Budget 2014 med flerårsplan Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2014 med flerårsplan 2015-2016. Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum"

Transkript

1 Budget 2014 med flerårsplan Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum

2 Innehållsförteckning 1 Vision och målbild Landstinget Kronobergs vision Målbild Kvalitetsstyrt landsting 4 3 Strategisk utvecklingsplan 5 4 Ett gott liv i ett livskraftigt län Miljö 6 5 Arbets- och driftformer samt entreprenörskap Vårdval Kronoberg 7 6 Strategisk kompetens- och personalutveckling 9 7 God vård Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård 10 FoU - Forskning och Utveckling 11 Folkhälsa 12 Barns och ungas psykiska hälsa 13 Psykisk ohälsa/sjukdom hos vuxna 13 Cancervård 14 De mest sjuka äldre 15 Läkemedel 15 Strokevård Säker hälso- och sjukvård Patientfokuserad hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård i rimlig tid Jämlik och jämställd hälso- och sjukvård Effektiv hälso- och sjukvård 19 8 Regional utveckling Kollektivtrafik Kultur Grimslövs folkhögskola 21 9 Ekonomiska förutsättningar Verksamheternas driftram Investeringar 26 Investeringsram Hög investeringsnivå ger höga avskrivningar Finansieringsstrategi Ökat finansieringsbehov Balanskrav och återställandekrav 33 Uppföljningsplan till Budget

3 1 Vision och målbild 1.1 Landstinget Kronobergs vision Budget 2014 med flerårsplan för åren ger medborgarna rätt till en god hälso- och sjukvård. Vision Ett gott liv i ett livskraftigt län med folkhälsan i centrum Mål Styra med kvalitet för att uppnå en god vård Uppdrag Alla ska kunna leva mer, bättre och längre Värdegrund Respekt för människan Landstinget har en gemensam policy för att stödja en hållbar utveckling. Ett gott liv - handlar om hälsa att må bra. Vi vill ge människor möjlighet till en god livskvalitet utifrån sina förutsättningar. En god vård som är tillgänglig för alla till en låg kostnad. När Kronobergarna behöver uppsöka hälso- och sjukvården är landstingets hälsocentraler det naturliga förstahandsvalet. Det goda mötet - varje människa ska bemötas med respekt och behandlas på lika villkor. Det goda mötet är grunden i all kommunikation. Vården ges efter behov och kroniskt sjuka har en god vårdsituation. Ett välfungerande kösystem! En hållbar utveckling - landstinget ska verka för ekonomisk, ekologisk och social utveckling. I det fortsatta arbetet påbörjas och utvecklas den sociala investeringsfonden för att undvika utanförskap, arbetslöshet, drogberoende, kriminalitet och sjukdomar. Kunskap, kreativitet och utveckling - landstinget arbetar aktivt med att säkra den framtida personalförsörjningen och erbjuder sina medarbetare utbildningsmöjligheter inom ramen för sina yrken för att höja kvaliteten och skapa stolta medarbetare. Steg för steg lite bättre -att vara ett kvalitetsstyrt landsting handlar om hur väl vi uppfyller nationella krav och riktlinjer. Vi arbetar med ett systematiskt förbättringsarbete där vi följer upp, analyserar, utvecklar och säkrar kvaliteten så att vi stegvis blir lite bättre. 34

4 1.2 Målbild - Kronobergarna har en god hälsa, är friska och trivs med att leva i ett livskraftigt län. Kronobergarna har stort förtroende för hälso- och sjukvården och känner sig trygga med att få ett gott bemötande och möta den bästa kompetensen i alla kontakter med hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvården i Landstinget Kronoberg, som även omfattar tandvården, är en hälsoresurs för kronobergarna. All hälso- och sjukvård är hälsoorienterad. Det innebär att utöver att bota och lindra vid sjukdom så arbetar all personal för att förebygga sjukdom och stärka patienternas hälsa. E-hälsotjänster har öppnat möjligheter för kronobergarna att kommunicera med hälso- och sjukvården när de passar dem bäst. De kan boka tider för besök och behandling, läsa sin patientjournal och följa hur långt eventuella remisser har kommit. Patienterna är trygga med IT-säkerheten och de kan själva se vilka som har läst i journalen. Landstinget kan erbjuda kronobergarna telefonkontakt med sin vårdcentral samma dag och besök hos läkaren på vårdcentralen inom 5 dagar. De patienter som har behov av besök inom den specialiserade vården kan få tid inom 30 dagar och behandling inom ytterligare 30 dagar. Ett välfungerande kösystem. Patienterna formar sin vård tillsammans med landstingets kompetenta medarbetare. Det har, tillsammans med ett patientsäkerhetsarbete som genomsyrar hela organisationen, medfört att vårdskadorna har minskat med 75 procent sedan Landstingets nollvision för undvikbara vårdskador kan bli en verklighet inom några år. Förebyggande insatser som stärker och stödjer barn och ungdomars hälsa och uppväxtvillkor är i fokus. Länets barn och ungdomar erbjuds hälso- och sjukvård på rätt vårdnivå, där samordningen av tillgängliga resurser inom landstinget och tillsammans med länets kommuner fungerar väl. Barnkonventionens principer och krav följs inom alla verksamhetsområden där barn är berörda. Vården för de mest sjuka äldre är välfungerande, de äldre och deras närstående känner sig trygga med vård, omsorg och kompetens. Det finns trygghetsteam i länets samtliga kommuner vilket möjliggör att de mest sjuka äldre kan få kvalificerad vård i sitt hem. Personal från landsting och kommun arbetar sida vid sida, för patienten och de närstående märks inga huvudmannagränser. Landstinget Kronoberg är ett kvalitetsstyrt landsting som placerar sig som ett av de främsta i de flesta jämförelser. De goda utvecklingsmöjligheterna för medarbetarna, det utvecklade samarbetet med högskolor, universitet och andra utbildningsinstanser är vida känt. Det bidrar till att det finns ett stort intresse från såväl nyutbildad som erfaren personal att arbeta i landstinget

5 2 Kvalitetsstyrt landsting Kronobergarna har förtroende för hälso- och sjukvården Vision och mål ska ligga till grund för all ledning och styrning i Landstinget Kronoberg. De viktigaste styrdokumenten är budget med flerårsplan och den strategiska utvecklingsplanen. En öppen dialog med medborgarna och en engagerad personal är verktyg för att utveckla, förbättra och forma arbets- och driftformer i en offentlig omsorg och sjukvård, som är trygg, tillgänglig och offensiv i arbetet för folkhälsan. Landstinget Kronoberg ska ha en tydlig kvalitetsstyrning som utgår från hälsoläget i befolkningen och medborgarnas/patienternas behov. Landstinget ska genom ett systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete säkerställa att medborgarna/patienterna erbjuds en God vård (SOSFS 2005:12), vilket innebär att hälso- och sjukvården, som även omfattar tandvården, ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, ges i rimlig tid, vara jämlik, jämställd och effektiv. Utgångspunkten för all verksamhet i landstinget är God vård och de gemensamma grundläggande värderingarna. Patientorientering Långsiktighet Samverkan Faktabaserade beslut Engagerat ledarskap Allas delaktighet Kompetensutveckling Samhällsansvar Processorientering Förebyggande åtgärder Ständiga förbättringar Lära av andra Snabba reaktioner I Öppna jämförelser av hälso- och sjukvården i Sverige visar landstinget mycket goda resultat när det gäller medicinsk kvalitet, tillgänglighet och patienternas förtroende för vården. Landstingets samlade resurser ska användas för att skapa mervärde för länets medborgare och stärka Landstinget Kronobergs varumärke som kännetecknas av ett gott bemötande, god tillgänglighet, hög kvalitet och jämlik vård. Varumärket ska stärka bilden av landstinget som en demokratiskt styrd organisation, som ansvarig för länets hälso- och sjukvård och som en attraktiv arbetsgivare. 34

6 3 Strategisk utvecklingsplan Den strategiska utvecklingsplanen för syftar till att säkerställa en planerad utveckling av framtidens vård för kronobergarna och en långsiktig ekonomi i balans. Arbetet med en ny utvecklingsplan påbörjas. Den strategiska utvecklingsplanen består av fyra samverkande områden: vardagsrationaliseringar - systematiska förbättringsarbeten för att frigöra resurser. För att klara en ekonomi i balans ska vardagsrationaliseringar motsvarande 20 miljoner kronor genomföras under strukturförändringar - säkerställa att det finns rätt kompetens, tillräcklig omfattning och tillräckliga volymer inom olika patientgrupper för att kunna erbjuda kronobergarna en kostnadseffektiv vård av hög kvalitet. Länsgemensamma multiprofessionella team ska utveckla vårdprocesser och vårdriktlinjer inom respektive kompetensområde. För att öka möjligheten till vård i enkel- och tvåbäddsrum, skapa jämnare belastning på vårdplatserna och ge patienten vård på rätt enhet avsätts 3 miljoner kronor. Genom ett strukturerat arbetssätt ska möjligheten för akut omhändertagande utanför sjukhuset och i hemmet ökas. Fördelningen av operationer mellan de bägge sjukhusen ska ses över för ett effektivt utnyttjande av landstingets operationsresurser. finansiering uppnå en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Landstinget Kronoberg står inför omfattande investeringar för att möta de framtida kraven på hälso- och sjukvården. Investeringarna avser nya lokaler, ombyggnad av befintliga lokaler och ny medicinteknisk utrustning. Det krävs såväl intern som extern finansiering för att klara investeringbehovet på drygt 2,5 miljarder kronor under En höjning av intäkterna är nödvändig och fördelningspolitiskt är höjda statsbidrag att föredra. prioriteringar - genom ett systematiskt och processorienterat arbete ska oprioriterade åtgärder avvecklas för att frigöra resurser till nya angelägna områden. Arbetet med prioriteringar påverkas i stor utsträckning av den nationella utvecklingen. Nya effektiva läkemedel och behandlingsmetoder ska finansieras och införas. 34

7 4 Ett gott liv i ett livskraftigt län I samverkan med länets kommuner och regionala aktörer ska landstinget medverka till regionens utveckling för att kronobergarna ska leva ett gott liv i ett livskraftigt län. Den politiska målsättningen är att till 2015 bilda en region Södra Småland med direktvalt fullmäktige med ansvar för den regionala utvecklingen, kulturen, kommunikationerna och sjukvården. På sikt kan en region Småland växa fram. Landstinget Kronoberg stimulerar regional utveckling genom stöd till projekt och organisationer som bidrar till länets tillväxt och en bättre folkhälsa. Utvecklingen ska vara bra för ekonomin, människorna och miljön på både kort och lång sikt. Samverkan mellan landstingets verksamheter, med länets kommuner och andra landsting/regioner samt andra aktörer ska utvecklas för att främja en god hälsa och för att erbjuda en God vård till kronobergarna. Landstinget Kronoberg ska medverka till att skapa mötesplatser på olika nivåer såväl inom organisationen som med länets kommuner. Målet är att skapa en kontinuerlig samverkan med patienten i centrum, så att patienten och dennes närstående inte märker några huvudmannagränser. 4.1 Miljö 1. Samtliga medarbetare ska ha kännedom om hur miljöpåverkan kan minimeras och aktivt bidra Landstinget Kronoberg ska medverka till en hållbar utveckling så att både nuvarande och kommande generationer ska kunna leva i en hälsosam och god miljö. Landstinget ska genom ett aktivt miljöarbete, som utgår från landstingets miljöprogram , bedriva verksamheten så att klimat- och miljöpåverkan minimeras samt bidra till att nationella, regionala och lokala miljömål uppnås. Miljöhänsyn ska vägas in på alla nivåer i organisationen. För att lyckas med detta krävs motiverade, kunniga och delaktiga medarbetare. Utbilda medarbetare om miljöpåverkan Miljökrav i all upphandling - 6 -

8 5 Arbets- och driftformer samt entreprenörskap En arbetsgivare som stimulerar och tillvaratar kreativt tänkande och innovativt ledarskap Entreprenörskap är en viktig drivkraft för utveckling både inom och utom landstinget. Det ger ett viktigt bidrag till landstingets samlade arbete med kvalitets- och verksamhetsutveckling. Den offentliga sektorns traditionella organisation måste utvecklas. Hälso- och sjukvården ska vara tillgänglig och flexibel och samtidigt ge utrymme för patienternas delaktighet. Personalens kompetens ansvar och möjligheter att utveckla och forma verksamheten för att möta krav på säkerhet, effektivitet och en god vård gör det nödvändigt att forma nya arbetsmetoder och varierande organisationsstrukturer. Kreativitet och entreprenörskap är därför ett prioriterat utvecklingsområde som ingår i den strategiska utvecklingsplanen. Den tidigare beslutade utmaningsrätten avskaffas, då den inte fyller någon vettig funktion. Öka medarbetarnas kunskap och delaktighet i kreativt tänkande Utmaningsrätten avskaffas 5.1 Vårdval Kronoberg Landstingets vårdcentraler är det naturliga förstahandsvalet Vårdval Kronoberg infördes 2009 för att stärka patienternas ställning, öka kvaliteten och stimulera utvecklingen av primärvården. Det är nu nödvändigt att utveckla en strategi för de landstingsdrivna vårdcentralerna. Organisation och arbetsform för de egna vårdcentralerna ska analyseras, utvärderas och därefter ska en strategiplan tas fram. Den nya strukturen ska ha en politiskt vald ledning för landstingets vårdcentraler. Regelverk och juridik för ekonomi, självstyre och samverkan med andra landsting tas fram. Det finns bland annat behov av personalpool för att garantera kompetent personal och ge utrymme för kompetensutveckling. Detta för att möta konkurrensen från de privata vårdgivarna. Målsättningen är att landstingets vårdcentraler ska vara bäst år Med början 2014 ska Vårdval Kronoberg i sin helhet analyseras och utvärderas. Detta arbete bör ske i samverkan med Linnéuniversitetet. Ersättningen till vårdcentralerna ges utifrån vårdtyngd och socioekonomisk bakgrund hos patienterna (90 % vårdtyngd - 7 -

9 och 10 % socioekonomi) sedan maj Ersättningen ska skiftas till 80 % vårdtyngd och 20 % socioekonomi. Analysen ska samordnas med motsvarande utvärderingar av vårdvalen i Skåne, Blekinge, Halland, Jönköping och Kalmar läns landsting. Detta för att få fram hur de olika vårdvalsmodellerna fungerar. En gemensam modell öppnar för en gränslös primärvård över regions- och länsgränser. Kronobergarnas möjlighet att ta del av kvalitetsuppföljningar av Vårdval Kronoberg ska utvecklas för att ge underlag för förbättringar och underlätta det aktiva valet. Kvalitetsuppföljningen av länets vårdcentraler görs enligt fastställda kvalitetsindikatorer. Fördjupade granskningar genomförs årligen vid sex vårdcentraler. Ett utvecklingsarbete är att vidga uppdraget inom Vårdval Kronoberg för att säkra kvalitet och vårdkedja särskilt för barn och ungdomar och de äldre. Fördjupad samverkan med kommunerna är nödvändig. Länets beräknade befolkningsutveckling medför att resurserna till Vårdval Kronoberg utökas med 4,3 miljoner kronor. Ny organisation för landstingets vårdcentraler Ersättningen till vårdcentralerna ska utgå från 80 procent vårdtyngd och 20 procent socioekonomi. Utveckling av den förebyggande vården med vidgat uppdrag i Vårdval Kronoberg Utvärdering av Vårdval Kronoberg i samverkan med Linnéuniversitetet Utveckling av kvalitetsredovisning för att få underlag för förbättringar och underlätta kronobergarnas aktiva val Förarbeta en vårdvalsmodell som öppnar för gränslös primärvård över regions- och länsgränser - 8 -

10 6 Strategisk kompetens- och personalutveckling En attraktiv arbetsgivare som lyckas rekrytera rätt kompetens och bedriver ett aktivt forsknings- och utvecklingsarbete Landstinget Kronoberg är en attraktiv arbetsgivare där det finns goda utvecklingsmöjligheter för såväl nya som redan anställda medarbetare. Fokus ska ligga på att behålla, rekrytera, introducera, motivera och utveckla medarbetare. Landstinget är en jämställd arbetsplats där samverkan genom delaktighet och en levande dialog är en självklarhet. Landstinget ska verka för en jämnare könsfördelning och större mångfald inom landstingets arbetsplatser. Ytterligare 1 miljon kronor avsätts för fler arbetsplatser för personer med funktionsnedsättning. De medarbetare som vill arbeta heltid ska ges den möjligheten. Arbetsklimatet ska präglas av respekt, delaktighet, personligt ansvar och gott ledarskap. Landstingets bemanningsstruktur ska kartläggas för att möta hälso- och sjukvårdsutvecklingen och för att klara det framtida kompetensbehovet. Den viktigaste framgångsfaktorn i arbetet är medarbetare som trivs med att arbeta i Landstinget Kronoberg. Det förutsätter en organisation, som ger utrymme för utveckling och lön efter kompetens så väl som breda möjligheter för kompetensutveckling. Landstinget Kronoberg behöver många nya medarbetare för att säkerställa bemanningen i framtiden. I Vård och Omsorgscollege samverkar landstinget med länets kommuner, fackliga organisationer, Linnéuniversitetet och andra utbildningssamordnare för att skapa intresse för utbildning och arbete inom vård och omsorg. Det pågår även ett utvecklingsarbete av yrkeshögskoleutbildningar (YH) för undersköterskor och skötare. Samverkan sker med Linnéuniversitetet, Hälsouniversitetet i Linköping samt övriga landsting och regioner i utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågor. Den långsiktiga satsningen för att säkerställa behovet av specialistläkare (ST) i landstinget fortsätter. AT-läkare ska stimuleras till fortsatt ST-utbildning. Sen tidigare har 20 miljoner kronor avsatts för landstingets behov av specialistläkare. Behovet är fortfarande stort och ytterligare 5 miljoner kronor avsätts för ST-läkartjänster. ST-läkare med intresse för fortsatt forskning ska stimuleras genom särskilda ST-block med forskningsinriktning. För en strategisk kompetens- och personalutveckling avsätts 5 miljoner i ett kompetenskonto. Den påbörjade arbetet för att öka andelen specialistutbildade sjuksköterskor och andelen sjuksköterskor med magisterkompetens fortgår. Landstinget fortsätter stödja utvecklingsarbetet av psykologutbildningen och en översyn av PTP (särskilda tjänster för nyutbildade psykologer) ska genomföras. Arbetet med att utöka och utveckla specialistundersköterskeutbildningarna fortgår. Landstingets chefer har en viktig roll att tillsammans med medarbetarna utveckla verksamhetens innehåll, medverka till god arbetsmiljö och därmed skapa en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats. Utbildningsinsatser - 9 -

11 genomförs för att utveckla såväl befintliga som framtida chefer/ledare men också för att stärka medarbetarskapet. Lönebildningsprocessen ska utvecklas vidare för att främja goda arbetsresultat och förhindra osakliga löneskillnader. Kartlägga bemanningsstruktur Säkerställa behovet av specialistläkare, specialistutbildade sjuksköterskor, specialistundersköterskor och andra bristyrken Kompetenskonto för personalutveckling Utveckla plan för anställning av personer med funktionsnedsättning 7 God vård 7.1 Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård Placering 1-5 i Öppna jämförelser Hälso- och sjukvården i Landstinget Kronoberg ska utformas för att möta kronobergarnas behov. De åtgärder som tillämpas ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Patienterna ska ses som en viktig resurs och involveras i kunskapsbildning och kunskapsspridning. Medborgare, föreningar och arbetsgivare ska mobiliseras i ett aktivt folkhälsooch vårdarbete. Hälso- och sjukvården utgår ifrån den socioekonomiska bakgrunden med klasskillnader, utbildning, social trygghet och arbetsmiljö, som betyder ojämnlika förutsättningar för hälsa och livslängd. Det är detta som är grunden för förebyggande insatser och långsiktigt arbete för att ge alla bättre möjligheter till ett friskare och längre liv. Social investeringsfond inrättas för att ge möjlighet att bedriva ett offensivt arbete för att komma till rätta med den ohälsa, som är klassmässigt och socioekonomiskt grundad

12 FoU - Forskning och Utveckling Bedriver ett aktivt forsknings- och utvecklingsarbete som skapar värde för vården och tillsammans med Landstinget Kalmar finns en strategi för ett universitetssjukhus. I Landstinget Kronoberg ska forsknings-, utvecklings- och ett kontinuerligt förbättringsarbete vara en naturlig del av verksamheten. Medarbetarna ska stimuleras till att bedriva forskning och utveckling. Införandet av ny kunskap och nya metoder ska ske strukturerat i hela organisationen så att det omsätts i praktisk handling och kommer patienterna till godo. Den medicinska kommittén har en viktig roll i det arbetet. Landstingets FoU enhet, FoU Kronoberg, ska bedriva forskning, vara råd och stöd i forsknings- och utvecklingsarbetet inom välfärds- och hälso- och sjukvårdsområdet i landsting och kommuner. För att kunna bearbeta och tillvarata data från landstingets verksamhet ska enheten förstärkas med statistisk/metodologisk kompetens. Kompetensen hos akademiskt meriterade medarbetare ska tas tillvara så att kunskap omsätts i den kliniska vardagen. Det ska finnas nätverk/mötesplatser och möjlighet till klinisk forskning inom tjänsten för dessa grupper. Landstinget har en fördjupad samverkan med Linnéuniversitetet kring verksamhetsförlagd utbildning, kliniska tränings- och simuleringscentrum, psykologprogrammet och utveckling av ett framtida centrum för palliativ vård. Landstinget arbetar för att i samverkan med Linnéuniversitet inrätta kliniska lektorat och inom centrum för palliativ vård en adjungerad professur. Linnéuniversitetet är den nära och naturliga samarbetspartnern. I samverkan med universitetet och den resurs i form av Kamprads stiftelse utvecklas forskning och utbildning. För en utökad och långsiktig satsning på Linnéuniversitetet avsätts 10 miljoner kronor. I denna satsning ingår 1 miljon kronor för medverkan i nationell klinisk behandlingsforskning. Landstingets samverkan med andra universitet, högskolor och landsting/regioner ska vidareutvecklas. Deltagande i relevanta nationella kvalitetsregister ska prioriteras. Registren utgör underlag för uppföljning, utvärdering, förbättrings- och vårdprogramarbete på såväl lokal, regional som nationell nivå. Systematisk och säker uppföljning av vårdresultat är en viktig utgångspunkt för kvalitetssäkring, verksamhetsutveckling samt för forskning och utveckling. Långsiktiga satsningen på Linnéuniversitetet fortsätter Stimulera medarbetarna till att bedriva forskning och utveckling Öka täckningsgraden i prioriterade kvalitetsregister

13 Folkhälsa Kronoberg har lägst ohälsotal i landet Kronobergarna har högst självskattad hälsa i landet Övergripande målsättning är att med ett målstyrt arbete i förebyggande syfte förbättra folkhälsan. Detta ska genomsyra verksamheten och syftar till att medvetandegöra och engagera medborgarna och inspirera andra aktörer. Barn och ungdomars hälsa ska prioriteras särskilt barn som är omhändertagna. Barnfattigdom och samband med ohälsa ska särskilt analyseras. Arbetet med folkhälsan ska inte begränsas till kampanjer och information. Att vårdpersonalen medvetandegör patienterna om beroendeproblem och hälsofaror är viktigt, men måste kompletteras. Det kräver att man tar itu med hälsans sociala och könsmässiga bestämningsfaktorer. En jämlik och jämställd folkhälsa kräver ett samhälle med mindre sociala klyftor och bättre arbetsförhållanden. Människors utbildning, tillgång till kultur, aktiv fritid, möjligheter till fysisk aktivitet och bra kost, arbete och social trygghet utgör den samhälleliga infrastruktur som är nödvändig. Folkhälsoarbetet måste bedrivas brett och med medborgarnas aktiva medverkan. Det förutsätter delaktighet, inflytande och långsiktighet. Arbetet med att den sociala investeringsfonden tillsammans med kommunerna påbörjas och till detta avsätts 2 miljoner. Landstinget Kronoberg ska medverka till att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för befolkningen i Kronoberg. Folkhälsoarbetet ska vara långsiktigt, hållbart och utgå från den länsgemensamma folkhälsopolicyn och landstingets folkhälspolitiska program. Jämlikhetsaspekter i hälsa ska ges ökat fokus och beaktas i landstingets folkhälsoarbete. Särskild vikt ska läggas vid de socioekonomiska faktorer, som utgör grunden för bristen på jämlik och jämställd hälso- och sjukvård. Landstinget ska utvecklas som hälsofrämjande hälso- och sjukvårdsorganisation och ska aktivt delta i det länsgemensamma folkhälsoarbetet i samverkan med länets kommuner och övriga aktörer. Hälsoorienteringen i hälso- och sjukvården ska utvecklas och stärkas. Landstinget ska utveckla strategier och strukturer för långsiktigt hållbart arbete med levnadsvanor enligt nationella riktlinjer. Under 2014 inriktas arbetet med de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder på riskbruk av alkohol och ohälsosamma matvanor. Landstinget har i samverkan med tre kommuner genomfört hälsobesök för äldre. Utvärderingen är ett underlag för det fortsatta arbetet för att stärka ett hälsosamt åldrande och för utveckling av kultur i vården. Social investeringsfond och social ekonomi utvecklas

14 Barns och ungas psykiska hälsa Ökad psykisk hälsa hos barn och unga i Kronoberg Landstinget Kronoberg ska arbeta för att stärka god psykisk hälsa hos barn och unga. Det behövs hälsofrämjande och preventiva insatser men också tidiga insatser till riskgrupper, tidigt stöd och behandling vid tecken på psykisk ohälsa. I samverkan med skola och socialtjänst i länets kommuner ska landstinget utveckla samordnade insatser som ska främja psykisk hälsa hos barn och unga samt stärka och stödja föräldrar i deras föräldraskap. Barn och unga med psykisk ohälsa ska erbjudas god tillgänglighet till rätt insatser på rätt vårdnivå. Detta förutsätter ökad samordning av tillgängliga resurser och kompetenser inom landstinget. Barn- och ungdomshälsan ska erbjuda vård och behandling vid lättare psykisk ohälsa. Vid behov av specialistkompetens ska utredning och behandling erbjudas inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). BUP ska även vara ett stöd för första linjen. Utveckla processer för god tillgänglighet till utredning och behandling inom BUP Utveckla samverkan med skola och socialtjänst i länets kommuner Psykisk ohälsa/sjukdom hos vuxna Vården vid psykisk ohälsa ska vara lättillgänglig och gränsöverskridande Den nära vården vid psykisk ohälsa och okomplicerade psykiatriska tillstånd ska ske vid länets vårdcentraler. Vården ska vara lättillgänglig och det ska vara tydligt för patienterna vart de ska vända sig. Utbudet av behandlingsmetoder vid psykisk ohälsa ska utökas för att öka valmöjligheten för den enskilde patienten. Som ett komplement till traditionell behandling ska kognitiv beteendeterapi (KBT) via internet införas. Den länsgemensamma vuxenpsykiatrin ansvarar för den psykiatriska specialistvården där öppen och slutenvård integreras. Genom ökade öppenvårdsinsatser, förbättrad tillgänglighet och utvecklad samverkan med kommunerna ska patienter erbjudas evidensbaserad vård med tidiga, kvalificerade och varaktiga insatser i närmiljön

15 Arbetet för att skapa en välfungerande vårdkedja med god tillgänglighet för patienter med neuropsykiatrisk problematik fortsätter. Den rättspsykiatriska kliniken arbetar för att vara ett kunskapscentrum inom högspecialiserad vård och behandling. Budget förstärks med 10 miljoner kronor för köpt rättspsykiatrisk vård. Öka andel öppenvård inom den psykiatriska specialistvården Cancervård En utvecklad cancervård enligt nationella cancerstrategin i nära samverkan med Regionalt cancercentrum syd Arbetet med att utveckla cancervården pågår enligt landstingets cancerplan som baseras på den nationella och regionala cancerstrategin i samverkan med Regionalt cancercentrum syd (RCC syd). RCC syd innefattar landstingen i Kronoberg och Blekinge samt region Skåne och Halland. RCC syds arbete inriktas bland annat på förebyggande insatser, vårdprocesser, rehabilitering och palliativ vård, patientens ställning, utbildning och kompetensbehov, kunskapsstyrning, klinisk cancerforskning och nivåstrukturering. Landstinget ska i enlighet med cancerplanen utveckla organisation, struktur och effektiva vårdprocesser som stödjer en jämlik och kvalitetsstyrd cancervård. I cancerplanen ingår investeringar i medicinteknisk utrustning som kan bidra till effektivare diagnostik och behandling. För en säkrare cancerdiagnostik införs PET-CT. Landstinget har även investerat i acceleratorer för att erbjuda avancerad strålbehandling med hög tillgänglighet. Verksamheten förstärks med sjukhusfysiker. Minst 10 procent av alla cancerpatienter i Kronoberg ska få möjlighet att delta i kliniska studier. I arbetet för tidig upptäckt av cancer avsätts 0,65 miljoner kronor för landstingets medverkan i den nationella studien för tjocktarmsscreening. Under 2013 förstärktes cancervården i Landstinget Kronoberg med 11,5 miljoner kronor. För den fortsatta utvecklingen av cancervården avsätts 1,58 miljoner kronor. Arbeta med förebyggande insatser för att minska risken att få cancer Arbeta med insatser för tidig upptäckt av cancer Införa cancerrehabilitering enligt vårdprogram

16 De mest sjuka äldre En samordnad och välfungerande vård för de mest sjuka äldre med trygghetsteam i länets alla kommuner Med stigande ålder ökar sannolikheten att äldre drabbas av flera sjukdomar samtidigt. I samverkan med länets kommuner ska landstinget erbjuda en sammanhållen vård så att de mest sjuka äldre ska känna sig trygga. Den äldre ska kunna få vård och omsorg i hemmet och därmed kan akutbesök/ inläggningar på sjukhus som inte är nödvändiga undvikas. Landstinget har avsatt resurser för mobila läkare i länet. Mobil läkare finns i Ljungby kommun och under 2013 har ett pilotprojekt genomförts i Växjö kommun. Utvärderingen av projektet ska ligga till grund för den fortsatta utvecklingen av en ökad mobilitet med fler hembesök och utökad uppföljning av äldre med hög vårdkonsumtion. Mobila läkare i alla kommuner och till detta avsätts 2 miljoner. Den vanligaste orsaken till återinläggning vid sjukhus är hjärtsvikt. Genom en bättre uppföljning kan återinläggningar minskas. 3,25 miljoner kronor avsätts för att starta hjärtsviktsteam och hjärtsviktsrehabilitering. Ambulansuppdraget ska utvecklas så att patienter som inte bedöms vara i behov av vård vid sjukhus kan färdigbehandlas hemma med läkarstöd eller vid vårdcentral. Högkostnadsskyddet återställs se punkt 7.5. Minska undvikbar slutenvård Minska återinläggningar Mobila läkare i alla kommuner Högkostnadsskyddet återställs Läkemedel En god läkemedelsanvändning med rätt läkemedel till rätt patient vid varje enskilt tillfälle Läkemedelskommittén och läkemedelsenheten arbetar för att utveckla säker läkemedelsförskrivning, effektiv läkemedelsförsörjning och uppföljning av hög kvalitet. Läkemedelshanteringen och läkemedelsförskrivningen ska ske på ett sådant sätt att påverkan på klimat och miljö minimeras. Landstingets arbetar aktivt för att minska förskrivningen av antibiotika

17 Äldres läkemedelsanvändning är ett förbättringsområde. All läkemedelsbehandling ska vara individanpassad med stöd av bästa möjliga kunskap. Läkemedelsgenomgångar ska genomföras på särskilda boenden. Modellen ska utvecklas för att kunna omfatta patienter inom hemsjukvården som bor i eget boende. Inom slutenvården ska läkemedelsberättelse och läkemedelsgenomgångar vara infört. Läkemedelsgenomgångar ska även finnas inom den landstingsfinansierade öppenvården. 25 miljoner kronor avsätts för ökade läkemedelskostnader samt införandet av nya läkemedel och andra behandlingar. Öka andelen upphandlade läkemedel Samordna journalsystem (Cambio Cosmic) och ordinationsdatabaser (NOD, Pascal) Strokevård En välfungerande strokevårdkedja utan onödig väntetid och med en helhetssyn på patienten Ett sjukdomsförebyggande arbete ska bedrivas för att förhindra en ökning av antalet strokepatienter i Kronoberg. Det är av största vikt att den som drabbas av stroke söker akut vård och får ett tidigt omhändertagande. Landstinget deltar i den nationella strokekampanjen för att öka kronobergarnas kunskap om stroke, så att de ska känna igen symptomen och därmed söka akut vård. De som har drabbats av stroke och kommer till akutmottagningen och som kan behandlas med propplösande läkemedel, ska få behandling inom 1 timme efter ankomst till akuten. Genom den satsning på 3 miljoner kronor som genomförs inom ramen för vårdplatsöversynen ska andelen strokepatienter, som får vård vid strokeenhet öka. Snabbt omhändertagande vid akut stroke 7.2 Säker hälso- och sjukvård Inga patienter ska drabbas av undvikbara vårdskador Patientsäkerhetsarbetet i Landstinget Kronoberg ska i enlighet med patientsäkerhetslagen bedrivas med ett systemperspektiv, vara långsiktigt och ha ett uttalat patientfokus där patienter och närstående ska göras delaktiga

18 Patientsäkerhetsarbetet omfattar följande strategiska områden: säkerhetskultur förebyggande arbete risk- och avvikelsehantering identifiering och utredning av vårdskador Landstinget Kronoberg bedriver ett aktivt patientsäkerhetsarbete för att minska antalet vårdskador. Användningen av infektionsverktyget ska utvecklas för en säker uppföljning av vårdrelaterade infektioner. Rapportering av avvikelser utgör ett viktigt underlag för det förebyggande riskhanteringsarbetet i samtliga verksamheter. Alla medarbetare ska ha kännedom om skyldigheten att rapportera avvikelser. Avvikelserapporter ska analyseras och återföras till medarbetarna på arbetsplatsen. Åtgärder ska identifieras och genomföras för att minska risker för upprepning. Patientnämnden har en viktig roll och ska genom sitt arbete bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i landstingets verksamheter. 2 miljoner kronor avsätts för att starta ett kliniskt träningscentrum för utbildningar, övningar och teambaserat arbetssätt. Erfarenheter från det multiprofessionella teamarbetet för ett förbättrat omhändertagande av patienter som har många besök på akuten, mångbesökare, ska användas i det fortsatta utvecklingsarbetet för en patientsäker vård. Minska vårdrelaterade infektioner Starta ett kliniskt träningscentrum 7.3 Patientfokuserad hälso- och sjukvård Bäst helhetsbetyg i nationella patientenkäten Varje människa ska bemötas med respekt och behandlas på lika villkor. Det goda bemötandet ska prägla såväl möten med patienter, närstående, samarbetspartners som möten mellan medarbetare inom organisationen. Grunden i patientmötet är ett förhållningssätt som stärker patientens delaktighet och förmåga att förbättra sin hälsa. Information i rätt tid, på rätt sätt och med ändamålsenligt innehåll är en förutsättning för patienternas och de närståendes möjligheter att vara delaktiga och utöva inflytande. Vård och behandling ska utformas utifrån patienters behov och önskemål i dialog mellan patienten, hälso- och sjukvårdspersonal och närstående. För

19 patienter med omfattande och komplexa vårdbehov är det av särskild vikt att vård och behandling har ett patientfokuserat helhetsperspektiv. Landstinget Kronoberg ingår i den nationella satsningen ehälsa i samverkan som arbetar för att stärka invånarnas möjlighet att medverka i den egna vården. Medborgaren ska ha tillgång till sin egen hälsodata och på ett enkelt och säkert sätt kunna kommunicera med sin vårdgivare. Landstinget ska aktivt arbeta för att öka medborgarnas kännedom om och användande av 1177.se och Mina Vårdkontakter (MVK). Landstinget ska tillhöra topp 3 när det gäller helhetsbetyg i den nationella patientenkäten Öka medborgarnas användande av Mina Vårdkontakter 7.4 Hälso- och sjukvård i rimlig tid Ett väl fungerande kösystem Kronobergarna ska erbjudas en god och tillgänglig hälso- och sjukvård. Genom effektiv produktionsplanering och processutveckling ska landstinget skapa en långsiktigt god tillgänglighet till såväl akut som planerad vård en vård med ett välfungerande kösystem. Tillgängligheten för patienter med kroniska sjukdomar ska säkerställas genom ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Tillgänglighetsarbetet ska vara ett prioriterat område på alla ledningsnivåer. Patienterna i Landstinget Kronoberg ska erbjudas en högre tillgänglighet till den specialiserade vården än vad den lagstadgade nationella vård- och behandlingsgarantin kräver. Effektiv produktionsplanering Säkerställa att patienter inte drabbas av undanträngningseffekter 7.5 Jämlik och jämställd hälso- och sjukvård Alla patienter ska få en individanpassad vård på lika villkor Landstinget Kronoberg ska erbjuda kronobergarna en god vård på lika villkor. Bemötande, prevention, vård och behandling ska erbjudas på lika villkor oavsett personliga egenskaper, bostadsort, ålder, kön, funktionshinder,

20 utbildning, social ställning, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk eller religiös tillhörighet. Utgångspunkten i arbetet med en jämlik hälsa och vård är ett patientfokuserat förhållningssätt där varje person får vård och behandling utifrån sina behov. Arbetet med jämlik vård ska vara långsiktigt och systematiskt i samtliga verksamheter och utgå från landstingets likabehandlingsprogram. Barnkonventionen ska följas inom alla verksamhetsområden där barn blir berörda. För att verksamheten ska bli bättre på att upptäcka och vidta åtgärder när barn far illa och vid våld i nära relationer ska utbildningsinsatser genomföras enligt handlingsplan. Glasögonbidraget utökas till 0-19 år och till detta avsätts 3 miljoner. Klimatresor för de patienter, som har sjukdomar, där man får bättre rehabilitering och effekt vid vistelse i varmare klimat. Avsätts 0,5 miljoner kronor för att ge utrymme för denna satsning. Högkostnadsskyddet försämrades för patienterna efter beslut av fullmäktige i november Det drabbar framför allt multisjuka och äldre med låg pension. Skyddet återställs och ger en försämrad intäkt på 6 miljoner kronor. Från 2014 avsätts 0,55 miljoner kronor för införandet av flermikrofonsystem som hjälpmedel för skolbarn med hörselnedsättningar Det pågående arbetet med att säkerställa att asylsökande och flyktingar får hälso- och sjukvård i enlighet med de nationella direktiven fortsätter. Införa likabehandlingsplan Införa barnbokslut Återställa högkostnadsskyddet Bidrag till glasögon upp till 19 års ålder Klimatresor 7.6 Effektiv hälso- och sjukvård Placering 1-5 i alla indikatorer i Öppna jämförelser. God hushållning med resurserna Det övergripande målet för hälso- och sjukvården är att bidra till en god hälsa för hela befolkningen. Landstinget Kronoberg ska använda befintliga resurser för att i högsta möjliga utsträckning bidra till en god hälsa för kronobergarna. För att hälso- och sjukvården ska vara effektiv ska den baseras på kunskap och vara ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, jämlik, ges i rimlig tid och resurserna ska användas på bästa sätt för att nå uppsatta mål

21 Det krävs såväl ett systematiskt utvecklings- och förbättringsarbete som ett systematiskt uppföljningsarbete i hela organisationen för att uppnå en effektiv vård. Patienter ska ges vård på rätt vårdnivå. Verksamheterna ska ha en effektiv produktions- och bemanningsplanering. År 2015 har denna planering minimerat den traditionella neddragningen av sjukvården sommartid. IT-strategiska satsningar inom landstinget ska vidareutvecklas. Utvecklingen ska fokusera på möjligheterna att ta tillvara på utdata i det fortsatta arbetet med att leda, styra och följa upp verksamheten utifrån uppsatta mål. Minst 3-månaders produktionsplanering Minst 3-månaders bemanningsplanering Vård på rätt vårdnivå 8 Regional utveckling En regions attraktionskraft handlar om förmågan att locka och behålla invånare, besökare och företag genom att erbjuda och skapa attraktiva miljöer för bland annat arbete, utbildning, boende, fritid, näringsverksamhet, forskning, kultur och konst. Det handlar om att ha ett konkurrenskraftigt näringsliv, en välfungerande arbetsmarknad, möjlighet till utbildning och kompetensutveckling och en hållbar infrastruktur med pendlingsmöjligheter. Den regionala utvecklingen är en förutsättning för att uppnå ett gott liv i ett livskraftigt län. För att samordna och stärka det regionala tillväxtarbetet har Landstinget Kronoberg ansökt om att från och med 1 januari 2015 överta det regionala utvecklingsansvaret i Kronobergs län och därmed få status som regionkommun i enlighet med Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630). Genom ett direktvalt regionfullmäktige med egen beskattningsrätt kan medborgarnas inflytande och därmed demokratin stärkas. 8.1 Kollektivtrafik Landstinget Kronoberg år 2025 Väl utvecklad infrastruktur för kommunikation på räls, väg,, mobiltelefoni och bredband Kronobergarna ska erbjudas en kostnadseffektiv kollektivtrafik. Kollektivtrafiken i Kronobergs län utförs av Regionförbundet Södra Småland. Landstinget Kronobergs medlemsbidrag till länstrafiken förväntas 2014 uppgå till drygt 124 miljoner kronor. Jämfört med 2013 innebär det en kostnadsökning på 12,3 miljoner kronor. Bidraget har utökats i syfte att

22 genomföra, den med kommunerna överenskomna, planen för att öka resande med kollektivtrafiken i länet. Bidraget förväntas öka ytterligare de närmaste åren. Efter överenskommelse mellan ägarna till Smaland Airport AB utdelas sedan 2012 ett årligt driftbidrag på 5,5 miljoner kronor. Bidragets syfte är att i första hand tillförsäkra länets invånare en tillfredsställande reguljär inrikes- och utrikestrafik och bidra till regionens utveckling. öka antal resenärer i kollektivtrafiken 8.2 Kultur Genomfört kulturplan enligt samverkansmodellen Landstinget Kronoberg och Regionförbundet Södra Småland ingår i statens kultursamverkansmodell. Arbetet fortsätter enligt den Regionala kulturplanen som gäller till och med Utöver de mål landstinget har satt upp för 2014 är följande områden prioriterade i kulturplanen. Utveckla och fördjupa scenkonstsamarbetet Utveckla metoder för deltagarkultur Stärka arrangörsledet Stärka strukturerna för kulturella och kreativa näringar Utveckla samarbetet mellan kulturarv och besöksnäring Utveckla en plattform för det fria ordet stärka bild och formområdet utveckla förutsättningar för vårt kulturarv öka tillgänglighet till kultur för barn och unga utveckla samarbetsmodeller kring kultur och hälsa 8.3 Grimslövs folkhögskola Grimslövs folkhögskola ska bedriva utbildning med inriktning på Hälsa och friskvård. Styrelsen för Grimslövs folkhögskola har kommit med förslag till budget Förslaget bygger på i stort sett samma antal deltagare på långa kurser som för läsåret 2012/2013, inklusive en fortsatt distanskurs på halvfart. Driftramen räknas upp till 2014 års prisnivå och reduceras med mot

23 svarande generellt krav på 0,5 procent i kostnadsreducering. Prliminär driftram uppgår därmed till 7,8 miljoner kronor. När det gäller Grimslövs folkhögskolas fastighetsinvesteringar hanteras de av landstingets fastighetsavdelning. Ram för investeringar i inventarier uppgår 2014 till 0,43 miljoner kronor. 9 Ekonomiska förutsättningar 9.1 Verksamheternas driftram Landstingsfullmäktige beslutar i juni 2013 om landstingsstyrelsens driftram för år Driftramen är ramen för verksamheternas intäkter och kostnader, det vill säga nettokostnaden. I juni fattas också beslut om kapiteringsersättningar, som ska gälla I november fastställer fullmäktige finansieringen och därmed skattesatsen. Nettokostnadens uppräkning utgår ifrån SKL:s, Sveriges Kommuner och Landsting, sammanvägda landstingsprisindex (LPI) enligt uppgifter i slutet av april I bilaga 2 finns en känslighetsanalys som visar effekten vid förändringar av prognosantaganden. För att ta hänsyn till effekt av löneavtal 2013 som är utöver budget, har lönekostnaderna räknats upp med motsvarande 3,0 procent 2014, istället för SKL:s angivna LPI: Enligt SKL är uppräkningsfaktorn 2014 för läkemedel totalt -0,3 procent. I landstinget Kronoberg är uppräkningsfaktorn för läkemedelsförmånen 0 procent och övriga läkemedel 1,6 procent. Med hänsyn till 2013 års förväntade negativa budgetavvikelse och behov av nya dyra läkemedel och behandlingsmetoder, finns en ramökning på 25 miljoner kronor, se kommande avsnitt. 1 Enligt SKL:s Ekonominytt nr ,

24 Med hänsyn till 2013 års förväntade negativa budgetavvikelse för köpt vård, finns utöver generell uppräkning, en ramökning på 40 miljoner kronor, se kommande avsnitt. Avtal om regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdregionen 2014 har ännu inte träffats. Region- och utomlänsvård räknas därför tillfälligt upp enligt sammanvägt landstingsprisindex inklusive läkemedel. Avvikelser från det sammanvägda kostnadsindexet kommer att behandlas i samband med tilläggsbudget 2014, vilket sker under första kvartalet Ekonomisk bakgrund Den redovisade ekonomiska resultatutvecklingen under 2012, kräver omfattande åtgärder för att anpassa kostnaderna till de ekonomiska förutsättningar som budget 2013 innebär. Totalt sett krävs åtgärder motsvarande drygt 220 miljoner kronor för att kunna genomföra prioriterade satsningar och uppnå budgeterat resultat för 2013 på 20 miljoner kronor. Respektive centrum utför omfattande kostnadssänkningar som beskrivs i verksamhetsplaner för 2013, samt åtgärder enligt landstingsgemensam handlingsplan. Av behovet i kostnadssänkning på 220 miljoner kronor, är en tidig bedömning per mars att cirka 110 miljoner kronor kommer att infrias i kostnadssänkning och cirka 30 miljoner kronor i förbättrad finansiering. En tidig bedömning för helåret 2013 är ett resultat på minus 26 miljoner kronor. I detta resultat ingår realisationsvinsten för planerad fastighetsförsäljning med 34 miljoner kronor. Exkluderas denna engångsintäkt, är prognosen för 2013 minus 60 miljoner kronor. Det motsvarar en budgetavvikelse på minus 80 miljoner kronor. I huvudsak består avvikelsen av köpt högspecialiserad vård cirka 50 miljoner kronor och köpt rättspsykiatrisk vård cirka 20 miljoner kronor. För att klara dessa stora behov krävs ett tillskott i finansieringen. På helårsbasis och med erfarenhet av utfallet av tidigare års besparingar och effektiviseringar är en realistisk och försiktig bedömning att inte ta ut något i förskott. Sjukvården måste ställa upp, när patienterna behöver undersökningar, diagnoser och behandlingar. Landstinget Kronoberg har en klar vision och målsättning att erbjuda trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum. Det är inte utan kostnader, men ger en hälso- och sjukvård av högsta klass. I budget för 2014 och plan för krävs resurstillskott. Riksdag och regering har inte aviserat några höjda statliga bidrag, som täcker kommande kostnader. Det betyder att förutom effektiv verksamhet måste landstingsskatten höjas. En höjning med minst 64 öre är nödvändig På sikt med nu kända förutsättningar är behovet för Landstinget Kronoberg ytterligare öre. Det betyder en skattehöjning på 1 krona. Volymökningen (utöver uppräkningar) omfattar både resurstillskott för ofinansierade kostnader 2013 och nya satsningar. Bland annat tillförs 50 miljoner kronor som resurstillskott för den köpta högspecialiserade vården och den köpta rättspsykiatriska vården. Resurstillskott på 25 miljoner kronor för läkemedel avser både ökade kostnader och resursbehov för nya läkemedel

25 och behandlingsmetoder. Ökade pensionskostnader innebär resurstillskott på 54 miljoner kronor. Ökningen beror framför allt på att fler arbetstagare blir berättigade till förmånsbestämd ålderspension (FÅP), i och med att nivån på inkomstbeloppet för 2014 har en mycket låg höjning. Resurstillskott behövs även för att täcka underskott från 2013 samt att kostnaden 2014 beräknas öka för förtida uttag (för de som tar ut pension innan 65 år). För 2013 tillförs även drygt 12 miljoner kronor till kollektivtrafiken som ökar ytterligare åren därpå. Som en följd av stora investeringsvolymer, blir resurstillskott 2014 på 11 miljoner kronor nödvändig beroende på ökade avskrivningskostnader. Nivån på avskrivningar ökar ytterligare inom planperioden, se mer i avsnittet om investeringar. I tabell på nästa sida redovisas volymförändringar jämfört med 2013 års budgetram

26 Förslag till ramförändringar i budget 2014, utifrån nivå Område (tusentals kronor) Resurstillskott ofinansierade kostnader Köpt högspecialiserad vård Vård psykisk ohälsa vuxna Ökade resurser för den köpta rättspsykiatriska vården Läkemedel Ökade kostnader och volymer samt nya läkemedel och behandlingsmetoder Ökade pensionskostnader, enligt prognos KPA Ortopediska implantat med mera och tjänster operation Knä- respektive höftledsproteser, hörapparater, steriltekniker, operationskoordinator Vissa hjälpmedel, personaltvätt Vårdval Befolkningsökning effekt vårdersättning Vårdval Kronoberg Nytt larmtjänstavtal Summa resurstillskott ofinansierade kostnader Prioriterade områden 2014 Regional utveckling Kollektivtrafik Länstrafiken, ökat bidrag för att på sikt öka resandet med kollektivtrafiken preliminärt Nivå preliminära Investeringar Högre investeringsnivå ger ökade avskrivningar Forskning och utveckling Samverkan med Linnéuniversitetet och satsning på forskning, utveckling samt klinisk behandlingsforskning De mest sjuka äldre Förhindra återinläggning genom hjärtsviktteam och hjärtsviktrehabilitering Mobila läkare i alla kommuner Cancervård Bemanning fysiker accelerator Deltagande RCC Cancerscreening tjocktarm, en studie under tre år Säker hälso- och sjukvård Kliniskt träningscentrum och patientsäkerhet Jämlik vård Flermikrofonsystem, hjälpmedel för elever med hörselnedsättning Högkostnadsskyddet återställs Utökad åldersgräns glasögon till 19 år Klimatresor Kompetens- och personalutveckling ST-läkartjänster Kompetenskonto Plan för arbetsplatser för funktionshindrade Vårdplatsöversyn Enkel- tvåbäddsrum och jämnare belastning på vårdplatserna Folkhälsoarbete och rehabilitering Social investeringsfond och social ekonomi Återinföring av kortbetalning Summa prioriterade områden Effektiviseringskrav Kostnadsreducering, generellt besparingskrav Riktade besparingsåtgärder Ytterligare besparingskrav Summa effektiviseringskrav TOTAL VOLYMFÖRÄNDRING

Budget 2013 med flerårsplan 2014-2015

Budget 2013 med flerårsplan 2014-2015 Budget 2013 med flerårsplan 2014-2015 Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum Tjänstemannaförslag BUDGET 2013, 2012-05-07 Innehållsförteckning 1 Vision och målbild

Läs mer

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING POLICY Folkhälsa 2017 2021 GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte och bakgrund... 3 1.1 Utmaningar och möjligheter för en god hälsa... 3 2. Definition... 4 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5.

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Budget 2013. med flerårsplan för 2014 2015

Budget 2013. med flerårsplan för 2014 2015 Budget 2013 med flerårsplan för 2014 2015 ersion En populärv 1 Budget 2013 med flerårsplan för åren 2014 2015 har inriktningen att förverkliga landstingets vision och mål. Vision Ett gott liv i ett livskraftigt

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören inför 2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden ger följande uppdrag till landstingsdirektören som ytterst ansvarig tjänsteman för hälso- och sjukvården.

Läs mer

Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg

Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg Genom vår samverkan i ett handlingskraftigt nätverk ska de äldre i Gävleborg uppleva trygghet och oberoende. Inledning och bakgrund

Läs mer

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025 I ~ II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet nllagra AU 6 3;lA BESLUTSUNDERLÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-05-06 Sida 1 (2) Dnr LD11/01660 Uppdnr 522 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Bättre cancervård med patienten i fokus

Bättre cancervård med patienten i fokus Bättre cancervård med patienten i fokus Regionalt cancercentrum syd, RCC Syd, är ett av sex regionala cancercentrum. Inrättandet av regionala cancercentrum syftar till att genom samordning förbättra och

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa

Läs mer

Majoritetens Budget 2013 med flerårsplan

Majoritetens Budget 2013 med flerårsplan 2012-05-28 Majoritetens Budget 2013 med flerårsplan 2014-2015 Innehållsförteckning 1 Vision och målbild 1 1.1 Landstinget Kronobergs vision 1 1.2 Målbild - Landstinget Kronoberg 2015 2 2 Kvalitetsstyrt

Läs mer

Politiskt program. Valfrihet och mångfald. Trygghet och säkerhet

Politiskt program. Valfrihet och mångfald. Trygghet och säkerhet Politiskt program Individens behov ska utgöra grunden för hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvård skall finansieras solidariskt och utföras på lika villkor för alla och kunna erbjudas av en mångfald

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta LANDSTINGSSTYRELSEN Miljöpartiet de gröna FÖRSLAG TILL BESLUT/TILLÄGG 2014-11-25 LS 1409-1068 Ärende 6 Framtidsplanen - Tredje steget i genomförandet Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

Läs mer

Folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting

Folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-28 1 (3) Handläggare: Cecilia Lindvall Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-11-22 Folkhälsopolicy 2017-2021 för Stockholms läns landsting Ärendebeskrivning

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna.

Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna. 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna. Landstingets uppdrag. Landstinget Dalarna ska erbjuda en tillgänglig hälso- och sjukvård av högsta kvalitet, en serviceinriktad

Läs mer

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015 1 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Fastställt i Hälso och sjukvårdsnämnden 2014 05 22 Dnr 14HSN372 Hälso och sjukvårdsnämnden 2 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) är ansvarig

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Värdegrund. för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting

Värdegrund. för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting Värdegrund för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting Visionen om en god hälso- och sjukvård Landstinget i Stockholms län ska genom att erbjuda kompetent och effektiv hälso- och sjukvård bidra

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Likabehandling - handlingsplan 2013-2015

Likabehandling - handlingsplan 2013-2015 Likabehandling - handlingsplan 2013-2015 Vi vill motverka diskriminering av människor på grund av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder,

Läs mer

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge Bokslut 2014 Landstinget Blekinge 1 2 Resultat 2014 Årets resultat + 49,2 mnkr Nettokostnadsutveckling 4,0 % 3 Engångskostnader 2014 Nedskrivningar fastigheter 48,6 mnkr Komponentredovisning 20,6 mnkr

Läs mer

MÅ BÄST I JÄMTLANDS LÄN

MÅ BÄST I JÄMTLANDS LÄN MÅ BÄST I JÄMTLANDS LÄN SJUKVÅRDSPROGRAM 2014-2018 ETT BÄTTRE JÄMTLANDS LÄN. FÖR ALLA. 1 2 Vision Tillväxt och utveckling i regionen ger ökade skatteintäkter och möjliggör fortsatt utveckling av vården

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting 2016 2021 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2016-11-15 (LS 2015-0998) Långsiktig och hållbar kompetens försörjning är en förutsättning för att

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Verksamhetsplan HSF 2014

Verksamhetsplan HSF 2014 Verksamhetsplan HSF 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-10-21 Diarienummer: Innehållsförteckning HSF Verksamhetsplan 2014... 3 1. Utgångspunkter... 3 1.1 Målbild för framtidens

Läs mer

Grön färg anger helt nya skrivningar eller omarbetade skrivningar. Svart text är oförändrad från gällande folkhälsoplan

Grön färg anger helt nya skrivningar eller omarbetade skrivningar. Svart text är oförändrad från gällande folkhälsoplan Läsanvisningar Grön färg anger helt nya skrivningar eller omarbetade skrivningar Svart text är oförändrad från gällande folkhälsoplan Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål Övergripande mål: Skapa samhälliga

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Folktandvården i Kronobergs län har i uppdrag att arbeta för en god tandhälsa i befolkningen genom en fortsatt satsning på förebyggande munhälsovård. Folktandvårdens

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

USÖ Ett kvalitetsledande universitetssjukhus med gott personligt bemötande. Varumärkesarbete och verksamhetsplan för 2011 2014

USÖ Ett kvalitetsledande universitetssjukhus med gott personligt bemötande. Varumärkesarbete och verksamhetsplan för 2011 2014 USÖ Ett kvalitetsledande universitetssjukhus med gott personligt bemötande Varumärkesarbete och verksamhetsplan för 2011 2014 USÖ Ett kvalitetsledande universitetssjukhus med gott personligt bemötande

Läs mer

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018 Landstingsfullmäktiges mätplan Om mätplanen Utgår strikt från landstingsplan Avser uppföljningen till landstingsfullmäktige Innehåller främst resultatmått (visar resultatet av insatser) Innehåller även

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016 PVN

Budgetunderlag 2014-2016 PVN Hälso- och sjukvårdsförvaltningen D A T U M D I A R I E N R 2013-03-08 PVN-HSF13-029 Budgetunderlag 2014-2016 PVN Nämndens reaktion på budgetramen I anvisningarna till budgetunderlaget står att landstinget

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Attraktiv region även i framtiden

Attraktiv region även i framtiden För oss tillsammans En aktiv region Allt fler upptäcker hur enkelt det är att leva i Örebro län. Invånarantalet ökar. Offensiva satsningar, klok planering och kraftsamling gör att vi tillsammans kan utveckla

Läs mer

Svensk hälso- och sjukvård

Svensk hälso- och sjukvård Svensk hälso- och sjukvård Värdsledande succé eller krisigt renoveringsobjekt? Anna-Lena Sörenson, vice ordf. Socialutskottet samt gruppledare (S) Mål för regeringens hälso- och sjukvårdspolitik Politiken

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Hur styrs landstinget..

Hur styrs landstinget.. Hur styrs landstinget.. 11.10-11.45 Landstingsplan, uppdrag, över- underskott, prioriteringar (Karin Jonsson) 11.45-12.00 Ledningssystem (Roland Frisdalen) Lunch 12.40-13.00 Investeringar, upphandling

Läs mer

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-06-16 73 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Nämnden för hållbart samhälle KS/2013:43-0092 Ersätter: Folkhälsoplan beslutad av kommunfullmäktige 2010-02-22

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Habilitering & Hälsa E-post: habilitering@sll.se Telefon: 08-123 350 00 Habiliteringschef Carina Hjelm Datum: 2014-01-24 Diarienummer SLSO 2014-280 Värdegrund Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka Ärende 4 - bilaga Verksamhetsplan 2017 Lokal nämnd i Kungsbacka Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2017 1 Inledning 3 Social hållbarhet 4 Invånarnarnas hälsa och behov 5 Kunskap om invånarna 5 Dialog

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg Monica Forsberg Jag kan åldras i Västerbotten i trygghet, med tillgång till god vård och omsorg Uppföljningen av multisjuka äldre från Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2010 visar att det saknas helhetsperspektiv

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland 2016-09-20 2(7) 1. Inledning Landstinget Västernorrland driver ett omfattande omställningsarbete för att skapa en ekonomi i balans. Men jämte

Läs mer

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 HSN 1004-0379 HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 2010-10-29 Innehållsförteckning Syfte... 3 Inriktningsmål... 3 Delmål... 3 Hur kan vi som arbetar i HSN-förvaltningen bidra

Läs mer

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 UTVECKLINGSPLAN FÖR DALS-EDS KOMMUN 2012-2015 Dals-Eds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-15, FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 Genomstruken text föreslås att tas bort Vision för Dals-Eds kommun

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Beställningsunderlag 2015

Beställningsunderlag 2015 Diarienummer HSN5-5-2014 Beställningsunderlag 2015 Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 Göteborg, centrum-väster Dnr HSN5-5-2014 Beställningsunderlag 2015 Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 Göteborg, centrum-väster 1

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

sá=ìíîéåâä~ê î êçéå 1

sá=ìíîéåâä~ê î êçéå 1 sá=ìíîéåâä~ê î êçéå 1 De flesta experter - både i Sverige och internationellt - anser att svensk vård håller mycket hög kvalitet och standard, fördelas rättvist efter behov och till en jämförelsevis låg

Läs mer

Mål och inriktning - Nämndplan 2015. Lokal nämnd i Falkenberg

Mål och inriktning - Nämndplan 2015. Lokal nämnd i Falkenberg 01054 Mål och inriktning - Nämndplan 2015 Lokal nämnd i Falkenberg Innehållsförteckning Mål och inriktning - Nämndplan 2015 1 Inledning 3 Nämndens uppdrag 3 Mål och inriktning - Nämndplan 2015 4 Invånarna

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän

Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän För vem? Barn och unga 0-25 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och sjukdom Personer

Läs mer

Dnr 14OLL28 Verksamhetsberättelse 2013 Nämnden för folkhälsa ÖREBRO LÄNS LANDSTING Inledning Nämnden för folkhälsa ska känna till dagens livsvillkor, levnadsvanor och hälsoläget i befolkningen för att

Läs mer

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM 1 Innehåll Förord 4 Ett folkhälsoprogram för Gävleborg 6 Målet är god och jämlik hälsa 7 Folkhälsoprogrammet i ett sammanhang

Läs mer

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN Rödgrönt samarbete för framtiden 2 Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Trygg vård och korta köer

Läs mer

Motion 34 Nationell sammanhållen kunskapsstyrning Motion 71 Landstingen och regionerna ska utveckla sitt samarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet

Motion 34 Nationell sammanhållen kunskapsstyrning Motion 71 Landstingen och regionerna ska utveckla sitt samarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet MOTIONSSVAR 2015-10-23 Vård och omsorg Sofia Tullberg Gunilla Thörnwall Bergendahl Motion 34 Nationell sammanhållen kunskapsstyrning Motion 71 Landstingen och regionerna ska utveckla sitt samarbete inom

Läs mer

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre.

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Introduktion I Sörmland har en väl fungerande samverkan utvecklats mellan Landstiget och länets 9 kommuner.

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

I Landstinget Dalarna har vi identifierat följande utmaningar:

I Landstinget Dalarna har vi identifierat följande utmaningar: för moderaterna i Dalarna. Landstingets uppdrag. Landstinget Dalarna ska erbjuda en tillgänglig hälso- och sjukvård av högsta kvalitet, en serviceinriktad kollektivtrafik och ett brett kulturutbud. Vi

Läs mer

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Antagen av Samverkansnämnden 2013-10-04 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Kommunal hälso- och sjukvård Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel

Kommunal hälso- och sjukvård Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel Kommunal hälso- och sjukvård 2012-09-25 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel God och säker vård ur ett MAS perspektiv Se det etiska perspektivet som överordnat Utgå från en humanistisk

Läs mer

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN Sida 1 av 6 LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN 2011 2015 Förslag till Folkhälsopolicy av Beredningen för Folkhälsa, livsmiljö och kultur, Jämtlands läns landsting Antagen av Regionförbundets styrelse

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Regional handlingsplan 2017 Region Skånes läkemedelsstrategi

Regional handlingsplan 2017 Region Skånes läkemedelsstrategi Regional handlingsplan 2017 Region Skånes läkemedelsstrategi 2017-2020 FÖR EN ÄNNU BÄTTRE LÄKEMEDELSANVÄNDNING 1 1. Effektiv och säker läkemedelsanvändning Övergripande mål enligt Region Skånes Läkemedelsstrategi

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Hälso- och sjukvårdsnämnden; Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Hälso- och sjukvårdsnämnden; Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Hälso- och sjukvårdsnämnden FÖRSLAG DATUM 2010-10-27 74 Styrtal till budget 2011 - Hälso- och sjukvården Beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden; 1. Antar hälso- och sjukvårdens förslag på styrtal till budget

Läs mer

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Jessica Rydell (MP), Anders Henriksson (S), Linda Fleetwood (V), Lena Segerberg (S) Trygg

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program 1(5) Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige Diarienummer Folkhälsopolitiskt program 2 Folkhälsa Att ha en god hälsa är ett av de viktigaste värdena i livet. Befolkningens välfärd är en betydelsefull

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017. Vi ska leva mer, vi ska leva bättre, vi ska leva längre! Ett gott liv i en region med hållbar utveckling.

Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017. Vi ska leva mer, vi ska leva bättre, vi ska leva längre! Ett gott liv i en region med hållbar utveckling. Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017 Vi ska leva mer, vi ska leva bättre, vi ska leva längre! Ett gott liv i en region med hållbar utveckling. 1 2 Innehåll Budgeten är vårt viktigaste styrdokument...

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete. Gun-Marie Stenström

Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete. Gun-Marie Stenström Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete Gun-Marie Stenström Mål och strategier för Region Halland 2012-2015 Kort om mål- och strategidokumentet Långsiktigt

Läs mer

Multi7 bättre liv för sjuka äldre. Multi7. Sammanhållen vård och omsorg för äldre. Ett samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting.

Multi7 bättre liv för sjuka äldre. Multi7. Sammanhållen vård och omsorg för äldre. Ett samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Multi7 Sammanhållen vård och omsorg för äldre Ett samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientlag; utfärdad den 19 juni 2014. SFS 2014:821 Utkom från trycket den 1 juli 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 Denna lag

Läs mer

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 KRAVSPECIFIKATION Psykiatrisk öppenvård för vuxna med geografiskt områdesansvar 1 Mål och inriktning

Läs mer