6. Decent Work for Quality Public Services

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "6. Decent Work for Quality Public Services"

Transkript

1 PSI:s sektorprogram Statligt anställda har inte rätt att vara med i facket De som arbetar statligt i Indien har inte laglig rätt att vara med i facket eller ett politiskt parti. Public Service International, PSI, arbetar för att mildra de reglerna. Raman Kannan är chef för PSI-kontoret i hela Södra Asien och menar att mycket behöver förbättras för statligt anställda. De får aldrig strejka, gå med i ett politiskt parti, och måste intyga att de har integritet. De anställda har heller inte rätt att vara med i facket och tvingas därför organisera sig i föreningar. - De fackliga organisationerna har inte laglig rätt att registrera sig och tvingas i stället kalla sig föreningar. Många rättigheter, som att teckna ett kollektivavtal och strejkrätt, nekas också statligt anställda, säger Raman Kannan. Ett växande problem är också att många anställs på korta kontrakt samtidigt som de fasta anställningarna blir färre. - Folk kan ha jobbat i 15 år, men hela tiden på korta kontrakt. De ger nästan inga rättigheter alls och försvårar vårt arbete. PSI:s program Decent Work for Quality Public Services pågår i dag i flera delstater i Sydindien. Fokus har varit att få Indien att ratificera ILO:s kärnkonventioner 87 och 98 om föreningsfrihet och kollektiv förhandling, vilket den indiska regeringen faktiskt lovade under ILO:s årliga konferens Under perioden har också många i osäkra anställningar fått fast anställning. Bara i delstaten Andra Pradesh har personer som under 15 år arbetat som daglönare blivit fast anställda. Och i delstaten Tamil Nadu i Indien, har anställda inom barnomsorgen höjt sina löner med hela 67 procent. 1

2 Introduktion Public Service International (PSI) är det globala facket för offentliganställda. De svenska fackförbund som medverkar i PSI:s program är Kommunal, SEKO, ST och Vision. Samarbetet har bedrivits i programform sedan 2010 och består av projekt i Afrika, Asien och Latinamerika. Programformen har på flera sätt bidragit positivt till PSI:s verksamhet. Det har exempelvis underlättat kommunikation och koordinering mellan svenska förbund och det globala facket och dessutom bidragit till att stärka de svenska förbundens närvaro i fält. Det har gett en tydligare koppling mellan utvecklingsprojekt och PSI:s politiska prioriteringar och strategier på ett globalt plan samt främjat en aggregerad resultatrapportering. Trots en positiv utveckling har det varit en utmaning att utveckla en samstämmighet i programmet där enskilda projekt tydligare hakar i en logisk kedja och möjliggör en mer sammanhållen aggregerad resultatuppföljning. En förutsättning för detta är deltagande och ägarskap i hela programkedjan. En annan förutsättning är att resurser och kompetens för resultatbaserad styrning finns i varje led. PSI och de svenska förbunden har, efter att ha utvärderat sitt arbete med programformen, kommit fram till att det saknas tillräckliga resurser för att i önskad utsträckning utveckla och fördjupa arbetet med den. Därför har man beslutat att från och med perioden återgå till att arbeta projektbaserat. Bedömningen är att detta kommer att möjliggöra att resurser fokuseras på att utveckla den resultatbaserade styrningen i projekten. De lärdomar och utvecklade samarbetsformer som programformen har bidragit till kommer dock att kunna användas även i det fortsatta arbetet i projektform. Programmål Starka fackförbund inom offentlig sektor har påverkat utvecklingen av rättvisa och inkluderande samhällen. Som effektiva partners i den sociala dialogen har de bidragit till förbättrad kvalitet på offentlig service samt att arbetstagare inom offentlig sektor har bättre arbetsvillkor och att deras mänskliga rättigheter i arbetslivet respekteras. Under perioden har resultat uppnåtts i PSI:s program som bidrar till målet. Bland annat genom att minska antalet osäkra anställningar inom sektorn, öka medlemsrekryteringen, påverka utformningen av relevanta politikområden och öka kvinnors representativitet i de fackliga strukturerna. Man har också försvarat och stärkt medlemmars rättigheter genom juridiska processer, strejker, förhandling och social dialog. Programmet har sex delmål som tillsammans bidrar till programmålet. Delmål 1 PSI:s medlemsförbund har utvecklat och genomfört strategiska kampanjer mot kränkningar av offentliganställdas fackliga rättigheter. De har fört fall till ILO och påverkat regeringar för att ratificera konventionerna och anta stödjande lagstiftning. Under programmets tre år har ett starkt fokus i Indien varit att genom kampanjer och samordnade aktioner få andra fackförbund i landet att ratificera ILO:s kärnkonventioner 87 och 98 om föreningsfrihet och kollektiv förhandling. Processen är långsiktig och går framåt. Den indiske arbetsmarknadsministern stöder kraven och på ILO:s konferens 2012 deklarerade Indiens regering att de ska påbörja ratificeringsprocessen. Detta är positiva signaler, även om det inte garanterar en snabb framgång. Ett medlemsförbund i Mocambique har fört diskussioner med regeringen om en ny arbetsmarknadslag. En bedömning av lagen gjordes med stöd av brasilianska fackförbund och en strategi togs fram för att påverka regeringen så att lagen är förenlig med ILO:s 2

3 standard. Dialogen pågår fortfarande och lagförslaget har ännu inte presenterats för parlamentet. I Botswana lyckades PSI:s medlemsförbund under 2010, efter förhandlingar och påtryckningar, få regeringen att anta en lag om anställningstrygghet och rätt till kollektivavtalsförhandling. Regeringen har dock inte följt lagen och förvägrar offentliganställda kollektiva förhandlingar. Detta ledde till en omfattande strejk 2011 och offentliganställda avskedades. Efter att ha drivit fallen i rätten har många återanställts. Fackförbunden tog också upp fallet i ILO under 2011, vilket resulterade i att ILO nu arbetar tillsammans med Botswanas regering med att implementera konvention 151 om kollektiv förhandling i offentlig sektor. Resultatet av arbetet är en ökning av den sociala dialogen i landet. Under 2011 togs även kränkningar av fackliga rättigheter i Swaziland upp vid ILO:s konferens. ILO uppmanade landets regering att följa ILO:s normer. Ett antal rättsfall har framgångsrikt drivits av deltagande fackförbund under perioden. I Turkiet har man vunnit sammanlagt 16 mål som försvarat rätten till organisering och respekt för kollektivavtal samt att felaktigt uppsagda arbetstagare fått tillbaka sina jobb. Detta är viktiga juridiska segrar i ett politiskt klimat som är mycket hårt för fackligt aktiva och där man under perioden fängslat flera fackliga ledare. I Burkina Faso har ett av medlemsförbunden framgångsrikt drivit fall i arbetsdomstolen mot godtyckliga avskedanden vilket bidragit till att lokala fackklubbar bildats på ett antal arbetsplatser. Även mindre segrar är viktiga för att försvara kollektivavtal. I Kenya har exempelvis ett fackförbund drivit fall mot att arbetsgivaren ensidigt försökte byta leverantör av sjukförsäkringar för anställda utan fackets medgivande. I den indiska delstaten Karnataka förmådde statsanställda och lärarförbund genom förhandling arbetsgivaren att dra tillbaka en förordning som hade uteslutit fackligt aktiva från fortbildning på arbetsplatsen. Fallet blev alltså aldrig rättssak. Delmål 2 PSI:s medlemsförbund har stärkt sin förmåga att förhandla kollektivavtal och har förbättrat lönerna och villkoren för arbetstagare. Avtalen innehåller policys och praxis om jämställdhet och hiv/aids som hindrar diskriminering av kvinnor och hiv/aids-smittade arbetstagare. Under perioden har PSI:s medlemsförbund, trots att lagstiftning i många fall undantar offentliganställda från den kollektiva förhandlingsrätten, uppnått flera goda resultat. I Paraguay kunde under 2010 fack inom kommunal vatten- och energisektor för första gången på 20 år teckna ett kollektivavtal. I Turkiet har en konstitutionell förändring för första gången någonsin gett fack inom offentlig sektor rätt till kollektiv förhandling. I Vietnam har förhandlingar inom hälsosektorn inletts för första gången och i Burkina Faso har påverkansarbete tillsammans med andra fackförbund gjort att medlemsavgiften kan dras direkt från lönen inom offentlig sektor. Så kallat check-off-system är ett viktigt verktyg för fackförbund att få hållbar ekonomi. Avtal har lett till löneökningar på många håll. Inom den kommunala sektorn i Chile, Argentina och Paraguay har löner under 2012 stigit i genomsnitt med 18 respektive 10 och 6 procent. Inom vissa grupper av kommunalanställda har lagförändringar medfört att de är berättigade till samma lönenivåer som övriga offentliganställda. Detta har inneburit löneökningar på 30 procent för anställda. I Turkiet har offentliganställda fått upp sina löner med mellan 2 och 6 procent genom kollektivavtal. I Vietnam har facket för sjukvårdsanställda genom kollektiva förhandlingar fått igenom löneökningar på 10 3

4 procent samt ökning av övertidsersättning med 5 procent. I Tamil Nadu, Indien, har fackförbundet för anställda inom barnomsorgen genom en kampanj och förhandlingar på ministernivå lyckats höja lönerna med hela 67 procent samt få ett flertal tillägg och förmåner. Sektorn är kvinnodominerad och bland de lägst betalda inom offentlig sektorn. Medlemsförbund i Tanzania och Zanzibar har förhandlat fram löneökningar på procent och i Kenya har man förhandlat fram bättre pensionsplaner och sjukvårdsförsäkringar. I Kenya, Tanzania och Uganda omfattar kollektivavtalen efter projektperioden klausuler om hiv och aids. I andra regioner har PSI:s medlemsförbund engagerat sig i hiv, aids och jämställdhet. I Turkiet har ett av medlemsförbunden tillsammans med turkiska läkarföreningen sammanställt en rapport om hiv och aids och opinionsbildat mot stigma och diskriminering av människor som lever med hiv och aids. I östra Afrika har PSI:s medlemsförbund genomfört informationskampanjer om hiv-prevention och mot diskriminering. I Mali och Burkina Faso har utbildningskampanjer kring hiv, aids och hepatit bidragit till en renare arbetsmiljö och bättre hantering av biomedicinskt avfall på sjukhus. Delmål 3 PSI:s medlemsförbund har stärkt sina kunskaper och färdigheter och ingriper tillsammans för att förbättra kvaliteten och genomförandet av offentliga tjänster. De har deltagit i den sociala dialogen på nationell och subregional nivå, bildat allianser med det civila samhället och genomfört offentliga - och medlemskapskampanjer. De största framgångarna har uppnåtts i östra Afrika där medlemsförbund i Kenya, Tanzania, Zanzibar och Uganda varit pådrivande i bildandet av fackliga nätverk inom offentlig sektor, ett särskilt nätverk för kommunala och lokala fackförbund samt ett nätverk inom elektricitetssektorn. Nätverken byter information och utvecklar gemensamma strategier för att påverka policys i regionen. Medlemsförbund i Tanzania har på så sätt tillsammans gjort efterforskningar på sina medlemmars och lokalsamhällens behov inom hälsa, vatten och energi, utformat ett policyförslag samt genomfört en kampanj. De har också påverkat regeringen till att bilda det forum för social dialog inom offentlig sektor (Public Sector Negotiating Machinery) som inledde sitt arbete Projektet har också möjliggjort ett samarbete mellan medlemsförbunden kring att söka observatörsstatus i Östafrikanska gemenskapen (EAC). Under perioden har en kartläggning gjorts av hur EAC fungerar och medlemsförbunden har registrerat en gemensam organisation, Association of Public Sector Unions of East Africa, i varje land. Ett huvudkontor har dessutom etablerats i Arusha där EAC har sitt säte. Målet är att nå observatörsstatus under 2013, vilket ser ut att kunna förverkligas. I Tanzania har PSI:s medlemsförbund även lyckats kräva en plats i den kommitté som genom en konsultativ process ansvarar för att ta fram ett utkast till en ny konstitution. På Zanzibar deltar ett av PSI:s medlemsförbund i regionens utvecklingsplan Vision 2020, har påverkat arbetsmarknadslagstiftning och deltar i diskussioner om strukturreformer, pensionssystem och tillväxtstrategier. Relationen mellan staten och fackföreningarna karakteriseras nu av förhandling och dialog på hög nivå vilket är en stor framgång. Det är ett resultat av en medveten strategi från fackförbunden som började utveckla sina kunskaper och färdigheter inom påverkan och dialog redan

5 Även i Sydamerika har framgångar uppnåtts under perioden. Kommunala fackförbund i Paraguay och Chile genomförde en jämförande studie om löner i sin sektor. Studien presenterades för arbetsmarknadsdepartement i Paraguay och den chilenska kongressen tillsammans med förslag på åtgärder vilket ledde till den ovan nämnda löneökningar på 30 procent för anställda i Chile. Vidare har i Chile har facket FENATROS, i samarbete med lokala frivilligorganisationer, lyckats stoppa regeringens planer på att sälja 19 procent av ett statligt vattenbolag. I Paraguay har facket och lokala organisationer lyckats stoppa lagen som tillåter privatisering av det största kraftverket i landet. Delmål 4 PSI:s medlemsförbund har genomfört forskning och baslinjestudier om otryggt arbete inom sina sektorer, och förhandlar och driver kampanjer för anständiga arbetsvillkor. Som en del av den offentliga sektorns omstrukturering minskar regeringar och myndigheter outsourcing och otrygga anställningsformer. Genom avtalsförhandlingar har PSI:s medlemsförbund minskat antalet osäkra anställningar i sin sektor. Genom kollektiva förhandlingar har facken i Argentina, Chile, Paraguay och Uruguay omvandlat osäkra anställningar till fasta anställningar. I Turkiet har PSI:s medlemsfack gemensamt genomfört tre studier angående kvinnors, ungas och tillfälligt anställdas situation och behov på arbetsmarknaden. Studierna har varit utgångspunkt för en gemensam strategi, med kampanjer och utbildning av fackliga ombud, värva fler medlemmar och förhandla fram bättre villkor för de mest utsatta på arbetsmarknaden. Resultatet är kollektivavtal med bättre villkor för kontraktsanställda, personer med otrygga anställningar har värvats och med otrygga anställningar har blivit fast anställda. I Indien har arbetstagare som i 15 år arbetat som daglönare blivit fast anställda. Vidare har ca kontraktsanställda inom kommunen i Andra Pradesh organiserat sig och uppnått en 15-procentig löneökning samt rätt till sociala trygghetssystem. I Kenya har ett av förbunden förhandlat för att kollektivavtalet ska täcka även tillfälligt anställda som nu fått rätt till övertidsersättning. Delmål 5 PSI:s medlemsförbund har tagit fram forskningsrapporter om lika löner för och behoven hos kvinnliga arbetstagare i sina sektorer. De har ökat det kvinnliga medlemskapet och genomfört policys som erkänner jämställdhet inom förbundens beslutsfattande strukturer samt inom omstruktureringen i den offentliga sektorns alternativa agendor. Forskningsrapporter har tagits fram i Chile samt i Tchad. I Chile upptäcktes ett glapp mellan att kvinnor utgör 64 procent av sektorns arbetskraft men endast innehar 20 procent i de ledande positionerna. I Tchad genomfördes en löneundersökning som är tänkt att användas vid förhandlingar med statliga arbetsgivare. Stora framsteg för jämställdheten internt inom fackföreningsrörelsen har uppnåtts under perioden. 18 fackförbund från Chile, Paraguay, Argentina, Swaziland, Turkiet, Uganda, Angola, Indien, Kenya, Tanzania, Botswana, Burkina Faso, Mali, Vietnam och Namibia har under treårsperioden ökat representationen av kvinnor i beslutande organ och upplever en ökad acceptans av kvinnliga ledare. Genom stadgeförändringar, kvinnokommittéer och utbildning i projekten har kvinnor avancerat till ledande positioner. 5

6 Det kvinnliga medlemskapet har dessutom ökat i fler länder. I Vietnam har det ökat med 28 procent sedan Kvinnor utgör nu 63 procent av medlemskåren och har 50 procent av ledarpositionerna. I Swaziland har facket 8,54 procent fler kvinnor än I Botswana har det totala medlemskapet vuxit med sedan Det är en ökning med 47 procent varav 60 procent är kvinnor och 46 procent unga. På Zanzibar har kvinnors medlemskap ökat med 5 procent. Delmål 6 PSI:s medlemsförbund har bedrivit forskning om behoven hos unga arbetstagare och har genomfört policys för att inkludera dem i beslutsfattande strukturer. Fackföreningar förhandlar om ökad sysselsättning och anständiga arbetsförhållanden för unga arbetstagare och har ökat antalet unga arbetstagare inom facket. Under programmets tre år har unga arbetare rekryterats till fackförbunden. Dessa fördelar sig på Vietnam (4 806), Indien (8 450), Paraguay (348) och Botswana (11 500). Utbildningar som genomfördes 2010 har lett till ökad medvetenhet om behovet av att få in unga medlemmar på beslutsfattande poster. Framsteg har skett dock saknas tillräcklig med statistiska underlag för att få en samlad bild av resultat. I Chile, Paraguay, Uruguay, Tanzania, Kenya och Uganda har under perioden stadgeförändringar gjorts och/eller nya interna strukturer utvecklats för att öka representationen av unga medlemmar. I Vietnam är över 80 procent av dem som rekryterats som nya medlemmar unga. I Paraguay fick ett av förbunden in fortbildning för unga i sitt kollektivavtal. I Indien har PSI:s medlemsförbund bildat ett nationellt ungdomsnätverk, där ungdomar utbildats till organisatörer. Riskhantering under perioden Under perioden har ett antal risker blivit synbara som PSI och de svenska förbunden kommer att behöva åtgärda. Personalomsättning både inom PSI och inom en del nationella förbund har till viss del försenat och försvårat programmets implementering och uppföljning. Åtgärder behövs för att minska sådana händelsers påverkan på verksamheten. Därför kommer en tydlig ansvarsfördelning mellan PSI, svenska förbund och regionala projektkoordinatorer att tas fram, kompletterat med kompetensutveckling i projektstyrning. Det stora antalet projekt inom programmet har också gjort att en nära uppföljning inte alltid varit möjlig. Antalet projekt kommer därför att skäras ner. En ny policy för fackliga utvecklingsprojekt inom PSI kommer att tas fram med input från de svenska förbunden. Policyn kommer att kunna vara ett verktyg för strategisk planering. Som nämnts tidigare har arbetet i programform inneburit ett merarbete för PSI då enskilda projekt utgjort basen för arbetet men med ytterligare en nivå för analys och aggregering av resultat. PSI har gjort bedömningen att det i dagsläget inte finns resurser för att vidareutveckla programansatsen utan att det istället är nödvändigt att återgå till det helt projektbaserade arbetssättet för att utnyttja befintliga resurser på bästa sätt. Det finns också ett behov av att på ett mer systematiskt sätt analysera risker i projektplaneringen. Under perioden har både externa och interna konflikter samt personalrotation påverkat verksamheten. I vissa fall har den försenats och i ett fall har hela projektsamarbetet avslutats i förtid (se Förändringar och avvikelser 2012 nedan). En mer utvecklad riskanalys hade i viss mån kunnat förutse problemen och eventuellt utvecklat riskhanteringsstrategier. 6

7 LO-TCO Biståndsnämnds bedömning av måluppfyllelse Ett antal faktorer gör det svårt att heltäckande bedöma måluppfyllelsen. I många fall saknas tillräcklig baslinjeinformation för att kunna göra jämförelser över tid och därmed med säkerhet uttala sig om graden av utveckling. En rad faktorer, exempelvis personalrotation på PSI centralt och regionalt, har dessutom gjort att de indikatorer och verifieringskällor som presenterades i ansökan inte har använts systematiskt. Man har inte heller i tillräcklig grad utvecklat kompetensen hos projektansvariga i regionerna som behövs för att samla in och analysera projektresultat att aggregera i programform. En viktig bidragande faktor var att de två personer som utformade programmet och var ansvariga för dess implementering hos PSI slutade 2010 och ersattes av en person. Det innebar en halvering av personalresurserna för övergripande styrning av programmet och ett avbrott i kontinuiteten av den fortsatta utvecklingen av programstrukturen. Den planerade kapacitetsutvecklingen i regionerna för insamling och analys av information uteblev därför. PSI bedömer själva att en återgång till renodlade projekt är nödvändig för att kunna fokusera sina resurser på resultatuppföljning i projekten snarare än att lägga dem på att vidareutveckla programansatsen. Trots detta har PSI i sin programrapport redovisat ett stort antal goda resultat. Det råder ingen tvekan om att man under projektperioden har bidragit till att stärka många av de deltagande fackförbundens kompetens i förhandling och social dialog. Resultatet är högre löner, bättre arbetsvillkor och mer effektivt politiskt påverkansarbete. Klara framsteg har också gjorts vad gäller att öka jämställdheten inom de deltagande medlemsförbunden. Förändringar och avvikelser 2012 Programmets ekonomiska redovisning visar en positiv balans. Det beror främst på kursvinster från en svag Euro. Ej utnyttjade medel för 2011 har använts under En mindre del av utfallet beror på att några aktiviteter inte genomförts i projekten. Bristande kompetens hos en anställd på PSI:s regionkontor i södra Afrika har haft konsekvenser för implementeringen av projekten i Mocambique, Angola, Namibia och Swaziland. Personen ersattes i april I Mocambique ledde generalsekreterarens död till att förbundet behövde hålla nyval vilket inte kunde genomföras på grund av bristande ekonomiska resurser. Detta tog mycket tid och försenade genomförandet av aktiviteter. Det deltagande förbundet i Niger ströks från programmet och samarbetet avslutades 2012 efter samarbetssvårigheter med förbundets generalsekreterare som motarbetade jämställdhetsarbetet i projektet. I Botswana fick projektet till stora delar planeras om efter strejken 2011 (se ovan). Målbilden kvarstod men aktiviteter förändrades. Programmets ekonomiska balanser har kunnat användas för att förstärka aktiviteter riktade mot unga och kvinnor samt för att förstärka kompetensen kring planering, uppföljning och utvärdering på PSI:s regionkontor. Uppföljning av LO-TCO Biståndsnämnds avtal Avtalet har i allt väsentligt följts. Förändringar i revisionsinstruktioner under programperioden föranledde missförstånd som gjorde att management letters inte inkom Detta åtgärdades dock och instruktionen har följts under 2011 och

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST 23 1 Kongress 2012 Internationellt program för ST Internationellt program för ST 1. Mål och inriktning Förbundsarbetets grund är solidariteten

Läs mer

3.5 Ökad jämställdhet och minskad diskriminering

3.5 Ökad jämställdhet och minskad diskriminering 3.5 Ökad jämställdhet och minskad Efter förföljelserna - de indonesiska facken reser sig Suhartos styre mellan 1965 och 1997 kränkte konsekvent mänskliga rättigheter i arbetslivet. Under doktrinen om social

Läs mer

1. Alla ska inkluderas i kampen att få tillbaka makten över våra ekonomier

1. Alla ska inkluderas i kampen att få tillbaka makten över våra ekonomier Strategiska prioriteringar för 2014-2018 för UNIs branschöverskridande avdelning för lika möjligheter (Ska antas av UNIs världskvinnokonferens i Kapstaden i december 2014) UNI Global Unions aktionsstrategi

Läs mer

Samordna avtalsförhandlingar

Samordna avtalsförhandlingar Avtalsförhandlingar och dialog mellan arbetsmarknadens parter inom offentliga tjänster EPSU:s 4:e avtalskonferens Samordna avtalsförhandlingar En översikt av EPSU:s nuvarande avtalspolitik och förslag

Läs mer

Unga arbetstagares möte

Unga arbetstagares möte Unga arbetstagares möte Durban, Sydafrika lördag 24 november 2012 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv STÖDINFORMATION 0 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv Unga människor är en av samhällets

Läs mer

EPSU:s konferens 2010 om avtalsförhandlingar och social dialog Efter krisen rättvis lön och anställning i offentliga tjänster Information om workshops

EPSU:s konferens 2010 om avtalsförhandlingar och social dialog Efter krisen rättvis lön och anställning i offentliga tjänster Information om workshops Information om workshops Årets konferens består av sex workshops: Låg lön och ingen lön upphäv lönesänkningar och kräv ut obetalda löner i Centraloch Östeuropa Minskade löneskillnader mellan könen var

Läs mer

ARBETSPROGRAM 2011 2014

ARBETSPROGRAM 2011 2014 INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 42:a kongressen Mexico City, 6 augusti 2010 Vägtransportarbetaresektionens konferens Dagordningens punkt 4: ARBETSPROGRAM 2011 2014 1. Vi bygger upp starka

Läs mer

4. Global Solidarity for a Sustainable Future

4. Global Solidarity for a Sustainable Future BWI:s sektorprogram Migrantarbetare får rättigheter genom internationellt fackligt pass - I praktiken var det som slaveri, jag jobbade hårt på alltifrån plastfabriker till kycklingfarmar men hade aldrig

Läs mer

Ingående balans 1 993 775,43 1. Egeninsats 15 183 349,00 3. Ränteintäkter 41 984,29 5

Ingående balans 1 993 775,43 1. Egeninsats 15 183 349,00 3. Ränteintäkter 41 984,29 5 Bilaga 4.1 vergripande ekonomisk redovisning Bilaga 1 1.3 Rapportmall för årlig finansiell rapport på övergripande nivå (ramorganisation) Utfall Not Ingående balans 1 993 775,43 1 Erhållna medeuintäkter

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling - om möjligheterna att ställa krav på kollektivavtalsvillkor Upphandlingsdagarna 29 januari 2015 Lisa Sennström Definition av socialt ansvarsfull upphandling

Läs mer

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Lavaldomen Betydelse för småföretag? Bakgrund November 2004. Det lettiska byggbolaget Laval un Partneri i blockad av fackförbundet Byggnads. Laval vill inte teckna svenskt kollektivavtal. Enligt EU:s utstationeringsdirektiv

Läs mer

Fackförbundet ST. program för ST. Internationellt

Fackförbundet ST. program för ST. Internationellt Fackförbundet ST program för ST Internationellt ST är fackförbundet för dig som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag i myndigheter, universitet och högskolor eller bolag. ST är din fackförening

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka.

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka. Historik Med Industrifacket Metall har de tongivande förbunden inom tillverkningsindustrin gått samman. Det nya förbundet har medlemmar från vitt skilda områden, alltifrån glasbruk och läkemedelstillverkning

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

LO-TCO Biståndsnämnds studie av jämställdhetsarbetet i projekt

LO-TCO Biståndsnämnds studie av jämställdhetsarbetet i projekt LO-TCO Biståndsnämnds studie av jämställdhetsarbetet i projekt Bakgrund och syfte Under utvecklingssamarbetets historia har många områden för förbättring av fattigdomsbekämpning identifierats av olika

Läs mer

3.2 Globaliseringens effekter

3.2 Globaliseringens effekter 3.2 Globaliseringens effekter UNI: Banka vett i bankerna Finansförbundet jobbar tillsammans med det globala facket UNI för bättre villkor för kollegor i Latinamerika. Under en resa för ett år sedan gjorde

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Kommunal driver kampanj för bättre upphandlingar En facklig valrörelse Kommunals uppdrag är att förbättra villkoren för medlemmarna. Därigenom

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

2. Rapportering per strategiområde och program 2013

2. Rapportering per strategiområde och program 2013 Verksamhetsberättelse 2013 2. Rapportering per strategiområde och program 2013 2.1 Inledning Nedanstående avsnitt omfattar all projektverksamhet som genomförts av och inom ramen för LO-TCO Biståndsnämnd

Läs mer

5. Organisationsutveckling av lärarorganisationer

5. Organisationsutveckling av lärarorganisationer Lärarförbundet Att leva och arbeta under hot Som lärare i Colombia är utpressning och dödshot en del av vardagen. En skrämmande vardag. Att hoten är verkliga råder det inga tvivel om. Under 2011 och 2012

Läs mer

INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN

INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 42:a kongressen: Mexico City, 9 augusti 2010 Konferens för kvinnliga transportarbetare DAGORDNING 1. Val av rapportör 2. Verksamhetsberättelse / Vi organiserar

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET 70 Löner, vinster och priser FÖRDJUPNING Diagram 146 BNP, sysselsättning och arbetsmarknadsgap Årlig procentuell förändring 6 6 4 2 0-2 -4-6 -8 95 97 99 01 Timlön i näringslivet Sysselsättning Arbetsmarknadsgap

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen LÄRARHANDLEDNING Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lärarhandledning Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete

Läs mer

EPSU:S HANDLINGSPLAN FÖR ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR INOM KRIMINALVÅRDEN 12 december 2006, Prag

EPSU:S HANDLINGSPLAN FÖR ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR INOM KRIMINALVÅRDEN 12 december 2006, Prag EPSU:S HANDLINGSPLAN FÖR ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR INOM KRIMINALVÅRDEN 12 december 2006, Prag Introduktion Antagen av EPSU:s styrelse det 4 juni 2007 Det finns flera anledningar till att vi behöver samordna

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Sodexo IUF Internationella Ramavtal

Sodexo IUF Internationella Ramavtal Sodexo IUF Internationella Ramavtal 1. Parter 1.1. Detta avtal gäller mellan Sodexo och IUF. 1.2. Med Sodexo avses Sodexo SA och dess majoritetsägda dotterbolag. 1.3. Med IUF avses den Internationella

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen Lektion 16 SCIC 17/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Den svenska modellen En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

3.3 Organisationsutveckling/-uppbyggnad

3.3 Organisationsutveckling/-uppbyggnad 3.3 Organisationsutveckling/-uppbyggnad Informell ekonomi en utmaning för facket Indiska järnvägen är den största statliga arbetsgivaren i Indien med 1,4 millioner fastanställda med en hög facklig anslutning.

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 1 Inledning 1.1 Uppförandekodens grundval: Internationella standarder Denna uppförandekod ( uppförandekoden ) grundar sig på de allmänna principerna i FN:s allmänna förklaring

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen Diskussionsunderlag Avtalsdiskussion på arbetsplatsen AVTAL 2016 2 Ta chansen att påverka! Kollektivavtalen ger oss en gemensam bas för anställningsvillkoren. Kollektivavtalen skapar förutsättningar för

Läs mer

Framgångsrik organisering

Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter, men också för

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

På sikt är målet att bilda en global facklig allians.

På sikt är målet att bilda en global facklig allians. Seko i världen 1 Seko stöder ett projekt för facklig organisering på TeliaSoneras dotterbolag Moldcell med säte i Moldaviens huvudstad Chisinau. Företaget håller till i moderna lokaler och arbetsvillkoren

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

Facklig utbildning. Kursprogram 2012

Facklig utbildning. Kursprogram 2012 Facklig utbildning Kursprogram 2012 CENTRALA BAS- OCH FORTSÄTTNINGSKURSER De centralt anordnade fackliga kurserna och temadagarna kommer att genomföras i Stockholm i Läkarförbundets egen konferenslokal

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk och företag. Arbetsprogram 2009-2014

EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk och företag. Arbetsprogram 2009-2014 Allmänna ståndpunkter om offentliga tjänster inom vatten, energi, avfall Allmännyttiga företag är en väsentlig del av Europas offentliga infrastruktur och offentliga tjänster (...) Fortsätta att förespråka

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

Det måste alltså bli frivilligt att teckna kollektivavtal. Det finns flera vägar för att nå dit.

Det måste alltså bli frivilligt att teckna kollektivavtal. Det finns flera vägar för att nå dit. Rapport från Företagarna mars 2011 Sammanfattning och synpunkter... 2 Så gjordes undersökningen... 3 Sextio procent av företagen har inte kollektivavtal... 4 Större småföretag har oftare kollektivavtal/hängavtal...

Läs mer

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk, 7 april, Luxemburg DAGORDNINGSPUNKT 6 EPSU:s styrelse, Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk Med utgångspunkt i kongressresolution R.1.

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

3.6 Arbetsmiljö, hiv och aids

3.6 Arbetsmiljö, hiv och aids Arbetsmiljö ett möte för anställda och arbetsgivare I provinsen Mpumalanga, Sydafrika, har arbetsplatsolyckorna på plantagerna sjunkit från fem om året till endast en. Men bakom dagens arbetssätt, att

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Detta vill Unionen i avtalsrörelsen Målet för avtalsrörelsen är att förbättra vår vardag och våra villkor. Utgångspunkten är vår

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

Kollektivavtal det tjänar du på

Kollektivavtal det tjänar du på Kollektivavtal det tjänar du på för dig som är arbetsgivare 1 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Lönepolitisk plattform

Lönepolitisk plattform Lönepolitisk plattform Antagen vid FTFs riksstämma 2010 2 (8) Inledning Denna lönepolitiska plattform syftar till att på ett övergripande plan beskriva hur vi som förbund ser på den mest centrala frågan

Läs mer

Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010. 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden. En lön att leva av

Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010. 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden. En lön att leva av Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden En lön att leva av Utvecklingen för svensk besöksnäring har under de senaste tio åren varit

Läs mer

CY innehåll 1.0 POli

CY innehåll 1.0 POli te r & ar m b än et PO LI sk sf CY fö li ör r ga h å rä l tt la ig nd he e n oc h m än sk lig a rä tt ig he te r Sv er ig e po lic y fö r ar be ts fö rh ål la nd en Po licy Ca rl sb er g innehåll 1.0 Föreningsfrihet

Läs mer

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet 2 Vi ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS bidrar till att öka tryggheten i arbetslivet för anställda i företag och organisationer som är anslutna

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

Vikten av vatten vid livets början

Vikten av vatten vid livets början Vikten av vatten vid livets början Cecilia Chatterjee-Martinsen, Generalsekreterare WaterAid Sverige @c_martinsen @wateraidsverige Hur ser det ut? Ny undersökning av WHO av sjukhus och vårdmottagningar

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Inhyrning och anställningstrygghet motionerna A92 A109

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Inhyrning och anställningstrygghet motionerna A92 A109 Utlåtande Inhyrning och anställningstrygghet motionerna A92 A109 Inom industrin har användningen av visstidsanställningar ökat markant de senaste åren. Under en lång period har företag, delvis till följd

Läs mer

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende.

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende. Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Luleå 9 3 3 2 32 4 4 4 61 FPLuleå Rättvisepartiet Socialisterna (3), Landsbygdspartiet Oberoende

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Arbetsmiljö Inflytande Utveckling

Arbetsmiljö Inflytande Utveckling ST Arbetsmiljö Inflytande Utveckling 1 2 Arbetsmiljö Arbetsmiljö är summan av flera faktorer på arbetsplatsen. Det handlar bland annat om lön, ledarskap, jämställdhet och mångfald. En bra arbetsmiljö är

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Ang: Remissyttrande från LO-TCO Biståndsnämnd avseende Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges

Ang: Remissyttrande från LO-TCO Biståndsnämnd avseende Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges Till: Utrikesdepartementet ud.cso-dialog@gov.se Stockholm 9 oktober 2014 Ang: Remissyttrande från LO-TCO Biståndsnämnd avseende Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer

Läs mer

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET EPSU, UNI Europa, EFSU, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION 1. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att alla arbetsplatser har en resultatinriktad policy som behandlar frågan

Läs mer

Code of Conduct Uppförandekod

Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Uppförandekod Inledning och bakgrund Femtorp AB förser marknaden med söta livsmedel och dessertprodukter från de främsta tillverkarna. Våra kunder kan förvänta sig en hög servicegrad, kunskap

Läs mer

Effektrapport Frii 2013

Effektrapport Frii 2013 Effektrapport Frii 2013 P A G E 1 of (5) D A T E 30/09/2014 A U T H O R Krister Adolfsson 1. Vad vill er organisation uppnå? Diakonia är en biståndsorganisation grundad i kristna värderingar som samarbetar

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

Att lyckas med affärer i Afrika

Att lyckas med affärer i Afrika Att lyckas med affärer i Afrika Peter Stein Stein Brothers AB Presentationens innehåll 1. Stora linjer i Afrikas ekonomiska utveckling 2. Sveriges handel med Afrika 3. Att lyckas med affärer i Afrika 4.

Läs mer