förslag till taxor. Gatu- och parknämnden har i november tillstyrkt ett nytt förslag till taxor för småbåtshamnar och uppläggningsplatser. Detta förslag innebär att avgifterna höjs med ca 38 procent, med undantag för småbåtshamnen på Varvsholmen där avgifterna höjs med 6 procent. Överläggning Jonas Löhnn (mp) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka gatuoch parknämndens förslag. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: Kommunfullmäktige beslutar att anta gatu- och parknämndens förslag till ny taxa för småbåtshamnar och den ska gälla fr.o.m. säsongen Vidare antar kommunfullmäktige gatu- och parknämndens förslag till ny taxa för uppläggningsplatser och den ska gälla fr.o.m. uppläggningssäsongen 2008/2009. De nya taxorna innebär att avgifterna höjs med ca 38 procent, med undantag för småbåtshamnen på Varvsholmen där avgifterna höjs med 6 procent. 25 World Trade Center i Kalmar - principöverenskommelse med Kärnhem AB (dnr KS 2008/ ) Handlingar * Förslag till principöverenskommelse med Kärnhem AB den 10 januari * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 10 januari 2008, 10. Bakgrund Kommunstyrelsens arbetsutskott har tillstyrkt ett förslag till principöverenskommelse med Kärnhem AB som gäller ett område i centrala Kalmar som avgränsas av Fredriksskansgatan - Fiskaregatan - Landshövdingegatan och Södra Kanalgatan. Detta område används idag huvudsakligen för bilparkering. Överenskommelsen gäller vidare för delar av det kvarter som avgränsas av Fiskaregatan - Kaggensgatan - Strömgatan och Fredriksskansgatan.

5 Kommunstyrelsen Kärnhem AB är intresserat av att köpa de aktuella områdena för att uppföra byggnader som bl.a. inrymmer kontor och handel under konceptet för World Trade Center. Utöver detta avser bolaget att uppföra bostäder och hotell. Utrymme för trafik och parkering ska planeras och lösas inom projektet. Kommunen är intresserad av att medverka till byggnation på det aktuella området under förutsättning att konceptet för World Trade Center genomförs samt att behovet av trafik- och parkeringslösningar tillgodoses. Överläggning Under överläggningen redovisas följande förslag: 1. Jonas Löhnn (mp) föreslår att kommunstyrelsen ska bordlägga ärendet. 2. Göran Häggfors (m) och Mona Jeansson (s) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag om att godkänna principöverenskommelsen med Kärnhem AB. 3. Anita Wollin (c) föreslår att kommunstyrelsen ska avslå arbetsutskottets förslag till beslut. Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag eller bordlägga det. Han finner att kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag. Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå arbetsutskottets förslag till beslut. Han finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen beslutar därefter att uttala att ambitionen är att en mer detaljerad överenskommelse med Kärnhem AB ska kunna redovisas till kommunfullmäktige i april. Kommunstyrelsen godkänner förslaget till principöverenskommelse med Kärnhem AB. Kommunstyrelsen uttalar att ambitionen är att en mer detaljerad överenskommelse med Kärnhem AB enligt punkt 5 i principöverenskommelsen ska kunna redovisas till kommunfullmäktige i april.

6 Kommunstyrelsen Reservationer 1. Jonas Löhnn (mp) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut att avslå hans förslag om att bordlägga ärendet. 2. Anita Wollin (c) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. I sin reservation anför hon följande: För en stadskärna är det viktigt att ha tillgång till parkeringsplatser. Skall en stadskärna vara levande måste det finnas parkeringsmöjligheter för boende, besökare och pendlare till rimliga kostnader. Vid vissa tider är det idag svårt att hitta lediga parkeringsplatser. Situationen har inte blivit bättre av att parkeringar har bebyggts. Nu har kommunstyrelsen godkänt ett förslag till principöverenskommelse med Kärnhem AB om att försälja de stora parkeringsplatserna i kvarteren Gesällen, Muren, Lustgården och Bönhasen för byggnation av lokaler för kontor, handel, hotell, bostäder och parkeringsplatser. Det är möjligt att det går att exploatera en del av denna centrala mark. Centerpartiet anser dock att innan vi skriver på någon principöverenskommelse om marköverlåtelse, så måste vi veta hur vi löser och förbättrar parkeringssituationen. Att ta bort 750 parkeringsplatser och hänvisa dem som idag använder de gratis parkeringsplatserna till ett parkeringshus accepterar inte Centerpartiet. Utöver dessa 750 p-platser måste fler byggas för att tillgodose det behov som den nya exploateringen genererar. Frågor som måste besvaras innan en principöverenskommelse tecknas är: Hur löses parkeringssituationen för boende, arbetspendlare och besökare och till vilken kostnad? Att bygga parkeringshus är dyrt, kronor per plats eller mer, är siffror som nämns. Det bedöms som omöjligt att få ett parkeringshus att bära sina kostnader. Mer än en 50-procentig genomsnittsbeläggning av p-huset bedöms inte som realistisk. Även om man tar ut en så hög avgift som 20 kronor per timma betalar det inte mer än en investering på kronor per plats. Vem tar de andra kostnaderna?

7 Kommunstyrelsen Är det möjligt att ordna parkeringsplatser utanför centrum, där pendlare och besökare kan ställa sina bilar och byta till en busspendel? Det är viktigt att vi ger bilisterna en valfrihet, så att de som inte har råd eller vill lägga tusentals kronor i månaden på parkeringsavgifter också har ett alternativ utanför centrum. De som investerar i ett p-hus vill ju att så många som möjligt använder p- huset. Därför ligger det ju inte i deras intresse att medverka till sådana lösningar. Vi skall självklart stimulera folk till att åka kollektivt. Det finns dock stora grupper, som av olika skäl måste använda bilen. Till denna grupp hör många småbarnsföräldrar, som ofta har ett stressigt tidsschema för att hinna till dagis och vara i tid på sitt arbete. 26 Ägardirektiv för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB) (dnr KS 2008/ ) Handlingar * Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag den 29 januari 2008, 20 till ägardirektiv. Bakgrund I kommunallagen markeras kommunfullmäktiges överordnade roll i förhållande till de kommunala bolagen. Vidare innehåller lagen bestämmelser om att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över den verksamhet som bolagen bedriver. I förarbetena till kommunallagen betonas också tydligt vikten av ett kommunalt koncerntänkande. Det sägs där att kommunen och dess företag måste ses som en ekonomisk beslutsenhet för vilken fullmäktige har det yttersta ansvaret såväl ekonomiskt som politiskt. I kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till ägardirektiv för Kalmar Kommunbolag AB med dotterbolag ingår följande delar: - Insyn i bolagens verksamhet - Samråd mellan kommunens och bolagens revisorer - Utgångspunkter för bolagens verksamhet - Verksamhetens inriktning - Ekonomi - på årsstämmorna.

8 Kommunstyrelsen Överläggning Inger Hilmansson (fp) redovisar i en protokollsanteckning synpunkter på förslaget till ägardirektiv. I protokollsanteckningen - som redovisas som en bilaga till detta protokoll, 26/2008 ingår Folkpartiet liberalernas förslag till ändringar i och tillägg till ägardirektiven. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till ägardirektiv för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB). 27 Ny bolagsordning för Salvestaden i Kalmar AB (dnr KS 2008/ ) Handlingar * Kommunledningskontorets och Kalmar Kommunbolag AB:s skrivelse den 25 januari * Förslag till ny bolagsordning för Salvestaden i Kalmar AB. * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 29 januari 2008, 21. Bakgrund Salvestaden i Kalmar AB är numera ett av kommunen helägt bolag. Detta gör att bolagsordningen behöver ändras när det gäller den punkt som avser val av styrelse. Kommunledningskontoret och Kalmar Kommunbolag AB har tagit fram ett förslag till ny bolagsordning. I den ingår att styrelsen i fortsättningen ska bestå av fem ledamöter och två ersättare. Eftersom förslaget till ny bolagsordning måste godkännas av Bolagsverket har det också gjorts en del andra ändringar, bl.a. med anledning av den nya aktiebolagslagen. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ny bolagsordning för Salvestaden i Kalmar AB med följande tillägg: I paragraf 8 Styrelse ska det i första stycket också ingå att den ska bestå av samma ledamöter och suppleanter som styrelsen för Kalmar Kommunbolag AB.

9 Kommunstyrelsen Fusion (sammanslagning) av Kalmar Kommunbolag AB och Kalmar Slott AB samt av Destination Kalmar AB och Kalmarturism AB (dnr KS 2008/ ) Handlingar * Kalmar Kommunbolag AB:s och kommunledningskontorets skrivelse den 25 januari * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 29 januari 2008, 22. Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade i juni 2007 att verksamheterna i Destination Kalmar AB, Kalmarturism AB och Kalmar Slott AB fr.o.m. den 1 januari 2008 ska bedrivas i ett gemensamt bolag. Bolagets namn ska vara Destination Kalmar AB. Kalmar Kommunbolag AB har i samråd med kommunledningskontoret tagit fram ett förslag om fusion/sammanslagning av moderbolaget Kalmar Kommunbolag AB och Kalmar Slott AB samt av moderbolaget Destination Kalmar AB och Kalmarturism AB. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: Kommunfullmäktige godkänner att Kalmar Slott AB fusioneras in i moderbolaget Kalmar Kommunbolag AB och att Kalmarturism AB fusioneras in i moderbolaget Destination Kalmar AB. 29 Reglemente för krisledningsnämnden (dnr KS 2008/ ) Handlingar * Kommunledningskontorets skrivelse den 30 januari * Förslag till reglemente för krisledningsnämnden. Bakgrund Krisledningsnämnden ska, liksom alla andra nämnder, ha ett reglemente. Kommunledningskontoret har därför i samarbete med säkerhetssamordnarna tagit fram ett förslag till reglemente för krisledningsnämnden.

10 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: Kommunfullmäktige antar förslaget till reglemente för krisledningsnämnden. 30 Preliminärt bokslut för 2007 (dnr KS 2008/ ) Handlingar * Kommunledningskontorets redovisning av preliminärt bokslut * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 29 januari 2008, 24. Bakgrund Ekonomienheten har upprättat ett preliminärt bokslut för Årets resultat uppgår till + 147,9 miljoner kronor, vilket är 149,4 miljoner kronor bättre än enligt budgeten. Vid avstämning av balanskravet ska 219,5 miljoner kronor justeras för realisationsvinster och 50,0 miljoner kronor för ersättning för omställningsåtgärder. Kommunens justerade resultat uppgår därmed till - 21,6 miljoner kronor, vilket gör att kommunen inte uppfyller kommunallagens krav på ekonomisk balans i bokslutet. Av ekonomienhetens sammanställning framgår bl.a. att nämndernas nettokostnader visar ett minus på 7,3 miljoner kronor jämfört med budgeten. Omsorgsnämnden svarar för - 18,2 miljoner, medan barn- och ungdomsnämndens och socialnämndens underskott är 7,6 respektive 5,7 miljoner kronor. Övriga nämnder redovisar överskott jämfört med budgeten. Överläggning Urban Sparre meddelar att resultatet för 2007 kommer att försämras med ca 2,3 miljoner kronor jämfört med det preliminära bokslutet. Detta beror på att 2007 belastas med elkostnader enligt den slutavräkning som gjorts vid byte av elleverantör till följd av ny upphandling av elleveranser. Kommunstyrelsen överlämnar redovisningen av det preliminära bokslutet för 2007 till kommunfullmäktige.

11 Kommunstyrelsen Årsrapport 2007 för kommunledningskontoret (dnr KS 2008/ ) Handlingar * Årsrapport 2007 för kommunledningskontoret. * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 29 januari 2008, 23. Bakgrund Kommunledningskontoret har lagt fram sin årsrapport för I den ingår för kontoret och de olika enheterna följande delar: - Viktiga händelser och ändrade förutsättningar - Resultatredovisning och analys - Mål och måluppfyllelse - Framtiden - Förslag till tilläggsbudget för Kommunstyrelsen godkänner årsrapporten 2007 för kommunledningskontoret. 32 Yttrande över betänkandet Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten (dnr KS 2007/ ) Handlingar * Socialdepartementets remiss den 13 november * Socialnämndens förslag till yttrande den 21 januari Bakgrund Kommunen har fått tillfälle att lämna synpunkter till Socialdepartementet på förslagen i betänkandet Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten. Utredningen har haft i uppdrag att se över och överväga förändringar i organisation och ansvarsfördelning för den statliga tillsynen inom socialtjänstens område. Nyckelord har varit att tillskapa en tillsyn över socialtjänsten och närliggande områden som är stark, tydlig, mindre sårbar och fungerar samordnat, strukturerat och effektivt. I sitt yttrande framhåller socialnämnden bl.a. att den - instämmer i utredningens förslag om att tillsynsansvaret måste stärkas, att tillsynen ska bedrivas på ett mer enhetligt och strukturerat sätt samt att tillsynen får ökade sanktionsmöjligheter

12 Kommunstyrelsen delar utredningens förslag om att tillsynsansvaret för hälso- och sjukvård och socialtjänst ska samordnas, men betonar att den sociala tillsynen inte får underordnas den medicinska - med hänsyn till de diskussioner som pågår om den framtida regionala indelningen är tveksam till att som ett första led i en centralisering av tillsynen flytta den till Socialstyrelsens regionala tillsynsenheter - tillstyrker att den anmälningsskyldighet, Lex Sarah, som idag gäller inom omsorgen av äldre personer och funktionshindrade också ska gälla inom individ- och familjeomsorgen - tillstyrker förslaget om att den löpande tillsynen av enskilt driven verksamhet enligt socialtjänsten förs över från kommunerna till staten. Kommunstyrelsen godkänner socialnämndens förslag till yttrande och överlämnar det till Socialdepartementet som Kalmar kommuns yttrande över betänkandet Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten. 33 Yttrande över promemorian Införande av en rehabiliteringskedja (dnr KS 2007/ ) Handlingar * Socialdepartementets remiss den 20 december * Kommunalråden Bertil Dahl och Birgitta Elfströms förslag till yttrande. Bakgrund Kommunen har fått tillfälle att lämna synpunkter till Socialdepartementet på förslagen i departementspromemorian Införande av en rehabiliteringskedja. I denna promemoria finns förslag till en förändrad sjukskrivningsprocess med preciserade tidsgränser för de olika momenten vid prövningen av arbetsförmågan. Det betonas att den nya sjukskrivningsprocessen ska ses som en kedja av insatser som tillsammans med övriga förslag från regeringen bidrar till den försäkrades rehabilitering. Kommunalråden Bertil Dahl (v) och Birgitta Elfström (s) har redovisat ett förslag till yttrande från kommunen.

13 Kommunstyrelsen Överläggning Under överläggningen redovisas följande förslag: 1. Birgitta Elfström (s), Bertil Dahl (v) och Jonas Löhnn (mp) föreslår att kommunstyrelsen ska godkänna det upprättade förslaget till yttrande och överlämna det till Socialdepartementet som Kalmar kommuns yttrande. I en sammanfattning av förslaget till yttrande framhålls: Kalmar kommun motsätter sig förslaget om införandet av en rehabiliteringskedja med de tidsgränser som förslaget innebär. En rehabiliteringskedja där ansvar för de olika delarna i rehabiliteringen klargörs är dock positivt. De tidsgränser som anges i förslaget innebär inte att människor blir friskare - sjukskrivning är ingen behandling utan ett ställningstagande att personen för närvarande inte bedöms kunna arbeta. I förslaget till yttrande redovisas i tio punkter de skäl som ligger till grund för kommunens ställningstagande. 2. Inger Hilmansson (fp) föreslår att kommunen ska till Socialdepartementet överlämna följande förslag till yttrande som tagits fram av företrädarna för (m), (c), (fp) och (kd): Alltför många människor har fastnat i utanförskap och isolering efter en lång tids sjukskrivning utan fungerande rehabiliteringsinsatser. Vi välkomnar därför förslaget till aktiva tidsgränser i rehabiliteringsarbetet som ska få Försäkringskassan, den sjukskrivne, arbetsgivaren och sjukvården att göra tidiga insatser för en återgång till arbete. Ingen har riktigt tagit ansvar för rehabiliteringen och vi har i många år eftersträvat en rehabiliteringsgaranti och en finansiell samordning, vilket nu kan utvecklas med detta förslag. Rutiner och kontakt med arbetskamrater är viktiga faktorer i en rehabiliteringsplan. Ibland är arbetsplatsen en del av problemet och därför är det positivt att förslaget ger lagstadgad rätt att under rehabiliteringstiden prova ett arbete hos annan arbetsgivare. Det är också positivt att Företagshälsovården ges mera resurser till partssamverkan och förebyggande arbete. Vi saknar synpunkter på stimulansåtgärder för den enskilde. Kalmar kommun ser många positiva förändringar i förslaget om införandet av en rehabiliteringskedja. En kedja där ansvar för de olika delarna i rehabiliteringen klargörs är positivt. De tidsgränser som anges i förslaget kan med rätt insatser innebära att

14 Kommunstyrelsen människor blir friskare. Med rätt insatser i ett tidigt skede har man stora möjligheter att fortare komma tillbaka till arbete efter sjukskrivning. Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill som kommunens yttrande till Socialdepartementet överlämna det yttrande som redovisats av Bertil Dahl och Birgitta Elfström eller det yttrande som tagits fram av företrädarna för (m), (c), (fp) och (kd). Han finner att kommunstyrelsen beslutar att som kommunens yttrande överlämna Bertil Dahls och Birgitta Elfströms förslag till yttrande. Kommunstyrelsen beslutar att som Kalmar kommuns yttrande till Socialdepartementet överlämna det förslag till yttrande över promemorian som redovisats av kommunalråden Bertil Dahl och Birgitta Elfström. Reservation Företrädarna för (m), (c), (fp) och (kd) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. De reserverar sig till förmån för sitt förslag till yttrande över promemorian. 34 Yttrande över promemorian Ettårsgräns för sjukpenning och införande av förlängd sjukpenning (dnr KS 2007/ ) Handlingar * Socialdepartementets remiss den 21 december * Kommunalråden Bertil Dahl och Birgitta Elfströms förslag till yttrande. * Länsförsäkringar AB:s skrivelse den 23 januari Bakgrund Kommunen har fått tillfälle att lämna synpunkter till Socialdepartementet på förslagen i departementspromemorian Ettårsgräns för sjukpenning och införande av förlängd sjukpenning. I denna promemoria föreslås att sjukpenning endast ska utbetalas i ett år. För personer med mycket allvarliga sjukdomstillstånd ska det dock

15 Kommunstyrelsen vara möjligt att få sjukpenning under en längre tid. Vidare föreslås att det ska införas en förlängd sjukpenning i vissa fall och den ska kunna betalas ut för 550 dagar. Vidare föreslås en samordning med andra försäkringar. En begränsningsregel införs: Till den del som den sammanlagda lönen och/eller försäkringsersättningen under sjukdom överstiger den högsta sjukpenninggrundande inkomsten ska sjukpenningen minskas med det belopp som överstiger 75 procent av den sammanlagda lönen och/eller försäkringsersättningen. Kommunalråden Bertil Dahl (v) och Birgitta Elfström (s) har redovisat ett förslag till yttrande från kommunen. Överläggning Under överläggningen redovisas följande förslag: 1. Bertil Dahl (v) föreslår att kommunstyrelsen ska godkänna det upprättade förslaget till yttrande och överlämna det till Socialdepartementet som Kalmar kommuns yttrande. I en sammanfattning av förslaget till yttrande framhålls: Kalmar kommun motsätter sig förslaget till ettårsgräns för sjukpenning. De tidsgränser som anges i förslaget innebär inte att människor blir friskare - sjukskrivning är ingen behandling utan ett ställningstagande att personen för närvarande inte bedöms kunna arbeta. I förslaget till yttrande redovisas i sju punkter de skäl som ligger till grund för kommunens ställningstagande. 2. Inger Hilmansson (fp) föreslår att kommunen ska till Socialdepartementet överlämna följande förslag till yttrande som tagits fram av företrädarna för (m), (c), (fp) och (kd): Sverige är ett av världens friskaste folk men har hittills haft världens högsta ohälsotal. Sjukförsäkringarna har ofta använts som en åtgärd i arbetsmarknadspolitiken och människor har tvingats in i passivitet och förtidspension istället för att rehabiliteras. Vi välkomnar därför en förändring som syftar till en kortare väg till ett friskare liv. Trenden kan nu vändas, och Sveriges jämförelsevis höga ohälsotal sänkas. Möjligheten för försäkringskassan att använda de egna resurserna till vård har ökat möjligheten att korta vårdköer och hjälpa människor tillbaka till en arbetsförmåga. Förslaget understöder en utveckling av dessa

16 Kommunstyrelsen möjligheter. Förslaget ger snabbare stöd tillbaka till arbete, i syfte att förhindra en långtidssjukskrivning. Det är viktigt, som förslaget anger, att det inte blir någon ytterligare karensdag. Nivån på 80 procent i sjukpenningen ligger fast, och det är viktigt. Efter ett år finns det möjlighet till förlängd sjukpenning om 75 procent av den tidigare inkomsten i 18 månader, vilket är högre än nivån i sjuk- och aktivitetsersättningen. Det bör betonas att den som är allvarligt sjuk och genomgår medicinsk behandling, har 80 procent i ersättning även efter det första året. Vi vill behålla rätten att teckna kollektivavtal som innehåller försäkringslösningar och ökat skydd utöver det som samhället ger. Den rätten ska inte begränsas. Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill som kommunens yttrande till Socialdepartementet överlämna det yttrande som redovisats av Bertil Dahl och Birgitta Elfström eller det yttrande som tagits fram av företrädarna för (m), (c), (fp) och (kd). Han finner att kommunstyrelsen beslutar att som kommunens yttrande överlämna Bertil Dahls och Birgitta Elfströms förslag till yttrande. Kommunstyrelsen beslutar att som Kalmar kommuns yttrande till Socialdepartementet överlämna det förslag till yttrande över promemorian som redovisats av kommunalråden Bertil Dahl och Birgitta Elfström. Reservation Företrädarna för (m), (c), (fp) och (kd) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. De reserverar sig till förmån för sitt förslag till yttrande över promemorian. 35 Delegationsbeslut och anmälningsärenden Följande protokoll, beslut och ärenden anmäls: a) Arbetsutskottets protokoll den 8, 10 och 15 januari 2008 b) Personaldelegationens protokoll den 21 november och 19 december 2007

17 Kommunstyrelsen c) Anmälan om delegationsbeslut: - Gästfrihet vid Marknadsföreningens konferens (dnr KS 2007/ ) - Borgen för Kalmarhem AB för lån på 70 miljoner kronor hos Swedbank (dnr KS 2008/ ) - Borgen för Stiftelsen Calmia för lån på kronor hos Swedbank (omplacering av borgenslån) (dnr KS 2008/ ) - Fastighets- och inköpskontorets anmälan den 22 januari 2008 om beslut att anta leverantörer (dnr KS 2008/ ) - Kommunen har avstått från att yttra sig över departementspromemorian Lissabonfördraget (dnr KS 2007/ ) - Rättegångsfullmakt för kanslichefen (dnr KS 2008/ ) - Yttranden över ansökningar om tillstånd till allmän kameraövervakning vid Länssjukhuset och Netonnet AB:s butik (dnr KS 2008/002 och KS 2008/ ) d) Uppföljning av kommunens placering av pensionspengar i Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB - redovisning den 31 december 2007 (dnr KS 2007/ ) Bilaga till kommunstyrelsens protokoll, 26/2008 Protokollsanteckning från Inger Hilmansson (fp) med förslag till ändringar i och tillägg till Kalmar kommuns ägardirektiv för de kommunala bolagen Folkpartiet liberalernas motstånd till kommunala bolag har främst demokratiska utgångspunkter. Vårt mål är att helt eller delvis privatisera flertalet av nuvarande kommunala bolag, eller att bedriva

18 Kommunstyrelsen verksamheten i förvaltningsform, men vi förhåller oss nu till det faktum att bolagen finns. Ägardirektiven för de kommunala bolagen är för närvarande den enda möjlighet vi har till politisk styrning av de kommunala bolagen. Insyn i bolagens verksamhet Tilläggsyrkande: 1. Kommunstyrelsen skall omedelbart vid ekonomiska obalanser och alltid minst en gång om året delges en ekonomisk och verksamhetsmässig information från kommunens hel- och delägda kommunala bolag. Inom ramen för arbetsordningen åligger denna fråga styrelsens ordförande att hantera, och i efterhand anmäla till styrelsen vilket beslut som krävs i respektive fall. Detta gäller såväl för Kalmar Kommunbolag AB som för dotterbolag. 2. I styrelsens arbetsordning skall det klarläggas vem eller vilka som är informationsansvarig inom bolagen för löpande ärenden, samt för krisliknande situationer. 3. Styrelseledamöterna i de kommunala bolagen skall erbjudas utbildning i aktiebolagslagens regelverk. 4. Styrelsens ordförande ansvarar för attest av VD:s utgifter inom ramen för styrelsens arbetsordning. Utgångspunkter för bolagens verksamhet Ändringsyrkande första stycket, tredje meningen 5. Verksamheten skall drivas på ett affärsmässigt sätt, och utan subventioner som sätter konkurrensen ur spel. Ekonomisk planering och redovisning Tilläggsyrkanden: 6. De kommunala bolagen skall underkastas samma rationaliseringskrav, som gäller för övrig kommunal verksamhet, för att hålla låga priser och avgifter gentemot invånarna. 7. De kommunala bolagen skall vara självbärande, och dessutom lämna vinst till ägarna. Med självbärande menas att bolagen löpande inte är i behov av subventionering, ägarborgen eller aktieägartillskott. 8. Taxor och avgifter i icke konkurrensutsatta verksamheter skall beslutas i kommunfullmäktige. 9. I första hand skall de kommunala bolagen söka finansiering på den öppna marknaden till sedvanliga villkor. 10.I de fall kommunal borgen behövs, skall bolagen alltid bifoga en riskanalys och en finansieringsplan där det ingår en plan för ökad självfinansieringsgrad och återtagande av den kommunala borgen.

19 Kommunstyrelsen Verksamhetens inriktning Kalmar Kommunbolag AB Ändringsyrkande, andra stycket ersätts med: 11. Kalmar Kommunbolag AB och dess helägda dotterbolag skall medverka till att stärka det lokala näringslivet genom att följa EG-rättens konkurrensregler och därmed underlätta etablering av privata företag och alternativa lösningar. Kalmarhem AB Andra stycket ersätts: 12. Bolaget skall medverka till att efterfrågade bostäder produceras vad avser pris, standard och läge, där förutsättningar saknas för privata bolag och finansieringsalternativ. Tredje stycket ersätts: 13. Bolaget skall medverka till att mera marknadsliknande hyror införs. Bolaget skall aktivt motverka diskriminering av bostadssökande. Tilläggsyrkande: 14.Som hyresledande bolag har Kalmarhem AB ett ansvar för att priserna på den lokala bostadsmarknaden sätts på ett prisneutralt sätt, som inte missgynnar hyressättningen på det privata fastighetsbeståndet. Fjärde stycket, tillägg: 15.Bolaget skall därför stötta olika ägarformer och medverka till att bostadsrättföreningar kan bildas ifall hyresgästerna önskar detta. Ägande av enstaka lägenheter i hyreshus kan också prövas. Tilläggsyrkande: 16.Genom löpande försäljningar av delar av beståndet ska bolaget stärkas och förutsättningen för mångfalden garanteras. Kalmar Vatten AB Tilläggsyrkande: 17.Bolaget skall aktivt verka för en verksamhet i förvaltningsform. 18.Bolaget skall genom förebyggande verksamhet och samverkan med berörda aktörer i regionen garantera vattenkvalitén för kommunens invånare. Kalmar Biogas AB Ändring 19.Bolaget skall producera och leverera biogas/fordonsgas till vald entreprenör bland annat för att stadsbussarna i Kalmar ska köras på biogas fr.o.m. augusti 2008.

20 Kommunstyrelsen Tillägg 20.Bolaget skall i samarbete med KSRR och andra aktörer verka för ett ökat tillvaratagande av organiskt avfall. Kalmar Familjebad AB och KB Tillägg: 21.Bolaget skall aktivt verka för att på sikt övergå i en verksamhet i kultur- och fritidsförvaltningen. 22.Bolaget skall prioritera barn- och ungdomsverksamhet, och aktivt samverka med övrig kommunal verksamhet och föreningslivet i regionen. 23.Bolaget skall ha en tydlig miljöprofil och verka för att uppfylla kraven för miljöcertifiering inom mandatperioden. (at, kommunfullmäktige 2005). Salvestaden i Kalmar AB Tilläggsyrkande: 24.Bolaget skall aktivt verka för att det privata näringslivet ska driva verksamheten i egen regi enligt beslut i kommunfullmäktige 28 maj Destination Kalmar AB Tilläggsyrkande: 25.Bolaget skall förbereda verksamheten för avveckling. Kalmar Slotts verksamhet läggs i förvaltning. Turistbyrån med besöksnäring och gästhamn blir åter en egen verksamhet. Marknadsföring och event-verksamhet bedrivs i privat regi.

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-10-30 211 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 210-215 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2008-08-22. Tid 11.00-12.20. Omfattning 147

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2008-08-22. Tid 11.00-12.20. Omfattning 147 167 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-08-22 Tid 11.00-12.20 Plats Stadshuset Omfattning 147 Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Mona Jeansson (s) Steve

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-08-18 129 Tid 8.30-9.25 Plats Stadshuset Omfattning 144-149 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 203 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-10-06 Tid 10.00-11.45 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 164-176 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2006-06-30. Tid 14.00 14.25. Omfattning 149-153. Beslutande Johan Persson (s) ordförande.

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2006-06-30. Tid 14.00 14.25. Omfattning 149-153. Beslutande Johan Persson (s) ordförande. KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-06-30 146 Tid 14.00 14.25 Plats Stadshuset Omfattning 149-153 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-03-06 51 Tid 8.30-9.30 Plats Stadshuset Omfattning 53-57 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-11-23. Tid 10.00-12.30. Sammanträdeslokalen Magistern. Omfattning 168-179

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-11-23. Tid 10.00-12.30. Sammanträdeslokalen Magistern. Omfattning 168-179 198 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-11-23 Tid 10.00-12.30 Plats Sammanträdeslokalen Magistern Omfattning 168-179 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Bengt Sundström (fp) Bengt-Olof Roos (kd)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Bengt Sundström (fp) Bengt-Olof Roos (kd) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-06-20 141 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 142-148 ande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 101 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-05-07 Tid 10.00-13.20 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 98-118 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-05-04. Tid 10.30-11.50. Omfattning 61-74

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-05-04. Tid 10.30-11.50. Omfattning 61-74 65 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-05-04 Tid 10.30-11.50 Plats Länsmuseet Omfattning 61-74 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Mona

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-09-18 179 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 178-185 ande Göran Häggfors (m) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 75 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-04-07 Tid 10.00 12.25 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 65-88 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 april 2014 kl. 8:30-9:35 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 52-55 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-08-17 Tid 8.30 8.45 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 142-150 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 1 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-01-14 Tid 10.00-13.10 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 1-22 ande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 8 september 2015 kl. 8:30-9:15 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 63-66 ande Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Beslutande Kjell Henriksson (s) ordförande. Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) Jonas Löhnn (mp)

Beslutande Kjell Henriksson (s) ordförande. Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) Jonas Löhnn (mp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-02-28 44 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 46-55 ande Kjell Henriksson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 83 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-04-02 Tid 10.00-12.55 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 78-97 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors

Läs mer

Förslag till ägardirektiv 2013 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB)

Förslag till ägardirektiv 2013 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-03-21 KS 2013/0250 Kommunfullmäktige Förslag till ägardirektiv 2013 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesdag 2008-06-26

Sammanträdesdag 2008-06-26 KALMAR KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-06-26 Tid kl 13.00-16.15 Plats Magistern Omfattning 91-105 ande Steve Sjögren (s) ordförande Ingegerd Petersson (c) Jean Welander (mp) Gunnel

Läs mer

Tid Måndagen den 27 april 2015 kl. 10:00 Obs tiden! Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Tid Måndagen den 27 april 2015 kl. 10:00 Obs tiden! Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(7) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 27 april 2015 kl. 10:00 Obs tiden! Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i

Läs mer

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(7) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 15 juni 2015 kl. 10:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 91 Antagen av

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Industrilokaler AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Bildande av parkeringsbolag

Bildande av parkeringsbolag FÖRSLAG 1(6) Siv Lejefors, koncernjurist 011-15 11 15, 073 030 1955 Kommunfullmäktige Bildande av parkeringsbolag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. Godkänna att Norrköping Rådhus AB

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 april 2012 kl. 8:30 09:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 45-49 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anna Thore (MP) Anders Andersson (C)

Läs mer

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB och Kalmar Flygutveckling AB)

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB och Kalmar Flygutveckling AB) Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB och Kalmar Flygutveckling AB) Beslutade av kommunfullmäktige den 15 december 2008, 21. Ändring beslutad

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens KALMAR KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-12-17 Tid 17.00 21.45 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 211-231 ande Roger Kaliff (s) ordförande Marianne

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 december 2013 kl. 8:30-9:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 134-137 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 270 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-12-10 Tid 10.00-12.20 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 237-258 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2015-02-06 KS 2015/0104 Kommunfullmäktige Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen Förslag till

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (35) 2014-12-01 Ks 15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Energi och Teknik AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Birgitta Elfström (S)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Birgitta Elfström (S) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-05-25 Tid 8.30 10.15 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 108-117 ande Johan Persson (S) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Ägardirektiv 2014 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB)

Ägardirektiv 2014 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2014-03-06 KS 2014/0185 Kommunfullmäktige Ägardirektiv 2014 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Tid 10.00-12.10, 13.00-14.20

Tid 10.00-12.10, 13.00-14.20 126 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-09-07 Tid 10.00-12.10, 13.00-14.20 Plats Sammanträdeslokalen Magistern Omfattning 118-132 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

Motion för yttrande - Förtur för våldsutsatta

Motion för yttrande - Förtur för våldsutsatta UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2013-10-22 198 Motion för yttrande - Förtur för våldsutsatta Dnr SN 2013/0459 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad 2013-10-14 Yttrande ska enligt 5 kap. 11 andra stycket socialtjänstlagen

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag

Ägarpolicy för kommunägda bolag Datum 2014-09-18 Ägarpolicy för kommunägda bolag Kommunfullmäktige 2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-11-24, 196 Dokumentnamn: Ägarpolicy för kommunägda bolag Ärendebeteckning: Kst/2014:452, Ägarpolicy

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283

Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 261 Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR BOLAGEN I SPINNERSKANKONCERNEN Kf 2012-04-26, 33 Blad 1(5) Marks kommun har fyra helägda bolag Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme

Läs mer

Utredning Kommunalt parkeringsbolag

Utredning Kommunalt parkeringsbolag TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2013-11-04 KS 2013/516 1 (5) Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Utredning Kommunalt parkeringsbolag Ärendebeskrivning

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Sammanträdesdag 2010-04-26. Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Sammanträdesdag 2010-04-26. Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens KALMAR KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL Sammanträdesdag 2010-04-26 Tid 17.00 21.10 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 34-47 Beslutande Roger Kaliff (S) ordförande Marianne

Läs mer

Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45)

Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45) Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45) 1 Bakgrund Genom beslut i kommunfullmäktige den 22 december 2008 (KF 175) beslutades att bilda en bolagskoncern med Tjörns

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015 Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015 63 Ändringar i bolagsordning för Kalmar Hamn AB Handlingar Ola Johanssons och Maria Björkmans skrivelse om ändringar

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-07 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens KALMAR KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL Sammanträdesdag 2006-03-27 Tid 17.00 20.50 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 32-63 ande Roger Kaliff (s) ordförande Marianne

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2004-08-10 1 (8) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-08-10 kl. 14.00-14.20 Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen.

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/5613102 E-post: ola.ingevaldson REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern. 2. Fördjupad översiktsplan Södra staden med omgivande kulturlandskap Beslutsnivå: Kommunfullmäktige

Sammanträdeslokalen Magistern. 2. Fördjupad översiktsplan Södra staden med omgivande kulturlandskap Beslutsnivå: Kommunfullmäktige Kallelse Rev. 2015-01-30 Tid Tisdagen den 3 februari 2015 kl. 08:00 Plats Sammanträdeslokalen Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén sekreterare Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Energi AB

Ägardirektiv för Växjö Energi AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Energi AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Energi AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 28 maj 2013 kl. 8:30 10:15 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 61-70 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-03-05

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-03-05 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.30 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Håkan Sjöborg (C) Britt-Marie Domeij (M) 18-33 Rune Carlsson (KD) Renée Solstad

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning

Läs mer

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1 Beslutad av kommunfullmäktige 2006-05-17 417. Dnr 27/05.107 och 2003-05-14 93. Dnr 30/03.002. (punkt 23) Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1. Bolaget som organ för kommunal

Läs mer

Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB

Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB Ägardirektiv för verksamheten i Höörs Fastighets AB (556019-3350), nedan kallat Bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Höörs kommun den 2011-12-14, 89 och fastställda

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer