KALMAR KOMMUN PROTOKOLL Tid Omfattning 61-74

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-05-04. Tid 10.30-11.50. Omfattning 61-74"

Transkript

1 65 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag Tid Plats Länsmuseet Omfattning ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Mona Jeansson (S) Steve Sjögren (S) Kjell Axelsson (S) Christina Magnusson (S) Bertil Dahl (V) Jonas Löhnn (MP) Jonas Lövgren (M) Kerstin Edvinsson (M) Ingemar Einarsson (C) Anders Andersson (C) Inger Hilmansson (FP) Monica Bengtsson (KD) Ersättare Jussi Gröhn (S) Ingvar Nilsson (S) Cecilia Strömberg (S) Lars Holmberg (V) Anna-Britt Wejdsten (FP) Folke Fagerlund (KD) Övriga närvarande Roland Karlsson Ingvar Johansson Urban Sparre Carina Åresved-Gustavsson

2 Kommunstyrelsen Sekreterare Ingvar Johansson Justerat Johan Persson ordförande Kjell Axelsson Anslaget på kommunens anslagstavla den 20 maj 2009

3 Kommunstyrelsen I anslutning till sammanträdet informerar länsmuseichef Maria Malmlöf om länsmuseets verksamhet. Vidare presenterar enhetschef Monica Krook Appelqvist utställningarna När elen kom till Kalmar och Klimatgreppet - en solskenshistoria. Hon leder också en visning för kommunstyrelsen av dessa båda utställningar. 61 Försäljning av Månstenen 4 i Oxhagen (dnr KS 2009/ ) Handlingar * Kommunledningskontorets skrivelse den 22 april Kommunledningskontoret föreslår att kommunen ska sälja Månstenen 4 i Oxhagen till Hansa Bygg AB. Bolaget avser att här bygga 16 lägenheter för Wollinska Stiftelsen. Byggstart planeras ske snarast möjligt. Enligt gällande detaljplan ska en gång- och cykelväg byggas utmed Kungsgårdsvägen istället för nuvarande gång- och cykelväg på gamla Bergabanan. Kommunen kommer att bekosta den nya vägen. Överläggning Johan Persson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka kommunledningskontorets förslag om försäljning av Månstenen 4 i Oxhagen till Hansa Bygg AB. Inger Hilmansson (FP) redovisar följande tilläggsförslag: Kalmar, en cykelstad i retoriken, bör bli en cykelstad även i praktiken. Cykelstrategin innebär att fler människor ges möjligheter att cykla i Kalmar och kommunens uppgift är att stödja denna strategi. Tidigare utlovad cykelväg vid Kungsgårdsvägen förbi de nya studentbostäderna längre norrut vid Kungsgårdsvägen är ännu ej påbörjad. Folkpartiet liberalerna anser därför att det i förslaget till beslut ska ingå att en ny cykelväg skall färdigställas omgående och vara påbörjad innan byggnation av Månstenen 4 påbörjas och den gamla cykelvägen/banvallen rivs upp.

4 Kommunstyrelsen Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att tillstyrka förslaget om försäljning av Månstenen 4 i Oxhagen till Hansa Bygg AB och att avstyrka Inger Hilmanssons tilläggsförslag. Kommunstyrelsen får sälja fastigheten Månstenen 4 på kvadratmeter till Hansa Bygg AB ( ) för kronor (anläggningsavgift för vatten och avlopp tillkommer). Reservation Inger Hilmansson (FP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut att avstyrka hennes tilläggsförslag om att en ny cykelväg skall färdigställas omgående och vara påbörjad innan byggnation av Månstenen 4 påbörjas och den gamla cykelvägen/banvallen rivs upp. 62 Förvärv av Dampehammar 1:64, Rockneby Folkets Hus (dnr KS 2009/ ) Handlingar * Kommunledningskontorets skrivelse den 28 april Kommunfullmäktige har i mars 2008 antagit Planprogram för centrala Rockneby: Allaktivitetshus. Enligt detta program ska den nya sporthallen byggas på samma fastighet som Rockneby Folkets Hus. Detaljplanearbetet för området pågår. Fastigheten Dampehammar 1:64 ägs av Rockneby Folkets Husförening Ekonomisk förening. Kommunen har ca 94 procent av andelarna i föreningen och har som delägare ansökt hos tingsrätten om likvidation av föreningen. Om kommunen kommer att köpa Dampehammar 1:64 kan sporthallsbygget ske på en fastighet som ägs av kommunen. Kommunledningskontoret föreslår att kommunen ska köpa Dampehammar 1:64 av Folkets Husföreningen i likvidation för kronor. Kommunen kommer, när likvidationen är avslutad, sannolikt få tillbaka en betydande del av köpeskillingen.

5 Kommunstyrelsen Överläggning Christina Magnusson (S), Birgitta Elfström (S) och Anders Andersson (C) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka kommunledningskontorets förslag om att kommunen ska köpa Dampehammar 1:64 av Rockneby Folkets Husförening i likvidation. Kommunstyrelsen får köpa Dampehammar 1:64 av Rockneby Folkets Husförening Ekonomisk förening i likvidation för kronor. Kommunens utgift för förvärvet ska täckas ur 2009 års anslag för markförvärv. 63 Budgetuppföljning 2009 (dnr KS 2009/ ) Handlingar * Kommunledningskontorets rapport: Budgetuppföljning efter mars med prognos för bokslutet * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 28 april 2009, 78. Kommunledningskontoret har redovisat en sammanställning över de olika nämndernas och förvaltningarnas prognoser efter mars månad om det beräknade budgetutfallet för Av sammanställningen framgår bl.a. att årets resultat förväntas bli - 23,3 miljoner kronor, vilket innebär en budgetavvikelse med - 73,0 miljoner kronor. För skatteintäkter och kommunal utjämning beräknas en budgetavvikelse på - 57 miljoner. Vidare är prognosen för nämndernas nettokostnader en negativ avvikelse mot budgeten på 26 miljoner kronor, varav ca 18 miljoner kronor avser socialnämndens verksamhet. Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningskontorets rapport om budgetuppföljningen för 2009 till kommunfullmäktige.

6 Kommunstyrelsen Årsredovisning och revisionsberättelse 2008 för Kalmarsunds gymnasieförbund (dnr KS 2009/ ) Handlingar * Kalmarsunds gymnasieförbunds skrivelse den 22 april * Årsredovisning * Revisionsberättelse. Kalmarsunds gymnasieförbund har överlämnat sin årsredovisning 2008 till kommunfullmäktige i de fyra medlemskommunerna. Revisorerna föreslår att kommunfullmäktige ska godkänna årsredovisningen och bevilja styrelsen (förbundsdirektionen) ansvarsfrihet. Kalmar kommun beviljar för sin del styrelsen (förbundsdirektionen) för Kalmarsunds gymnasieförbund och enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2008 och godkänner årsredovisningen Årsredovisning och revisionsberättelse 2008 för Regionförbundet i Kalmar län (dnr KS 2009/ ) Handlingar * Regionförbundets skrivelse den 24 april * Årsredovisning och verksamhetsberättelse * Revisionsberättelse. Regionförbundet har fr.o.m ombildats till samverkansorgan (kommunalförbund). I samband med detta har förbundsordningen ändrats och istället för fullmäktige finns enbart en förbundsstyrelse (direktion) som beslutande församling. Som en följd av detta är det medlemmarna (kommunerna och landstinget) som beslutar om ansvarsfrihet för regionförbundet.

7 Kommunstyrelsen Revisorerna föreslår att fullmäktige ska bevilja ansvarsfrihet för 2008 och godkänna årsredovisningen för Regionförbundet. Kalmar kommun beviljar för sin del Regionförbundets styrelse och de förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2008 och godkänner årsredovisningen Årsredovisning och revisionsberättelse 2008 för Samordningsförbundet i Kalmar län (dnr KS 2009/ ) Handlingar * Samordningsförbundets skrivelse den 2 april * Årsredovisning * Revisionsberättelse. Revisorerna föreslår att medlemmarna i Samordningsförbundet i Kalmar län ska bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för Kalmar kommun beviljar för sin del förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län ansvarsfrihet för 2008 och godkänner årsredovisningen Årsredovisningar och revisionsberättelser 2008 för Stiftelsen Kalmar Läns Museum samt Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse (dnr KS 2009/ ) Handlingar * Kalmar Läns Museums skrivelse den 27 mars * Årsredovisningar och revisionsberättelser för 2008.

8 Kommunstyrelsen Stiftelsen Kalmar Läns Museum samt Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse har överlämnat årsredovisningar för Revisorerna tillstyrker att styrelserna för de båda stiftelserna beviljas ansvarsfrihet för Kalmar kommun beviljar för sin del styrelserna för Stiftelsen Kalmar Läns Museum samt Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse ansvarsfrihet för Yttrande över betänkandet Kraftsamling! museisamverkan ger resultat (dnr KS 2009/ ) Handlingar * Kulturdepartementets remiss den 19 februari * Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 27 mars * Länsmuseernas samarbetsråds yttrande till kulturdepartementet. * Utdrag ur kultur- och fritidsnämndens protokoll den 16 april 2009, 24. Kalmar kommun har fått tillfälle att yttra sig över betänkandet Kraftsamling! - museisamverkan ger resultat. I detta betänkande redovisas förslag till samarbete och andra förbättringar som gäller statliga och statsunderstödda museer, i vårt län berörs länsmuseet och konstmuseet. I utredningen föreslås att det ska inrättas en museikoordinator. Vidare innehåller betänkandet bl.a. förslag om att överföra regionala utvecklingsmedel till en central pott för prioriterade forsknings- och utvecklingsprojekt. Kultur- och fritidsnämnden ställer sig i sitt förslag till yttrande bakom de synpunkter som Länsmuseernas samarbetsråd lämnat till Kulturdepartementet. Vidare hänvisar nämnden till det arbete som inletts i länet för att ta fram en strategi för kulturens roll i den regionala utvecklingen. Kultur- och fritidsnämnden betonar också att det inte är rimligt att - som utredningen föreslår - föra över regionala medel till en central

9 Kommunstyrelsen nationell utvecklingspott. Nämnden framhåller vidare att det är önskvärt att förbättra de regionala museernas ekonomiska situation och tillgång till destinerade utvecklingspengar, som kan styras till regionerna i enlighet med den dialog- och portföljmodell som kulturutredningen föreslår. Kommunstyrelsen godkänner kultur- och fritidsnämndens förslag till yttrande och överlämnar det till Kulturdepartementet som Kalmar kommuns yttrande över betänkandet Kraftsamling! - museisamverkan ger resultat. 69 Motion från Sara Nygren-Lövgren (M) om datorer på Kalmars 7-9 skolor (dnr KS 2008/ ) Handlingar * Motion från Sara Nygren-Lövgren (M) den 30 oktober * Utdrag ur Södermöre kommundelsnämnds protokoll den 17 december 2008, 177. * Barn- och ungdomsförvaltningens skrivelse den 19 januari * Utdrag ur barn- och ungdomsnämndens protokoll den 18 mars 2009, 18. * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 28 april 2008, 76. Sara Nygren-Lövgren har i sin motion föreslagit att kommunen ska undersöka möjligheterna, konsekvenserna och kostnaderna (synergieffekter inkluderade) med att införa konceptet en dator till varje elev för åren 7-9. Barn- och ungdomsnämnden/-förvaltningen har redovisat en utredning enligt förslaget i motionen. I en slutsats konstateras: Det finns inga rapporter eller någon forskning som visar på att en dator till varje elev får de effekter som motionsställaren hoppas på. Kostnaden för att uppfylla motionens intentioner är alldeles för hög i förhållande till vad som eventuellt kan fås ut.

10 Kommunstyrelsen Barn- och ungdomsförvaltningen har - i enlighet med förslaget i motionen från Sara Nygren-Lövgren - undersökt möjligheterna, konsekvenserna och kostnaderna (synergieffekter inkluderade) med att införa konceptet en dator till varje elev för åren 7-9. Motionen ska därmed anses besvarad. 70 Omsorgsnämndens förslag om sin resultatutjämningsfond och skatteväxlingen för hemsjukvården (dnr KS 2009/ ) Handlingar * Årsrapport * Utdrag ur omsorgsnämndens protokoll den 26 februari 2009, 20. * Kommunledningskontorets skrivelse den 24 april * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 28 april 2009, 77. Omsorgsnämnden har föreslagit att nämndens resultatutjämningsfond inte ska belastas av det negativa utfallet av hemsjukvårdsväxlingen rörande tekniska hjälpmedel om 3,5 miljoner kronor. Vidare vill omsorgsnämnden att kommunstyrelsen ska ta upp frågan i primärkommunala nämnden om delar av skatteväxlingen skett på felaktig grund. Kommunledningskontoret har yttrat sig över omsorgsnämndens förslag och arbetsutskottet har tillstyrkt kontorets förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar att inte justera omsorgsnämndens resultatutjämningsfond till följd av underskott 2008 för tekniska hjälpmedel. Vidare beslutar kommunstyrelsen att inte ta upp frågan om skatteväxlingen för hemsjukvården i primärkommunala nämnden. Istället ska kommunen avvakta den utvärdering som kommer att göras 2010 enligt Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser

11 Kommunstyrelsen i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län. 71 Hyresavtal för äldreboendet Vasallparken (dnr KS 2009/ ) Handlingar * Omsorgsförvaltningens skrivelse den 16 mars * Utdrag ur omsorgsnämndens protokoll den 26 mars 2009, 39. * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 21 april 2009, 68. Omsorgsnämnden har tillstyrkt ett förslag om att teckna ett hyresavtal med Kalmarhem AB på 20 år för det nya äldreboendet Vasallparken. Nämnden har överlämnat detta ärende till kommunstyrelsen för beslut, eftersom nämnden tidigare fattat ett principiellt beslut om en maxgräns om 15 år för hyreskontrakt. Kommunstyrelsen godkänner att omsorgsnämnden tecknar hyresavtal med Kalmarhem AB på 20 år för äldreboendet Vasallparken på de villkor som nämnden redovisat i sitt förslag. 72 Avsägelser från uppdrag som ledamot och ersättare i kommunfullmäktige (dnr KS 2009/171 och 2009/ ) Handlingar * Ylva Hällblads avsägelse den 10 mars * Tobias Hedins avsägelse den 25 april Ylva Hällblad (S) och Tobias Hedin (M) har avsagt sig sina uppdrag som ledamot respektive ersättare i kommunfullmäktige. 1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Ylva Hällblad (S) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige fr.o.m. den 1 juli 2009.

12 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige anhåller att länsstyrelsen kallar in en efterträdare till Ylva Hällblad och utser en ny ersättare i kommunfullmäktige för Socialdemokraterna. 2. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Tobias Hedin (M) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige och anhåller att länsstyrelsen utser en ny ersättare för Moderata Samlingspartiet. 73 Ansvar för arbetsmiljöfrågor (dnr KS 2009/ ) Handlingar * Kommunledningskontorets skrivelse den 10 mars * Arbetsmiljöverkets broschyr Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsmiljöverket har uppmärksammat de förtroendevaldas arbetsmiljöansvar. Med anledning av detta har kommunledningskontoret föreslagit att nämndernas reglementen ska kompletteras, liksom att bolagen bör uppmärksammas på att arbetsmiljöansvaret inom deras verksamhet kan behöva förtydligas. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att komplettera nämndernas reglementen med följande: - Nämnden ansvarar för att verksamheten drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och föreskrifterna för arbetsmiljön. - Nämnden ansvarar också för att skriftligt fördela uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet till förvaltningschefen. Förvaltningschefen kan i sin tur fördela arbetsmiljöuppgifter inom organisationen. 74 Delegationsbeslut och anmälningsärenden Följande beslut och ärenden anmäls: a) Anmälan om delegationsbeslut:

13 Kommunstyrelsen Gästfrihet vid nationell studentkonferens (dnr KS 2009/ ) - Borgen för Stiftelsen Calmia för lån på 1 miljon kronor hos Swedbank (omplacering av borgenslån) (dnr KS 2009/ ) - Kommunen har avstått från att yttra sig över betänkandet Olovlig tobaksförsäljning (dnr KS 2009/ ) - Fastighets- och inköpskontorets anmälan den 26 mars 2009 om delegationsbeslut att anta konsulter/entreprenörer (dnr KS 2009/ ) - Kommunledningskontorets anmälan om delegationsbeslut om kommunal förköpsrätt och hyresnämndsprövning, nr /2008 och 1-39/2009 (dnr KS 2009/ ) b) Personaldelegationens beslut den 22 april 2009 om Uppräkning av sammanträdes- och förrättningsarvoden samt årsarvoden 2009 samt Lön till politiska sekreterare c) Uppföljning av kommunens placering av pensionspengar i Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB - redovisning den 31 mars 2009 (dnr KS 2009/ ) I anslutning till punkten b) uttalar Jonas Löhnn (MP) att Miljöpartiet de Gröna delar den uppfattning om frysning av arvodena som Bertil Dahl (V) redovisat i sin reservation mot personaldelegationens beslut den 22 april 2009 om höjning av grundarvodet, timarvodet samt årsarvodena.

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 203 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-10-06 Tid 10.00-11.45 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 164-176 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 101 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-05-07 Tid 10.00-13.20 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 98-118 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 270 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-12-10 Tid 10.00-12.20 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 237-258 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 24 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-02-04 Tid 10.00-11.30 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 23-35 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 1 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-01-14 Tid 10.00-13.10 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 1-22 ande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2008-08-22. Tid 11.00-12.20. Omfattning 147

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2008-08-22. Tid 11.00-12.20. Omfattning 147 167 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-08-22 Tid 11.00-12.20 Plats Stadshuset Omfattning 147 Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Mona Jeansson (s) Steve

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats Sammanträdesrum Magistern PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 6 november 2012 kl. 8:00-09:40, 10:15-10:50. Omfattning 208-227

Kommunstyrelsen. Plats Sammanträdesrum Magistern PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 6 november 2012 kl. 8:00-09:40, 10:15-10:50. Omfattning 208-227 Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 6 november 2012 kl. 8:00-09:40, 10:15-10:50 Plats Sammanträdesrum Magistern Omfattning 208-227 ande Johan Persson (S), ordförande Per-Olof Jonsson (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-08-18 129 Tid 8.30-9.25 Plats Stadshuset Omfattning 144-149 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-10-30 211 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 210-215 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-09-18 179 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 178-185 ande Göran Häggfors (m) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-08-17 Tid 8.30 8.45 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 142-150 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Sammanträdesdag 2008-06-26

Sammanträdesdag 2008-06-26 KALMAR KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-06-26 Tid kl 13.00-16.15 Plats Magistern Omfattning 91-105 ande Steve Sjögren (s) ordförande Ingegerd Petersson (c) Jean Welander (mp) Gunnel

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 10 mars 2015 kl. 8:30-9:30 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 17-20 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes

Läs mer

Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55

Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55 KALMAR KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-03-26 Tid kl 13.00-16.15 Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55 Omfattning 37-54 ande Steve Sjögren (S) ordförande Gunnel Akinder (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunstyrelsen den 11 september 2012, 160 171 är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunstyrelsen den 11 september 2012, 160 171 är justerat och tillkännagivet genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 11 september, kl. 14.00 14.35 Beslutande Övriga Se sidan 2 Maria Strömkvist (S) HåGe Persson (M) Ivan Eriksson

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (41) Datum Tid Kl. 14.00 17.55 Ajournering Mötet ajourneras kl. 14.45-14.50 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, kommunchef

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 25 mars 2015 kl. 17:00 20:15 Plats Tvärskogs bygdegård Omfattning 40-60 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik (KD), vice ordförande Elisabeth

Läs mer

Anslaget på kommunens anslagstavla den / 2011 intygar:

Anslaget på kommunens anslagstavla den / 2011 intygar: KALMAR KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-04-20 Tid kl 13.00-15.40 Plats Omsorgsförvaltningen Omfattning 43-56 ande Steve Sjögren (S) ordförande Folke Fagerlund (KD) Birgitta Axelsson

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-10-12 1 (33) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 12 oktober 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-03 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-03 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2015-06-03 kl 08:30-11:50 126-153 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) ordförande, Ingemar Johansson (FP) vice ordförande, Christer Johansson (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S),

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Beslutande Paul Åkerlund (S) ordförande Monica Hansson (S) 1:e vice ordf Peter Eriksson

Läs mer

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00 Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 48-87 ande Roger Kaliff (S) ordförande Ann-Marie Engström

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Kommunfullmäktige 2012-09-05 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-09-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(37)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(37) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(37) Paragrafer 54-79 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen, kl. 19.00 21.15 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Sven

Läs mer