Budget med flerårsplan för

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2013. med flerårsplan för 2014 2015"

Transkript

1 Budget 2013 med flerårsplan för ersion En populärv 1

2 Budget 2013 med flerårsplan för åren har inriktningen att förverkliga landstingets vision och mål. Vision Ett gott liv i ett livskraftigt län Mål Styra med kvalitet för att uppnå en god vård Mission Hälsofrämjande förhållningssätt Värdegrund Respekt för människan Grundläggande värderingar All verksamhet i landstinget ska utgå från God vård och från våra grundläggande värderingar: Patient och kundorientering Långsiktighet Samverkan Faktabaserade beslut Engagerat ledarskap Allas delaktighet Kompetensutveckling Samhällsansvar Processorientering Förebyggande åtgärder Ständiga förbättringar Lära av andra Snabba reaktioner 2

3 Innehåll Vi ska skapa trygghet för kronobergarna 4 Målbilden ska bli verklighet 5 Målbild Landstinget Kronoberg Budget och strategisk utvecklingsplan visar vägen 9 Vardagsrationaliseringar Strukturförändringar Prioriteringar Finansiering Vägen till God vård i Landstinget Kronoberg 10 Kunskapsbaserad- och ändamålsenlig vård Forskning och utveckling Folkhälsa Vård vid psykisk ohälsa hos vuxna Barns- och ungdomars psykiska hälsa De mest sjuka äldre Stroke Cancervård Läkemedel Säker hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård i rimlig tid Patientfokuserad hälso- och sjukvård Jämlik hälso- och sjukvård Effektiv hälso- och sjukvård Stöd för fortsatt utveckling 20 Regional utveckling 22 Satsningar i budget Utmaningar för en ekonomi i balans 25 3

4 Vi skapar trygghet för kronobergarna Kronobergarna ska känna förtroende för hälso- och sjukvården i vårt län. Vid behov ska vi snabbt få tillgång till vård av högsta möjliga kvalitet. Som patienter ska vi känna oss trygga i vården. Du håller vår budget för år 2013 i din hand. Där satsar vi på att utveckla hälso- och sjukvården samtidigt som vi tar ansvar för en ekonomi i balans. För att öka tryggheten för äldre satsar vi brett på att utveckla sjukvården att bli mer mobil och uppsökande. Vi ska också stimulera vårdcentralerna i länet att göra fler hembesök. Vi utvecklar cancersjukvården och satsar på medicinteknisk utrustning och mer forskning. Patientens och närståendes inflytande och delaktighet ska också stärkas. Vi prioriterar även arbetet med att stärka barn- och ungdomars psykiska hälsa, liksom att förstärka ambulansberedskapen. Valfrihet i primärvården, genom Vårdval Kronoberg, har stärkt patientens ställning och ökat mångfalden i vården. Därför vill vi utveckla valfriheten i vården ytterligare. Detta är bara några av våra satsningar år Landstinget Kronoberg disponerar drygt fyra miljarder skattekronor. Alla dessa kronor ska användas på bästa sätt för medborgarna i Kronobergs län och patienterna i vår hälso- och sjukvård. Suzanne Frank (M) ordförande i landstingsstyrelsen 4

5 Målbilden ska bli verklighet Ett gott liv i ett livskraftigt län, så lyder vår vision. Landstinget Kronoberg vill erbjuda en god hälso- och sjukvård och tandvård samt verka för ett livskraftigt län. Vårt mål är att vara ett kvalitetsstyrt landsting där kvalitetsutveckling, patientsäkerhetsarbete och tillgänglighet är grunden för att uppnå en god och jämlik vård med ett gott bemötande för våra patienter. Lika viktigt är att medverka till att förebygga ohälsa och sjukdom och skapa ökade hälsovinster för patienter, medarbetare och befolkning. Genom ett hälsofrämjande förhållningssätt vill vi förtydliga och förstärka en hälsoorientering, vilket ligger i linje med vår vision. Den framtida utvecklingen av hälso- och sjukvården står inför en rad utmaningar och styrs bland annat av den medicinska kunskapsutvecklingen och medborgarnas krav och förväntningar på inflytande och tillgänglighet. Men även av medarbetarnas förväntningar på att få vara delaktiga i utvecklingen på den egna arbetsplatsen. foto: linda himsel För att möta kraven de kommande åren krävs en långsiktig planering och vi har en tydlig målbild vart vi vill befinna oss år Budgeten för 2013 är ett steg på vägen för att förverkliga landstingets mål och vision. Skriften du håller i din hand är en populärversion, som sammanfattar de viktigaste punkterna för den övergripande inriktningen kommande år. Dokumenten som helhet finns att läsa på Börje Lindqvist, landstingsdirektör 5

6 Landstinget Kronoberg 2015 Kronobergarna har det största förtroendet för hälso- och sjukvården En attraktiv arbetsgivare som lyckas rekrytera rätt kompetens och bedriver ett aktivt forsknings- och utvecklingsarbete Placering 1 5 i alla indikatorer i öppna jämförelser Lägst ohälsotal i landet Högst självskattad hälsa i landet Inga patienter ska drabbas av undvikbara vårdskador Bäst helhetsbetyg i nationella patient enkäten En köfri sjukvård ( ) Alla patienter ska få en individanpassad vård på lika villkor Lägst nettokostnad per invånare En dynamisk arbetsgivare som stimulerar och tillvaratar entreprenöriellt tänkande och innovativt ledarskap 6

7 Målbild Landstinget Kronoberg år 2015 År 2015 har kronobergarna en god hälsa, är friska och trivs med att leva i ett livskraftigt län. Kronobergarna har stort förtroende för hälso- och sjukvården och känner sig trygga. De får ett gott bemötande och möter den bästa kompetensen i alla kontakter med hälso- och sjukvården. All hälso- och sjukvård är hälsoorienterad. Det innebär att utöver att bota och lindra vid sjukdom arbetar all personal för att förebygga sjukdom och stärka kronobergarnas hälsa. E-hälsotjänster har öppnat möjligheter för kronobergarna att kommunicera med hälso- och sjukvården när det passar dem bäst. De kan boka tider för besök och behandling, läsa sin patientjournal och följa hur långt eventuella remisser har kommit. Patienterna är trygga med IT-säkerheten och de kan själva se vilka som har läst journalen. Vi kan erbjuda kronobergarna telefonkontakt med vårdcentralen samma dag och besök hos läkare på vårdcentralen inom 5 dagar. Patienter med behov av specialiserad vård kan få tid inom 30 dagar och behandling inom ytterligare 30 dagar. En köfri sjukvård! Patienterna formar sin vård tillsammans med landstingets kompetenta medarbetare. Det har, tillsammans med ett patientsäkerhetsarbete som genomsyrar hela organisationen, medfört att vårdskadorna har minskat med 75 procent sedan Landstingets nollvision för undvikbara vårdskador kan bli en verklighet inom några år. Förebyggande insatser som stöder barn och ungdomars hälsa och uppväxtvillkor är i fokus. Länets barn och ungdomar erbjuds hälso- och sjukvård på rätt nivå, där samordningen av tillgängliga resurser inom landstinget och tillsammans med länets kommuner fungerar väl. Barnkonventionens principer och krav följs inom alla verksamhetsområden där barn är berörda. Vården för de mest sjuka äldre fungerar väl. De äldre och deras närstående känner sig trygga med vård, omsorg och kompetens. Det finns trygghetsteam i länets samtliga kommuner vilket möjliggör att de mest sjuka äldre kan få kvalificerad vård i sitt hem. Landstinget Kronoberg är ett kvalitetsstyrt landsting som placerar sig som ett av de främsta i de flesta jämförelser. De goda utvecklingsmöjligheterna för medarbetarna, och det utvecklade samarbetet med högskolor, universitet och andra utbildningsinstanser, är vida känt och har bidragit till att det finns ett stort intresse från såväl nyutbildad som erfaren personal för att arbeta i landstinget. 7

8 Budget och strategisk utvecklingsplan visar vägen Landstinget Kronoberg styrs och leds övergripande utifrån två viktiga dokument: årlig budget med flerårsplan och den strategiska utvecklingsplanen för Landstinget Kronoberg. De strategiska målen ska följas upp på alla nivåer. Den framtida utvecklingen inom hälso- och sjukvården står inför en rad utmaningar. Den medicinska kunskapsutvecklingen gör att allt fler kan få hjälp, och möjligheten ökar att förebygga ohälsa. Samtidigt tillkommer nya behov, till exempel stiger andelen äldre och kraven ökar. När resurserna inte växer i samma takt måste vi hitta nya arbetssätt för att veta att vi använder resurserna på rätt sätt, där behoven är som störst. Som stöd i detta arbete finns den strategiska utvecklingsplanen. Tanken är att om vi arbetar enligt planen i alla verksamheter får vi en långsiktigt hållbar ekonomi och utrymme att själva styra utvecklingen av vården. I den strategiska utvecklingsplanen finns fyra huvudområden: vardagsrationaliseringar, strukturförändringar, prioriteringar och finansiering. Vardagsrationaliseringar Genom systematiska förbättringsarbeten i vardagen kan vi frigöra resurser och använda dem till att utveckla verksamheten. Strukturförändringar Strukturförändringar Vardagsrationaliseringar Finansiering Prioriteringar Strukturarbetet handlar om att utveckla vården för att uppnå rätt kompetens, omfattning och volym av patienter samt tillgänglighet. Det handlar också om en tydlig uppgiftsfördelning och samverkan med till exempel närliggande landsting. Prioriteringar Att arbeta med prioriteringar handlar om att systematiskt och processinriktat gå igenom och begränsa lågt prioriterade åtgärder och därmed frigöra resurser till nya, angelägna insatser. Finansiering För att kunna göra nödvändiga investeringar ska Landstinget Kronoberg ha en stabil ekonomi, som är långsiktig och hållbar. 8

9 9

10 Vägen till God vård God vård, målet för den svenska hälsooch sjukvården, är ett samlingsbegrepp bestående av flera olika delar som ska vara vägledande i allt arbete inom Landstinget Kronoberg. God vård bidrar till kvalitet inom hälso- och sjukvården, ett mål vi alltid strävar efter. Ny kunskap är en förutsättning för att vården ska drivas framåt! I Landstinget Kronoberg är det viktigt att den kliniska vardagsnära forskningen lyfts fram även i fortsättningen. Katarina Hedin verksamhetschef FoU Kronoberg 10 Kunskapsbaserad hälsooch sjukvård Hälso- och sjukvården ska utformas för att möta kronobergarnas behov. Den ska utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet. Patienterna ska ses som en viktig resurs och involveras i kunskapsbildning och -spridning. Forskning och utveckling Forskning och ett kontinuerligt utvecklingsarbete ska vara en naturlig del av verksamheten i Landstinget Kronoberg. Vi ska utveckla nya arbetssätt som skapar värde för patienter och medborgare och våra medarbetare ska uppmuntras till att bedriva forskning och utveckling. Landstinget ska ta tillvara på den vetenskapliga kompetens som finns bland disputerade medarbetare och medarbetare med magisterutbildning och undersöka möjligheter för att inrätta kliniska lektorat i samverkan med Linnéuniversitetet. FoU-resurserna ska styras mot långsiktigt prioriterade behov, problemområden och grupper. Resurser avsätts för Landstinget Kronobergs deltagande i Forskningsrådet i Sydöstra Sverige (FORSS). Syftet med FORSS är att förstärka regional samverkan inom forskning och utveckling, framförallt inom kliniska och patientnära problemområden.

11 i Landstinget Kronoberg Folkhälsa Landstinget Kronoberg ska skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för kronobergarna. Arbetet med att förbättra folkhälsan utgår från de områden som ges särskilt fokus i det folkhälsopolitiska programmet och från den länsgemensamma folkhälsopolicyn. Jämlikhetsaspekter ska ges ökat fokus och uppmärksammas i såväl landstingets folkhälsoarbete som i uppföljningen av arbetet. Under 2013 ska Landstinget Kronoberg stärka arbetet med att främja goda levnadsvanor hos barn och unga. Vi ska också uppnå de rekommendationer avseende tobaksbruk och fysisk aktivitet som hälso- och sjukvården bör göra enligt nationella riktlinjer. Vi ska utvecklas som hälsofrämjande hälso- och sjukvårdsorganisation och delta aktivt i det regionala folkhälsoarbetet i samverkan med länets kommuner och regionala aktörer. Vi ska forma en kronobergsmodell för kultur i vården. Arbetet har påbörjats inom förebyggande hembesök för äldre. Andra områdens som ska prioriteras i detta arbete är den psykiatriska vården. Vård vid psykisk ohälsa hos vuxna Vården ska vara lättillgänglig för personer med psykisk ohälsa och sjukdom och det ska vara tydligt för patienterna vart de kan vända sig. Vi ska bredda utbudet av behandlingsmetoder vid psykisk ohälsa för att öka valmöjligheten för den enskilda patienten. Vi ska införa kognitiv beteendeterapi (KBT) via internet som ett komplement till den traditionella behandlingen. Vi ska fullfölja utvecklingsplanen för länets vuxenpsykiatri för att öka öppenvårdsinsatser, tillgänglighet, kontinuitet, mobilitet, samverkan med kommunerna och privata vårdgivare samt skapa en ekonomi i balans. Vi fortsätter arbetet med att skapa en välfungerande vårdkedja med god tillgänglighet för patienter med neuropsykiatrisk problematik. Ökad andel öpppenvård inom vuxenpsykiatrin Samordning av LRV-vård i Kronoberg vid rättspsykiatriska regionkliniken Jämlik I rimlig tid Säker God vård Patientfokuserad Kunskapsbaserad Effektiv 11

12 Barns och ungdomars psykiska hälsa Landstinget Kronoberg ska arbeta för att stärka god psykisk hälsa hos barn och unga. Det behövs hälsofrämjande och förebyggande arbete, men också tidiga insatser till riskgrupper och tidigt stöd och behandling vid tecken på psykisk ohälsa. I samverkan med länets kommuner ska vi utveckla samordnade insatser som främjar psykisk hälsa hos barn och ungdomar, samt stärka och stödja föräldrar i deras föräldraskap. Vi ska stärka första linjens vård för barn och ungdomar med lättare psykisk ohälsa. De barn och unga som är i behov av specialistkompetens ska få det inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Vi måste vara tillgängliga när de unga behöver oss. Vi stärker första linjen bland annat genom en ny mottagning för barn och ungdomar med lättare psykisk ohälsa. Det är ett steg i rätt riktning. Fullt utbyggd första linjens vård för barn och ungdomar med lättare psykisk ohälsa All berörd personal inom primärvården har genomgått kompetensutveckling inom barn- och ungdomspsykiatri Annika Hull Laine centrumchef barn- och kvinnocentrum 12

13 De mest sjuka äldre Vi fortsätter arbetet med att skapa en välfungerande vårdprocess för de mest sjuka äldre, med samverkan mellan landstingets olika centrum och den kommunala hälsooch sjukvården. Genom att avsätta resurser till mobila läkare för tjänstgöring i länets kommuner skapar vi förutsättningar för att den äldre kan få sin vård och omsorg i hemmet. Vi ska vidareutveckla arbetet genom att skapa trygghetsteam med personal från kommun och landsting som arbetar tillsammans kring patienten. Hjärtsvikt är en vanlig orsak till återinläggning vid sjukhus. Vi ska införa hjärtsviktsteam för att ge dessa patienter en bättre uppföljning och på så sätt minska återinläggningarna. Förstärkning med mobila läkare i Kronoberg Minska återinläggningar med tio % Minska undvikbar slutenvård med tio % 13 foto: matton

14 Cancervård Arbetet med att utveckla cancervården pågår enligt den cancerplan som har upprättats för Kronoberg. Cancerplanen baseras på den nationella cancerstrategin och på samverkan med Regionalt cancercentrum syd (RCC syd). Inom RCC syd pågår ett arbete med att kartlägga och utveckla de olika patientprocesserna. Inrättandet av kontaktsjuksköterskor, en samordnad rehabilitering samt en fortsatt utbyggnad av den palliativa cancervården, är viktiga delar i det arbetet. Vi ska stärka patienters och närståendes inflytande och delaktighet i cancervården och förstärka förutsättningarna för att kunna erbjuda psykologiskt stöd till patienter med cancer och till deras närstående. Genom att investera i ny medicinteknisk utrustning och avsätta resurser för ytterligare bemanning bidrar vi till att öka tillgängligheten till strålbehandling. Infört robotkirurgi som behandling vid prostatacancer Inrättat kontaktsjuksköterskor inom de större cancergrupperna Etablera cancerrehabilitering enligt regionala och nationella vårdprogram Kontaktsjuksköterskan skapar trygghet och kontinuitet för den patient som drabbas av cancer genom att vara den sammanhållande länken i vårdprocessen. Ulla W Tholén verksamhetschef vårdenheten kirurgicentrum 14

15 Stroke Vi ska arbeta sjukdomsförebyggande för att förhindra att antalet strokepatienter i Kronoberg ökar. Det pågår ett omfattande förbättringsarbete för att skapa en strokevård av hög kvalitet. Landstinget deltar i den nationella informationskampanjen om stroke, för att öka kronobergarnas kunskap om varningssymtom för stroke så att fler patienter söker akut vård. Patienter som söker vård vid akut stroke ska få ett snabbt omhändertagande. De som har drabbats av stroke och kommer till akutmottagningen och som kan behandlas med propplösande läkemedel, ska få behandling inom en timme efter ankomst till akuten. Vi ska optimera rehabiliteringskedjan efter stroke och hemrehabteam ska finnas i Växjö och Ljungby. Andel patienter som avlider inom 28 dagar efter att ha drabbats av sjukhusvårdad stroke ska minska Alla patienter som drabbas av stroke ska vårdas vid strokeenhet Läkemedel Nya läkemedel ger möjligheter till förbättrade behandlingsresultat, men kan samtidigt leda till ökade kostnader. Vi ska införa nya läkemedel enligt landstingets rutiner. Äldres läkemedelsanvändning är ett förbättringsområde och landstingets Stramagrupp (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens) samordnar arbetet med att minska antibiotikaförskrivningen i samverkan med patientsäkerhetsenheten. Vi ska utföra läkemedelshantering och läkemedelsförskrivning på ett sådant sätt att påverkan på klimat och miljö minimeras. Andel äldre än 80 år som har tio läkemedel eller fler ska minska Andel äldre än 80 år med tre eller flera psykofarmaka ska minska Följsamhet till läkemedelskommitténs riktlinjer för utskrivning av läkemedel ska öka Andel barn mellan 0 och 6 år som behandlas med penicillin V av alla som behandlas med luftvägsantibiotika ska öka 15

16 Säker hälso- och sjukvård Patientsäkerhetsarbete handlar om att uppmärksamma risker och förebygga negativa händelser genom ett metodiskt arbete i vardagen. Patientsäkerhetsarbetet i Landstinget Kronoberg omfattar följande strategiska områden: säkerhetskultur förebyggande arbete risk- och avvikelsehantering identifiering och utredning av vårdskador Vi använder rapportering av avvikelser som ett viktigt underlag för det förebyggande riskhanteringsarbetet i våra verksamheter. Avvikelserapporterna ska analyseras och återföras till medarbetarna på arbetsplatsen för att minska risken för upprepning. Resurser avsätts för att vidareutveckla traumavården genom akutvårdsutbildningar och tillsättande av traumakoordinator inom akutsjukvården. Landstinget Kronobergs medverkan i den nationella satsningen ehälsa i samverkan stödjer utvecklingen av en god och säker vård, ökar delaktigheten för patienter, främjar ett systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete samt kunskapstillväxt och kompetensutveckling. Antal vårdrelaterade infektioner ska minska Antal undvikbara vårdskador ska minska Andel avvikelser som bearbetats inom tre månader ska öka med tio % Optimerat vårdplatsutnyttjande för att förhindra överbeläggningar 16

17 Hälso- och sjukvård i rimlig tid Kronobergarna ska erbjudas en god och tillgänglig hälsooch sjukvård. Genom effektiv produktionsplanering och processutveckling ska Landstinget Kronoberg skapa en långsiktigt god tillgänglighet till såväl akut som planerad vård en vård utan köer. Genom att utöka bemanningen inom ambulanssjukvården ökar vi tillgängligheten till ambulans vid livshotande tillstånd (PRIO 1). Alla patienter som omfattas av vård- och behandlingsgarantin ska få: - kontakt med sin vårdcentral samma dag - komma till besök inom primärvården inom fem dagar - läkarbesök inom planerad specialiserad vård inom 60 dagar - behandling inom planerad specialiserad vård inom 60 dagar Alla patienter som omfattas av vård- och behandlingsgarantin inom BUP ska få: - läkarbesök för bedömning inom 30 dagar - besök för fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar Patienter med misstanke om cancer ska erbjudas behandling som ska vara påbörjad inom 30 dagar efter diagnos Att nå en köfri sjukvård är en stor utmaning som måste ses i relation till de medicinska behoven. För att nå målet måste vi anpassa vår organisation, arbeta med allas delaktighet och ha en god personalförsörjning. Gunnar Persson centrumchef kirurgicentrum Patienter vid landstingets akutmottagningar ska omfattas av en akutvårdsgaranti om fyra timmar 60% av patienter med livshotande tillstånd (PRIO 1) ska nås av ambulans inom tio minuter 17

18 Patientfokuserad hälso- och sjukvård Varje människa ska bemötas med respekt och behandlas på lika villkor. Det goda bemötandet ska prägla såväl möten med patienter, närstående, samarbetspartners som möten mellan medarbetare inom organisationen. Grunden i patientmötet förhållningssätt som stärker patientens delaktighet och förmåga att förbättra sin hälsa. Information i rätt tid, på rätt sätt och med ändamålsenligt innehåll är en förutsättning för patienternas och de närståendes möjligheter att vara delaktiga och utöva inflytande. Vi ska utforma vård och behandling utifrån patientens behov och önskemål i dialog med patienter och närstående. Bemötandefrågor ska ingå i landstingets introduktions- och ledarskapsutbildningar. Jämlik hälso- och sjukvård Vi utgår från ett patientfokuserat förhållningssätt där varje person får vård och behandling utifrån sina behov. Bemötande, prevention, vård och behandling ska erbjudas på lika villkor oavsett bostadsort, ålder, kön, funktionshinder, utbildning, social ställning, sexuell läggning, etnisk eller religiös tillhörighet. Vi ska efterleva Barnkonventionens principer och krav i alla verksamhetsområden där barn blir berörda. År 2013 utökar vi glasögonbidraget till barn att omfatta barn 0 12 år. Vi fortsätter arbetet med att säkerställa att asylsökande och flyktingar får hälso- och sjukvård i enlighet med de nationella direktiven. Landstinget ska tillhöra topp tre när det gäller helhetsbetyg i den nationella patientenkäten Landstinget ska utveckla uppföljningen av vårdkonsumtion på individnivå avseende kön, ålder och bostadsort 18

19 Effektiv hälso- och sjukvård Det övergripande målet för hälso- och sjukvården är att bidra till en god hälsa för hela befolkningen. Landstinget Kronoberg ska använda befintliga resurser för att i högsta möjliga utsträckning bidra till en god hälsa för kronobergarna. För att hälso- och sjukvården ska vara effektiv ska den baseras på kunskap och vara ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, jämlik och ges i rimlig tid. Resurserna ska användas på bästa sätt för att nå uppsatta mål. Det krävs såväl ett systematiskt utvecklings- och förbättringsarbete som ett systematiskt uppföljningsarbete i hela organisationen för att nå en effektiv vård. För att förbättra ledning och styrning i Landstinget Kronoberg utvecklar vi ett gemensamt ledningssystem. Alla landstingets verksamheter ska ha (lägsta nivå) Tremånaders produktionsplanering Tremånaders bemanningsplanering 19

20 Stöd för fortsatt utveckling I budgeten finns ett antal områden som stödjer utvecklingen de kommande åren. Arbeta utifrån ett innovativt ledar/ medarbetarskap och entreprenöriellt tänkande, där det inte alltid handlar om att göra storslagna förändringar utan om att förbättra något i den egna verksamheten som gynnar patienten. Marie Jadner verksamhetschef patolog- och cytologavdelningen och projektledare entreprenörskap Entreprenörskap Entreprenörskap är en viktig drivkraft för utveckling både inom och utom landstinget och ger ett viktigt bidrag till vårt samlade arbete med kvalitets- och verksamhetsutveckling. Entreprenörskap handlar om att ta tillvara och utveckla kreativitet samt innovativt tänkande hos chefer och medarbetare. Syftet med entreprenörskapet är att skapa en stimulerande och kreativ arbetsmiljö som ger mervärde för patienter och medborgare. Vi ska inrätta ett årligt förbättringspris där enheter som engagerar många medarbetare i förbättringsarbetet ska belönas. I syfte att ytterligare stimulera entreprenörskap och nå kvalitetsvinster, konkurrensfördelar och kostnadseffektiviseringar införs utmaningsrätt i landstinget. Genom utmaningsrätten kan privata aktörer eller personal initiera att upphandling av en särskild verksamhet ska prövas. 20

21 Vårdval Kronoberg Vårdval Kronoberg ger kronobergarna möjlighet att välja var de vill ha sin basala hälso- och sjukvård. Vårdval Kronoberg ska bidra till att stärka patientens ställning, öka mångfalden i vården och stimulera utvecklingen av primärvården utifrån medborgarnas behov. Tillgängligheten vid länets vårdcentraler ska vara hög så att kronobergarna ska kunna erbjudas vård på rätt vårdnivå. Den förebyggande vården är ett utvecklingsområde inom Vårdval Kronoberg. Vi ska utveckla ersättningssystemet för att stimulera att vårdcentralerna, genom hälsostyrning, medverkar till att förhindra icke medicinskt motiverade besök vid sjukhusens akutmottagningar. Genom ersättningssystemet ska vi också stimulera en ökad läkarkontinuitet och ett ökat antal hembesök för kroniskt sjuka patienter. Landstinget Kronoberg ställer sig positiv till listning över länsgränserna. Landstinget ska aktivt driva frågan inom ramen för Södra Regionvårdsnämnden. självklarhet. Arbetsklimatet ska präglas av respekt, delaktighet, personligt ansvar och gott ledarskap med tydliga mål. Landstingets strategiska personal- och kompetensförsörjningsplan har fokus på följande utvecklingsområden: att attrahera, rekrytera, introducera, motivera och utveckla medarbetare samt att skapa en tydlig struktur för hur vi tillvaratar kompetens när medarbetare slutar i landstinget. Vi arbetar tillsammans med länets kommuner för att skapa intresse bland ungdomar för framtida utbildning och arbete inom vård och omsorg. Vi ska utveckla samverkan med universitet, högskolor och andra landsting/regioner i syfte att underlätta och säkra framtida rekrytering. Den påbörjade långsiktiga satsningen för att säkerställa behovet av specialistläkare fortsätter. AT-läkare i landstinget ska stimuleras till fortsatt ST-läkarutbildning inom prioriterade områden och utifrån landstingets behov av specialistläkare. Vårdval plus Den utvecklade vårdvalsmodellen, Vårdval plus, ska öka kronobergarnas möjlighet att välja mellan fler vårdgivare inom andra specialiteter än primärvård. Vårdvalet ska vara en naturlig del även i specialistvården. Strategisk personal- och kompetensförsörjning Det pågående varumärkesarbetet ska bidra till att stärka bilden av Landstinget Kronoberg som en attraktiv arbetsgivare. Vi ska erbjuda goda utvecklingsmöjligheter för såväl nya som redan anställda medarbetare. Landstinget ska vara en jämställd arbetsplats där samverkan genom delaktighet och en levande dialog är en Landstinget Kronoberg ska vara och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Här finns ett gott socialt klimat och möjlighet att utvecklas, göra karriär samt bidra till och påverka utvecklingen på arbetsplatsen. 21

22 Regional utveckling för ett livskraftigt län Uppvidinge Landstinget Kronoberg samverkar med länets kommuner och regionala aktörer för att utveckla regionen och ge kronobergarna möjligheten att leva ett gott liv i ett livskraftigt län. Landstinget Kronoberg bidrar genom att stödja projekt och organisationer som medverkar till länets tillväxt och en bättre folkhälsa. Utvecklingen ska vara bra för ekonomin, människorna och miljön på både kort och lång sikt. Miljö Landstinget Kronoberg ska medverka till en hållbar utveckling så att nuvarande och kommande generationer ska leva i en hälsosam och god miljö. Markaryd Ljungby Kollektivtrafik Älmhult Alvesta Växjö Tingsryd Lessebo Kronobergarna ska erbjudas en kostnadseffektiv kollektivtrafik. Kollektivtrafiken i Kronobergs län utförs av Regionförbundet Södra Småland. Bidraget har utökats i syfte att genomföra, den med kommunerna överenskomna, planen för att öka resandet med kollektivtrafiken i länet. Bidraget förväntas öka ytterligare de närmaste åren. Målet är att andelen kollektivtrafik ska öka till 15 procent av den totala trafiken i länet år Landstinget är medfinansiär till Smaland Airport AB i syfte är att i första hand tillförsäkra länets invånare en tillfredsställande reguljär inrikes- och utrikestrafik. I Landstinget Kronoberg ska Minst 50 % av elanvändningen ska komma från miljöcertifierad (grön) el Utsläppen av koldioxid från tjänsteresor vara 20 % mindre per anställd jämfört med år 2010 Klimatkompensation för tjänsteresor med flyg säkerställas Andel ekologiska livsmedel uppnå 40 % av totalt inköpsvärde Förbättra regionaltrafik Förtäta tågtrafik Öka antal resenärer i länstrafik Öka antal resenärer med flyg/fler destinationer 22

23 Kultur Landstinget Kronoberg äger tillsammans med Växjö kommun Kulturparken Småland vars syfte är att samordna kulturarvsfrågorna i Kronobergs län. Landstinget och Regionförbudet Södra Småland ingår i statens kultursamverkansmodell. Styrdokument för verksamheten är Regional kulturplan för Kronobergs län Enligt kulturplanen: - stärka bild och formområdet - utveckla förutsättningar för vårt kulturarv - öka tillgänglighet till kultur för barn och unga - utveckla samarbetsmodeller kring kultur och hälsa Grimslövs folkhögskola Landstinget Kronoberg bedriver utbildning genom Grimslövs folkhögskola. Folkhögskolan ska bedriva utbildning med inriktning på Hälsa och friskvård. 23

24 Satsningar i budget 2013 I budget 2013 tillförs 75 miljoner kronor för att stimulera och verka för en långsiktig utveckling i Landstinget Kronoberg. Entreprenörskap FoU - FORSS och kliniska lektorat Barns och ungdomars psykiska hälsa Cancersatsning Mobila läkare till de mest sjuka äldre Nya läkemedel och behandlingsmetoder Neuropsykiatrisk problematik Fortsatt införande av RAKEL ehälsa och patientsäkerhet Dygnsambulans Länstrafiken Kronoberg Några kommentarer till satsningarna: 0,5 mkr 3 mkr 3 mkr 11,5 mkr 4 mkr 20 mkr 1,3 mkr 0,6 mkr 6 mkr 3,7 mkr 14 mkr I tabellen redovisas ett urval av satsningarna. Nya läkemedel och andra behandlingsmetoder leder till ökade kostnader, vilket innebär att 20 miljoner kronor avsätts. Anslaget för Länstrafiken Kronoberg ökar med 14 miljoner kronor för att genomföra den med kommunerna överenskomna planen för att öka resandet med kollektivtrafiken i länet. Sex miljoner kronor avsätts för att genomföra den nationella satsningen ehälsa samt säkerställa patientsäkerheten genom att utveckla vårdens IT-system. Dygnsambulans innebär utökad bemanning för förstärkning av ambulansberedskapen och tillförs 3,7 miljoner kronor. Investeringar för framtiden Landstinget Kronoberg planerar att investera 342 miljoner kronor under år De största investeringarna är om- och tillbyggnad av rättspsykiatriska regionkliniken, ny vårdcentral/folktandvård i Tingsryd, strukturplan för Sigfridsområdet, strukturplan för Centrallasarettet Växjö och Lasarettet Ljungby, tillbyggnad strålbehandling (cancerplanen) samt inköp av medicinteknisk utrustning. 11,5 miljoner kronor avsätts för att fortsätta genomförandet av cancerplanen. 24

25 Utmaningar för en ekonomi i balans Landstingets verksamhet finansieras i huvudsak av skatteintäkter och statsbidrag. De största kostnaderna är personal och läkemedel tillförs 75 miljoner kronor i nya satsningar. För en ekonomi i balans krävs, krävs kostnadsreduceringar med 45 miljoner kronor under år 2013 och ytterligare 32 miljoner kronor under år Landstingets totala driftram, det vill säga verksamhetens nettokostnader, uppgår till miljoner kronor för år Prognos på skatteintäkter och generella statsbidrag överstiger nettokostnaderna vilket ger ett beräknat resultat för 2013 på 64 miljoner kronor. Det förutsätter dock att befintliga och planerade kostnadsreduceringar genomförs. Landstinget Kronoberg står inför stora utmaningar att se över vårdstrukturen och utbudet för att nå en långsiktig ekonomi i balans. Konjunktursvängningarna som sker i omvärlden påverkar den ekonomiska tillväxten och därmed även landstingets största intäktspost, skatteintäkterna. I november 2012 fastställer landstingsfullmäktige en Finansplan med nya förutsättningar för det resultat som kommer att budgeteras för Landstingsfullmäktiges resultatmål 2013 för en god ekonomisk hushållning motsvarar 90 miljoner kronor. I dag har vi ett läge där behoven och behandlingsmöjligheterna växer i snabbare takt än resurserna. Det är därför mycket viktigt att vi fokuserar på att göra rätt saker och att göra dem rätt från början. En god hushållning av våra resurser och en långsiktighet ger oss de bästa förutsättningarna för att nå en ekonomi i balans. Gunilla Johansson ekonomidirektör 25

26 Vårt mål är att kronobergarna känner förtroende för hälso- och sjukvården. De är trygga, blir väl omhändertagna och möter den bästa kompetensen i alla kontakter med hälso- och sjukvården. Börje Lindqvist, landstingsdirektör 26

27 27

28 Landstinget Kronoberg Växjö E-post: Telefon: september Produktion: Informationsavdelningen, Landstinget Kronoberg Tryck: Löwex Trycksaker AB Foto: (där ej annat anges) Hans Runesson

Majoritetens Budget 2013 med flerårsplan

Majoritetens Budget 2013 med flerårsplan 2012-05-28 Majoritetens Budget 2013 med flerårsplan 2014-2015 Innehållsförteckning 1 Vision och målbild 1 1.1 Landstinget Kronobergs vision 1 1.2 Målbild - Landstinget Kronoberg 2015 2 2 Kvalitetsstyrt

Läs mer

Budget 2010. med flerårsplan för 2011 2012. En populärversion

Budget 2010. med flerårsplan för 2011 2012. En populärversion Budget 2010 med flerårsplan för 2011 2012 En populärversion Vision och mål Landstinget Kronobergs vision är: Ett gott liv i ett livskraftigt län. Målet är att vara ett kvalitetsstyrt landsting. Grundläggande

Läs mer

Budget 2013 med flerårsplan 2014-2015

Budget 2013 med flerårsplan 2014-2015 Budget 2013 med flerårsplan 2014-2015 Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum Tjänstemannaförslag BUDGET 2013, 2012-05-07 Innehållsförteckning 1 Vision och målbild

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Politiskt program. Valfrihet och mångfald. Trygghet och säkerhet

Politiskt program. Valfrihet och mångfald. Trygghet och säkerhet Politiskt program Individens behov ska utgöra grunden för hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvård skall finansieras solidariskt och utföras på lika villkor för alla och kunna erbjudas av en mångfald

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Trivas och växa. Om att arbeta i Landstinget Kronoberg

Trivas och växa. Om att arbeta i Landstinget Kronoberg Trivas och växa Om att arbeta i Landstinget Kronoberg Att vara här är lärorikt och har utvecklat mig som människa. Martina Eriksson, folkhälsoutvecklare som efter fem veckors praktik fick jobb i Landstinget

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna.

Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna. 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna. Landstingets uppdrag. Landstinget Dalarna ska erbjuda en tillgänglig hälso- och sjukvård av högsta kvalitet, en serviceinriktad

Läs mer

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING POLICY Folkhälsa 2017 2021 GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte och bakgrund... 3 1.1 Utmaningar och möjligheter för en god hälsa... 3 2. Definition... 4 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5.

Läs mer

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015 1 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Fastställt i Hälso och sjukvårdsnämnden 2014 05 22 Dnr 14HSN372 Hälso och sjukvårdsnämnden 2 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) är ansvarig

Läs mer

Budget 2014 med flerårsplan 2015-2016. Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum

Budget 2014 med flerårsplan 2015-2016. Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum Budget 2014 med flerårsplan 2015-2016 Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum Innehållsförteckning 1 Vision och målbild 2 1.1 Landstinget Kronobergs vision 2 1.2 Målbild

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Verksamhetsplan HSF 2014

Verksamhetsplan HSF 2014 Verksamhetsplan HSF 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-10-21 Diarienummer: Innehållsförteckning HSF Verksamhetsplan 2014... 3 1. Utgångspunkter... 3 1.1 Målbild för framtidens

Läs mer

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018 Landstingsfullmäktiges mätplan Om mätplanen Utgår strikt från landstingsplan Avser uppföljningen till landstingsfullmäktige Innehåller främst resultatmått (visar resultatet av insatser) Innehåller även

Läs mer

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland 2016-09-20 2(7) 1. Inledning Landstinget Västernorrland driver ett omfattande omställningsarbete för att skapa en ekonomi i balans. Men jämte

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Likabehandling - handlingsplan 2013-2015

Likabehandling - handlingsplan 2013-2015 Likabehandling - handlingsplan 2013-2015 Vi vill motverka diskriminering av människor på grund av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder,

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR.

Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR. Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR. Vision och mål RCC Norr och landstingen/regionen i den norra sjukvårdsregionen har en gemensam vision: Likvärdig

Läs mer

I Landstinget Dalarna har vi identifierat följande utmaningar:

I Landstinget Dalarna har vi identifierat följande utmaningar: för moderaterna i Dalarna. Landstingets uppdrag. Landstinget Dalarna ska erbjuda en tillgänglig hälso- och sjukvård av högsta kvalitet, en serviceinriktad kollektivtrafik och ett brett kulturutbud. Vi

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Presentation av Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015

Presentation av Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015 Presentation av Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015 Socialstyrelsens lägesrapporter om patientsäkerhet Socialstyrelsen tar fram lägesrapporter på uppdrag av regeringen. De årliga rapporterna

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören inför 2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden ger följande uppdrag till landstingsdirektören som ytterst ansvarig tjänsteman för hälso- och sjukvården.

Läs mer

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Folktandvården i Kronobergs län har i uppdrag att arbeta för en god tandhälsa i befolkningen genom en fortsatt satsning på förebyggande munhälsovård. Folktandvårdens

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Svensk hälso- och sjukvård

Svensk hälso- och sjukvård Svensk hälso- och sjukvård Värdsledande succé eller krisigt renoveringsobjekt? Anna-Lena Sörenson, vice ordf. Socialutskottet samt gruppledare (S) Mål för regeringens hälso- och sjukvårdspolitik Politiken

Läs mer

Samordning för Linnea. Ett samverkansprojekt mellan Landstinget Kronoberg och länets åtta kommuner.

Samordning för Linnea. Ett samverkansprojekt mellan Landstinget Kronoberg och länets åtta kommuner. Samordning för Linnea Ett samverkansprojekt mellan Landstinget Kronoberg och länets åtta kommuner. Bakgrund Nationell satsning Bättre liv för sjuka äldre Stärkta regionala strukturer inom äldreområdet

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting 2016 2021 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2016-11-15 (LS 2015-0998) Långsiktig och hållbar kompetens försörjning är en förutsättning för att

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Värdegrund. för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting

Värdegrund. för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting Värdegrund för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting Visionen om en god hälso- och sjukvård Landstinget i Stockholms län ska genom att erbjuda kompetent och effektiv hälso- och sjukvård bidra

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

Bättre cancervård med patienten i fokus

Bättre cancervård med patienten i fokus Bättre cancervård med patienten i fokus Regionalt cancercentrum syd, RCC Syd, är ett av sex regionala cancercentrum. Inrättandet av regionala cancercentrum syftar till att genom samordning förbättra och

Läs mer

Budgetunderlag Primärvård

Budgetunderlag Primärvård TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Annika Hagstedt Hälso- och sjukvård +46155245753 2016-05-30 PVN16-0126-1 Ä R E N D E G Å N G Primärvårdsnämnden M Ö T E S D A T

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Det unika, kompletta vårdbolaget i Norrtälje

Det unika, kompletta vårdbolaget i Norrtälje Det unika, kompletta vårdbolaget i Norrtälje TioHundra AB Från Norrtäljeprojektet till TioHundra TioHundra startades 2006 som ett unikt samarbete mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting.

Läs mer

Beställningsunderlag 2015

Beställningsunderlag 2015 Diarienummer HSN5-5-2014 Beställningsunderlag 2015 Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 Göteborg, centrum-väster Dnr HSN5-5-2014 Beställningsunderlag 2015 Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 Göteborg, centrum-väster 1

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta LANDSTINGSSTYRELSEN Miljöpartiet de gröna FÖRSLAG TILL BESLUT/TILLÄGG 2014-11-25 LS 1409-1068 Ärende 6 Framtidsplanen - Tredje steget i genomförandet Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

Läs mer

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025 I ~ II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet nllagra AU 6 3;lA BESLUTSUNDERLÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-05-06 Sida 1 (2) Dnr LD11/01660 Uppdnr 522 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Delar i en helhet Regional cancerplan RCC Syd

Delar i en helhet Regional cancerplan RCC Syd 1 Delar i en helhet Regional cancerplan 2015-18 RCC Syd Landstingsstyrelsen Gunilla Skoog 2 Berednings och beslutsprocess RCC syd nationellt uppdrag ta fram en cancerplan för södra regionen. Professionerna

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Efter LS 19/10 - Fortsatt analys

Efter LS 19/10 - Fortsatt analys 1 Efter LS 19/10 - Fortsatt analys Analysera behovet av förstärkningar inom akutsjukvården i Karlskrona och Kristianstad Analysera behovet av förstärkningar inom ambulanssjukvård och sekundärtransport

Läs mer

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 KRAVSPECIFIKATION Psykiatrisk öppenvård för vuxna med geografiskt områdesansvar 1 Mål och inriktning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Hälso-och sjukvården Dalarna

Verksamhetsplan 2015 Hälso-och sjukvården Dalarna BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Hälso- och sjukvårdsenhet Dnr LD15/00372 Uppdnr 994 2015-02-16 Landstingsstyrelsen Verksamhetsplan 2015 Hälso-och sjukvården

Läs mer

Folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting

Folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-28 1 (3) Handläggare: Cecilia Lindvall Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-11-22 Folkhälsopolicy 2017-2021 för Stockholms läns landsting Ärendebeskrivning

Läs mer

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Positionspapper 14 juni 2013 Styrelsebeslut SKL Kontakt: ingvor.bjugard@skl.se Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Positionspapper ett dokument inom ett område där Sveriges

Läs mer

Psykiatriska specialiteter

Psykiatriska specialiteter Psykiatriska specialiteter Barn- och ungdomspsykiatri 903 Kompetensbeskrivning Specialiteten barn- och ungdomspsykiatri karaktäriseras av kunskap och färdighet i att identifiera, utreda, diagnostisera,

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Hälso- och sjukvårdsnämnden; Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Hälso- och sjukvårdsnämnden; Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Hälso- och sjukvårdsnämnden FÖRSLAG DATUM 2010-10-27 74 Styrtal till budget 2011 - Hälso- och sjukvården Beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden; 1. Antar hälso- och sjukvårdens förslag på styrtal till budget

Läs mer

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Antagen av Samverkansnämnden 2013-10-04 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Landstingsplan 2015 2018. Antagen av landstingsfullmäktige 2014-06-16-17, 59 Dnr LD14/01427

Landstingsplan 2015 2018. Antagen av landstingsfullmäktige 2014-06-16-17, 59 Dnr LD14/01427 Landstingsplan 2015 2018 Antagen av landstingsfullmäktige 2014-06-16-17, 59 Dnr LD14/01427 Innehåll Vår vision...3 Ekonomi...4 Personal...5 Hälso- och sjukvård...6 Hjälpmedel...8 Tandvård...9 Miljö...10

Läs mer

För bästa omhändertagande av sårbara äldre med behov av vård och omsorg. Projekt Vårdkedja Anne-Charlotte Larsson

För bästa omhändertagande av sårbara äldre med behov av vård och omsorg. Projekt Vårdkedja Anne-Charlotte Larsson För bästa omhändertagande av sårbara äldre med behov av vård och omsorg Känd problematik det saknas kontinuitet, överblick och samverkan i vård och omsorg för äldre sårbara personer Ålder = riskfaktor

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

USÖ Ett kvalitetsledande universitetssjukhus med gott personligt bemötande. Varumärkesarbete och verksamhetsplan för 2011 2014

USÖ Ett kvalitetsledande universitetssjukhus med gott personligt bemötande. Varumärkesarbete och verksamhetsplan för 2011 2014 USÖ Ett kvalitetsledande universitetssjukhus med gott personligt bemötande Varumärkesarbete och verksamhetsplan för 2011 2014 USÖ Ett kvalitetsledande universitetssjukhus med gott personligt bemötande

Läs mer

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge Bokslut 2014 Landstinget Blekinge 1 2 Resultat 2014 Årets resultat + 49,2 mnkr Nettokostnadsutveckling 4,0 % 3 Engångskostnader 2014 Nedskrivningar fastigheter 48,6 mnkr Komponentredovisning 20,6 mnkr

Läs mer

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Handläggare: Jörgen Maersk-Möller Anders Fridell PAN 2016-04-12 P 6 1 (6) Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Ärendet Patientnämnden noterade under 2014 en kraftig ökning

Läs mer

Nationell patientenkät i Skåne. Utbildningsdag HSO Skåne 2012-03-27

Nationell patientenkät i Skåne. Utbildningsdag HSO Skåne 2012-03-27 Nationell patientenkät i Skåne Utbildningsdag HSO Skåne 2012-03-27 1 Vad mäter vi? Patienternas upplevelser och erfarenhet av vården Nationella mätningar (obligatoriskt) Primärvård Specialiserad vård somatik

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Jessica Rydell (MP), Anders Henriksson (S), Linda Fleetwood (V), Lena Segerberg (S) Trygg

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Grön färg anger helt nya skrivningar eller omarbetade skrivningar. Svart text är oförändrad från gällande folkhälsoplan

Grön färg anger helt nya skrivningar eller omarbetade skrivningar. Svart text är oförändrad från gällande folkhälsoplan Läsanvisningar Grön färg anger helt nya skrivningar eller omarbetade skrivningar Svart text är oförändrad från gällande folkhälsoplan Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål Övergripande mål: Skapa samhälliga

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

För bättre hälsa och effektivare vård

För bättre hälsa och effektivare vård För bättre hälsa och effektivare vård Detta har vi gjort Ambulanshelikopter är i drift Tagit initiativ till och beslut om att utveckla utbudet av rehabilitering i Värmland Tagit initiativ till och beslut

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Närvård, folkhälsa och trygghet i Håbo Inriktning av närvård

Närvård, folkhälsa och trygghet i Håbo Inriktning av närvård Socialförvaltningen Hanna Elmeskog, närvårdskoordinator 0171-46 84 17 / 070-28 98 137 hanna.elmeskog@habo.se 2015-06-01 Närvård, folkhälsa och trygghet i Håbo Inriktning av närvård 2015-2016 Håbo kommun

Läs mer

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre.

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Introduktion I Sörmland har en väl fungerande samverkan utvecklats mellan Landstiget och länets 9 kommuner.

Läs mer

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN Rödgrönt samarbete för framtiden 2 Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Trygg vård och korta köer

Läs mer

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015 Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Överenskommelse om tillgänglighet

Läs mer

Delmål - Kompetenskrav - Kursförslag (rev ) SOSFS 2015:8 BUP. Delmål SOSFS 2015:8. Kurs. SOSFS 2008:17 14, 16, 17 Den specialistkompetenta

Delmål - Kompetenskrav - Kursförslag (rev ) SOSFS 2015:8 BUP. Delmål SOSFS 2015:8. Kurs. SOSFS 2008:17 14, 16, 17 Den specialistkompetenta Delmål - Kompetenskrav - Kursförslag (rev 2016.05.27) SOSFS 2015:8 BUP Delmål SOSFS 2015:8 Delmål a1 Medarbetarskap, ledarskap pedagogik Delmål a2 Etik, mångfald jämlikhet Delmål a5 Medicinsk vetenskap

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering.

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Tillsammas för en bättre cancervård Regionala cancercentrum

Läs mer

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012 10 17 Dnr 2012 110 Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 2 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Kort om landstingsplanen

Kort om landstingsplanen Kort om landstingsplanen 2007 2009 Med fokus på livsstil trygg vård effektivitet arbetsglädje framtid länsutveckling ekonomi INNEHÅLL SID God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län 4 Sju

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer