Mina anställningsförmåner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mina anställningsförmåner"

Transkript

1 Mina anställningsförmåner

2 SKL Kommentus Media Hornsgatan 15, Stockholm Tfn , Beställning av boken kan göras direkt på tfn e-post eller på vår webbsida Sveriges kommuner och landsting och SKL Kommentus Media AB 2012 Formgivning: Filip Rensfelt och Finntorp Grafisk Form Omslagsbild: Dan Lepp/Johnér Tryckt hos Dangård LITHO, Ödeshög 2012 ISBN:

3 Mina anställningsförmåner SKL Kommentus Media Sveriges Kommuner och Landsting Pacta

4

5 I den här skriften ges en kortfattad redogörelse för de centrala avtalens uppbyggnad och innebörd för dig som är anställd i kommuner, landsting eller hos arbetsgivare anslutna till arbetsgivarförbundet Pacta. Information ges om aktuella villkor och förmåner enligt de centrala kollektivavtalen. Det är inte möjligt att i en skrift av den här karaktären redovisa alla anställningsvillkor och helheten i dessa. För att du ska få heltäckande kännedom om dina förmåner måste du därför närmare studera både det centrala kollektivavtalet och de eventuella lokala avtal samt arbetsgivarpolitiska riktlinjer som gäller för just din anställning. Agneta Jöhnk Avdelningen för arbetsgivarpolitik Sveriges Kommuner och Landsting

6

7 Innehåll Allmänt 9 Personalen i kommuner och landsting/regioner 10 Arbetsgivare inom den kommunala sektorn 11 Arbetstagarorganisationer inom den kommunala sektorn 12 Löneavtal Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare 16 Avtalens uppbyggnad 17 Allmänna bestämmelser (AB) 19 Anställningen 20 Intyg om arbetsförmåga/hälsoundersökning 21 Arbetstid 21 Flextid 21 Uppsägningstid med mera 22 Lön och ersättningar 25 Avlöningsförmåner 26 Löneform 26 Uppehållsanställning 27 Övertid med mera 27 Obekväm arbetstid 28 Jour och beredskap 29 Förskjuten arbetstid 29 Färdtid 30

8 Ledighetsförmåner 31 Utbildning 32 Semester 32 Sjukdom med mera 34 Föräldraledighet 35 Enskilda angelägenheter av vikt/synnerliga skäl 35 Särskilda bestämmelser 37 Resebestämmelser 39 Avtalsförsäkringar med mera 41 Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) 42 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL) 42 Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL) 43 Omställningsavtal (KOM-KL) 43 Pensioner 45 Avgiftsbestämd ålderspension 46 Förmånsbestämd avtalspension 47 Särskild avtalspension 47 Pension till efterlevande 48 Samverkansavtal 49 Arbetstagarorganisationer 53 Förkortningar 57

9 Allmänt

10 Personalen i kommuner och landsting/regioner Sveriges kommuner har tillsammans drygt anställda. Landsting och regioner har (inklusive vissa landstingsägda bolag i Stockholm). Sammantaget motsvarar det cirka 25 procent av samtliga förvärvsarbetande i landet. I november 2011 var av de som är i kommunerna cirka 63 procent heltidsanställda 87 procent månadsavlönade 80 procent kvinnor 71 procent anställda inom förskola och skola samt vård och omsorg 79 procent fackligt anslutna Bland de kommunalt anställda med månadslön var då 86 procent av männen och 69 procent av kvinnorna heltidsanställda 91 procent av de månadsavlönade anställda tills vidare medelåldern 46 år medellönen kronor i månaden medellönen för kvinnor var och för männen kronor i månaden Av de anställda i landsting och regioner var cirka 78 procent heltidsanställda 94 procent månadsavlönade 81 procent kvinnor 70 procent anställda inom hälso- och sjukvård samt tandvård 80 procent fackligt anslutna 10 Mina anställningsförmåner

11 Bland de anställda i landsting och regioner med månadslön var 92 procent av männen och 80 procent av kvinnorna heltidsanställda 90 procent av de månadsavlönade anställda tills vidare medelåldern drygt 46 år medellönen kronor i månaden medellönen för kvinnor var och för männen kronor i månaden Den sammantagna lönesumman (inklusive sociala avgifter) för kommuner och landsting uppgick 2011 till knappt 410 miljarder kronor. Det innebär att 1 procents löneökning kostar 4,1 miljarder kronor. Arbetsgivare inom den kommunala sektorn Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Kommuner och Landsting har till uppgift att vara gemensam intresse- och arbetsgivarorganisation för den kommunala sektorn. Pacta är arbetsgivarförbundet för kommunalförbund och företag som oavsett ägande vill ha kommunala avtal för sina medlemmar. En viktig del av förbundens verksamhet är funktionen som central arbetsgivarorganisation. Det innebär bland annat att förbunden träffar centrala kollektivavtal med arbetstagarorganisationerna inom den kommunala sektorn. Allmänt 11

12 Arbetstagarorganisationer inom den kommunala sektorn De centrala motparter som Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta brukar träffa kollektivavtal (Huvudöverenskommelse HÖK) med är följande: Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal). OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet där Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet ingår. OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård där Vårdförbundet och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (LSR) ingår. Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. OFR:s förbundsområde Läkare där Sveriges läkarförbund ingår. AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan mellan 17 medlemsförbund inom SACO. Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) är en förhandlings- och serviceorganisation för arbetstagarorganisationer inom offentlig sektor. OFR:s förbundsområden träffar huvudöverenskommelser på central nivå enligt ovan. För arbetsgivarförbundet Pacta träffas kollektivavtal (Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor ÖLA) med de centrala motparterna 12 Mina anställningsförmåner

13 Svenska Transportarbetareförbundet SEKO Facket för Service och Kommunikation Fastighetsanställdas Förbund Om arbetstagarorganisationerna på lokal nivå, se sidorna Allmänt 13

14 Avtal Kommunal Lärarnas Samver- Vision/SSR/ HÖK 12 kansråd HÖK 12 Teaterförbun Avtalsperiodens längd Löneöversyn Utrymme 650 kr. Garanterat utfall 4,2 %. Garanterat u 2,6 %. april 2013 Löneöversyn april Avtal 13. Ett garanterat utfall motsvarande lönenormen för tjänstemän inom den internationellt konkurrensutsatta sektorn och 2015 anges ingen nivå för det garanterade utfallet. Avtal 13. Övrigt Lägstalöner fr.o.m vid fast kontant lön: 19 år kr/mån. Yrkesutbildning. + 1 år lägst kr/ mån. Möjlighet att genom lokalt kollektivavtal göra avsteg från bilaga M om annan arbetstidsförläggning Avtalet är möjligt att säga upp inför det sista året och upphör då att gälla För arbetsled personal gäll definierat gar utfall. 14 Mina anställningsförmåner

15 Ledarna/ Vårdförbundet/ Läkarförbundet Akademiker- det HÖK 12 LSR HÖK 11 HÖK 12 Alliansen HÖK T tillsvidare tfall Ingen angiven löneökningsnivå. Garanterat utfall 2,6 %. Ingen angiven löneökningsnivå. Ingen angiven löneökningsnivå. Avtal 13. Ingen angiven löneökningsnivå. ande er ett icke anterat För arbetsledande personal gäller ett icke definierat garanterat utfall. Kan sägas upp med ömsesidig uppsägningstid om fem månader och med verkan från den 1 april varje år. Allmänt 15

16 Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare Förhållandet mellan dig som anställd och din arbetsgivare regleras dels genom arbetsrättslig lagstiftning, till exempel lagen om anställningsskydd, semesterlagen, arbetstidslagen och medbestämmandelagen, dels genom de villkor och bestämmelser som finns i de kommunala kollektivavtalen samt i ditt enskilda anställningsavtal och eventuella lokala riktlinjer från arbetsgivaren. Kollektivavtal tillkommer vid centrala och lokala förhandlingar. Vid centrala förhandlingar företräds samtliga kommuner och landsting av Sveriges Kommuner och Landsting genom dess styrelse och förhandlingsdelegation. När de centrala förhandlingarna är klara rekommenderas kommunerna, kommunalförbunden och landstingen att teckna kollektivavtal med berörda fackliga organisationer. Vid de lokala förhandlingar som då följer upprättas kollektivavtal mellan din arbetsgivare, i allmänhet företrädd av kommunstyrelsen/ landstingsstyrelsen eller utskott inom kommunstyrelsen, och de fackliga organisationerna. Pactaföretag binds automatiskt vid tecknandet av HÖK. Som anställd representeras du av din fackliga organisation, se vidare sidorna Mina anställningsförmåner

17 Avtalens uppbyggnad För att du lättare ska kunna hitta i avtalen redovisar vi här kortfattat hur de är uppbyggda. Inom kollektivavtalsområdet kan man säga att det finns två huvudtyper av avtal, dels lönekollektivavtal, dels samverkansavtal. Lönekollektivavtalen reglerar lönen och andra ersättningar samt ledighetsförmånerna, medan samverkansavtalen behandlar hur samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare kan vara utformat och organiserat. Inom lönekollektivavtalsområdet finns det två viktiga byggstenar. De centrala huvudöverenskommelserna om lön och allmänna anställningsvillkor med mera (HÖK eller ÖLA) med tillhörande protokoll vilka gäller mellan de centrala parterna. Den andra delen är det lokala kollektivavtalet (LOK), som gäller för din anställning. I LOK ingår bland annat: Löneavtalet, där finns bland annat bestämmelser om löneöversyn och grundläggande bestämmelser för lönesättningen. Allmänna bestämmelser (AB), som reglerar allmänna anställningsvillkor, skyldigheter och rättigheter, som semester, sjuklön, uppsägningstider med mera. Mera om detta på sidorna Bilagor till AB, där finns bland annat bestämmelser om anställning i personalpool samt särskilda bestämmelser för vissa yrkeskategorier. LOK omfattar inte all personal. Räddningstjänstpersonal i beredskap omfattas av RiB med bl.a. Brandmännens Riksförbund, arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser av BEA samt personliga assistenter och anhörigvårdare av PAN. Allmänt 17

18 Viktiga samverkansavtal är FAS 05 och de lokala avtal som bygger på arbetsmiljölagen (AML) och medbestämmandelagen (MBL). Avtalens utformning och innehåll kan se olika ut hos olika arbetsgivare. Viktiga samverkansavtal är också avtalet om fackliga förtroendemän (AFF) som kompletterar lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML) samt kommunala huvudavtalet (KHA) som kompletterar bland annat MBL:s förhandlingsregler. Alla centrala kollektivavtal kan du läsa i sin helhet på Sveriges Kommuner och Landstings webbplats 18 Mina anställningsförmåner

19 Allmänna bestämmelser (AB)

20 AB inleds med en bestämmelse som uttrycker de centrala parternas ambition att utveckla anställningsvillkor som ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet. I denna betonas att dialog förs mellan chef och medarbetare kring anställningsvillkoren för att på så sätt skapa förutsättningar för både den enskilde arbetstagarens engagemang, arbetsglädje och ansvarstagande i verksamheten. AB gäller för dig om inte annat följer av lag, förordning eller annat avtal exempelvis BEA, PAN eller RiB. Om AB:s särskilda bestämmelser/specialbestämmelser gäller för dig ska även dessa tillämpas. För exempelvis lärare gäller förutom AB även särskilda bestämmelser, Bilaga M, arbetstider med mera för lärare. Se mer sidan 38. Avvikande bestämmelser kan även finnas som protokollsanteckningar i bilagor till HÖK/ÖLA. Anställningen De flesta som arbetar inom den kommunala sektorn är anställda tills vidare, men även tidsbegränsade anställningar förekommer. Den vanligaste tidsbegränsade anställningen är som vikarie. Du kan till exempel vara anställd som semester- eller sjukvikarie. Säsongsanställning är vanligast inom park- och fritidsförvaltning. Allmän visstidsanställning är en annan form av tidsbegränsad anställning. Det finns inget krav på att arbetsgivaren ska redovisa några skäl för att anställa med stöd av allmän visstidsanställning. Provanställning kan förekomma enligt bestämmelser i AB. För lärare och förskollärare som genomför sin introduktionsperiod finns en särskild anställningsform, legitimationsgrundande anställning. Lärare som saknar behörighet får enligt skollagen anställas för högst ett år i sänder. 20 Mina anställningsförmåner

21 Intyg om arbetsförmåga/ hälsoundersökning Arbetsgivaren kan begära läkarintyg om arbetsförmågan innan du anställs. Intyget ska lämnas på särskilt formulär som du får av arbetsgivaren. Kostnaden för intyget betalas av arbetsgivaren. I lag och förordning finns särskilda bestämmelser om hälsoundersökningar bland annat för personal som handskas med mat och för brandpersonal. Arbetstid Den normala arbetstiden för heltidsanställda är 40 timmar per helgfri vecka. Arbetar du även på helgdagar, har du vanligtvis en arbetstid på i genomsnitt 38 timmar och 15 minuter per vecka om samtliga helgdagar ingår i arbetstiden. För lärare, dygnstjänstgörande personal inom räddningstjänsten och vissa grupper inom vården, gäller särskilda arbetstidsvillkor som anges i AB:s särskilda bestämmelser/specialbestämmelser eller i lokala kollektivavtal. Flextid Arbetsgivaren har rätt att efter överläggningar med din fackliga organisation besluta om på vilka arbetsplatser och i vilken omfattning flexibel arbetstid ska tillämpas. Vissa delar i systemet kräver Allmänna bestämmelser 21

22 lokalt kollektivavtal och det är: avstämningsperiodens längd, förläggning och omfattning samt hur stort flextidssaldo som får överföras till närmast följande avstämningsperiod. Uppsägningstid med mera I lagen om anställningsskydd (LAS) finns grunderna för uppsägning med bland annat uppsägningstiderna angivna. Har du tillsvidareanställning och vill säga upp dig är din uppsägningstid en månad. Om du har varit anställd i minst tolv månader gäller AB:s uppsägningsregler och din uppsägningstid är tre månader. Men det finns avvikande bestämmelser från reglerna om tre månaders uppsägningstid för flertalet arbetstagare i primärkommun inom Svenska Kommunalarbetareförbundets avtalsområde. Exempelvis för personal anställd inom social service, barnomsorg, psykiatri och omsorgsverksamhet, skolmåltidsverksamhet och städverksamhet gäller en månads uppsägningstid enligt LAS. Avvikande bestämmelser finns också för personal anställda på BEA och PAN. Skulle arbetsgivaren behöva säga upp dig på grund av personliga skäl gäller i övrigt bestämmelserna i LAS. Det innebär bland annat att uppsägningen ska vara sakligt grundad och göras skriftligt. Uppsägningstidens längd enligt LAS varierar mellan en och sex månader beroende på hur länge du varit anställd hos arbetsgivaren. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist är uppsägningstiden från arbetsgivarens sida enligt AB sex eller i vissa fall tolv månader, om du varit anställd i minst ett år. Om du är anställd hos en arbetsgivare som är ansluten till arbetsgivarförbundet Pacta gäller normalt en till sex månaders uppsägningstid enligt LAS. Anställningar på viss 22 Mina anställningsförmåner

23 tid är möjliga att säga upp med en månads uppsägningstid för såväl arbetsgivare som arbetstagare. Arbetsgivaren måste dock kunna visa på särskilda skäl för att kunna avsluta anställningen i förtid. Individuell överenskommelse om uppsägningsmöjlighet kan göras. Se även Omställningsavtal (KOM-KL) på sidan 43. Allmänna bestämmelser 23

24

25 Lön och ersättningar Kapitel 2 Allmänna bestämmelser 25

26 Avlöningsförmåner Lön och övriga avlöningsförmåner utbetalas någon av de fem sista dagarna i månaden. Ersättning för obekväm arbetstid, jour och beredskap, kompensation för övertidsarbete med mera utbetalas normalt månaden efter det att den utförts. Månadslönen däremot utbetalas ofta vid löneutbetalningstillfället under innevarande månad (preliminärlön). Detta innebär att arbetsgivaren inte alltid kan göra en korrekt beräkning av lönen för månaden eftersom all frånvaro ofta inte registreras förrän vid nästa löneutbetalningstillfälle. Om du till exempel är föräldraledig under senare delen av januari månad får du oftast full lön vid löneutbetalningen i slutet av januari. Vid löneutbetalningen i slutet av februari får du i stället en lägre lön eftersom hänsyn nu tas till frånvaron under januari. Dessutom får du i februari till exempel kompensation för eventuellt övertidsarbete och liknande som du utfört i januari månad. Om du är helt frånvarande även under februari månad kan arbetsgivaren rätta till lönen vid senare löneutbetalning. Löneform Är du anställd för en sammanhängande tid av minst 3 månader med minst 40 procent i sysselsättningsgrad får du månadslön. Månadslönen är den fasta kontanta lönen för kalendermånad som du och arbetsgivaren kommer överens om. Som fast kontant lön avses även, om inte annat har överenskommits mellan arbetsgivare och arbetstagare, eventuella fasta lönetillägg som utges för kalendermånad. Arbetstagare, som anställs för kortare tid än 3 månader och/el- 26 Mina anställningsförmåner

27 ler med mindre sysselsättningsgrad än 40 procent, har i allmänhet timlön som fastställs efter överenskommelse. Uppehållsanställning För arbetstagare med uppehållsanställning, till exempel skolsköterskor, tandsköterskor och skolmåltidspersonal gäller särskild löneberäkning. Lönen beräknas i de flesta fall på lönen för motsvarande anställning med semester multiplicerad med en uppehållslönefaktor. Denna beror på hur långt arbetsår du har och hur gammal du är. Alternativt kan arbetsgivare och arbetstagare med uppehållsanställning komma överens om månadslön med hänsyn taget till arbetsårets längd. Övertid med mera Kompensation för övertidsarbete kan utges antingen som kontant ersättning eller kompensationsledighet. Normalt är den kontanta ersättningen 180 procent av timlönen för de timmar som ligger inom två timmar före och/eller efter ordinarie arbetstids slut. Kompensationsledigheten är i motsvarande fall 1 1/2 timme för varje övertidstimme. För övrigt övertidsarbete utges i regel kontant ersättning med 240 procent av timlönen eller ledighet med två timmar för varje övertidstimme. För kompensationsledighet ska arbetstagare och arbetsgivare vara överens; om inte så gäller kontant ersättning. I ersättningen ingår semesterlön och semesterersättning med belopp som följer av semesterlagen. Förvaltningschef (motsvarande) har inte rätt till kompensation för övertidsarbete. Om du är deltidsanställd gäller särskilda bestämmelser om så kallat fyllnadstidsarbete, vilket innebär att du får fyllnadslön, Lön och ersättningar 27

28 motsvarande 120 procent av timlönen, tills du har arbetat lika många timmar som en heltidsanställd. Om du arbetar mer än åtta timmar en dag, och inte har flextid, får du övertidskompensation först när det ordinarie arbetet avslutats. Om du arbetar på lördag, söndag eller helgdag som är din fridag får du också övertidskompensation. För lärares förtroendearbetstid utges ingen övertidsersättning. Obekväm arbetstid Om du utför arbete på tid som enligt bestämmelsen anses som obekväm arbetstid får du ersättning (o-tillägg). Normalt får du o-tillägg endast för arbete under ordinarie arbetstid. Är din ordinarie arbetstid förlagd till vardag såväl som sön- och/eller helgdag, får du o-tillägg även när arbetet är fyllnads- eller övertidsarbete. Under o-tilläggstid A, det vill säga om du arbetar under nyårs-, påsk-, pingst-, midsommar- eller julhelgen får du ersättning med 96,80 kr per timme. Under o-tilläggstid B, till exempel lördag, söndag och övriga helgdagar, är ersättningen 48,30 kr per timme. Under o-tilläggstid C, vardagsnätter mellan och 06.00, är ersättningen 39,20 kr per timme. Under o-tilläggstid D, vardagskvällar , är ersättningen 19,40 kr per timme. För lärares förtroendearbetstid utges inget o-tillägg. 28 Mina anställningsförmåner

29 Jour och beredskap Som anställd kan du få fullgöra jour eller beredskap om arbetsgivaren anser det nödvändigt. Med jour menas att du stannar kvar på din arbetsplats. Om du har jour är du skyldig att utföra arbete när behov uppstår. Vid beredskap medger arbetsgivaren att du gör den hemifrån men du ska utan dröjsmål kunna utföra arbete. Vid jour är ersättningen 32,60 kr per timme. Om du har jour mer än 50 timmar per kalendermånad är ersättningen 65,40 kr per timme för överskjutande jourtimmar. Vid beredskap är ersättningen 15,70 kr per timme under de första 150 timmarna per kalendermånad och 31,00 kr per timme för överskjutande beredskapstimmar. För jour och beredskap förlagd till lördagar, söndagar och helgdagar höjs ersättningen enligt ovan med 100 procent. Förskjuten arbetstid Beordras du att arbeta på andra tider än dina normala kan du i vissa fall få tidsförskjutningstillägg under den första tiden. Tilllägget utges inte om du fått underrättelse om den ändrade arbetstidsförläggningen tio dagar i förväg. Tillägget utges för dag som enligt näst föregående schema skulle ha varit fridag med 72,10 kr per fullgjord timme och för övrig tid med 36,10 kr per fullgjord timme. Under det nya schemats två första kalenderdagar ska tilllägget förhöjas med 50 procent. Lön och ersättningar 29

30 Färdtid Om du är på inrikes resa i arbetet utanför den vanliga verksamhetsorten (50 km) och måste färdas på tid som inte är ordinarie arbetstid kan du få färdtidsersättning. Ersättningen är 59,30 kr per timme för de första 10 timmarna under en och samma kalendervecka och 118,60 kr per timme för tid därefter. 30 Mina anställningsförmåner

31 Ledighetsförmåner

32 Enligt lag har du vid vissa tillfällen rätt till ledighet från arbetet. Det gäller bland annat för föräldraledighet, utbildning, värnpliktstjänstgöring och vård av nära anhörig. Särskilda villkor om ledighet gäller för skyddsombud och facklig förtroendeman. Vid andra tillfällen kan du enligt avtalet få ledigt, till exempel för enskild angelägenhet av vikt. Vid vissa ledigheter har du rätt till lön under ledigheten. I avtalet finns bestämmelser om löneförmåner med mera vid semester och annan ledighet. För annan enskild angelägenhet kan du få ledigt utan lön under förutsättning att det inte innebär avsevärd olägenhet för arbetet. Utbildning Enligt lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning har du rätt till den ledighet som behövs för att genomgå utbildningen. Arbetsgivaren kan medge att du får behålla lönen eller del av lönen under sådan ledighet. Deltidsanställd kan i vissa fall få fyllnadslön. Semester Semesterförmåner utges enligt semesterlagens bestämmelser, men AB ger dig förmånligare semestervillkor än vad lagen anger. För arbetstagare med ordinarie arbetstid förlagd till måndag fredag betraktas varje arbetsdag som infaller under semestertiden som en semesterdag. För övriga anställda beräknas antalet semesterdagar med hjälp av semesterkoefficienter så att en veckas semester alltid förbrukar fem semesterdagar, oavsett sysselsättningsgrad och arbetstidsförläggning. Antalet semesterdagar framgår av tabellen. 32 Mina anställningsförmåner

33 Ålder Semesterdagar Upp till 39 år år 31 Över 50 år 32 Om arbetsgivaren och du är överens, kan du i stället för betald semesterdag få kontant ersättning för semesterdagar utöver lagens 25. Semesterledigheten ska om möjligt förläggas så att minst fyra veckor av ledigheten förläggs under juni, juli och augusti eller efter förhandlingar även till maj och september. Ledigheten får förläggas till annan tid under året om arbetstagaren begär detta eller i vissa andra fall. Lärares semester hänförs till de 45 första kalenderdagarna av ferieperioden. Om du har månadslön i form av fast kontant lön får du betalda semesterdagar utifrån innevarande kalenderår 1 jan 31 dec, som är både intjänandeår och semesterår. Du behåller då din ordinarie lön under semestern. Dessutom får du i anslutning till semesterledigheten semesterdagstillägg för varje uttagen semesterdag. Semesterdagstillägget utgör den utfyllnad som behövs för att uppnå den ersättningsnivå som semesterlagen förutsätter (12 procent av lönen vid 25 dagars semester). Till heltidsanställd arbetstagare med överenskommen fast kontant lön som understiger kr per månad utges även ett semesterlönetillägg. Har du inte fast kontant lön, exempelvis timlön, får du i samband med semestern semesterlön motsvarande lägst 12 procent av den lön du fått under intjänandeåret. 1 Om din timlön är lägre än 128 kr från och med får du semesterersättning med lägst 15,40 kr/tim. Alla arbetstagare som under ett semesterår har rätt till mer än 1 Med intjänandeåret avses här tiden 1 april 31 mars enligt semesterlagen. Semesteråret är påföljande 12-månadersperiod då semesterförmånerna utges. Ledighetsförmåner 33

34 20 betalda semesterdagar har rätt att spara en eller flera av de överskjutande dagarna till ett senare semesterår. Antalet sparade dagar får inte överstiga 40 dagar. Du har rätt att omvandla vissa semesterdagar till timmar för att kunna få ledigt del av dag under enstaka dag eller dagar. Denna möjlighet gäller både betalda semesterdagar som under innevarande semesterår överstiger 25, och den sparade semestern från tidigare år som överstiger 25 sparade semesterdagar. Du kan även välja att spara innevarande års semesterdagar som överstiger 25 som semestertimmar till ett senare semesterår. Antalet sparade semestertimmar får inte överstiga 180 timmar. För anställd med uppehålls- eller ferielön gäller särskilda bestämmelser. Sjukdom med mera Som anställd har du vid ledighet på grund av sjukdom, olycksfall eller arbetsskada normalt rätt till sjuklön enligt lag. Första sjukdagen är karensdag och då får du ingen sjuklön. Under de följande dagarna, dock längst till och med fjortonde dagen i sjukperioden, får du behålla 80 procent av din lön och vissa andra anställningsförmåner. Har du inte rätt till sjuklön enligt lag kan du i stället få sjukpenning från försäkringskassan. Är du sjuk längre tid än 14 dagar får du sjuklön som är 10 procent av den lön du går miste om på grund av sjukledigheten. Det gäller 15:e till 90:e kalenderdagen i sjukperioden. Denna sjuklön tillsammans med sjukpenningen från försäkringskassan ger dig en kompensationsnivå motsvarande ca 90 procent av din lön. Arbetstagare vars månadslön är högre än kr och som är sjuk längre tid än 14 dagar får sjuklön från arbetsgivaren som 34 Mina anställningsförmåner

35 motsvarar skillnaden mellan 77,6% av lönebortfallet och den sjukpenning som försäkringskassan betalar ut. Om det vid akut sjukdom eller olycksfall är nödvändigt att uppsöka vård under arbetstid har arbetstagaren rätt till ledighet med bibehållen lön för förstagångsbesök hos läkare. Föräldraledighet Om du har varit sammanhängande anställd hos arbetsgivaren under minst 365 kalenderdagar före ledighet med föräldrapenning har du rätt till föräldrapenningtillägg. Tillägget är 10 procent av ditt lönebortfall och utges för sammanlagt 150 dagar per födsel och arbetstagare. Tillägget betalas ut som längst till dess barnet är 24 månader. Under graviditeten har den gravida arbetstagaren rätt att vid högst två tillfällen besöka mödravårdscentral utan att lönen påverkas, om besöket nödvändigtvis måste ske på arbetstid. Föräldralediga arbetstagare vars månadslön är högre än kr får under högst 270 kalenderdagar föräldralön från arbetsgivaren som motsvarar skillnaden mellan 77,6% av lönebortfallet och den föräldrapenning som försäkringskassan betalar ut. Enskilda angelägenheter av vikt/synnerliga skäl Vid ledighet för enskilda angelägenheter kan du, om det finns synnerliga skäl för ledigheten, få behålla din lön under sammanlagt Ledighetsförmåner 35

36 högst tio arbetsdagar per kalenderår. Som synnerliga skäl räknas nära anhörigs svårare sjukdom eller bortgång, begravning och gravsättning av urna samt bouppteckning efter nära anhörig. Vid barns svårare sjukdom utges normalt ingen lön. I sådant fall kan du i stället få ersättning från försäkringskassan. 36 Mina anställningsförmåner

37 Särskilda bestämmelser Kapitel 4 Ledighetsförmåner 37

38 I AB:s kap. 8 Övriga förmåner och bestämmelser finns bestämmelser om personalbostad, flyttningsersättning och om avtalsförsäkringar. Mer om avtalsförsäkringarna finner du på sidorna För vissa grupper av arbetstagare finns det vissa avvikelser från AB som samlas i bilagor. De berör anställning i personalpool (Bilaga D) arbetstider med mera inom räddningstjänsten (Bilaga E) viss jourtjänstgörande personal (Bilaga J) lägerverksamhet och tillfälligt utflyttad verksamhet med övernattning (Bilaga L) arbetstider med mera för lärare (Bilaga M) bestämmelser för energisektorn (Bilaga S) bestämmelser för fastighets- och boendeservice (Bilaga T) anställning med uppehåll (Bilaga U) specialbestämmelser för läkare (Bilaga 3 i HÖK OFR:s förbundsområde läkare) 38 Mina anställningsförmåner

39 Resebestämmelser

40 Om du gör en resa i arbetet utanför den vanliga verksamhetsorten får du vid flerdygnsförrättning traktamente och eventuellt resetillägg enligt det kommunala traktamentsavtalet (TRAKT 04). Den vanliga verksamhetsorten omfattar ett område inom ett avstånd av 50 km från ditt tjänsteställe eller från din bostad. Om du använder egen bil i tjänsten kan du få ersättning. Har du avtal med arbetsgivaren som innebär skyldighet för dig att använda din bil i arbetet får du en högre ersättning. Villkoren kan du läsa om i bilersättningsavtalet (BIA). 40 Mina anställningsförmåner

41 Avtalsförsäkringar med mera

42 Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) Arbetsgivaren tecknar en särskild försäkring, AGS-KL, som ger kompletterande ersättning efter dag 90 när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Närmare uppgift om ersättningens storlek och villkoren för att få sådan ersättning finns i försäkringsvillkoren för AGS-KL. Har du inte fått försäkringsbesked eller försäkringsvillkor kan du vända dig till din arbetsgivare, fackliga organisation eller AFA Sjukförsäkring. Observera att det är du själv som ska ansöka om denna ersättning. Ansökan görs på en särskild blankett som du kan få hos din arbetsgivare eller din fackliga organisation. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL) Arbetsgivaren har tecknat en särskild försäkring, TFA-KL, som ger ersättning om du under anställningen drabbas av arbetsskada. TFA-KL ger bland annat ersättning för inkomstförlust, sveda och värk, lyte eller stadigvarande men samt vissa kostnader. Närmare uppgifter om förutsättningarna för ersättning från TFA-KL och om ersättningarnas storlek finns i försäkringsvillkoren för TFA-KL. Har du inte fått försäkringsbesked eller försäkringsvillkor kan du vända dig till din arbetsgivare, fackliga organisation eller AFA Trygghetsförsäkring. 42 Mina anställningsförmåner

I lydelse fr.o.m. 2014-10-01. Allmänna bestämmelser

I lydelse fr.o.m. 2014-10-01. Allmänna bestämmelser AB I lydelse fr.o.m. 2014-10-01 Allmänna bestämmelser Innehåll Förkortningar... 5 Kap. 1 Inledande bestämmelser... 7 1 Inledning... 7 2 Tillämpningsområde... 7 Kap. 2 Anställningen... 9 3 Intyg om arbetsförmåga...

Läs mer

AGS-KL Avtalsgruppsjukförsäkring för anställda hos kommuner och landsting, församlingar m.fl.

AGS-KL Avtalsgruppsjukförsäkring för anställda hos kommuner och landsting, församlingar m.fl. Förkortningar AB AFL Allmänna bestämmelser Lag om allmän försäkring AGS-KL Avtalsgruppsjukförsäkring för anställda hos kommuner och landsting, församlingar m.fl. ATL FörL HÖK LAF LAS LFF LOK MBL SjLL SemL

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13

Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13 Förhandlingsprotokoll 2013-02-27 Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13 Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena

Läs mer

Svenska kyrkans avtal 13

Svenska kyrkans avtal 13 Svenska kyrkans avtal 13 ISBN: 978-91-89016-40-8 Artikelnr. 1045 Tryck: Ljungbergs Tryckeri AB, Klippan 2013 Innehållsförteckning Förkortningar 7 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor

Läs mer

Svenska kyrkans avtal 13

Svenska kyrkans avtal 13 Svenska kyrkans avtal 13 ISBN: 978-91-89016-40-8 Artikelnr. 1045 Innehållsförteckning Förkortningar 7 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor för anställda inom Svenska kyrkan 9 Bilaga

Läs mer

LAG OCH AVTAL AVTAL FÖR FÖRBUNDSOMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2011 LAG OCH AVTAL AVTAL FÖR FÖRBUNDSOMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2011

LAG OCH AVTAL AVTAL FÖR FÖRBUNDSOMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2011 LAG OCH AVTAL AVTAL FÖR FÖRBUNDSOMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2011 LAG OCH AVTAL AVTAL FÖR FÖRBUNDSOMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2011 innehåller: LAG OCH AVTAL Avtal för lärarområdet innehåller det Kommunala LAG OCH * Kommunalt Huvudavtalet AVTAL Huvudavtal, - -KHA Avtal

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser = = AB Allmänna bestämmelser I lydelse 2008-10-01 = Innehåll Kap. 1 Inledande bestämmelser... 5 1 Inledning... 5 2 Tillämpningsområde... 5 Kap. 2 Anställningen... 7 3 Intyg om arbetsförmåga... 7 4 Anställningsform...

Läs mer

Anläggningsavtalet 2010-04-01 2012-03-31

Anläggningsavtalet 2010-04-01 2012-03-31 Anläggningsavtalet 2010-04-01 2012-03-31 Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal Facket för Service och Kommunikation, SEKO SKTF Ledarna Sveriges Ingenjörer

Läs mer

Kommentarer till. Allmänna bestämmelser

Kommentarer till. Allmänna bestämmelser Kommentarer till Allmänna bestämmelser Innehåll Förord... 3 Förkortningar... 5 Inledning... 7 Vissa definitioner i AB och kommentaren... 7 Möjlighet att teckna lokala kollektivavtal... 7 1 Inledning...

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSAVTALET

VÅRD OCH OMSORGSAVTALET VÅRD OCH OMSORGSAVTALET 2012-04-01 2013-03-31 Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal Vision Vårdförbundet Förtecknade Saco-förbund VÅRD OCH OMSORGSAVTALET

Läs mer

AVTAL FRISTÅENDE SKOLOR, FÖRSKOLOR OCH FRITIDSHEM

AVTAL FRISTÅENDE SKOLOR, FÖRSKOLOR OCH FRITIDSHEM AVTAL FRISTÅENDE SKOLOR, FÖRSKOLOR OCH FRITIDSHEM Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda inom fristående skolor, förskolor och fritidshem Arbetsgivarföreningen KFO Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG

AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda inom hälsa, vård och övrig omsorg Arbetsgivarföreningen KFO Svenska Kommunalarbetareförbundet Vision Förbundet

Läs mer

AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG

AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda inom hälsa, vård och övrig omsorg Arbetsgivarföreningen KFO Svenska Kommunalarbetareförbundet Vision Förbundet

Läs mer

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016. Arbetsgivaralliansen

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016. Arbetsgivaralliansen BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Vård och Omsorg Vårdförbundet Kommunal Vision Sveriges läkarförbund Akademikerförbunden Innehåll Sida 1 Avtalets omfattning

Läs mer

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014 BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Vård och Omsorg Vårdförbundet Kommunal Vision Sveriges läkarförbund Akademikerförbunden Innehåll Sida 1 Avtalets omfattning

Läs mer

AVTAL Personlig assistans

AVTAL Personlig assistans AVTAL Personlig assistans Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda inom ersonlig assistans Arbetsgivarföreningen KFO Svenska Kommunalarbetareförbundet 1 juli 2012 31 juli 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

Välkommen som medarbetare. i Strängnäs kommun! Personalenheten

Välkommen som medarbetare. i Strängnäs kommun! Personalenheten Välkommen som medarbetare i Strängnäs kommun! Broschyren innehåller information om anställningsvillkor och anställningsförmåner som berör kommunens medarbetare. Mer information om hur det är att arbeta

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E)

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E) KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E) 2013 2016 Giltighetstid: Kommunal 2013-11-01 2016-11-30 Vision 2013-01-01 2014-12-31 (i lydelse

Läs mer

IT-AVTALET IT&TELEKOMFÖRETAGEN INOM ALMEGA 2010-04-01 2012-03-31

IT-AVTALET IT&TELEKOMFÖRETAGEN INOM ALMEGA 2010-04-01 2012-03-31 IT-AVTALET IT&TELEKOMFÖRETAGEN INOM ALMEGA 2010-04-01 2012-03-31 Innehållsförteckning Övriga avtal på avtalsområdet 3 Kommentarer till avtal om allmänna anställningsvillkor mellan IT&-Telekom-företagen

Läs mer

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN UTVECKLING & TJÄNSTER 2013-04-01 2016-03-31. Tjänstemannaavtalen

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN UTVECKLING & TJÄNSTER 2013-04-01 2016-03-31. Tjänstemannaavtalen 4813 ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN UTVECKLING & TJÄNSTER 2013-04-01 2016-03-31 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Övriga avtal mellan parterna 3 Allmänna anställningsvillkor 5 1 Avtalets omfattning 5

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL Revisions- och konsultföretagen

KOLLEKTIVAVTAL Revisions- och konsultföretagen KOLLEKTIVAVTAL Revisions- och konsultföretagen Avtal om allmänna villkor, arbetstid och kompetensutveckling 2013 2015 Giltighetstid: 2013-01-01 2015-12-31 Akademikerförbunden har i förhandlingarna företrätts

Läs mer

PAN 13. I lydelse fr.o.m. 2013-04-01. Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare

PAN 13. I lydelse fr.o.m. 2013-04-01. Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare PAN 13 I lydelse fr.o.m. 2013-04-01 Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare Innehåll Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare

Läs mer

Tjänstemannaavtal. 1 maj 2013 30 april 2016. Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund Unionen Ledarna Sveriges Ingenjörer

Tjänstemannaavtal. 1 maj 2013 30 april 2016. Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund Unionen Ledarna Sveriges Ingenjörer Tjänstemannaavtal 1 maj 2013 30 april 2016 Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund Unionen Ledarna Sveriges Ingenjörer TJÄNSTEMANNAAVTAL Parter Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund Unionen Ledarna Sveriges

Läs mer

Avtal för lärarområdet 2012: KHA, HÖK 12, FAS 05, KOM-KL

Avtal för lärarområdet 2012: KHA, HÖK 12, FAS 05, KOM-KL Avtal för lärarområdet 2012 innehåller följande avtal: Det kommunala huvudavtalet kha 94 hök 12 fas 05 kom-kl AB, Allmänna bestämmelser återfi nns i särtrycket lag och avtal Avtal för lärarområdet 2012:

Läs mer

6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30. Tjänstemannaavtalen

6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30. Tjänstemannaavtalen 6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Avtal om allmänna anställningsavtal 3 1 Avtalets omfattning 3 2 Anställning 3 3 Allmänna åligganden 4 4 Bisyssla 4 5 Lön

Läs mer

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia. Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia. Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31 ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia 2012 2013 Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31 Avtal som ej medtagits i avtalstrycket Avtalen återfinns där annat inte anges i särskilda avtalstryck. Avtal om ITP-S

Läs mer

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer

SVENSK HANDEL DETALJHANDELSAVTALET 2013-05-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen

SVENSK HANDEL DETALJHANDELSAVTALET 2013-05-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen 1928 SVENSK HANDEL DETALJHANDELSAVTALET 2013-05-01 2016-04-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Förteckning över särskilda överenskommelser som ej tagits med i avtalstrycket 3 Avtal 5 1 Avtalets

Läs mer

Skiftarbete. Vid bergarbete och 2-skiftsgång 35 Kontinuerlig 3 skiftgång 34 Intermittent 3-skiftsgång 32 fem nätter/vecka

Skiftarbete. Vid bergarbete och 2-skiftsgång 35 Kontinuerlig 3 skiftgång 34 Intermittent 3-skiftsgång 32 fem nätter/vecka 1(21) INLEDNING Väg- och banavtalet 2013-2016 gäller under perioden 2013-04-01 till 2016-04-30. Det tryck du nu håller i handen är en sammanfattning av detta avtal och utgör således inget komplett avtal

Läs mer