Mina anställningsförmåner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mina anställningsförmåner"

Transkript

1 Mina anställningsförmåner

2 SKL Kommentus Media Hornsgatan 15, Stockholm Tfn , Beställning av boken kan göras direkt på tfn e-post eller på vår webbsida Sveriges kommuner och landsting och SKL Kommentus Media AB 2012 Formgivning: Filip Rensfelt och Finntorp Grafisk Form Omslagsbild: Dan Lepp/Johnér Tryckt hos Dangård LITHO, Ödeshög 2012 ISBN:

3 Mina anställningsförmåner SKL Kommentus Media Sveriges Kommuner och Landsting Pacta

4

5 I den här skriften ges en kortfattad redogörelse för de centrala avtalens uppbyggnad och innebörd för dig som är anställd i kommuner, landsting eller hos arbetsgivare anslutna till arbetsgivarförbundet Pacta. Information ges om aktuella villkor och förmåner enligt de centrala kollektivavtalen. Det är inte möjligt att i en skrift av den här karaktären redovisa alla anställningsvillkor och helheten i dessa. För att du ska få heltäckande kännedom om dina förmåner måste du därför närmare studera både det centrala kollektivavtalet och de eventuella lokala avtal samt arbetsgivarpolitiska riktlinjer som gäller för just din anställning. Agneta Jöhnk Avdelningen för arbetsgivarpolitik Sveriges Kommuner och Landsting

6

7 Innehåll Allmänt 9 Personalen i kommuner och landsting/regioner 10 Arbetsgivare inom den kommunala sektorn 11 Arbetstagarorganisationer inom den kommunala sektorn 12 Löneavtal Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare 16 Avtalens uppbyggnad 17 Allmänna bestämmelser (AB) 19 Anställningen 20 Intyg om arbetsförmåga/hälsoundersökning 21 Arbetstid 21 Flextid 21 Uppsägningstid med mera 22 Lön och ersättningar 25 Avlöningsförmåner 26 Löneform 26 Uppehållsanställning 27 Övertid med mera 27 Obekväm arbetstid 28 Jour och beredskap 29 Förskjuten arbetstid 29 Färdtid 30

8 Ledighetsförmåner 31 Utbildning 32 Semester 32 Sjukdom med mera 34 Föräldraledighet 35 Enskilda angelägenheter av vikt/synnerliga skäl 35 Särskilda bestämmelser 37 Resebestämmelser 39 Avtalsförsäkringar med mera 41 Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) 42 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL) 42 Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL) 43 Omställningsavtal (KOM-KL) 43 Pensioner 45 Avgiftsbestämd ålderspension 46 Förmånsbestämd avtalspension 47 Särskild avtalspension 47 Pension till efterlevande 48 Samverkansavtal 49 Arbetstagarorganisationer 53 Förkortningar 57

9 Allmänt

10 Personalen i kommuner och landsting/regioner Sveriges kommuner har tillsammans drygt anställda. Landsting och regioner har (inklusive vissa landstingsägda bolag i Stockholm). Sammantaget motsvarar det cirka 25 procent av samtliga förvärvsarbetande i landet. I november 2011 var av de som är i kommunerna cirka 63 procent heltidsanställda 87 procent månadsavlönade 80 procent kvinnor 71 procent anställda inom förskola och skola samt vård och omsorg 79 procent fackligt anslutna Bland de kommunalt anställda med månadslön var då 86 procent av männen och 69 procent av kvinnorna heltidsanställda 91 procent av de månadsavlönade anställda tills vidare medelåldern 46 år medellönen kronor i månaden medellönen för kvinnor var och för männen kronor i månaden Av de anställda i landsting och regioner var cirka 78 procent heltidsanställda 94 procent månadsavlönade 81 procent kvinnor 70 procent anställda inom hälso- och sjukvård samt tandvård 80 procent fackligt anslutna 10 Mina anställningsförmåner

11 Bland de anställda i landsting och regioner med månadslön var 92 procent av männen och 80 procent av kvinnorna heltidsanställda 90 procent av de månadsavlönade anställda tills vidare medelåldern drygt 46 år medellönen kronor i månaden medellönen för kvinnor var och för männen kronor i månaden Den sammantagna lönesumman (inklusive sociala avgifter) för kommuner och landsting uppgick 2011 till knappt 410 miljarder kronor. Det innebär att 1 procents löneökning kostar 4,1 miljarder kronor. Arbetsgivare inom den kommunala sektorn Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Kommuner och Landsting har till uppgift att vara gemensam intresse- och arbetsgivarorganisation för den kommunala sektorn. Pacta är arbetsgivarförbundet för kommunalförbund och företag som oavsett ägande vill ha kommunala avtal för sina medlemmar. En viktig del av förbundens verksamhet är funktionen som central arbetsgivarorganisation. Det innebär bland annat att förbunden träffar centrala kollektivavtal med arbetstagarorganisationerna inom den kommunala sektorn. Allmänt 11

12 Arbetstagarorganisationer inom den kommunala sektorn De centrala motparter som Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta brukar träffa kollektivavtal (Huvudöverenskommelse HÖK) med är följande: Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal). OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet där Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet ingår. OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård där Vårdförbundet och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (LSR) ingår. Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. OFR:s förbundsområde Läkare där Sveriges läkarförbund ingår. AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan mellan 17 medlemsförbund inom SACO. Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) är en förhandlings- och serviceorganisation för arbetstagarorganisationer inom offentlig sektor. OFR:s förbundsområden träffar huvudöverenskommelser på central nivå enligt ovan. För arbetsgivarförbundet Pacta träffas kollektivavtal (Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor ÖLA) med de centrala motparterna 12 Mina anställningsförmåner

13 Svenska Transportarbetareförbundet SEKO Facket för Service och Kommunikation Fastighetsanställdas Förbund Om arbetstagarorganisationerna på lokal nivå, se sidorna Allmänt 13

14 Avtal Kommunal Lärarnas Samver- Vision/SSR/ HÖK 12 kansråd HÖK 12 Teaterförbun Avtalsperiodens längd Löneöversyn Utrymme 650 kr. Garanterat utfall 4,2 %. Garanterat u 2,6 %. april 2013 Löneöversyn april Avtal 13. Ett garanterat utfall motsvarande lönenormen för tjänstemän inom den internationellt konkurrensutsatta sektorn och 2015 anges ingen nivå för det garanterade utfallet. Avtal 13. Övrigt Lägstalöner fr.o.m vid fast kontant lön: 19 år kr/mån. Yrkesutbildning. + 1 år lägst kr/ mån. Möjlighet att genom lokalt kollektivavtal göra avsteg från bilaga M om annan arbetstidsförläggning Avtalet är möjligt att säga upp inför det sista året och upphör då att gälla För arbetsled personal gäll definierat gar utfall. 14 Mina anställningsförmåner

15 Ledarna/ Vårdförbundet/ Läkarförbundet Akademiker- det HÖK 12 LSR HÖK 11 HÖK 12 Alliansen HÖK T tillsvidare tfall Ingen angiven löneökningsnivå. Garanterat utfall 2,6 %. Ingen angiven löneökningsnivå. Ingen angiven löneökningsnivå. Avtal 13. Ingen angiven löneökningsnivå. ande er ett icke anterat För arbetsledande personal gäller ett icke definierat garanterat utfall. Kan sägas upp med ömsesidig uppsägningstid om fem månader och med verkan från den 1 april varje år. Allmänt 15

16 Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare Förhållandet mellan dig som anställd och din arbetsgivare regleras dels genom arbetsrättslig lagstiftning, till exempel lagen om anställningsskydd, semesterlagen, arbetstidslagen och medbestämmandelagen, dels genom de villkor och bestämmelser som finns i de kommunala kollektivavtalen samt i ditt enskilda anställningsavtal och eventuella lokala riktlinjer från arbetsgivaren. Kollektivavtal tillkommer vid centrala och lokala förhandlingar. Vid centrala förhandlingar företräds samtliga kommuner och landsting av Sveriges Kommuner och Landsting genom dess styrelse och förhandlingsdelegation. När de centrala förhandlingarna är klara rekommenderas kommunerna, kommunalförbunden och landstingen att teckna kollektivavtal med berörda fackliga organisationer. Vid de lokala förhandlingar som då följer upprättas kollektivavtal mellan din arbetsgivare, i allmänhet företrädd av kommunstyrelsen/ landstingsstyrelsen eller utskott inom kommunstyrelsen, och de fackliga organisationerna. Pactaföretag binds automatiskt vid tecknandet av HÖK. Som anställd representeras du av din fackliga organisation, se vidare sidorna Mina anställningsförmåner

17 Avtalens uppbyggnad För att du lättare ska kunna hitta i avtalen redovisar vi här kortfattat hur de är uppbyggda. Inom kollektivavtalsområdet kan man säga att det finns två huvudtyper av avtal, dels lönekollektivavtal, dels samverkansavtal. Lönekollektivavtalen reglerar lönen och andra ersättningar samt ledighetsförmånerna, medan samverkansavtalen behandlar hur samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare kan vara utformat och organiserat. Inom lönekollektivavtalsområdet finns det två viktiga byggstenar. De centrala huvudöverenskommelserna om lön och allmänna anställningsvillkor med mera (HÖK eller ÖLA) med tillhörande protokoll vilka gäller mellan de centrala parterna. Den andra delen är det lokala kollektivavtalet (LOK), som gäller för din anställning. I LOK ingår bland annat: Löneavtalet, där finns bland annat bestämmelser om löneöversyn och grundläggande bestämmelser för lönesättningen. Allmänna bestämmelser (AB), som reglerar allmänna anställningsvillkor, skyldigheter och rättigheter, som semester, sjuklön, uppsägningstider med mera. Mera om detta på sidorna Bilagor till AB, där finns bland annat bestämmelser om anställning i personalpool samt särskilda bestämmelser för vissa yrkeskategorier. LOK omfattar inte all personal. Räddningstjänstpersonal i beredskap omfattas av RiB med bl.a. Brandmännens Riksförbund, arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser av BEA samt personliga assistenter och anhörigvårdare av PAN. Allmänt 17

18 Viktiga samverkansavtal är FAS 05 och de lokala avtal som bygger på arbetsmiljölagen (AML) och medbestämmandelagen (MBL). Avtalens utformning och innehåll kan se olika ut hos olika arbetsgivare. Viktiga samverkansavtal är också avtalet om fackliga förtroendemän (AFF) som kompletterar lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML) samt kommunala huvudavtalet (KHA) som kompletterar bland annat MBL:s förhandlingsregler. Alla centrala kollektivavtal kan du läsa i sin helhet på Sveriges Kommuner och Landstings webbplats 18 Mina anställningsförmåner

19 Allmänna bestämmelser (AB)

20 AB inleds med en bestämmelse som uttrycker de centrala parternas ambition att utveckla anställningsvillkor som ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet. I denna betonas att dialog förs mellan chef och medarbetare kring anställningsvillkoren för att på så sätt skapa förutsättningar för både den enskilde arbetstagarens engagemang, arbetsglädje och ansvarstagande i verksamheten. AB gäller för dig om inte annat följer av lag, förordning eller annat avtal exempelvis BEA, PAN eller RiB. Om AB:s särskilda bestämmelser/specialbestämmelser gäller för dig ska även dessa tillämpas. För exempelvis lärare gäller förutom AB även särskilda bestämmelser, Bilaga M, arbetstider med mera för lärare. Se mer sidan 38. Avvikande bestämmelser kan även finnas som protokollsanteckningar i bilagor till HÖK/ÖLA. Anställningen De flesta som arbetar inom den kommunala sektorn är anställda tills vidare, men även tidsbegränsade anställningar förekommer. Den vanligaste tidsbegränsade anställningen är som vikarie. Du kan till exempel vara anställd som semester- eller sjukvikarie. Säsongsanställning är vanligast inom park- och fritidsförvaltning. Allmän visstidsanställning är en annan form av tidsbegränsad anställning. Det finns inget krav på att arbetsgivaren ska redovisa några skäl för att anställa med stöd av allmän visstidsanställning. Provanställning kan förekomma enligt bestämmelser i AB. För lärare och förskollärare som genomför sin introduktionsperiod finns en särskild anställningsform, legitimationsgrundande anställning. Lärare som saknar behörighet får enligt skollagen anställas för högst ett år i sänder. 20 Mina anställningsförmåner

21 Intyg om arbetsförmåga/ hälsoundersökning Arbetsgivaren kan begära läkarintyg om arbetsförmågan innan du anställs. Intyget ska lämnas på särskilt formulär som du får av arbetsgivaren. Kostnaden för intyget betalas av arbetsgivaren. I lag och förordning finns särskilda bestämmelser om hälsoundersökningar bland annat för personal som handskas med mat och för brandpersonal. Arbetstid Den normala arbetstiden för heltidsanställda är 40 timmar per helgfri vecka. Arbetar du även på helgdagar, har du vanligtvis en arbetstid på i genomsnitt 38 timmar och 15 minuter per vecka om samtliga helgdagar ingår i arbetstiden. För lärare, dygnstjänstgörande personal inom räddningstjänsten och vissa grupper inom vården, gäller särskilda arbetstidsvillkor som anges i AB:s särskilda bestämmelser/specialbestämmelser eller i lokala kollektivavtal. Flextid Arbetsgivaren har rätt att efter överläggningar med din fackliga organisation besluta om på vilka arbetsplatser och i vilken omfattning flexibel arbetstid ska tillämpas. Vissa delar i systemet kräver Allmänna bestämmelser 21

22 lokalt kollektivavtal och det är: avstämningsperiodens längd, förläggning och omfattning samt hur stort flextidssaldo som får överföras till närmast följande avstämningsperiod. Uppsägningstid med mera I lagen om anställningsskydd (LAS) finns grunderna för uppsägning med bland annat uppsägningstiderna angivna. Har du tillsvidareanställning och vill säga upp dig är din uppsägningstid en månad. Om du har varit anställd i minst tolv månader gäller AB:s uppsägningsregler och din uppsägningstid är tre månader. Men det finns avvikande bestämmelser från reglerna om tre månaders uppsägningstid för flertalet arbetstagare i primärkommun inom Svenska Kommunalarbetareförbundets avtalsområde. Exempelvis för personal anställd inom social service, barnomsorg, psykiatri och omsorgsverksamhet, skolmåltidsverksamhet och städverksamhet gäller en månads uppsägningstid enligt LAS. Avvikande bestämmelser finns också för personal anställda på BEA och PAN. Skulle arbetsgivaren behöva säga upp dig på grund av personliga skäl gäller i övrigt bestämmelserna i LAS. Det innebär bland annat att uppsägningen ska vara sakligt grundad och göras skriftligt. Uppsägningstidens längd enligt LAS varierar mellan en och sex månader beroende på hur länge du varit anställd hos arbetsgivaren. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist är uppsägningstiden från arbetsgivarens sida enligt AB sex eller i vissa fall tolv månader, om du varit anställd i minst ett år. Om du är anställd hos en arbetsgivare som är ansluten till arbetsgivarförbundet Pacta gäller normalt en till sex månaders uppsägningstid enligt LAS. Anställningar på viss 22 Mina anställningsförmåner

23 tid är möjliga att säga upp med en månads uppsägningstid för såväl arbetsgivare som arbetstagare. Arbetsgivaren måste dock kunna visa på särskilda skäl för att kunna avsluta anställningen i förtid. Individuell överenskommelse om uppsägningsmöjlighet kan göras. Se även Omställningsavtal (KOM-KL) på sidan 43. Allmänna bestämmelser 23

24

25 Lön och ersättningar Kapitel 2 Allmänna bestämmelser 25

26 Avlöningsförmåner Lön och övriga avlöningsförmåner utbetalas någon av de fem sista dagarna i månaden. Ersättning för obekväm arbetstid, jour och beredskap, kompensation för övertidsarbete med mera utbetalas normalt månaden efter det att den utförts. Månadslönen däremot utbetalas ofta vid löneutbetalningstillfället under innevarande månad (preliminärlön). Detta innebär att arbetsgivaren inte alltid kan göra en korrekt beräkning av lönen för månaden eftersom all frånvaro ofta inte registreras förrän vid nästa löneutbetalningstillfälle. Om du till exempel är föräldraledig under senare delen av januari månad får du oftast full lön vid löneutbetalningen i slutet av januari. Vid löneutbetalningen i slutet av februari får du i stället en lägre lön eftersom hänsyn nu tas till frånvaron under januari. Dessutom får du i februari till exempel kompensation för eventuellt övertidsarbete och liknande som du utfört i januari månad. Om du är helt frånvarande även under februari månad kan arbetsgivaren rätta till lönen vid senare löneutbetalning. Löneform Är du anställd för en sammanhängande tid av minst 3 månader med minst 40 procent i sysselsättningsgrad får du månadslön. Månadslönen är den fasta kontanta lönen för kalendermånad som du och arbetsgivaren kommer överens om. Som fast kontant lön avses även, om inte annat har överenskommits mellan arbetsgivare och arbetstagare, eventuella fasta lönetillägg som utges för kalendermånad. Arbetstagare, som anställs för kortare tid än 3 månader och/el- 26 Mina anställningsförmåner

27 ler med mindre sysselsättningsgrad än 40 procent, har i allmänhet timlön som fastställs efter överenskommelse. Uppehållsanställning För arbetstagare med uppehållsanställning, till exempel skolsköterskor, tandsköterskor och skolmåltidspersonal gäller särskild löneberäkning. Lönen beräknas i de flesta fall på lönen för motsvarande anställning med semester multiplicerad med en uppehållslönefaktor. Denna beror på hur långt arbetsår du har och hur gammal du är. Alternativt kan arbetsgivare och arbetstagare med uppehållsanställning komma överens om månadslön med hänsyn taget till arbetsårets längd. Övertid med mera Kompensation för övertidsarbete kan utges antingen som kontant ersättning eller kompensationsledighet. Normalt är den kontanta ersättningen 180 procent av timlönen för de timmar som ligger inom två timmar före och/eller efter ordinarie arbetstids slut. Kompensationsledigheten är i motsvarande fall 1 1/2 timme för varje övertidstimme. För övrigt övertidsarbete utges i regel kontant ersättning med 240 procent av timlönen eller ledighet med två timmar för varje övertidstimme. För kompensationsledighet ska arbetstagare och arbetsgivare vara överens; om inte så gäller kontant ersättning. I ersättningen ingår semesterlön och semesterersättning med belopp som följer av semesterlagen. Förvaltningschef (motsvarande) har inte rätt till kompensation för övertidsarbete. Om du är deltidsanställd gäller särskilda bestämmelser om så kallat fyllnadstidsarbete, vilket innebär att du får fyllnadslön, Lön och ersättningar 27

28 motsvarande 120 procent av timlönen, tills du har arbetat lika många timmar som en heltidsanställd. Om du arbetar mer än åtta timmar en dag, och inte har flextid, får du övertidskompensation först när det ordinarie arbetet avslutats. Om du arbetar på lördag, söndag eller helgdag som är din fridag får du också övertidskompensation. För lärares förtroendearbetstid utges ingen övertidsersättning. Obekväm arbetstid Om du utför arbete på tid som enligt bestämmelsen anses som obekväm arbetstid får du ersättning (o-tillägg). Normalt får du o-tillägg endast för arbete under ordinarie arbetstid. Är din ordinarie arbetstid förlagd till vardag såväl som sön- och/eller helgdag, får du o-tillägg även när arbetet är fyllnads- eller övertidsarbete. Under o-tilläggstid A, det vill säga om du arbetar under nyårs-, påsk-, pingst-, midsommar- eller julhelgen får du ersättning med 96,80 kr per timme. Under o-tilläggstid B, till exempel lördag, söndag och övriga helgdagar, är ersättningen 48,30 kr per timme. Under o-tilläggstid C, vardagsnätter mellan och 06.00, är ersättningen 39,20 kr per timme. Under o-tilläggstid D, vardagskvällar , är ersättningen 19,40 kr per timme. För lärares förtroendearbetstid utges inget o-tillägg. 28 Mina anställningsförmåner

29 Jour och beredskap Som anställd kan du få fullgöra jour eller beredskap om arbetsgivaren anser det nödvändigt. Med jour menas att du stannar kvar på din arbetsplats. Om du har jour är du skyldig att utföra arbete när behov uppstår. Vid beredskap medger arbetsgivaren att du gör den hemifrån men du ska utan dröjsmål kunna utföra arbete. Vid jour är ersättningen 32,60 kr per timme. Om du har jour mer än 50 timmar per kalendermånad är ersättningen 65,40 kr per timme för överskjutande jourtimmar. Vid beredskap är ersättningen 15,70 kr per timme under de första 150 timmarna per kalendermånad och 31,00 kr per timme för överskjutande beredskapstimmar. För jour och beredskap förlagd till lördagar, söndagar och helgdagar höjs ersättningen enligt ovan med 100 procent. Förskjuten arbetstid Beordras du att arbeta på andra tider än dina normala kan du i vissa fall få tidsförskjutningstillägg under den första tiden. Tilllägget utges inte om du fått underrättelse om den ändrade arbetstidsförläggningen tio dagar i förväg. Tillägget utges för dag som enligt näst föregående schema skulle ha varit fridag med 72,10 kr per fullgjord timme och för övrig tid med 36,10 kr per fullgjord timme. Under det nya schemats två första kalenderdagar ska tilllägget förhöjas med 50 procent. Lön och ersättningar 29

30 Färdtid Om du är på inrikes resa i arbetet utanför den vanliga verksamhetsorten (50 km) och måste färdas på tid som inte är ordinarie arbetstid kan du få färdtidsersättning. Ersättningen är 59,30 kr per timme för de första 10 timmarna under en och samma kalendervecka och 118,60 kr per timme för tid därefter. 30 Mina anställningsförmåner

31 Ledighetsförmåner

32 Enligt lag har du vid vissa tillfällen rätt till ledighet från arbetet. Det gäller bland annat för föräldraledighet, utbildning, värnpliktstjänstgöring och vård av nära anhörig. Särskilda villkor om ledighet gäller för skyddsombud och facklig förtroendeman. Vid andra tillfällen kan du enligt avtalet få ledigt, till exempel för enskild angelägenhet av vikt. Vid vissa ledigheter har du rätt till lön under ledigheten. I avtalet finns bestämmelser om löneförmåner med mera vid semester och annan ledighet. För annan enskild angelägenhet kan du få ledigt utan lön under förutsättning att det inte innebär avsevärd olägenhet för arbetet. Utbildning Enligt lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning har du rätt till den ledighet som behövs för att genomgå utbildningen. Arbetsgivaren kan medge att du får behålla lönen eller del av lönen under sådan ledighet. Deltidsanställd kan i vissa fall få fyllnadslön. Semester Semesterförmåner utges enligt semesterlagens bestämmelser, men AB ger dig förmånligare semestervillkor än vad lagen anger. För arbetstagare med ordinarie arbetstid förlagd till måndag fredag betraktas varje arbetsdag som infaller under semestertiden som en semesterdag. För övriga anställda beräknas antalet semesterdagar med hjälp av semesterkoefficienter så att en veckas semester alltid förbrukar fem semesterdagar, oavsett sysselsättningsgrad och arbetstidsförläggning. Antalet semesterdagar framgår av tabellen. 32 Mina anställningsförmåner

33 Ålder Semesterdagar Upp till 39 år år 31 Över 50 år 32 Om arbetsgivaren och du är överens, kan du i stället för betald semesterdag få kontant ersättning för semesterdagar utöver lagens 25. Semesterledigheten ska om möjligt förläggas så att minst fyra veckor av ledigheten förläggs under juni, juli och augusti eller efter förhandlingar även till maj och september. Ledigheten får förläggas till annan tid under året om arbetstagaren begär detta eller i vissa andra fall. Lärares semester hänförs till de 45 första kalenderdagarna av ferieperioden. Om du har månadslön i form av fast kontant lön får du betalda semesterdagar utifrån innevarande kalenderår 1 jan 31 dec, som är både intjänandeår och semesterår. Du behåller då din ordinarie lön under semestern. Dessutom får du i anslutning till semesterledigheten semesterdagstillägg för varje uttagen semesterdag. Semesterdagstillägget utgör den utfyllnad som behövs för att uppnå den ersättningsnivå som semesterlagen förutsätter (12 procent av lönen vid 25 dagars semester). Till heltidsanställd arbetstagare med överenskommen fast kontant lön som understiger kr per månad utges även ett semesterlönetillägg. Har du inte fast kontant lön, exempelvis timlön, får du i samband med semestern semesterlön motsvarande lägst 12 procent av den lön du fått under intjänandeåret. 1 Om din timlön är lägre än 128 kr från och med får du semesterersättning med lägst 15,40 kr/tim. Alla arbetstagare som under ett semesterår har rätt till mer än 1 Med intjänandeåret avses här tiden 1 april 31 mars enligt semesterlagen. Semesteråret är påföljande 12-månadersperiod då semesterförmånerna utges. Ledighetsförmåner 33

34 20 betalda semesterdagar har rätt att spara en eller flera av de överskjutande dagarna till ett senare semesterår. Antalet sparade dagar får inte överstiga 40 dagar. Du har rätt att omvandla vissa semesterdagar till timmar för att kunna få ledigt del av dag under enstaka dag eller dagar. Denna möjlighet gäller både betalda semesterdagar som under innevarande semesterår överstiger 25, och den sparade semestern från tidigare år som överstiger 25 sparade semesterdagar. Du kan även välja att spara innevarande års semesterdagar som överstiger 25 som semestertimmar till ett senare semesterår. Antalet sparade semestertimmar får inte överstiga 180 timmar. För anställd med uppehålls- eller ferielön gäller särskilda bestämmelser. Sjukdom med mera Som anställd har du vid ledighet på grund av sjukdom, olycksfall eller arbetsskada normalt rätt till sjuklön enligt lag. Första sjukdagen är karensdag och då får du ingen sjuklön. Under de följande dagarna, dock längst till och med fjortonde dagen i sjukperioden, får du behålla 80 procent av din lön och vissa andra anställningsförmåner. Har du inte rätt till sjuklön enligt lag kan du i stället få sjukpenning från försäkringskassan. Är du sjuk längre tid än 14 dagar får du sjuklön som är 10 procent av den lön du går miste om på grund av sjukledigheten. Det gäller 15:e till 90:e kalenderdagen i sjukperioden. Denna sjuklön tillsammans med sjukpenningen från försäkringskassan ger dig en kompensationsnivå motsvarande ca 90 procent av din lön. Arbetstagare vars månadslön är högre än kr och som är sjuk längre tid än 14 dagar får sjuklön från arbetsgivaren som 34 Mina anställningsförmåner

35 motsvarar skillnaden mellan 77,6% av lönebortfallet och den sjukpenning som försäkringskassan betalar ut. Om det vid akut sjukdom eller olycksfall är nödvändigt att uppsöka vård under arbetstid har arbetstagaren rätt till ledighet med bibehållen lön för förstagångsbesök hos läkare. Föräldraledighet Om du har varit sammanhängande anställd hos arbetsgivaren under minst 365 kalenderdagar före ledighet med föräldrapenning har du rätt till föräldrapenningtillägg. Tillägget är 10 procent av ditt lönebortfall och utges för sammanlagt 150 dagar per födsel och arbetstagare. Tillägget betalas ut som längst till dess barnet är 24 månader. Under graviditeten har den gravida arbetstagaren rätt att vid högst två tillfällen besöka mödravårdscentral utan att lönen påverkas, om besöket nödvändigtvis måste ske på arbetstid. Föräldralediga arbetstagare vars månadslön är högre än kr får under högst 270 kalenderdagar föräldralön från arbetsgivaren som motsvarar skillnaden mellan 77,6% av lönebortfallet och den föräldrapenning som försäkringskassan betalar ut. Enskilda angelägenheter av vikt/synnerliga skäl Vid ledighet för enskilda angelägenheter kan du, om det finns synnerliga skäl för ledigheten, få behålla din lön under sammanlagt Ledighetsförmåner 35

36 högst tio arbetsdagar per kalenderår. Som synnerliga skäl räknas nära anhörigs svårare sjukdom eller bortgång, begravning och gravsättning av urna samt bouppteckning efter nära anhörig. Vid barns svårare sjukdom utges normalt ingen lön. I sådant fall kan du i stället få ersättning från försäkringskassan. 36 Mina anställningsförmåner

37 Särskilda bestämmelser Kapitel 4 Ledighetsförmåner 37

38 I AB:s kap. 8 Övriga förmåner och bestämmelser finns bestämmelser om personalbostad, flyttningsersättning och om avtalsförsäkringar. Mer om avtalsförsäkringarna finner du på sidorna För vissa grupper av arbetstagare finns det vissa avvikelser från AB som samlas i bilagor. De berör anställning i personalpool (Bilaga D) arbetstider med mera inom räddningstjänsten (Bilaga E) viss jourtjänstgörande personal (Bilaga J) lägerverksamhet och tillfälligt utflyttad verksamhet med övernattning (Bilaga L) arbetstider med mera för lärare (Bilaga M) bestämmelser för energisektorn (Bilaga S) bestämmelser för fastighets- och boendeservice (Bilaga T) anställning med uppehåll (Bilaga U) specialbestämmelser för läkare (Bilaga 3 i HÖK OFR:s förbundsområde läkare) 38 Mina anställningsförmåner

39 Resebestämmelser

40 Om du gör en resa i arbetet utanför den vanliga verksamhetsorten får du vid flerdygnsförrättning traktamente och eventuellt resetillägg enligt det kommunala traktamentsavtalet (TRAKT 04). Den vanliga verksamhetsorten omfattar ett område inom ett avstånd av 50 km från ditt tjänsteställe eller från din bostad. Om du använder egen bil i tjänsten kan du få ersättning. Har du avtal med arbetsgivaren som innebär skyldighet för dig att använda din bil i arbetet får du en högre ersättning. Villkoren kan du läsa om i bilersättningsavtalet (BIA). 40 Mina anställningsförmåner

41 Avtalsförsäkringar med mera

42 Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) Arbetsgivaren tecknar en särskild försäkring, AGS-KL, som ger kompletterande ersättning efter dag 90 när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Närmare uppgift om ersättningens storlek och villkoren för att få sådan ersättning finns i försäkringsvillkoren för AGS-KL. Har du inte fått försäkringsbesked eller försäkringsvillkor kan du vända dig till din arbetsgivare, fackliga organisation eller AFA Sjukförsäkring. Observera att det är du själv som ska ansöka om denna ersättning. Ansökan görs på en särskild blankett som du kan få hos din arbetsgivare eller din fackliga organisation. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL) Arbetsgivaren har tecknat en särskild försäkring, TFA-KL, som ger ersättning om du under anställningen drabbas av arbetsskada. TFA-KL ger bland annat ersättning för inkomstförlust, sveda och värk, lyte eller stadigvarande men samt vissa kostnader. Närmare uppgifter om förutsättningarna för ersättning från TFA-KL och om ersättningarnas storlek finns i försäkringsvillkoren för TFA-KL. Har du inte fått försäkringsbesked eller försäkringsvillkor kan du vända dig till din arbetsgivare, fackliga organisation eller AFA Trygghetsförsäkring. 42 Mina anställningsförmåner

Mina anställningsförmåner

Mina anställningsförmåner Mina anställningsförmåner SKL Kommentus Media Hornsgatan 15, 117 99 Stockholm Tfn 08-709 59 00, www.sklkommentus.se Beställning av boken kan göras direkt på tfn 08-709 59 90 e-post order@sklkommentus.se

Läs mer

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen Din anställning i Västra Götalandsregionen regleras av olika lagar och centrala/lokala kollektivavtal. Genom avtalen har du som regionanställd bättre villkor

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret PERSONALHANDOK 1(10 ) DIN ARETSPLATS Här ges en kortare information om det vi tror är mest viktigt för dig att känna till om vilka rättigheter och skyldigheter du har som anställd. ANSTÄLLNING De flesta

Läs mer

Innan beslut fattas om provanställning ska förhandling enligt 11 lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) ske.

Innan beslut fattas om provanställning ska förhandling enligt 11 lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) ske. Kyrkans allmänna bestämmelser AB 12 Ändringar i AB 4 Anställningsform Mom.2. 6 LAS, provanställning, ersätts av följande bestämmelser. Provanställning kan komma i fråga under sammanlagt högst 6 kalendermånader

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN DIN ARBETSPLATS

FAGERSTA KOMMUN DIN ARBETSPLATS FAGERSTA KOMMUN 1(10) FAGERSTA KOMMUN DIN ARBETSPLATS Du som är nyanställd vid Fagersta kommun har kanske frågor rörande Din anställning. Här ges en kortare information om det vi tror är mest viktigt för

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Förhandlingsprotokoll 2014-12-11 Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt OFRs förbundsområde Allmän

Läs mer

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen Personalstrategiska avdelningen Marie Halvardsson Förhandlare 040-675 32 91, 0768-890161 marie.halvardsson@skane.se Datum 2011-09-12 1 (8) Medarbetarinformation kring anställningsvillkor Som anställd i

Läs mer

PERSONALHANDBOK NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND Personalkontoret vid Fagersta kommun

PERSONALHANDBOK NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND Personalkontoret vid Fagersta kommun PERSONALHANDOK NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRUND (0) AVTALSINFORMATION NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRUND - NVK DIN ARETSPLATS Här ges en kortare information om det vi tror är mest viktigt för

Läs mer

Förvaltningschef (motsvarande) har inte rätt till kompensation för övertidsarbete.

Förvaltningschef (motsvarande) har inte rätt till kompensation för övertidsarbete. 20 Övertid m.m. (gäller från och med 2014-10-01) Heltid Mom. 1 En heltidsanställd arbetstagare, som har en enligt detta avtal fastställd arbetstid och utför arbete på tid överstigande den fastställda tiden,

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret PERSONALHANDOK 1(10 ) DIN ARETSPLATS Här ges en kortare information om det vi tror är mest viktigt för Dig att känna till samt vilka rättigheter och skyldigheter Du har som anställd. ANSTÄLLNING De flesta

Läs mer

Särskilda ersättningar m.m.

Särskilda ersättningar m.m. Bilaga A till AB 01 Särskilda ersättningar m.m. I de särskilda ersättningarna enligt 20 24 ingår semesterlön och semesterersättning med belopp som förutsätts i semesterlagen. 1. Övertid m.m. ( 20) Övertidskompensation

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 1 (10) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum: 7 maj 30 sept 2013 Parter: Närvarande Medarbetareförbundet och Huvudmannaförbundet Medarbetareförbundet: Huvudmannaförbundet: Ärende: Helena Yli-Koski Marit Innala Förändringar

Läs mer

Särskilda ersättningar m.m. och tabeller

Särskilda ersättningar m.m. och tabeller Bilaga A till AB 01 Särskilda ersättningar m.m. och tabeller SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET KFF Innehåll Särskilda ersättningar m.m.... 3 1. Övertid m.m. ( 20)... 3 2. Färdtid ( 21)... 3

Läs mer

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Äldreförvaltningen Bilaga 1 Planeringsavdelningen Sida 1 (6) 2017-04-26 Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Arbets- och anställningsvillkor - Inledning Utföraren ska vid

Läs mer

KAP-KL. Information om tjänste pensions- avtalet. För dig som är född 1985 eller tidigare och är anställd i kommun och landsting

KAP-KL. Information om tjänste pensions- avtalet. För dig som är född 1985 eller tidigare och är anställd i kommun och landsting KAP-KL Information om tjänste pensions- avtalet För dig som är född 1985 eller tidigare och är anställd i kommun och landsting Bra och trygga arbetsvillkor för dig som arbetar inom offentlig sektor Offentliganställdas

Läs mer

ARBETSGIVARNYTT. Avdelningen för arbetsgivarpolitik. Planering av semesterledighet för arbetstagare anställda på Allmänna bestämmelser

ARBETSGIVARNYTT. Avdelningen för arbetsgivarpolitik. Planering av semesterledighet för arbetstagare anställda på Allmänna bestämmelser 1 2016-03-11 Nr 6/16 ARBETSGIVARNYTT Avdelningen för arbetsgivarpolitik Planering av semesterledighet för arbetstagare anställda på Allmänna bestämmelser Enligt Allmänna bestämmelser (AB) 27 mom. 2 är

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG PU 24/11

PROTOKOLLSUTDRAG PU 24/11 L A N D S T I N G S S T Y R E L S E N S P E R S O N A L U T S K O T T D ATUM 2011-05-04 D IAR IENR LS- LE D1 1-009 PROTOKOLLSUTDRAG PU 24/11 LS-LED11-384 24 Nytt avtal HÖK 11 med OFR:s område Hälso- och

Läs mer

Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare

Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare... 3 Tillämpningsområde...

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01 201-05-01 1(7) SEMESTERLEDIGHET Semesterlagen gäller för alla arbetstagare. Genom lagen garanteras arbetstagaren semesterförmåner i sin anställning. De flesta bestämmelserna är tvingande till arbetstagarnas

Läs mer

MEDARBETARVILLKOR. Avgiftsbefrielseförsäkring Försäkring som betalar pensionsavgiften i arbetsgivarens ställe när arbetstagaren får sjukersättning.

MEDARBETARVILLKOR. Avgiftsbefrielseförsäkring Försäkring som betalar pensionsavgiften i arbetsgivarens ställe när arbetstagaren får sjukersättning. Förmånslista MEDARBETARVILLKOR Villkor som följer av anställningen Försäkringar och pensioner Avtalsförsäkringar Avtalsgruppsjukförsäkring AGS-KL Arbetstagare tillförsäkras viss ersättning vid sjukdom

Läs mer

Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser

Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser Förhandlingsprotokoll AB 98 1999-11-01 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser AB 98 Parter Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet och Svenska kyrkans Församlingsförbund å ena sidan,

Läs mer

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för Räddningstjänstpersonal i beredskap

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för Räddningstjänstpersonal i beredskap Förhandlingsprotokoll 2015-07-21 RiB 15 Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för Räddningstjänstpersonal i beredskap Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Pacta å ena sidan, samt Brandmännens

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare 2014-12-17 Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare. Parter är Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet

Läs mer

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Förhandlingsprotokoll 2013-12-17 Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Parter Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta Arbetstagarsidan

Läs mer

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt det nya KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2011 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 27 medlemsförbund med cirka 700

Läs mer

Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning

Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning Bilaga U till AB Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning Inledande bestämmelser 1. För anställning med uppehåll (ferier) gäller följande. Denna bestämmelse gäller endast för arbetstagare med fast

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB 01 Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare Tillämpningsområde 1. Dessa bestämmelser gäller för lärare vars huvuduppgift är undervisning, förlagd till läsår inom det offentliga

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

Bilaga M till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. för lärare

Bilaga M till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB i lydelse 2007-07-01 Arbetstider m.m. för lärare fååéü ää= Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare... 3 Särskilda bestämmelser till AB... 4 Anställningsform... 4 Vissa bestämmelser

Läs mer

KAP-KL. Förmåner i KAP-KL KAP-KL innehåller både premiebestämd och förmånsbestämda förmåner

KAP-KL. Förmåner i KAP-KL KAP-KL innehåller både premiebestämd och förmånsbestämda förmåner KAP-KL KAP-KL - Kollektiv Avtalad Pension Kommuner och Landsting gäller för anställda som är födda 1938 eller senare. KAP-KL gäller från 1 januari 2006 och ersatte pensionsavtalet PFA. Även anställda i

Läs mer

Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning

Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning Bilaga U till AB Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning Inledande bestämmelser 1. För anställning med uppehåll (ferier) gäller följande. Denna bestämmelse gäller endast för arbetstagare med fast

Läs mer

KAP-KL. Information om tjänste pensions- avtalet. För dig som är född 1985 eller tidigare och är anställd i kommun och landsting

KAP-KL. Information om tjänste pensions- avtalet. För dig som är född 1985 eller tidigare och är anställd i kommun och landsting KAP-KL Information om tjänste pensions- avtalet För dig som är född 1985 eller tidigare och är anställd i kommun och landsting Bra och trygga arbetsvillkor för dig som arbetar inom offentlig sektor Offentliganställdas

Läs mer

KAP-KL DITT NYA PENSIONSAVTAL VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD I KOMMUN, LANDSTING ELLER REGION.

KAP-KL DITT NYA PENSIONSAVTAL VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD I KOMMUN, LANDSTING ELLER REGION. K A P-KL D IT T NYA PE N SI O N SAVTA L VI KTI G I N F O R M ATI O N F Ö R D I G SO M Ä R A N STÄ L L D I KO M MUN, L A N D STI N G E L L E R R E G I O N. Din framtida pension Anställda i kommun, landsting

Läs mer

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg Bilaga 2 LSR m fl, Vision, Vårdförbundet Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg 3 Anställning m m Mom 6 Företrädesrätt Företrädesrätt till nyanställning gäller inte till ny anställning som

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är väldigt individuellt. Under

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Avtalsförhandlingarna med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet pågick i över fyra månader.

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2015 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Inledning Denna redogörelse omfattar Överenskommelse om Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare.

Läs mer

Karin Frisk (S) Berit Hallen (M) Tony Karlsson (S) Personalchef Mikael Brånn, handläggare Karin Rytter, personalspecialist Håkan Sundqvist

Karin Frisk (S) Berit Hallen (M) Tony Karlsson (S) Personalchef Mikael Brånn, handläggare Karin Rytter, personalspecialist Håkan Sundqvist _.. ' 1\atrineholms konzinun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum PERSONALUTSKOTTET 2013-09-11 1 Blad Plats och tid Atelj en, klockan 13.15 13.45 Beslutande Pat Werner (S) Johan Hartman (M) Anneli

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för arbetstagare i. i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13.

Redogörelsetext för Bestämmelser för arbetstagare i. i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13. Redogörelsetext för Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13 Redogörelsen omfattar Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13 och gäller

Läs mer

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor Mars 2008 Enskild överenskommelse en möjlighet för dig att påverka dina villkor Varför enskilda överenskommelser? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt

Läs mer

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2012 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 26 medlemsförbund med cirka 700 000 medlemmar

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Avtal om löner och allmänna bestämmelser för tjänstemän vid A Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser B Teater- och länsteaterföreningar samt andra ideella

Läs mer

Redogörelsetext. Allmänna bestämmelser Inledning

Redogörelsetext. Allmänna bestämmelser Inledning 2016-09-07 Redogörelsetext Allmänna bestämmelser 1 Inledning Centrala parter uttrycker i bestämmelsen vikten av att arbetsgivaren verkar för att redan anställda arbetstagare i högre utsträckning ska arbeta

Läs mer

Kommunal avtalspension KAP-KL

Kommunal avtalspension KAP-KL Kommunal avtalspension KAP-KL tjänstepensionen för dig som arbetar i kommun, landsting, region, kommunalt företag eller inom svenska kyrkan i samarbete med I den här broschyren kan du läsa om din tjänstepension.

Läs mer

Avtalet med Unionen är på 36 månader med ett avtalsvärde på 6,8 %.

Avtalet med Unionen är på 36 månader med ett avtalsvärde på 6,8 %. Nyheter i Flygplatsavtalet med Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och förtecknade Saco-förbund samt nyheter i bilagan till Flygplatsavtalet med SEKO. KFS har tecknat ett

Läs mer

Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser

Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser Förhandlingsprotokoll 200-2-07 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser Parter Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan och OFRs förbundsområde Allmän kommunal

Läs mer

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter Bilaga 1 Tillägg till Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal avseende personliga assistenter 2 Avtalets omfattning Tillägget avser anställningsvillkor för personliga

Läs mer

Preliminära riktlinjer för tjänstepension

Preliminära riktlinjer för tjänstepension Preliminära riktlinjer för tjänstepension Med anledning av att överenskommelsen om KollektivAvtalad Pension KAP-KL upphör att gälla den 31 december 2012 har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Arbetsgivarförbundet

Läs mer

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap Förhandlingsprotokoll 2016-11-25 RiB Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap Parter Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta å ena sidan, samt Brandmännens

Läs mer

Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor

Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor 2016-05-04 Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor Ändringarna i Allmänna bestämmelser (AB) gäller med Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) från och med 2016-05-01.

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta

Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta Partsgemensam information till arbetstagarna Information till dig som är född 1985 eller tidigare och överväger tjänstepensionsavtalet AKAP-KL i stället för KAP-KL. Parter - en information från parterna

Läs mer

Ändringar i avtalet om allmänna villkor

Ändringar i avtalet om allmänna villkor Bilaga 2 Ändringar i avtalet om allmänna villkor 2 mom 2 andra stycket utgår. 5 Lön får ett nytt moment 1 med följande lydelse: Mom 1 Löneform Löneformen är månadslön för de arbetstagare som i anställningsavtalet

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarförbundet Pacta - samtliga avtal med bilagor

Sveriges Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarförbundet Pacta - samtliga avtal med bilagor Avtalsyrkanden 2016 Sveriges Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarförbundet Pacta - samtliga avtal med bilagor HÖK med bilagor Lön och ersättningar Löneökningar Kommunal yrkar på löneökningar med minst

Läs mer

Avtalade fö rma ner fö r dig söm jöbbar i Regiön Jö nkö pings la n

Avtalade fö rma ner fö r dig söm jöbbar i Regiön Jö nkö pings la n Avtalade fö rma ner fö r dig söm jöbbar i Regiön Jö nkö pings la n Din anställning i Region Jönköpings län regleras av olika lagar och centrala/lokala kollektivavtal. Genom avtalen har du som regionanställd

Läs mer

Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal

Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal Bilaga J till AB i lydelse 2010-04-01 Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande

Läs mer

Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension. Landstinget Halland

Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension. Landstinget Halland Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND... 2 SYFTE... 2 FÖRSÄKRINGSADMINISTRATÖR... 2 PERSONKRETS/AVTALSOMRÅDE... 2 LÖNENIVÅER... 3 PENSIONSGRUNDANDE LÖN... 3

Läs mer

Bransch- och löneavtal

Bransch- och löneavtal Ideella och Idéburna Organisationer Bransch- och löneavtal 2017-2020 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer Unionen Vision Akademikerförbunden Arbetsgivaralliansen Branschkommitté

Läs mer

Förhandlingsprotokoll 2010-12-07

Förhandlingsprotokoll 2010-12-07 Förhandlingsprotokoll 2010-12-07 Överenskommelse om Särskild ersättning till äldre arbetstagare som efter uppsägning är arbetslös och inte längre har rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid och anställning i personalpool

Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid och anställning i personalpool Bilaga C och D till AB 01 Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid och anställning i personalpool SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET KFF Innehåll Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid...

Läs mer

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO)

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO) Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO) Inledning Den 28 maj 2013 enades Arbetsgivareförbundet Pacta och SEKO Facket för Service och Kommunikation

Läs mer

FÖR PENSIONSFRÅGOR FÖR MEDARBETARE INOM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST

FÖR PENSIONSFRÅGOR FÖR MEDARBETARE INOM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST Sida 1(9) FÖR PENSIONSFRÅGOR FÖR MEDARBETARE INOM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST Hamntorget 8 Tel 026-17 96 53 www.gastrikeraddningstjanst.se 803 10 Gävle Fax 026-18 99 42 gastrike.raddning@gavle.se Upprättad:

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen Denna redogörelse omfattar nyheter och förändringar i HÖK T i lydelse fr.o.m. 2012-05-01 exklusive Allmänna bestämmelser, som behandlas

Läs mer

Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KFO, KFS, Vårdföretagarna C, D, E, F, H

Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KFO, KFS, Vårdföretagarna C, D, E, F, H Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KO, KS, Vårdföretagarna,, E,, H Eva Pålsson februari 2013 1 Innehåll ÖRHANLINGSPROTOKOLL... 3 LÖNEAVTAL... 4 ANSTÄLLNINGSVILLKOR... 5 HÄLSOUNERSÖKNING... 6 UPPSÄGNING...

Läs mer

Centrala och lokala protokollsanteckningar

Centrala och lokala protokollsanteckningar Bilaga 3 till HÖK T i lydelse fr.o.m. 2010-04-01 Centrala och lokala protokollsanteckningar Anteckningar till Löneavtal AkademikerAlliansen 1. Till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer är: Civilekonomerna,

Läs mer

Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid

Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid Region Gävleborg vill att alla medarbetare ska ha ett hållbart arbetsliv och en bra balans mellan arbete och fritid. I den mån det är möjligt

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. för Transport; Marcel Carlstedt Mikael Johansson Kenneth Björkman

KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. för Transport; Marcel Carlstedt Mikael Johansson Kenneth Björkman FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-17 1 (7) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Renhållning Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan 1,

Läs mer

Ändringar i Allmänna bestämmelser med Svenska Kommunalarbetareförbundet 10, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 33 och 35

Ändringar i Allmänna bestämmelser med Svenska Kommunalarbetareförbundet 10, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 33 och 35 Ändringar i Allmänna bestämmelser med Svenska Kommunalarbetareförbundet 10, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 33 och 35 10 Avstängning m.m. Förseelser m.m. Mom. 1 En arbetstagare kan på grund av förseelse

Läs mer

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm + FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-02 1 (9) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Trafik Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm

Läs mer

Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01. Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal

Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01. Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01 Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal Innehåll Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal... 3 Inledning... 3 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Allmänna bestämmelser AB med ändringar i 1, 4, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 33 och 35

Allmänna bestämmelser AB med ändringar i 1, 4, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 33 och 35 Allmänna bestämmelser AB med ändringar i 1, 4, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 33 och 35 1 1 Inledning Anställningsvillkoren i detta avtal ska stimulera till förbättringar av verksamhetens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTALET FÖR SVENSKA KYRKANS 22 000 ANSTÄLLDA ÄR KLART

KOLLEKTIVAVTALET FÖR SVENSKA KYRKANS 22 000 ANSTÄLLDA ÄR KLART Bilaga 1 Löneavtalet 1 Grundläggande principer för lönesättning Allmänt Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar

Läs mer

Ändringar och tillägg i avtal om allmänna anställningsvillkor för cirkelledare m fl ledare/lärare

Ändringar och tillägg i avtal om allmänna anställningsvillkor för cirkelledare m fl ledare/lärare Bilaga 2 Ändringar och tillägg i avtal om allmänna anställningsvillkor för cirkelledare m fl ledare/lärare 1 Avtalets omfattning 2 Anställning Denna paragraf gäller också objektsanställda och timanställda

Läs mer

Redogörelse för överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) m.m.

Redogörelse för överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) m.m. Redogörelse för överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) m.m. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Arbetsgivarförbundet Pacta har den 19 juni 2013 träffat överenskommelse

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder PM 2006-04-06 1 (8) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Förhandlingssektionen Lars-Gösta Andréen Arbete efter 65 års ålder I denna PM behandlas i tre avsnitt kortfattat de särskilda bestämmelser som gäller

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt individuellt.

Läs mer

Mom. 1 Arbetstagare anställs enligt grunderna för lagen om anställningsskydd (LAS). Mom. 2 6 LAS, provanställning, ersätts av följande bestämmelser.

Mom. 1 Arbetstagare anställs enligt grunderna för lagen om anställningsskydd (LAS). Mom. 2 6 LAS, provanställning, ersätts av följande bestämmelser. 1 Inledning Anställningsvillkoren i detta avtal ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet samt genom flexibla lösningar bidra till att nå verksamhetsmålen.

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2008-06-16 LS-LED08-196 77 Antagande av huvudöverenskommelser om lön och allmänna anställningsvillkor s beslut 1. beslutar, i enlighet med rekommendation från, att anta bestämmelserna

Läs mer

Överenskommelse om ändringar i Allmänna Bestämmelser

Överenskommelse om ändringar i Allmänna Bestämmelser Förhandlingsprotokoll 200-2-07 Överenskommelse om ändringar i Allmänna Bestämmelser Parter Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan och Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. för KFS; Erik Ackebo Per Wiryth Jesper Neuhaus. för Transport; Marcel Carlstedt Mikael Johansson Kenneth Björkman

KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. för KFS; Erik Ackebo Per Wiryth Jesper Neuhaus. för Transport; Marcel Carlstedt Mikael Johansson Kenneth Björkman FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-17 1 (9) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Flygplats Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Inledning Den 3 juni enades Arbetsgivarförbundet Pacta och Fastighetsanställdas Förbund (Fastighets) om en ny ÖLA 13, Överenskommelse

Läs mer

I lydelse fr.o.m. 2014-10-01. Allmänna bestämmelser

I lydelse fr.o.m. 2014-10-01. Allmänna bestämmelser AB I lydelse fr.o.m. 2014-10-01 Allmänna bestämmelser Innehåll Förkortningar... 5 Kap. 1 Inledande bestämmelser... 7 1 Inledning... 7 2 Tillämpningsområde... 7 Kap. 2 Anställningen... 9 3 Intyg om arbetsförmåga...

Läs mer

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? Det finns ett avtal om villkor för anställda som blir uppsagda

Läs mer

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet Inledning Den 4 juni 2013 enades Arbetsgivareförbundet Pacta och Svenska Transportarbetareförbundet (Transport)

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2016-04-12 Reviderad 2016-11-01 Dnr: FS 1.1-531-16 Denna handläggningsordning ersätter tidigare fastställt beslut

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 11 med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 11 med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård 2011-04-18 Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 11 med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård Denna redogörelse omfattar nyheter och förändringar i HÖK 11. Därutöver ges en mer utförlig beskrivning

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. KFOs lilla lathund Om ferielön Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Om ferielön 3 Så räknar du ferielön 3 Vad är ferielön? 3 Beräkning av ferielön 4 Några exempel

Läs mer

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA AB Allmänna bestämmelser Ingående i HÖK 10 samt HÖK T I lydelse 2010-04-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Kap. 1 Inledande bestämmelser... 5 1 Inledning... 5 2 Tillämpningsområde...

Läs mer

Nedanstående definitioner används genomgående i detta kollektivavtal.

Nedanstående definitioner används genomgående i detta kollektivavtal. DEFINITIONER Nedanstående definitioner används genomgående i detta kollektivavtal. Månadslön Fast kontant månadslön Dagslön Månadslön x 12/365 Timlön Månadslön x 12/52 x veckoarbetstiden 1 AVTALETS OMFATTNING

Läs mer

Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid

Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid Bilaga C till AB 01 Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid Överenskommelse om avvikelse från denna bilaga får träffas. 1. Särskilda bestämmelser till AB vid tillämpning av flexibel arbetstid 20

Läs mer

AGS-KL Avtalsgruppsjukförsäkring för anställda hos kommuner och landsting, församlingar m.fl.

AGS-KL Avtalsgruppsjukförsäkring för anställda hos kommuner och landsting, församlingar m.fl. Förkortningar AB AFL Allmänna bestämmelser Lag om allmän försäkring AGS-KL Avtalsgruppsjukförsäkring för anställda hos kommuner och landsting, församlingar m.fl. ATL FörL HÖK LAF LAS LFF LOK MBL SjLL SemL

Läs mer

Avtal för lärarområdet 2012: Allmänna bestämmelser 2013

Avtal för lärarområdet 2012: Allmänna bestämmelser 2013 lag och avtal Avtal för lärarområdet 2012: Allmänna bestämmelser 2013 AB Med giltighet fr.o.m. 2013-04-01 Allmänna bestämmelser Korrigeringar till HÖK 12 och Bilaga M Detta omtryck av Avtal för lärarområdet

Läs mer

AGS-KL Avtalsgruppsjukförsäkring för anställda hos kommuner och landsting, församlingar m.fl.

AGS-KL Avtalsgruppsjukförsäkring för anställda hos kommuner och landsting, församlingar m.fl. Förkortningar AB AFL Allmänna bestämmelser Lag om allmän försäkring AGS-KL Avtalsgruppsjukförsäkring för anställda hos kommuner och landsting, församlingar m.fl. ATL FörL HÖK LAF LAS LFF LOK MBL SjLL SemL

Läs mer

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer UNDERLAG TILL ARBETSORDNING FÖR BESLUT INOM HR-OMRÅDET tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet

Din pension enligt det nya ITP-avtalet Din pension enligt det nya ITP-avtalet För dig som är född 1978 eller tidigare. 008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 6 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer