NATIONELLT INKUBATORPROGRAM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NATIONELLT INKUBATORPROGRAM"

Transkript

1 NATIONELLT INKUBATORPROGRAM VINNOVA Policy VP 2002:2

2 Titel: Nationellt inkubatorprogram Serie: VINNOVA Policy VP 2002:2 ISSN Publicerad: Oktober 2002 Utgivare: VINNOVA Verket för Innovationssystem, Stockholm I VINNOVAs Verket för innovationssystem - publikationsserier redovisar forskare, utredare och analytiker sina projekt. Publiceringen innebär inte att VINNOVA tar ställning till framförda åsikter, slutsatser och resultat. De flesta VINNOVA-publikationer finns att beställa, läsa eller ladda ner via Tryckta utgåvor av VINNOVA Analys, VINNOVA Forum och VINNOVA Rapport säljs via FRITZES Offentliga Publikationer, tel , fax eller VINNOVA Swedish Agency for Innovation Systems - publications are published at

3 NATIONELLT INKUBATORPROGRAM för start och tidig utveckling av högteknologiska och forskningsbaserade företag främst avknoppningar från högskola, forskningsinstitut och företag Ett principiellt förslag från VINNOVA Verket för innovationssystem med stöd från Teknikparker inom Swedepark och Teknikbrostiftelserna

4 Förord Föreliggande principförslag till ett nationellt inkubatorprogram har utarbetats av VINNOVA med stöd från Teknikparker inom Swedepark och Teknikbrostiftelserna. VINNOVA har till uppgift att främja hållbar tillväxt genom utveckling av effektiva innovationssystem och finansiering av behovsmotiverad forskning. Införandet av ett nationellt program för inkubatorer skulle innebära en viktig förbättring och effektivisering av det svenska innovationssystemet. Målet med programmet är att generera ökat högteknologiskt och forskningsbaserat nyföretagande med hög tillväxtpotential. I internationell jämförelse kan vi i Sverige bli bättre på att exploatera våra FoU-satsningar. En flaskhals idag är finansiering av nyföretagandets såddstadium, d.v.s. verksamheten fram till verifierad produkt och marknad. Denna verksamhet är förknippad med mycket stor risk och därför oattraktiv för riskkapitalbolag och andra privata finansiärer. Dessutom råder det brist på affärsutvecklingskompetens i denna tidiga fas. Förslaget innebär stöd i tidiga faser till forsknings- och teknikbaserat nyföretagande och att kombinera finansieringen med affärsutvecklingskompetens i en lokal miljö. Arbetsgruppen vid VINNOVA som tagit fram förslaget och bakgrundsmaterialet har bestått av Ann-Louise Persson, Gunnar Jonsson, Thomas Liljemark, David Nordfors, Lennart Norgren och undertecknad. Värdefulla bidrag har lämnats av Olle Stenberg (Swedepark/Chalmers Innovation), Jan Nylander (Handelshögskolan), Lars Christensson (StartupFactory AB),Anders Mertel (CapMan AB), Carl-Johan Svennewall (Centrecourt AB), Mikael von Dorrien, Josef Macznik och Jesper Vasell (CR&T Innovation AB). Per Eriksson Generaldirektör VINNOVA 2

5 1. Nytt program för inkubatorer Under senare år har ett nytt sätt att stödja och utveckla nya högteknologiska och forskningsintensiva företag utvecklats internationellt och även i Sverige. Med nära anknytning till universitet och högskolor växer det fram inkubatorer med syfte att fungera som acceleratorer för att få fram nya tillväxtföretag med bas i ny teknik. I dagsläget brottas svenska inkubatorer mycket med sin egen finansiering istället för att fokusera på kärnverksamheten som är att stödja och utveckla framtidens tillväxtföretag. Ett nationellt program för inkubatorer är ett viktigt inslag i det svenska innovationssystemet genom att stödja kommersialisering av kunskap genererad inom högskolor, forskningsinstitut och företag, inte minst storföretag. Målet med programmet är att generera ökat högteknologiskt och forskningsbaserat nyföretagande med hög tillväxtpotential. Medlen för att uppnå målet är att delfinansiera uppbyggnad av inkubatorer i anslutning till högskolan och öka tillgången på finansiering för nyföretagandets såddstadium. VINNOVA, som har till uppgift att främja hållbar tillväxt genom utveckling av effektiva innovationssystem och finansiering av behovsmotiverad forskning, är en naturlig nationellt ansvarig myndighet för programmet. I samarbete med Teknikbrostiftelserna får programmet en stark regional förankring. För att skapa ett starkt program med ett lyckat resultat krävs en tidshorisont på åtminstone tio år. Det bör innehålla två delar för att bli kraftfullt. Den ena delen är bidrag till uppbyggnad och skötsel av inkubatorerna och den andra är såddfinansiering av nystartade inkubatorföretag. En lämplig nivå på ett program av detta slag är, när det är i full drift, en årlig budget på 250 miljoner kronor för ett 10-tal inkubatorer runt om i landet med vardera ca 10 nya företag. Ca 50 miljoner kr/år behövs för uppbyggnad, underhåll och skötsel och viss nationell koordinering. Resterande 200 miljoner kronor allokeras till finansiering av nyföretagandet i inkubatorerna. I programmet utvecklas metoder och processer för att effektivisera och professionalisera inkubatorerna, överföra best practice mellan dem, samt följa upp resultaten av deras verksamhet. Programmet startas lämpligen genom ett ansökningsförfarande där etablerade och planerade inkubatorer får beskriva sina verksamheter, visioner och nischer. Inkubatorerna är autonoma i förhållande till VINNOVA. Med syfte att säkerställa kvalitén för såväl teknisk-vetenskaplig som affärsmässig bedömning bör följande kriterier gälla för en inkubator i programmet: Inriktning på högteknologiskt och forskningsbaserat nyföretagande med hög tillväxtpotential Hjälper till att finna riskkapital efter såddfasen Tillhandahåller process för affärs- och företagsutveckling (minst ett manår eller 50 procent av inkubatorns resultatomslutning) Tillhandahåller i regel lokaler, infrastruktur och service. (reception, posthantering, telefon/fax/internet osv.) Är egen juridisk person med VD och styrelse. Har i regel geografisk närhet till högskola, universitet eller forskningsinstitut. Har kontakter med kommunala/regionala beslutsfattare Har kontakter med näringslivet (företag, banker, riskkapitalföretag och affärsänglar ) Stimulerar och använder i regel inflöde av kompetens till Sverige 3

6 Inkubatorn får genom ägarandelar, vinstdelning eller royalty del i företagens framgång för att på sikt generera en viss grad av självfinansiering. Möjlighet bör finnas att fördela delar av detta till nyckelanställda. Uppbyggnad och skötsel En inkubator får bidrag från VINNOVA med maximalt 50 procent av sin budget, minst en miljon kronor upp till ett maxbelopp på 7 miljoner, utifrån ett system med olika nivåer beroende på hur omfattande inkubatorns verksamhet är. Omfattningen av verksamheten är en funktion av det antal företag som inkubatorn arbetar med och andra mätetal som beskriver effekterna av inkubatorns verksamhet. Modell för finansiering av företagen i Inkubatorn Ett nationellt såddfinansieringssystem skapas där finansieringen samordnas och kriterierna för beviljande av finansiering utformas av VINNOVA efter samråd med andra aktörer. Inkubatorn kan lämna förslag till beslut avseende såddfinansering. Storleken på finansieringen varierar utifrån företagens behov. Inkubatorerna finner motfinansiering regionalt, främst från Teknikbrostiftelser med belopp motsvarande vad respektive företag beviljas genom programmet. Uppföljning av mål Målet för programmet är att öka högteknologiskt och forskningsbaserat nyföretagande med hög tillväxtpotential. Framgång för programmet ska mätas, t.ex. i kvoten etablerade företag/finansierade projekt per år inom varje inkubator, etablerade företags utveckling med avseende på antal anställda och omsättning över tid (precisa uppföljningskriterier utvecklas senare). Programmet utvärderas årligen då dessa variabler mäts. En större utvärdering sker efter fem år. Löpande utvärdering av inkubatorernas verksamhet kommer att göras av extern part. Resultaten av uppföljningarna ger indikation för framtida tilldelning av såddfinansiering till inkubatorerna. Finansiering av inkubatorprogrammet Behovet är angett till 250 miljoner kronor per år när programmet är fullt utbyggt. Finansieringen består av en nationell del och en lika stor regional del. Kostnaden för uppbyggnad och underhåll av 10 inkubatorer beräknas till ca 50 milj kr, som till hälften finansieras av VINNOVA och till hälften regionalt, bl a genom Teknikbrostiftelserna. Finansieringen av 10 företag per inkubator har beräknats till totalt 200 milj kr per år. Hälften förutsätts bli finansierat regionalt bl.a. av Teknikbrostiftelserna. Den nationella delen återstår dock att finansiera, lämpligen genom statliga insatser. Utformningen av den nationella delen kommer VINNOVA att vidareutveckla under hösten 2002 i samarbete med andra aktörer. En pilotverksamhet kommer att startas inom kort av VINNOVA för att vinna erfarenheter inför genomförandet av Inkubatorprogrammet. 4

7 2. Varför ett program för inkubatorer 2.1 Nyföretagande baserat på forskning och ny teknik viktigt för ökad tillväxt Sverige har under många år befunnit sig i den internationella toppen när det gäller FoUsatsningar i förhållande till BNP. Men inte när det gäller ekonomisk tillväxt. Detta indikerar att vi i Sverige är dåliga på att exploatera FoU-satsningarna. Nyföretagande baserat på forskningsresultat och ny teknik är ett viktigt sätt att exploatera FoU-satsningar. Sådana företag har också ofta en stor tillväxtpotential och kan fungera som tillväxtmotorer genom att generera underleverantörer och servicebehov. Forskning pekar mot att varje nytt arbetstillfälle i ett högteknologiskt företag genererar mellan 2,5 6 arbetstillfällen i andra organisationer. Detta slag av nyföretagande ger därför ett stort bidrag till både industriell dynamik och tillväxt, d.v.s. till att utveckla det svenska innovationssystemet. Statistik visar att nyföretagandet går ner i Sverige. Detta gäller dock inte teknikbaserat nyföretagande (se avsnitt 3). Flödet av nya teknikbaserade idéer verkar inte vara så konjunkturbetingat som nyföretagandet i stort. Den allmänna bedömningen från Swedeparks medlemmar är att det finns mycket stora möjligheter att markant öka takten i genereringen av nya teknikbaserade tillväxtföretag. För nyföretagande, som bygger verksamheten på unik teknik, är inträdesbarriären betydligt större än i annat nyföretagande. I initialskedet behövs investering i teknikutveckling. Senare behövs dessutom stora investeringar för att utveckla marknad och försäljning. Teknik- och affärsriskerna är också betydande. Annat nyföretagande kräver ofta betydligt mindre investeringar för att utvecklas och riskerna är mindre. Nyföretagande baserat på ny teknik har ett stort behov av finansiellt stöd, rådgivning och affärsutveckling. Kännetecknande för teknikbaserat nyföretagande är bl.a. att dynamiken i utvecklingen är mycket stor. Nya situationer tekniska, marknadsmässiga, finansiella uppkommer plötsligt och är i behov av lösning. I det sammanhanget är det viktigt med närhet. Företaget behöver verka i en miljö som klarar att hantera denna dynamik och där det finns en närhet till råd, stödfunktioner och finansiering Problem vid teknikbaserat nyföretagande Otillräcklig finansiering För nyföretagande baserat på ny teknik är det viktigt att det finansiella systemet hänger ihop så att inte finansieringen brister i något stadium. Det första stadiet såddstadiet - avser den verksamhet som leder till en verifierad produkt och marknad. Finansiering av såddstadiet är förknippat med mycket stor risk. Offentlig såddfinansiering är viktig då den fyller gapet från idé till prototyp (d.v.s. finansiering av teknikutveckling) som finns innan privata finansiärer investerar i teknikbaserat nyföretagande. Investeringsbehovet i såddfasen är ofta en till två miljoner kronor. Riskkapitalbranschens aktörer opererar sällan med investeringar i såddfasen. Tiden fram till avkastning på gjord investering är relativt lång. Detta leder till att ekonomiska kalkyler indikerar låg avkastning. Varje enskilt projekt innebär ofta ett mycket stort tekniskt risktagande, vilket ofta gör denna fas oattraktiv för rikskapitalbolag. En dramatisk förändring skedde på den svenska såddkapitalmarknaden under Intresset från privata riskkapitalbolag för såddfinansiering till teknikbaserat nyföretagande upphörde nästan helt (se avsnitt 3). NUTEKs såddfinansiering minskade också kraftigt, men från och 5

8 med 2002 kommer Industrifonden i samarbete med NUTEK att finansiera nyföretagande i tidiga faser. Andra såddfinansiärer som SIC och lokala mindre fonder/bidragsgivare täcker inte det behov som finns. Finansiering av det teknikbaserade nyföretagandets såddstadium är idag en flaskhals i det svenska innovationssystemet. Otillräcklig tillgång på kompetenta affärsutvecklingsresurser. På samma sätt som det finns ett gap i finansiering av nyföretagandets tidigaste fas, så finns det också ett kompetensgap. Sverige har idag få människor som har en cross-border profil med kompetens inom både teknologi, affärsutveckling och företagande i tidiga faser. De få inkubatorer som finns har sådan kompetens, men tillgången behöver ökas på kvalificerade affärsutvecklingsresurser, med kompetens att stödja och driva på utveckling i uppstartsskedet av företag med stor utvecklingspotential, bas i forskningsresultat och ny teknik Statens roll i nyföretagande baserat på ny teknik En viktig roll för staten i ett nationellt innovationssystem är att finansiera akademisk forskning och utbildning. Staten bör som ett komplement också skapa strukturer som stödjer och underlättar framväxten av tillväxtföretag med bas i ny teknik, och då fokusera på de delar som normalt inte tas om hand av marknadens aktörer. En viktig roll här är att tillhandahålla finansiering av såddstadiet för forsknings- och teknikbaserat nyföretagande samt kompetent affärsutveckling i tidiga faser av dessa företagsetableringar. I ett innovationssystemperspektiv är det inte effektivt att satsa på generella stödåtgärder för nya företag. De drivande motorerna i industriell utveckling finns i teknikbaserat företagande eftersom sådant företagande genererar många nya serviceföretag och underleverantörer. Insatser bör i betydligt större utsträckning än idag kanaliseras till forsknings- och teknikbaserat nyföretagande. Det bör stödjas genom att i nyföretagandets tidigaste stadium kombinera finansiering och affärsutvecklingskompetens i en lokal miljö. Det är ineffektivt att arbeta endimensionellt i dessa frågor, exempelvis att enbart fokusera på finansiering av såddstadiet. Det är kombinationen av finansiering och affärsutvecklingskompetens i en lokal miljö som behövs. En inkubator erbjuder sådana tjänster, men idag finns endast ett fåtal inkubatorer i Sverige, dessutom är tillgången på finansiering av såddstadiet otillräcklig. 6

9 3. Inkubator, Teknikpark och Såddfinansiering Inkubator En inkubator är en miljö med kommersialiseringsstödjande verksamhet för start och tillväxt av företag med sin bas i ny teknik. Inkubatorn stödjer den tidiga utvecklingsprocessen i ett begränsat antal enskilda entreprenörer och företag. En inkubator erbjuder nyetablerade företag ett utvecklat kontaktnät som utnyttjas för olika former av rådgivning, finansiering och stöd. Vidare erbjuds utrustade kontor med tillhörande fysiska faciliteter som t ex Internet, kopiering, fax samt gemensamma lokaler. I en inkubators aktiviteter ingår också uppsökande och attitydförändrande verksamhet i universitetet eller högskola. Den syftar till att få studenter och forskare intresserade av att starta egna företag. Verksamheten består även i att söka reda på vad forskare gör och om deras forskning kan vara intressant för kommersialisering. (Anders Falkeström och Marcus Larsson, En studie av det svenska inkubatorsystemet. Linköpings Universitet) Inkubatorn fokuserar på avknoppningar från universitet och högskolor samt från stora företag. Det handlar om att fånga upp idéer och entreprenörer och att ge entreprenören möjligheten att testa sin idé. Inkubatorn kan liknas vid en brygga mellan högskola och näringsliv, en fysisk plats i en kreativ miljö som uppmuntrar till kontakt och erfarenhetsutbyten genom ett etablerat nätverk. I Sverige finns idag få renodlade inkubatorer. De flesta större teknikparker har inslag av inkubator-element i sin verksamhet. Dessutom är ett antal nya inkubatorer på väg att etableras. Svenska inkubatorers tillkomst har ofta varit ett resultat av initiativ från en eller flera av följande aktörer: kommuner och regionala förvaltningar, teknikparker, högskoleledningar och studenter. Som finansiärer står både offentliga och privata intressenter. I huvudsak rör det sig om offentliga medel ifrån kommuner, universitet och högskolor, Teknikbrostiftelser, ALMI, NUTEK, EU, Länsstyrelsen, Länsarbetsnämnden samt ett antal regionala forskningsråd. I de fall det handlar om privata medel är det i första hand riskkapitalbolag, banker, revisionsbyråer och fastighetsbolag. Teknikpark En teknikpark är en miljö som stimulerar företagstillväxt med fokus på högteknologiskt, kunskapsintensivt och forskningsbaserat företagande. En park ger möjligheter till samverkan med universitet och/eller andra institut med högre utbildning och forskning. Den erbjuder tjänster som underlättar för nya företag i uppbyggnadsskedet och som stimulerar företagsutveckling. I parken underlättas också teknologi- och kunskapsöverföring mellan universitet och näringsliv. I en teknikpark finns det både nyetablerade företag och andra företag som har behov av universitetsanknytning. Distinktionen mellan inkubatorer och teknikparker ligger i att inkubatorer är inriktade helt och hållet på nystartade företag med sin bas i ny teknik. I teknikparker däremot finns även etablerade företag (www.swedepark.se). Den svenska sammanslutningen av teknikparker kallas Swedepark. Dess medlemmar utgörs av 30 teknikparker som i början av 2002 representerade ca företag med ca anställda. Detta motsvarar en ökning sedan 1998 med 400 företag och anställda. Under de senaste tre åren har ca 700 nya företag (ca anställda) startats i parkmiljöerna, företrädesvis inom ramen för parkernas inkubatorverksamhet. Parkmiljöerna har inte följt den allmänna nedåtgående tendensen när det gäller nyföretagande. Aktuella siffror är: 1999 startades 213 företag i parkerna som per 1/10-01 hade 1566 anställda, 2000 startades 296 7

10 företag som den 1/10-01 hade 1647 anställda och 2001 (t.o.m. 1/10) startades 195 företag som den 1/10-01 hade 1667 anställda (information från Swedepark). Såddfinansiering Såddkapital är en del av det större begreppet venture capital som också består av start-up capital och expansion stage capital. Såddkapital förmedlas till en uppfinnare eller entreprenör för att utvärdera eller pröva ett koncept eller en idé för att utveckla en produkt innan företaget har etablerats. Det kan även innebära finansiering av forskningsprojekt med kommersiell potential. Start-up capital är kapital som avser finansiering till företag för att användas till produktutveckling eller inledande marknadsföring. Företaget har precis startat eller bara varit i gång ett kort tag. Produkten har vanligen inte blivit testad kommersiellt. Hit kan också föras finansiering till företag som har förbrukat sitt ursprungskapital och behöver ytterligare kapital för att sätta igång med kommersiell tillverkning och försäljning. Expansion stage capital kan delas upp i tidig och sen expansion. Tidig expansion innebär finansiering till företag då tillverkning och försäljning ökar stadigt och det finns ett behov av ytterligare rörelsekapital. Företaget har troligen ännu inte börjat redovisa några vinster. I det senare expansionsstadiet finansieras företag i kraftig tillväxt vars försäljning ökar kraftigt och är lönsamma. Kapitalet används vanligen till utbyggnad, marknadsföring, rörelsekapital eller produktförbättringar (Riskkapitalföreningens definition). Den svenska traditionen av såddfinansiering är svag, vilket innebär att tillgången är begränsad på riskvilliga finansiärer med genuint engagemang i teknikbaserade småföretags utveckling. Det begränsar i sin tur antalet och kvalitén på nystartade högteknologiska och forskningsbaserade företag. Svenska såddfinansiärer inkluderar idag ett flertal organisationer, både privata och offentliga, som söker stimulera framväxandet av nya teknikbaserade företag. Inkubatorer Teknikbrostiftelser Industrifonden/NUTEK Stiftelsen Innovationscentrum Venture capital företag med såddaktiviteter: Bidrar med både kapital och kompetens till icke listade företag. Venture capitalists investerar ofta senare än inkubatorer. Företagsänglar som är privata personer som investerar sitt eget kapital och kompetens i nyetablerade företag. Venture capital företagens investeringar minskade från mitten av 80-talet till början av 90- talet. Till följd av nedgången i investeringarna introducerade staten två nya venture capital fonder 1992, Atle och Bure, med ett kapital på totalt 6.2 miljarder. I mitten av 90-talet ändrade Atle och Bure inriktning till investering i mogna och listade företag. Detta byte av fokus låg i linje med resten av venture capital industrin. Vid mitten av 90-talet, genomgick marknaden en stark tillväxt vilket figur 1 visar. Det totala antalet VC-företag ökade från mindre än 10 stycken 1990 till runt 130 stycken Den totala summan av kapital översteg 80 miljarder år Huvudorsaken bakom denna stegrande utveckling var börsens ökade värde, ökade inhemska privata besparingar och ökad fördelning av pensions fonder till venture capital företag. 8

11 Figur 1. Antal venture capital företag samt antal fonder mellan 1973 och Cumulative Number of firms 90 Total Cumulative Funds raised by firms since their establishment (1998) Establishment Year Cumulative Number of firms Total Cumulative Funds (1998) 0 Källa: Seed capital the Nordic Countries Best Practice. Centre for Economic and Business Research, Copenhagen, Den svenska riskkapitalbranschens investeringsfokus har förändrats under senare år, från nyföretagandets såddstadie till expansionsstadiet. Framgångsrika venture capital företag reser påföljande fonder med avsevärt större belopp än den första fonden och tappar därmed intresset för investeringar i tidiga skeden. En konsekvens är att antalet investeringar i sådd och start-up faserna minskar (se figur 2). Förändringen av fokus mot expansionsstadiet är lika tydlig om investeringarna mäts i miljoner kronor investerat kapital. Figur 2. Antal investeringar av venture capital företag i nyföretagandets olika stadier Antal investeringar Sådd Start-up Expansion År Källa: Svenska Riskkapitalföreningen 9

12 Under hösten 2001 blev det tydligt att det skedde och skulle komma att ske stora förändringar på den svenska riskkapitalmarknaden i allmänhet och på såddkapitalmarknaden i synnerhet. Jämfört med det första kvartalet 2001 sjönk andelen av venture capital företagens investeringar i såddstadiet från 9 procent av investeringarna till endast 1 procent under fjärde kvartalet. I absoluta tal minskade såddinvesteringarna från 125 till 24 miljoner kronor (se tabell 1). 10 stycken såddinvesteringar gjordes under fjärde kvartalet. Sex av dem var investeringar i nya bolag. De övriga fyra var följdinvesteringar. Tabell 1. Svenska venture capital investeringar i miljoner kronor (MSEK) under de fyra kvartalen år 2001 fördelade på investeringsstadier Investeringsstadium Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % Sådd 125 8,6 59 6,6 39 4,6 24 1,2 Start-up , , ,4 Expansion , , , ,8 Totalt Källa: Riskkapitalbolagens aktiviteter, R2002:2, NUTEK och Svenska Riskkapitalföreningen I tabellen ingår inte NUTEKs eller Stiftelsen Innovationscentrums (SIC) såddfinansiering. För 2001 uppgick NUTEKs budget för såddfinansiering till 73 miljoner kronor och SICs beviljade 481 ansökningar motsvarande 80 miljoner kronor. SIC upphör 2004 och ca 300 miljoner kronor återstår att fördela (uppgifter från SIC). Under 2002 har NUTEK 10 miljoner kronor för såddverksamhet. Industrifonden och NUTEK startade år 2002 en verksamhet för att erbjuda finansiering till teknikbaserade utvecklingsföretag i tidiga skeden. Industrifonden står för finansieringen och fattar beslut. NUTEK tar emot ansökningar, gör utvärderingar och bereder dem och lämnar därefter förslag till Industrifonden på vilka som rekommenderas ska få finansiering. 10

13 4. Exempel på inkubatorprogram i andra länder Israel I Israel finns 26 inkubatorer. Flertalet av dem samarbetar med universitet eller forskningsinstitut som bidrar med utrustning, bibliotek, databaser och expertråd inom relevanta områden. Universiteten deltar i inkubatorernas styrelser och är delaktiga i beslut. Nyföretagandet i inkubatorerna är uteslutande inriktat på högteknologiska produkter. Följande villkor gäller för ett inkubatorprojekt: Projektet ska vara baserat på FoU-projekt och innovativ teknologi. Målet är att utveckla en produkt med exportpotential. Innovatören skall inte ha någon tidigare erfarenhet av entreprenörskap. Projektteamet skall bestå av 3-6 personer. Minst hälften av projektdeltagarna måste vara nya immigranter på väg att bli israeliska medborgare. Produkten ska framställas i Israel. Det statliga stödet till betalas tillbaka genom royalty från företagets intäkt (tre procent per år). Inkubatorerna är inte vinstdrivande bolag, men ingår som delägare i de nystartade företagen. En inkubator får årligen ca 1,9 miljoner kr från staten för att täcka sina löpande driftskostnader. Inkubatorn tar in projektförslag och gör ett eget val av de inkomna förslagen (styrelsen och inkubatorprojekt-kommittén, vilken består av beslutsfattare från forskning och näringslivet). Det slutgiltiga beslutet tas av OCS (office of the chef scientist of the ministry of industry and trade). Det finansiella projektstöd som ges är maximalt ca 3,2 miljoner kronor under en två års period. Det statliga stödet får inte överskrida 85 % av projektbudgeten. Resterande 15 % finansieras av privat kapital (Technological Incubators in Israel Immigrants start-up High-Tech companies. D. Nordfors och O. Shalit) Danmark Den danska regeringen beslöt att mellan etablera sex inkubatorer (innovationsmiljöer) med en total finansiering av 539 miljoner danska kronor fram till och med Idag är antalet åtta. Efter 2004 ska inkubatorerna vara självförsörjande. Huvudmotivet för att starta inkubator programmet var att stimulera nyföretagande baserad på ny teknik, dvs spin-offs från universitet och etablerade företag. Programmets intention är att kommersialisera forskningsresultat och stimulera entreprenörskap bland forskare, studenter och andra specialister genom att tillhandahålla kommersialiseringstjänster samt genom att undanröja finansieringshinder i såddfasen Programmet erbjuder entreprenörer och företag baserade på ny teknik upp till danska kronor för att analysera en projektidées affärspotential. Om potentialen bedöms vara god kan upp till danska kronor erbjudas mot att inkubatorn får ett procentigt ägande i företaget (privat motfinansiering på 10% krävs). Inkubatorn använder eventuella vinster från investeringarna till nya företagsinvesteringar. Beslut om tilldelningen av finansiering fattas av danska näringsdepartementet (via Erhvervsfremme Styrelsen) baserat på ansökningar från inkubatorerna. Statens roll är också att följa upp hur programmet utvecklas. (Seed capital the Nordic Countries Best Practice. Centre for Economic and Business Research, Copenhagen, 2001). 11

14

15 VINNOVAs publikationer VINNOVA Rapport VR 2002: 1 Explorative System-Integrated Technologies EXSITE 2 Rationalitet och etik i samhällsekonomisk analys och Nollvision. Expertseminarium november Endast PDF 3 Regionala innovationssystem. En fördjupad kunskapsöversikt. Endast PDF 4 Funktionshindrades resmöjligheter. Sammanfattning av senaste årens forskning. CD med alla relaterade rapporter 5 Organisationsövergångar och unika kulturer. Förändringsdynamik och utvecklingsstöd via Växtkraft Mål 4. För kortversion se VR 2002:21 6 Metanoldrivna bilar i Trollhättan Göteborg. Förstudie. Endast PDF 7 Hållbart arbete i informationssamhället. Slutrapport från projektet Callcenter i utveckling långsiktigt hållbart arbete med kunder på distans 8 Knowledge exchange, communication and context in electronic networks (KnowHow). Endast PDF 9 Systemiskt lärande som ansats i logistikutvecklingen en studie av internethandeln. Endast PDF 10 Framväxten av en ny vetenskapsbaserad basteknologi (nanoteknik) och dess relevans för det transportteknologiska området. Förstudie. Endast PDF 11 Den nya ekonomin ett internet-perspektiv. För kortversion se VR 2002:12 12 Den nya ekonomin ett internet-perspektiv. Kortversion av VR 2002:11 13 Under produktion 14 Under produktion 15 Under produktion 16 Nya material och produkter från förnyelsebara råvaror. En framtidsbild och vägen dit. För kortversion se VR 2002:22 17 Transportinformatik och personlig integritet. Endast PDF 18 Utvecklade leverantör kundrelationer: Supply Link Management. Endast PDF 19 Trämekanisk framsyn. Ett projekt för utveckling av den trämekaniska industrin. Slutrapport. Endast PDF 20 Transport and Environment R&D in Sweden En sammanfattning av boken: Organisationsövergångar och unika kulturer. Förändringsdynamik och utvecklingsstöd via Växtkraft Mål 4.. Kortversion av VR 2002:5 22 Nya material och produkter från förnyelsebara råvaror. Kortversion av VR 2002:16 23 Transporteffektivisering med integrerad informationsteknologi, TRANSMIT. Endast PDF VR 2001: 1 Paving the way for the electric vehicle. Endast PDF 2 PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar. Svenska delen. Endast PDF 3 Innovative Transit Systems. Endast PDF 4 Arbetssituation och stresshantering hos kabinpersonal. Endast PDF 5 Japan inför nya fordonsbränslen och drivsystem. En översikt hösten Endast PDF 6 Bilden som roar och klargör. En jämförande studie mellan tidiga illustrerade läroböcker och dagens pedagogiska CD-ROM. 7 Hållbarhetsanpassade transporter. En rättsvetenskaplig studie av transporternas miljöeffekter. Endast PDF 8 Komfortens betydelse för spår- och busstrafik. Trafikantvärderingar, modeller och prognoser för lokala arbetsor (för kortversion se VR 2001:22). Endast PDF 9 Se VI 2001:11 10 Perspektiv på nätverkssamhällets framväxt mot en ny ekonomi och en ny arbetsvärld 11 Strategi för bränslen i framtida fordon 12 Den kollektive trafik i Danmark. Endast PDF 13 En föränderlig medievärld teknik, ekonomi och journalistik. Endast PDF 14 Samordnad godstransport inom lantbrukssektorn för att främja ett uthålligt transportsystem. Endast PDF 15 Framtida flygtrafikledning i Sverige. Pilotstudie, slutrapport. Endast PDF 16 Projekt PÅLBUS. Teknisk slutrapport. Endast PDF 17 The Impact of CO2 Emissions Trading on the European Transport Sector 18 Användarperspektivet. Strategier för att förstärka samspelet mellan användare och utvecklare 19 Utrustning för rationell säkring av last på fordon. Endast PDF 20 Förstudie om teknik för gasdrivna fordon. Endast PDF 21 Trafiken på avvägar finns det utvägar? Sammanfattning av VINNOVAs och UTVÄGARs workshop jan Hur åker du? Om hur folk väljer färdmedel. Kortversion av VR 2001:8 23 Resenärer om sin färdtjänst 24 Resenärer om sin färdtjänst. Teknisk rapport 25 Vägen, resan och mobilen. Scenario med frågor för vägtrafik. Endast PDF 26 IT, demokrati och medborgarnas deltagande 27 Erfarenhet av samordning av färdtjänst och sjukresor i Dalsland. Endast PDF 28 Dags för trängselavgifter i Stockholmstrafiken! Referat från en konferens. Endast PDF 31 Ostkustbanan - Modell och verklighet. Slutrapport. Endast PDF 32 Rädslans rum trygghetens rum 33 Granskning av livbåtssystem TENGIS. Endast PDF 34 Air Safety at Sea. Endast PDF 35 Flervånings trähus i Tyskland och Japan 36 Global Drivers and Megatrends in the Wood Products Industry 37 Ökad träanvändning i bostadsbyggandet 38 Industriellt byggande i trä och 3D baserat IT-system för flervånings trähus 39 3D-baserat IT-stöd för lättbyggnadsteknik i trä 40 WIS Wood Interface System 41 Storskalighet och småföretagande. En studie av strategiska grupper inom svensk möbelindustri

16 VINNOVA Information VI 2002: 1 Research and innovation for sustainable growth. Ersätter VI 2001:2 2 VINNOVAs verksamhet pågående och planerade aktiviteter. Juli Ersätter VI 2001:10 3 Tillväxt i regioner genom dynamiska innovationssystem 4 VINNOVAs årsredovisning IT i verkstadsindustrin. Program för mångvetenskaplig forskning i samverkan industri, högskola och institut 6 Regionala företagskonsortier Effekter Stöd till behovsmotiverad forskning. Populärversion av VF 2002:1 8 Impact of R&D during the period The impact of VINNOVAs predecessors support for needs. Engelsk version av VI 2002:7 VI 2001: 1 Se VI 2001:12 2 Se VI 2002:1 3 Verksamhet som VINNOVA övetagit från NUTEK år Framtida kommunikationsnät 5 The Competence Centres Programme. Second, Mid-Term, International Evaluation, Group 4 (5 Centres) and Overall Impressions 6 Bioprocesser i industrin. Program för forskning, utveckling och demonstration. VINNOVA Innovativa livsmedel. Program för forskning, utveckling och demonstration. VINNOVA Endast PDF 8 Biomedicinsk teknologi. Program för forskning, utveckling och demonstration VINNOVA Endast PDF 9 VINNOVA s views on the European Commsission s proposal for the Sixth Framework Programme Endast PDF 10 Se VI 2002:2 11 Projektredovisning för möbelprogrammet Ersätter VR 2001:9 12 Forskning och innovation för hållbar tillväxt. Ersätter VI 2001:1 13 Projektkatalog Trä- och byggprogrammet Beviljade projekt VINNOVA Analys (f d Innovation i Fokus) VA 2002: 1 Under produktion 2 Det Svenska Nyföretagandet förändringar i företagsstrukturer och sysselsättningseffekter. VF 2002: 1 Effekter av VINNOVAs föregångares stöd till behovsmotiverad forskning Fyra effektanalyster av insatser under perioden (för populärversion på svenska och engelska, se VI 2002:7 och VI 2002:8). Endast PDF 2 Stimulating International Technological Collaboration in Small and Medium-Sized Enterprises. A Study of VINNOVA s SMINT Programme. 3 Regional ekonomisk tillväxt i Sverige En studie av tillväxtens utveckling i Sveriges lokala arbetsmarknader. VF 2001: 1 Drivers of Environmental Innovation 2 The Swedish biotechnology innovation system 3 Elektronisk handel inom musik- och stålindustrin. Endast PDF 4 Electronic Commerce in the Music Industry and Steel Industry in Sweden. Endast PDF VINNOVA Forum (f d VINNOVA Debatt) VFI 2002: 1 Betydelsen av innovationssystem: utmaningar för samhället och för politiken (Innovationspolitik i Fokus) 2 Innovationspolitik för Sverige: mål, skäl, problem och åtgärder (Innovationspolitik i Fokus) VD 2001: 1 Gender equality and sustainable development: The need for debate in transportation policy in Sweden (Transportpolitik i Fokus) 2 Bortom Dennispaketet (Transportpolitik i Fokus) 3 Transportsektorns koldioxidutsläpp och den svenska miljöpolitiken. En kritisk granskning (Transportpolitik i Fokus). Endast PDF VINNOVA Policy VP 2002: 1 Behovsmotiverad forskning och effektiva innovationssystem för hållbar tillväxt. VINNOVAs verksamhetsplanering Nationellt inkubatorprogram Hur följer jag VINNOVAs verksamhet? Här är några förslag: Regelbundna besök på Där finns många av VINNOVAs publikationer som gratis nerladdningsbara PDF-filer Nyhetsbladet VINNOVA-Nytt (du prenumererar gratis) Tidskriften Magasin VINNOVA (även den gratis). Oktober 2002

17 VINNOVA - Verket för innovationssystem Produktion: VINNOVA Kommunikationspolicy Tryck: Bromma tryck AB Oktober 2002

18 VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt genom utveckling av effektiva innovationssystem och finansiering av behovsmotiverad forskning VINNOVA, SE Stockholm Tel +46 (0) Fax +46 (0) Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 56

FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond

FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond Uppbyggnad av en såddkapital- och en riskkapitalfond med inriktning mot Cleantech för tillväxt inom Energi- och Miljöteknik i Fyrbodal och Västra Götalandsregionen

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Energimyndigheten. Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen

Energimyndigheten. Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen Energimyndigheten Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen Energimyndighetens uppdrag: Att arbeta för ett tryggt,

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Undrar du hur du kan söka medel för att utveckla en ny eller befintlig vara eller tjänst? Vill du veta hur du kan söka medel för att vidareutveckla

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H.

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. SWElife SIO Folksjukdomar Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius Uppdraget 1. Identifiera lösning som väsentligt ökar möjligheterna

Läs mer

Nationella och regionala klusterprofiler

Nationella och regionala klusterprofiler Nationella och regionala klusterprofiler Företag inom bioteknik, läkemedel och medicinsk teknik i Sverige 2004 Arbetsmaterial 04 12 29 VINNOVA Analys VA 2005:2 BioMedley Denna redovisning är utformad som

Läs mer

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges regionala innovationsmiljöer Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Nyttja SISP- medlemmarnas

Läs mer

Yttrande över betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64, från Göteborgs universitet

Yttrande över betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64, från Göteborgs universitet Institutet för innovation och samhällsförändring YTTRANDE 1 / 5 2015-09-14 dnr VR 2015/73 Näringsdeparementet Enheten för Kapitalförsörjning Henrik Levin Ert Dnr:N2015/4705/KF Yttrande över betänkandet

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

Swedish Incubators & Science Parks

Swedish Incubators & Science Parks Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges inkubatorer och science parks Inspel angående svensk inkubationsverksamhet Sveriges inkubatorer är kärnprocesser både

Läs mer

Stöd till utvecklingsprojekt i akademiska forskningsmiljöer innan företag bildas Tema

Stöd till utvecklingsprojekt i akademiska forskningsmiljöer innan företag bildas Tema Bilaga 1 Stöd till utvecklingsprojekt i akademiska forskningsmiljöer innan företag bildas Tema Läkemedel, bioteknik och medicinsk teknik Syfte Att förstärka det nationella systemet för verifieringsstöd

Läs mer

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag ALMI INVEST Kompetens och kapital för tillväxt i bolag Pär Nordström Investerings ansvarig Såddkapital Almi-koncernen i siffor Kontor på 40 orter Över 500 medarbetare. Drygt 350 portföljbolag 3 331 lån

Läs mer

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt En regions och en nations långsiktiga l utveckling avgörs av förmf rmågan att attrahera, behålla och utveckla människor. Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

FÖRSTA KVARTALET 2011

FÖRSTA KVARTALET 2011 Analys av riskkapitalmarknaden FÖRSTA KVARTALET 211 Med kommentarer till investeringar, avyttringar och kapitalanskaffning samt sex diagram. 2 FÖRSTA KVARTALET 211 Riskkapitalbranschen skiftar fokus från

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst.

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. 2012-08-16 Utlysning 2012 Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. En utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Internationella förebilder - så här bör Sverige organisera det statliga riskkapitalet

Internationella förebilder - så här bör Sverige organisera det statliga riskkapitalet Internationella förebilder - så här bör Sverige organisera det statliga riskkapitalet SWElifes förslag till finansiering av utveckling av LS bolag i tidig fas 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius

Läs mer

Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014

Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer 2014-10-02 RS140392 HANDLÄGGARE Lena Johansson, utvecklingsledare Näringsliv Tel: 0722-162387 Regionstyrelsen Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Finansiering och rådgivning Riskkapital (expansion)

Läs mer

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt.

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt. Datum vår referens 2015-09-07 Håkan Eriksson Näringsdepartementet Enheten för kapitalförsörjning Att: Henrik Levin 103 33 Stockholm Remissvar Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet

Läs mer

Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn

Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn Riskvilligt kapital statens roll Del I Estrad, 13 februari 2014 Varför viktigt att prata om statens roll som riskfinansiär nu? Vilka frågor behöver

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Entreprenörskap och innovativt företagande Aktiviteterna skall bidra till att skapa

Läs mer

Stödsystemets aktörer

Stödsystemets aktörer Stödsystemets aktörer Agenda Varför stöd och vad är det? Aktörer i närheten Mjukt stöd - teknikparker, inkubatorer etc Hårt stöd - olika slags pengar Varför kan nystartade företag behöva stöd? Innovativa

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering 1 Innehåll Bröllop mellan Innovationsbron och Almi Innovationsbrons uppdrag och strategi Almis uppdrag och nya innovationsstrategin Möjligheter

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Syfte Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader

Läs mer

2010-09-15. Rev 2010-09-23. Utlysning. VINN NU 2010 höst. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU

2010-09-15. Rev 2010-09-23. Utlysning. VINN NU 2010 höst. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU Rev 2010-09-23 Utlysning 2010 höst Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU även med målgruppen UNGA 18-30 år i teamet en utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen

Läs mer

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar Riskkapital Agenda Bakgrund och vad vi gör Utfall/status nationellt och regionalt Erfarenheter och utmaningar Vad vi gör - Riskkapital som finansieringsform Investering i Eget Kapital, vanligtvis aktier

Läs mer

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms Ekon Dr Anna Söderblom Handelshögskolan i Stockholm Definition Venture Capital Definition riskkapital Riskkapital

Läs mer

Innovationssystem för alla? Kent Mrozek, Licensieringsansvarig

Innovationssystem för alla? Kent Mrozek, Licensieringsansvarig Innovationssystem för alla? Kent Mrozek, Licensieringsansvarig LTU Business AB är en regional huvudaktör för innovation och tillväxt. Vi främjar samverkan mellan Luleå tekniska universitet, näringsliv

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF EUSMESupport2020 Öka svensk medverkan från SMF i Horizon2020 och Eurostars Kostnadsfri rådgivning

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

ABI Strategi 2014. Upprättad: 2011-12-14 Ändrad: 2012-05-16 2013-08-15

ABI Strategi 2014. Upprättad: 2011-12-14 Ändrad: 2012-05-16 2013-08-15 ABI Strategi 2014 Upprättad: 2011-12-14 Ändrad: 2012-05-16 2013-08-15 2 (13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 2. Vision... 3 3. Affärsidé... 3 4. Kunder och medlemsföretag... 4 5. Framgångsfaktorer...

Läs mer

Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se. Bild 1

Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se. Bild 1 VINNOVAssatsningar för små och medelstora företag Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se Bild 1 VINNOVA utvecklar Sveriges innovations- kraft för hållbar tillväxt Bild 2 Nationella Samverkansprogram SMF

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 2 5 Nio program i Sverige Åtta regionala strukturfondsprogram Ett nationellt regionalfondsprogram 23 Fyra Insatsområden 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och

Läs mer

(SOU 2008:121) N2008/8770/ENT

(SOU 2008:121) N2008/8770/ENT Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr: V-2008-0959 Doss 22 2009-03-09 Betänkandet Innovationer och företagande Sveriges framtid (SOU 2008:121) N2008/8770/ENT Inledning Utredaren har haft uppdraget

Läs mer

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms Ekon Dr Anna Söderblom Handelshögskolan i Stockholm Finansieringskällor för småföretag Nystartade företags

Läs mer

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt 1(5) Datum Diarienummer 2011-01-25 013-2010-4840 Dokumenttyp REMISSVAR Enheten för främjande och EU:s inre marknad Utrikesdepartementet Fredsgatan 6 103 39 STOCKHOLM Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende

Läs mer

VINN Verifiering höst 2015

VINN Verifiering höst 2015 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-06-16 2013-05653 Reviderad VINN Verifiering höst 2015 VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS Post: VINNOVA, SE-101 58

Läs mer

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Näringsdepartementet Tillväxtverket 310 anställda Budget ca. 4000 miljoner SEK (Inklusive regionala fonden) VINNOVA (Verket för innovationssystem) 200 anställda

Läs mer

Läget i följeforskningen, översyn av utvärderingsplanen?

Läget i följeforskningen, översyn av utvärderingsplanen? Läget i följeforskningen, översyn av utvärderingsplanen? Göran Brulin, ansvarig för lärande utvärdering och följeforskning i de regionala strukturfondsprogrammen 1 Sammanfattning av arbetet hittills: Följeforskning

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

Formellt Venture Capital. Anders Isaksson Handelshögskolan vid Umeå universitet anders.isaksson@usbe.umu.se

Formellt Venture Capital. Anders Isaksson Handelshögskolan vid Umeå universitet anders.isaksson@usbe.umu.se Formellt Venture Capital Anders Isaksson Handelshögskolan vid Umeå universitet anders.isaksson@usbe.umu.se Tillväxtföretagets finansieringskedja Hög risk Risk för investeraren Entreprenören Riskkapital

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *)

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *) 2013-08-08 Delårsrapport januari - juni 2013 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena materialprocess-, produktionsteknik samt produktframtagning.

Läs mer

Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system

Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system Motala en del av östgötaregionen 42 000 invånare Medarbetare Drygt 3600 medarbetare Bred kompetens inom exempelvis: skola omsorg kultur bibliotek

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag 1 Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft 2 SÄRSKILDA MÅL 3 Entreprenörskap 4

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

Hur utvärderar man innovativa miljöer? En strategi för strategiskt lärande i VINNVÄXT-programmet. Göran Andersson

Hur utvärderar man innovativa miljöer? En strategi för strategiskt lärande i VINNVÄXT-programmet. Göran Andersson Hur utvärderar man innovativa miljöer? En strategi för strategiskt lärande i VINNVÄXT-programmet Göran Andersson Två grundstenar Effeklogik för programmet Utvärdering, Uppföljning och Processtöd hänger

Läs mer

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

Moving Media. Southern Sweden. En kreativ upplevelseindustri med fötterna i framtiden

Moving Media. Southern Sweden. En kreativ upplevelseindustri med fötterna i framtiden Moving Media Southern Sweden En kreativ upplevelseindustri med fötterna i framtiden Karin Johansson-Mex Utveckligssamordnare för film och rörlig bild Näringslivsutveckling Region Skåne Karin.mex@skane.se

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

Innovation enligt vår definition. Ny kunskap blir till nytta och handling

Innovation enligt vår definition. Ny kunskap blir till nytta och handling Innovation enligt vår definition Ny kunskap blir till nytta och handling Ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla Samverkan Vi har som mål att genom bred

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Stöd till nationell individrörlighet för innovation UTLYSNING 1 (6) Datum [ÖPPNINGSDATUM_ ANS_OMG1] Reviderad [Datum för revidering] Diarienummer [DIARIENUMMER] Stöd till nationell individrörlighet för innovation En utlysning inom programmet Personrörlighet

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Forska&Väx Program som främjar forskning, utveckling och innovation hos små och medelstora företag

Forska&Väx Program som främjar forskning, utveckling och innovation hos små och medelstora företag Forska&Väx Program som främjar forskning, utveckling och innovation hos små och medelstora företag VINNOVA INFORMATION VI 2007:01 Växa genom forskning Forska&Väx-programmet riktar sig till små och medelstora

Läs mer

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet Långsiktighet och målmedvetenhet Boråspusslet Nyckeltal 106 000 INVÅNARE 12 000 FÖRETAG 1/3 INTERNATIONELL MARKNAD 54 % AV ALL TEXTIL PASSERAR BORÅS >750 000 m² YTOR FÖR LOGISTIK CENTRUM FÖR E-HANDEL 1

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se

Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se Ibland är det avgörande med rätt partner. Vi heter det vi är: Inkubatorn i Borås. En partner för dig som vill utveckla idéer och

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762

ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762 Plats för länsstyrelsens ankomststämpel ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762 Sökande Organisationsnr/Personnr Utdelningsadress Postnummer

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Hållbar uppvärmning med värmepumpar

Hållbar uppvärmning med värmepumpar Hållbar uppvärmning med värmepumpar EFFSYS+ FoU - program för Resurseffektiva Kyl- och Värmepumpssystem Den 26 oktober 2010 Emina Pasic, Energimyndigheten Mål för energipolitiken EU och den svenska riksdagen

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Företagsfrämjande på lika villkor

Företagsfrämjande på lika villkor Företagsfrämjande på lika villkor Jenny Idebro 30 september 2014, Stockholm Twitter: #kvinnftg 1 I absoluta tal beviljades mäns företag 1.431 miljarder kronor i företagsstöd under 2009 2011. Kvinnors företag

Läs mer

Skriv din titel här Pär Johansson Affärsområdeschef Kommersialisering

Skriv din titel här Pär Johansson Affärsområdeschef Kommersialisering LTU s proaktiva metoder mer än dubblerar idéinflödet! Skriv din titel här Pär Johansson Skriv din titel här Affärsområdeschef Kommersialisering The University our USP World class in developing succesful

Läs mer

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Christer Christensen Regional Tillväxt Näringsdepartementet Jobb och konkurrenskraft Sverige i topp i många mätningar

Läs mer

FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE. Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson

FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE. Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson Bakgrund Partner i Theia Investment AB, 2006 - Internationella ekonomlinjen; Linköpings Universitet 1980-1984 Entreprenör

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Sammanfattning. Mitt uppdrag

Sammanfattning. Mitt uppdrag Sammanfattning Mitt uppdrag Enligt direktiven (2007:169), bilaga 1, ska jag göra en översyn av de statliga finansieringsinsatserna för nya, små och medelstora företag (SME-företag). Jag ska analysera hur

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Cirkulärnr: 1998:167 Diarienr: 1998/2622 Handläggare: Bodil Almgren Sektion/Enhet: Arbetsmarknads- och Näringslivsutveckling Datum: 1998-10-27

Cirkulärnr: 1998:167 Diarienr: 1998/2622 Handläggare: Bodil Almgren Sektion/Enhet: Arbetsmarknads- och Näringslivsutveckling Datum: 1998-10-27 Cirkulärnr: 1998:167 Diarienr: 1998/2622 Handläggare: Bodil Almgren Sektion/Enhet: Arbetsmarknads- och Näringslivsutveckling Datum: 1998-10-27 Mottagare: Kommunstyrelsen Näringslivsenheten Rubrik: Budgetproposition

Läs mer

Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009

Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009 Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009 2 Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? 1. Skåne, det självklara valet 2. Vi hjälper er med etablering 3. Ni får tillgång

Läs mer

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Riskkapital Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Lite om ALMI INVEST Vårt investeringsfokus Life Science, varför

Läs mer

SU Innovation är ett dotterbolag till Stockholms universitets Holding AB. Vår uppgift är att stödja forskare vid Stockholms universitet som har

SU Innovation är ett dotterbolag till Stockholms universitets Holding AB. Vår uppgift är att stödja forskare vid Stockholms universitet som har Programvara, IT, datorgrafik, Tjänste Entreprenör/Startups Konsult Affärsutveckling, Internationaliering, Finansiering Affärsområdeschef IT/Tjänster Exportrådet (x2) Svensk-Norsk Industrifond - Oslo Riskkapital

Läs mer

Utvärderingsrapporter 2012:01 Regional utveckling. Följeforskning såddlån, slutrapport Följeforskningen är genomförd av Sweco Eurofuturs AB

Utvärderingsrapporter 2012:01 Regional utveckling. Följeforskning såddlån, slutrapport Följeforskningen är genomförd av Sweco Eurofuturs AB Utvärderingsrapporter 2012:01 Regional utveckling Följeforskning såddlån, slutrapport Följeforskningen är genomförd av Sweco Eurofuturs AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 Tidigare

Läs mer

Kvinnors företagande & tillgång till offentlig finansiering

Kvinnors företagande & tillgång till offentlig finansiering Kvinnors företagande & tillgång till offentlig finansiering Hur snacket går & vem som får pengarna Jeaneth Johansson & Malin Malmström Vem är innovatör/entreprenör Sociala konstruktioner Konstruktioner

Läs mer