FOTOGRAF: CARINA WILHELMSSON. Destination Sörmland allt närmare FOTOGRAF: MONICA SWÄRD LÄS MER PÅ SIDAN 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FOTOGRAF: CARINA WILHELMSSON. Destination Sörmland allt närmare FOTOGRAF: MONICA SWÄRD LÄS MER PÅ SIDAN 4"

Transkript

1 FOTOGRAF: ANNELIE LJUNGWALD Glad Påsk ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER MARS 201 INLEDAREN Infrastrukturen i fokus under året Unga vågar vara egna Omkring 700 sörmländska ungdomar är i år aktiva UF-företagare. Inom ramen för sin gymnasieutbildning ägnar de sig under ett läsår åt företagande genom att starta, driva och avveckla ett eget företag. LÄS MER PÅ SIDAN 7 Regeringen har nu lagt direktiv för infrastrukturplaneringen på både nationell och regional nivå som ska gälla för tiden fram till Det är en förlängning av gällande planperiod med fyra år och totalt handlar det om 522 miljarder som ska fördelas i en trafikslagsövergripande planering. Slutresultatet ska omfatta dels en nationell plan dels regionala planer i varje län. Före sommaren ska Trafikverket ha presenterat remissversionen av den nationella planen och samtidigt ska vi på regional nivå ha länsplanerna klara att gå ut på remiss. Det är en mycket snäv tidsram för detta omfattande arbete. Den nationella planen är av stort gemensamt intresse för hela Östra Mellansverige inklusive Stockholms län. Därför arbetar vi nu tillsammans inom projektet En bättre sits för att hitta en gemensam syn på de brister som behöver åtgärdas i Mälardalen. För Sörmlands del kan vi säga att den nationella planen främst handlar om järnvägskapacitet. Det gäller först och främst regeringens tydliga ambition att börja bygga Ostlänken, helst före Ostlänken innebär en avsevärd ökning av järnvägskapaciteten i Sörmland och betyder mycket för utvecklingen i hela regionen. Vid sidan om Ostlänken har vi nödvändiga satsningar på Svealandsbanan som bland annat krävs mot bakgrund av den växande gruvnäringen i Bergslagen. Gruvnäringens behov av transporter gör även att åtgärder måste vidtas på TGOJ-banan genom Sörmland mot Oxelösunds hamn. Varför har vi hög arbetslöshet när det råder brist på arbetskraft? Destination Sörmland allt närmare FOTOGRAF: MONICA SWÄRD Regionförbundets arbete med länsplanen har påbörjats och en parlamentarisk beredning har tillsatts. I botten ligger nu gällande plan som omfattar insatser på knappt en miljard kronor under åren Under de fyra år som planen utsträckts att gälla har vi fått ytterligare 20 miljoner att fördela. Prioriteringen av väg 55 genom länet kommer att ligga kvar om inte staten väljer att lägga in den i den nationella planen, vilket vore det rätta på längre sikt. I övrigt handlar det om att prioritera arbetsresor och kollektivtrafik, vilket bland annat kan innebära satsningar på cykelvägar, informationssystem och bytespunkter mellan olika trafikslag. Utbyggnaden av Ostlänken med dess koppling till Skavsta flygplats, kan även få betydelse för satsningarna i den regionala planen. En sak är dock säker och det är att resurserna inte kommer att räcka till allt det som behöver göras. LÄS MER PÅ SIDAN 2 LÄS MER PÅ SIDAN 4 Göran Norberg, förbundsdirektör Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar, ambitioner och idéer i Sörmland

2 REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS NYHETSBREV NUMMER, MARS KOMPETENSPLATTFORM 2020 Mål 1 Sörmlandsstrategin1 Varför har vi hög arbetslöshet när det råder brist på arbetskraft? Det var en av frågorna som diskuterades under seminariet Framtidens arbetsmarknad och kompetensbehov som Viadidakt och Regionförbundet Sörmland anordnade i Katrineholm onsdagen den 1 mars. Seminariet var en del av Viadidakts tvådagarsmässa Utbildning och entreprenörskap 201. Den första dagen fokuserade på eftergymnasial utbildning och de tusentalet besökarna fick information från ett 60-tal högskolor, universitet, YH-utbildare samt organisationer som ger stöd och rådgivning för de som vill driva eget företag. På onsdagen vände sig programmet i första hand till politiker och personal som arbetar med studier, vägledning och arbetsmarknadsfrågor i regionen. Karin Botås och Bo Wictorin från Regionförbundet Sörmland presenterade en arbetsmarknads- och utbildningsprognos för länet. På eftermiddagen hölls två panelsamtal. Medverkade gjorde Liselott Hagberg, landshövding i Södermanland, Viking Jonsson, ordförande i Regionförbundet Sörmland, Jens Lotterberg, analytiker på Arbetsförmedlingen och Pia Lindberg, akademichef på Mälardalens högskola. Moderator var Viadidaktnämndens ordförande Gunilla Magnusson. arbetsgivarnas behov och att kompetensfrågan måste ses på i ett storregionalt perspektiv. Vissa utbildningar kräver att de anordnas lokalt men för andra utbildningar är det inte lika viktigt. På eftermiddagen hölls två panelsamtal som kopplades till förmiddagens presentation och den framtida missmatchningen mellan kompetens och efterfrågan på arbetsmarknaden diskuterades på scenen och bland deltagarna. Karin Botås, FOTOGRAF: ANNELIE LJUNGWALD FOTOGRAF: ANNELIE LJUNGWALD Under seminariet ställdes frågor som varför samhällsföreträdare från Katrineholms kommun åker utomlands för att rekrytera folk samtidigt som arbetslösheten är hög. Bo Wictorin, på regionförbundet pekade på de ökade kompetenskraven och en allt mer specialiserad arbetsmarknad samt en försvårad matchning mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden. Regionförbundet Sörmland har därför tagit fram en utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Sörmland som visar vilka utmaningar den sörmländska arbetsmarknaden står inför. I den andra panelen flyttades perspektivet till riksnivå. Medverkade i den gjorde Carina Lindfelt, chef arbetsmarknadsavdelningen, Svenskt Näringsliv, Pia Enochsson, generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan, Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande i LO, Louise Malmström, riksdagsledamot (S) och ledamot i Riksdagens utbildningsutskott. Moderator var Berit Örtell. Bo Wictorin, analytiker på Regionförbundet Sörmland presenterade den utbildnings och arbetsmarknadsprognos som regionförbundet tagit fram för att lyfta vilka utmaningar som finns på den sörmländska arbetsmarknaden. På kan du ladda ned ditt exemplar av prognosen. FOTOGRAF: ANNELIE LJUNGWALD Prognosen visar att utbildningssystemet måste dimensioneras efter

3 REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS NYHETSBREV NUMMER, MARS 201 SAMVERKAN Fyra prioriterade mål främjar Sörmlands utveckling Nu är den här, Sörmlandsstrategin Efter ett omfattande arbete med dialoger, remisser och politisk hantering är den nya regionala utvecklingsplanen klar. Sörmlandsstrategin 2020 är en gemensam vägvisare för hur vi ska förbättra förutsättningarna för Sörmland och sörmlänningarna. Strategin fokuserar på fyra mål som är särskilt angelägna för utvecklingen av Sörmland. Målen beskriver hur Sörmland inom de prioriterade områdena ska vara FOTO: FRIDA OVLAND De fyra prioriterade målen I Sörmland finns goda förutsättningar för unga och vuxna att utbilda sig och arbeta. Arbetsgivare har goda möjligheter att rekrytera rätt kompetens. Sörmland har starka samband med omvärlden. Sörmland har ett konkurrenskraftigt näringsliv. Sörmland har hållbara och attraktiva livsmiljöer. För att göra allt det som behöver göras så krävs att länets alla parter hjälps åt och drar sitt strå till stacken. Genomförandet av Sörmlandsstrategin 2020 är ett stort samverkansprojekt där landstinget och kommunerna har de viktigaste rollerna, berättar Göran Norberg, förbundsdirektör på Regionförbundet Sörmland. regionförbundets uppgifter blir att lyfta fram goda exempel på vad som händer i regionen. Vi kommer att skapa mötesplatser för dialog och initiativ. Vi ska också följa upp och se om våra gemensamma insatser leder mot det önskade resultatet. Regionförbundets del av arbetet med att förverkliga strategin kan du följa via vår hemsida via regionförbundets Facebooksida och Twitter #Sörmland2020, avslutar Göran Norberg. Lina Widlund, Vill du beställa strategin? Sörmlandsstrategin 2020 går att beställa på Fakta Vad är Sörmlandsstrategin 2020? Regeringen har gett samtliga län/regioner i Sverige uppdraget att ta fram ett regionalt utvecklingsprogram. Det regionala utvecklingsprogrammet ska fungera som en länk mellan samverkan på olika nivåer. Utvecklingsprogrammet ligger till grund för nationella prioriteringar och användningen av regionala utvecklingsmedel. Utvecklingsprogrammet ska också bidra till arbetet med en hållbar tillväxt. Enligt förordningen ska utvecklingsprogrammet vara både styrande och en process. I Sörmland är det regionförbundet som har regeringens uppdrag att ta fram samt samordna och följa upp det regionala utvecklingsprogrammet. Vad är regionala utvecklingsmedel? Regeringen tilldelar årligen självstyrelseorganen, samverkansorganen och länsstyrelserna regionala utvecklingsmedel. I Sörmland är det regionförbundet som är ansvarigt för att fördela medlen till olika projekt. För 201 har Sörmland tilldelats cirka 12 miljoner kronor. Det pågår insatser över hela länet inom alla målområden och en av

4 REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS NYHETSBREV NUMMER, MARS BESÖKSNÄRING Destination Sörmland allt närmare Mål Sörmlandsstrategin 2020 Det var ett ytterst välbesökt möte som hölls på Sundbyholms slott den 7 mars. Ett 70-tal personer hade tagit sig dit för att delta i det tredje företagsmötet som handlade om att göra Sörmland till ett av 20 internationella destinationsmål. För Eric Johansson, som är vd på Sundbyholms slott och en av de engagerade företagarna, var det naturligtvis hedrande att få ta emot alla hemma hos sig. Mötet handlade alltså om det exportmognadsprojekt som startade förra året och som går under benämningen Destinationsutveckling Sörmland där det långsiktiga målet är att fördubbla omsättningen inom besöksnäringen fram till år Men för att kunna förverkliga det måste ett omfattande destionationsutvecklingsarbete genomföras där ett 50-tal kommuner och företag nu är involverade. Temat för mötet var varumärke, upplevelser och profilering och inleddes med ett bildspel där avstampet var Vi har bestämt oss. Sörmland ska bli en av Sveriges nya exportmogna destinationer Skälet till det är att Sörmland har mycket att bygga på som bland annat det öppna landskapet, skärgården, småstadsidyllerna och det vilda. Syftet med projektet är naturligtvis att visa upp allt detta för fler. Inte minst med tanke på den kulturskatt Sörmland har i form av slott och herrgårdar och allt vad de står för. Och i anslutning till slotten är det tänkt att man ska presentera olika teman som till exempel jakt och vilt, kultur och historia, sport och friluftsliv, måltidsupplevelser, park och trädgård samt hälsa och rekreation. Tydliga teman och fantastiska upplevelser stärker den bild av Sörmland som vi vill bygga, förklarar JohanWillis från Svensk destionationsutveckling som är med och sköter projektet. Nästa företagsmöte är planerat till den 25 april på Öster Malma där det kommer att handla om hur Sörmland matchar omvärldens och besökarnas behov, krav och värderingar. Magnus Nilsson, FOTOGRAF: MONICA SWÄRD En del av Sundbyholmsmötet ägnades åt att grupparbeta kring hur man kan fylla olika teman med innehåll. Från vänster: Pernilla Hagström, turismansvarig Flens kommun, Emma Blomberg, Säftstaholms slott, Thomas Neuendorf, Båsenberga hotell och konferens, Maria Norbäck, Stua, Gary Cosford, Nyköpings golfklubb och Kaisa Karlsson, turismansvarig Gnesta kommun

5 Mål Sörmlandsstrategin 2020 REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS NYHETSBREV NUMMER, MARS NÄRINGSLIV Mer kulturella och kreativa näringar i Sörmland Regionförbundet Sörmland satsar kronor i år för att fortsätta utvecklingsarbetet kring kulturella och kreativa näringar i Sörmland tillsammans med Landstinget Sörmland och Länsstyrelsen i Södermanlands län. Det beslutade regionstyrelsen vid sitt ordinarie sammanträde, onsdagen den 20 mars. Syftet är att få denna del av näringslivet att växa och bli en viktig del av arbetsmarknaden samtidigt som den bidrar till länets attraktionskraft, säger Viking Jonsson (S), ordförande för Regionförbundet Sörmland. Närmare personer i Sörmland är idag sysselsatta inom den kreativa sektorn, det vill säga konst, musik, institutionell kultur, reklam, media, design, rekreation och turism. Efterfrågan på kreativa tjänster och produkter ökar stadigt i samhället och de kulturella och kreativa näringarna bedöms vara en av de viktigaste framtidsbranscherna i Sverige, förklarar Viking Jonsson. De insatser som tidigare gjorts på detta område i länet har i huvudsak varit inriktade på att få KKN-aktörerna att i större utsträckning kunna försörja sig på eller utvidga sin verksamhet. Tidigare projekt har uppvisat positiva effekter men många förbättringsområden har även uppmärksammats. Det är därför som vi har beslutat oss för att förlänga det tidigare projektet för att se över och ta till vara de möjligheter till utveckling som lyfts fram i det som gjorts fram till idag, säger Viking Jonsson och fortsätter: Regionförbundet anser att de kreativa näringarna är viktiga i den regionala utvecklingen och jag är säker på att åtgärder på det här området kan bidra till både fler jobb och större attraktionskraft i länet. Catharina Frändberg, Sörmland har ett konkurrenskraftigt näringsliv Företagen måste bli fler och befintliga företag måste växa. Regionen ska ha ett flexibelt och konkurrenskraftigt näringsliv som tar tillvara möjligheter och står starkt vid förändring står det att läsa under Mål i Sörmlandsstrategin Utvecklingsarbetet kring kulturella och kreativa näringar i Sörmland tillsammans med Landstinget Sörmland och Länsstyrelsen i Södermanlands län är ett bra exempel på hur vi ska nå målet om ett konkurrenskraftigt näringsliv i Sörmland till Regionförbundet anser att de kreativa näringarna är viktiga i den regionala utvecklingen. FOTO: FRIDA OVLAND

6 Mål Sörmlandsstrategin 2020 REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS NYHETSBREV NUMMER, MARS NÄRINGSLIV 2020 Mål 4 Sörmlandsstrategin4 Regionförbundet satsar på landsbygdsutveckling Regionförbundet Sörmland satsar totalt kronor de närmaste två åren för att stärka insatserna för landsbygdsutveckling. Det beslutade regionstyrelsen vid sitt ordinarie sammanträde onsdagen den 20 mars. Satsningen är ett samarbetsprojekt tillsammans med Länsstyrelsen i Södermanlands län. Den här typen av insatser ligger nära de regionala utvecklingsinsatserna som regionförbundet prioriterar och ligger därmed också inom ramen för Sörmlandsstrategin 2020 som är vår nya regionala utvecklingsplan, förklarar Viking Jonsson (S), ordförande i Regionförbundet Sörmland. Syftet är alltså att åstadkomma bättre samordnade regionala utvecklingsinsatser och därmed ett bättre resultat. En stor del av Sörmland utgörs dessutom av det som definieras som landsbygd. Det är områden som har både stor attraktionskraft och stor utvecklingspotential för olika typer av näringsverksamhet som är viktigt för den hållbara utvecklingen av länet, säger Viking Jonsson och fortsätter: Ett sådant område skulle till exempel kunna vara mat och att ta fram en särskild matstrategi för Sörmland. I Sörmlandsstrategin lyfts sådana aspekter fram för att främja näringslivsutvecklingen och kvaliteten i livsmiljön. Andra exempel på tänkbara samverkansprojekt är en ny genomförandestrategi för landsbygdsprogrammet En matstrategi, kopplad till offentlig upphandling av mat, det vill säga insatser för att underlätta offentliga upphandlingar av närproducerad mat, har också diskuterats. Ytterligare ett exempel är att se matturismen som en framtidsnäring med mat som attraktionskraft och tillgång för att marknadsföra länet. Att utveckla nya metoder för service på landsbygden och en fortsatt bredbandsutveckling finns också med på agendan. Catharina Frändberg, Sörmland är unikt genom sin flerkärniga ortstruktur, den täta kopplingen mellan angränsande län, större städer och vatten. Sörmland har hållbara och attraktiva livsmiljöer 4 Ett attraktivt Sörmland lockar fler människor att bosätta sig i regionen och ge de människor som redan bor här ett gott liv står det att läsa i Sörmlandsstrategin 2020 under Mål 4. Attraktivitet är nära kopplat till övriga målområden i Sörmlandsstrategin. FOTOGRAF: SÖRMLANDS TURISMUTVECKLING AB Regionförbundet goes Almedalen Regionförbundet Sörmland har för tredje året i rad beslutat att medverka i politikerveckan i Almedalen i sommar. Satsningen görs tillsammans med Mälardalsrådet och andra aktörer från Stockholm-Mälarregionen. Regionförbundet kommer, tillsammans med Mälardalsrådets näringsoch FOU-utskott, att arrangera ett seminarium på tisdagsförmiddagen den 2 juli som ska handla om gruvnäringen i Mälardalen. Bland paneldeltagarna återfinns bland annat Erik Zetterlund från Oxelösunds hamn och Einar Schuch från Trafikverket. Publikhav i Almedalen 2012 Monica Swärd, FOTO: REGION GOTLAND Almedalen Almedalsveckan genomförs alltid vecka 27. År 201 genomförs veckan den 0 juni-7 juli Söndag 0 juni Kristdemokraterna Måndag 1 juli Sverigedemokraterna Tisdag 2 juli Miljöpartiet Onsdag juli Moderaterna Torsdag 4 juli Vänsterpartiet Fredag 5 juli Folkpartiet Lördag 6 juli Centerpartiet Söndag 7 juli Socialdemokraterna För mer information besök som är Almedalsveckans officiella hemsida

7 Mål Sörmlandsstrategin 2020 REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS NYHETSBREV NUMMER, MARS INNOVATIONSMOTORN Arbetet med en regional innovationsstrategi har börjat Startskottet i arbetet med en innovationsstrategi för Sörmland var Innovationskraft Sverige, första delen i seminarieserien Innovationskraft Sörmland. Under tre workshoppar på seminariet den 0 januari i Eskilstuna kom många idéer fram i fråga om vilka satsningar som behövs för att utveckla våra innovationsmiljöer och det regionala innovationssystemet till innovatörernas nytta samt öka internationaliseringen av små och medelstora företag. Några av förslagen såsom idédagar på stan, uppsökande verksamhet, att uppmärksamma innovatörerna eller engagera fler innovationsstudenter arbetar vi med redan idag inom ramen projektet Fler innovationer helt enkelt. Regionförbundet vill även uppmuntra andra aktörer att engagera sig när det till exempel handlar om insatser inom internationalisering eller hur vi får in fler idéer i systemet så som bildandet av ett idétorg. En del av förslagen kommer att bearbetas i en arbetsgrupp som ska träffas fyra gånger i år. Arbetsgruppen kommer att kalllas för utvecklingsgruppen och består av ett tiotal personer som har en viktig roll i utvecklingen av vårt regionala innovationssystem. Första träffen är den 17/18 april och målet är då att alla deltagare ska ha en gemensam bild av hur förutsättningarna för innovation ser ut i Sörmland och göra en översikt på aktörer som verkar inom området. Under de följande mötena ska utvecklingsgruppen bland annat diskutera hur innovationsmotorn kan vidareutvecklas, fler kreativa miljöer skapas, vägen in i stödsystemet förtydligas, kommersialiseringen ökas och samverksamplattformen förbättras. Regionförbundet Sörmland kommer under 201, utöver seminarieserien och utvecklingsgruppen att föra en nära dialog med sina medlemmar och ett antal nyckelaktörer i länet samt på nationell nivå kring fortsättningen av innovationsmotorn. Det kommer också att krävas ett antal politiska beslut på vägen, exempelvis när det kommer till finansiering, effektivisering och samordning av insatserna för att fler ska kunna utveckla sin idé till en ny produkt, tjänst eller process och att få fler investeringar i länet. Astrid Trautsch, Deltagare utvecklingsgrupp för innovationsstrategin Anna Sandklev, Näringslivsansvarig, Gnesta kommun Annika Löfgren, Sweet business (Resurscentra för kvinnor Eskilstuna) Catharina Berglund, Mälardalens Högskola/Idélab Catharina Frändberg, Regionförbundet Sörmland Caxton Njuki, Caxton Sports (entreprenör) Erik Hennerdal, Create Business Inkubator Lars Erik Sandhgren, Näringslivsansvarig, Katrineholms kommun Lennart Larsson, Sörmlands Sparbank (Tillväxtbanken) Magnus Tegerup, Almi Stockholm Sörmland Marie Gillstam, Nodansvarig innovationsmotorn/innovationsrådgivare Pia Carlgren, Östsvenska Handelskammaren Thomas Karlsson, Munktell Science Park/Sörmlandsfonden Anette Strömberg, Mälardalens Högskola- Innovation och produktrealisering Vad blir nästa steg för Innovationsmotorn? NYTT DATUM 12 SEPTEMBER SEPTEMBER 12 TORSDAG INNOVATIONSKRAFT SÖRMLAND DEL 2 INNOVATIONSKRAFT I OFFENTLIG VERKSAMHET Innovationskraft inom offentlig verksamhet, andra delen i seminarieserien Innovationskraft Sörmland. Seminariet riktar sig i första hand till dig som är politiker eller tjänsteman i länets kommuner och landstinget och arbetar med frågor inom vård och omsorg, miljö och samhällsbyggnad, skola, arbetsmarknad eller näringslivsutveckling. Det är ett bra tillfälle för aktörer som arbetar med innovations- och affärsutveckling att diskutera hur samarbetet med den offentliga sektorn kring dessa frågor kan utvecklas! DATUM Torsdagen den 12 september 201 TID PLATS Utvecklingsarenan Strängnäs PROGRAM Detaljerat program kommer att skickas ut i april För frågor, kontakta Astrid Trautsch, på eller via e-post Välkommen!

8 Mål Sörmlandsstrategin 2020 REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS NYHETSBREV NUMMER, MARS NÄRINGSLIV Unga vågar vara egna Framtidstro, glädje och förväntan. Det är känslan som sprider sig till besökarna på årets Ung Företagsamhets regionmässa som hölls den 21 mars på Rosvalla Eventcenter i Nyköping. Omkring 700 sörmländska ungdomar är i år aktiva UF-företagare. Inom ramen för sin gymnasieutbildning ägnar de sig under ett läsår åt företagande genom att starta, driva och avveckla ett eget företag. På mässan fick de möjlighet att visa upp och sälja sina varor och tjänster och dessutom tävla i en mängd kategorier om platser i SM-finalen som hålls i maj. Ung Företagsamhet spelar en viktig roll i att få flera att våga ta steget att vara egna företagare, därför stödjer vi verksamheten sedan en lång tid tillbaka, säger Catharina Frändberg, ansvarig för näringsliv och arbetsmarknad på Regionförbundet Sörmland. Spektrat av erbjudanden är stort i mässhallen. Ingen idé är för liten att pröva i det här läget och nivån avgör ungdomarna själva. Erfarenheten av företagande är resultatet som räknas inte kronor och ören. Kitanzi Trasiga hängare i kläder och trångt och stökigt i hallen? Då löser Kitanzi UF:s snygga klädkrok problemet! Sandra Pettersson och Märta Ekestaf, Europaskolan i Strängnäs utsågs till andrapristagare inom kategorin Bästa innovation. F.E.A Om brandsläckaren är snygg och har en praktisk förvaring för brandfilten kommer fler att ha den lättåtkomlig hemma, resonerar Amanda Sundström och Sebastian Andersson (på bilden) som tillsammans med Christoffer Delfs Lord har tagit fram fodral till brandsläckare så att de passar bättre in i hemmiljön. FEA UF, som kommer från Europaskolan i Strängnäs, vann kategorin Bästa Innovation och går därmed vidare till SM-final. Sörmländsk Gourmet - G.mat säljer bra och det har varit lärorikt att lära sig om livsmedelshantering och tillstånd kring det, säger Sörmländsk Gourmet UF:s företagare Elin Gillstam, Louise Gyllengahm och Karin Gyllengahm, Europaskolan i Strängnäs. De tillverkar egen viltkorv på älg- och vildsvinskött och det gav dem en tredjeplacering i kategorierna Bästa Hantverk och Bästa UF-företag. Carina Wilhelmsson Alight Teknikstudenterna Julia Uddman och Julia Fernqvist, Gripengymnasiet i Nyköping kammade hem tredjepriset i kategorin Bästa Innovation med sitt företag Alight UF:s multifunktionella modul som omvandlar ljusstakar till värmeljushållare och tvärtom. - Vi tillverkar modulen själva i skolans verkstad och har hittills gjort ett 100-tal. Och vi har många fler idéer som vi också vill förverkliga, berättar Julia Fernqvist. Berserk Marcus Amloh, Tessingymnasiet i Nyköping har företaget Berserkuf som erbjuder kurser i självförsvar till dig som vill känna dig tryggare i din vardag. Birgit Båvner När UF-tid är över hjälper vi gärna till med stöd till dig som vill driva eget även i fortsättningen, säger Birgit Båvner som är verksamhetsansvarig för Företagslabbet i Nyköping.

9 REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS NYHETSBREV NUMMER, MARS GODA EXEMPEL Islossning för Skolprojektet i Flen 2020 Mål 1 Sörmlandsstrategin1 Kvalitet och elevfokus är nyckelorden för Skolprojektet i Flens kommun. Sedan en omfattande genomlysning och analys av skolornas verksamheter inom Barn- och utbildningsområdet gjordes 2012 går nu arbetet in i en mer förändringsaktiv fas 201. Vår stora utmaning är att skapa ett förändringsperspektiv och rusta skolledare, politiker och lärare för vad förändring egentligen innebär, säger projektledare Kristina Lohman. Det handlar om allt från lärmiljön i klassrummet, rättning av nationella prov till översyn av skolstruktur och att utveckla ledarskapet på alla nivåer. Under våren ska de strategier som tas fram bli en grund för det långsiktiga arbetet med åtgärder från och med hösten 201. För att hålla engagemang och intresse uppe ska det kombineras med aktiviteter som ökar förändringskompetensen. Vårdnadshavare ska involveras på ett nytt sätt och knytas närmare skolan med syftet att öka delaktighet och föräldrainflytande. Även eleverna kommer att märka av skolsatsningen. Under våren får de aktivt tillsammans med sina lärare arbeta med vad som är viktigast för dem för att de ska kunna lära sig mer. Kristina Lohman, Flens kommun Vad är Skolprojektet i Flen? I flera år har många elever i Flens kommun haft svårt att klara godkända resultat i skolan, den så kallade måluppfyllelsen har varit för låg. Det har bekymrat såväl lärare och förtroendevalda som föräldrar och Skolinspektionen. Med syftet att göra en analys för att förstå situationen tillsattes en skolutredning Den fick kommunfullmäktige att i full politisk enighet ta ett beslut om att tillsätta ett treårigt Skolprojekt med egen budget och start i februari 2012 för att komma tillrätta med problemen. I fas 1 under 2012 gjordes en grundlig nulägesanalys av hela utbildningsområdet för att identifiera samband, svagheter och möjligheter. Den ska utgöra ett underlag till diskussioner om åtgärder. Fas 2 ska i slutet av 201 utmynna i beslut om åtgärder. Under fas från september 201 och framåt ska genomförandet äga rum. Skolprojektet är ingen quick fix, men ett helhjärtat försök att komma tillrätta med en situation som ingen är nöjd med. Projektet bygger på öppenhet och information i nära dialog med elever, föräldrar, skolpersonal och förtroendevalda Läs mer om skolsatsningen på www. flen.se/skolprojektet Där finns också en lättläst rapport av nulägesanalysen och utmaningarna. Flens kommun har tagit ett stort beslut att skapa en synvända inom skolan för att vända en negativ utveckling till en positiv. De senaste tio åren har måluppfyllelsen sjunkit och alltför många elever har lämnat skolan utan fullständiga betyg. Det innebär stora utmaningar. Beslutet i kommunfullmäktige 2011 att vända utvecklingen med hjälp av ett treårigt skolprojekt, togs i total politisk enighet. Sedan dess har en organisation skapats och en omfattande genomlysning av läget gjorts med syftet att få ett helhetsperspektiv över samverkande faktorer, svagheter, styrkor och utmaningar. 201 blir ett år i förändringens tecken. 1 Detta är ett gott exempel på ett kommunalt projekt som kan kopplas till Sörmlandsstrategin 2020 och i detta fall till Mål 1 där det står att I Sörmland finns det goda förutsättningar för unga och vuxna att utbilda sig och arbeta. Kommunerna och landstinget i Sörmland har de viktigaste rollerna i genomförandet av Sörmlandsstrategin Regionförbundets Sörmlands roll är bland annat att samordna och följa upp.

10 Mål Sörmlandsstrategin 2020 REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS NYHETSBREV NUMMER, MARS BESÖKSNÄRING Open Doors lyckat projekt med 20 nya arbetstillfällen Open Doors öppnade nya dörrar för företag och kommuner när det gäller exportmognad samt kunskap om vad den internationella besöksnäringen kräver. Två års affärsutveckling resulterade i över 20 nya arbetstillfällen, nya internationella affärsrelationer, nya arbetssätt och samarbeten mellan företag och kommuner i Sörmland samt dess närhet. De företag som genom projektet bland annat utvecklade sina affärsrelationer genom Visit Swedens partnerskapsprogram för Tyskland ökade sina internationella gästnätter med 75 procent. Open Doors drevs av Sörmlands turismutveckling AB med projektledaren Mickan Flink. Projektet var praktiskt inriktat där företag och kommuner coachades i att utveckla produkter och säkerställa kvaliteten för att passa den internationella marknadens krav. Projektet finansierades av Regionförbundet Sörmland och EUs regionala utvecklingsfond. Under projekttiden varvades seminarier med enskild coachning och workshops, allt för att deltagarna skulle få en större kunskap om de utvalda marknaderna, Tyskland och Storbritannien. Studieresor anordnades både till Skottland och södra Sverige för att knyta kontakter, få inspiration, idéer och möta andra företagare. Visningsresor ordnades för utländsk press och researrangörer. Detta för att de på plats skulle få möjlighet att få se vad företagen hade att erbjuda och att deltagarna skulle få möjlighet att knyta kontakter samt göra affärer med nya partners. Ett nyskapande arrangemang var att tillsammans med Visit Sweden bjuda in unga bloggare från hela Europa för att uppleva Sörmland från en rad olika perspektiv. Under denna resa spreds deras reseberättelser och bilder löpande ut över de sociala medierna som Community of Sweden, Facebook och Instagram. Open Doors startades med syftet att arbetsmetoder och samarbeten skulle fortsätta utvecklas på affärsmässiga grunder efter projektets slut. Vi kan konstatera så här långt att detta har lyckats! Företagen har ökat sina omsättningar och deras förutsättningar för framtiden ser mycket goda ut! Idag har arbetet med den internationella affärsutvecklingen fortsatt genom Destinationsutveckling Sörmland. Open Doors gick före och bröt ny väg, öppnade nya dörrar som nu fler kan passera för att utveckla sina affärer, få en bättre lönsamhet, ge fler arbetstillfällen och öka Sörmlands attraktion för såväl besökare som invånare. Magnus Nilsson, FOTOGRAF: SÖRMLANDS TURSIMUTVECKLING AB VÄLKOMMEN APRIL 25 TORSDAG TILLSAMMANS FORMAR VI SÖRMLANDS FRAMTIDA TRANSPORTINFRASTRUKTUR! Regionförbundet Sörmland bjuder in till seminarium för att diskutera det förslag på regional transportplan för som regionstyrelsen ska besluta om under 201. MÅLGRUPP Politiker, regionala och kommunala tjänstemän, företag och intresseorganisationer som är intresserade av framtidens transportinfrastruktur i regionen. DATUM Torsdagen den 25 april TID Klockan , PLATS Elite Stadshotellet i Eskilstuna För frågor, kontakta Carina Jönhill Nord, på eller via e-post Anmäl dig senast den 18 april på https://sv.surveymonkey.com/s/transportplan Välkommen!

11 Mål Sörmlandsstrategin 2020 REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS NYHETSBREV NUMMER, MARS NÄRINGSLIV Första deltävlingen i Sörmex avgjord Rätt person med rätt grej i rätt forum, det är det viktiga, säger Johan Nyström från Mälardalens högskola som projektleder Sörmex. Från att från början ha varit 60 har nu den första deltävlingen avgjort vilka 22 idéägare som bäst stämmer in på Johans beskrivning. De slåss nu om att bli de tio finalister som får en monter på Formexmässan i augusti. Nytänkande, snygga, smarta och gärna roliga ska idéerna vara, men exakt vilka Idéaudition i Eskilstuna där en innovatör presenterar sin idé för fyra designers som hjälper till att visualisera idén. FOTO: JOHAN NYSTRÖM de är får inte avslöjas förrän det är mässdags. Konkurrensen är hård, och hemlighetsmakeriet beror på att rättigheterna kan behöva säkras med exempelvis patent. Men lite kan Johan Nyström lyfta på locket: Vi har designföremål inom kök, trädgård, presenter, barn och leksaker. Riktigt bra saker så det blir tufft för juryn att utse vilka som går vidare, säger han. Tufft blir det också för de tävlande, de ska nu vässa och visualisera sina idéer inför finalen i maj. Månader med hårt arbete väntar dem. Beroende på hur långt de kommit i sin innovationsprocess kan de välja på att få hjälp av studenter från Mälardalens högskola att ta fram en prototyp eller modell, alternativt få tillgång till spetskompetens inom till exempel materialval, tillverkning eller design. Att ha en tydlig affärsplan är också en viktig förutsättning för att lyckas med pitchen inför juryn och kamma hem en finalplats. Sörmex leds av Idélab på Mälardalens högskola i Eskilstuna tillsammans med Munktell Science Park och är en aktivitet inom projektet Fler innovationer helt enkelt en del av innovationsmotorn som drivs av Regionförbundet Sörmland i samarbete med innovationsnoderna i Katrineholm, Strängnäs, Eskilstuna och Nyköping. Under våren och sommaren kan du följa personerna bakom idéerna i Sörmex i regionförbundets nyhetsbrev. Lina Widlund BESÖKSNÄRINGEN Sörmlands första företag certifierade inom Naturens bästa I mars certifierades två sörmländska företag inom kvalitetsmärkningen Naturens bästa. Under perioden genomförde Sörmlands turismutveckling AB projekten Eco doing business naturally och Open Doors internationell affärsutveckling för regional konkurrenskraft. Dessa projekt har bland annat möjliggjort för ett antal företag inom besöksnäringen att gå vidare inom miljö- och kvalitetscertifieringar. Det är en viktig del i det stora destinationsutvecklingsarbete som pågår i Sörmland. Naturens bästa är Sveriges främsta ekoturismcertifiering. (NATU- RENS BÄSTA är det första nationella kvalitetsmärket för ekoturismarrangemang på det norra halvklotet) De två företagen är Trosa rederi och Lasätters gård. Trosa rederi har bland annat guidade sälsafarin och Lasätters gård är en småskalig livsmedelsproduktion med vandring och andra aktiviteter. Märkningskommitténs motivering (6 mars 201) Lasätters gård Med rötter i mötesindustrin och Friluftsfrämjandet skapade Monika och Carl en egen utgångspunkt för sörmländska naturupplevelser. Ett imponerande arbete präglat av kvalitetskänsla, egna lösningar och en stark vilja att upptäcka bygden, förverkliga ekoturismens principer och bli en del av traktens gemensamma utbud. Trosa rederi För merparten av skärgårdens besökare är bra båttrafik nyckeln till nya upplevelser. Bra avgångar och rutter är grundvillkor men lika viktigt är skepparnas lokalkännedom, bemötande och respekt för andra. Ett bra utflykttips ger bonuspoäng innan strandhugget. Kvaliteter som Trosa rederi bland annat uppfyller med uppskattade sälsafaris. Vi gratulerar dessa två, till att synliggöra sina företag och Sörmland i Naturens bästa-sammanhang. Samtidigt vet vi att fler företag är intresserade av att söka. Detta stärker en hållbar och kvalitativ utveckling av en konkurrenskraftig besöksnäring i Sörmland. Magnus Nilsson,

12 REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS NYHETSBREV NUMMER, MARS POLITIK Styrelsen beslutar På Regionförbundet Sörmlands styrelsemöte den 20 mars beslutades att... Kalender April Morgonsoffan i KFV regionen Frukostmöte, Lokstallarna, Katrineholm godkänna årsredovisningen för 2012 och att redovisningen ska skickas ut till regionförbundets medlemmar tillsammans med revisionsberättelsen med begäran om att fullmäktigeförsamlingarna behandlar frågan om ansvarsfrihet. att godkänna projektet Insatser för landsbygdsutveckling och anslå kronor för 201. att regionförbundet under 201 ska fortsätta utvecklingsarbetet kring kulturella och kreativa näringar i Sörmland tillsammans med Landstinget Sörmland och Länsstyrelsen i Södermanlands län. Regionförbundet anslår kronor under förutsättning att övriga parter också avsätter resurser för arbetet. arvodera ledamöterna i de två beredningsgrupperna, regionala planen för infrastruktur och kompetensberedningen. Göran Norberg, Arbetsutskottet sammanträder Pelles Lusthus, Nyköping Morgonsoffan i Nyköping-Oxelösund Frukostmöte, Pelles Lusthus, Nyköping Morgonsoffan i Gnesta Elektron B-salen, Gnesta Möte regional innovationsstrategi Åda golf, Trosa Företagsmässan EXPO T Katrineholm Kungsgatan 2, Katrineholm 2 NovaMedTechs Innovationsmässa Konsert & Kongress, Linköping Seminarium ny länsplan för regional infrastruktur Elite hotell, Eskilstuna Regionstyrelsen sammanträder Elite hotell, Eskilstuna Maj Arbetsutskottet sammanträder Pelles Lusthus, Nyköping Morgonsoffan i Nyköping-Oxelösund Frukostmöte, Sailor, Oxelösund Ledningskonferens Bryssel Morgonsoffan i Gnesta Elektron B-salen, Gnesta REGIONFÖRBUNDET PÅ FACEBOOK Följ vårt arbete med att utveckla Sörmland inom områden som Infrastruktur & Transporter samt Näringsliv & Arbetsmarknad. Se kalendern i sin helhet på Sök Regionförbundet Sörmland på Kom ihåg att gilla! Ansvarig utgivare: Göran Norberg Redaktörer: Annelie Ljungwald och Monica Swärd Tel: Fax: E-post: Layout: Newmarket Town AB

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 1 FEBRUARI 2013 INLEDAREN Sörmland behöver nya jobb FOTO: ANNELIE LJUNGWALD Innovationskraften i Sörmland Arbetet för ökad innovationskraft

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland

Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland Stockholm 2013-12-18 Pär Lindquist, Daniel Hallencreutz Innehåll Innehåll... 2 1 Vårt uppdrag... 3 1.1 Metod... 3 1.2 Om enkäten... 3

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län En plan för hur Kalmar län under åren 2015 2020 ska använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt 1 Inledning IT spänner över många utvecklingsområden.

Läs mer

Innehållsförteckning. Åtgärdsförslag 42. Uppdraget 3. Inledning 4. Omvärld och framtid för landsbygden 6. Katrineholms landsbygd 10

Innehållsförteckning. Åtgärdsförslag 42. Uppdraget 3. Inledning 4. Omvärld och framtid för landsbygden 6. Katrineholms landsbygd 10 Innehållsförteckning Uppdraget 3 Inledning 4 Omvärld och framtid för landsbygden 6 Katrineholms landsbygd 10 Demokrati och förankring 12 KS resa på landsbygden Service 15 Skola Butik på landet Äldreboenden

Läs mer

Aktuellt från VKL. Vi välkomnar en ny medarbetare till VKL. Så styrs Västmanland

Aktuellt från VKL. Vi välkomnar en ny medarbetare till VKL. Så styrs Västmanland Aktuellt från VKL Förändringsprocesser är utvecklingens moder Just nu förändras mycket på VKL. Överenskommelserna mellan SKL och staten på välfärdsområdet och som under flera år utmynnat i projekt på VKL

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT Elisabeth Holm Monika Jönsson Region Dalarna 2013 INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Mål... 3 Utmaningar.... 3 Delmål och aktiviteter... 4 1. Inledning... 6 2. Uppdrag

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

Aktuellt från VKL. Ing-Marie går i pension

Aktuellt från VKL. Ing-Marie går i pension Aktuellt från VKL Ett resultatrikt år några höjdpunkter VKL:s fokus på de nationella överenskommelserna och på fördjupat samarbete mellan kommuner och mellan kommuner och landsting ger resultat över tid.

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring 1 ARBETSMATERIAL FÖR SYNPUNKTER Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring Utkast till rapport från Leaderprojekt inom Östra Vätterbranterna, Håkan Strotz, Claes Hellsten 2012

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

NÄRINGSLIVET i VÄSBY.

NÄRINGSLIVET i VÄSBY. BILAGAN NÄRINGSLIVET i VÄSBY. NR 4 2011 UTGES AV UPPLANDS VÄSBY PROMOTION ENKLARE REGLER FÖR FÖRETAGEN Sid 2 LIVET SOM FÖRETAGARE Hur är det att vara företagare? Vi har frågat Leif Hellström, Ywonne Jonsson

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa (KLK) Skarelius Lille Mimmi (SBF) Datum 2015-05-21 Diarienummer KSN-2013-1447 Kommunstyrelsen Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer