VSAF Årsberättelse för Västra Sverige Arbetares Folkhögskola 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VSAF Årsberättelse för Västra Sverige Arbetares Folkhögskola 2014"

Transkript

1 VSAF Årsberättelse för Västra Sverige Arbetares Folkhögskola 2014

2 2

3 Årsberättelse för Västra Sveriges Arbetares Folkhögskola 2014 Innehållsförteckning Sida 1. Föreningens och styrelsens berättelse Verksamhetsberättelse för Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg Ekonomisk resultatredovisning för AFiG Verksamhetsberättelse för Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen Ekonomisk resultatredovisning för Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen Verksamhetsberättelse för Viskadalens kursgård Ekonomisk resultatredovisning för Viskadalens kursgård Årsbokslut för VSAF Revisionsberättelse för VSAF Sammanfattning, summering och styrelsens slutord Bilagor: Måldokument för VSAF

4 Dokumentet behandlades av styrelsen Föreningens och styrelsens berättelse. Föreningen Västra Sveriges Arbetares Folkhögskola (VSAF) är en ideell förening, bildad Föreningens målsättning är att bedriva folkhögskole- och annan bildningsverksamhet på uppdrag av arbetarrörelsen i Västsverige. Verksamheten är uppdelad i tre resultatenheter: Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg (AFiG), Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen och Viskadalens kursgård. Styrelsen ansvarar för verksamhet, ekonomi och myndighetsutövning 1. För att stärka medlemsföreningarnas inflytande och engagemang genomförs halvårskonferens. Inför styrelsen bereder halvårskonferensen skolornas måldokument, verksamhetsplan och budget. Löpande styrelseärenden och beredning av styrelsens möten delegeras till arbetsutskottet (AU). På styrelsens uppdrag leds verksamhetens verkställighet av en linjestyrd tjänstemannaorganisation. Medlemsorganisationer och enskilda medlemmar Antalet medlemsföreningar var vid årets slut 77 och antalet enskilda medlemmar var åtta stycken. Vi har från förra året inte tappat eller fått några fler medlemmar. Medlemsförteckning för 2014 ABF FyrBoDal IF Metall Halland SSU Södra Älvsborg ABF Göteborg IF Metall Västbo/Östbo Stiftelsen Göteborgsfontänen ABF Halland Kinna soc. dem. förening Sv. Socialdemokratiska Studentförbund ABF Norra Halland Kommunalarbetareförbundet Svenljunga Arbetarekommun ABF Sjuhärad Kommunal Sydväst Svenska Elektrikerförbundet Region Väst ABF SydHalland Kommunal Vänerväst Transportarbetareförb. avd 2 ABF Västra Götaland Kommunal Väst Transportarbetareförb. avd 3 Bollebygds Arbetarekommun Livsmedelsarbetareförb. Region Väst Transportarbetareförb. avd 17 Borås Arbetarekommun LO-facket i Alingsås Transportarbetareförb. avd 25 Borås S-kvinnor LO-distriktet i Västsverige Ulricehamns Arbetarekommun Byggnads Väst LO-facken Borås/Bollebygd Varbergs Arbetarekommun Dyslexiförb. FMLS i Göteborg LO-facken Göteborg Verdandi Södra Västra Götaland Dyslexiförb. FMLS V:a Götalands länsavd. LO-facken Södra Sjuhärad Vänsterpartiet Älvsborgsdistriktet Falkenbergs Arbetarekommun Marks Arbetarekommun Älvsb. N Socialdemokratiska partidistrikt Fastighetsanst.förb. Region Väst Målareförbundet, avd 3 Väst Örby Svansjö soc.dem förening Fritsla soc.dem förening Målareförbundet, avd 4 Fritsla soc.dem. kvinnoklubb PRO Södra Älvsborg GAF Reumatikerdistriktet Älvsborg GS avd 6 Väst RSMH Västra Götaland Halmstad Arbetarekommun Sandhults norra soc.dem. förening Handelsanställdas förbund avd 2 SEKO Bring CityMail Enskild medlem (totalt 8st) Handelsanställdas förbund avd 3 SEKO Sjöfolk Andersson, Göran Handelsanställdas förbund avd 12 SEKO Väst Fingal, Kenet Handelsanställdas förbund avd 24 SKF Unionen Göteborg Frostholm, Helen Horreds Socialdemokratiska Förening SKF:s Verkstadsklubb Ivarsson Johnsson, Marita Hotell & Restaurangfacket, avd 1 S-kvinnor distrikt S:a Älvsborg Junhall, Karl-Gustav Hylte socialdemokratiska Arbetarekommun Socialdemokraterna i Göteborg Magnusson, Maj-Britt Hyresgästföreningen B.Ä.S.K Socialdemokraterna i Halland Rabe, Per Härryda Arbetarekommun Socialdemokraterna i Kungsbacka Wennerström, Bodil IF Metall Borås Socialdemokraterna i S:a Älvsborg IF Metall Göteborg Socialdemokraterna i Västsverige 1 Rätten att tillämpa omdömes- och behörighetssättning samt rätten att anordna studiemedelsberättigade kurser. 4

5 Styrdokument Stadgar, Måldokument för VSAF, Organisationsplan, Beslut- och delegationsordning, Verksamhetsplan och budget, Arbetsordning för styr- och policydokument, Arbetsmiljöpolicy, Personalpolicy, Övriga aktuella styr- och policydokument redovisas per enhet. Revisorer Ordinarie: Bengt Hackberg, Peter Johansson, samt Claes Svensson, godkänd revisor. Ersättare: Ulla Krok, Rolf Lindén. Valberedning Ordinarie: Krister Andersson, sammankallande, Phia Andersson, Ola Wittberg. Ersättare: Marie Lindqvist, Calle Sundstedt Styrelsen Ledamöter: Mikael Bogsjö, ordförande, Ingrid Andreae vice ordförande, Ann-Cathrine Carlström, Ingvar Karlsson, Pauli Kuitunen, Anette Pettersson, Ingemar Rönn. Ersättare:, Mikael Karlsson, Marie Söderhagen, Anders Korphed, Lena Andersson. Adjungerade: Bertil Carlsson, ekonom, Joakim Hjelm, skolchef/rektor, Magnus Linder, rektor, Personal- och studeranderepresentanter: Ann-Charlotte Hernborg, Hans Nyberg, Alexandra Antman, Richard Carlqvist, Celine Henriksson, Simon Glimmerveen. Arbetsutskottet Arbetsutskottet bestod av: Ingrid Andreae, Mikael Bogsjö, Pauli Kuitunen. Adjungerade tjänstemän var: Bertil Carlsson, Joakim Hjelm och Magnus Linder. Under kalenderåret 2014 genomfördes sex protokollförda styrelsemöten varav föregående styrelse svarar för det första. Följande frågor behandlades: - Förberedelser av årsmöte - Mötesplan för 2014/15 - Konstituering, val av vice ordförande, firmatecknare och tillsättande av arbetsutskott - Besluts- och delegationsordning - Genomgång av styr och policydokument - Verksamhets- och budgetdirektiv för Nominering till Föreningen Arbetarrörelsens Folkhögskolor (FAF) - Uppdatering av Studeranderättslig standard - Utvärdering av läsåret 2013/14, långa kurserna - Halvårskonferens - Medlemsärenden - Budget och verksamhetsplan för verksamheterna - Samordning med ABF - Förberedelser inför RIO-kongressen 5

6 Personal Antalet heltidstjänster var 51, motsvarande siffra för 2013 var 51. Den samlade sjukfrånvaron 2014 var 6,43 procent, motsvarande siffra 2013 var 7,62 procent. Verkställande ledning Styrelsen delegerade det samlade ansvaret för verksamheten till skolchef. För att upprätthålla myndighetsansvaret har styrelsen tilldelat en rektor per skola. Skolchef tillika rektor på Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen var Joakim Hjelm, rektor för AFiG var Magnus Linder. Styr och driftsråd. För löpande styrning av verksamheten, samordnas ledningsfunktionerna i ett styr- och driftsråd. Utöver rektorerna ingår följande personer och funktioner: Bertil Carlsson, ekonom, Aino Lassila, servicechef, Annette Malmberg, administrativ chef, Saied Roshan, studierektor för allmän kurs, Bengt Sahlberg, föreståndare för Centrum För Välfärd (CFV). Arbetsledningen för fackliga och politiska kurser utövas av skolchef. Lärare och elevassistenter Claes Bergstrand, Theodor Bjursell, Björn Elgquist, Kenet Fingal, Carl-Gunnar Haglund, Lisbeth Hansson, Kristina Hedmark, Ann-Charlotte Hernborg, Tobias Holmberg, Ylva Hultén, Ingvar Karlsson, Matilda Liljedahl, Natalia Merino Torres, Eva Moberg, Ingrid Mänd, Bo Nilsson, Petra Nilsson, Hans Nyberg, Lina Renholm Nyby, Rodi Rahimi, Maj-Helén Rönngård, Bengt Sahlberg, Ola Spek, samt Karin Johansson och Emma Stanisic. Utöver ovanstående tillkommer timlärare och certifierade handledare 2. Bibliotekarie och kurator Lisbeth Hansson och Margaretha Gobert. Administration Camilla Dahlin, Annette Malmberg, Maria Meritz Dimander, Pernilla Karlsson, Gun-Marie Nilsson, Eva Olausson och Annicka Andersson Öhrn. Städ och vaktmästeri Arash Afagi, Lars Andervang, Ing-Brith Gadh, Ishak Hermiz, Elinor Jendelin, Linus Johansson, Bengt Larsson, Azar Mohammadiyeh, Mika Moilanen, Tommy Molin och Kristina Ruuska, Kök Frida Axelsson, Anita Bengtsson, Ulrika Bernhardsson, Carina Bülow, Petra Eriksson, Sonia Eriksson, Aino Lassila, Anna-Lena Zachrisson. Administrationens arbete. Det är viktigt att säkerhetsställa att service och nödvändiga sysslor som reception, fakturering, boknings-, löne- och deltagaradministrationsprogram fungerar, även om någon är frånvarande. Därför finns backup av minst två personer som är kunniga inom varje område. Vi har sammankopplat AFiGs och Viskadalens växel. Detta innebär att informationsflödet blir lättare då all personal med dator snabbt kan se vilka som är på plats eller är frånvarande. Man kan också, bland annat, följa upp missade samtal. Under året har vi även fått tillgång till varandras deltagaradministrationsprogram samt bokningsprogram vilket gör det möjligt att arbeta i, och hämta information, oavsett vilken enhet man befinner sig på. Då vi endast har en administratör på plats i Göteborg möjliggör detta att personer som ringer ändå kan få hjälp. Detta möjliggör också att administrationen i Göteborg kan få arbetsro när det behövs. 2 Utöver egen anställd personal, tillkommer, av VSAF godkända (certifierade), undervisande handledare från medlemsorganisationerna samt timanställda lärare. Arbetsinsatsen motsvarade 9,6 heltidstjänst i undervisning. 6

7 Verksamhetsplan för VSAF 2014 Mål Stärka VSAFs roll inom arbetarrörelsen i Västsverige Utveckla studiesamarbetet med arbetarrörelsen i Västsverige. Utfall VSAFs roll har stärkts genom deltagande i utvecklingen av arbetarrörelsens regionala nivå. Aktivt arbete för att systematisera arbetarrörelsens studiearbete. Verkat för att lyfta den regionala studie-verksamheten. Förbättrat det regionala bidragssystemet för rörelseknuten studieverksamhet. Vi har verkat för att stärka och utveckla studiearbetet med de socialdemokratiska distrikten i Västsverige. Vi har även arbetat för att skapa en samordning av facklig/politiskakurser med ABF. Utveckla och stärka Föreningen Arbetarrörelsens folkhögskolor (FAF). VSAF har varit drivande i utvecklingen av FAF. Nu består föreningen av 17 folkhögskolor. VSAF bidrar med att öka den rörelseknutna verksamheten inom arbetarrörelsens folkhögskolor. Genomföra högkvalitativa kurser som syftar till att ge vuxna ur arbetarklassen en andra chans till utbildning. Fördela statsanslaget lika mellan uppdragen: att minska utbildningsklyftan samt rörelse- och demokratiutveckling. Översyn och uppföljning av policydokumenten. Prioritera personalfortbildning i enlighet med kvalitetspolicyn. Erbjuda administrativt stöd till medlemsföreningarnas studieverksamhet. Utöka antalet samverkanskurser hos AFiG och Viskadalens fhsk som är förlagda till kursgården. Vid Järntorget bedrivs kurser som syftar till gymnasie-behörighet och i Seglora genomförs yrkesinriktade långa kurser som fritidsledareoch behandlingspedagogutbildning. Kurserna håller hög kvalité, antalet godkända gymnasie-behörigheter respektive antalet som får arbete är mycket höga. Utbildningsklyftan tog 54 procent av statsbidragen och rörelseuppdraget 46 procent. Planerade distanskurser blev inställda och ersattes med en temporär utvidgning av allmänkurs. Den studeranderättsliga standarden reviderades och en översyn av kvalitetspolicyn påbörjades. Individuella kompetensutvecklingsplaner har upprättats i samband med utvecklingssamtalen. Utgångspunkten för alla kompetensutveckling utgår från skolans kvalitetskriterier. Arbetet påbörjat, men i blygsam omfattning. Antal samverkansveckor var 4463 deltagarveckor (dv). Motsvarande siffror för 2013 var 6952 dv. Utveckla och systematisera marknadsföring och rekrytering till skolornas kurser. Upprätta en marknadsföringsplan. Genomföra namnbyte, enheternas namn blir: Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen samt Viskadalens kursgård. VSAF kvarstår som juridiskt organisationsnamn. Ingen sammanhållen plan är upprättad men respektive kursområde har ett tänk. Genomfört Lansera en ny grafisk profil för verksamheterna. Genomfört Tillsammans med FAF verka för gemensam lärarfortbildning. Utforma en pedagogisk IT-plattform för hela skolverksamheten. FAF genomför och planerar numera för regelbundna lärarfortbildningar. Skolorna har påbörjat arbetet med att införa Ping-Pong som pedagogisk IT-plattform 7

8 2. Verksamhetsberättelse för Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg Styr- och policydokument: Måldokument, Verksamhetsplan och budget, Policy för förstärkningsbidrag, Studeranderättslig policy, Kvalitetspolicy, Lokaler och studiehem vid Järntorget Lokalerna delas mellan AFiG och Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen. Dessutom tillkommer studiehemmet där medlemsorganisationer eller annan närstående organisation bedriver bildnings- och mötesverksamhet. Bland annat har GAF 3 och ABF Göteborgs programenhet genomfört en lång rad studiecirklar. Dessutom har Runö folkhögskola bedrivit LO-kurser vid studiehemmet. Under året började vi att gå över till en, ett- till ett-lösning med ipad. Alla deltagare och lärare har idag en ipad att bygga undervisningen kring. Lärarna har med detta också gått över till Mac-datorer. Vi installerade även Apple TV i alla salar. Alla pedagoger på Järntorget har fått fortbildning i Mac-användning motsvarande 30 timmar, samt fortbildning i digitalverktyget Ping-Pong. Bibliotek Biblioteket delas mellan AFiG och Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen. Det bevakar, tillhandahåller och sprider information om nya medier och tjänster som är användbara för lärare och studerande. Alla nya deltagare och grupper introduceras till skolans resurser, böcker, tidskrifter och databaser. Deltagarna instrueras även i hur skolans bibliotekskatalog, Bibblan, används. Under läsåret erbjuder biblioteket handledning i informationssökning och källkritik, gruppvis och/eller individuellt. Biblioteket servar även kortkurser med litteratur och information. Under året anordnades Kura gryning och Världsbokdagen med gästföreläsare som författarna Kajsa Ekis Ekman och Arkan Assad. Vid dessa tillfällen har även Deltagare och lärare läst egna och andras texter för hela skolan. Dessa dagar har varit mycket lyckade. Kurser som motverkar utbildningsklyftan Allmän kurs AFiG har genomfört allmänna kurser på skolan vid Järntorget som vänder sig till de som vill läsa in grundläggande behörighet samt skaffa sig medborgerlig bildning grundad på arbetarrörelsens värderingar. Sedan förra året är alla kurser nu anpassade till GY11. De allmänna kurserna bedrevs tematiskt utifrån den plan och de lokala mål, som deltagare och lärare gemensamt arbetade fram. Kurserna - Människan, Samhället och Världen, motsvarar samhällsvetenskaplig linje på ungdomsgymnasiet. Kurserna har en individuell anpassning av svenska, engelska och matematik, vad det gäller svårighetsgrad. Deltagarna i de allmänna kurserna kan studera på AFiG ett till tre år, beroende på studiebakgrund. Antalet studieomdömen var 73 procent av de som avslutade kursen och antalet behörighetsintyg var 95 procent. Studiemotiverande Folkhögskolekurs (SMF) Skolan har under 2014 erbjudit, i samarbete med Arbetsförmedlingen, en tretton veckor lång förberedande baskurs för arbetssökande över 18 år. Syftet är att öka deltagarnas utbildnings- och jobbmöjligheter. Kursen Studiemotiverande folkhögskolestudier (SMF) ger arbetslösa ungdomar en väg in i studier för dem som vill pröva på att börja studera. Efter avslutad kurs har deltagarna möjlighet att söka till den allmänna kursen på folkhögskolan och får då tillgodoräkna sig dessa studier. 3 Göteborgs Arbetares Folkhögskola, politisk kurs för fackligt aktiva i Göteborg. 8

9 De får också ett intyg efter avslutad kurs. Totalt deltog 155 personer på AFIGs SMF-kurser under Fyrtiofem procent av deltagarna på SMF-kurserna valde att studera vidare på allmänna kurser. Folkhälsoprojekt och kulturprojekt Under 2014 har skolan samarbetat med Västra Götalands Bildningsförbund (VGB) i två projekt inom områdena hälsa och kultur. Kulturprojektet har som sitt huvudsakliga mål att knyta samman folkhögskoledeltagare och kulturinstitutionerna runt om i Göteborg i syfte att stärka relationerna mellan folkbildningen och kulturen. Genom kulturprojekt anordnades utbildning med namnet kultur och lärande. Från Järntorget deltog sex pedagoger i fyra heldagar. Syftet med fortbildning var att kunna använda närmiljön i utbildningssyfte. Målet med hälsoprojektet är att höja hälsomedvetande bland deltagare och personal. Under hösten 2014 hade vi en fortbildningsdag med fokus på kollegiets trivsel och välmående på arbetsplatsen med fokus på kommunikation. En dag som vi hoppas skall följas upp under våren. Efter att alla på skolan (förutom undervisande lärare) hade möjlighet att delta i olika hälsoaktiviteter på frivillig basis under 80 minuter per vecka under våren, lyckades ämnet hälsa få en egen schemaposition med obligatorisk närvaro på 80 min/vecka från och med höstterminen Ämnet hälsa har organiserats på så vis att deltagarna får välja mellan sex till åtta olika moduler som de fullföljer under sex veckor tills nästa period då de får välja ny modul. Under läsåret blir det sammanlagt tid för fyra perioder. Modulerna utformas och leds av lärarna på skolan utifrån lust, intresse, och kompetens såsom teori, promenad, yoga och meditation, qi gong, fotboll, badminton, skridskor, dans, drama, simning och skapande verkstad. Fontänhuset Fontänens och AFiGs samarbete är till för Fontänens medlemmar som gärna vill prova på att studera. Samarbetet är till för dem som är osäkra på hur mycket de kan och behöver tydlig struktur i sina studier, långsammare tempo samt en lugn miljö och lite mer tid i undervisningen. Kravet på deltagarna är att de inte har pågående missbruk och att de har eller har haft kontakt med en psykiatrisk mottagning. Målet är att deltagarna skall prova på att studera. Att vi tillsammans ska bygga en bro så att deltagarna kan fortsätta sina studier på AFiG. Bland våra deltagare finns olika kunskapsnivåer och därför individualiserar vi studierna. Denna kurs genomförs i Fontänhuset på Andra Långgatan i Göteborg Framtidsspår Framtidsspår är ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan SDF Angered, Västra Götalandsregionen, Ljungskile Folkhögskola, Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg, Göteborgs Räddningsmission, Sankt Lukasföreningen i Göteborg och KFUM Göteborg. Idén är att ovanstående aktörer går samman för att under ett och samma tak stötta unga vuxna för att erhålla sin behörighet till högskola/universitet. Framtidsspår startade upp under hösten med cirka 15 deltagare och målsättningen är att var och en skall ha fått sin behörighet i slutet av vårterminen Deltagarna har försörjningsstöd under studietiden. De som behöver läsa två år skall ha fått sin behörighet i slutet av vårterminen Undervisningen sker i Göteborgs Räddningsmissions lokaler på Andra Långgatan. Kvalitetsarbetet En väsentlig del av utvecklingen av kvalitén är den process som bedrivs i respektive kurs med de veckovisa klassråden som följer och utvärderar lärandet. I respektive kurs finns uttalade mål för gruppen såväl som för varje deltagare sammanställda i det vi kallar Lokala mål. Allt som rör skolans långa heltidskurser finns reglerat i Kursramarna som arbetas fram och beslutas av Kursrådet. Frågan om kvalitetsutveckling är ett inslag på lärararbetslagens träffar såväl som lärarrådets månadsvisa träffar. Särskilda aktiviteter genomförs inför starten av läsåret samt under läsårets gång där samtliga lärare är involverade för att peka ut färdriktning i verksamheten och för kontroll av att planen följs. Vid behov revideras planerna. Utvärdering av verksamheten i de långa kurserna är en process som pågår under hela studietiden, i respektive kurs, genom enskilda och gruppvisa samtal. Lärararbetslagen genomför under läsåret några utvecklingssamtal med deltagarna som ett inslag i uppföljnings- och 9

10 utvärderingsarbetet. Deltagarna och lärarna medverkade i Runös nätbaserade deltagarutvärdering under vårterminen. En kvalitetspolicy har arbetats fram. Studerandeinflytande Den viktigaste arenan för studerandeinflytande är klassmötet. Varje vecka träffas klassen på timmar till förfogande (TTF) för att gå igenom situationen på skolan och i klassen. De studerande har haft en adjungerad i föreningsstyrelsen. Kursrådet har sammanträtt vid sju tillfällen och har bland annat behandlat kursramar och tillsatt kommittéer samt beslutat över det ekonomiska anslaget. I respektive heltidskurs har deltagarna utsett skyddsombud som i skolans försorg fått nödvändig utbildning för uppdraget. Dessa skyddsombud har deltagit i skyddsronderna. Kurser som uppfyller rörelseuppdraget. Under 2014 har arbete bedrivits för att styra skolan mot vår profil. Vi har uppnått 37 procent i direkt samverkan med våra medlemsorganisationer. För utveckling och profilering fick AFiG kronor under året från Folkbildningsrådet. I arbetet med att nå målet med ökad samverkan deltar representanter för skolan i medlemsorganisationernas studieträffar och i möten med dessa organisationers handledare. Vi har under året framförallt arbetat med att stärka samarbetet med ABF och arbete med distansformen. Vi var även med under Almedalsveckan där vi hade ett seminarium på LOs hemmascen vid Hamnplan 5. Förutom de korta samverkanskurserna, har AFiG under 2014 genomfört åtta längre distanskurser i samverkan med medlemsorganisationer som Ung i Politiken och valledarutbildning regiongruppledarutbildning tillsammans men S i väst, facklig/politisk motor tillsammans med HRF samt ledarskapskurs tillsammans med Volvo och SKF:s verkstadsklubbar. Dessutom har vi genomfört allmänfacklig ledarutbildning och facklig vidareutbildning. De flesta i nära samverkan med våra medlemsorganisationer. Vi arbetar medvetet på att bygga upp kompetens och administrativa stödsystem för att öka kvalitén inom detta område. En distanskurs som vi även har ett särskilt rekryteringsansvar för är Wigforssakademin som vi genomfört med tidskriften Tiden, Socialdemokratiska studentförbundet, och ABF. Kursen ger orientering i centrala teorier inom sociologi, statsvetenskap, ekonomi, filosofi och historia, samt hur man utifrån dessa kan förstå arbetarrörelsens idéutveckling och dagens politiska utmaningar. Kursen vände sig till de som har hjärtat till vänster och är studenter vid högskola eller universitet, fackligt aktiva, förtroendevalda eller bara allmänpolitiskt intresserade. På ett övergripande plan syftade Wigforssakademin till att skapa en djupare förståelse för hur man arbetar politiskt för ett mer jämlikt och demokratiskt samhälle. Wigforssakademin var uppdelad i tre block som alla inkluderade en helgkonferens. Tyvärr har ett antal planerade distanskurser blivit inställda eller har haft för få deltagare och därför uppfylldes inte planerad omfattning. Kvalitetsarbetet För distanskurserna förs en kontinuerlig uppföljning tillsammans med samverkande organisation. Det genomförs även en utvärdering efter kursens slut. Vanligtvis genom en enkät. För de korta samverkanskurserna saknar vi fortfarande en bra systematik. Arbetet med detta har påbörjats. Alla korta kurser utvärderas och utvecklas dock, men en gemensam sammanställning för VSAF saknas. Samverkanslagen har regelbundna möten med flertalet samverkansorganisationer som behandlar kursutvärderingar och framtida förändringar av kurser. Kursstatistik Kurser med statsanslag Statsanslaget till skolan var 4768 dv i allmänt anslag. AFiG har rapporterat verksamheter motsvarande 100,1 procent av det allmänna anslaget. Långa kurser genomfördes med 4455 dv. Korta kurser med 10

11 117 dv. De allmänna kurserna genomfördes med 2598 dv och de särskilda kurserna med 1857 dv. Antalet deltagare på de långa kurserna var 427, varav 174 kvinnor. De allmänna kurserna utgjorde 54 procent av statsanslaget. Deltagare på samverkanskurser var 484, varav 194 kvinnor. Äldsta deltagaren var 81 år och yngsta deltagaren 16 år. Antal deltagare på de allmänna kurserna var 164, varav 83 kvinnor. Antalet deltagare på de särskilda kurserna var 263, varav 91 kvinnor. Antalet deltagare med utländsk bakgrund på de långa kurserna var 57, varav 23 var kvinnor dv av de långa kurserna var på distans. Antalet deltagare på distanskurserna var det 186 deltagare varav 70 kvinnor. Den Öppna Folkbildningen genomfördes med 200 dv och det var 806 deltagare varav 395 kvinnor. Lärartätheten per tusen deltagarveckor var 2,0 årstjänster, utan de extraresurser som vi har i förstärkningsbidrag och språkschablon. Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) SMF-kurserna genomfördes med totalt 1680 dv. Av 155 deltagare var 62 kvinnor. Antalet deltagare med utländsk bakgrund var av dessa var kvinnor. AFiG ansökte och fick extra platser för de personer som gick direkt från SMF till folkhögskolestudier. Skolan genomförde 1128 dv av dessa med totalt 60 deltagare, varav 21 var kvinnor. Förstärkningsresurser På långa kurser har vi haft deltagare med olika funktionsnedsättningar som neuropsykiatrisk, dyslexi, psykisk- och medicinsk funktionsnedsättning. Under vårterminen hade vi totalt 68 deltagare varav 24 kvinnor och under höstterminen var det totalt 85 deltagare varav 38 kvinnor med någon form av funktionsnedsättning. Utöver funktionsnedsättningen ovan var det ytterligare 28 deltagare som var invandrare med problem med svenska språket. Under 2014 har vi sökt bidrag för förstärkta lärarresurser på totalt kronor vilket motsvarar 2,5 lärartjänster. Deltagarna har även haft tillgång till kurator som delfinansierats med bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Skolan har sökt bidrag till en 0,15 procent kuratorstjänst på totalt kronor. Vi har även sökt särskilt utbildningsstöd på kronor som motsvarar 0,5 tjänst. Uppföljning av verksamhetsplanen för AFiG 2014 Mål Utfall Kurser med statsanslag. Allmän kurs 1840 dv. Rörelseprofilerade kurser 2000 dv. Varav samtliga på distans. Genomföra minst 4768 dv. Utveckla och genomföra rörelseknutna distansutbildningar. Utöka den rörelseprofilerade verksamheten. Genomföra pedagogisk handledarutbildning för arbetarrörelsen dv. 1653dv varav 133 dv på distans och 318dv korta kurser dv. Följande kurser genomfördes: Wigforssakademin, Partilinjen, Framtidspartiet, Valledarutbildning, Aktivt inflytande, Lagbasutbildning och Allmänfacklig förtroendemannautbildning var omfattningen 1653dv 2013 var motsvarande antal 2013dv. Den rörelseprofilerade verksamheten har minskat i omfattning Handledarutbildning har genomförts i samarbete med LO och ABF. Uppdrag/projekt Utöka tillfälliga statsanslag med 2600 dv. Genomföra Studiemotiverande folkhögskolekurser(smf). SMF 1680dv. Extra platser 1128 dv. Sammanlagt 2808dv Vi genomförde fem kurser med totalt 155 deltagare, varav 45 procent av dem valde att läsa vidare och avsluta sin gymnasieutbildning. 11

12 Genomföra arbetsmarknadsprojekt på uppdrag av AF. Genomföra/härbärgera fackligpolitiska kurser för Runö, GAF och ABF. Under hösten rivstartade AFiG verksamhet inom SMF. Fyrtio personer deltog under 2013 på totalt två tolvveckors kurser. Detta har genomförts. Skolan är de flesta kvällar full av verksamhet från framför allt ABF. En kurslokal används till samverkanskurser och uthyrning till rörelsen. Inre arbete Utveckla kvalitetsarbetet för samverkanskurserna. Utveckla IT-användningen med folkbildningsnätet som plattform. Utveckla den pedagogiska kvalitén för distansutbildning. Sträva efter att uppnå certifiering för miljö- och fairtrade för verksamheten vid Järntorget. Uppföljning av policydokument Anpassa lokaler efter fastställda mål Arbetet är inte tillräckligt systematiserat och genomarbetat. Vi har påbörjat ett stort omställningsarbete att gå över till 1:1, alla deltagare ska använda sig av ipad, lärarna går över till Mac och vi ska byta pedagogisk plattform för arbetet med deltagarna. Vi har omorganiserat hela arbetslaget för samverkan och specialiserat två lärare för distanskurser. Vi fortbildar både i folkbildningspedagogik och distanspedagogik med högskoleutbildningar för berörda lärare. Arbetet pågår tillsammans med skolans kafékommitté. Vi har nu gått över nästan helt till ekologiskt och rättvisemärkt. Vi har också infört sopsortering för hela skolan på Järntorget. Den studeranderättsliga policyn har reviderats. Vi har förbättrat lärarnas arbetsplaster, men det är fortfarande inte helt bra. Vi har öppnat ett nytt klassrum genom att stänga datasalen och ersätta den med bärbara datorer. Strategiskt arbete Utveckla en ny allmän kurs. Verka för att utöka statsanslaget för allmänkurs genom ytterligare tilldelning från Folkbildningsrådet. Värna och utveckla samarbetet med SSU och Socialdemokratiska studentförbundet. Delta i LOs kunskapssystem. Delta i Almedalsveckan tillsammans med andra arbetarrörelseskolor. Systematisera och utveckla samverkan med ABF-distrikten i Västra Götaland. De nya kurserna är nu på plats. Vi har en samhällsvetenskaplig inriktning och har anpassat kurserna till den nya gymnasieskolan och nya behörighetssystemet för högskolestudier. Vi fick under året 1300 dv i extraanslag. Vi kunde med detta utöka med en ny allmän kurs för arbetslösa ungdomar. Ett samarbete med SSU har under året inneburit att de varit på skolan med ett flertal kurser. Vi arbetar tillsammans med S-studenterna i Wigforssakademin. Arbetas med genom Föreningen Arbetarrörelsens Folkhögskolor. Vi deltog med samverkanslärarlaget på Almedalsveckan och genomförde seminarier under veckan. Vi har under året utvecklat samarbetet med ABF Göteborg, där de tar hand om den lokala fackliga verksamheten och VSAF den regionala. Vi fortsätter att vara studiehem hör GAF och studiecirklar på kvällstid. Samarbetet med ABF-VG har hittat gemensamma former I en överenskommelse mellan respektive organisationers AU/VU. 12

13 Risk och väsentlighetsanalys för AFiG Verksamhet Väsentlighet 5 Risker Sannolikhet Allmänkurs Utveckla demokratin Största risken för denna punkt är idag de ökande kraven för högskolebehörighet. Detta minskar möjligheten till den allmänna medborgerliga bildning som är folkhögskolan och inte minst arbetarrörelsens folkhögskolors ledstjärna. Hög sannolikhet om vi fångas in av deltagarnas krav/önskan till behörigheter. Vi måste aktivt arbeta för demokratifrågorna om den demokratiska bildningen skall få genomslagskraft. Det visar sig tydligt nu när vi arbetat in GY11 i allmän kurs. Engagera människor i samhällsutvecklingen. Samma som ovan. Det allmänt högre trycket på individerna att endast arbeta med det som är till nytta, gör det svårare att engagera deltagare i det som inte leder till kortsiktig egennytta. Mindre sannolikt, vi har engagerade deltagare på skolan, men om deras kraft skall användas till att nå formella mål minskar tid för samhällsengagemang. Utjämna utbildningsklyftor, höja bildningsnivån. Risken är bildningsnivån. Vi har inte längre samma tid med bildning. Den instrumentella utbildningen riskerar att ta överhanden. Vad det gäller att minska utbildningsklyftan ser vi mindre risker. Vi rekryterar rätt grupp. En faktor är att studiefinansieringssystemet inte hänger med gymnasieskolans förändring. Ökande krav i engelska gör det svårt för våra deltagare med invandrarbakrund att klara sina gymnasiestudier inom den tid som studiemedlet ger (tre år). Stor sannolikhet. Det kräver ett medvetet arbete för att inte bli verklighet. Hela studiefinansieringsfrågan måste lösas för deltagare som inte har svenska som modersmål. Öka delaktigheten i kulturlivet. Se första punkten. Detta är en fråga vi medvetet arbetar med och därmed ser vi en mindre risk. Samverkanskurser Utveckla demokratin Inga risker då kursverksamheten i sig är att reellt utveckla demokratin Obefintlig om inte kurserna blir inställda på grund av svagt rekryteringsarbete Engagera människor i samhällsutvecklingen Se ovan Se ovan Utjämna utbildningsklyftor Se ovan Se ovan Öka delaktigheten i kulturlivet. Bristande engagemang hos lärarna och dålig samverkan med ABF Liten risk då kulturintresset hos lärarna är högt och samarbetet med ABF utvecklas 4 Vilka hot eller risker finns i verksamheten gentemot statens syften med folkbildningen? Hur betydande riskerna är, hur sannolikt det är att de existerar eller kommer att inträffa? 5 Statens stöd till folkbildningen skall ha till syfte att: 1.stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, 2.bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen, 3.bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, 4.bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. 13

14

15

16 4. Verksamhetsberättelse för Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen Styr- och policydokument: Måldokument, Verksamhetsplan och budget, Policy för förstärkningsbidrag, Studeranderättslig policy, Kvalitetspolicy, Lokaler och bibliotek. Se verksamhetsberättelse för AFiG. Kurser som motverkar utbildningsklyftan Allmän kurs Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalens allmänna kurser har genomförts vid Järntorgets studiehem och vände sig till de som vill läsa in grundläggande behörighet samt skaffa sig medborgerlig bildning grundad på arbetarrörelsens värderingar. Allmänna kurser har under året omarbetats från grunden och anpassats efter GY11. En bärande idé i den allmänna kursen är det "aktiva medborgarskapet", det vill säga att bli en aktiv samhällsmedborgare. Profilämnena demokrati, samhällskunskap och hållbar utveckling ger kursen dess karaktär och de upptar den största delen av veckans schemalagda tid. Ämnena integreras efter behov och pedagogiska överväganden. Profilämnet demokrati löper som en röd tråd genom hela kursen. Deltagarna arbetar ibland tillsammans och ibland individuellt. De ges möjlighet att själva välja hur de vill fördjupa sig inom olika kursavsnitt. Kursen har en individuell anpassning både beträffande innehåll och svårighetsgrad. Kursen är ett till tre år, beroende på studiebakgrund. Antalet studieomdömen var 66 procent av de som avslutade kursen och antalet behörighetsintyg var 80 procent. Fritidsledarutbildningen Utbildningen genomförs vid Viskadalens kursgård och är en eftergymnasial utbildning för de som yrkesmässigt vill arbeta med pedagogiskt fritidsledararbete. Utbildningen syftar till att möta framtidens krav på modernt ledarskap inom kommuner, organisationer, föreningar och företag. Stor vikt har lagts vid utbildningens profilkurser: Områdesarbete, skaparlust och utepedagogik/ friluftsliv. Lärare och studerande har ett gemensamt ansvar för utbildningen. Tillsammans är alla studerande delaktiga i studieupplägget och arbetsformerna. De teoretiska studierna integreras med praktik i olika former och den lilla gruppens arbete är den grundläggande arbetsformen. Under läsåret ingår även studieresor. Specifika mål med kursen: Att utveckla kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som fordras för att initiera, leda, analysera och utveckla verksamheter och processer inom yrkesområdet. Att skapa möjligheter för fortsatta kunskapsutveckling inom området. Att i utbildningen särskilt beakta de grupper och individer i samhället för vilka begreppet meningsfull fritid saknar verklig innebörd. Under året har utvecklingsarbetet med att ta fram en ny studieplan och genomföra den pågått. Fritidsledarutbildningen bygger idag på aktionslärande. Lärande i Arbete (LiA) har man haft under en sammanhängande period på fyra veckor i åk 1 och tre veckor i åk 2, därutöver en eller två dagar i veckan. Detta har medfört att praktiken integrerats i hela kursen. En dag i veckan arbetar klasserna i lärgrupper med de dilemman och frågor som uppstår under LiA och de mer teoretiska delarna av utbildningen. Andelen deltagare som avslutade fritidsledarutbildningen med fullständigt intyg var 81 procent. Andelen som har arbete eller fortsatt utbildning ett halvår efter avslutad utbildning var 89 procent. 16

17 Behandlingspedagogutbildningen Utbildningen genomförs vid Viskadalens kursgård och är en en eftergymnasial utbildning för de som yrkesmässigt vill arbeta med behandlingspedagogiskt arbete. Utbildningen syftar till att möta framtidens krav på välutbildad personal inom stat, kommuner, organisationer, föreningar och företag. Stor vikt har lagts vid utbildningens profilkurser: Behandlingsmetodisk praxis, utvecklande lärprocess och god aktörsberedskap. Lärare och studerande har ett gemensamt ansvar för utbildningen. De teoretiska studierna integreras med praktik i olika former och den lilla gruppens arbete är den grundläggande arbetsformen. Specifika mål med kursen: Att utveckla kunskaper, färdigheter och kompetens som fordras för att initiera, leda, analysera och utveckla verksamheter och processer inom yrkesområdet. Att skapa möjligheter för fortsatt kunskapsutveckling inom området. Att i utbildningen särskilt beakta de grupper och individer i samhället för vilka begreppet meningsfullt vardagsliv saknar verklig innebörd. Under året har stor vikt har lagts på att kursplanen ska vara ett levande dokument, samt att kursen utvecklas tillsammans med deltagarna. Behandlingspedagogutbildningen bygger idag på aktionslärande. LiA har man haft under en sammanhängande period på sex veckor i åk 1 och fyra veckor i åk 2, därutöver en eller två dagar i veckan. Detta har medfört att praktiken integrerats i hela kursen. En dag varannan vecka arbetar klasserna i lärgrupper med de dilemman och frågor som uppstår under LiA och de mer teoretiska delarna av utbildningen. Då kursen är ny finns inga behörighetsintyg eller omdömen. Andelen deltagare som avslutade behandlingspedagogutbildningen med fullständigt intyg var 95. Andelen som har arbete eller fortsatt utbildning ett halvår efter avslutad utbildning var 85 procent. Kvalitetsarbete Det mest centrala i kvalitetsarbetet utgår från klassrummet och det som händer där. Varannan vecka håller alla långa kurser ett klassmöte som är forumet för utvärdering och bearbetning av klassens arbete. Utvärderingar av de olika delmomenten i kurserna görs regelbundet och återkopplas till deltagarna på klassmötet. Vi har även fortsatt vara med i Runös kvalitetsenkät som ger oss indikationer på hur väl vi uppfyller Folkbildningsrådets avsikt med folkbildningen. Utvärderingarna i Runös enkät har varit svåra att få upp i en svarsfrekvens som gör att de är fullt ut användbara. Enkäten HT 2013 visar dock på ett par viktiga områden. För att förbättra kvalitén på deltagarnas egna mål och folkhögskolans mål ska samma pedagogiska upplägg arbetas in i alla kurser. Ett annat tydligt förbättringsområde för samhällsfrågorna är IT, där en satsning är planerad till läsåret 2014/2015. Enkäten genomfördes utifrån ett utbildnings- och kvalitetssyfte och resultatet kommer att återkopplas och analyseras i kurserna. Arbetet med uppdatering av den studeranderättsliga standarden pågår under hela tiden och deltagarna har här varit väldigt aktiva. Inte minst när det kommer till frågor om serviceavgiften. Studerandeinflytande Styrelsen har haft en studeranderepresentant. Studerandekåren var aktiv och upprätthöll en facklig samverkan med skolans ledning. Navet för studerandeinflytandet är klassmötet. Alla klasser har under året haft klassmöten en gång varannan vecka för att diskutera och fatta beslut som rör klassens arbete och undervisningen. Studerandeinflytandet är en del av skolan profil, men också en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet som vi måste fortsätta att utveckla. I respektive heltidskurs så har deltagarna utsett skyddsombud som i skolans försorg fått nödvändig utbildning för uppdraget. Dessa skyddsombud har deltagit i skyddsronderna och i skolans skyddskommitté. 17

18 Kurser som uppfyller rörelseuppdraget. Under 2014 har arbete bedrivits för att styra skolan mot vår profil. Vi har uppnått 53 procent i direkt samverkan med våra medlemsorganisationer. Arbetet med att profilera Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen som en folkhögskola med en medveten satsning på fackligt/politiskt arbete har fortgått. Vi har satsat på att ta kontakt med och besökt några organisationer för att informera om oss och vårt arbete. Profilbidraget har använts för att i nära samverkan med medlemsorganisationerna utveckla nya kurser och ny verksamhet. Framför allt har vi under året arbetat med att utveckla distanskurser, kurser som bedrivs på skolan och med mellanliggande arbete på hemmaplan. Vi arbetar med att stärka vår kompetens pedagogiskt och administrativt för att möta upp organisationernas önskemål om mer av flexibla lärformer. Vi har till 2014 infört lärplattformen Ping-Pong för alla våra distansutbildningar. Under 2014 har vi arbetat intensivt med kvalitetsutvecklingen. Vi har fortbildat lärare och utvecklat vår pedagogik i Ping-Pong. Vi har under året arbetat vidare med systemet för certifierade handledare. Organisationerna ser över och rapporterar in tänkbara handledare. Vi har genomfört handledarutbildningar och annan kompetensutveckling. De psykosociala kurserna har fortsatt att vara eftersökta. Vi har även arbetat med arbetsmiljö, arbetsmarknadsfrågor, ideologiska kurser med mera. Studiekonferensen och handledarträffen under hösten var återigen en succé. De många deltagarna visade tydligt att vi är på rätt väg när det gäller samarbetet med våra organisationer. Samarbetet med ABF har under året stärkts och vi har idag hittat samverkansformer för våra korta samverkanskurser. Vi har även stärkt systematiken i arbetet tillsammans med LO-Väst. Vi har idag, tillsammans med ABF varsin ständigt adjungerad ledamot i LO-Västs studiekommitté. Att skriva politiskt har under året haft ett högt söktryck och vi fick därför göra en extrakurs under hösten Under året har vi haft kontakt med LO och ABF på centralt plan samt övriga FAF-skolor. Vi har varit med på Almedalsveckan och genomfört ett seminarium tillsammans med Arenagruppen, FAF och Biskops-Arnö folkhögskola. Seminariet presenterade utredningen, En orättvis bildningspolitik. En utredning som vi var initiativtagare till Att skriva politiskt Kursen genomförs med Arenagruppen. Det är en kurs i att skriva politiskt för personer som är fackligt eller politiskt engagerade och som vill förbättra och utveckla sitt skrivande. Kursen är också till för de som är intresserade av bistånd och mänskliga rättigheter. Utbildningen ger insikt i hur man kan skriva texter på en hög professionell nivå. Kursen har genomförts via Ping-Pong och med tre seminarietillfällen samt mellanliggande arbete. Att skriva politiskt har genomförts under hela året. Den har kunnat genomföras både som hel- och halvfartskurs. Totalt har 59 personer deltagit varav 39 kvinnor. Kvalitetsarbetet För distanskurserna förs en kontinuerlig uppföljning tillsammans med samverkande organisation. Det genomförs även en utvärdering efter kursens slut. Vanligtvis genom en enkät. För de korta samverkanskurserna saknar vi fortfarande en bra systematik, arbetet med detta har påbörjats. Alla korta kurser utvärderas och utvecklas dock, men en gemensam sammanställning för VSAF saknas. Samverkanslagen har regelbundna möten med flertalet samverkansorganisationer som behandlar kursutvärderingar och framtida förändringar av kurser. Kursstatistik Kurser med statsanslag Statsanslaget till skolan var 7248 dv i allmänt anslag. Inom det allmänna anslaget genomfördes verksamhet för 7261 dv, vilket motsvarar 100,2 procent av statsanslaget. Antalet genomförda deltagarveckor på de långa kurserna var 5523 och antalet deltagarveckor på de korta kurserna var 18

19 1548. De allmänna kurserna utgjorde 20 procent av statsanslaget. 6 Distansutbildningarna omfattade 1469 dv. Öppen folkbildning genererade 190 dv, 1048 deltagare, varav 412 kvinnor. Antalet deltagare på de långa kurserna var 413, av dessa var 174 män och 239 kvinnor. Antalet deltagare på samverkanskurser var 3822 och av dessa var 2100 män och 1722 kvinnor. Antalet deltagare på de allmänna kurserna var 106 varav 58 kvinnor. Antalet deltagare på särskilda kurser var 307 varav 181 kvinnor. Äldsta deltagaren 90 år (född 1924), yngsta deltagaren 16 år (född 1998). Antalet deltagare med utländsk bakgrund på de långa kurserna var 51 stycken, varav 13 kvinnor. Sammantaget har 5252 personer deltagit i folkbildningsverksamhet vid Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen. Lärartätheten var 1,8 per tusen deltagarveckor, exklusive de extra resurser som språkschablon och förstärkningsbidraget bidrog med. Uppdragsutbildningar Bättre arbetsmiljö, 3 kurser (75 dv). Förstärkningsresurser På långa kurser har vi haft deltagare med olika funktionsnedsättningar som: Rörelsehinder, synskada, hjärnskada i vuxen ålder, neuropsykiatrisk, dyslexi, psykisk- och medicinsk funktionsnedsättning. Under vårterminen hade vi totalt 46 deltagare varav 23 kvinnor och under höstterminen var det totalt 54 deltagare varav 24 kvinnor med någon form av funktionsnedsättning. Utöver funktionsnedsättningen ovan var det ytterligare 27 deltagare som var invandrare med problem med svenska språket. På korta kurser har vi haft deltagare med olika funktionsnedsättningar som exempelvis, rörelsehinder, hörselskada och psykisk funktionsnedsättning. Under vårterminen hade vi totalt 41 deltagare varav 31 kvinnor. Under höstterminen hade vi totalt 55 deltagare med funktionsnedsättning, varav 35 kvinnor. Under 2014 har vi sökt bidrag för förstärkta lärarresurser på totalt kronor vilket motsvarar 1,8 lärartjänster. Deltagarna har även haft tillgång till kurator som delfinansierats med bidrag från SPSM. Skolan har sökt bidrag till en deltids kuratorstjänst på totalt kronor. Vi har även sökt särskilt utbildningsstöd under vårterminen på kronor som motsvarar 0,5 tjänst, för hösten söktes även detta stöd på kronor som motsvarar 1,0 tjänst. Uppföljning av verksamhetsplanen för Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen Mål Kurser med statsanslag Utfall Genomföra minst 7248 dv. Allmän kurs 1200 dv. Fritidsledarutbildningen 1400 dv. Behandlingspedagogkursen 1400 dv. Rörelseprofilerade kurser 5000dv, varav 3000 dv på distans samt 2000 korta dv dv. 816 dv dv dv, varav 1469 dv på distans och 1548 dv korta kurser. Mål Utveckla och kvalitetssäkra certifieringssystemet med godkända kortkurshandledare. Utfall Organisationerna informeras om de regler som gäller för att bli certifierad. Handledarna följs upp och har kontakt med lärarna inför varje kurs. En inventering pågår för att klargöra fortbildningsbehov. 6 Behörighetsgivande kurser måste omfatta minst 15 procent av statsanslaget. 19

20 Genomföra pedagogisk handledarutbildning för arbetarrörelsen. Handledarutbildningen genomförs tillsammans med LO och ABF. Uppdrag/projekt Genomföra arbetsmiljöutbildningar, motsvarande 200 dv Genomföra arbetsmiljöutbildningar. Tillsammans med LO-distriktet utveckla arbetet med LO-Ungern. Delta i ett europeiskt projekt om psykosocialt arbete i LO-distriktets regi. Omfattningen av arbetsmiljöutbildningar på uppdrag blev 75dv. Kurser i arbetsmiljöarbete har genomförts för flera organisationer. Arbetet har inte utvecklats. LO-distriktet har valt att prioritera Serbien i sitt internationella arbete. Vi har deltagit i projektet Inre arbete Utveckla kvalitetsarbetet för samverkanskurserna. Utveckla IT-användningen med folkbildningsnätet som plattform. Utveckla den pedagogiska kvalitén för distansutbildning. Arbetet är inte tillräckligt systematiserat och genomarbetat. Vi har under året försökt att gå över till digitala kompendier i stället för upptryckta. First Class har försökt arbetats in bland våra långkursdeltagare med mindre gott resultat. Vi har utrett och kommer att fortsätta utreda IT-frågan för att till 2015 kunna ta ett helhetsgrepp. Ansvariga samverkanslärare har deltagit i fortbildning av distanspedagogik. Två lärare har till våren 2014 blivit antagna till distanspedagogikutbildning vid Göteborgs Universitet. En digital pedagogisk plattform, Ping-Pong, har inhandlats och fortbildning av berörd personal har genomförts. Strategiskt arbete Utveckla en ny allmän kurs. Utveckla en referensgrupp för CFV. Värna och utveckla samarbetet med SSU och Socialdemokratiska studentförbundet. Delta i LOs kunskapssystem. Delta i Almedalsveckan tillsammans med andra arbetarrörelseskolor. Systematisera och utveckla samverkan med ABF-distrikten i Västra Götaland. De nya kurserna är nu på plats. Vi har en samhällsvetenskaplig inriktning och har anpassat kurserna till den nya gymnasieskolan och nya behörighetssystemet för högskolestudier. Arbetet har påbörjats och preciserats. Vi har framförallt inriktat oss på att stärka behandlingspedagogutbildningens kontaktnät. Ett samarbete med SSU har under året inneburit att de varit på skolan med ett flertal kurser. SSU har även varit på skolan och haft klassrumspresentationer i alla klasser. Vi arbetar tillsammans med S- studenterna i Wigforssakademin. Arbetas med genom FAF. Vi deltog med samverkanslärarlaget på Almedalsveckan och genomförde seminarier under veckan. Frågan behandlas av förtroendevalda inom VSAF och ABF. 20

(S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE 2015

(S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE 2015 (S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE OM VÄ(S)T STUDIER Distanskurser i samverkan mellan (S) i Väst och Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg och Viskadalen Kurserna varvar uppgifter på hemmaplan både enskilt

Läs mer

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö.

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. 2013-06-19 Glokala Folkhögskolan arbetar efter Statens syfte med Folkbildningen. Statens stöd till folkbildningen skall

Läs mer

STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD

STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 1 (5) STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD Karlskoga Folkhögskola antagen 2011-08-01 senast reviderad 2 (5) Karlskoga Folkhögskola har anslutit sig till Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd (FSR). FSR är ett

Läs mer

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. Samtidigt är folkhögskolan

Läs mer

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola erbjuder

Läs mer

Variabelförteckning fr.o.m. 2014

Variabelförteckning fr.o.m. 2014 Variabelförteckning fr.o.m. Variabel Folkhögskola, skolkod Radnummer Kursnummer Förklaring Unik kod tilldelas skolan av SCB Varje skola avgör själv i vilken löpande ordning man numrerar sina kurser. Kursnumret

Läs mer

Arbetarrörelsens folkhögskolor

Arbetarrörelsens folkhögskolor Föreningen Arbetarrörelsens folkhögskolor än r fö g n i dr ut ve c fo kl lkb ild nin g in g En resurs för folkbildning, utveckling och förändring i arbetarrörelsen Vi vägleds av arbetarrörelsensrötter

Läs mer

Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola.

Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola är en

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

FOLKBILDNING 1997/98:115

FOLKBILDNING 1997/98:115 FOLKBILDNING 1997/98:115 Regeringens proposition 12 mars 1998 Textunderlag för OH-presentation 6.1 Bedömning av folkbildningens verksamhet Folkbildningen har genomfört en verksamhet som står i god överensstämmelse

Läs mer

Ledning och styrning

Ledning och styrning Ledning och styrning Antagen av SVF:s styrelse 2010-12--03 reviderad 2011-12-12 "Ägardirektiv" Folkbildningsrådets direktiv SMK:s & SMU:s styrdokument Strategisk analys Verksamhetsidé Vision Värderingar/Förhållningssätt

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg Projektmaterial SKAPANDEÄMNET SOM RESURS I ALLMÄNNA ÄMNEN Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg s Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Bosön Idrottsfolkhögskola - idrottens egen skola. Utbildningar 2014/2015 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA

Bosön Idrottsfolkhögskola - idrottens egen skola. Utbildningar 2014/2015 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA Bosön Idrottsfolkhögskola - idrottens egen skola Utbildningar 2014/2015 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA Din karriär inom idrotten börjar nu! Plugga och bo på Bosön - idrottens viktigaste

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Facklig utbildning. Jämtland / Västernorrland. www.fackligutbildning.se

Facklig utbildning. Jämtland / Västernorrland. www.fackligutbildning.se Facklig utbildning 2012 Jämtland / Västernorrland www.fackligutbildning.se Medlemsutbildningar Medlem i facket 24 tim Den fackliga idén då och nu en omvärldsanalys, Medlemskapets värde vad får jag för

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Strömslundskolan 7-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lokalvård, Academedia 17 maj 2010 Tre samtal genomfördes: 1. Margaretha Frimodig, verksamhetsansvarig 2. Siv Hultmark, administratör 3. Ann-Louise

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Kvalitetsredovisning. för läsåret 2013/2014. Fritidshem

Kvalitetsredovisning. för läsåret 2013/2014. Fritidshem 2014-04-08 Kvalitetsredovisning för läsåret 2013/2014 Fritidshem Datum: 2014-09-02 Resultatenhetschef: Karin Vestman och Bengt Albertsson 1 Kvalitetsredovisningen ska ge en samlad bild av kommunens/enhetens/verksamhetens

Läs mer

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Region Gotland 1 (7) Ekonomiperspektiv Vision/ verksamhetsidé Kund/brukarperspektiv Processperspektiv Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Medarbetare/ ledarperspektiv

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kärrviolen 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kärrviolen 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Kärrviolen 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Fölet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan skall

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Åsaka fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR GRANSKNINGSKOMMUN Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Omvårdnad, Medlearn 20 maj 2010 Två samtal genomfördes: 1. Inger Shakarchi, verksamhetsansvarig 2. Elisabeth Kindblom och Anna-Malin

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Sammanfattning SOU 2015:22

Sammanfattning SOU 2015:22 Sammanfattning Rektorsfunktionen är central för skolverksamhetens kvalitet och utveckling. Mitt uppdrag har bland annat varit att undersöka hur arbetssituationen för rektorerna inom skolväsendet kan förändras

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 5/11

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 5/11 JUSTERAT 2011-11-08 Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 5/11 Tid: 8 nov 2011 klockan 13.00 Plats: Samtalsrummet på Grimslövs folkhögskola Närvarande ledamöter: Göran Giselsson (m) ordf RosMarie

Läs mer

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp:

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp: 2012-10-24 Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning Arbetsgrupp: Anna Isaksson Lena Peltomaa Emma Krantz Sofie Persson Carin Engström-Olofsson Anne-Catrin Lofthus

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping- Skarabygden Verksamhetsplanen utgår från Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2014, Studiefrämjandets

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Fritidshem Knopen 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Fritidshem Knopen 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Fritidshem Knopen 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Vi ska skapa ett öppet och modernt folkrörelseparti som sätter organisationsutveckling och samhällsförändring högst på dagordningen. Det krävs för möta dagens

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617 Kryssen på skattningsskalan är satt av ledning, men alla frågor har även diskuterats

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard

Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard Sidan 1 av 5 Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard Som studerande på Fellingsbro folkhögskola har du rätt till nedanstående. Om du tycker att skolan inte uppfyller sina åtaganden kan ärendet

Läs mer

Cirkelledarutbildningar hösten 2011

Cirkelledarutbildningar hösten 2011 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland Cirkelledarutbildningar hösten 2011 Välkommen till Cirkelledarutveckling i höst! Temadagarna Skrattet i studiecirkeln motivation och lust att lära Hur hänger

Läs mer

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR 2010 12 08 Innehåll 1. Riktlinjer för medlemsuppdraget FSR 2. Instruktion för FSR 3. Checklista för skolornas studeranderättsliga standard 4. Överenskommelse

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Simsnäppan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Simsnäppan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Simsnäppan 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA Varje barn/elev får utvecklas utifrån sin förmåga och kommer in på sitt förstahandsval till gymnasiet Samverkan med andra myndigheter och omvärldsbevakning En god arbetsmiljö med kompetent personal AVESTA

Läs mer

ABF Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2015

ABF Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2015 Västra Götaland ABF Västra Götaland splan och budget 2015 GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG ABF Västra Götaland skall genom att bedriva ett ideologiskt förankrat folkbildningsarbete vara en tillgång och utvecklingsfaktor

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola

Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola 1 Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola Allmänt I delegationsordningen ges anvisningar hur olika beslut och frågor av beslutskaraktär vid Hjälmareds folkhögskola skall handläggas och framför allt

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning

-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning -Musik på distans- Information & Kursbeskrivning Läsåret 2013/2014 -Musik på distans- Läsåret 2013/2014 #2 - Allmän information -Musik på distans- 25% deltid, läsåret 2013/2014 - Vision/Musiklinjens mål

Läs mer

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsutbildning SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsprogrammet 3 år Obligatoriskt för nytillträdda rektorer men även öppet för biträdande rektorer och förskolechefer Rektorsprogrammet omfattar

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Vitsippan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Vitsippan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Vitsippan 2013 KVALITÉTSARBETE På förskolan bedrivs vissa typer av verksamheter uppstöttade av cykliska årshjul. Detta gäller bland annat trygga överinskolningar

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tornet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor

Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor Jonasson Grafisk Design.

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 Demokrati Givarguiden har valt att betygsätta ideella föreningars och trossamfunds demokratiska nivå utifrån organisationernas stadgar. Givarguidens bedömning utgår

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad

2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad STYRELSENS VERKSAM- HETSBERÄTTELSE FÖR HELA SVERIGE SKA LEVA SJUHÄRAD 2014 2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad Under året har hållits 3 styrelsemöten. Arbetsutskottet har

Läs mer

Enkät till folkhögskola

Enkät till folkhögskola Enkät till folkhögskola Om användningen av informations- och kommunikationsteknik i inre arbete, utåtriktad information och och studieverksamhet Enkätens syfte och vad den handlar om Avsikten med enkäten

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet I Tyskland kom nazisterna och tog kommunisterna, men jag sa ingenting,

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr:

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr: Sid 1 (6) Uppdragsutbildning för yrkesverksamma inom socialtjänstens enheter för barn och unga i Norrbotten Syftet med kurserna inom uppdragsutbildningen är att ge deltagarna möjligheten att utveckla sina

Läs mer

Svenska Skolföreningen i Hongkong och Shekou

Svenska Skolföreningen i Hongkong och Shekou Svenska Skolföreningen i Hongkong och Shekou Introduktion Svenska Skolan i Hongkong och Shekou drivs av Svenska Skolföreningen i Hongkong. Föreningen är ideell och erbjuder svenska barn kompletterande

Läs mer

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Hjälpreda Före förskolan Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Förskoletiden Före förskolan Förskoletiden Skoltiden Gymnasietiden Skoltiden 2010-05-06 (rev 2011-11-01)

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET Verksamhetsmål för 2001 Huvudmålet år 2000 var Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett högskolebibliotek av bra

Läs mer

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi?

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi? Bakgrund Omvärld Globala frågor får en allt större betydelse i samhället. Vi är beroende av varandra både nationellt och internationellt. Teknikutvecklingen formligen exploderar. Grundkunskap får för gemene

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-04-25 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 5 Preliminär

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 VÄSTSVENSKA KONTAKTNÄTET 16 april 2007 FÖR FLEXIBELT LÄRANDE MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 Lena Johansson, värd för dessa två dagar, öppnar konferensen och

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning 1 Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning Fastställd av ledningsgruppen 2012-06-01 Reviderad 2013-10-23 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADS Ca 3000 elevers lärande och utveckling sker på våra

Läs mer

Utbildningsplan. Dramapedagogutbildningen. vid Västerbergs folkhögskola

Utbildningsplan. Dramapedagogutbildningen. vid Västerbergs folkhögskola Utbildningsplan Dramapedagogutbildningen vid Västerbergs folkhögskola Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna höstterminen 2015 eller senare 1 Dramapedagogutbildning på Västerbergs folkhögskola

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer