Sörmland helt enkelt. Internationell sommarskola i Sörmland. Sörmex satte Sörmland på kartan. Arbetsmarknadskunskap. Förstudie pågår!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sörmland helt enkelt. Internationell sommarskola i Sörmland. Sörmex satte Sörmland på kartan. Arbetsmarknadskunskap. Förstudie pågår!"

Transkript

1 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 7 SEPTEMBER 2013 INLEDAREN Internationell sommarskola i Sörmland Bättre förutsättningar för att tågtrafiken ska fungera Regionförbundet ska i dagarna svara på Trafikverkets remiss om förslag till nationell infrastrukturplan. I planen betonas vikten av god kapacitet och korta restider för långväga personresor på järnväg. För Sörmland och övriga län i Östra Mellansverige är det minst lika viktigt att den regionala tågtrafiken fungerar. Sörmland har på ett tydligt sätt känt av det regelverk som Trafikverket använder när de tilldelar tåglägen på spåren. Det vi i sommar upplevt i turerna kring tågplan 2014 är resultatet av att en föråldrad statlig förordning som inte anpassats till de förändrade krav som ställs på dagens tågtrafik. FOTOGRAF: MONICA SWÄRD Regionförbundet anser att den nu gällande förordningen bör ersättas med nya riktlinjer som tar hänsyn till hela den samhällsnytta som genereras av en regionförstoring som bygger på en väl utbyggd regionaltågtrafik. Ett studiebesök på Öknaskolans naturbruksgymnasium ingick i den internationella sommarskola som arrangerades i Sörmland i mitten av augusti. Att just de här små kalvarna tillhörde de mest uppskattade studieobjekten var kanske inte så konstigt. LÄS MER PÅ SIDAN 4 För att erbjuda en god regionaltågstrafik samtidigt som bra förbindelser kan upprätthållas mellan de största tillväxtområdena i landet har Sörmland och övriga län i Mälarregionen tagit på sig ett stort ekonomiskt ansvar för Citybanan i Stockholm. Arbetsmarknadskunskap Förstudie pågår! Sörmex satte Sörmland på kartan Det övergripande syftet med Citybanan en tillfredställande regionaltågtrafik i hela östra Mellansverige. Detta får inte åsidosättas av kortsiktiga politiska ambitioner att öka konkurrensen på den långväga tågtrafiken. Regeringen måste snarast se över regelverket som Trafikverket ska tillämpa både när det gäller tilldelningen av tåglägen och den tid som dessa tåglägen finns tillgängliga. Detta är de nödvändiga förutsättningarna får att vi ska kunna erbjuda invånarna en fungerande tågtrafik. LÄS MER PÅ SIDAN 2 LÄS MER PÅ SIDAN 7 FOTOGRAF: JOHAN NYSTRÖM Göran Norberg, förbundsdirektör Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar, ambitioner och idéer i Sörmland

2 2 KOMPETENSPLATTFORMEN Arbetsmarknadskunskap - förstudie pågår! Arbetsmarknadskunskap i skolan är en satsning som finns i Västmanland och Regionförbundet Sörmland genomför just nu en förstudie i Sörmland där vi undersöker om det finns intresse och möjligheter att genomföra en fullskalig satsning på arbetsmarknadskunskap till samtliga elever i alla högstadie- och gymnasieskolor i Sörmland. Som en del i förstudien genomfördes den 29 augusti en träff i Katrineholm där Karin Botås från Regionförbundet Sörmland och Ted Radgren från Jobba i Västerås berättade vad förstudien handlar om och vad arbetsmarknadskunskap innebär och varför Regionförbundet Sörmland vill genomföra arbetsmarknadskunskap. bakgrund av denna strategi vill vi se över möjligheten att satsa på arbetsmarknadskunskap på schemat för alla Sörmlands högstadie- och gymnasieskolor med syfte att underlätta för våra unga att fatta väl grundande beslut om sin framtid. Resultatet av förstudien kommer att ligga till grund för beslutsunderlag till regionförbundets styrelse om en satsning på arbetsmarknadskunskap i Sörmlands alla högstadie- och gymnasieskolor. Karin Botås I Sörmlandsstrategin 2020, som är regionförbundets viktigaste styrdokument, har vi en strategi som lyder Vi ger unga bättre möjligheter att gå från utbildning till arbete. Med Närmare 60 personer hade tagit sig till Safiren i Katrineholm för att höra Karin Botås, Regionförbundet Sörmland och Ted Radgren, Jobba i Västerås berätta om arbetet med förstudien om arbetsmarknadskunskap, speciellt inbjudna till träffen var lärare, rektorer samt studie- och yrkesvägledare. FOTOGRAF: ANNELIE LJUNGWALD POLITIK Styrelsen beslutar På Regionförbundet Sörmlands styrelsemöte den 5 september beslutades att godkänna innehåll och inriktning av Östra Mellansveriges operativa program för Regionalfonden för programperioden Regionstyrelsen gav samtidigt ordförande i uppdrag att i samråd med övriga parter inom Östra Mellansverige fatta beslut om den slutgiltiga versionen av Regionalfondens program för programperioden ge förbundsdirektören i uppdrag att bearbeta de förslag om hur regionförbundet kan använda det tillskott på fem miljoner kronor som Sörmland fått i regionala tillväxtmedel för medfinansiera Länsstyrelsen i Södermanlands läns projekt som ska stärka kvalitén i arbetet med ensamkommande asylsökande barn med kronor. Detta under förutsättning att länsstyrelsen bidrar med motsvarande belopp. godkänna Regionförbundet Sörmlands yttrande på den nationella planen för transportsystemet Regionförbundet Sörmland ställer sig dessutom helt bakom det yttrande som Mälardalsrådet har tagit fram i samarbetet med En bättre sits. godkänna samverkansavtalet med Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB. För mer information, kontakta Göran Norberg,

3 3 POLITIK D E B AT TA R T I K E L Arbetsmarknadskunskap - ger bättre matchning mellan arbetsökande och arbetsgivare Den 29 augusti genomförde Regionförbundet Sörmland en informationsträff för lärare och rektorer på Sörmlands högstadie- och gymnasieskolor. Träffen är en del i en förstudie där vi tittar på intresse och möjligheter att genomföra arbetsmarknadskunskap till samtliga elever i alla högstadie- och gymnasieskolor i Sörmland. Vi vet att det många gånger är svårt för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Den kompetens de har med sig när de lämnar gymnasiet eller högskolan är många gånger långt ifrån den kompetens som efterfrågas av arbetsgivaren. Hos vissa arbetsgivare börjar kompetens- och arbetskraftsbristen bli akut. Samtidigt upplever ungdomar ett utanförskap där enklare jobb saknas. Vägen till anställning kan kännas avlägsen. Det är knepigt att orientera sig bland alla utbildningsvägar, branscher och kompetensnivåer samtidigt som framtidens efterfrågan på arbetskraft måste vägas in. Vi tror att glappet mellan ungdomar och arbete kan minska om det i skolan pratas mer om arbetsmarknad med eleverna och deras föräldrar. Vi tror att arbetsgivare från privata och offentliga verksamheter är bäst på att göra det tillsammans med rektorer, lärare samt studie- och yrkesvägledare. Regionförbundet genomförde i november 2012 en konferens där det bland annat efterlystes bättre matchning mellan arbetsökande och arbetsgivare. Som svar genomför regionförbundet nu en förstudie. Blir resultatet lyckat hoppas vi att, med hjälp av kommunerna, landstinget, arbetsgivarorganisationerna och företagen i Sörmland, kunna genomföra projektet Arbetsmarknadskunskap i skolan. För att klara de framtida pensionsavgångarna är Sörmland, precis som resten av Sverige, i stort behov av utbildad personal. Bara kommunerna och landstinget har för närvarande cirka anställda och befolkningsprognoserna visar att länets befolkning kommer att öka med knappt invånare de kommande tio åren. Befolkningsförändringen innebär ökad efterfrågan av utbildad personal inom de flesta kommunala verksamheterna. Genom projektet Arbetsmarknadskunskap hoppas vi att ungdomar ska se fram emot ett långt och utvecklande arbetsliv och välja en kompetensnivå som skapar långsiktiga förutsättningar för anställbarhet. Vi vill få fler ungdomar att få lust att börja studera i unga år och med en tidigare och tydligare matchning där ungdomar väljer utbildning som på sikt leder till ett arbete. Viking Jonsson, (S) ordförande Regionförbundet Sörmland Anne-Marie Wigertz, (M) vice ordförande Regionförbundet Sörmland 1 Regionförbundet Sörmlands politiska beredning för kompetensfrågor bjuder in till BOKA IN DEN 15 OKTOBER REDAN NU! OKTOBER SÅ VÄNDER VI KURVAN! - Hur får vi fler sörmländska ungdomar att fullfölja sin gymnasieutbildning? En dag med möjlighet till fördjupad kunskap om avhopp från gymnasieskolan. Vi lär av varandra och till vår hjälp har vi bjudit in Mark Friedman som har över 40-års erfarenhet av att vända negativa resultat inom offentlig verksamhet. Vi vill med den här dagen påbörja ett samtal som syftar till att öka kunskapen, underlätta erfarenhetsutbyten och initiera insatser som bland annat syftar till att minska andelen avhopp från gymnasieskolan. 15 TISDAG Läs mer om dagen och anmäl dig här HAR DU FRÅGOR? KONTAKTA Karin Botås, strateg Regionförbundet Sörmland, ,

4 4 REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS NYHETSBREV NUMMER 7, SEPTEMBER POLITIK Internationell sommarskola i Sörmland Grön tillväxt regioner för ett resurseffektivt Europa med betoning på energibesparingar och hållbara transporter. Det var temat för den sommarskola som hölls i Sörmland mellan den 19 och 24 augusti. Inte mindre än 18 länder var representerade bland de 120 deltagarna varav ett 50-tal var ungdomar. Arrangörer till årets sommarskola var Regionförbundet Sörmland tillsammans med AER, Assembly of European Regions, som är det största nätverket för regionala frågor i Europa. Över 250 regioner i 35 länder ingår i detta nätverk varav Regionförbundet Sörmland är ett. Och de som deltog i alla workshops, föreläsningar och studiebesök på olika platser i länet under veckan var ungdomar samt regionala politiker och tjänstemän. etablerade politiker i Europa. Sommarskolans främsta syfte är att utbilda dessa grupper inom olika ämnesområden. Dessutom får de en mötesplats där de har möjlighet att dela med sig av egna erfarenheter inom olika områden. Elisabeth Langgren Lundov AER har under flera år genomfört en sommarskola för unga vuxna och som gavs lutningsmiddagen ta ribbåten till avs att de val re ga ON INA WILHELMSS Äventyrliga delta FOTOGRAF: CAR torsdagskvällen. på Svärdsklova på Moderatorn tillika vikingen Lasse Lindberg introducerade regionförbundets ordförande Viking Jonsson genom att ikläda honom en vikingahjälm. Efter det var det inte någon som inte kom ihåg vad Viking hette. FOTOGRAF: LASSE SKOG Landshövding Liselott Hagberg tar emot Han de Öszan Bozatli, ord AER, vid mottagningen förande för som hölls på länsreside nset. FOTOGRAF: CARINA WILH ELMS SON Vid studiebesöket på Lilla Nybys återvinningsstation i Eskilstuna fick besökarna bland annat se hur den optiska färgsorteringen fungerar. FOTOGRAF: CARINA WILHELMSSON

5 5 REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS NYHETSBREV NUMMER 7, SEPTEMBER SÖRMLAND HAR STARKA SAMBAND MED OMVÄRLDEN Internationell sommarskola i Sörmland den ut på grönbete, fick även komma gade kräftfiskarna de fiskelyckan. hu gta de än erl sta eft nä n de Kräftfiske ktor till att forslas med tra här gången genom E SKOG FOTOGRAF: LASS Jonathan Rapp från Realgymnasiets naturguideprogram hjälpte till med kräftfisket vid Rosenhanska Magasinet, en av kvällsaktiviteterna under veckan. FOTOGRAF: LASSE SKOG Regionen Yorkshire & Humber i Storbritannien delade med sig av sina gångsrika exempel när framdet gäller grön tillväxt under ett av många spä och intressanta worksh nnande ops under sommarsko lan. FOTO GRAF: LASSE SKOG ewable förande för Japan Ren or på Chalmers och ord r i en Tomas Kåberger, profess opeiska lokala aktivitete eur at tem på lade gsta Energy Agency, invignin SKOG LASSE : GRAF FOTO g. värld av hållbar framgån Fakta sommarskola Grunden för temat på sommarskolan var EUs tillväxtstrategi 2020 med goda exempel från vårt tidigare projekt, EU2020 Going Local, där regionförbundet arbetade tillsammans med 14 andra regioner i Europa under två års tid, berättar Elisabeth Langgren Lundov, som var projektledare för årets sommarskola i Sörmland. Läs mer om AER och AER sommarskola Elisabeth Langgren Lundov, Regionförbun det Sörmland, projektle dare för årets som marskola, är mycket nöjd öve r den positiva respon s som evenemanget fått. FOTOGRAF: SABINE STÖLB

6 6 INFRASTRUKTUR 2 Det behövs mer pengar till infrastrukturen i hela Sverige! Det är en sammanfattande synpunkt på Trafikverkets förslag till Nationell plan för transportsystemet i regionförbundets remissvar. Det var Regionförbundet Sörmlands styrelse överens om när de den 5 september tog beslut om vilka synpunker som ska lämnas till Trafikverket. I regionförbundets svar till Trafikverket står det bland annat att regionförbundet inser att det inte på kort sikt går att bygga bort alla flaskhalsar i transportsystemet och därmed tillgodose alla de behov som finns. Regionförbundet anser att det avsätts för lite pengar till infrastruktursatsningar i Östra Mellansverige inklusive Stockholm. Regionförbundet menar att det behövs ett rejält tillskott av pengar till hela planen så att det inte bara blir en omfördelning av medel vilket skulle drabba angelägna insatser i andra delar av landet. Den 26 augusti bjöd Näringsdepartementet in till ett remissmöte om Sveriges framtida transportsystem. Från Regionförbundet Sörmland medverkade bland annat Viking Jonsson, (S) ordförande. FOTOGRAF: VIKING JONSSON I remissvaret skriver Regionförbundet Sörmland också att den regionala pendlingen på järnväg är en oerhört viktig förutsättning för fortsatt hållbar utveckling. De negativa konsekvenser som Sörmland i sommar har upplevt, när det gäller arbetet med nästa års tågplan på grund av en föråldrad statlig förordning måste ersättas med nya riktlinjer som tar Varför en remiss? Syftet med en remiss är att få belyst vilka konsekvenser ett förslag kan få om det genomförs. Det är ett viktigt inslag i den politiska beslutsprocessen. De som svarar på remissen är myndigheter, organisationer med flera. Källa: hänsyn till hela den samhällsnytta som skapas av en regionförstoring som bygger på en välutbyggd regionaltågtrafik. Regionförbundet skriver också att de är positiva till utbyggnaden av dubbelspår på sträckan, Strängnäs-Härad och att det sker snabbt i början av planperioden. Regionförbundet understryker att det är viktigt med dubbelspår längs hela sträckan för att klara behoven idag och i framtiden. När det gäller Ostlänken och stambanorna är det enligt regionförbundet viktigt att Ostlänken betraktas som ett sammanhållet projekt mellan Järna och Linköping och att det inte delas upp i olika delar. På kan du läsa hela remissvaret till Trafikverket. Regionförbundet Sörmland har förutom det egna remissvaret arbetat fram ett gemensamt svar med Stockholm- Mälarregionen och Östergötland genom Mälardalsrådet och En bättre sits. Trafikverkets planer bygger på regeringens infrastrukturproposition och Trafikverkets kapacitetsutredning. Under våren 2014 kommer regeringen fatta beslut om planens innehåll och inriktning. Du kan ladda ned den nationella planen på: Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/Nationell-planering/Nationellplan-for-transportsystemet / Carina Jönhill Nord,

7 7 REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS NYHETSBREV NUMMER 7, SEPTEMBER 2013 INNOVATIONSMOTORN Sörmex satte Sörmland på kartan Nervositeten byttes snabbt till energi och säljfokus i Sörmex-utställarnas montrar när Formex-mässan i Stockholm öppnade torsdagen den 15 augusti. De sörmländska innovativa formgivarna som tagit sig hela vägen genom projektet och nu nått finalen, det vill säga fått chansen att delta i mässan, var förväntansfulla. Formex är ett ypperligt tillfälle att visa upp och sälja in sin produkt och knyta kontakter för framtiden, säger Johan Nyström från Idélab på Mälardalens högskola som är projektledare för Responsen blev god, trots eller tack vare, att mässan i år drog färre antal besökare. Den minskade trängseln öppnade för mer nätverkande och utställarna hann även med att själva besöka de andra mässhallarna. Något som lönade sig. Jannica Sjöstedt träffade en representant för Babyproffsens marknadsråd som kan leda till att hennes produkt Klämmis finns i ett 50-tal butiker framöver. Hjärtat bankar lite extra av glädje över att de visar sitt intresse för min idé! Sörmex har varit en fantastisk start på en förhoppningsvis lång resa! säger Jan Jannica Sjöstedt från Eskilstuna. Klämmis är en smart lösning som gör Festis-förpackningar stabila och kladdfria, och med sin snygga design fick den fin uppmärksamhet. rsson intresserar Josephine Ande l. Nya kontakter. n gård till gaffe Frå n ke bo d Mannerstål me Karin Sörmex. Cecilia Söderholm från Strängnäs är idébäraren bakom Stjärnhängaren, en proble liten genial detalj som löser problemet med adventsstjärnor som aldrig vill hänga rakt och fint i fönstret. För hennes del är den viktigaste lärdomen från mässan att vända sig direkt till återförsäljarna av adventsstjärnor istället för att ta vägen via grossisterna. Målet med Sörmex var att försöka få fram innovativa produktidéer. Att öka kunskapen om produktutveckling och förmedla vikten av samverkan som ger ett bättre innovationsklimat var också uttalade mål. Idéägarna har under hela processen fått hjälp av innovationsfrämjande aktörer från olika håll i Sörmland, av företag i regionen samt av akademin. Det har gjort det möjligt att gå från idé till nästintill färdig produkt på kort tid. Mässan är över men Sörmex är inte riktigt slut för det. Nu ska vi tillsammans med både idébärare och inblandade aktörer dra slutsatser av satsningen. Det blir viktiga lärdomar inför framtida satsningar för Sörmlands innovatörer, säger Lina Widlund. Dessutom får alla idébärare som sökte till Sörmex möjlighet att ställa ut sina produktidéer i samband med regionförbundets slutkonferens för Fler innovationer helt enkelt en del av innovationsmotorn, projektet som ligger bakom Sörmex. Välkommen att titta in på Pelles Lusthus i Nyköping den 7 november! Lina Widlund, una har hittat Sjöstedt från Eskilst Kladdfritt. Jannica is. lösningen med Klämm Idérika. Utställarna i Sörmex. Nio av tio finalister var med och visade sina produkter på mässan i Älvsjö. FOTOGRAF: JOHAN NYSTRÖM, IDÉLAB Uppstyrt. Cecilia Söd erholms Stjärnhängar e snyggar till advent sfönstret.

8 8 SAMVERKAN Regionalfondsprogrammet klart att skickas till regeringen Nu är ett nytt regionalt program för Östra Mellansverige klart att skickas till regeringen. Programmet ska ge 600 miljoner kronor till regional tillväxt under åren i Sörmland, Örebro, Östergötland, Västmanland och Uppsala. Beloppet är cirka 150 miljoner lägre än förra perioden och det beror på att regeringen har tagit undan pengar för att kunna genomföra nationella satsningar. I regionalfondsprogrammet kommer 70 procent av medlen att satsas på innovation och entreprenörskap. För att få tillgång till strukturfondsmedlen krävs medfinansiering med 50 procent från regionen. Nytt för den här omgången är att det är tillåtet med privat medfinansiering i projekten. Det öppnar för nya möjligheter med näringslivet som mer aktiva deltagare i utvecklingsinsatserna. De resterande 30 procenten av programmets pengar kommer att användas till en kraftsamling inom området koldioxidsnål ekonomi med hållbara kommunikationer och hållbar stadsutveckling. EU-kommissionen har varit ganska styrande i hur regionalfondens pengar i den nya programperioden får användas. Bland annat fanns det i direktivet från kommissionen ett antal investeringsprioriteringar som regionerna fått välja bland i sina skrivningar till programmet. Östra Mellansverige där Sörmland, ingår har gemensamt valt att prioritera: Förbättra forsknings- och innovationsstrukturen Främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation Främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska utbytet av idéer och skapandet av nya företag inkluderat företagsinkubatorer. Utveckla nya företagsmodeller för SME, särskilt för internationalisering Främja energieffektivitet, smart energihantering och användning av förnybar energi i företag Stödja energieffektivitet och användningen av förnyelsebar energi inom offentlig infrastruktur, privata och offentliga byggnader och anläggningar inom bostadssektorn Catharina Frändberg, BESÖKSNÄRING Lyckat medieseminarium om Destination Sörmland I mitten av juni genomfördes ett lyckat medieseminarium på Sundbyholms slott utanför Eskilstuna, inom ramen för arbetet med Destinationsutveckling Sörmland. Det är en del av regionförbundets process med att utveckla en strategi för en hållbar besöksnäring som bland annat innebär att vi ska fördubbla besöksnäringen på tio år samt bli en av Sveriges 35 internationella destinationer år Med anledning av att Sörmland nu har fått den fantastiska chansen, i hård konkurrens, att vara ett av ytterligare fem besöksdestinationer som först får chansen att vidareutveckla sin satsning så arrangerades seminariet där bland annat regionförbundets ordförande Viking Jonsson, regionförbundets projektledare Magnus Nilsson och Gunnar Backlund och Johan Willis från Svensk Destinationsutveckling, medverkade. Under 2012 omsatte besöksnäringen i Sörmland drygt 1,8 miljarder kronor och sysselsatte omkring årsarbetare. Magnus Nilsson, Här är det Anette Lilja, turismansvarig i Strängnäs, som blir intervjuad av Östnytts reporter Anki Mähler Önnered FOTOGRAF:MONICA SWÄRD

9 9 GODA EXEMPEL Strängnäs Växer kompetensutveckling för små företag Nyligen avslutades det EU-finansierade projektet Strängnäs Växer som drivits av Strängnäs kommun i samarbete med de lokala företagarföreningarna. Syftet med projektet har varit att företagare och deras medarbetare ska utbildas inom de områden som behövs för att individen ska stärkas och företaget utvecklas. Ett annat syfte har varit att Strängnäs kommun ska stärka sin roll som mäklare, motor och mötesplats för kompetensutveckling som vänder sig till företagare i kommunen. Små företag lever ofta under villkor som gör att satsningar på kompetensutveckling skjuts på framtiden, säger Oskar Mineur, projektledare för Strängnäs Växer. Detta trots att fortlöpande kompetensutveckling kan vara avgörande för företagens framtida tillväxt. Det är därför det är så viktigt med ett sådant här projekt, fortsätter Oskar Mineur. Förutom att försöka hålla en hög nivå på utbildare och föreläsare så har utgångspunkten varit att erbjuda kurser som är verksamhetsnära, utvecklingsinriktade och på tider och platser som passar deltagarna. Det är viktigt att sänka trösklarna och sätta den konkreta nyttan i fokus om du ska lyckas intressera den här målgruppen, menar Oskar Mineur. Projektet har genomfört 83 utbildningar, erbjudit 513 utbildningsplatser och arrangerat ett antal öppna föreläsningar. Syftet med träffarna har varit att lyfta olika kunskapsområden samt att främja samverkan mellan företagen och skapa möjligheter till att nya nätverk. En viktig del i att skapa långsiktiga effekter av projektet har varit att försöka främja en lärandekultur där företagsledare och anställda ser erfarenhetsutbyte som ett viktigt sätt att skaffa sig ny kompetens. Strängnäs Växer fick en bra start och vi har sedan dess fått mycket positiv respons från projektdeltagarna, säger Oskar Mineur. En effekt av projektet är att kompetensutveckling för företagare idag betraktas som en viktig tillväxtfaktor i Strängnäs kommun. Kommunen har beslutat att driva verksamheten vidare i en ny tappning. Strängnäs Växer 2.0 kommer att ha fortsatt fokus på att erbjuda tillängliga och verksamhetsnära kompetensutvecklingsinsatser för små företag. Under hösten 2013 arrangeras exempelvis Tillväxtmotorn som är ett affärsutvecklingsprogram för företagsledare i samarbete med MDH samt en distansutbildning i Lean för produktionsledare. I övrigt kommer ett antal kunskapsseminarier att arrangeras på teman så som upphandling, styrelsearbete och internationalisering. Oskar Mineur, projektledare Strängnäs växer, Strängnäs växer Strängnäs växer är ett projekt för kompetensutveckling av små företag i Strängnäs kommun. Projektet drivs av Campus Strängnäs i samarbete med det lokala näringslivet och finansieras med medel från Europeiska Socialfonden. Målet är att deltagande företagare och deras medarbetare ska utbildas inom de områden som behövs för att individen ska stärkas och företaget utvecklas. Ett ytterligare mål är att Strängnäs kommun ska stärka sin roll som mäklare, motor och mötesplats för att kompetensutveckla företagare i kommunen. 67 företag och 219 projektdeltagare har under perioden 1 september 2011 till och med 30 juni 2013 kompetensutvecklats inom ett 20-tal olika utbildningsområden. Vill du veta mer om projektet Strängnäs växer, kontakta Oskar Mineur, projektledare. FOTOGRAF: STRÄNGNÄS KOMMUN

10 10 SAMVERKAN Gruvnäring något för Mälardalen? Regionförbundet Sörmland bjöd under Almedalsveckan in till ett seminarium där den nya gruvboomen och hur det påverkar Mälardalen var temat som diskuterades flitigt bland de cirka 70 deltagarna. Viking Jonsson, ordförande för Regionförbundet Sörmland, hälsade alla välkomna med en förhoppning om att gruvnäringen i Mälardalen ska utvecklas lika starkt som den nu gör i norra Sverige. Därefter beskrev gruvexperten Stefan Sädbom och Dannemoragruvans ordförande Lennart Falk den potential som gruvorna i Mälardalen och Bergslagen har om efterfrågan på järnmalm ligger kvar på nuvarande nivåer. Tillsammans med regeringens representant Christina Lugnet var man överens om att utmaningen ligger i att hitta kapital och kompetens. En annan avgörande fråga för gruvnäringen är hur järnmalmen ska tas från gruvorna till en lämplig utskeppningshamn. Oxelösunds hamns vd, Erik Zetterlund, redogjorde för de resurser som redan finns uppbyggda i Oxelösund och hur järnmalmen redan nu kan fraktas dit på TGOJ-banan. Regionförbundets seminarium i Almedalen lockade ett 70 tal besökare. Med förhållandevis små investeringar klararar hamnen en expanderande gruvbrytning i Bergslagen. Trafikverkets regionchef Einar Schuch berättade om hur man ser på förstärkningen av järnvägskapaciteten för att underlätta transporterna från gruvorna. Einar menade att den snabbaste och effektivaste lösningen är att förbättra TGOJ-banan och frakta ut malmen via Oxelösund. Regeringen kommer att besluta i frågan under våren Göran Norberg, FOTOGRAF: MARIE NORBERG FOTOGRAF: MARIE NORBERG Morgonsoffan flyttade till Almedalen Gnesta Företagsutveckling flyttade den populära Morgonsoffan till Almedalen där den gjorde omedelbar succé. Donnerska huset i Visby var helt fullsatt och cirka 150 personer deltog, dels på plats i lokalen dels via länk. Morgonsoffans programledare, Julia Rosqvist hade en gedigen gästlista med sig när Gnestas Morgonsoffa tillfälligt flyttade till Almedalen. Lars Wallin, modeskaparen var en av alla gäster som tog plats i soffan. Gäster i Morgonsoffan var bland annat Elisabeth Ohlsson Wallin, konstnär, Susanne Liljenberg från Leva Kungslador, Pigge Werkelin från Gotlandsbåten och Lars Wallin, designer. Givetvis ingick det ett inslag av matlagning under Morgonsoffan och det var Jonathan Kasche från Warbro Restaurang som visade prov på sina kulinariska kunskaper och tillagade en dinkelrisotto med sommarsallad. Den lyckade flytten genomfördes i samarbete med Mälardalsrådet och andra aktörer från Stockholm-Mälarregionen, som exempelvis Regionförbundet Sörmland. Margret Olsson, projektledare Gnesta Företagsutveckling #SORMLAND I Almedalen har de senaste åren varit ett Twitter-Mecka för svenska politiker och opinionsbildare. Förra året använde omkring unika användare hashtagen #almedalen. I år var det drygt Det vanligaste sättet att använda Twitter är att användarna för dialog i kluster efter ämnesområden, bland annat politik, men relativt få twittrar om just Sörmland. Detta ville regionförbundet bidra till att ändra på och satsningen uppmärksammades av flera medier. Aktiva sörmländska twittrare var bland annat Viking Jonsson, ordförande för regionförbundet och Jens Persson Strängnäs kommun. Regionförbundet Sörmland fortsätter sin satsning på sociala medier och du kan följa regionförbundets arbete med regional utveckling via Facebook eller #sormland på Twitter.

11 11 NÄRINGSLIV Våga Välja Tillväxt - Noras Verktyg för FöretagSamma kvinnor Dags att låta företaget växa Företagsam Noras projekt Våga Välja Tillväxt samlade den 20 augusti 28 entusiastiska företagarkvinnor i Pelles Lusthus i Nyköping för en kick-off där tillväxt och utveckling diskuterades. Projektet Våga Välja Tillväxt, som är en del av Främja kvinnors företagande i Sörmland , vänder sig till kvinnor som driver företag och som vill skapa utveckling och tillväxt i sina företag. Under våren och sommaren har Nora arbetat med att sätta ihop en bra grupp med företagare på basen av ansökningar och intervjuer. Projektgruppen består nu av 24 företagare från vitt skilda branscher. När gruppen nu träffades för första gången var temat för eftermiddagen Konsten att vara entreprenör. Jenny Collén Gustafsson ledde seminariet som gav många aha-upplevelser. Jennys budskap var bland annat att satsa på att växa utifrån egna styrkor. Man ska vara medveten om sina svagheter, men inte fokusera på dem. För att komma framåt måste man våga gå utanför bekvämlighetszonen. Våga vara den du är! Målet för projektet är att gruppens företag ska växa, att tillsammans ta fram en verktygslåda för tillväxt samt att skapa nya kontakter. Gruppen har spelregler för att arbetet ska fungera på bästa möjliga sätt. Viktigast är att det som diskuteras inom Följ vårt arbete med att utveckla Sörmland inom områden som Infrastruktur & Transporter och Näringsliv & Arbetsmarknad. Sök Regionförbundet Sörmland på Alla deltagare gjorde sitt optimeringshjul och ska utifrån det göra en individuell handlingsplan att jobba efter. Vi funderade på vilka drivkrafter vi har och vilka utmaningar vi står inför. gruppen behandlas konfidentiellt och att alla deltar aktivt. I detta ingår till exempel att både ta och ge plats till andra, vara öppen inför andras idéer, att vara generös med kontakter och kunskap, att tala med varandra och inte om varandra, att hålla vad de lovar. Jenny poängterade under föreläsningen att din utveckling är ditt ansvar. Ingen annan kan göra jobbet utan du måste själv investera tid och engagemang i företaget. Hon sa också att det krävs att vi är öppna för nya idéer och förändringar. Tillväxt och utveckling får vi inte om vi går hem och gör likadant som vi gjort förut. Att skapa förändring är inte alltid lätt, men tillsammans ska vi stärka och stötta varandra så att vi vågar välja tillväxt. Christine Edenborg, projektledare Våga Välja Tillväxt, REGIONFÖRBUNDET PÅ FACEBOOK Kom ihåg att gilla! Kalender 2013 September 12 Innovationskraft Sörmland, del 2 Utvecklingsarenan, Strängnäs 13 Morgonsoffan i Nyköping-Oxelösund 17 Morgonsoffan i Gnesta Elektron B-salen, Gnesta 17 Utvecklingsgruppen för innovationsstrategin träffas Målet för tredje mötet är att arbeta vidare med Sörmlands innovationsstrategis vision och övergripande mål. Dufweholms Herrgård, Katrineholm Oktober 4 Morgonsoffan i KFV-regionen Hedenlunda, Flen 10 Arbetsutskottet sammanträder Pelles lusthus, Nyköping 10 Studie- och yrkesvägledardagen 2013 Hedenlunda, Flen 11 Morgonsoffan i Nyköping-Oxelösund 15 Morgonsoffan i Gnesta Elektron B-salen, Gnesta 15 Så vänder vi kurvan! - Hur får vi fler sörmländska ungdomar att fullfölja sin gymnasieutbildning? Regionstyrelsen sammanträder Båsenberga, Vingåker 31 En ny ekonomisk geografi och utvecklingsscenarier för Östra Mellansverige till 2050 Louis de Geer Konsert och Kongress Norrköping November 1 Morgonsoffan i KFV-regionen Perrongen, Lokstallarna, Katrineholm 7 Seminarium Innovationskraft Sörmland. 8 Morgonsoffan i Nyköping-Oxelösund 21 Arbetsutskottet sammanträder Se kalendern i sin helhet på Ansvarig utgivare: Göran Norberg Redaktörer: Annelie Ljungwald och Monica Swärd Tel: Fax: E-post: Layout: Newmarket Town AB

FOTOGRAF: CARINA WILHELMSSON. Destination Sörmland allt närmare FOTOGRAF: MONICA SWÄRD LÄS MER PÅ SIDAN 4

FOTOGRAF: CARINA WILHELMSSON. Destination Sörmland allt närmare FOTOGRAF: MONICA SWÄRD LÄS MER PÅ SIDAN 4 FOTOGRAF: ANNELIE LJUNGWALD Glad Påsk ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER MARS 201 INLEDAREN Infrastrukturen i fokus under året Unga vågar vara egna Omkring 700 sörmländska

Läs mer

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 1 FEBRUARI 2013 INLEDAREN Sörmland behöver nya jobb FOTO: ANNELIE LJUNGWALD Innovationskraften i Sörmland Arbetet för ökad innovationskraft

Läs mer

KOMPETENS UPPDRAG: MATCHA RÄTT SÅ VIKTIG ÄR ELEVERNAS VALKOMPETENS. Kompetensförsörjningen en ödesfråga för hela Sverige

KOMPETENS UPPDRAG: MATCHA RÄTT SÅ VIKTIG ÄR ELEVERNAS VALKOMPETENS. Kompetensförsörjningen en ödesfråga för hela Sverige Skolans viktigaste ämne? Nytt ljus på studie- och yrkesvägledningen Jämtlands Gymnasium släpper inte taget om avhopparna VO-college matchar kompetenserna i vården Tillbaka till skolan. SamTid fångar upp

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

Näringslivsnytt 07. Utvecklad handel i Katrineholm. Översiktsplan LARS HÅGBRANDT CHEF SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV.

Näringslivsnytt 07. Utvecklad handel i Katrineholm. Översiktsplan LARS HÅGBRANDT CHEF SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV. Näringslivsnytt 07 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 7 Sep 2013 Utvecklad handel i Katrineholm Det går bra för Katrineholms handel. Detaljhandeln ökade sin

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015 03 09 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 19 mars kl 10 12 (förbundsstyrelsens möte inleds med lunch den 18 mars, se bifogat program för hela mötet) Plats: Odalgården Den

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

Det här gjorde vi 2011

Det här gjorde vi 2011 Verksamhetsberättelse Det här gjorde vi 2011 Uppföljning av regionala enhetens uppdrag enligt verksamhetsplanen 2011 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Norrbottens läns landsting

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Stöd & Stimulans. Nr 6. Entreprenörskap

Stöd & Stimulans. Nr 6. Entreprenörskap Stöd & Stimulans Nr 6 Entreprenörskap Artikelserien Skola och entreprenörskap från tidningen LÄRA Stockholm 2010 2011 Lära att lära Utgiven av utbildningsförvaltningen, Stockholms stad, 2011 Adress: Box

Läs mer

Investeringar. En publikation från Mötesplats Social Innovation

Investeringar. En publikation från Mötesplats Social Innovation ABC i Sociala Investeringar En publikation från Mötesplats Social Innovation 1 Förord ABC I SOCIALA INVESTERINGAR JUNI 2013 1. Inledning. Om social innovation och nya trender inom finansiering...4 2. Begreppet

Läs mer

I huvudet på Spotifygrundaren 12 SIDOR TEMA: ENTREPRENÖR

I huvudet på Spotifygrundaren 12 SIDOR TEMA: ENTREPRENÖR IVA på AKTUELLT NUMMER 1 2013 Wallenbergsalen fokuserar skarpaste skärmtekniken 24 Svenska tekniker byggde världens snabbaste dator 34 12 SIDOR TEMA: ENTREPRENÖR I huvudet på Spotifygrundaren Tio snabba

Läs mer

Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010

Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010 Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010 Rapport 2007/2008 Vision Våra destinationer, teman, upplevelser och evenemang ska bli de mest efterfrågade bland Stockholm Plus alternativen,

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer

...är viktigt för tillväxten

...är viktigt för tillväxten ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Almi och Tillväxtverket ANNONS Medföljer som bilaga i Dagens Industri juni 2009 FÖRETAGANDE...är viktigt för tillväxten Med sikte på framtiden: Styrelsekraft

Läs mer

Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin

Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin Regionala utvecklingsnämnden Karin Swensson Utvecklingsstrateg 044-309 32 09 Karin.Swensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-09 Dnr 1500175 1 (16) Regionala utvecklingsnämnden Verksamhetsinformation

Läs mer

KRUT. Kreativ utveckling DÅTID. NUTID. FRAMTID.

KRUT. Kreativ utveckling DÅTID. NUTID. FRAMTID. KRUT Kreativ utveckling DÅTID. NUTID. FRAMTID. Jag förstår inte varför folk är rädda för nya idéer. Jag är rädd för de gamla. JOHN CAGE KRUT Kreativ utveckling Producerad av: www.abebarod.se Text: Lars

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Stick ut hakan och våga - du kan bara misslyckas...

Stick ut hakan och våga - du kan bara misslyckas... LEDARE Roger Psajd. Arbetslivet ska förmedla till skolan hur man omsätter kunskap till kompetens. Hur använder jag, eleven, min kunskap. SID 2 KRÖNIKA Mattias Olson. Västervik har företag och personer

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: Nr. 2 YRKESHÖGSKOLAN 8 FÖRDELAR ARBETSLIVET FOTO: MAGNUS

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer