FOTOGRAF: CARINA WILHELMSSON. Destination Sörmland allt närmare FOTOGRAF: MONICA SWÄRD LÄS MER PÅ SIDAN 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FOTOGRAF: CARINA WILHELMSSON. Destination Sörmland allt närmare FOTOGRAF: MONICA SWÄRD LÄS MER PÅ SIDAN 4"

Transkript

1 FOTOGRAF: ANNELIE LJUNGWALD Glad Påsk ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER MARS 201 INLEDAREN Infrastrukturen i fokus under året Unga vågar vara egna Omkring 700 sörmländska ungdomar är i år aktiva UF-företagare. Inom ramen för sin gymnasieutbildning ägnar de sig under ett läsår åt företagande genom att starta, driva och avveckla ett eget företag. LÄS MER PÅ SIDAN 7 Regeringen har nu lagt direktiv för infrastrukturplaneringen på både nationell och regional nivå som ska gälla för tiden fram till Det är en förlängning av gällande planperiod med fyra år och totalt handlar det om 522 miljarder som ska fördelas i en trafikslagsövergripande planering. Slutresultatet ska omfatta dels en nationell plan dels regionala planer i varje län. Före sommaren ska Trafikverket ha presenterat remissversionen av den nationella planen och samtidigt ska vi på regional nivå ha länsplanerna klara att gå ut på remiss. Det är en mycket snäv tidsram för detta omfattande arbete. Den nationella planen är av stort gemensamt intresse för hela Östra Mellansverige inklusive Stockholms län. Därför arbetar vi nu tillsammans inom projektet En bättre sits för att hitta en gemensam syn på de brister som behöver åtgärdas i Mälardalen. För Sörmlands del kan vi säga att den nationella planen främst handlar om järnvägskapacitet. Det gäller först och främst regeringens tydliga ambition att börja bygga Ostlänken, helst före Ostlänken innebär en avsevärd ökning av järnvägskapaciteten i Sörmland och betyder mycket för utvecklingen i hela regionen. Vid sidan om Ostlänken har vi nödvändiga satsningar på Svealandsbanan som bland annat krävs mot bakgrund av den växande gruvnäringen i Bergslagen. Gruvnäringens behov av transporter gör även att åtgärder måste vidtas på TGOJ-banan genom Sörmland mot Oxelösunds hamn. Varför har vi hög arbetslöshet när det råder brist på arbetskraft? Destination Sörmland allt närmare FOTOGRAF: MONICA SWÄRD Regionförbundets arbete med länsplanen har påbörjats och en parlamentarisk beredning har tillsatts. I botten ligger nu gällande plan som omfattar insatser på knappt en miljard kronor under åren Under de fyra år som planen utsträckts att gälla har vi fått ytterligare 20 miljoner att fördela. Prioriteringen av väg 55 genom länet kommer att ligga kvar om inte staten väljer att lägga in den i den nationella planen, vilket vore det rätta på längre sikt. I övrigt handlar det om att prioritera arbetsresor och kollektivtrafik, vilket bland annat kan innebära satsningar på cykelvägar, informationssystem och bytespunkter mellan olika trafikslag. Utbyggnaden av Ostlänken med dess koppling till Skavsta flygplats, kan även få betydelse för satsningarna i den regionala planen. En sak är dock säker och det är att resurserna inte kommer att räcka till allt det som behöver göras. LÄS MER PÅ SIDAN 2 LÄS MER PÅ SIDAN 4 Göran Norberg, förbundsdirektör Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar, ambitioner och idéer i Sörmland

2 REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS NYHETSBREV NUMMER, MARS KOMPETENSPLATTFORM 2020 Mål 1 Sörmlandsstrategin1 Varför har vi hög arbetslöshet när det råder brist på arbetskraft? Det var en av frågorna som diskuterades under seminariet Framtidens arbetsmarknad och kompetensbehov som Viadidakt och Regionförbundet Sörmland anordnade i Katrineholm onsdagen den 1 mars. Seminariet var en del av Viadidakts tvådagarsmässa Utbildning och entreprenörskap 201. Den första dagen fokuserade på eftergymnasial utbildning och de tusentalet besökarna fick information från ett 60-tal högskolor, universitet, YH-utbildare samt organisationer som ger stöd och rådgivning för de som vill driva eget företag. På onsdagen vände sig programmet i första hand till politiker och personal som arbetar med studier, vägledning och arbetsmarknadsfrågor i regionen. Karin Botås och Bo Wictorin från Regionförbundet Sörmland presenterade en arbetsmarknads- och utbildningsprognos för länet. På eftermiddagen hölls två panelsamtal. Medverkade gjorde Liselott Hagberg, landshövding i Södermanland, Viking Jonsson, ordförande i Regionförbundet Sörmland, Jens Lotterberg, analytiker på Arbetsförmedlingen och Pia Lindberg, akademichef på Mälardalens högskola. Moderator var Viadidaktnämndens ordförande Gunilla Magnusson. arbetsgivarnas behov och att kompetensfrågan måste ses på i ett storregionalt perspektiv. Vissa utbildningar kräver att de anordnas lokalt men för andra utbildningar är det inte lika viktigt. På eftermiddagen hölls två panelsamtal som kopplades till förmiddagens presentation och den framtida missmatchningen mellan kompetens och efterfrågan på arbetsmarknaden diskuterades på scenen och bland deltagarna. Karin Botås, FOTOGRAF: ANNELIE LJUNGWALD FOTOGRAF: ANNELIE LJUNGWALD Under seminariet ställdes frågor som varför samhällsföreträdare från Katrineholms kommun åker utomlands för att rekrytera folk samtidigt som arbetslösheten är hög. Bo Wictorin, på regionförbundet pekade på de ökade kompetenskraven och en allt mer specialiserad arbetsmarknad samt en försvårad matchning mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden. Regionförbundet Sörmland har därför tagit fram en utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Sörmland som visar vilka utmaningar den sörmländska arbetsmarknaden står inför. I den andra panelen flyttades perspektivet till riksnivå. Medverkade i den gjorde Carina Lindfelt, chef arbetsmarknadsavdelningen, Svenskt Näringsliv, Pia Enochsson, generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan, Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande i LO, Louise Malmström, riksdagsledamot (S) och ledamot i Riksdagens utbildningsutskott. Moderator var Berit Örtell. Bo Wictorin, analytiker på Regionförbundet Sörmland presenterade den utbildnings och arbetsmarknadsprognos som regionförbundet tagit fram för att lyfta vilka utmaningar som finns på den sörmländska arbetsmarknaden. På kan du ladda ned ditt exemplar av prognosen. FOTOGRAF: ANNELIE LJUNGWALD Prognosen visar att utbildningssystemet måste dimensioneras efter

3 REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS NYHETSBREV NUMMER, MARS 201 SAMVERKAN Fyra prioriterade mål främjar Sörmlands utveckling Nu är den här, Sörmlandsstrategin Efter ett omfattande arbete med dialoger, remisser och politisk hantering är den nya regionala utvecklingsplanen klar. Sörmlandsstrategin 2020 är en gemensam vägvisare för hur vi ska förbättra förutsättningarna för Sörmland och sörmlänningarna. Strategin fokuserar på fyra mål som är särskilt angelägna för utvecklingen av Sörmland. Målen beskriver hur Sörmland inom de prioriterade områdena ska vara FOTO: FRIDA OVLAND De fyra prioriterade målen I Sörmland finns goda förutsättningar för unga och vuxna att utbilda sig och arbeta. Arbetsgivare har goda möjligheter att rekrytera rätt kompetens. Sörmland har starka samband med omvärlden. Sörmland har ett konkurrenskraftigt näringsliv. Sörmland har hållbara och attraktiva livsmiljöer. För att göra allt det som behöver göras så krävs att länets alla parter hjälps åt och drar sitt strå till stacken. Genomförandet av Sörmlandsstrategin 2020 är ett stort samverkansprojekt där landstinget och kommunerna har de viktigaste rollerna, berättar Göran Norberg, förbundsdirektör på Regionförbundet Sörmland. regionförbundets uppgifter blir att lyfta fram goda exempel på vad som händer i regionen. Vi kommer att skapa mötesplatser för dialog och initiativ. Vi ska också följa upp och se om våra gemensamma insatser leder mot det önskade resultatet. Regionförbundets del av arbetet med att förverkliga strategin kan du följa via vår hemsida via regionförbundets Facebooksida och Twitter #Sörmland2020, avslutar Göran Norberg. Lina Widlund, Vill du beställa strategin? Sörmlandsstrategin 2020 går att beställa på Fakta Vad är Sörmlandsstrategin 2020? Regeringen har gett samtliga län/regioner i Sverige uppdraget att ta fram ett regionalt utvecklingsprogram. Det regionala utvecklingsprogrammet ska fungera som en länk mellan samverkan på olika nivåer. Utvecklingsprogrammet ligger till grund för nationella prioriteringar och användningen av regionala utvecklingsmedel. Utvecklingsprogrammet ska också bidra till arbetet med en hållbar tillväxt. Enligt förordningen ska utvecklingsprogrammet vara både styrande och en process. I Sörmland är det regionförbundet som har regeringens uppdrag att ta fram samt samordna och följa upp det regionala utvecklingsprogrammet. Vad är regionala utvecklingsmedel? Regeringen tilldelar årligen självstyrelseorganen, samverkansorganen och länsstyrelserna regionala utvecklingsmedel. I Sörmland är det regionförbundet som är ansvarigt för att fördela medlen till olika projekt. För 201 har Sörmland tilldelats cirka 12 miljoner kronor. Det pågår insatser över hela länet inom alla målområden och en av

4 REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS NYHETSBREV NUMMER, MARS BESÖKSNÄRING Destination Sörmland allt närmare Mål Sörmlandsstrategin 2020 Det var ett ytterst välbesökt möte som hölls på Sundbyholms slott den 7 mars. Ett 70-tal personer hade tagit sig dit för att delta i det tredje företagsmötet som handlade om att göra Sörmland till ett av 20 internationella destinationsmål. För Eric Johansson, som är vd på Sundbyholms slott och en av de engagerade företagarna, var det naturligtvis hedrande att få ta emot alla hemma hos sig. Mötet handlade alltså om det exportmognadsprojekt som startade förra året och som går under benämningen Destinationsutveckling Sörmland där det långsiktiga målet är att fördubbla omsättningen inom besöksnäringen fram till år Men för att kunna förverkliga det måste ett omfattande destionationsutvecklingsarbete genomföras där ett 50-tal kommuner och företag nu är involverade. Temat för mötet var varumärke, upplevelser och profilering och inleddes med ett bildspel där avstampet var Vi har bestämt oss. Sörmland ska bli en av Sveriges nya exportmogna destinationer Skälet till det är att Sörmland har mycket att bygga på som bland annat det öppna landskapet, skärgården, småstadsidyllerna och det vilda. Syftet med projektet är naturligtvis att visa upp allt detta för fler. Inte minst med tanke på den kulturskatt Sörmland har i form av slott och herrgårdar och allt vad de står för. Och i anslutning till slotten är det tänkt att man ska presentera olika teman som till exempel jakt och vilt, kultur och historia, sport och friluftsliv, måltidsupplevelser, park och trädgård samt hälsa och rekreation. Tydliga teman och fantastiska upplevelser stärker den bild av Sörmland som vi vill bygga, förklarar JohanWillis från Svensk destionationsutveckling som är med och sköter projektet. Nästa företagsmöte är planerat till den 25 april på Öster Malma där det kommer att handla om hur Sörmland matchar omvärldens och besökarnas behov, krav och värderingar. Magnus Nilsson, FOTOGRAF: MONICA SWÄRD En del av Sundbyholmsmötet ägnades åt att grupparbeta kring hur man kan fylla olika teman med innehåll. Från vänster: Pernilla Hagström, turismansvarig Flens kommun, Emma Blomberg, Säftstaholms slott, Thomas Neuendorf, Båsenberga hotell och konferens, Maria Norbäck, Stua, Gary Cosford, Nyköpings golfklubb och Kaisa Karlsson, turismansvarig Gnesta kommun

5 Mål Sörmlandsstrategin 2020 REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS NYHETSBREV NUMMER, MARS NÄRINGSLIV Mer kulturella och kreativa näringar i Sörmland Regionförbundet Sörmland satsar kronor i år för att fortsätta utvecklingsarbetet kring kulturella och kreativa näringar i Sörmland tillsammans med Landstinget Sörmland och Länsstyrelsen i Södermanlands län. Det beslutade regionstyrelsen vid sitt ordinarie sammanträde, onsdagen den 20 mars. Syftet är att få denna del av näringslivet att växa och bli en viktig del av arbetsmarknaden samtidigt som den bidrar till länets attraktionskraft, säger Viking Jonsson (S), ordförande för Regionförbundet Sörmland. Närmare personer i Sörmland är idag sysselsatta inom den kreativa sektorn, det vill säga konst, musik, institutionell kultur, reklam, media, design, rekreation och turism. Efterfrågan på kreativa tjänster och produkter ökar stadigt i samhället och de kulturella och kreativa näringarna bedöms vara en av de viktigaste framtidsbranscherna i Sverige, förklarar Viking Jonsson. De insatser som tidigare gjorts på detta område i länet har i huvudsak varit inriktade på att få KKN-aktörerna att i större utsträckning kunna försörja sig på eller utvidga sin verksamhet. Tidigare projekt har uppvisat positiva effekter men många förbättringsområden har även uppmärksammats. Det är därför som vi har beslutat oss för att förlänga det tidigare projektet för att se över och ta till vara de möjligheter till utveckling som lyfts fram i det som gjorts fram till idag, säger Viking Jonsson och fortsätter: Regionförbundet anser att de kreativa näringarna är viktiga i den regionala utvecklingen och jag är säker på att åtgärder på det här området kan bidra till både fler jobb och större attraktionskraft i länet. Catharina Frändberg, Sörmland har ett konkurrenskraftigt näringsliv Företagen måste bli fler och befintliga företag måste växa. Regionen ska ha ett flexibelt och konkurrenskraftigt näringsliv som tar tillvara möjligheter och står starkt vid förändring står det att läsa under Mål i Sörmlandsstrategin Utvecklingsarbetet kring kulturella och kreativa näringar i Sörmland tillsammans med Landstinget Sörmland och Länsstyrelsen i Södermanlands län är ett bra exempel på hur vi ska nå målet om ett konkurrenskraftigt näringsliv i Sörmland till Regionförbundet anser att de kreativa näringarna är viktiga i den regionala utvecklingen. FOTO: FRIDA OVLAND

6 Mål Sörmlandsstrategin 2020 REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS NYHETSBREV NUMMER, MARS NÄRINGSLIV 2020 Mål 4 Sörmlandsstrategin4 Regionförbundet satsar på landsbygdsutveckling Regionförbundet Sörmland satsar totalt kronor de närmaste två åren för att stärka insatserna för landsbygdsutveckling. Det beslutade regionstyrelsen vid sitt ordinarie sammanträde onsdagen den 20 mars. Satsningen är ett samarbetsprojekt tillsammans med Länsstyrelsen i Södermanlands län. Den här typen av insatser ligger nära de regionala utvecklingsinsatserna som regionförbundet prioriterar och ligger därmed också inom ramen för Sörmlandsstrategin 2020 som är vår nya regionala utvecklingsplan, förklarar Viking Jonsson (S), ordförande i Regionförbundet Sörmland. Syftet är alltså att åstadkomma bättre samordnade regionala utvecklingsinsatser och därmed ett bättre resultat. En stor del av Sörmland utgörs dessutom av det som definieras som landsbygd. Det är områden som har både stor attraktionskraft och stor utvecklingspotential för olika typer av näringsverksamhet som är viktigt för den hållbara utvecklingen av länet, säger Viking Jonsson och fortsätter: Ett sådant område skulle till exempel kunna vara mat och att ta fram en särskild matstrategi för Sörmland. I Sörmlandsstrategin lyfts sådana aspekter fram för att främja näringslivsutvecklingen och kvaliteten i livsmiljön. Andra exempel på tänkbara samverkansprojekt är en ny genomförandestrategi för landsbygdsprogrammet En matstrategi, kopplad till offentlig upphandling av mat, det vill säga insatser för att underlätta offentliga upphandlingar av närproducerad mat, har också diskuterats. Ytterligare ett exempel är att se matturismen som en framtidsnäring med mat som attraktionskraft och tillgång för att marknadsföra länet. Att utveckla nya metoder för service på landsbygden och en fortsatt bredbandsutveckling finns också med på agendan. Catharina Frändberg, Sörmland är unikt genom sin flerkärniga ortstruktur, den täta kopplingen mellan angränsande län, större städer och vatten. Sörmland har hållbara och attraktiva livsmiljöer 4 Ett attraktivt Sörmland lockar fler människor att bosätta sig i regionen och ge de människor som redan bor här ett gott liv står det att läsa i Sörmlandsstrategin 2020 under Mål 4. Attraktivitet är nära kopplat till övriga målområden i Sörmlandsstrategin. FOTOGRAF: SÖRMLANDS TURISMUTVECKLING AB Regionförbundet goes Almedalen Regionförbundet Sörmland har för tredje året i rad beslutat att medverka i politikerveckan i Almedalen i sommar. Satsningen görs tillsammans med Mälardalsrådet och andra aktörer från Stockholm-Mälarregionen. Regionförbundet kommer, tillsammans med Mälardalsrådets näringsoch FOU-utskott, att arrangera ett seminarium på tisdagsförmiddagen den 2 juli som ska handla om gruvnäringen i Mälardalen. Bland paneldeltagarna återfinns bland annat Erik Zetterlund från Oxelösunds hamn och Einar Schuch från Trafikverket. Publikhav i Almedalen 2012 Monica Swärd, FOTO: REGION GOTLAND Almedalen Almedalsveckan genomförs alltid vecka 27. År 201 genomförs veckan den 0 juni-7 juli Söndag 0 juni Kristdemokraterna Måndag 1 juli Sverigedemokraterna Tisdag 2 juli Miljöpartiet Onsdag juli Moderaterna Torsdag 4 juli Vänsterpartiet Fredag 5 juli Folkpartiet Lördag 6 juli Centerpartiet Söndag 7 juli Socialdemokraterna För mer information besök som är Almedalsveckans officiella hemsida

7 Mål Sörmlandsstrategin 2020 REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS NYHETSBREV NUMMER, MARS INNOVATIONSMOTORN Arbetet med en regional innovationsstrategi har börjat Startskottet i arbetet med en innovationsstrategi för Sörmland var Innovationskraft Sverige, första delen i seminarieserien Innovationskraft Sörmland. Under tre workshoppar på seminariet den 0 januari i Eskilstuna kom många idéer fram i fråga om vilka satsningar som behövs för att utveckla våra innovationsmiljöer och det regionala innovationssystemet till innovatörernas nytta samt öka internationaliseringen av små och medelstora företag. Några av förslagen såsom idédagar på stan, uppsökande verksamhet, att uppmärksamma innovatörerna eller engagera fler innovationsstudenter arbetar vi med redan idag inom ramen projektet Fler innovationer helt enkelt. Regionförbundet vill även uppmuntra andra aktörer att engagera sig när det till exempel handlar om insatser inom internationalisering eller hur vi får in fler idéer i systemet så som bildandet av ett idétorg. En del av förslagen kommer att bearbetas i en arbetsgrupp som ska träffas fyra gånger i år. Arbetsgruppen kommer att kalllas för utvecklingsgruppen och består av ett tiotal personer som har en viktig roll i utvecklingen av vårt regionala innovationssystem. Första träffen är den 17/18 april och målet är då att alla deltagare ska ha en gemensam bild av hur förutsättningarna för innovation ser ut i Sörmland och göra en översikt på aktörer som verkar inom området. Under de följande mötena ska utvecklingsgruppen bland annat diskutera hur innovationsmotorn kan vidareutvecklas, fler kreativa miljöer skapas, vägen in i stödsystemet förtydligas, kommersialiseringen ökas och samverksamplattformen förbättras. Regionförbundet Sörmland kommer under 201, utöver seminarieserien och utvecklingsgruppen att föra en nära dialog med sina medlemmar och ett antal nyckelaktörer i länet samt på nationell nivå kring fortsättningen av innovationsmotorn. Det kommer också att krävas ett antal politiska beslut på vägen, exempelvis när det kommer till finansiering, effektivisering och samordning av insatserna för att fler ska kunna utveckla sin idé till en ny produkt, tjänst eller process och att få fler investeringar i länet. Astrid Trautsch, Deltagare utvecklingsgrupp för innovationsstrategin Anna Sandklev, Näringslivsansvarig, Gnesta kommun Annika Löfgren, Sweet business (Resurscentra för kvinnor Eskilstuna) Catharina Berglund, Mälardalens Högskola/Idélab Catharina Frändberg, Regionförbundet Sörmland Caxton Njuki, Caxton Sports (entreprenör) Erik Hennerdal, Create Business Inkubator Lars Erik Sandhgren, Näringslivsansvarig, Katrineholms kommun Lennart Larsson, Sörmlands Sparbank (Tillväxtbanken) Magnus Tegerup, Almi Stockholm Sörmland Marie Gillstam, Nodansvarig innovationsmotorn/innovationsrådgivare Pia Carlgren, Östsvenska Handelskammaren Thomas Karlsson, Munktell Science Park/Sörmlandsfonden Anette Strömberg, Mälardalens Högskola- Innovation och produktrealisering Vad blir nästa steg för Innovationsmotorn? NYTT DATUM 12 SEPTEMBER SEPTEMBER 12 TORSDAG INNOVATIONSKRAFT SÖRMLAND DEL 2 INNOVATIONSKRAFT I OFFENTLIG VERKSAMHET Innovationskraft inom offentlig verksamhet, andra delen i seminarieserien Innovationskraft Sörmland. Seminariet riktar sig i första hand till dig som är politiker eller tjänsteman i länets kommuner och landstinget och arbetar med frågor inom vård och omsorg, miljö och samhällsbyggnad, skola, arbetsmarknad eller näringslivsutveckling. Det är ett bra tillfälle för aktörer som arbetar med innovations- och affärsutveckling att diskutera hur samarbetet med den offentliga sektorn kring dessa frågor kan utvecklas! DATUM Torsdagen den 12 september 201 TID PLATS Utvecklingsarenan Strängnäs PROGRAM Detaljerat program kommer att skickas ut i april För frågor, kontakta Astrid Trautsch, på eller via e-post Välkommen!

8 Mål Sörmlandsstrategin 2020 REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS NYHETSBREV NUMMER, MARS NÄRINGSLIV Unga vågar vara egna Framtidstro, glädje och förväntan. Det är känslan som sprider sig till besökarna på årets Ung Företagsamhets regionmässa som hölls den 21 mars på Rosvalla Eventcenter i Nyköping. Omkring 700 sörmländska ungdomar är i år aktiva UF-företagare. Inom ramen för sin gymnasieutbildning ägnar de sig under ett läsår åt företagande genom att starta, driva och avveckla ett eget företag. På mässan fick de möjlighet att visa upp och sälja sina varor och tjänster och dessutom tävla i en mängd kategorier om platser i SM-finalen som hålls i maj. Ung Företagsamhet spelar en viktig roll i att få flera att våga ta steget att vara egna företagare, därför stödjer vi verksamheten sedan en lång tid tillbaka, säger Catharina Frändberg, ansvarig för näringsliv och arbetsmarknad på Regionförbundet Sörmland. Spektrat av erbjudanden är stort i mässhallen. Ingen idé är för liten att pröva i det här läget och nivån avgör ungdomarna själva. Erfarenheten av företagande är resultatet som räknas inte kronor och ören. Kitanzi Trasiga hängare i kläder och trångt och stökigt i hallen? Då löser Kitanzi UF:s snygga klädkrok problemet! Sandra Pettersson och Märta Ekestaf, Europaskolan i Strängnäs utsågs till andrapristagare inom kategorin Bästa innovation. F.E.A Om brandsläckaren är snygg och har en praktisk förvaring för brandfilten kommer fler att ha den lättåtkomlig hemma, resonerar Amanda Sundström och Sebastian Andersson (på bilden) som tillsammans med Christoffer Delfs Lord har tagit fram fodral till brandsläckare så att de passar bättre in i hemmiljön. FEA UF, som kommer från Europaskolan i Strängnäs, vann kategorin Bästa Innovation och går därmed vidare till SM-final. Sörmländsk Gourmet - G.mat säljer bra och det har varit lärorikt att lära sig om livsmedelshantering och tillstånd kring det, säger Sörmländsk Gourmet UF:s företagare Elin Gillstam, Louise Gyllengahm och Karin Gyllengahm, Europaskolan i Strängnäs. De tillverkar egen viltkorv på älg- och vildsvinskött och det gav dem en tredjeplacering i kategorierna Bästa Hantverk och Bästa UF-företag. Carina Wilhelmsson Alight Teknikstudenterna Julia Uddman och Julia Fernqvist, Gripengymnasiet i Nyköping kammade hem tredjepriset i kategorin Bästa Innovation med sitt företag Alight UF:s multifunktionella modul som omvandlar ljusstakar till värmeljushållare och tvärtom. - Vi tillverkar modulen själva i skolans verkstad och har hittills gjort ett 100-tal. Och vi har många fler idéer som vi också vill förverkliga, berättar Julia Fernqvist. Berserk Marcus Amloh, Tessingymnasiet i Nyköping har företaget Berserkuf som erbjuder kurser i självförsvar till dig som vill känna dig tryggare i din vardag. Birgit Båvner När UF-tid är över hjälper vi gärna till med stöd till dig som vill driva eget även i fortsättningen, säger Birgit Båvner som är verksamhetsansvarig för Företagslabbet i Nyköping.

9 REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS NYHETSBREV NUMMER, MARS GODA EXEMPEL Islossning för Skolprojektet i Flen 2020 Mål 1 Sörmlandsstrategin1 Kvalitet och elevfokus är nyckelorden för Skolprojektet i Flens kommun. Sedan en omfattande genomlysning och analys av skolornas verksamheter inom Barn- och utbildningsområdet gjordes 2012 går nu arbetet in i en mer förändringsaktiv fas 201. Vår stora utmaning är att skapa ett förändringsperspektiv och rusta skolledare, politiker och lärare för vad förändring egentligen innebär, säger projektledare Kristina Lohman. Det handlar om allt från lärmiljön i klassrummet, rättning av nationella prov till översyn av skolstruktur och att utveckla ledarskapet på alla nivåer. Under våren ska de strategier som tas fram bli en grund för det långsiktiga arbetet med åtgärder från och med hösten 201. För att hålla engagemang och intresse uppe ska det kombineras med aktiviteter som ökar förändringskompetensen. Vårdnadshavare ska involveras på ett nytt sätt och knytas närmare skolan med syftet att öka delaktighet och föräldrainflytande. Även eleverna kommer att märka av skolsatsningen. Under våren får de aktivt tillsammans med sina lärare arbeta med vad som är viktigast för dem för att de ska kunna lära sig mer. Kristina Lohman, Flens kommun Vad är Skolprojektet i Flen? I flera år har många elever i Flens kommun haft svårt att klara godkända resultat i skolan, den så kallade måluppfyllelsen har varit för låg. Det har bekymrat såväl lärare och förtroendevalda som föräldrar och Skolinspektionen. Med syftet att göra en analys för att förstå situationen tillsattes en skolutredning Den fick kommunfullmäktige att i full politisk enighet ta ett beslut om att tillsätta ett treårigt Skolprojekt med egen budget och start i februari 2012 för att komma tillrätta med problemen. I fas 1 under 2012 gjordes en grundlig nulägesanalys av hela utbildningsområdet för att identifiera samband, svagheter och möjligheter. Den ska utgöra ett underlag till diskussioner om åtgärder. Fas 2 ska i slutet av 201 utmynna i beslut om åtgärder. Under fas från september 201 och framåt ska genomförandet äga rum. Skolprojektet är ingen quick fix, men ett helhjärtat försök att komma tillrätta med en situation som ingen är nöjd med. Projektet bygger på öppenhet och information i nära dialog med elever, föräldrar, skolpersonal och förtroendevalda Läs mer om skolsatsningen på www. flen.se/skolprojektet Där finns också en lättläst rapport av nulägesanalysen och utmaningarna. Flens kommun har tagit ett stort beslut att skapa en synvända inom skolan för att vända en negativ utveckling till en positiv. De senaste tio åren har måluppfyllelsen sjunkit och alltför många elever har lämnat skolan utan fullständiga betyg. Det innebär stora utmaningar. Beslutet i kommunfullmäktige 2011 att vända utvecklingen med hjälp av ett treårigt skolprojekt, togs i total politisk enighet. Sedan dess har en organisation skapats och en omfattande genomlysning av läget gjorts med syftet att få ett helhetsperspektiv över samverkande faktorer, svagheter, styrkor och utmaningar. 201 blir ett år i förändringens tecken. 1 Detta är ett gott exempel på ett kommunalt projekt som kan kopplas till Sörmlandsstrategin 2020 och i detta fall till Mål 1 där det står att I Sörmland finns det goda förutsättningar för unga och vuxna att utbilda sig och arbeta. Kommunerna och landstinget i Sörmland har de viktigaste rollerna i genomförandet av Sörmlandsstrategin Regionförbundets Sörmlands roll är bland annat att samordna och följa upp.

10 Mål Sörmlandsstrategin 2020 REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS NYHETSBREV NUMMER, MARS BESÖKSNÄRING Open Doors lyckat projekt med 20 nya arbetstillfällen Open Doors öppnade nya dörrar för företag och kommuner när det gäller exportmognad samt kunskap om vad den internationella besöksnäringen kräver. Två års affärsutveckling resulterade i över 20 nya arbetstillfällen, nya internationella affärsrelationer, nya arbetssätt och samarbeten mellan företag och kommuner i Sörmland samt dess närhet. De företag som genom projektet bland annat utvecklade sina affärsrelationer genom Visit Swedens partnerskapsprogram för Tyskland ökade sina internationella gästnätter med 75 procent. Open Doors drevs av Sörmlands turismutveckling AB med projektledaren Mickan Flink. Projektet var praktiskt inriktat där företag och kommuner coachades i att utveckla produkter och säkerställa kvaliteten för att passa den internationella marknadens krav. Projektet finansierades av Regionförbundet Sörmland och EUs regionala utvecklingsfond. Under projekttiden varvades seminarier med enskild coachning och workshops, allt för att deltagarna skulle få en större kunskap om de utvalda marknaderna, Tyskland och Storbritannien. Studieresor anordnades både till Skottland och södra Sverige för att knyta kontakter, få inspiration, idéer och möta andra företagare. Visningsresor ordnades för utländsk press och researrangörer. Detta för att de på plats skulle få möjlighet att få se vad företagen hade att erbjuda och att deltagarna skulle få möjlighet att knyta kontakter samt göra affärer med nya partners. Ett nyskapande arrangemang var att tillsammans med Visit Sweden bjuda in unga bloggare från hela Europa för att uppleva Sörmland från en rad olika perspektiv. Under denna resa spreds deras reseberättelser och bilder löpande ut över de sociala medierna som Community of Sweden, Facebook och Instagram. Open Doors startades med syftet att arbetsmetoder och samarbeten skulle fortsätta utvecklas på affärsmässiga grunder efter projektets slut. Vi kan konstatera så här långt att detta har lyckats! Företagen har ökat sina omsättningar och deras förutsättningar för framtiden ser mycket goda ut! Idag har arbetet med den internationella affärsutvecklingen fortsatt genom Destinationsutveckling Sörmland. Open Doors gick före och bröt ny väg, öppnade nya dörrar som nu fler kan passera för att utveckla sina affärer, få en bättre lönsamhet, ge fler arbetstillfällen och öka Sörmlands attraktion för såväl besökare som invånare. Magnus Nilsson, FOTOGRAF: SÖRMLANDS TURSIMUTVECKLING AB VÄLKOMMEN APRIL 25 TORSDAG TILLSAMMANS FORMAR VI SÖRMLANDS FRAMTIDA TRANSPORTINFRASTRUKTUR! Regionförbundet Sörmland bjuder in till seminarium för att diskutera det förslag på regional transportplan för som regionstyrelsen ska besluta om under 201. MÅLGRUPP Politiker, regionala och kommunala tjänstemän, företag och intresseorganisationer som är intresserade av framtidens transportinfrastruktur i regionen. DATUM Torsdagen den 25 april TID Klockan , PLATS Elite Stadshotellet i Eskilstuna För frågor, kontakta Carina Jönhill Nord, på eller via e-post Anmäl dig senast den 18 april på https://sv.surveymonkey.com/s/transportplan Välkommen!

11 Mål Sörmlandsstrategin 2020 REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS NYHETSBREV NUMMER, MARS NÄRINGSLIV Första deltävlingen i Sörmex avgjord Rätt person med rätt grej i rätt forum, det är det viktiga, säger Johan Nyström från Mälardalens högskola som projektleder Sörmex. Från att från början ha varit 60 har nu den första deltävlingen avgjort vilka 22 idéägare som bäst stämmer in på Johans beskrivning. De slåss nu om att bli de tio finalister som får en monter på Formexmässan i augusti. Nytänkande, snygga, smarta och gärna roliga ska idéerna vara, men exakt vilka Idéaudition i Eskilstuna där en innovatör presenterar sin idé för fyra designers som hjälper till att visualisera idén. FOTO: JOHAN NYSTRÖM de är får inte avslöjas förrän det är mässdags. Konkurrensen är hård, och hemlighetsmakeriet beror på att rättigheterna kan behöva säkras med exempelvis patent. Men lite kan Johan Nyström lyfta på locket: Vi har designföremål inom kök, trädgård, presenter, barn och leksaker. Riktigt bra saker så det blir tufft för juryn att utse vilka som går vidare, säger han. Tufft blir det också för de tävlande, de ska nu vässa och visualisera sina idéer inför finalen i maj. Månader med hårt arbete väntar dem. Beroende på hur långt de kommit i sin innovationsprocess kan de välja på att få hjälp av studenter från Mälardalens högskola att ta fram en prototyp eller modell, alternativt få tillgång till spetskompetens inom till exempel materialval, tillverkning eller design. Att ha en tydlig affärsplan är också en viktig förutsättning för att lyckas med pitchen inför juryn och kamma hem en finalplats. Sörmex leds av Idélab på Mälardalens högskola i Eskilstuna tillsammans med Munktell Science Park och är en aktivitet inom projektet Fler innovationer helt enkelt en del av innovationsmotorn som drivs av Regionförbundet Sörmland i samarbete med innovationsnoderna i Katrineholm, Strängnäs, Eskilstuna och Nyköping. Under våren och sommaren kan du följa personerna bakom idéerna i Sörmex i regionförbundets nyhetsbrev. Lina Widlund BESÖKSNÄRINGEN Sörmlands första företag certifierade inom Naturens bästa I mars certifierades två sörmländska företag inom kvalitetsmärkningen Naturens bästa. Under perioden genomförde Sörmlands turismutveckling AB projekten Eco doing business naturally och Open Doors internationell affärsutveckling för regional konkurrenskraft. Dessa projekt har bland annat möjliggjort för ett antal företag inom besöksnäringen att gå vidare inom miljö- och kvalitetscertifieringar. Det är en viktig del i det stora destinationsutvecklingsarbete som pågår i Sörmland. Naturens bästa är Sveriges främsta ekoturismcertifiering. (NATU- RENS BÄSTA är det första nationella kvalitetsmärket för ekoturismarrangemang på det norra halvklotet) De två företagen är Trosa rederi och Lasätters gård. Trosa rederi har bland annat guidade sälsafarin och Lasätters gård är en småskalig livsmedelsproduktion med vandring och andra aktiviteter. Märkningskommitténs motivering (6 mars 201) Lasätters gård Med rötter i mötesindustrin och Friluftsfrämjandet skapade Monika och Carl en egen utgångspunkt för sörmländska naturupplevelser. Ett imponerande arbete präglat av kvalitetskänsla, egna lösningar och en stark vilja att upptäcka bygden, förverkliga ekoturismens principer och bli en del av traktens gemensamma utbud. Trosa rederi För merparten av skärgårdens besökare är bra båttrafik nyckeln till nya upplevelser. Bra avgångar och rutter är grundvillkor men lika viktigt är skepparnas lokalkännedom, bemötande och respekt för andra. Ett bra utflykttips ger bonuspoäng innan strandhugget. Kvaliteter som Trosa rederi bland annat uppfyller med uppskattade sälsafaris. Vi gratulerar dessa två, till att synliggöra sina företag och Sörmland i Naturens bästa-sammanhang. Samtidigt vet vi att fler företag är intresserade av att söka. Detta stärker en hållbar och kvalitativ utveckling av en konkurrenskraftig besöksnäring i Sörmland. Magnus Nilsson,

12 REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS NYHETSBREV NUMMER, MARS POLITIK Styrelsen beslutar På Regionförbundet Sörmlands styrelsemöte den 20 mars beslutades att... Kalender April Morgonsoffan i KFV regionen Frukostmöte, Lokstallarna, Katrineholm godkänna årsredovisningen för 2012 och att redovisningen ska skickas ut till regionförbundets medlemmar tillsammans med revisionsberättelsen med begäran om att fullmäktigeförsamlingarna behandlar frågan om ansvarsfrihet. att godkänna projektet Insatser för landsbygdsutveckling och anslå kronor för 201. att regionförbundet under 201 ska fortsätta utvecklingsarbetet kring kulturella och kreativa näringar i Sörmland tillsammans med Landstinget Sörmland och Länsstyrelsen i Södermanlands län. Regionförbundet anslår kronor under förutsättning att övriga parter också avsätter resurser för arbetet. arvodera ledamöterna i de två beredningsgrupperna, regionala planen för infrastruktur och kompetensberedningen. Göran Norberg, Arbetsutskottet sammanträder Pelles Lusthus, Nyköping Morgonsoffan i Nyköping-Oxelösund Frukostmöte, Pelles Lusthus, Nyköping Morgonsoffan i Gnesta Elektron B-salen, Gnesta Möte regional innovationsstrategi Åda golf, Trosa Företagsmässan EXPO T Katrineholm Kungsgatan 2, Katrineholm 2 NovaMedTechs Innovationsmässa Konsert & Kongress, Linköping Seminarium ny länsplan för regional infrastruktur Elite hotell, Eskilstuna Regionstyrelsen sammanträder Elite hotell, Eskilstuna Maj Arbetsutskottet sammanträder Pelles Lusthus, Nyköping Morgonsoffan i Nyköping-Oxelösund Frukostmöte, Sailor, Oxelösund Ledningskonferens Bryssel Morgonsoffan i Gnesta Elektron B-salen, Gnesta REGIONFÖRBUNDET PÅ FACEBOOK Följ vårt arbete med att utveckla Sörmland inom områden som Infrastruktur & Transporter samt Näringsliv & Arbetsmarknad. Se kalendern i sin helhet på Sök Regionförbundet Sörmland på Kom ihåg att gilla! Ansvarig utgivare: Göran Norberg Redaktörer: Annelie Ljungwald och Monica Swärd Tel: Fax: E-post: Layout: Newmarket Town AB

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland en attraktiv och tillgänglig destination nära Stockholm Uppdaterad 2014 Gripsholms slott, Mariefred. Foto: Sörmlands turismutveckling

Läs mer

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 D a t u m D n r 2015-01-15 15-001 Regionstyrelsen Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 Bakgrund Människors kunnande och kraft bygger Sörmland. En bättre matchning mellan arbetsgivarnas

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES UF PÅ GÅNG Hösten har gått i ett rasande tempo och det är återigen fantastiskt kul att se UF-företagen börja växa fram. Innan ni precis som vi går på en skön och välbehövlig julledighet för att ladda batterierna,

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april Nyhetsbrevet Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun Nr 3/2014 Glad påsk! Frukostmöte 16 maj Reservera redan nu fredag 16 maj för nästa frukostmöte för företagare! Frukostmötet blir denna gång tillsammans

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Styrkor och fördelar Utmaningar Detta gör vi! Länsplan för Västmanland Utvärdering av RUP Omvärldsbeskrivning Tre prioriterade områden

Läs mer

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten)

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR BESÖKSNÄRINGEN Nyköpings mål 2017 är en stark besöksnäring med en turismomsättning på 1,4 miljarder kr. Nyköpings

Läs mer

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning.

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 1 FEBRUARI 2013 INLEDAREN Sörmland behöver nya jobb FOTO: ANNELIE LJUNGWALD Innovationskraften i Sörmland Arbetet för ökad innovationskraft

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Sörmland helt enkelt. Bra möte med infrastrukturministern. Förberedelser för att använda EU-fonderna. Fler vet mer om innovationer

Sörmland helt enkelt. Bra möte med infrastrukturministern. Förberedelser för att använda EU-fonderna. Fler vet mer om innovationer ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt FOTOGRAF: LASSE SKOG NUMMER 10 DECEMBER 2013 Bra möte med infrastrukturministern Elisabeth är årets EU-inspiratör Från Sörmland deltog

Läs mer

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Nationell politik och kompetensplattformarnas uppgifter och möjligheter DATUM 20 oktober 2015 TID PLATS DAGENS VÄRD Kl. 10.30

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Fler besökare och högre lönsamhet Tillsammans vässar vi våra erbjudanden!

Fler besökare och högre lönsamhet Tillsammans vässar vi våra erbjudanden! Fler besökare och högre lönsamhet Tillsammans vässar vi våra erbjudanden! Affärsutveckling för turismentreprenörer i samverkan omgång 2, oktober 2013 - april 2014 nr 2 Projektägare: Näringslivsenheten

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Handlingsplan för en jämställd regional tillväxt

Handlingsplan för en jämställd regional tillväxt Datum Dnr 2013-01-29 12-035 Näringsdepartementet Handlingsplan för en jämställd regional tillväxt Ett nytt regionalt arbetssätt Regionförbundets Sörmland har från årsskiftet ett nytt regionalt utvecklingsprogram,

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland

Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland Stockholm 2013-12-18 Pär Lindquist, Daniel Hallencreutz Innehåll Innehåll... 2 1 Vårt uppdrag... 3 1.1 Metod... 3 1.2 Om enkäten... 3

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Historisk dag på Hofsta säteri

Historisk dag på Hofsta säteri Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar, ambitioner och idéer i Sörmland N Y H E T S B R E V N U M M E R 5 j u n i 2 012 I N L E DA R E N Foto: Pernilla Nordström, STUA Den första regionala Europadagen:

Läs mer

Sörmland helt enkelt. Internationell sommarskola i Sörmland. Sörmex satte Sörmland på kartan. Arbetsmarknadskunskap. Förstudie pågår!

Sörmland helt enkelt. Internationell sommarskola i Sörmland. Sörmex satte Sörmland på kartan. Arbetsmarknadskunskap. Förstudie pågår! ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 7 SEPTEMBER 2013 INLEDAREN Internationell sommarskola i Sörmland Bättre förutsättningar för att tågtrafiken ska fungera Regionförbundet

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Remissyttrande - Innovationskraft Sörmland 2020 - en regional innovationsstrategi för Sörmland

Remissyttrande - Innovationskraft Sörmland 2020 - en regional innovationsstrategi för Sörmland TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Staben för regionala frågor +46155245742 2014-03-26 LS-LED14-137-3 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen M Ö T E S D A T U M

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

VÄSTRA MÄLARDALEN I SAMVERKAN. Handlingsplan. Innovation 2014

VÄSTRA MÄLARDALEN I SAMVERKAN. Handlingsplan. Innovation 2014 Handlingsplan Innovation 2014 Läs mer på www.vastramalardalen.se 1 (6) 1. Bakgrund Projekt Tillväxt Västra Mälardalen pågår från och med 2012-04-01 till och med 2014-10-31 och har beviljats projektstöd

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför?

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför? Vad är Entrepreneur Sthlm? Entrepreneur Sthlm är ett gemensamt initiativ av Länsstyrelsen i Stockholms län, ALMI Företagspartner Stockholm, Innovationsbron och Stockholm Business Region Development. Satsningen

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Information till småföretag V A R N Ä R H U R

Information till småföretag V A R N Ä R H U R S T Y R K A E N E R G I A R B E T S L U S T Information till småföretag V A R N Ä R H U R Tre små apelsiner Det är en sen kväll i april - den 14 april - 1912. Passagerarfaryget Titanic går för långt norrut

Läs mer

Eskilstunabarometern 2009

Eskilstunabarometern 2009 Resultat från Eskilstunabarometern 2009 Lokal företagsenkät genomförd i augusti 2009, målgrupp små och medelstora företag i Eskilstuna med 2-49 sysselsatta Enkäten har genomförts i samverkan mellan Eskilstuna

Läs mer

Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt?

Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt? Tillväxt, miljö och regionplanering Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt? 9.00-10.15 Charlotte Hansson, TMR hälsar välkommen Stockholmsregionens innovationsförmåga regionens styrkor

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till Linköping och SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Kompetensförsörjning och internationalisering Inriktningen på årets konferens är

Läs mer

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Camilla Lejon Bengt Westman Linda Wennerholm Leif Erlandsson Björn Nordén Colin Moon Klas Danerlöv Hans Stråberg Robert Wickman Troed Troedsson Annete

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND Kungsbacka g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Kungsbacka Workshop i Kungsbacka kommun Den 7 oktober 2013 samlades 25 personer Fjärås bygdegård

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-11, 117 STRATEGI Besöksnäringsstrategi för Haninge kommun Vision 2020 Haninge är navet för besöksnäringen bland Stockholms kranskommuner och den

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

0DUNQDGVNRPPXQLNDWLRQ

0DUNQDGVNRPPXQLNDWLRQ VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4 MARKNADSKOMMUNIKATION Svår men spännande utmaning att särskilja sig 6 MARKNADSKOMMUNIKATION PR-arbete för relationer, reaktioner och rykten PR HANDLAR

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer