Välkommen som medarbetare. i Strängnäs kommun! Personalenheten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen som medarbetare. i Strängnäs kommun! Personalenheten"

Transkript

1 Välkommen som medarbetare i Strängnäs kommun! Broschyren innehåller information om anställningsvillkor och anställningsförmåner som berör kommunens medarbetare. Mer information om hur det är att arbeta i kommunen finns på kommunens intranät. Materialet har behandlats i kommunens centrala samverkansgrupp den 27 november Personalenheten Nygatan Strängnäs Välkommen som medarbetare

2 Välkommen som medarbetare i Strängnäs kommun! Vi som jobbar i kommunen är till för att ge invånarna i Strängnäs kommun en effektiv service med hög kvalitet. Vårt arbete är viktigt och ansvarsfullt och förväntningarna på oss som medarbetare är stora, både från medborgare och från förtroendevalda politiker. Vi sätter alltid medborgarnas behov och intresse i centrum för vår verksamhet. I den här broschyren hittar du information om dina anställningsvillkor och anställningsförmåner. Mer information om hur det är att arbeta i kommunen finns på intranätet. Där hittar du även information om kommunens olika verksamheter och hur dessa är uppbyggda och organiserade. Om du har frågor och funderingar om din anställning, tveka inte att prata med din chef eller dina arbetskamrater. Och du är naturligtvis alltid varmt välkommen att höra av dig till kommunens personalenhet. Vi tycker det är roligt att du valt att arbeta i Strängnäs kommun och vi ser fram emot att ha dig som medarbetare och hoppas att du kommer att trivas tillsammans med oss. Återigen, varmt välkommen! Kristiina Söderlind Personalchef 2

3 Innehåll Värdegrund och Brobygget... 4 Introduktion... 5 Arbetsmiljö och hälsa... 5 Om du blir sjuk... 7 Anställningsvillkor... 8 Arbetstid... 9 Lönesättning och lönepolitik Löneutbetalning Semester och övriga ledigheter Försäkringar och pensionsförmåner Medinflytande och utveckling i arbetet Alla lika olika - jämställdhet och mångfald Intranät och hemsida Personalpolitiska styrdokument Medborgarinsyn - offentlighet och sekretess Personuppgiftslagen PUL Fackliga organisationer Internet och telefon Tjänste-ID Tjänstgöringsintyg och betyg Egen uppsägning Lediga tjänster Kommunens organisation Mina anteckningar

4 Värdegrund och Brobygget Som medarbetare är du en representant för hela Strängnäs kommun. Var du än har din arbetsplats så arbetar du inom en av kommunens verksamheter och med den inriktning som kommunfullmäktige beslutat. Den viktigaste resursen för att utveckla kommunens service till medborgare, skapa ökad kvalitet och effektivitet är alla medarbetare i Strängnäs kommun. Strängnäs kommuns värdegrund är gemensam för både politik och förvaltning. Den beskriver vårt förhållningssätt och den utgångspunkt vi har gentemot våra medborgare, brukare, förtroendevalda och medarbetare. Värdegrunden och hur vi uttolkar den är fundamentet för hela vår verksamhet, där alla inom politiken och förvaltningen har ett specifikt ansvar att leva efter våra värderingar. Värdegrunden bygger på en övertygelse om alla människors förmåga och vilja att utvecklas. Alla medarbetare vill göra ett bra arbete! Med medborgarnas behov i centrum Förutom de grundläggandevärderingarna har principer som stödjer utvecklingsarbetet tagits fram. Principerna tillsammans med värdegrunden har symboliskt samlats i form av en bro med namnet Brobygget. Värderingarna och principerna ger oss ett gemensamt språk och ett synsätt som blir ett stöd inför våra olika vägval och de beslut vi behöver ta när vi löser våra problem i vardagen. Brobygget fungerar på så vis som vår vägvisare. 4

5 Brobygget är ett redskap i det dagliga arbetet för att hitta förbättringsområden och utforma nya arbetssätt som skapar större nytta för våra medborgare och brukare. Våra principer och värderingar är ett stöd för oss i utformning av nya arbetsoch förhållningssätt i syfte att nå allt bättre resultat. Hur kan vi lösa det här problemet på ett enkelt sätt? Om vi ska våga pröva nytt hur skulle våra arbetsmöten då se ut? Hur skulle vi med öppenhet och på ett tydligt sätt kunna synliggöra våra resultat för de som vi är till för? Introduktion Den första viktiga introduktionen sker på din arbetsplats och inom ditt verksamhetskontor. Som regel är det din närmaste chef som ansvarar för att du får en bra introduktion. Ofta finns också en fadder utsedd som har ett särskilt ansvar att ta hand om nyanställda. Som nyanställd inbjuds du också att delta i kommunens centrala introduktionsdag. Under dagen får du bland annat ta del av kommunens visioner och mål, lära mer om kommunens organisation, värdegrund och arbetet med ständiga förbättringar. Arbetsmiljö och hälsa Vi vill att du ska må bra på jobbet och inte drabbas av ohälsa eller sjukdom, därför satsar kommunen på främjande och förebyggande hälso- och arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljölagen reglerar i stort hur arbetsmiljön ska vara utformad. Den beskriver också arbetsgivarens ansvar och skyldigheter att kontrollera arbetsmiljön och bedriva ett förebyggande arbete. Alla medarbetare i kommunen har ett ansvar att följa arbetsmiljölagen och bidra med kunskap och erfarenhet i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Det sker bland annat genom att rapportera brister eller faror i arbetsmiljön till närmaste chef eller skyddsombud. 5

6 För att behålla och utveckla hälsosamma arbetsplatser är det betydelsefullt att det finns utrymme och möjlighet att förena arbets- och privatliv på ett sätt som skapar balans i tillvaron. Friskvård Som medarbetare i kommunen har du möjlighet att delta i ett stort antal subventionerade friskvårdsaktiviteter. För närvarande lämnas ett friskvårdsbidrag som uppgår till max 1000 kronor per år. Bidraget kan användas för motion som är förlagd till fritiden, t ex kostnad för träningsavgift vid friskvårdsanläggning, massage eller liknande. Bidraget betalas ut via lön efter uppvisande av kvitto. Du kan också välja att friskvårda en timme per vecka på betald arbetstid om arbetet tillåter, men det är slutligen närmaste chef som avgör om detta är möjligt. Skador och tillbud i arbetet Om du skadas i arbetet ska du anmäla det till din närmaste chef. Så snart det är möjligt ska du och chefen tillsammans med skyddsombudet på din arbetsplats fylla i en arbetsskadeanmälan. Arbetsskador anmäls via intranätet. Om du skadas i arbetet kan du också ha rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA-KL. Försäkringen gäller vid olycksfall, färdolycksfall och arbetssjukdom. Ersättning kan betalas både under den akuta sjukdomstiden och om arbetsskadan ger dig bestående besvär. Även tillbud ska rapporteras till närmaste arbetsledning. Tillbud är en händelse som kunde ha lett till en olycka eller arbetsskada. Till exempel om en taklampa i ett rum ramlar ned utan att den träffar någon person. Tillbud rapporteras också via intranätet. Tillbudsanmälan fylls i gemensamt med chef och skyddsombud. När ni går igenom och beskriver tillbudet är det också viktigt att komma ihåg att beskriva vad som behöver åtgärdas för att inte händelsen ska upprepas. Terminalglasögon och övrig skyddsutrustning Om du i regel arbetar mer än en timme per arbetsdag framför bildskärm erbjuder arbetsgivaren dig synundersökning. 6

7 Arbetsgivaren bekostar synundersökning, utprovning, glas och glasögonbågar (för närvarande 400 kronor för båge). Om du vill ha dyrare bågar så får du betala mellanskillnaden själv. Har du arbetsuppgifter som ställer särskilda krav på precision och arbetar i arbetsmiljöer där vanliga glasögon kompletterat med skyddsglasögon inte är lämpliga, kan du också ha rätt till att få skyddsglasögon med synkorrigering. På intranätet hittar du mer information om vilka regler som gäller för terminaloch skyddsglasögon och hur du går till väga för att beställa synundersökning och glasögon. Den skyddsutrustning som i övrigt behövs för att du ska kunna utföra ditt arbete på ett betryggande sätt, tillhandahålls av arbetsgivaren. Företagshälsovård Alla medarbetare i Strängnäs kommun har tillgång till företagshälsovård. Till företagshälsovården kan man vända sig med frågor som rör arbetssituationen eller andra arbetsrelaterade hälsofrågor. Vid den första kontakten med företagshälsovården görs ett så kallat kartläggningssamtal av en företagssköterska. Beroende på vad som framkommer vid samtalet, så hänvisar sköterskan till lämplig funktion t ex sjukgymnast, läkare eller psykolog. Personalen vid företagshälsovården har tystnadsplikt. På intranätet finns mer information om företagshälsovården och hur man gör för att komma i kontakt med den. Om du blir sjuk Om du blir sjuk ska du anmäla det till din närmaste chef och arbetsplats. (Andra sjukanmälningsrutiner kan förekomma). Om du är sjuk mer än 7 dagar så måste du lämna läkarintyg från den 8:e sjukdagen. Under sjukdag 2-14 betalar arbetsgivaren sjuklön som uppgår till 80 procent av din lön. Första sjukdagen räknas som karensdag och då utgår ingen lön. Från dag 15 betalar Försäkringskassan sjukpenning motsvarande ca 80 procent av lönen, och arbetsgivaren betalar 7

8 sjuklön motsvarande 10 procent av lönen fram till den 90 sjukdagen. Om du blir sjukskriven mer än 90 dagar kan du också ha rätt till ersättning från kollektivavtalsförsäkringen Avtalsgrupp sjukförsäkring, AGS-KL, upp till 360 dagar. Om du blir sjukskriven en längre tid och behöver särskilt stöd för att komma tillbaka till arbetet görs en rehabiliteringsplanering. Rehabiliteringsplaneringen ska genomföras om man varit sjukskriven i mer än tre veckor eller om man har haft upprepad korttidsfrånvaro eller om man själv begär det. Det är enhetschefen som svarar för att en rehabiliteringsplanering genomförs. Som anställd har man ett ansvar för att aktivt delta i den egna rehabiliteringen. Förutom det stöd som arbetsgivaren erbjuder så kan du få stöd och hjälp via din fackliga organisation under rehabiliteringen. Du kan läsa mer om rehabilitering på Försäkringskassans hemsida och på kommunens intranät. Anställningsvillkor I anslutning till att du börjar din anställning får du ett skriftligt anställningsavtal där det framgår vad som normalt ingår i dina arbetsuppgifter, var du är anställd och uppgift om lön och anställningsform, t ex om du är tillsvidareanställd eller visstidsanställd. Anställningsvillkoren regleras genom kollektivavtal mellan kommunen och de fackliga organisationerna. Avtalen reglerar vilka skyldigheter och rättigheter som arbetsgivaren och arbetstagaren har gentemot varandra. Ett av de avtal som styr dina rättigheter och skyldigheter är Allmänna bestämmelser, förkortat AB. Avtalet innehåller bland annat bestämmelser om arbetstider, löne- och semesterförmåner, villkor för särskilda ersättningar, t ex för övertid, ob-ersättning, jour och beredskap. Av avtalet framgår det även att arbetstagare har skyldighet att utföra de arbetsuppgifter som beskrivs i anställningsavtal och i övrigt fullfölja de åtaganden som är förenade med anställningen. Om behov finns är arbetstagaren 8

9 dessutom skyldig att vikariera för annan arbetstagare och helt eller delvis även utföra egna arbetsuppgifter. Som anställd är man även skyldig att byta schema eller förskjuta sin arbetstid, arbeta övertid eller fullgöra jour och beredskap om arbetsgivaren bedömer att verksamheten kräver det. Om kollektivavtalet ändras så gäller ändringarna automatiskt för redan ingångna anställningsavtal. Bisyssla Bisyssla är ett extraknäck som du som anställd har vid sidan av anställningen i kommunen och som inte syftar på privatlivet. Arbetsgivaren kan förbjuda anställda att inneha bisysslor som inverkar hindrande på arbetet, konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet eller är förtroendeskadlig, s.k. bisyssloförbud. För att bedöma eventuella bisysslor har du därför skyldighet att informera arbetsgivaren om de bisysslor du har eller är på väg att engagera dig i. Arbetstid Arbetstiden för heltidsanställda som arbetar måndag till fredag uppgår normalt till 40 timmar per vecka. Om du arbetar schemalagd tid som omfattar tjänstgöring på helger och kvällar, uppgår arbetstiden normalt till 37 timmar per vecka vid heltidstjänstgöring. (För vissa yrkesgrupper med schemalagd arbetstid gäller andra veckoarbetstider, t ex sjuksköterskor som har en veckoarbetstid om 38,25 timmar). Lärare med läsårsanställning har en genomsnittlig årsarbetstid som uppgår till 1767 timmar, exklusive semester, vid heltidsanställning. Den tid som arbetsgivaren reglerar omfattar 1360 timmar. Övrig arbetstid är så kallad förtroendetid som den anställde själv har förtroende att disponera över. För räddningstjänstpersonal gäller också särskilda arbetstidsvillkor. Enligt arbetstidslagen får du i genomsnitt arbeta 40 timmar per vecka under en period om fyra veckor. Dygnsvilan ska uppgå till 11 timmar under varje 24 timmarsperiod. Tillfälliga 9

10 avvikelser får göras av arbetsgivaren, t ex för händelser som inte går att förutse eller genom att avtal tecknas som medger avsteg från denna regel. Om du beordras att arbeta övertid får den inte överstiga 50 timmar på en månad eller maximalt 200 timmar under ett år. Om du arbetar övertid utgår övertidsersättning eller så kan du välja att kompensera övertidsarbetet genom ledighet. Lönesättning och lönepolitik Kommunens lönepolitik ska bidra till att arbetsgivaren når verksamhetens mål. Lönepolitiken ska stimulera till goda arbetsinsatser, engagemang, och utveckling. Strängnäs kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning av medarbetarna. Det innebär att lönen sätts med hänsyn till bland annat yrkets krav på utbildning, arbetsuppgifternas svårighetsgrad och det individuella arbetsresultatet. Vid nyanställning sätts lönen med hänsyn till arbetets innehåll och krav samt tidigare erfarenhet. Ytterligare faktorer som påverkar lönesättning vid nyanställning är kommunens lönestruktur samt löneläget på arbetsmarknaden för aktuell yrkesgrupp. Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna genomför årligen löneöversynsförhandlingar i enlighet med de centrala löneavtalen. Som en del löneöversynen ingår att chef och medarbetare ska ha ett lönesamtal där man tillsammans följer upp vad som hänt sedan föregående medarbetarsamtal. Till grund för lönesamtalet ligger kommunens lönekriterier och med stöd av dessa sätter chefen den nya lönen. Mer information om lönekriterier och lönesamtal hittar du på intranätet i personalhandboken. Löneutbetalning Lönen betalas ut den 25:e varje månad. För att få månadslön måste du ha en anställning som varar minst tre månader och omfattar minst 40 % av heltid. Är du anställd kortare tid eller 10

11 med mindre sysselsättningsgrad så betalas i regel timlön. Timlönen betalas ut månaden efter att du fullgjort ditt arbete. Om du är timavlönad får du även din semesterersättning utbetald i samband med löneutbetalningen. Om du arbetar så kallad obekväm arbetstid, jour eller beredskap, utgår särskild ersättning för den tiden. Semester och övriga ledigheter Genom kollektivavtal har du som kommunanställd förmånligare semestervillkor än vad semesterlagen säger. Enligt semesterlagen har varje arbetstagare rätt till 25 dagar semesterledighet per år. Semestern kan vara betald eller obetald, beroende på om man tjänat in semesterdagarna. För månadsavlönade är intjänande år och semesterår detsamma. Man får alltså betald semester i förhållande till hur lång tid man arbetat redan det första året. Om man är 39 år eller yngre har man rätt till 25 semesterdagar per år, mellan år får man 31 semesterdagar och är man över 50 år har man rätt till 32 semesterdagar per år. Minst 20 semesterdagar måste tas ut i ledighet under förutsättning att semesterdagarna är betalda. Överskjutande dagar kan sparas för uttag senare år. Du får spara max 40 semesterdagar. Arbetsgivaren ska i möjligaste mån se till att du får en sammanhängande semesterledighet om fyra veckor under perioden juni till augusti. Undantag får göras, men då måste du och arbetsgivaren vara överens om detta. Om du arbetar måndag fredag räknas varje arbetsdag som en semesterdag. Om du har annan arbetstidsförläggning eller arbetstidsmått, omräknas semestern med faktorer så att alla anställda oavsett arbetstid eller sysselsättningsgrad årligen får max de antal semesterdagar som avtalet anger. Studieledighet Som anställd har man rätt till ledighet för studier utan lön enligt lag. Rätt till ledighet har man om man varit anställd sex månader innan ledigheten eller sammanlagt 12 månader under 11

12 de senaste två åren. Vilken typ av studier som kan bedrivas regleras inte av lagen, men praxis är att studierna ska vara planmässiga och det måste finnas någon form av undervisning. Om man vill gå en facklig utbildning så gäller inte kravet om anställningstid för att beviljas ledighet. Ledighet för besök inom hälso- och sjukvård Vid förstagångsbesök hos läkare vid akut sjukdom eller olycksfall och det är nödvändigt att besöket sker på arbetstid har man rätt till ledighet med bibehållen lön. Med akut sjukdom avses hastigt insjuknande och med olycksfall avses att man råkat ut för en plötslig oförutsedd händelse. För medicinska efterbehandlingar, röntgen och skärmbildsundersökning under arbetstid måste man begära ledigt. Ledighet för enskild angelägenhet I Allmänna bestämmelser regleras villkor för under vilka omständigheter man kan få ledighet för enskild angelägenhet med bibehållen lön. Ledighet med lön kan medges om synnerliga skäl föreligger. Som synnerliga skäl anses nära anhörigs svårare sjukdom eller bortgång, begravning och gravsättning av urna samt bouppteckning. Som nära anhörig räknas bland annat maka/make, sambo, registrerad partner, barn, föräldrar, syskon, svärföräldrar, barnbarn samt mor- och farföräldrar. Vård av sjukt barn Om du behöver stanna hemma för vård av sjukt barn, ska du naturligtvis snarast meddela detta till din arbetsplats och Försäkringskassan. Föräldraledighet till dess barnet fyller 3 år Arbetstagare har enligt lag rätt till ledighet för vård av barn till dess barnet blivit 18 månader. Genom beslut i kommunstyrelsens personalutskott ( 11/1990) medger kommunen rätt till förlängd ledighet till dess barnet uppnår 3 års ålder. Rätten till förlängd föräldraledighet gäller under förutsättning att ledigheten är möjlig med hänsyn till arbetssituationen. 12

13 Försäkringar och pensionsförmåner Som medarbetare i Strängnäs kommun omfattas du automatiskt av kollektivavtalade försäkringar. Avtalsförsäkringarna ger stöd vid sjukdom, arbetsbrist, dödsfall och arbetsskada. Avtalsgruppsjukförsäkring AGS-KL ger ersättning om du blir sjukskriven 90 dagar eller längre. Trygghetsförsäkring TFA-KL, kan ge ersättning om du drabbas av en arbetsskada. Tjänstegrupplivförsäkring TGL-KL ger ersättning till anhöriga vid dödsfall. KAP-KL, Kollektiv avtalad pension, heter pensionsavtalet i kommunerna. Du börjar tjäna in din avgiftsbestämda pension från och med 21 års ålder genom att arbetsgivaren betalar en pensionsavgift till din framtida pension. Du bestämmer själv hur pensionspengarna till din pension ska förvaltas. Du kan välja mellan ett tjugotal försäkringsbolag som erbjuder traditionella pensionsförsäkringar eller fondförsäkring. Gör du inget val kommer dina pensionspengar att placeras i en traditionell fondförsäkring med återbetalningsskydd i KPA Pensionsförsäkring. Ungefär sex månader innan du fyller 65 år får du en förfrågan från personalenheten om du planerar att gå i pension vid 65 år. Enligt lag har du möjlighet att kvarstå i anställningen som längst till 67 år. Medinflytande och utveckling i arbetet Strängnäs kommun tycker att medarbetarnas kreativitet, kunnande och idéer ska tas tillvara. Därför har arbetsgivare och fackliga organisationer kommit överens om hur detta ska gå till. Genom ett särskilt samverkansavtal, FAS 05 Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan, har medarbetare rätt till medinflytande över hur verksamheten bedrivs. En väl fungerande samverkan är också en viktig förutsättning för att kommunens service till kommuninnevånarna ska hålla en hög kvalité och motsvara medborgarnas förväntningar. Samverkan 13

14 sker genom arbetsplatsträffar, i samverkansgrupper och genom årliga utvecklingssamtal mellan chef och medarbetare. Kompetensutveckling är en viktig förutsättning för stimulans och utveckling i det egna arbetet och ett led i kommunens arbete med ständiga förbättringar. Kompetensutvecklingen planeras i de årliga medarbetarsamtalen mellan chef och medarbetare. Kompetensutveckling kan ske i olika former, t ex genom kurser, studiebesök, vikariat för kollegor, handledning eller genom projektuppdrag. Om du själv väljer att studera på din fritid så kan du söka ekonomiskt stöd för utbildning som bedöms vara till nytta i ditt arbete. Ersättning ges vanligtvis för kurslitteratur, eventuell kursavgift och resor. På intranätet finns mer information om hur du gör för att ansöka om stöd för fritidsstudier. Alla lika olika - jämställdhet och mångfald Det dagliga arbetet i kommunens verksamheter ska genomsyras av ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv. Med mångfald menar vi människors olika erfarenheter och bakgrunder, som t ex ålder, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Även individuella förmågor, värderingar och egenskaper utgör en del av mångfalden i vår organisation. Människors olika erfarenheter och bakgrunder är en tillgång för att vi ska kunna möta samhällets och medborgarnas behov, öka vår effektivitet och ta tillvara medarbetarnas kunnande för ökad medborgarnytta. Medarbetare i Strängnäs företräder kommunen på ett demokratiskt och humanistiskt sätt, och respekterar alla människors lika värde och rättigheter. Intranät och hemsida Mycket av den information som du behöver i arbetet får du av närmaste chef och dina kollegor. Men givetvis har du själv ett ansvar att aktivt söka efter den information du är i behov av. Kommunens intranät är en riklig källa för intern information. 14

15 Här finns bland annat personalhandbok, olika styrdokument, bokningsmöjlighet av bilar och konferenslokaler. Nyheter och viktig information från kommunens kontor presenteras även här. På kommunens hemsida finns det också matnyttig information. Personalpolitiska styrdokument Strängnäs kommun arbetar långsiktigt för att bli en ännu bättre och attraktivare arbetsgivare. Centrala delar i detta arbete är fortlöpande förbättringar inom arbetsmiljöområdet, utveckling av formerna för delaktighet och inflytande, ledarskapsutveckling, ett framsynt jämställdhets- och mångfaldsarbete samt en tydlig lönepolitik. Som stöd för kommunens formande av personalpolitiken finns ett flertal policydokument framtagna, t ex personalpolicy och chefspolicy. Styrdokumenten beskriver kommunens grundläggande värderingar inom personalpolitiken. Dokumenten finns i personalhandboken på intranätet. Medborgarinsyn - offentlighet och sekretess Offentlighetsprincipen är en av hörnstenarna i vår svenska demokrati och en mycket viktig del i den svenska rättsordningen. Eftersom den offentliga verksamheten inom kommunen är något som angår alla medborgare är det i en demokrati av yttersta vikt att myndigheternas verksamhet så långt som möjligt sker i öppna former och under insyn av allmänhet och massmedia. Offentlighetsprincipen har en mycket viktig kontrollfunktion. Den ska fungera som en garanti för rättssäkerhet och effektivitet i den offentliga förvaltningen och folkstyret. Den ska också motverka maktmissbruk och ge medborgarna möjlighet att inhämta uppgifter och information från myndigheterna och därmed garantera en fri samhällsdebatt samt främja allmänhetens förtroende för myndigheterna. Det finns dock vissa begränsningar, t ex frågor som rör rikets säkerhet eller enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden. 15

16 Offentlighetsprincipen är till stora delar grundlagsfäst i regeringsformen (RF), yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) och tryckfrihetsförordningen (TF). Offentlighetsprincipen förverkligas på olika sätt, t ex genom förhandlingsoffentlighet, det vill säga att förhandling vid domstol ska vara offentlig. Det råder vidare offentlighet vid de beslutande politiska församlingarnas sammanträden, bland annat kommunfullmäktige. Kommunala nämnders sammanträden är enligt huvudregeln inte offentliga, men kan vara det under vissa förutsättningar. Som en särskild yttring av offentlighetsprincipen kan man betrakta regeringsformens föreskrifter om yttrande- och informationsfrihet och meddelarfrihet. Den kanske mest betydelsefulla formen av offentlighet är handlingsoffentligheten och det är den som brukar avses när man talar om offentlighetsprincipen. Handlingsoffentligheten ger enskilda varje svensk medborgare, juridiska personer och utlänningar rätt att ta del av uppgifter som finns dokumenterade i en myndighets allmänna handlingar, såvida uppgifterna inte är sekretesskyddade, det vill säga hemliga. Uppgifterna i myndigheters allmänna handlingar kan alltså vara offentliga eller hemliga (helt eller delvis). För rätt att ta del av en efterfrågad uppgift måste den vara en offentlig uppgift i en allmän handling. Personuppgiftslagen PUL Som medarbetare i Strängnäs kommun är dina personuppgifter förtecknade i ett databaserat löneregister. Uppgifterna behövs för att kunna hantera personal- och löneadministrationen i kommunen. Du har rätt att en gång per år efter begäran ta del av hur dina personuppgifter behandlats. Kommunen ska efter din begäran rätta, blockera eller utplåna oriktiga uppgifter. Information om behandling av personuppgifter lämnas av kommunens personuppgiftsombud. 16

17 Fackliga organisationer Information om kommunens fackliga organisationer finns på intranätet. De fyra största facken inom kommunens verksamheter är Kommunal, Vision, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. De har bemannade fackexpeditioner på Nygatan 17 i Strängnäs. På många arbetsplatser finns det även lokala fackliga ombud. Internet och telefon Kommunens datorer och telefoner är arbetsredskap som är avsedda att användas i tjänsten. Det är ditt ansvar som medarbetare att använda kommunens datorer och telefoner på ett omdömesgillt sätt. Det är också viktigt att komma ihåg att kommunen är en offentlig myndighet och därmed också lyder under de lagar som reglerar offentlighet och sekretess hos myndigheter. Tjänste-ID Alla medarbetare som har en tillsvidareanställning eller vikariat som sträcker sig över sex månader får ett tjänste-id. Tjänste-ID är en SIS godkänd legitimationshandling. Det är närmaste chef som ansvarar för att beställa tjänste-id för sina medarbetare. Tjänstgöringsintyg och betyg Tjänstgöringsintyg utfärdas om du varit anställd upp till sex månader om du själv begär det. Om du varit anställd minst sex månader kan du även begära ett tjänstgöringsbetyg. Egen uppsägning Uppsägningstiden varierar beroende på hur länge du har jobbat och vilken anställningsform du har. Om du är tillsvidareanställd och arbetat i kommunen under minst 12 månader är i regel din uppsägningstid tre månader (andra regler gäller för en del medarbetare anställda inom 17

18 Kommunals avtalsområde). Om du arbetat kortare tid än 12 månader är uppsägningstiden en månad. Om du är anställd under en begränsad tid, visstidsanställd, så finns vanligtvis ingen uppsägningstid. Anställningen upphör automatiskt vid anställningstidens slut eller då arbetet har slutförts. Lediga tjänster Lediga tjänster annonseras på kommunens hemsida. Tjänsterna söks via Offentligajobb. Offentliga jobb är en hemsida och ett rekryteringsverktyg där du lägger in din CV och ditt personliga brev. En del lediga tjänster annonseras enbart internt på kommunens intranät. De tjänsterna hittar du under personalenhetens intranätssida eller via sidan min anställning. Kommunens organisation Politisk organisation Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Fullmäktige utser en kommunstyrelse och beslutar om vilka nämnder som ska finnas och hur arbetet mellan dem ska fördelas. Nämnderna ansvarar för den service som kommunen ska erbjuda kommunens innevånare. Nämnderna fattar också beslut inom sina specifika verksamhetsområden och prioriterar hur budgeten ska fördelas inom den egna verksamheten. Kontor och tjänstemän Kommunens förvaltning består av de tjänstemän som arbetar i kommunen och som utför det dagliga arbetet. Kommunens tjänstemän utreder och förser även de förtroendevalda politikerna med beslutsunderlag och verkställer de beslut som politikerna har fattat. Kommunens förvaltning är indelad i ett antal kontor och enheter. Dessa leds av kommunchefen som är kommunens högsta tjänsteman. 18

19 Mina anteckningar 19

20 Välkommen som medarbetare i Strängnäs kommun! Broschyren innehåller information om anställningsvillkor och anställningsförmåner som berör kommunens medarbetare. Mer information om hur det är att arbeta i kommunen finns på kommunens intranät. Personalenheten Nygatan Strängnäs Välkommen som medarbetare

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun Ludvika kommun satsar mycket resurser på utveckling av arbetsmiljö och hälsa,

Läs mer

Att jobba i Alingsås kommun

Att jobba i Alingsås kommun Att jobba i Alingsås kommun Innehållsförteckning Välkommen till Alingsås kommun! 2 Informationskanaler 3 Introduktion 3 Anställning 3 Sekretess 4 Arbetstider 4 Förmåner 4 Pension 5 Omställningsavtal 5

Läs mer

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen Din anställning i Västra Götalandsregionen regleras av olika lagar och centrala/lokala kollektivavtal. Genom avtalen har du som regionanställd bättre villkor

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Förhandlingsprotokoll 2014-12-11 Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt OFRs förbundsområde Allmän

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Välkommen att arbeta i Sollentuna kommun

Välkommen att arbeta i Sollentuna kommun Välkommen att arbeta i Sollentuna kommun www.sollentuna.se FOTO: Anders Rolfsson, Michael Folmer, Felix Oppenheim, Matton Images. Välkommen till ditt nya arbete i Sollentuna kommun! I Sollentuna kommun

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

MEDARBETARVILLKOR. Avgiftsbefrielseförsäkring Försäkring som betalar pensionsavgiften i arbetsgivarens ställe när arbetstagaren får sjukersättning.

MEDARBETARVILLKOR. Avgiftsbefrielseförsäkring Försäkring som betalar pensionsavgiften i arbetsgivarens ställe när arbetstagaren får sjukersättning. Förmånslista MEDARBETARVILLKOR Villkor som följer av anställningen Försäkringar och pensioner Avtalsförsäkringar Avtalsgruppsjukförsäkring AGS-KL Arbetstagare tillförsäkras viss ersättning vid sjukdom

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Anställningsförmåner i landstinget

Anställningsförmåner i landstinget 1(5) Anställningsförmåner i landstinget Vi erbjuder dig ett meningsfullt och utvecklande arbete Landstingets vision är att Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft

Läs mer

Den här presentationen innehåller svaret på frågor som vi ofta får från både medlemmar och er ombud. Tanken är att du här får en lathund med svaren i

Den här presentationen innehåller svaret på frågor som vi ofta får från både medlemmar och er ombud. Tanken är att du här får en lathund med svaren i Den här presentationen innehåller svaret på frågor som vi ofta får från både medlemmar och er ombud. Tanken är att du här får en lathund med svaren i huvuddrag när du får frågor från dina medlemmar på

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret PERSONALHANDOK 1(10 ) DIN ARETSPLATS Här ges en kortare information om det vi tror är mest viktigt för dig att känna till om vilka rättigheter och skyldigheter du har som anställd. ANSTÄLLNING De flesta

Läs mer

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN DIN ARBETSPLATS

FAGERSTA KOMMUN DIN ARBETSPLATS FAGERSTA KOMMUN 1(10) FAGERSTA KOMMUN DIN ARBETSPLATS Du som är nyanställd vid Fagersta kommun har kanske frågor rörande Din anställning. Här ges en kortare information om det vi tror är mest viktigt för

Läs mer

Lönepolicy. Lönepolicy. i Falköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25

Lönepolicy. Lönepolicy. i Falköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Lönepolicy i Falköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte 3 Almänna utgångspunkter 3 Lönesättning inom Falköpings kommun 4 Inlöst övertidsersättning

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Hässleholms kommuns värdegrund Medborgaren i fokus Med respekt för individen Kvalitet som syns Hässleholms kommuns

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

Välkommen att arbeta i Sollentuna kommun.

Välkommen att arbeta i Sollentuna kommun. Välkommen att arbeta i Sollentuna kommun www.sollentuna.se Välkommen till ditt nya arbete i Sollentuna kommun! I Sollentuna kommun värnar vi om våra medarbetare. Vi tycker att det är viktigt att kommunens

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Personalguiden. Kumla kommun 2013-02-15

Personalguiden. Kumla kommun 2013-02-15 Personalguiden Kumla kommun 2013-02-15 A AFA AFA administrerar avtalsförsäkringar. En avtalsförsäkring är en anställningsförmån som bestäms i ett kollektivavtal, tecknat mellan arbetsgivarorganisationen

Läs mer

Bransch- och löneavtal

Bransch- och löneavtal Ideella och Idéburna Organisationer Bransch- och löneavtal 2017-2020 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer Unionen Vision Akademikerförbunden Arbetsgivaralliansen Branschkommitté

Läs mer

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner.

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner. Övertorneå kommun LÖNEPOLICY Inledning Denna lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för lönesättande chefer i Övertorneå kommun och skall bidra till kontinuitet och samsyn i lönebildningsfrågorna. n utgår

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Personalpolitiskt program - uppdatering

Personalpolitiskt program - uppdatering Titel: Personalpolitiskt program 1 (6) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 4.0 Fastställd: KF 2016-09-14, 75 Uppdateras: Personalpolitiskt program - uppdatering Styrdokument för personalarbetet

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen Personalstrategiska avdelningen Marie Halvardsson Förhandlare 040-675 32 91, 0768-890161 marie.halvardsson@skane.se Datum 2011-09-12 1 (8) Medarbetarinformation kring anställningsvillkor Som anställd i

Läs mer

Arbetsvillkor och förmåner för medarbetare i Landstinget i Kalmar län

Arbetsvillkor och förmåner för medarbetare i Landstinget i Kalmar län Arbetsvillkor och förmåner för medarbetare i Landstinget i Kalmar län För dig som medarbetare ATT ARBETA I LANDSTINGET I KALMAR LÄN HAR MÅNGA FÖRDELAR. HÄR GER VI EN ÖVERSIKT ÖVER DE ARBETSVILLKOR OCH

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

ARBETSGIVARNYTT. Avdelningen för arbetsgivarpolitik. Planering av semesterledighet för arbetstagare anställda på Allmänna bestämmelser

ARBETSGIVARNYTT. Avdelningen för arbetsgivarpolitik. Planering av semesterledighet för arbetstagare anställda på Allmänna bestämmelser 1 2016-03-11 Nr 6/16 ARBETSGIVARNYTT Avdelningen för arbetsgivarpolitik Planering av semesterledighet för arbetstagare anställda på Allmänna bestämmelser Enligt Allmänna bestämmelser (AB) 27 mom. 2 är

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454 KALLELSE 2010-11-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Bo Lager Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare 2014-12-17 Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare. Parter är Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete.

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete. 1 (7).. Personalpolicy Personalpolicyn visar vad arbetsgivaren tycker är viktigt och strävar mot. Genom personalpolicyn vill vi utveckla en framgångsrik verksamhet till fördel för både medarbetare och

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

policy modell plan program regel riktlinje rutin strategi taxa policy för lön ... Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-10-12 152

policy modell plan program regel riktlinje rutin strategi taxa policy för lön ... Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-10-12 152 modell policy policy för lön plan program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-10-12 152 Ansvarig: Personalchef Revideras:

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Personalpolicy. för Stockholms stad

Personalpolicy. för Stockholms stad Personalpolicy för Stockholms stad Tydliga gemensamma mål För att värna och utveckla vår allra viktigaste tillgång, stadens anställda och deras arbete för stockholmarnas bästa, är en aktiv personalpolitik

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Utskriftsdatum Protokoll nr Sida 2012-04-23 31-2012-3 9. Sign Sign Sign Sign. Löneavtal 2012. Version 2012-04-24

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Utskriftsdatum Protokoll nr Sida 2012-04-23 31-2012-3 9. Sign Sign Sign Sign. Löneavtal 2012. Version 2012-04-24 2012-04-23 31-2012-3 9 Löneavtal 2012 Version 2012-04-24 2012-04-23 31-2012-3 10 Verksamhetsutvecklin g Avstämning Medarbetarsamtal skäl. Överläggning Individuella lönesättande samtal Förhandling 2012-04-23

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2015 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Den goda arbetsplatsen. Program

Den goda arbetsplatsen. Program Personalpolitiskt program FÖR sandvikens kommun OCH DESS BOLAG Program Personalpolitiskt program är ett övergripande politiskt måldokument. I programmet framgår vad kommunen och dess bolag vill åstadkomma

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid

Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid Region Gävleborg vill att alla medarbetare ska ha ett hållbart arbetsliv och en bra balans mellan arbete och fritid. I den mån det är möjligt

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Löneavtal 2012-2014. Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän.

Löneavtal 2012-2014. Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän. Löneavtal 2012-2014 Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän. 1. UTGÅNGSPUNKTER Arbetsgivare och arbetstagare har ett gemensamt

Läs mer

I bilaga 1 framgår övrig information gällande lönerevisionen och i bilaga 2 framgår förhandlingsordningen.

I bilaga 1 framgår övrig information gällande lönerevisionen och i bilaga 2 framgår förhandlingsordningen. Vårdföretagarna och Svenska Kommunalarbetareförbundet träffade den 23 april 2012 överenskommelse om nytt kollektivavtal gällande personliga assistenter. Förhandlingarna har bedrivits under det att Svenska

Läs mer

RECRUIT IT RIGHT OCH [FÖRNAMN EFTERNAMN] ANSTÄLLNINGSAVTAL

RECRUIT IT RIGHT OCH [FÖRNAMN EFTERNAMN] ANSTÄLLNINGSAVTAL RECRUIT IT RIGHT OCH [FÖRNAMN EFTERNAMN] ANSTÄLLNINGSAVTAL 747050-v1 Innehållsförteckning 1... Tillträdesdag och anställningsform... 3 2... Befattning... 3 3... Arbetstid, arbetsplats och bisysslor...

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige

Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige Tillsammans lyfter vi Kumla kommun! Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige 2014-06-18 Du och jag är Kumla kommun! Kumla kommun har en vision med målet att bli 25 000 invånare år 2025!

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Unionen

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Unionen + FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-23 1 (9) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Turism och Fritid Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01 201-05-01 1(7) SEMESTERLEDIGHET Semesterlagen gäller för alla arbetstagare. Genom lagen garanteras arbetstagaren semesterförmåner i sin anställning. De flesta bestämmelserna är tvingande till arbetstagarnas

Läs mer

RECRUIT IT RIGHT OCH FÖRNAMN EFTERNAMN ANSTÄLLNINGSAVTAL

RECRUIT IT RIGHT OCH FÖRNAMN EFTERNAMN ANSTÄLLNINGSAVTAL RECRUIT IT RIGHT OCH FÖRNAMN EFTERNAMN ANSTÄLLNINGSAVTAL 747052-v2 Innehållsförteckning 1... Tillträdesdag och anställningsform... 3 2... Befattning... 3 3... Arbetstid, arbetsplats och bisysslor... 3

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(12) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Typ av dokument Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Beslutad KSAU, 2017-02-28, 23 Giltig t o m Tills vidare Dokumentansvarig HR-avdelningen Diarienummer

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober september 2017

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober september 2017 Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2016 30 september 2017 Folkets hus och parker Avtal 1/10 2016 30/9 2017 KOLLEKTIVAVTAL mellan

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Personalhandbok. För. Recruit IT Right

Personalhandbok. För. Recruit IT Right Personalhandbok För Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Personalpolicy... 4 3 Bolagsfakta... Fel! Bokmärket är inte definierat. 4 Affärsidé och verksamhet... 4 5 Anställning... 4 6 Arbetstid, arbetsplats

Läs mer

Så fungerar S:t Göranmodellen. Poängen ger dig inflytande över dina arbetstider och din lön. 1,0p. 0,6p

Så fungerar S:t Göranmodellen. Poängen ger dig inflytande över dina arbetstider och din lön. 1,0p. 0,6p Så fungerar S:t Göranmodellen Poängen ger dig inflytande över dina arbetstider och din lön 0,5p 1,5p 1,0p 0,6p Vad är S:t Göranmodellen? S:t Göranmodellen är ett lokalt kollektivavtal om arbetstidsförläggning

Läs mer

KAP-KL DITT NYA PENSIONSAVTAL VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD I KOMMUN, LANDSTING ELLER REGION.

KAP-KL DITT NYA PENSIONSAVTAL VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD I KOMMUN, LANDSTING ELLER REGION. K A P-KL D IT T NYA PE N SI O N SAVTA L VI KTI G I N F O R M ATI O N F Ö R D I G SO M Ä R A N STÄ L L D I KO M MUN, L A N D STI N G E L L E R R E G I O N. Din framtida pension Anställda i kommun, landsting

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Folkets hus och folkparkrörelsens förhandlingsorganisation Avtal 1/10

Läs mer

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÅ ÄÄÅÅ Utveckling och utbildning Alla statligt anställda ska ha möjlighet att utvecklas i sitt arbete, det har de statliga arbetsgivarna och de fackliga

Läs mer

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5)

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5) Kommunledningskontoret 2010-12-12 Personalenheten 1(5) VARFÖR SAMVERKAN? Målet med samverkan är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö som leder till ett positivt arbetsklimat och god hälsa.

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Vad vill du? Innehåll. Jag vill

Vad vill du? Innehåll. Jag vill Jag vill. Jag vill Innehåll veta mer 3 vara delaktig 4 5 utvecklas 6 7 ha mer tid för ungarna, och för annat än jobbet 8 11 göra karriär och ha ett gott ledarskap 12 13 Vad vill du? I den här broschyren

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om samverkan. Smedjebackens kommun. Smedjebackens kommun, Personalavdelningen, Frida Proos, gäller from 2010-07-01

Lokalt kollektivavtal om samverkan. Smedjebackens kommun. Smedjebackens kommun, Personalavdelningen, Frida Proos, gäller from 2010-07-01 Lokalt kollektivavtal om samverkan 2010 Smedjebackens kommun 1. Samverkan - Utgångspunkter...1 1.1. Uppsägning av avtal...2 1.2. Syfte med samverkan...2 1.3. Mål för samverkan...3 1.4. Samverkanssystemet...3

Läs mer

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans.

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans Umeå kommun Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans för vuxna Vår vision är att gemensamt skapa det bästa och självklara

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN ORSA KOMMUN KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN 1 (6) INLEDNING Allmänt Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna är genom detta samverkansavtal överens om att gemensamt sträva efter att främja den kommunala

Läs mer

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

Lönepolitiskt program för Hällefors kommun

Lönepolitiskt program för Hällefors kommun Lönepolitiskt program för Hällefors kommun 2(7) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunens lönepolitiska mål... 3 3 Lönebildning... 4 3.1 Nyanställning... 4 3.2 Löneöversyn... 4 3.3 Lönestruktur... 4 4 Kriterier...

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Medarbetarundersökning Totalrapport

Medarbetarundersökning Totalrapport Medarbetarundersökning 2016 Totalrapport Ålder % 18-34 år 21% 35-44 år 25% 45-54 år 29% 55+ 25% Ack. svar 3461 Anställningstid % Mindre än ett år 1-2 år 13% 3-5 år 15% 6-10 år 14% Mer än tio år 49% Ack.

Läs mer