Ett år med nya PBL. Hur har den nya lagen påverkat byggandet av Sverige? n y h e t s b r e v. Arena 2 maj. Civil- och bostadsminister Stefan Attefall

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett år med nya PBL. Hur har den nya lagen påverkat byggandet av Sverige? n y h e t s b r e v. Arena 2 maj. Civil- och bostadsminister Stefan Attefall"

Transkript

1 Deltagare Vårt ansva till en god PBL? n y h e t s b r e v Arena 2 maj Civil- och bostadsminister Stefan Attefall Janna Valik Generaldirektör Boverket och Ordförande i kommittén Ny PBL på rätt sätt. Ett år med nya PBL Hur har den nya lagen påverkat byggandet av Sverige? Speakers corner Näringslivet sammanfattade sina erfarenheter genom att olika aktörer fick uttrycka sina tankar om Nya PBL. Företrädare från Boverket, kommuner, Länsstyrelsen lyssnade och reflekterade kring Speakers corner. Boverket informerade om pågående arbete för att underlätta tillämpningen av nya PBL. Ny PBL ur olika synvinklar Advokat Magnus Josefsson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

2 PBL på rätt väg... Den 2 maj 2012 var det ett år sedan den nya plan- och bygg lagen (PBL) trädde i kraft. Hur har det gått? Har syftena uppnåtts? Vad ser samhällsbyggnadssektorns olika aktörer som framgångsfaktorer framöver? Med syftet att mötas runt dessa frågor bjöd kommittén Ny PBL på rätt sätt, in runt 60 representanter för bygg- och materialindustrin, projektörer/arkitekter, byggherrar, fastighetsägare, kommuner, länsstyrelsen och centrala myndigheter till Arena 2 maj i Stockholm. Framförallt näringslivet inbjöds att delge sina erfarenheter av den nya lagen. Janna Valik, ordförande i kommittén Ny PBL- på rätt sätt och Speakers Corner generaldirektör på Boverket, inledde mötet. Det är så otroligt viktigt att alla länkar i en kedja fungerar. Tanken med PBL är att vi ska få ordning och reda. Vi är alla viktiga länkar i PBL-processen. Det är också angeläget att det finns ett rättvisesystem. Den nya plan- och bygglagen ska bidra till att skapa ett system så att tillämpning och lagstiftning blir mer enhetlig över landet. Boverkets generaldirektör Janna Valik Ni är särskilt inbjudna för att vi ska ställa oss frågan hur allting har gått sedan den nya lagen kom. Vi ska tillsammans reflektera över vilka upplevelser vi har haft, vad vi kan lära oss av det och ta med oss framåt, betonade Janna Valik. Näringslivet sammanfattade sina erfarenheter genom att olika aktörer fick uttrycka sina tankar om Nya PBL. Robert Deli, chefsjurist, Wallenstam, Som fördelar ser vi en något smidigare samrådsprocess som förhoppningsvis leder till en smidigare planprocess. Vi ser bristande flexibilitet i konkreta byggregler, t ex buller och tillgänglighetsfrågor. Det ställs idag samma krav i städer som landsbygd och på nybyggnation ställs också högre krav vilket är hämmande för tillväxt. Vi hoppas på en mer flexibel tillämpning framöver. Karin Ahlzén, arkitekt och kontorschef på White, Ännu så länge har vi inte märkt så stor skillnad. Men bygglovprocessen ger den största förändringen i vårt arbete. De ökade kraven på tillgänglighet gör att vi behöver lägga ner mera arbete på innehållet i tidigt skede. Det blir en mer framtung tidplan tillsammans med ett nytt sätt att arbeta i ett tidigt skede, vilket känns bra. En risk är att bygglovhanteringen känns skarpare och ställer högre krav på kompetensen ute i kommunerna. Magnus Norberg, projekt- och inköpschef på Diligentia, Den stora vinsten är att lov kan få laga kraft, vi slipper riva en balkong när huset är byggt. Sen skulle vi vilja se mer nyanserade krav på anmälningspliktiga åtgärder och att man ser över vilka frågor som man verkligen behöver pröva i bygglovsprocessen. Är det möjligt att låta byggherrar certifiera sig? Vi tror och vet att vi är duktiga på att bygga för egen förvaltning och det skulle underlätta hanteringen. 2

3 Kjell Jansson, VD i Besqab Vi tycker att lagstiftningen är ett steg i rätt riktning. En farhåga vi har är att det är en ytterligare instans för överprövning. Överklagningsärenden har ökat och länsstyrelserna är fullständigt överhopade. Kompetenskraven på kommunerna är högre och i Stockholm kan vi ha ca nio månaders väntetid för att få tag i en planhandläggare. Ett enkelt förslag är att man bör samorda resurser mellan kommuner så att man bättre kan nyttja kompetensen. Charlotta Faith-Ell, affärsutvecklare, ansvarig för PBL utbildningar, WSP Som konsulter följer vi i många fall med i ett projekt under längre tid som planhandläggare eller liknande resurs. En fördel är att vi jobbar för flera kommuner och vi kan på så sätt bidra med våra olika erfarenheter. Vi har ännu inte sett så stor skillnad eftersom detaljplaneprocesser tar lång tid och vi är fortfarande till stor del kvar i det gamla systemet. Fördelar är möjligheten att fördjupa översiktsplanen och göra tematiska tillägg för t.ex. vindkraft. En översiktsplan kan snabbt bli inaktuell när förutsättningarna förändras. Gunnar Jönsson, VD för Fiskarhedenvillan Vi brinner för kvalitet så alla högre krav som gynnar konsumenten är vi positiva till. Nackdelen är att handläggningstiden har ökat. De små kommunerna som förut hade korta handläggningstider säger nu; vi har 10 veckor på oss. I de större kommunerna verkar veckor vara vanligt. Kostnaderna har ökat. Största utmaningen är dock att kommunerna hanterar bygglovsprocessen olika. Det måste till en större enhetlighet mellan kommunerna, ansåg Gunnar Jönsson. Myndigheternas tankar Introduktionen pågår för fullt, fortfarande gäller övergångsregler. Kommunerna är nyckelaktörer tillsammans med Länsstyrelserna men utan näringslivets aktörer fungerar inte kedjan, konstaterade Dick Hedman, samhällsbyggnadschef i Västra Götaland. Han var samtalsledare för Speakers Corner och ledde även det reflekterande samtalet med myndighetsrepresentanter efter näringslivets inspel. PBL är en lagstiftning där kommunerna gör jobbet, det är nu en inkörningstid i våra 290 kommuner. Vi är i startskedet och jobbar för att hitta effektiva arbetssätt. Vår huvuduppgift är att förbättra kvaliteten. Här måste stat och kommun jobba ihop så att vi får vägledning kring hur vi ska kunna tillämpa lagen på ett I det reflekterande samtalet med myndigheterna deltog Ann-Sofie Eriksson, SKL, Martin Storm, Boverket samt Dick Hedman och Anna-Lena Österborg från Länsstyrelsen enhetligare sätt. Nya PBL innebär fler uppgifter för kommunerna samtidigt som det är en generationsväxling där behovet av kompetensförstärkning är stort, menade Ann-Sofie Eriksson. Vi måste se alla delar i hela processen där andra berörda myndigheter måste in och samverka kring t.ex riksintressen, strandskydd och buller mm, betonade Anna-Lena Österborg. Den viktiga frågan framåt är HUR vi kan samverka bättre? Kommittén har sammanfört Boverket, länsstyrelsen och kommunerna. Det samarbetet ska vi hålla i och fortsätta med, det är en framångsfaktor, avslutade Martin Storm. 3

4 Civil och bostadsminister Stefan Attefall Stefan Attefall inledde med en resumé av hur regeringens bostadspolitik ser ut och vilka utmaningar vi har på bostadsområdet. Sverige behöver komma upp ur den kroniskt låga investeringstakten vad gäller bostadsbyggandet. Det har nu tagit nio år att arbeta om och ta fram den nya plan- och bygglagen vilket visar på komplexiteten i frågorna. En effektivare process var målet och vi har bara börjat resan, konstaterade han i sin inledning. Ministern gav exempel på frågor som han möter på sin rundresa till olika stadsbyggnadskontor runt om i Sverige. Tidsgränsen för bygglov har ännu inte förkortats i den takt som det var tänkt. Det finns höjda avgifter som kan ifrågasättas. Kompetensfrågorna är viktiga, det är brist på handläggare. Kontrollansvariga måste utbildas. Stefan Attefall avslutade sin anförande med att framföra ett stort tack till alla som bidrar i den här processen med kunskaper och goda erfarenheter. Ett särskilt tack framfördes till kommittén Ny PBL på rätt sätt. Stefan Attefall, vad har du hört från näringsliv och myndigheter och hur sammanfattar du ditt viktigaste budskap? Det är att vi är på väg men vi är inte färdiga. Den nya PBL ser jag som en grundläggande förutsättning. Vi måste jobba med de frågor som dyker upp som inte fungerar bra. Nu har vi flera uppdrag på gång. Det efterlyses mer tydlighet kring exploateringsavtal och det tittar vi nu på i en speciell utredning. Ett viktigt fokus för mig är att vi måste utöka byggandet i landet. Kvalitetsfrågorna är viktiga, miljöfrågorna ska ha hög prioritet samtidigt som vi måste jaga det som förenklar och förbilligar möjligheterna att bygga nytt. Det jag hört här idag bekräftar bilden av var problemen sitter, en del kan vara rutinfrågor och vi behöver se över en del regler, bl.a. hur sanktionssystemet fungerar. Där finns en hel del saker att fundera på när det gäller om vi har det mest effektiva regelverket. Det som är viktigt långsiktigt är Civil- och bostadsminister Stefan Attefall att vi får mer förutsägbarhet kring lagprocessen. Där är exploateringsavtalen väsentliga och det har vi ännu inte hunnit titta på. Bristen på överskådlighet gör det svårt för nya och mindre aktörer att delta fullt ut. Det hämmar konkurrens och möjligheten att vara med. Samordning en mellan myndigheter är ju ett annat problem som tagits upp här. Vad gäller bullerreglerna är det problematiskt att vi har så olika tillämpningar. Men vi har arbetat med att få myndigheterna att mötas. Sådana möten som dagens är ju ett bra sätt att komma vidare i samordning och samverkan, tyckte Civil- och bostadsminister Stefan Attefall. Magnus Josefsson är advokat på Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Han gav praktiska exempel på saker som kan gå snett för byggherrar och entreprenörer. Magnus poängterade vikten av framförhållning och kommunikation mellan kommun, byggherre och entreprenör för att skapa trygghet i tidplanen. Det är viktigt med tydlighet i vilka krav och förutsättningar som gäller för att driftstarta produktion, sa han. 4

5 Yvonne Svensson Rättschef på Boverket, Redde ut begrepp och gick igenom ett antal aktuella områden och regeringsuppdrag som Boverket jobbar med just nu. Vad tar du med dig från den här dagen? För mig har det varit värdefullt att få höra näringslivets syn på nya PBL, jag pratar mest med kommuner och länsstyrelser i min vardag. Det jag tar med mig är att lagen tillämpas olika i olika kommuner. Man kan inte hitta på egna system för att gena över lagstiftningen. Är det regler som inte fungerar får man tala om det så att vi kan justera och skicka det vidare till dem som skriver lagtexterna. Såsom nu sker exempelvis kring sanktioner. Ytterst handlar det om demokrati, det är våra folkvalda i riksdagen som ska stifta lagarna. Självklart måste det förekomma skillnader beroende på lokala förhållanden. Men grundfrågorna ska gälla lika, konstaterade Yvonne. Åsa Ögren, ordförande i Byggnadsnämnden i Umeå Dina tankar om det som sagts? Våra handläggare har till uppdrag att leverera utifrån vad lagen säger. När byggherrarna kommer till oss önskar de ofta att komma fram smidigare, än vad lagen säger. Det faller tillbaka på den nationella nivån som skapar reglerna som vi ska följa. Då kan man inte vara arg på kommunerna och skylla på att de inte är smidiga. Så vad skulle underlätta? Något som skulle underlätta väldigt mycket är om man tar sig an Boverkets Byggregler. Det är en uppslagsbok och en bibel både för byggherrar och framförallt för våra handläggare. Det som står där ska följas. Man bör gå igenom och fundera på hur mycket som är byggherrens ansvar och hur mycket som är meningsfullt för kommunerna att fördjupa sig i. Antingen bestämmer man att Boverket har mandatet att formulera reglerna på det här sättet och då får man kommuner som försöker leva upp till allt detta. Eller så säger man till Boverket, ni har för mycket och för detaljerade krav som det måste rensas i. Jag Foto: Johanna Frenkel Åsa Ögren är ordförande i Byggnadsnämnden i Umeå sedan 10 år. känner att om man lagt ansvaret på den som bygger, då ska ansvaret ligga där och inte på kommunerna att driva byggherren till alla dessa detaljfrågor. Förenkla gärna byggreglerna så att kommunerna har lättare att acceptera kreativa och bra förslag som byggherrarna kommer med. Men som det är idag lever de inte altid upp till regelverket. Det som efterfrågas just nu är små lägenheter. Ska man följa Boverkets byggregeler kan ingen lägenhet bli mindre än 32 kvm. Vi vet att kvm är fullt möjligt men då kan inte en diskbänk vara 160 cm lång, kommenterade Åsa Ögren från Umeå. 5 Anki Kaplan bygglovchef i Stockholms stad Anki tyckte dagen var värdefull och twittrade om innehållet i mötet. Vad tar du med dig från dagen? Jag är personligen mycket engagerad i kompetensutvecklingsfrågorna vilket blivit belyst här idag. Jag var med och startade en kurs på KTH, Bygglov i praktiken. Den riktar sig till dem som redan är i branschen. Sen måste vi alla också ta ansvar för att visa dagens ungdomar att det är attraktivt att jobba inom samhällsbyggnadsområdet. Vi behöver vara ute på de arenor där vi kan möta ungdomarna och vi behöver vara förebilder. För vad kan vara finare än att jobba praktiskt i en demokratisk samhällsbyggnadsprocess!

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER. för ökat BOSTADSBYGGANDE. och bättre INFRASTRUKTUR. Logotyp C. SNS Förlag

Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER. för ökat BOSTADSBYGGANDE. och bättre INFRASTRUKTUR. Logotyp C. SNS Förlag Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER för ökat BOSTADSBYGGANDE och bättre INFRASTRUKTUR drat 16 x 16 mm, samt röda. tgår texten Förlag Logotyp C C SNS Förlag NYA REGLER FÖR ÖKAT BOSTADSBYGGANDE

Läs mer

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Fler bostäder hur gör vi?

Fler bostäder hur gör vi? Fler bostäder hur gör vi? Gemensamt kan vi förbättra bostadsmarknaden i Göteborgsregionen! Fler bostäder hur gör vi? 1 GR Projektledare: Per Kristersson, GR Text: Staffan Sjöberg, Kraftord Layout: GR Info,

Läs mer

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp. Att leda lärande samtal (Andra tryckningen) ISBN 91-85019-50-X Författaren Grafisk form: Gun-Britt Scherp Omslagsbild: Uwe Hamayer, Kiel Tryck:

Läs mer