Årsmöteshandling 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöteshandling 2012"

Transkript

1 Årsmöteshandling 2012

2 Dagordning för årsmöte Kalmar Ekonomistuderandes Sällskap Datum: Tid: 12:00 Plats: Ekonomihögskolan, Ny209K Ärende Föredragande Beslut/Åtgärd 1. Årsmötets öppnande Ordförande Att öppna mötet 2. Val av mötesordförande Ordförande 3. Val av mötessekreterare 4. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare 5. Fastställande av röstlängd 6. Mötets behöriga utlysande Ordförande

3 7. Godkännande av dagordning tar beslut 8. Stämman Styrelsen 2011 Föredragning Revisorer Föredragning Valberedningen Valberedningen Föredragning av verksamhetsberättelser 9. Föredragning av revisionsberättelse 10. Godkännande av revisionsberättelse 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 12. Val av revisorer och revisorsuppleanter (verksamhetsrevisor samt ekonomisk revisor) 13. Val av valberedning (en sammankallande samt minst 2 ledamöter)

4 14. Föredragning av verksamhetsplaner Styrelsen 2012 Föredragning till årsmötet 19. Övriga ärenden 20. Årsmötets avslutande Avslutande 15. Godkännande av verksamhetsplaner 16. Faställande av medlemsavgift 17. Propositioner 18. Inkomna motioner

5 Verksamhetsberättelse av 2011 års styrelse vid föreningen Kalmar Ekonomistuderandes Sällskap Verksamhetsåret 2011 har varit fullt av intressanta händelser och produktiva delar som lett föreningen till en starkare och bättre position inför framtiden. På kommande sidor kommer året som gått att presenteras utifrån varje enskild ledamots arbetsroll i styrelsearbetet. Under det gångna året har styrelsen arbetat hårt för att skapa ett mervärde för samtliga medlemmar i föreningen. Fokus har lagat på följande arbetsområden; förbättra utbildningskvaliteten vid Linnéuniversitet, skapa långvariga kontakter mellan studenter och näringslivet, samt möjliggöra en utveckling och ett forum för studentens sociala behov. Under verksamhetsåret 2011 har Kalmar ESS styrelse bestått av: Ordförande: Johan Sörensson Vice ordförande: Malin Ingman Wettler Ekonomiansvarig: Viktoria Lethander Larsson Intendent: Frida Rådmark Ordf. utbildningsutskottet: Anders Olsson Ordf. näringslivsutskottet: Amanda Ask Ordf. sociala utskottet: Martin Nilsson Ordf. marknadsföringsutskottet: Gabriella Törnström Antal medlemmar 2011: 610 Antal styrelsemöten 2011: 18 Antal årsmöten och föreningsstämma 2011: 5 stycken (varav två ordinarie årsmöten och två extra, samt en föreningsstämma) Revisorer 2011: Karl- Fredrik Johannesson (ekonomisk revisor) Evelin Karlsson (verksamhetsrevisor) Valberedning 2011: Sofie Mared (sammankallande) Sofia Nordström Tove Lind Kalmar Kalmar ESS styrelse 2011

6 Ordförande 2011 Mitt år som ordförande i föreningen har varit innehållsrikt och jag har med flera olika medel och mycket tid nerlagt på styrelsearbetet, arbetet på ett flertal områden för att på allra bästa sätt representera föreningens medlemmar. Jag vill ytterst framhäva de övriga ledamöterna i styrelsen som den största anledningen till föreningens framgång under verksamhetsåret Möten Som ordförande för föreningen har jag planerat, förberett och lett styrelsemötena under det gångna året. Dagordning har sammanställts till varje möte för att kunna planera och styra styrelsens arbete i rätt riktning. Förutom föreningens styrelsemöten har jag närvarit på Linnéstudenternas ordförandemöten och möten med ledningen för Linnéuniversitetet. Styrelsen har närvarit i det närmaste samtliga möten för Kalmar Studentliv och Linnéstudenternas medlemsmöten. Dokument Under verksamhetsåret 2011 har jag, tillsammans med vice ordförande Malin Ingman Wettler, sammanställt och presenterat en postbeskrivningshandling som röstats igenom av styrelsen. Utöver detta har uppdaterade mallar till styrelsearbetet framtagits. Extern kommunikation Stort fokus har lagts på den externa kommunikationen under året. Kontakten med vår systerförening, EHVS, har under året stärkts genom möten med effektivt utbud. Inför dessa möten har jag tagit kontakt och planerat mötena för att dessa skulle bli så givande som möjligt. På de konferenser som styrelsen deltagit vid, har jag, som föreningens representant, representerat föreningen vid fullmäktigemöten och vid allmän representation. Samarbetet med Linnéuniversitet har jag försökt gynna genom att skapa långvariga kontakter med personal och professorer. Ekonomi Under det gångna året har jag, som en av firmatecknarna, haft nära kontakt med föreningens ekonomiansvarig. Ett stort intresse för föreningens ekonomi har visats genom att ta stort ansvar tillsammans med ekonomiansvarig. Under året har även jag skött betalning- och fakturahantering, då ekonomiansvarig ej haft möjlighet till detta. Arbetsfördelning Som ordförande har jag fokuserat på att försöka skapa en så tydlig och lättarbetat arbetsstruktur som möjligt. Min intention har varit att leda föreningens arbete i rätt riktning med fokus på det mest väsentliga. För att skapa detta har jag försökt att delegera och arbetsfördela arbetet så att alla resurser använts optimalt. Under verksamhetsåret 2011 har jag försökt agera som en behjälplig ledare. Därför har jag under det gångna året försökt vara behjälplig på de områden och utskott som behövt hjälp och rådgivning, detta för att skapa ett så effektivt arbete som möjligt.

7 Överlämning Även överlämningen har varit en viktig del som har lagts mycket arbete på. Genom två kick-offer, varav den ena med informationssyfte, har den nya styrelsen fått möjlighet till en bra uppstart. Dessa kick-offer har till huvuddel planerats och förberetts av mig med hjälp av vice ordförande. Övrigt I mitt arbete som ordförande 2011 har jag även haft som mål att skapa ordning och reda samt en god stil utåt sätt, allt för att föreningen skall fungera externt. Min intention har även varit att skapa en känsla av högre professionalism och seriositet, vilket i min mening föreningens medlemmar förmedlar i studier och framtida arbete. Tack för ett otroligt givande och produktivt verksamhetsår! //Johan Sörensson, ordförande 2011 Vice ordförande 2011 Under mitt år som vice ordförande i Kalmar ESS styrelse har jag deltagit aktivt i verksamheten och deltagit på näst in till alla styrelsemöten. Utöver nedanstående aktiviteter har jag även verkat för att öka studentvärdet, optimera den interna kommunikationen och agerat bollplank för övriga ledamöter och försökt avlasta när det behövts genom att bland annat hjälpa till att färdigställa medlemsregistret. Kick-off Tillsammans med Viktoria Lethander Larsson, ekonomiansvarig, planerade jag och genomförde en kick-off för styrelsen i Fliseryd där vi bland annat gjorde lära-känna övningar, tränade presentationsteknik och konkretiserade våra verksamhetsplaner. Introduktioner Under både höst och vår introduktionen var vi i styrelsen ansvariga för biljettförsäljningarna samt all hantering av pengar varför jag hjälpte till med försäljning samt insättning av pengarna på banken. Under introduktionen hjälpte jag även till med aktiviteter så som stadsvandring, volleyboll, info om styrelsens arbete, sittningar mm gemensamt med resten av styrelsen. Policys Utformade en resersättningspolicy för Kalmar ESS för att tydliggöra vilka aktiviteter som föreningen ersätter resor för. Postbeskrivningar Utformade tydligt definierade verksamhetsområden med roller och ansvar tillsammans med Johan Sörensson, ordförande. Dessa kommunicerades ut till resterande styrelsen genom diskussioner och ett formulerat dokument.

8 Ordförandemöten Har regelbundet under året deltagit på ordförandemöten anordnade av Linnéstudenterna tillsammans med de andra studentföreningarna i Kalmar. S.E.R.O. Har under året varit S.E.R.O ansvarig vilket inneburit att jag har skött all den löpande kontakten med S.E.R.O samt ansvarat för anmälningar till konferenser och resursdagar, skrivit, skickat in och följt upp projektstödsansökningar, ansvarat för resersättningar och fortlöpande informerat övriga styrelsen om information ifrån S.E.R.O. Utöver detta har jag även deltagit på resursdagen för utbildning, och konferenserna: Den framtida civilekonomen, Svenska Mästerskapen och Megakonferensen. Öppet hus Under året har jag tillsammans med Johan Sörensson planerat för och deltagit på öppet hus där Kalmar ESS funnits representerat med en monter. Svenska Mästerskapen Efter att det blivit klart att Kalmar ESS blivit tilldelade SM i ekonomi 2012 blev jag tillsammans med ordförande i utbildningsutskottet Anders Olsson tillfälliga projektledare och arbetade med att informera universitetet samt lägga en grund inför den kommande projektgruppen. Efter att vi ordnat en valprocess blev jag senare invald av styrgruppen för SM som projektledare och fortsatte arbetet på heltid från och med oktober och valde då även in en projektgrupp tillsammans med min medprojektledare Sofie Mared. Under BusinESSday ansvarade jag tillsammans med min projektgrupp för en frågesport under minglet på kvällen samt hade en monter under dagen. Informations överlämning Höll i och planerade överlämningen till nya styrelsen tillsammans med Johan Sörensson, ordförande, vi informerade om verksamheten, Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation mm. Tack för ett mycket givande och roligt verksamhetsår //Malin Ingman Wettler, vice ordf Ekonomiansvarig 2011 Ekonomihantering Som ekonomiansvarig ligger verksamhetsfokus naturligt på den löpande bokföringen samt andra ekonomirelaterade uppgifter såsom fakturabetalning och ersättningsutbetalningar. I övrigt har arbetet kretsat kring att bibehålla och utveckla en tydlig organisation och

9 struktur kring de ekonomiska rutinerna, bland annat vad gäller kontanthantering och ersättning för utlägg. Tät kommunikation har förekommit med föreningens övriga ledamöter i fråga om fakturor, orderhantering och bokningar. Inte minst har kontakten varit intensiv med ordförande som tillsammans med ekonomiansvarig stått för föreningens firmateckning. Ekonomihantering introduktionen Även kontakten med föreningens introduktionskommitté, främst dess projektledare, har varit intensiv för att ta fram riktlinjer kring försäljning och inköp i samband med introduktionen. Inte minst har 2011 års introduktionskommitté lagt en solid grund gällande introduktionens budget och budgetuppföljning vilket underlättat arbetet för ekonomiansvarig såväl som för kommande introduktionskommittéer. Samarbete med övriga ledamöter Förutom den givna kommunikationen och samarbetet som skett med övriga styrelsen och interna och externa samarbetspartners gällande ekonomiska ärenden har ekonomiansvarig givetvis deltagit i det löpande styrelsearbetet. Exempel på detta är det nära samarbetet med näringslivsansvarig när det gäller att behålla kommunikationen med nuvarande samarbetspartners samt att verka för att knyta nya kontakter och inleda nya samarbeten. Mycket av detta gemensamma arbete har bestått i att marknadsföra föreningen och stärka dess varumärke gentemot externa parters. Ett ytterligare exempel är det samarbete som förekommit med vice ordförande kring att anordna teambuildnings- och fortbildningsaktiviteter för styrelsen. Kontakt med revisor Ekonomiansvarig har under verksamhetsåret haft avstämningar via telefon samt fysiska möten vid ett par tillfällen med föreningens ekonomiska revisor. Förutom dessa avstämningar har revisorn varit behjälplig gällande rådfrågningar och synpunkter kring ekonomirelaterade spörsmål och beslut. Representation Ekonomiansvarig har under året tillsammans med ordförande deltagit i Linnéstudenternas kassörsutbildning. Vidare har Kalmar ESS genom ekonomiansvarig varit representerad i Drivhusets styrelse. Slutligen har ekonomiansvarig verkat som sammankallade i riksorganisationen SERO:s valberedning. Kalmar ESS ekonomiska arbete 2011 Överlag har en strävan funnits att verka för en sund och restriktiv användning av föreningens ekonomiska medel samt att upprätthålla en tillfredsställande likviditet.

10 //Viktoria Lethander Larsson, ekonomiansvarig 2011 Intendent 2011 Under året har jag, i min roll som intendent för Kalmar ESS styrelse 2011, löpande tagit hand om. Protokollföring: Skrivit protokoll från samtliga styrelsemöten, årsmöten och föreningsstämmor för att sedan få dessa justerade och distribuerade till övriga styrelsemedlemmar och ESS-medlemmar via hemsidan. Medlemshantering: Tagit emot och hanterat nya medlemmar så att dessa kommer in i medlemsregistret. Kontinuerligt uppdaterat medlemsregistret för att på så sätt kunna hålla koll på aktiva och aktuella medlemmar. Inköp: Mindre inköp för att få det vardagliga styrelsearbetet att fungera, till exempel skrivarpapper, pennor, kaffe till styrelsemötena etc. Kontoret: Haft det övergripande ansvaret över att kontoret fungerar effektivt. När Styrelsen 2011 tillträdde gick vi gemensamt ihop och omorganiserade hela kontoret för att detta skulle fungera mer effektivt. Förrådet: Sett till att förrådet är strukturerat och ändamålsenligt. Under stora projekt och introduktionen är detta extra viktigt, dock tar diverse projektgrupper, såsom introduktionskommittén samt SM-gruppen, eget ansvar över respektive område. Under slutet av året såg jag även till att förrådet blev omorganiserat för att underlätta Kalmar ESS Styrelse 2012s dagliga arbete. //Frida Rådmark, intendent 2011 Ordförande utbildningsutskottet 2011 Kalmar ESS utbildningsutskotts jobb har varit att främja studentinflytande och verka för att Kalmars studenter ska få en så bra studietid som möjligt på Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet. Inom utbildningsfrågor har utskottet ofta varit studenternas röst gentemot universitetet. Under verksamhetsåret har Kalmar ESS utbildningsutskott arbetat för att studentinflytandet blivit bättre och att studenternas utbildningsfrågor blivit viktigare. Jag har suttit som studentrepresentant i Ekonomihögskolans institutionsstyrelse och där sett till att beslut gynnat och inte missgynnat oss studenter. Utskottet har också haft mycket kontakt med Linnéuniversitetets studentkår Linnéstudenterna, för att tillsammans göra det bättre för studenterna. Linnéstudenterna besitter också en juridisk kunskap som vi i Kalmar ESS inte har.

11 Kalmar ESS utbildningsutskott har under verksamhetsåret 2011 drivit flera frågor, där den största varit införandet av anonyma/ kodade tentamen. Denna fråga har arbetats med under hela året och skett i samarbete med Linnéstudenterna samt utbildningsansvarige i EHVS i Växjö. Arbetet har lett till att anonyma/ kodade tentamen till att börja med ska testas på en kurs i Växjö för att sedan utvärderas. Detta uppmärksammades i ett inslag under januari i SVTs Rapport och Smålandsnytt. Det har också arrangerats en ny aktivitet kallad Årets Lärare på Ekonomihögskolan i Kalmar, vilket är till för att motivera och uppmärksamma lärare till att bli mer pedagogiska mot studenterna. År 2011 blev det Per Pettersson-Löfqvist som fick en vas från Kosta Boda. Meningen är att detta ska bli ett årligen återkommande arrangemang och vara attraktivt för både lärare och studenter. Det ska vara ärofyllt för lärarna att få utmärkelsen. Jag har även jobbat med mindre frågor så som bättre datorer i korridorerna på Ekonomihögskolan i Kalmar, bättrad kontakt med programråd och programansvariga, gjort en undersökning kring vad studenterna anser om Ekonomihögskolans visioner, tagit upp en diskussion med några programansvariga om rättningstider på tentamen, arrangerat ett utbildningsmöte för intresserade studenter, samt även suttit som ledamot i Sveriges Ekonomiföreningars Riksorganisation, S.E.R.O, utbildningsutskott där vi arbetat fram en handbok för utbildningsansvariga i ekonomiföreningar. //Anders Olsson, ordf. utbildningsutskottet 2011 Ordförande näringslivsutskottet 2011 Under året som gått har jag suttit på posten som ordförande för näringslivsutskottet och hjälpt till att föra Kalmar Ess studentförening framåt och framförallt jobbat med att sammanföra studenter med näringslivet samt skaffa samarbetspartners till föreningen. Verksamhetsåret 2011 har varit ett fantastiskt år och har gjort mig till en person med mer erfarenheter och kunskap om styrelsearbete i sin helhet och inom näringslivsfrågor i synnerhet. För mig har fokus legat på att stärka Kalmar Ess varumärke och seriositet vilket jag arbetat aktivt med under hela året. Under 2011 har jag haft ett tätt samarbete med ekonomiansvarig och vi har tillsammans varit ute i näringslivet för att etablera näringslivskontakter till föreningen. Vi har båda deltagit på KARMA i Kalmar och Career Days i Stockholm för att ge några exempel på hur vi träffat företag och försökt nätverka under arbetsmarknadsmässor. Under året som gått har vi även utarbetat en broschyr för företag om samarbetsmöjligheter med Kalmar Ess. Vårt största fokus har legat på att försöka skaffa en huvudsamarbetspartner till föreningen och vi fokuserade främst på att försöka etablera ett avtal med PwC. Under året har vi skrivit ett samarbetsavtal med studentradion Radio Shore. Vi har även försökt att skapa en närmare kontakt med Civilekonomerna, vilket gett positiva resultat.

12 Som ordförande för näringslivsutskottet har jag samarbetat med sponsoransvarig i Introduktionskommittén, som jag hållit löpande kontakt med innan- och under introduktionerna- för att stötta denne i sitt arbete. Jag och övriga styrelsemedlemmar i föreningen har varit med och främst agerat stöd under de två introduktionerna, vår och höst 2011, då arbetsbördan för styrelsen i.o.m. introduktionen förbättrades avsevärt genom att införa en introduktionskommitté. Jag, tillsammans med ekonomiansvarig och en tillsatt projektgrupp genomförde arbetsmarknadsdagen Business Day den 7e december Min uppgift var främst att leda arbetet men jag såg även till att vi fick dit alla företag som deltog under denna dag. Under början av verksamhetsåret hade vi en frukostföreläsning med MediaAnalys som var mycket givande för både företaget och studenter som var intresserade av ex-jobb, praktik och branschen i allmänhet. I och med Linneuniversitetets fusion har föreningen arbetat aktivt för att få ett breddat samarbete med studentföreningen EHVS, som vi har träffat under två tillfällen under verksamhetsåret. Kalmar Ess har även deltagit på alla tre konferenser som anordnats av SERO under året samt med ett lag som tävlade på SM i ekonomi, själv deltog jag på SM i Ekonomi samt Megakonferensen. Utöver detta har jag deltagit på två resursdagar för arbetsmarknadsdagar anordnade av SERO i Stockholm. Jag vill tacka för ett fantastiskt givande år i Kalmar ESS studentförening och ser fram emot att se hur 2012 års styrelses arbete kommer att fortsätta. //Amanda Ask, ordf. näringslivsutskottet Ordförande sociala utskottet 2011 Det första jag gjorde på året var att ha ett möte med Eddie Edgardo Menjivar och Roland Rahhal. De två driver ett företag som heter Nöjesgruppen, och det är de som driver nattklubbarna Volym på Harrys samt fredag och lördagskvällar på Palace. Här kommer en beskrivning på vad jag gjort under året. Starten på året blev att jag arrangerade förfester för Kalmar ESS medlemmar. Detta gjorde vi i en lokal som heter Högvakten som ägs av Västerport Spa. Lokalen kostar 3000kr, men detta stod Harrys för i samarbete med Eddie och Roland på Nöjesgruppen. Vi fick dit ungefär medlemmar varje gång, förutom första gången då det var dålig uppslutning eftersom ingen visste vad de här förfesterna var för något. Högtalare fixade Eddie gratis till dessa kvällar. En gång i månaden hölls dessa förfester, och detta var i samband med Studenttåget på Club Volym (två onsdagar innan löning). Vi hade dit några olika personer som gäst-dj. Jag anordnade dessutom en sittning på Palace som hette Våga Vägra Vinter, och denna gjordes i samarbete med Introduktionskommittén. Vi hade spex och dylikt inövat sen tidigare. Ett spex är på ungefär 10 minuter och innefattar ett huvudnummer, oftast någon lättare teater eller film, samt en omstart, oftast en dans.

13 Vi hade ett antal på runt 150 pers. Bra uppslutning över lag. Biljettförsäljningen skedde genom en biljettlänk på Palace hemsida. Detta var väldigt smidigt då vi inte behövde ha någon kontanthantering och Palace fick all info om namn, allergier etc. direkt. Det första jag gjorde efter sommaruppehållet var att försöka få igång Kalmar ESS förfester igen. Det var dock inte lätt ska tilläggas. Vi fick lov av skolan att hyra Bruunska Villan, och vi pratade med Ulla-Stina Andersson på LNU om detta. Hon sitter på Västergård där vi skriver tentor. I nuläget har vi tyvärr svårt att få hyra lokalen p.g.a beslut uppifrån. Runt 100 personer kom och vi stod med alla deltagarlistor i dörren för att säkerställa att alla var medlemmar. Där inne hade vi ordnat med stora högtalare. Även ljus, vilket var en stark pinspot med lila lins. Senare höll jag i en fotbollsturnering. Detta var av den seriösare sorten, då eventet var totalt nyktert. Jag hade hyrt en lokal som heter Brännarhallen (mindre inomhushall med konstgräs, 5 på plan samtidigt) Detta är kommunens lokal. Det var 8 lag som anmälde sig, och det var 6-8 personer med i varje lag. Vi tog ut en anmälningsavgift om 10kr/spelare som betalades på plats för att täcka det mesta av kostnaderna. Vi hade 1 domare (Martin), samt 2 funktionärer. En stod vid dörren och tog emot avgiften och var samtidigt dörrvakt, och en skrev resultat och lite annat. Matcherna var 10 min långa. Alla var väldigt nöjda med turneringen. Priset var VIPinträde på Palace senare på kvällen. I oktober körde vi ännu en sittning, denna gång med temat Charter. Denna sittning planerades i samarbete med de nya Generalerna som blev invalda efter höstintroduktionen. Även denna gång hölls sittningen på Palace. Priset för sittningen blev 150kr, och det serverades fläskytterfilé, potatis, rödvinssås och grönsaker. Dock var det svårt att få folk att gå, då ingen hade kontanter på sig vid betalningstillfällena. Vi sålde biljetter vid ett flertal tillfällen och det blev ca 60 st som kom. Jag hade också en stark anknytning till introduktionskommittén under vår och sommar för att ha kontinuerlig kontroll över hur arbetet gick. Jag gick på möten för att alltid vara uppdaterad och gjorde de flesta av inköpen tillsammans med kommittén. Något som också ligger på mitt bord är engagemanget på Studentpuben. Det finns ett jobbarlag som heter ESS Is More, där Lisa Burhén var lagledare för tillfället vilket jag såg till att hon blev utsedd till. //Martin Nilsson, ordf. sociala utskottet 2011

14 Ordförande marknadsföringsutskottet 2011 Jag har under verksamhetsåret 2011 arbetat för att Kalmar ESS ska få en mer professionell image, genom en förbättring av hemsidan. Jag har ansvarat för alla informationskanaler för att få en medvetenhet för våra medlemmars intresse. Affischer: Jag har blivit tilldelad information från mina kollegor i Kalmar ESS styrelse. Jag har haft en nära kontakt med Danny Selvåg, som har suttit med som marknadsföringsansvarig i Introduktionskommittén Det är Danny som har stått för utformningen och designen på affischerna. Hemsidan: Jag har med hjälp av Danny utformat Kalmar ESS hemsida efter den grafiska manualen. Den förra hemsidan uppfyllde inte den grafiska manualen, och den ska fortsätta följa den grafiska manualen. Blogg: Jag har skapat en ny blogg som är kopplad till vår egna adress kalmaress.se. Danny Selvåg har skapat designen efter den grafiska manualen. Informations-tv: Affischer och annan information har uppdateras vid relevanta tillfällen. Vissa av slidsen ligger konstanta. Facebook: Kalmar ESS hade sedan tidigare en Facebook-sida, som låg som en vänsida. Jag valde att konvertera vän-sidan till en gilla-sida, för att om ett företag ligger som vän kan denne riskera att tas bort från Facebook då det strider mot Facebooks policy. Enkänter: Vi har skickat ut två enkäter, en undersökning för medlemmarna och även en enkänt undersökning från BusinESS day, för både företag och medlemmar som deltog. Övrigt: En del av marknadsföringen har varit att införskaffa visitkort till samtliga i styrelsen, samt signaturer till de nya e-postadresserna. //Gabriella Törnström, ordf. marknadsföringsutskottet 2011

15 Tack till alla som medverkat under verksamhetsåret 2011 och gjort det till ett produktivt och givande år! Johan Sörensson, ordförande 2011 Malin Ingman Wettler, vice ordf Viktoria Lethander Larsson, ekonomiansvarig 2011 Frida Rådmark, intendent 2011 Anders Olsson, ordf. utbildningsutskottet 2011 Amanda Ask, ordf. näringslivsutskottet 2011 Martin Nilsson, ordf. sociala utskottet 2011 Gabriella Törnström, ordf. marknadsföringsutskottet 2011

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE STADGAR FÖR RADIO SHORE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 NAMN, SYFTE OCH VISION 4 1.1 NAMN OCH SYFTE 4 1.2 VISION 4 2 MEDLEMSKAP 4 2.1 INTRÄDE 4 2.2 RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 5 2.3 UTESLUTNING 5 3 MEDLEMSAVGIFT

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR Onsdag 8/4 2015 Wallenbergssalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 17.00 22.00 ORDFÖRANDE Internt Ordförande skall kalla till samt

Läs mer

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR BEFATTNINGBESKRIVNINGAR Södertörns Förenade Ekonomer (SÖFRE) 2014 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 2 2. STYRELSEN... 3 3. ORDFÖRANDE... 4 4. VICE ORDFÖRANDE... 5 5. SKATTMÄSTARE... 6 6. SEKRETERARE...

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Kapitel 1 Loks syfte 1:1 Lok är en religiöst-, politiskt- och fackligt obunden studerandeförening för studenter på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg Protokoll Årsmöte 2013-01-17 Tid: 17:00 Plats: B210, Statsvetenskapliga fakulteten, Sprängkullsgatan 19, Göteborg Närvarande tillika röstberättigade: Emili Börjesson, mötessekreterare (ej röstberättigad)

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige 1. Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Psykologstudent Sverige, med förkortningen PS. Föreningens organisationsnummer är 80244157688.

Läs mer

Styrelsemöte 2015-09-17

Styrelsemöte 2015-09-17 Närvarande Johanna Persson Jonas Barsing Rasmus Sjögren Carl-Philip Bertilsson Jennie Karlsson Andreas Trägårdh Hanna Bertilsson Tobias Bengtsson Peter Hedman Adjungerande David Randa Frånvarande Max Nilsson

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

Kalmar ESS Introduktionsinformation vårterminen 2011

Kalmar ESS Introduktionsinformation vårterminen 2011 Kalmar ESS Introduktionsinformation vårterminen 2011 Hej blivande Turismekonom! Nu börjar det närma sig en av de roligaste tiderna i ditt liv, nämligen din studenttid! Som en inledning på dina kommande

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

EKONOMSEKTIONEN I LULEÅ

EKONOMSEKTIONEN I LULEÅ FÖREDRAGNINGSLISTA Datum: 2013-02-21 Plats: LKAB/A117 Tid: 18.30 Mötestyp: Vinterstämma Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde Dagordning Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande Carolina

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

00001 Val av ordförande Mötet väljer sittande ordförande Tobias Edström till mötets ordförande.

00001 Val av ordförande Mötet väljer sittande ordförande Tobias Edström till mötets ordförande. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Fö reningen Sivans Stadgar

Fö reningen Sivans Stadgar Fö reningen Sivans Stadgar Fastställda av årsmötet 2003-05-14 Reviderade 2012-09-18 1 Innehållsförteckning Kapitel I Föreningens namn, ändamål och syfte 3 Kapitel II Medlemskap 3 Kapitel III Styrelse 3

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 1 Föreningens namn Uppsala Peace and Development Students Association 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08 Stockholm 2015-04-08 Styrelsemöte 8 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 10, 11, 14 och 15 ändrade plats i dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 10, 11, 14 och 15 ändrade plats i dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2012-05-07 Tid: 17:15 Plats: S2 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara Nilsson, Benjamin

Läs mer

Proposition 1 Antagande av nya stadgar

Proposition 1 Antagande av nya stadgar Proposition 1 Antagande av nya stadgar Föreningens nuvarande stadgar antogs av årsmötet vid föreningens grundande i maj 2014. Under det gånga verksamhetsåret har styrelsen sett över stadgarna och arbetat

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde Vinterstämma FÖREDRAGNINGSLISTA Datum: 2014-03-04 Plats: A117 Tid: 17.00 Mötestyp: Vinterstämma Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde Dagordning Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Genom sluten votering av styrelsen väljs Fredrik Hartman till projektledare för KEY-dagen 2013.

Genom sluten votering av styrelsen väljs Fredrik Hartman till projektledare för KEY-dagen 2013. Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-02-05 Plats: 1D311 KAU Närvarande: Mathilda Nordlander, Marcus Ljungdahl, Elin Karlsson, Karwan Nisstany, Patrik Sjöstedt, Gustav Johansson, Helena Engström,

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16 Styrelseposter i verksamhetsåret 15/16 Samtliga styrelseposter skriver testamente till sin efterträdare samt ser till att dela dessa med samtliga i styrelsen. Avgående styrelsemedlem ska finnas tillgänglig

Läs mer

Välkommen till Kalmar ESS informationsbroschyr om samarbeten och avtal. Här samlar vi de tankar, idéer och förslag som vi har.

Välkommen till Kalmar ESS informationsbroschyr om samarbeten och avtal. Här samlar vi de tankar, idéer och förslag som vi har. SAMARBETE 2011 HEJ! Välkommen till Kalmar ESS informationsbroschyr om samarbeten och avtal. Här samlar vi de tankar, idéer och förslag som vi har. Varje företag och organisation är unik och tillsammans

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Protokoll från Stampus Årsmöte 2010 1. Mötet öppnandes 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare 4. Val av justeringspersoner

Protokoll från Stampus Årsmöte 2010 1. Mötet öppnandes 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare 4. Val av justeringspersoner Protokoll från Stampus Årsmöte 2010 hölls kl 18.00 tisdagen den 6 april på Konsul Persons Villa, Södergatan 1 Dagordning 1. Mötet öppnandes av ordförande Kristoffer Helgesson. 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Stadgar för studentföreningen. Slottsstallarna. Fastslagna 2014-03-24 av uppstartsmötet för Slottsstallarna. Revideringar: 2014-03-24,

Stadgar för studentföreningen. Slottsstallarna. Fastslagna 2014-03-24 av uppstartsmötet för Slottsstallarna. Revideringar: 2014-03-24, Stadgar för studentföreningen Slottsstallarna Fastslagna 2014-03-24 av uppstartsmötet för Slottsstallarna Revideringar: 2014-03-24, 1 Innehåll 1 Allmänna bestämmelser... 4 1.1 Föreningens namn... 4 1.2

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-09-18, kl. 18.00 Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist,

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Opera Estrads Föreningsstadgar

Opera Estrads Föreningsstadgar 1 Namn och säte Föreningens namn är : Opera Estrad Föreningen har sitt säte i Västra Götaland och främst i Göteborg. 2 Mål & Syfte Föreningen Opera Estrad är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2014

Verksamhetsplan för KogVet 2014 Verksamhetsplan för KogVet 2014 Samtliga utskott ska: Främja god gemenskap mellan medlemmarna. Bevaka och tillvarata medlemmars intressen i utbildningsfrågor. Vara officiell kontaktorgan gentemot universitetet

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Grrl Techs årsmöte 2009

Grrl Techs årsmöte 2009 Grrl Techs årsmöte 2009 Plats: Nätverket SIP:s kansli Datum: 2009-03-28 Dagordning: 01. Årsmötets öppnande 02. Val av årsmötets ordförande 03. Val av mötessekreterare 04. Val av justeringspersoner, tillika

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument Kristianstad Studentkår Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument 1 Innehåll Arbetsordning för styrelsen på Kristianstad Studentkår... 3 Instruktion för ledamot... 6 Instruktion för

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-01-19, kl. 18.00 Plats: Saltholm, Studiecentrum LTH. Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson,

Läs mer

Att starta en studentförening

Att starta en studentförening 1 (5) Att starta en studentförening Läs noga genom hela dokumentet innan ni börjar skriva stadgar, och kontrollera att ni får med allt i er ansökan. Att starta en studentförening kan sammanfattas i fem

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

2) Budget 2013 Förre skattmästaren presenterar budgeten för höstterminen 2013 tillsammans med Karl-Axel (nuvarande skattmästare).

2) Budget 2013 Förre skattmästaren presenterar budgeten för höstterminen 2013 tillsammans med Karl-Axel (nuvarande skattmästare). Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-10-08 Plats: Grupprum 1D321 KAU Närvarande: Sofia Melin, Simon Strid, Ronnie Jonsson, Helena Engström, Anthon Crona, Patrik Sjöstedt, Ludvig Gabrielii, Karl-Axel

Läs mer

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Dagordning årsmöte 2011-02-03 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg. Föreningen har sitt säte i Göteborg.

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Plats: Kårens styrelserum Närvarande: Simon Strid, Marcus Ljungdahl, Gustav Johansson, Helena Engström, Elin Karlsson, Karwan Nisstany, Patrik Sjöstedt,

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Dagordning årsmöte 2012-02-02 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2013

Verksamhetsplan för KogVet 2013 Verksamhetsplan för KogVet 2013 Samtliga utskott ska: - Främja god gemenskap mellan medlemmarna. - Bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen i utbildningsfrågor. - Vara officiellt kontaktorgan gentemot

Läs mer

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Datum: 2011-02-13 Plats: Rårödsstugan Närvarande: Alexander Roselius Amanda Lyons Andreas Rubenson Anja Wadén Annica Lindgren Annika Svensson Aron

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

5 Föreningen ska bedriva påverkansarbete, informationsverksamhet och social verksamhet för HBTQpersoner med utgångspunkten att alla är välkomna.

5 Föreningen ska bedriva påverkansarbete, informationsverksamhet och social verksamhet för HBTQpersoner med utgångspunkten att alla är välkomna. Stadgar HBTQ-föreningen Stolt i Lund Bildad den 2/11 2014. Organisationsnummer: 802491-9782 I. Allmänt Föreningen 1 Föreningens namn är Stolt i Lund. 2 Föreningen är ideell och partipolitiskt obunden.

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

Övergripande information om år 2012

Övergripande information om år 2012 Inledning Enligt Gavlecons stadgar ska förgående års styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse, ett dokument som återspeglar det gångna året. Den efterträdande styrelsen påbörjar

Läs mer

Protokoll. Underskrifter. Bilageförteckning

Protokoll. Underskrifter. Bilageförteckning Protokoll Datum: 2014-02-09 Tid: 15:00-17:00 Plats: Stockholm, Birger Jarlsgatan 34 Protokoll nr: 2 Närvarande med rösträtt: Linn Broman, Niklas Kühnemann, Ellen Tengberg, Alexander Grönberg, Amanda Berglin

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

Logistiksektionens Verksamhetsdokument

Logistiksektionens Verksamhetsdokument Logistiksektionens Verksamhetsdokument Senast reviderad: 2014-03-03 Lisa Roslund Ordförande 2013/2014 Erik Andersson Sekreterare 2013/2014 Logistiksektionen Linköpings universitet 601 74 Norrköping www.logistiksektionen.se

Läs mer