FOTOGRAF: CARINA WILHELMSSON. Destination Sörmland allt närmare FOTOGRAF: MONICA SWÄRD LÄS MER PÅ SIDAN 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FOTOGRAF: CARINA WILHELMSSON. Destination Sörmland allt närmare FOTOGRAF: MONICA SWÄRD LÄS MER PÅ SIDAN 4"

Transkript

1 FOTOGRAF: ANNELIE LJUNGWALD Glad Påsk ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER MARS 201 INLEDAREN Infrastrukturen i fokus under året Unga vågar vara egna Omkring 700 sörmländska ungdomar är i år aktiva UF-företagare. Inom ramen för sin gymnasieutbildning ägnar de sig under ett läsår åt företagande genom att starta, driva och avveckla ett eget företag. LÄS MER PÅ SIDAN 7 Regeringen har nu lagt direktiv för infrastrukturplaneringen på både nationell och regional nivå som ska gälla för tiden fram till Det är en förlängning av gällande planperiod med fyra år och totalt handlar det om 522 miljarder som ska fördelas i en trafikslagsövergripande planering. Slutresultatet ska omfatta dels en nationell plan dels regionala planer i varje län. Före sommaren ska Trafikverket ha presenterat remissversionen av den nationella planen och samtidigt ska vi på regional nivå ha länsplanerna klara att gå ut på remiss. Det är en mycket snäv tidsram för detta omfattande arbete. Den nationella planen är av stort gemensamt intresse för hela Östra Mellansverige inklusive Stockholms län. Därför arbetar vi nu tillsammans inom projektet En bättre sits för att hitta en gemensam syn på de brister som behöver åtgärdas i Mälardalen. För Sörmlands del kan vi säga att den nationella planen främst handlar om järnvägskapacitet. Det gäller först och främst regeringens tydliga ambition att börja bygga Ostlänken, helst före Ostlänken innebär en avsevärd ökning av järnvägskapaciteten i Sörmland och betyder mycket för utvecklingen i hela regionen. Vid sidan om Ostlänken har vi nödvändiga satsningar på Svealandsbanan som bland annat krävs mot bakgrund av den växande gruvnäringen i Bergslagen. Gruvnäringens behov av transporter gör även att åtgärder måste vidtas på TGOJ-banan genom Sörmland mot Oxelösunds hamn. Varför har vi hög arbetslöshet när det råder brist på arbetskraft? Destination Sörmland allt närmare FOTOGRAF: MONICA SWÄRD Regionförbundets arbete med länsplanen har påbörjats och en parlamentarisk beredning har tillsatts. I botten ligger nu gällande plan som omfattar insatser på knappt en miljard kronor under åren Under de fyra år som planen utsträckts att gälla har vi fått ytterligare 20 miljoner att fördela. Prioriteringen av väg 55 genom länet kommer att ligga kvar om inte staten väljer att lägga in den i den nationella planen, vilket vore det rätta på längre sikt. I övrigt handlar det om att prioritera arbetsresor och kollektivtrafik, vilket bland annat kan innebära satsningar på cykelvägar, informationssystem och bytespunkter mellan olika trafikslag. Utbyggnaden av Ostlänken med dess koppling till Skavsta flygplats, kan även få betydelse för satsningarna i den regionala planen. En sak är dock säker och det är att resurserna inte kommer att räcka till allt det som behöver göras. LÄS MER PÅ SIDAN 2 LÄS MER PÅ SIDAN 4 Göran Norberg, förbundsdirektör Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar, ambitioner och idéer i Sörmland

2 REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS NYHETSBREV NUMMER, MARS KOMPETENSPLATTFORM 2020 Mål 1 Sörmlandsstrategin1 Varför har vi hög arbetslöshet när det råder brist på arbetskraft? Det var en av frågorna som diskuterades under seminariet Framtidens arbetsmarknad och kompetensbehov som Viadidakt och Regionförbundet Sörmland anordnade i Katrineholm onsdagen den 1 mars. Seminariet var en del av Viadidakts tvådagarsmässa Utbildning och entreprenörskap 201. Den första dagen fokuserade på eftergymnasial utbildning och de tusentalet besökarna fick information från ett 60-tal högskolor, universitet, YH-utbildare samt organisationer som ger stöd och rådgivning för de som vill driva eget företag. På onsdagen vände sig programmet i första hand till politiker och personal som arbetar med studier, vägledning och arbetsmarknadsfrågor i regionen. Karin Botås och Bo Wictorin från Regionförbundet Sörmland presenterade en arbetsmarknads- och utbildningsprognos för länet. På eftermiddagen hölls två panelsamtal. Medverkade gjorde Liselott Hagberg, landshövding i Södermanland, Viking Jonsson, ordförande i Regionförbundet Sörmland, Jens Lotterberg, analytiker på Arbetsförmedlingen och Pia Lindberg, akademichef på Mälardalens högskola. Moderator var Viadidaktnämndens ordförande Gunilla Magnusson. arbetsgivarnas behov och att kompetensfrågan måste ses på i ett storregionalt perspektiv. Vissa utbildningar kräver att de anordnas lokalt men för andra utbildningar är det inte lika viktigt. På eftermiddagen hölls två panelsamtal som kopplades till förmiddagens presentation och den framtida missmatchningen mellan kompetens och efterfrågan på arbetsmarknaden diskuterades på scenen och bland deltagarna. Karin Botås, FOTOGRAF: ANNELIE LJUNGWALD FOTOGRAF: ANNELIE LJUNGWALD Under seminariet ställdes frågor som varför samhällsföreträdare från Katrineholms kommun åker utomlands för att rekrytera folk samtidigt som arbetslösheten är hög. Bo Wictorin, på regionförbundet pekade på de ökade kompetenskraven och en allt mer specialiserad arbetsmarknad samt en försvårad matchning mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden. Regionförbundet Sörmland har därför tagit fram en utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Sörmland som visar vilka utmaningar den sörmländska arbetsmarknaden står inför. I den andra panelen flyttades perspektivet till riksnivå. Medverkade i den gjorde Carina Lindfelt, chef arbetsmarknadsavdelningen, Svenskt Näringsliv, Pia Enochsson, generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan, Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande i LO, Louise Malmström, riksdagsledamot (S) och ledamot i Riksdagens utbildningsutskott. Moderator var Berit Örtell. Bo Wictorin, analytiker på Regionförbundet Sörmland presenterade den utbildnings och arbetsmarknadsprognos som regionförbundet tagit fram för att lyfta vilka utmaningar som finns på den sörmländska arbetsmarknaden. På kan du ladda ned ditt exemplar av prognosen. FOTOGRAF: ANNELIE LJUNGWALD Prognosen visar att utbildningssystemet måste dimensioneras efter

3 REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS NYHETSBREV NUMMER, MARS 201 SAMVERKAN Fyra prioriterade mål främjar Sörmlands utveckling Nu är den här, Sörmlandsstrategin Efter ett omfattande arbete med dialoger, remisser och politisk hantering är den nya regionala utvecklingsplanen klar. Sörmlandsstrategin 2020 är en gemensam vägvisare för hur vi ska förbättra förutsättningarna för Sörmland och sörmlänningarna. Strategin fokuserar på fyra mål som är särskilt angelägna för utvecklingen av Sörmland. Målen beskriver hur Sörmland inom de prioriterade områdena ska vara FOTO: FRIDA OVLAND De fyra prioriterade målen I Sörmland finns goda förutsättningar för unga och vuxna att utbilda sig och arbeta. Arbetsgivare har goda möjligheter att rekrytera rätt kompetens. Sörmland har starka samband med omvärlden. Sörmland har ett konkurrenskraftigt näringsliv. Sörmland har hållbara och attraktiva livsmiljöer. För att göra allt det som behöver göras så krävs att länets alla parter hjälps åt och drar sitt strå till stacken. Genomförandet av Sörmlandsstrategin 2020 är ett stort samverkansprojekt där landstinget och kommunerna har de viktigaste rollerna, berättar Göran Norberg, förbundsdirektör på Regionförbundet Sörmland. regionförbundets uppgifter blir att lyfta fram goda exempel på vad som händer i regionen. Vi kommer att skapa mötesplatser för dialog och initiativ. Vi ska också följa upp och se om våra gemensamma insatser leder mot det önskade resultatet. Regionförbundets del av arbetet med att förverkliga strategin kan du följa via vår hemsida via regionförbundets Facebooksida och Twitter #Sörmland2020, avslutar Göran Norberg. Lina Widlund, Vill du beställa strategin? Sörmlandsstrategin 2020 går att beställa på Fakta Vad är Sörmlandsstrategin 2020? Regeringen har gett samtliga län/regioner i Sverige uppdraget att ta fram ett regionalt utvecklingsprogram. Det regionala utvecklingsprogrammet ska fungera som en länk mellan samverkan på olika nivåer. Utvecklingsprogrammet ligger till grund för nationella prioriteringar och användningen av regionala utvecklingsmedel. Utvecklingsprogrammet ska också bidra till arbetet med en hållbar tillväxt. Enligt förordningen ska utvecklingsprogrammet vara både styrande och en process. I Sörmland är det regionförbundet som har regeringens uppdrag att ta fram samt samordna och följa upp det regionala utvecklingsprogrammet. Vad är regionala utvecklingsmedel? Regeringen tilldelar årligen självstyrelseorganen, samverkansorganen och länsstyrelserna regionala utvecklingsmedel. I Sörmland är det regionförbundet som är ansvarigt för att fördela medlen till olika projekt. För 201 har Sörmland tilldelats cirka 12 miljoner kronor. Det pågår insatser över hela länet inom alla målområden och en av

4 REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS NYHETSBREV NUMMER, MARS BESÖKSNÄRING Destination Sörmland allt närmare Mål Sörmlandsstrategin 2020 Det var ett ytterst välbesökt möte som hölls på Sundbyholms slott den 7 mars. Ett 70-tal personer hade tagit sig dit för att delta i det tredje företagsmötet som handlade om att göra Sörmland till ett av 20 internationella destinationsmål. För Eric Johansson, som är vd på Sundbyholms slott och en av de engagerade företagarna, var det naturligtvis hedrande att få ta emot alla hemma hos sig. Mötet handlade alltså om det exportmognadsprojekt som startade förra året och som går under benämningen Destinationsutveckling Sörmland där det långsiktiga målet är att fördubbla omsättningen inom besöksnäringen fram till år Men för att kunna förverkliga det måste ett omfattande destionationsutvecklingsarbete genomföras där ett 50-tal kommuner och företag nu är involverade. Temat för mötet var varumärke, upplevelser och profilering och inleddes med ett bildspel där avstampet var Vi har bestämt oss. Sörmland ska bli en av Sveriges nya exportmogna destinationer Skälet till det är att Sörmland har mycket att bygga på som bland annat det öppna landskapet, skärgården, småstadsidyllerna och det vilda. Syftet med projektet är naturligtvis att visa upp allt detta för fler. Inte minst med tanke på den kulturskatt Sörmland har i form av slott och herrgårdar och allt vad de står för. Och i anslutning till slotten är det tänkt att man ska presentera olika teman som till exempel jakt och vilt, kultur och historia, sport och friluftsliv, måltidsupplevelser, park och trädgård samt hälsa och rekreation. Tydliga teman och fantastiska upplevelser stärker den bild av Sörmland som vi vill bygga, förklarar JohanWillis från Svensk destionationsutveckling som är med och sköter projektet. Nästa företagsmöte är planerat till den 25 april på Öster Malma där det kommer att handla om hur Sörmland matchar omvärldens och besökarnas behov, krav och värderingar. Magnus Nilsson, FOTOGRAF: MONICA SWÄRD En del av Sundbyholmsmötet ägnades åt att grupparbeta kring hur man kan fylla olika teman med innehåll. Från vänster: Pernilla Hagström, turismansvarig Flens kommun, Emma Blomberg, Säftstaholms slott, Thomas Neuendorf, Båsenberga hotell och konferens, Maria Norbäck, Stua, Gary Cosford, Nyköpings golfklubb och Kaisa Karlsson, turismansvarig Gnesta kommun

5 Mål Sörmlandsstrategin 2020 REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS NYHETSBREV NUMMER, MARS NÄRINGSLIV Mer kulturella och kreativa näringar i Sörmland Regionförbundet Sörmland satsar kronor i år för att fortsätta utvecklingsarbetet kring kulturella och kreativa näringar i Sörmland tillsammans med Landstinget Sörmland och Länsstyrelsen i Södermanlands län. Det beslutade regionstyrelsen vid sitt ordinarie sammanträde, onsdagen den 20 mars. Syftet är att få denna del av näringslivet att växa och bli en viktig del av arbetsmarknaden samtidigt som den bidrar till länets attraktionskraft, säger Viking Jonsson (S), ordförande för Regionförbundet Sörmland. Närmare personer i Sörmland är idag sysselsatta inom den kreativa sektorn, det vill säga konst, musik, institutionell kultur, reklam, media, design, rekreation och turism. Efterfrågan på kreativa tjänster och produkter ökar stadigt i samhället och de kulturella och kreativa näringarna bedöms vara en av de viktigaste framtidsbranscherna i Sverige, förklarar Viking Jonsson. De insatser som tidigare gjorts på detta område i länet har i huvudsak varit inriktade på att få KKN-aktörerna att i större utsträckning kunna försörja sig på eller utvidga sin verksamhet. Tidigare projekt har uppvisat positiva effekter men många förbättringsområden har även uppmärksammats. Det är därför som vi har beslutat oss för att förlänga det tidigare projektet för att se över och ta till vara de möjligheter till utveckling som lyfts fram i det som gjorts fram till idag, säger Viking Jonsson och fortsätter: Regionförbundet anser att de kreativa näringarna är viktiga i den regionala utvecklingen och jag är säker på att åtgärder på det här området kan bidra till både fler jobb och större attraktionskraft i länet. Catharina Frändberg, Sörmland har ett konkurrenskraftigt näringsliv Företagen måste bli fler och befintliga företag måste växa. Regionen ska ha ett flexibelt och konkurrenskraftigt näringsliv som tar tillvara möjligheter och står starkt vid förändring står det att läsa under Mål i Sörmlandsstrategin Utvecklingsarbetet kring kulturella och kreativa näringar i Sörmland tillsammans med Landstinget Sörmland och Länsstyrelsen i Södermanlands län är ett bra exempel på hur vi ska nå målet om ett konkurrenskraftigt näringsliv i Sörmland till Regionförbundet anser att de kreativa näringarna är viktiga i den regionala utvecklingen. FOTO: FRIDA OVLAND

6 Mål Sörmlandsstrategin 2020 REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS NYHETSBREV NUMMER, MARS NÄRINGSLIV 2020 Mål 4 Sörmlandsstrategin4 Regionförbundet satsar på landsbygdsutveckling Regionförbundet Sörmland satsar totalt kronor de närmaste två åren för att stärka insatserna för landsbygdsutveckling. Det beslutade regionstyrelsen vid sitt ordinarie sammanträde onsdagen den 20 mars. Satsningen är ett samarbetsprojekt tillsammans med Länsstyrelsen i Södermanlands län. Den här typen av insatser ligger nära de regionala utvecklingsinsatserna som regionförbundet prioriterar och ligger därmed också inom ramen för Sörmlandsstrategin 2020 som är vår nya regionala utvecklingsplan, förklarar Viking Jonsson (S), ordförande i Regionförbundet Sörmland. Syftet är alltså att åstadkomma bättre samordnade regionala utvecklingsinsatser och därmed ett bättre resultat. En stor del av Sörmland utgörs dessutom av det som definieras som landsbygd. Det är områden som har både stor attraktionskraft och stor utvecklingspotential för olika typer av näringsverksamhet som är viktigt för den hållbara utvecklingen av länet, säger Viking Jonsson och fortsätter: Ett sådant område skulle till exempel kunna vara mat och att ta fram en särskild matstrategi för Sörmland. I Sörmlandsstrategin lyfts sådana aspekter fram för att främja näringslivsutvecklingen och kvaliteten i livsmiljön. Andra exempel på tänkbara samverkansprojekt är en ny genomförandestrategi för landsbygdsprogrammet En matstrategi, kopplad till offentlig upphandling av mat, det vill säga insatser för att underlätta offentliga upphandlingar av närproducerad mat, har också diskuterats. Ytterligare ett exempel är att se matturismen som en framtidsnäring med mat som attraktionskraft och tillgång för att marknadsföra länet. Att utveckla nya metoder för service på landsbygden och en fortsatt bredbandsutveckling finns också med på agendan. Catharina Frändberg, Sörmland är unikt genom sin flerkärniga ortstruktur, den täta kopplingen mellan angränsande län, större städer och vatten. Sörmland har hållbara och attraktiva livsmiljöer 4 Ett attraktivt Sörmland lockar fler människor att bosätta sig i regionen och ge de människor som redan bor här ett gott liv står det att läsa i Sörmlandsstrategin 2020 under Mål 4. Attraktivitet är nära kopplat till övriga målområden i Sörmlandsstrategin. FOTOGRAF: SÖRMLANDS TURISMUTVECKLING AB Regionförbundet goes Almedalen Regionförbundet Sörmland har för tredje året i rad beslutat att medverka i politikerveckan i Almedalen i sommar. Satsningen görs tillsammans med Mälardalsrådet och andra aktörer från Stockholm-Mälarregionen. Regionförbundet kommer, tillsammans med Mälardalsrådets näringsoch FOU-utskott, att arrangera ett seminarium på tisdagsförmiddagen den 2 juli som ska handla om gruvnäringen i Mälardalen. Bland paneldeltagarna återfinns bland annat Erik Zetterlund från Oxelösunds hamn och Einar Schuch från Trafikverket. Publikhav i Almedalen 2012 Monica Swärd, FOTO: REGION GOTLAND Almedalen Almedalsveckan genomförs alltid vecka 27. År 201 genomförs veckan den 0 juni-7 juli Söndag 0 juni Kristdemokraterna Måndag 1 juli Sverigedemokraterna Tisdag 2 juli Miljöpartiet Onsdag juli Moderaterna Torsdag 4 juli Vänsterpartiet Fredag 5 juli Folkpartiet Lördag 6 juli Centerpartiet Söndag 7 juli Socialdemokraterna För mer information besök som är Almedalsveckans officiella hemsida

7 Mål Sörmlandsstrategin 2020 REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS NYHETSBREV NUMMER, MARS INNOVATIONSMOTORN Arbetet med en regional innovationsstrategi har börjat Startskottet i arbetet med en innovationsstrategi för Sörmland var Innovationskraft Sverige, första delen i seminarieserien Innovationskraft Sörmland. Under tre workshoppar på seminariet den 0 januari i Eskilstuna kom många idéer fram i fråga om vilka satsningar som behövs för att utveckla våra innovationsmiljöer och det regionala innovationssystemet till innovatörernas nytta samt öka internationaliseringen av små och medelstora företag. Några av förslagen såsom idédagar på stan, uppsökande verksamhet, att uppmärksamma innovatörerna eller engagera fler innovationsstudenter arbetar vi med redan idag inom ramen projektet Fler innovationer helt enkelt. Regionförbundet vill även uppmuntra andra aktörer att engagera sig när det till exempel handlar om insatser inom internationalisering eller hur vi får in fler idéer i systemet så som bildandet av ett idétorg. En del av förslagen kommer att bearbetas i en arbetsgrupp som ska träffas fyra gånger i år. Arbetsgruppen kommer att kalllas för utvecklingsgruppen och består av ett tiotal personer som har en viktig roll i utvecklingen av vårt regionala innovationssystem. Första träffen är den 17/18 april och målet är då att alla deltagare ska ha en gemensam bild av hur förutsättningarna för innovation ser ut i Sörmland och göra en översikt på aktörer som verkar inom området. Under de följande mötena ska utvecklingsgruppen bland annat diskutera hur innovationsmotorn kan vidareutvecklas, fler kreativa miljöer skapas, vägen in i stödsystemet förtydligas, kommersialiseringen ökas och samverksamplattformen förbättras. Regionförbundet Sörmland kommer under 201, utöver seminarieserien och utvecklingsgruppen att föra en nära dialog med sina medlemmar och ett antal nyckelaktörer i länet samt på nationell nivå kring fortsättningen av innovationsmotorn. Det kommer också att krävas ett antal politiska beslut på vägen, exempelvis när det kommer till finansiering, effektivisering och samordning av insatserna för att fler ska kunna utveckla sin idé till en ny produkt, tjänst eller process och att få fler investeringar i länet. Astrid Trautsch, Deltagare utvecklingsgrupp för innovationsstrategin Anna Sandklev, Näringslivsansvarig, Gnesta kommun Annika Löfgren, Sweet business (Resurscentra för kvinnor Eskilstuna) Catharina Berglund, Mälardalens Högskola/Idélab Catharina Frändberg, Regionförbundet Sörmland Caxton Njuki, Caxton Sports (entreprenör) Erik Hennerdal, Create Business Inkubator Lars Erik Sandhgren, Näringslivsansvarig, Katrineholms kommun Lennart Larsson, Sörmlands Sparbank (Tillväxtbanken) Magnus Tegerup, Almi Stockholm Sörmland Marie Gillstam, Nodansvarig innovationsmotorn/innovationsrådgivare Pia Carlgren, Östsvenska Handelskammaren Thomas Karlsson, Munktell Science Park/Sörmlandsfonden Anette Strömberg, Mälardalens Högskola- Innovation och produktrealisering Vad blir nästa steg för Innovationsmotorn? NYTT DATUM 12 SEPTEMBER SEPTEMBER 12 TORSDAG INNOVATIONSKRAFT SÖRMLAND DEL 2 INNOVATIONSKRAFT I OFFENTLIG VERKSAMHET Innovationskraft inom offentlig verksamhet, andra delen i seminarieserien Innovationskraft Sörmland. Seminariet riktar sig i första hand till dig som är politiker eller tjänsteman i länets kommuner och landstinget och arbetar med frågor inom vård och omsorg, miljö och samhällsbyggnad, skola, arbetsmarknad eller näringslivsutveckling. Det är ett bra tillfälle för aktörer som arbetar med innovations- och affärsutveckling att diskutera hur samarbetet med den offentliga sektorn kring dessa frågor kan utvecklas! DATUM Torsdagen den 12 september 201 TID PLATS Utvecklingsarenan Strängnäs PROGRAM Detaljerat program kommer att skickas ut i april För frågor, kontakta Astrid Trautsch, på eller via e-post Välkommen!

8 Mål Sörmlandsstrategin 2020 REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS NYHETSBREV NUMMER, MARS NÄRINGSLIV Unga vågar vara egna Framtidstro, glädje och förväntan. Det är känslan som sprider sig till besökarna på årets Ung Företagsamhets regionmässa som hölls den 21 mars på Rosvalla Eventcenter i Nyköping. Omkring 700 sörmländska ungdomar är i år aktiva UF-företagare. Inom ramen för sin gymnasieutbildning ägnar de sig under ett läsår åt företagande genom att starta, driva och avveckla ett eget företag. På mässan fick de möjlighet att visa upp och sälja sina varor och tjänster och dessutom tävla i en mängd kategorier om platser i SM-finalen som hålls i maj. Ung Företagsamhet spelar en viktig roll i att få flera att våga ta steget att vara egna företagare, därför stödjer vi verksamheten sedan en lång tid tillbaka, säger Catharina Frändberg, ansvarig för näringsliv och arbetsmarknad på Regionförbundet Sörmland. Spektrat av erbjudanden är stort i mässhallen. Ingen idé är för liten att pröva i det här läget och nivån avgör ungdomarna själva. Erfarenheten av företagande är resultatet som räknas inte kronor och ören. Kitanzi Trasiga hängare i kläder och trångt och stökigt i hallen? Då löser Kitanzi UF:s snygga klädkrok problemet! Sandra Pettersson och Märta Ekestaf, Europaskolan i Strängnäs utsågs till andrapristagare inom kategorin Bästa innovation. F.E.A Om brandsläckaren är snygg och har en praktisk förvaring för brandfilten kommer fler att ha den lättåtkomlig hemma, resonerar Amanda Sundström och Sebastian Andersson (på bilden) som tillsammans med Christoffer Delfs Lord har tagit fram fodral till brandsläckare så att de passar bättre in i hemmiljön. FEA UF, som kommer från Europaskolan i Strängnäs, vann kategorin Bästa Innovation och går därmed vidare till SM-final. Sörmländsk Gourmet - G.mat säljer bra och det har varit lärorikt att lära sig om livsmedelshantering och tillstånd kring det, säger Sörmländsk Gourmet UF:s företagare Elin Gillstam, Louise Gyllengahm och Karin Gyllengahm, Europaskolan i Strängnäs. De tillverkar egen viltkorv på älg- och vildsvinskött och det gav dem en tredjeplacering i kategorierna Bästa Hantverk och Bästa UF-företag. Carina Wilhelmsson Alight Teknikstudenterna Julia Uddman och Julia Fernqvist, Gripengymnasiet i Nyköping kammade hem tredjepriset i kategorin Bästa Innovation med sitt företag Alight UF:s multifunktionella modul som omvandlar ljusstakar till värmeljushållare och tvärtom. - Vi tillverkar modulen själva i skolans verkstad och har hittills gjort ett 100-tal. Och vi har många fler idéer som vi också vill förverkliga, berättar Julia Fernqvist. Berserk Marcus Amloh, Tessingymnasiet i Nyköping har företaget Berserkuf som erbjuder kurser i självförsvar till dig som vill känna dig tryggare i din vardag. Birgit Båvner När UF-tid är över hjälper vi gärna till med stöd till dig som vill driva eget även i fortsättningen, säger Birgit Båvner som är verksamhetsansvarig för Företagslabbet i Nyköping.

9 REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS NYHETSBREV NUMMER, MARS GODA EXEMPEL Islossning för Skolprojektet i Flen 2020 Mål 1 Sörmlandsstrategin1 Kvalitet och elevfokus är nyckelorden för Skolprojektet i Flens kommun. Sedan en omfattande genomlysning och analys av skolornas verksamheter inom Barn- och utbildningsområdet gjordes 2012 går nu arbetet in i en mer förändringsaktiv fas 201. Vår stora utmaning är att skapa ett förändringsperspektiv och rusta skolledare, politiker och lärare för vad förändring egentligen innebär, säger projektledare Kristina Lohman. Det handlar om allt från lärmiljön i klassrummet, rättning av nationella prov till översyn av skolstruktur och att utveckla ledarskapet på alla nivåer. Under våren ska de strategier som tas fram bli en grund för det långsiktiga arbetet med åtgärder från och med hösten 201. För att hålla engagemang och intresse uppe ska det kombineras med aktiviteter som ökar förändringskompetensen. Vårdnadshavare ska involveras på ett nytt sätt och knytas närmare skolan med syftet att öka delaktighet och föräldrainflytande. Även eleverna kommer att märka av skolsatsningen. Under våren får de aktivt tillsammans med sina lärare arbeta med vad som är viktigast för dem för att de ska kunna lära sig mer. Kristina Lohman, Flens kommun Vad är Skolprojektet i Flen? I flera år har många elever i Flens kommun haft svårt att klara godkända resultat i skolan, den så kallade måluppfyllelsen har varit för låg. Det har bekymrat såväl lärare och förtroendevalda som föräldrar och Skolinspektionen. Med syftet att göra en analys för att förstå situationen tillsattes en skolutredning Den fick kommunfullmäktige att i full politisk enighet ta ett beslut om att tillsätta ett treårigt Skolprojekt med egen budget och start i februari 2012 för att komma tillrätta med problemen. I fas 1 under 2012 gjordes en grundlig nulägesanalys av hela utbildningsområdet för att identifiera samband, svagheter och möjligheter. Den ska utgöra ett underlag till diskussioner om åtgärder. Fas 2 ska i slutet av 201 utmynna i beslut om åtgärder. Under fas från september 201 och framåt ska genomförandet äga rum. Skolprojektet är ingen quick fix, men ett helhjärtat försök att komma tillrätta med en situation som ingen är nöjd med. Projektet bygger på öppenhet och information i nära dialog med elever, föräldrar, skolpersonal och förtroendevalda Läs mer om skolsatsningen på www. flen.se/skolprojektet Där finns också en lättläst rapport av nulägesanalysen och utmaningarna. Flens kommun har tagit ett stort beslut att skapa en synvända inom skolan för att vända en negativ utveckling till en positiv. De senaste tio åren har måluppfyllelsen sjunkit och alltför många elever har lämnat skolan utan fullständiga betyg. Det innebär stora utmaningar. Beslutet i kommunfullmäktige 2011 att vända utvecklingen med hjälp av ett treårigt skolprojekt, togs i total politisk enighet. Sedan dess har en organisation skapats och en omfattande genomlysning av läget gjorts med syftet att få ett helhetsperspektiv över samverkande faktorer, svagheter, styrkor och utmaningar. 201 blir ett år i förändringens tecken. 1 Detta är ett gott exempel på ett kommunalt projekt som kan kopplas till Sörmlandsstrategin 2020 och i detta fall till Mål 1 där det står att I Sörmland finns det goda förutsättningar för unga och vuxna att utbilda sig och arbeta. Kommunerna och landstinget i Sörmland har de viktigaste rollerna i genomförandet av Sörmlandsstrategin Regionförbundets Sörmlands roll är bland annat att samordna och följa upp.

10 Mål Sörmlandsstrategin 2020 REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS NYHETSBREV NUMMER, MARS BESÖKSNÄRING Open Doors lyckat projekt med 20 nya arbetstillfällen Open Doors öppnade nya dörrar för företag och kommuner när det gäller exportmognad samt kunskap om vad den internationella besöksnäringen kräver. Två års affärsutveckling resulterade i över 20 nya arbetstillfällen, nya internationella affärsrelationer, nya arbetssätt och samarbeten mellan företag och kommuner i Sörmland samt dess närhet. De företag som genom projektet bland annat utvecklade sina affärsrelationer genom Visit Swedens partnerskapsprogram för Tyskland ökade sina internationella gästnätter med 75 procent. Open Doors drevs av Sörmlands turismutveckling AB med projektledaren Mickan Flink. Projektet var praktiskt inriktat där företag och kommuner coachades i att utveckla produkter och säkerställa kvaliteten för att passa den internationella marknadens krav. Projektet finansierades av Regionförbundet Sörmland och EUs regionala utvecklingsfond. Under projekttiden varvades seminarier med enskild coachning och workshops, allt för att deltagarna skulle få en större kunskap om de utvalda marknaderna, Tyskland och Storbritannien. Studieresor anordnades både till Skottland och södra Sverige för att knyta kontakter, få inspiration, idéer och möta andra företagare. Visningsresor ordnades för utländsk press och researrangörer. Detta för att de på plats skulle få möjlighet att få se vad företagen hade att erbjuda och att deltagarna skulle få möjlighet att knyta kontakter samt göra affärer med nya partners. Ett nyskapande arrangemang var att tillsammans med Visit Sweden bjuda in unga bloggare från hela Europa för att uppleva Sörmland från en rad olika perspektiv. Under denna resa spreds deras reseberättelser och bilder löpande ut över de sociala medierna som Community of Sweden, Facebook och Instagram. Open Doors startades med syftet att arbetsmetoder och samarbeten skulle fortsätta utvecklas på affärsmässiga grunder efter projektets slut. Vi kan konstatera så här långt att detta har lyckats! Företagen har ökat sina omsättningar och deras förutsättningar för framtiden ser mycket goda ut! Idag har arbetet med den internationella affärsutvecklingen fortsatt genom Destinationsutveckling Sörmland. Open Doors gick före och bröt ny väg, öppnade nya dörrar som nu fler kan passera för att utveckla sina affärer, få en bättre lönsamhet, ge fler arbetstillfällen och öka Sörmlands attraktion för såväl besökare som invånare. Magnus Nilsson, FOTOGRAF: SÖRMLANDS TURSIMUTVECKLING AB VÄLKOMMEN APRIL 25 TORSDAG TILLSAMMANS FORMAR VI SÖRMLANDS FRAMTIDA TRANSPORTINFRASTRUKTUR! Regionförbundet Sörmland bjuder in till seminarium för att diskutera det förslag på regional transportplan för som regionstyrelsen ska besluta om under 201. MÅLGRUPP Politiker, regionala och kommunala tjänstemän, företag och intresseorganisationer som är intresserade av framtidens transportinfrastruktur i regionen. DATUM Torsdagen den 25 april TID Klockan , PLATS Elite Stadshotellet i Eskilstuna För frågor, kontakta Carina Jönhill Nord, på eller via e-post Anmäl dig senast den 18 april på https://sv.surveymonkey.com/s/transportplan Välkommen!

11 Mål Sörmlandsstrategin 2020 REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS NYHETSBREV NUMMER, MARS NÄRINGSLIV Första deltävlingen i Sörmex avgjord Rätt person med rätt grej i rätt forum, det är det viktiga, säger Johan Nyström från Mälardalens högskola som projektleder Sörmex. Från att från början ha varit 60 har nu den första deltävlingen avgjort vilka 22 idéägare som bäst stämmer in på Johans beskrivning. De slåss nu om att bli de tio finalister som får en monter på Formexmässan i augusti. Nytänkande, snygga, smarta och gärna roliga ska idéerna vara, men exakt vilka Idéaudition i Eskilstuna där en innovatör presenterar sin idé för fyra designers som hjälper till att visualisera idén. FOTO: JOHAN NYSTRÖM de är får inte avslöjas förrän det är mässdags. Konkurrensen är hård, och hemlighetsmakeriet beror på att rättigheterna kan behöva säkras med exempelvis patent. Men lite kan Johan Nyström lyfta på locket: Vi har designföremål inom kök, trädgård, presenter, barn och leksaker. Riktigt bra saker så det blir tufft för juryn att utse vilka som går vidare, säger han. Tufft blir det också för de tävlande, de ska nu vässa och visualisera sina idéer inför finalen i maj. Månader med hårt arbete väntar dem. Beroende på hur långt de kommit i sin innovationsprocess kan de välja på att få hjälp av studenter från Mälardalens högskola att ta fram en prototyp eller modell, alternativt få tillgång till spetskompetens inom till exempel materialval, tillverkning eller design. Att ha en tydlig affärsplan är också en viktig förutsättning för att lyckas med pitchen inför juryn och kamma hem en finalplats. Sörmex leds av Idélab på Mälardalens högskola i Eskilstuna tillsammans med Munktell Science Park och är en aktivitet inom projektet Fler innovationer helt enkelt en del av innovationsmotorn som drivs av Regionförbundet Sörmland i samarbete med innovationsnoderna i Katrineholm, Strängnäs, Eskilstuna och Nyköping. Under våren och sommaren kan du följa personerna bakom idéerna i Sörmex i regionförbundets nyhetsbrev. Lina Widlund BESÖKSNÄRINGEN Sörmlands första företag certifierade inom Naturens bästa I mars certifierades två sörmländska företag inom kvalitetsmärkningen Naturens bästa. Under perioden genomförde Sörmlands turismutveckling AB projekten Eco doing business naturally och Open Doors internationell affärsutveckling för regional konkurrenskraft. Dessa projekt har bland annat möjliggjort för ett antal företag inom besöksnäringen att gå vidare inom miljö- och kvalitetscertifieringar. Det är en viktig del i det stora destinationsutvecklingsarbete som pågår i Sörmland. Naturens bästa är Sveriges främsta ekoturismcertifiering. (NATU- RENS BÄSTA är det första nationella kvalitetsmärket för ekoturismarrangemang på det norra halvklotet) De två företagen är Trosa rederi och Lasätters gård. Trosa rederi har bland annat guidade sälsafarin och Lasätters gård är en småskalig livsmedelsproduktion med vandring och andra aktiviteter. Märkningskommitténs motivering (6 mars 201) Lasätters gård Med rötter i mötesindustrin och Friluftsfrämjandet skapade Monika och Carl en egen utgångspunkt för sörmländska naturupplevelser. Ett imponerande arbete präglat av kvalitetskänsla, egna lösningar och en stark vilja att upptäcka bygden, förverkliga ekoturismens principer och bli en del av traktens gemensamma utbud. Trosa rederi För merparten av skärgårdens besökare är bra båttrafik nyckeln till nya upplevelser. Bra avgångar och rutter är grundvillkor men lika viktigt är skepparnas lokalkännedom, bemötande och respekt för andra. Ett bra utflykttips ger bonuspoäng innan strandhugget. Kvaliteter som Trosa rederi bland annat uppfyller med uppskattade sälsafaris. Vi gratulerar dessa två, till att synliggöra sina företag och Sörmland i Naturens bästa-sammanhang. Samtidigt vet vi att fler företag är intresserade av att söka. Detta stärker en hållbar och kvalitativ utveckling av en konkurrenskraftig besöksnäring i Sörmland. Magnus Nilsson,

12 REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS NYHETSBREV NUMMER, MARS POLITIK Styrelsen beslutar På Regionförbundet Sörmlands styrelsemöte den 20 mars beslutades att... Kalender April Morgonsoffan i KFV regionen Frukostmöte, Lokstallarna, Katrineholm godkänna årsredovisningen för 2012 och att redovisningen ska skickas ut till regionförbundets medlemmar tillsammans med revisionsberättelsen med begäran om att fullmäktigeförsamlingarna behandlar frågan om ansvarsfrihet. att godkänna projektet Insatser för landsbygdsutveckling och anslå kronor för 201. att regionförbundet under 201 ska fortsätta utvecklingsarbetet kring kulturella och kreativa näringar i Sörmland tillsammans med Landstinget Sörmland och Länsstyrelsen i Södermanlands län. Regionförbundet anslår kronor under förutsättning att övriga parter också avsätter resurser för arbetet. arvodera ledamöterna i de två beredningsgrupperna, regionala planen för infrastruktur och kompetensberedningen. Göran Norberg, Arbetsutskottet sammanträder Pelles Lusthus, Nyköping Morgonsoffan i Nyköping-Oxelösund Frukostmöte, Pelles Lusthus, Nyköping Morgonsoffan i Gnesta Elektron B-salen, Gnesta Möte regional innovationsstrategi Åda golf, Trosa Företagsmässan EXPO T Katrineholm Kungsgatan 2, Katrineholm 2 NovaMedTechs Innovationsmässa Konsert & Kongress, Linköping Seminarium ny länsplan för regional infrastruktur Elite hotell, Eskilstuna Regionstyrelsen sammanträder Elite hotell, Eskilstuna Maj Arbetsutskottet sammanträder Pelles Lusthus, Nyköping Morgonsoffan i Nyköping-Oxelösund Frukostmöte, Sailor, Oxelösund Ledningskonferens Bryssel Morgonsoffan i Gnesta Elektron B-salen, Gnesta REGIONFÖRBUNDET PÅ FACEBOOK Följ vårt arbete med att utveckla Sörmland inom områden som Infrastruktur & Transporter samt Näringsliv & Arbetsmarknad. Se kalendern i sin helhet på Sök Regionförbundet Sörmland på Kom ihåg att gilla! Ansvarig utgivare: Göran Norberg Redaktörer: Annelie Ljungwald och Monica Swärd Tel: Fax: E-post: Layout: Newmarket Town AB

Handlingsplan Sörmlands strategi för en hållbar besöksnäring 2014

Handlingsplan Sörmlands strategi för en hållbar besöksnäring 2014 Handlingsplan Sörmlands strategi för en hållbar besöksnäring 2014 1 Inledning Detta är en handlingsplan för år 2014, utifrån Sörmlands strategi för en hållbar besöksnäring 2013-2023. Strategin togs fram

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Yttrande om översiktsplan Flens kommun

Yttrande om översiktsplan Flens kommun Kommunstyrelsen 2017-05-10 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF/2017:298 Kristina Birath 016-710 51 56 1 (3) Kommunstyrelsen Yttrande om översiktsplan Flens kommun Förslag till beslut

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-11-06 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor bestående

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland en attraktiv och tillgänglig destination nära Stockholm Uppdaterad 2014 Gripsholms slott, Mariefred. Foto: Sörmlands turismutveckling

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet INriktningsmål 2014 Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft Mälardalsrådet Enligt Mälardalsrådets stadgar ska rådsmötet besluta om inriktningsmål för

Läs mer

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 D a t u m D n r 2015-01-15 15-001 Regionstyrelsen Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 Bakgrund Människors kunnande och kraft bygger Sörmland. En bättre matchning mellan arbetsgivarnas

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

Medfinansiering till YHM 2015, kompetensutveckling

Medfinansiering till YHM 2015, kompetensutveckling TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2015:126-141 Näringslivskontoret 2015-02-27 1/2 KS 14:1 Handläggare Gunilla Malm Tel. 0722-269 125 Kommunstyrelsen Medfinansiering till YHM 2015, kompetensutveckling Förslag till

Läs mer

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Nationell politik och kompetensplattformarnas uppgifter och möjligheter DATUM 20 oktober 2015 TID PLATS DAGENS VÄRD Kl. 10.30

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm

med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm Verksamhetsplan 2016 med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm Tillväxt i nordöstra Skåne Skåne Nordost med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm är ett samarbete mellan sex kommuner i nordöstra Skåne

Läs mer

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Program & inbjudan. nov.

Program & inbjudan. nov. Program & 12 inbjudan. nov. Senast den vi vill 5 november älan! ha din anm Välkommen till Den stora matdagen Hösten kommer och dagarna blir kortare. Vi drar oss inåt efter denna fantastiska sommar. Nu

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 73-89

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 73-89 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 73-89 Tid: 2015-09-22 kl.08:30-12.30 Plats: Regionens hus, Malin Wengholms tjänsterum 75 RJL 2015/ 1862 Underlag till beslut

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april Nyhetsbrevet Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun Nr 3/2014 Glad påsk! Frukostmöte 16 maj Reservera redan nu fredag 16 maj för nästa frukostmöte för företagare! Frukostmötet blir denna gång tillsammans

Läs mer

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES UF PÅ GÅNG Hösten har gått i ett rasande tempo och det är återigen fantastiskt kul att se UF-företagen börja växa fram. Innan ni precis som vi går på en skön och välbehövlig julledighet för att ladda batterierna,

Läs mer

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020.

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Tillsammans. Ju fler som drar åt samma håll, desto större är chansen att lyckas. Så enkel är den grundläggande idén bakom

Läs mer

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 2(8) Inledning Älvkarleby kommun ska hitta sin plats i en värld som präglas av snabb förändring. Vi behöver förstå hur förändringarna påverkar vår tillvaro och göra strategiska

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Styrkor och fördelar Utmaningar Detta gör vi! Länsplan för Västmanland Utvärdering av RUP Omvärldsbeskrivning Tre prioriterade områden

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN ÖSTRA MELLANSVERIGE 2009-2014 Inledning Sverige är en kunskapsnation på en global marknad. Tillgång till kunskap och kompetens är

Läs mer

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11 Näringslivspolicy för Vallentuna kommun Näringslivspolicy Innehåll Näringslivspolicy... 1 1. Inledning... 1 2. Syfte... 1 3. Övergripande planer

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Region Östergötland. - större kraft att växa tillsammans. Region Östergötland

Region Östergötland. - större kraft att växa tillsammans. Region Östergötland - större kraft att växa tillsammans större kraft att växa tillsammans Vad innebär det att bilda region? Landstinget tar över ansvaret för de regionala utvecklingsfrågorna Landstinget i Östergötland bytte

Läs mer

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Nationell strategi för besöksnäringen/turismen år 2020 Målsättning år 2020 Från 252 till 500 miljarder i omsättning Från 160 till 260 tusen arbetstillfällen Från

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Statens offentliga utredning En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring

Statens offentliga utredning En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring 7 juli 2017 Statens offentliga utredning En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring Inspel från Tourism in Skåne AB och Region Skåne/Avdelningen för Regional Utveckling Nedanstående

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Fler besökare och högre lönsamhet Tillsammans vässar vi våra erbjudanden!

Fler besökare och högre lönsamhet Tillsammans vässar vi våra erbjudanden! Fler besökare och högre lönsamhet Tillsammans vässar vi våra erbjudanden! Affärsutveckling för turismentreprenörer i samverkan omgång 2, oktober 2013 - april 2014 nr 2 Projektägare: Näringslivsenheten

Läs mer

Avsiktsförklaring Affärsplan Eskilstuna

Avsiktsförklaring Affärsplan Eskilstuna Kommunstyrelsen 2015-07-03 Kommunledningskontoret Näringsliv KSKF/2015:367 Valentina Andic, 016-710 74 08 1 (1) Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring Affärsplan Eskilstuna Förslag till beslut Förslag till

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland

Tillväxtstrategi för Halland Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Det regional uppdraget Region Halland har uppdraget att leda det regionala utvecklingsarbetet Skapa en hållbar tillväxt och utveckling i Halland Leda och samordna

Läs mer

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning.

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla Sveriges Kommuner och Landsting verksamhet som angår oss alla Det som får samhället att fungera Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Regional kompetensplattform i Västerbottens län

Regional kompetensplattform i Västerbottens län Regional kompetensplattform i Västerbottens län Konferens om vuxnas lärande den 25 februari 2011 Disposition 1. Uppdraget att etablera en regional kompetensplattform 2. Hur vi tänker och vad vi gör just

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015 VERKSAMHETSPLAN 2016 -beslutad av styrelsen december 2015 Tillväxt Gotland har 2015 påbörjat en förändringsprocess kallat projekt Branschsamverkan. I ett första av totalt tre år har föreningen börjat utveckla

Läs mer

Hållbar produktutveckling Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling. Cykelkonferensen 2017 i Jönköping

Hållbar produktutveckling Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling. Cykelkonferensen 2017 i Jönköping Hållbar produktutveckling 2016-19 Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling Cykelkonferensen 2017 i Jönköping Källa: Arena för Tillväxt Besöksnäringen bygger på samverkan mellan aktörer

Läs mer

Kalendarium aktiviteter för UF-lärare & skolledare läsår 2016/2017 Senast uppdaterad 1 juni Med reservation för ändringar.

Kalendarium aktiviteter för UF-lärare & skolledare läsår 2016/2017 Senast uppdaterad 1 juni Med reservation för ändringar. Kalendarium läsåret 2016/2017 Ung Företagsamhet i Östergötland Processutbildningen UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Uppdrag att genomföra insatser för hållbara turistdestinationer samt stärka kvalitet och konkurrenskraft i små och medelstora turistoch upplevelseföretag eller HDU som de säger på VisitSweden Dennis Bederoff

Läs mer

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför?

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför? Vad är Entrepreneur Sthlm? Entrepreneur Sthlm är ett gemensamt initiativ av Länsstyrelsen i Stockholms län, ALMI Företagspartner Stockholm, Innovationsbron och Stockholm Business Region Development. Satsningen

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Informationsmöte om Leaderprojekt Outdoor Weekend. Nyköping 22 december

Informationsmöte om Leaderprojekt Outdoor Weekend. Nyköping 22 december Informationsmöte om Leaderprojekt Outdoor Weekend Nyköping 22 december 2 Outdoor Weekend Ett hållbart produktoch affärsutvecklingsprojekt för aktörer i besöksnäringen verksamma inom området naturturism

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige

Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om näringspolitik

Läs mer

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 1 FEBRUARI 2013 INLEDAREN Sörmland behöver nya jobb FOTO: ANNELIE LJUNGWALD Innovationskraften i Sörmland Arbetet för ökad innovationskraft

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Era svar på 4 frågor:

Era svar på 4 frågor: Era svar på 4 frågor: Vilka reflektioner har du gjort när du läst strategin? Vilka är de största utmaningarna för en fördubblad besöksnäring? Vilka frågor har du haft tillfälle diskutera med andra? Kommer

Läs mer

Insatsområde 1 Passionerat Entreprenörskap i samverkan. Fond Mål Indikator Målvärde

Insatsområde 1 Passionerat Entreprenörskap i samverkan. Fond Mål Indikator Målvärde Insatsområde Passionerat Entreprenörskap i samverkan Fond Mål Indikator Målvärde Landsbygdsfonden EJFLU Förbättrad konkurrenskraft hos företag genom hållbart användande av humankapital Minskat sjukskrivningstal

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Utvecklingsavdelningen Lars Olausson Telefon: 366 41 40 E-post: lars.olausson@vastra.goteborg.se Projekt Göteborgs skärgård Förslag till

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

Slutrapport. Hållbar besöksnäring - utveckling av kvalitets- och hållbarhetssystem. Mål och resultat

Slutrapport. Hållbar besöksnäring - utveckling av kvalitets- och hållbarhetssystem. Mål och resultat Slutrapport Hållbar besöksnäring - utveckling av kvalitets- och hållbarhetssystem Projektet Hållbar besöksnäring är en satsning initierad av Västsvenska Turistrådet tillsammans med Tillväxtverket. Målsättningen

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut KS-2010/303. att ingå ny avtalsperiod med Stockholm Business Alliance åren

Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut KS-2010/303. att ingå ny avtalsperiod med Stockholm Business Alliance åren Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-30 Kommunstyrelsen Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut 2011-2015 KS-2010/303 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att

Läs mer

Utredningen Sveriges besöksnäring

Utredningen Sveriges besöksnäring Utredningen Sveriges besöksnäring En samlad politik för upplevelsebaserad tillväxt Utredningsperiod: 1 nov 2016 1 dec 2017 Utredningen Sveriges besöksnäring N 2016:4 1 Vilka är vi? Särskild utredare: Britt

Läs mer

0DUNQDGVNRPPXQLNDWLRQ

0DUNQDGVNRPPXQLNDWLRQ VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4 MARKNADSKOMMUNIKATION Svår men spännande utmaning att särskilja sig 6 MARKNADSKOMMUNIKATION PR-arbete för relationer, reaktioner och rykten PR HANDLAR

Läs mer

Strategi för internationellt arbete - remissvar

Strategi för internationellt arbete - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-07-21 SN-2015/1199.109 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Strategi

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN REGION ATT VÄXA I OCH LÄNGTA TILL 2 REGIONFÖRBUNDETS UPPDRAG 3. Vad behöver göras? ett övergripande styrdokument 4

VÄLKOMMEN TILL EN REGION ATT VÄXA I OCH LÄNGTA TILL 2 REGIONFÖRBUNDETS UPPDRAG 3. Vad behöver göras? ett övergripande styrdokument 4 D.Nr 2011-105 Antagen av Regionförbundet Jämtlands läns styrelse 24/2 2010 REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN VERKSAMHETSPLAN VÄLKOMMEN TILL EN REGION ATT VÄXA I OCH LÄNGTA TILL 2 REGIONFÖRBUNDETS UPPDRAG 3

Läs mer

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Nyttan och glädjen att dra åt samma håll Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Uppdrag: Inspiration från program eller strategi till tydliga nåbara mål som är utvecklande för bygden

Läs mer