Budget med flerårsplan för En populärversion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2010. med flerårsplan för 2011 2012. En populärversion"

Transkript

1 Budget 2010 med flerårsplan för En populärversion

2 Vision och mål Landstinget Kronobergs vision är: Ett gott liv i ett livskraftigt län. Målet är att vara ett kvalitetsstyrt landsting. Grundläggande värderingar All verksamhet i landstinget ska utgå från God vård och från våra grundläggande värderingar: Patient-/kundorientering Långsiktighet Samverkan Faktabaserade beslut Engagerat ledarskap 2

3 För att möta kraven på utveckling och de förutsättningar som hälso- och sjukvården står inför kommande år, krävs en långsiktig planering. Utvecklingen av hälso- och sjukvården styrs av: Medicinsk kunskapsutveckling Medborgarnas krav och förväntningar på inflytande och tillgänglighet Medarbetarnas förväntningar på att få vara delaktiga i utvecklingen på den egna arbetsplatsen. Den strategiska utvecklingsplanen och den årliga budgeten är våra viktigaste styrdokument. Skriften du håller i din hand är en populärversion, som sammanfattar de viktigaste punkterna för den övergripande inriktningen kommande år. Dokumenten som helhet finns att läsa på Börje Lindqvist, landstingsdirektör

4 Innehåll Budget och strategisk utvecklingsplan anger riktningen 5 Regional utveckling för ett livskraftigt län 5 Resurserna ska användas där behoven är störst 6 Vardagsrationaliseringar Prioriteringar Strukturförändringar Finansiering God vård en röd tråd i allt vi gör 0 Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård Säker vård Patientfokuserad vård Effektiv vård Jämlik vård Vård som ges i rimlig tid Prioriterade områden i Landstinget Kronoberg Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Forskning och utveckling Vård- och behandlingsgarantin Vårdval Entreprenörskap Samverkan Hållbar utveckling Strategisk personal- och kompetensförsörjning Läkemedel Barn och ungdomars psykiska hälsa Vuxnas psykiska hälsa Äldres hälsa Cancersjukvård Stroke Akutvårdskedjan och ambulansverksamheten Rehabilitering 2 En ekonomi i balans 17 Satsningar i budget

5 Budget och strategisk utvecklingsplan anger riktningen Landstinget Kronoberg styrs och leds övergripande utifrån två viktiga dokument: budget 2010 med flerårsplan 2012 samt den strategiska utvecklingsplanen för Landstinget Kronoberg De strategiska målen ska följas upp på alla nivåer. Kopplat till landstingets ledningsgrupp finns styrgrupper och en medicinsk kommitté/läkemedelskommitté. Varje grupp ska inom sitt område ta fram olika beslutsunderlag för hur Landstinget Kronoberg ska agera ur ett koncernperspektiv. (Det kan handla om exempelvis policyskrifter, riktlinjer, strategidokument och förslag till åtgärder och handlingsprogram.) Markaryd Ljungby Älmhult Alvesta Växjö Tingsryd Uppvidinge Lessebo Ytterst handlar det om att arbeta för att vi ska uppfylla Socialstyrelsens föreskrifter om god vård. Regional utveckling för ett livskraftigt län Landstinget Kronoberg är en aktiv part och medfinansiär till olika verksamheter inom Regionförbundet Södra Småland det vill säga länstrafiken, forskning och utveckling för framtidens välfärd, kultur och IT-utveckling. Landstinget Kronoberg har också ett engagemang i kulturinstitutioner som Kulturparken AB, är huvudägare till Smaland Airport och bedriver viss utbildning genom Grimslövs folkhögskola och RyssbyGymnasiet AB. Att utveckla dessa områden bidrar till att Kronoberg blir ett livskraftigt län. 5

6 Resurserna ska användas där behoven är störst Framtiden är ljus när det gäller utvecklingen inom hälsooch sjukvården. Den medicinska kunskapsutvecklingen gör att allt fler kan få hjälp, och möjligheten ökar att förebygga ohälsa. Samtidigt finns utmaningar med ökad andel äldre, nya sjukdomar och ökade krav. Grupper inom varje subspecialitet på medicinkliniken fick tid avsatt för att diskutera prioriteringar. Det visade sig vara en nyttig möjlighet att prata ihop sig kring hur man gör och varför. Medvetenheten ökade om att varje medicinskt beslut har en konsekvens för vår ekonomi. När resurserna inte växer i samma takt måste vi hitta nya arbetssätt för att veta att vi använder resurserna på rätt sätt, där behoven är som störst. Som stöd i detta arbete finns den strategiska utvecklingsplanen för Tanken är att om vi arbetar enligt planen i alla verksamheter får vi en långsiktigt hållbar ekonomi och utrymme att själva styra utvecklingen av vården. I den strategiska utvecklingsplanen finns fyra huvudområden: vardagsrationaliseringar, prioriteringar, strukturförändringar och finansiering. Per-Henrik Nilsson, verksamhetschef på medicinkliniken, Centrallasarettet Växjö 6

7 För att kunna använda våra resurser på bästa sätt måste vi ha kontroll över vår ekonomi. Då vet vi vad vi har för Foto: Tommy Bernesson handlingsutrymme, kan planera vården långsiktigt och se till att vi har råd att införa nya behandlingsmetoder och läkemedel framöver. Vi blir också bättre rustade att möta det som är oförutsägbart och som landstinget inte kan påverka till exempel högre elpris, dyrare läkemedel eller en stor olycka med många svårt skadade. Gunilla Johansson, ekonomidirektör 7

8 Genom att ändra våra scheman så att vi arbetar tre av fem helger istället för två av fem har vi kunnat Foto: Tommy Bernesson frigöra personalkapital och omfördela våra personalresurser. Vi kunde därmed tillsätta vakanta tjänster utan att anställa fler personer. Vi har också kunnat sänka kostnader för bland annat kost och transport, genom att göra uppföljningar av kostnader, sätta upp riktlinjer och ta över vissa vardagliga göromål själva. Vardagsrationaliseringar Landstinget Kronoberg ska ha en kultur där alla medarbetare ständigt strävar efter förbättringar. Det kan handla om att ta tillvara kreativitet, entreprenörskap och idéer om hur vi ska arbeta bättre. Genom rationaliseringar i det dagliga arbetet kan resurserna användas effektivare och frigöras till att utveckla verksamheten till exempel arbeta enligt nya och bättre medicinska och medicintekniska rön. Prioriteringar Att arbeta med prioriteringar handlar om att systematiskt gå igenom metoder och arbetssätt, för att se att resurserna används så att de ger mest nytta där behoven är störst. Vi måste hela tiden pröva och ompröva vårt sätt att arbeta, och ta bort vissa åtgärder till förmån för andra, mer prioriterade. Anita Åkesson, verksamhetschef, rättspsykiatriska regionkliniken 8

9 Strukturförändringar För att kunna utveckla en god kvalitet i vården måste det finnas rätt kompetens, och en verksamhet med tillräcklig omfattning och volym av patienter. Strukturarbetet handlar också om tydlig uppgiftsfördelning och att samverka med andra. Bland annat har Landstinget Kronoberg inlett ett långsiktigt samarbete med landstingen i Blekinge, Kalmar och Halland, samt Region Skåne. För att utnyttja resurserna bättre har landstinget startat genomgångar av några olika processer. Bland annat ska vissa verksamheter inom länssjukvården koncentreras till ett av sjukhusen. I framtiden ska landstinget ha en jourorganisation med tryggad kompetens i primär- och bakjourskedjan. Inom det administrativa området fortsätter utvecklingsarbetet för att nå bättre samordning, högre kvalitet och effektivare resursutnyttjande. (Ett exempel är sammanslagningen av landstingsservice och gemensam administration.) Finansiering För att kunna göra nödvändiga investeringar ska Landstinget Kronoberg ha en stabil ekonomi, som är långsiktig och hållbar. Förutom skatter och avgifter kan finansiering handla om att utveckla samverkan med andra landsting inom vissa utpekade områden. När all verksamhet på länets akutkliniker får samma målbild förbättras möjligheterna att ge akutsjukvård till rätt patienter i rätt tid. En samlad akutverksamhet betyder också att samarbetet med övriga verksamheter inom och utanför landstinget förenklas, eftersom gemensamma medicinska och administrativa rutiner kommer att utvecklas. Jonas Löf, avdelningschef, akuten/ambulansen, Centrallasarettet Växjö

10 God vård en röd tråd i allt vi gör 10 Landstinget Kronoberg ska vara ett kvalitetsstyrt landsting som erbjuder god hälso- och sjukvård. Enligt Socialstyrelsens definitioner på God vård innebär detta: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvården utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet. Den formas för att på bästa möjliga sätt möta enskilda patienters behov på rätt vårdnivå. Den medicinska kommittén har en viktig roll för den långsiktiga medicinska utvecklingen i landstinget, bland annat genom att arbeta med att föra in riktlinjer, läkemedel, diagnostik och behandlingsmetoder. Systematiskt utvecklings- och förbättringsarbete, liksom uppföljning och utvärdering, ska finnas i alla delar av vår verksamhet. Olika nationella kvalitetsregister ger viktig kunskap och gör det möjligt att jämföra oss med andra. Att vara med i registren är en del av kvalitetsutvecklingen, och vi ska sträva efter en ökad täckningsgrad. Förhoppningsvis blir det snart möjligt att rapportera alla uppgifter direkt från patientjournalen till kvalitetsregistren. Landstinget Kronoberg mäter: Täckningsgrad i nationella kvalitetsregister Mål: Ökad täckningsgrad Indikationer i öppna jämförelser Mål: Placering 1 7 inom alla indikatorer Säker vård Arbetet med patientsäkerhet handlar om att uppmärksamma risker och förebygga tillbud och negativa händelser. Det gör man genom ett metodiskt arbete i vardagen. Det är viktigt att rapportera och diskutera avvikelser, som kan vara både tillbud och negativa händelser. Patientsäkerhetsarbetet i Landstinget Kronoberg omfattar: Säkerhetskultur Förebyggande arbete Risk- och avvikelsehantering Identifiera och utreda negativa händelser, och åtgärda identifierade brister. Landstinget Kronoberg mäter: Antal vårdrelaterade infektioner Mål: minskat antal Antal vårdskador Mål: minskat antal Andel registrerade avvikelser som avslutats inom tre månader Mål: ökat antal Patientfokuserad vård Alla möten ska kännetecknas av ett gott bemötande. Varje medarbetare har ett personligt ansvar för att underlätta möten och behandla andra människor med respekt. Vården ska ges med respekt och lyhördhet för patientens behov, förväntningar och värderingar. Genom dialog kan vi samordna insatser på ett ändamålsenligt sätt. Landstinget Kronoberg mäter: Patientnöjdhet bemötande Mål: 100 procent Patientnöjdhet information Mål: 100 procent Patientnöjdhet delaktighet Mål: 100 procent

11 Effektiv vård De resurser som finns ska utnyttjas på bästa sätt för att nå de mål som är uppsatta. Olika aktörer ska samverka och utgå från olika tillstånds svårighetsgrad, och hur kostnadseffektiva åtgärderna är. Landstinget Kronoberg mäter: Nettokostnad per verksamhetsområde Mål: Ej överstiga budget Sjukvårdskostnad per invånare Mål: Placering 1 7 i öppna jämförelser Kostnad per DRG-poäng (diagnosis related groups) Mål: Placering 1-7 i öppna jämförelser Jämlik vård Vården ges på lika villkor för alla oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund, hälsotillstånd, geografi, inkomst, utbildning, civilstånd, sysselsättning och yrke. De etiska värderingar som styr är de principer för prioriteringar som regeringen har fastställt: människovärde, behov, solidaritet samt kostnadseffektivitet. Vård som ges i rimlig tid Patienten ska inom rimlig tid få den vård som han eller hon behöver. Det handlar om såväl förväntningar som faktiska väntetider och tillgänglighet. Om vi planerar vår produktion effektivt och utvecklar processer ska tillgängligheten bli god, både inom planerad och akut vård. Målet är en vård utan köer. 11

12 Prioriterade områden i Landstinget I budgeten finns ett antal områden som ska prioriteras de kommande åren. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvården ska utvecklas så att den är en hälsoresurs för medborgarna i länet. Den ska också främja en positiv hälsoutveckling hos landstingets medarbetare. Insatser som är bra för hälsan ska starta redan hos små barn, omfatta alla åldersgrupper och ingå i vårdens alla processer. Äldre personer är dock en särskilt prioriterad målgrupp. Landstinget ska fortsätta vara aktiva medlemmar i nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer. Vi ska också fortsätta det påbörjade arbetet med exempelvis fysisk aktivitet på recept, övervikt och fetma samt alkohol- och tobaksförebyggande arbete. Andra viktiga områden inom det hälsofrämjande arbetet är självmordsprevention och att motverka och förebygga våld i nära relationer. Landstinget Kronoberg mäter bland annat: Ohälsotal Mål: lägst ohälsotal i Sverige Andel tillfrågade patienter om rök- respektive alkoholvanor Mål: 60 procent Andel gravida som är rökare vid inskrivning på MVC Mål: minskad andel Andel hel eller delvis ammade barn vid sex månaders ålder Mål: ökad andel Forskning och utveckling Forskning och utveckling har en självklar plats i en kunskapsorganisation. Forsknings- och utvecklingsarbetet i Landstinget Kronoberg ska stödja genomförande, uppföljning och utvärdering av våra strategiska utvecklingsområden, som vårdval, tillgänglighet och entreprenörskap. Landstinget ska också samverka med andra för att förbättra utbildningarna inom hälso- och sjukvård. Landstinget Kronoberg mäter bland annat: Antal disputerade per profession Mål: ökat antal Antal doktorander Mål: ökat antal Vård- och behandlingsgarantin Alla patienter ska erbjudas besök och behandling inom vårdgarantins tidsramar. Aktuella tider är: 0: Kontakt med primärvården samma dag 7: Läkarbesök i primärvården inom 7 dagar 90: Besök hos specialist inom 90 dagar 90: Behandling inom 90 dagar Vårdval Tanken med vårdval är att stärka patientens ställning, öka mångfalden i vården och stimulera utvecklingen inom primärvården utifrån medborgarnas behov. 12

13 Kronoberg De prioriterade områdena ska bidra till att nå målet om att vara ett kvalitetsstyrt landsting och erbjuda god vård. För att lyckas måste chefer och medarbetare på alla nivåer aktivt medverka i ett sammanhållet utvecklingsarbete inom dessa områden. Börje Lindqvist, landstingsdirektör Foto: Sofia Ernerot 13

14 Entreprenörskap Entreprenörskap i Landstinget Kronoberg handlar om att skapa förutsättningar för att ta tillvara kreativitet och stimulera entreprenörsanda bland chefer och medarbetare. Stödet ska utvecklas till dem som vill starta en intraprenad, privat företag eller har goda idéer till innovationer. Samverkan Samverkan leder till utveckling. Genom samverkan med andra landsting får hälso- och sjukvården tillgång till hög kompetens och tillräckligt stora volymer inom områden som onkologi, barnsjukvård och ortopedi. Under 2010 kommer landstingets IT-stöd att ge nya möjligheter att utveckla samverkan över organisationsgränser med andra landsting, kommuner och privata rådgivare. Hållbar utveckling Alla inom landstinget ska arbeta så att påverkan på miljö och klimat blir minimal. Vi ska också bidra till att uppnå nationella, regionala och lokala miljömål. Strategisk personal- och kompetensförsörjning Landstinget Kronoberg måste uppfattas som en attraktiv arbetsgivare för att klara framtida behov av personalförsörjning. Grunden för den strategiska personalförsörjningen är en säkrad bemanning och att vi kontinuerligt arbetar med kompetensutveckling. Andra viktiga frågor är till exempel att utveckla moderna och goda ledare, bra AT- och ST-utbildningar och ett bra PTP-program för psykologer. Landstinget Kronoberg mäter bland annat: Total sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Mål: minskad sjukfrånvaro med 0,7 procent/år Andel avdelningschefer/verksamhetschefer som gått landstingets interna ledarskapsutbildning Mål: 100 procent Andel enheter med minst ett förbättringsarbete enligt definierade metoder Mål: 100 procent Läkemedel Landstinget Kronoberg har förhållandevis höga kostnader för läkemedel: år 2008 ökade läkemedelskostnaderna med 8,7 procent jämfört med rikets snitt på 5,7 procent. Landstinget ska arbeta för bättre styrning och ledning inom läkemedelsområdet, bland annat via den medicinska kommittén och läkemedelskommittén. När nya och kostnadsdrivande läkemedel ska införas ska det göras enligt en särskild rutin: Rutin för introduktion av nya kostnadskrävande terapier. Ett viktigt strategiskt mål är att minska andelen personer över 80 år som tar fler än tio läkemedel. Landstinget Kronoberg mäter bland annat: Andel med fler än tio läkemedel bland personer äldre än 80 år Mål: minskad andel Andel med tre eller flera psykofarmaka bland personer äldre än 80 år Mål: minskad andel Förskrivna läkemedel enligt läkemedelskommitténs riktlinjer Mål: ökad andel 14

15 Barn och ungdomars psykiska hälsa För att minska risken för barns och ungdomars psykiska ohälsa krävs förebyggande arbete och tidigt stöd och behandling när ett barn mår dåligt. En viktig del är att stärka föräldraskapet. Det handlar till exempel om att stötta föräldrar i anknytningsprocessen, och att stärka det psykologiska stödet inom mödra- och barnhälsovården. Dessutom ska landstinget samverka med länets skolor och förskolor för att tillsammans med dem utveckla föräldraskapet. Barn och ungdomar ska enligt den förstärkta vård- och behandlingsgarantin erbjudas vård och behandling vid barn- och ungdomspsykiatrin inom 30 dagar. Vuxnas psykiska hälsa Vid psykisk ohälsa och sjukdom ska vården vara lätttillgänglig, och det ska vara tydligt för patienterna vart de kan vända sig. Landstinget ska stimulera en ökad mångfald av aktörer inom den psykiatriska öppenvården. Den specialiserade psykiatrin i länet ska utvecklas till en kvalitetsstyrd verksamhet med en gemensam ledning. Viktiga åtgärder under de närmaste åren är att öka tillgängligheten till utredning och behandling för personer med neuropsykiatriska diagnoser, och att utveckla vård och behandling av särskilt vårdkrävande patienter. Äldres hälsa Gruppen multisjuka, det vill säga äldre med stort behov av vård och flera olika diagnoser, kommer att öka under de närmaste åren. Det behövs ett övergripande vårdprogram med behandlingsstrategier som är gemensamma för alla verksamheter. Ett arbete har startat för att utreda hur en framtida struktur av vården av äldre multisjuka skulle kunna se ut. Även utvecklingen av äldres psykiska ohälsa ska bevakas, så att landstinget kan uppfylla framtida vårdbehov. Cancersjukvård Antalet personer som lever med cancer väntas fördubblas fram till år För att möta utvecklingen finns en nationell cancerstrategi. Den omfattar bland annat förebyggande vård, diagnostik, behandling och palliativ vård. Cancersjukvården i Kronoberg samarbetar med Landstinget Blekinge, och den samverkan ska fördjupas. Landstinget Kronoberg ska bland annat förstärka den palliativa vården, garantera patienter med misstänkt cancer korta ledtider (behandlingsgaranti på 30 dagar) och erbjuda robotkirurgi vid prostatacancer. 15

16 Stroke Öppna jämförelser 2007 och 2008 visade att Landstinget Kronoberg behöver förbättra sin strokevård på vissa områden. Vården har kartlagts, och några förslag på åtgärder är att alla patienter ska vårdas på en strokeenhet och att det förebyggande arbetet ska öka bland annat genom informationskampanjer. Landstinget Kronoberg mäter: Andel döda inom 28 dagar efter sjukhusvårdad förstagångsstroke Mål: minskad dödlighet Andel strokepatienter som vårdats på strokeenhet Mål: 100 procent Genom att samla rehabiliteringen i en gemensam organisation för hela Landstinget Kronoberg skapar vi en jämlik vård där det inte spelar någon roll var i länet man bor. Vi kan ge alla patienter rätt insatser på rätt vårdnivå i rätt tid. En samordnad rehabilitering ska också öka patienternas möjlighet till delaktighet. Lena Nazzal, projektledare Samordnad rehabilitering (tjänstledig verksamhetschef paramedicin, Lasarettet Ljungby) Akutvårdskedjan och ambulansverksamheten Under 2009 startade arbetet med att omstrukturera akutsjukvården i Landstinget Kronoberg. Syftet är att säkra tillgänglighet och kvalitet. Akutmottagningarna i Ljungby och Växjö blir tillsammans med länets ambulansverksamhet en gemensam klinik, som utnyttjar sina resurser gemensamt och har gemensamma riktlinjer. Rehabilitering All verksamhet inom rehabilitering i länet ska samlas i en länsgemensam organisation. Prioriterade förbättringsarbeten är bland annat att minska antalet sjukskrivningar. Sjukskrivningsprocessen ska vara säker och det försäkringsmedicinska beslutsstödet ska vara vägledande för läkarna vid sjukskrivning. Kronobergs län har landets näst lägsta ohälsotal, men det finns vissa skillnader mellan kommunerna framför allt när det gäller kvinnors ohälsa. Det krävs fortsatta insatser för att nå målet: landets lägsta ohälsotal. 16

17 En ekonomi i balans Landstingsfullmäktiges resultatmål för 2010 säger att landstinget ska göra ett positivt resultat på 70 miljoner kronor. Men prognosen säger något annat: -47 miljoner för Det betyder att vi måste fortsätta jobba hårt för att nå en ekonomi i balans. Landstingets ekonomi påverkas i hög grad av förutsättningar som vi inte kan påverka, till exempel konjunktursvängningar som i sin tur medför ett förändrat skatteunderlag. Även statliga beslut kan påverka ekonomin betydligt. Men det finns också mycket vi inom landstinget kan styra över själva. För att hålla ekonomin inom anvisade ramar är det viktigt att lyckas hantera landstingets tre största kostnadsslag: personal, läkemedel och köpt vård. Det gäller att använda våra tillgängliga resurser så effektivt som möjligt. Några sätt att göra detta är: Vardagsrationaliseringar på 0,5 procent: 20 miljoner kronor Prioriteringsarbete: 20 miljoner kronor Förändrad vårdstruktur (som innebär exempelvis minskad jour och beredskap och samordnad rehabilitering): 10 miljoner kronor Kostnadseffektiviseringar för läkemedel Landstingets totala driftbudgetram för 2010 är 4011 miljoner kronor. Den totala investeringsramen är 303,7 miljoner kronor. Hur ska vi bäst nyttja de fyra miljarder som Landstinget Kronoberg förfogar över i form av resurser och kompetens, för att kunna erbjuda medborgarna en God vård? Börje Lindqvist, landstingsdirektör 17

18 Satsningar i budget 2010 Fortsatta satsningar Landstinget Kronoberg fortsätter sin tidigare satsning på följande prioriterade områden: Befrämja folkhälsa Forskning och utveckling Kvalitets- och verksamhetsutveckling Entreprenörskap Strategisk kompetensutveckling Trygga kompetensförsörjningen Utveckla vårdprocessen äldre Stärka mödra-/barnhälsovården Vård- och behandlingsgarantin Sjukskrivningsprocessen Rehabiliteringsprocessen Nya satsningar 3 mkr 1,5 mkr 2 mkr 1 mkr 2,5 mkr 5 mkr 1,5 mkr 1 mkr Inför 2010 har Landstinget Kronoberg tillsatt extra medel i budgeten för följande satsningar: Vårdval, befolkningsökning, bättre rehabilitering 10,9 mkr Cancersjukvård, palliativ och kurativ vård Läkemedel Ögonsjukvård Lucentis Ambulansverksamhet Kravmärkta livsmedel Neuropsykiatrisk vård Våld i nära relationer Länstrafiken 2 mkr 8 mkr 7 mkr 2,2 mkr 1,1 mkr 1 mkr 0,5 mkr 9 mkr Några kommentarer till de nya satsningarna: Införandet av vårdval betyder att budgeten behöver förstärkas med 2 miljoner kronor för befolkningsökning. Hälso- och sjukvårdspengen får extra medel för att täcka hyran av vårdcentralen i Alvesta. I pengen ingår medel som hämtas ur den så kallade sjukskrivningsmiljarden. Läkemedelskostnaderna ökar mer än den generella prisuppräkningen. Det beror bland annat på fler nya särläkemedel. Budgeten för läkemedel förstärks därför med 8 miljoner kronor. Landstinget ska satsa på att tidigt utreda och behandla neuropsykiatriska sjukdomar. Därför förstärks det så kallade NP-teamets budget med 1 miljon kronor. Landstinget Kronoberg ska i samverkan med länets kommuner skapa ett länsövergripande resurscentrum för våld i nära relationer. Till det avsätts kronor. Anslaget till länstrafiken utökas med 9 miljoner kronor, bland annat därför att kostnaderna för Öresundstågen ökat. 18

19 Med dagens osäkra ekonomiska förutsättningar krävs en fortsatt stram ekonomisk hushållning. Genom att använda de cirka fyra miljarder kronor som står till vårt förfogande rätt, och genomföra den strategiska utvecklingsplanen, kan vi utveckla angelägna vårdområden och samtidigt behålla personal utan att varsla om uppsägning. Vi satsar också på att skapa ett klimat som stimulerar kreativitet och goda förbättringsidéer. Vi fortsätter arbetet för att alla verksamheter ska bedriva ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete och satsar på forskning, entreprenörskap och att genomföra handlingsplanen för vårdgarantin. Suzanne Frank (M), ordförande i landstingsstyrelsen 19

20 Landstinget Kronoberg Växjö E-post: Telefon: september Produktion: Informationsavdelningen, Landstinget Kronoberg Tryck: Löwex Trycksaker AB Omslagsbild och foto där ej annat anges: Hans Runesson

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Folktandvården i Kronobergs län har i uppdrag att arbeta för en god tandhälsa i befolkningen genom en fortsatt satsning på förebyggande munhälsovård. Folktandvårdens

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören inför 2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden ger följande uppdrag till landstingsdirektören som ytterst ansvarig tjänsteman för hälso- och sjukvården.

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland 2016-09-20 2(7) 1. Inledning Landstinget Västernorrland driver ett omfattande omställningsarbete för att skapa en ekonomi i balans. Men jämte

Läs mer

Trivas och växa. Om att arbeta i Landstinget Kronoberg

Trivas och växa. Om att arbeta i Landstinget Kronoberg Trivas och växa Om att arbeta i Landstinget Kronoberg Att vara här är lärorikt och har utvecklat mig som människa. Martina Eriksson, folkhälsoutvecklare som efter fem veckors praktik fick jobb i Landstinget

Läs mer

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018 Landstingsfullmäktiges mätplan Om mätplanen Utgår strikt från landstingsplan Avser uppföljningen till landstingsfullmäktige Innehåller främst resultatmått (visar resultatet av insatser) Innehåller även

Läs mer

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015 1 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Fastställt i Hälso och sjukvårdsnämnden 2014 05 22 Dnr 14HSN372 Hälso och sjukvårdsnämnden 2 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) är ansvarig

Läs mer

Budget 2013. med flerårsplan för 2014 2015

Budget 2013. med flerårsplan för 2014 2015 Budget 2013 med flerårsplan för 2014 2015 ersion En populärv 1 Budget 2013 med flerårsplan för åren 2014 2015 har inriktningen att förverkliga landstingets vision och mål. Vision Ett gott liv i ett livskraftigt

Läs mer

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet Bakgrundsinformation VG Primärvård En del av det goda livet Innehåll: Primärvården... 3 Framtidens vårdbehov... 3 Nytt vårdvalssystem i Sverige... 3 Nytt vårdvalssystem i Västra Götaland VG Primärvård...

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Budget 2010 med flerårsplan 2011-2012

Budget 2010 med flerårsplan 2011-2012 Landstingets kansli 2009-06-23 1 (38) Budget 2010 med flerårsplan 2011-2012 Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum LANDSTINGET KRONOBERG 2009-06-23 2 (38) Innehåll

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting 2016 2021 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2016-11-15 (LS 2015-0998) Långsiktig och hållbar kompetens försörjning är en förutsättning för att

Läs mer

Presentation av landstingets ledningsgrupp. Utbildning för landstingets förtroendevalda Landsstingssalen 2015-01-21

Presentation av landstingets ledningsgrupp. Utbildning för landstingets förtroendevalda Landsstingssalen 2015-01-21 1 Presentation av landstingets ledningsgrupp Utbildning för landstingets förtroendevalda Landsstingssalen 2015-01-21 2 Landstinget Blekinge Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss 3 4 Blekingesjukhuset

Läs mer

Samtliga vårdgivare som har vårdavtal med landstinget skall ha handikappanpassade lokaler.

Samtliga vårdgivare som har vårdavtal med landstinget skall ha handikappanpassade lokaler. S-budgetförslag 2010 1. Sammanställning av (s) yrkanden Socialdemokratiska landstingsgruppen föreslår landstingsfullmäktige besluta om följande tillägg i budgethandlingen: Under pkt 3.2 rubriken Strategisk

Läs mer

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Verksamhetsplan 2008

Verksamhetsplan 2008 Verksamhetsplan 2008 Programberedningen Vision Programberedningen ska bidra till att patienters och deras närståendes åsikter och behov förmedlas till landstingsfullmäktige. Beredningen har även ansvar

Läs mer

Närvård, folkhälsa och trygghet i Håbo Inriktning av närvård

Närvård, folkhälsa och trygghet i Håbo Inriktning av närvård Socialförvaltningen Hanna Elmeskog, närvårdskoordinator 0171-46 84 17 / 070-28 98 137 hanna.elmeskog@habo.se 2015-06-01 Närvård, folkhälsa och trygghet i Håbo Inriktning av närvård 2015-2016 Håbo kommun

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Hälso- och sjukvårdsnämnden; Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Hälso- och sjukvårdsnämnden; Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Hälso- och sjukvårdsnämnden FÖRSLAG DATUM 2010-10-27 74 Styrtal till budget 2011 - Hälso- och sjukvården Beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden; 1. Antar hälso- och sjukvårdens förslag på styrtal till budget

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Budget 2014 Landstingets kansli

Budget 2014 Landstingets kansli Budget 2014 Landstingets kansli Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Genom ledning, stöd och service skapar vi tillsammans förutsättningar för största möjliga välfärd för invånarna.

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer

Grön färg anger helt nya skrivningar eller omarbetade skrivningar. Svart text är oförändrad från gällande folkhälsoplan

Grön färg anger helt nya skrivningar eller omarbetade skrivningar. Svart text är oförändrad från gällande folkhälsoplan Läsanvisningar Grön färg anger helt nya skrivningar eller omarbetade skrivningar Svart text är oförändrad från gällande folkhälsoplan Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål Övergripande mål: Skapa samhälliga

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Samordning för Linnea. Ett samverkansprojekt mellan Landstinget Kronoberg och länets åtta kommuner.

Samordning för Linnea. Ett samverkansprojekt mellan Landstinget Kronoberg och länets åtta kommuner. Samordning för Linnea Ett samverkansprojekt mellan Landstinget Kronoberg och länets åtta kommuner. Bakgrund Nationell satsning Bättre liv för sjuka äldre Stärkta regionala strukturer inom äldreområdet

Läs mer

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Jessica Rydell (MP), Anders Henriksson (S), Linda Fleetwood (V), Lena Segerberg (S) Trygg

Läs mer

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Hur såg landstinges arbete ut med sjukskrivningar 2005? - Det var stora skillnader i länen när det gäller längden och antal personer som var sjukskrivna

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2008-09-02 JUSTERAT 2008-09-11 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 2 september 2008, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Frånvarande

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Hälso-och sjukvården Dalarna

Verksamhetsplan 2015 Hälso-och sjukvården Dalarna BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Hälso- och sjukvårdsenhet Dnr LD15/00372 Uppdnr 994 2015-02-16 Landstingsstyrelsen Verksamhetsplan 2015 Hälso-och sjukvården

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-10-16 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser är

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

Nytt inom fo rsä kringsmedicin oktober 2015

Nytt inom fo rsä kringsmedicin oktober 2015 Hej! Nytt inom fo rsä kringsmedicin oktober 2015 Nu börjar hösten dra igång ordentligt och förhoppningsvis har alla haft en riktigt skön semester. Tanken med detta nyhetsbrev är att det skall skickas 1

Läs mer

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge Bokslut 2014 Landstinget Blekinge 1 2 Resultat 2014 Årets resultat + 49,2 mnkr Nettokostnadsutveckling 4,0 % 3 Engångskostnader 2014 Nedskrivningar fastigheter 48,6 mnkr Komponentredovisning 20,6 mnkr

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

Överenskommelse om samverkan avseende hälso- och sjukvård

Överenskommelse om samverkan avseende hälso- och sjukvård ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-03-01 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Landstingets samtliga förvaltningar Fastställt

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 1 Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 2 3 Smittskydd (2) Vårdhygien (3) Patientsäkerhetsavdelningen Läkemedelskommitté (1,5) Läkemedelssektion (4) STRAMA (0,3) Patientsäkerhetssamordnare

Läs mer

Planeringsförutsättningar 2016

Planeringsförutsättningar 2016 1 Planeringsförutsättningar 2016 10 utmaningar för Landstinget Blekinge Helene Kratz Anna Lindeberg Planeringsavdelningen 2 Vad är Planeringsförutsättningar 2016? Kartläggning av omvärldsfaktorer som påverkar

Läs mer

PRIO psykisk ohälsa. Regeringens satsning på psykiatrin - vad händer med miljarderna? Kerstin Evelius, ämnessakkunnig, PRIO. Socialdepartementet

PRIO psykisk ohälsa. Regeringens satsning på psykiatrin - vad händer med miljarderna? Kerstin Evelius, ämnessakkunnig, PRIO. Socialdepartementet PRIO psykisk ohälsa Regeringens satsning på psykiatrin - vad händer med miljarderna? Kerstin Evelius, ämnessakkunnig, PRIO Målsättning 2007-2011 Barn, vuxna och äldre med psykisk sjukdom eller psykisk

Läs mer

Du har nu öppnat en presentation som innehåller:

Du har nu öppnat en presentation som innehåller: Du har nu öppnat en presentation som innehåller: Information och förankringsmaterial avseende utvecklingsfrågor gällande kunskapsstyrning: organisation, aktiviteter och tankar framåt. NSK NSK-S Nuvarande

Läs mer

Psykiatriska specialiteter

Psykiatriska specialiteter Psykiatriska specialiteter Barn- och ungdomspsykiatri 903 Kompetensbeskrivning Specialiteten barn- och ungdomspsykiatri karaktäriseras av kunskap och färdighet i att identifiera, utreda, diagnostisera,

Läs mer

Kartläggning av behov ska underlätta planering

Kartläggning av behov ska underlätta planering PRESSINFORMATION Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 17 oktober 2011 Kartläggning av behov ska underlätta planering Behoven av hälso- och sjukvård varierar mellan de olika Hallandskommunerna. För att kunna ge

Läs mer

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre.

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Introduktion I Sörmland har en väl fungerande samverkan utvecklats mellan Landstiget och länets 9 kommuner.

Läs mer

Lisbet Gibson VOC Medicin. Karin Jonsson Ekonomichef JLL

Lisbet Gibson VOC Medicin. Karin Jonsson Ekonomichef JLL Lisbet Gibson VOC Medicin Karin Jonsson Ekonomichef JLL Jämtlands län snabba siffror 8 kommuner med Östersund som enda stad Cirka 127 000 invånare. 1,5 procent av Sveriges invånare på 12 procent av landets

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Antagen av Politiska samverkansledningsgruppen i Örnsköldsvik (POLSAM) och Örnsköldsviks Samordningsförbunds styrelse

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna.

Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna. 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna. Landstingets uppdrag. Landstinget Dalarna ska erbjuda en tillgänglig hälso- och sjukvård av högsta kvalitet, en serviceinriktad

Läs mer

Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen

Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen Landstingets kansli 2010-01-11 Planeringsavdelningen Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen Kvalitén inom hälso- och sjukvården ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras samt vara

Läs mer

Remissvar: Patientens rätt Några förslag för att stärka patienternas ställning (SOU 2008:127)

Remissvar: Patientens rätt Några förslag för att stärka patienternas ställning (SOU 2008:127) Stockholm 2009-04-22 Socialdepartementet 103 37 Stockholm Remissvar: Patientens rätt Några förslag för att stärka patienternas ställning (SOU 2008:127) Psykologförbundet har fått möjlighet att lämna synpunkter

Läs mer

Strategisk färdplan Kortversion

Strategisk färdplan Kortversion Strategisk färdplan 2017 2020 Kortversion Vår färdplan Den strategiska färdplanen är ett stöd i Socialstyrelsens arbete för att svara mot vårt uppdrag. Uppdraget utgår från de lagar som styr myndighetens

Läs mer

Omvärldsbevakning landsting

Omvärldsbevakning landsting Omvärldsbevakning landsting Jean Odgaard Innehållsförteckning Barnkonventionen, * 1 Kortare väntetider i cancervården, * 1 Nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

Landstinget Västernorrlands utmaningar

Landstinget Västernorrlands utmaningar Fempunktsprogrammet Landstinget Västernorrlands utmaningar Landstinget i Västernorrland har under senare år genomgått en rad förändringar. Det har bland annat gällt förändringar i organisation, i lednings-

Läs mer

Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010

Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010 Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010 Låt de goda exemplen visa vägen! Låt de goda exemplen

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016 PVN

Budgetunderlag 2014-2016 PVN Hälso- och sjukvårdsförvaltningen D A T U M D I A R I E N R 2013-03-08 PVN-HSF13-029 Budgetunderlag 2014-2016 PVN Nämndens reaktion på budgetramen I anvisningarna till budgetunderlaget står att landstinget

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Uppföljningsplan 2017

Uppföljningsplan 2017 Uppföljningsplan 2017 Styrande för uppföljning i samband med Region Skånes samlade delårsrapport och årsredovisning samt nämndernas verksamhetsberättelser. Beslutad av regionstyrelsen den 8 dec 2016 Inledning

Läs mer

Styrkortens relationer 2006

Styrkortens relationer 2006 VISION VISION VISION VISION VISION Styrkortens relationer 2006 Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige Vision Strategier Huvudmannastyrning 3-årsbudget m.m Vision (LF) Strategier (LF) Hälso- och sjukvårds

Läs mer

sá=ìíîéåâä~ê î êçéå 1

sá=ìíîéåâä~ê î êçéå 1 sá=ìíîéåâä~ê î êçéå 1 De flesta experter - både i Sverige och internationellt - anser att svensk vård håller mycket hög kvalitet och standard, fördelas rättvist efter behov och till en jämförelsevis låg

Läs mer

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING POLICY Folkhälsa 2017 2021 GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte och bakgrund... 3 1.1 Utmaningar och möjligheter för en god hälsa... 3 2. Definition... 4 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5.

Läs mer

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Positionspapper 14 juni 2013 Styrelsebeslut SKL Kontakt: ingvor.bjugard@skl.se Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Positionspapper ett dokument inom ett område där Sveriges

Läs mer

Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron

Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron Regional åtgärdsplan 2006-2008 Denna åtgärdsplan är en överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götaland. Mer

Läs mer

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Monica Jonsson Regionförbundet Uppsala län 018 18 21 09 monica.jonsson@regionuppsala.se Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Representanter från landstinget och länets kommuner på ledningsnivå

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta LANDSTINGSSTYRELSEN Miljöpartiet de gröna FÖRSLAG TILL BESLUT/TILLÄGG 2014-11-25 LS 1409-1068 Ärende 6 Framtidsplanen - Tredje steget i genomförandet Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Juni 2013. April maj 2013. Medborgarpanel 5. Framtidens sjukvård vid psykisk ohälsa

Juni 2013. April maj 2013. Medborgarpanel 5. Framtidens sjukvård vid psykisk ohälsa Juni 2013 April maj 2013 Medborgarpanel 5 Framtidens sjukvård vid psykisk ohälsa Inledning Landstinget Kronoberg startade hösten 2011 en medborgarpanel. I panelen kan alla som är 15 år eller äldre delta,

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Resursfördelning Region Östergötland

Resursfördelning Region Östergötland Resursfördelning 2016 1 HSN:s behovsstyrningsprocess med uppdrag och resursfördelning Uppdrag beslutas av HSN i februari. Uppdrag Specificering av uppdraget till vårdgivare i Region Östergötland samt privata

Läs mer

Förslag till justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 VG PV. 29 maj 2012

Förslag till justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 VG PV. 29 maj 2012 Förslag till justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 VG PV 29 maj 2012 Justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 Inriktning Vidareutveckla modellen efter beslutade mål för primärvården (Idéskissen medborgarens

Läs mer

Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse inom området psykisk hälsa 2016

Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse inom området psykisk hälsa 2016 Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län (S.k. plattformsarbete) Presentation av nuläge 2011 09 02 Bakgrund till stärkta regionala stödstrukturer

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 Närvård I Uppsala län definieras närvård som det samverkansarbete inom hälso- och sjukvård och social omsorg som bedrivs mellan lanstinget och kommunerna. Syftet är

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025 I ~ II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet nllagra AU 6 3;lA BESLUTSUNDERLÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-05-06 Sida 1 (2) Dnr LD11/01660 Uppdnr 522 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015

Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015 Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015 Barbara Rubinstein epidemiolog Karin Althoff vårddataanalytiker Rapportens

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. 25 juni 2012

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. 25 juni 2012 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 25 juni 2012 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder varför? 50% av alla kvinnor och 65% av alla män har minst en ohälsosam levnadsvana

Läs mer

Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete i Landstinget i Kalmar Län

Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete i Landstinget i Kalmar Län Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete i Landstinget i Kalmar Län Landstingsstyrelsen 2012-02-08 Arbetsplats X, 2011-07-04, Namn Efternamn, www.ltkalmar.se Svensk sjukvård i världsklass Svensk sjukvård

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Svensk hälso- och sjukvård

Svensk hälso- och sjukvård Svensk hälso- och sjukvård Värdsledande succé eller krisigt renoveringsobjekt? Anna-Lena Sörenson, vice ordf. Socialutskottet samt gruppledare (S) Mål för regeringens hälso- och sjukvårdspolitik Politiken

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder och

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder och Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder och Levnadsvaneprojektet Stockholm 2014-11-18 Raija Lenné Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Evidensbaserade metoder som stöd

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Nationell patientenkät i Skåne. Utbildningsdag HSO Skåne 2012-03-27

Nationell patientenkät i Skåne. Utbildningsdag HSO Skåne 2012-03-27 Nationell patientenkät i Skåne Utbildningsdag HSO Skåne 2012-03-27 1 Vad mäter vi? Patienternas upplevelser och erfarenhet av vården Nationella mätningar (obligatoriskt) Primärvård Specialiserad vård somatik

Läs mer

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och

Läs mer

Verksamhetsplan HSF 2014

Verksamhetsplan HSF 2014 Verksamhetsplan HSF 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-10-21 Diarienummer: Innehållsförteckning HSF Verksamhetsplan 2014... 3 1. Utgångspunkter... 3 1.1 Målbild för framtidens

Läs mer

Granskning av Delårsrapport

Granskning av Delårsrapport Landstingets revisorer 2014-10-20 Rev/14040 Revisionskontoret Susanne Kangas Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2014 Rapport 9-14 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer