Kommunstyrelsen PROTOKOLL. Tid Onsdagen den 2 maj 2012 kl. 8:00 09:00, 09:40-10:40

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen PROTOKOLL. Tid Onsdagen den 2 maj 2012 kl. 8:00 09:00, 09:40-10:40"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 2 maj 2012 kl. 8:00 09:00, 09:40-10:40 Plats Sammanträdesrum Magistern Omfattning ande Johan Persson (S), ordförande Malin Petersson (M), 1:e vice ordförande Bertil Dahl (V), 2:e vice ordförande Anette Lingmerth (S) Steve Sjögren (S) Roger Holmberg (S) Mona Jeansson (S) Jonas Hellberg (S) Elisabeth Gustavsson (S) Anna Thore (MP), ej Per-Olof Jonsson (M) Kajsa Hedin (M) Anders Andersson (C) Inger Hilmansson (FP) Christopher Dywik (KD) Ersättare Marianne Dahlberg (S) Dzenita Abaza (S) Jonas Löhnn (MP), ej 117 Birgitta Axelsson Edström (V) Jonas Lövgren (M), deltar under genomgång av beslutsärenden Ingemar Einarsson (C) Björn Brändewall (FP) Anslaget på kommunens anslagstavla den 18 maj anslaget den 3 maj 2012.

2 2 (19) Sekreterare Jonas Sverkén Justerat Johan Persson ordförande Kajsa Hedin

3 3 (19) Genomgång av beslutsärenden Samtliga beslutsärenden gås igenom och kommunstyrelsens ledamöter har möjlighet att ställa frågor till ansvariga tjänstemän. Kommunstyrelsen fattar inget beslut med anledning av informationen. 105 Revisionsrapport - Granskning av investeringsplaneringen Dnr KS 2012/0246 Skrivelse från kommunledningskontoret den 18 april Revisionsrapport Granskning av investeringsplaneringen den 28 februari Kommunens revisorer har genomfört en granskning av kommunens investeringsplanering. Enligt rapporten är kommunstyrelsen investeringsplanering ändamålsenlig och den interna kontrollen bedöms som tillräcklig. Revisorerna bedömer dock att ett förtydligande bör ske när det gäller roller och ansvar vid hanteringen av externa hyreskontrakt. Vidare rekommenderar revisorerna att en översyn av det finansiella målet om en hundraprocentig finansieringsgrad bör göras då de anser att investeringsvolymen och målet motsäger varandra. Kommunstyrelsen har fått rapporten för beaktande. Kommunledningskontorets ekonomienhet har upprättat ett förslag till svar på rapporten. Överläggning Per Sturesson, PwC, redogör för granskningsrapporten. Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets skrivelse som sin och överlämnar den till kommunens revisorer som kommunstyrelsens svar på granskningsrapporten av investeringsplaneringen. Protokollsanteckning Björn Brändewall (FP) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: Jag delar tyvärr inte den bild som kommer fram i intervjun från barn- och ungdom, att kommunikationen fungerar väl med serviceförvaltningen. Det senaste året har jag vid flera tillfällen blivit uppmärksammad på brister i såväl tidsplan som utförande av flera till- och ombyggnader på skolor, som flera gånger inneburit att barn i behov av särskilt stöd kommit i kläm.

4 4 (19) Jag är övertygad om att man från alla politiska håll vill att det helt enkelt ska funka, men uppenbarligen är denna vilja inte tillräckligt. För att komma tillrätta med de brister som finns kan det vara nödvändigt att göra revisionen uppmärksam på dem. Det känns otillräckligt att revisionen för politikens del bara intervjuar representanter för den styrande majoriteten. 106 Kalmar 2020 samt beslut om organisationsöversyn av kommunledningskontoret Dnr KS 2012/0019 Skrivelse från kommunstyrelsens presidium 25 april Vision Kalmar 2020 den 25 april Kalmar står inför stora utmaningar de kommande åren. Mycket sannolikt kommer kommunens roll som residensstad förändras, samtidigt som strukturomvandling i näringslivet, Linnéuniversitetets fortsatta etablering, urbaniseringen och globaliseringen kontinuerligt påverkar våra villkor. Mot den bakgrunden tog kommunfullmäktige i juni 2011 beslut om att under 2012 ta fram en ny vision för Kalmar. Medborgarna har liksom kommunfullmäktiges partier getts möjlighet att delta i processen. Syftet med visionen är att tydligt ange vilka fokusområden som är särskilt viktiga för kommunen att arbeta med fram till år 2020, för att vara en av Sveriges mest attraktiva kommuner. Visionen ska tydliggöra kommunens gemensamma färdriktning och inleda kommande budgetar fram till år 2020 och genomsyra hela kommunens arbete. Visionen ska även ligga till grund för en översyn av kommunledningskontorets organisation. Arbetsutskottet beslutade den 17 januari 2012 om en uppdragsbeställning. Styrgrupp för arbetet är arbetsutskottet samt företrädare för kristdemokraterna och sverigedemokraterna. Arbetsutskottet har vid sammanträdet 24 april 2012 redovisat ett förslag till vision och föreslår samtidigt kommunchefen får i uppdrag att påbörja en organisationsöversyn av kommunledningskontoret. Överläggning Under överläggningen redovisas följande förslag: 1. Christopher Dywik (KD) med instämmande av Johan Persson (S) och Malin Petersson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka vision Kalmar 2020 med följande tillägg:

5 5 (19) - Under rubriken Framtidstro ska följande text läggas till efter tredje meningen: Kalmar är en populär kommun att växa upp, bo och åldras i. - Under rubriken Framtidstro ska trygghet och tillgänglighet läggas till så fjärde meningen får följande lydelse: I kombinationen av den stora stadens möjligheter och den lilla stadens charm skapar vi en livsmiljö präglad av trygghet, tillgänglighet, kvalitet, mångfald, öppenhet och nyfikenhet. - Under rubriken Nyfikenhet och upplevelser ska näst sista meningen ha följande lydelse: Tack vare våra satsningar på att lyfta fram Kalmars unika historia och kulturbebyggelse, vår vackra landsbygd samt idrotts- och kulturevenemang har vi utvecklats till ett av landets mest frekventa besöksmål. 2. Anders Andersson (C), med instämmande av Inger Hilmansson (FP), föreslår att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag att ge kommunchefen i uppdrag att påbörja en organisationsöversyn av kommunledningskontoret med följande tillägg: Det är viktigt att med ett decentraliserat beslutsfattande. Utredningen får inte leda till ökad centralisering av makten till kommunchefen och till den yttersta kommunledningen. Organisationsöversynen ska leda till att stärka medborgarnas insyn och kommunfullmäktiges delaktighet. Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen först att tillstyrka arbetsutskottets förslag inklusive Christopher Dywiks m.fl. tilläggsförslag när det gäller vision Kalmar Härefter beslutar kommunstyrelsen att bifalla arbetsutskottets förslag om att ge kommunchefen i uppdrag att påbörja en organisationsöversyn av kommunledningskontoret. Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå Anders Anderssons m.fl tilläggsförslag om decentraliserat beslutsfattande. Han finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsförslaget. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition: Den som vill avslå tilläggsförslaget röstar ja, den som vill bifalla det röstar nej. Vid omröstningen avges 12 ja-röster, 2 nej-röster och 1 ledamot avstår från att rösta enligt följande: Ja- röst: Johan Persson (S), Malin Petersson (M), Anette Lingmerth (S), Bertil Dahl (V), Steve Sjögren (S), Roger Holmberg (S), Mona Jeansson (S), Jonas Hellberg (S), Elisabeth Gustavsson (S), Anna Thore (MP), Per-Olof Jonsson (M), Kajsa Hedin (M). Nej-röst: Anders Andersson (C) och Inger Hilmansson (FP). Avstår: Christopher Dywik (KD). Det innebär att kommunstyrelsen avslår tilläggsförslaget.

6 6 (19) 1. Kommunfullmäktige antar visionen för Kalmar kommun, Kalmar 2020 med följande tillägg: - Under rubriken Framtidstro ska följande text läggas till efter tredje meningen: Kalmar är en populär kommun att växa upp, bo och åldras i. - Under rubriken Framtidstro ska trygghet och tillgänglighet läggas till så fjärde meningen får följande lydelse: I kombinationen av den stora stadens möjligheter och den lilla stadens charm skapar vi en livsmiljö präglad av trygghet, tillgänglighet, kvalitet, mångfald, öppenhet och nyfikenhet. - Under rubriken Nyfikenhet och upplevelser ska näst sista meningen ha följande lydelse: Tack vare våra satsningar på att lyfta fram Kalmars unika historia och kulturbebyggelse, vår vackra landsbygd samt idrotts- och kulturevenemang har vi utvecklats till ett av landets mest frekventa besöksmål. 2. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att påbörja en organisationsöversyn av kommunledningskontoret. Han får samtidigt i uppdrag att anlita en konsult för att ta fram förslaget till ny organisation för kommunledningskontoret. Förslaget till ny organisation ska redovisas i september Den nya organisationen ska träda i kraft den 1 januari Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Reservation Anders Andersson (C) och Inger Hilmansson (FP) reserverar sig mot beslutet att avslå eget tilläggsförslag. Protokollsanteckning Anna Thore (MP) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: Miljöpartiet välkomnar en organisationsöversyn av kommunledningskontoret och anser att en sådan bäst bedrivs med öppet sinne utan att man förutser vilka slutssatser den ska leda till. Vad det gäller utvecklingsenheten vill miljöpartiet dock starkt trycka på att behålla nuvarande strukturer där utvecklingsfrågorna är samlade på kommunledningskontoret. Det skulle vara mycket olyckligt om frågorna delas upp på olika enheter och visionära spjutspets projekt får då konkurrera med den dagliga verksamheten. Utvecklingsfrågorna bör tvärtom samlas på kommunledningsnivå och få ökad status samtidigt som lyckade projekt ska integreras i den ordinarie verksamheten. Initiativ och önskemål om inriktning för projekt kan då hämtas in både i från politiken men även från tjänstemän ute i verksamheterna.

7 7 (19) 107 Försäljning av del av fastigheten Valnötsträdet 8 Dnr KS 2012/0240 Skrivelse från kommunledningskontoret den 5 april Arbetsutskottets protokoll den 17 april 2012, 45. Den 29 januari 2009 beslutade kommunfullmäktige att godkänna försäljning av fastigheten Valnötsträdet 8 till Glebe Fastighets AB. Köpet var förenat med vissa villkor som skulle uppfyllas senast den 16 december Eftersom villkoren inte uppfylldes i tid blev parterna överens om att köpet skulle återgå. Då försäljningen inte kunde fullföljas fick bolaget en markreservation på fastigheten för att förvärva den efter att detaljplaner för området färdigställts. För del av fastigheten Valnötsträdet 8, planetapp 1, har nu en ny detaljplan vunnit laga kraft. Syftet med planen är att möjliggöra ombyggnation av fastigheten till bostäder, kontor samt lokaler för bl.a. kafé. Planen säkerställer även befintlig bebyggelse och områdets kulturhistoriska värden samt skapar förutsättningar för att synliggöra platsens medeltida historia. Glebe Fastighets AB har nu fått bygglov för en ombyggnad som berör 41 hyreslägenheter och kaféverksamhet. Byggstart planeras till efter sommaren 2012, byggtiden är ca 1 år. Försäljningen av del av fastigheten Valnötsträdet 8 kommer att genomföras med avstyckning och fastighetsreglering till bolaget för totalt kronor. För resterande markområden med byggnader kommer försäljning att ske i takt med att detaljplaner vinner laga kraft. Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får sälja fastigheten Valnötsträdet 8 för totalt kronor till Glebes Fastighets AB. Kommunstyrelsen får sälja del av fastigheten Valnötsträdet 8 för totalt kronor till Glebes Fastighets AB (org. nr ).

8 8 (19) 108 Markbyte vid fastigheten Tigern 17 samt försäljning av fastigheterna Fåret 1 och Katten 1 vid Södra vägen Dnr KS 2012/0284 Skrivelse från kommunledningskontet den 10 april Arbetsutskottets protokoll den 17 april 2012, 48. Skrivelse med förtydliganden från kommunledningskontoret den 25 april Kommunfullmäktige antog i maj 2011 ett förslag till detaljplan för Södra vägen och delar av de intilliggande kvarteren Tigern och Fåret m.m. Detaljplanen är i huvudsak ett trafiksäkerhets- och gestaltningsprojekt. Detaljplanen har vunnit laga kraft. Rydbergs Motor Fastigheter AB arrenderar sedan 2005 vissa markområden av kommunen. Enligt avtalet har arrendatorn option (förköpsrätt) på den del av arrendeområdet som blir kvartersmark efter pågående detaljplaneändring. Kommunledningskontorets mark- och planeringsenhet har upprättat ett förslag till markbyten samt försäljning mellan Kalmar kommun och Rydbergs Motor Fastigheter i Kalmar AB på fastigheterna Tigern 17, Fåret 1 samt Katten 1. En värdering av industrimark har gjorts i området om 250 kronor/kvm. Värderingen används ömsesidigt vid försäljning och förvärv i genomförandet av detaljplanen. Samtliga försäljningsbeslut har beräknats utifrån värderingen. För marköverlåtelserna vid Tigern 17 föreslås Rydbergs Motor Fastigheter i Kalmar AB c/o motor AB, , till Kalmar kommun betala kronor exklusive anläggningsavgift för vatten och avlopp. Den föreslagna köpeskillingen för Fåret 1 om kvm är satt till kronor exklusive anläggningsavgift för vatten och avlopp. Den föreslagna köpeskillingen för Katten 1 om kvm är satt till kronor. Arbetsutskottet har beslutat i enlighet med mark- och planeringsenhetens förslag. Inför kommunstyrelsen behandling av ärendet har kommunledningskontoret förtydligat ärendet i en skrivelse. 1. Kommunstyrelsen säljer ca kvm av Tegelviken 2:4 till Rydbergs Motor Fastigheter i Kalmar AB c/o motor AB, Vidare förvärvar kommunstyrelsen ca 721 kvm, av Tigern 17 från Rydbergs Motor Fastigheter AB för totalt kronor exklusive anläggningsavgift för vatten och avlopp.

9 9 (19) 2. Kommunstyrelsen säljer blivande fastigheten Fåret 1 till Rydbergs Motor Fastigheter i Kalmar AB c/o motor AB, , för totalt kronor exklusive anläggningsavgift för vatten och avlopp. 3. Kommunstyrelsen säljer blivande fastigheten Katten 1 till Rydbergs Motor Fastigheter i Kalmar AB c/o motor AB, , för totalt kronor. 109 Försäljning av fastigheten Rinkaby 29:2 i Rinkabyholm Dnr KS 2012/0302 Skrivelse från kommunledningskontoret den 10 april Arbetsutskottets protokoll den 17 april 2012, 46. Fastigheten Rinkaby 29:2 med adress Kaveldunsvägen 7 övertogs från föräldraföreningen Bikupan under år 2004 för att kunna fortsätta att användas som förskola i barn- och ungdomsförvaltningens verksamhet. Lokalen är för närvarande helt outhyrd. Kommunen har inte längre behov av lokalen eftersom ny förskola nyligen har färdigställts i Rinkabyholm. Kommunledningskontorets mark- och planeringsenhet föreslår därför att fastigheten säljs. Uppdraget att sälja fastigheten har lämnats till Svensk fastighetsförmedling. Mäklaren föreslår försäljning till Kristoffer Jakobsson och Elsa Lindén för kronor. Kommunledningskontorets mark- och planeringsenhet anser att priset är godtagbart för kommunen. Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får sälja fastigheten Rinkaby 29:2 till Kristoffer Jakobsson och Elsa Lindén för kronor. Kommunstyrelsen får sälja fastigheten Rinkaby 29:2 till Kristoffer Jakobsson och Elsa Lindén för kronor.

10 10 (19) 110 Godkännande av sprutbytesprogram Dnr KS 2012/0338 Skrivelse från Smittskyddsenheten i Kalmar län den 16 januari Skrivelse från personalen inom socialförvaltningens enhet för Missbruk och beroende. Skrivelse från socialchefen den 23 april Utdrag ur socialnämndens protokoll den 24 april 2012, 85. Landstinget i Kalmar län har fattat beslut om att verka för att införa ett sprutbytesprogram vid infektionsklinken i Kalmar. För att få bedriva sprutbyte krävs ett tillstånd från Socialstyrelsen och för att tillstånd ska ges krävs att den kommun där sprutbytesprogrammet ska införas biträder ansökan. Socialnämnden är positiv till att på försök införa sprutbytesprogram och har föreslagit att kommunfullmäktige godkänner nämndens beslut att biträda landstingets ansökan. Överläggning Under överläggningen redovisas följande förslag: 1. Christopher Dywik (KD) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet. 2. Inger Hilmansson (FP) med instämmande av Anette Lingmerth (S), Bertil Dahl (V), Anders Andersson (C), Kajsa Hedin (M), Anna Thore (MP) och Mona Jeansson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka socialnämndens förslag. Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag eller återremittera det. Han finner att kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag. Härefter beslutar kommunstyrelsen att tillstyrka socialnämndens förslag. Kommunfullmäktige godkänner socialnämndens beslut att biträda landstingets ansökan om sprutbytesprogram vid infektionskliniken i Kalmar län. Reservation Christopher Dywik (KD) reserverar sig skriftligen mot beslutet och anför: Sprututbyte eller ej är en oerhört svår fråga. Den forskning som finns kring

11 11 (19) huruvida man genom programmen faktiskt lyckas ta narkomaner ur sitt missbruk, minska smittspridningen av HIV och Hepatit är tyvärr mycket tvetydig. När det nu finns flera svenska städer som har infört sprutbytesprogrammet på prov så vore det enda logiska att ta ett steg tillbaka för att analysera hur det faller ut innan vi initierar ett program vi också. Att med dagens underlag ta detta beslut är i mina ögon förhastat och högst olyckligt, både av ekonomiska och medmänskliga skäl. Politik handlar om att fördela pengar och då måste de skattepengar som vi satsar också leda till att pengarna gör skillnad. Rent medmänskligt är det mycket positivt att man vill komma åt och motverka spridandet av sjukdomar bland en grupp som allt för ofta faller utanför vårt trygghetsnät. Men om arbetet inte leder till att narkomanerna bryter med sitt missbruk, samtidigt som att man sänder ut en mycket olycklig signal om att det är ok att injicera narkotika så länge som man använder rena sprutor, så innebär det i praktiken att man cementerar människor i ett missbruk. 111 Motion från FP om mer fritidsgård för alla Dnr KS 2012/0196 Motion från FP den 15 december Skrivelse från barn- och ungdomsförvaltningen den 30 januari Utdrag ur barn- och ungdomsnämndens protokoll den 17 februari 2012, 16. Skrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen den 16 mars Utdrag ur kultur- och fritidsnämndens protokoll den 29 mars 2012, 26. Ledamöterna från Folkpartiet Liberalerna föreslår i en motion att kommunfullmäktige utreder möjligheten att flytta över ansvaret för fritidsgårdarna från kultur- och fritidsförvaltningen till barn- och ungdomsförvaltningen. Enligt motionen skulle fritidsgårdarnas problem med minskade besökstal, öppettider, profilering samt att få fler flickor i verksamheten lösas genom ett närmare samarbete med skolorna. Barn- och ungdomsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över motionen och menar att ett bra samarbete med skolorna är en viktig förutsättning för en bra fritidsgårdsverksamhet men att det inte är den organisatoriska tillhörigheten som är avgörande utan resurser i form av personal och ekonomi. Både nämnderna har föreslagit att kommunfullmäktige avslår motionen.

12 12 (19) Överläggning Under överläggningen redovisas följande förslag: 1. Inger Hilmansson (FP) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka motionen. 2. Johan Persson (S), med instämmande av Mona Jeansson (S), föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka barn- och ungdomsnämndens och kultur-och fritidsnämndens förslag att avslå motionen. Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill tillstyrka Inger Hilmanssons förslag eller Johan Perssons m.fl. förslag. Han finner att kommunstyrelsens tillstyrker Johan Perssons förslag. Kommunfullmäktige avslår motionen Mer fritidsgård för alla. Motionen ska härmed anses vara besvarad. Reservation Inger Hilmansson (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag att tillstyrka motionen. 112 Motion från Inger Hilmansson (FP): Tid vår viktigaste resurs Dnr KS 2012/0209 Motion från Inger Hilmansson (FP) den 2 mars Skrivelse från kommunledningskontoret den 26 mars Inger Hilmansson (FP) föreslår i sin motion, att kommunen utreder tidsredovisning för tjänstemän som arbetar inom kommunledningskontoret och på förvaltningskontoren. Syftet är att kunna följa upp kostnader och effektivitet av genomförda insatser bättre. Kommunledningskontoret har yttrat sig över motionen och menar att för att genomföra tidsredovisning för allt löpande arbete för tjänstemän krävs en omfattande kartläggning och tidsbestämning av alla arbetsmoment ingående i olika funktioner/yrken. Det krävs också ett systemstöd kopplat till personalsystemet för att redovisning och uppföljning ska kunna göras. Oavsett syftet med tidsredovisning kommer detta att uppfattas som byråkratiskt och ge minskad flexibilitet i servicen till medborgarna.

13 13 (19) Överläggning Under överläggningen redovisas följande förslag: 1. Inger Hilmansson (FP) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka motionen. 2. Bertil Dahl (V), med instämmande av Mona Jeansson (S), föreslår att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med kommunledningskontorets förslag. Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill tillstyrka Inger Hilmanssons förslag eller Bertil Dahls m.fl. förslag. Han finner att kommunstyrelsens tillstyrker Bertil Dahls förslag. Kommunfullmäktige antar kommunledningskontorets yttrande som svar på motionen. Motionen ska härmed anses vara besvarad. Reservation Inger Hilmansson (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag att tillstyrka motionen. 113 Komplettering av budget 2012 avseende principer för ekonomistyrning Dnr KS 2012/0333 Skrivelse från kommunledningskontoret den 25 april I budget 2012 och ekonomisk planering för beskrivs under rubriken Principer för ekonomistyrning den nya investeringsmodell som gäller från och med I tidigare beslut avseende budget 2010 ingick att servicenämnden hade rätt att flytta objekt mellan åren inom planperioden och att växla nya objekt mot tidigare beslutade. Denna skrivning har i budget för 2012 fallit bort. Motivet för det tidigare beslutet var att nämnden behöver en viss handlingsfrihet för genomföra de planerade investeringarna på lämpligt sätt även i de fall då förutsättningar förändras. Då detta behov kvarstår föreslår ekonomichefen att budget 2012 med ekonomisk planering kompletteras med tidigare beslutad skrivning.

14 14 (19) Överläggning Under överläggningen redovisas följande förslag: 1. Johan Persson (S) föreslår att kommunstyrelsens ska besluta i enlighet med kommunledningskontorets förslag. 2. Inger Hilmansson (FP) föreslår att kommunstyrelsen avslår Johan Perssons förslag. Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen bifalla Johan Perssons eller Inger Hilmanssons förslag. Han finner att kommunstyrelsens bifaller Johan Perssons förslag. Kommunfullmäktige beslutar att komplettera budget 2012 och ekonomisk planering avseende Principer för ekonomistyrning med följande skrivning. Servicenämnden har rätt att flytta investeringsobjekt mellan åren inom planperioden så länge den årliga ramen hålls. Helt nya objekt kan enbart växlas mot att tidigare beslutade investeringsprojekt tas bort. Sådana beslut ska löpande rapporteras i budgetuppföljningarna. Reservation Inger Hilmansson (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 114 Ändring av regler för i vilken ordning som ersättare ska tjänstgöra Dnr KS 2012/0334 Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande den 25 april Socialdemokraterna har sedan 2010 haft en överenskommelse med Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna om valteknisk samverkan. Överenskommelsen med miljöpartiet gäller inte längre. Med anledning av detta föreslår kommunstyrelsens ordförande ändringar i reglerna för i vilken ordning som ersättare ska tjänstgöra för resterande tid av mandatperioden. Överläggning Under överläggningen föreslår Johan Persson (S) kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med skrivelsen med följande tillägg: Vid förhinder för både S och V ska ersättare från MP tjänstgöra och tvärtom. Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen enligt Johan Perssons förslag.

15 15 (19) Kommunfullmäktige beslutar, med ändring av tidigare beslut den 20 december , att anta följande regler för i vilken ordning som ersättare ska tjänstgöra till och med 2014: Om ledamot eller ombud inte kan närvara vid sammanträde gäller att ersättare tjänstgör i följande ordning: 1. I första hand tjänstgör ersättare som tillhör samma parti. 2. I andra hand gäller att: - vid förhinder för företrädare för S tjänstgör ersättare från V. - vid förhinder för företrädare för V tjänstgör i ersättare från S. - vid förhinder från både S och V ska ersättare från MP tjänstgöra och tvärtom. - vid förhinder för företrädare för M, C, FP eller KD tjänstgör ersättare som tillhör något av dessa fyra partier. 3. I sista hand tjänstgör ersättare som tillhör annat parti. Ordningsföljden mellan ersättarna bestäms av hur lång tid de tillhört nämnden (eller motsvarande) den som varit med längst går in först. Om det visar sig att flera ersättare varit med lika länge så har den som är äldst av dessa företräde. Dessa regler gäller till och med mandatperiodens slut. De gäller i samtliga fall, utom när kommunfullmäktige bestämt annat eller om valet skett enligt lagen om proportionellt valsätt. 115 Entledigande från uppdrag som ordförande och ledamot i Kalmar Biogas AB Dnr KS 2012/0335 Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande den 25 april 2012.

16 16 (19) Socialdemokraterna har sedan 2010 haft en överenskommelse med Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna om valteknisk samverkan. Överenskommelsen med miljöpartiet gäller inte längre. Med anledning av detta föreslår kommunstyrelsens ordförande att Anna Thore (MP) får lämna sin plats som ordförande och ledamot i Kalmar Biogas AB:s styrelse. Kommunfullmäktige entledigar Anna Thore (MP) från sitt uppdrag som ordförande och ledamot i Kalmar Biogas AB. et om entledigande ska anmälas till Kalmar Biogas AB:s styrelse samt till Bolagsverket. Jäv På grund av jäv deltar inte Anna Thore (MP) i handläggningen av detta ärende. 116 Entledigande från uppdrag som ordförande och ledamot i Kalmar Vatten AB Dnr KS 2012/0336 Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande den 25 april Socialdemokraterna har sedan 2010 haft en överenskommelse med Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna om valteknisk samverkan. Överenskommelsen med miljöpartiet gäller inte längre. Med anledning av detta föreslår kommunstyrelsens ordförande att Anna Thore (MP) får lämna sin plats som ordförande och ledamot i Kalmar Vatten AB:s styrelse. Kommunfullmäktige entledigar Anna Thore (MP) från sitt uppdrag som ordförande och ledamot i Kalmar Vatten AB. et om entledigande ska anmälas till Kalmar Vatten AB:s styrelse samt till Bolagsverket. Jäv På grund av jäv deltar inte Anna Thore (MP) i handläggningen av detta ärende.

17 17 (19) 117 Entledigande från uppdrag som ordförande och ledamot i Kalmar Science Park AB Dnr KS 2012/0337 Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande den 25 april Socialdemokraterna har sedan 2010 haft en överenskommelse med Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna om valteknisk samverkan. Överenskommelsen med miljöpartiet gäller inte längre. Med anledning av detta föreslår kommunstyrelsens ordförande att Jonas Löhnn (MP) får lämna sin plats som ordförande och ledamot i Kalmar Science Park AB:s styrelse. Kommunfullmäktige entledigar Jonas Löhnn (MP) från sitt uppdrag som ordförande och ledamot i Kalmar Science Park AB. et om entledigande ska anmälas till Kalmar Science Park AB:s styrelse samt till Bolagsverket. Jäv På grund av jäv lämnar Jonas Löhnn (MP) sammanträdet vid behandlingen av detta ärende. 118 Stiftelsen Kalmar läns museum och Jenny Nyström & Curt Stoopendaals stiftelse årsredovisning 2011 Dnr KS 2012/0311 Årsredovisningar Revisionsberättelser Stiftelsen Kalmar läns museum samt Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse har överlämnat årsredovisningar för Revisorerna tillstyrker att styrelserna för de båda stiftelserna beviljas ansvarsfrihet för 2011.

18 18 (19) Kalmar kommun beviljar för sin del styrelserna för Stiftelsen Kalmar läns museum samt Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Kalmar läns årsredovisning och revisionsberättelse för 2011 Dnr KS 2012/0313 Årsredovisning Revisionsberättelse Samordningsförbundet i Kalmar län har överlämnat årsredovisning för Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för Kalmar kommun beviljar för sin del förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län ansvarsfrihet för 2011 och godkänner årsredovisningen Anmälningsärenden - Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB:s portföljrapport mars Arbetsutskottets protokoll den 10 april Arbetsutskottets protokoll den 17 april Arbetsutskottets protokoll den 24 april Personaldelegationens protokoll den 11 april Delegationsbeslut - Yttrande över bygglov på fastigheten Dörby 8: Yttrande över tillbyggnad/rivning av växthus på fastigheten Flygplanet 8. - Fullmakt för advokatfirman Foyen.

19 19 (19) - Fullmakt för ekonomichefen Urban Sparre. - Fullmakt för kanslichefen Ann-Sofie Dejke. - Tillsynsrapport mars 2012 enligt lagen om skydd mot olyckor. - Anställningar som politisk sekreterare för KD. - Ändringar i anställning som politisk sekreterare för FP.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 april 2012 kl. 8:30 09:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 45-49 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anna Thore (MP) Anders Andersson (C)

Läs mer

Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar

Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-10-20 KS 2013/0458 Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar Förslag till beslut avslår motionen från Anna

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats Stadshuset, KS-salen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 21 augusti 2012 kl. 8:30-9:40. Omfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats Stadshuset, KS-salen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 21 augusti 2012 kl. 8:30-9:40. Omfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 augusti 2012 kl. 8:30-9:40 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 89-93 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

1. Information om systematisk uppföljning av upphandlade ramavtal Föredragande: Björn Hedbäck, serviceförvaltningen

1. Information om systematisk uppföljning av upphandlade ramavtal Föredragande: Björn Hedbäck, serviceförvaltningen 1(7) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 25 november 2014 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Information om systematisk

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 14 maj 2013 kl. 8:30 10:45 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 51-56 ande Anders Andersson (C) Anette Lingmerth (S) Tara Braem (MP) Inger Hilmansson (FP)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 februari, 2012 kl. 8:30 9:50 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 24 30 ande Johan Persson (S) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP) Anders Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 27 maj 2014 kl. 10:00-11:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 38-44 ande Mattias Adolfson (S) Per-Olof Jonsson (M) Anders Andersson (C) Johan Persson (S)

Läs mer

Övriga när- Jonas Löhnn (mp) ersättare , varande 131

Övriga när- Jonas Löhnn (mp) ersättare , varande 131 KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-05-13 117 Tid 8.30-11.20 Plats Stadshuset Omfattning 124-131 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl

Läs mer

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 14:15-14:45 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 14:15-14:45 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 14:15-14:45 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 138-140 ande Roger Kaliff (S), ordförande Ann-Marie Engström (S),

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-10-15 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 15 oktober 2013 kl. 8:30-8:55 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 110-111 Beslutande Anders Andersson (C) Per-Olof

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-04-20 Tid 8.30 9.35 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 77-83 ande Malin Petersson (M) ordförande Bertil Dahl (V) Anders Andersson

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-08-18 129 Tid 8.30-9.25 Plats Stadshuset Omfattning 144-149 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande. Övriga närvarande Inger Hilmansson (FP) ersättare

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande. Övriga närvarande Inger Hilmansson (FP) ersättare KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-10-12 Tid 8.30 10.00 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 184-189 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta Elfström (S)

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT Tid Omfattning

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT Tid Omfattning KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-11-20 220 Tid 8.00-11.00 Plats Stadshuset Omfattning 219-225 ande Johan Persson (s) 219-222 Göran Häggfors (m) 219-222 Birgitta

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 december 2013 kl. 8:30-9:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 134-137 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 23 februari 2016 kl. 10:00-11:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 11-19 ande Mattias Adolfson (S) Ingemar Einarsson (C) Dzenita Abaza (S) Anders Andersson

Läs mer

Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till kommunledningskontoret (tfn 45 00 40)

Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till kommunledningskontoret (tfn 45 00 40) 1(11) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 24 november 2014 kl. 13:00 Plats Kalmarsalen, Glasverandan, Skeppsbrogatan Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Medborgarförslag om gratis busskort för årskurserna

Medborgarförslag om gratis busskort för årskurserna TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kalin 2013-04-24 KS 2012/0776 Kommunstyrelsen Medborgarförslag om gratis busskort för årskurserna 6-9 i Smedby Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(9) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 13:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-08-17. Tid 10.00 12.00. Sammanträdeslokalen Magistern. Omfattning 102-117

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-08-17. Tid 10.00 12.00. Sammanträdeslokalen Magistern. Omfattning 102-117 108 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-08-17 Tid 10.00 12.00 Plats Sammanträdeslokalen Magistern Omfattning 102-117 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta Elfström (S) Mona

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-05-04. Tid 10.30-11.50. Omfattning 61-74

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-05-04. Tid 10.30-11.50. Omfattning 61-74 65 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-05-04 Tid 10.30-11.50 Plats Länsmuseet Omfattning 61-74 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Mona

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande

Beslutande Johan Persson (S) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-08-25 134 Tid 8.30-9.55 Plats Stadshuset Omfattning 150-158 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Bertil Dahl

Läs mer

Skriftliga reservationer och protokollsanteckningar från kommunstyrelsens sammanträde den 1 december redovisas i bilaga.

Skriftliga reservationer och protokollsanteckningar från kommunstyrelsens sammanträde den 1 december redovisas i bilaga. 1(7) Rev 2015-12-08 Kommunfullmäktige Tider Måndagen den 14 december 2015 kl. 11:00 Tider 11:00-12:00 Frågor och interpellationer 12:00-13:00 Jullunch inkl. utdelning av hedersgåvor 13:00- Kommunfullmäktiges

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE. Valteknisk samverkan vid val till kommunala nämnder och styrelser m m i Kalmar kommun för mandatperioden

ÖVERENSKOMMELSE. Valteknisk samverkan vid val till kommunala nämnder och styrelser m m i Kalmar kommun för mandatperioden ÖVERENSKOMMELSE Mellan Socialdemokraterna i Kalmar, Vänsterpartiet i Kalmar och Miljöpartiet i Kalmar har följande överenskommelse om samverkan under mandatperioden 2011 2014 träffats: Överenskommelsen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 april 2014 kl. 8:30-9:35 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 52-55 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats Sammanträdesrum Magistern PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 6 november 2012 kl. 8:00-09:40, 10:15-10:50. Omfattning 208-227

Kommunstyrelsen. Plats Sammanträdesrum Magistern PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 6 november 2012 kl. 8:00-09:40, 10:15-10:50. Omfattning 208-227 Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 6 november 2012 kl. 8:00-09:40, 10:15-10:50 Plats Sammanträdesrum Magistern Omfattning 208-227 ande Johan Persson (S), ordförande Per-Olof Jonsson (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 8:30 10:25 Plats KS-salen Omfattning 79-84 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth (S) Tara

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-04-22 94 Tid 8.30-10.20 Plats Stadshuset Omfattning 99-106 ande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2008-08-22. Tid 11.00-12.20. Omfattning 147

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2008-08-22. Tid 11.00-12.20. Omfattning 147 167 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-08-22 Tid 11.00-12.20 Plats Stadshuset Omfattning 147 Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Mona Jeansson (s) Steve

Läs mer

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(6) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 25 april 2016 kl. 11:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Jonas Löhnn (mp) Bengt Sundström (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Jonas Löhnn (mp) Bengt Sundström (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-12-12 257 Tid 8.30-9.20 Plats Stadshuset Omfattning 261-267 ande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(7) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 15 juni 2015 kl. 10:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand

Läs mer

Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) Anders Andersson. Övriga när- Inger Hilmansson (FP) ersättare varande Monica Bengtsson

Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) Anders Andersson. Övriga när- Inger Hilmansson (FP) ersättare varande Monica Bengtsson KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-02-23 Tid 8.30 9.15 Plats Sammanträdesrummet Magistern Omfattning 33-38 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Birgitta Elfström

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 24 november 2015 kl. 10:00-11:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 67-73 ande Jonas Lövgren (M) ordförande Ingemar Einarsson (C) 67-68 Dzenita Abaza (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl (v) Anders Andersson. Birgitta Elfström (s) Inger Hilmansson (fp) 53-57

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl (v) Anders Andersson. Birgitta Elfström (s) Inger Hilmansson (fp) 53-57 KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-03-04 46 Tid 8.30-10.10 Plats Stadshuset Omfattning 50-57 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl (v)

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-11-23. Tid 10.00-12.30. Sammanträdeslokalen Magistern. Omfattning 168-179

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-11-23. Tid 10.00-12.30. Sammanträdeslokalen Magistern. Omfattning 168-179 198 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-11-23 Tid 10.00-12.30 Plats Sammanträdeslokalen Magistern Omfattning 168-179 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-10-30 211 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 210-215 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 3 december 2013 kl. 8:00-11:40 Plats Sammanträdesrum Magistern. Omfattning 217-234

Kommunstyrelsen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 3 december 2013 kl. 8:00-11:40 Plats Sammanträdesrum Magistern. Omfattning 217-234 Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 december 2013 kl. 8:00-11:40 Plats Sammanträdesrum Magistern Omfattning 217-234 ande Johan Persson (S), ordförande Per-Olof Jonsson (M), 1:e vice ordförande Bertil Dahl

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2010-02-16. Tid 8.30 8.55. IT-enhetens sammanträdesrum. Omfattning 28-32

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2010-02-16. Tid 8.30 8.55. IT-enhetens sammanträdesrum. Omfattning 28-32 KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-02-16 Tid 8.30 8.55 Plats IT-enhetens sammanträdesrum Omfattning 28-32 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Birgitta Elfström

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-01-30 20 Tid 8.30 9.30 Plats Stadshuset Omfattning 20-28 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Motion Jonas Lövgren (M) - Ang uppsamling av avrinnande regnvatten

Motion Jonas Lövgren (M) - Ang uppsamling av avrinnande regnvatten TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Gunilla Svensson 2013-01-15 SFN 2013/0021 0480-450 513 Servicenämnden Motion Jonas Lövgren (M) - Ang uppsamling av avrinnande regnvatten Förslag till

Läs mer

Beslutande Kjell Henriksson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) Bengt-Olof Roos (kd)

Beslutande Kjell Henriksson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) Bengt-Olof Roos (kd) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-02-21 37 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 40-45 ande Kjell Henriksson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 10:00) 3. Svar på granskningsrapport om kommunstyrelsens uppsiktsplikt Beslutsnivå: Kommunstyrelsen

Ajournering för gruppmöten (ca 10:00) 3. Svar på granskningsrapport om kommunstyrelsens uppsiktsplikt Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 1(7) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 12 januari 2016 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Information om samverkansavtalet

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 15 maj 2012 kl. 8:00-9:10 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 57-63 ande Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP) Anders Andersson (C)

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 8 september 2015 kl. 8:30-9:15 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 63-66 ande Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 121 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-05-27 Tid 10.00-11.10 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 106-123 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT Tid Omfattning

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT Tid Omfattning KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-09-30 189 Tid 8.30-11.00 Plats Stadshuset Omfattning 192-199 ande Johan Persson (s) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-09-18 179 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 178-185 ande Göran Häggfors (m) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-10-03 199 Tid 8.30-9.40 Plats Stadshuset Omfattning 201-207 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSEN Tid: 16:30-16:40 Plats: Skeppet Beslutande Sofia Westergren (M), ordförande Bo Pettersson (S), vice ordförande Gunnar Lidén (M) ersätter Linda Ekdahl (M), jäv 59, 61 Roger Andersson (S)

Läs mer

Motion från Miljöpartiet (MP) om bättre villkor för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt

Motion från Miljöpartiet (MP) om bättre villkor för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt UTDRAG 1 (4) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Kommunstyrelsens personaldelegation 33 Motion från Miljöpartiet (MP) om bättre villkor för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt Dnr KS 2013/0543 Handlingar

Läs mer

Tid Måndagen den 27 april 2015 kl. 10:00 Obs tiden! Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Tid Måndagen den 27 april 2015 kl. 10:00 Obs tiden! Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(7) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 27 april 2015 kl. 10:00 Obs tiden! Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 203 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-10-06 Tid 10.00-11.45 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 164-176 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) Anders Andersson (C)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) Anders Andersson (C) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-09-15 158 Tid 9.00-10.20 Plats Stadshuset Omfattning 175-178 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Övriga när- Jonas Löhnn (MP) ersättare varande Inger Hilmansson (FP) ersättare

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Övriga när- Jonas Löhnn (MP) ersättare varande Inger Hilmansson (FP) ersättare KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-03-30 Tid 8.30 9.25 Plats Sammanträdesrummet Magistern Omfattning 60-70 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M)

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-08-28 168 Tid 8.30-10.20 Plats Stadshuset Omfattning 164-172 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(14) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 5 februari 2013 kl. 8:00 10:00. Plats Sammanträdesrum Magistern. Omfattning 21-35

Kommunstyrelsen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 5 februari 2013 kl. 8:00 10:00. Plats Sammanträdesrum Magistern. Omfattning 21-35 Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 5 februari 2013 kl. 8:00 10:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Omfattning 21-35 ande Johan Persson (S), ordförande Per-Olof Jonsson (M), 1:e vice ordförande Bertil Dahl

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-02-27 39 Tid 8.30-10.30 Plats Stadshuset Omfattning 43-52 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Lars Holmberg (V) Jessica Rydell (MP) Monica Bengtsson (KD)

Lars Holmberg (V) Jessica Rydell (MP) Monica Bengtsson (KD) 1 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-01-12 Tid 10.00 11.25 Plats Sammanträdeslokalen Magistern Omfattning 1-15 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 oktober 2015 kl. 8:30-9:45 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 86-91 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats Sammanträdesrum Magistern PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 2 oktober 2012 kl. 8:00 10:20, 10:50-11:50. Omfattning

Kommunstyrelsen. Plats Sammanträdesrum Magistern PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 2 oktober 2012 kl. 8:00 10:20, 10:50-11:50. Omfattning Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 2 oktober 2012 kl. 8:00 10:20, 10:50-11:50 Plats Sammanträdesrum Magistern Omfattning 189-204 ande Johan Persson (S), ordförande Per-Olof Jonsson (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-03-03 29 Tid 8.30-9.30 Plats Stadshuset Omfattning 30-34 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 31 mars 2015 kl. 8:00-9:45 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 24-28 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S)

Läs mer

Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(7) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 16 december 2013 kl. 13:00 Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Inger Hilmansson (FP)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Inger Hilmansson (FP) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2011-01-25 Tid Kl. 08.30 10.15 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 11-20 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) vice

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Övriga närvarande Jonas Löhnn (MP) ersättare

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Övriga närvarande Jonas Löhnn (MP) ersättare KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-08-24 Tid 8.30 9.10 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 151-155 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande

Beslutande Johan Persson (S) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-05-11 Tid 8.30 10.25 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 97-107 ande Johan Persson (S) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil

Läs mer

Bibliotek (KS/2014:238)

Bibliotek (KS/2014:238) Allmänna utskottet 2015-06-08 123 Bibliotek (KS/2014:238) Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige beslutar Förvaltningen får i uppdrag att gå vidare i en fördjupad dialog om

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Landstingsfullmäktige 99-114

Landstingsfullmäktige 99-114 PROTOKOLL 1(7) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: Se upprop 100 99 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-01-23 15 Tid 8.30-9.50 Plats Stadshuset Omfattning 15-19 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2006-06-30. Tid 14.00 14.25. Omfattning 149-153. Beslutande Johan Persson (s) ordförande.

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2006-06-30. Tid 14.00 14.25. Omfattning 149-153. Beslutande Johan Persson (s) ordförande. KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-06-30 146 Tid 14.00 14.25 Plats Stadshuset Omfattning 149-153 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Bertil Dahl (V) Anders Andersson (C) Inger Hilmansson (FP)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Bertil Dahl (V) Anders Andersson (C) Inger Hilmansson (FP) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-08-31 Tid 8.30 9.30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 156-165 ande Johan Persson (S) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 10:00-11:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 85-89 ande Mattias Adolfson (S) Jonas Lövgren (M) Ingemar Einarsson (C) Anders Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Hjämstaskolans matsal tisdagen den 19 december kl.19.00 Utvecklingsledare Eva Lod Nämndsekreterare Tomas Anderson Controller Annika Hellberg

Hjämstaskolans matsal tisdagen den 19 december kl.19.00 Utvecklingsledare Eva Lod Nämndsekreterare Tomas Anderson Controller Annika Hellberg Barn- och ungdomsnämnden 2006-12-19 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Hjämstaskolans matsal tisdagen den 19 december kl.19.00 Utvecklingsledare Eva Lod Nämndsekreterare Tomas Anderson Controller

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-08-15 160 Tid 8.30-8.45 Plats Stadshuset Omfattning 164-168 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för barn- och, reviderat oktober 2014 1 (6) 2014-10-27 Reglemente för barn- och Antaget av kommunfullmäktige 152/2013-11-25. Reviderat av kommunfullmäktige med avseende på antalet ledamöter

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 8:30-9:55 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 2-7 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S)

Läs mer

Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(7) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 25 november 2013 kl. 10:00 Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 18 oktober 2016 kl. 8:30-9:35 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 103-106 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Kommunhälsan, f.d. Posthuset. Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Kommunhälsan, f.d. Posthuset. Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-04-01 73 Tid 8.30-10.00 Plats Kommunhälsan, f.d. Posthuset Omfattning 79-88 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors

Läs mer

1. Information om Boverkets stöd till inventering av mark för byggande av studentbostäder Föredragande: Anette Karlsson, kommunledningskontoret

1. Information om Boverkets stöd till inventering av mark för byggande av studentbostäder Föredragande: Anette Karlsson, kommunledningskontoret 1(6) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 4 mars 2014 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Information om Boverkets stöd till

Läs mer

Kommunfullmäktige PROTOKOLL

Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 27 april 2015 kl. 11:30-13:30, ajournering 12:00-13:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 100 Beslutande Roger Kaliff (S), ordförande

Läs mer