PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar"

Transkript

1 PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg VINNOVA Rapport VR 2001:2

2 TITEL(svensk): PIRATE - EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar. Svenska delen. TITLE(English): PIRATE Promoting Interchange Rationale, Accessibility & Transfer Efficiency. Focus on the Swedish Interchanges Lund C and Vellinge Ängar. The Swedish Part. FÖRFATTARE/AUTHOR: Petra Carlson, Lena Fredriksson, Jan Hammarström, P G Andersson, Christer Ljungberg SERIE/SERIES: VINNOVA Rapport VR 2001:2 (Trivector rapport 2000:56) ISBN ISSN PUBLICERINGSDATUM/DATE PUBLISHED: 2001/03 UTGIVARE/PUBLISHER: VINNOVA Verket för Innovationssystem/The Swedish Agency of Innovation Systems, Stockholm VINNOVA DIARIENR/RECORD NO: 2001/03150 (KFB ) REFERAT (syfte, metod, resultat): Under åren 1998 och 1999 medverkade Trivector Traffic AB i EU-projektet PIRATE inom EU kommissionens 4:e ramprogram. Förkortningen PIRATE står för Promoting Interchange Rationale, Accessibility and Transfer Efficiency. Syftet med projektet var att utveckla en utvärderingsmetod som kan användas till att analysera hur olika användargrupper av bytespunkter värderar olika aspekter i samband med bytespunkter och belysa skillnaderna mellan grupperna. Grupperna är indelade i planerare, anställda, resenärer och icke-resenärer. Framförallt är målet att öka planerares och anställdas kunskap om resenärers och icke-resenärers värderingar, för att därigenom kunna öka kollektivtrafikresandet. Utvärderingsmetoden användes därefter på ett antal studieobjekt i Europa. I Sverige valdes Lunds Central och motorvägshållplatsen Vellinge Ängar ut. Rapporten innehåller en beskrivning av resultaten med fokus på de två svenska studieobjekten. De genomgående viktigaste frågorna/aspekterna för alla grupper handlar om social trygghet och information. Både de tillfrågade på Lund C och Vellinge Ängar betonar vikten av skydd mot stöld och vandalism och säkerhet, samt bra information om trafiken. De tillfrågade på de båda bytespunkterna (i synnerhet på Vellinge Ängar) är i de flesta fall inte nöjda med dagens situation i dessa frågor. ABSTRACT (aim, method, results): In the years 1998 and 1999 Trivector Traffic AB participated in the EU project PIRATE within the 4 th RTD Framework Programme of the European Commission. PIRATE stands for Promoting Interchange Rationale, Accessibility and Transfer Efficiency. The main aim of the project was to develop an evaluation methodology, which can be used to assess the attitude of different interchange user groups towards a range of interchange issues and identify dissimilarities between these groups. The groups are divided into decision-makers/planners, employees/operators, users and non-users. Above all the project wants to increase the planning experts and interchange employees knowledge of the attitudes of the users and non-users to be able to encourage use of public transport and deliver customer requirements. The methodology was used on a number of interchanges throughout Europe. In Sweden the methodology was used at the two interchanges Lund C and Vellinge Ängar. This report consists of the results focusing on these Swedish interchanges. The two most important issues for all groups were personal security and information. The interviewed at Lund C as well as the interviewed at Vellinge Ängar emphasize the importance of security and prevention of crime and also high quality travel information. Concerning these matters the interviewed at the two interchanges (in particular on Vellinge Ängar) are principally not satisfied with the present situation. I VINNOVAs Verket för innovationssystem - publikationsserier redovisar forskare, utredare och analytiker sina projekt. Publiceringen innebär inte att VINNOVA tar ställning till framförda åsikter, slutsatser och resultat. De flesta VINNOVA-publikationer finns att läsa eller ladda ner via VINNOVA The Swedish Agency for Innovation Systems - publications are published at

3 PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Rapport 2000:56

4 !""#$# %&&&'() "* +*,-.* /* ##* 0+1 #.234.""5'#23"# ".6 78& %&&7&7%9 14""2 Trivector Traffic AB Åldermansgatan Lund Tel Fax

5 !"#$%" % # &' %(( )( )*"*(((')(") * )( + (( (,') (( ( *(#*"**(), )#&"(-).(*"(((/((" 0")#((,")() ), &"! 1 23/ $4: ))4;<578 1 "%,)& =<578 (""))(+(* &"<"(<'(<-(<("&#2! &>4(*))8 &(<"( 4)(8?<& 4((,("8?<&!4)(8 &(<"( "#$% 4")8 -)<(" "&'( ) $*+<4)8 -)<&",4"8 "<-(!4)(8 -)<&"

6 %$%$-"-4(*,("8?(<(" 3)#(#.-)","<(" # -)<,=666

7 % *"!"#,) ))' )( )*" * (( )* ) ( ") * )( +(((,')(((*(#2"*(( *",')"%<+(("*"("< *<*%("<# *"**)),) (* ("< &< &" '(# )( ),'),%(),* * (,') ((( " * * %("# B, (' ) # &"(-).(*"(((/(("0") ),# )(,,'),(#?,*( (,*"#2(* *"4*%)*((%,* 8 (" 4* % )( 8# ' ) ( *"),') * (,(' ((((")#3)*((<*((< * *# $%(( * ( % ( *(()***"<% *")%((# ),*C)*"D, -). /((" 0" * +,')# ) "%<,)")**(* *(()*# $"*((%! 1 B) *%(("E 1 B) )- * ((" ) )((,')E ('**((3('#&((43 8(( )-(*(% (("#F((*(,'*

8 )'((,')#0((*,',,')# 2""""G%((")(, $# ((" -). /((" 0", ' %( ( *<, # 2 ((",,')*(((%") "#&((/(("0"*(("%" '%((#B**"*,%,(( )*<*%)('# /*%((((")(("") (*((")( ",)(,')#(*%(("*( ((,(*%((%(( /(("0"# -)."((%,*,')<*,%("((*"#/(("0"((% *,')***%#

9 0) $$ ( #/*E #################################### #=H% ################################ #:3%4)),8 #### = # "*" ###################################### ; 53 4, =#-).( ####################################### =#=/(("0" ##################################### 73!*$ :#((*########################################### : :#=)(%-)./(("0" ################# : :#:&(((((*") ################# I 83 $ #((*########################################### ; #=)(%-)./(("0" ################# ; #:&(((((*") ################# :3 & #((*########################################### 5#=)(%-)./(("0" ################# 5#:&(((((*") ################# =6 ;3 ( $ I#((*########################################### =: I#=)(%-)./(("0" ################# =: I#:&(((((*") ################# = 93, : ;#((*########################################### =5 ;#=)(%-)./(("0" ################# =5 ;#:&(((((*") ################# =I < #&(("((( ######################### = #=&(("((* #################### :6 #:&(("((*(( ######################## := # &(("((* ######################## ::

10 : 2=3 ( #-).( ##################################### :; 6#=/(("0" #################################### :!>?-$$**, 89 >01 $*

11 !"#$% % *"!"#,) ))' )( )*" * (( )* ) ( ") * )( +(((,')(((*(#2"*(( *",')"%<+(("*"("< *<*%("<# *"**)),)!-).4-)<&"8</(("0"4/(("<&"8<,')B( J 4, ("8<,') 4'(8,')3?4?<&8#)( ),'),%(),* * (,') ((( " * * %("# B, (' ) # &" ( * -).( *"((( /(("0")),#)(,,'),(# & '?,*( (,*"! 1 &*$4()8 *%)*((%,* 1 $4("8 *%)( ' ) ( *"),') * (,(' (( (( ")#3)*((<*((<* *#$%((*(%(*(() * * *"< % *" ) % ((#

12 ?, ( < ( ),(#,("%)<, )")4(8*(*4 8*(()*# ( ) * +, &"(+,')-)./((" 0")),#$%(("*C)*"D "%*# 2(("%! ()4)")8 )4*)8,'""", (' )((',()("%,%( ),**(,')((("* *%("4#8# K,*((# (- &'((" %( ()" ))" " "" ()"),= *()*",')# 2("")'("! (,') *((,') * * =

13 ()&"4-)./((" 0"8,()")#.+ 2 % ") (, (' (",')# -) /((" (" %(! "> & &A$" %("-) &A & $FA /*" & /((") %("/((" /*" " +.+ 2"),(,')# 2,(#/(("0"-).,")! ">,))% +)%,(( *( " *(('("" *((,)<,' *( )((( :

14 ! &'*")(("* "(,)*,')#$%(*("("(( )")<(("*,')-). /(("0"#)"*((" ()")#F((<() (("))"G(( )# / 2 * "), C*D# 2 ") )",')",%<'"# 3 ) " %,*"%*,(*# *)(-)/(("*( *,(( * %"< +# )% % (((# ++?%()((*("((") ((,')#2 )(*C""D),(("# 2* %( ")) ) < * (" )()*"(# /"),=#B*'"((")* ""*(((<%<#&(() ( 4(8 )" " " %#)))")(*) ')*"((*"))* # ("*((("%"""))# +("*C%,*-).(ED#(( *((#* )")(( ("<%,*<%( #'))"))(()"% )("%)"")(*(()# 2*%"))")(() )(*<,(%))),*("#

15 (&- 2")(*"()("((")% )#*)%,,')% (*")*#$%,') (:66*")56*# ((*((((""%("# ((" = )-)/(("%(! :* : * =5( ;6*(( -)(("(;;6*<*<I( 5:*((#? % /((" * I *< =6 *< (;*((#?():66*/((" 0"")*%("#$%/(("0"( "(*((((#?*(( *%***<)(((,))%# $%*(*(("<(<%#2),*(,'"*),) )((,')# 2)"("))"( "((*%((%,')# *((",'))"(* )(*(()((#( *((*# 9%%("")*<)())(" <(-)./(("0"L)I67 67 *# 2 "( "*" %(" ((#-).((((,%% ") M< # *,' (( *(((-).(4I=78#/(("0" *%(("),M4**I=7 8# *),-).((I 7/((" 0" (( ;;7 *< (( =:"# 5

16 ((. (,')#)( ()-)#2 "()*%(( ((*# (01. (('(%,')<"),%(#& +(* (((")((<C%D43 ('<8 (((")(( (((("(* (((()((*( (("((** )"2. &*""%< ('*(##3('# $%*(*(("*! 1 B) *%(("E 1 B))-*(("E (',*((*%(,) "(("(("*<()% *,')#&((438((/" K% ) % ) )( * ((((/"K%*#A)((3 *,*#F3*((*C"(((""D# 3%*<6#2(( ((/"K%**<6(""((% CD,'"#F+/",'" <:K% <*(( (,'"(""((#2*3 ((/"K%*%,%%"((* %,*"# /"%,'"(((5** %",'"#$%,",'":<5# I

17 )((',()("%,%( ),**(,')((("* *%("4#8# 0 " )(%() )( *% (* % ) ),') )L -). 4-)< &"8< /((" 0" 4/(("< &"8<,')B(J4,("8<,') 4'(8,')3?4?<&8# ()(,"4!,( D--D# %()(,"*(")* #2(,)"((,')L"4JM8<'(4,M8<((4M8,(((4M8#)("% '")<)(%"(*"),*(#F,")M)"-).< "((("(* %((",,(((#/(("0")" ")M<(((,'(((( *(# )))")%((((") (")<#(*'E ()(,*%*((((( *") 4# *< *((*8# ;

18

19 &.+ 2 (,),')&"#() <(6<(((),')# & 3 4 " -).( * **", "( "( #&(""-).%),'#&* *%&":5666""# %(",'(("<,)<+,(# '(",'"",%#*( '(%,*()# '(""*'(""#.'(""*, '(('"#,'""'(""< )"<<%,(*<,()'"#?("'%)"" < ( ",(,(%# $%) < ( "%,' (( ( *((%("# "*((%#*,'"" ))'N#*()"(((""*< ),("<,*<'("#")=# %)"-).(#

20 ! " # $%% &!"# $% &% ' '() #2/ K%("(""*" ((*(-).# ""G" *G" " 6 =666 ""4("8 =I ;66 "(,) =:I :;66 -(,) 5 :666 $('",) =5O; 5 -"*,) O: I6 6

21 && 5 /(("0"**"(((#?,) *""*((#*((,)() ((()"*()%/((")#)(((* ( ( "* " %,)(((?(%$(,#$((("*+,) ((?(%48#B(((,/((" ""# ")=#=,(/(("0"#!"! %*' +, ( '(",(,')#2,')"(# #2/ K%("(""*" ((*(/(("0"# ""G" *G" "(+,) 5: 6

22 =

23 ( " ( " *)(("*"%* "*((%"(%()*(! ((("G,) ((("*"(" "(% '(" (G(((,(" %("*G(*,( + 2 ")*'(((G,')4,M8" '("%#2 *! (('("()*(# "(( '%(( '(*((,('" "4JM8<,(4M8((,)4M8((,')((")*(((G,')# &,(#:)()%" ((G#$%((*"")(((((( (")")<() (# (&!3 4/ 5 (,%(")(-)./((" 0"# $%((,(' " * " % *,')**%")# 2()(%- "4!# :

24 3 4 2(("*-).'((,'(( (*(*"(("#2*((*(((% ))-).#2)'(( *!, )'((**, # -).*%"((((( /"K%**<('),'"")((,()#-).(")%,* '(")''#2*((' '("(*"")"* 4=#8<(,"((*)'(()# *"%*-).< *%<*,$)$$4$, A #-).'( ((*"#/**"#-).*'(""*'(#3"*% (( 6I!:6 =!:6< *" # ( '("" % * '(*(( " # 0 ",*((((/"K%4P8<'* ((*("("*# $B1 ))((((*((-).* *,1$B1#(-). ' " *(G*)#?" *')""(((** ()"#$%,)**'# C1*$B*$ -).**(%%(""(*"# ("%,*(*"" *"%"# 5 2(("*/(("0"'((4%) ((""((+8,,'(((*(*"(( "#2(()'((*!.1$-)?*/(("0"%*3* % * <6 * " * %((,')#/(("0"**)""

25 ((((,")()*"#2"(" ""# 2)*3*"*((* )1< ('**"*#/(("0" *"((((<* *"<)*")()*"%* ),'#, /(("0"**('("%*A,<(%(**(%#,%)*((((/"K%*( <*',%%,*'("# ("*/(("0"" "*<*,'%")( "(*" ((*("# 2 *, % "*#,$)$', A4 + /(("0"**'%,$) $,, '(,("# 3 )"*((:<6"*(('("Q/(("0" ("",)((( %(" )% *((# * * " ''""(((<(()*((#2*,( (,()<(<'(%(<,(%( *"#*(*,)((("" *%"*"""#,'1$-), 4 + /(("0"**((%4,L(( (("%*""*((,('""(%<,((('("#(((*%(",(*" %,,('"%%,*('"" "%(#2)((,)"(((("%,(%%*# 5

26 (( + / ++ (,'("((((")( *")4*<*((*8 "*((&% % & * # 3 4 -).(((((") "*((&% % ''%*.' # /%<&% % '.' < (")-).)(( "(((()'((L3(("(("% ")*<6#*'**,(# / < &% % ' < (((<*((")&*< " )" * % "# (C%*D%(("" *# K*"*((** -).(< '(,")43=<68#2 ")*((%<%)*"# 5 /(("0"(((((*") "*(( &% % ' '%* ' -& #/( ")/(("0")(("(( (()'((L3(("(("% ")*<6((#*'* *("#?,*/(("0"* '%(""*(("(%,(" 4,("8# ()'*"**# I

27 0 / 0 " / * )% * ',') (*" %((((#2)%"*((!,')(" N &,(#:)()%" ((G#$%((*"")(((((( (")")<() (# 0&!3 4/ 5 (,%(")(-)./((" 0"# $%((,(' " * " % *,')**%")# 2()(%- "4!# ((" * -). ' (( "*(( "" * "(( "# 2*(( * % ))-).# 5 2(("*/(("0"'(("*(( ""*"(("#2*((*((( %))/(("0"#**% 4, # )((( *,(*" ) *((,,'""(<=)<("%)(,(*"%# ;

28 0( + / ++ (,'("((((")( *")4*<*((*8 "*(( / * &' # 3 4 -). " % (((((") *<*((*# 5 &)(,"**/(("0" % * &' #")( *((**%**")L 3**%# /"*(( / '(((* *((")'(("(( (((N#2*(( ((*")#**(% #

29 6 7 // 6 " /*)%*'))",')#2)%"*(( (<( ( *,(), %" )(( %,"" (,('()'" )" &,(#:)()%" ((G#$%((*"")(((((( (")")<() (# 6&!3 4/ 5 (,%(")(-)./((" 0"# $%((,(' " * " % *,')**%")# 2()(%- "4!# ((" * -). ' (( %) ( 4< <,8 '(G,()'" * "(( "#2*((*(((%))-).# 2)'((*! -).'*'"((""((#? *%")"( (("#2(*((((%((#

30 5 2 ((" * /((" 0" ' " "*(())"*"((",')#2 '*")*%*%(! /((" 0" ' * * " ) ((((<*")(( *((#2"#B**((*((% )((#2"('("((((" %<("")=# /(("0""*%*(( " ((( * ( ( *,'((( *#0*%*"((""((( *'%)((("*%# /(("0") *"*(( % )(( )L 3 * * = # M **%)#%"*,(((*(",(*"# /(("0"*("* * ' "# &" * ' % ) /(("0"# 6( + / ++ 2"(((((") "*(( % #) )*((<(# 3 4 -).'(**)"*(" %*,')#(**% "(-).(43P8((((*< (*(% K*"*(('(") *("<*) "(*")'((# 5 (*"&% %** (*)'%"#( =6

31 %(("("(,* ((# 2*((/(("0"'*"",%* &- (((*('# 2) * *(( " % * ( )(/(("0"#2*((*,( *(<(((((,(#2 %(%# =

32 ==

33 8 8 " (*"*((,')#2)%"*((! )(() ( F"" %"()()%" ((G,')#$%((*"")(((( (((")")< ()(# 8&!3 4/ 5 (,%(")(-)./((" 0"# $%((,(' " * " % *,')**%")# 2()(%- "4!# ((" * -). ' (( "*(( *"(("#2(( )'((*! -)." $$14 1#)(*"((*((L 3*%#2,(,'( "%"(#-)(*(*) (# 2)**"((" $< +,(( #? * %,) *"# 5 2(("*/(("0"'(("*(( 4%)""8*"(("#2 )'((*! =:

34 */(("0"*%)(() 4((,M*8"*(( $$ A #&(((("%*#/(("0" ")(()*,((#B* "/*(('(-).# 2)**"((" $< +,(( #? * %,) *"# )'((*/(("0"* #?*'%((*( #2)((()"*# 8( + / ++ 2"(((((") "*((( #) )*((<(# 3 4 -).**(%""<* * (# 2) * ( 4(( *((8(( ' )(*"* *")# 5 -). * ( *(( (( ' )(*"**")# =

35 9 #./ 9 " * (',') )%# 2 )%"*((! '%(G( * (* ((,',' (*, (" ( (("*"(" ( %"()()%" ((G,')#$%((*"")(((( (((")")< ()(# 9&!3 4/ 5 (,%(")(-)./((" 0"# $%((,(' " * " % *,')**%")# 2()(%- "4!# 3 4 2(("*-).'(("*(( (',')*"(("#2(( )'((*!, $ ) $ * " )%"#*-)*%")* "**%("-).)'" *,)"# **,')"(("* "*(((#,'),((%'""*( =5

36 %#-).**%")L 3*)<6# 5 2(("*/(("0"'(("*(( (',')*"(("<%), (#2)'((*! &""*,$)$" )%"# * /((" 0" * ' % " )L 3 * % =<6,'"# /(("0",((((",(,(, (( (",'"# &(( (( /" K% * )*<(,((("*# 0* <((* (",'"/(("0"*#2,<""< ((((""%("<*,4*""" 8*'(%((((#/((" 0")'((((( %(( M,M*%*"#2'* (,(G'(((((((# >("*3(("%*(* * < 4, *# /((" 0"*%) * <,( % %, (((#," 4, ",(<",' *(# /((" 0" * (( (( " % %((<(,((*%(,')#?**((%)((*A /(("0"#')(*" *"","(((",'"<* )()*"(()""%"'((( (((# 9( + / ++ / (( (( ( ((" ")"*(( )(! 3 4 K* "*(( * * (" *") (< * ")# =I

37 (<*((**%("((*(( ))<((((*#?(((((((* -). " * * #/("'* ")*,(<(("%# 2)'(((*((-).<(( ((*< )'(( "((*((#$%*(((",(%*)("""*%*# 5 K*"*(( * %(" *") (< * ")# (<*((**%("((*(( ")/(("0"<((((*# 0 * "*(( ( " ") # (*'(""(*"*,(%(((("<((((* *((#2*%(("%*< *(('((<**( *( (("*"("# (*((/(("0"*%* ((('%*,((L3**:,'",(*(("6<,((#2,%((,))%((%")C*((D/((" 0"((*)(((((#2* " ( )*,( (" ((((# =;

38 =

39 : )+++/ /*((*")"(((*") *)%"#K%"# : +/+ ( % -). /((" 0" ((" (( " ( (( (" ( (( (# 2 "*(( ("< "% ())(# K ) " ( ((",')< ( ( # 2( -). /(("0" (" 5 : "% = = (""% ; = )"(((( &)(("( 5 ; B*(((""))(," *(**(()%<-*<&A(( # 2(""( (".( -)*"((( /(("(("* " (" ) % *# 2",-) /(("("* "#-)*%) "((#&((((/" K%**6# /((" * * % (" /(("0"*%"#3**=,'""# =

40 ) K*"*(("%*)( )%"(% ("# 3%*"'(, % -). /((" 0" * -) * % #&((((/" K%*-)*6#/(("* % (( (( /"K%*<6# &())(**(((", -)/(("# -)*%%())( (*",'"4 <668 #&((((% "%)" ((6<5<())() '((%*"# /((" * * % ())( *%( "L((*< # :& +//,-)/(("(("*(( ((# 6 ( ((" *( ) : "#/(("*)'("= "# 2 "*(( % (" '""< *,(/(("0"# :6

41 ;. /((" -) * * (" (( ((* * # **' & %* #2 (("',*(( #! ;* 5, * ((",)/(("0" % ("G%( '(,(# 9 *(,(),)'( "*("(",)% ("# #.++ * 5, *%(" %" " "*,)'""%# 2%(("((( % (( * %,*# (*((";57=""G(( *((((# :

42 :( +/ 2*((,/(("0"-).(("((" (((,)(((#2"*((,%(( <,(%()#-).)5:< *(,))%# /((" 0" I *<**)",))%%")4*(8#,(((((",'),) "#,)" (-).R (/(("0",(%*(",))% I ; I 5 +)% ; %"%*(" 5 "" =," = : (("G)(( &)((" *(( ;6 I R(,(( % ( )< " (,)"*# " << H(" ((" (,,')*%)((,)#(( 4 )14$-)$' "4,'"(( 58<,'"%%("""" <I(*"# -).,%",))%') %(*%("4(")'<(",(#8#*((,,'""', :=

43 ,("*((*"4(8*4,%) %('"8# :0 +/ * " (( " ( (( (((# 2 "*(( /((" 0" (" '""-).""*"# ) *3 4, B(;67(("* -).*"))(" "")(%"(( ""#2"") ()()((# 57",(% (( "# 67 ((" " (( ((;< )" (,% * " )( ((, % # ((((%(""(( "# "%*")"(" ((") 67*""*"#K* ( " *( ""*" "( =57 ""*"*(**'(",)(((# ;.* 5, 4D'EBB48 &("*/(("0" (("' /((" 0" % (",(G'( # 2'" 67,()(((",)#2*,) ((,(),)# ::

44 4B, /((" 0" ((" (( '. ((((( %(# 2'"*(((" '(<) (((((# 2*":57)(('( (((((7)((,((((((# F*'EBB48 (())(*(),**% '"",')%,'""(#&<, ( * (, %,*",('",(,')4578#F ((((*(4, ((8*(((((""C,('"D *( C(D,* * % '""#9('G*'"((,'))(((((%'""*(#(" (,"((()((%'""# (/(("0"*"'(G,(,( )%("(((""# 7"* '(G,(("('("=:7((# :

45 = 2""""G%((")(, $# ((" -). /((" 0", ' %( ( *<, # 2 ((",,')*(((%") "#&((/(("0"*(("%",$)$#B**"*,%,(( )*<*%)('# /*%((((")(("") (*((")( ",)(,')#(*%(("*( ((,(*%((%(( /(("0"#(")**((%("< "%((())(,')#(** (*((,# /*%(((,')"((,')"* %"((**%*#2) *"*"""$)-* *# -). " ((%,*,') < *, %(" ( (*"# /(("0"((%*,')** * %# :5

46 :I

47 > K(((),')#2*)( %*"(((,('")%"# > 3 4 #0"# 1 & % ' '() #2 * *&- * ' " :;

48 #0"! 3 % ' ' ( ) " 4 %*. ' " 2 * %'.' *'()" #0"5 ) &() 6& 7") '() " '&* - % * * &- &% "8 *% % %* ' " :

49 #0"9 ) &() 6 7" : & ' ; #0"< ) '() " * ' " **% % " = % * % %' &%. "2 * *&- ' &- * ' %* " :

50 #0"> ' &% '' " 4 '% &%' " #<? % * %* % & '. %" ' '' '" 4 % * %* % ' & *% %6 %*. 7" 6

51 #0"A ' ' ' '" %4+*" /' *% - "2 * *&- % / '()# #0"B ("2' C 4+* " 4 & %* &- 6D%*'E ' %* ' '7"2 * * &- % % " +* ** %&- "

52 #0"#0 &()" % &% ( '*' &" &"2 * '()*'&- % ' " =

53 >& 5 #0"## 1%*' +,"F%* % ' % * "% %* " #0"#! ' %* '+*,"* " 4 %* *&% % &%& ' &% **" :

54 #0"#5 ) %* %' +," 2 * *&- * ' * &%"' & * % & & *& " #0"#9 % ' +," = ' ",% * * * * * "=* %* * &.%"

55 #0"#< 4 %* %' +,"4 & & ' ' & ' " 4 ' &- ' 2 * % * "' %-'&% ' - " #0"#> +* % %*' +,* + " 5

56 I

57 "? 1. +,(")("*((((*,,')-)./(("0"#S,,')*%*()(-- )()# )(*(())<#2 *! 1 ()*( 1 &"" 1 )" 1 1 (' ;

58

59 " '+ ++;+ 2 %" ( " (G(((",-)./(("0"# *,,') (*((*((# &((<3<((/" K%*(# "*( "()"#2) "%'(" "% (%)(**# # + /((" 0" * *""(("*" ("(((((#** ( % (("*"(" "#/(("0"*%( (("(((( ('(,(" 0 -)., *"" *%#-)."" "GN(((<( % (("*"("# (('(",M*((*((" (#

60 '+ + -)./(("0" "(%*"# 2 *,'()(( % ' # *,,') *%"(%%(( (( "# 2* (*-).(% "")(-).(* )((<((#$((* 4;678 * * (( % ("")(%# -).,'""(%("()'% "#F"*""#.'(*(" '(*((("%*)*"%"#?* "*"(,((*(%% "# )? 2 * " (( ((,') ((" (( )(("*"("#,-)./(("0" *(("*"("* "# 2* * /((" 0"<((-).% (("*"("3* %*<6*"* %((,' )# /((" 0" * * )" " (( ((, " )( ) *"# 2 " (" ""# 56

61 )? 0 " ("JM*<,,')# -). * ) " *,L 3 (( " % * ( (# -)."("(( "*"("%"4"",% <)%%""*(( %)),'""8<(%(,'"# /(("0"**3*<(' **"*#/(("0" *"((((<**"<) *")()*"%*),' # )? + -).JM* *((" 3*(6*) ",')% *# /(("0"'* ("*(" * -).<*** (%%((# *%(,'"%((,' )("",((<(',*") *((# 5

62 )?. -)./(("0" *,('"" (%*"# -).*%) (()((/((" 0"**%L(( (("%*# (((*%(",(*" %,,('"#2) ((,)"((( ( "%,( % %*# = '* ' % +, ()" '+ +/.+ /((" 0" * % ('("" "#2,'("* ('*,)(((# "*))* '*(# 0-).'* ( * " * %# 5=

63 4.+? *+/A, -).,M* (( '(" * "#?*% (('("( #.'("-). (""()"((,'""(# M* /((" 0" '*" (((((** -).#? * ( % )/(("0"# ",(('(" ))"" * " *,% ",')# 4.+?*+/A,.'("(*((* "#2* ( '(*(( * "< )('(" ( (( ( '( G '( (# F * '(",') ( )(( ( ( (( '(()( ()"(('(*((#) " ' =< ( '(*((*)" (%,",) "# /(("0"*(%('("# -).**%"((( ((/"K%**<('),'"" )((,( )# -). (" ) %,* '(" )' ' # 2*(( ''("(*"")"* 4=#8# 5:

64 4.+?+*+/A, (( * '( ((,' )")" %'(*<* *'(("'( *((4"8# M* -). ' "(( '( "*"*)% )((# -).*(%(" (( ",(%," (#2",("'("",'"" -)56,'(# M*/(("'*"*% "'("((%"# 4.+?./ *+/A, 2*'("*, -)./(("0"' '%((* "</(("0"' "# 2 * " %*#,,')*%"( ( * )( '%(( ((*("# -). '( ((* " # / * *"#-).*'(""* '(#3"*%((6I!:6=!:6<*"# ('(""%*'(*(("# 0",*((((/"K% 4P8<'*((*("("*# /(("0"**'%'%( (#3)"*((:<6Q/(("0" ("",)((( %(" )% *((# * * " 5

65 ''""(((<(()*((#2*,( ( )< (< '(%( *"#*(*,)((("" *%"*"""# 4.+?.*+/A, /(("0"**('( " % * '<(%(* *(%#,%)*(( ((/"K%*( <*',%%,*'("# -). * '(" ()" (( %*'<* '( ( ",(" '("")#)%"((% "-).)*(%# 4.+?. *+/A, ('" '(" "(")%(< *%"(* "# &((/(("0" ) ( ) *(,,(' "(((( (( " * % ))#2, ' ((( * %(",(*",% * ('""# 55

66 # ;+?+ -).'** ""(( (G(((# '" %)-). * % *"# = '* '+, '" # ;+? *+/A, -).<,')<' *",' (( (( *(#?*)%) )# = '* '+, * %* " # ;+? *+/A, &*%**,'((((*(* "((,')# -). ((* " #/**" (,'<**(( )(-).(*# = '* '+, * %* " 5I

67 # ;+? *+/A, -).(*"( "(("*% ) (*"#?',,')("" (,"(<" (((#? *%(",'(("<,) *+# = '* '+, * %* " # ;+?.*+/A, ((,')'M* * "(( ",'G**%"# -). )( "*(( *' ( (( *((# ( -). ' " *(G*)#?"*' )""(((* *()"#$%,) **'# = '* '+, * %* " 5;

68 # ;+?.*+/A, M*-).' *'"* ) % '(" -).(# ("((%",'" (("*%" )*"**# = '* '+, * %* " # ;+?. *+/A, -). ' M* * ",('",)(((#? * % )((,('"# = '* '( )" ' * ' " +?+ -).(,(" * (( "#? * (( % " )"#/)% )'" ("-).(# 2)"*"' "( (" ()"(("", %# /(("0"(( 5

69 "",("*"*-).((( ("" )% # * * " % ) )#/(("0""(< *"# +? *+/+A, /(("0"'* "(( " ((,("(((#M **)(% " %(( /((" 0"# 2,("4 *"*% *((8 ("" ()" (( (((# 2 % " (4*" *((8 ("" * )((((# = '* '() ' " +?*+/+A, /((" 0" =6 "(%M*4 6)"*),,( "%"( 8#(*"""*(("< (" ",(# 2"(",'"* "#*',(" ( * " *)%) /(("0"# = '* '() ' " 5

70 +?+*+/+A, 0'M* /((" 0" "(( * "<#%,( (((*#(" *' /((" 0" * < ( **("" (*"Q = '* '() ' " +?/.*+/+A, ("* /(("0" ""*<*( '""'%")( "(*"((*("# 2*,% "*# = '* '() ' " I6

71 +?./ *+/+A, S'* ((*(""*((* /(("0"#3( ()"M*' '%((* )%*/(("0" **#/(("0",(%( (,(# = '* '() ' " +?. *+/+A, /((" 0" * * ",('",("<* (( % " (*"#?,( "%("(%( 3 (( /" K%# = ' * ' +," ' * ' " I

72 -+ ; 3(()%" *"%(") *G(*",(# -)./(("0" '*" "%%-).# -). * * ( %%(""(*"# (" %,*(*"" *"%"# /(("0"**%%("*G(*,(#3*((# -+B %("(("" (( +, ( ()%# /(("0"+* ("*(%< (( *(("# -).)%(( %%" "Q2,*(("" (( + * ' "# 2) ((+*(#/*((*( (*%,*((++()" "()# I=

73 /.+ +/ -).**'% ( (*" ( "(( "# -).(*(,(*",')&"#2( '(( :66 # 2 ((*""%* ((,,(,* # /(("0"*<** %,') (*"#)(((*,(*")*((,,'""(<= )<("%)(,(*"%# $ C -).*N(( ( '(" ( "% (*#*' * N * " "*%(*" )"#""* N-).)% '<("% %,(%*# /(("0"*" N-). * (( ( % ")#2"*((((((*L,M* )"N*((*("43% <68# I:

74 7 // # <+/ H(" ' * * "'# -).***((( %% ("( ()"(((# /(("0"'* *"% ( ( (((< * " ) (( *((#2"#B** ((*((%)((#2"( '("(((("%<("")=# # -).'*' "((""(((#? *%") "( (("#2(* ((((%((# /(("0""( *%*(( "(((*(( *,'(((* #0*% *"((""((( *'%)((("*%# I

75 / -).** ",*%(" *(%)(( )(# /((" 0" * (" *( * *("#&"*' %)/((" 0"# -).'*" (("" ((,() *%((""# /(("0"") (((*%#? * "<(', %""*# / -).')((,')*"(( " * % # -).(, )((,( < "*G (#, "*"**# /(("0"'* *"(((","# 2 *,(%(((( "# I5

76 ', -). /((" 0" * * "#-).*% #2* * ", %"**# /(("0"% "*"*(( % )(( )L 3**=#M **%) #%"*,(((*(",(*"# D/++ ")(% )(( "< + ( * )(( ((((,*# -).* *""),) *(,* %(#?%(# *-). *"*)((#?** %# /(("0"(()((#** %")#&"*"(()(( (("%*# II

77 +?%("(((*" *-).#((( )"*<* %)(( (L 3 * * 6# " * % ),)# /(("0""%(" (("%%*%* "((# *-).' *"(("%("((,""" * ( % -).(# 2,""",%",+ *(( %(" "+# '+,* ' ' % -'' " <+< /"/(("0"((-). * " ' + *(,')#23*6, -)./(("0"* "Q I;

78 4.2;. ('()'" (( " " -). ((/(("0"# -). %(" ', '(,(# /((" 0"*% ("((()"((((( # 4 $%)M*4"( "*,') *")8 *-).* *("#? * % " ) ( (( " 43**68#-).,' *()" ()"((""'(,# /(("0"'* *"((" ",')<(%")*% /(("0"#0**3*6# I

79 )(() *'",')# -)." )",)" (#)(*" ((*((L3 *%#2,(, ' ( " %"(# -)( * ( * ) (# 0/(("0"')(() * "#? * * % )(( ) 4((,M*8#&(((("%*# /(("0"")(() *,((#B*"/*(('(-).# -)./(("0" * * "(( "<+,(( # " ( * %,) *"< ((,M*/(("0" # I

80 *'*" "(*,-)./(("0" # &((*-).* % /((" 0"< * ((* ( <*'% "#2)((( )"*# +/ $%)(*(* * "(*#,-). /(("0"'* *",# /-).((/(("0" * (( % # 2 "*(( %((,M *# /((" 0" '( )""((,((( *"#'("* ((*("# -).((( )(*"#2*%'# ;6

81 -).** " " "#(( *(L(( (("%*,("# /(("0"* * * "<)"!,M* #2' ""(((*" ) * % ) /((" 0"# ;

82 #./.; &'%((* ")% "# /-).((/(("0" *%'#-). * % *% /((" 0"L 3 * ( #2%(" -). * (,(*" * /(("0"#"-). * ( * %( ) '" *, )"# /(("0",((((",(, (,(((",'"#&((((/"K%* )*<(,((("*# # * * " *,-). /(("0"# -).*(% *< )( %""*(( )% (,'"" )((<*" **# /((" 0" *< * %)) <,(% %,(((# ;=

83 / & " *< * ( *" *"*((,')#2 "*((, % -). /((" 0"# -). * ( % '""<*(( /(("0"#2,<" "<((((""% ("<*,* ('(%(((( *%-).(# -. 2 * " ( * ((,'%(", * -). /((" 0"#,,')' *)'((# 2, (( ( *,'# A),' ) ((<(((( %**(*,,')#! **,') "(("* "*(( (#,'), (( % '"" *(%# ",') * %#A*% /((" 0" * ( %-).#2,*"/((" 0")"%"" *%""# ;:

84 .,"",(< ",'*(# 2 * ",,')<* -).*%" # /(("0"*(((( " % %(( < (,((* %(/(("0"# ( " '(< %"(< #(*,*" *,-). /(("0"# 2 *, -). * %(*,# /(("0"*" %4((,M*8< ("") ),) ( * ((*((4,((8# ;

85 +/ ("*" % (* ) ((""% " # 2 ',-)./((" 0"#2*+"% *%%"" (("""# -).*( % ("#2 "*(( % /((" 0" )"%,M# *()(( ** '#2', -)./(("0"# -).*(% (# 2 "*((%/(("0") "%,M# # 2*"),')("*# '(*',, -)./(("0"#? * %)(() /(("0"#') (*" *"","(( (",'"< * )()*"(( )""%"'((( (((#-).*(( (( " % "((< ( ' (("*"(" * ((*("# ;5

86 ,"(" ( "% *,'),"(", ))#2"* '-).< /(("0"((' *("#2,"( ")(("( (*",') /((" 0"-).# -)./(("0" ' * ( (%*"# " * " "*((,') ' *, -)./(("0"# *-).*(% # /(("0")'((((( *%*"#2"*(( %((M,M*< ('* (,(G'( ((( (((# ;I

87 ?,(" ")(**,')-)./(("0"#A)")(*( )-).(((,M*# 2("*(((((("),,' )#2*"),')"# 2# $")(*(*(((("54 8# ;;

88 !"# $!% $ $& #"!# $# $ #"'(( "! ) ## * %%+, -#. *!#+ /*! +!. ' ' #/ &'% &0! ' '/&& -'! 1! 1!% 1!%/ 2##! 2 3"'"#/!'45 $& #'/&' &%! '& " ()!6/ 7/( / %'!# %##( &'""/""#/!( ""# &/" "#/! &%' &' "#/!&" /. 899:99 ;96513 $!" # : "% &'%( )'% <$0= $= <$0= $= $= $=#' $= $=#' $=' #! $=' #! *"+ 8!#. ' %/!" %/ >'' ' %*"+ %*&+? "%/ 8!#. ' %/!" %/ >'' ' %*"+ %*&+? "%/ 6/5A B,

89 %!" #%6/7( ( 2. // ""!" /!/#" &' ( %'"%!"#!. DE EDE E& ( DEEDE E )! ""#/ &%!( ( 2!EE#& "#/ "#/(," "' 7 & $ C $ ' $ $& $ # # $! $% /'& &!#!##%?& '& $ C $! - 6! 4C. / %"! /# ( ( F (,/ "C - #""! >& ( / 7 / ( "%' (! ( (,/&& /% /# &' (,. %&(( ( 2' " ( G#. /# ( * + 6/5A B,

90 VINNOVA är från och med år 2001 den statliga finansiären av behovsmotiverad forskning och utveckling inom teknik, arbetsliv, kommunikation och transporter. Organisationen har byggts upp av motsvarande verksamheter som tidigare bedrevs av Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK), Rådet för arbetslivsforskning (RALF) och Kommunikationsforskningsberedningen (KFB). Målsättningen för VINNOVA är att genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling bidra till att Sverige utvecklar ett internationellt ledande innovationssystem som ger hållbar tillväxt och utveckling för näringsliv och samhälle. VINNOVA, Stockholm Tel vx ;fax

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Cancersmärta ett folkhälsoproblem?

Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Åsa Assmundson Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2005:31 Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

Kursplan. FR1050 Franska: Skriftlig språkfärdighet I. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. French Written Proficiency I

Kursplan. FR1050 Franska: Skriftlig språkfärdighet I. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. French Written Proficiency I Kursplan FR1050 Franska: Skriftlig språkfärdighet I 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 French Written Proficiency I 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursen syftar till att utveckla

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

D6.7 Press book Documentation of media coverings. Sweden

D6.7 Press book Documentation of media coverings. Sweden D6.7 Press book Documentation of media coverings Sweden Transparense project This document has been conducted within the framework of project Transparense Increasing Transparency of Energy Service Markets

Läs mer

Kursplan. PR1017 Portugisiska: Muntlig språkfärdighet II. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Portuguese: Oral Proficiency II

Kursplan. PR1017 Portugisiska: Muntlig språkfärdighet II. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Portuguese: Oral Proficiency II Kursplan PR1017 Portugisiska: Muntlig språkfärdighet II 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Portuguese: Oral Proficiency II 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter avslutad kurs ska den

Läs mer

Nationella och regionala klusterprofiler

Nationella och regionala klusterprofiler Nationella och regionala klusterprofiler Företag inom bioteknik, läkemedel och medicinsk teknik i Sverige 2004 Arbetsmaterial 04 12 29 VINNOVA Analys VA 2005:2 BioMedley Denna redovisning är utformad som

Läs mer

Nya material och produkter från förnyelsebara råvaror

Nya material och produkter från förnyelsebara råvaror Nya material och produkter från förnyelsebara råvaror En framtidsbild och vägen dit VINNOVA Rapport VR 2004:2 (Kortversion av VR 2004:1) Mars 2004 TITEL (svensk): Nya material och produkter från förnyelsebara

Läs mer

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course Kursplan MT1051 3D CAD Grundläggande 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 3D-CAD Basic Course 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Studenten ska efter avslutad kurs ha inhämtat grunderna

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency Kursplan JP1040 Japanska III: Språkfärdighet 15 högskolepoäng, Grundnivå 1 Japanese III: Language Proficiency 15 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter avslutad kurs ska de studerande

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON

Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON Project funding and reporting, Thomas Prade & Mikael Lantz (2016) Grass for biogas - Arable land as carbon sink. Report 2016:280. Energiforsk,

Läs mer

Är det meningsfullt att försöka överraska förare flera gånger i rad när man utvärderar kollisionsvarning?

Är det meningsfullt att försöka överraska förare flera gånger i rad när man utvärderar kollisionsvarning? 2010-01-14 Volvo Car Corporation Är det meningsfullt att försöka överraska förare flera gånger i rad när man utvärderar kollisionsvarning? Mikael Ljung Aust, Volvo Cars Institute Excellence Centre at VTI

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2016-12-15 2015-05904 Reviderad Individrörlighet för innovation och samhällsnytta En utlysning inom programmet Kunskapstriangeln VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS:

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: THE ROLE OF WORKING MEMORY, COMPLEX EXECUTIVE FUNCTION AND METACOGNITIVE STRATEGY TRAINING Avdelningen för psykologi Mittuniversitetet

Läs mer

VINNOVA & egovernment. Sundsvall 07-10-16

VINNOVA & egovernment. Sundsvall 07-10-16 VINNOVA & egovernment Sundsvall 07-10-16 VINNOVAs uppgift VINNOVA är en statlig myndighet, budget 1,8 mrd Ansvarsområde innovationer kopplade till forskning och utveckling det vill säga nyskapande, framgångsrika

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden Anna Rydberg & Johanna Olsson JTI Swedish Institute for Agricultural and Environmental Engineering Objective To investigate

Läs mer

IT och funk0onshinder

IT och funk0onshinder IT och funk0onshinder Jan Gulliksen Gulan Professor i Människadatorinterak0on, Uppsala universitet ( dec 2009) KTH (feb 2009 ) 1 MDI i Uppsala studerar datorstöd i arbetslivet Vård- och omsorgarbete Administrativt

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Global @dvisor. A Global @dvisory G@16 January 2011 WORRIES, DIRECTION and SATISFACTION

Global @dvisor. A Global @dvisory G@16 January 2011 WORRIES, DIRECTION and SATISFACTION Ipsos globala undersökning visar vad som oroar medborgare i 24 länder, om de anser att utvecklingen är på väg åt rätt håll och hur nöjda de är med utvecklingen där de bor. Global Worries, Direction, Satisfaction

Läs mer

Protected areas in Sweden - a Barents perspective

Protected areas in Sweden - a Barents perspective Protected areas in Sweden - a Barents perspective Olle Höjer Swedish Environmental Protection Agency Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-04-03 1 The fundamental framework for

Läs mer

Kursplan. IK1004 Java - Grafiska användargränssnitt med Swing. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Java - GUI Programming with Swing - Undergraduate Level

Kursplan. IK1004 Java - Grafiska användargränssnitt med Swing. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Java - GUI Programming with Swing - Undergraduate Level Kursplan IK1004 Java - Grafiska användargränssnitt med Swing 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Java - GUI Programming with Swing - Undergraduate Level 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

MILJÖBEDÖMNING AV BOSTÄDER Kvarteret Nornan, Glumslöv

MILJÖBEDÖMNING AV BOSTÄDER Kvarteret Nornan, Glumslöv INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK OCH BYGGD MILJÖ MILJÖBEDÖMNING AV BOSTÄDER Kvarteret Nornan, Glumslöv Eva Lif Juni 2008 Examensarbete i Byggnadsteknik, 15 poäng (C-nivå) Handledare (intern): Mauritz Glaumann

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

SVENSK STANDARD SS

SVENSK STANDARD SS SVENSK STANDARD SS 03 54 14 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Allmänna Standardiseringsgruppen, STG 1998-11-13 1 1 (3+21) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training

Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training Dr. Andreas Fejes Senior Lecturer/Postdoctoral Fellow Linköping University, Sweden Step for skills -

Läs mer

Kursplan. FR1026 Franska: Muntlig språkfärdighet. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. French Oral Proficiency

Kursplan. FR1026 Franska: Muntlig språkfärdighet. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. French Oral Proficiency Kursplan FR1026 Franska: Muntlig språkfärdighet 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 French Oral Proficiency 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursen syftar till att utveckla färdigheter

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord?

En bild säger mer än tusen ord? Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Academiejaar 2009-2010 En bild säger mer än tusen ord? En studie om dialogen mellan illustrationer och text i Tiina Nunnallys engelska översättning av Pippi Långstrump

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer

Programavtal avseende samfinansierad fordonsstrategisk forskning och innovation

Programavtal avseende samfinansierad fordonsstrategisk forskning och innovation 1(10) Programavtal avseende samfinansierad fordonsstrategisk forskning och innovation 1. Parter Detta avtal ("Programavtal/-et") ingås mellan nedan angivna parter, tillsammans benämnda "Parterna" och enskilt

Läs mer

1 million 2 million / year

1 million 2 million / year OKK+FRIENDS 1 million 2 million + 20 000 / year STOCKHOLM - ONE OF THE FASTEST GROWING CITIES IN EUROPE, SIX TIMES FASTER THAN LONDON OR PARIS. 140,000 NEW HOMES ARE PLANNED UNTIL YEAR 2030.. OKK+ STOCKHOLM

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

D3.4 Documentation of Training no 1 including input for D3.5 Evaluation Report. Sweden

D3.4 Documentation of Training no 1 including input for D3.5 Evaluation Report. Sweden D3.4 Documentation of Training no 1 including input for D3.5 Evaluation Report Sweden Transparense project This document has been conducted within the framework of project Transparense Increasing Transparency

Läs mer

Kursplan. IK1014 Människa-datorinteraktion för etjänster. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. IK1014 Människa-datorinteraktion för etjänster. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan IK1014 Människa-datorinteraktion för etjänster 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Human-Computer Interaction for eservices - Undergraduate Level 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder www.sodexo.se Om Sodexo Sodexo i världen 80 länder 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda Världens tredje största tjänsteföretag 50 miljoner människor nyttjar våra tjänster varje

Läs mer

Documentation SN 3102

Documentation SN 3102 This document has been created by AHDS History and is based on information supplied by the depositor /////////////////////////////////////////////////////////// THE EUROPEAN STATE FINANCE DATABASE (Director:

Läs mer

Aborter i Sverige 2001 januari december

Aborter i Sverige 2001 januari december STATISTIK HÄLSA OCH SJUKDOMAR 2002:1 Aborter i Sverige 2001 januari december Preliminär sammanställning EPIDEMIOLOGISKT CENTRUM January-December The National Board of Health and Welfare CENTRE FOR EPIDEMIOLOGY

Läs mer

UTMANINGAR MED FORSKNINGSPROGRAM

UTMANINGAR MED FORSKNINGSPROGRAM UTMANINGAR MED FORSKNINGSPROGRAM SIP-SECURITY Branschens förslag till Strategiskt Innovations Program inom Samhällssäkerhet Ulf Dahlberg, SACS www.civilsecurity.se SIP Strategiskt Innovationsprogram SIP-Security

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

FAS synpunkter på Grönboken avseende nästa EU-program för FoU och Innovation. Cecilia Grevby Cecilia.grevby@fas.se

FAS synpunkter på Grönboken avseende nästa EU-program för FoU och Innovation. Cecilia Grevby Cecilia.grevby@fas.se FAS Cecilia Grevby Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap initierar och finansierar grundläggande och behovsstyrd forskning för att främja människors arbetsliv, hälsa och välfärd. www.fas.se

Läs mer

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005 Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC-06 23 september 2005 Resultat av utökad första planeringsövning - Tillägg av ytterligare administrativa deklarationer - Variant (av case 4) med

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 10993-1 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, HSS 1998-06-05 1 1 (1+16) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS

Läs mer

Kursplan. NA1003 Finansiell ekonomi. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Financial Economics - Undergraduate Course

Kursplan. NA1003 Finansiell ekonomi. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Financial Economics - Undergraduate Course Kursplan NA1003 Finansiell ekonomi 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Financial Economics - Undergraduate Course 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Vid avslutad kurs har studenten förmågan

Läs mer

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift Lars Ekedahl www.htu.se Innehåll UoH:s uppgifter Kompetenscentrum S-SENCE Personliga reflektioner och kommentarer www.htu.se

Läs mer

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16 Strategy for development of car clubs in Gothenburg Anette Thorén 2011-03-16 Facts 2010 Objectives 2003: 10 000 members in five years 75 % are members through their employer 413 cars - 165 in private car

Läs mer

Ett jämställt transportsystem - vad är det och hur långt har vi kommit?

Ett jämställt transportsystem - vad är det och hur långt har vi kommit? Så anp inform Du kan informat bredvid Ett jämställt transportsystem - vad är det och hur långt har vi kommit? 1. Klicka Sidfot p Åsa Vagland, VINNOVA Nationella ITS-konferensen 120919 Bild 1 2. Kryss presenta

Läs mer

Performance culture in policing. Författare: Tevfik Refik Altonchi (Ph.d)

Performance culture in policing. Författare: Tevfik Refik Altonchi (Ph.d) Performance culture in policing Författare: Tevfik Refik Altonchi (Ph.d) ResultatKultur Attityd, Beteende, Värderingar 1965 119 1990-tal Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

WasaNytt v 8 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter

WasaNytt v 8 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter 4 WasaNytt v 8 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter Nyhetsbrev 2014 Barn och utbildning Information om val Vi kommer att besöka våra ettor och tvåor för att presentera valen inför nästa läsår.

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet Regeringsbeslut 1:3 REGERINGEN 2012-02-16 U2012/907/F Utbildningsdepartementet Enligt sändlista r VETENSKAPSRÅDET Ink 2012-03- 1 3 ^ELAIL^2M0_Z_±!( Handl: ^jöhux A yr// Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska

Läs mer

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet Linnéstöd Pär Omling GD Vetenskapsrådet Prop 2004/05:80 Forskningspropositionen 2006-2008 Statens särskilda ansvar: Forskningens frihet Grundforskning Forskarutbildning Statens övergripande målsättningar:

Läs mer

Att beskriva förband för nationell och multinationell insats. Michael Stolz Produktledare FMV SPL SP

Att beskriva förband för nationell och multinationell insats. Michael Stolz Produktledare FMV SPL SP Att beskriva förband för nationell och multinationell insats Michael Stolz Produktledare FMV SPL SP Disclaimer / Friskrivning This presentation represents opinions of the author, which does not necessarily

Läs mer

Stadsplanering och transporter vilken makt har stadsplaneraren idag?

Stadsplanering och transporter vilken makt har stadsplaneraren idag? Stadsplanering och transporter vilken makt har stadsplaneraren idag? Koglin, Till Published: 2015-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Koglin, T. (2015). Stadsplanering och transporter

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Implication of the Selfoss declaration for regeneration

Implication of the Selfoss declaration for regeneration Foryngelse i skogreisingsområder Bergen, Norge, 28.-30. september 2009 Implication of the Selfoss declaration for regeneration Hrefna Jóhannesdóttir Icelandic Forest Research Station NordGen Skog conference

Läs mer

Item 6 - Resolution for preferential rights issue.

Item 6 - Resolution for preferential rights issue. Item 6 - Resolution for preferential rights issue. The board of directors in Tobii AB (publ), reg. no. 556613-9654, (the Company ) has on November 5, 2016, resolved to issue shares in the Company, subject

Läs mer

Arbetsmarknaden för högutbildade utrikesfödda en jämförelse mellan personer födda i annat land än Sverige och personer födda i Sverige

Arbetsmarknaden för högutbildade utrikesfödda en jämförelse mellan personer födda i annat land än Sverige och personer födda i Sverige Temarapport 29:4 Tema: Utbildning Arbetsmarknaden för högutbildade utrikesfödda en jämförelse mellan personer födda i annat land än Sverige och personer födda i Sverige Utbildning och forskning Temarapport

Läs mer

Forest regeneration in Sweden

Forest regeneration in Sweden Forest regeneration in Sweden Historic developement Methods Pine regeneration in Southern Sweden Storm damage Forest legislation and regeneration survey Survey: Is performed 5(7) years after final cutting.

Läs mer

Kursplan. AB1008 Personalekonomi i praktiken. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Human Resource Accounting in Practice

Kursplan. AB1008 Personalekonomi i praktiken. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Human Resource Accounting in Practice Kursplan AB1008 Personalekonomi i praktiken 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Human Resource Accounting in Practice 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs skall den

Läs mer

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Magnus Bergqvist Tekniskt Säljstöd Magnus.Bergqvist@msb.se 072-502 09 56 Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Funktionen Förutsättningar Funktionen

Läs mer

EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EU/SME

EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EU/SME EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EUSME- ett projekt som ger support till SME i FP7 och H2020 Finansierat av VINNOVA RISE= SP, Swerea, INNVENTIA and Swedish ICT H2020/FP7 kompetens

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hållbar Besöksnäring. Nordisk workshop 11 september 2012

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hållbar Besöksnäring. Nordisk workshop 11 september 2012 Hållbar Besöksnäring Nordisk workshop 11 september 2012 1 Tillväxtverket Innovation in companies and regions Easier for companies 2 From Arjeplog to Malmö 9 locations Approx. 350 employees 3 Organisation

Läs mer

Designmönster för sociala användningssituationer

Designmönster för sociala användningssituationer Designmönster för sociala användningssituationer Baserat på Interaction design patterns for computers in sociable use, kommande artikel i International Journal of Computer Applications in Technology, matar@ida.liu.se

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014 Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri HLG on Business Services 2014 Patrik Ström Centrum för Regional Analys (CRA), Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Informationsinsatser om biogas som fordonsbränsle i Västerås 610416 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen Telefon

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 1432

SVENSK STANDARD SS-EN 1432 SVENSK STANDARD SS-EN 1432 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-09-19 1 1 (1+37) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Driving in the USA Driving is the lifeblood of the United States. It fosters commerce, recreation and

Läs mer

På väg mot säkrare alternativ: Strategier och verktyg för substitution. Anne-Sofie Andersson Internationella kemikaliesekretariatet (ChemSec)

På väg mot säkrare alternativ: Strategier och verktyg för substitution. Anne-Sofie Andersson Internationella kemikaliesekretariatet (ChemSec) På väg mot säkrare alternativ: Strategier och verktyg för substitution Anne-Sofie Andersson Internationella kemikaliesekretariatet (ChemSec) ChEmiTecs konferens, 9e september 2013 Översikt 1. Om ChemSec

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer