VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 1 (39) Plats och tid Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Kulturrummet, Kulturhuset 17: Mötet ajournerades mellan klockan samt Se bifogad närvarolista Se bifogad närvarolista Victor Kilén, kommundirektör,annika Hellberg, ekonomichef, Mikael Carlgren, kanslichef, Johanna Harling, kommunsekreterare Paragrafer Justerande Plats och tid för justering Anette Karlsson (S) och Per-Olof Björkman (L) Kommunledningskontoret, 20 juni klockan 15:00 Underskrifter Sekreterare Johanna Harling Ordförande Ray Idermark Protokollet justerat 20/6. Undertecknat exemplar finns hos kommunstyrelsens kansli. Justerande Anette Per-Olof Björkman Karlsson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Överklagandetiden går ut Förvaringsplats för protokollet Underskrift

2 2 (39) Ray Idermark (M), ordförande Stig Nyman (KD) vice ordförande Kenneth Bylund (S) 2:a vice ordförande Parisa Liljestrand (M) Roger Gadde (M) Maya Mallo (M)(ersätter Elwe Nilsson (M)) Raimo Vuojärvi (M) Johan Skog (M) Ewa Thorin (M) Monica Emilsson (M) (ersätter Fredrik Carlsson (M)) Zarah Sjökvist (M) Bengt-Åke Grip (M) Bengt Lindahl (M) Tommy Schött (M) Sofia Segergren (C) Mattias Andersson (C) Björn Furugren Beselin (C) Elisabeth Rydström (C) (ersätter AnnCharlotte Höglund (C)) Lars Carlsson (C) Ylva Mozis (L) Per-Olof Björkman (L) Gunnel Orselius-Dahl (L) Roswitha Melzer (L) Petter Eklund (KD) (ersätter Michel Louis (KD)) Jaana Tilles (S) Ing-Marie Elfström (S) Thomas Arctaedius (S) Ulf Lundström (S) (ersätter Catharina Hedrenius (S)) Jerri Bergström (S) Anette Karlsson (S) Adam Westerberg (S) Anna-Maria Valladolid (S) (ersätter Pär Elfström (S)) Parvin Amjadi (S) Jennifer Giri (MP) (ersätter Jenny Thörnberg (MP)) Timo Grönlund (MP) Jennie Bergenholtz (MP) Nicklas Steorn (MP) Fredrik Ahlkvist (V) Fredrik Lindahl (SD) Joakim Oskarsson (SD) Cecilia Richtoff (SD) Närvarande icke tjänstgörande ersättare, Göran Eriksson (M), Christina Birger (M), Per Haraldsson (M), Erika Nordell (C), Maj Birgersson (KD), Sven-Olof Ekström (S), Birgitta Skärborn (S), Gunnar Lundgren (MP), Johan Rönn (V)

3 3 (39) ÄRENDELISTA Upprop Val av justerare Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av dagordning Inlämnande av motioner Inlämnande av interpellationer Frågor Avsägelser och fyllnadsval 2016 Gatukostnadsutredning för Kårsta-Rickebyområdet 1, enligt PBL 6 kap 24 Antagande av detaljplan för Kårsta-Rickeby 1 Antagande av detaljplan för Bällsta 2:282, Bällsta 2:878 och del av Bällsta 2:789, Västra Manhemsvägen Miljöprogram för utbyggnad i Kristineberg Hemställan om investeringsmedel på 45 miljoner kronor för projektet Ormsta förskola Hemställan om investeringsmedel för RFID, till digitalisering och modernisering av Kårsta bibliotek Kommunplan Bostadsbyggnadsprognos 2016 (BBP16A) Resultatöverföring från 2015 års bokslut Alkohol- och drogpolicy Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar Revidering av reglemente för det kommunala pensionärsrådet Reviderade Riktlinjer för arbetet med säkerhet Reviderad säkerhetspolicy för Vallentuna kommun Icke verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL kvartal Sammanträdesplan 2017

4 4 (39) 90 Upprop

5 5 (39) 91 Val av justerare Ärendebeskrivning Att jämte ordförande justera protokollet valdes Anette Karlsson (S) och Per-Olof Björkman (L). Protokollet justeras på kommunledningskontoret den 20 juni klockan

6 6 (39) 92 Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av dagordning Ärendebeskrivning Kungörelsen om sammanträdet har varit anslagen på kommunens anslagstavla och har publicerats på dess hemsida och har annonserats under "Kommunen informerar" i de lokala tidningarna Mitt I Steget och Vallentuna Nya, samt skickats ut till fullmäktiges ledamöter och ersättare inom föreskriven tid. Kommunfullmäktige fastställer dagordningen utan ändring och godkänner sammanträdets laga tillkomst. Sammanträdet förklaras därmed laga utlyst.

7 7 (39) 93 Inlämnande av motioner Ärendebeskrivning Inga motioner lämnades in för behandling.

8 8 (39) 94 Inlämnande av interpellationer Ärendebeskrivning Inga interpellationer lämnades in för behandling.

9 9 (39) 95 Frågor Ärendebeskrivning En fråga har inkommit från Kenneth Bylund (S) till kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand (M) gällande den lekplats/ aktivitetspunkt man avser använda testamentsgåvan som kommunstyrelsen och fritidsnämnden förvaltar och hur dessa platser ska gynna både barn och ungdomar? Efter att fullmäktige godkänt att frågan får ställas besvaras den av Parisa Liljestrand (M).

10 10 (39) 96 Avsägelser och fyllnadsval 2016 (KS ) Ärendebeskrivning Medelande Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige, Gunnar Lundgren (MP), från den 31 maj Kvarstående valärenden 1.Val av ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (M) Beslut Kommunfullmäktige väljer Thomas Kullström som ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 2. Val av ersättare i kulturnämnden (MP) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga. 3. Val av ledamot för kulturnämndens representant i kommunens pensionärsråd (MP) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga. 4. Val av ersättare i fritidsnämnden (MP) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga.

11 11 (39)

12 12 (39) 97 Gatukostnadsutredning för Kårsta-Rickebyområdet 1, enligt PBL 6 kap 24 (KS ) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta gatukostnadsutredning för detaljplan Kårsta-Rickeby 1. Ärendebeskrivning Gatukostnadsutredningen för Kårsta-Rickeby 1 redovisar hur kostnader för utbyggnaden av gatorna i området ska tas ut. Näringslivs-och planutskottet beslutade att sända ut gatukostnadsutredningen för granskning. Gatukostnadsutredningen redovisar lagregler, kommunens praxis, fördelnings-grunder, förslag till åtgärder på vägnätet, kostnadsuppskattning. Den redovisar också beräkningsexempel som visar vad gatukostnaden blir för bebyggda och obebyggda fastigheter med olika tomtstorlekar. Ersättningen är baserad på beräknade gatukostnader med indexuppräkning. Totala gatukostnaden för området är beräknad till kr varav anläggningskostnaden för vägar är kr. Resterandende belopp om kr omfattar b.la projektering, byggledning, administrations-och utredningskostnader, ersättning för ianspråkstagen mark och tomtanläggningar samt lantmäteriförrättningar. Den totala kostnaden fördelas så att 75 % läggs på byggrätten och 25 % läggs på tomtarean. Gatukostnaden för befintliga fastigheter samt kostnaden för tomtytan för alla fastigheter debiteras när anläggningarna kan användas. Anläggningarna behöver inte vara helt färdigställda, det kan t.ex återstå att lägga på gatans slitlager. Gatukostnaden för nybildade fastigheter, kostnaden för ny byggrätt, debiteras när bygglov söks. Beräkningsexempel, prisnivå mars 2014 Gatukostnad Tomtstorlek1 Bebyggd2 Bebyggd3 Obebyggd 1400 m kr kr kr 2000 m kr kr kr Bebyggda fastigheter som inte får utökad byggrätt har andelstalet 0,25, bebyggda fastigheter som får utökad byggrätt har andelstalet 0,5 och obebyggda 1,0. Det innebär att bebyggda fastigheter betalar mindre än obebyggda. Yrkanden Ordförande, Ray Idermark (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att anta gatukostnadsutredning för detaljplan Kårsta-Rickeby 1.

13 13 (39) Propositionsordning Ordförande, Ray Idermark (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet därmed. Beslutsunderlag Gatukostnadsutredning för Kårsta-Rickebyområdet 1, enligt PBL 6 kap Gatukostnadsutredning för Kårsta-Rickebyområdet 1, enligt PBL 6 kap Bilaga 1_Omfattningsbeskrivning_antagande 4. Bilaga 2_Plankarta Kårsta-Rickeby1_granskning 5. Bilaga 3_Plan- och genomförandebeskrivning Kårsta-Rickeby1_granskning 6. Bilaga 4_karta över bebyggda fastigheter 7. Gatukostnadsutredning_antagande 8. GKU Kårsta-Rickeby1_utlåtande inför antagande_ Expedieras till Akten Samhällsbyggnadsförvaltningen

14 14 (39) 98 Antagande av detaljplan för Kårsta-Rickeby 1 (KS ) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Kårsta-Rickeby 1 omfattande fastigheterna Kårsta-Rickeby 2:64 2:84, S:7-S:8 och Kårstaby 4:5 4:7, enligt 5 kap 27 Plan- och bygglagen (2010:900). Reservationer Jaana Tilles, Kenneth Bylund, Ing-Marie Elfström, Thomas Arctaedius, Ulf Lundström, Jerri Bergström, Anette Karlsson, Adam Westerberg, Anna-Maria Valladolid och Parvin Amjadi, alla (S), reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Ärendebeskrivning Syftet med planläggning av Bergsjövägen i Kårsta-Rickebyområdet är att möjliggöra för en förtätning av bostäder inom området. Syftet är även att fastigheterna inom området ansluts till det allmänna vatten- och avloppsnätet (VA) samt att Bergsjövägen byggs om till för permanentboende godtagbar standard. Att komplettera bebyggelsen i Kårsta ger ett ökat befolkningsunderlag till Kårsta skola och övrig service och underlag för en ökad turtäthet på Roslagsbanan. Näringslivs- och planutskottet beslutade att sända ut detaljplanen för granskning. Granskningen har lett till vissa mindre kompletteringar och justeringar av planhandlingarna. Yrkanden Jaana Tilles (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut med tillägget att strandskyddet vid vändplanen ska vara kvar. Mattias Andersson (C) yrkar avslag till Jaana Tilles (S) tilläggsyrkande och att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Timo Grönlund (MP) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Propositionsordning Ordförande, Ray Idermark (M) ställer först proposition på Mattias Anderssons (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet därmed. Ordförande, Ray Idermark (M) ställer sedan proposition på Jaana Tilles (S) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet. Beslutsunderlag Antagande av detaljplan för Kårsta-Rickeby 1

15 15 (39) 10. Tjänsteskrivelse, Detaljplan för Kårsta-Rickeby 1, Plankarta_Kårsta-Rickeby1_antagande_ Plan- och genomförandebeskrivning, antagande Kårsta-Rickeby1_ Kårsta-Rickeby1_utlåtande inför antagande_ Detaljplan för Kårsta-Rickeby 1_Samrådsredogörelse_ Kårsta-Rickeby1_Programsamrådsredogörelse_ Expedieras till Akten Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

16 16 (39) 99 Antagande av detaljplan för Bällsta 2:282, Bällsta 2:878 och del av Bällsta 2:789, Västra Manhemsvägen (KS ) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Västra Manhemsvägen, omfattande fastigheterna Bällsta 2:282, Bällsta 2:878 samt del av fastigheten Bällsta 2:789, enligt 5 kap 27 Plan- och bygglagen (2010:900). Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade att anta detaljplanen för Manhemsvägen. Länsstyrelsen beslutade att upphäva Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för Manhemsvägen då Länsstyrelsen ansåg att det inte fanns särskilda skäl enligt miljöbalken för att upphäva strandskyddet för all den mark som kommunen föreslagit som kvartersmark. Planförslaget har omarbetats så att kvartersmarken har minskat i omfattning, parkmark utökats samt att en mer trafiksäker vändplan möjliggörs inom föreslagen lokalgata. Planförslaget möjliggör 10 bostadsfastigheter. Det nya planförslaget har varit utställt på granskning under februari/mars Länsstyrelsen har angivit i yttrande, att de delar kommunens uppfattning att det efter omarbetningen finns särskilda skäl att upphäva strandskyddet inom kvartersmark. Synpunkter mot förslaget har inkommit från närboende som främst är oroliga för negativa konsekvenser för egna fastigheter och förändringar inom allmän plats. Inkomna yttranden under granskningen har inte föranlett några ändringar av planförslaget. Förvaltningen bedömer att planen är klar att antas av Kommunfullmäktige. Yrkanden Ordförande, Ray Idermark (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Västra Manhemsvägen, omfattande fastigheterna Bällsta 2:282, Bällsta 2:878 samt del av fastigheten Bällsta 2:789, enligt 5 kap 27 Plan- och bygglagen (2010:900). Propositionsordning Ordförande, Ray Idermark (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet därmed. Beslutsunderlag Antagande av detaljplan för Bällsta 2:282, Bällsta 2:878 och del av Bällsta 2:789, Västra Manhemsvägen 17. Tjänsteskrivelse, Detaljplan för Bällsta 2:282, Bällsta 2:878 och del av Bällsta 2:789, Västra Manhemsvägen 18. Samrådsredogörelse, granskning, DP för Manhemsvägen, , rev Utlåtande efter granskning, detaljplan för Manhemsvägen - antagande 20. Västra Manhemsvägen_plankarta_antagandehandling_antagande Planbeskrivning_antagande 2_DP för Västra Manhemsvägen

17 17 (39) Expedieras till Akten Samhällsbyggnadsförvaltningen

18 18 (39) 100 Miljöprogram för utbyggnad i Kristineberg (KS ) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna miljöprogram för Kristineberg. Reservationer Jaana Tilles, Kenneth Bylund, Ing-Marie Elfström, Thomas Arctaedius, Ulf Lundström, Jerri Bergström, Anette Karlsson, Adam Westerberg, Anna-Maria Valladolid och Parvin Amjadi, alla (S), reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Jennifer Giri, Timo Grönlund, Jennie Bergenholtz och Nicklas Steorn, alla (MP), reserverar sig mot beslutet till förmån för (S) förslag. Fredrik Ahlkvist (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för (S) förslag. Ärendebeskrivning Sommaren 2015 fattade kommunstyrelsen beslut om att upprätta ett miljöprogram för detaljplaneringen och exploateringen av Kristinebergsområdet. Programmet är ett led i att Kristineberg ska vara en stadsdel med grön och hållbar profil. Yrkanden Ylva Mozis (L) yrkar, med bifall från Sofia Segergren (C) och Bengt-Åke Grip (M), att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Jaana Tilles (S) yrkar, med bifall från Jennie Bergenholtz (MP) och Fredrik Ahlkvist (V), att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut med tillägget att samhällsbyggnadsförvaltningen uppdras att utarbeta ett miljöprogram som ska användas i framtida planarbeten. Propositionsordning Ordförande, Ray Idermark ställer först propsotion på Ylva Mozis (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet därmed. Ordförande, Ray Idermark (M) ställer sedan proposition på Jaana Tilles (S) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet. Beslutsunderlag Miljöprogram för utbyggnad i Kristineberg 23. Tjänsteskrivelse Miljöprogrammet Kristineberg 24. Sammanställning synpunkter och avvägningar Miljöprogram Kristineberg 25. Miljöprogram Kristineberg

19 19 (39) Expedieras till Akten

20 20 (39) 101 Hemställan om investeringsmedel på 45 miljoner kronor för projektet Ormsta förskola (KS ) Beslut Kommunfullmäktige fastställer investeringsanslag på 45 miljoner kronor för projektet Ormsta förskola samt fattar genomförandebeslut avseende projekt Ormsta förskola. Reservationer Jennifer Giri, Timo Grönlund, Jennie Bergenholtz och Nicklas Steorn, alla (MP), reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Jaana Tilles, Kenneth Bylund, Ing-Marie Elfström, Thomas Arctaedius, Ulf Lundström, Jerri Bergström, Anette Karlsson, Adam Westerberg, Anna-Maria Valladolid och Parvin Amjadi, alla (S), reserverar sig mot beslutet till förmån för (MP) förslag Fredrik Ahlkvist (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för (MP) förslag. Ärendebeskrivning Barn- och ungdomsnämnden beslutade , 20, att hemställa hos kommunfullmäktige om investeringsanslag på 45 miljoner kronor för projektet Ormsta förskola. Kommunledningskontoret tillstyrker hemställan då förslaget är förenligt med investeringsbudgeten i kommunplan , där en budgetpost om 51,1 miljoner kronor finns reserverad för Ormsta förskola. Yrkanden Nicklas Steorn (MP) yrkar, med bifall från Jaana Tilles (S) och Fredrik Ahlkvist (V), att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut med tillägget att förskolan ska upphandlas på miljöbästa sätt som i nuläget är i massivträ. Bengt- Åke Grip (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Propositionsordning Ordförande, Ray Idermark ställer först proposition på Bengt- Åke Grips (M) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet därmed. Ordförande, Ray Idermark (M) ställer sedan proposition på Nicklas Steorns (MP) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet.

21 21 (39) Beslutsunderlag Hemställan om investeringsmedel på 45 miljoner kronor för projektet Ormsta förskola 27. Hemställan om investeringsanslag för Ormsta förskola Expedieras till Samhällsbyggnadsförvaltningen Barn- och ungdomsnämnden

22 22 (39) 102 Hemställan om investeringsmedel för RFID, till digitalisering och modernisering av Kårsta bibliotek (KS ) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att tilldela medel om 300 tkr för RFID, till digitalisering och moderninsering av Kårsta bibliotek i samband med Kårstaskolans ombyggnad. Kommunfullmäktige fattar genomförandebeslut avseende digitalisering och modernisering av Kårsta bibliotek. Anteckning Sammanträdet ajourneras mellan klockan Förhandlingarna återupptas med upprop. Ärendebeskrivning I samband med att Kårstaskolan ska byggas om kommer Kårsta bibliotek att flyttas. I samband med detta planerar kulturnämnden att modernisera biblioteket med digital teknik och utrustning. Kulturnämnden hemställer därför hos kommunfullmäktige om att få ta 3oo tkr av anslaget investeringsmedel, totalt 4oo tkr, för RFID till digitalisering och modernisering. Det resterande anslaget för RFID avser kulturnämnden hemställa om för digitalisering och modernisering av Karby/Brottbybibliotek under Yrkanden Ordförande, Ray Idermark (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att tilldela medel om 300 tkr för RFID, till digitalisering och moderninsering av Kårsta bibliotek i samband med Kårstaskolans ombyggnad. Kommunfullmäktige fattar genomförandebeslut avseende digitalisering och modernisering av Kårsta bibliotek. Propositionsordning Ordförande, Ray Idermark (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet därmed. Beslutsunderlag Hemställan om investeringsmedel för RFID, till digitalisering och modernisering av Kårsta bibliotek 29. Hemställan om investeringsmedel för RFID, till digitalisering och modernisering av Kårsta bibliotek Expedieras till Akten

23 23 (39) Kulturnämnden

24 24 (39) 103 Kommunplan (KS ) Beslut Kommunfullmäktige - Antar kommunplan innehållande: Kommungemensamma mål, Nämndernas driftramar, Resultatplan, Balansräkning, Kassaflödesanalys, Investeringsplan, Exploateringsplan, Bostadsbyggnadsprognos BBP16, Befolkningsprognos BFP16, Lokalresursplan Fastställer kommunal skattesats för år 2017 till 19,00 kronor (oförändrad). - Ger kommunstyrelsen rätt att under år 2017 nyupplåna, d.v.s. att öka kommunens skulder med totalt kronor. -Ger kommunstyrelsen rätt att under år 2017 omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under året. Reservationer Jaana Tilles, Kenneth Bylund, Ing-Marie Elfström, Thomas Arctaedius, Ulf Lundström, Jerri Bergström, Anette Karlsson, Adam Westerberg, Anna-Maria Valladolid och Parvin Amjadi, alla (S), reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Jennifer Giri, Timo Grönlund, Jennie Bergenholtz och Nicklas Steorn, alla (MP), reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Fredrik Lindahl, Joakim Oskarsson och Cecilia Richtoff, alla (SD), reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Fredrik Ahlkvist (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till kommunplan Innehållet i kommunplan följer kommunallagens krav på budget och mål samt det som kommunfullmäktige har fastställt i Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun. Yrkanden Parisa Liljestrand (M) yrkar, med bifall från Sofia Segergern (C), Ylva Mozis (L), Stig Nyman (KD), Lars Carlsson (C) och Bengt-Åke Grip (M) att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Jaana Tilles (S) yrkar, med bifall från Jerri Bergström (S) och Ing-Marie Elfström (S), bifall till Kommunplan med socialdemokraternas ändringar och tillägg som presenteras i bilaga 1, samt att skattesatsen fastställes till 19,30kr. Nicklas Steorn (MP) yrkar, med bifall från Timo Grönlund (MP), bifall till kommunplan med miljöpartiets ändringar och tillägg som presenteras i bilaga 2, samt att skattesatsen fastställes till 19,50kr. Fredrik Lindahl (SD) yrkar bifall till kommunplan med sverigedemokraternas ändringar och tillägg som presenteras i bilaga 3.

25 25 (39) Fredrik Ahlkvist (V) yrkar bifall till kommunplan med vänsterpartiets ändringar och tillägg som presenteras i bilaga 4, samt att skattesatsen fastställes till 19,50kr. Yrkanden Ordförande, Ray Idermark (M) ställer proposition på Parisa Liljestrands (M) yrkande och Jaana Tilles (S) yrkande och Nicklas Steorns (MP) yrkande och Fredrik Lindahls (SD) yrkande och Fredrik Ahlkvists (V) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Parisa Liljestrands (M) yrkande. Beslutsunderlag Kommunplan Kommunplan KP beslutad av KF Befolkningsprognos BFP16A 34. Lokalresursplan Expedieras till Akten Samtliga nämnder Skatteverket

26 26 (39) 104 Bostadsbyggnadsprognos 2016 (BBP16A) (KS ) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Bostadsbyggnadsprognos (BBP16A) daterad april Reservationer Jaana Tilles, Kenneth Bylund, Ing-Marie Elfström, Thomas Arctaedius, Ulf Lundström, Jerri Bergström, Anette Karlsson, Adam Westerberg, Anna-Maria Valladolid och Parvin Amjadi, alla (S), reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Jennifer Giri, Timo Grönlund, Jennie Bergenholtz och Nicklas Steorn, alla (MP), reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Fredrik Ahlkvist (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Anteckning Sammanträdet ajourneras mellan klockan Förhandlingarna återupptas med upprop. Ärendebeskrivning Som en del av arbetet med ny kommunplan revideras årligen kommunens bostadsbyggnadsprognos. För de närmast kommande åren är prognosen ett ställningstagande till vilken planberedskap kommunen ska ha för bostadsprojekt och till turordningen mellan projekten. För övriga år visar prognosen den huvudsakliga inriktningen för bostadsbyggandet. Kommunens planberedskap och huvudsakliga inriktning omprövas varje år i samband med att en ny bostadbyggnadsprognos utarbetas. Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till bostadsbyggnadsprognos för (BBP16A). Prognosen bygger på föregående års prognos, gällande översiktsplan och inkomna önskemål om detaljplanering. Näringslivs- och planutskottet godkände i februari att BBP16A daterad december 2015 används som underlag för framtagande av befolkningsprognos Samhällsbyggnadsförvaltningen har sedan februari uppdaterat projekt utifrån dess planeringsstatus, kompletterat med tillkommande projekt samt gjort några mindre redaktionella ändringar i prognosen. Yrkanden Jaana Tilles (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut med tilläggen att Södra Haga tas bort från bostadsbyggnadsprognosen, Kristineberg senareläggs till år 2025, att 1/3 av nyproduktionen ska vara hyresrätter samt att flerfamiljshus prioriteras. Nicklas Steorn (MP) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut med tilläggen att Södra Haga och Kristineberg tas bort från bostadsbyggnadsprognosen, att1/3 av nyproduktionerna ska vara hyresrätter samt att flerbostadshus prioriteras. Fredrik Ahlkvist (V) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut med tilläggen att ge nya ägardirektiv till Össebyhus AB att varierande boendeformer prövas, att 1/3 av

27 27 (39) nyproduktionen ska vara hyresrätter samt att Södra Haga tas bort från bostadsbyggnadsprognosen och Kristineberg senareläggs till år Parisa Liljestrand (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsen förslag till beslut. Propositionsordning Ordförande, Ray Idermark (M) ställer proposition på Jaana Tilles (S) yrkande och Nicklas Steorns (MP) yrkande och Fredrik Ahlkvists (V) yrkande och Parisa Liljestrands (M) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Parisa Liljestrands (M) yrkande. Beslutsunderlag Bostadsbyggnadsprognos 2016 (BBP16A) 36. Tjänsteskrivelse BBP16A april 37. BBP16A april 38. Karta BBP16A april bilaga BBP16A april bilaga 1 Expedieras till Akten

28 28 (39) 105 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS ) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att överföra över- och underskott från 2015 års bokslut till nämndernas andel av eget kapital enligt kommunledningskontorets förslag, se tabell 1 och 2. Kommunfullmäktige ombudgeterar samtliga överskott för pågående investeringsprojekt. Överskott för årliga anslag ombudgeteras ej. Ärendebeskrivning I bokslut 2015 redovisar nämnderna avvikelser mot driftbudget. Enligt kommunens regler för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter (Kommunal författningssamling ) ska nämndernas över- respektive underskott specificeras i eget kapital för att kunna användas eller arbetas av vid senare budgetår. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till belopp som ska överföras och specificeras i nämndernas andel av eget kapital. Kommunledningskontoret föreslår vidare att överskott för pågående investeringsprojekt ombudgeteras med undantag av årliga anslag. Yrkanden Ordförande, Ray Idermark (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att överföra över- och underskott från 2015 års bokslut till nämndernas andel av eget kapital enligt kommunledningskontorets förslag, se tabell 1 och 2. Kommunfullmäktige ombudgeterar samtliga överskott för pågående investeringsprojekt. Överskott för årliga anslag ombudgeteras ej. Propositionsordning Ordförande, Ray Idermark (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet därmed. Beslutsunderlag Resultatöverföring från 2015 års bokslut 41. Resultatöverföring från 2015 års bokslut Expedieras till Akten Samtliga nämnder

29 29 (39)

30 30 (39) 106 Alkohol- och drogpolicy (KS ) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta den nya alkohol- och drogpolicyn samt besluta att dokumentet "Handlingsprogram för hur vi tillsammans uppnår en drogfri arbetsmiljö" utgår och ersätts av en ny rutinbeskrivning. Ärendebeskrivning Kommunens drogpolicy fastställdes av Kommunfullmäktige 1996 och har sedan dess inte förändras. Även dokumentet Handlingsprogram för hur vi tillsammans uppnår en drogfri arbetsmiljö är antaget av Kommunfullmäktige 1996 (redaktionellt reviderat 2003 och 2010). Kommundirektören fick den 5 maj 2014 i uppdrag att se över kommunens policy, så att den gäller såväl anställda som förtroendevalda (KS ). I samband med HR-avdelningens kontinuerliga arbete med att följa upp kommunens olika policydokument inom personalområdet har också uppmärksammats ett behov av att revidera policyn och att ta fram nya rutiner som stöd för chefer vid hantering av alkohol- och drogfrågor på arbetsplatsen. Rutinerna föreslås ersätta dokumentet Handlingsprogram för hur vi tillsammans uppnår en drogfri arbetsmiljö". Förslag till policy och rutiner för hantering av alkoholoch drogfrågor i Vallentuna kommun har förankrats med huvudskyddsombuden i den centrala arbetsmiljögruppen (CAG). Förslaget till policy har omarbetats efter att ärendet återremitterades från Kommunfullmäktige den 13 mars Yrkanden Ordförande, Ray Idermark (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att anta den nya alkohol- och drogpolicyn samt besluta att dokumentet "Handlingsprogram för hur vi tillsammans uppnår en drogfri arbetsmiljö" utgår och ersätts av en ny rutinbeskrivning. Propositionsordning Ordförande, Ray Idermark (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet därmed. Beslutsunderlag Alkohol- och drogpolicy 43. Protokollsutdrag, KSAU, 5 / Protokollsutdrag, kommunfullmäktige 53 / Alkohol- och drogpolicy 46. Alkohol och drogpolicy, förslag reviderat Handlingsprogram för en drogfri arbetsmiljö 48. Drogpolicy, antagen Rutin för hantering av missbruk av alkohol och icke medicinskt ordinerade droger

31 31 (39) Expedieras till Akten

32 32 (39) 107 Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar (KS ) Beslut Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet till kommunstyrelsen. Återremiss Ärendet återremitteras med motiveringen att arbetsrättslig ordning ska följas. Förslaget måste bland annat MBL-förhandlas och konsekvensanalyser måste tas fram. Ärendebeskrivning beslutade kommunfullmäktige om en sammanslagning av dåvarande kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen till en kultur- och fritidsförvaltning. Syftet var att sammanslagningen skulle bidra till kommunens utveckling och vision då verksamheterna har många gemensamma nämnare och vänder sig till alla som bor och besöker kommunen. Resultatet som man ville uppnå med sammanslagningen har däremot uteblivit. Föreliggande förslag innebär en uppdelning av nuvarande kultur- och fritidsförvaltning till två separata förvaltningar kulturförvaltningen samt fritidsförvaltningen. Inom respektive förvaltning kommer det att finnas en förvaltningschef. De båda förvaltningarna kommer dock fortsättningsvis att dela på medarbetare som arbetar med administration och stödjande processer, som ekonomi, nämndadministration, registratur och kommunikation. I samband med att de nya förvaltningarna bildas kommer respektive nämnd att behöva se över sina delegationsordningar. Föreliggande förslag tas i beaktande i uppdaterad kommunplan. Yrkanden Parisa Liljestrand (M) yrkar att ärendet återremitteras. Propositionsordning Ordförande, Ray Idermark (M) ställer proposition på Parisa Liljestrands (M) återremissyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet därmed. Beslutsunderlag 50. Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar Expedieras till Akten Kulturnämnden Fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen

33 33 (39)

34 34 (39) 108 Revidering av reglemente för det kommunala pensionärsrådet (KS ) Beslut Kommunfullmäktige återremitterar ärendet efter minioritetsåterremiss. Återremiss Ärendet återremitteras med motiveringen att föreslagna ändringar i reglementet ska konsekvensbeskrivas. Pensionärsföreningen ska kallas till samråd där en konstruktiv överenskommelse hittas som båda parter blir nöjda med. Ärendebeskrivning Det kommunala pensionärsrådet har beslutat om ett förslag till nytt reglemente. Kommunledningskontoret skrev fram ett förslag som återremitterades av kommunstyrelsen för att förslaget skulle förtydligas. Det nya förslaget till reglemente innehåller dels mindre justeringar gällande rådets sammansättning. Kommunledningskontorets förslag innehåller även förtydliganden avseende antal sammanträden per år samt utbildning för rådet. Det kommunala pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder. Rådet är ett rådgivande organ under kommunstyrelsen. Yrkanden Anna-Maria Valladolid (S) yrkar att ärendet ska återremitteras. Ordförande, Ray Idermark (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsen förslag till beslut. Propositionsordning Ordförande meddelar att han först kommer ställa proposition på Anna-Maria Valladolids (S) återremissyrkande. Om det faller kommer han ställa proposition på sitt eget yrkande. Ordförande ställer proposition på Anna-Maria Valladolis (S) återremissyrkande och finner att det avslagits. Votering Voterings begärs och genomförs enligt följande omröstnigsproposition: JA - för att avslå återremissyrkandet NEJ för att bifalla återremissyrkandet Med 22-ja röster, 18-nej och 1 avstår beslutar kommunfullmäktige att ärendet återremitteras efter minioritetsåterremiss. (Bilaga voteringslista).

35 35 (39) Beslutsunderlag Revidering av reglemente för det kommunala pensionärsrådet 52. Revidering av reglemente för kommunala pensionärsrådet (KPR) 53. Förslag till reglemente för kommunala pensionärsrådet (KPR) 54. KPRs svar på förslag till reglementesändringar Expedieras till Akten Kommunala pensionärsrådet

36 36 (39) 109 Reviderade Riktlinjer för arbetet med säkerhet (KS ) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta de reviderade Riktlinjerna för arbetet med Säkerhet i Vallentuna. Ärendebeskrivning Riktlinjerna har uppdaterats vad gäller lagrum samt i vissa delar organisationsförändringar. En uppdatering har gjorts pga. ny förändrad lagstiftning vad gäller att upprätthålla verksamheten vid höjd beredskap och åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (SFS 2006:544), Kommunens försäkringar tillhandahålls sedan 2008 av Stockholmsregionens Försäkring AB, SRF, är ett aktiebolag vars ägare är 21 av 26 kommuner inom Stockholms län. Yrkanden Ordförande, Ray Idermark (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att anta de reviderade Riktlinjerna för arbetet med Säkerhet i Vallentuna. Propositionsordning Ordförande, Ray Idermark (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet därmed. Beslutsunderlag Reviderade Riktlinjer för arbetet med säkerhet 56. Reviderade riklinger för arbetet med säkerhet 57. Riktlinjer för arbetet med Säkerhet Expedieras till Akten

37 37 (39) 110 Reviderad säkerhetspolicy för Vallentuna kommun (KS ) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade Säkerhetspolicy för Vallentuna kommun. Ärendebeskrivning Vallentuna kommuns säkerhetspolicy fastställdes av KF den Säkerhetsarbetets omfattning stämmer väl överens med gällande dokument. Detta bör dock lyftas fram då säkerhetsarbetet på ett påtagligt sätt aktualiserats i samhället. Policydokumentet har en stark koppling till dokumentet Riktlinjer för arbetet med Säkerhet i Vallentuna. Yrkanden Ordförande, Ray Idermark (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade Säkerhetspolicy för Vallentuna kommun. Propositionsordning Ordförande, Ray Idermark (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet därmed. Beslutsunderlag Reviderad säkerhetspolicy för Vallentuna kommun 59. Reviderad säkerhetspolicy för Vallentuna kommun 60. Säkerhetspolicy för Vallentuna kommun Expedieras till Akten

38 38 (39) 111 Icke verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL kvartal (KS ) Beslut Kommunfullmäktige godkänner rapporten. Socialförvaltningen har sex icke verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för andra kvartalet Ärendebeskrivning Socialförvaltningen rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg de gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Enligt 16 kap 6 SoL ska innehållet i rapporten delges kommunfullmäktige. Yrkanden Ordförande, Ray Idermark (M) yrkar att kommunfullmäktige godkänner rapporten. Socialförvaltningen har sex icke verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för andra kvartalet Propositionsordning Ordförande, Ray Idermark (M) ställer propsition sitt eget yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet därmed. Beslutsunderlag Icke verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL kvartal Icke verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL kvartal Icke verkställda beslut enligt SoL kvartal Expedieras till Akten Socialförvaltningen

39 39 (39) 112 Sammanträdesplan 2017 (KS ) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att fastställa sammanträdesplan för år Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska fastställa sina sammanträdesplaneringar för år 2017 enligt förslag i tjänsteskrivelse. I föreslagen sammanträdesplan har sammanträdesdagar under skolloven undvikits för att underlätta för förtroendevalda och tjänstemän att kunna närvara. Yrkanden Ordförande, Ray Idermark (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att fastställa sammanträdesplan för år Propositionsordning Ordförande, Ray Idermark (M) ställer propsition sitt eget yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet därmed. Beslutsunderlag Sammanträdesplan Sammanträdesplan 2017 Expedieras till Akten

40 Kommunplan S Förslag (bilaga 1)

41 Finansiell utveckling Driftredovisning , tkr Bokslut Prognos Budget Plan Plan KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen rambudget Samhällsbyggnadsförvaltningen KS OF Räddningstjänst ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND FRITIDSNÄMNDEN KULTURNÄMNDEN BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN SKOLPENG GYMNASIESKOLPENG UTBILDNINGSNÄMNDEN SOCIALNÄMNDEN FÖRÄNDRADE KAPITALKOST (OFÖRDELAT) TOTALT Kapitalkostnader ( ) Pensionskostnader Övriga centrala kostnader och intäkter TOTALT DRIFTREDOVISNING

42 Resultatplan , tkr Bokslut Prognos Budget Plan Plan Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat Realisationsvinster Balanskravsresultat Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning , tkr Bokslut Prognos Budget Plan Plan Skattesats 18,98% 19,00% 19,30% 19,30% 19,30% Skatteintäkter (inkl avräkning) Inkomstutjämningsbidrag/-avgift Kostnadsutjämning Regleringsbidrag/-avgift Strukturbidrag LSS-utjämning Fastighetsavgift Övriga generella bidrag Summa intäkter

43 Balansräkning , tkr Bokslut Prognos Budget Plan Plan TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Pågående icke aktiverade investeringar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Exploateringsfastigheter, lager o förråd Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Bidrag till infrastruktur SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital varav årets resultat Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande f Övriga avsättningar Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller Övriga ansvarsförbindelser

44 Kassaflödesanalys , tkr Bokslut Prognos Budget Plan Plan LÖPANDE VERKSAMHET Årets resultat Justering för avskrivningar Förändrad pensionsavsättning m.m Realisationsförlust / realisationsvinst Övriga ej likviditetspåverkande poster Ökning(+) Minskning (-) Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökn(-) / minskn(+) kortfristiga fordringar Ökn(-) / minskn(+) förråd och exploatering Ökn(+) / minskn(-) kortfristiga skulder Löpande verksamhet INVESTERINGSVERKSAMHET Bruttoinvesteringar i materiella anl.tillgångar Erhållna investeringsbidrag Försäljningspris materiella anl.tillgångar Investering i finansiella anl.tillgångar Försäljning av finansiella anl.tillgångar Investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHET Nyupptagna lån Amortering Ökn(-) / minskn(+) långfristig fordran Finansieringsverksamhet Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Förändring av likvida medel

45 Investeringsplan , mnkr Budget Plan Kalkyl Total Projekt It-utrustning 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 33,0 KSOF Årligt anslag 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 22,0 Kommunhus 4,5 70,0 100,0 100,0 275,0 Upprustning torgytor, offentliga rum 3,4 50,0 Vattenvårdsåtgärder Vallentunasjön 1,0 1,0 1,0 12,4 Våtmarkspark 4,5 4,5 3,5 12,5 Årligt anslag, beläggning vägar 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 20,0 Årligt anslag, cykelnätet 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 22,0 Årligt anslag, Energisparåtgärder 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 33,2 Årligt anslag, trafikinvesteringar 8,0 10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 35,0 Årligt anslag, trafiksäkerhetsåtgärder 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 44,9 Årligt anslag, åtgärder lekplatser 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 10,0 Årligt anslag, åtgärder väg gångbanor 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 27,0 Elljusspår Kristineberg förstudie 0,5 0,5 Cykelvägar förstudie 0,5 0,5 Lekplatser 3,0 0,2 3,2 Cykelväg Vallentuna-Karby 1,0 9,0 10,0 Angarnssjöängen Brunn 1,0 1,0 KOMMUNSTYRELSEN Summa 45,9 114,2 125,5 122,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 612,2 Digitalisering av arkiv 0,5 2,5 Mätutrustning 0,5 0,5 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND 1,0 3,0 Bällstaberg konstgräs 3,0 4,3 Ishallar byggnadsrenovering 4,2 1,0 0,5 0,5 6,1 Ishallar installationer 10,8 2,4 0,9 0,9 15,1 Vallentuna IP 1,2 0,2 0,2 0,2 1,3 0,4 0,2 0,2 0,2 7,4 Vallentuna IP omklädningspaviljong 5,0 5,2 Vallentuna IP västra konstgräs 3,0 3,0 Vallentuna IP östra konstgräs 2,0 2,0 Össeby IP 0,2 0,2 0,2 0,6 Össeby IP konstgräs 3,0 12,1 Övriga anläggningar 0,4 1,5 0,1 1,0 0,1 0,6 1,0 6,3 Årligt anslag 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 11,0 Konstfrusen isbana Kårsta 9,0 9,0 Nya elljusspår 2,0 2,0 4,0 Konstsnöspår Össeby IP 4,0 4,0 Ombyggnad verkstad mot B-hall 2,0 2,0 Central mötesplats ungdom förstudie 0,5 0,5 Friidrott- och fotbollshall 1,0 39,0 40,0 FRITIDSNÄMNDEN Summa 31,8 13,1 12,3 41,6 3,3 1,7 1,2 4,0 1,8 5,2 132,4 Årligt anslag 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,2 KULTURNÄMNDEN Summa 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,2 Förskola Centrala Vallentuna 1,0 54,0 55,0 Förskola Karby/Brottby 3,0 25,0 21,5 50,0 Förskola Karby/Brottby 2 1,0 3,0 25,0 26,0 55,0 Förskola Kristineberg norra 5,0 20,0 24,5 50,0 Förskola Molnby Ubby 1,0 3,0 25,0 26,0 55,0 Förskola Ormstaskolan 15,0 26,0 0,0 45,0 Förskola Stensta Ormsta 1,0 3,0 25,0 26,0 55,0 Förskola Åby ängar 22,1 7,0 50,0 Förskola Åbygläntan 0,0 1,0 3,0 45,5 55,1 Hagaskolan 176,4 154,0 96,8 2,0 2,0 462,2 Lindholmen kapacitetsökning 2,0 6,0 8,5 Nya skolor inventarier+byggkoordinator 1,8 1,0 9,0 9,8 24,3 Skola/förskola Kristineberg etapp 3 1,0 1,0 Skola/förskola Kristineberg södra 6,0 17,0 149,0 225,0 400,0 Skola/förskola Lindholmen 2,0 2,0 6,0 17,0 150,0 150,0 73,0 400,0 Strix till Hammarbacken 3,5 44,6 Årligt anslag 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 64,0 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Summa 229,8 226,0 140,3 122,3 46,0 75,0 236,5 225,0 228,0 232,0 1874,7 Årligt anslag 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,5 UTBILDNINGSNÄMNDEN Summa 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,5 Allens boende 3,0 3,0 6,5 Boende, södra Vallentuna 10,0 40,0 40,0 90,0 Årligt anslag 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 16,5 Gruppboende förstudie 1,0 1,0 SOCIALNÄMNDEN Summa 5,5 4,5 1,5 1,5 11,5 41,5 41,5 1,5 1,5 1,5 114,0 Total 315,0 358,8 280,6 288,4 83,8 141,2 302,2 253,5 254,3 261,7 2747,0

46 Plan för exploatering , mnkr Prognos 2016 Budget 2017 Planerat 2018 Planerat Norra centrumtomten -0,2-0,2 0,3-4,7 2.3 Gärdesvägen 0,0 0,0 1,2 15,1 Centrala delen av Vallentuna tätort -0,2-0,2 1,5 10,4 3.2 Åby ängar 1 och 2 19,5-3,1 39,8-5,0 3.3 Åbyholm -0,2 0,2-9,9-11,6 3.6 Haga 3 1,3 11,0 1,0 0,5 3.7 Stensta-Ormsta -0,1 0,1-10,0-9,8 Centr V-a infrastruktur -4,0-9,0-9,0 10,4 Norra delen av Vallentuna tätort 16,5-0,8 11,9-15,4 4.2 Manhemsvägen (Bällsta 2:282) 1,0 0,0 0,0 0,0 4.3 Bällsta - Björnboda 1-0,4-4,2 4,8 0,0 4.5 Nyborg 0,0-14,0-42,0 23,5 4.6 Bällstaberg 4-0,1 0,0 0,0 0,0 4.7 Kristineberg ,5-78,5 48,2 164,2 4.8 Tingvalla -3,3 1,0 0,5 0,5 Södra delen av Vallentuna tätort -63,3-95,7 11,5 188,2 5.1 Centrala Lindholmen -1,0 0,0 0,0 0,0 Lindholmen, övriga MOF -1,0 0,0 0,0 0,0 6.1 Kårsta-Rickeby 1-3,5-3,2 4,5 0,5 6.2 Grönlundsvägen 0,1-0,1 4,4 0,0 6.3 Ekskogen-Vivedal -0,2-1,4 2,0 2,0 Kårsta och VAÖ -3,6-4,7 10,9 2,5 Arbetsplats- och planprojekt 0,1 0,2 0,0-0,2 Totalsumma -51,5-101,1 35,7 185,4

47 Investeringar (bilaga 2) Våtmarksparken inkl sociala rum, t.ex. Pir ut i sjön Återuppbyggnad Kvarnen Laddstolpar Utegym Karby/Brottby samt Kårsta/Ekskogen Äventyrscentrum Vallentuna Cykelvägar 15km per år Kulturskola Naturskola Träffpunkter Vallentuna och Brottby/Karby Fond för inköp av skyddsvärda natur- och kulturmiljöer Innovationsinvesteringar Ungdomens Hus Totalt Kapitaltillskott Össeby Hus Inköp av bostäder för uthyrning inkl kostnad för iordningställande Totalt Projekt (som går över i drift efter 2019) Sustainable buisness Vallentuna Mobility Management Vallentuna Futurize Ekologisk mat i kommunal verksamhet Höjd kvalitet i skolan, samarbete med regeringen Höjd kvalitet inom vård och omsorg Angarnssjöängen Insamling av avfall Integration Särskild satsning på Socialsekreterare Totalt Kostnad (MSEK) ,5 0, , ,5 4,5 41,2 38,5 32, ,5 0,5 0, , ,75 Drift Hyresbostäder (ej täckt av hyresintäkter) Innovationsfond Kommunekolog 1 heltid Konsumentvägledare 0,5 (samprojekt med närliggande kommun) Kulturskola Skolpeng utökning ram Skolan utökning fast ram Utökad ram MSN kontroll enskilda avlopp Kvinnojour Integration Kvarnen 2 1 0,8 0, , ,5 Laddstolpar 0,2

48 Omställning fordonspark 0,3 0,2 Utegym i Vallentuna samt Karby/brottby 0,1 0,1 Cykelvägar 0,25 0,25 Naturskola 1 1 Ökade kapitalkostnader (3%) 2 1,9 Avskrivningar 1,8 3,2 Totalt drift 21,1 7,05 5,35 Totalt drift+projekt 40,85 7,05 5,35 Resultat Med kommunalskattehöjning till 19:50

49

50 Inledning (Bilaga 3) Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. Vi betraktar oss som ett mittenalternativ och ett tredje block i svensk politik. Vi kombinerar strävandet efter social- och ekonomisk grundtrygghet med värdekonservativa idéer. Det övergripande målet med partiets verksamhet är att återskapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet samt sammanhållning. Integration och asylmottagning Sveriges kommuner har tvingats ta ett orimligt tungt ansvar för statens misslyckade invandrings- och integrationspolitik. På senare år har trycket ökat ytterligare, även tydligt för oss i Vallentuna, i takt med att migranterna blir fler. Sverigedemokraterna menar att kommunerna gemensamt måste sätta ned foten för att få till stånd en förändring. Efter år av felprioriteringar och ansvarslös asyl- och flyktingpolitik så Har vi idag en situation där kommunerna har tappat sin självbestämmande rätt i sådana viktiga samhällsavgörande frågor att kommuner inte längre kan neka migrationsverket utplaceringar av flyktingar, ensamkommande och asylsökare. Likaså måste samtliga kommuner idag ha en beredskap för att ta emot nyanlända. Sverigedemokraterna är starkt kritiska till att så är fallet då det naturliga bör vara att kommunerna själva har bäst insikt i om huruvida flyktingmottagning är möjlig utefter tillgängliga förutsättningar. Till dess att en ny ansvarsfull invandringspolitik på riksnivå har implementerats, är det vår inställning att samtliga kommuner, aktivt bör bedriva opinionsarbete för att komma tillstånd en förändring och ett återtagande av det kommunala självbestämmandet. Vi anser att den vidlyftiga satsningen med att bygga tillfälliga modulhus för nyanlända och ensamkommande i hela kommunen är fel och att projektet ska avbrytas och avvecklas. Rapporter gör gällande att det statliga bidraget till kommunernas invandrarmottagning inte är tillräckligt. Invandringen innebär dock inte bara ekonomiska bekymmer för kommunerna. Segregation, kulturkrockar och ökad brottslighet är andra följder. För att öka transparensen i den förda politiken menar Sverigedemokraterna att varje kommun årligen bör upprätta mångkulturellt bokslut, där invandrings- och integrationspolitikens konsekvenser för kommunens ekonomi, verksamhet och trygghet belyses samt vilka samhällsvinster detta eventuellt har gett.

51 Bostäder För att ge stöd till Vallentunas ungdomar och studerande som idag saknar egen bostad så anser vi att kommunen ska utreda möjligheten att bygga billiga hyresbostäder till dessa grupper. Vårt förslag och utgångspunkt är att ungdomar och studerande som är skrivna i Vallentuna kommun ska ges förtur till dessa bostäder. Inköp av bostäder ska inte gå till att hantera mottagandet av ensamkommande, asylsökare eller nyanlända migranter. Vi anser att det är principiellt fel att kommunen ska konkurrera på Vallentunas redan upphettade bostadsmarknad där vanliga privatpersoner tvingas ta miljonlån för att själva kunna köpa sig en lägenhet. Kost Vallentuna kommun har idag inga begränsningar gällande inköp och servering av halal- eller koscherslaktat kött i sina verksamheter. Slaktmetoderna innebär kortfattat att djuren slaktas och avblodas helt utan bedövning, vilket innebär ett utdraget dödsförlopp med onödigt lidande, smärta och ångest. Eftersom det verkar finnas en marknad för dessa produkter, och därmed också ekonomiska incitament, börjar allt fler köttproducenter övergå till dessa slaktmetoder. Andelen kött som slaktats med dessa båda slaktmetoder är växande. Det är svårt att exakt säga hur man bäst angriper detta växande fenomen, men Sverigedemokraterna tror att problematiken behöver angripas ur flera vinklar. Ett steg är att Vallentuna kommun ska kräva att all mat som upphandlas via offentlig upphandling och som serveras i kommunala verksamheter garanteras vara från djur som slaktats och avblodats efter bedövning i enlighet med svenska djurskyddsregler. Sverigedemokraterna anser att kommunen skall prioritera närodlat/närproducerat och i andra hand svenskt. För att säkerställa denna prioriteringsordning så skall viktningsförfarandet i offentlig upphandling ses över. Ambitionen är att så mycket kost som möjligt skall vara närodlat/närproducerat.

52 Äldreombudsman Sverigedemokraterna vill att det skall bli lättare för alla pensionärer att få kontakt med kommunen för att få svar på sina frågor eller lämna synpunkter på hur äldreomsorgen skall bli bättre. Våra äldre utgör en svag grupp i samhället, vilka har svårt att hävda sin rätt gentemot myndigheter och andra. De blir lätt bortglömda och i syfte att stärka denna grupps ställning anser vi att en tjänst som kommunal äldreombudsman ska inrättas. Konsumentvägledare Sverigedemokraterna vill också se att Vallentuna kommun ska ha en egen konsumentvägledare. Vi anser att det är viktigt med tjänsten då många inte har kunskap kring konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen eller vilka rättigheter man som konsument har jämte företag och försäljare.

53 Sverigedemokraterna Vallentunas yrkanden till Kommunplanen Sverigedemokraterna föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: Integration Asylmottagning Att: Vallentuna kommun avvecklar integrationssamordningstjänsten. Att: Vallentuna kommun arbetar för att avtalen/överenskommelser med Migrationsverket och Länsstyrelsen omförhandlas för att få en lägre kvot gällande vårt mottagande. Att: Vallentuna kommun utreder möjligheten att avsluta samtliga avtal med Migrationsverket och Länsstyrelsen Att: Vallentuna kommun arbetar för att de tillfälliga modulhusprojekten för asylmottagning och ensamkommande avbryts och avvecklas. Att: Vallentuna kommun årligen upprättar ett mångkulturellt bokslut. Bostäder Att: Vallentuna kommun utreder möjligheten att bygga student- och ungdomslägenheter där Vallentunas ungdomar ges prioritet och förtur. Att: Vallentuna kommun arbetar med utgångspunkten att bostäder som köps in till kommunens ägo inte ska gå till mottagandet av nyanlända migranter, ensamkommande eller asylsökare. Kost Att: Vallentuna kommun arbetar för att kommunens verksamheter endast ska servera kött från djur som slaktats och avblodats efter bedövning i enlighet med svenska djurskyddsregler Att: Vallentuna kommun arbetar för att kommunen skall prioritera närodlat/närproducerat och i andra hand svenskt i samband med upphandling gällande livsmedel till den kommunala verksamheten. Satsningar Att: Vallentuna kommun inrättar en äldreombudsman Att: Vallentuna kommun inrättar en konsumentvägledare

54

Kommunfullmäktige Kulturrummet, Kulturhuset, 28:e juni Per-Olof Björkman Karlsson BEVIS

Kommunfullmäktige Kulturrummet, Kulturhuset, 28:e juni Per-Olof Björkman Karlsson BEVIS Plats och tid Kulturrummet, Kulturhuset 19:00 19.49 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Se bifogad närvarolista Se bifogad närvarolista Johanna Harling, kommunsekreterare,

Läs mer

Ställningstagande gällande kommunens aktier i Elverket Vallentuna AB 5 KS

Ställningstagande gällande kommunens aktier i Elverket Vallentuna AB 5 KS Ställningstagande gällande kommunens aktier i Elverket Vallentuna AB 5 KS 2017.276 3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2017-06-20 DNR KS 2017.276 JOHANNA HARLING SID 1/1 KOMMUNSEKRETERARE

Läs mer

Kommunplan S-gruppens förslag. Verksamheternas nettokostnader. Nämndernas uppräkning, mnkr

Kommunplan S-gruppens förslag. Verksamheternas nettokostnader. Nämndernas uppräkning, mnkr Kommunplan 2015-2017 S-gruppens förslag Verksamheternas nettokostnader Nämndernas uppräkning, mnkr 2015 2016 2017 Budget Plan Plan Indexuppräkning, löner och pris 39 50 59 Effektiviseringar -20-25 -29

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (26)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (26) 1 (26) Plats och tid ande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Paragrafer Justerande Plats och tid för justering Underskrifter Kulturrummet, Kulturhuset 19:00 20.20. Se bifogad närvarolista

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid och plats 19:00 Kulturrummet, Kulturhuset

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid och plats 19:00 Kulturrummet, Kulturhuset K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-03-14 Tid och plats 19:00 Kulturrummet, Kulturhuset Kallade tjänstemän Victor Kilén, kommundirektör Johanna Harling kommunsekreterare Övriga kallade Vallentuna den 4

Läs mer

K U NGÖRELSE. Victor Kilén, Tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare. Vallentuna den 27 oktober 2014

K U NGÖRELSE. Victor Kilén, Tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare. Vallentuna den 27 oktober 2014 K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-11-10 Tid och plats Kl 18.00 Kultursalen, Kulturhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Victor Kilén, Tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Övriga kallade

Läs mer

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 13 KS

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 13 KS Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 13 KS 2016.274 3 Kommunstyrelsen 2016-10-03 177 Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar (KS 2016.274)

Läs mer

Inledning. Integration och asylmottagning

Inledning. Integration och asylmottagning Inledning Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. Vi betraktar oss som ett mittenalternativ och ett tredje block i svensk politik. Vi kombinerar strävandet efter

Läs mer

Ray Idermark (M) Ordförande Johanna Harling Sekreterare Tfn:

Ray Idermark (M) Ordförande Johanna Harling Sekreterare Tfn: KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-04-18 Tid och plats 19:00 Kulturrummet, Kulturhuset Övriga kallade Mikael Carlgren, Kanlischef, Victor Kilén, Kommundirektör, Johanna Harling, Kommunsekreterare Ray Idermark

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Plats och tid Kulturrummet, Kulturhuset 19:00 20:55 Sammanträdet ajournerades mellan klockan 19:15-19:16 och mellan klockan 19:44-19:48. ande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Se

Läs mer

Kommunplan Vänsterpartiets yrkanden

Kommunplan Vänsterpartiets yrkanden Vänsterpartiet Vallentuna 2017-06-19 Kommunplan 2018 2020 Vänsterpartiets yrkanden Vallentuna är inte längre någon liten kommun. Vi konstaterar med tillfredsställelse att alliansen har insett att det inte

Läs mer

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 18 KS

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 18 KS Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 18 KS 2016.274 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 123 Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar

Läs mer

Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott

Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott Plats och tid ande närvarande Bällstarummet kl 13:00-14:00 Gustav Elfström (S) (2:e vice ordförande), Parisa Liljestrand (M) (ordförande), Ylva Mozis (L) (vice ordförande), Torbjörn Einarsson (C) ersätter

Läs mer

Revidering av kommunstyrelsens reglemente samt delegationsordning 25 KS

Revidering av kommunstyrelsens reglemente samt delegationsordning 25 KS Revidering av kommunstyrelsens reglemente samt delegationsordning 25 KS 2017.204 3 Kommunstyrelsen 2017-10-23 195 Revidering av kommunstyrelsens reglemente (KS 2017.204) Beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset,Vallentun, Kl. 18.00 18.30 ande Ersättare Övriga närvarande Örjan Lid (M), ordförande, Elisabeth Rydström (C),

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid och plats. 19:00 Kulturrummet, Kulturhuset. Övriga kallade

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid och plats. 19:00 Kulturrummet, Kulturhuset. Övriga kallade KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2017-09-11 Tid och plats Övriga kallade 19:00 Kulturrummet, Kulturhuset Victor Kilén, Kommundirektör, Annika Hellberg, Ekonomichef, Johanna Harlin, TF Kanslichef, Jesper Westberg,

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (23)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (23) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna, 13.00-14.57 ande Övriga närvarande Parisa Liljestrand (M) ordförande, Sofia Segergren (C), Ylva Mozis

Läs mer

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23 Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Vallentuna den 5 mars 2015 Ray

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Bällstarummet kl 09:00-10:00 Sammanträdet ajournerades mellan klockan och

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Bällstarummet kl 09:00-10:00 Sammanträdet ajournerades mellan klockan och Plats och tid Bällstarummet kl 09:00-10:00 Sammanträdet ajournerades mellan klockan 09.40 och 09.50. Beslutande närvarande Parisa Liljestrand (M) (ordförande), Jaana Tilles (S), Ylva Mozis (L), Sofia Segergren

Läs mer

Kommunfullmäktige Plats och tid Kulturrummet, Kulturhuset 17: Sammanträdet ajournerades mellan klockan

Kommunfullmäktige Plats och tid Kulturrummet, Kulturhuset 17: Sammanträdet ajournerades mellan klockan Plats och tid Kulturrummet, Kulturhuset 17:00 21.52 Sammanträdet ajournerades mellan klockan 17.38 18.15 ande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Se bifogad närvarolista Se bifogad

Läs mer

Kommunstyrelsen Hemställan om investeringsanslag för ombyggnation av del av Karbyskolan för förskola (KS )

Kommunstyrelsen Hemställan om investeringsanslag för ombyggnation av del av Karbyskolan för förskola (KS ) Kommunstyrelsen 2019-05-27 77 Hemställan om investeringsanslag för ombyggnation av del av Karbyskolan för förskola (KS 2017.366) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa investeringsanslag

Läs mer

Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott

Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott Plats och tid Angarnsrummet kl 11:00-12:00 Beslutande närvarande Parisa Liljestrand (M) (ordförande), Sofia Segergren (C), Ylva Mozis (L), Jaana Tilles (S), Nicklas Steorn (MP) Övriga närvarande Elwe Nilsson

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Plats och tid Kulturrummet, Kulturhuset 19:00 21:46 ande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Se bifogad närvarolista Se bifogad närvarolista Victor Kilén, kommundirektör, Annika Hellberg,

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2017-08-21 Plats och tid Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Bällstarummet kl 18:00-19: Parisa Liljestrand (M) (ordförande), Sofia Segergren

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-06-08 OBSERVERA ATT TIDEN ÄR ÄNDRAD TILL 17.00. Tid och plats Observera tiden: 17.00 Kulturrummet, Kulturhuset

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-06-08 OBSERVERA ATT TIDEN ÄR ÄNDRAD TILL 17.00. Tid och plats Observera tiden: 17.00 Kulturrummet, Kulturhuset K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-06-08 Tid och plats Observera tiden: 17.00 Kulturrummet, Kulturhuset Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Övriga kallade

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) Plats och tid Bällstarummet, tisdagen den 31 januari, kl 13.00 16.10 ande Örjan Lid (M) ordförande, Elisabeth Rydström (C), Raimo Vuojärvi (M), Gunnel Orselius-Dahl

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (5)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (5) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, Kl 18.00 18.10 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Örjan Lid (M), ordförande, AnnCharlotte Höglund

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Kulturrummet, kulturhuset kl. 17.05 22.10, ajournering 18.40-19.22. ande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Se bifogad

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 14 juni kl 19:00-20:40. Kommundirektör Ann-Charlotte Järnström Sekreterare Victor Kilén.

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 14 juni kl 19:00-20:40. Kommundirektör Ann-Charlotte Järnström Sekreterare Victor Kilén. Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 14 juni kl 19:00-20:40 Se bifogad närvarolista Kommundirektör Ann-Charlotte Järnström Sekreterare Victor

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid och plats Kl Nova, ungdomens hus, Vallentuna

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid och plats Kl Nova, ungdomens hus, Vallentuna K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-09-24 Tid och plats Kl 19.00 Nova, ungdomens hus, Vallentuna Kallade tjänstemän Roland Beijer, kommundirektör Victor Kilén, kanslichef Kalle Sönnergren, kommunsekreterare

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (34)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (34) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (34) Plats och tid Kulturhuset, kulturrummet kl. 19.00-20.05, 20.15-22.16 ande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Se bifogad närvarolista

Läs mer

PROTOKOLL 1(19) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(19) Sammanträdesdatum 1(19) Plats och tid: Mötesrum Hövdingasalen, kl 08:30-09:20 Beslutande och tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare och övriga deltagande: Mikael Berglund (S), ordf Dan Björk (M) Isabell Korn (M)

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (18) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20.10 ande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Björn Furugren Beselin (C), ordförande, Maya Mallo (M), Gillis Weingarth (M), Monica Emilsson (M), Tore Hjerpe

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl Utbildningsnämnden 2010-09-16 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl. 19.00-20.30 Beslutande Ersättare Elisabeth Rydström (C),ordförande

Läs mer

Hemställan om investeringsmedel för utegym 16 KS

Hemställan om investeringsmedel för utegym 16 KS Hemställan om investeringsmedel för utegym 16 KS 2016.089 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-04-11 79 Hemställan om investeringsmedel för utegym (KS 2016.089) Beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

K U NGÖRELSE. Tid och plats Kl Kulturrummet, Vallentuna kulturhus & bibliotek. Roland Beijer, kommundirektör Kalle Sönnergren, kommunsekreterare

K U NGÖRELSE. Tid och plats Kl Kulturrummet, Vallentuna kulturhus & bibliotek. Roland Beijer, kommundirektör Kalle Sönnergren, kommunsekreterare K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-06-17 Tid och plats Kl 19.00 Kulturrummet, Vallentuna kulturhus & bibliotek Kallade tjänstemän Roland Beijer, kommundirektör Kalle Sönnergren, kommunsekreterare Övriga

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 21 november 2011 kl ajournering kl

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 21 november 2011 kl ajournering kl Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 21 november 2011 kl. 13.00 14.00 ajournering kl. 13.30-13.40 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna, Kl. 19.00-19.53 ande Ersättare Övriga närvarande Raimo Vuojärvi (M) ordförande, Hans Heneby (M), Jenny

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid och plats. 17:00 Kulturrummet, kulturhuset. Övriga kallade

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid och plats. 17:00 Kulturrummet, kulturhuset. Övriga kallade KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-12 Tid och plats Övriga kallade 17:00 Kulturrummet, kulturhuset Victor Kilén, Kommundirektör, Annika Hellberg, Ekonomichef, Mikael Carlgren, Kanslichef, Henrik Kelfve,

Läs mer

Skolpeng fr.o.m. 1 januari KS

Skolpeng fr.o.m. 1 januari KS Skolpeng fr.o.m. 1 januari 2017 15 KS 2016.442 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-18 166 Skolpeng fr.o.m. 1 januari 2017 (KS 2016.442) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Svar på motion (S) om kombohus 12 KS

Svar på motion (S) om kombohus 12 KS Svar på motion (S) om kombohus 12 KS 2016.236 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2017-09-18 145 Svar på motion (S) om kombohus (KS 2016.236) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Rapport icke verkställda KS

Rapport icke verkställda KS Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS- kvartal 2 2018 23 KS 2018.253 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2018-11-19 242 Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS- kvartal 2 2018 (KS 2018.253)

Läs mer

Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott Angarnsrummet kl 13:00-15:00

Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott Angarnsrummet kl 13:00-15:00 Plats och tid ande närvarande Angarnsrummet kl 13:00-15:00 Parisa Liljestrand (M) (ordförande), Sofia Segergren (C), Ylva Mozis (L) 38-42, 44-51, Jaana Tilles (S), Nicklas Steorn (MP), Per-Olof Björkman

Läs mer

Inledning. Integration och asylmottagning

Inledning. Integration och asylmottagning Inledning Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. Vi betraktar oss som ett mittenalternativ och ett tredje block i svensk politik. Vi kombinerar strävandet efter

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (11)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (11) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Bällstarummet, kommunalhuset, Kl 17.30 19.50 ande närvarande Övriga närvarande Roswitha Melzer (L), ordförande, Zarah Sjökvist (M), Maya Mallo

Läs mer

K U NGÖRELSE. Tid och plats Kl Kulturrummet, Vallentuna kulturhus & bibliotek

K U NGÖRELSE. Tid och plats Kl Kulturrummet, Vallentuna kulturhus & bibliotek K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28 Tid och plats Kl 19.00 Kulturrummet, Vallentuna kulturhus & bibliotek Kallade tjänstemän Roland Beijer, kommundirektör Victor Kilén, förvaltningschef Kalle Sönnergren,

Läs mer

Fritidsnämnden

Fritidsnämnden 1 (15) Plats och tid Stora mötesrummet, Vallentuna kulturhus kl 18:30-19:30 ande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Lars Carlsson (C) (ordförande) Roger Gadde (M) (vice ordförande) Tommy Schiött (M)

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2010-02-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerande Bällstarummet, Tuna

Läs mer

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720. Dnr 9016/129.109 Budget 2017 och plan 2018 2019 Utdebitering Skattesatsen för år 2017 fastställs till kronor 23:15 per skattekrona God ekonomisk hushållning Finansiella mål Att de löpande intäkterna täcker

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott 2011-09-08

Kommunstyrelsens planutskott 2011-09-08 1 Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna. Kl 08.00-13:00 ande Örjan Lid (M), ordförande, Elisabeth Rydström, (C), Raimo Vuojärvi (M), Gunnel Orselius-Dahl (FP), Ing-Marie Elfström (S).

Läs mer

Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott

Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 1 (1) Plats och tid Bällstarummet kl 15:00-16:00 Beslutande närvarande Elwe Nilsson (M) (ordförande), Per-Olof Björkman (L) (vice ordförande), Jerri Bergström (S) (2:e vice ordförande), Nicklas Steorn

Läs mer

PROTOKOLL. Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott. 27 april 2006

PROTOKOLL. Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott. 27 april 2006 arbetsutskott 27 april 2006 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna torsdagen den 27 april

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Alnarp Tid 2018-09-17, kl. 18:34-19.27 Sammanträdesdatum s. 1 (7) Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) Lennart Månsson (M) Rune Netterlid (S) Monica Thomhave

Läs mer

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden 1 (18) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, torsdagen den 16 juni 2011, kl. 19.00-20.40. Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Björn Furugren

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Bällstarummet, tisdagen den 16 november, kl oo

Bällstarummet, tisdagen den 16 november, kl oo 1 ( 12) P lats och tid Bällstarummet, tisdagen den 16 november, kl. 19.00-21.oo Ledamöter Raimo Vuojärvi (M), Hans Heneby (M), AnnCharlotte Höglund (C), Roswitha Melzer (FP), Bodil Umegård (S), Thomas

Läs mer

Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden. Datum för anslag Överklagandetiden går ut. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden. Datum för anslag Överklagandetiden går ut. Kommunledningskontoret, Vallentuna SID 1/1 Organ Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden Sammanträdesdatum 2018-09-11 Paragrafer 121-123 Datum för anslag 2018-09-18 Överklagandetiden går ut 2018-10-10 Förvaringsplats

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20.00 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Paragrafer Björn Furugren Beselin (C), ordförande,

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, Kl 18.00-18:40 ande Örjan Lid (M), ordförande, Elisabeth Rydström (C) vice ordf, Raimo Vuojärvi (M),

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 juni 2009, kl. 19.30 20.40

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 juni 2009, kl. 19.30 20.40 Barn- och ungdomsnämnden 2009-06-16 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 juni 2009, kl. 19.30 20.40 Beslutande Raimo Vuojärvi (M) ordförande Jerker

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Plats och tid Kulturrummet, Kulturhuset 19:00 20:12 ande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Se bifogad närvarolista Se bifogad närvarolista Victor Kilén, kommundirektör, Annika Hellberg,

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Fredrik Carlsson (M), Kerstin Strängbäck (M), Alexandra Herlin (M), Therese Kallträsk (MP)

Barn- och ungdomsnämnden Fredrik Carlsson (M), Kerstin Strängbäck (M), Alexandra Herlin (M), Therese Kallträsk (MP) 1 (11) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, kl. 19.00-20.20 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Raimo Vuojärvi (M), ordförande, Roswitha

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Register SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. 197 Mål och budget Sammanträdesdatum

Register SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. 197 Mål och budget Sammanträdesdatum Register 197 Mål och budget 2019-2021 Plats och tid Beslutande Kunskapens hus, Märsta Sammanträdeslokal: S1051 Torsdagen den 29 november 2018, kl. 08:15-08:26- Olov Holst (M), ordförande Mats Weibull (M),

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden 1 (1) Plats och tid Bällstarummet kl 18:30-20:55 ande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Björn Furugren Beselin (C) (ordförande) Maya Mallo (M) (vice ordförande) Gillis Weingarth (M) Monica Emilsson

Läs mer

Svar på motion (S) om att bygga en inomhushall 5 KS

Svar på motion (S) om att bygga en inomhushall 5 KS Svar på motion (S) om att bygga en inomhushall 5 KS 2015.504 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-15 85 Svar på motion (S) om att bygga en inomhushall (KS 2015.504) Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

Tid och plats 19:00 Kulturrummet, Kulturhuset. Övriga kallade

Tid och plats 19:00 Kulturrummet, Kulturhuset. Övriga kallade KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-11-21 Tid och plats 19:00 Kulturrummet, Kulturhuset Övriga kallade Victor Kilén, Kommundirektör, Annika Hellberg, Ekonomichef, Johanna Harling, Kommunsekreterare, Mikael

Läs mer

Carina Persson. Karl-Erik Olsson 2018-

Carina Persson. Karl-Erik Olsson 2018- 1 1 Plats och tid Rådhuset, Stora salen, kl 13.3014.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Ylva Ivarsson (S) Einar Wängmark (S) Tomas Bolén (S) Pär Johansson (M) Kommunchef Christer Engström Sekreterare Monica Jonsson

Ylva Ivarsson (S) Einar Wängmark (S) Tomas Bolén (S) Pär Johansson (M) Kommunchef Christer Engström Sekreterare Monica Jonsson 1(7) Plats och tid Sammanträdesrum A, kl. 09:00-09:15 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Yoomi Renström (S), Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande Mikael Jonsson (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2010-03-22 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset Tunatorg 1, Vallentuna Måndag den 22 mars 2010 kl 18.00-19.10 Beslutande Ersättare Justerare Örjan Lid (M), ordförande

Läs mer

Parisa Liljestrand (M) Ordförande Johanna Harling Sekreterare Tfn:

Parisa Liljestrand (M) Ordförande Johanna Harling Sekreterare Tfn: KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2016-05-30 Tid och plats 18:00 Bällstarummet Övriga kallade Victor Kilén, Kommundirektör, Torbjörn Nyqvist, Stabschef, Anna Holm, Samhällsbyggnadschef, Johanna Harling, Kommunsekreterare,

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14)

PROTOKOLL 1 (14) PROTOKOLL 1 (14) 2019-01-10 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 9.40-11.30 Beslutande Iosif Karambotis (S), ordförande Anna Lundström (S), vice ordförande Magnus Nilsson (S) Rose-Marie Lundström

Läs mer

Svar på motion (S) om föreningsgala 11 KS

Svar på motion (S) om föreningsgala 11 KS Svar på motion (S) om föreningsgala 11 KS 2016.520 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2017-09-18 144 Svar på motion (S) om föreningsgala (KS 2016.520) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet 20 maj 2019

Kommunala Pensionärsrådet 20 maj 2019 Plats och tid Granbyrummet, Vallentuna. Kl. 13.00-14.55. ande Björn Furugren Beselin KS (C), ordförande, Jessica Johnson SN (L) 27-35, Sven-Olof Ekström BMN (S), Anneli Vuojärvi KN (M), Margareta Svanström

Läs mer

Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott

Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Plats och tid Bällstarummet kl 15:00-16:00 Beslutande närvarande Elwe Nilsson (M) (ordförande), Per-Olof Björkman (L) (vice ordförande), Jerri Bergström (S) (2:e vice ordförande), Nicklas Steorn (MP) Övriga

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, klockan 09.00-10.15 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 3 mars 2009, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 3 mars 2009, kl Barn- och ungdomsnämnden 2009-03-03 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 3 mars 2009, kl. 19.00-20.40 Beslutande Ersättare Raimo Vuojärvi (M) ordförande

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Icke verkställda beslut enligt SoL kvartal KS

Icke verkställda beslut enligt SoL kvartal KS Icke verkställda beslut enligt SoL kvartal 2 2016 23 KS 2016.286 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-11-28 229 Icke verkställda beslut enligt SoL kvartal 2 2016 (KS 2016.286) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats. 18:00 Bällstarummet. Övriga kallade

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats. 18:00 Bällstarummet. Övriga kallade KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2019-06-20 Tid och plats Övriga kallade 18:00 Bällstarummet Victor Kilén, Kommundirektör, Anna Holm, Samhällsbyggnadschef, Annika Hellberg, Ekonomichef, Jesper Westberg, Kommunsekreterare,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN. Sammanträdesprotokoll. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Angarnsrummet kl 19:00-20:00

VALLENTUNA KOMMUN. Sammanträdesprotokoll. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Angarnsrummet kl 19:00-20:00 1 (1) Plats och tid Angarnsrummet kl 19:00-20:00 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Ylva Mozis (L) (ordförande), Bengt-Åke Grip (M) (vice ordförande), Ewa Thorin (M), Per-Everth Staff (C),

Läs mer

Förändrad nämndorganisation Dnr 2011/47-041

Förändrad nämndorganisation Dnr 2011/47-041 Kommunfullmäktige 16 (60) Kf 140 Förändrad nämndorganisation Dnr 2011/47-041 Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-25 122 bland annat om förändringar i kommunens nämndorganisation. Förändringarna avsåg antalet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden 19 september 2006 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 19 september

Läs mer

Utbildningsnämnden Birgitta Skärborn (M), Cecilia Brändström (M)

Utbildningsnämnden Birgitta Skärborn (M), Cecilia Brändström (M) 1 (1) Plats och tid Bällstarummet kl 18:30-19:30 ande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Gunnel Orselius-Dahl (L) (ordförande), Zarah Sjökvist (M) (vice ordförande), Christina Birger (M), Monica Andersson

Läs mer