VSAF Årsberättelse för Västra Sverige Arbetares Folkhögskola 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VSAF Årsberättelse för Västra Sverige Arbetares Folkhögskola 2014"

Transkript

1 VSAF Årsberättelse för Västra Sverige Arbetares Folkhögskola 2014

2 2

3 Årsberättelse för Västra Sveriges Arbetares Folkhögskola 2014 Innehållsförteckning Sida 1. Föreningens och styrelsens berättelse Verksamhetsberättelse för Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg Ekonomisk resultatredovisning för AFiG Verksamhetsberättelse för Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen Ekonomisk resultatredovisning för Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen Verksamhetsberättelse för Viskadalens kursgård Ekonomisk resultatredovisning för Viskadalens kursgård Årsbokslut för VSAF Revisionsberättelse för VSAF Sammanfattning, summering och styrelsens slutord Bilagor: Måldokument för VSAF

4 Dokumentet behandlades av styrelsen Föreningens och styrelsens berättelse. Föreningen Västra Sveriges Arbetares Folkhögskola (VSAF) är en ideell förening, bildad Föreningens målsättning är att bedriva folkhögskole- och annan bildningsverksamhet på uppdrag av arbetarrörelsen i Västsverige. Verksamheten är uppdelad i tre resultatenheter: Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg (AFiG), Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen och Viskadalens kursgård. Styrelsen ansvarar för verksamhet, ekonomi och myndighetsutövning 1. För att stärka medlemsföreningarnas inflytande och engagemang genomförs halvårskonferens. Inför styrelsen bereder halvårskonferensen skolornas måldokument, verksamhetsplan och budget. Löpande styrelseärenden och beredning av styrelsens möten delegeras till arbetsutskottet (AU). På styrelsens uppdrag leds verksamhetens verkställighet av en linjestyrd tjänstemannaorganisation. Medlemsorganisationer och enskilda medlemmar Antalet medlemsföreningar var vid årets slut 77 och antalet enskilda medlemmar var åtta stycken. Vi har från förra året inte tappat eller fått några fler medlemmar. Medlemsförteckning för 2014 ABF FyrBoDal IF Metall Halland SSU Södra Älvsborg ABF Göteborg IF Metall Västbo/Östbo Stiftelsen Göteborgsfontänen ABF Halland Kinna soc. dem. förening Sv. Socialdemokratiska Studentförbund ABF Norra Halland Kommunalarbetareförbundet Svenljunga Arbetarekommun ABF Sjuhärad Kommunal Sydväst Svenska Elektrikerförbundet Region Väst ABF SydHalland Kommunal Vänerväst Transportarbetareförb. avd 2 ABF Västra Götaland Kommunal Väst Transportarbetareförb. avd 3 Bollebygds Arbetarekommun Livsmedelsarbetareförb. Region Väst Transportarbetareförb. avd 17 Borås Arbetarekommun LO-facket i Alingsås Transportarbetareförb. avd 25 Borås S-kvinnor LO-distriktet i Västsverige Ulricehamns Arbetarekommun Byggnads Väst LO-facken Borås/Bollebygd Varbergs Arbetarekommun Dyslexiförb. FMLS i Göteborg LO-facken Göteborg Verdandi Södra Västra Götaland Dyslexiförb. FMLS V:a Götalands länsavd. LO-facken Södra Sjuhärad Vänsterpartiet Älvsborgsdistriktet Falkenbergs Arbetarekommun Marks Arbetarekommun Älvsb. N Socialdemokratiska partidistrikt Fastighetsanst.förb. Region Väst Målareförbundet, avd 3 Väst Örby Svansjö soc.dem förening Fritsla soc.dem förening Målareförbundet, avd 4 Fritsla soc.dem. kvinnoklubb PRO Södra Älvsborg GAF Reumatikerdistriktet Älvsborg GS avd 6 Väst RSMH Västra Götaland Halmstad Arbetarekommun Sandhults norra soc.dem. förening Handelsanställdas förbund avd 2 SEKO Bring CityMail Enskild medlem (totalt 8st) Handelsanställdas förbund avd 3 SEKO Sjöfolk Andersson, Göran Handelsanställdas förbund avd 12 SEKO Väst Fingal, Kenet Handelsanställdas förbund avd 24 SKF Unionen Göteborg Frostholm, Helen Horreds Socialdemokratiska Förening SKF:s Verkstadsklubb Ivarsson Johnsson, Marita Hotell & Restaurangfacket, avd 1 S-kvinnor distrikt S:a Älvsborg Junhall, Karl-Gustav Hylte socialdemokratiska Arbetarekommun Socialdemokraterna i Göteborg Magnusson, Maj-Britt Hyresgästföreningen B.Ä.S.K Socialdemokraterna i Halland Rabe, Per Härryda Arbetarekommun Socialdemokraterna i Kungsbacka Wennerström, Bodil IF Metall Borås Socialdemokraterna i S:a Älvsborg IF Metall Göteborg Socialdemokraterna i Västsverige 1 Rätten att tillämpa omdömes- och behörighetssättning samt rätten att anordna studiemedelsberättigade kurser. 4

5 Styrdokument Stadgar, Måldokument för VSAF, Organisationsplan, Beslut- och delegationsordning, Verksamhetsplan och budget, Arbetsordning för styr- och policydokument, Arbetsmiljöpolicy, Personalpolicy, Övriga aktuella styr- och policydokument redovisas per enhet. Revisorer Ordinarie: Bengt Hackberg, Peter Johansson, samt Claes Svensson, godkänd revisor. Ersättare: Ulla Krok, Rolf Lindén. Valberedning Ordinarie: Krister Andersson, sammankallande, Phia Andersson, Ola Wittberg. Ersättare: Marie Lindqvist, Calle Sundstedt Styrelsen Ledamöter: Mikael Bogsjö, ordförande, Ingrid Andreae vice ordförande, Ann-Cathrine Carlström, Ingvar Karlsson, Pauli Kuitunen, Anette Pettersson, Ingemar Rönn. Ersättare:, Mikael Karlsson, Marie Söderhagen, Anders Korphed, Lena Andersson. Adjungerade: Bertil Carlsson, ekonom, Joakim Hjelm, skolchef/rektor, Magnus Linder, rektor, Personal- och studeranderepresentanter: Ann-Charlotte Hernborg, Hans Nyberg, Alexandra Antman, Richard Carlqvist, Celine Henriksson, Simon Glimmerveen. Arbetsutskottet Arbetsutskottet bestod av: Ingrid Andreae, Mikael Bogsjö, Pauli Kuitunen. Adjungerade tjänstemän var: Bertil Carlsson, Joakim Hjelm och Magnus Linder. Under kalenderåret 2014 genomfördes sex protokollförda styrelsemöten varav föregående styrelse svarar för det första. Följande frågor behandlades: - Förberedelser av årsmöte - Mötesplan för 2014/15 - Konstituering, val av vice ordförande, firmatecknare och tillsättande av arbetsutskott - Besluts- och delegationsordning - Genomgång av styr och policydokument - Verksamhets- och budgetdirektiv för Nominering till Föreningen Arbetarrörelsens Folkhögskolor (FAF) - Uppdatering av Studeranderättslig standard - Utvärdering av läsåret 2013/14, långa kurserna - Halvårskonferens - Medlemsärenden - Budget och verksamhetsplan för verksamheterna - Samordning med ABF - Förberedelser inför RIO-kongressen 5

6 Personal Antalet heltidstjänster var 51, motsvarande siffra för 2013 var 51. Den samlade sjukfrånvaron 2014 var 6,43 procent, motsvarande siffra 2013 var 7,62 procent. Verkställande ledning Styrelsen delegerade det samlade ansvaret för verksamheten till skolchef. För att upprätthålla myndighetsansvaret har styrelsen tilldelat en rektor per skola. Skolchef tillika rektor på Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen var Joakim Hjelm, rektor för AFiG var Magnus Linder. Styr och driftsråd. För löpande styrning av verksamheten, samordnas ledningsfunktionerna i ett styr- och driftsråd. Utöver rektorerna ingår följande personer och funktioner: Bertil Carlsson, ekonom, Aino Lassila, servicechef, Annette Malmberg, administrativ chef, Saied Roshan, studierektor för allmän kurs, Bengt Sahlberg, föreståndare för Centrum För Välfärd (CFV). Arbetsledningen för fackliga och politiska kurser utövas av skolchef. Lärare och elevassistenter Claes Bergstrand, Theodor Bjursell, Björn Elgquist, Kenet Fingal, Carl-Gunnar Haglund, Lisbeth Hansson, Kristina Hedmark, Ann-Charlotte Hernborg, Tobias Holmberg, Ylva Hultén, Ingvar Karlsson, Matilda Liljedahl, Natalia Merino Torres, Eva Moberg, Ingrid Mänd, Bo Nilsson, Petra Nilsson, Hans Nyberg, Lina Renholm Nyby, Rodi Rahimi, Maj-Helén Rönngård, Bengt Sahlberg, Ola Spek, samt Karin Johansson och Emma Stanisic. Utöver ovanstående tillkommer timlärare och certifierade handledare 2. Bibliotekarie och kurator Lisbeth Hansson och Margaretha Gobert. Administration Camilla Dahlin, Annette Malmberg, Maria Meritz Dimander, Pernilla Karlsson, Gun-Marie Nilsson, Eva Olausson och Annicka Andersson Öhrn. Städ och vaktmästeri Arash Afagi, Lars Andervang, Ing-Brith Gadh, Ishak Hermiz, Elinor Jendelin, Linus Johansson, Bengt Larsson, Azar Mohammadiyeh, Mika Moilanen, Tommy Molin och Kristina Ruuska, Kök Frida Axelsson, Anita Bengtsson, Ulrika Bernhardsson, Carina Bülow, Petra Eriksson, Sonia Eriksson, Aino Lassila, Anna-Lena Zachrisson. Administrationens arbete. Det är viktigt att säkerhetsställa att service och nödvändiga sysslor som reception, fakturering, boknings-, löne- och deltagaradministrationsprogram fungerar, även om någon är frånvarande. Därför finns backup av minst två personer som är kunniga inom varje område. Vi har sammankopplat AFiGs och Viskadalens växel. Detta innebär att informationsflödet blir lättare då all personal med dator snabbt kan se vilka som är på plats eller är frånvarande. Man kan också, bland annat, följa upp missade samtal. Under året har vi även fått tillgång till varandras deltagaradministrationsprogram samt bokningsprogram vilket gör det möjligt att arbeta i, och hämta information, oavsett vilken enhet man befinner sig på. Då vi endast har en administratör på plats i Göteborg möjliggör detta att personer som ringer ändå kan få hjälp. Detta möjliggör också att administrationen i Göteborg kan få arbetsro när det behövs. 2 Utöver egen anställd personal, tillkommer, av VSAF godkända (certifierade), undervisande handledare från medlemsorganisationerna samt timanställda lärare. Arbetsinsatsen motsvarade 9,6 heltidstjänst i undervisning. 6

7 Verksamhetsplan för VSAF 2014 Mål Stärka VSAFs roll inom arbetarrörelsen i Västsverige Utveckla studiesamarbetet med arbetarrörelsen i Västsverige. Utfall VSAFs roll har stärkts genom deltagande i utvecklingen av arbetarrörelsens regionala nivå. Aktivt arbete för att systematisera arbetarrörelsens studiearbete. Verkat för att lyfta den regionala studie-verksamheten. Förbättrat det regionala bidragssystemet för rörelseknuten studieverksamhet. Vi har verkat för att stärka och utveckla studiearbetet med de socialdemokratiska distrikten i Västsverige. Vi har även arbetat för att skapa en samordning av facklig/politiskakurser med ABF. Utveckla och stärka Föreningen Arbetarrörelsens folkhögskolor (FAF). VSAF har varit drivande i utvecklingen av FAF. Nu består föreningen av 17 folkhögskolor. VSAF bidrar med att öka den rörelseknutna verksamheten inom arbetarrörelsens folkhögskolor. Genomföra högkvalitativa kurser som syftar till att ge vuxna ur arbetarklassen en andra chans till utbildning. Fördela statsanslaget lika mellan uppdragen: att minska utbildningsklyftan samt rörelse- och demokratiutveckling. Översyn och uppföljning av policydokumenten. Prioritera personalfortbildning i enlighet med kvalitetspolicyn. Erbjuda administrativt stöd till medlemsföreningarnas studieverksamhet. Utöka antalet samverkanskurser hos AFiG och Viskadalens fhsk som är förlagda till kursgården. Vid Järntorget bedrivs kurser som syftar till gymnasie-behörighet och i Seglora genomförs yrkesinriktade långa kurser som fritidsledareoch behandlingspedagogutbildning. Kurserna håller hög kvalité, antalet godkända gymnasie-behörigheter respektive antalet som får arbete är mycket höga. Utbildningsklyftan tog 54 procent av statsbidragen och rörelseuppdraget 46 procent. Planerade distanskurser blev inställda och ersattes med en temporär utvidgning av allmänkurs. Den studeranderättsliga standarden reviderades och en översyn av kvalitetspolicyn påbörjades. Individuella kompetensutvecklingsplaner har upprättats i samband med utvecklingssamtalen. Utgångspunkten för alla kompetensutveckling utgår från skolans kvalitetskriterier. Arbetet påbörjat, men i blygsam omfattning. Antal samverkansveckor var 4463 deltagarveckor (dv). Motsvarande siffror för 2013 var 6952 dv. Utveckla och systematisera marknadsföring och rekrytering till skolornas kurser. Upprätta en marknadsföringsplan. Genomföra namnbyte, enheternas namn blir: Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen samt Viskadalens kursgård. VSAF kvarstår som juridiskt organisationsnamn. Ingen sammanhållen plan är upprättad men respektive kursområde har ett tänk. Genomfört Lansera en ny grafisk profil för verksamheterna. Genomfört Tillsammans med FAF verka för gemensam lärarfortbildning. Utforma en pedagogisk IT-plattform för hela skolverksamheten. FAF genomför och planerar numera för regelbundna lärarfortbildningar. Skolorna har påbörjat arbetet med att införa Ping-Pong som pedagogisk IT-plattform 7

8 2. Verksamhetsberättelse för Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg Styr- och policydokument: Måldokument, Verksamhetsplan och budget, Policy för förstärkningsbidrag, Studeranderättslig policy, Kvalitetspolicy, Lokaler och studiehem vid Järntorget Lokalerna delas mellan AFiG och Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen. Dessutom tillkommer studiehemmet där medlemsorganisationer eller annan närstående organisation bedriver bildnings- och mötesverksamhet. Bland annat har GAF 3 och ABF Göteborgs programenhet genomfört en lång rad studiecirklar. Dessutom har Runö folkhögskola bedrivit LO-kurser vid studiehemmet. Under året började vi att gå över till en, ett- till ett-lösning med ipad. Alla deltagare och lärare har idag en ipad att bygga undervisningen kring. Lärarna har med detta också gått över till Mac-datorer. Vi installerade även Apple TV i alla salar. Alla pedagoger på Järntorget har fått fortbildning i Mac-användning motsvarande 30 timmar, samt fortbildning i digitalverktyget Ping-Pong. Bibliotek Biblioteket delas mellan AFiG och Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen. Det bevakar, tillhandahåller och sprider information om nya medier och tjänster som är användbara för lärare och studerande. Alla nya deltagare och grupper introduceras till skolans resurser, böcker, tidskrifter och databaser. Deltagarna instrueras även i hur skolans bibliotekskatalog, Bibblan, används. Under läsåret erbjuder biblioteket handledning i informationssökning och källkritik, gruppvis och/eller individuellt. Biblioteket servar även kortkurser med litteratur och information. Under året anordnades Kura gryning och Världsbokdagen med gästföreläsare som författarna Kajsa Ekis Ekman och Arkan Assad. Vid dessa tillfällen har även Deltagare och lärare läst egna och andras texter för hela skolan. Dessa dagar har varit mycket lyckade. Kurser som motverkar utbildningsklyftan Allmän kurs AFiG har genomfört allmänna kurser på skolan vid Järntorget som vänder sig till de som vill läsa in grundläggande behörighet samt skaffa sig medborgerlig bildning grundad på arbetarrörelsens värderingar. Sedan förra året är alla kurser nu anpassade till GY11. De allmänna kurserna bedrevs tematiskt utifrån den plan och de lokala mål, som deltagare och lärare gemensamt arbetade fram. Kurserna - Människan, Samhället och Världen, motsvarar samhällsvetenskaplig linje på ungdomsgymnasiet. Kurserna har en individuell anpassning av svenska, engelska och matematik, vad det gäller svårighetsgrad. Deltagarna i de allmänna kurserna kan studera på AFiG ett till tre år, beroende på studiebakgrund. Antalet studieomdömen var 73 procent av de som avslutade kursen och antalet behörighetsintyg var 95 procent. Studiemotiverande Folkhögskolekurs (SMF) Skolan har under 2014 erbjudit, i samarbete med Arbetsförmedlingen, en tretton veckor lång förberedande baskurs för arbetssökande över 18 år. Syftet är att öka deltagarnas utbildnings- och jobbmöjligheter. Kursen Studiemotiverande folkhögskolestudier (SMF) ger arbetslösa ungdomar en väg in i studier för dem som vill pröva på att börja studera. Efter avslutad kurs har deltagarna möjlighet att söka till den allmänna kursen på folkhögskolan och får då tillgodoräkna sig dessa studier. 3 Göteborgs Arbetares Folkhögskola, politisk kurs för fackligt aktiva i Göteborg. 8

9 De får också ett intyg efter avslutad kurs. Totalt deltog 155 personer på AFIGs SMF-kurser under Fyrtiofem procent av deltagarna på SMF-kurserna valde att studera vidare på allmänna kurser. Folkhälsoprojekt och kulturprojekt Under 2014 har skolan samarbetat med Västra Götalands Bildningsförbund (VGB) i två projekt inom områdena hälsa och kultur. Kulturprojektet har som sitt huvudsakliga mål att knyta samman folkhögskoledeltagare och kulturinstitutionerna runt om i Göteborg i syfte att stärka relationerna mellan folkbildningen och kulturen. Genom kulturprojekt anordnades utbildning med namnet kultur och lärande. Från Järntorget deltog sex pedagoger i fyra heldagar. Syftet med fortbildning var att kunna använda närmiljön i utbildningssyfte. Målet med hälsoprojektet är att höja hälsomedvetande bland deltagare och personal. Under hösten 2014 hade vi en fortbildningsdag med fokus på kollegiets trivsel och välmående på arbetsplatsen med fokus på kommunikation. En dag som vi hoppas skall följas upp under våren. Efter att alla på skolan (förutom undervisande lärare) hade möjlighet att delta i olika hälsoaktiviteter på frivillig basis under 80 minuter per vecka under våren, lyckades ämnet hälsa få en egen schemaposition med obligatorisk närvaro på 80 min/vecka från och med höstterminen Ämnet hälsa har organiserats på så vis att deltagarna får välja mellan sex till åtta olika moduler som de fullföljer under sex veckor tills nästa period då de får välja ny modul. Under läsåret blir det sammanlagt tid för fyra perioder. Modulerna utformas och leds av lärarna på skolan utifrån lust, intresse, och kompetens såsom teori, promenad, yoga och meditation, qi gong, fotboll, badminton, skridskor, dans, drama, simning och skapande verkstad. Fontänhuset Fontänens och AFiGs samarbete är till för Fontänens medlemmar som gärna vill prova på att studera. Samarbetet är till för dem som är osäkra på hur mycket de kan och behöver tydlig struktur i sina studier, långsammare tempo samt en lugn miljö och lite mer tid i undervisningen. Kravet på deltagarna är att de inte har pågående missbruk och att de har eller har haft kontakt med en psykiatrisk mottagning. Målet är att deltagarna skall prova på att studera. Att vi tillsammans ska bygga en bro så att deltagarna kan fortsätta sina studier på AFiG. Bland våra deltagare finns olika kunskapsnivåer och därför individualiserar vi studierna. Denna kurs genomförs i Fontänhuset på Andra Långgatan i Göteborg Framtidsspår Framtidsspår är ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan SDF Angered, Västra Götalandsregionen, Ljungskile Folkhögskola, Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg, Göteborgs Räddningsmission, Sankt Lukasföreningen i Göteborg och KFUM Göteborg. Idén är att ovanstående aktörer går samman för att under ett och samma tak stötta unga vuxna för att erhålla sin behörighet till högskola/universitet. Framtidsspår startade upp under hösten med cirka 15 deltagare och målsättningen är att var och en skall ha fått sin behörighet i slutet av vårterminen Deltagarna har försörjningsstöd under studietiden. De som behöver läsa två år skall ha fått sin behörighet i slutet av vårterminen Undervisningen sker i Göteborgs Räddningsmissions lokaler på Andra Långgatan. Kvalitetsarbetet En väsentlig del av utvecklingen av kvalitén är den process som bedrivs i respektive kurs med de veckovisa klassråden som följer och utvärderar lärandet. I respektive kurs finns uttalade mål för gruppen såväl som för varje deltagare sammanställda i det vi kallar Lokala mål. Allt som rör skolans långa heltidskurser finns reglerat i Kursramarna som arbetas fram och beslutas av Kursrådet. Frågan om kvalitetsutveckling är ett inslag på lärararbetslagens träffar såväl som lärarrådets månadsvisa träffar. Särskilda aktiviteter genomförs inför starten av läsåret samt under läsårets gång där samtliga lärare är involverade för att peka ut färdriktning i verksamheten och för kontroll av att planen följs. Vid behov revideras planerna. Utvärdering av verksamheten i de långa kurserna är en process som pågår under hela studietiden, i respektive kurs, genom enskilda och gruppvisa samtal. Lärararbetslagen genomför under läsåret några utvecklingssamtal med deltagarna som ett inslag i uppföljnings- och 9

10 utvärderingsarbetet. Deltagarna och lärarna medverkade i Runös nätbaserade deltagarutvärdering under vårterminen. En kvalitetspolicy har arbetats fram. Studerandeinflytande Den viktigaste arenan för studerandeinflytande är klassmötet. Varje vecka träffas klassen på timmar till förfogande (TTF) för att gå igenom situationen på skolan och i klassen. De studerande har haft en adjungerad i föreningsstyrelsen. Kursrådet har sammanträtt vid sju tillfällen och har bland annat behandlat kursramar och tillsatt kommittéer samt beslutat över det ekonomiska anslaget. I respektive heltidskurs har deltagarna utsett skyddsombud som i skolans försorg fått nödvändig utbildning för uppdraget. Dessa skyddsombud har deltagit i skyddsronderna. Kurser som uppfyller rörelseuppdraget. Under 2014 har arbete bedrivits för att styra skolan mot vår profil. Vi har uppnått 37 procent i direkt samverkan med våra medlemsorganisationer. För utveckling och profilering fick AFiG kronor under året från Folkbildningsrådet. I arbetet med att nå målet med ökad samverkan deltar representanter för skolan i medlemsorganisationernas studieträffar och i möten med dessa organisationers handledare. Vi har under året framförallt arbetat med att stärka samarbetet med ABF och arbete med distansformen. Vi var även med under Almedalsveckan där vi hade ett seminarium på LOs hemmascen vid Hamnplan 5. Förutom de korta samverkanskurserna, har AFiG under 2014 genomfört åtta längre distanskurser i samverkan med medlemsorganisationer som Ung i Politiken och valledarutbildning regiongruppledarutbildning tillsammans men S i väst, facklig/politisk motor tillsammans med HRF samt ledarskapskurs tillsammans med Volvo och SKF:s verkstadsklubbar. Dessutom har vi genomfört allmänfacklig ledarutbildning och facklig vidareutbildning. De flesta i nära samverkan med våra medlemsorganisationer. Vi arbetar medvetet på att bygga upp kompetens och administrativa stödsystem för att öka kvalitén inom detta område. En distanskurs som vi även har ett särskilt rekryteringsansvar för är Wigforssakademin som vi genomfört med tidskriften Tiden, Socialdemokratiska studentförbundet, och ABF. Kursen ger orientering i centrala teorier inom sociologi, statsvetenskap, ekonomi, filosofi och historia, samt hur man utifrån dessa kan förstå arbetarrörelsens idéutveckling och dagens politiska utmaningar. Kursen vände sig till de som har hjärtat till vänster och är studenter vid högskola eller universitet, fackligt aktiva, förtroendevalda eller bara allmänpolitiskt intresserade. På ett övergripande plan syftade Wigforssakademin till att skapa en djupare förståelse för hur man arbetar politiskt för ett mer jämlikt och demokratiskt samhälle. Wigforssakademin var uppdelad i tre block som alla inkluderade en helgkonferens. Tyvärr har ett antal planerade distanskurser blivit inställda eller har haft för få deltagare och därför uppfylldes inte planerad omfattning. Kvalitetsarbetet För distanskurserna förs en kontinuerlig uppföljning tillsammans med samverkande organisation. Det genomförs även en utvärdering efter kursens slut. Vanligtvis genom en enkät. För de korta samverkanskurserna saknar vi fortfarande en bra systematik. Arbetet med detta har påbörjats. Alla korta kurser utvärderas och utvecklas dock, men en gemensam sammanställning för VSAF saknas. Samverkanslagen har regelbundna möten med flertalet samverkansorganisationer som behandlar kursutvärderingar och framtida förändringar av kurser. Kursstatistik Kurser med statsanslag Statsanslaget till skolan var 4768 dv i allmänt anslag. AFiG har rapporterat verksamheter motsvarande 100,1 procent av det allmänna anslaget. Långa kurser genomfördes med 4455 dv. Korta kurser med 10

11 117 dv. De allmänna kurserna genomfördes med 2598 dv och de särskilda kurserna med 1857 dv. Antalet deltagare på de långa kurserna var 427, varav 174 kvinnor. De allmänna kurserna utgjorde 54 procent av statsanslaget. Deltagare på samverkanskurser var 484, varav 194 kvinnor. Äldsta deltagaren var 81 år och yngsta deltagaren 16 år. Antal deltagare på de allmänna kurserna var 164, varav 83 kvinnor. Antalet deltagare på de särskilda kurserna var 263, varav 91 kvinnor. Antalet deltagare med utländsk bakgrund på de långa kurserna var 57, varav 23 var kvinnor dv av de långa kurserna var på distans. Antalet deltagare på distanskurserna var det 186 deltagare varav 70 kvinnor. Den Öppna Folkbildningen genomfördes med 200 dv och det var 806 deltagare varav 395 kvinnor. Lärartätheten per tusen deltagarveckor var 2,0 årstjänster, utan de extraresurser som vi har i förstärkningsbidrag och språkschablon. Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) SMF-kurserna genomfördes med totalt 1680 dv. Av 155 deltagare var 62 kvinnor. Antalet deltagare med utländsk bakgrund var av dessa var kvinnor. AFiG ansökte och fick extra platser för de personer som gick direkt från SMF till folkhögskolestudier. Skolan genomförde 1128 dv av dessa med totalt 60 deltagare, varav 21 var kvinnor. Förstärkningsresurser På långa kurser har vi haft deltagare med olika funktionsnedsättningar som neuropsykiatrisk, dyslexi, psykisk- och medicinsk funktionsnedsättning. Under vårterminen hade vi totalt 68 deltagare varav 24 kvinnor och under höstterminen var det totalt 85 deltagare varav 38 kvinnor med någon form av funktionsnedsättning. Utöver funktionsnedsättningen ovan var det ytterligare 28 deltagare som var invandrare med problem med svenska språket. Under 2014 har vi sökt bidrag för förstärkta lärarresurser på totalt kronor vilket motsvarar 2,5 lärartjänster. Deltagarna har även haft tillgång till kurator som delfinansierats med bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Skolan har sökt bidrag till en 0,15 procent kuratorstjänst på totalt kronor. Vi har även sökt särskilt utbildningsstöd på kronor som motsvarar 0,5 tjänst. Uppföljning av verksamhetsplanen för AFiG 2014 Mål Utfall Kurser med statsanslag. Allmän kurs 1840 dv. Rörelseprofilerade kurser 2000 dv. Varav samtliga på distans. Genomföra minst 4768 dv. Utveckla och genomföra rörelseknutna distansutbildningar. Utöka den rörelseprofilerade verksamheten. Genomföra pedagogisk handledarutbildning för arbetarrörelsen dv. 1653dv varav 133 dv på distans och 318dv korta kurser dv. Följande kurser genomfördes: Wigforssakademin, Partilinjen, Framtidspartiet, Valledarutbildning, Aktivt inflytande, Lagbasutbildning och Allmänfacklig förtroendemannautbildning var omfattningen 1653dv 2013 var motsvarande antal 2013dv. Den rörelseprofilerade verksamheten har minskat i omfattning Handledarutbildning har genomförts i samarbete med LO och ABF. Uppdrag/projekt Utöka tillfälliga statsanslag med 2600 dv. Genomföra Studiemotiverande folkhögskolekurser(smf). SMF 1680dv. Extra platser 1128 dv. Sammanlagt 2808dv Vi genomförde fem kurser med totalt 155 deltagare, varav 45 procent av dem valde att läsa vidare och avsluta sin gymnasieutbildning. 11

12 Genomföra arbetsmarknadsprojekt på uppdrag av AF. Genomföra/härbärgera fackligpolitiska kurser för Runö, GAF och ABF. Under hösten rivstartade AFiG verksamhet inom SMF. Fyrtio personer deltog under 2013 på totalt två tolvveckors kurser. Detta har genomförts. Skolan är de flesta kvällar full av verksamhet från framför allt ABF. En kurslokal används till samverkanskurser och uthyrning till rörelsen. Inre arbete Utveckla kvalitetsarbetet för samverkanskurserna. Utveckla IT-användningen med folkbildningsnätet som plattform. Utveckla den pedagogiska kvalitén för distansutbildning. Sträva efter att uppnå certifiering för miljö- och fairtrade för verksamheten vid Järntorget. Uppföljning av policydokument Anpassa lokaler efter fastställda mål Arbetet är inte tillräckligt systematiserat och genomarbetat. Vi har påbörjat ett stort omställningsarbete att gå över till 1:1, alla deltagare ska använda sig av ipad, lärarna går över till Mac och vi ska byta pedagogisk plattform för arbetet med deltagarna. Vi har omorganiserat hela arbetslaget för samverkan och specialiserat två lärare för distanskurser. Vi fortbildar både i folkbildningspedagogik och distanspedagogik med högskoleutbildningar för berörda lärare. Arbetet pågår tillsammans med skolans kafékommitté. Vi har nu gått över nästan helt till ekologiskt och rättvisemärkt. Vi har också infört sopsortering för hela skolan på Järntorget. Den studeranderättsliga policyn har reviderats. Vi har förbättrat lärarnas arbetsplaster, men det är fortfarande inte helt bra. Vi har öppnat ett nytt klassrum genom att stänga datasalen och ersätta den med bärbara datorer. Strategiskt arbete Utveckla en ny allmän kurs. Verka för att utöka statsanslaget för allmänkurs genom ytterligare tilldelning från Folkbildningsrådet. Värna och utveckla samarbetet med SSU och Socialdemokratiska studentförbundet. Delta i LOs kunskapssystem. Delta i Almedalsveckan tillsammans med andra arbetarrörelseskolor. Systematisera och utveckla samverkan med ABF-distrikten i Västra Götaland. De nya kurserna är nu på plats. Vi har en samhällsvetenskaplig inriktning och har anpassat kurserna till den nya gymnasieskolan och nya behörighetssystemet för högskolestudier. Vi fick under året 1300 dv i extraanslag. Vi kunde med detta utöka med en ny allmän kurs för arbetslösa ungdomar. Ett samarbete med SSU har under året inneburit att de varit på skolan med ett flertal kurser. Vi arbetar tillsammans med S-studenterna i Wigforssakademin. Arbetas med genom Föreningen Arbetarrörelsens Folkhögskolor. Vi deltog med samverkanslärarlaget på Almedalsveckan och genomförde seminarier under veckan. Vi har under året utvecklat samarbetet med ABF Göteborg, där de tar hand om den lokala fackliga verksamheten och VSAF den regionala. Vi fortsätter att vara studiehem hör GAF och studiecirklar på kvällstid. Samarbetet med ABF-VG har hittat gemensamma former I en överenskommelse mellan respektive organisationers AU/VU. 12

13 Risk och väsentlighetsanalys för AFiG Verksamhet Väsentlighet 5 Risker Sannolikhet Allmänkurs Utveckla demokratin Största risken för denna punkt är idag de ökande kraven för högskolebehörighet. Detta minskar möjligheten till den allmänna medborgerliga bildning som är folkhögskolan och inte minst arbetarrörelsens folkhögskolors ledstjärna. Hög sannolikhet om vi fångas in av deltagarnas krav/önskan till behörigheter. Vi måste aktivt arbeta för demokratifrågorna om den demokratiska bildningen skall få genomslagskraft. Det visar sig tydligt nu när vi arbetat in GY11 i allmän kurs. Engagera människor i samhällsutvecklingen. Samma som ovan. Det allmänt högre trycket på individerna att endast arbeta med det som är till nytta, gör det svårare att engagera deltagare i det som inte leder till kortsiktig egennytta. Mindre sannolikt, vi har engagerade deltagare på skolan, men om deras kraft skall användas till att nå formella mål minskar tid för samhällsengagemang. Utjämna utbildningsklyftor, höja bildningsnivån. Risken är bildningsnivån. Vi har inte längre samma tid med bildning. Den instrumentella utbildningen riskerar att ta överhanden. Vad det gäller att minska utbildningsklyftan ser vi mindre risker. Vi rekryterar rätt grupp. En faktor är att studiefinansieringssystemet inte hänger med gymnasieskolans förändring. Ökande krav i engelska gör det svårt för våra deltagare med invandrarbakrund att klara sina gymnasiestudier inom den tid som studiemedlet ger (tre år). Stor sannolikhet. Det kräver ett medvetet arbete för att inte bli verklighet. Hela studiefinansieringsfrågan måste lösas för deltagare som inte har svenska som modersmål. Öka delaktigheten i kulturlivet. Se första punkten. Detta är en fråga vi medvetet arbetar med och därmed ser vi en mindre risk. Samverkanskurser Utveckla demokratin Inga risker då kursverksamheten i sig är att reellt utveckla demokratin Obefintlig om inte kurserna blir inställda på grund av svagt rekryteringsarbete Engagera människor i samhällsutvecklingen Se ovan Se ovan Utjämna utbildningsklyftor Se ovan Se ovan Öka delaktigheten i kulturlivet. Bristande engagemang hos lärarna och dålig samverkan med ABF Liten risk då kulturintresset hos lärarna är högt och samarbetet med ABF utvecklas 4 Vilka hot eller risker finns i verksamheten gentemot statens syften med folkbildningen? Hur betydande riskerna är, hur sannolikt det är att de existerar eller kommer att inträffa? 5 Statens stöd till folkbildningen skall ha till syfte att: 1.stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, 2.bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen, 3.bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, 4.bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. 13

14

15

16 4. Verksamhetsberättelse för Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen Styr- och policydokument: Måldokument, Verksamhetsplan och budget, Policy för förstärkningsbidrag, Studeranderättslig policy, Kvalitetspolicy, Lokaler och bibliotek. Se verksamhetsberättelse för AFiG. Kurser som motverkar utbildningsklyftan Allmän kurs Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalens allmänna kurser har genomförts vid Järntorgets studiehem och vände sig till de som vill läsa in grundläggande behörighet samt skaffa sig medborgerlig bildning grundad på arbetarrörelsens värderingar. Allmänna kurser har under året omarbetats från grunden och anpassats efter GY11. En bärande idé i den allmänna kursen är det "aktiva medborgarskapet", det vill säga att bli en aktiv samhällsmedborgare. Profilämnena demokrati, samhällskunskap och hållbar utveckling ger kursen dess karaktär och de upptar den största delen av veckans schemalagda tid. Ämnena integreras efter behov och pedagogiska överväganden. Profilämnet demokrati löper som en röd tråd genom hela kursen. Deltagarna arbetar ibland tillsammans och ibland individuellt. De ges möjlighet att själva välja hur de vill fördjupa sig inom olika kursavsnitt. Kursen har en individuell anpassning både beträffande innehåll och svårighetsgrad. Kursen är ett till tre år, beroende på studiebakgrund. Antalet studieomdömen var 66 procent av de som avslutade kursen och antalet behörighetsintyg var 80 procent. Fritidsledarutbildningen Utbildningen genomförs vid Viskadalens kursgård och är en eftergymnasial utbildning för de som yrkesmässigt vill arbeta med pedagogiskt fritidsledararbete. Utbildningen syftar till att möta framtidens krav på modernt ledarskap inom kommuner, organisationer, föreningar och företag. Stor vikt har lagts vid utbildningens profilkurser: Områdesarbete, skaparlust och utepedagogik/ friluftsliv. Lärare och studerande har ett gemensamt ansvar för utbildningen. Tillsammans är alla studerande delaktiga i studieupplägget och arbetsformerna. De teoretiska studierna integreras med praktik i olika former och den lilla gruppens arbete är den grundläggande arbetsformen. Under läsåret ingår även studieresor. Specifika mål med kursen: Att utveckla kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som fordras för att initiera, leda, analysera och utveckla verksamheter och processer inom yrkesområdet. Att skapa möjligheter för fortsatta kunskapsutveckling inom området. Att i utbildningen särskilt beakta de grupper och individer i samhället för vilka begreppet meningsfull fritid saknar verklig innebörd. Under året har utvecklingsarbetet med att ta fram en ny studieplan och genomföra den pågått. Fritidsledarutbildningen bygger idag på aktionslärande. Lärande i Arbete (LiA) har man haft under en sammanhängande period på fyra veckor i åk 1 och tre veckor i åk 2, därutöver en eller två dagar i veckan. Detta har medfört att praktiken integrerats i hela kursen. En dag i veckan arbetar klasserna i lärgrupper med de dilemman och frågor som uppstår under LiA och de mer teoretiska delarna av utbildningen. Andelen deltagare som avslutade fritidsledarutbildningen med fullständigt intyg var 81 procent. Andelen som har arbete eller fortsatt utbildning ett halvår efter avslutad utbildning var 89 procent. 16

17 Behandlingspedagogutbildningen Utbildningen genomförs vid Viskadalens kursgård och är en en eftergymnasial utbildning för de som yrkesmässigt vill arbeta med behandlingspedagogiskt arbete. Utbildningen syftar till att möta framtidens krav på välutbildad personal inom stat, kommuner, organisationer, föreningar och företag. Stor vikt har lagts vid utbildningens profilkurser: Behandlingsmetodisk praxis, utvecklande lärprocess och god aktörsberedskap. Lärare och studerande har ett gemensamt ansvar för utbildningen. De teoretiska studierna integreras med praktik i olika former och den lilla gruppens arbete är den grundläggande arbetsformen. Specifika mål med kursen: Att utveckla kunskaper, färdigheter och kompetens som fordras för att initiera, leda, analysera och utveckla verksamheter och processer inom yrkesområdet. Att skapa möjligheter för fortsatt kunskapsutveckling inom området. Att i utbildningen särskilt beakta de grupper och individer i samhället för vilka begreppet meningsfullt vardagsliv saknar verklig innebörd. Under året har stor vikt har lagts på att kursplanen ska vara ett levande dokument, samt att kursen utvecklas tillsammans med deltagarna. Behandlingspedagogutbildningen bygger idag på aktionslärande. LiA har man haft under en sammanhängande period på sex veckor i åk 1 och fyra veckor i åk 2, därutöver en eller två dagar i veckan. Detta har medfört att praktiken integrerats i hela kursen. En dag varannan vecka arbetar klasserna i lärgrupper med de dilemman och frågor som uppstår under LiA och de mer teoretiska delarna av utbildningen. Då kursen är ny finns inga behörighetsintyg eller omdömen. Andelen deltagare som avslutade behandlingspedagogutbildningen med fullständigt intyg var 95. Andelen som har arbete eller fortsatt utbildning ett halvår efter avslutad utbildning var 85 procent. Kvalitetsarbete Det mest centrala i kvalitetsarbetet utgår från klassrummet och det som händer där. Varannan vecka håller alla långa kurser ett klassmöte som är forumet för utvärdering och bearbetning av klassens arbete. Utvärderingar av de olika delmomenten i kurserna görs regelbundet och återkopplas till deltagarna på klassmötet. Vi har även fortsatt vara med i Runös kvalitetsenkät som ger oss indikationer på hur väl vi uppfyller Folkbildningsrådets avsikt med folkbildningen. Utvärderingarna i Runös enkät har varit svåra att få upp i en svarsfrekvens som gör att de är fullt ut användbara. Enkäten HT 2013 visar dock på ett par viktiga områden. För att förbättra kvalitén på deltagarnas egna mål och folkhögskolans mål ska samma pedagogiska upplägg arbetas in i alla kurser. Ett annat tydligt förbättringsområde för samhällsfrågorna är IT, där en satsning är planerad till läsåret 2014/2015. Enkäten genomfördes utifrån ett utbildnings- och kvalitetssyfte och resultatet kommer att återkopplas och analyseras i kurserna. Arbetet med uppdatering av den studeranderättsliga standarden pågår under hela tiden och deltagarna har här varit väldigt aktiva. Inte minst när det kommer till frågor om serviceavgiften. Studerandeinflytande Styrelsen har haft en studeranderepresentant. Studerandekåren var aktiv och upprätthöll en facklig samverkan med skolans ledning. Navet för studerandeinflytandet är klassmötet. Alla klasser har under året haft klassmöten en gång varannan vecka för att diskutera och fatta beslut som rör klassens arbete och undervisningen. Studerandeinflytandet är en del av skolan profil, men också en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet som vi måste fortsätta att utveckla. I respektive heltidskurs så har deltagarna utsett skyddsombud som i skolans försorg fått nödvändig utbildning för uppdraget. Dessa skyddsombud har deltagit i skyddsronderna och i skolans skyddskommitté. 17

18 Kurser som uppfyller rörelseuppdraget. Under 2014 har arbete bedrivits för att styra skolan mot vår profil. Vi har uppnått 53 procent i direkt samverkan med våra medlemsorganisationer. Arbetet med att profilera Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen som en folkhögskola med en medveten satsning på fackligt/politiskt arbete har fortgått. Vi har satsat på att ta kontakt med och besökt några organisationer för att informera om oss och vårt arbete. Profilbidraget har använts för att i nära samverkan med medlemsorganisationerna utveckla nya kurser och ny verksamhet. Framför allt har vi under året arbetat med att utveckla distanskurser, kurser som bedrivs på skolan och med mellanliggande arbete på hemmaplan. Vi arbetar med att stärka vår kompetens pedagogiskt och administrativt för att möta upp organisationernas önskemål om mer av flexibla lärformer. Vi har till 2014 infört lärplattformen Ping-Pong för alla våra distansutbildningar. Under 2014 har vi arbetat intensivt med kvalitetsutvecklingen. Vi har fortbildat lärare och utvecklat vår pedagogik i Ping-Pong. Vi har under året arbetat vidare med systemet för certifierade handledare. Organisationerna ser över och rapporterar in tänkbara handledare. Vi har genomfört handledarutbildningar och annan kompetensutveckling. De psykosociala kurserna har fortsatt att vara eftersökta. Vi har även arbetat med arbetsmiljö, arbetsmarknadsfrågor, ideologiska kurser med mera. Studiekonferensen och handledarträffen under hösten var återigen en succé. De många deltagarna visade tydligt att vi är på rätt väg när det gäller samarbetet med våra organisationer. Samarbetet med ABF har under året stärkts och vi har idag hittat samverkansformer för våra korta samverkanskurser. Vi har även stärkt systematiken i arbetet tillsammans med LO-Väst. Vi har idag, tillsammans med ABF varsin ständigt adjungerad ledamot i LO-Västs studiekommitté. Att skriva politiskt har under året haft ett högt söktryck och vi fick därför göra en extrakurs under hösten Under året har vi haft kontakt med LO och ABF på centralt plan samt övriga FAF-skolor. Vi har varit med på Almedalsveckan och genomfört ett seminarium tillsammans med Arenagruppen, FAF och Biskops-Arnö folkhögskola. Seminariet presenterade utredningen, En orättvis bildningspolitik. En utredning som vi var initiativtagare till Att skriva politiskt Kursen genomförs med Arenagruppen. Det är en kurs i att skriva politiskt för personer som är fackligt eller politiskt engagerade och som vill förbättra och utveckla sitt skrivande. Kursen är också till för de som är intresserade av bistånd och mänskliga rättigheter. Utbildningen ger insikt i hur man kan skriva texter på en hög professionell nivå. Kursen har genomförts via Ping-Pong och med tre seminarietillfällen samt mellanliggande arbete. Att skriva politiskt har genomförts under hela året. Den har kunnat genomföras både som hel- och halvfartskurs. Totalt har 59 personer deltagit varav 39 kvinnor. Kvalitetsarbetet För distanskurserna förs en kontinuerlig uppföljning tillsammans med samverkande organisation. Det genomförs även en utvärdering efter kursens slut. Vanligtvis genom en enkät. För de korta samverkanskurserna saknar vi fortfarande en bra systematik, arbetet med detta har påbörjats. Alla korta kurser utvärderas och utvecklas dock, men en gemensam sammanställning för VSAF saknas. Samverkanslagen har regelbundna möten med flertalet samverkansorganisationer som behandlar kursutvärderingar och framtida förändringar av kurser. Kursstatistik Kurser med statsanslag Statsanslaget till skolan var 7248 dv i allmänt anslag. Inom det allmänna anslaget genomfördes verksamhet för 7261 dv, vilket motsvarar 100,2 procent av statsanslaget. Antalet genomförda deltagarveckor på de långa kurserna var 5523 och antalet deltagarveckor på de korta kurserna var 18

19 1548. De allmänna kurserna utgjorde 20 procent av statsanslaget. 6 Distansutbildningarna omfattade 1469 dv. Öppen folkbildning genererade 190 dv, 1048 deltagare, varav 412 kvinnor. Antalet deltagare på de långa kurserna var 413, av dessa var 174 män och 239 kvinnor. Antalet deltagare på samverkanskurser var 3822 och av dessa var 2100 män och 1722 kvinnor. Antalet deltagare på de allmänna kurserna var 106 varav 58 kvinnor. Antalet deltagare på särskilda kurser var 307 varav 181 kvinnor. Äldsta deltagaren 90 år (född 1924), yngsta deltagaren 16 år (född 1998). Antalet deltagare med utländsk bakgrund på de långa kurserna var 51 stycken, varav 13 kvinnor. Sammantaget har 5252 personer deltagit i folkbildningsverksamhet vid Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen. Lärartätheten var 1,8 per tusen deltagarveckor, exklusive de extra resurser som språkschablon och förstärkningsbidraget bidrog med. Uppdragsutbildningar Bättre arbetsmiljö, 3 kurser (75 dv). Förstärkningsresurser På långa kurser har vi haft deltagare med olika funktionsnedsättningar som: Rörelsehinder, synskada, hjärnskada i vuxen ålder, neuropsykiatrisk, dyslexi, psykisk- och medicinsk funktionsnedsättning. Under vårterminen hade vi totalt 46 deltagare varav 23 kvinnor och under höstterminen var det totalt 54 deltagare varav 24 kvinnor med någon form av funktionsnedsättning. Utöver funktionsnedsättningen ovan var det ytterligare 27 deltagare som var invandrare med problem med svenska språket. På korta kurser har vi haft deltagare med olika funktionsnedsättningar som exempelvis, rörelsehinder, hörselskada och psykisk funktionsnedsättning. Under vårterminen hade vi totalt 41 deltagare varav 31 kvinnor. Under höstterminen hade vi totalt 55 deltagare med funktionsnedsättning, varav 35 kvinnor. Under 2014 har vi sökt bidrag för förstärkta lärarresurser på totalt kronor vilket motsvarar 1,8 lärartjänster. Deltagarna har även haft tillgång till kurator som delfinansierats med bidrag från SPSM. Skolan har sökt bidrag till en deltids kuratorstjänst på totalt kronor. Vi har även sökt särskilt utbildningsstöd under vårterminen på kronor som motsvarar 0,5 tjänst, för hösten söktes även detta stöd på kronor som motsvarar 1,0 tjänst. Uppföljning av verksamhetsplanen för Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen Mål Kurser med statsanslag Utfall Genomföra minst 7248 dv. Allmän kurs 1200 dv. Fritidsledarutbildningen 1400 dv. Behandlingspedagogkursen 1400 dv. Rörelseprofilerade kurser 5000dv, varav 3000 dv på distans samt 2000 korta dv dv. 816 dv dv dv, varav 1469 dv på distans och 1548 dv korta kurser. Mål Utveckla och kvalitetssäkra certifieringssystemet med godkända kortkurshandledare. Utfall Organisationerna informeras om de regler som gäller för att bli certifierad. Handledarna följs upp och har kontakt med lärarna inför varje kurs. En inventering pågår för att klargöra fortbildningsbehov. 6 Behörighetsgivande kurser måste omfatta minst 15 procent av statsanslaget. 19

20 Genomföra pedagogisk handledarutbildning för arbetarrörelsen. Handledarutbildningen genomförs tillsammans med LO och ABF. Uppdrag/projekt Genomföra arbetsmiljöutbildningar, motsvarande 200 dv Genomföra arbetsmiljöutbildningar. Tillsammans med LO-distriktet utveckla arbetet med LO-Ungern. Delta i ett europeiskt projekt om psykosocialt arbete i LO-distriktets regi. Omfattningen av arbetsmiljöutbildningar på uppdrag blev 75dv. Kurser i arbetsmiljöarbete har genomförts för flera organisationer. Arbetet har inte utvecklats. LO-distriktet har valt att prioritera Serbien i sitt internationella arbete. Vi har deltagit i projektet Inre arbete Utveckla kvalitetsarbetet för samverkanskurserna. Utveckla IT-användningen med folkbildningsnätet som plattform. Utveckla den pedagogiska kvalitén för distansutbildning. Arbetet är inte tillräckligt systematiserat och genomarbetat. Vi har under året försökt att gå över till digitala kompendier i stället för upptryckta. First Class har försökt arbetats in bland våra långkursdeltagare med mindre gott resultat. Vi har utrett och kommer att fortsätta utreda IT-frågan för att till 2015 kunna ta ett helhetsgrepp. Ansvariga samverkanslärare har deltagit i fortbildning av distanspedagogik. Två lärare har till våren 2014 blivit antagna till distanspedagogikutbildning vid Göteborgs Universitet. En digital pedagogisk plattform, Ping-Pong, har inhandlats och fortbildning av berörd personal har genomförts. Strategiskt arbete Utveckla en ny allmän kurs. Utveckla en referensgrupp för CFV. Värna och utveckla samarbetet med SSU och Socialdemokratiska studentförbundet. Delta i LOs kunskapssystem. Delta i Almedalsveckan tillsammans med andra arbetarrörelseskolor. Systematisera och utveckla samverkan med ABF-distrikten i Västra Götaland. De nya kurserna är nu på plats. Vi har en samhällsvetenskaplig inriktning och har anpassat kurserna till den nya gymnasieskolan och nya behörighetssystemet för högskolestudier. Arbetet har påbörjats och preciserats. Vi har framförallt inriktat oss på att stärka behandlingspedagogutbildningens kontaktnät. Ett samarbete med SSU har under året inneburit att de varit på skolan med ett flertal kurser. SSU har även varit på skolan och haft klassrumspresentationer i alla klasser. Vi arbetar tillsammans med S- studenterna i Wigforssakademin. Arbetas med genom FAF. Vi deltog med samverkanslärarlaget på Almedalsveckan och genomförde seminarier under veckan. Frågan behandlas av förtroendevalda inom VSAF och ABF. 20

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner En översikt och problematisering av vuxen- och vidareutbildningens situation i Sverige Ove Jobring Ingemar Svensson 1.7.2009, GÖTEBORGS UNIVERSITET,

Läs mer

Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012. Kvalitetsredovisning

Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012. Kvalitetsredovisning LBS HELSINGBORG Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012 Kvalitetsredovisning INNEHÅLL KREATIVITET, ENTUSIASM ENGAGEMANG & HÅRT ARBETE För vi har tagit studenten! Detta läsår

Läs mer

Hållands Folkhögskola

Hållands Folkhögskola Hållands Folkhögskola Årsredovisning 2013 Den blå färgen i årsredovisningen symboliserar vatten, fjäll och himmel viktiga närheter i Hållands Folkhögskolas arbete. Hållands Folkhögskola Org. nr: 893202-2661

Läs mer

ur Folkbildningsföreningens & Malmös perspektiv

ur Folkbildningsföreningens & Malmös perspektiv ur Folkbildningsföreningens & Malmös perspektiv Rektorerna har ordet S 4 Om samarbetet i spår S 6 Stödstruktur nr 1: administrationen S 8 Stödstruktur nr 2: IT-teknik S 10 Spår 1: Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2014

LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2014 LOs Kunskapssystem Kurskatalog 2014 Innehåll LOs Kunskapssystem 2014... 4 Praktisk information... 5 Ideologi, ledarskap och organisation...10 Insikter...10 Ledarskap och organisation Omvärldsbevakning...12

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

Studerande - Den som är antagen till en lång kurs (15 dagar eller längre).

Studerande - Den som är antagen till en lång kurs (15 dagar eller längre). Välkommen En folkhögskola med plats för dig Välkommen till Åredalens Folkhögskola just du! Vi tror på respekt och förståelse för alla människor och för vår omvärld. Vi tror också att alla mår som bäst

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

Åsö Vuxengymnasium Södermalm

Åsö Vuxengymnasium Södermalm Åsö Vuxengymnasium Södermalm ÅSÖ VUXENGYMNASIUM Blekingegatan 55, Box 17804 118 94 Stockholm, Tel 08-702 74 00 Fax 08-702 74 20, www.asovux.se Rektor Britt-Marie Johansson Tel 702 74 88, E-post britt-marie.johansson@utbildning.stockholm.se

Läs mer

Studeranderättslig standard. för Stadsmissionens folkhögskola

Studeranderättslig standard. för Stadsmissionens folkhögskola Studeranderättslig standard för Stadsmissionens folkhögskola 2011 1 Innehållsförteckning 1. Information innan den studerande är antagen 1.1 Mål med kursen 1.2 Huvudmannens profil 1.3 Statens syfte 1.4

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Beskrivning av läsårets systematiska kvalitetsarbete... 2 1.2 Fryshusets vision... 2 1.3 Fryshusets värdegrund...

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Kvalitetsredovisning/verksamhetsberättelse för Upplands- Brogymnasiet 2008

Kvalitetsredovisning/verksamhetsberättelse för Upplands- Brogymnasiet 2008 2009-10-2611:24:45 Kvalitetsredovisning/verksamhetsberättelse för Upplands- Brogymnasiet 2008 Innehållsförteckning Organisation... 2 Kvalitetsarbetet... 3 Kvalitetsområden... 3 1. Förutsättningar...3 Elever...3

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Göteborgs kommun 404 82 Göteborg 009-09-17 1 (21) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Skolinspektionens bedömning och krav på åtgärder Vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden #{enhet}# Innehållsförteckning 1 Ordförandens inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 4 3 Nämndens uppdrag... 5 4 Analys utifrån nämndens

Läs mer

Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola

Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola Sida 1(23) Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Agnesbergs folkhögskola, Nordens första folkhögskola, som grundats och drivs av och med romer startade som en försöksverksamhet

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [46] 2013-06-05 Referens

Läs mer

Lokal ansökan Vård- och omsorgscollege Södra Skaraborg Falköping-Tidaholm

Lokal ansökan Vård- och omsorgscollege Södra Skaraborg Falköping-Tidaholm Lokal ansökan Vård- och omsorgscollege Södra Skaraborg Falköping-Tidaholm Slutversion certifieringsdatum 2011-09-20 Kontaktperson för styrgruppen: Lars Åke Gustafsson socialchef Socialförvaltningen Falköpings

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003

Kvalitetsredovisning 2003 Kvalitetsredovisning 2003 Skolverksamheten Håbo kommun 2004-05-06 1 Vad har vi lärt oss av 2003? Låt vårt motto jag vill, jag kan, jag duger, som gäller såväl elever som personal, vara en riktningsgivare

Läs mer

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20 Ansökan Vård och omsorgscollege Malmö och Lund 2012 02 20 Gymnasieskolan Vipan Komvux Lund Rönnens gymnasium 1 Kontaktperson lokal projektarbetgrupp Malmö /Lund : Projektledare: Kristina Ekelund Utbildningsledare,

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02 Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Skolinspektionens rapport 2015:02 Diarienummer 400-2014:1138 Stockholm 2015 Foto: Bildbyrån Bananastock Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Borgmästarskolan i Helsingborgs stad Granskning genomförd i november 2012 av Inger Nordén och Hans Sandberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten - Borgmästarskolan

Läs mer

Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen

Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen Utbildningsgruppen Göteborg 29 januari 2008 Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande Marie Lindén (v), Göteborg, vice ordförande Ann Lundgren (s), Göteborg Kristina Tharing (m), Göteborg Peter Ohlsson

Läs mer