FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond"

Transkript

1 FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond Uppbyggnad av en såddkapital- och en riskkapitalfond med inriktning mot Cleantech för tillväxt inom Energi- och Miljöteknik i Fyrbodal och Västra Götalandsregionen Olof Halbert Konsult Olof Halbert AB Trollhättan

2 Rapporten är utgiven av Innovatum Teknikpark Textförfattare: Olof Halbert Utgåva: 01.00, 30 November 2009 Foton och illustrationer: 2

3 SAMMANFATTNING Under 2008 tog Innovatum Teknikpark fram ett förslag inom riskkapitalområdet med inriktning mot energi- och miljöteknik, Cleantech. I rapporten ges en kort beskrivning av det finansieringsbehov som finns i samband med att ny verksamhet skall utvecklas och starta. Rapporten pekar på bristen på finansiering främst i samband med att nya produkter/företag skall slutföra teknik-/konceptutvecklingen och inleda den kommersiella verksamheten. Innovatums förslag omfattar två fonder; en s.k. såddfond som kommer att komplettera finansieringsbehovet i utvecklingsfaserna och en riskkapitalfond som medverkar i finansieringen i samband med uppstart och tidiga expansionsfaser. En central del i konceptet är Innovatums kärnverksamhet i form av teknikoch affärsutveckling. Det projektflöde som skapas och vidareutvecklas av Innovatum kommer att vara en viktig del av fondernas arbete och möjligheter. Slutrapporten har nu skickats till svenska och europeiska intressenter som tidigare uttalat sitt intresse för riskkapitalkonceptet. Innovatum bedömer att uppbyggnad av riskkapital enligt rapportens modell kommer att stärka innovations- och företagsutvecklingen i Västra Götaland för att medverka till industriell förnyelse och tillväxt. 3

4 4

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund Riskkapital i tidiga utvecklingsfaser Innovatums förslag Arbetsmetod Struktur Inriktning Fortsatt arbete Innovatums bedömning

6 6

7 1 Bakgrund 2008 gjorde Innovatum AB en inledande förstudie på temat Tidigt riskkapital inom Energi- och Miljöteknik, CleanTech. Den första rapporten resulterade i att konceptet kunde presenteras för några möjliga intressenter i Sverige och Europa. Efter de positiva signaler som kom, beslöt Innovatum att fördjupa analysen och att ta fram en komplett förstudie. För arbetet erhöll Innovatum s.k. förstudiemedel från Kommunalförbundet Fyrbodal. Arbetet har utförts under hösten 2009 av Konsult Olof Halbert AB för Innovatum AB:s räkning. 2 Riskkapital i tidiga utvecklingsfaser Innovatum - med ett av sina fokusområden inom energi- och miljöteknik - är en av flera utvecklingsinstitut som har erfarenhet av den s.k. riskkapitalsvackan; ett kapitalbristområde som ofta innebär att också de mest lovvärda innovationerna och affärsprojekten försenas i sitt fortsatta utvecklingsarbete och i marknadsetableringen. Med riskkapitalsvackan menas det glapp som finns mellan olika typer av (till stor del) offentlig stöd- eller villkorsfinansiering i tidiga utvecklingsfaser och den utvecklingsetapp där det privata risk- och lånekapitalet skall ta vid. Relative availability to capital Financial gap Contributions and Equity and/or commercial Conditional credits credits Pre seed/seed Start up Expansion Phase I Västra Götaland (och Sverige generellt sett) erbjuds innovatörer och kunskapsbaserade småföretag ganska goda möjligheter till kunskapsstöd och finansiering i de utvecklingsetapper som benämns förstudie-, försådd- och såddfasen, dvs. tidiga utvecklingsfaser. Men, ett allt för vanligt problem är att nystartade kunskapsföretag inte får åtkomst till kapital som behövs i de följande utvecklingsfaserna, då t ex produktionskapacitet och management byggs upp och marknadsinvesteringarna inleds. När ett kunskapsbolag misslyckas med den fortsatta finansieringen, då kan man t o m befara att de offentliga satsningarna som gjorts är bortkastade. En annan dimension är att ägaren/ledningen i ett bolag måste fokusera på att lösa sin finansiering dag-för-dag istället för att koncentrera sig på att utveckla teknik och affärer. 7

8 Riskvilligt kapital i dessa utvecklingsfaser räcker inte alltid - Kapital måste kombineras med reell förmåga att tillföra kunskap och nätverk. Sammantaget innebär bristen på riskvilligt kapital i den fas då ett kunskapsbolag skall inleda de kommersiella aktiviteterna att VG Regionen och Sverige går miste om en mycket stor tillväxtpotential som leder till utveckling och förnyelse av näringslivet. 3 Innovatums förslag 3.1 Arbetsmetod Beslutet att genomföra Förstudien togs efter att de företag/institutioner som tog del av den inledande förstudien meddelat sitt fortsatta intresse att medverka. Diskussioner och möten efter den inledande förstudien resulterade i att några övergripande ändringar gjordes i upplägget. I förstudien har Innovatum också engagerat extern specialist som tidigare medverkat i uppbyggnad av riskkapitalfonder som i vissa delar överensstämmer med Innovatums förslag. Slutligen så har kartläggningar av regionala och nationella stöd-/finansieringsformer skett. Den förstudie som nu finns framtagen innehåller ett antal öppna frågeställningar med avsikten att dessa skall klarläggas i ett fortsatt arbete tillsammans med riskkapitalfondens delägare. 3.2 Struktur Innovatums förslag innebär att två skilda fonder byggs upp; En såddkapitalfond som finansierar utvecklingsprojekt/kunskapsföretag i försådd- och såddfasen. Denna såddkapitalfond avses bli finansierad till största del med offentlig finansiering. Innovatum skall ha det s.k. managementansvaret för fonden, dess investeringar och uppföljning av investeringarna. På så sätt erhålls en stark koppling mellan Innovatums uppgift att arbeta med teknik-, projekt- och affärsutveckling (genom Projektarenan och med Innovatum Inkubator som ett av de operativa verktygen). Kopplingen till Innovatums kärnverksamhet skall innebära att ett bättre projekturval kan ske och det finns ett uppbyggt system för att medverka i vidareutveckling och stöd i olika former. Förslaget innebär att en Såddkapitalfond I bildas med ett kapital på 10 Mkr. Riskprofilen blir relativt hög och kapitalet torde räcka till projektinvesteringar. Vi ser att investeringar genom Såddkapitalfonden kommer att skapa en s.k. hävstång och de bra utvecklingsprojekten skall kunna tillföras mer, ofta nödvändigt, kapital. Såddkapitalfonden arbetar per definition med relativt korta tidsperspektiv, kanske 6 18 månader. En riskkapitalfond med huvuduppgift att engagera sig investeringsmässigt i den senare delen av såddfasen, i samband med start av verksamheten (startupfasen) och i den tidiga expansionsfasen. Riskkapitalfonden skall vara en fristående juridisk enhet med delägare/finansiärer från svenska och europeiska privata och offentliga finansiärer. Projektflödet, s.k. Deal-flow, kommer sannolikt till del att komma genom de projekt som Innovatum tidigare stött kunskapsmässigt och genom investering av såddkapitalfonden. 8

9 Även om riskkapitalfonden skall vara fristående ger rapporten flera förslag på konkreta samarbetsområden med Innovatum och dess nätverk. Innovatum bör ingå som en mindre delägare. Riskkapitalfonden bör kapitaliseras med mellan 100 och 200 Mkr. Det högre beloppet bör eftersträvas för att riskkapitalfonden skall kunna bära en rimlig och kvalificerad management och får tillräcklig styrka och uthållighet. Riskkapitalfonden skall göra sedvanliga utvärderingar av de investeringsförslag som den ställs inför och skall, normalt, engagera sig i portföljbolagen främst genom styrelserepresentation, men också genom att personer i riskkapitalfondens operativa nätverk engageras. Riskkapitalfonden skall maximalt ansvara för 49 % av ett fastställt finansieringsbehov, dock minst 3 och maximalt ca 10 Mkr. Av riskkapitalfondens kapital skall en del förbli oinvesterat för att täcka risker och behov av följdinvesteringar. Riskprofilen i de avsedda utvecklingsfaserna kommer att vara ganska hög, men en riskminskning skall ske genom väl utvalda projekt där Innovatums engagemang i utvecklingsarbetet innebär att riskerna både är identifierade och att fortsatta insatser minskar genom ett professionellt medföljaransvar. Riskkapitalfonden skall eftersträva en avkastning på sitt kapital som skall garantera uthållighet och uppbyggnad av reserver. Tidshorisonten för en enskild investering i ett portföljbolag kommer att ligga i intervallet 4 7 år. Båda fonderna kommer att fungera i ett starkt samarbete med andra offentliga och privata finansiärer i regionen. Detta är nödvändigt för att på ett rimligt sätt försäkra sig om att såddkapital- /riskkapitalfondens satsning kommer att kompletteras med det kapital som dessa båda fonder genom sitt regelverk inte investerar. Förstudien innehåller konkreta förslag på hur det operativa samarbetet med andra finansiärer skall fungera. 3.3 Inriktning Den inledande förstudien hade en tydlig inriktning mot det s.k. CleanTechområdet. Även den nu genomförda förstudien pekar ut detta område som högintressant och som ett område där tillgången till riskkapital i olika utvecklingsfaser sannolikt är mer begränsat jämfört med andra områden. Sådd- och riskkapitalfonden kommer sannolikt att fokusera på CleanTech, men investeringar i andra områden kan inte uteslutas. Ett sätt kan vara att ha en bredd när området CleanTech definieras. 9

10 4 Fortsatt arbete Förstudien kommer att användas för fortsatt dialog med de privata/offentliga aktörerna i Sverige och Europa som har ett uttalat intresse av konceptet. Arbetet kommer att behöva intensifieras för att leda fram till ett konkret beslutsunderlag för intressenterna. I arbetet kommer Innovatum att behöva engagera operativ projektledning och externa specialister. Den nu utformade förstudien kommer under december, 2009 att skickas ut till intressenterna och under det första kvartalet 2010 räknar Innovatum med att besked har kommit från dessa intressenter om de är beredda att gå vidare eller ej. Förstudierapporten skall också användas för kontakt med några tillkommande möjliga intressenter. 5 Innovatums bedömning Arbetet med såddkapital- och riskkapitalfonden har pågått under en tid och Innovatum ser alltmer det stora behovet att bygga upp denna finansiella struktur. Fonderna kommer att verka i utvecklingsfaser där det finns en uttalad knapphet på riskvilligt kapital (eftersom riskerna är höga och med en relativ avsaknad av riskkapitalaktörer i Västra Götalandregionen). En integration mellan Innovatums kärnverksamhet och fondernas finansieringsmöjlighet kommer definitivt att stärka den regionala utvecklingen. Vidare kommer fonderna att attrahera tillkommande risk- och lånekapital som kompletterar sådd- och riskkapitalfonden vilket kommer att innebära att den allmänna riskkapitalstrukturen i Västra Götalandsregionen förstärks. Det fortsatta arbetet kommer att ha en hög prioritet för Innovatum AB. 10

11 11

12

103 33 Stockholm. Betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64

103 33 Stockholm. Betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64 ALMI... FÖRETAGSPARTNER 2015-09-14 N äringsdepartementet 103 33 Stockholm Er ref: N2015/4705/K.F Vår ref: Eva Sjöberg Betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64 Almi Företagspartner

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

Uppföljning av SamInvest

Uppföljning av SamInvest Uppföljning av SamInvest Intervjuundersökning bland samarbetspartners och portföljföretag 2007-06-19 Gun From Consult AB INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING... 2 2. SLUTSATSER... 3 3. ÖVERVÄGANDEN... 4 4. BAKGRUND...

Läs mer

Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland

Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland Stockholm 2013-12-18 Pär Lindquist, Daniel Hallencreutz Innehåll Innehåll... 2 1 Vårt uppdrag... 3 1.1 Metod... 3 1.2 Om enkäten... 3

Läs mer

Förhandsbedömning för stöd till finansieringsinstrument inom den Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 2020. Ålands landskapsregering 12.5.

Förhandsbedömning för stöd till finansieringsinstrument inom den Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 2020. Ålands landskapsregering 12.5. Bilaga 2 till N1015E10_12052015 Förhandsbedömning för stöd till finansieringsinstrument inom den Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 2020. Ålands landskapsregering 12.5.2015 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

SLUTRAPPORT UTVÄRDERING SÅDDFINANSIERING

SLUTRAPPORT UTVÄRDERING SÅDDFINANSIERING Avsedd för Regionförbundet i Kalmar län Dokumenttyp Rapport Datum Augusti 2009 SLUTRAPPORT UTVÄRDERING SÅDDFINANSIERING SLUTRAPPORT UTVÄRDERING SÅDDFINANSIERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Såddfinansiering

Läs mer

Regeringens skrivelse 2010/11:74

Regeringens skrivelse 2010/11:74 Regeringens skrivelse 2010/11:74 Redovisning av inriktningen av verksamheten hos Inlandsinnovation AB Skr. 2010/11:74 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 17 februari 2011

Läs mer

riksrevisionen granskar: offentliga finanser Statens insatser för riskkapitalförsörjning i senaste laget rir 2014:1

riksrevisionen granskar: offentliga finanser Statens insatser för riskkapitalförsörjning i senaste laget rir 2014:1 riksrevisionen granskar: offentliga finanser Statens insatser för riskkapitalförsörjning i senaste laget rir 2014:1 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Affärsänglar och andra tidiga investerare. Några råd på vägen för tillväxtentreprenörer

Affärsänglar och andra tidiga investerare. Några råd på vägen för tillväxtentreprenörer Affärsänglar och andra tidiga investerare Några råd på vägen för tillväxtentreprenörer 1 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan* En praktisk handledning. Andra, omarbetade

Läs mer

Innovationssystemet i Västra Götaland

Innovationssystemet i Västra Götaland RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2008:02 Innovationssystemet i Västra Götaland En analys av utbud och efterfrågan Innehåll FÖRORD... 3 SAMMANFATTNING... 4 1 INLEDNING... 7 UPPDRAGET... 7 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Kapitalförsörjningen i små och medelstora företag

Kapitalförsörjningen i små och medelstora företag Working paper/pm 2011:32 Kapitalförsörjningen i små och medelstora företag En inventering av statistik över riskkapitalmarknaden Tillväxtanalys har fått i uppdrag att analysera kapitalförsörjningssituationen

Läs mer

Affärsängelnätverk och investeringar

Affärsängelnätverk och investeringar Affärsängelnätverk och investeringar Näringslivets forskningsinstitut Av Michel Elmoznino Laufer, Lillemor Svensson, Karl Wennberg och Henrik Berglund Förord Rapporten ingår i projektet Financing of Innovations.

Läs mer

Projektet Strängnäs Växer

Projektet Strängnäs Växer Utvärderingsrapport av : Projektet Strängnäs Växer European Minds Utvärderare: John Gunnarsson www.europeanminds.se INNEHÅLL KAP 1. Sammanfattning 3 KAP 2. Bakgrund till projektet 4 KAP 3. Utvärderarens

Läs mer

Till statsrådet och chefen för Näringsdepartementet

Till statsrådet och chefen för Näringsdepartementet Till statsrådet och chefen för Näringsdepartementet Genom beslut den 22 november 2001 bemyndigade regeringen chefen för Näringsdepartementet att tillkalla en särskild utredare för att, efter samråd med

Läs mer

VÄGVAL UPPSALA. Finansiering av tillväxtbolag. Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande

VÄGVAL UPPSALA. Finansiering av tillväxtbolag. Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande VÄGVAL UPPSALA 2 Finansiering av tillväxtbolag Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande finansiering av tillväxtföretag INNEHÅLL Bakgrund och sammanfattning 3 En

Läs mer

Movexum regional företagsinkubator Gävleborg

Movexum regional företagsinkubator Gävleborg Fördjupad projektbeskrivning Movexum regional företagsinkubator Gävleborg Fas 2 2011-07-01 -- 2013-12-31 Bilaga till ansökan om regionala projektmedel hos Region Gävleborg 2011-2013 Innehåll 1. Sammanfattande

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Svenska riskkapitalfonder. avkastning än börsen sid 22

ÅRSRAPPORT. Svenska riskkapitalfonder. avkastning än börsen sid 22 2011 ÅRSRAPPORT Svenska riskkapitalfonder skapar högre avkastning än börsen sid 22 SVCA verkar för bättre förutsättningar för privata investerare och entreprenörer sid 3 Innehållsförteckning 3 SVCA verkar

Läs mer

Utveckla besöksintresset för energi- och miljöteknik "[Ev underrubrik/beskrivning]" Helena Bredin Innovatum Teknikpark Trollhättan 2009-12-09

Utveckla besöksintresset för energi- och miljöteknik [Ev underrubrik/beskrivning] Helena Bredin Innovatum Teknikpark Trollhättan 2009-12-09 FÖRSTUDIETRAPPORT Utveckla besöksintresset för energi- och miljöteknik "[Ev underrubrik/beskrivning]" Helena Bredin Innovatum Teknikpark Trollhättan 2009-12-09 Rapporten är utgiven av Innovatum Teknikpark

Läs mer

Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd

Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd 30 november 2010 Titel: Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd Redovisning av uppdrag i BKN:s regleringsbrev

Läs mer

Riskkapitalbolagens aktiviteter och fi nansiering i tidiga skeden 2007KVARTAL 1

Riskkapitalbolagens aktiviteter och fi nansiering i tidiga skeden 2007KVARTAL 1 R 2007:14 Riskkapitalbolagens aktiviteter och fi nansiering i tidiga skeden 2007KVARTAL 1 KVARTAL 2 KVARTAL 3 KVARTAL 4 Riskkapitalbolagens aktiviteter och finansiering i tidiga skeden Första kvartalet

Läs mer

Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 2012-06-15

Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 2012-06-15 Strukturfondspartnerskapet Dagordning 1(1) i Västsverige 212-6-1 Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 212-6-15 1. Sammanträdets öppnande, med upprop 2. Godkännande av dagordning 3. Val av justerare

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

Guide till såddinvesteringsverksamhet. Projektet Svensk Tillväxtsådd

Guide till såddinvesteringsverksamhet. Projektet Svensk Tillväxtsådd Guide till såddinvesteringsverksamhet Projektet Svensk Tillväxtsådd 1 Innehåll Inledning... 4 1. Bakgrund... 4 1.1. Syfte... 4 1.2. Generella erfarenheter... 5 1.2.1. Behovet av finansiering i tidiga skeden...

Läs mer

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Bilaga till Nuteks

Läs mer

Kapital för landsbygdsföretagare

Kapital för landsbygdsföretagare Kapital för landsbygdsföretagare Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Årg. 142 Nr 4 År 2003 1TIDSKRIFT Ansvarig utgivare: Akademiens sekreterare och VD: Bruno Nilsson Redaktör: Gunilla Agerlid 2 Kapital

Läs mer

Företagarnas finansieringsrapport 2015

Företagarnas finansieringsrapport 2015 SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING Företagarnas finansieringsrapport 2015 Mars 2015 januari 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Företagarna föreslår:... 4 Bakgrund - svårare att få finansiering...

Läs mer

Innovationsslussar- Nya samverkansmiljöer och. kommersialisering av innovationer inom hälso- och sjukvården

Innovationsslussar- Nya samverkansmiljöer och. kommersialisering av innovationer inom hälso- och sjukvården 1 (13) Elisabet Nielsen, 08/473 3107 2014-07-03 Elisabet.Nielsen@VINNOVA.se 2008-04049 N2008/7291/FIN Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Innovationsslussar- Nya samverkansmiljöer och kommersialisering

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer