Årsmöteshandling 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöteshandling 2012"

Transkript

1 Årsmöteshandling 2012

2 Dagordning för årsmöte Kalmar Ekonomistuderandes Sällskap Datum: Tid: 12:00 Plats: Ekonomihögskolan, Ny209K Ärende Föredragande Beslut/Åtgärd 1. Årsmötets öppnande Ordförande Att öppna mötet 2. Val av mötesordförande Ordförande 3. Val av mötessekreterare 4. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare 5. Fastställande av röstlängd 6. Mötets behöriga utlysande Ordförande

3 7. Godkännande av dagordning tar beslut 8. Stämman Styrelsen 2011 Föredragning Revisorer Föredragning Valberedningen Valberedningen Föredragning av verksamhetsberättelser 9. Föredragning av revisionsberättelse 10. Godkännande av revisionsberättelse 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 12. Val av revisorer och revisorsuppleanter (verksamhetsrevisor samt ekonomisk revisor) 13. Val av valberedning (en sammankallande samt minst 2 ledamöter)

4 14. Föredragning av verksamhetsplaner Styrelsen 2012 Föredragning till årsmötet 19. Övriga ärenden 20. Årsmötets avslutande Avslutande 15. Godkännande av verksamhetsplaner 16. Faställande av medlemsavgift 17. Propositioner 18. Inkomna motioner

5 Verksamhetsberättelse av 2011 års styrelse vid föreningen Kalmar Ekonomistuderandes Sällskap Verksamhetsåret 2011 har varit fullt av intressanta händelser och produktiva delar som lett föreningen till en starkare och bättre position inför framtiden. På kommande sidor kommer året som gått att presenteras utifrån varje enskild ledamots arbetsroll i styrelsearbetet. Under det gångna året har styrelsen arbetat hårt för att skapa ett mervärde för samtliga medlemmar i föreningen. Fokus har lagat på följande arbetsområden; förbättra utbildningskvaliteten vid Linnéuniversitet, skapa långvariga kontakter mellan studenter och näringslivet, samt möjliggöra en utveckling och ett forum för studentens sociala behov. Under verksamhetsåret 2011 har Kalmar ESS styrelse bestått av: Ordförande: Johan Sörensson Vice ordförande: Malin Ingman Wettler Ekonomiansvarig: Viktoria Lethander Larsson Intendent: Frida Rådmark Ordf. utbildningsutskottet: Anders Olsson Ordf. näringslivsutskottet: Amanda Ask Ordf. sociala utskottet: Martin Nilsson Ordf. marknadsföringsutskottet: Gabriella Törnström Antal medlemmar 2011: 610 Antal styrelsemöten 2011: 18 Antal årsmöten och föreningsstämma 2011: 5 stycken (varav två ordinarie årsmöten och två extra, samt en föreningsstämma) Revisorer 2011: Karl- Fredrik Johannesson (ekonomisk revisor) Evelin Karlsson (verksamhetsrevisor) Valberedning 2011: Sofie Mared (sammankallande) Sofia Nordström Tove Lind Kalmar Kalmar ESS styrelse 2011

6 Ordförande 2011 Mitt år som ordförande i föreningen har varit innehållsrikt och jag har med flera olika medel och mycket tid nerlagt på styrelsearbetet, arbetet på ett flertal områden för att på allra bästa sätt representera föreningens medlemmar. Jag vill ytterst framhäva de övriga ledamöterna i styrelsen som den största anledningen till föreningens framgång under verksamhetsåret Möten Som ordförande för föreningen har jag planerat, förberett och lett styrelsemötena under det gångna året. Dagordning har sammanställts till varje möte för att kunna planera och styra styrelsens arbete i rätt riktning. Förutom föreningens styrelsemöten har jag närvarit på Linnéstudenternas ordförandemöten och möten med ledningen för Linnéuniversitetet. Styrelsen har närvarit i det närmaste samtliga möten för Kalmar Studentliv och Linnéstudenternas medlemsmöten. Dokument Under verksamhetsåret 2011 har jag, tillsammans med vice ordförande Malin Ingman Wettler, sammanställt och presenterat en postbeskrivningshandling som röstats igenom av styrelsen. Utöver detta har uppdaterade mallar till styrelsearbetet framtagits. Extern kommunikation Stort fokus har lagts på den externa kommunikationen under året. Kontakten med vår systerförening, EHVS, har under året stärkts genom möten med effektivt utbud. Inför dessa möten har jag tagit kontakt och planerat mötena för att dessa skulle bli så givande som möjligt. På de konferenser som styrelsen deltagit vid, har jag, som föreningens representant, representerat föreningen vid fullmäktigemöten och vid allmän representation. Samarbetet med Linnéuniversitet har jag försökt gynna genom att skapa långvariga kontakter med personal och professorer. Ekonomi Under det gångna året har jag, som en av firmatecknarna, haft nära kontakt med föreningens ekonomiansvarig. Ett stort intresse för föreningens ekonomi har visats genom att ta stort ansvar tillsammans med ekonomiansvarig. Under året har även jag skött betalning- och fakturahantering, då ekonomiansvarig ej haft möjlighet till detta. Arbetsfördelning Som ordförande har jag fokuserat på att försöka skapa en så tydlig och lättarbetat arbetsstruktur som möjligt. Min intention har varit att leda föreningens arbete i rätt riktning med fokus på det mest väsentliga. För att skapa detta har jag försökt att delegera och arbetsfördela arbetet så att alla resurser använts optimalt. Under verksamhetsåret 2011 har jag försökt agera som en behjälplig ledare. Därför har jag under det gångna året försökt vara behjälplig på de områden och utskott som behövt hjälp och rådgivning, detta för att skapa ett så effektivt arbete som möjligt.

7 Överlämning Även överlämningen har varit en viktig del som har lagts mycket arbete på. Genom två kick-offer, varav den ena med informationssyfte, har den nya styrelsen fått möjlighet till en bra uppstart. Dessa kick-offer har till huvuddel planerats och förberetts av mig med hjälp av vice ordförande. Övrigt I mitt arbete som ordförande 2011 har jag även haft som mål att skapa ordning och reda samt en god stil utåt sätt, allt för att föreningen skall fungera externt. Min intention har även varit att skapa en känsla av högre professionalism och seriositet, vilket i min mening föreningens medlemmar förmedlar i studier och framtida arbete. Tack för ett otroligt givande och produktivt verksamhetsår! //Johan Sörensson, ordförande 2011 Vice ordförande 2011 Under mitt år som vice ordförande i Kalmar ESS styrelse har jag deltagit aktivt i verksamheten och deltagit på näst in till alla styrelsemöten. Utöver nedanstående aktiviteter har jag även verkat för att öka studentvärdet, optimera den interna kommunikationen och agerat bollplank för övriga ledamöter och försökt avlasta när det behövts genom att bland annat hjälpa till att färdigställa medlemsregistret. Kick-off Tillsammans med Viktoria Lethander Larsson, ekonomiansvarig, planerade jag och genomförde en kick-off för styrelsen i Fliseryd där vi bland annat gjorde lära-känna övningar, tränade presentationsteknik och konkretiserade våra verksamhetsplaner. Introduktioner Under både höst och vår introduktionen var vi i styrelsen ansvariga för biljettförsäljningarna samt all hantering av pengar varför jag hjälpte till med försäljning samt insättning av pengarna på banken. Under introduktionen hjälpte jag även till med aktiviteter så som stadsvandring, volleyboll, info om styrelsens arbete, sittningar mm gemensamt med resten av styrelsen. Policys Utformade en resersättningspolicy för Kalmar ESS för att tydliggöra vilka aktiviteter som föreningen ersätter resor för. Postbeskrivningar Utformade tydligt definierade verksamhetsområden med roller och ansvar tillsammans med Johan Sörensson, ordförande. Dessa kommunicerades ut till resterande styrelsen genom diskussioner och ett formulerat dokument.

8 Ordförandemöten Har regelbundet under året deltagit på ordförandemöten anordnade av Linnéstudenterna tillsammans med de andra studentföreningarna i Kalmar. S.E.R.O. Har under året varit S.E.R.O ansvarig vilket inneburit att jag har skött all den löpande kontakten med S.E.R.O samt ansvarat för anmälningar till konferenser och resursdagar, skrivit, skickat in och följt upp projektstödsansökningar, ansvarat för resersättningar och fortlöpande informerat övriga styrelsen om information ifrån S.E.R.O. Utöver detta har jag även deltagit på resursdagen för utbildning, och konferenserna: Den framtida civilekonomen, Svenska Mästerskapen och Megakonferensen. Öppet hus Under året har jag tillsammans med Johan Sörensson planerat för och deltagit på öppet hus där Kalmar ESS funnits representerat med en monter. Svenska Mästerskapen Efter att det blivit klart att Kalmar ESS blivit tilldelade SM i ekonomi 2012 blev jag tillsammans med ordförande i utbildningsutskottet Anders Olsson tillfälliga projektledare och arbetade med att informera universitetet samt lägga en grund inför den kommande projektgruppen. Efter att vi ordnat en valprocess blev jag senare invald av styrgruppen för SM som projektledare och fortsatte arbetet på heltid från och med oktober och valde då även in en projektgrupp tillsammans med min medprojektledare Sofie Mared. Under BusinESSday ansvarade jag tillsammans med min projektgrupp för en frågesport under minglet på kvällen samt hade en monter under dagen. Informations överlämning Höll i och planerade överlämningen till nya styrelsen tillsammans med Johan Sörensson, ordförande, vi informerade om verksamheten, Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation mm. Tack för ett mycket givande och roligt verksamhetsår //Malin Ingman Wettler, vice ordf Ekonomiansvarig 2011 Ekonomihantering Som ekonomiansvarig ligger verksamhetsfokus naturligt på den löpande bokföringen samt andra ekonomirelaterade uppgifter såsom fakturabetalning och ersättningsutbetalningar. I övrigt har arbetet kretsat kring att bibehålla och utveckla en tydlig organisation och

9 struktur kring de ekonomiska rutinerna, bland annat vad gäller kontanthantering och ersättning för utlägg. Tät kommunikation har förekommit med föreningens övriga ledamöter i fråga om fakturor, orderhantering och bokningar. Inte minst har kontakten varit intensiv med ordförande som tillsammans med ekonomiansvarig stått för föreningens firmateckning. Ekonomihantering introduktionen Även kontakten med föreningens introduktionskommitté, främst dess projektledare, har varit intensiv för att ta fram riktlinjer kring försäljning och inköp i samband med introduktionen. Inte minst har 2011 års introduktionskommitté lagt en solid grund gällande introduktionens budget och budgetuppföljning vilket underlättat arbetet för ekonomiansvarig såväl som för kommande introduktionskommittéer. Samarbete med övriga ledamöter Förutom den givna kommunikationen och samarbetet som skett med övriga styrelsen och interna och externa samarbetspartners gällande ekonomiska ärenden har ekonomiansvarig givetvis deltagit i det löpande styrelsearbetet. Exempel på detta är det nära samarbetet med näringslivsansvarig när det gäller att behålla kommunikationen med nuvarande samarbetspartners samt att verka för att knyta nya kontakter och inleda nya samarbeten. Mycket av detta gemensamma arbete har bestått i att marknadsföra föreningen och stärka dess varumärke gentemot externa parters. Ett ytterligare exempel är det samarbete som förekommit med vice ordförande kring att anordna teambuildnings- och fortbildningsaktiviteter för styrelsen. Kontakt med revisor Ekonomiansvarig har under verksamhetsåret haft avstämningar via telefon samt fysiska möten vid ett par tillfällen med föreningens ekonomiska revisor. Förutom dessa avstämningar har revisorn varit behjälplig gällande rådfrågningar och synpunkter kring ekonomirelaterade spörsmål och beslut. Representation Ekonomiansvarig har under året tillsammans med ordförande deltagit i Linnéstudenternas kassörsutbildning. Vidare har Kalmar ESS genom ekonomiansvarig varit representerad i Drivhusets styrelse. Slutligen har ekonomiansvarig verkat som sammankallade i riksorganisationen SERO:s valberedning. Kalmar ESS ekonomiska arbete 2011 Överlag har en strävan funnits att verka för en sund och restriktiv användning av föreningens ekonomiska medel samt att upprätthålla en tillfredsställande likviditet.

10 //Viktoria Lethander Larsson, ekonomiansvarig 2011 Intendent 2011 Under året har jag, i min roll som intendent för Kalmar ESS styrelse 2011, löpande tagit hand om. Protokollföring: Skrivit protokoll från samtliga styrelsemöten, årsmöten och föreningsstämmor för att sedan få dessa justerade och distribuerade till övriga styrelsemedlemmar och ESS-medlemmar via hemsidan. Medlemshantering: Tagit emot och hanterat nya medlemmar så att dessa kommer in i medlemsregistret. Kontinuerligt uppdaterat medlemsregistret för att på så sätt kunna hålla koll på aktiva och aktuella medlemmar. Inköp: Mindre inköp för att få det vardagliga styrelsearbetet att fungera, till exempel skrivarpapper, pennor, kaffe till styrelsemötena etc. Kontoret: Haft det övergripande ansvaret över att kontoret fungerar effektivt. När Styrelsen 2011 tillträdde gick vi gemensamt ihop och omorganiserade hela kontoret för att detta skulle fungera mer effektivt. Förrådet: Sett till att förrådet är strukturerat och ändamålsenligt. Under stora projekt och introduktionen är detta extra viktigt, dock tar diverse projektgrupper, såsom introduktionskommittén samt SM-gruppen, eget ansvar över respektive område. Under slutet av året såg jag även till att förrådet blev omorganiserat för att underlätta Kalmar ESS Styrelse 2012s dagliga arbete. //Frida Rådmark, intendent 2011 Ordförande utbildningsutskottet 2011 Kalmar ESS utbildningsutskotts jobb har varit att främja studentinflytande och verka för att Kalmars studenter ska få en så bra studietid som möjligt på Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet. Inom utbildningsfrågor har utskottet ofta varit studenternas röst gentemot universitetet. Under verksamhetsåret har Kalmar ESS utbildningsutskott arbetat för att studentinflytandet blivit bättre och att studenternas utbildningsfrågor blivit viktigare. Jag har suttit som studentrepresentant i Ekonomihögskolans institutionsstyrelse och där sett till att beslut gynnat och inte missgynnat oss studenter. Utskottet har också haft mycket kontakt med Linnéuniversitetets studentkår Linnéstudenterna, för att tillsammans göra det bättre för studenterna. Linnéstudenterna besitter också en juridisk kunskap som vi i Kalmar ESS inte har.

11 Kalmar ESS utbildningsutskott har under verksamhetsåret 2011 drivit flera frågor, där den största varit införandet av anonyma/ kodade tentamen. Denna fråga har arbetats med under hela året och skett i samarbete med Linnéstudenterna samt utbildningsansvarige i EHVS i Växjö. Arbetet har lett till att anonyma/ kodade tentamen till att börja med ska testas på en kurs i Växjö för att sedan utvärderas. Detta uppmärksammades i ett inslag under januari i SVTs Rapport och Smålandsnytt. Det har också arrangerats en ny aktivitet kallad Årets Lärare på Ekonomihögskolan i Kalmar, vilket är till för att motivera och uppmärksamma lärare till att bli mer pedagogiska mot studenterna. År 2011 blev det Per Pettersson-Löfqvist som fick en vas från Kosta Boda. Meningen är att detta ska bli ett årligen återkommande arrangemang och vara attraktivt för både lärare och studenter. Det ska vara ärofyllt för lärarna att få utmärkelsen. Jag har även jobbat med mindre frågor så som bättre datorer i korridorerna på Ekonomihögskolan i Kalmar, bättrad kontakt med programråd och programansvariga, gjort en undersökning kring vad studenterna anser om Ekonomihögskolans visioner, tagit upp en diskussion med några programansvariga om rättningstider på tentamen, arrangerat ett utbildningsmöte för intresserade studenter, samt även suttit som ledamot i Sveriges Ekonomiföreningars Riksorganisation, S.E.R.O, utbildningsutskott där vi arbetat fram en handbok för utbildningsansvariga i ekonomiföreningar. //Anders Olsson, ordf. utbildningsutskottet 2011 Ordförande näringslivsutskottet 2011 Under året som gått har jag suttit på posten som ordförande för näringslivsutskottet och hjälpt till att föra Kalmar Ess studentförening framåt och framförallt jobbat med att sammanföra studenter med näringslivet samt skaffa samarbetspartners till föreningen. Verksamhetsåret 2011 har varit ett fantastiskt år och har gjort mig till en person med mer erfarenheter och kunskap om styrelsearbete i sin helhet och inom näringslivsfrågor i synnerhet. För mig har fokus legat på att stärka Kalmar Ess varumärke och seriositet vilket jag arbetat aktivt med under hela året. Under 2011 har jag haft ett tätt samarbete med ekonomiansvarig och vi har tillsammans varit ute i näringslivet för att etablera näringslivskontakter till föreningen. Vi har båda deltagit på KARMA i Kalmar och Career Days i Stockholm för att ge några exempel på hur vi träffat företag och försökt nätverka under arbetsmarknadsmässor. Under året som gått har vi även utarbetat en broschyr för företag om samarbetsmöjligheter med Kalmar Ess. Vårt största fokus har legat på att försöka skaffa en huvudsamarbetspartner till föreningen och vi fokuserade främst på att försöka etablera ett avtal med PwC. Under året har vi skrivit ett samarbetsavtal med studentradion Radio Shore. Vi har även försökt att skapa en närmare kontakt med Civilekonomerna, vilket gett positiva resultat.

12 Som ordförande för näringslivsutskottet har jag samarbetat med sponsoransvarig i Introduktionskommittén, som jag hållit löpande kontakt med innan- och under introduktionerna- för att stötta denne i sitt arbete. Jag och övriga styrelsemedlemmar i föreningen har varit med och främst agerat stöd under de två introduktionerna, vår och höst 2011, då arbetsbördan för styrelsen i.o.m. introduktionen förbättrades avsevärt genom att införa en introduktionskommitté. Jag, tillsammans med ekonomiansvarig och en tillsatt projektgrupp genomförde arbetsmarknadsdagen Business Day den 7e december Min uppgift var främst att leda arbetet men jag såg även till att vi fick dit alla företag som deltog under denna dag. Under början av verksamhetsåret hade vi en frukostföreläsning med MediaAnalys som var mycket givande för både företaget och studenter som var intresserade av ex-jobb, praktik och branschen i allmänhet. I och med Linneuniversitetets fusion har föreningen arbetat aktivt för att få ett breddat samarbete med studentföreningen EHVS, som vi har träffat under två tillfällen under verksamhetsåret. Kalmar Ess har även deltagit på alla tre konferenser som anordnats av SERO under året samt med ett lag som tävlade på SM i ekonomi, själv deltog jag på SM i Ekonomi samt Megakonferensen. Utöver detta har jag deltagit på två resursdagar för arbetsmarknadsdagar anordnade av SERO i Stockholm. Jag vill tacka för ett fantastiskt givande år i Kalmar ESS studentförening och ser fram emot att se hur 2012 års styrelses arbete kommer att fortsätta. //Amanda Ask, ordf. näringslivsutskottet Ordförande sociala utskottet 2011 Det första jag gjorde på året var att ha ett möte med Eddie Edgardo Menjivar och Roland Rahhal. De två driver ett företag som heter Nöjesgruppen, och det är de som driver nattklubbarna Volym på Harrys samt fredag och lördagskvällar på Palace. Här kommer en beskrivning på vad jag gjort under året. Starten på året blev att jag arrangerade förfester för Kalmar ESS medlemmar. Detta gjorde vi i en lokal som heter Högvakten som ägs av Västerport Spa. Lokalen kostar 3000kr, men detta stod Harrys för i samarbete med Eddie och Roland på Nöjesgruppen. Vi fick dit ungefär medlemmar varje gång, förutom första gången då det var dålig uppslutning eftersom ingen visste vad de här förfesterna var för något. Högtalare fixade Eddie gratis till dessa kvällar. En gång i månaden hölls dessa förfester, och detta var i samband med Studenttåget på Club Volym (två onsdagar innan löning). Vi hade dit några olika personer som gäst-dj. Jag anordnade dessutom en sittning på Palace som hette Våga Vägra Vinter, och denna gjordes i samarbete med Introduktionskommittén. Vi hade spex och dylikt inövat sen tidigare. Ett spex är på ungefär 10 minuter och innefattar ett huvudnummer, oftast någon lättare teater eller film, samt en omstart, oftast en dans.

13 Vi hade ett antal på runt 150 pers. Bra uppslutning över lag. Biljettförsäljningen skedde genom en biljettlänk på Palace hemsida. Detta var väldigt smidigt då vi inte behövde ha någon kontanthantering och Palace fick all info om namn, allergier etc. direkt. Det första jag gjorde efter sommaruppehållet var att försöka få igång Kalmar ESS förfester igen. Det var dock inte lätt ska tilläggas. Vi fick lov av skolan att hyra Bruunska Villan, och vi pratade med Ulla-Stina Andersson på LNU om detta. Hon sitter på Västergård där vi skriver tentor. I nuläget har vi tyvärr svårt att få hyra lokalen p.g.a beslut uppifrån. Runt 100 personer kom och vi stod med alla deltagarlistor i dörren för att säkerställa att alla var medlemmar. Där inne hade vi ordnat med stora högtalare. Även ljus, vilket var en stark pinspot med lila lins. Senare höll jag i en fotbollsturnering. Detta var av den seriösare sorten, då eventet var totalt nyktert. Jag hade hyrt en lokal som heter Brännarhallen (mindre inomhushall med konstgräs, 5 på plan samtidigt) Detta är kommunens lokal. Det var 8 lag som anmälde sig, och det var 6-8 personer med i varje lag. Vi tog ut en anmälningsavgift om 10kr/spelare som betalades på plats för att täcka det mesta av kostnaderna. Vi hade 1 domare (Martin), samt 2 funktionärer. En stod vid dörren och tog emot avgiften och var samtidigt dörrvakt, och en skrev resultat och lite annat. Matcherna var 10 min långa. Alla var väldigt nöjda med turneringen. Priset var VIPinträde på Palace senare på kvällen. I oktober körde vi ännu en sittning, denna gång med temat Charter. Denna sittning planerades i samarbete med de nya Generalerna som blev invalda efter höstintroduktionen. Även denna gång hölls sittningen på Palace. Priset för sittningen blev 150kr, och det serverades fläskytterfilé, potatis, rödvinssås och grönsaker. Dock var det svårt att få folk att gå, då ingen hade kontanter på sig vid betalningstillfällena. Vi sålde biljetter vid ett flertal tillfällen och det blev ca 60 st som kom. Jag hade också en stark anknytning till introduktionskommittén under vår och sommar för att ha kontinuerlig kontroll över hur arbetet gick. Jag gick på möten för att alltid vara uppdaterad och gjorde de flesta av inköpen tillsammans med kommittén. Något som också ligger på mitt bord är engagemanget på Studentpuben. Det finns ett jobbarlag som heter ESS Is More, där Lisa Burhén var lagledare för tillfället vilket jag såg till att hon blev utsedd till. //Martin Nilsson, ordf. sociala utskottet 2011

14 Ordförande marknadsföringsutskottet 2011 Jag har under verksamhetsåret 2011 arbetat för att Kalmar ESS ska få en mer professionell image, genom en förbättring av hemsidan. Jag har ansvarat för alla informationskanaler för att få en medvetenhet för våra medlemmars intresse. Affischer: Jag har blivit tilldelad information från mina kollegor i Kalmar ESS styrelse. Jag har haft en nära kontakt med Danny Selvåg, som har suttit med som marknadsföringsansvarig i Introduktionskommittén Det är Danny som har stått för utformningen och designen på affischerna. Hemsidan: Jag har med hjälp av Danny utformat Kalmar ESS hemsida efter den grafiska manualen. Den förra hemsidan uppfyllde inte den grafiska manualen, och den ska fortsätta följa den grafiska manualen. Blogg: Jag har skapat en ny blogg som är kopplad till vår egna adress kalmaress.se. Danny Selvåg har skapat designen efter den grafiska manualen. Informations-tv: Affischer och annan information har uppdateras vid relevanta tillfällen. Vissa av slidsen ligger konstanta. Facebook: Kalmar ESS hade sedan tidigare en Facebook-sida, som låg som en vänsida. Jag valde att konvertera vän-sidan till en gilla-sida, för att om ett företag ligger som vän kan denne riskera att tas bort från Facebook då det strider mot Facebooks policy. Enkänter: Vi har skickat ut två enkäter, en undersökning för medlemmarna och även en enkänt undersökning från BusinESS day, för både företag och medlemmar som deltog. Övrigt: En del av marknadsföringen har varit att införskaffa visitkort till samtliga i styrelsen, samt signaturer till de nya e-postadresserna. //Gabriella Törnström, ordf. marknadsföringsutskottet 2011

15 Tack till alla som medverkat under verksamhetsåret 2011 och gjort det till ett produktivt och givande år! Johan Sörensson, ordförande 2011 Malin Ingman Wettler, vice ordf Viktoria Lethander Larsson, ekonomiansvarig 2011 Frida Rådmark, intendent 2011 Anders Olsson, ordf. utbildningsutskottet 2011 Amanda Ask, ordf. näringslivsutskottet 2011 Martin Nilsson, ordf. sociala utskottet 2011 Gabriella Törnström, ordf. marknadsföringsutskottet 2011

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde Vinterstämma FÖREDRAGNINGSLISTA Datum: 2014-03-04 Plats: A117 Tid: 17.00 Mötestyp: Vinterstämma Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde Dagordning Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande Dagordning Medlemsmöte 11/12-2012 Kalmar/Växjö Sidan 1 av 2 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 1 Mötet öppnas Jakob Allanson 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Senast uppdaterad: 1 september år 2014 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta att över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Kallelse Sektionsmöte 4 2014-05-04 14/15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 7 Maj 12:10 Del 2 Torsdagen den 7 Maj 17:10 Preliminär föredragningslista 1. Preliminärer

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981 ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30 Org.nummer: 802011-9981 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 Året som gått... 1 Investeringar... 1 Medlemssystem... 1 Fakultetsbidraget... 2 Arvodering...

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

2013-11-11. Handlingar

2013-11-11. Handlingar 2013-11-11 Handlingar Handlingar till FSAstuds årsmöte 6 december 2013 Innehåll Innehåll... 1 1. Program... 2 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 3 5. Röstlängd/Delegater...

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

Handlingarna SM 1 2013/2014

Handlingarna SM 1 2013/2014 Handlingarna SM 1 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM1 Styrelsen 2013/2014 2013-09-23 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 1 Tid: måndagen den 30

Läs mer

Bilagesamling Sektionsmöte 18 sep 2013

Bilagesamling Sektionsmöte 18 sep 2013 Bilagesamling Sektionsmöte 18 sep 2013 Sidan 2 Bilaga 1 Styret informerar Ordförande Kristin Jonsson, rapporterar att sedan föregående sektionsmöte har följandegjorts: Styrelsemöte Närvarat och varit mötesordförande

Läs mer

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Kallelse till Vårmötet 2010 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 2: Verksamhetsberättelse april 2012 mars 2013 Innehåll Synopsis av verksamhetsberättelsen... 3 Om verksamhetsberättelsen... 4 Sammanfattning av året... 5 Fokusfråga

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2014

VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2014 VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2014 Kallelse till vårmötet 2014 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH.

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juridiska Föreningen i Uppsala

Verksamhetsplan 2015 Juridiska Föreningen i Uppsala Verksamhetsplan 2015 Juridiska Föreningen i Uppsala 1. Övergripande mål 1.1 En förening för alla Juridiska Föreningen i Uppsala ska verka för att göra föreningen mer öppen och tillgänglig för alla juriststudenter

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Ge studenterna vid Företagsekonomiska Institutionen ett forum för att kunna påverka sin utbildning.

Ge studenterna vid Företagsekonomiska Institutionen ett forum för att kunna påverka sin utbildning. VERKSAMHETSPLAN 13/14 Utbildningsutskottet Utbildningsutskottet (UU) verkar för att skapa och bibehålla en hög kvalitet på utbildningen vid Företagsekonomiska Institutionen. Detta görs genom: att vara

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer