Budget med flerårsplan för En populärversion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2010. med flerårsplan för 2011 2012. En populärversion"

Transkript

1 Budget 2010 med flerårsplan för En populärversion

2 Vision och mål Landstinget Kronobergs vision är: Ett gott liv i ett livskraftigt län. Målet är att vara ett kvalitetsstyrt landsting. Grundläggande värderingar All verksamhet i landstinget ska utgå från God vård och från våra grundläggande värderingar: Patient-/kundorientering Långsiktighet Samverkan Faktabaserade beslut Engagerat ledarskap 2

3 För att möta kraven på utveckling och de förutsättningar som hälso- och sjukvården står inför kommande år, krävs en långsiktig planering. Utvecklingen av hälso- och sjukvården styrs av: Medicinsk kunskapsutveckling Medborgarnas krav och förväntningar på inflytande och tillgänglighet Medarbetarnas förväntningar på att få vara delaktiga i utvecklingen på den egna arbetsplatsen. Den strategiska utvecklingsplanen och den årliga budgeten är våra viktigaste styrdokument. Skriften du håller i din hand är en populärversion, som sammanfattar de viktigaste punkterna för den övergripande inriktningen kommande år. Dokumenten som helhet finns att läsa på Börje Lindqvist, landstingsdirektör

4 Innehåll Budget och strategisk utvecklingsplan anger riktningen 5 Regional utveckling för ett livskraftigt län 5 Resurserna ska användas där behoven är störst 6 Vardagsrationaliseringar Prioriteringar Strukturförändringar Finansiering God vård en röd tråd i allt vi gör 0 Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård Säker vård Patientfokuserad vård Effektiv vård Jämlik vård Vård som ges i rimlig tid Prioriterade områden i Landstinget Kronoberg Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Forskning och utveckling Vård- och behandlingsgarantin Vårdval Entreprenörskap Samverkan Hållbar utveckling Strategisk personal- och kompetensförsörjning Läkemedel Barn och ungdomars psykiska hälsa Vuxnas psykiska hälsa Äldres hälsa Cancersjukvård Stroke Akutvårdskedjan och ambulansverksamheten Rehabilitering 2 En ekonomi i balans 17 Satsningar i budget

5 Budget och strategisk utvecklingsplan anger riktningen Landstinget Kronoberg styrs och leds övergripande utifrån två viktiga dokument: budget 2010 med flerårsplan 2012 samt den strategiska utvecklingsplanen för Landstinget Kronoberg De strategiska målen ska följas upp på alla nivåer. Kopplat till landstingets ledningsgrupp finns styrgrupper och en medicinsk kommitté/läkemedelskommitté. Varje grupp ska inom sitt område ta fram olika beslutsunderlag för hur Landstinget Kronoberg ska agera ur ett koncernperspektiv. (Det kan handla om exempelvis policyskrifter, riktlinjer, strategidokument och förslag till åtgärder och handlingsprogram.) Markaryd Ljungby Älmhult Alvesta Växjö Tingsryd Uppvidinge Lessebo Ytterst handlar det om att arbeta för att vi ska uppfylla Socialstyrelsens föreskrifter om god vård. Regional utveckling för ett livskraftigt län Landstinget Kronoberg är en aktiv part och medfinansiär till olika verksamheter inom Regionförbundet Södra Småland det vill säga länstrafiken, forskning och utveckling för framtidens välfärd, kultur och IT-utveckling. Landstinget Kronoberg har också ett engagemang i kulturinstitutioner som Kulturparken AB, är huvudägare till Smaland Airport och bedriver viss utbildning genom Grimslövs folkhögskola och RyssbyGymnasiet AB. Att utveckla dessa områden bidrar till att Kronoberg blir ett livskraftigt län. 5

6 Resurserna ska användas där behoven är störst Framtiden är ljus när det gäller utvecklingen inom hälsooch sjukvården. Den medicinska kunskapsutvecklingen gör att allt fler kan få hjälp, och möjligheten ökar att förebygga ohälsa. Samtidigt finns utmaningar med ökad andel äldre, nya sjukdomar och ökade krav. Grupper inom varje subspecialitet på medicinkliniken fick tid avsatt för att diskutera prioriteringar. Det visade sig vara en nyttig möjlighet att prata ihop sig kring hur man gör och varför. Medvetenheten ökade om att varje medicinskt beslut har en konsekvens för vår ekonomi. När resurserna inte växer i samma takt måste vi hitta nya arbetssätt för att veta att vi använder resurserna på rätt sätt, där behoven är som störst. Som stöd i detta arbete finns den strategiska utvecklingsplanen för Tanken är att om vi arbetar enligt planen i alla verksamheter får vi en långsiktigt hållbar ekonomi och utrymme att själva styra utvecklingen av vården. I den strategiska utvecklingsplanen finns fyra huvudområden: vardagsrationaliseringar, prioriteringar, strukturförändringar och finansiering. Per-Henrik Nilsson, verksamhetschef på medicinkliniken, Centrallasarettet Växjö 6

7 För att kunna använda våra resurser på bästa sätt måste vi ha kontroll över vår ekonomi. Då vet vi vad vi har för Foto: Tommy Bernesson handlingsutrymme, kan planera vården långsiktigt och se till att vi har råd att införa nya behandlingsmetoder och läkemedel framöver. Vi blir också bättre rustade att möta det som är oförutsägbart och som landstinget inte kan påverka till exempel högre elpris, dyrare läkemedel eller en stor olycka med många svårt skadade. Gunilla Johansson, ekonomidirektör 7

8 Genom att ändra våra scheman så att vi arbetar tre av fem helger istället för två av fem har vi kunnat Foto: Tommy Bernesson frigöra personalkapital och omfördela våra personalresurser. Vi kunde därmed tillsätta vakanta tjänster utan att anställa fler personer. Vi har också kunnat sänka kostnader för bland annat kost och transport, genom att göra uppföljningar av kostnader, sätta upp riktlinjer och ta över vissa vardagliga göromål själva. Vardagsrationaliseringar Landstinget Kronoberg ska ha en kultur där alla medarbetare ständigt strävar efter förbättringar. Det kan handla om att ta tillvara kreativitet, entreprenörskap och idéer om hur vi ska arbeta bättre. Genom rationaliseringar i det dagliga arbetet kan resurserna användas effektivare och frigöras till att utveckla verksamheten till exempel arbeta enligt nya och bättre medicinska och medicintekniska rön. Prioriteringar Att arbeta med prioriteringar handlar om att systematiskt gå igenom metoder och arbetssätt, för att se att resurserna används så att de ger mest nytta där behoven är störst. Vi måste hela tiden pröva och ompröva vårt sätt att arbeta, och ta bort vissa åtgärder till förmån för andra, mer prioriterade. Anita Åkesson, verksamhetschef, rättspsykiatriska regionkliniken 8

9 Strukturförändringar För att kunna utveckla en god kvalitet i vården måste det finnas rätt kompetens, och en verksamhet med tillräcklig omfattning och volym av patienter. Strukturarbetet handlar också om tydlig uppgiftsfördelning och att samverka med andra. Bland annat har Landstinget Kronoberg inlett ett långsiktigt samarbete med landstingen i Blekinge, Kalmar och Halland, samt Region Skåne. För att utnyttja resurserna bättre har landstinget startat genomgångar av några olika processer. Bland annat ska vissa verksamheter inom länssjukvården koncentreras till ett av sjukhusen. I framtiden ska landstinget ha en jourorganisation med tryggad kompetens i primär- och bakjourskedjan. Inom det administrativa området fortsätter utvecklingsarbetet för att nå bättre samordning, högre kvalitet och effektivare resursutnyttjande. (Ett exempel är sammanslagningen av landstingsservice och gemensam administration.) Finansiering För att kunna göra nödvändiga investeringar ska Landstinget Kronoberg ha en stabil ekonomi, som är långsiktig och hållbar. Förutom skatter och avgifter kan finansiering handla om att utveckla samverkan med andra landsting inom vissa utpekade områden. När all verksamhet på länets akutkliniker får samma målbild förbättras möjligheterna att ge akutsjukvård till rätt patienter i rätt tid. En samlad akutverksamhet betyder också att samarbetet med övriga verksamheter inom och utanför landstinget förenklas, eftersom gemensamma medicinska och administrativa rutiner kommer att utvecklas. Jonas Löf, avdelningschef, akuten/ambulansen, Centrallasarettet Växjö

10 God vård en röd tråd i allt vi gör 10 Landstinget Kronoberg ska vara ett kvalitetsstyrt landsting som erbjuder god hälso- och sjukvård. Enligt Socialstyrelsens definitioner på God vård innebär detta: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvården utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet. Den formas för att på bästa möjliga sätt möta enskilda patienters behov på rätt vårdnivå. Den medicinska kommittén har en viktig roll för den långsiktiga medicinska utvecklingen i landstinget, bland annat genom att arbeta med att föra in riktlinjer, läkemedel, diagnostik och behandlingsmetoder. Systematiskt utvecklings- och förbättringsarbete, liksom uppföljning och utvärdering, ska finnas i alla delar av vår verksamhet. Olika nationella kvalitetsregister ger viktig kunskap och gör det möjligt att jämföra oss med andra. Att vara med i registren är en del av kvalitetsutvecklingen, och vi ska sträva efter en ökad täckningsgrad. Förhoppningsvis blir det snart möjligt att rapportera alla uppgifter direkt från patientjournalen till kvalitetsregistren. Landstinget Kronoberg mäter: Täckningsgrad i nationella kvalitetsregister Mål: Ökad täckningsgrad Indikationer i öppna jämförelser Mål: Placering 1 7 inom alla indikatorer Säker vård Arbetet med patientsäkerhet handlar om att uppmärksamma risker och förebygga tillbud och negativa händelser. Det gör man genom ett metodiskt arbete i vardagen. Det är viktigt att rapportera och diskutera avvikelser, som kan vara både tillbud och negativa händelser. Patientsäkerhetsarbetet i Landstinget Kronoberg omfattar: Säkerhetskultur Förebyggande arbete Risk- och avvikelsehantering Identifiera och utreda negativa händelser, och åtgärda identifierade brister. Landstinget Kronoberg mäter: Antal vårdrelaterade infektioner Mål: minskat antal Antal vårdskador Mål: minskat antal Andel registrerade avvikelser som avslutats inom tre månader Mål: ökat antal Patientfokuserad vård Alla möten ska kännetecknas av ett gott bemötande. Varje medarbetare har ett personligt ansvar för att underlätta möten och behandla andra människor med respekt. Vården ska ges med respekt och lyhördhet för patientens behov, förväntningar och värderingar. Genom dialog kan vi samordna insatser på ett ändamålsenligt sätt. Landstinget Kronoberg mäter: Patientnöjdhet bemötande Mål: 100 procent Patientnöjdhet information Mål: 100 procent Patientnöjdhet delaktighet Mål: 100 procent

11 Effektiv vård De resurser som finns ska utnyttjas på bästa sätt för att nå de mål som är uppsatta. Olika aktörer ska samverka och utgå från olika tillstånds svårighetsgrad, och hur kostnadseffektiva åtgärderna är. Landstinget Kronoberg mäter: Nettokostnad per verksamhetsområde Mål: Ej överstiga budget Sjukvårdskostnad per invånare Mål: Placering 1 7 i öppna jämförelser Kostnad per DRG-poäng (diagnosis related groups) Mål: Placering 1-7 i öppna jämförelser Jämlik vård Vården ges på lika villkor för alla oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund, hälsotillstånd, geografi, inkomst, utbildning, civilstånd, sysselsättning och yrke. De etiska värderingar som styr är de principer för prioriteringar som regeringen har fastställt: människovärde, behov, solidaritet samt kostnadseffektivitet. Vård som ges i rimlig tid Patienten ska inom rimlig tid få den vård som han eller hon behöver. Det handlar om såväl förväntningar som faktiska väntetider och tillgänglighet. Om vi planerar vår produktion effektivt och utvecklar processer ska tillgängligheten bli god, både inom planerad och akut vård. Målet är en vård utan köer. 11

12 Prioriterade områden i Landstinget I budgeten finns ett antal områden som ska prioriteras de kommande åren. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvården ska utvecklas så att den är en hälsoresurs för medborgarna i länet. Den ska också främja en positiv hälsoutveckling hos landstingets medarbetare. Insatser som är bra för hälsan ska starta redan hos små barn, omfatta alla åldersgrupper och ingå i vårdens alla processer. Äldre personer är dock en särskilt prioriterad målgrupp. Landstinget ska fortsätta vara aktiva medlemmar i nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer. Vi ska också fortsätta det påbörjade arbetet med exempelvis fysisk aktivitet på recept, övervikt och fetma samt alkohol- och tobaksförebyggande arbete. Andra viktiga områden inom det hälsofrämjande arbetet är självmordsprevention och att motverka och förebygga våld i nära relationer. Landstinget Kronoberg mäter bland annat: Ohälsotal Mål: lägst ohälsotal i Sverige Andel tillfrågade patienter om rök- respektive alkoholvanor Mål: 60 procent Andel gravida som är rökare vid inskrivning på MVC Mål: minskad andel Andel hel eller delvis ammade barn vid sex månaders ålder Mål: ökad andel Forskning och utveckling Forskning och utveckling har en självklar plats i en kunskapsorganisation. Forsknings- och utvecklingsarbetet i Landstinget Kronoberg ska stödja genomförande, uppföljning och utvärdering av våra strategiska utvecklingsområden, som vårdval, tillgänglighet och entreprenörskap. Landstinget ska också samverka med andra för att förbättra utbildningarna inom hälso- och sjukvård. Landstinget Kronoberg mäter bland annat: Antal disputerade per profession Mål: ökat antal Antal doktorander Mål: ökat antal Vård- och behandlingsgarantin Alla patienter ska erbjudas besök och behandling inom vårdgarantins tidsramar. Aktuella tider är: 0: Kontakt med primärvården samma dag 7: Läkarbesök i primärvården inom 7 dagar 90: Besök hos specialist inom 90 dagar 90: Behandling inom 90 dagar Vårdval Tanken med vårdval är att stärka patientens ställning, öka mångfalden i vården och stimulera utvecklingen inom primärvården utifrån medborgarnas behov. 12

13 Kronoberg De prioriterade områdena ska bidra till att nå målet om att vara ett kvalitetsstyrt landsting och erbjuda god vård. För att lyckas måste chefer och medarbetare på alla nivåer aktivt medverka i ett sammanhållet utvecklingsarbete inom dessa områden. Börje Lindqvist, landstingsdirektör Foto: Sofia Ernerot 13

14 Entreprenörskap Entreprenörskap i Landstinget Kronoberg handlar om att skapa förutsättningar för att ta tillvara kreativitet och stimulera entreprenörsanda bland chefer och medarbetare. Stödet ska utvecklas till dem som vill starta en intraprenad, privat företag eller har goda idéer till innovationer. Samverkan Samverkan leder till utveckling. Genom samverkan med andra landsting får hälso- och sjukvården tillgång till hög kompetens och tillräckligt stora volymer inom områden som onkologi, barnsjukvård och ortopedi. Under 2010 kommer landstingets IT-stöd att ge nya möjligheter att utveckla samverkan över organisationsgränser med andra landsting, kommuner och privata rådgivare. Hållbar utveckling Alla inom landstinget ska arbeta så att påverkan på miljö och klimat blir minimal. Vi ska också bidra till att uppnå nationella, regionala och lokala miljömål. Strategisk personal- och kompetensförsörjning Landstinget Kronoberg måste uppfattas som en attraktiv arbetsgivare för att klara framtida behov av personalförsörjning. Grunden för den strategiska personalförsörjningen är en säkrad bemanning och att vi kontinuerligt arbetar med kompetensutveckling. Andra viktiga frågor är till exempel att utveckla moderna och goda ledare, bra AT- och ST-utbildningar och ett bra PTP-program för psykologer. Landstinget Kronoberg mäter bland annat: Total sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Mål: minskad sjukfrånvaro med 0,7 procent/år Andel avdelningschefer/verksamhetschefer som gått landstingets interna ledarskapsutbildning Mål: 100 procent Andel enheter med minst ett förbättringsarbete enligt definierade metoder Mål: 100 procent Läkemedel Landstinget Kronoberg har förhållandevis höga kostnader för läkemedel: år 2008 ökade läkemedelskostnaderna med 8,7 procent jämfört med rikets snitt på 5,7 procent. Landstinget ska arbeta för bättre styrning och ledning inom läkemedelsområdet, bland annat via den medicinska kommittén och läkemedelskommittén. När nya och kostnadsdrivande läkemedel ska införas ska det göras enligt en särskild rutin: Rutin för introduktion av nya kostnadskrävande terapier. Ett viktigt strategiskt mål är att minska andelen personer över 80 år som tar fler än tio läkemedel. Landstinget Kronoberg mäter bland annat: Andel med fler än tio läkemedel bland personer äldre än 80 år Mål: minskad andel Andel med tre eller flera psykofarmaka bland personer äldre än 80 år Mål: minskad andel Förskrivna läkemedel enligt läkemedelskommitténs riktlinjer Mål: ökad andel 14

15 Barn och ungdomars psykiska hälsa För att minska risken för barns och ungdomars psykiska ohälsa krävs förebyggande arbete och tidigt stöd och behandling när ett barn mår dåligt. En viktig del är att stärka föräldraskapet. Det handlar till exempel om att stötta föräldrar i anknytningsprocessen, och att stärka det psykologiska stödet inom mödra- och barnhälsovården. Dessutom ska landstinget samverka med länets skolor och förskolor för att tillsammans med dem utveckla föräldraskapet. Barn och ungdomar ska enligt den förstärkta vård- och behandlingsgarantin erbjudas vård och behandling vid barn- och ungdomspsykiatrin inom 30 dagar. Vuxnas psykiska hälsa Vid psykisk ohälsa och sjukdom ska vården vara lätttillgänglig, och det ska vara tydligt för patienterna vart de kan vända sig. Landstinget ska stimulera en ökad mångfald av aktörer inom den psykiatriska öppenvården. Den specialiserade psykiatrin i länet ska utvecklas till en kvalitetsstyrd verksamhet med en gemensam ledning. Viktiga åtgärder under de närmaste åren är att öka tillgängligheten till utredning och behandling för personer med neuropsykiatriska diagnoser, och att utveckla vård och behandling av särskilt vårdkrävande patienter. Äldres hälsa Gruppen multisjuka, det vill säga äldre med stort behov av vård och flera olika diagnoser, kommer att öka under de närmaste åren. Det behövs ett övergripande vårdprogram med behandlingsstrategier som är gemensamma för alla verksamheter. Ett arbete har startat för att utreda hur en framtida struktur av vården av äldre multisjuka skulle kunna se ut. Även utvecklingen av äldres psykiska ohälsa ska bevakas, så att landstinget kan uppfylla framtida vårdbehov. Cancersjukvård Antalet personer som lever med cancer väntas fördubblas fram till år För att möta utvecklingen finns en nationell cancerstrategi. Den omfattar bland annat förebyggande vård, diagnostik, behandling och palliativ vård. Cancersjukvården i Kronoberg samarbetar med Landstinget Blekinge, och den samverkan ska fördjupas. Landstinget Kronoberg ska bland annat förstärka den palliativa vården, garantera patienter med misstänkt cancer korta ledtider (behandlingsgaranti på 30 dagar) och erbjuda robotkirurgi vid prostatacancer. 15

16 Stroke Öppna jämförelser 2007 och 2008 visade att Landstinget Kronoberg behöver förbättra sin strokevård på vissa områden. Vården har kartlagts, och några förslag på åtgärder är att alla patienter ska vårdas på en strokeenhet och att det förebyggande arbetet ska öka bland annat genom informationskampanjer. Landstinget Kronoberg mäter: Andel döda inom 28 dagar efter sjukhusvårdad förstagångsstroke Mål: minskad dödlighet Andel strokepatienter som vårdats på strokeenhet Mål: 100 procent Genom att samla rehabiliteringen i en gemensam organisation för hela Landstinget Kronoberg skapar vi en jämlik vård där det inte spelar någon roll var i länet man bor. Vi kan ge alla patienter rätt insatser på rätt vårdnivå i rätt tid. En samordnad rehabilitering ska också öka patienternas möjlighet till delaktighet. Lena Nazzal, projektledare Samordnad rehabilitering (tjänstledig verksamhetschef paramedicin, Lasarettet Ljungby) Akutvårdskedjan och ambulansverksamheten Under 2009 startade arbetet med att omstrukturera akutsjukvården i Landstinget Kronoberg. Syftet är att säkra tillgänglighet och kvalitet. Akutmottagningarna i Ljungby och Växjö blir tillsammans med länets ambulansverksamhet en gemensam klinik, som utnyttjar sina resurser gemensamt och har gemensamma riktlinjer. Rehabilitering All verksamhet inom rehabilitering i länet ska samlas i en länsgemensam organisation. Prioriterade förbättringsarbeten är bland annat att minska antalet sjukskrivningar. Sjukskrivningsprocessen ska vara säker och det försäkringsmedicinska beslutsstödet ska vara vägledande för läkarna vid sjukskrivning. Kronobergs län har landets näst lägsta ohälsotal, men det finns vissa skillnader mellan kommunerna framför allt när det gäller kvinnors ohälsa. Det krävs fortsatta insatser för att nå målet: landets lägsta ohälsotal. 16

17 En ekonomi i balans Landstingsfullmäktiges resultatmål för 2010 säger att landstinget ska göra ett positivt resultat på 70 miljoner kronor. Men prognosen säger något annat: -47 miljoner för Det betyder att vi måste fortsätta jobba hårt för att nå en ekonomi i balans. Landstingets ekonomi påverkas i hög grad av förutsättningar som vi inte kan påverka, till exempel konjunktursvängningar som i sin tur medför ett förändrat skatteunderlag. Även statliga beslut kan påverka ekonomin betydligt. Men det finns också mycket vi inom landstinget kan styra över själva. För att hålla ekonomin inom anvisade ramar är det viktigt att lyckas hantera landstingets tre största kostnadsslag: personal, läkemedel och köpt vård. Det gäller att använda våra tillgängliga resurser så effektivt som möjligt. Några sätt att göra detta är: Vardagsrationaliseringar på 0,5 procent: 20 miljoner kronor Prioriteringsarbete: 20 miljoner kronor Förändrad vårdstruktur (som innebär exempelvis minskad jour och beredskap och samordnad rehabilitering): 10 miljoner kronor Kostnadseffektiviseringar för läkemedel Landstingets totala driftbudgetram för 2010 är 4011 miljoner kronor. Den totala investeringsramen är 303,7 miljoner kronor. Hur ska vi bäst nyttja de fyra miljarder som Landstinget Kronoberg förfogar över i form av resurser och kompetens, för att kunna erbjuda medborgarna en God vård? Börje Lindqvist, landstingsdirektör 17

18 Satsningar i budget 2010 Fortsatta satsningar Landstinget Kronoberg fortsätter sin tidigare satsning på följande prioriterade områden: Befrämja folkhälsa Forskning och utveckling Kvalitets- och verksamhetsutveckling Entreprenörskap Strategisk kompetensutveckling Trygga kompetensförsörjningen Utveckla vårdprocessen äldre Stärka mödra-/barnhälsovården Vård- och behandlingsgarantin Sjukskrivningsprocessen Rehabiliteringsprocessen Nya satsningar 3 mkr 1,5 mkr 2 mkr 1 mkr 2,5 mkr 5 mkr 1,5 mkr 1 mkr Inför 2010 har Landstinget Kronoberg tillsatt extra medel i budgeten för följande satsningar: Vårdval, befolkningsökning, bättre rehabilitering 10,9 mkr Cancersjukvård, palliativ och kurativ vård Läkemedel Ögonsjukvård Lucentis Ambulansverksamhet Kravmärkta livsmedel Neuropsykiatrisk vård Våld i nära relationer Länstrafiken 2 mkr 8 mkr 7 mkr 2,2 mkr 1,1 mkr 1 mkr 0,5 mkr 9 mkr Några kommentarer till de nya satsningarna: Införandet av vårdval betyder att budgeten behöver förstärkas med 2 miljoner kronor för befolkningsökning. Hälso- och sjukvårdspengen får extra medel för att täcka hyran av vårdcentralen i Alvesta. I pengen ingår medel som hämtas ur den så kallade sjukskrivningsmiljarden. Läkemedelskostnaderna ökar mer än den generella prisuppräkningen. Det beror bland annat på fler nya särläkemedel. Budgeten för läkemedel förstärks därför med 8 miljoner kronor. Landstinget ska satsa på att tidigt utreda och behandla neuropsykiatriska sjukdomar. Därför förstärks det så kallade NP-teamets budget med 1 miljon kronor. Landstinget Kronoberg ska i samverkan med länets kommuner skapa ett länsövergripande resurscentrum för våld i nära relationer. Till det avsätts kronor. Anslaget till länstrafiken utökas med 9 miljoner kronor, bland annat därför att kostnaderna för Öresundstågen ökat. 18

19 Med dagens osäkra ekonomiska förutsättningar krävs en fortsatt stram ekonomisk hushållning. Genom att använda de cirka fyra miljarder kronor som står till vårt förfogande rätt, och genomföra den strategiska utvecklingsplanen, kan vi utveckla angelägna vårdområden och samtidigt behålla personal utan att varsla om uppsägning. Vi satsar också på att skapa ett klimat som stimulerar kreativitet och goda förbättringsidéer. Vi fortsätter arbetet för att alla verksamheter ska bedriva ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete och satsar på forskning, entreprenörskap och att genomföra handlingsplanen för vårdgarantin. Suzanne Frank (M), ordförande i landstingsstyrelsen 19

20 Landstinget Kronoberg Växjö E-post: Telefon: september Produktion: Informationsavdelningen, Landstinget Kronoberg Tryck: Löwex Trycksaker AB Omslagsbild och foto där ej annat anges: Hans Runesson

Budget 2013. med flerårsplan för 2014 2015

Budget 2013. med flerårsplan för 2014 2015 Budget 2013 med flerårsplan för 2014 2015 ersion En populärv 1 Budget 2013 med flerårsplan för åren 2014 2015 har inriktningen att förverkliga landstingets vision och mål. Vision Ett gott liv i ett livskraftigt

Läs mer

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Folktandvården i Kronobergs län har i uppdrag att arbeta för en god tandhälsa i befolkningen genom en fortsatt satsning på förebyggande munhälsovård. Folktandvårdens

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

Trivas och växa. Om att arbeta i Landstinget Kronoberg

Trivas och växa. Om att arbeta i Landstinget Kronoberg Trivas och växa Om att arbeta i Landstinget Kronoberg Att vara här är lärorikt och har utvecklat mig som människa. Martina Eriksson, folkhälsoutvecklare som efter fem veckors praktik fick jobb i Landstinget

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Hälso-och sjukvården Dalarna

Verksamhetsplan 2015 Hälso-och sjukvården Dalarna BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Hälso- och sjukvårdsenhet Dnr LD15/00372 Uppdnr 994 2015-02-16 Landstingsstyrelsen Verksamhetsplan 2015 Hälso-och sjukvården

Läs mer

Planeringsförutsättningar 2016

Planeringsförutsättningar 2016 1 Planeringsförutsättningar 2016 10 utmaningar för Landstinget Blekinge Helene Kratz Anna Lindeberg Planeringsavdelningen 2 Vad är Planeringsförutsättningar 2016? Kartläggning av omvärldsfaktorer som påverkar

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 2013-01-28 Bokslutskommuniké 2012 Landstingets kompletta årsredovisning 2012 behandlas av landstingsfullmäktige den 23 april 2013 Ökad efterfrågan på vård ger ett minusresultat för 2012 Landstinget Kronoberg

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-10-16 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser är

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 1 Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 2 3 Smittskydd (2) Vårdhygien (3) Patientsäkerhetsavdelningen Läkemedelskommitté (1,5) Läkemedelssektion (4) STRAMA (0,3) Patientsäkerhetssamordnare

Läs mer

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025 I ~ II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet nllagra AU 6 3;lA BESLUTSUNDERLÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-05-06 Sida 1 (2) Dnr LD11/01660 Uppdnr 522 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN Rödgrönt samarbete för framtiden 2 Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Trygg vård och korta köer

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

Landstinget Västernorrlands utmaningar

Landstinget Västernorrlands utmaningar Fempunktsprogrammet Landstinget Västernorrlands utmaningar Landstinget i Västernorrland har under senare år genomgått en rad förändringar. Det har bland annat gällt förändringar i organisation, i lednings-

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

(O)hälsoutmaning: Norrbotten

(O)hälsoutmaning: Norrbotten (O)hälsoutmaning: Norrbotten Vi har mer hjärtinfarkt, stroke och högt blodtryck än i övriga riket. 61% av männen och 47 % kvinnorna är överviktiga/feta i åldern16-84 år. Var fjärde ung kvinna visar symptom

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016 PVN

Budgetunderlag 2014-2016 PVN Hälso- och sjukvårdsförvaltningen D A T U M D I A R I E N R 2013-03-08 PVN-HSF13-029 Budgetunderlag 2014-2016 PVN Nämndens reaktion på budgetramen I anvisningarna till budgetunderlaget står att landstinget

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET VG PRIMÄRVÅRD EN DEL AV DET GODA LIVET V ä s t r a G ö ta l a n d s r e g i o n e n s e g e n v å r d v a l s m o d e l l TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET GRUNDTANKARNA BAKOM VÅR NYA VÅRDVALSMODELL

Läs mer

Kort om landstingsplanen

Kort om landstingsplanen Kort om landstingsplanen 2008 2010 Med fokus på folkhälsa god vård regional utveckling effektivitet attraktiva arbetsplatser ekonomi INNEHÅLL SID God hälsa och positiv livsmiljö 4 Nya, människonära mål

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014 Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården 14 mars 2014 Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting tillsammans Finns

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö 2 En hälsosam vårdmiljö är en god arbetsmiljö där hälsa samt god och säker vård uppnås. Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idén om en hälsosam vårdmiljö

Läs mer

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-12-08 Sida 123 (138) 80 Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en forts

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Protokollsutdrag

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. Vårdval Halland. sätter hallänningen i centrum

Hälsa Sjukvård Tandvård. Vårdval Halland. sätter hallänningen i centrum Vårdval Halland sätter hallänningen i centrum 1 Halland Alingsås Kungsbacka Göteborg Borås Jönköping Varberg Falkenberg Hyltebruk Halmstad Laholm Värnamo Ljungby Växjö Ängelholm Helsingborg Kristianstad

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum

Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum Vänsterpartiets kansli 2010-06-06 Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 1 Vänsterns_Budget%202011_%20med%20flerårsplan_bred[1]

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

1 Anförande 2010-12-17 Erik Jansson. Herr ordförande och presidium, fullmäktigekamrater och åhörare

1 Anförande 2010-12-17 Erik Jansson. Herr ordförande och presidium, fullmäktigekamrater och åhörare Herr ordförande och presidium, 1 fullmäktigekamrater och åhörare Ökad tillgänglighet och starkare ställning för patienten är ledord som styr inriktningen av hälso- och sjukvårdens framtida utveckling.

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Historik Vi har nu ganska länge vetat att vi måste jobba hårt för att sluta gapet

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom 2015-08-25 Sektionen för vård och socialtjänst 1 Knivdåd i Norrköping kunde ha

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015

Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015 Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015 Barbara Rubinstein epidemiolog Karin Althoff vårddataanalytiker Rapportens

Läs mer

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Krister Björkegren Patientsäkerhet Barometern 9 nov 2012 Trycksår 2008: Landstingets första trycksårsmätning - var femte patient har trycksår 2009-2012:

Läs mer

Beskrivning av mått och mål i budget 2015. med fl erårsplan 2016-2017

Beskrivning av mått och mål i budget 2015. med fl erårsplan 2016-2017 Beskrivning av mått och mål i budget 2015 med fl erårsplan 2016-2017 Perspektiv: Medborgare Kronobergarna har en god hälsa Ohälsotal Ansvarig: Pia Andersen, avdelningen Definition: Antal utbetalda hela

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-04-27 1 (8) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 april 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

eva.arvidsson@ltkalmar.se

eva.arvidsson@ltkalmar.se eva.arvidsson@ltkalmar.se Psykisk ohälsa ett ökande problem Verksamhetscheferna på landets vårdcentraler rapporterar: Stor och tilltagande belastning när det gäller psykiska problem Ingen möjlighet att

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

Vänsterpartiets förslag avseende Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköpings yttrande över budget/flerårsplan 2012-14.

Vänsterpartiets förslag avseende Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköpings yttrande över budget/flerårsplan 2012-14. Vänsterpartiets förslag avseende Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköpings yttrande över budget/flerårsplan 2012-14. Hälsa är en mänsklig rättighet ingen handelsvara. Den svenska modellen för välfärd i

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Anders Åkesson (Mp) Regionråd, vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Hur jämlik är vården?

Hur jämlik är vården? Hur jämlik är vården? Nätverk uppdrag hälsa 6 maj 2011 Bengt Göran Emtinger Hur får vi en jämlik vård? Strategier för en jämlik vård 1. Ökad kunskap om hur vården ser ut i länet 2. Minskad skillnad i hjärt-

Läs mer

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN LIV HJÄLPER DIG BLI EN MER EFFEKTIV LEDARE En bra ledare är stödjande, ansvarstagande och tydlig i sin kommunikation. Han eller hon utvecklar dessutom bättre patientkontakter.

Läs mer

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering Bilaga 1 1 (5) Krav- och kvalitetsbok fysioterapi Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering år 2016 Definitioner av begrepp som gäller för vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Läs mer

En modern sjukvård för alla inte bara några

En modern sjukvård för alla inte bara några En modern sjukvård för alla inte bara några Sjukvårdspolitisk plattform för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2(7) Sjukvårdspolitisk plattform VI SOCIALDEMOKRATER GÅR i bräschen för förnyelse och

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Vården i framtiden. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010

Vården i framtiden. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010 s valprogram 2006 2010 Trygghet och tillit är viktiga delar för ett väl fungerande samhälle. För att man ska må bra måste man ha tillgång till samhällets resurser och till sjukvårdens kompetens. Låt oss

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Motion av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatri

Motion av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatri MOTION 2010-08-23 Motion av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatri I Sverige gör vi i allmänhet stor skillnad mellan psykisk och fysisk ohälsa.

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Entreprenörskap. en del av vårdens utveckling

Entreprenörskap. en del av vårdens utveckling Entreprenörskap en del av vårdens utveckling 1 Vi tror på medarbetarnas unika förmåga Entreprenörskap i Landstinget Kronoberg handlar om att vi ser en möjlig eldsjäl i varje medarbetare som kan och vill

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut Hälso- och sjukvård PROTOKOLL DATUM 2005-04-21 DIARIENR 24 Förslag om gemensam ögonklinik Utsänt beslutsunderlag med förslag att slå samman de två befintliga ögonklinikerna i länet gicks igenom och kommenterades.

Läs mer

Rådslag. Hjälp oss förbättra sjukvården i Östergötland

Rådslag. Hjälp oss förbättra sjukvården i Östergötland Rådslag Hjälp oss förbättra sjukvården i Östergötland Socialdemokraterna, LO och Kommunal i Östergötland inbjuder till rådslag om hälso- och sjukvården. Förord En god hälsa är det allra viktigaste i livet

Läs mer

Mål och inriktning 2014

Mål och inriktning 2014 Förslag Mål och inriktning 2014 Driftnämnden öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd I detta dokument redovisas driftnämndens mål och inriktningar för att genomföra det uppdrag för 2014 som nämnden

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Psykiatriska kliniken NLN, KSK

Kvalitetsbokslut 2014. Psykiatriska kliniken NLN, KSK Kvalitetsbokslut 2014 Psykiatriska kliniken NLN, KSK Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 3 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet...

Läs mer

Socialpsykiatri, Umeå Kommun

Socialpsykiatri, Umeå Kommun Socialpsykiatri, Umeå Kommun Verksamhetsplan för socialpsykiatrin 2014-15 Socialpsykiatrin skall vara en attraktiv verksamhet som genom delaktighet skapar god kvalité 2 av 6 Inledning Denna verksamhetsplan

Läs mer

Att följa nationella riktlinjer på ledningsnivå ett utvecklingsarbete

Att följa nationella riktlinjer på ledningsnivå ett utvecklingsarbete Att följa nationella riktlinjer på ledningsnivå ett utvecklingsarbete Nätverk Uppdrag Hälsa 7 maj 2010 U/Ö-regionen 2009/2010 Gunilla Esbjörn/Maj Halth UPPDRAGET att sammanställa och göra en första bearbetning

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ankomstdatum (fylls i av förbundet) Uppgifter om sökande organisation Försäkringskassan Firmatecknare/Chef Roger Johansson Utdelningsadress Box 510 Kontaktperson

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7 Psykiatri Innehåll Övergripande kompetensdefinition 3 Definition av kompetensområdet 3 Kompetenskrav 3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens 3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Introduktion och innehåll

Introduktion och innehåll UPPLAGA 3/2012 Vårdgaranti vad handlar det om egentligen? Detta är en utbildning som riktar sig till dig som är vårdpersonal inom Västra Götalandsregionen och som dagligen möter patienter i ditt arbete.

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport PRIO-psykisk ohälsa Margaretha Larsson Landstinget Gävleborg februari 2014

www.pwc.se Revisionsrapport PRIO-psykisk ohälsa Margaretha Larsson Landstinget Gävleborg februari 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Margaretha Larsson PRIO-psykisk ohälsa Landstinget Gävleborg PRIO-psykisk ohälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga... 2 1.2.1. Revisionskriterier...

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Uppdraget Föreningen skapar förutsättningar för hållbara

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF)

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (4) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-06-21 p 19 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-05-19 HSN 1105-0439 Handläggare: Britt Arrelöv Elisabet Erwall Yttrande över remiss av promemoria:

Läs mer

Översynen av vårdval Halland process, resultat och reflektioner

Översynen av vårdval Halland process, resultat och reflektioner 1 Översynen av vårdval Halland process, resultat och reflektioner Presentation för nätverket Uppdrag Hälsa 2015-05-20 Ulf-Johan Olson Utvecklingspartner i Stockholm 1:a mer omfattande och systematiska

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer