Sörmland helt enkelt. Internationell sommarskola i Sörmland. Sörmex satte Sörmland på kartan. Arbetsmarknadskunskap. Förstudie pågår!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sörmland helt enkelt. Internationell sommarskola i Sörmland. Sörmex satte Sörmland på kartan. Arbetsmarknadskunskap. Förstudie pågår!"

Transkript

1 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 7 SEPTEMBER 2013 INLEDAREN Internationell sommarskola i Sörmland Bättre förutsättningar för att tågtrafiken ska fungera Regionförbundet ska i dagarna svara på Trafikverkets remiss om förslag till nationell infrastrukturplan. I planen betonas vikten av god kapacitet och korta restider för långväga personresor på järnväg. För Sörmland och övriga län i Östra Mellansverige är det minst lika viktigt att den regionala tågtrafiken fungerar. Sörmland har på ett tydligt sätt känt av det regelverk som Trafikverket använder när de tilldelar tåglägen på spåren. Det vi i sommar upplevt i turerna kring tågplan 2014 är resultatet av att en föråldrad statlig förordning som inte anpassats till de förändrade krav som ställs på dagens tågtrafik. FOTOGRAF: MONICA SWÄRD Regionförbundet anser att den nu gällande förordningen bör ersättas med nya riktlinjer som tar hänsyn till hela den samhällsnytta som genereras av en regionförstoring som bygger på en väl utbyggd regionaltågtrafik. Ett studiebesök på Öknaskolans naturbruksgymnasium ingick i den internationella sommarskola som arrangerades i Sörmland i mitten av augusti. Att just de här små kalvarna tillhörde de mest uppskattade studieobjekten var kanske inte så konstigt. LÄS MER PÅ SIDAN 4 För att erbjuda en god regionaltågstrafik samtidigt som bra förbindelser kan upprätthållas mellan de största tillväxtområdena i landet har Sörmland och övriga län i Mälarregionen tagit på sig ett stort ekonomiskt ansvar för Citybanan i Stockholm. Arbetsmarknadskunskap Förstudie pågår! Sörmex satte Sörmland på kartan Det övergripande syftet med Citybanan en tillfredställande regionaltågtrafik i hela östra Mellansverige. Detta får inte åsidosättas av kortsiktiga politiska ambitioner att öka konkurrensen på den långväga tågtrafiken. Regeringen måste snarast se över regelverket som Trafikverket ska tillämpa både när det gäller tilldelningen av tåglägen och den tid som dessa tåglägen finns tillgängliga. Detta är de nödvändiga förutsättningarna får att vi ska kunna erbjuda invånarna en fungerande tågtrafik. LÄS MER PÅ SIDAN 2 LÄS MER PÅ SIDAN 7 FOTOGRAF: JOHAN NYSTRÖM Göran Norberg, förbundsdirektör Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar, ambitioner och idéer i Sörmland

2 2 KOMPETENSPLATTFORMEN Arbetsmarknadskunskap - förstudie pågår! Arbetsmarknadskunskap i skolan är en satsning som finns i Västmanland och Regionförbundet Sörmland genomför just nu en förstudie i Sörmland där vi undersöker om det finns intresse och möjligheter att genomföra en fullskalig satsning på arbetsmarknadskunskap till samtliga elever i alla högstadie- och gymnasieskolor i Sörmland. Som en del i förstudien genomfördes den 29 augusti en träff i Katrineholm där Karin Botås från Regionförbundet Sörmland och Ted Radgren från Jobba i Västerås berättade vad förstudien handlar om och vad arbetsmarknadskunskap innebär och varför Regionförbundet Sörmland vill genomföra arbetsmarknadskunskap. bakgrund av denna strategi vill vi se över möjligheten att satsa på arbetsmarknadskunskap på schemat för alla Sörmlands högstadie- och gymnasieskolor med syfte att underlätta för våra unga att fatta väl grundande beslut om sin framtid. Resultatet av förstudien kommer att ligga till grund för beslutsunderlag till regionförbundets styrelse om en satsning på arbetsmarknadskunskap i Sörmlands alla högstadie- och gymnasieskolor. Karin Botås I Sörmlandsstrategin 2020, som är regionförbundets viktigaste styrdokument, har vi en strategi som lyder Vi ger unga bättre möjligheter att gå från utbildning till arbete. Med Närmare 60 personer hade tagit sig till Safiren i Katrineholm för att höra Karin Botås, Regionförbundet Sörmland och Ted Radgren, Jobba i Västerås berätta om arbetet med förstudien om arbetsmarknadskunskap, speciellt inbjudna till träffen var lärare, rektorer samt studie- och yrkesvägledare. FOTOGRAF: ANNELIE LJUNGWALD POLITIK Styrelsen beslutar På Regionförbundet Sörmlands styrelsemöte den 5 september beslutades att godkänna innehåll och inriktning av Östra Mellansveriges operativa program för Regionalfonden för programperioden Regionstyrelsen gav samtidigt ordförande i uppdrag att i samråd med övriga parter inom Östra Mellansverige fatta beslut om den slutgiltiga versionen av Regionalfondens program för programperioden ge förbundsdirektören i uppdrag att bearbeta de förslag om hur regionförbundet kan använda det tillskott på fem miljoner kronor som Sörmland fått i regionala tillväxtmedel för medfinansiera Länsstyrelsen i Södermanlands läns projekt som ska stärka kvalitén i arbetet med ensamkommande asylsökande barn med kronor. Detta under förutsättning att länsstyrelsen bidrar med motsvarande belopp. godkänna Regionförbundet Sörmlands yttrande på den nationella planen för transportsystemet Regionförbundet Sörmland ställer sig dessutom helt bakom det yttrande som Mälardalsrådet har tagit fram i samarbetet med En bättre sits. godkänna samverkansavtalet med Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB. För mer information, kontakta Göran Norberg,

3 3 POLITIK D E B AT TA R T I K E L Arbetsmarknadskunskap - ger bättre matchning mellan arbetsökande och arbetsgivare Den 29 augusti genomförde Regionförbundet Sörmland en informationsträff för lärare och rektorer på Sörmlands högstadie- och gymnasieskolor. Träffen är en del i en förstudie där vi tittar på intresse och möjligheter att genomföra arbetsmarknadskunskap till samtliga elever i alla högstadie- och gymnasieskolor i Sörmland. Vi vet att det många gånger är svårt för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Den kompetens de har med sig när de lämnar gymnasiet eller högskolan är många gånger långt ifrån den kompetens som efterfrågas av arbetsgivaren. Hos vissa arbetsgivare börjar kompetens- och arbetskraftsbristen bli akut. Samtidigt upplever ungdomar ett utanförskap där enklare jobb saknas. Vägen till anställning kan kännas avlägsen. Det är knepigt att orientera sig bland alla utbildningsvägar, branscher och kompetensnivåer samtidigt som framtidens efterfrågan på arbetskraft måste vägas in. Vi tror att glappet mellan ungdomar och arbete kan minska om det i skolan pratas mer om arbetsmarknad med eleverna och deras föräldrar. Vi tror att arbetsgivare från privata och offentliga verksamheter är bäst på att göra det tillsammans med rektorer, lärare samt studie- och yrkesvägledare. Regionförbundet genomförde i november 2012 en konferens där det bland annat efterlystes bättre matchning mellan arbetsökande och arbetsgivare. Som svar genomför regionförbundet nu en förstudie. Blir resultatet lyckat hoppas vi att, med hjälp av kommunerna, landstinget, arbetsgivarorganisationerna och företagen i Sörmland, kunna genomföra projektet Arbetsmarknadskunskap i skolan. För att klara de framtida pensionsavgångarna är Sörmland, precis som resten av Sverige, i stort behov av utbildad personal. Bara kommunerna och landstinget har för närvarande cirka anställda och befolkningsprognoserna visar att länets befolkning kommer att öka med knappt invånare de kommande tio åren. Befolkningsförändringen innebär ökad efterfrågan av utbildad personal inom de flesta kommunala verksamheterna. Genom projektet Arbetsmarknadskunskap hoppas vi att ungdomar ska se fram emot ett långt och utvecklande arbetsliv och välja en kompetensnivå som skapar långsiktiga förutsättningar för anställbarhet. Vi vill få fler ungdomar att få lust att börja studera i unga år och med en tidigare och tydligare matchning där ungdomar väljer utbildning som på sikt leder till ett arbete. Viking Jonsson, (S) ordförande Regionförbundet Sörmland Anne-Marie Wigertz, (M) vice ordförande Regionförbundet Sörmland 1 Regionförbundet Sörmlands politiska beredning för kompetensfrågor bjuder in till BOKA IN DEN 15 OKTOBER REDAN NU! OKTOBER SÅ VÄNDER VI KURVAN! - Hur får vi fler sörmländska ungdomar att fullfölja sin gymnasieutbildning? En dag med möjlighet till fördjupad kunskap om avhopp från gymnasieskolan. Vi lär av varandra och till vår hjälp har vi bjudit in Mark Friedman som har över 40-års erfarenhet av att vända negativa resultat inom offentlig verksamhet. Vi vill med den här dagen påbörja ett samtal som syftar till att öka kunskapen, underlätta erfarenhetsutbyten och initiera insatser som bland annat syftar till att minska andelen avhopp från gymnasieskolan. 15 TISDAG Läs mer om dagen och anmäl dig här HAR DU FRÅGOR? KONTAKTA Karin Botås, strateg Regionförbundet Sörmland, ,

4 4 REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS NYHETSBREV NUMMER 7, SEPTEMBER POLITIK Internationell sommarskola i Sörmland Grön tillväxt regioner för ett resurseffektivt Europa med betoning på energibesparingar och hållbara transporter. Det var temat för den sommarskola som hölls i Sörmland mellan den 19 och 24 augusti. Inte mindre än 18 länder var representerade bland de 120 deltagarna varav ett 50-tal var ungdomar. Arrangörer till årets sommarskola var Regionförbundet Sörmland tillsammans med AER, Assembly of European Regions, som är det största nätverket för regionala frågor i Europa. Över 250 regioner i 35 länder ingår i detta nätverk varav Regionförbundet Sörmland är ett. Och de som deltog i alla workshops, föreläsningar och studiebesök på olika platser i länet under veckan var ungdomar samt regionala politiker och tjänstemän. etablerade politiker i Europa. Sommarskolans främsta syfte är att utbilda dessa grupper inom olika ämnesområden. Dessutom får de en mötesplats där de har möjlighet att dela med sig av egna erfarenheter inom olika områden. Elisabeth Langgren Lundov AER har under flera år genomfört en sommarskola för unga vuxna och som gavs lutningsmiddagen ta ribbåten till avs att de val re ga ON INA WILHELMSS Äventyrliga delta FOTOGRAF: CAR torsdagskvällen. på Svärdsklova på Moderatorn tillika vikingen Lasse Lindberg introducerade regionförbundets ordförande Viking Jonsson genom att ikläda honom en vikingahjälm. Efter det var det inte någon som inte kom ihåg vad Viking hette. FOTOGRAF: LASSE SKOG Landshövding Liselott Hagberg tar emot Han de Öszan Bozatli, ord AER, vid mottagningen förande för som hölls på länsreside nset. FOTOGRAF: CARINA WILH ELMS SON Vid studiebesöket på Lilla Nybys återvinningsstation i Eskilstuna fick besökarna bland annat se hur den optiska färgsorteringen fungerar. FOTOGRAF: CARINA WILHELMSSON

5 5 REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS NYHETSBREV NUMMER 7, SEPTEMBER SÖRMLAND HAR STARKA SAMBAND MED OMVÄRLDEN Internationell sommarskola i Sörmland den ut på grönbete, fick även komma gade kräftfiskarna de fiskelyckan. hu gta de än erl sta eft nä n de Kräftfiske ktor till att forslas med tra här gången genom E SKOG FOTOGRAF: LASS Jonathan Rapp från Realgymnasiets naturguideprogram hjälpte till med kräftfisket vid Rosenhanska Magasinet, en av kvällsaktiviteterna under veckan. FOTOGRAF: LASSE SKOG Regionen Yorkshire & Humber i Storbritannien delade med sig av sina gångsrika exempel när framdet gäller grön tillväxt under ett av många spä och intressanta worksh nnande ops under sommarsko lan. FOTO GRAF: LASSE SKOG ewable förande för Japan Ren or på Chalmers och ord r i en Tomas Kåberger, profess opeiska lokala aktivitete eur at tem på lade gsta Energy Agency, invignin SKOG LASSE : GRAF FOTO g. värld av hållbar framgån Fakta sommarskola Grunden för temat på sommarskolan var EUs tillväxtstrategi 2020 med goda exempel från vårt tidigare projekt, EU2020 Going Local, där regionförbundet arbetade tillsammans med 14 andra regioner i Europa under två års tid, berättar Elisabeth Langgren Lundov, som var projektledare för årets sommarskola i Sörmland. Läs mer om AER och AER sommarskola Elisabeth Langgren Lundov, Regionförbun det Sörmland, projektle dare för årets som marskola, är mycket nöjd öve r den positiva respon s som evenemanget fått. FOTOGRAF: SABINE STÖLB

6 6 INFRASTRUKTUR 2 Det behövs mer pengar till infrastrukturen i hela Sverige! Det är en sammanfattande synpunkt på Trafikverkets förslag till Nationell plan för transportsystemet i regionförbundets remissvar. Det var Regionförbundet Sörmlands styrelse överens om när de den 5 september tog beslut om vilka synpunker som ska lämnas till Trafikverket. I regionförbundets svar till Trafikverket står det bland annat att regionförbundet inser att det inte på kort sikt går att bygga bort alla flaskhalsar i transportsystemet och därmed tillgodose alla de behov som finns. Regionförbundet anser att det avsätts för lite pengar till infrastruktursatsningar i Östra Mellansverige inklusive Stockholm. Regionförbundet menar att det behövs ett rejält tillskott av pengar till hela planen så att det inte bara blir en omfördelning av medel vilket skulle drabba angelägna insatser i andra delar av landet. Den 26 augusti bjöd Näringsdepartementet in till ett remissmöte om Sveriges framtida transportsystem. Från Regionförbundet Sörmland medverkade bland annat Viking Jonsson, (S) ordförande. FOTOGRAF: VIKING JONSSON I remissvaret skriver Regionförbundet Sörmland också att den regionala pendlingen på järnväg är en oerhört viktig förutsättning för fortsatt hållbar utveckling. De negativa konsekvenser som Sörmland i sommar har upplevt, när det gäller arbetet med nästa års tågplan på grund av en föråldrad statlig förordning måste ersättas med nya riktlinjer som tar Varför en remiss? Syftet med en remiss är att få belyst vilka konsekvenser ett förslag kan få om det genomförs. Det är ett viktigt inslag i den politiska beslutsprocessen. De som svarar på remissen är myndigheter, organisationer med flera. Källa: hänsyn till hela den samhällsnytta som skapas av en regionförstoring som bygger på en välutbyggd regionaltågtrafik. Regionförbundet skriver också att de är positiva till utbyggnaden av dubbelspår på sträckan, Strängnäs-Härad och att det sker snabbt i början av planperioden. Regionförbundet understryker att det är viktigt med dubbelspår längs hela sträckan för att klara behoven idag och i framtiden. När det gäller Ostlänken och stambanorna är det enligt regionförbundet viktigt att Ostlänken betraktas som ett sammanhållet projekt mellan Järna och Linköping och att det inte delas upp i olika delar. På kan du läsa hela remissvaret till Trafikverket. Regionförbundet Sörmland har förutom det egna remissvaret arbetat fram ett gemensamt svar med Stockholm- Mälarregionen och Östergötland genom Mälardalsrådet och En bättre sits. Trafikverkets planer bygger på regeringens infrastrukturproposition och Trafikverkets kapacitetsutredning. Under våren 2014 kommer regeringen fatta beslut om planens innehåll och inriktning. Du kan ladda ned den nationella planen på: Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/Nationell-planering/Nationellplan-for-transportsystemet / Carina Jönhill Nord,

7 7 REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS NYHETSBREV NUMMER 7, SEPTEMBER 2013 INNOVATIONSMOTORN Sörmex satte Sörmland på kartan Nervositeten byttes snabbt till energi och säljfokus i Sörmex-utställarnas montrar när Formex-mässan i Stockholm öppnade torsdagen den 15 augusti. De sörmländska innovativa formgivarna som tagit sig hela vägen genom projektet och nu nått finalen, det vill säga fått chansen att delta i mässan, var förväntansfulla. Formex är ett ypperligt tillfälle att visa upp och sälja in sin produkt och knyta kontakter för framtiden, säger Johan Nyström från Idélab på Mälardalens högskola som är projektledare för Responsen blev god, trots eller tack vare, att mässan i år drog färre antal besökare. Den minskade trängseln öppnade för mer nätverkande och utställarna hann även med att själva besöka de andra mässhallarna. Något som lönade sig. Jannica Sjöstedt träffade en representant för Babyproffsens marknadsråd som kan leda till att hennes produkt Klämmis finns i ett 50-tal butiker framöver. Hjärtat bankar lite extra av glädje över att de visar sitt intresse för min idé! Sörmex har varit en fantastisk start på en förhoppningsvis lång resa! säger Jan Jannica Sjöstedt från Eskilstuna. Klämmis är en smart lösning som gör Festis-förpackningar stabila och kladdfria, och med sin snygga design fick den fin uppmärksamhet. rsson intresserar Josephine Ande l. Nya kontakter. n gård till gaffe Frå n ke bo d Mannerstål me Karin Sörmex. Cecilia Söderholm från Strängnäs är idébäraren bakom Stjärnhängaren, en proble liten genial detalj som löser problemet med adventsstjärnor som aldrig vill hänga rakt och fint i fönstret. För hennes del är den viktigaste lärdomen från mässan att vända sig direkt till återförsäljarna av adventsstjärnor istället för att ta vägen via grossisterna. Målet med Sörmex var att försöka få fram innovativa produktidéer. Att öka kunskapen om produktutveckling och förmedla vikten av samverkan som ger ett bättre innovationsklimat var också uttalade mål. Idéägarna har under hela processen fått hjälp av innovationsfrämjande aktörer från olika håll i Sörmland, av företag i regionen samt av akademin. Det har gjort det möjligt att gå från idé till nästintill färdig produkt på kort tid. Mässan är över men Sörmex är inte riktigt slut för det. Nu ska vi tillsammans med både idébärare och inblandade aktörer dra slutsatser av satsningen. Det blir viktiga lärdomar inför framtida satsningar för Sörmlands innovatörer, säger Lina Widlund. Dessutom får alla idébärare som sökte till Sörmex möjlighet att ställa ut sina produktidéer i samband med regionförbundets slutkonferens för Fler innovationer helt enkelt en del av innovationsmotorn, projektet som ligger bakom Sörmex. Välkommen att titta in på Pelles Lusthus i Nyköping den 7 november! Lina Widlund, una har hittat Sjöstedt från Eskilst Kladdfritt. Jannica is. lösningen med Klämm Idérika. Utställarna i Sörmex. Nio av tio finalister var med och visade sina produkter på mässan i Älvsjö. FOTOGRAF: JOHAN NYSTRÖM, IDÉLAB Uppstyrt. Cecilia Söd erholms Stjärnhängar e snyggar till advent sfönstret.

8 8 SAMVERKAN Regionalfondsprogrammet klart att skickas till regeringen Nu är ett nytt regionalt program för Östra Mellansverige klart att skickas till regeringen. Programmet ska ge 600 miljoner kronor till regional tillväxt under åren i Sörmland, Örebro, Östergötland, Västmanland och Uppsala. Beloppet är cirka 150 miljoner lägre än förra perioden och det beror på att regeringen har tagit undan pengar för att kunna genomföra nationella satsningar. I regionalfondsprogrammet kommer 70 procent av medlen att satsas på innovation och entreprenörskap. För att få tillgång till strukturfondsmedlen krävs medfinansiering med 50 procent från regionen. Nytt för den här omgången är att det är tillåtet med privat medfinansiering i projekten. Det öppnar för nya möjligheter med näringslivet som mer aktiva deltagare i utvecklingsinsatserna. De resterande 30 procenten av programmets pengar kommer att användas till en kraftsamling inom området koldioxidsnål ekonomi med hållbara kommunikationer och hållbar stadsutveckling. EU-kommissionen har varit ganska styrande i hur regionalfondens pengar i den nya programperioden får användas. Bland annat fanns det i direktivet från kommissionen ett antal investeringsprioriteringar som regionerna fått välja bland i sina skrivningar till programmet. Östra Mellansverige där Sörmland, ingår har gemensamt valt att prioritera: Förbättra forsknings- och innovationsstrukturen Främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation Främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska utbytet av idéer och skapandet av nya företag inkluderat företagsinkubatorer. Utveckla nya företagsmodeller för SME, särskilt för internationalisering Främja energieffektivitet, smart energihantering och användning av förnybar energi i företag Stödja energieffektivitet och användningen av förnyelsebar energi inom offentlig infrastruktur, privata och offentliga byggnader och anläggningar inom bostadssektorn Catharina Frändberg, BESÖKSNÄRING Lyckat medieseminarium om Destination Sörmland I mitten av juni genomfördes ett lyckat medieseminarium på Sundbyholms slott utanför Eskilstuna, inom ramen för arbetet med Destinationsutveckling Sörmland. Det är en del av regionförbundets process med att utveckla en strategi för en hållbar besöksnäring som bland annat innebär att vi ska fördubbla besöksnäringen på tio år samt bli en av Sveriges 35 internationella destinationer år Med anledning av att Sörmland nu har fått den fantastiska chansen, i hård konkurrens, att vara ett av ytterligare fem besöksdestinationer som först får chansen att vidareutveckla sin satsning så arrangerades seminariet där bland annat regionförbundets ordförande Viking Jonsson, regionförbundets projektledare Magnus Nilsson och Gunnar Backlund och Johan Willis från Svensk Destinationsutveckling, medverkade. Under 2012 omsatte besöksnäringen i Sörmland drygt 1,8 miljarder kronor och sysselsatte omkring årsarbetare. Magnus Nilsson, Här är det Anette Lilja, turismansvarig i Strängnäs, som blir intervjuad av Östnytts reporter Anki Mähler Önnered FOTOGRAF:MONICA SWÄRD

9 9 GODA EXEMPEL Strängnäs Växer kompetensutveckling för små företag Nyligen avslutades det EU-finansierade projektet Strängnäs Växer som drivits av Strängnäs kommun i samarbete med de lokala företagarföreningarna. Syftet med projektet har varit att företagare och deras medarbetare ska utbildas inom de områden som behövs för att individen ska stärkas och företaget utvecklas. Ett annat syfte har varit att Strängnäs kommun ska stärka sin roll som mäklare, motor och mötesplats för kompetensutveckling som vänder sig till företagare i kommunen. Små företag lever ofta under villkor som gör att satsningar på kompetensutveckling skjuts på framtiden, säger Oskar Mineur, projektledare för Strängnäs Växer. Detta trots att fortlöpande kompetensutveckling kan vara avgörande för företagens framtida tillväxt. Det är därför det är så viktigt med ett sådant här projekt, fortsätter Oskar Mineur. Förutom att försöka hålla en hög nivå på utbildare och föreläsare så har utgångspunkten varit att erbjuda kurser som är verksamhetsnära, utvecklingsinriktade och på tider och platser som passar deltagarna. Det är viktigt att sänka trösklarna och sätta den konkreta nyttan i fokus om du ska lyckas intressera den här målgruppen, menar Oskar Mineur. Projektet har genomfört 83 utbildningar, erbjudit 513 utbildningsplatser och arrangerat ett antal öppna föreläsningar. Syftet med träffarna har varit att lyfta olika kunskapsområden samt att främja samverkan mellan företagen och skapa möjligheter till att nya nätverk. En viktig del i att skapa långsiktiga effekter av projektet har varit att försöka främja en lärandekultur där företagsledare och anställda ser erfarenhetsutbyte som ett viktigt sätt att skaffa sig ny kompetens. Strängnäs Växer fick en bra start och vi har sedan dess fått mycket positiv respons från projektdeltagarna, säger Oskar Mineur. En effekt av projektet är att kompetensutveckling för företagare idag betraktas som en viktig tillväxtfaktor i Strängnäs kommun. Kommunen har beslutat att driva verksamheten vidare i en ny tappning. Strängnäs Växer 2.0 kommer att ha fortsatt fokus på att erbjuda tillängliga och verksamhetsnära kompetensutvecklingsinsatser för små företag. Under hösten 2013 arrangeras exempelvis Tillväxtmotorn som är ett affärsutvecklingsprogram för företagsledare i samarbete med MDH samt en distansutbildning i Lean för produktionsledare. I övrigt kommer ett antal kunskapsseminarier att arrangeras på teman så som upphandling, styrelsearbete och internationalisering. Oskar Mineur, projektledare Strängnäs växer, Strängnäs växer Strängnäs växer är ett projekt för kompetensutveckling av små företag i Strängnäs kommun. Projektet drivs av Campus Strängnäs i samarbete med det lokala näringslivet och finansieras med medel från Europeiska Socialfonden. Målet är att deltagande företagare och deras medarbetare ska utbildas inom de områden som behövs för att individen ska stärkas och företaget utvecklas. Ett ytterligare mål är att Strängnäs kommun ska stärka sin roll som mäklare, motor och mötesplats för att kompetensutveckla företagare i kommunen. 67 företag och 219 projektdeltagare har under perioden 1 september 2011 till och med 30 juni 2013 kompetensutvecklats inom ett 20-tal olika utbildningsområden. Vill du veta mer om projektet Strängnäs växer, kontakta Oskar Mineur, projektledare. FOTOGRAF: STRÄNGNÄS KOMMUN

10 10 SAMVERKAN Gruvnäring något för Mälardalen? Regionförbundet Sörmland bjöd under Almedalsveckan in till ett seminarium där den nya gruvboomen och hur det påverkar Mälardalen var temat som diskuterades flitigt bland de cirka 70 deltagarna. Viking Jonsson, ordförande för Regionförbundet Sörmland, hälsade alla välkomna med en förhoppning om att gruvnäringen i Mälardalen ska utvecklas lika starkt som den nu gör i norra Sverige. Därefter beskrev gruvexperten Stefan Sädbom och Dannemoragruvans ordförande Lennart Falk den potential som gruvorna i Mälardalen och Bergslagen har om efterfrågan på järnmalm ligger kvar på nuvarande nivåer. Tillsammans med regeringens representant Christina Lugnet var man överens om att utmaningen ligger i att hitta kapital och kompetens. En annan avgörande fråga för gruvnäringen är hur järnmalmen ska tas från gruvorna till en lämplig utskeppningshamn. Oxelösunds hamns vd, Erik Zetterlund, redogjorde för de resurser som redan finns uppbyggda i Oxelösund och hur järnmalmen redan nu kan fraktas dit på TGOJ-banan. Regionförbundets seminarium i Almedalen lockade ett 70 tal besökare. Med förhållandevis små investeringar klararar hamnen en expanderande gruvbrytning i Bergslagen. Trafikverkets regionchef Einar Schuch berättade om hur man ser på förstärkningen av järnvägskapaciteten för att underlätta transporterna från gruvorna. Einar menade att den snabbaste och effektivaste lösningen är att förbättra TGOJ-banan och frakta ut malmen via Oxelösund. Regeringen kommer att besluta i frågan under våren Göran Norberg, FOTOGRAF: MARIE NORBERG FOTOGRAF: MARIE NORBERG Morgonsoffan flyttade till Almedalen Gnesta Företagsutveckling flyttade den populära Morgonsoffan till Almedalen där den gjorde omedelbar succé. Donnerska huset i Visby var helt fullsatt och cirka 150 personer deltog, dels på plats i lokalen dels via länk. Morgonsoffans programledare, Julia Rosqvist hade en gedigen gästlista med sig när Gnestas Morgonsoffa tillfälligt flyttade till Almedalen. Lars Wallin, modeskaparen var en av alla gäster som tog plats i soffan. Gäster i Morgonsoffan var bland annat Elisabeth Ohlsson Wallin, konstnär, Susanne Liljenberg från Leva Kungslador, Pigge Werkelin från Gotlandsbåten och Lars Wallin, designer. Givetvis ingick det ett inslag av matlagning under Morgonsoffan och det var Jonathan Kasche från Warbro Restaurang som visade prov på sina kulinariska kunskaper och tillagade en dinkelrisotto med sommarsallad. Den lyckade flytten genomfördes i samarbete med Mälardalsrådet och andra aktörer från Stockholm-Mälarregionen, som exempelvis Regionförbundet Sörmland. Margret Olsson, projektledare Gnesta Företagsutveckling #SORMLAND I Almedalen har de senaste åren varit ett Twitter-Mecka för svenska politiker och opinionsbildare. Förra året använde omkring unika användare hashtagen #almedalen. I år var det drygt Det vanligaste sättet att använda Twitter är att användarna för dialog i kluster efter ämnesområden, bland annat politik, men relativt få twittrar om just Sörmland. Detta ville regionförbundet bidra till att ändra på och satsningen uppmärksammades av flera medier. Aktiva sörmländska twittrare var bland annat Viking Jonsson, ordförande för regionförbundet och Jens Persson Strängnäs kommun. Regionförbundet Sörmland fortsätter sin satsning på sociala medier och du kan följa regionförbundets arbete med regional utveckling via Facebook eller #sormland på Twitter.

11 11 NÄRINGSLIV Våga Välja Tillväxt - Noras Verktyg för FöretagSamma kvinnor Dags att låta företaget växa Företagsam Noras projekt Våga Välja Tillväxt samlade den 20 augusti 28 entusiastiska företagarkvinnor i Pelles Lusthus i Nyköping för en kick-off där tillväxt och utveckling diskuterades. Projektet Våga Välja Tillväxt, som är en del av Främja kvinnors företagande i Sörmland , vänder sig till kvinnor som driver företag och som vill skapa utveckling och tillväxt i sina företag. Under våren och sommaren har Nora arbetat med att sätta ihop en bra grupp med företagare på basen av ansökningar och intervjuer. Projektgruppen består nu av 24 företagare från vitt skilda branscher. När gruppen nu träffades för första gången var temat för eftermiddagen Konsten att vara entreprenör. Jenny Collén Gustafsson ledde seminariet som gav många aha-upplevelser. Jennys budskap var bland annat att satsa på att växa utifrån egna styrkor. Man ska vara medveten om sina svagheter, men inte fokusera på dem. För att komma framåt måste man våga gå utanför bekvämlighetszonen. Våga vara den du är! Målet för projektet är att gruppens företag ska växa, att tillsammans ta fram en verktygslåda för tillväxt samt att skapa nya kontakter. Gruppen har spelregler för att arbetet ska fungera på bästa möjliga sätt. Viktigast är att det som diskuteras inom Följ vårt arbete med att utveckla Sörmland inom områden som Infrastruktur & Transporter och Näringsliv & Arbetsmarknad. Sök Regionförbundet Sörmland på Alla deltagare gjorde sitt optimeringshjul och ska utifrån det göra en individuell handlingsplan att jobba efter. Vi funderade på vilka drivkrafter vi har och vilka utmaningar vi står inför. gruppen behandlas konfidentiellt och att alla deltar aktivt. I detta ingår till exempel att både ta och ge plats till andra, vara öppen inför andras idéer, att vara generös med kontakter och kunskap, att tala med varandra och inte om varandra, att hålla vad de lovar. Jenny poängterade under föreläsningen att din utveckling är ditt ansvar. Ingen annan kan göra jobbet utan du måste själv investera tid och engagemang i företaget. Hon sa också att det krävs att vi är öppna för nya idéer och förändringar. Tillväxt och utveckling får vi inte om vi går hem och gör likadant som vi gjort förut. Att skapa förändring är inte alltid lätt, men tillsammans ska vi stärka och stötta varandra så att vi vågar välja tillväxt. Christine Edenborg, projektledare Våga Välja Tillväxt, REGIONFÖRBUNDET PÅ FACEBOOK Kom ihåg att gilla! Kalender 2013 September 12 Innovationskraft Sörmland, del 2 Utvecklingsarenan, Strängnäs 13 Morgonsoffan i Nyköping-Oxelösund 17 Morgonsoffan i Gnesta Elektron B-salen, Gnesta 17 Utvecklingsgruppen för innovationsstrategin träffas Målet för tredje mötet är att arbeta vidare med Sörmlands innovationsstrategis vision och övergripande mål. Dufweholms Herrgård, Katrineholm Oktober 4 Morgonsoffan i KFV-regionen Hedenlunda, Flen 10 Arbetsutskottet sammanträder Pelles lusthus, Nyköping 10 Studie- och yrkesvägledardagen 2013 Hedenlunda, Flen 11 Morgonsoffan i Nyköping-Oxelösund 15 Morgonsoffan i Gnesta Elektron B-salen, Gnesta 15 Så vänder vi kurvan! - Hur får vi fler sörmländska ungdomar att fullfölja sin gymnasieutbildning? Regionstyrelsen sammanträder Båsenberga, Vingåker 31 En ny ekonomisk geografi och utvecklingsscenarier för Östra Mellansverige till 2050 Louis de Geer Konsert och Kongress Norrköping November 1 Morgonsoffan i KFV-regionen Perrongen, Lokstallarna, Katrineholm 7 Seminarium Innovationskraft Sörmland. 8 Morgonsoffan i Nyköping-Oxelösund 21 Arbetsutskottet sammanträder Se kalendern i sin helhet på Ansvarig utgivare: Göran Norberg Redaktörer: Annelie Ljungwald och Monica Swärd Tel: Fax: E-post: Layout: Newmarket Town AB

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden ÖMS operativa program för regionalfonden Östra Mellansverige består av Uppsala, Örebro, Sörmland, Västmanland och Östergötlands län Beslutat i december 2014 Bygger på regionala prioriteringar gjorda i

Läs mer

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 D a t u m D n r 2015-01-15 15-001 Regionstyrelsen Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 Bakgrund Människors kunnande och kraft bygger Sörmland. En bättre matchning mellan arbetsgivarnas

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

FOTOGRAF: CARINA WILHELMSSON. Destination Sörmland allt närmare FOTOGRAF: MONICA SWÄRD LÄS MER PÅ SIDAN 4

FOTOGRAF: CARINA WILHELMSSON. Destination Sörmland allt närmare FOTOGRAF: MONICA SWÄRD LÄS MER PÅ SIDAN 4 FOTOGRAF: ANNELIE LJUNGWALD Glad Påsk ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER MARS 201 INLEDAREN Infrastrukturen i fokus under året Unga vågar vara egna Omkring 700 sörmländska

Läs mer

Sörmland helt enkelt. Bra möte med infrastrukturministern. Förberedelser för att använda EU-fonderna. Fler vet mer om innovationer

Sörmland helt enkelt. Bra möte med infrastrukturministern. Förberedelser för att använda EU-fonderna. Fler vet mer om innovationer ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt FOTOGRAF: LASSE SKOG NUMMER 10 DECEMBER 2013 Bra möte med infrastrukturministern Elisabeth är årets EU-inspiratör Från Sörmland deltog

Läs mer

Sörmland helt enkelt. Innovation en förutsättning för välfärden. Bättre tåg- och hamntrafik avgörande för Sörmland. Ny unik yrkeshögskoleutbildning

Sörmland helt enkelt. Innovation en förutsättning för välfärden. Bättre tåg- och hamntrafik avgörande för Sörmland. Ny unik yrkeshögskoleutbildning e t t N Y H E T S B R E V f r å n r e g i o n f ö r b u n d e t s ö r m l a n d Sörmland helt enkelt N U M M E R 8 o k t o b e r 2 0 1 3 I N L E D A R E N Innovation en förutsättning för välfärden Camilla

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE 1. Beskrivning av ärendet Näringsdepartementet har lagt fram ett erbjudande för Samverkansorganen i Värmlands, Dalarnas och Jämtlands

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden?

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden? C-BIC Fas 3 och framtiden? 1 Tillväxtverket Ny programperiod 2014-2020 8 regionala strukturfondsprogram 1 nationellt regionalfondsprogram 945 milj euro 2 Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 1 Dalarna 2020 Vägval: Innovativa miljöer och entreprenörskap Betydelsen av näringslivets förändrings- och konkurrensförmåga. Utveckla kluster och öppna

Läs mer

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 1 FEBRUARI 2013 INLEDAREN Sörmland behöver nya jobb FOTO: ANNELIE LJUNGWALD Innovationskraften i Sörmland Arbetet för ökad innovationskraft

Läs mer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer NEW BRIGHT FUTURE En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer Ett samverkansprojekt med Strängnäs Business Park och Arbetsförmedlingen 2015-02-20 Förstudie New Bright

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland en attraktiv och tillgänglig destination nära Stockholm Uppdaterad 2014 Gripsholms slott, Mariefred. Foto: Sörmlands turismutveckling

Läs mer

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

LÄS MER PÅ SIDAN 2. Grattis Oxelösund årets raket! LÄS MER PÅ SIDAN 7

LÄS MER PÅ SIDAN 2. Grattis Oxelösund årets raket! LÄS MER PÅ SIDAN 7 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 5 MAJ 2014 Fler sökande till vårdoch omsorgsyrkena kräver attraktiva arbetsgivare Regionförbundet är ute och cyklar! LÄS MER PÅ

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

Nu börjar vi mäta! Sörmland i spetsen för Du&EU-kampanj

Nu börjar vi mäta! Sörmland i spetsen för Du&EU-kampanj Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland NYHETSBREV NUMMER 4 maj 2009 Nu börjar vi mäta! Sörmland i spetsen för Du&EU-kampanj Regionförbundet Sörmland: läs

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 24 On 9/3 Lå 10/11

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 24 On 9/3 Lå 10/11 1 Håll dig alltid uppdaterad - Infobladet utkommer varje studievecka INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 24 On 9/3 Lå 10/11 Individuellt val på De Geer för 2:orna fredagen den 11 mars är inställda

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

VerksAmhetsplAn. Enheten för externa relationer

VerksAmhetsplAn. Enheten för externa relationer 2013 VerksAmhetsplAn Enheten för externa relationer Inledning Mälardalens högskola (MDH) har som utgångspunkt att genom akademisk excellens, internationalisering och samproduktion bedriva verksamhet som

Läs mer

Strukturfondspartnerskapet 2010-04-14 1(6) 78 miljoner i EU-stöd till 20 projekt i Östra Mellansverige

Strukturfondspartnerskapet 2010-04-14 1(6) 78 miljoner i EU-stöd till 20 projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet 2010-04-14 1(6) Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Till media i länen Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötland 78 miljoner i EU-stöd till 20 projekt i Östra

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Kommunens arbete med EU-projekt

Kommunens arbete med EU-projekt www.pwc.se Förstudie Tobias Bjöörn, Certifierad kommunal revisor Tilda Lindell 22 maj 24 Kommunens arbete med EUprojekt Trosa kommun Förstudie kommunens arbete med EUprojekt 22 maj 24 Förstudie kommunens

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning.

Läs mer

Förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken 2014-2020

Förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken 2014-2020 Promemoria 2013-03-11 Näringsdepartementet Regional tillväxt Förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken 2014-2020 I förslaget till nytt regelverk på EU-nivå för sammanhållningspolitiken

Läs mer

Svensk trä- och skogsindustris framtid i Sverige

Svensk trä- och skogsindustris framtid i Sverige www.avesta.se/traskog Avestasamtalen: Svensk trä- och skogsindustris framtid i Sverige Trä- och skogsindustrin är hörnstenar för svensk export. Tillväxten är hög och landets växande skogar är viktiga kuggar

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till Linköping och SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Kompetensförsörjning och internationalisering Inriktningen på årets konferens är

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

Powering Regions for the 21 st Century

Powering Regions for the 21 st Century Powering Regions for the 21th Century Josefin Strömberg Bryssel, 2011-04-14 Powering Regions for the 21 st Century Den 14:e april 2011 hölls en konferens under EU:s temavecka EU Substainable Energy Week

Läs mer

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Camilla Lejon Bengt Westman Linda Wennerholm Leif Erlandsson Björn Nordén Colin Moon Klas Danerlöv Hans Stråberg Robert Wickman Troed Troedsson Annete

Läs mer

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Senaste nytt från Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Agenda Introduktion till programmet Vad har hänt sedan 1 mars? Vad är på gång framöver?

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

L ä S MER på SIDAN 5. Har tonårsbossarna tagit över utbildningspolitiken?

L ä S MER på SIDAN 5. Har tonårsbossarna tagit över utbildningspolitiken? ett NYHetSBRe V fr å N R egion förbu N det S ö R mlan d Sörmland helt enkelt NUMMER 3 MARS 2014 INLEDAREN Välbesökt storregional infrastruktur- och kollektivtrafikdag Att vara en attraktiv arbetsgivare

Läs mer

rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg Kompetensbehovet inom transport och logistik studiemedel en kompetensbehovsöversyn examen efterfrågan

rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg Kompetensbehovet inom transport och logistik studiemedel en kompetensbehovsöversyn examen efterfrågan examensarb sanordnare kvalificerad rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg LIA jobb lärande i arbete böcker entreprenö Kompetensbehovet inom transport och logistik försörjning studiemedel en kompetensbehovsöversyn

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad 1 (6) Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad Hela programmet finns på: http://www.framtidensgruvochmineral.se/program/ Rullande

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Styrkor och fördelar Utmaningar Detta gör vi! Länsplan för Västmanland Utvärdering av RUP Omvärldsbeskrivning Tre prioriterade områden

Läs mer

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 1 2010-05-25 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Före dagens ordinarie kommunstyrelsesammanträde har kommunstyrelsen ett så kallat temasammanträde. Temat är Kommunens service

Läs mer

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Oskar Fröidh, KTH oskar.froidh@abe.kth.se Jernbaneforum 7 mars 2012 Målen för förbättrad tågtrafik Möjliggöra pendling till starka arbetsmarknader Lättare för

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens extra möte den 14 juni 2006

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens extra möte den 14 juni 2006 Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-06-21 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens extra möte den 14 juni 2006 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Birgitta Wessman-Thyrsson (s) Criss Hagfeldt

Läs mer

Landsbygdsnätverksträff 26 nov 2012, Piperska muren Stockholm

Landsbygdsnätverksträff 26 nov 2012, Piperska muren Stockholm 1(5) Landsbygdsnätverksträff 26 nov 2012, Piperska muren Stockholm Rapport från Lasse Carlsson, Hela Sverige ska leva Dagen inleddes med att Nätverkets ordf Peter Melin beskrev dagens upplägg med speeddating,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö.

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö. Inbjudan HANDEL Teknik Bygg IT Hälso/sjukvård Utbildning Transport Besöksnäring Miljö Energi FRAMTIDEN DRIV SE FÖRMÅGOR SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN NYA UTBILDNINGAR LÄRANDE ATTRAKTIV 20+21 september SUNDSVALL

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Befolkning med tillgång till fiber

Befolkning med tillgång till fiber Bredband Vision och Beslut Målet är att uppfylla Regeringens vision om 90% av befolkningen bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s senast 2020 dvs fiber... -> 2020, statliga pengar 3.25 miljarder, 113 (!)

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

Handlingsplan för en jämställd regional tillväxt

Handlingsplan för en jämställd regional tillväxt Datum Dnr 2013-01-29 12-035 Näringsdepartementet Handlingsplan för en jämställd regional tillväxt Ett nytt regionalt arbetssätt Regionförbundets Sörmland har från årsskiftet ett nytt regionalt utvecklingsprogram,

Läs mer

Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt?

Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt? Tillväxt, miljö och regionplanering Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt? 9.00-10.15 Charlotte Hansson, TMR hälsar välkommen Stockholmsregionens innovationsförmåga regionens styrkor

Läs mer

CreArena DRIVE IN 2014-11-28

CreArena DRIVE IN 2014-11-28 CreArena DRIVE IN 2014-11-28 DRIVE för driv och motivation! IN för innanför hellre än utanför! Vi vill erbjuda en mötesarena för att stötta ungdomar som vi tror på olika sätt kan ha nytta av att bredda

Läs mer

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296?

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296? Juni och juli 2012 Under juni och juli har det hänt mycket på UMA. De inplanerade mötena, som nämndes i ett tidigare UMA-nytt, har genomförts med goda resultat. Vi har bland annat åkt till Katrineholm

Läs mer

Remissvar Örebro län

Remissvar Örebro län Remissvar Örebro län Fakta 17 remissinstanser; Regionförbundet, Länsstyrelsen, Landstinget, USÖ Örebro universitet, Örebro, Lekeberg, Karlskoga, Degerfors Hallsberg, Kumla, Laxå, Askersund, Nora, Lindesberg,

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

entreprenörskap och innovation varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Liselotte Eriksson Dahl

entreprenörskap och innovation varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Liselotte Eriksson Dahl entreprenörskap och innovation LYFTer NÄRINGSLIVET varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Liselotte Eriksson Dahl Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Cecilia Hetrz Petra Mede Mikael Melitshenko Mia Spendrup

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö 2 2014-04-22 Det är det här det handlar om! Beställning från Näringsdepartementet Beställning: PM 2014-01-08 från Näringsdepartementet, Transportenheten Ett

Läs mer

Företagsfrämjande på lika villkor

Företagsfrämjande på lika villkor Företagsfrämjande på lika villkor Jenny Idebro 30 september 2014, Stockholm Twitter: #kvinnftg 1 I absoluta tal beviljades mäns företag 1.431 miljarder kronor i företagsstöd under 2009 2011. Kvinnors företag

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Nationell politik och kompetensplattformarnas uppgifter och möjligheter DATUM 20 oktober 2015 TID PLATS DAGENS VÄRD Kl. 10.30

Läs mer

Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar

Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar Nationella klusterkonferensen 2013 Resultat och effekter. Det var temat på den femte och sista nationella klusterkonferensen i Borlänge

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Rapport om Mälarsjöfarten 2013

Rapport om Mälarsjöfarten 2013 Rapport om Mälarsjöfarten 2013 Sjöfarten är i allmänhet ett billigt och effektivt transportsätt. För vår verksamhet är en fungerande sjöfart helt avgörande Jan Gånge, VD, Cementa 2013 året då många började

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Kommunikation för regional utveckling 27-28 april, Vår Gård. Mötesanteckningar

Kommunikation för regional utveckling 27-28 april, Vår Gård. Mötesanteckningar Kommunikation för regional utveckling 27-28 april, Vår Gård. Mötesanteckningar DAG 1 Inledning. Eva inledde med att presentera sig själv och Reglab. Därefter presenterade Ulla sig och pratade lite övergripande

Läs mer

Södermanlands län. Företagsamheten 2015

Södermanlands län. Företagsamheten 2015 MARS 2015 Företagsamheten 2015 Deborah Rosman, Skärgårdsvåfflan i Oxelösund. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem

Läs mer

Styrgrupp för Kompetensplattform Västerbotten

Styrgrupp för Kompetensplattform Västerbotten PROTOKOLL 2012-02-15 Dnr: 10RV155 Styrgrupp för Kompetensplattform Västerbotten Tid: Onsdag den 15 februari, 2012 mellan kl 10.00 och 12.15. Plats: Region Västerbotten, rum Aspen Ledamöter: Hans Lindberg,

Läs mer

Information till småföretag V A R N Ä R H U R

Information till småföretag V A R N Ä R H U R S T Y R K A E N E R G I A R B E T S L U S T Information till småföretag V A R N Ä R H U R Tre små apelsiner Det är en sen kväll i april - den 14 april - 1912. Passagerarfaryget Titanic går för långt norrut

Läs mer