FAGERSTA KOMMUN DIN ARBETSPLATS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FAGERSTA KOMMUN DIN ARBETSPLATS"

Transkript

1 FAGERSTA KOMMUN 1(10) FAGERSTA KOMMUN DIN ARBETSPLATS Du som är nyanställd vid Fagersta kommun har kanske frågor rörande Din anställning. Här ges en kortare information om det vi tror är mest viktigt för Dig att känna till samt vilka rättigheter och skyldigheter Du har som anställd. ANSTÄLLNING De flesta som arbetar inom kommunen är tillsvidareanställda men det kan även förekomma anställning för viss tid eller viss säsong. Den vanligaste visstidsanställningen är semester eller sjukvikarie Allmän visstidsanställning. Säsongsanställning är vanligast inom park- och fritidsförvaltning. Lärare som saknar föreskriven utbildning får enligt skollagen anställas för högst ett år i taget. Arbetstagare som fyllt 67 år Provanställning kan förekomma i särskilda fall. För lärare vars anställning regleras i Bilaga M tillämpas automatiskt provanställning. INTYG OM ARBETSFÖRMÅGA OCH HÄLSOUNDERSÖKNING Arbetsgivaren kan begära läkarintyg om arbetsförmåga innan anställning sker. Kostnaden för intyget betalas av arbetsgivaren. Särskilda bestämmelser om hälsoundersökningar finns bl a för personal som handskas med mat. ARBETSTID Den normala arbetstiden för en heltidsanställd arbetstagare är 40 timmar per helgfri vecka. Arbetar Du även på helgdagar är arbetstiden vanligtvis i genomsnitt 38 timmar och 15 minuter per vecka. För lärare och vissa grupper inom vården gäller särskilda arbetstidsvillkor.

2 FAGERSTA KOMMUN 2(10) UPPSÄGNINGSTID I lagen om anställningsskydd finns uppsägningstiderna reglerade. Har Du en tillsvidareanställning och vill säga upp Dig är Din uppsägningstid en månad. Om Du varit anställd minst tolv månader gäller allmänna bestämmelser (AB) och Din uppsägningstid är då tre månader. Det finns avvikande bestämmelser från reglerna om tre månaders uppsägningstid för arbetstagare inom Kommunals avtalsområde (lokalvårdare, arbetstagare inom vården, barnskötare, skolmåltidsbiträden och kommunalarbetare). För dessa kategorier gäller en månads uppsägning. Skulle arbetsgivaren behöva säga upp Dig gäller bestämmelserna i lagen om anställningsskydd (LAS). Det innebär bl a att uppsägningen ska vara sakligt grundad och göras skriftligt. Uppsägningen enligt LAS varierar mellan en och sex månader beroende på hur länge Du varit anställd (för anställning som påbörjats före 1 januari 1997 beror i stället uppsägningstiden på åldern). Vid uppsägning från arbetsgivarens sida kan i vissa fall uppsägningstiden vara sex eller 12 månader. Vid anställning för viss tid, visst arbete eller viss säsong finns ingen uppsägningstid då anställningen upphör automatiskt vid den fastställda anställningstidens slut. AVGÅNG MED PENSION Om inte annat följer av pensionsbestämmelserna som gäller för Dig är Du skyldig att lämna Din anställning när Du fyller 67 år. LÖN Är Du anställd för en sammanhängande tid av minst tre månader och med minst 40 procent i sysselsättningsgrad ska överenskommelse träffas med arbetsgivaren om en fast kontant månadslön. Har Du en anställning som är kortare tid än tre månader och/eller med lägre sysselsättningsgrad än 40 procent utbetalas i regel timlön som fastställs efter överenskommelse. Lönen kan sedan under anställningstiden ses över regelbundet i samband med lokala löneöversynsförhandlingar. LÖNEUTBETALNING Utbetalning av lön sker den 27:e i varje månad. Om den dagen är lör-, sön- eller helgdag görs utbetalningen närmast föregående vardag. Månadslönen utbetalas oftast vid löneutbetalningstillfället under innevarande månad.

3 FAGERSTA KOMMUN 3(10) Om Du vill ha lönen insatt på annan bank än Nordea meddelar Du detta till Din egen bank eller till Nordea. Har Du skattejämkningsbeslut skall detta insändas till Norbergs kommun Löneservice Norberg ÖVERTID Kompensation för övertid utges antingen som kontant ersättning eller ledighet. Normalt är den kontanta ersättningen 180 procent av timlönen (1/165 av månadslönen) för de timmar som ligger två timmar före eller efter den normala arbetstiden. Kompensationsledigheten är i motsvarande fall 1,5 timme för varje övertidstimme. För övrigt övertidsarbete utges i regel kontant ersättning med 240 procent av timlönen eller ledighet med två timmar för varje övertidstimme. I ersättningen ingår semesterersättning. Förvaltningschef (motsvarande) har inte rätt till kompensation för övertidsarbete. Om Du är deltidsanställd utges ersättning med 120 procent av timlönen tills Du arbetat lika många timmar som en heltidsanställd. Vid arbete som överstiger åtta timmar per dag - eller i schema upptagen längre tid utges övertidskompensation. Samma sak gäller vid arbete på lör-, sön- eller helgdag som inte är ordinarie arbetstid. SÄRSKILDA ERSÄTTNINGAR Särskilda ersättningar utbetalas enligt nedan: FÄRDTID Om Du är på inrikes resa utanför den vanliga verksamhetsorten och måste färdas på tid som inte är ordinarie arbetstid kan Du få färdtidsersättning. Ersättningen är 55,80 kr per timme för de första 10 timmarna och 111,70 kr per timme för tid därutöver under en och samma kalendervecka.

4 FAGERSTA KOMMUN 4(10) OBEKVÄM ARBETSTID Om Du fullgör arbete på tid som anses som obekväm arbetstid får Du ersättning enligt nedan: Vardagskvällar kl Vardagsnätter kl Lör-, sön- och helgdag Nyårs-, påsk- pingst-, midsommar- eller julhelg under o-tilläggstid 18,30 kr/timme 36,90 kr/timme 45,50 kr/timme 91,10 kr/timme JOUR OCH BEREDSKAP Arbetsgivaren kan, om det är nödvändigt, begära att Du är i jour eller beredskap. Med jour menas att Du måste stanna kvar på Din arbetsplats och med beredskap menas att Du måste vara anträffbar på annan av arbetsledningen godkänd plats. Om Du har jour är Du skyldig att utföra arbete när behov uppstår. Vid beredskap ska Du utan dröjsmål infinna Dig för att utföra arbete. Jourersättning Jourersättning mer än 50 tim Beredskapsersättning Beredskapsersättning mer än 150 tim 30,70 kr per timme 61,50 kr per timme 14,80 kr per timme 29,20 kr per timme För jour och beredskap förlagd till lör-, sön- och helgdag förhöjs angivna belopp med 100 procent. FÖRSKJUTEN ARBETSTID Beordras Du att arbeta på annan tid än Din normala får Du tidsförskjutningstillägg i maximalt 9 dagar. Ersättning för dag som enligt föregående schema skulle vara fridag För övrig tid 67,90 kr per timme 34,00 kr per timme Under de två första kalenderdagarna höjs tillägget med 50 procent. Tillägget utges inte om Du fått underrättelse om den ändrade arbetstidsförläggningen tio dagar i förväg.

5 FAGERSTA KOMMUN 5(10) LEDIGHETSFÖRMÅNER SJUKDOM MM Som anställd har Du vid ledighet p g a sjukdom, olycksfall eller arbetsskada normalt rätt till sjuklön enligt lag. Sjuklön utges inte för den första sjukdagen (karensdag). Under de följande dagarna, dock längst t o m 14:e dagen i sjukperioden får Du behålla 77,6 procent av Din lön och vissa andra anställningsförmåner. Är Du sjuk längre tid än 14 dagar får Du dessutom avtalsenlig sjuklön som är 10 procent av den lön Du går miste om på grund av sjukledigheten. Detta gäller från och med dag 15 till och med dag 90 i sjukperioden. Om det är nödvändigt att det sker under arbetstid får Du bl a besöka läkare eller sjukhus utan löneavdrag. Blir Du sjuk ska Du anmäla detta till Din arbetsplats och inrapportera detta i självservice. Är Du sjuk i mer än sju dagar måste Du lämna in ett läkarintyg. Om sjukdomen kan antas vara en arbetsskada ska Du tillsammans med Din arbetsledare fylla i en arbetsskadeanmälan. FÖRÄLDRALEDIGHET Vid ledighet med föräldrapenning, som föregåtts av en sammanhängande anställning hos arbetsgivaren under minst 365 kalenderdagar, har Du rätt till föräldrapenningtillägg. Tillägget utges med 10 procent av lönebortfallet beräknad per kalenderdag från första dagen av föräldraledigheten och multipliceras med antalet kalenderdagar som ledigheten omfattar. Är ledigheten kortare än 90 dagar beräknas tillägget utifrån antalet kalenderdagar som ledigheten omfattar. Föräldrapenningtillägget ska utges till arbetstagare vid första ledighetstillfället (per födelse) och utbetalas i samband med ledighetens början. Båda föräldrarna kan få föräldrapenningtillägg. Arbetstagare, vars fasta kontantlön överstiget 83,33 % av prisbasbeloppet och som varit sammanhängande anställd i minst 180 kalenderdagar före ledighet med föräldrapenning, får föräldrapenningtillägg. Ersättningen utges under högst 270 kalenderdagar per födelse. Beloppet motsvarar skillnaden mellan 77,6 % av lönebortfallet beräknat per kalenderdag och högsta belopp för föräldrapenning. I föräldrapenningtillägget ingår semeterlön och semesterersättning med belopp som förutsätts i semesterlagen.

6 FAGERSTA KOMMUN 6(10) Kvinnlig arbetstagare har rätt att vid högst två tillfällen, under havandeskapet, besöka mödravårdscentral utan löneavdrag. CIVIL- OCH VÄRNPLIKT Vid ledighet för viss reservbefälsutbildning får Du behålla 25 procent av lönen. Vi ledighet för bl a repetitionsutbildning får Du dagpenning som motsvarar Din sjukpenning från försäkringskassan. ENSKILDA ANGELÄGENHETER Vid ledighet för enskilda angelägenheter kan Du, om det finns synnerliga skäl för ledigheten, få behålla Din lön under sammanlagt tio arbetsdagar per kalenderår. Som synnerliga skäl räknas nära anhörigs svårare sjukdom eller bortgång, begravning och urnsättning samt bouppteckning. Bestämmelsen gäller inte vid barns sjukdom mm om arbetstagaren har rätt till ersättning från försäkringskassan. SEMESTER Semesterförmåner utges enligt semesterlagen men avtalet ger Dig förmånligare semestervillkor än vad lagen anger. För arbetstagare med ordinarie arbetstid måndag fredag betraktas varje arbetsdag som infaller under semestertiden som en semesterdag. För övriga arbetstagare beräknas antalet semesterdagar utifrån en semesterkoefficient som beräknas utifrån fastställt schema. Följande semesterdagar gäller: Ålder -39 år år 50 år Semesterdagar Om arbetsgivaren och Du är överens kan Du, istället för betald semesterdag, få kontant ersättning för semesterdagar utöver lagens 25. Semesterledighet ska, om möjligt, förläggas så att minst fyra veckor av ledigheten förläggs till juni augusti eller efter förhandlingar även till maj och september. Ledigheten får dock förläggas till annan tid av året om arbetstagaren så önskar eller i vissa andra fall. Lärares semester hänförs till de 45 första kalenderdagarna av ferieperioden.

7 FAGERSTA KOMMUN 7(10) Om Du har fast kontant månadslön är innevarande kalenderår både intjänande- och semesterår. Du behåller Din ordinarie lön under semestern. Dessutom får Du semesterdagstillägg för varje uttagen semesterdag. Semesterdagstillägget utgör den utfyllnad som behövs för att uppnå den ersättningsnivå som semesterlagen förutsätter. Om Din ersättning per semesterdag understiger 120 kr per timme får Du genom semesterlönetillägget ytterligare 14,40 kr per timme. Har Du anställning med timlön utbetalas semesterersättning med 12 procent månadsvis. Har Du rätt till 31 eller 32 semesterdagar ska procentsatsen i stället vara 14,88 respektive 15,36 procent. Alla arbetstagare som under ett semesterår har rätt till mer än 20 betalda semesterdagar har rätt att spara en eller flera av de överskjutande dagarna till ett senare semesterår. Antal sparade dagar får inte överstiga 40 dagar. Du har rätt att omvandla vissa semesterdagar till timmar för att kunna få ledigt del av dag under enstaka dag eller under en kortare eller längre period. Denna möjlighet gäller dels betalda semesterdagar som under innevarande semesterår överstiger 25 och dels den sparade semestern från tidigare år som överstiger 25 sparade semesterdagar. Du kan även välja att spara innevarande års semester som överskrider 25 som semestertimmar till ett senare år. Antalet sparade semestertimmar får inte överstiga 180 timmar. För arbetstagare med uppehålls- eller ferielön gäller särskilda bestämmelser. ÖVRIGA LEDIGHETER Du har även rätt till vissa ledigheter enligt lag. Exempel på detta är Studieledighet Svenskundervisning för invandrare Närståendevård Ledighet för att bedriva näringsverksamhet Rätt till ledighet av trängande familjeskäl

8 FAGERSTA KOMMUN 8(10) AVTALSFÖRSÄKRINGAR Arbetsgivaren har tecknat följande kollektivavtalsförsäkringar Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) som ger kompletterande ersättning vid arbetsoförmåga som orsakats av sjukdom. Trygghetsförsäkring (TFA-KL) vid arbetsskada som ger ersättning om Du under Din anställning drabbas av arbetsskada. Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL) som ger ersättning vid dödsfall. Avgångsförmåner (AGF-KL) vid uppsägning på grund av arbetsbrist på grund av omorganisation, varaktig indragning eller nedläggning av verksamhet. PENSIONER Som anställd i kommunen har Du en kommunal tjänstepension enligt pensions- och försäkringsavtalet KAP-KL. Vissa övergångsbestämmelser kan innebära att äldre bestämmelser ska tillämpas. EFTERLEVANDEPENSION I pensionsavtalet finns även en pensionsförmån som betalas ut till Dina efterlevande om Du avlider. Efterlevandepensionen gäller till förmån för den närmaste familjen. ÖVRIGT BISYSSLA Du ska som arbetstagare på begäran anmäla bisyssla och lämna de uppgifter som behövs för bedömning av bisysslan. Bisyssla får förbjudas om arbetsgivaren bedömer att bisysslan kan inverka hindrande för arbetsuppgifterna påverka arbetstagarens handläggning av ärenden i sitt arbete innebära verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens

9 FAGERSTA KOMMUN 9(10) ARBETSSKADOR OCH TILLBUD Arbetsskada och tillbud ska omgående anmälas till närmaste arbetsledare. Särskilda blanketter för anmälan av arbetsskada och tillbud finns hos arbetsledaren. FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Fagersta kommun är ansluten till Arbetsmiljögruppen och har härmed tillgång till medicinsk, teknisk och psykosocial företagshälsovård. Arbetsmiljögruppen ska ägna sig åt förebyggande arbetsmiljöarbete och sjukdomar/skador som kan ha samband med arbetsmiljön. Vid andra sjukdomar hänvisas till den allmänna sjukvården. Du kan själv kontakta Arbetsmiljögruppen för telefonrådgivning, tfn SKYDDS- OCH TERMINALGLASÖGON Om Du arbetar mer än en timme per dag vid bildskärm kan Du vid behov få betalda terminalglasögon. Du kan även som arbetstagare på kommunens verkstad mm samt om Du är yrkeslärare få betalda skyddsglasögon om Du i ditt dagliga arbete sysslar med svetsning, slipning och smärgling i sådan omfattning att glasögon utsätts för risk att förstöras. Glasögonen skall utprovas och beställas hos Glasögoncentrum Synsam, Järntorget 2 eller hos Glasögoncentralen AB, Järnvägstorget 2 (Västanfors).. FÖRSLAGSVERKSAMHET Förslagsverksamheten är ett sätt att ta tillvara de anställdas idéer till förbättringar av arbetet och/eller arbetsmiljön genom egna förslag till förbättringar, att ta tillvara de anställdas kunskaper och erfarenheter, att stimulera nytänkande och nyskapande och att skapa utveckling av den kommunala verksamheten. Förslagsverksamheten är öppen för alla anställda enskilt eller i grupp. För att ett förslag ska kunna belönas krävs att det tillförs något nytt, att viss självständig idégivning förekommit, att förslaget innebär påvisbara fördelar för arbetsgivaren och att förslaget innebär en prestation utöver förslagsställarens normala arbete. Speciell blankett finns som Du kan rekvirera från personalkontoret.

10 FAGERSTA KOMMUN 10(10) FRISKVÅRD Bad och gym Du får kostnadsfritt besöka Fagerstahallen för att simma eller träna i Olympic gym. Antalet besök är inte maximerat. För att kostnadsfritt få besöka Fagerstahallen ska ett sk badkort ifyllas. Badkort får Du genom att Du lämnar ett foto samt ett intyg från Din arbetsledare till receptionen på Fagerstahallen. Kom i form Motionera minst 30 minuter vid 100 tillfällen under ett år så får Du delta i utlottningen av en cykel till ett värde av kronor eller en träningsoverall till ett värde av 500 kronor. Motionskort finns på vårt intranät eller hämtas på personalkontoret. PERSONALLUNCH Möjlighet finns att äta lunch till självkostnadspris på kommunens skolor eller på äldreomsorgens institutioner. Har Du ytterligare frågor som inte berörs i denna informationsskrift ta kontakt med Din närmaste arbetsledare eller kontakta någon av oss på personalkontoret. VÄLKOMMEN SOM ARBETSTAGARE HOS FAGERSTA KOMMUN

Mina anställningsförmåner

Mina anställningsförmåner Mina anställningsförmåner SKL Kommentus Media Hornsgatan 15, 117 99 Stockholm Tfn 08-709 59 00, www.sklkommentus.se Beställning av boken kan göras direkt på tfn 08-709 59 90 e-post order@sklkommentus.se

Läs mer

Anläggningsavtalet 2010-04-01 2012-03-31

Anläggningsavtalet 2010-04-01 2012-03-31 Anläggningsavtalet 2010-04-01 2012-03-31 Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal Facket för Service och Kommunikation, SEKO SKTF Ledarna Sveriges Ingenjörer

Läs mer

VA AVTALET 2013-04-01 2016-03-31 (kommunal) 2013-04-01 och tillsvidare (tjänstemannafacken)

VA AVTALET 2013-04-01 2016-03-31 (kommunal) 2013-04-01 och tillsvidare (tjänstemannafacken) VA AVTALET 2013-04-01 2016-03-31 (kommunal) 2013-04-01 och tillsvidare (tjänstemannafacken) Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal Vision Ledarna Sveriges

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSAVTALET

VÅRD OCH OMSORGSAVTALET VÅRD OCH OMSORGSAVTALET 2012-04-01 2013-03-31 Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal Vision Vårdförbundet Förtecknade Saco-förbund VÅRD OCH OMSORGSAVTALET

Läs mer

AGS-KL Avtalsgruppsjukförsäkring för anställda hos kommuner och landsting, församlingar m.fl.

AGS-KL Avtalsgruppsjukförsäkring för anställda hos kommuner och landsting, församlingar m.fl. Förkortningar AB AFL Allmänna bestämmelser Lag om allmän försäkring AGS-KL Avtalsgruppsjukförsäkring för anställda hos kommuner och landsting, församlingar m.fl. ATL FörL HÖK LAF LAS LFF LOK MBL SjLL SemL

Läs mer

I lydelse fr.o.m. 2014-10-01. Allmänna bestämmelser

I lydelse fr.o.m. 2014-10-01. Allmänna bestämmelser AB I lydelse fr.o.m. 2014-10-01 Allmänna bestämmelser Innehåll Förkortningar... 5 Kap. 1 Inledande bestämmelser... 7 1 Inledning... 7 2 Tillämpningsområde... 7 Kap. 2 Anställningen... 9 3 Intyg om arbetsförmåga...

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13

Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13 Förhandlingsprotokoll 2013-02-27 Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13 Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena

Läs mer

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen Din anställning i Västra Götalandsregionen regleras av olika lagar och centrala/lokala kollektivavtal. Genom avtalen har du som regionanställd bättre villkor

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser = = AB Allmänna bestämmelser I lydelse 2008-10-01 = Innehåll Kap. 1 Inledande bestämmelser... 5 1 Inledning... 5 2 Tillämpningsområde... 5 Kap. 2 Anställningen... 7 3 Intyg om arbetsförmåga... 7 4 Anställningsform...

Läs mer

k-avtalet K-avtalet 2013 2016 Allmänna villkor Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31

k-avtalet K-avtalet 2013 2016 Allmänna villkor Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 k-avtalet K-avtalet 2013 2016 Allmänna villkor Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 Kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor Utdrag ur förhandlingsprotokoll från förhandling den 6 maj 2013 om löner

Läs mer

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016. Arbetsgivaralliansen

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016. Arbetsgivaralliansen BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Vård och Omsorg Vårdförbundet Kommunal Vision Sveriges läkarförbund Akademikerförbunden Innehåll Sida 1 Avtalets omfattning

Läs mer

Välkommen som medarbetare. i Strängnäs kommun! Personalenheten

Välkommen som medarbetare. i Strängnäs kommun! Personalenheten Välkommen som medarbetare i Strängnäs kommun! Broschyren innehåller information om anställningsvillkor och anställningsförmåner som berör kommunens medarbetare. Mer information om hur det är att arbeta

Läs mer

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014 BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Vård och Omsorg Vårdförbundet Kommunal Vision Sveriges läkarförbund Akademikerförbunden Innehåll Sida 1 Avtalets omfattning

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i privat/enskild sektor

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i privat/enskild sektor FACKLIG HANDBOK om anställningsvillkor i privat/enskild sektor Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL Facklig

Läs mer

Personalguiden. Kumla kommun 2013-02-15

Personalguiden. Kumla kommun 2013-02-15 Personalguiden Kumla kommun 2013-02-15 A AFA AFA administrerar avtalsförsäkringar. En avtalsförsäkring är en anställningsförmån som bestäms i ett kollektivavtal, tecknat mellan arbetsgivarorganisationen

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL för personal i gym och friskvårdsföretag. Giltighetstid: 2013-09-01 2016-08-31

KOLLEKTIVAVTAL för personal i gym och friskvårdsföretag. Giltighetstid: 2013-09-01 2016-08-31 KOLLEKTIVAVTAL för personal i gym och friskvårdsföretag 2013 2016 Giltighetstid: 2013-09-01 2016-08-31 Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning... 6 1.1 Omfattning... 6 1.2 Tillämpning... 6 1.3 Undantag...

Läs mer

Personalbyrån. och. din arbetsplats. en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet. Ändringar t.o.m.

Personalbyrån. och. din arbetsplats. en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet. Ändringar t.o.m. Personalbyrån Du och din arbetsplats en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet Ändringar t.o.m. december 2006 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1.1 Anställning...3 1.2 Tidsbegränsad

Läs mer

Almega STD Svensk Teknik och Design

Almega STD Svensk Teknik och Design Almega STD Svensk Teknik och Design Avtal om anställningsvillkor för företag inom STD Svensk Teknik och Design mellan Almega STD Svensk Teknik och Design och Sif/Civilingenjörsförbundet (CF)/Sveriges Arkitekter

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E)

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E) KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E) 2013 2016 Giltighetstid: Kommunal 2013-11-01 2016-11-30 Vision 2013-01-01 2014-12-31 (i lydelse

Läs mer

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia. Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia. Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31 ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia 2012 2013 Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31 Avtal som ej medtagits i avtalstrycket Avtalen återfinns där annat inte anges i särskilda avtalstryck. Avtal om ITP-S

Läs mer

Kollektivavtalet om allmänna anställningsvillkor prolongeras tillsvidare med följande ändringar (kursiverade):

Kollektivavtalet om allmänna anställningsvillkor prolongeras tillsvidare med följande ändringar (kursiverade): Allmänna anställningsvillkor bransch Vård och behandlingsverksamhet & omsorgsverksamhet (E) samt bransch Äldreomsorg (F) Bilaga 2 Kollektivavtalet om allmänna anställningsvillkor prolongeras tillsvidare

Läs mer

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR. Lernia. Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR. Lernia. Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31 ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31 Avtal som ej medtagits i avtalstrycket Avtalen återfinns där annat inte anges i särskilda avtalstryck. Avtal om ITP-S Avtal om tjänstegrupplivförsäkring

Läs mer

Tjänstemannaavtalet för transportbranschen

Tjänstemannaavtalet för transportbranschen Tjänstemannaavtalet för transportbranschen 1 maj 2010 30 april 2012 Biltrafikens Arbetsgivareförbund Bussarbetsgivarna Flygarbetsgivarna Sjöfartens Arbetsgivareförbund Sveriges Hamnar Unionen Sveriges

Läs mer

7 Beredskapstjänst 12 7.1 Beredskapstjänst 12 7.2 Schema 12 7.3 Ersättning för beredskapstjänst 12 7.4 Lokal överenskommelse 13 7.

7 Beredskapstjänst 12 7.1 Beredskapstjänst 12 7.2 Schema 12 7.3 Ersättning för beredskapstjänst 12 7.4 Lokal överenskommelse 13 7. Innehållsförteckning Förteckning över särskilda överenskommelser som inte tagits med i avtalstrycket 4 Tjänstemannaavtalet 5 1 Avtalets omfattning 5 1.1 Omfattning 5 1.2 Undantag 6 1.3 Uppnådd pensionsålder

Läs mer

AVTAL Personlig assistans

AVTAL Personlig assistans AVTAL Personlig assistans Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda inom ersonlig assistans Arbetsgivarföreningen KFO Svenska Kommunalarbetareförbundet 1 juli 2012 31 juli 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

2007-06-01 2010-05-31 KOLLEKTIVAVTAL. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Tjänstemannaförbundet HTF

2007-06-01 2010-05-31 KOLLEKTIVAVTAL. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Tjänstemannaförbundet HTF 2007-06-01 2010-05-31 KOLLEKTIVAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Tjänstemannaförbundet HTF 2007-06-01 2010-05-31 KOLLEKTIVAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Tjänstemannaförbundet

Läs mer

AVTAL FRISTÅENDE SKOLOR, FÖRSKOLOR OCH FRITIDSHEM

AVTAL FRISTÅENDE SKOLOR, FÖRSKOLOR OCH FRITIDSHEM AVTAL FRISTÅENDE SKOLOR, FÖRSKOLOR OCH FRITIDSHEM Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda inom fristående skolor, förskolor och fritidshem Arbetsgivarföreningen KFO Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG

AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda inom hälsa, vård och övrig omsorg Arbetsgivarföreningen KFO Svenska Kommunalarbetareförbundet Vision Förbundet

Läs mer

6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30. Tjänstemannaavtalen

6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30. Tjänstemannaavtalen 6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Avtal om allmänna anställningsavtal 3 1 Avtalets omfattning 3 2 Anställning 3 3 Allmänna åligganden 4 4 Bisyssla 4 5 Lön

Läs mer