En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet"

Transkript

1 En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet

2 En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska skapa ett samhälle som bygger på solidaritet, tillit och samarbete - där människors livskvalitet ökar utan att det skadar vår gemensamma miljö. Vi vill se ett samhälle där varje människa får möjlighet att bidra efter sin förmåga, där individen kan känna trygghet i att man i livets skiften får den hjälp man behöver, när man behöver den. Det är välfärd! Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För att utveckla en riktigt bra välfärd krävs en politik för att skapa fler jobb. Det kräver investeringar i skola och utbildning och det kräver fungerande hälso- och sjukvård. I alla investeringar för nya jobb måste vi samtidigt ha ett genomgripande perspektiv för att skapa det hållbara samhället. Det handlar om infrastrukturinvesteringar och fossilbränslefri kollektivtrafik och vägen mot Europas grönaste region, men det handlar också om människors möjlighet och önskan att vara med och påverka sin livssituation. All offentlig, skattefinansierad verksamhet måste präglas av social hållbarhet. Det innebär att vi ska kräva att leverantörer av varor och tjänster inom offentliga förvaltningar och bolag respekterar och följer lagar och regler kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt och föreningsrätt. Våra invånares hälsa är viktig och ett aktivt folkhälsoarbete handlar om att utjämna skillnader mellan olika människor i vårt samhälle. Den största utmaningen i allt folkhälsoarbete är att ge varje människa möjlighet att utifrån sina förutsättningar leva ett så gott liv som möjligt. Alla människor har behov av att känna delaktighet i samhällsutvecklingen och möjlighet att påverka sin livssituation. Att ha ett arbete att gå till eller på annat sätt känna att man har en meningsfull vardag är grundläggande för alla individer. Framför allt handlar folkhälsa om att känna framtidshopp och tro på framtiden. God vård för alla - ett gemensamt ansvar I Kronobergs län ska alla medborgare ha rätt till bästa möjliga sjukvård. Vi ska betala tillsammans via skattsedeln och ställa krav på högsta kvalitet. Därför säger vi nej till privatiseringar på våra sjukhus och gräddfiler i vården. Vår grundsyn är att behovet och etiken måste gå före ekonomiskt vinstintresse. Både Växjö och Ljungby lasarett ska vara akutsjukhus därför måste vi arbeta med den strategiska kompetensförsörjningen. All hälso- och sjukvård som ges inom Region Kronoberg ska bygga på kunskap och beprövad erfarenhet. Medborgarna ska kunna vara säkra på att de får tillgång till bästa möjliga vård. Patienterna ska få bästa möjliga läkemedelsbehandling, på rätt indikation, med hög kostnadseffektivitet och med så få biverkningar som möjligt. Äldres läkemedelsbehandling är en stor utmaning. Landstinget ska regelbundet göra en sammanvägd bedömning av den äldres totala medicinering och dess nytta i förhållande till risk oavsett patientens aktuella vårdform. En annan utmaning är att minska antibiotikaförskrivningen för att minska utvecklingen av resistenta bakterier. Vi ska följa läkemedelskommitténs rekommendationer om det inte finns skäl för undantag.

3 Skillnader i livslängd och sjuklighet mellan olika samhällsklasser är en av de viktigaste utmaningarna för sjukvården att lösa. En viktig del i detta arbete är att slå vakt om den fria barnsjukvården. Vi vill gå vidare och förlänga glasögonbidraget upp till och med 19 år. För att utjämna skillnader i hälsa måste vi satsa på primärvården. Vårdcentralerna som hälsocentra har huvudansvaret för ett förebyggande folkhälsoarbete och skall samverka med skola och sociala myndigheter inte minst vad gäller drogbekämpning. Vi måste arbeta aktivt med livsstilssjukdomar som bland annat fetma, rökning, alkohol samt drog- och spelmissbruk. Dagens vårdgaranti är otillräcklig. Vi vill att sjukvården ska införa patientkontraktet som omfattar alla delar i hälso- och sjukvården: besök, undersökningar, röntgen, remisser. Cancerpatienter ska få behandling inom fyra veckor. Att skapa en effektiv vårdkedja är inte minst viktig vid psykisk ohälsa och sjukdom. Ju snabbare man vid psykisk ohälsa får vård desto snabbare kan man tillfriskna. Undersökning och behandling ska föras närmare människorna. Därför är utveckling av psykiatriresurserna vid vårdcentralerna ett viktigt område. Men vi måste också öka resurserna så att tillgänglighet förbättras och väntetider minskar inom specialistpsykiatrin både för barn, unga och vuxna. Vi vill arbeta för att skillnaden i synsätt på kroppslig och psykisk ohälsa suddas ut. Patienternas säkerhet måste alltid vara högst prioriterat inom hälso- och sjukvården. Ingen ska behöva känna oro för att kontakt med vården ska leda till ett förvärrat sjukdoms- eller skadetillstånd. Varje vårdskada är en för mycket för den patient som blir drabbad. Genom effektivare regelsystem, rutiner och stödsystem kan misstagen i vården minska kraftigt och vården bli säkrare. Den allra viktigaste aspekten av patientsäkerheten är en kompetent och trygg personal. Region Kronoberg en attraktiv arbetsgivare Hälso- och sjukvården kommer att behöva fler medarbetare. En god arbetsmiljö är en förutsättning för att vården ska vara en attraktiv arbetsplats. Vi vill höja grundbemanningen på vårdcentraler, inom psykiatrin och på våra sjukhus. Det är en förutsättning för att höja patientsäkerheten. Region Kronoberg kommer de närmaste åren att ha stort behov av nyrekrytering. Kompetens- och personalförsörjning måste fortsatt få ha stort fokus i det politiska arbetet. Bra lön, utvecklingsmöjligheter och rätt resurser ökar inte bara trivseln och effektiviteten för de anställda utan gör också att kvaliteten för medborgarna förbättras. Vi vill tillsammans med de fackliga organisationerna utveckla Region Kronoberg till en mönsterarbetsgivare. Få frågor har så stor betydelse för människors tillvaro som just arbetstiden. Hur lång den är, hur den är förlagd och om medarbetarna kan påverka detta. Alla medarbetare ska ha rätt till heltid med heltidsschema.

4 Utveckling av kompetens och entreprenörsanda För att möta globala utmaningar och vara en konkurrenskraftig region är en av våra viktigaste utmaningar att arbeta med kompetensförsörjning. Det gäller både inåt inom Region Kronoberg och externt för att företag ska kunna verka i vårt samhälle. Vi måste aktivt arbeta med grundutbildningar inom vård- och teknikcollege men också för fler utbildningsplatser inom yrkeshögskolorna i Kronoberg. Sist men inte minst måste vi bidra till utvecklingen inom Linnéuniversitetet och Centrum för Informationslogistik i Ljungby. Vi tror också att vi i vår region kan kombinera behovet av och forskning kring nya näringar inom miljöteknik. Vi vill se yrkeshögskolor och gymnasier med en miljödriven näringslivskoppling. Kronoberg ska bli Europas grönaste region. Sedan lång tid har Kronobergs näringsliv präglats av tillverkningsindustri som glasbruk, verkstads- och träindustri. De är fortfarande av stor betydelse men har kompletterats av nya näringar inom till exempel tjänstesektor, informationsteknik, plast- och aluminiumindustri. Vi vill bli bättre på att ta tillvara kvinnors kompetens och vilja till företagande. Vi måste stimulera till nya möten mellan olika näringslivsgrenar. Till exempel kan kultur, design och turism kombineras med den traditionella tillverkningsindustrin. Därför vill vi satsa på innovativa miljöer där forskning, näringsliv och entreprenörskap möts. Kulturen är en hörnsten för regionens hållbara utveckling Det ska inte spela någon roll i vilken familj man är född för möjligheten använda kreativiteten eller att delta i kulturell aktivitet. Vi vill ge alla skolbarn professionella och aktiva kulturupplevelser. Numera vet vi att tillgången på kulturupplevelser och deltagandet i skapande aktiviteter under uppväxten har ett tydligt samband med innovationskraften och entreprenörsandan i ett samhälle. Vi betonar vikten av att vårda vårt kulturarv. Det är det som gör oss speciella och unika i vår värld. Kulturarvet är en central resurs när det gäller att belysa frågor om länets attraktivitet och tillväxt. Länets museum har ett viktigt uppdrag att verka och synas i hela länet. De ska bidra till att skapa intresse och kunskap om lokala historiska förhållanden. Satsa på infrastruktur för fler jobb För ett fungerande näringsliv krävs att vårt nät av infrastruktur och möjlighet till kommunikationer fungerar. Det ska vara enkelt att resa till och förflytta sig i Kronoberg. Arbetsmarknadsregionerna blir allt större. Vi måste göra det möjligt för fler att resa kollektivt till och från sina arbeten för att människor ska kunna leva på ett ställe och arbeta på ett annat. I ett relativt glesbefolkat län som Kronoberg är vi mycket beroende av ett fungerande vägoch järnvägsnät. Det är av stor vikt för medborgarna att länets kollektivtrafik fortsätter att utvecklas. En av region Kronobergs viktigaste uppgifter blir att arbeta för förbättringar och förstärkningar av detta framför allt genom nationella och europeiska investeringar. Här vill vi särskilt betona vikten av att behålla det statliga ansvaret för väg- och

5 järnvägsnätet, och inte låta dessa investeringar gå ut över skolor och välfärd i kommuner och landsting. För att Kronoberg ska vara en attraktiv region där företag ska vilja etablera sig och verka behöver vi en fungerande flygplats. Vi tror att det är möjligt att flygplatsen på sikt åter blir självfinansierad. Vi vill undersöka intresset hos näringslivet att ta aktiv del i flygplatsens framtida utveckling. Infrastruktur handlar om mer än bara vägar och järnvägar. För våra länsinnevånares möjlighet att bo och verka i hela länet är det viktigt att alla hushåll ska ha tillgång till kommunikationsmedel som telefon och bredband och att dessa fungerar.

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Regionfullmäktige har 81 ledamöter och är det högsta beslutande organet.

Regionfullmäktige har 81 ledamöter och är det högsta beslutande organet. Valprogram för Nya Moderaterna i Region Jönköping 2014-2018 Nya Moderaterna i Jönköpings län söker ett fortsatt stöd för att leda en majoritet för perioden 2014-2018. Vi söker detta mandat för att fortsätta

Läs mer

Möjligheternas Luleå - online

Möjligheternas Luleå - online Arbetsordning av vårt handlingsprogram Möjligheternas Luleå Följande arbetsordning gäller: Förslag till förändring skall sändas skriftligt till expeditionen Förslag som kommer under mötet måste lämnas

Läs mer

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Politisk plattform för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018 Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Inledning Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet är överens om att tillsammans

Läs mer

Mer tillväxt - Bättre vård Budget för Region Kronoberg 2016 med flerårsplan 2017-2018

Mer tillväxt - Bättre vård Budget för Region Kronoberg 2016 med flerårsplan 2017-2018 Mer tillväxt - Bättre vård Budget för Region Kronoberg 2016 med flerårsplan 2017-2018 1 Innehåll Mer tillväxt Bättre vård 4 Sammanfattning 6 Strategikarta 8 Bilder av Kronobergs län 9 Sammanfattning av

Läs mer

Valplattform Socialdemokraterna

Valplattform Socialdemokraterna Valplattform Socialdemokraterna 1. Inledning Vi Socialdemokrater vill se ett samhälle där vi gemensamt tar ansvar för att göra Sundsvall bättre. Där vi ställer krav på varandra och hjälps åt. Vi vill lösa

Läs mer

BUDGETFÖRSLAG S, MP OCH V BUDGET 2016 MED FLERÅRSPLAN 2017 2018 REGION KRONOBERG

BUDGETFÖRSLAG S, MP OCH V BUDGET 2016 MED FLERÅRSPLAN 2017 2018 REGION KRONOBERG BUDGETFÖRSLAG S, MP OCH V BUDGET 2016 MED FLERÅRSPLAN 2017 2018 REGION KRONOBERG 1 2 BUDGET 2016 MED FLERÅRSPLAN 2017 2018 Den 1 januari 2015 gick landstinget och regionförbundet samman och bildade Region

Läs mer

Nya möjligheter för Dalarna

Nya möjligheter för Dalarna Nya möjligheter för Dalarna - Här kan du läsa om Socialdemokraternas länsprogram för Dalarna 2015-2018 Ett Dalarna för företag och jobb Dalarna utvecklas med kommunikation Fler bostäder i Dalarna Ett Dalarna

Läs mer

Budget 2016 med flerårsplan 2017-2018 Region Kronoberg

Budget 2016 med flerårsplan 2017-2018 Region Kronoberg 2015-04-09 Martin Myrskog Regiondirektör Budget 2016 med flerårsplan 2017-2018 Region Kronoberg Tjänstemannaförslag Postadress Besöksadress Telefon 0470-58 89 63 E-post region@kronoberg.se Fax Sida 1 av

Läs mer

Politiska riktlinjer för mandatperioden 2011-2014

Politiska riktlinjer för mandatperioden 2011-2014 Politiska riktlinjer för mandatperioden 2011-2014 Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet förenas i tanken om ett hållbart och solidariskt Västra Götaland. Västra Götalandsregionen framstår

Läs mer

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra!

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan strategisk plan 2015-2018 2015 2018 Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan Aneby kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-03-31 18 Förord 4 Visionen Ett gott liv

Läs mer

VAL TILL ÅLANDS LAGTING OKTOBER 2015

VAL TILL ÅLANDS LAGTING OKTOBER 2015 VAL TILL ÅLANDS LAGTING OKTOBER 2015 Framtid och förändring. Solidaritet, samarbete och rättvisa. Det är vår vision. Att jobba politiskt är att ha ett mål för hur det goda samhället ska formas. På socialdemokraternas

Läs mer

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN Rödgrönt samarbete för framtiden 2 Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Trygg vård och korta köer

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Mer tillväxt - Bättre vård Budget för Region Kronoberg 2016 med flerårsplan 2017-2018

Mer tillväxt - Bättre vård Budget för Region Kronoberg 2016 med flerårsplan 2017-2018 Mer tillväxt - Bättre vård Budget för Region Kronoberg 2016 med flerårsplan 2017-2018 1 Innehåll Mer tillväxt Bättre vård 4 Sammanfattning 6 Strategikarta 8 Bilder av Kronobergs län 9 Sammanfattning av

Läs mer

Ett tryggt Skåne Socialdemokratiska riktlinjer för att utveckla Skåne 2006-2010

Ett tryggt Skåne Socialdemokratiska riktlinjer för att utveckla Skåne 2006-2010 Ett tryggt Skåne Socialdemokratiska riktlinjer för att utveckla Skåne 2006-2010 1. Inledning...3 2. Ett tryggt Skåne att leva i...4 Trygg och tillgänglig vård... 4 Helhetssyn på hälso- och sjukvården i

Läs mer

Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017. Vi ska leva mer, vi ska leva bättre, vi ska leva längre! Ett gott liv i en region med hållbar utveckling.

Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017. Vi ska leva mer, vi ska leva bättre, vi ska leva längre! Ett gott liv i en region med hållbar utveckling. Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017 Vi ska leva mer, vi ska leva bättre, vi ska leva längre! Ett gott liv i en region med hållbar utveckling. 1 2 Innehåll Budgeten är vårt viktigaste styrdokument...

Läs mer

BUDGET 2015 med plan 2016-2017 JÄMLIK OCH HÄLSOFRÄMJANDE VÅRD I EN HÅLLBART OCH KLIMATSMART REGION

BUDGET 2015 med plan 2016-2017 JÄMLIK OCH HÄLSOFRÄMJANDE VÅRD I EN HÅLLBART OCH KLIMATSMART REGION JÄMLIK OCH HÄLSOFRÄMJANDE VÅRD I EN HÅLLBART OCH KLIMATSMART REGION BUDGET 2015 MED FLERÅRSPLAN 2016-2017 1 Innehåll Förord: Region Kronoberg Nästa! Budgeten är vårt viktigaste styrdokument... 4 Sammanfattning

Läs mer

Trygghet, rättvisa och utveckling

Trygghet, rättvisa och utveckling Socialdemokraterna Trygghet, rättvisa och utveckling - högre ambitioner för landstinget Landstinget i Uppsala län, s-gruppen Box 602 751 25 Uppsala Besök: Slottsgränd T: 018-611 60 13 www.socialdemokraterna.se/uppsalalan

Läs mer

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna handbok vad är lean? professionalism engagemang värderingar principer arbetssätt resultat professionalism engagemang lärande inbyggd kvalitet inbyggd kvalitet stoppa vid fel standardisering utjämning normalläge

Läs mer

BUDGET 2016 MED FLERÅRSPLAN 2017 2018 REGION KRONOBERG

BUDGET 2016 MED FLERÅRSPLAN 2017 2018 REGION KRONOBERG BUDGET 2016 MED FLERÅRSPLAN 2017 2018 REGION KRONOBERG 1 2 BUDGET 2016 MED FLERÅRSPLAN 2017 2018 Den 1 januari 2015 gick landstinget och regionförbundet samman och bildade Region Kronoberg. INVÅNARE MEDARBETARE

Läs mer

Valmanifest Valet 2006

Valmanifest Valet 2006 Valmanifest Valet 2006 Antaget 2006-05-05 Socialdemokraterna i Västerbotten 1 INLEDNING Vi tror på Västerbotten och på människorna i vårt län! Västerbotten erbjuder stora möjligheter till ett gott och

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Mål och Resursplan (MoR) 2012 med plan 2013-2014

Mål och Resursplan (MoR) 2012 med plan 2013-2014 förslag till Mål och Resursplan (MoR) 2012 med plan 2013-2014 Vi lyfter Motala! 1 Inledning Motala ska vara en innovativ och attraktiv del av Östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är

Läs mer

Kompletteringsbudget 2015, Diarienummer RS 16-2014

Kompletteringsbudget 2015, Diarienummer RS 16-2014 Kompletteringsbudget 2015, Diarienummer RS 16-2014 Bakgrund I juni 2014 presenterade den rödgröna politiska ledningen i Västra Götalandsregionen förslag till budget och plan för 2015-2017. Förslaget fastställde

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Vi socialdemokrater vill gå vidare, utveckla och modernisera vårt land. Vi är stolta över Sverige - men inte nöjda.

Vi socialdemokrater vill gå vidare, utveckla och modernisera vårt land. Vi är stolta över Sverige - men inte nöjda. Valmanifestet - Med omtanke om framtiden - Socialdemokraternas politik inför 2000-talet Sverige kan möta 2000-talet med tillförsikt och optimism. Den akuta ekonomiska krisen är avvärjd. De offentliga finanserna

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer