Välkommen som medarbetare. i Strängnäs kommun! Personalenheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen som medarbetare. i Strängnäs kommun! Personalenheten"

Transkript

1 Välkommen som medarbetare i Strängnäs kommun! Broschyren innehåller information om anställningsvillkor och anställningsförmåner som berör kommunens medarbetare. Mer information om hur det är att arbeta i kommunen finns på kommunens intranät. Materialet har behandlats i kommunens centrala samverkansgrupp den 27 november Personalenheten Nygatan Strängnäs Välkommen som medarbetare

2 Välkommen som medarbetare i Strängnäs kommun! Vi som jobbar i kommunen är till för att ge invånarna i Strängnäs kommun en effektiv service med hög kvalitet. Vårt arbete är viktigt och ansvarsfullt och förväntningarna på oss som medarbetare är stora, både från medborgare och från förtroendevalda politiker. Vi sätter alltid medborgarnas behov och intresse i centrum för vår verksamhet. I den här broschyren hittar du information om dina anställningsvillkor och anställningsförmåner. Mer information om hur det är att arbeta i kommunen finns på intranätet. Där hittar du även information om kommunens olika verksamheter och hur dessa är uppbyggda och organiserade. Om du har frågor och funderingar om din anställning, tveka inte att prata med din chef eller dina arbetskamrater. Och du är naturligtvis alltid varmt välkommen att höra av dig till kommunens personalenhet. Vi tycker det är roligt att du valt att arbeta i Strängnäs kommun och vi ser fram emot att ha dig som medarbetare och hoppas att du kommer att trivas tillsammans med oss. Återigen, varmt välkommen! Kristiina Söderlind Personalchef 2

3 Innehåll Värdegrund och Brobygget... 4 Introduktion... 5 Arbetsmiljö och hälsa... 5 Om du blir sjuk... 7 Anställningsvillkor... 8 Arbetstid... 9 Lönesättning och lönepolitik Löneutbetalning Semester och övriga ledigheter Försäkringar och pensionsförmåner Medinflytande och utveckling i arbetet Alla lika olika - jämställdhet och mångfald Intranät och hemsida Personalpolitiska styrdokument Medborgarinsyn - offentlighet och sekretess Personuppgiftslagen PUL Fackliga organisationer Internet och telefon Tjänste-ID Tjänstgöringsintyg och betyg Egen uppsägning Lediga tjänster Kommunens organisation Mina anteckningar

4 Värdegrund och Brobygget Som medarbetare är du en representant för hela Strängnäs kommun. Var du än har din arbetsplats så arbetar du inom en av kommunens verksamheter och med den inriktning som kommunfullmäktige beslutat. Den viktigaste resursen för att utveckla kommunens service till medborgare, skapa ökad kvalitet och effektivitet är alla medarbetare i Strängnäs kommun. Strängnäs kommuns värdegrund är gemensam för både politik och förvaltning. Den beskriver vårt förhållningssätt och den utgångspunkt vi har gentemot våra medborgare, brukare, förtroendevalda och medarbetare. Värdegrunden och hur vi uttolkar den är fundamentet för hela vår verksamhet, där alla inom politiken och förvaltningen har ett specifikt ansvar att leva efter våra värderingar. Värdegrunden bygger på en övertygelse om alla människors förmåga och vilja att utvecklas. Alla medarbetare vill göra ett bra arbete! Med medborgarnas behov i centrum Förutom de grundläggandevärderingarna har principer som stödjer utvecklingsarbetet tagits fram. Principerna tillsammans med värdegrunden har symboliskt samlats i form av en bro med namnet Brobygget. Värderingarna och principerna ger oss ett gemensamt språk och ett synsätt som blir ett stöd inför våra olika vägval och de beslut vi behöver ta när vi löser våra problem i vardagen. Brobygget fungerar på så vis som vår vägvisare. 4

5 Brobygget är ett redskap i det dagliga arbetet för att hitta förbättringsområden och utforma nya arbetssätt som skapar större nytta för våra medborgare och brukare. Våra principer och värderingar är ett stöd för oss i utformning av nya arbetsoch förhållningssätt i syfte att nå allt bättre resultat. Hur kan vi lösa det här problemet på ett enkelt sätt? Om vi ska våga pröva nytt hur skulle våra arbetsmöten då se ut? Hur skulle vi med öppenhet och på ett tydligt sätt kunna synliggöra våra resultat för de som vi är till för? Introduktion Den första viktiga introduktionen sker på din arbetsplats och inom ditt verksamhetskontor. Som regel är det din närmaste chef som ansvarar för att du får en bra introduktion. Ofta finns också en fadder utsedd som har ett särskilt ansvar att ta hand om nyanställda. Som nyanställd inbjuds du också att delta i kommunens centrala introduktionsdag. Under dagen får du bland annat ta del av kommunens visioner och mål, lära mer om kommunens organisation, värdegrund och arbetet med ständiga förbättringar. Arbetsmiljö och hälsa Vi vill att du ska må bra på jobbet och inte drabbas av ohälsa eller sjukdom, därför satsar kommunen på främjande och förebyggande hälso- och arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljölagen reglerar i stort hur arbetsmiljön ska vara utformad. Den beskriver också arbetsgivarens ansvar och skyldigheter att kontrollera arbetsmiljön och bedriva ett förebyggande arbete. Alla medarbetare i kommunen har ett ansvar att följa arbetsmiljölagen och bidra med kunskap och erfarenhet i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Det sker bland annat genom att rapportera brister eller faror i arbetsmiljön till närmaste chef eller skyddsombud. 5

6 För att behålla och utveckla hälsosamma arbetsplatser är det betydelsefullt att det finns utrymme och möjlighet att förena arbets- och privatliv på ett sätt som skapar balans i tillvaron. Friskvård Som medarbetare i kommunen har du möjlighet att delta i ett stort antal subventionerade friskvårdsaktiviteter. För närvarande lämnas ett friskvårdsbidrag som uppgår till max 1000 kronor per år. Bidraget kan användas för motion som är förlagd till fritiden, t ex kostnad för träningsavgift vid friskvårdsanläggning, massage eller liknande. Bidraget betalas ut via lön efter uppvisande av kvitto. Du kan också välja att friskvårda en timme per vecka på betald arbetstid om arbetet tillåter, men det är slutligen närmaste chef som avgör om detta är möjligt. Skador och tillbud i arbetet Om du skadas i arbetet ska du anmäla det till din närmaste chef. Så snart det är möjligt ska du och chefen tillsammans med skyddsombudet på din arbetsplats fylla i en arbetsskadeanmälan. Arbetsskador anmäls via intranätet. Om du skadas i arbetet kan du också ha rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA-KL. Försäkringen gäller vid olycksfall, färdolycksfall och arbetssjukdom. Ersättning kan betalas både under den akuta sjukdomstiden och om arbetsskadan ger dig bestående besvär. Även tillbud ska rapporteras till närmaste arbetsledning. Tillbud är en händelse som kunde ha lett till en olycka eller arbetsskada. Till exempel om en taklampa i ett rum ramlar ned utan att den träffar någon person. Tillbud rapporteras också via intranätet. Tillbudsanmälan fylls i gemensamt med chef och skyddsombud. När ni går igenom och beskriver tillbudet är det också viktigt att komma ihåg att beskriva vad som behöver åtgärdas för att inte händelsen ska upprepas. Terminalglasögon och övrig skyddsutrustning Om du i regel arbetar mer än en timme per arbetsdag framför bildskärm erbjuder arbetsgivaren dig synundersökning. 6

7 Arbetsgivaren bekostar synundersökning, utprovning, glas och glasögonbågar (för närvarande 400 kronor för båge). Om du vill ha dyrare bågar så får du betala mellanskillnaden själv. Har du arbetsuppgifter som ställer särskilda krav på precision och arbetar i arbetsmiljöer där vanliga glasögon kompletterat med skyddsglasögon inte är lämpliga, kan du också ha rätt till att få skyddsglasögon med synkorrigering. På intranätet hittar du mer information om vilka regler som gäller för terminaloch skyddsglasögon och hur du går till väga för att beställa synundersökning och glasögon. Den skyddsutrustning som i övrigt behövs för att du ska kunna utföra ditt arbete på ett betryggande sätt, tillhandahålls av arbetsgivaren. Företagshälsovård Alla medarbetare i Strängnäs kommun har tillgång till företagshälsovård. Till företagshälsovården kan man vända sig med frågor som rör arbetssituationen eller andra arbetsrelaterade hälsofrågor. Vid den första kontakten med företagshälsovården görs ett så kallat kartläggningssamtal av en företagssköterska. Beroende på vad som framkommer vid samtalet, så hänvisar sköterskan till lämplig funktion t ex sjukgymnast, läkare eller psykolog. Personalen vid företagshälsovården har tystnadsplikt. På intranätet finns mer information om företagshälsovården och hur man gör för att komma i kontakt med den. Om du blir sjuk Om du blir sjuk ska du anmäla det till din närmaste chef och arbetsplats. (Andra sjukanmälningsrutiner kan förekomma). Om du är sjuk mer än 7 dagar så måste du lämna läkarintyg från den 8:e sjukdagen. Under sjukdag 2-14 betalar arbetsgivaren sjuklön som uppgår till 80 procent av din lön. Första sjukdagen räknas som karensdag och då utgår ingen lön. Från dag 15 betalar Försäkringskassan sjukpenning motsvarande ca 80 procent av lönen, och arbetsgivaren betalar 7

8 sjuklön motsvarande 10 procent av lönen fram till den 90 sjukdagen. Om du blir sjukskriven mer än 90 dagar kan du också ha rätt till ersättning från kollektivavtalsförsäkringen Avtalsgrupp sjukförsäkring, AGS-KL, upp till 360 dagar. Om du blir sjukskriven en längre tid och behöver särskilt stöd för att komma tillbaka till arbetet görs en rehabiliteringsplanering. Rehabiliteringsplaneringen ska genomföras om man varit sjukskriven i mer än tre veckor eller om man har haft upprepad korttidsfrånvaro eller om man själv begär det. Det är enhetschefen som svarar för att en rehabiliteringsplanering genomförs. Som anställd har man ett ansvar för att aktivt delta i den egna rehabiliteringen. Förutom det stöd som arbetsgivaren erbjuder så kan du få stöd och hjälp via din fackliga organisation under rehabiliteringen. Du kan läsa mer om rehabilitering på Försäkringskassans hemsida och på kommunens intranät. Anställningsvillkor I anslutning till att du börjar din anställning får du ett skriftligt anställningsavtal där det framgår vad som normalt ingår i dina arbetsuppgifter, var du är anställd och uppgift om lön och anställningsform, t ex om du är tillsvidareanställd eller visstidsanställd. Anställningsvillkoren regleras genom kollektivavtal mellan kommunen och de fackliga organisationerna. Avtalen reglerar vilka skyldigheter och rättigheter som arbetsgivaren och arbetstagaren har gentemot varandra. Ett av de avtal som styr dina rättigheter och skyldigheter är Allmänna bestämmelser, förkortat AB. Avtalet innehåller bland annat bestämmelser om arbetstider, löne- och semesterförmåner, villkor för särskilda ersättningar, t ex för övertid, ob-ersättning, jour och beredskap. Av avtalet framgår det även att arbetstagare har skyldighet att utföra de arbetsuppgifter som beskrivs i anställningsavtal och i övrigt fullfölja de åtaganden som är förenade med anställningen. Om behov finns är arbetstagaren 8

9 dessutom skyldig att vikariera för annan arbetstagare och helt eller delvis även utföra egna arbetsuppgifter. Som anställd är man även skyldig att byta schema eller förskjuta sin arbetstid, arbeta övertid eller fullgöra jour och beredskap om arbetsgivaren bedömer att verksamheten kräver det. Om kollektivavtalet ändras så gäller ändringarna automatiskt för redan ingångna anställningsavtal. Bisyssla Bisyssla är ett extraknäck som du som anställd har vid sidan av anställningen i kommunen och som inte syftar på privatlivet. Arbetsgivaren kan förbjuda anställda att inneha bisysslor som inverkar hindrande på arbetet, konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet eller är förtroendeskadlig, s.k. bisyssloförbud. För att bedöma eventuella bisysslor har du därför skyldighet att informera arbetsgivaren om de bisysslor du har eller är på väg att engagera dig i. Arbetstid Arbetstiden för heltidsanställda som arbetar måndag till fredag uppgår normalt till 40 timmar per vecka. Om du arbetar schemalagd tid som omfattar tjänstgöring på helger och kvällar, uppgår arbetstiden normalt till 37 timmar per vecka vid heltidstjänstgöring. (För vissa yrkesgrupper med schemalagd arbetstid gäller andra veckoarbetstider, t ex sjuksköterskor som har en veckoarbetstid om 38,25 timmar). Lärare med läsårsanställning har en genomsnittlig årsarbetstid som uppgår till 1767 timmar, exklusive semester, vid heltidsanställning. Den tid som arbetsgivaren reglerar omfattar 1360 timmar. Övrig arbetstid är så kallad förtroendetid som den anställde själv har förtroende att disponera över. För räddningstjänstpersonal gäller också särskilda arbetstidsvillkor. Enligt arbetstidslagen får du i genomsnitt arbeta 40 timmar per vecka under en period om fyra veckor. Dygnsvilan ska uppgå till 11 timmar under varje 24 timmarsperiod. Tillfälliga 9

10 avvikelser får göras av arbetsgivaren, t ex för händelser som inte går att förutse eller genom att avtal tecknas som medger avsteg från denna regel. Om du beordras att arbeta övertid får den inte överstiga 50 timmar på en månad eller maximalt 200 timmar under ett år. Om du arbetar övertid utgår övertidsersättning eller så kan du välja att kompensera övertidsarbetet genom ledighet. Lönesättning och lönepolitik Kommunens lönepolitik ska bidra till att arbetsgivaren når verksamhetens mål. Lönepolitiken ska stimulera till goda arbetsinsatser, engagemang, och utveckling. Strängnäs kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning av medarbetarna. Det innebär att lönen sätts med hänsyn till bland annat yrkets krav på utbildning, arbetsuppgifternas svårighetsgrad och det individuella arbetsresultatet. Vid nyanställning sätts lönen med hänsyn till arbetets innehåll och krav samt tidigare erfarenhet. Ytterligare faktorer som påverkar lönesättning vid nyanställning är kommunens lönestruktur samt löneläget på arbetsmarknaden för aktuell yrkesgrupp. Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna genomför årligen löneöversynsförhandlingar i enlighet med de centrala löneavtalen. Som en del löneöversynen ingår att chef och medarbetare ska ha ett lönesamtal där man tillsammans följer upp vad som hänt sedan föregående medarbetarsamtal. Till grund för lönesamtalet ligger kommunens lönekriterier och med stöd av dessa sätter chefen den nya lönen. Mer information om lönekriterier och lönesamtal hittar du på intranätet i personalhandboken. Löneutbetalning Lönen betalas ut den 25:e varje månad. För att få månadslön måste du ha en anställning som varar minst tre månader och omfattar minst 40 % av heltid. Är du anställd kortare tid eller 10

11 med mindre sysselsättningsgrad så betalas i regel timlön. Timlönen betalas ut månaden efter att du fullgjort ditt arbete. Om du är timavlönad får du även din semesterersättning utbetald i samband med löneutbetalningen. Om du arbetar så kallad obekväm arbetstid, jour eller beredskap, utgår särskild ersättning för den tiden. Semester och övriga ledigheter Genom kollektivavtal har du som kommunanställd förmånligare semestervillkor än vad semesterlagen säger. Enligt semesterlagen har varje arbetstagare rätt till 25 dagar semesterledighet per år. Semestern kan vara betald eller obetald, beroende på om man tjänat in semesterdagarna. För månadsavlönade är intjänande år och semesterår detsamma. Man får alltså betald semester i förhållande till hur lång tid man arbetat redan det första året. Om man är 39 år eller yngre har man rätt till 25 semesterdagar per år, mellan år får man 31 semesterdagar och är man över 50 år har man rätt till 32 semesterdagar per år. Minst 20 semesterdagar måste tas ut i ledighet under förutsättning att semesterdagarna är betalda. Överskjutande dagar kan sparas för uttag senare år. Du får spara max 40 semesterdagar. Arbetsgivaren ska i möjligaste mån se till att du får en sammanhängande semesterledighet om fyra veckor under perioden juni till augusti. Undantag får göras, men då måste du och arbetsgivaren vara överens om detta. Om du arbetar måndag fredag räknas varje arbetsdag som en semesterdag. Om du har annan arbetstidsförläggning eller arbetstidsmått, omräknas semestern med faktorer så att alla anställda oavsett arbetstid eller sysselsättningsgrad årligen får max de antal semesterdagar som avtalet anger. Studieledighet Som anställd har man rätt till ledighet för studier utan lön enligt lag. Rätt till ledighet har man om man varit anställd sex månader innan ledigheten eller sammanlagt 12 månader under 11

12 de senaste två åren. Vilken typ av studier som kan bedrivas regleras inte av lagen, men praxis är att studierna ska vara planmässiga och det måste finnas någon form av undervisning. Om man vill gå en facklig utbildning så gäller inte kravet om anställningstid för att beviljas ledighet. Ledighet för besök inom hälso- och sjukvård Vid förstagångsbesök hos läkare vid akut sjukdom eller olycksfall och det är nödvändigt att besöket sker på arbetstid har man rätt till ledighet med bibehållen lön. Med akut sjukdom avses hastigt insjuknande och med olycksfall avses att man råkat ut för en plötslig oförutsedd händelse. För medicinska efterbehandlingar, röntgen och skärmbildsundersökning under arbetstid måste man begära ledigt. Ledighet för enskild angelägenhet I Allmänna bestämmelser regleras villkor för under vilka omständigheter man kan få ledighet för enskild angelägenhet med bibehållen lön. Ledighet med lön kan medges om synnerliga skäl föreligger. Som synnerliga skäl anses nära anhörigs svårare sjukdom eller bortgång, begravning och gravsättning av urna samt bouppteckning. Som nära anhörig räknas bland annat maka/make, sambo, registrerad partner, barn, föräldrar, syskon, svärföräldrar, barnbarn samt mor- och farföräldrar. Vård av sjukt barn Om du behöver stanna hemma för vård av sjukt barn, ska du naturligtvis snarast meddela detta till din arbetsplats och Försäkringskassan. Föräldraledighet till dess barnet fyller 3 år Arbetstagare har enligt lag rätt till ledighet för vård av barn till dess barnet blivit 18 månader. Genom beslut i kommunstyrelsens personalutskott ( 11/1990) medger kommunen rätt till förlängd ledighet till dess barnet uppnår 3 års ålder. Rätten till förlängd föräldraledighet gäller under förutsättning att ledigheten är möjlig med hänsyn till arbetssituationen. 12

13 Försäkringar och pensionsförmåner Som medarbetare i Strängnäs kommun omfattas du automatiskt av kollektivavtalade försäkringar. Avtalsförsäkringarna ger stöd vid sjukdom, arbetsbrist, dödsfall och arbetsskada. Avtalsgruppsjukförsäkring AGS-KL ger ersättning om du blir sjukskriven 90 dagar eller längre. Trygghetsförsäkring TFA-KL, kan ge ersättning om du drabbas av en arbetsskada. Tjänstegrupplivförsäkring TGL-KL ger ersättning till anhöriga vid dödsfall. KAP-KL, Kollektiv avtalad pension, heter pensionsavtalet i kommunerna. Du börjar tjäna in din avgiftsbestämda pension från och med 21 års ålder genom att arbetsgivaren betalar en pensionsavgift till din framtida pension. Du bestämmer själv hur pensionspengarna till din pension ska förvaltas. Du kan välja mellan ett tjugotal försäkringsbolag som erbjuder traditionella pensionsförsäkringar eller fondförsäkring. Gör du inget val kommer dina pensionspengar att placeras i en traditionell fondförsäkring med återbetalningsskydd i KPA Pensionsförsäkring. Ungefär sex månader innan du fyller 65 år får du en förfrågan från personalenheten om du planerar att gå i pension vid 65 år. Enligt lag har du möjlighet att kvarstå i anställningen som längst till 67 år. Medinflytande och utveckling i arbetet Strängnäs kommun tycker att medarbetarnas kreativitet, kunnande och idéer ska tas tillvara. Därför har arbetsgivare och fackliga organisationer kommit överens om hur detta ska gå till. Genom ett särskilt samverkansavtal, FAS 05 Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan, har medarbetare rätt till medinflytande över hur verksamheten bedrivs. En väl fungerande samverkan är också en viktig förutsättning för att kommunens service till kommuninnevånarna ska hålla en hög kvalité och motsvara medborgarnas förväntningar. Samverkan 13

14 sker genom arbetsplatsträffar, i samverkansgrupper och genom årliga utvecklingssamtal mellan chef och medarbetare. Kompetensutveckling är en viktig förutsättning för stimulans och utveckling i det egna arbetet och ett led i kommunens arbete med ständiga förbättringar. Kompetensutvecklingen planeras i de årliga medarbetarsamtalen mellan chef och medarbetare. Kompetensutveckling kan ske i olika former, t ex genom kurser, studiebesök, vikariat för kollegor, handledning eller genom projektuppdrag. Om du själv väljer att studera på din fritid så kan du söka ekonomiskt stöd för utbildning som bedöms vara till nytta i ditt arbete. Ersättning ges vanligtvis för kurslitteratur, eventuell kursavgift och resor. På intranätet finns mer information om hur du gör för att ansöka om stöd för fritidsstudier. Alla lika olika - jämställdhet och mångfald Det dagliga arbetet i kommunens verksamheter ska genomsyras av ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv. Med mångfald menar vi människors olika erfarenheter och bakgrunder, som t ex ålder, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Även individuella förmågor, värderingar och egenskaper utgör en del av mångfalden i vår organisation. Människors olika erfarenheter och bakgrunder är en tillgång för att vi ska kunna möta samhällets och medborgarnas behov, öka vår effektivitet och ta tillvara medarbetarnas kunnande för ökad medborgarnytta. Medarbetare i Strängnäs företräder kommunen på ett demokratiskt och humanistiskt sätt, och respekterar alla människors lika värde och rättigheter. Intranät och hemsida Mycket av den information som du behöver i arbetet får du av närmaste chef och dina kollegor. Men givetvis har du själv ett ansvar att aktivt söka efter den information du är i behov av. Kommunens intranät är en riklig källa för intern information. 14

15 Här finns bland annat personalhandbok, olika styrdokument, bokningsmöjlighet av bilar och konferenslokaler. Nyheter och viktig information från kommunens kontor presenteras även här. På kommunens hemsida finns det också matnyttig information. Personalpolitiska styrdokument Strängnäs kommun arbetar långsiktigt för att bli en ännu bättre och attraktivare arbetsgivare. Centrala delar i detta arbete är fortlöpande förbättringar inom arbetsmiljöområdet, utveckling av formerna för delaktighet och inflytande, ledarskapsutveckling, ett framsynt jämställdhets- och mångfaldsarbete samt en tydlig lönepolitik. Som stöd för kommunens formande av personalpolitiken finns ett flertal policydokument framtagna, t ex personalpolicy och chefspolicy. Styrdokumenten beskriver kommunens grundläggande värderingar inom personalpolitiken. Dokumenten finns i personalhandboken på intranätet. Medborgarinsyn - offentlighet och sekretess Offentlighetsprincipen är en av hörnstenarna i vår svenska demokrati och en mycket viktig del i den svenska rättsordningen. Eftersom den offentliga verksamheten inom kommunen är något som angår alla medborgare är det i en demokrati av yttersta vikt att myndigheternas verksamhet så långt som möjligt sker i öppna former och under insyn av allmänhet och massmedia. Offentlighetsprincipen har en mycket viktig kontrollfunktion. Den ska fungera som en garanti för rättssäkerhet och effektivitet i den offentliga förvaltningen och folkstyret. Den ska också motverka maktmissbruk och ge medborgarna möjlighet att inhämta uppgifter och information från myndigheterna och därmed garantera en fri samhällsdebatt samt främja allmänhetens förtroende för myndigheterna. Det finns dock vissa begränsningar, t ex frågor som rör rikets säkerhet eller enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden. 15

16 Offentlighetsprincipen är till stora delar grundlagsfäst i regeringsformen (RF), yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) och tryckfrihetsförordningen (TF). Offentlighetsprincipen förverkligas på olika sätt, t ex genom förhandlingsoffentlighet, det vill säga att förhandling vid domstol ska vara offentlig. Det råder vidare offentlighet vid de beslutande politiska församlingarnas sammanträden, bland annat kommunfullmäktige. Kommunala nämnders sammanträden är enligt huvudregeln inte offentliga, men kan vara det under vissa förutsättningar. Som en särskild yttring av offentlighetsprincipen kan man betrakta regeringsformens föreskrifter om yttrande- och informationsfrihet och meddelarfrihet. Den kanske mest betydelsefulla formen av offentlighet är handlingsoffentligheten och det är den som brukar avses när man talar om offentlighetsprincipen. Handlingsoffentligheten ger enskilda varje svensk medborgare, juridiska personer och utlänningar rätt att ta del av uppgifter som finns dokumenterade i en myndighets allmänna handlingar, såvida uppgifterna inte är sekretesskyddade, det vill säga hemliga. Uppgifterna i myndigheters allmänna handlingar kan alltså vara offentliga eller hemliga (helt eller delvis). För rätt att ta del av en efterfrågad uppgift måste den vara en offentlig uppgift i en allmän handling. Personuppgiftslagen PUL Som medarbetare i Strängnäs kommun är dina personuppgifter förtecknade i ett databaserat löneregister. Uppgifterna behövs för att kunna hantera personal- och löneadministrationen i kommunen. Du har rätt att en gång per år efter begäran ta del av hur dina personuppgifter behandlats. Kommunen ska efter din begäran rätta, blockera eller utplåna oriktiga uppgifter. Information om behandling av personuppgifter lämnas av kommunens personuppgiftsombud. 16

17 Fackliga organisationer Information om kommunens fackliga organisationer finns på intranätet. De fyra största facken inom kommunens verksamheter är Kommunal, Vision, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. De har bemannade fackexpeditioner på Nygatan 17 i Strängnäs. På många arbetsplatser finns det även lokala fackliga ombud. Internet och telefon Kommunens datorer och telefoner är arbetsredskap som är avsedda att användas i tjänsten. Det är ditt ansvar som medarbetare att använda kommunens datorer och telefoner på ett omdömesgillt sätt. Det är också viktigt att komma ihåg att kommunen är en offentlig myndighet och därmed också lyder under de lagar som reglerar offentlighet och sekretess hos myndigheter. Tjänste-ID Alla medarbetare som har en tillsvidareanställning eller vikariat som sträcker sig över sex månader får ett tjänste-id. Tjänste-ID är en SIS godkänd legitimationshandling. Det är närmaste chef som ansvarar för att beställa tjänste-id för sina medarbetare. Tjänstgöringsintyg och betyg Tjänstgöringsintyg utfärdas om du varit anställd upp till sex månader om du själv begär det. Om du varit anställd minst sex månader kan du även begära ett tjänstgöringsbetyg. Egen uppsägning Uppsägningstiden varierar beroende på hur länge du har jobbat och vilken anställningsform du har. Om du är tillsvidareanställd och arbetat i kommunen under minst 12 månader är i regel din uppsägningstid tre månader (andra regler gäller för en del medarbetare anställda inom 17

18 Kommunals avtalsområde). Om du arbetat kortare tid än 12 månader är uppsägningstiden en månad. Om du är anställd under en begränsad tid, visstidsanställd, så finns vanligtvis ingen uppsägningstid. Anställningen upphör automatiskt vid anställningstidens slut eller då arbetet har slutförts. Lediga tjänster Lediga tjänster annonseras på kommunens hemsida. Tjänsterna söks via Offentligajobb. Offentliga jobb är en hemsida och ett rekryteringsverktyg där du lägger in din CV och ditt personliga brev. En del lediga tjänster annonseras enbart internt på kommunens intranät. De tjänsterna hittar du under personalenhetens intranätssida eller via sidan min anställning. Kommunens organisation Politisk organisation Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Fullmäktige utser en kommunstyrelse och beslutar om vilka nämnder som ska finnas och hur arbetet mellan dem ska fördelas. Nämnderna ansvarar för den service som kommunen ska erbjuda kommunens innevånare. Nämnderna fattar också beslut inom sina specifika verksamhetsområden och prioriterar hur budgeten ska fördelas inom den egna verksamheten. Kontor och tjänstemän Kommunens förvaltning består av de tjänstemän som arbetar i kommunen och som utför det dagliga arbetet. Kommunens tjänstemän utreder och förser även de förtroendevalda politikerna med beslutsunderlag och verkställer de beslut som politikerna har fattat. Kommunens förvaltning är indelad i ett antal kontor och enheter. Dessa leds av kommunchefen som är kommunens högsta tjänsteman. 18

19 Mina anteckningar 19

20 Välkommen som medarbetare i Strängnäs kommun! Broschyren innehåller information om anställningsvillkor och anställningsförmåner som berör kommunens medarbetare. Mer information om hur det är att arbeta i kommunen finns på kommunens intranät. Personalenheten Nygatan Strängnäs Välkommen som medarbetare

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor ÄÅ ÄÄÅÅ I medborgarnas tjänst Utvecklas med arbetet Samverkan för en god arbetsplats Arbetsmiljö och friskvård Lön Arbetstid Semester Ledighet av

Läs mer

Välkommen till Hultsfreds kommun

Välkommen till Hultsfreds kommun Uppdaterat 2015-07-31 Personalkonsult Ove Persson Välkommen till Hultsfreds kommun Information till dig som är nyanställd Hultsfred är en av Sveriges 290 kommuner. Tillsammans med elva andra kommuner bildar

Läs mer

Personalguiden. Kumla kommun 2013-02-15

Personalguiden. Kumla kommun 2013-02-15 Personalguiden Kumla kommun 2013-02-15 A AFA AFA administrerar avtalsförsäkringar. En avtalsförsäkring är en anställningsförmån som bestäms i ett kollektivavtal, tecknat mellan arbetsgivarorganisationen

Läs mer

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare?

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare? Arbeta i Enköpings kommun vad gäller för dig som medarbetare? Innehåll Din arbetstid 4 Din anställning och lön 7 Ledig tid 9 Din hälsa På arbetsplatsen 11 12 Utanför arbetsplatsen 17 Foto, omslag: IBL

Läs mer

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare?

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare? Arbeta i Enköpings kommun vad gäller för dig som medarbetare? Innehåll Din arbetstid 4 Din anställning och lön 7 Ledig tid 9 Din hälsa På arbetsplatsen 11 12 Utanför arbetsplatsen 17 Foto, omslag: IBL

Läs mer

DU & SLU. Information till dig som är nyanställd vid SLU

DU & SLU. Information till dig som är nyanställd vid SLU DU & SLU Information till dig som är nyanställd vid SLU Reviderad september 2009 1 VÄLKOMMEN TILL SLU Häftet du nu håller i handen är en sammanställning av anställningsvillkor m.m. som gäller för anställda

Läs mer

Välkommen som medarbetare i Skövde kommun

Välkommen som medarbetare i Skövde kommun Välkommen som medarbetare i Skövde kommun Skövde kommun är en stor arbetsplats och arbetsgivare. Här samlas många olika yrkesgrupper och verksamheter som skiljer sig åt på alla möjliga sätt. Ändå har vi

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN

ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN Försvarsmakten 2012 Formgivning och Illustration: FMLOG APSA Grafisk produktion, Stockholm ProdId: 120627-008 Anställd i Försvarmakten Foto: Försvarets mediaportal Tryck: Edita

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun Eskilstuna kommun Riktlinje för medarbetarskap Riktlinjen är antagen av kommunstyrelsen den 10 augusti 2011, 48 och ersätter Riktlinje för personal- och kompetensförsörjning. 2 RIKTLINJE FÖR MEDARBETARSKAP

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Id: hr_001_200291_sv Version: K Säkerhet: Internt Datum: 2015-03-18 Sida: 2 av 55. Innehåll

Id: hr_001_200291_sv Version: K Säkerhet: Internt Datum: 2015-03-18 Sida: 2 av 55. Innehåll Sida: 2 av 55 Innehåll 1 Dokumentinformation...4 1.1 Syfte och målgrupp 4 1.2 Distribution 4 1.3 Versionshistorik 5 1.4 Referenser 5 1.5 Definitioner och förkortningar 5 1.6 Ändringsrutiner 6 1.7 Godkännande

Läs mer

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen Att ha anställda i Vi Unga - en guide till styrelsen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 FÖRORD... 3 ARBETSGIVARE ELLER ARBETSLEDARE?... 4 ANSTÄLLNING... 4 ANSTÄLLNINGAVTAL...4 ANSTÄLLNINGSFORMER...5

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Chefen & Vd-avtalet 1

Chefen & Vd-avtalet 1 Chefen & Vd-avtalet 1 INNEHÅLL Ditt vd-avtal 4 Vd och anställningstryggheten 4 Vd:s ansvar 5 Verkställande direktörens plikter 7 Personligt betalningsansvar 8 Checklista 10 Anställningsavtal 12 Anställningsform

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSAVTALET

VÅRD OCH OMSORGSAVTALET VÅRD OCH OMSORGSAVTALET 2012-04-01 2013-03-31 Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal Vision Vårdförbundet Förtecknade Saco-förbund VÅRD OCH OMSORGSAVTALET

Läs mer

Välkommen till Försäkringskassan

Välkommen till Försäkringskassan Arbetsgivare Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar upp delar av socialförsäkringen ur ett arbetsgivarperspektiv. Det handlar om ditt ansvar för dina anställdas hälsa och arbetsmiljö,

Läs mer

Equmeniakyrkan. Personalhandbok. för nationellt och regionalt anställda inom Equmeniakyrkan 2014-09-01

Equmeniakyrkan. Personalhandbok. för nationellt och regionalt anställda inom Equmeniakyrkan 2014-09-01 Personalhandbok för nationellt och regionalt anställda inom Equmeniakyrkan 2014-09-01 0 Innehållsförteckning Equmeniakyrkans organisation Personalpolicy Lönepolicy Kollektivavtal och lokala tillämpningar

Läs mer

AVTAL HYRESGÄSTFÖRENINGEN

AVTAL HYRESGÄSTFÖRENINGEN AVTAL HYRESGÄSTFÖRENINGEN Allmänna anställningsvillkor och löner m m för anställda inom Hyresgästföreningen och dess dotterbolag Arbetsgivarföreningen KFO Akademikerförbunden 201-10-01-201 -09-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL OM LÖNER OCH ALLMÄNNA VILLKOR GILTIGT 2015-01-01 OCH TILLS VIDARE

KOLLEKTIVAVTAL OM LÖNER OCH ALLMÄNNA VILLKOR GILTIGT 2015-01-01 OCH TILLS VIDARE KOLLEKTIVAVTAL OM LÖNER OCH ALLMÄNNA VILLKOR GILTIGT 2015-01-01 OCH TILLS VIDARE KOLLEKTIVAVTAL om löner och allmänna anställningsvillkor mellan BANKINSTITUTENS ARBETSGIVAREORGANISATION (BAO) och FINANSFÖRBUNDET

Läs mer

AVTAL Personlig assistans

AVTAL Personlig assistans AVTAL Personlig assistans Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda inom ersonlig assistans Arbetsgivarföreningen KFO Svenska Kommunalarbetareförbundet 1 juli 2012 31 juli 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

LAG OCH AVTAL AVTAL FÖR FÖRBUNDSOMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2011 LAG OCH AVTAL AVTAL FÖR FÖRBUNDSOMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2011

LAG OCH AVTAL AVTAL FÖR FÖRBUNDSOMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2011 LAG OCH AVTAL AVTAL FÖR FÖRBUNDSOMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2011 LAG OCH AVTAL AVTAL FÖR FÖRBUNDSOMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2011 innehåller: LAG OCH AVTAL Avtal för lärarområdet innehåller det Kommunala LAG OCH * Kommunalt Huvudavtalet AVTAL Huvudavtal, - -KHA Avtal

Läs mer

Om socialförsäkringen

Om socialförsäkringen Arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KARLSHAMNS KOMMUN!

VÄLKOMMEN TILL KARLSHAMNS KOMMUN! VÄLKOMMEN TILL KARLSHAMNS KOMMUN! Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se Internet: www.karlshamn.se

Läs mer

FÖRENINGEN VÅRDFÖRETAGARNA DENTALLABORATORIER 2013-07-01 2016-06-30. Tjänstemannaavtalen. Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor

FÖRENINGEN VÅRDFÖRETAGARNA DENTALLABORATORIER 2013-07-01 2016-06-30. Tjänstemannaavtalen. Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor 1024 FÖRENINGEN VÅRDFÖRETAGARNA DENTALLABORATORIER 2013-07-01 2016-06-30 Tjänstemannaavtalen Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor Innehållsförteckning Riksavtal 7 1 Allmänna bestämmelser

Läs mer

LATHUND FÖR ARBETSGIVARE I SOCIALA FÖRETAG

LATHUND FÖR ARBETSGIVARE I SOCIALA FÖRETAG LATHUND FÖR ARBETSGIVARE I SOCIALA FÖRETAG Lathund för arbetsgivare i sociala företag Författare Eva Carlsson Projektledare, Eva Carlsson Faktagranskning, Arbetsgivarorganisationen KFO Denna handbok är

Läs mer