Budget med flerårsplan för

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2013. med flerårsplan för 2014 2015"

Transkript

1 Budget 2013 med flerårsplan för ersion En populärv 1

2 Budget 2013 med flerårsplan för åren har inriktningen att förverkliga landstingets vision och mål. Vision Ett gott liv i ett livskraftigt län Mål Styra med kvalitet för att uppnå en god vård Mission Hälsofrämjande förhållningssätt Värdegrund Respekt för människan Grundläggande värderingar All verksamhet i landstinget ska utgå från God vård och från våra grundläggande värderingar: Patient och kundorientering Långsiktighet Samverkan Faktabaserade beslut Engagerat ledarskap Allas delaktighet Kompetensutveckling Samhällsansvar Processorientering Förebyggande åtgärder Ständiga förbättringar Lära av andra Snabba reaktioner 2

3 Innehåll Vi ska skapa trygghet för kronobergarna 4 Målbilden ska bli verklighet 5 Målbild Landstinget Kronoberg Budget och strategisk utvecklingsplan visar vägen 9 Vardagsrationaliseringar Strukturförändringar Prioriteringar Finansiering Vägen till God vård i Landstinget Kronoberg 10 Kunskapsbaserad- och ändamålsenlig vård Forskning och utveckling Folkhälsa Vård vid psykisk ohälsa hos vuxna Barns- och ungdomars psykiska hälsa De mest sjuka äldre Stroke Cancervård Läkemedel Säker hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård i rimlig tid Patientfokuserad hälso- och sjukvård Jämlik hälso- och sjukvård Effektiv hälso- och sjukvård Stöd för fortsatt utveckling 20 Regional utveckling 22 Satsningar i budget Utmaningar för en ekonomi i balans 25 3

4 Vi skapar trygghet för kronobergarna Kronobergarna ska känna förtroende för hälso- och sjukvården i vårt län. Vid behov ska vi snabbt få tillgång till vård av högsta möjliga kvalitet. Som patienter ska vi känna oss trygga i vården. Du håller vår budget för år 2013 i din hand. Där satsar vi på att utveckla hälso- och sjukvården samtidigt som vi tar ansvar för en ekonomi i balans. För att öka tryggheten för äldre satsar vi brett på att utveckla sjukvården att bli mer mobil och uppsökande. Vi ska också stimulera vårdcentralerna i länet att göra fler hembesök. Vi utvecklar cancersjukvården och satsar på medicinteknisk utrustning och mer forskning. Patientens och närståendes inflytande och delaktighet ska också stärkas. Vi prioriterar även arbetet med att stärka barn- och ungdomars psykiska hälsa, liksom att förstärka ambulansberedskapen. Valfrihet i primärvården, genom Vårdval Kronoberg, har stärkt patientens ställning och ökat mångfalden i vården. Därför vill vi utveckla valfriheten i vården ytterligare. Detta är bara några av våra satsningar år Landstinget Kronoberg disponerar drygt fyra miljarder skattekronor. Alla dessa kronor ska användas på bästa sätt för medborgarna i Kronobergs län och patienterna i vår hälso- och sjukvård. Suzanne Frank (M) ordförande i landstingsstyrelsen 4

5 Målbilden ska bli verklighet Ett gott liv i ett livskraftigt län, så lyder vår vision. Landstinget Kronoberg vill erbjuda en god hälso- och sjukvård och tandvård samt verka för ett livskraftigt län. Vårt mål är att vara ett kvalitetsstyrt landsting där kvalitetsutveckling, patientsäkerhetsarbete och tillgänglighet är grunden för att uppnå en god och jämlik vård med ett gott bemötande för våra patienter. Lika viktigt är att medverka till att förebygga ohälsa och sjukdom och skapa ökade hälsovinster för patienter, medarbetare och befolkning. Genom ett hälsofrämjande förhållningssätt vill vi förtydliga och förstärka en hälsoorientering, vilket ligger i linje med vår vision. Den framtida utvecklingen av hälso- och sjukvården står inför en rad utmaningar och styrs bland annat av den medicinska kunskapsutvecklingen och medborgarnas krav och förväntningar på inflytande och tillgänglighet. Men även av medarbetarnas förväntningar på att få vara delaktiga i utvecklingen på den egna arbetsplatsen. foto: linda himsel För att möta kraven de kommande åren krävs en långsiktig planering och vi har en tydlig målbild vart vi vill befinna oss år Budgeten för 2013 är ett steg på vägen för att förverkliga landstingets mål och vision. Skriften du håller i din hand är en populärversion, som sammanfattar de viktigaste punkterna för den övergripande inriktningen kommande år. Dokumenten som helhet finns att läsa på Börje Lindqvist, landstingsdirektör 5

6 Landstinget Kronoberg 2015 Kronobergarna har det största förtroendet för hälso- och sjukvården En attraktiv arbetsgivare som lyckas rekrytera rätt kompetens och bedriver ett aktivt forsknings- och utvecklingsarbete Placering 1 5 i alla indikatorer i öppna jämförelser Lägst ohälsotal i landet Högst självskattad hälsa i landet Inga patienter ska drabbas av undvikbara vårdskador Bäst helhetsbetyg i nationella patient enkäten En köfri sjukvård ( ) Alla patienter ska få en individanpassad vård på lika villkor Lägst nettokostnad per invånare En dynamisk arbetsgivare som stimulerar och tillvaratar entreprenöriellt tänkande och innovativt ledarskap 6

7 Målbild Landstinget Kronoberg år 2015 År 2015 har kronobergarna en god hälsa, är friska och trivs med att leva i ett livskraftigt län. Kronobergarna har stort förtroende för hälso- och sjukvården och känner sig trygga. De får ett gott bemötande och möter den bästa kompetensen i alla kontakter med hälso- och sjukvården. All hälso- och sjukvård är hälsoorienterad. Det innebär att utöver att bota och lindra vid sjukdom arbetar all personal för att förebygga sjukdom och stärka kronobergarnas hälsa. E-hälsotjänster har öppnat möjligheter för kronobergarna att kommunicera med hälso- och sjukvården när det passar dem bäst. De kan boka tider för besök och behandling, läsa sin patientjournal och följa hur långt eventuella remisser har kommit. Patienterna är trygga med IT-säkerheten och de kan själva se vilka som har läst journalen. Vi kan erbjuda kronobergarna telefonkontakt med vårdcentralen samma dag och besök hos läkare på vårdcentralen inom 5 dagar. Patienter med behov av specialiserad vård kan få tid inom 30 dagar och behandling inom ytterligare 30 dagar. En köfri sjukvård! Patienterna formar sin vård tillsammans med landstingets kompetenta medarbetare. Det har, tillsammans med ett patientsäkerhetsarbete som genomsyrar hela organisationen, medfört att vårdskadorna har minskat med 75 procent sedan Landstingets nollvision för undvikbara vårdskador kan bli en verklighet inom några år. Förebyggande insatser som stöder barn och ungdomars hälsa och uppväxtvillkor är i fokus. Länets barn och ungdomar erbjuds hälso- och sjukvård på rätt nivå, där samordningen av tillgängliga resurser inom landstinget och tillsammans med länets kommuner fungerar väl. Barnkonventionens principer och krav följs inom alla verksamhetsområden där barn är berörda. Vården för de mest sjuka äldre fungerar väl. De äldre och deras närstående känner sig trygga med vård, omsorg och kompetens. Det finns trygghetsteam i länets samtliga kommuner vilket möjliggör att de mest sjuka äldre kan få kvalificerad vård i sitt hem. Landstinget Kronoberg är ett kvalitetsstyrt landsting som placerar sig som ett av de främsta i de flesta jämförelser. De goda utvecklingsmöjligheterna för medarbetarna, och det utvecklade samarbetet med högskolor, universitet och andra utbildningsinstanser, är vida känt och har bidragit till att det finns ett stort intresse från såväl nyutbildad som erfaren personal för att arbeta i landstinget. 7

8 Budget och strategisk utvecklingsplan visar vägen Landstinget Kronoberg styrs och leds övergripande utifrån två viktiga dokument: årlig budget med flerårsplan och den strategiska utvecklingsplanen för Landstinget Kronoberg. De strategiska målen ska följas upp på alla nivåer. Den framtida utvecklingen inom hälso- och sjukvården står inför en rad utmaningar. Den medicinska kunskapsutvecklingen gör att allt fler kan få hjälp, och möjligheten ökar att förebygga ohälsa. Samtidigt tillkommer nya behov, till exempel stiger andelen äldre och kraven ökar. När resurserna inte växer i samma takt måste vi hitta nya arbetssätt för att veta att vi använder resurserna på rätt sätt, där behoven är som störst. Som stöd i detta arbete finns den strategiska utvecklingsplanen. Tanken är att om vi arbetar enligt planen i alla verksamheter får vi en långsiktigt hållbar ekonomi och utrymme att själva styra utvecklingen av vården. I den strategiska utvecklingsplanen finns fyra huvudområden: vardagsrationaliseringar, strukturförändringar, prioriteringar och finansiering. Vardagsrationaliseringar Genom systematiska förbättringsarbeten i vardagen kan vi frigöra resurser och använda dem till att utveckla verksamheten. Strukturförändringar Strukturförändringar Vardagsrationaliseringar Finansiering Prioriteringar Strukturarbetet handlar om att utveckla vården för att uppnå rätt kompetens, omfattning och volym av patienter samt tillgänglighet. Det handlar också om en tydlig uppgiftsfördelning och samverkan med till exempel närliggande landsting. Prioriteringar Att arbeta med prioriteringar handlar om att systematiskt och processinriktat gå igenom och begränsa lågt prioriterade åtgärder och därmed frigöra resurser till nya, angelägna insatser. Finansiering För att kunna göra nödvändiga investeringar ska Landstinget Kronoberg ha en stabil ekonomi, som är långsiktig och hållbar. 8

9 9

10 Vägen till God vård God vård, målet för den svenska hälsooch sjukvården, är ett samlingsbegrepp bestående av flera olika delar som ska vara vägledande i allt arbete inom Landstinget Kronoberg. God vård bidrar till kvalitet inom hälso- och sjukvården, ett mål vi alltid strävar efter. Ny kunskap är en förutsättning för att vården ska drivas framåt! I Landstinget Kronoberg är det viktigt att den kliniska vardagsnära forskningen lyfts fram även i fortsättningen. Katarina Hedin verksamhetschef FoU Kronoberg 10 Kunskapsbaserad hälsooch sjukvård Hälso- och sjukvården ska utformas för att möta kronobergarnas behov. Den ska utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet. Patienterna ska ses som en viktig resurs och involveras i kunskapsbildning och -spridning. Forskning och utveckling Forskning och ett kontinuerligt utvecklingsarbete ska vara en naturlig del av verksamheten i Landstinget Kronoberg. Vi ska utveckla nya arbetssätt som skapar värde för patienter och medborgare och våra medarbetare ska uppmuntras till att bedriva forskning och utveckling. Landstinget ska ta tillvara på den vetenskapliga kompetens som finns bland disputerade medarbetare och medarbetare med magisterutbildning och undersöka möjligheter för att inrätta kliniska lektorat i samverkan med Linnéuniversitetet. FoU-resurserna ska styras mot långsiktigt prioriterade behov, problemområden och grupper. Resurser avsätts för Landstinget Kronobergs deltagande i Forskningsrådet i Sydöstra Sverige (FORSS). Syftet med FORSS är att förstärka regional samverkan inom forskning och utveckling, framförallt inom kliniska och patientnära problemområden.

11 i Landstinget Kronoberg Folkhälsa Landstinget Kronoberg ska skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för kronobergarna. Arbetet med att förbättra folkhälsan utgår från de områden som ges särskilt fokus i det folkhälsopolitiska programmet och från den länsgemensamma folkhälsopolicyn. Jämlikhetsaspekter ska ges ökat fokus och uppmärksammas i såväl landstingets folkhälsoarbete som i uppföljningen av arbetet. Under 2013 ska Landstinget Kronoberg stärka arbetet med att främja goda levnadsvanor hos barn och unga. Vi ska också uppnå de rekommendationer avseende tobaksbruk och fysisk aktivitet som hälso- och sjukvården bör göra enligt nationella riktlinjer. Vi ska utvecklas som hälsofrämjande hälso- och sjukvårdsorganisation och delta aktivt i det regionala folkhälsoarbetet i samverkan med länets kommuner och regionala aktörer. Vi ska forma en kronobergsmodell för kultur i vården. Arbetet har påbörjats inom förebyggande hembesök för äldre. Andra områdens som ska prioriteras i detta arbete är den psykiatriska vården. Vård vid psykisk ohälsa hos vuxna Vården ska vara lättillgänglig för personer med psykisk ohälsa och sjukdom och det ska vara tydligt för patienterna vart de kan vända sig. Vi ska bredda utbudet av behandlingsmetoder vid psykisk ohälsa för att öka valmöjligheten för den enskilda patienten. Vi ska införa kognitiv beteendeterapi (KBT) via internet som ett komplement till den traditionella behandlingen. Vi ska fullfölja utvecklingsplanen för länets vuxenpsykiatri för att öka öppenvårdsinsatser, tillgänglighet, kontinuitet, mobilitet, samverkan med kommunerna och privata vårdgivare samt skapa en ekonomi i balans. Vi fortsätter arbetet med att skapa en välfungerande vårdkedja med god tillgänglighet för patienter med neuropsykiatrisk problematik. Ökad andel öpppenvård inom vuxenpsykiatrin Samordning av LRV-vård i Kronoberg vid rättspsykiatriska regionkliniken Jämlik I rimlig tid Säker God vård Patientfokuserad Kunskapsbaserad Effektiv 11

12 Barns och ungdomars psykiska hälsa Landstinget Kronoberg ska arbeta för att stärka god psykisk hälsa hos barn och unga. Det behövs hälsofrämjande och förebyggande arbete, men också tidiga insatser till riskgrupper och tidigt stöd och behandling vid tecken på psykisk ohälsa. I samverkan med länets kommuner ska vi utveckla samordnade insatser som främjar psykisk hälsa hos barn och ungdomar, samt stärka och stödja föräldrar i deras föräldraskap. Vi ska stärka första linjens vård för barn och ungdomar med lättare psykisk ohälsa. De barn och unga som är i behov av specialistkompetens ska få det inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Vi måste vara tillgängliga när de unga behöver oss. Vi stärker första linjen bland annat genom en ny mottagning för barn och ungdomar med lättare psykisk ohälsa. Det är ett steg i rätt riktning. Fullt utbyggd första linjens vård för barn och ungdomar med lättare psykisk ohälsa All berörd personal inom primärvården har genomgått kompetensutveckling inom barn- och ungdomspsykiatri Annika Hull Laine centrumchef barn- och kvinnocentrum 12

13 De mest sjuka äldre Vi fortsätter arbetet med att skapa en välfungerande vårdprocess för de mest sjuka äldre, med samverkan mellan landstingets olika centrum och den kommunala hälsooch sjukvården. Genom att avsätta resurser till mobila läkare för tjänstgöring i länets kommuner skapar vi förutsättningar för att den äldre kan få sin vård och omsorg i hemmet. Vi ska vidareutveckla arbetet genom att skapa trygghetsteam med personal från kommun och landsting som arbetar tillsammans kring patienten. Hjärtsvikt är en vanlig orsak till återinläggning vid sjukhus. Vi ska införa hjärtsviktsteam för att ge dessa patienter en bättre uppföljning och på så sätt minska återinläggningarna. Förstärkning med mobila läkare i Kronoberg Minska återinläggningar med tio % Minska undvikbar slutenvård med tio % 13 foto: matton

14 Cancervård Arbetet med att utveckla cancervården pågår enligt den cancerplan som har upprättats för Kronoberg. Cancerplanen baseras på den nationella cancerstrategin och på samverkan med Regionalt cancercentrum syd (RCC syd). Inom RCC syd pågår ett arbete med att kartlägga och utveckla de olika patientprocesserna. Inrättandet av kontaktsjuksköterskor, en samordnad rehabilitering samt en fortsatt utbyggnad av den palliativa cancervården, är viktiga delar i det arbetet. Vi ska stärka patienters och närståendes inflytande och delaktighet i cancervården och förstärka förutsättningarna för att kunna erbjuda psykologiskt stöd till patienter med cancer och till deras närstående. Genom att investera i ny medicinteknisk utrustning och avsätta resurser för ytterligare bemanning bidrar vi till att öka tillgängligheten till strålbehandling. Infört robotkirurgi som behandling vid prostatacancer Inrättat kontaktsjuksköterskor inom de större cancergrupperna Etablera cancerrehabilitering enligt regionala och nationella vårdprogram Kontaktsjuksköterskan skapar trygghet och kontinuitet för den patient som drabbas av cancer genom att vara den sammanhållande länken i vårdprocessen. Ulla W Tholén verksamhetschef vårdenheten kirurgicentrum 14

15 Stroke Vi ska arbeta sjukdomsförebyggande för att förhindra att antalet strokepatienter i Kronoberg ökar. Det pågår ett omfattande förbättringsarbete för att skapa en strokevård av hög kvalitet. Landstinget deltar i den nationella informationskampanjen om stroke, för att öka kronobergarnas kunskap om varningssymtom för stroke så att fler patienter söker akut vård. Patienter som söker vård vid akut stroke ska få ett snabbt omhändertagande. De som har drabbats av stroke och kommer till akutmottagningen och som kan behandlas med propplösande läkemedel, ska få behandling inom en timme efter ankomst till akuten. Vi ska optimera rehabiliteringskedjan efter stroke och hemrehabteam ska finnas i Växjö och Ljungby. Andel patienter som avlider inom 28 dagar efter att ha drabbats av sjukhusvårdad stroke ska minska Alla patienter som drabbas av stroke ska vårdas vid strokeenhet Läkemedel Nya läkemedel ger möjligheter till förbättrade behandlingsresultat, men kan samtidigt leda till ökade kostnader. Vi ska införa nya läkemedel enligt landstingets rutiner. Äldres läkemedelsanvändning är ett förbättringsområde och landstingets Stramagrupp (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens) samordnar arbetet med att minska antibiotikaförskrivningen i samverkan med patientsäkerhetsenheten. Vi ska utföra läkemedelshantering och läkemedelsförskrivning på ett sådant sätt att påverkan på klimat och miljö minimeras. Andel äldre än 80 år som har tio läkemedel eller fler ska minska Andel äldre än 80 år med tre eller flera psykofarmaka ska minska Följsamhet till läkemedelskommitténs riktlinjer för utskrivning av läkemedel ska öka Andel barn mellan 0 och 6 år som behandlas med penicillin V av alla som behandlas med luftvägsantibiotika ska öka 15

16 Säker hälso- och sjukvård Patientsäkerhetsarbete handlar om att uppmärksamma risker och förebygga negativa händelser genom ett metodiskt arbete i vardagen. Patientsäkerhetsarbetet i Landstinget Kronoberg omfattar följande strategiska områden: säkerhetskultur förebyggande arbete risk- och avvikelsehantering identifiering och utredning av vårdskador Vi använder rapportering av avvikelser som ett viktigt underlag för det förebyggande riskhanteringsarbetet i våra verksamheter. Avvikelserapporterna ska analyseras och återföras till medarbetarna på arbetsplatsen för att minska risken för upprepning. Resurser avsätts för att vidareutveckla traumavården genom akutvårdsutbildningar och tillsättande av traumakoordinator inom akutsjukvården. Landstinget Kronobergs medverkan i den nationella satsningen ehälsa i samverkan stödjer utvecklingen av en god och säker vård, ökar delaktigheten för patienter, främjar ett systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete samt kunskapstillväxt och kompetensutveckling. Antal vårdrelaterade infektioner ska minska Antal undvikbara vårdskador ska minska Andel avvikelser som bearbetats inom tre månader ska öka med tio % Optimerat vårdplatsutnyttjande för att förhindra överbeläggningar 16

17 Hälso- och sjukvård i rimlig tid Kronobergarna ska erbjudas en god och tillgänglig hälsooch sjukvård. Genom effektiv produktionsplanering och processutveckling ska Landstinget Kronoberg skapa en långsiktigt god tillgänglighet till såväl akut som planerad vård en vård utan köer. Genom att utöka bemanningen inom ambulanssjukvården ökar vi tillgängligheten till ambulans vid livshotande tillstånd (PRIO 1). Alla patienter som omfattas av vård- och behandlingsgarantin ska få: - kontakt med sin vårdcentral samma dag - komma till besök inom primärvården inom fem dagar - läkarbesök inom planerad specialiserad vård inom 60 dagar - behandling inom planerad specialiserad vård inom 60 dagar Alla patienter som omfattas av vård- och behandlingsgarantin inom BUP ska få: - läkarbesök för bedömning inom 30 dagar - besök för fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar Patienter med misstanke om cancer ska erbjudas behandling som ska vara påbörjad inom 30 dagar efter diagnos Att nå en köfri sjukvård är en stor utmaning som måste ses i relation till de medicinska behoven. För att nå målet måste vi anpassa vår organisation, arbeta med allas delaktighet och ha en god personalförsörjning. Gunnar Persson centrumchef kirurgicentrum Patienter vid landstingets akutmottagningar ska omfattas av en akutvårdsgaranti om fyra timmar 60% av patienter med livshotande tillstånd (PRIO 1) ska nås av ambulans inom tio minuter 17

18 Patientfokuserad hälso- och sjukvård Varje människa ska bemötas med respekt och behandlas på lika villkor. Det goda bemötandet ska prägla såväl möten med patienter, närstående, samarbetspartners som möten mellan medarbetare inom organisationen. Grunden i patientmötet förhållningssätt som stärker patientens delaktighet och förmåga att förbättra sin hälsa. Information i rätt tid, på rätt sätt och med ändamålsenligt innehåll är en förutsättning för patienternas och de närståendes möjligheter att vara delaktiga och utöva inflytande. Vi ska utforma vård och behandling utifrån patientens behov och önskemål i dialog med patienter och närstående. Bemötandefrågor ska ingå i landstingets introduktions- och ledarskapsutbildningar. Jämlik hälso- och sjukvård Vi utgår från ett patientfokuserat förhållningssätt där varje person får vård och behandling utifrån sina behov. Bemötande, prevention, vård och behandling ska erbjudas på lika villkor oavsett bostadsort, ålder, kön, funktionshinder, utbildning, social ställning, sexuell läggning, etnisk eller religiös tillhörighet. Vi ska efterleva Barnkonventionens principer och krav i alla verksamhetsområden där barn blir berörda. År 2013 utökar vi glasögonbidraget till barn att omfatta barn 0 12 år. Vi fortsätter arbetet med att säkerställa att asylsökande och flyktingar får hälso- och sjukvård i enlighet med de nationella direktiven. Landstinget ska tillhöra topp tre när det gäller helhetsbetyg i den nationella patientenkäten Landstinget ska utveckla uppföljningen av vårdkonsumtion på individnivå avseende kön, ålder och bostadsort 18

19 Effektiv hälso- och sjukvård Det övergripande målet för hälso- och sjukvården är att bidra till en god hälsa för hela befolkningen. Landstinget Kronoberg ska använda befintliga resurser för att i högsta möjliga utsträckning bidra till en god hälsa för kronobergarna. För att hälso- och sjukvården ska vara effektiv ska den baseras på kunskap och vara ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, jämlik och ges i rimlig tid. Resurserna ska användas på bästa sätt för att nå uppsatta mål. Det krävs såväl ett systematiskt utvecklings- och förbättringsarbete som ett systematiskt uppföljningsarbete i hela organisationen för att nå en effektiv vård. För att förbättra ledning och styrning i Landstinget Kronoberg utvecklar vi ett gemensamt ledningssystem. Alla landstingets verksamheter ska ha (lägsta nivå) Tremånaders produktionsplanering Tremånaders bemanningsplanering 19

20 Stöd för fortsatt utveckling I budgeten finns ett antal områden som stödjer utvecklingen de kommande åren. Arbeta utifrån ett innovativt ledar/ medarbetarskap och entreprenöriellt tänkande, där det inte alltid handlar om att göra storslagna förändringar utan om att förbättra något i den egna verksamheten som gynnar patienten. Marie Jadner verksamhetschef patolog- och cytologavdelningen och projektledare entreprenörskap Entreprenörskap Entreprenörskap är en viktig drivkraft för utveckling både inom och utom landstinget och ger ett viktigt bidrag till vårt samlade arbete med kvalitets- och verksamhetsutveckling. Entreprenörskap handlar om att ta tillvara och utveckla kreativitet samt innovativt tänkande hos chefer och medarbetare. Syftet med entreprenörskapet är att skapa en stimulerande och kreativ arbetsmiljö som ger mervärde för patienter och medborgare. Vi ska inrätta ett årligt förbättringspris där enheter som engagerar många medarbetare i förbättringsarbetet ska belönas. I syfte att ytterligare stimulera entreprenörskap och nå kvalitetsvinster, konkurrensfördelar och kostnadseffektiviseringar införs utmaningsrätt i landstinget. Genom utmaningsrätten kan privata aktörer eller personal initiera att upphandling av en särskild verksamhet ska prövas. 20

21 Vårdval Kronoberg Vårdval Kronoberg ger kronobergarna möjlighet att välja var de vill ha sin basala hälso- och sjukvård. Vårdval Kronoberg ska bidra till att stärka patientens ställning, öka mångfalden i vården och stimulera utvecklingen av primärvården utifrån medborgarnas behov. Tillgängligheten vid länets vårdcentraler ska vara hög så att kronobergarna ska kunna erbjudas vård på rätt vårdnivå. Den förebyggande vården är ett utvecklingsområde inom Vårdval Kronoberg. Vi ska utveckla ersättningssystemet för att stimulera att vårdcentralerna, genom hälsostyrning, medverkar till att förhindra icke medicinskt motiverade besök vid sjukhusens akutmottagningar. Genom ersättningssystemet ska vi också stimulera en ökad läkarkontinuitet och ett ökat antal hembesök för kroniskt sjuka patienter. Landstinget Kronoberg ställer sig positiv till listning över länsgränserna. Landstinget ska aktivt driva frågan inom ramen för Södra Regionvårdsnämnden. självklarhet. Arbetsklimatet ska präglas av respekt, delaktighet, personligt ansvar och gott ledarskap med tydliga mål. Landstingets strategiska personal- och kompetensförsörjningsplan har fokus på följande utvecklingsområden: att attrahera, rekrytera, introducera, motivera och utveckla medarbetare samt att skapa en tydlig struktur för hur vi tillvaratar kompetens när medarbetare slutar i landstinget. Vi arbetar tillsammans med länets kommuner för att skapa intresse bland ungdomar för framtida utbildning och arbete inom vård och omsorg. Vi ska utveckla samverkan med universitet, högskolor och andra landsting/regioner i syfte att underlätta och säkra framtida rekrytering. Den påbörjade långsiktiga satsningen för att säkerställa behovet av specialistläkare fortsätter. AT-läkare i landstinget ska stimuleras till fortsatt ST-läkarutbildning inom prioriterade områden och utifrån landstingets behov av specialistläkare. Vårdval plus Den utvecklade vårdvalsmodellen, Vårdval plus, ska öka kronobergarnas möjlighet att välja mellan fler vårdgivare inom andra specialiteter än primärvård. Vårdvalet ska vara en naturlig del även i specialistvården. Strategisk personal- och kompetensförsörjning Det pågående varumärkesarbetet ska bidra till att stärka bilden av Landstinget Kronoberg som en attraktiv arbetsgivare. Vi ska erbjuda goda utvecklingsmöjligheter för såväl nya som redan anställda medarbetare. Landstinget ska vara en jämställd arbetsplats där samverkan genom delaktighet och en levande dialog är en Landstinget Kronoberg ska vara och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Här finns ett gott socialt klimat och möjlighet att utvecklas, göra karriär samt bidra till och påverka utvecklingen på arbetsplatsen. 21

22 Regional utveckling för ett livskraftigt län Uppvidinge Landstinget Kronoberg samverkar med länets kommuner och regionala aktörer för att utveckla regionen och ge kronobergarna möjligheten att leva ett gott liv i ett livskraftigt län. Landstinget Kronoberg bidrar genom att stödja projekt och organisationer som medverkar till länets tillväxt och en bättre folkhälsa. Utvecklingen ska vara bra för ekonomin, människorna och miljön på både kort och lång sikt. Miljö Landstinget Kronoberg ska medverka till en hållbar utveckling så att nuvarande och kommande generationer ska leva i en hälsosam och god miljö. Markaryd Ljungby Kollektivtrafik Älmhult Alvesta Växjö Tingsryd Lessebo Kronobergarna ska erbjudas en kostnadseffektiv kollektivtrafik. Kollektivtrafiken i Kronobergs län utförs av Regionförbundet Södra Småland. Bidraget har utökats i syfte att genomföra, den med kommunerna överenskomna, planen för att öka resandet med kollektivtrafiken i länet. Bidraget förväntas öka ytterligare de närmaste åren. Målet är att andelen kollektivtrafik ska öka till 15 procent av den totala trafiken i länet år Landstinget är medfinansiär till Smaland Airport AB i syfte är att i första hand tillförsäkra länets invånare en tillfredsställande reguljär inrikes- och utrikestrafik. I Landstinget Kronoberg ska Minst 50 % av elanvändningen ska komma från miljöcertifierad (grön) el Utsläppen av koldioxid från tjänsteresor vara 20 % mindre per anställd jämfört med år 2010 Klimatkompensation för tjänsteresor med flyg säkerställas Andel ekologiska livsmedel uppnå 40 % av totalt inköpsvärde Förbättra regionaltrafik Förtäta tågtrafik Öka antal resenärer i länstrafik Öka antal resenärer med flyg/fler destinationer 22

23 Kultur Landstinget Kronoberg äger tillsammans med Växjö kommun Kulturparken Småland vars syfte är att samordna kulturarvsfrågorna i Kronobergs län. Landstinget och Regionförbudet Södra Småland ingår i statens kultursamverkansmodell. Styrdokument för verksamheten är Regional kulturplan för Kronobergs län Enligt kulturplanen: - stärka bild och formområdet - utveckla förutsättningar för vårt kulturarv - öka tillgänglighet till kultur för barn och unga - utveckla samarbetsmodeller kring kultur och hälsa Grimslövs folkhögskola Landstinget Kronoberg bedriver utbildning genom Grimslövs folkhögskola. Folkhögskolan ska bedriva utbildning med inriktning på Hälsa och friskvård. 23

24 Satsningar i budget 2013 I budget 2013 tillförs 75 miljoner kronor för att stimulera och verka för en långsiktig utveckling i Landstinget Kronoberg. Entreprenörskap FoU - FORSS och kliniska lektorat Barns och ungdomars psykiska hälsa Cancersatsning Mobila läkare till de mest sjuka äldre Nya läkemedel och behandlingsmetoder Neuropsykiatrisk problematik Fortsatt införande av RAKEL ehälsa och patientsäkerhet Dygnsambulans Länstrafiken Kronoberg Några kommentarer till satsningarna: 0,5 mkr 3 mkr 3 mkr 11,5 mkr 4 mkr 20 mkr 1,3 mkr 0,6 mkr 6 mkr 3,7 mkr 14 mkr I tabellen redovisas ett urval av satsningarna. Nya läkemedel och andra behandlingsmetoder leder till ökade kostnader, vilket innebär att 20 miljoner kronor avsätts. Anslaget för Länstrafiken Kronoberg ökar med 14 miljoner kronor för att genomföra den med kommunerna överenskomna planen för att öka resandet med kollektivtrafiken i länet. Sex miljoner kronor avsätts för att genomföra den nationella satsningen ehälsa samt säkerställa patientsäkerheten genom att utveckla vårdens IT-system. Dygnsambulans innebär utökad bemanning för förstärkning av ambulansberedskapen och tillförs 3,7 miljoner kronor. Investeringar för framtiden Landstinget Kronoberg planerar att investera 342 miljoner kronor under år De största investeringarna är om- och tillbyggnad av rättspsykiatriska regionkliniken, ny vårdcentral/folktandvård i Tingsryd, strukturplan för Sigfridsområdet, strukturplan för Centrallasarettet Växjö och Lasarettet Ljungby, tillbyggnad strålbehandling (cancerplanen) samt inköp av medicinteknisk utrustning. 11,5 miljoner kronor avsätts för att fortsätta genomförandet av cancerplanen. 24

25 Utmaningar för en ekonomi i balans Landstingets verksamhet finansieras i huvudsak av skatteintäkter och statsbidrag. De största kostnaderna är personal och läkemedel tillförs 75 miljoner kronor i nya satsningar. För en ekonomi i balans krävs, krävs kostnadsreduceringar med 45 miljoner kronor under år 2013 och ytterligare 32 miljoner kronor under år Landstingets totala driftram, det vill säga verksamhetens nettokostnader, uppgår till miljoner kronor för år Prognos på skatteintäkter och generella statsbidrag överstiger nettokostnaderna vilket ger ett beräknat resultat för 2013 på 64 miljoner kronor. Det förutsätter dock att befintliga och planerade kostnadsreduceringar genomförs. Landstinget Kronoberg står inför stora utmaningar att se över vårdstrukturen och utbudet för att nå en långsiktig ekonomi i balans. Konjunktursvängningarna som sker i omvärlden påverkar den ekonomiska tillväxten och därmed även landstingets största intäktspost, skatteintäkterna. I november 2012 fastställer landstingsfullmäktige en Finansplan med nya förutsättningar för det resultat som kommer att budgeteras för Landstingsfullmäktiges resultatmål 2013 för en god ekonomisk hushållning motsvarar 90 miljoner kronor. I dag har vi ett läge där behoven och behandlingsmöjligheterna växer i snabbare takt än resurserna. Det är därför mycket viktigt att vi fokuserar på att göra rätt saker och att göra dem rätt från början. En god hushållning av våra resurser och en långsiktighet ger oss de bästa förutsättningarna för att nå en ekonomi i balans. Gunilla Johansson ekonomidirektör 25

26 Vårt mål är att kronobergarna känner förtroende för hälso- och sjukvården. De är trygga, blir väl omhändertagna och möter den bästa kompetensen i alla kontakter med hälso- och sjukvården. Börje Lindqvist, landstingsdirektör 26

27 27

28 Landstinget Kronoberg Växjö E-post: Telefon: september Produktion: Informationsavdelningen, Landstinget Kronoberg Tryck: Löwex Trycksaker AB Foto: (där ej annat anges) Hans Runesson

Budget 2010. med flerårsplan för 2011 2012. En populärversion

Budget 2010. med flerårsplan för 2011 2012. En populärversion Budget 2010 med flerårsplan för 2011 2012 En populärversion Vision och mål Landstinget Kronobergs vision är: Ett gott liv i ett livskraftigt län. Målet är att vara ett kvalitetsstyrt landsting. Grundläggande

Läs mer

Budget 2014 med flerårsplan 2015-2016. Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum

Budget 2014 med flerårsplan 2015-2016. Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum Budget 2014 med flerårsplan 2015-2016 Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum Innehållsförteckning 1 Vision och målbild 2 1.1 Landstinget Kronobergs vision 2 1.2 Målbild

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN Rödgrönt samarbete för framtiden 2 Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Trygg vård och korta köer

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025 I ~ II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet nllagra AU 6 3;lA BESLUTSUNDERLÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-05-06 Sida 1 (2) Dnr LD11/01660 Uppdnr 522 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämndens kansli. Verksamhetsplan 2014. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämndens kansli. Verksamhetsplan 2014. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Patientnämndens kansli Verksamhetsplan 2014 Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1 Uppdrag och styrdokument Patientnämnden och dess kansli har ett tydligt och avgränsat

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 2013-01-28 Bokslutskommuniké 2012 Landstingets kompletta årsredovisning 2012 behandlas av landstingsfullmäktige den 23 april 2013 Ökad efterfrågan på vård ger ett minusresultat för 2012 Landstinget Kronoberg

Läs mer

Planeringsförutsättningar 2016

Planeringsförutsättningar 2016 1 Planeringsförutsättningar 2016 10 utmaningar för Landstinget Blekinge Helene Kratz Anna Lindeberg Planeringsavdelningen 2 Vad är Planeringsförutsättningar 2016? Kartläggning av omvärldsfaktorer som påverkar

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum

Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum Vänsterpartiets kansli 2010-06-06 Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 1 Vänsterns_Budget%202011_%20med%20flerårsplan_bred[1]

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7 Psykiatri Innehåll Övergripande kompetensdefinition 3 Definition av kompetensområdet 3 Kompetenskrav 3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens 3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

Kvalitet och patientsäkerhet. Ylva Gorton

Kvalitet och patientsäkerhet. Ylva Gorton Kvalitet och patientsäkerhet Ylva Gorton Västervik topprankas av AT-läkarna Västervik sjukhus rankas som näst bästa AT- ort i hela landet. Psykiatri- och kirurgdelarna i Västervik rankas för andra året

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2012

Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2012 Folkhälsoenheten Sara Maripuu 2011 12 28 Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2012 Det övergripande målet för svensk folkhälsopolitik är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på

Läs mer

Undrar vad som händer sen? Hur ska jag komma dit? Vårdkedjan. Resvägar. Meddelar du distriktssköterskan? Cytostatika låter farligt!?

Undrar vad som händer sen? Hur ska jag komma dit? Vårdkedjan. Resvägar. Meddelar du distriktssköterskan? Cytostatika låter farligt!? Undrar vad som händer sen? Vårdkedjan Hur ska jag komma dit? Resvägar Cytostatika låter farligt!? Information Meddelar du distriktssköterskan? Kommunikation Mer patientfokuserad och sammanhållen cancervård

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Landstinget Västernorrlands utmaningar

Landstinget Västernorrlands utmaningar Fempunktsprogrammet Landstinget Västernorrlands utmaningar Landstinget i Västernorrland har under senare år genomgått en rad förändringar. Det har bland annat gällt förändringar i organisation, i lednings-

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-09-20 KN-KUS10-004 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut 1. Nämnden för

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument PERSONAL Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 8 Nya möjligheter av egen kraft... 2 Förväntningar... 2 Förväntningar på Dig som chef

Läs mer

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 HSN 1004-0379 HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 2010-10-29 Innehållsförteckning Syfte... 3 Inriktningsmål... 3 Delmål... 3 Hur kan vi som arbetar i HSN-förvaltningen bidra

Läs mer

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET VG PRIMÄRVÅRD EN DEL AV DET GODA LIVET V ä s t r a G ö ta l a n d s r e g i o n e n s e g e n v å r d v a l s m o d e l l TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET GRUNDTANKARNA BAKOM VÅR NYA VÅRDVALSMODELL

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB.

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB. Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB. År 2012 Datum 2013-03-01 Camilla Nilsson, vårdcentralchef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Anders Åkesson (Mp) Regionråd, vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Årsredovisning 2011 Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Mål: Landstinget Kronoberg ska vara ett kvalitetsstyrt landsting med ett hälsofrämjande förhållningssätt och med respekt

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5 2014-2020 1/5 för 2014-2020 ens ambition är att ge en tydlig inriktning för verksamhets utveckling på kortare och längre sikt fram till år 2020. Utmaningen handlar i grunden om hur vi ska kunna vidareutveckla

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Likabehandlingsprogram 2013-2015

Likabehandlingsprogram 2013-2015 Likabehandlingsprogram 2013-2015 Vi vill motverka diskriminering av människor på grund av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

UTKAST TILL REVIDERAD MÅLBESKRIVNING

UTKAST TILL REVIDERAD MÅLBESKRIVNING Övergripande kompetensdefinition för basspecialiteten Arbets- och miljömedicin Definition av kompetensområdet Specialiteten Arbets- och miljömedicin omfattar fördjupade kunskaper och färdigheter om hur

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

Kunskapsunderlag Mätsystem Stöd till förbättring Ej kategoriserat

Kunskapsunderlag Mätsystem Stöd till förbättring Ej kategoriserat Dokumentation från regional konferens kroniska sjukdomar (Västervik, Gränsö 13-14 november) Dokumentation har fördelats mellan Kunskapsunderlag, Mätsystem och Stöd till förbättring, men inte på MIKRO (Vårdteam/klinik),

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen 1 Den hälsofrämjande arbetsplatsen Definition Hälsofrämjande

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning Personalstrategi 2008 2012 Varför behövs personalstrategin? Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållningssättet i vårt strategiska och operativa personalarbete inom Falköpings kommun. Det personalstrategiska

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 PERSONALPOLICY VÄNERSBORGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 VARFÖR EN PERSONALPOLICY? Kommunen är en stor arbetsgivare med verksamheter inom många viktiga områden. Våra anställda möter Vänersborgarna

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör.

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Upprättad 2015-03-01 Av Annette Andersson/ Maud Svensson Marie-Christine Martinsson Verksamhetschef Ägare Innehåll: 1. Inledning

Läs mer

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014 Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården 14 mars 2014 Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting tillsammans Finns

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Sverigedemokraternas förslag till budget och flerårsplan 2012-2014

Sverigedemokraternas förslag till budget och flerårsplan 2012-2014 Sverigedemokraternas förslag till budget och flerårsplan 2012-2014 Landstinget i Jönköpings län Vi anser att vården ska vara solidariskt finansierad via skattsedeln, ges efter behov och ha god tillgänglighet.

Läs mer

Beskrivning av mått och mål i budget 2015. med fl erårsplan 2016-2017

Beskrivning av mått och mål i budget 2015. med fl erårsplan 2016-2017 Beskrivning av mått och mål i budget 2015 med fl erårsplan 2016-2017 Perspektiv: Medborgare Kronobergarna har en god hälsa Ohälsotal Ansvarig: Pia Andersen, avdelningen Definition: Antal utbetalda hela

Läs mer

Delårsrapport augusti 2012

Delårsrapport augusti 2012 2012-10-10 Delårsrapport augusti 2012 Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Mål: Landstinget Kronoberg ska vara ett kvalitetsstyrt landsting med ett hälsofrämjande förhållningssätt

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö 2 En hälsosam vårdmiljö är en god arbetsmiljö där hälsa samt god och säker vård uppnås. Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idén om en hälsosam vårdmiljö

Läs mer

Karlskoga lasaretts kvalitetsresa

Karlskoga lasaretts kvalitetsresa Karlskoga lasaretts kvalitetsresa Sjukhusdirektör Lena Adolfsson lena.adolfsson@orebroll.se Kvalitets- och utvecklingschef Ing-Marie Larsson ing-marie.larsson@orebroll.se Karlskoga lasarett ett av tre

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Västra Götalandsregionen Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Region Västra Götaland Bildades 1998 Syftet var regional utveckling Fyra landsting blev en region Stora kulturella skillnader Skilda

Läs mer

Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016

Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016 Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016 Del i landstingets strategi för verksamhetsutveckling med IT Utgångspunkt för en samlad länsstrategi om vård på distans: Landstingets

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

BOKSLUT. -Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025-

BOKSLUT. -Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025- BOKSLUT -Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025- Majoriteten i Landstinget Sörmland 2010-2014 Inledning Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025 6 479 anställda som årligen utför 535 000 läkarbesök,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens genomförande av jämställdhetsoch jämlikhetsplanen. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Hälso- och sjukvårdsnämndens genomförande av jämställdhetsoch jämlikhetsplanen. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Hälso- och sjukvårdsnämndens genomförande av jämställdhetsoch jämlikhetsplanen Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2015-02-04 14REV67 2(10) Sammanfattning Målet för hälso- och sjukvården är en god

Läs mer