Plats och tid Norrtäljesalen måndagen den 21 oktober 2019 kl. 18:02 18:28

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Norrtäljesalen måndagen den 21 oktober 2019 kl. 18:02 18:28"

Transkript

1 Plats och tid Norrtäljesalen måndagen den 21 oktober 2019 kl. 18:02 18:28 ande Ledamöter Bino Drummond (M), ordförande Staffan Tjörnhammar (M) Ann Lewerentz (M) Lotta Lindblad Söderman (M) Anders Olander (C), 1:e vice ordförande Tommy Lundqvist (C) Robert Beronius (L) Göte Vaara (KD) Ulrika Falk (S), 2:a vice ordförande Ingrid Markström (S), tjänstgörande ersättare Hanna Stymne Bratt (S) Aleksandar Srndovic (S) Andrea Kronvall (SD) Ingmar Ögren (SD) Måns Nilsson (S), tjänstgörande ersättare Britt-Mari Bardon (V) Ersättare Roland Brodin (M) Henrik Hedensiö (M) Joanna Lewerentz (M) Gunnar Englund (C) Carina Jansson (C) Christina Frisk (L) Åsa Wennerfors (L) Conny Andersson (S) Dennis Ekström (SD) Karl-Göran Edberg (SD) Övriga närvarande Charlotta Rydgren Tillbom, HR- och kommunikationsdirektör Charlotte Köhler, samhällsbyggnadsdirektör Magnus Åberg, ekonomidirektör Madelene Fredriksson, planeringschef Mikael Forssander, kanslichef Nina Svensson, nämndsekreterare Ander Gelander, VA-chef 123 Erik Carenholm, politisk sekreterare (S) Nicklas Salmin, politisk sekreterare (L) Bengt Carlström, politisk sekreterare (KD) Yvonne Svensson, gruppledare (ROOP) Justeringens plats och tid Kommunstyrelsekontorets kansliavdelning den 24 oktober 2019 Underskrifter Sekreterare Nina Svensson Paragrafer Ordförande Bino Drummond Justerande Ulrika Falk Sida 1 / 34

2 Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsekontorets kansli Underskrift Nina Svensson Sida 2 / 34

3 Ärendelista 121 Val av justerare 122 Ändringar i föredragningslistan 123 Informationsärenden 124 Svar på remiss gällande klimat- och energistrategi för Stockholms län 125 Antagande av detaljplan för fastigheten Karljohansvampen 1 och del av fastigheten Tälje 3:1 i Norrtälje stad 126 Godkännande av exploateringsavtal för fastigheten Karljohansvampen 1 och del av fastigheten Tälje 3:1 i Norrtälje stad 127 Mål och budget för Norrtälje kommun Delårsrapport 2 för kommunstyrelsen Delårsrapport 2 för Norrtälje kommun Internkontrollrapport för kommunstyrelsen per augusti Internkontrollrapport för Norrtälje kommun per augusti Styrmodell för Norrtälje kommun 133 Yttrande gällande revisionsrapport om kommunens hantering av löner, lönerelaterade avgifter och pensioner 134 Investering Tillägg till redan beslutade investeringsmedel för utbyggnad av Västanviks vatten- och avloppsnät 135 Investering Utredning för sjöledningar mellan pumpstation 2 i Kvisthamra, Björnö och Lindholmen 136 Investering Tilläggsinvestering för mindre investeringar i befintlig VA-anläggning år Slutredovisning: Investering Upprustning av förbehandling för Hallstaviks avloppsreningsverk, etapp Antagande av reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige 139 Fastställande av sammanträdesdagar år 2020 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 140 Antagande av Gemensam målbild Samverkan Stockholmsregionen 141 Redovisning av delegationsbeslut 142 Meddelanden Sida 3 / 34

4 121 Val av justerare utser Ulrika Falk (S) att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Justeringen äger rum under torsdagen den 24 oktober 2019 på kommunstyrelsekontorets kansli. Sida 4 / 34

5 122 Ändringar i föredragningslistan Inga ändringar förelåg. Sida 5 / 34

6 123 Informationsärenden VA-chef Anders Gelander informerar om ärende 14, tilläggsinvestering för utbyggnad av Västanviks vatten- och avsloppsnät. Sida 6 / 34

7 Samhällsbyggnadsärenden 124 Dnr KS Svar på remiss gällande klimat- och energistrategi för Stockholms län antar remissvaret som sitt eget och översänder det till Stockholms läns länsstyrelse. Sammanfattning av ärendet Ärendet gäller ett remissvar på klimat- och energistrategi för Stockholms län Generella synpunkter på strategin är att det är en bra sammanställning över nuläge och utmaningar inom klimat- och energiområdet i länet, men att dokumentet inte utgör en strategi för hur vi inom länet ska nå de klimatpolitiska målen. En viktig aspekt på klimatfrågan; hur regionens klimatpåverkande utsläpp påverkas av regionens mål om ökad tillväxt, bör framförallt lyftas fram tydligare i strategin eftersom dessa två sakfrågor utgör en aktuell och intressant målkonflikt. sunderlag Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 oktober 2019, 123 Tjänsteutlåtande gällande remissvar om klimat- och energistrategi för Stockholms Län Bilaga 1. Remissvar gällande klimat- och energistrategi för Stockholms Län Bilaga 2. Remiss från Länsstyrelsen i Stockholms län gällande klimat- och energistrategi för Stockholms Län Protokollsutdrag från teknik- och klimatnämnden den 17 september 2019, 73 ande sammanträde sgång Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. et ska skickas till Länsstyrelsen i Stockholm Sida 7 / 34

8 125 Dnr KS Antagande av detaljplan för fastigheten Karljohansvampen 1 och del av fastigheten Tälje 3:1 i Norrtälje stad antar detaljplan för fastigheten Karljohansvampen 1 och del av fastigheten Tälje 3:1 i Norrtälje stad med stöd av 5 kap 27 PBL (2010:900). Sammanfattning av ärendet Planområdet som ligger i Solbacka bestårav två fastigheter, Karljohansvampen 1 och del av Tälje 3:1. På Karljohansvampen 1 står idag en restaurangbyggnad som upptar i stort sett hela fastigheten, befintlig detaljplan anger handelsändamål. Den del av Tälje 3:1(Tälje GA:5) som finns inom planområdet används idag som parkeringsyta och förser grannfastigheten Kantarellen 1 (förskola) med parkeringsplatser. Tälje GA:5 kommer att upphävas och överföras till fastigheten Kantarellen 1. Detaljplanen föreslår bostadsändamål och en byggnad med 25 lägenheter, vilket möjliggör för yngre människor att komma in på bostadsmarknaden. Parkering förläggs på fastigheten och dagvatten fördröjs inom fastigheten. sunderlag Protokollsutdrag från kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 2 oktober 2019, 50 Tjänsteutlåtande gällande antagande av detaljsplan för Karljohansvampen 1 Bilaga 1. Planbeskrivning Bilaga 2. Plankarta Bilaga 3. Granskningsutlåtande ande sammanträde Yrkanden Ulrika Falk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts förslag. sgång Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts förslag, som bifalls av Ulrika Falk (S), och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. et ska skickas till Planavdelningen Sida 8 / 34

9 126 Dnr KS Godkännande av exploateringsavtal för fastigheten Karljohansvampen 1 och del av fastigheten Tälje 3:1 i Norrtälje stad godkänner exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för Karljohansvampen 1 och del av fastigheten Tälje 3:1 i Norrtälje stad, mellan Simply More AB och kommunen. Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen att godkänna exploateringsavtalet mellan exploatören Simply More AB och Norrtälje kommun. Exploateringsområdet berörs av förslag till detaljplan för Karljohansvampen 1 och del av Tälje 3:1 i Norrtälje stad med syfte att möjliggöra utveckling av bostäder. Gatukostnadsersättning uppgående till kr erläggs av Simply More AB. Som säkerhet för kommunens ekonomiska risk erlägger bolaget en bankgaranti om kr, i enlighet med exploateringsavtal. Kommunens kostnader för aktuell exploateringen täcks av exploatörens erläggande av gatukostnader. sunderlag Protokollsutdrag från kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 2 oktober 2019, 51 Tjänsteutlåtande gällande exploateringsavtal för Karljohansvampen 1 Bilaga 1. Exploateringsavtal ande sammanträde sgång Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. et ska skickas till Planavdelningen Sida 9 / 34

10 Ekonomiärenden 127 Dnr KS Mål och budget för Norrtälje kommun föreslår: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Anta kommunfullmäktiges långsiktiga mål för enligt förslag i Mål och Budget Anta inriktningsmål med indikatorer enligt förslag i Mål och Budget Anta uppdrag 2020 enligt förslag i Mål och Budget a att god ekonomisk hushållning bedöms utifrån en sammanvägd bedömning av mål och mått för verksamheten och finansiella mål och mått för god ekonomisk hushållning. 5. Anta särskilda uppdrag och utvecklingsåtagande. 6. Fastställa nämndgemensamma internkontrollområden för år 2020 enligt förslag i Mål och Budget gällande Kommunstyrelse 7. Fastställa plan- och bygglovstaxa, timdebitering, till kronor. 8. Bevilja kommunstyrelsen tkr i driftbudget för år Bevilja kommunstyrelsen 200 tkr i investeringsram, avseende inventarier, för år I övrigt uppdra till kommunstyrelsen att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och Budget gällande KS räddningsnämnd 11. Fastställa taxor enligt lagen om skydd mot olyckor. 12. Fastställa taxor enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. 13. Fastställa taxor enligt lagen om skydd mot olyckor och enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor vid samordnad tillsyn 14. Bevilja KS räddningsnämnd tkr i driftbudget för år I övrigt uppdra till kommunstyrelsen att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och Budget gällande Överförmyndaren 16. Bevilja överförmyndaren tkr i driftbudget för år gällande Val- och demokratinämnd 17. Bevilja val- och demokratinämndnämnden 800 tkr i driftbudget för år gällande Kommunal Revision 18. Bevilja revisionen tkr i driftbudget för år Sida 10 / 34

11 gällande Barn- och skolnämnd 19. Fastställa avgift för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, familjefritidshem enligt det inkomsttak som Skolverket fastställer senast 1 december och fastställa avgift för godkännande av fristående förskoleverksamhet enligt förslag i Mål och Budget Fastställa bidragsnivåer (peng) 2020 för förskola, pedagogisk omsorg och kvälls-/natt- /helgomsorg, fritidshem och familjefritidshem enligt förslag i Mål och Budget Fastställa bidragsnivåer (peng) 2020 för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, tilläggsbelopp för grundsärskola och tilläggsbelopp för grundsärskoleelever i fritidshem enligt förslag i Mål och Budget Fastställa tilläggsbelopp för modersmålsundervisning och lovskola. 23. Fastställa ersättningsnivå för självskjuts med båt 2020 enligt förslag i Mål och Budget Bevilja barn- och skolnämnden tkr i driftbudget för år Bevilja barn- och skolnämnden tkr i investeringsram för år I övrigt uppdra till barn- och skolnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och Budget gällande Utbildningsnämnd 27. Fastställa bidragsnivåer (programpeng) för introduktionsprogram och tilläggsbelopp för gymnasiesärskola enligt förslag i Mål och Budget Fastställa bidragsnivåer (programpeng) enligt KSL:s rekommendationer och enligt förslag i Mål och Budget , bilaga Bevilja utbildningsnämnden tkr i driftbudget år Bevilja utbildningsnämnden tkr i investeringsram för år I övrigt uppdra till utbildningsnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och Budget gällande Bygg- och miljönämnd 32. Fastställa taxor enligt miljöbalken, lagen om offentlig kontroll av livsmedel, strålskyddsförordningen och lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa samt plan- och bygglovstaxa. 33. Fastställa avgifter år 2020 för timavgift PBL och MB, timavgift livsmedel offentlig kontroll och timavgift livsmedel extra off kontroll. 34. Bevilja bygg- och miljönämnden tkr i driftbudget för år Bevilja bygg- och miljönämnden 500 tkr i investeringsram för år I övrigt uppdra till bygg- och miljönämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och Budget gällande Kultur- och fritidsnämnd 37. Fastställa avgifter år 2020 för bad, simundervisning, lokalhyra, biblioteksverksamhet, lotteritillstånd, museum och konsthall samt för Ung fritid. 38. Fastställa avgifter för kulturskola. 39. Bevilja kultur- och fritidsnämnden tkr i driftbudget år Bevilja kultur- och fritidsnämnden 700 tkr i investeringsram för år Sida 11 / 34

12 41. I övrigt uppdra till kultur- och fritidsnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och Budget gällande Socialnämnd 42. Fastställa avgifter år 2020 för serveringstillstånd, tillsynsavgifter, påminnelseavgifter och kunskapsprov enligt förslag i Mål och Budget Fastställa avgift för besök hos familjerådgivning år Fastställa avgift för dödsboförvaltning 45. Bevilja socialnämnden tkr i driftbudget år Bevilja socialnämnden 200 tkr i investeringsram år I övrigt uppdra till Socialnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och Budget gällande Teknik- och klimatnämnden 48. Fastställa avfalls- och VA-taxa år Fastställa taxa för upplåtelse av offentlig plats. 50. Bevilja teknik- och klimat tkr i driftbudget för år Av kommunfullmäktige antagna taxor för hamn, upphör. 52. Av kommunfullmäktige antagna taxor för parkeringsgarage, felparkeringsavgift ska gälla. 53. I övrigt uppdra till teknik- och klimatnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och Budget gällande Kommunalförbundet Sjukvård- och omsorg i Norrtälje 54. Fastställa avgifter för omvårdnad och övriga avgifter enligt förslag i Mål och Budget Bevilja Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje tkr i medlemsavgift år I övrigt uppdra till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje att genomföra verksamhetsplanering för förbundets verksamheter enligt förslag i Mål och Budget Övrigt 57. Fastställa resultatbudget för år 2020 inklusive plan för år för Norrtälje kommun enligt förslag i Mål och Budget Fastställa balansbudget år 2020 inklusive plan för år för Norrtälje kommun enligt förslag i Mål och Budget Fastställa finansieringsbudget/kassaflödesanalys för 2020 inklusive plan för år enligt förslag i Mål och Budget Fastställa investeringsram för år enligt förslag i Mål och Budget Bevilja kommunstyrelsen att besluta om tkr investeringsram för år 2020, kommunstyrelsen anslag för investeringar. 62. Uppdra till kommunstyrelsen att genom dess kommunstyrelsekontor göra korrigeringar i budgetmaterialet av teknisk karaktär. 63. Anta förslag till Mål och Budget Sida 12 / 34

13 64. Norrtälje kommunhuskoncernen ska under perioden lämna utdelning till Norrtälje kommun på minst tkr årligen under förutsättning att det ryms inom reglerna i aktiebolagslagen. 65. Norrtälje Kommunhus AB:s borgensavgift till Norrtälje kommun är 1 %. 66. Internbanken ska generellt lägga 1,1 procentenheter till den genomsnittliga räntan vid utlåning till dotterbolagen. För Roslagsbostäder gäller 0,9 procentenheter för lån för befintliga fastigheter. För den nyproduktion som sker och har skett sedan 2014 gäller 0,7 procent för Roslagsbostäder och Campus. 67. Fastställa internräntan till 1,5 %. 68. För 2020 fastställs en total låneram för kommunen på mnkr inklusive kommunens checkräkningskredit. 69. För 2020 fastställs en låneram för Norrtälje Kommunhus koncernen på mnkr inklusive extern upplåning för moderbolaget. 70. För 2020 fastställs borgensram för Norrtälje Kommunhus AB till 390 mnkr. 71. har under år 2020 rätt att nyupplåna 650 mnkr, dvs. öka kommunens låneskulder, exklusive koncernkontokredit, under år 2020 med 650 mnkr till maximalt mnkr. 72. har under år 2020 rätt att köpa derivat motsvarande mnkr. 73. har under år 2020 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år har under 2020 rätt att vid behov teckna avtal om lånelöften motsvarande mnkr för användning som likviditetsreserv vid marknadsfinansiering. beslutar för egen del: 75. antar personalmål för enligt förslag i Mål och Budget uppdrar till kommunstyrelsekontoret att i bilaga 9, avfallstaxa för Norrtälje kommun (sida 14), ändra till att avgiften för slanglängd utöver 30 meter är 190 kr per 10- meterslängd inför att ärendet behandlas i kommunfullmäktige. Sammanfattning av ärendet Norrtälje kommun växer och står de kommande åren inför stora utmaningar och oändliga möjligheter. Att allt fler människor vill bo i Norrtälje kommun och att företag vill etablera sig här är en fantastisk möjlighet, men det ställer också krav på Norrtälje kommun. En växande kommun kräver god beredskap och planering, liksom kapacitet att möta ökad efterfrågan på Norrtälje kommuns verksamheter framför allt när det gäller skola, förskola, vård och omsorg. Samtidigt måste vi säkerställa att Norrtälje kommun växer hållbart att vi tar ekonomisk, social och ekologisk hänsyn till kommande generationer. Norrtälje kommuns vision Globalt liv, lokal livsstil konkretiseras därför med sju löften till Norrtälje kommuns befintliga och potentiella invånare och företag. Dessa löften anger hur Norrtälje kommun ska utvecklas de kommande tio åren och tar formen av målområden som sätter den övergripande inriktningen för Norrtälje kommun. De prioriterade målområdena är: - Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi Sida 13 / 34

14 - Norrtälje kommun ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt - Norrtälje kommun ska ha en innovativ och serviceinriktad kommunal organisation - som sätter invånaren först - Norrtälje kommun ska vara en kunskapsinriktad skolkommun där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential - Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun i både vardag och kris - Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun där människor utvecklas och entreprenörskap uppmuntras - Norrtälje kommun ska vara en inkluderande kommun som främjar människors livskvalitet, egenmakt och egenförsörjning Kommunkoncernen: Norrtälje kommun, Roslagsbostäder, Norrtälje Energi och Campus Roslagen, samt koncernen Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje, arbetar i samverkan för ökad samhällsnytta. Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen kommun. Det innebär att hela kommunen ska växa med vision och värdegrund som plattform. Resultatbudgeten för planeringsperioden görs inom en budget i balans, med oförändrad skattesats. Resultatnivån uppgår till cirka 80 mnkr per år. Överskottsmålet på 2 % uppnås. sunderlag Reviderat tjänsteutlåtande gällande Mål och budget för Norrtälje kommun Reviderad version av Mål och budget Bilaga 1. Rekommenderade programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan 2020 Bilaga 2. Taxa miljöbalken 2020 Bilaga 3. PBL-taxa 2020 Bilaga 4. Taxa för kontroll inom livsmedelsområdena Bilaga 5. Taxa enligt skydd mot internationella hot mot människors hälsa Bilaga 6. Taxa inom strålskyddslagens område Bilaga 7. Avgifter inom kultur- och fritidsverksamhet Bilaga 8. Avfallstaxa 2020 Bilaga 9. Revidering av avfallstaxa 2020 Reviderad Bilaga 10. VA-taxa 2020 Bilaga 11. Taxa för upplåtelse av offentlig plats Yttrande från Kommunal gällande förslag till Mål och budget för Norrtälje kommun Yttrande från Akademikeralliansen gällande förslag till Mål och budget för Norrtälje kommun Yttrande från Vision gällande förslag till Mål och budget för Norrtälje kommun Yttrande från Ledarna gällande förslag till Mål och budget för Norrtälje kommun Yttrande från Lärarförbundet gällande förslag till Mål och budget för Norrtälje kommun ande sammanträde Deltar ej i beslut Andrea Kronvall (SD) meddelar att Sverigedemokraterna ej deltar i beslutet. Britt-Mari Bardon (V) meddelar att Vänsterpartiet ej deltar i beslutet. Sida 14 / 34

15 Ulrika Falk (S) meddelar att Socialdemokraterna ej deltar i beslutet. Yrkanden Bino Drummond (M) yrkar att uppdra till kommunstyrelsekontoret att i bilaga 9, avfallstaxa för Norrtälje kommun (sida 14), ändra till att avgiften för slanglängd utöver 30 meter är 190 kr per 10- meterslängd inför att ärendet behandlas i kommunfullmäktige. sgång Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bino Drummonds (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. et ska skickas till Samtliga nämnder och bolag Ekonomiavdelningen Sida 15 / 34

16 128 Dnr KS Delårsrapport 2 för kommunstyrelsen godkänner delårsrapport 2 för kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsekontoret att genomföra erforderliga redaktionella ändringar i underlaget. Sammanfattning av ärendet prognostiserar en ekonomi i balans då kommunstyrelsen den 16 september fattade beslut om att låta nämnden ianspråkta medel om 6,3 mnkr från kommunstyrelsens anslag till förfogande för omställningskostnader. För att få framgång i Norrtälje kommuns möjligheter och utmaningar som kommer med Norrtälje kommuns tillväxt görs en omställning av delar av kommunens organisation. Omställningen innebär bland annat proaktivt planarbete, förändrade verksamhetsformer, gifta ihop exploatering med näringslivsutveckling. Finansiering och arbetssätt för kontaktcenter ses över. Därutöver har ekonomisk uppföljning gjorts avseende omställningen av antal ledamöter i kommunfullmäktige och kommunstyrelse. I mål- och budgetarbetet fanns inte alla förutsättningar färdiga. - God ekonomisk hushållning bedöms uppnås. - Ett av fyra verksamhetsmål bedöms uppnås. - Personalmåttet bedöms uppnås. - Jämställdhetsmåtten bedöms uppnås. sunderlag Tjänsteutlåtande gällande delårsrapport 2 för kommunstyrelsen 2019 Bilaga 1. Delårsrapport 2 för kommunstyrelsen 2019 ande sammanträde Yrkanden Bino Drummond (M) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, samt att uppdra till kommunstyrelsekontoret att genomföra erforderliga redaktionella ändringar i underlaget. sgång Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bino Drummonds (M) yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandena. et ska skickas till Ekonomiavdelningen Sida 16 / 34

17 129 Dnr KS Delårsrapport 2 för Norrtälje kommun 2019 föreslår: 1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2 för Norrtälje kommun per augusti Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje medges rätt att teckna en kapitaltäckningsgaranti - innebärande att kommunalförbundet kan ge villkorat aktieägartillskott till TioHundra AB med som mest 60 miljoner kronor under Norrtälje kommun förbinder sig att vid anfordran lämna tillskott till ovan nämnda kapitaltäckningsgaranti, med en andel som motsvarar Norrtälje kommuns andel av TioHundra AB:s underskott, under förutsättning att Region Stockholm fattar ett likalydande beslut. 4. får i uppdrag att teckna ansvarsförbindelse tillsammans med Region Stockholm till förmån för kommunalförbundet som fastställer respektive medlems ansvar för kapitaltäckningsgarantin. 5. Finansiering av kapitaltäckningsgarantin sker med kommunstyrelsens centrala anslag. beslutar för egen del att uppdra till kommunstyrelsekontoret att göra erforderliga redaktionella ändringar i delårsrapport 2 inför att ärendet behandlas i kommunfullmäktige. Sammanfattning av ärendet Prognosen för god ekonomisk hushållning 2019 är att två av fyra mål uppnås. Målet En hållbar utveckling mäts utifrån 17 stycken mått på nämnderna. Här beräknas 12 av 17 mått uppnås under 2019 vilket motsvarar 71 procent. Bedömningen är att målet inte uppnås med minsta möjliga marginal. Av tre finansiella mål uppnås två. Den samlade bedömningen blir därför att Norrtälje kommun inte kommer uppnå god ekonomisk hushållning för En sammanvägd bedömning av kommunfullmäktiges tre övergripande mål är att inget av målen beräknas uppnås för Det ekonomiska resultatet för kommunen som helhet per augusti är 98,2 mnkr vilket är positiv avvikelse mot budget med 62,7 mnkr. Här ingår periodiseringsavvikelser med motsvarande 70 mnkr som avser semesterlöneskuld och central reserv. Den ekonomiska prognosen före balanskravsjusteringar och omställningskostnader för kommunen som helhet ger ett resultat på 57,7 mnkr vid årets slut, vilket är 12,1 mnkr lägre än budgeterat resultat. Prognostiserat resultat efter balanskravsjusteringar och omställningskostnader är 32,6 mnkr vilket motsvarar 1,0 procent av verksamhetens nettokostnader. Kommunens nettoinvesteringar per augusti uppgår till 382,9 mnkr vilket är en ökning med 15 procent jämfört med föregående år. Prognosen för 2019 uppgår till 758,3 mnkr vilket är en ökning med drygt 200 mnkr jämfört med föregående år. Kommunens upplåning förväntas inte överstiga investeringarna vilket gör att det finansiella målet för detta uppnås. Norrtälje Kommunhuskoncerns utfall per augusti uppgick till ca 42,1 mnkr exklusive avskrivningar på övervärden och skatt vilket är 8,0 mnkr lägre än samma period föregående år. Prognosen för helåret beräknas bli 43,3 mnkr, vilket är 10,3 mnkr bättre än budget. Samtliga tre verksamhetsdrivande bolag visar på positiva avvikelser i sina prognoser. Sida 17 / 34

18 Prognos 2019 för koncernen Kommunalförbundet (- 40 mnkr) och TioHundra AB (- 53 mnkr) uppgår till 93,0 mnkr. Fördelningen av underskottet mellan huvudmännen är 39,4 mnkr för Norrtälje kommun och 53,6 mnkr för Region Stockholm. Tiohundra AB prognosticerar ett underskott om 53,0 mnkr för 2019 varav cirka två tredjedelar rör hälso- och sjukvårdsverksamheten och en tredjedel omsorgsverksamhet inom Norrtälje kommun. För att återställa aktiekapitalet till registrerade 17,3 miljoner kronor till nästa kontrollstämma i januari är bedömningen att det krävs ett aktieägartillskott på cirka 60 miljoner kronor. Kommunalförbundet har inte ekonomiska förutsättningar att själv bidra till dessa aktieägartillskott. Förslaget är att kommunalförbundet utfärdar en kapitaltäckningsgaranti på högst 60 miljoner kronor för Från kapitaltäckningsgarantin har Tiohundra AB rätt att få kapital via ett villkorat aktieägartillskott under 2019 så att det prognosticerade egna kapitalet uppgår till det registrerade aktiekapitalet vid varje tillfälle till och med januari Kapitaltäckningsgarantin finansieras av medlemmarna som tillsammans tecknar en ansvarsförbindelse till förmån för kommunalförbundet. Den innebär att medlemmarna sammantaget förbinder sig att lämna tillskott till kommunalförbundet motsvarande det belopp som bolaget får från kommunalförbundet och som mest 60 miljoner kronor under sunderlag Tjänsteutlåtande gällande delårsrapport 2 för Norrtälje kommun och bolag Bilaga 1. Delårsrapport 2 för Norrtälje kommun 2019 Bilaga 2. Finansrapport Bilaga 3. Projektplan Bilaga 4. Sammanställning av kommunfullmäktiges övergripande mål ande sammanträde sgång Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. et ska skickas till Ekonomiavdelningen Samtliga förvaltningar i kommunen Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje kommun TioHundra AB Norrtälje kommunhus AB Roslagsbostäder AB Campus Roslagen AB Norrtälje Energi AB Kommunal revision Sida 18 / 34

19 130 Dnr KS Internkontrollrapport för kommunstyrelsen per augusti 2019 beslutar att godkänna kommunstyrelsens internkontrollrapport per augusti Sammanfattning av ärendet har utfört internkontroll enligt fastställd internkontrollplan samt tidplaner, mallar och strukturer enligt kommunens styrmodell. Resultatet av internkontrollen i delår 2 är tillfredsställande och visar på ett väl fungerande arbetssätt. Vissa avvikelser har konstaterats inom planlagda internkontrollområden. Förslag till åtgärder är sammanfattningsvis planering för fortsatt utbildning och utveckling inom samtliga kontrollerade områden samt att säkerställa och upprätthålla goda rutiner som redan finns. Inför årsbokslut ska samarbetsformer och förbättringsrutiner arbetas fram för att komma till rätta med konstaterade avvikelser. sunderlag Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 oktober 2019, 125 Tjänsteutlåtande gällande internkontrollrapport per augusti 2019 för kommunstyrelsen Bilaga 1. Internkontrollrapport för kommunstyrelsen per augusti 2019 Bilaga 2. Matris för internkontroll ande sammanträde sgång Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. et ska skickas till Ekonomiavdelningen Sida 19 / 34

20 131 Dnr KS Internkontrollrapport för Norrtälje kommun per augusti 2019 beslutar att godkänna internkontrollrapport för Norrtälje kommun per augusti Sammanfattning av ärendet Kommunen har utfört internkontroll enligt fastställd internkontrollplan samt tidplaner, mallar och strukturer enligt kommunens styrmodell. Resultatet av internkontrollen i delår 2 är tillfredsställande och visar på ett väl fungerande arbetssätt. Vissa avvikelser har konstaterats inom planlagda internkontrollområden. Förslag till åtgärder är sammanfattningsvis planering för fortsatt utbildning och utveckling inom samtliga kontrollerade områden samt att säkerställa och upprätthålla goda rutiner som redan finns. sunderlag Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 oktober 2019, 126 Tjänsteutlåtande gällande internkontrollrapport för Norrtälje kommun per augusti 2019 Bilaga 1. Internkontrollrapport för Norrtälje kommun per augusti 2019 ande sammanträde sgång Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. et ska skickas till Ekonomiavdelningen Sida 20 / 34

21 132 Dnr KS Styrmodell för Norrtälje kommun föreslår: 1. Kommunfullmäktige fastställer Styrmodell för Norrtälje kommun i enlighet med bilaga 1 ett till kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 15 oktober Kommunfullmäktige upphäver Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun. 3. får i uppdrag att ta fram ett förslag till reviderat reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun utifrån beslutet ovan. 4. Styrmodellen gäller interimistiskt fram till dess att kommunfullmäktige fastställer ett reviderat Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun. Sammanfattning av ärendet Styrmodellen beskriver kommunens ansvarsfördelning och roller avseende fastställande och uppföljning av mål och resultat; gemensamma begrepp, principer för mål, tidplan etc. Den gäller för hela kommunen och omfattar alla från kommunfullmäktige till den enskilde medarbetaren. Styrmodellen ska bidra till att skapa helhetsperspektiv och samordning mellan styrelse, nämnder och utskott samt ökad transparens i kommunens hela mål- och budgetprocess. Modellen ligger till grund för ett ledningssystem som kännetecknas av ett systematiskt kvalitetsarbete. sunderlag Reviderat tjänsteutlåtande gällande styrmodell för Norrtälje kommun Bilaga 1. Styrmodell för Norrtälje kommun ande sammanträde Deltar ej i beslut Andrea Kronvall (SD) meddelar att Sverigedemokraterna ej deltar i beslutet. Yrkanden Ulrika Falk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag. sgång Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, som bifalls av Ulrika Falk (S), och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. Sida 21 / 34

22 et ska skickas till Biträdande kommundirektör Ekonomiavdelningen Chefsjurist Samtliga nämnder och bolag Författningssamling Sida 22 / 34

23 133 Dnr KS Yttrande gällande revisionsrapport om kommunens hantering av löner, lönerelaterade avgifter och pensioner överlämnar kommunstyrelsekontorets yttrande till Norrtälje kommuns förtroendevalda revisorer som sitt eget. Sammanfattning av ärendet De förtroendevalda revisorerna i Norrtälje kommun har via uppdragstagaren PwC genomfört revisionsgranskning av kommunens hantering av löner, lönerelaterade avgifter och pensioner. Den sammanfattande bedömningen är att den interna kontrollen av hantering av löner, lönerelaterade avgifter och pensioner i huvudsak är tillräcklig. Granskningen av hur Norrtälje kommun arbetar med hanteringen av löner, lönerelaterade avgifter och pensioner visar att kommunen arbetar med ständiga förbättringar och vidare utveckling inom den interna kontrollen och revisorerna ger tre rekommendationer som kommunen ser som värdefulla i det fortsatta arbetet: - Säkerställa att samtliga rutiner för kontroller i löneprocessen efterlevs. - Säkerställa att det finns en fullständig avstämning av huvudboken. - Tydliggöra ansvarsfördelningen samt komplettera rutiner gällande semesterlöneskuld och semesterdagar. - Arbeten pågår i kommunen för att ytterligare förbättra rutiner och processer, bland annat kan nämnas: - Ett förtydligande vad som gäller kring uttag av semester, mail går ut till chefer med påminnelse om att gå in i Rodret (beslutsstödsystemet för budget, prognos, rapportering, analys) och stämma av medarbetares semestersaldo för att säkerställa efterlevnad av uttag av lagstadgade 20 dagar, samt kontroll av vilka medarbetare som kommer att överskrida 30 respektive 40 dagar vid årsskiftet om inte fler semesterdagar läggs ut. Överskjutande dagar utbetalas i februari året efter intjänande år. sunderlag Tjänsteutlåtande gällande yttrande avseende revisionsrapport om kommunens hantering av löner, lönerelaterade avgifter och pensioner Bilaga 1. Revisionsrapport avseende kommunens hantering av löner, lönerelaterade avgifter och pensioner ande sammanträde sgång Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. Sida 23 / 34

24 et ska skickas till Förtroendevalda revisorer Samtliga förvaltningar HR-avdelningen Ekonomiavdelningen Sida 24 / 34

25 134 Dnr KS Investering Tillägg till redan beslutade investeringsmedel för utbyggnad av Västanviks vatten- och avloppsnät föreslår: 1. Kommunfullmäktige anslår ytterligare tkr för att genomföra utbyggnad av allmänt vatten- och avloppsledningsnät i Västanviks tomtområde. 2. Finansieringen sker med egna medel. 3. Uppkomna driftkostnader inklusive kapitalkostnader ( tkr/år 2023) finansieras inom VA-kollektivet. Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige har i beslut ( 126) anslagit 92 mkr för utbyggnad av allmänna vatten- och avloppsledningar i området. Hittills har 26 fastigheter anslutits och entreprenadarbetena för att ansluta övriga fastigheter beräknas påbörjas under 2020 och pågå till I underlaget för beslut var kostnaden för projektet underbudgeterad och beräknad i 2012 års penningvärde. För att genomföra arbete måste ytterligare 48,6 mkr anslås. sunderlag Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 oktober 2019, 127 Tjänsteutlåtande gällande investering 2019 om tilläggsanslag för utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i Västanviks tomtområde Bilaga 1. Investeringskalkyl Bilaga 2. Befintligt verksamhetsområde, Västanvik Bilaga 3. Ritningar över fastigheter Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 8 maj 2019, 59 Protokollsutdrag från teknik- och klimatnämnden den 17 september 2019, 75 ande sammanträde Yrkanden Tommy Lundqvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag. sgång Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, som bifalls av Tommy Lundqvist (C), och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. Sida 25 / 34

26 et ska skickas till Samhällsbyggnadsdirektör VA-avdelningen Sida 26 / 34

27 135 Dnr KS Investering Utredning för sjöledningar mellan pumpstation 2 i Kvisthamra, Björnö och Lindholmen 1. anslår 4000 tkr för utredning av dels ytterligare sjöledning mellan Pumpstation 2 Kvisthamra och Lindholmens reningsverk, dels ny sjöledning från Björnö till Lindholmens reningsverk. 2. Finansieringen sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar år Kapitalkostnader om 4000 tkr aktiveras i samband med färdigställda ledningar Finansiering sker inom VA- kollektivet. Sammanfattning av ärendet För att kunna förverkliga projekten i Lommarstranden och Närheten behövs en ytterligare sjöledning mellan Pumpstation 2 Kvisthamra och Lindholmen för transport av spillvatten. För att exploateringen i Björnö ska bli verklig måste förutsättningar skapas för transport av spillvatten till ett reningsverk. Kommunen måste utreda alternativa lösningar. Det närmaste reningsverket är Lindholmen och det bästa sättet att transportera till Lindholmens reningsverk är en sjöledning. Det tar lång tid för en tillståndsansökan och en utredning måste startas så fort som möjlig för att kunna starta projektet om sjöledning till Lindholmen. sunderlag Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 oktober 2019, 129 Tjänsteutlåtande gällande investering utredning för byggande av sjöledningar mellan Pumpstation 2 i Kvisthamra, Björnö och Lindholmen Protokollsutdrag från teknik- och klimatnämnden den 13 augusti 2019, 65 ande sammanträde Yrkanden Tommy Lundqvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. sgång Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, som bifalls av Tommy Lundqvist (C), och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. et ska skickas till Samhällsbyggnadsdirektör VA-chef Sida 27 / 34

28 136 Dnr KS Investering Tilläggsinvestering för mindre investeringar i befintlig VA-anläggning år anslår ytterligare 6,6 mnkr för mindre investeringar i befintlig VAanläggning under Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar Uppkomna kapitalkostnader för den hela investeringen (1882 tkr/år 1) finansieras inom VAkollektivet genom brukningsavgifter. Sammanfattning av ärendet VA-avdelningen har fått beviljade 12 mnkr och ansöker om ytterligare 6,6 mnkr från kommunstyrelsens anslag för investeringar år Investeringarna avser mindre reinvesteringar i befintlig VA-anläggning och anslaget möjliggör rationell hantering av dessa typer av åtgärder löpande under sunderlag Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 oktober 2019, 128 Tjänsteutlåtande investering Tilläggsinvestering för mindre investeringar i befintlig VA anläggning år 2019 Protokollsutdrag från teknik- och klimatnämnden den 17 september 2019, 77 ande sammanträde Yrkanden Tommy Lundqvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. sgång Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, som bifalls av Tommy Lundqvist (C), och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. et ska skickas till Ekonomiavdelningen Samhällsbyggnadsavdelningen Handläggare Sida 28 / 34

29 137 Dnr KS Slutredovisning: Investering Upprustning av förbehandling för Hallstaviks avloppsreningsverk, etapp 2 föreslår: Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning för investeringsprojekt 11026, 12022, och Sammanfattning av ärendet En genomgående upprustning och ombyggnad av Hallstaviks avloppsreningsverk har genomförts för att förbättra arbetsmiljö och klara ställda villkor från tillståndsmyndigheten. Projektet är uppdelat i tre delar och denna projektredovisning avser del ett och två. I dessa projekt har den mekaniska, biologiska och kemiska processtegen förbättrats avseende process och arbetsmiljö. Kostnaden för genomförda arbeten uppgår till kr. sunderlag Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 oktober 2019, 134 Tjänsteutlåtande gällande slutredovisning av investering från 2011 gällande Hallstaviks avlopps- och reningsverk ande sammanträde sgång Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. et ska skickas till Samhällsbyggnadsavdelningen VA-avdelningen Sida 29 / 34

30 Allmänkommunala ärenden 138 Dnr KS Antagande av reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige föreslår: Kommunfullmäktige beslutar anta reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige. Sammanfattning av ärendet Utifrån ny kommunallag och identifierade behov av justeringar har ett förslag till ny arbetsordning tagits fram i samverkan med fullmäktiges presidium. Den nya arbetsordningen innebär utöver formella och språkliga ändringar huvudsakligen att presidiets roll förtydligas, talartiden i vissa avseenden förkortats, ansvaret för inkallande av ersättare ändrats, motions- och interpellationshanteringen justerats samt att yttranderätten utökats. sunderlag Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 oktober 2019, 135 Tjänsteutlåtande gällande antagande av reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige Bilaga 1. Förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige ande sammanträde sgång Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. et ska skickas till Författningssamlingen Kommunfullmäktiges presidium Gruppledare Chefsjurist Sida 30 / 34

31 139 Dnr KS Fastställande av sammanträdesdagar år 2020 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott föreslår: 1. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige för år beslutar för egen del: 1. godkänner förslaget till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, arbetsutskott, samhällsbyggnadsutskott samt näringslivsutskott. 2. et gäller under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner förslaget till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige för år Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesschema för kommunstyrelsen och dess utskott samt för kommunfullmäktige för år Förslaget regleras av kommunallagens bestämmelser om sista datum för budget och årsredovisning samt av kommunfullmäktiges arbetsordning. Förslaget har tagits fram i samråd med ekonomiavdelningen med hänsyn till Norrtälje kommuns styrprocess som reglerar ekonomiska rapporter samt med planavdelningen. Utifrån att hänsyn behöver tas till att ekonomirapporterna beslutas i respektive nämnd innan inlämning till kommunstyrelsen så har datum för senaste inlämning till kommunstyrelsen justerats. sunderlag Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 oktober 2019, 136 Reviderat tjänsteutlåtande gällande fastställande av sammanträdesdagar 2020 Reviderad bilaga 1. Sammanträdesdagar för KF, KS och utskott 2020 ande sammanträde sgång Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. et ska skickas till Samtliga nämnder Kanslichef Sida 31 / 34

32 140 Dnr KS Antagande av Gemensam målbild Samverkan Stockholmsregionen antar gemensam målbild för Samverkan Stockholmsregionen. Sammanfattning av ärendet Samverkan Stockholmsregionen, där Norrtälje kommun utgör en av 37 samhällsaktörer på lokal, regional och nationell nivå som gemensamt arbetar för en trygg, säker och störningsfri region, har tagit fram en ny gemensam målbild. Målbilden, som antas av samtliga medlemmar, har anpassats utifrån rådande totalförsvarsplanering och arbetet med civilt försvar och sammanfattar förutsättningarna för det aktörsgemensamma arbetet under perioden Målformuleringarna har arbetats fram tillsammans med samtliga aktörer inom Samverkan Stockholmsregionen, inklusive representanter från Norrtälje kommun, och de utgör en samlad syn och ambition för de områden där det finns en uttalad önskan att lägga energi och resurser på förmågeetablering- och utveckling. Som medlem i Samverkan Stockholmsregionen har Norrtälje kommun tillgång till en mycket god arena för samverkan, proaktivitet och hantering av händelser som potentiellt sett skulle kunna innebära stora störningar och skador, både för kommunens verksamhet och för dess invånare. Mot denna bakgrund föreslås kommunstyrelsen anta målbilden i nuvarande form. sunderlag Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 oktober 2019, 137 Tjänsteutlåtande gällande antagande av gemensam målbild för Samverkan Stockholmsregionen Bilaga 1. Gemensam målbild för för Samverkan Stockholmsregionen ande sammanträde sgång Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. et ska skickas till Räddningschef Samverkan Stockholmsregionen Sida 32 / 34

33 141 Redovisning av delegationsbeslut godkänner redovisningen av delegationsbesluten. sunderlag Delegationsbeslut för kommunstyrelsen, 1 september oktober 2019 Sida 33 / 34

34 142 Meddelanden Inga meddelanden förelåg. Sida 34 / 34

Verksamhetsplan & budget med taxor för 2019

Verksamhetsplan & budget med taxor för 2019 12(44) 172 Dnr 2018-002046 041 Verksamhetsplan & budget 2019-2021 med taxor för 2019 Beslut föreslår: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Antar kommunfullmäktiges övergripande mål för 2019-2021 enligt förslag

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktiges sammanträde den 6 november 2017, kl

Arbetsordning för kommunfullmäktiges sammanträde den 6 november 2017, kl Arbetsordning för kommunfullmäktiges sammanträde den 6 november 2017, kl. 09.00 Allmänpolitisk budgetdebatt Gruppledarna kommenterar förslaget 5 minuter var Ulrika Falk (S) Anders Olander (C) Ingrid Landin

Läs mer

Förslag till Mål och Budget för budget år 2018 och plan år inklusive ersättning till utförare samt antagande av taxor och avgifter

Förslag till Mål och Budget för budget år 2018 och plan år inklusive ersättning till utförare samt antagande av taxor och avgifter 2017-10-23 Sid 1 av 8 Handläggare: Madelene Fredriksson Till Titel: Planeringschef Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Madelene.fredriksson@norrtalje.se Förslag till Mål och Budget 2018-2020 för budget

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktiges sammanträde den 7 november 2016, kl

Arbetsordning för kommunfullmäktiges sammanträde den 7 november 2016, kl Arbetsordning för kommunfullmäktiges sammanträde den 7 november 2016, kl. 09.00 Allmänpolitisk budgetdebatt Gruppledarna kommenterar förslaget 5 minuter var Ulrika Falk (S) Berit Jansson (C) Ingrid Landin

Läs mer

Förslag till Mål och Budget för budget år 2019 och plan år inklusive ersättning till utförare samt antagande av taxor och avgifter

Förslag till Mål och Budget för budget år 2019 och plan år inklusive ersättning till utförare samt antagande av taxor och avgifter TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2019-11-19 Diarienummer 2018-2046 6 Handläggare: Madelene Fredriksson Till Titel: Planeringschef Kommunstyrelsen E-post: Madelene.fredriksson@norrtalje.se Förslag till Mål och Budget

Läs mer

Förslag till Mål och Budget för budget år 2017 och plan år inklusive ersättning till utförare samt antagande av taxor och avgifter

Förslag till Mål och Budget för budget år 2017 och plan år inklusive ersättning till utförare samt antagande av taxor och avgifter Handläggare: Madelene Fredriksson Telefon: 0176-711 51 E-post: madelene.fredriksson@norrtalje.se Dnr: Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Förslag till Mål och Budget för budget år 2017 och plan år 2018-2019

Läs mer

Plats och tid Häverösalen onsdagen den 2 oktober 2019 kl. 13:00-14:10

Plats och tid Häverösalen onsdagen den 2 oktober 2019 kl. 13:00-14:10 Plats och tid Häverösalen onsdagen den 2 oktober 2019 kl. 13:00-14:10 ande Ledamöter Bino Drummond (M) (ordförande) Anders Olander (C) Ulrika Falk (S) Staffan Tjörnhammar (M) Robert Beronius (L) Olle Jansson

Läs mer

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB 2017-10-16 KS 17-1456 Sid 1 av 5 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje

Läs mer

Mikael Forssander, Kanslichef Tobias Arvidsson, Samhällsbyggnadsdirektör Magnus Åberg, Ekonomidirektör Jasmina Szczesna Adabaniyan, nämndsekreterare

Mikael Forssander, Kanslichef Tobias Arvidsson, Samhällsbyggnadsdirektör Magnus Åberg, Ekonomidirektör Jasmina Szczesna Adabaniyan, nämndsekreterare 1(16) Plats och tid Häverösalen, måndagen den 21 maj 2018 kl 16:00-17.00 ande Ledamöter Ulrika Falk (S), ordförande Hanna Stymne Bratt (S), tjänstgörande ersättare Anders Olander (C) Ingrid Landin (MP)

Läs mer

Årsredovisning 2017 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen

Årsredovisning 2017 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen Sid 1 av 6 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Koncerncontroller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se Årsredovisning 2017 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern

Läs mer

Ulrika Falk (S), ordf Ander Olander (C) Ingrid Landin (MP) Kjell Jansson (M) Lotta Lindblad Söderman (M), tjänstgörande ersättare

Ulrika Falk (S), ordf Ander Olander (C) Ingrid Landin (MP) Kjell Jansson (M) Lotta Lindblad Söderman (M), tjänstgörande ersättare 1(9) Plats och tid Måndagen den 19 juni 2017 kl 15.00-15:43 ande Ledamöter Ulrika Falk (S), ordf Ander Olander (C) Ingrid Landin (MP) Kjell Jansson (M) Lotta Lindblad Söderman (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Plats och tid Häverösalen tisdagen den 18 juni 2019 kl. 15:00-16:45

Plats och tid Häverösalen tisdagen den 18 juni 2019 kl. 15:00-16:45 Plats och tid Häverösalen tisdagen den 18 juni 2019 kl. 15:00-16:45 Beslutande Ledamöter Tommy Lundqvist (C) (ordförande) Roine Wallin (L) ersätter Per Hansson (L) Henrik Hedensiö (M) (vice ordförande)

Läs mer

Delårsrapport 1 per mars 2018 för kommun och bolag

Delårsrapport 1 per mars 2018 för kommun och bolag Sid 1 av 7 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Koncerncontroller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se Delårsrapport 1 per mars 2018 för kommun och bolag Förslag till beslut

Läs mer

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-05-15 Handläggare: Håkan Wahlgren Telefon: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag Förslag

Läs mer

Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen

Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen 2017-03-26 Sid 1 av 6 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Inger Lundh Jansson (MP), ersättare Bino Drummond (M) Inger Nordqvist (M), ersättare

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Inger Lundh Jansson (MP), ersättare Bino Drummond (M) Inger Nordqvist (M), ersättare 1(13) Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 13.00-14.10 ande Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Inger Lundh Jansson (MP), ersättare

Läs mer

Månadsrapport per maj 2018 för kommun och bolag

Månadsrapport per maj 2018 för kommun och bolag 2018-06-18 KS 18-1241 Sid 1 av 6 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Koncerncontroller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se Månadsrapport per maj 2018 för kommun och bolag

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Emelie Löthgren (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Emelie Löthgren (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(12) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-14.50 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Emelie Löthgren (C) 28-33 Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Eva Wetterstrand, förvaltningsdirektör Agneta Brus, nämndsekreterare Malin Jonsson, controller Danny Stacey, skolstrateg 14-15

Eva Wetterstrand, förvaltningsdirektör Agneta Brus, nämndsekreterare Malin Jonsson, controller Danny Stacey, skolstrateg 14-15 1(11) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.55 Beslutande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Sven-Olov Jansson (S) Sara Hansson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Mikael Forssander. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Mikael Forssander. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(13) Plats och tid Norrtälje Sportcentrum, måndagen den 19 december 2016 kl 15:03 15.14 ande Ledamöter Ulrika Falk (S) Olle Janson (S) Hanna Stymne Bratt (S) Lenneke Sundblom (S), tjg. ersättare Margareta

Läs mer

Ingrid Markström Barn- och utbildningskontoret

Ingrid Markström Barn- och utbildningskontoret Plats och tid Norrtäljesalen onsdagen den 16 januari 2019 kl. 14. 14.45 Ledamöter Patrik Dahl (C) ordförande Jörgen Jansson (M) Gustav Palm (M), tj ersättare Nina Jones (M) Sören Forslund (M) Peter Cederholm

Läs mer

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S)

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S) 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 ande Ledamöter Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina

Läs mer

Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare

Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare 1(7) Plats och tid Norrtälje sportcentrum, klockan 16.30-16.47 ande Ledamöter Ulrika Falk (S), ordförande Olle Jansson (S) Hanna Stymne Bratt (S) Alexander Srndovic (S), 189 Margareta Lundgren (S) Berit

Läs mer

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Patrik Dahl (C) Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M)

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Patrik Dahl (C) Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M) 1(6) Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.30 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Patrik Dahl (C) Bo Blideman (MP) Sören Forslund

Läs mer

Månadsrapport per februari 2016 för kommun och bolag

Månadsrapport per februari 2016 för kommun och bolag TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-04-04 Handläggare: Håkan Wahlgren Tel: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport per februari 2016 för kommun och bolag Förslag

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(13) Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, kl. 14.00-15.40 ande Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) Övriga närvarande

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(16) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje Kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Månadsrapport per oktober 2016 för kommun och bolag

Månadsrapport per oktober 2016 för kommun och bolag TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-14 Handläggare: Håkan Wahlgren Tel: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport per oktober 2016 för kommun och bolag Förslag

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(8) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje. kl. 14.00-15.20 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Plats och tid Norrtäljesalen måndagen den 14 januari 2019 kl :45

Plats och tid Norrtäljesalen måndagen den 14 januari 2019 kl :45 Plats och tid Norrtäljesalen måndagen den 14 januari 2019 kl. 15-15:45 Ledamöter Robert Beronius (L) Linda Hiort af Ornäs (M) Kenneth Hagström (M) Camilla Modenius (M), tj ersättare Emma Wicksell (M),

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(19) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00 15.45 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Sven-Olov Jansson (S) Sara Hansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(10) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Norrtälje onsdagen den 20 februari 2019 kl

Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Norrtälje onsdagen den 20 februari 2019 kl Plats och tid Ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Norrtälje onsdagen den 20 februari 2019 kl. 14.00-15.50 Patrik Dahl (C) (ordförande) Jörgen Jansson (M) Elisabet Ek

Läs mer

Margareta Lundgren (S), adjungerad Gunnar Kjelldal (C), adjungerad Helen Lott, t.f. samhällsbyggnadsdirektör Sara Helmersson, förvaltningsdirektör

Margareta Lundgren (S), adjungerad Gunnar Kjelldal (C), adjungerad Helen Lott, t.f. samhällsbyggnadsdirektör Sara Helmersson, förvaltningsdirektör 1(10) Plats och tid Häverösalen, onsdagen den 2 mars 2016 kl 13:00-14:00 Beslutande Ledamöter Ulrika Falk (S), ordförande Olle Jansson (S) Berit Jansson (C), Mats Wedberg (MP) Kjell Jansson (M) Bino Drummond

Läs mer

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, fredag 10 mars. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-6 Sara Wiik

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, fredag 10 mars. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-6 Sara Wiik 1(10) Plats och tid Konferensrummet Rimbo, torsdagen den 9 mars 2017 kl 09.00-10.38 ande Ledamöter Ingrid Landin (MP), ordförande Hanna Stymne Bratt (S) Conny Andersson (S) Anders Olander (C) Lotta Lindblad

Läs mer

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C) Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M) 40-47

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C) Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M) 40-47 1(13) Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C) Bo Blideman (MP) Sören Forslund

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Jasmina Adabaniyan. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Jasmina Adabaniyan. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(28) Plats och tid Norrtäljesalen, måndagen den 10 september 2018 kl 18:00-18:10. ande Ledamöter Ulrika Falk (S), ordförande Olle Jansson (S) Hanna Stymne Bratt (S) Måns Nilsson (S), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Plats och tid Norrtäljesalen tisdagen den 17 september 2019 kl. 14:30-17:00

Plats och tid Norrtäljesalen tisdagen den 17 september 2019 kl. 14:30-17:00 Plats och tid Norrtäljesalen tisdagen den 17 september 2019 kl. 14:30-17:00 ande Ledamöter Tommy Lundqvist (C) (ordförande) Henrik Hedensiö (M) (vice ordförande) 70-80, 82 Sverker Nyman (S) (2:e vice ordförande)

Läs mer

Månadsrapport per februari 2017 för kommun och bolag

Månadsrapport per februari 2017 för kommun och bolag 2017-03-31 Sid 1 av 6 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se Månadsrapport per februari 2017 för kommun och bolag Förslag

Läs mer

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M)

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M) 1(11) Plats och tid ande Sammanträdesrum Roslags-Länna, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.20 Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Investering 2019 Tilläggsinvestering fördjupad studie för Lindholmen pe Fördjupad studie avseende om- och tillbyggnad av avloppsreningsverket

Investering 2019 Tilläggsinvestering fördjupad studie för Lindholmen pe Fördjupad studie avseende om- och tillbyggnad av avloppsreningsverket TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum: Diarienummer: KS 2015-344 Handläggare Peter Leonardsson Till kommunstyrelsens arbetsutskott Titel: Projektledare VA E-post: peter.leonardsson2@norrtalje.se Investering 2019 Tilläggsinvestering

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-9 Jakob Asschenfeldt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-9 Jakob Asschenfeldt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(13) Plats och tid Konferensrummet Bergshamra, tisdagen den 8 januari 2019 kl 15:00-16:15 ande Ledamöter Henrik Hedensiö (M) Kjell Jansson (M) Jens Andersson (M) Susanne Lippert Enqvist (M) Tommy Lundqvist

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(14) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00 16.20 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Sara Hansson (S), tjänstgörande ers. Katrine Mattsson

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje måndagen den 3 juni 2019 kl

Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje måndagen den 3 juni 2019 kl Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje måndagen den 3 juni 2019 kl. 13-13.50 Ledamöter Övriga närvarande Robert Beronius (L) (ordförande) Ganimete Kalludra

Läs mer

Jan Runesten (M) Sivert Åkerljung (KD) Gunilla Lindberg (L) Hanna Svensson (S) (2:e vice ordförande) Ulrika Sandin (MP) Solveig Brunstedt (C)

Jan Runesten (M) Sivert Åkerljung (KD) Gunilla Lindberg (L) Hanna Svensson (S) (2:e vice ordförande) Ulrika Sandin (MP) Solveig Brunstedt (C) Sammansträdesprotokoll Plats och tid Prologen kl. 13:00-14:15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Adam Reuterskiöld (M) (ordförande) Jan Runesten (M) Sivert Åkerljung (KD) Gunilla Lindberg (L) Hanna

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje, måndagen den 21 januari 2019 kl

Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje, måndagen den 21 januari 2019 kl Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje, måndagen den 21 januari 2019 kl. 14.30 16. Ledamöter Robert Beronius (L) (ordförande) Christina Frisk (L) Linda Hiort

Läs mer

Månadsrapport per maj 2016 för kommun och bolag

Månadsrapport per maj 2016 för kommun och bolag TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-08-12 Handläggare: Håkan Wahlgren Tel: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport per maj 2016 för kommun och bolag Förslag

Läs mer

Ulrika Falk (S), ordförande Olle Jansson (S), ordförande 48-51

Ulrika Falk (S), ordförande Olle Jansson (S), ordförande 48-51 1(11) Plats och tid Häverösalen, onsdagen den 24 augusti 2016 kl 13:00 15.00 ande Ledamöter Ulrika Falk (S), ordförande 45-47 Olle Jansson (S), ordförande 48-51 Berit Jansson (C) Mats Wedberg (MP) Kjell

Läs mer

Holger Forsberg (S) Sune Rehnberg (SD) 38-43, Nina Svensson, nämndsekreterare och valsamordnare Pontus Gillnäs, valadministratör

Holger Forsberg (S) Sune Rehnberg (SD) 38-43, Nina Svensson, nämndsekreterare och valsamordnare Pontus Gillnäs, valadministratör 1(14) Plats och tid Norrtäljesalen, tisdagen den 12 juni 2018 kl 13:00-14:00 ande Ledamöter Louise Branting (C), ordförande Nils Matsson (M), vice ordförande 38-43, 45-49 Christina Pettersson (S) Andreas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och skolnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och skolnämnden 1(20) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.45 ande Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Marita Jeansson (S) Conny Andersson (S) Roger Pettersson (S),

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-16 Agneta Brus. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-16 Agneta Brus. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(19) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.55 ande Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Marita Jeansson (S) Roger Pettersson (S), tjänstgörande ers.

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Agneta Brus. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Agneta Brus. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(21) Plats och tid Grindskolan, Timotejgatan 4, Norrtälje kl. 14.00 15.45 ande Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Marita Jeansson (S) Conny Andersson (S) Anders Leander (S), tjg. ersättare Emelie

Läs mer

Holger Forsberg (S) Bengt Ringberg (L), 8 Otto Carneheim (KD) Anton Spåre (V) Gunnar Marstorp (ROOP)

Holger Forsberg (S) Bengt Ringberg (L), 8 Otto Carneheim (KD) Anton Spåre (V) Gunnar Marstorp (ROOP) 1(9) Plats och tid Norrtäljesalen, tisdagen den 22 mars 2016 kl 13:00-13:39 ande Ledamöter Louise Branting (C), ordf. Ulla Malutchenko (M) tjg. ersättare Christina Pettersson (S) Helena Ekekihl (MP) Roine

Läs mer

Barn och skolnämndens arbetsutskott. sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Norrtälje onsdagen den 17 april 2019 kl

Barn och skolnämndens arbetsutskott. sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Norrtälje onsdagen den 17 april 2019 kl Plats och tid Ledamöter sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Norrtälje onsdagen den 17 april 2019 kl. 10 12.30 Robert Beronius (L) (ordförande) Linda Hiort af Ornäs (M) Christina Frisk (L) Henrik

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Marita Jeansson (S) Conny Andersson (S) Ulla Bratt (S) Emelie Löthgren (C) Gunnar Englund (C) Mats Wilzén (MP)

Olle Jansson (S), ordförande Marita Jeansson (S) Conny Andersson (S) Ulla Bratt (S) Emelie Löthgren (C) Gunnar Englund (C) Mats Wilzén (MP) 1(16) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-16.15 Beslutande Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Marita Jeansson (S) Conny Andersson (S) Ulla Bratt (S)

Läs mer

Norrtälje kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 10 december 2018 kl i Sportcentrum, Gustaf Adolfs väg 53, Norrtälje

Norrtälje kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 10 december 2018 kl i Sportcentrum, Gustaf Adolfs väg 53, Norrtälje 1 Norrtälje kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 10 december 2018 kl 09.00 i Sportcentrum, Gustaf Adolfs väg 53, Norrtälje Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten är därför välkomna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2019-01-22 1 Innehållsförteckning Ärende 1 Arvoden och ersättningar till förtroendevalda... 3 2 Praktisk information för förtroendevalda... 4 3 Val av ersättare till presidiet... 5 4 Ekonomisk uppföljning...

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Sara Yousef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Sara Yousef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(21) Plats och tid Häverösalen, måndagen den 10 april 2017 kl 13:00 14:50 ande Ledamöter Anders Olander (C), ordförande Olle Jansson (S) Alexandar Srndovic (S), tjänstgörande ersättare Ingrid Landin (MP)

Läs mer

Sammansträdesprotokoll Barn- o utbildningsnämnden. Plats och tid Debatten kl. 18:00-19:30

Sammansträdesprotokoll Barn- o utbildningsnämnden. Plats och tid Debatten kl. 18:00-19:30 Sammansträdesprotokoll Plats och tid Debatten kl. 18:00-19:30 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Lena Gerby (M) (ordförande) Gunnar Mossberg (M) Camilla Wallhed (M) Magnus Danielsson

Läs mer

Kommunkansliet, kommunstyrelsekontoret

Kommunkansliet, kommunstyrelsekontoret 1(79) Plats och tid Norrtäljesalen, måndagen den 23 oktober 2017 kl 18:00-19:35 ande Ledamöter Ulrika Falk (S), ordförande Olle Jansson (S) Hanna Stymne Bratt (S) Alexander Srndovic (S) Margareta Lundgren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-16 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 10.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 349) Berit Jansson (C) ordförande 349 Elisabeth Björk (S) Olle

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Kommunstyrelsen Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Protokoll 1 (10) Plats och tid: Konferensrum Glan, den 30 oktober 2017, kl. 13:00-14:00 Beslutande: Ersättare: Övriga deltagare: Plats och tid för justering: Ulrika Jeansson (S) Herman

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

Ersättare Jan Sjöblom (S) Stefan Törnqvist (C) Marie Larsén (MP) Nina Jones (M) Jörgen Jansson (M) ( 57-66) Göte Vaara (KD)

Ersättare Jan Sjöblom (S) Stefan Törnqvist (C) Marie Larsén (MP) Nina Jones (M) Jörgen Jansson (M) ( 57-66) Göte Vaara (KD) Plats och tid Norrtäljesalen onsdagen den 10 oktober 2018 kl. 14:00-15:55 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Sven-Olov Jansson (S) Katrine Mattsson (S), (tj ersättare) Patrik

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson

Läs mer

Per Ahlin, kulturchef Cecilia Möller, förvaltningsdirektör Tim Greneby, avdelningschef bad Helena Wallner, nämnd- och utredningssekreterare

Per Ahlin, kulturchef Cecilia Möller, förvaltningsdirektör Tim Greneby, avdelningschef bad Helena Wallner, nämnd- och utredningssekreterare 1(18) Plats och tid ande Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 12, Norrtälje, torsdagen den 13 oktober 2016 klockan 17:00 18:30. Ledamöter Se separat närvarolista. Ersättare Se separat närvarolista.

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Agneta Brus. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Agneta Brus. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(23) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-16.20 ande Ersättare Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Conny Andersson (S) Ulla Bratt (S) Anders Leander

Läs mer

Sara Sjödal (C) ordförande Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) 1:e vice ordförande Viktoria Söderling (S) 2:e vice ordförande Joakim Larsson (SD)

Sara Sjödal (C) ordförande Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) 1:e vice ordförande Viktoria Söderling (S) 2:e vice ordförande Joakim Larsson (SD) Tid och plats 29 januari 2019, kl. 08:30-09:35 i Kommunhuset, Rådrummet, Kommunhuset, Tierps köping, Tierp Paragrafer 1-10 Utses att justera Linda Friberg ande Ledamöter Sara Sjödal (C) ordförande Lars-Göran

Läs mer

Lena Svenonius (S) Britt Storm (S) Bengt Sellin (S) Sverker Nyman (S), och Tommy Lundqvist (C), ordförande

Lena Svenonius (S) Britt Storm (S) Bengt Sellin (S) Sverker Nyman (S), och Tommy Lundqvist (C), ordförande 1(25) Plats och tid Norrtäljesalen, tisdagen den 23 oktober 2018 kl 15:00-17:08 ande Ledamöter Lena Svenonius (S) Britt Storm (S) Bengt Sellin (S) Sverker Nyman (S), 81-83 och 85-96 Tommy Lundqvist (C),

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(22) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.45 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Sven-Olov Jansson (S) Sara Hansson

Läs mer

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Kommunhuset, A-salen, kl. 13.00 16.00 Beslutande och övriga närvarande enligt sida 2 Paragrafer 87-93 Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset Underskrifter Sekreterare Susanne

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Anders Fransson (ROOP), adjungerad Ulla-Britt Pettersson (KD), adjungerad Mikael Forssander, sekreterare Sara Yousef, bitr. jurist

Anders Fransson (ROOP), adjungerad Ulla-Britt Pettersson (KD), adjungerad Mikael Forssander, sekreterare Sara Yousef, bitr. jurist 1(13) Plats och tid Konferensrummet Rånäs, torsdagen den 10 mars 2016 kl 13:00-15:00 Beslutande Ledamöter Ingrid Landin (MP), ordförande Hanna Stymne Bratt (S) Conny Andersson (S) Catarina Wahlgren (V),

Läs mer

Nina Svensson, nämndsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Nina Svensson

Nina Svensson, nämndsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Nina Svensson 1(1) Plats och tid Norrtäljesalen, tisdagen den 20 mars 2018 kl 13:00 Beslutande Ledamöter Louise Branting (C), ordförande Ulla Malutchenko (M), tjänstgörande ersättare 13-23 Christina Pettersson (S) Roine

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Solange Lagerkvist (KD) 22 Nils Baptist (L) Desirée Björk (Ö) Sebastian Persson (SD) Anna-Maria Svensson Gun Lindh Klara Löwenberg

Solange Lagerkvist (KD) 22 Nils Baptist (L) Desirée Björk (Ö) Sebastian Persson (SD) Anna-Maria Svensson Gun Lindh Klara Löwenberg Sammansträdesprotokoll Plats och tid Debatten kl. 18:00-20:15 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Camilla Wallhed (M) Mats Ahlbom (M) Fleming Pedersen Dambo (M) Gustaf Axelsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Teknik- och klimatnämnden 2015-10-06 1(13) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl. 15:00-15:30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Henrik Lilliehöök, renhållningschef,

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUNER Sammanträdesdatum Sida IT-nämnden

GULLSPÅNGS KOMMUNER Sammanträdesdatum Sida IT-nämnden IT-nämnden 2017-02-13 1 Plats och tid Kommunhuset, Röda rummet, Töreboda, måndagen den 13 februari 2017, klockan 10.00 11.05 Beslutande Johan Abrahamsson (M), ordförande, Mariestads kommun Bengt Sjöberg

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Styrelsen i Norrtälje Kommunhus AB (3)

Styrelsen i Norrtälje Kommunhus AB (3) Styrelsen i Norrtälje Kommunhus AB 2017-10-11 1(3) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kommunhuset Ankaret, kl. 11:28-11:42 Beslutande Ulrika Falk, ordförande Anders Olander, 1:e vice ordförande Olle

Läs mer

Kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse för år 2014

Kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse för år 2014 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-18 AU 3:17 Dnr. KS 2015/0125 Kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse för år 2014 Arbetsutskottets beslut Ärendet bereds vidare. Sammanfattning

Läs mer

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, den 4 juni. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 7-10 Mikael Forssander

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, den 4 juni. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 7-10 Mikael Forssander 2014-06-04 1(8) Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, kl. 13.15-14.15 Beslutande Ledamöter Åsa Wärlinder (C), ordförande Sören Forslund (M) Kristian Krassman (S) Sten Arrhenius (M), ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsekontorets kansli

Kommunstyrelsekontorets kansli 1(25) Plats och tid Häverösalen, onsdagen den 22 augusti 2018 kl 09:00-10:55 ande Ledamöter Anders Olander (C) Bino Drummond (M) Ingrid Landin (MP) Olle Jansson (S) Robert Beronius (L) Staffan Tjörnhammar

Läs mer

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Naverlönnsalen, måndagen den 8 maj 2017 kl 17:00 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista på sida

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(17) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00 16.30 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Anneli Björck-Andersson (S) Sven-Olov

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-02 1 () Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.30 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson

Läs mer

3. Fyllnadsval efter Lars-Ingvar Ljungman som ordförande i Vellinge Stadsnät AB

3. Fyllnadsval efter Lars-Ingvar Ljungman som ordförande i Vellinge Stadsnät AB 2018-12-05 1 (29) Ek, Lena Enhetschef Sammanträdesdatum 2018-12-12 Plats Kommunhuset, Måkläppen Tid 18:00 På kommunfullmäktiges sammanträde kommer priser och stipendier att delas ut. Ärendelista 1. Upprop

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Lomma kommunhus, Önnerup Tid 2017-03-29, kl. 08:00-12:05 Sammanträdesdatum s. 1 (11) Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Mozhgan Zachrison (M) Remco Andersson (L) Lisa Bäck (S) ordförande

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, Estunavägen 14, Norrtälje, måndagen den 3 juni 2019 kl

Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, Estunavägen 14, Norrtälje, måndagen den 3 juni 2019 kl Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, Estunavägen 14, Norrtälje, måndagen den 3 juni 2019 kl. 14.05-14.50 Ledamöter Patrik Dahl (C) (ordförande) Jörgen Jansson (M) Elisabet Ek (L) Ingrid Markström (S)

Läs mer

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, tisdagen den 25 april. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 7-11 Estefania Luna Delgado

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, tisdagen den 25 april. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 7-11 Estefania Luna Delgado 1(11) Plats och tid Konferensrummet Rimbo, torsdagen den 13 april 2017 kl 09.00 10.50 Beslutande Ledamöter Ingrid Landin (MP), ordförande Hanna Stymne Bratt (S) Conny Andersson (S) Anders Olander (C) Lotta

Läs mer

Kommunkansliet, kommunstyrelsekontoret

Kommunkansliet, kommunstyrelsekontoret 1(19) Plats och tid Norrtäljesalen, måndagen den 4 september 2017 kl 18:00-18:33 ande Ledamöter Ulrika Falk (S), ordförande Olle Jansson (S) Hanna Stymne Bratt (S) Alexander Srndovic (S) Margareta Lundgren

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 117 2 117 Flerårsstrategi 2014-2016 Alingsås kommun...4 3 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl 9.00-9.25 Paragrafer 117 Beslutande Daniel Filipsson (M), ordförande Joakim Järrebring

Läs mer