Delårsrapport per den 31 augusti 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport per den 31 augusti 2014"

Transkript

1 1 (1) Datum Diarienummer HSN Hälso- och sjukvårdsnämnden Dalsland Delårsrapport per den 31 augusti 2014 Hej, översänder kompletterande handling till HSN Dalsland Hälsningar Jörgen Andersson Nämndsekreterare Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Telefonnummer: E-post: Postadress: Regionens Hus Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Lillhagsparken 5, Göteborg Drottninggatan 1, Mariestad Kilbäcksgatan 32, Uddevalla Telefon: Webbplats: E-post:

2 ÄRENDE 3

3 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer HSN Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Handläggare: Lars-Erik Hansson Telefon: E-post: Till hälso- och sjukvårdsnämnden Dalsland Delårsrapport augusti 2014 Förslag till beslut 1. Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner nämndens delårsrapport per den 31 augusti Sammanfattning av ärendet Nämnden har ett resultat för perioden på 23,2 mnkr vilket ger 17,3 mnkr i avvikelse mot budget. Överskott jämfört med budget finns inom länssjukvård och primärvård. Underskott finns inom tandvård och sjukresor. Nämndens prognos för helåret är ett överskott på 17 mnkr. Hänsyn har tagits till den riskdelning som tillämpas mellan nämnderna i Fyrbodal där hälso- och sjukvårdsnämnden Dalsland har ett budgeterat bidrag till nämnderna Norra Bohuslän och Trestad med -25 mnkr för helåret. Håkan Sundberg Hälso- och sjukvårdschef Postadress: Regionens Hus Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Lillhagsparken 5, Göteborg Drottninggatan 1, Mariestad Kilbäcksgatan 32, Uddevalla Telefon: Webbplats: E-post:

4 Hälso- och sjukvårdsnämnden Dalsland Sida 1(16) Delårsrapport augusti 2014 Hälso- och sjukvårdsnämnden

5 Sida 2(16) 1. SAMMANFATTNING VERKSAMHETEN PERSONAL EKONOMI BOKSLUTSDOKUMENT OCH NOTER... 13

6 Sida 3(16) 1. Sammanfattning Nämnden har ett resultat för perioden på 23,2 mnkr vilket ger 17,3 mnkr i avvikelse mot budget. Överskott jämfört med budget finns inom länssjukvård och primärvård. Underskott finns inom tandvård och sjukresor. Nämndens prognos för helåret är ett överskott på 17,1 mnkr. Hänsyn har tagits till den riskdelning som tillämpas mellan nämnderna i Fyrbodal där Hälso- och sjukvårdsnämnden i Dalsland har ett budgeterat bidrag till nämnderna i norra Bohuslän och i Trestad med -25 mnkr för helåret. Under rapportperioden har upphandlingen av öppen specialistsjukvård på lokalsjukhuset i Dalsland pågått. Upphandlingen är avslutad och avtal har tecknats med Praktikertjänst. Tillgängligheten inom primärvården är bra både vad gäller tid till läkarbesök och telefontillgänglighet. Sjukvårdsrådgivningen har dock fortfarande långt till att uppnå målet om svarstider. Inom länssjukvården som bedrivs av NU-sjukvården har tillgängligheten försämrats under senare delen av rapportperioden. Målnivåerna för kömiljarden uppnås inte i augusti. Långa köer finns inom ortopedi, öron-näsa-halssjukvård, hudsjukvård och ögonsjukvård. 2. Verksamheten I mål- och inriktningsdokument framgår nämndens prioriteringar som är utgångspunkten för de avtal som nämnden tecknar med olika vårdgivare och huvudmän. Nämnden ansvarar ekonomiskt för all vård som nyttjas av befolkningen i Dalsland. Nämnden tar fortlöpande fram olika kunskapsunderlag som på olika sätt beskriver befolkningens behov. Behovsbeskrivningarna beskriver befolkningens hälsotillstånd, belyser sjukdomar som rör stora grupper av befolkningen så kallade folksjukdomar, men även andra vanligt förekommande sjukdomar, livsvillkor och levnadsvanor som påverkar hälsan. Nämnden följer upp de strategiska målen vid avtalsuppföljning i maj och oktober. I hälso- och sjukvårdsnämndens roll som befolkningsföreträdare ingår uppdraget att skapa förutsättningar för att medborgarna ska få inflytande i den demokratiska processen. Genom dialog och kommunikation vill nämnden öka befolkningens delaktighet, engagemang och kunskap om nämndens roll, samt inhämta information och synpunkter kring befolkningens behov. Valåret 2014 har hälso- och sjukvårdsnämnden fokuserat på att följa upp det mer dialogintensiva De dialogaktiviteter som nämnden genomförde 2013 har

7 Sida 4(16) dokumenterats, och erfarenheter kommer att föras vidare in i nästa mandatperiod och den nya politiska organisationen. På uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden förhandlar kansliet med vårdgivarna om vårdöverenskommelser för Vårdöverenskommelsen med tandvården, habilitering och hälsa, beställd primärvård och NU-sjukvården föreslås bli ettårig och gälla för I förhandlingsarbetet har det funnits ett fokus att uppnå en tydligare koppling mellan nämndernas beställningsunderlag/mål och uppföljningsparametrar. Nämndens strategiska mål om jämlik hälso- och sjukvård följs upp i årsredovisningen. Det strategiska målet om tillgänglighet kommenteras under Rättighetsfrågor Nämnden arbetar aktivt med att lyfta in ett jämställdhetsperspektiv i de avtal som tecknas med vårdgivarna med ett särskilt fokus på uppföljning, där omotiverade skillnader ska analyseras och en åtgärdsplan ska tas fram. En utgångspunkt i alla avtal och överenskommelser är att vården ska ges med respekt för alla människors lika värde oberoende av kön, ålder, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell identitet, bostadsort eller ekonomiska förutsättningar. Personer med varaktig funktionsnedsättning ska tillförsäkras lika god tillgång till hälso- och sjukvård som personer utan funktionsnedsättningar. Hälso- och sjukvårdsnämnden arbetar under 2014 med rättighetsfrågor på olika nivåer: 1. Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli i Uddevalla har påbörjat ett arbete med att få in barnrättsperspektivet i befintliga arbetsprocesser. I vårdöverenskommelserna för 2015 blir barnperspektivet tydligare. 2. Arbeta för att Handlingsplanen för jämlik hälsa i hela Västra Götaland används som verktyg för att underlätta samverkan och en samling för social hållbarhet. 3. Tjänstemän från HSNK-Uddevalla och Kunskapscentrum för jämlik vård (KJV) har haft en erfarenhetsdag med reflektion över genomförda utvecklingsarbetet och fortsatt samarbete framåt. För att säkerställa det fortsatta arbetet finns en överenskommelse om plan för samverkan mellan HSNK och KJV. En uppföljning av effekterna av Uppdragsutbildningen Unga män och maskulinitet i förändring kommer att göras under hösten. 2.4 Vårdgaranti - tillgänglighet Hälso- och sjukvårdsnämnden har i mål- och inriktning fastställt målet att Vården ska ges i rimlig tid. De viktigaste processerna för att nå det över gripande målet är att leva upp till fastställda vårdgarantitider, när behov föreligger inom sju dagar erbjuda besök till sjukgymnast, arbetsterapi, ungdomsmottagning och mödrahälsovård samt genomföra utredningar och undersökningar inför behandlingar inom 90 dagar.

8 Sida 5(16) Primärvården Generellt ligger tillgängligheten till vårdcentralerna i Fyrbodal på en hög nivå med en tillgänglighet på över 90 % utifrån satta måltal för telefontillgänglighet och besök av läkare. Enheterna i VG-primärvård mäter varje månad andelen akuta patienter av alla patienter som får läkarbesök inom 7 dagar. Genomsnittet för VGR i augusti månad är 88 %. Motsvarande värden för Norra Bohuslän: 85 %, Dalsland: 88 % och Trestad: 95 %. Enheterna i VG-primärvård mäter varje månad också telefontillgängligheten till vårdcentralerna. Andelen samma dag besvarade/behandlade samtal av alla samtal. Genomsnittet för VGR i augusti månad är 95 %. Motsvarande värden för Norra Bohuslän: 98 %, Dalsland: 93 % och Trestad: 98 %. Mätningen ligger också till grund som en av kvalitetsindikatorerna för målrelaterad ersättning i VG-Primärvård där andelen besvarade samtal samma dag ska överstiga 95 %. Tillgängligheten till ungdomsmottagningar och barnmorskemottagningar är bra. Ett problem är att det på några ungdomsmottagningar saknas läkarbemanning vilket innebär att de ungdomar som har behov av läkare får hänvisas till vårdcentralen. Målet för tillgängligheten till sjukvårdsrådgivningen är att 90 % av samtalen skall besvaras inom tre minuter. Tillgängligheten i augusti var 44 % och har hela året legat på under 50 %. Antalet besvarade samtal under perioden januari augusti har ökat med samtal eller 0,4 % jämfört med samma period Av delårsrapporten framgår att felsökning pågår tillsammans med systemleverantör nationellt för att åtgärda teknikproblem. En kartläggning pågår av tekniska driftstopp/driftstörning vid varje dator som påverkar tillgänglighet. VGRIT:s åtaganden och ansvar gås igenom. Rutiner och arbetssätt ses över. Den samlade bedömningen är att tillgängligheten fortfarande är långt från målet att 90 % av samtalen ska ha bes varats inom tre minuter. Antal förmedlade uppdrag från sjukvårdsrådgivningen inom samverkande sjukvård ligger under den överenskomna nivån och den målrelaterade ersättningen för lokala uppdrag uteblir. NU- sjukvården Nämnden följer upp NU-sjukvårdens arbete med åtgärder i syfte att förbättra tillgängligheten till besök och behandling. Tillgängligheten till besök och behandling mäts utifrån två olika målnivåer. Målnivå ett utgår från de nationella vårdgarantigränserna om 90 dagar för besök, 90 dagar för behandling. Målnivå två utgår från regeringens kömiljard. Vårdgarantin

9 Sida 6(16) Tillgängligheten till både förstabesök och behandlingar har försämrats jämfört med Sedan mars/april har tillgängligheten försämrats för varje månad. Antalet väntande har ökat under året, framförallt beroende på ökat remissinflöde. Andel patienter som väntat kortare tid än vårdgarantigränserna 90 dagar inom NU-sjukvården Mottagningsbesök Behandling/åtgärder Jan % 81 % Mars % 86 % Aug % 73 % Kösituationen varierar mellan olika mottagningar och behandlingar/åtgärder. De områden där det finns problem med tillgängligheten för nybesök och behandling är inom ortopedi, öronnäsa-halssjukvård, hudsjukvård och ögonsjukvård. Även inom Barn- och ungdomspsykiatrin har NU-sjukvården haft svårigheter med tillgängligheten till nybesök, behandling och fördjupad utredning. Det finns en särskild överenskommelse med regeringen för att minska väntetiderna till BUP. Gränsvärdet för ersättning är att minst 90 % av de patienter som avlagt förstabesök inom BUP ska ha gjort detta inom 30 dagar från det vårdbegäran initierades. NU-sjukvårdens medelvärde för perioden januari-juni är 76 % vilket är något under regionens medelvärde på 85 %. Inom vuxenpsykiatrin måste NU-sjukvården förbättra tillgängligheten till neuropsykiatrisk utredning för vuxna där man för augusti endast kan erbjuda 36 % av patienterna en utredning inom vårdgarantins gräns. Kömiljarden För kvalificera sig till regeringens kömiljard under 2014 ska minst 70 % av de väntande vid månadens sista dag ha väntat högst 60 dagar. NU-sjukvårdens resultat har sedan mars/april försämrats för varje månad. Utfallet för augusti 2014 är för besök 50 % och behandlingar 45 % inom 60 dagar. Utfallet för augusti 2013 var besök 52 % och behandlingar 50 %. Andel patienter som väntat kortare tid än 60 dagar gräns för Kömiljarden inom NU-sjukvården Mottagningsbesök Behandling/åtgärder Jan % 63 % Mars % 73 % Aug % 45 % Områden med långa köer är ortopedi, öron-näsa-halssjukvård, hudsjukvård och ögonsjukvård.

10 Sida 7(16) 2.6 Prestationer HSN 2 Dalsland Period Utfall 1408 Budget 1408 Utfall 1308 Avvikelse utfallkvinna man totalt kvinna man totalt kvinna man totalt budget Sjukhus offentliga & privata Slutenvård, somatik Sjukhusvårdtillfälle DRG-poäng Vårddagar övrig verksamhet Slutenvård psykiatri Vuxenpsykiatri, inskrivningar Vuxenpsykiatri, vårddagar BUP, vårddagar Öppen vård, somatik Läkarbesök Övriga besök Summa besök Öppen vård, psykiatri Läkarbesök, vuxenpsykiatri Övriga besök, vuxenpsykiatri Läkarbesök, BUP Övriga besök, BUP Summa besök Länssjukvård, exkl sjukhus och VGPV Läkarbesök Övriga besök Summa besök VG Primärvård Läkarbesök Övriga besök Summa besök Primärvård övrigt Läkarbesök Övriga besök Summa besök Utomregional vård Vårdtillfällen Vårddagar Besök sjukhus Primärvård/Specialistvård Tandvård Antal färdigbehandlade barn

11 Sida 8(16) HSN 2 Dalsland Helår Prognos 1412 Budget 1412 Utfall 1312 Avvikelse prognoskvinna man totalt kvinna man totalt kvinna man totalt budget Sjukhus offentliga & privata Slutenvård, somatik Sjukhusvårdtillfälle DRG-poäng Vårddagar övrig verksamhet Slutenvård psykiatri Vuxenpsykiatri, inskrivningar Vuxenpsykiatri, vårddagar BUP, vårddagar Öppen vård, somatik Läkarbesök Övriga besök Summa besök Öppen vård, psykiatri Läkarbesök, vuxenpsykiatri Övriga besök, vuxenpsykiatri Läkarbesök, BUP Övriga besök, BUP Summa besök Länssjukvård, exkl sjukhus och VGPV Läkarbesök Övriga besök Summa besök VG Primärvård Läkarbesök Övriga besök Summa besök Primärvård övrigt Läkarbesök Övriga besök Summa besök Utomregional vård Vårdtillfällen Vårddagar Besök sjukhus Primärvård/Specialistvård Tandvård Antal färdigbehandlade barn Inom somatisk sluten vård är utfallet för perioden högre jämfört med budget men i prognosen för helåret minskar avvikelsen. Inom den öppna vården minskar läkarbesöken medan övriga besök ökar jämfört med Detta ger avtryck även i prognosen för helåret.

12 Sida 9(16) Inom primärvården ligger besöksvolymerna i perioden under föregående års nivå. Volymerna ligger även något under budget men i prognosen görs bedömningen de budgeterade nivåerna nås i stort. För övrig primärvård är det också en minskning av volymerna jämfört med föregående år. Bedömningen i prognosen är besöksvolymer i nivå med budget för övriga besök och under budget för läkarbesök. I och med införandet av vårdval rehab är prognoserna osäkra kring övriga besök. För den utomregionala vården ligger volymerna något över budget. För helåret är bedömningen att volymerna landar på budget. 3. Personal 3.3 Personalvolym Antalet anställda inom HSNK uppgick i augusti 2014 till 145 personer varav 133 tillsvidareanställda och 12 visstidsanställda. I denna summa ingår 19 folkhälsoplanerare i Skaraborg. 3.4 Sjukfrånvaro Den relativa sjukfrånvaron framgår av nedanstående tabell. Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Kvinnor 3,35% 4,6% Män 2,78% 1,3% Totalt 3,22% 3,8% Andel långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) Kvinnor 59,71% 69,9% Män 73,20% 18,4% Totalt 62,39% 65,8%

13 Sida 10(16) Den ackumulerade sjukfrånvaron har minskat jämfört med samma period föregående år från 3,8 till 3,2 procent. Andelen långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron har sjunkit från 65,8 till 62,4procent 5. Ekonomi 5.1 Ekonomiskt resultat Nämnden har ett resultat för perioden på 23,2 mnkr vilket ger 17,3 mnkr i avvikelse mot budget. Överskott finns inom länssjukvård och primärvård. Underskott finns inom riks- och regionsjukvård, privata specialister och på sjukresor. Nämndens prognos för helåret är ett överskott på 17,1 mnkr. Hänsyn har tagits till den riskdelning som tillämpas mellan nämnderna i Fyrbodal där Hälso- och sjukvårdsnämnden i Dalsland har ett budgeterat bidrag till nämnderna i norra Bohuslän och i Trestad med -25 mnkr för helåret. Region och rikssjukvård Nämndens kostnader för region och rikssjukvård uppgår till 29,7 mnkr. Jämfört med budget är det ett underskott på -3,4 mnkr. Kostnaderna har ökat jämfört med 2013 och det är främst prestationsersättningen som ökar vilket indikerar en ökning av vårdkonsumtionen. Enskilda vårdtillfällen kan vara mycket kostsamma och slå igenom i utfallet. Bland annat har lungtransplantationer utförts under Prognosen för året beräknas till 44,3 vilket är ett underskott med 4 mnkr jämfört med budget. Länssjukvård Nämndens kostnader för länssjukvård uppgår till 400,2 mnkr vilket ger ett överskott gentemot budget på 11,9 mnkr. Prognosen för helåret beräknas till 610,6 mnkr vilket ger ett överskott på 15 mnkr jämfört med budget. Prestationsersättningen ligger på samma nivå som 2013 vilket indikerar att inga stora förändringar av vårdkonsumtionen skett jämfört med föregående år. Utomregional vård är högt budgeterat sett till utfallet. Riskdelningsbidraget är bokfört inom länssjukvården. Primärvård Nämndens kostnader för primärvårdsverksamhet uppgår till 153,6 mnkr. Prognosen för helåret beräknas till 233,2 mnkr vilket ger ett överskott på 7 mnkr jämfört med budget. VG Primärvård För VG Primärvård redovisar nämnden ett överskott på 4 mnkr. Kostnaderna uppgår till 119,6 mnkr, vilket är i nivå med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas ge ett överskott på 5 mnkr jämfört med budget. Den budgeterade kostnaden för läkemedel

14 Sida 11(16) inom offentlig VG Primärvård har visat sig för hög, vilket är en bidragande orsak till överskottet. Övrig Primärvård Kostnader för övrig primärvård uppgår till 34 mnkr vilket ger ett överskott på 2,6 mnkr jämfört med budget och helårsprognosen visar på ett positivt resultat på 2 mnkr. I utfallet för området Offentlig primärvård övrigt ryms intäkter för fleråriga projekt inom rehabiliteringsgarantin, som ligger över årets budget vilket bidrar periodens överskott. Helårsprognosen ligger dock i nivå med budget men tanke på den ekonomiska osäkerheten kring införandet av vårdval för rehabiliteringsverksamhet. Tandvård Nämndens kostnader för tandvård uppgår till 12,5 mnkr vilket är i nivå med budget. Prognosen för helår är också den i nivå med budget. Handikappverksamhet Nämndens kostnader för handikappverksamhet uppgår till 16,3 mnkr vilket ger ett mindre överskott på 0,4 mnkr. Överskottet härleds till den interna fakturering av hörselrehabiliteringar som utförs mellan nämnderna i regionen och som inte har tagits hänsyn till budgeten. Prognosen för helåret beräknas därför bli ett överskott 0,6 mnkr. Övriga områden Kostnader för sjukresor uppgår till 20,3 mnkr vilket är 0,6 mnkr över budget. Kostnadsnivån är något högre jämfört med samma period föregående år. Kostnaderna förväntas öka under året med tanke på den extra satsning som nämnden gör bland annat för att finansiera Ronden. Prognosen för helåret visar därför ett underskott på -1,5 mnkr jämfört med budget. För folkhälsa, läkemedel och samordningsförbund ligger prognosen för helåret i nivå med budget.

15 Sida 12(16) Uppföljning kostnader KONSULTER, KURS- OCH KONFERENS och PR och INFO för HSN 1 12 Nämnden har i likhet med övrig verksamhet fått krav på kostnadssänkningar för kurser och konferenser, externa konsulter och trycksaker m.m. En viss del av dessa kostnader kan hänföras direkt till nämnden, och en del kan relateras till kanslifunktionen. Då HSNK numera utgör en förvaltning och vissa kostnader fördelas schablonartat mellan de olika kontoren inom förvaltningen blir en jämförelse på totalnivå för samtliga 12 nämnder mer relevant. I nedanstående sammanställning framgår de samlade besparingskraven och utfallet per , där begreppet målnivå anger det samlade kostnadstak som nämnderna förutsätts hålla sig inom på helår. Bedömningen är att kraven på kostnadsreduktioner inom angivna områden kommer att klaras med marginal.

16 Sida 13(16) Kostnad Konto Belopp i tkr Prognos Målnivå Externa kurs- och konferenser konto 4611 Utfall % av mål 61 % 92 % Externa konsultkostnader Målnivå Konto 7551 Utfall och 754* % av mål 38 % 57 % Externa kostnader för PR och Info SUMMA konto 6911, 6931, 6471 Målnivå Utfall % av mål 14 % 23 % Målnivå Utfall % av mål 39 % 59 % 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans Nämndens ekonomi är i balans. 5.3 Eget kapital Nämnden använder inte eget kapital. 6. Bokslutsdokument och noter

17 Sida 14(16) HSN 2 Dalsland Not Utfall Utfall Resultaträkning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Verksamhetens nettokostnader Finansnetto Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag Årets resultat HSN 2 Dalsland Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Årets resultat Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar 0 0 Utrangeringar/nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0 7 Investeringsverksamhet Investeringar 0 0 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 ÅRETS KASSAFLÖDE Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Kontroll av årets kassaflöde Differens 0 0

18 Sida 15(16) HSN 2 Dalsland Not Utfall Utfall Balansräkning Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark maskiner och inventarier pågående investeringar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar 0 0 Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Bokslutsdispositioner 0 0 Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Noter, tkr 1. Verksamhetens intäkter Patientavgifter med mera Såld vård internt Såld vård externt Försäljning material, varor och tjänster, internt 0 0 Försäljning material, varor och tjänster, externt 0 0 Hyresintäkter 0 0 Specialdestinerade statsbidrag Investeringsbidrag 0 0 Övriga bidrag, internt Övriga bidrag, externt Biljettintäkter 0 0 Övriga intäkter, internt Övriga intäkter, externt Totalt

19 Sida 16(16) 2. Verksamhetens kostnader Personalkostnader Bemanningsföretag 0 0 Köpt vård internt Köpt vård externt Läkemedel Lämnade bidrag, internt Lämnade bidrag, externt Lokalkostnader, internt Lokalkostnader, externt 1 0 Verksamhetsanknutna tjänster, internt Verksamhetsanknutna tjänster, externt Material och varor, internt Material och varor,externt Övriga tjänster, internt Övriga tjänster, externt Övriga kostnader, internt 0 0 Övriga kostnader, externt Totalt Personalkostnader, detaljer Löner Övriga personalkostnader Sociala avgifter Pensionskostnader 0 0 Totalt Finansnetto Finansiella intäkter Ränteintäkter, internt Ränteintäkter, externt 0 0 Övriga finansiella intäkter, internt 0 0 Övriga finansiella intäkter, externt 0 0 Totalt Finansiella kostnader Räntekostnader, internt 5 2 Räntekostnader, externt 0 0 Övriga finansiella kostnader, internt 0 0 Övriga finansiella kostnader, externt 1 0 Totalt 6 2 Totalt finansnetto Kortfristiga fordringar Kundfordringar, internt Kundfordringar, externt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt Övriga fordringar, internt 0 0 Övriga fordringar, externt Totalt Kortfristiga skulder Leverantörsskulder, internt Leverantörsskulder, externt Semesterskuld Löner, jour, beredskap, övertid 2 0 Arbetsgivaravgifter, källskatt, F-skatt Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt Övriga kortfristiga skulder, internt Övriga kortfristiga skulder, externt Totalt

Delårsrapport per den 31 augusti 2014

Delårsrapport per den 31 augusti 2014 1 (1) Datum 2014-09-19 Diarienummer HSN3 4-2014 Hälso- och sjukvårdsnämnden Trestad Delårsrapport per den 31 augusti 2014 Hej, översänder kompletterande handling till HSN Trestad 2014-09-25. Hälsningar

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014

Delårsrapport augusti 2014 ÄRENDE 2 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2014-09-18 Diarienummer HSNX-XXX-ÅÅÅÅ Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Handläggare: Lars-Erik Hansson Telefon: 010-441 33 33 E-post: lars-erik.x.hansson@vgregion.se

Läs mer

5. Bokslutsdokument och noter

5. Bokslutsdokument och noter 5. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 187 055 108 619 Verksamhetens kostnader 2-6 473 945-5 934

Läs mer

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 8 (46) Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2018-01-25 2 Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Diarienummer HSNG 2018-00012 Beslut 1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Läs mer

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Sida 23(28) Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 119 194 89 192 Verksamhetens kostnader 2-5 213 230-5 026 834

Läs mer

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6 1 (1) ASSR Årsredovisning sammanställning RR 728 Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall 1512 1512 1412 utfall % Regioninternt såld vård, avtal

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 412 018 398 661 Verksamhetens kostnader 2-419 307-400 438 Avskrivningar och nedskrivningar 4-5 856-5 129 Verksamhetens

Läs mer

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Naturbruksstyrelsen 2018-04-19 07:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 69 173 71 871 Verksamhetens kostnader -71 142-84 165 Avskrivningar och

Läs mer

:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Habilitering & Hälsa 2017-04-20 16:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1703 1603 Verksamhetens intäkter 216 418 208 792 Verksamhetens kostnader -217 797-207 086 Avskrivningar

Läs mer

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR 2018-04-16 17:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 222 723 216 418 Verksamhetens kostnader -226 723-217 797 Avskrivningar och nedskrivningar -1

Läs mer

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR 2017-09-19 07:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 580 198 566 129 Verksamhetens kostnader -559 281-532 977 Avskrivningar och nedskrivningar -3

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 169 071 157 996 Verksamhetens kostnader 2-176 078-163 092 Avskrivningar och nedskrivningar 4-2 399-2 153 Verksamhetens

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017

Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017 13 (22) Protokoll från Primärvårdsstyrelsen, 2017-04-24 28 Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017 Diarienummer PVV 2017-00019 Beslut 1. Primärvårdsstyrelsen godkänner delårsrapport mars 2017. Sammanfattning

Läs mer

Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar

Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2017-01-18 16:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1612 1512 Verksamhetens intäkter 1 1 274 610 1 196 250 Verksamhetens kostnader 2-1 265 736-1 196 368 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport augusti 2017

Delårsrapport augusti 2017 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2017-09-08 Diarienummer KUN 2017-00199 Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Dick Wesström Telefon: 076-2 919132 E-post: dick.wesstrom@vgregion.se Till kulturnämnden

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Miljönämnden 2019-09-13 11:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1908 1808 Verksamhetens intäkter 1 2 488 1 505 Verksamhetens kostnader 2,3-56 384-60 393 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-01-18 12:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 1 358 033 1 274 610 Verksamhetens kostnader 2-1 358 150-1 265 736 Avskrivningar

Läs mer

ANS arbete med Mänskliga rättigheter har positivt uppmärksammats vid den spridningskonferens som VGR anordnade under hösten.

ANS arbete med Mänskliga rättigheter har positivt uppmärksammats vid den spridningskonferens som VGR anordnade under hösten. 6 (25) Protokoll från styrelsen för, 2018-02-01 1 Årsredovisning 2017 Diarienummer ANS 2018-00021 Beslut 1. Styrelsen för Angereds närsjukhus godkänner årsredovisning 2017 efter överenskomna redaktionella

Läs mer

1/ :57 Not Utfall Utfall Resultaträkning

1/ :57 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1/3 Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-04-18 08:57 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 358 387 333 415 Verksamhetens kostnader 2,3-364 783-332 080 Avskrivningar

Läs mer

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

38933 Driftbidrag från nämnd inom regionen, avtal int

38933 Driftbidrag från nämnd inom regionen, avtal int 1 (4) RR RESULTATRÄKNING 1712AC 1712BU 1612AC Habilitering & Hälsa Ack Ack Ack 766 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 2 002 38211 Personalanknutna statsbidrag, externt 1

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

Årsredovisning för regionutvecklingsnämnden 2017

Årsredovisning för regionutvecklingsnämnden 2017 10 (71) Protokoll från regionutvecklingsnämnden, 2018-01-31 1 Årsredovisning för regionutvecklingsnämnden 2017 Diarienummer RUN 2018-00012 Beslut 1. Regionutvecklingsnämnden godkänner årsredovisning 2017

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Delårsrapport augusti 2015

Delårsrapport augusti 2015 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2015-09-18 Diarienummer HSN 2015-00386 Koncernkontoret, hälso- och sjukvård Handläggare: Carina Hansson Telefon: 010-441 33 42 E-post: carina.hansson@vgregion.se Till norra

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Intern kontroll. Plan för intern kontroll. Nämnd/styrelse: Kulturnämnden. Gäller år: Dnr: KUN

Intern kontroll. Plan för intern kontroll. Nämnd/styrelse: Kulturnämnden. Gäller år: Dnr: KUN Intern kontroll Plan för intern kontroll Nämnd/styrelse: Kulturnämnden Gäller år: 2017 Dnr: KUN 2016-00566 Fastställd av kulturnämnden 2016-12-08 Y Genomförda kontroller enligt plan för intern kontroll

Läs mer

Delårsrapport. Folkhälsokommittén Mars Folkhälsokommittén

Delårsrapport. Folkhälsokommittén Mars Folkhälsokommittén Delårsrapport Folkhälsokommittén Mars 2018 Folkhälsokommittén Delårsrapport Mars 2018 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Verksamhet... 4 2.1 Viktigaste händelserna under perioden...4 3 Mål och

Läs mer

Delårsrapport mars 2017 Hälsan och Stressmedicin

Delårsrapport mars 2017 Hälsan och Stressmedicin Sida 1(12) Delårsrapport mars 2017 Hälsan och Stressmedicin 1. Sammanfattning Förvaltningen Hälsan och Stressmedicins (HoS) uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

RRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB 1512AC 1512BU 1412AC Västtrafik AB Ack Ack Ack 501 utfall budget utfall

RRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB 1512AC 1512BU 1412AC Västtrafik AB Ack Ack Ack 501 utfall budget utfall RRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB 1512AC 1512BU 1412AC Västtrafik AB Ack Ack Ack 501 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 13 537 8 284 22 310 36111 Övrig försäljning av tjänster,

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 1 814 1 862 Verksamhetens kostnader 2,3-4 414 012-4 196 177 Avskrivningar och nedskrivningar 4-55 -63 Verksamhetens

Läs mer

SL fortsatt införandestöd PCV på Kungälvs sjukhus Personcentrerat ledarskap på Kungälvs sjukhus

SL fortsatt införandestöd PCV på Kungälvs sjukhus Personcentrerat ledarskap på Kungälvs sjukhus personcentrerat Delaktivitet VAD ska göras HUR genomföras Ansvarig Startdatum Slutdatum Status: grön/gul/röd Effekt: grön/gul/röd Resp VC i samråd Katrin Modig Pallin kontaktar alla VC för att Varje VC

Läs mer

Blankett RRB RESULTATRÄKNING BOLAG

Blankett RRB RESULTATRÄKNING BOLAG Bolag: Blankett RRB RESULTATRÄKNING BOLAG Period: 16-dec Konto Namn Ack utfall i tkr Prognos i tkr 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård och övrigt, externt 38933 Driftbidrag

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision Sida 1(6) Delårsrapport augusti Revision 1. Sammanfattning Revisionen bedriver ett kontinuerligt granskningsarbete i syfte att kunna bedöma om regionens verksamheter har skötts på ett sådant sätt, att

Läs mer

RRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB 1712AC 1712BU 1612AC Västtrafik AB Ack Ack Ack 501 utfall budget utfall

RRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB 1712AC 1712BU 1612AC Västtrafik AB Ack Ack Ack 501 utfall budget utfall RRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB 1712AC 1712BU 1612AC Västtrafik AB Ack Ack Ack 501 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 1 127 7 194 38211 Personalanknutna statsbidrag, externt

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2013

Delårsrapport januari-juni 2013 Delårsrapport januari-juni 2013 1 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 2 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 Koncernens rapport över totalresultat KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSN 1. 1. Sammanfattning. Sida 1(21)

Årsredovisning 2014 HSN 1. 1. Sammanfattning. Sida 1(21) Sida 1(21) Årsredovisning 2014 HSN 1 1. Sammanfattning Resultatet för året uppgår till 8 mnkr vilket innebär ett överskott mot budget med samma belopp. Nämnden har inte behövt något riskdelningsbidrag

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Rörelsens intäkter Nettomsättning 21083 20696 23248 22368 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Koncernens nyckeltal Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9

Koncernens nyckeltal Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9 Koncernens nyckeltal 2017 2016 2017 2016 Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9 Rörelsemarginal, % 13,4 12,4 11,1 neg Resultat efter finansiella

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2017 2016 2016 Kv 2 Kv 2 Jan-Juni Jan-Juni Helår Omsättning, Mkr 66,6 59,6 153,2 140,9 283,9 Rörelseresultat, Mkr 4,9 2,9 17,7 14,0-30,9 Rörelsemarginal, % 7,4 4,8 11,5 9,9

Läs mer

Resultaträkningar. Göteborg Energi

Resultaträkningar. Göteborg Energi Göteborg Energi Resultaträkningar Koncernen Moderföretaget Belopp i mkr Not 2016 2015 2016 2015 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 4 5 963 5 641 3 438 3 067 Anslutningsavgifter 88 88 35 45 Aktiverat arbete

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Rörelsens intäkter Nettomsättning 9439 9251 10354 9690 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Dec Jan - Dec Jan - Dec Jan - Dec Rörelsens intäkter Nettomsättning 40499 36637 36905 40503 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Ledningsrapport december 2018

Ledningsrapport december 2018 Resultat före finansnetto är +220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget och 59 mnkr sämre än föregående år. Finansnettot är negativt med 70 mnkr vilket helt beror på orealiserad värdereglering av pensionsportföljen

Läs mer

Totalt Miljö (722) : Externa konsultkostnader och IT-tjänster Miljönämnden. varav projektkostnader (ans31900) :

Totalt Miljö (722) : Externa konsultkostnader och IT-tjänster Miljönämnden. varav projektkostnader (ans31900) : Miljösekretariatet Bilaga konsultkostnader delårsrapport mars 2015 Karin Stadig Roswall Externa konsultkostnader 2011-2014 och 2015 (motpart 100) (konto 7551 konsulter spec utredningar och kontogrupp 754

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Läsanvisning till månadsfakta

Läsanvisning till månadsfakta Läsanvisning till månadsfakta Tabell/diagram Datakälla: Förklaring Resultat per verksamhet (tabell) Resultaträkningen redovisar periodens ackumulerade resultatvärden (intäkter minus kostnader) för utfall

Läs mer

Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR RESULTATRÄKNING (tkr) Utfall Utfall Budget helår 2018 Verksamhetens intäkter 25129 24524 37508 Verksamhetens kostnader -16459-16010 -25918 Avskrivningar/nedskrivningar -3665-3640 -5985 Verksamhetens nettokostnader

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 218 217 218 217 217 2 2 Förändr. Jan-Jun Jan-Jun Förändr. Helår Omsättning, Mkr 79,6 66,6 19,5% 186,3 153,2 21,6% 313,2 Rörelseresultat, Mkr 5,2 4,9 5,1% 22,9 17,7 29,8% 34,9 Rörelsemarginal,

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

I enlighet med RKR 22 ska Borås Stad upprätta en sammanställd delårsrapport.

I enlighet med RKR 22 ska Borås Stad upprätta en sammanställd delårsrapport. I enlighet med RKR 22 ska Borås Stad upprätta en sammanställd delårsrapport. Bolagen ska lämna RR och BR enligt nedan, korrekt periodiserade. Det är ett delårsbokslut som lämnas och då ska siffrorna spegla

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Ledningsrapport januari 2019

Ledningsrapport januari 2019 Verksamhetens resultat är +5 mnkr vilket är i nivå med budget och 31mnkr sämre än föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 6,8 procent jämfört med samma period föregående år medan skatter och statsbidrag

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2016/2017

Bokslutskommuniké för 2016/2017 Stockholm 2017-06-30 Bokslutskommuniké för 2016/2017 Det interaktiva elearningsutbildningsföretaget Klick Datas verksamhetsår 2016/2017 visar ett redovisat resultat efter skatt om -0 Mkr (1,3 Mkr), vilket

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ales Kommun Diarienr: 2009/013-001 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Samordningsförbundet Kungälv

Samordningsförbundet Kungälv Försäkringskassan Västra Götaland Diarienr: 2008:013.1 Kungälvs kommun Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Kungälv Ansvarig tjänsteman Per Liljebäck HAR

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2012/013-001 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT

SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT 2 2016 i samverkan med Sjuhärads kommuner: BOLLEBYGD BORÅS HERRLJUNGA MARK SVENLJUNGA TRANEMO ULRICEHAMN VÅRGÅRDA Sjuhärads Samordningsförbund möjliggör en effektiv

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014 Datum 2014-08-29 ~~ ~, Antal sidor REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 1(2) Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014 Kommentarer till det ekonomiska utfallet Det ekonomiska utfallet för det första halvåret 2014

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Carl-Michael Unger Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2011-05-06

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Scandinavian Credit Fund 1 AB (publ) Räkenskapsåret

Scandinavian Credit Fund 1 AB (publ) Räkenskapsåret Scandinavian Credit Fund 1 AB (publ) Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Scandinavian Credit Fund 1 AB (publ) 1 Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning Belopp i kr Nettoomsättning

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Resultat per maj 2017

Resultat per maj 2017 1 (6) Tjänsteutlåtande Datum 2017-06-15 Handläggare: Maria Gabrielsson-Fredrikson Telefon: 070-936 92 50 E-post: maria.gabrielssonfredrikson@vgregion.se Till styrelsen för Resultat per maj 2017 Förslag

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Delårsrapport för Vilhelmina Bostäder AB

Delårsrapport för Vilhelmina Bostäder AB Delårsrapport för Vilhelmina Bostäder AB 2004-01-01-2004-06-30 Vilhelmina Bostäder AB 1(11) Styrelsen och verkställande direktören för Vilhelmina Bostäder AB får härmed avge delårsrapport för perioden

Läs mer

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2016

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2016 Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2016 Sammanfattning Årets resultat 261 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 3,9 % (7,3 %) Verksamhetsresultat -92 mnkr (-208 mnkr) Lönekostnadsökning

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2010/013-001 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

5 b) Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 BESLUTSFÖRSLAG. Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 har upprättats och skickats till Kommunstyrelsen.

5 b) Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 BESLUTSFÖRSLAG. Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 har upprättats och skickats till Kommunstyrelsen. 5 b) BESLUTSFÖRSLAG Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 har upprättats och skickats till Kommunstyrelsen. Styrelsen föreslås besluta: Ärendet läggs till handlingarna.

Läs mer

Resultat per september inklusive uppföljning av åtgärdsplan för ekonomi i balans 2016

Resultat per september inklusive uppföljning av åtgärdsplan för ekonomi i balans 2016 Ärende 4 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-10-19 Diarienummer Al 6-2016, AL 18-2016 Alingsås lasarett Handläggare: Maria Gabrielsson Fredrikson Telefon: 0709-36 92 50 E-post: maria.gabrielsson-fredrikson@vgregion.se

Läs mer

BBRP RESULTATRÄKNING BOLAG, BUDGET 1801BU 1802BU 1803BU 1804BU 1805BU 1806BU 1807BU 1808BU 1809BU 1810BU 1811BU 1812BU

BBRP RESULTATRÄKNING BOLAG, BUDGET 1801BU 1802BU 1803BU 1804BU 1805BU 1806BU 1807BU 1808BU 1809BU 1810BU 1811BU 1812BU BBRP RESULTATRÄKNING BOLAG, BUDGET 1801BU 1802BU 1803BU 1804BU 1805BU 1806BU 1807BU 1808BU 1809BU 1810BU 1811BU 1812BU Bolag: Ack Ack Ack Ack Ack Ack Ack Ack Ack Ack Ack Ack Budget Budget Budget Budget

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

TABELLBILAGA. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland

TABELLBILAGA. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland TABELLBILAGA Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhets analys 2006 Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen Maj 2007 Omslagsbild: Omslagslayout och foto: En trappa som finns i Regionens Hus

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2012 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Kvartalsrapport januari-mars 2012 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Kvartalsrapport januari-mars 2012 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under perioden januari-mars 2012 Den 24 januari 2012 kom tilldelningsbeslutet att APL vunnit upphandlingen

Läs mer

7. En sammanfattning av styrelsens arbete under perioden. OBS! Ny punkt

7. En sammanfattning av styrelsens arbete under perioden. OBS! Ny punkt I enlighet med RKR 22 ska Borås Stad upprätta en sammanställd delårsrapport. Bolagen ska lämna RR och BR enligt nedan, korrekt periodiserade. Det är ett delårsbokslut som lämnas och då ska siffrorna spegla

Läs mer