Praktiskt idag. Fika Lunch Fika Nödutgångar och toaletter Trådlöst internet: Scandic easy Mikrofoner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Praktiskt idag. Fika 10.00-10.30 Lunch 12.00-13.00. Fika 14.30-15.00 Nödutgångar och toaletter Trådlöst internet: Scandic easy Mikrofoner"

Transkript

1

2 Praktiskt idag Fika Lunch Skomakarlåda, Saffrandoftande fisk- och skaldjursgryta samt broccoligratäng Fika Nödutgångar och toaletter Trådlöst internet: Scandic easy Mikrofoner

3 Uppdraget Under 2013 och 2014 har 18 myndigheter fått ett särskilt uppdrag av regeringen att arbeta med jämställdhetsintegering. Målet är att myndigheternas verksamhet ska utvecklas så att de ännu bättre bidrar till att uppnå det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. (prop.2005/06:155). På längre sikt ska lärdomarna från programmet spridas till andra relevanta myndigheter och bidra till utveckling av deras verksamhet.

4 Stödet Erbjuder stöd i planering och genomförande av handlingsplaner Samordnar kompetenshöjande insatser Erbjuder forum för erfarenhetsutbyte mellan myndigheter (nätverk för samordnare) Identifierar och sprider lärande exempel Sammanställer resultat från myndigheternas arbete

5 Jämställ.nu Särskilda sidor för JiM-myndigheterna Allt om kön, genus och jämställdhet i regleringsbrev och myndighetsinstruktioner Exempel från olika verksamheter Rapporter och avhandlingar i databasen JÄMDA Databasen Vem gör vad Kalender, lediga jobb, omvärldsbevakning, definitioner, politik, teori + Hitta databaser med forskare och avhandlingar på genus.se

6 Kompetenshöjande insatser Namn Målgrupp Datum Placering Systematiskt lärandestyrt förbättringsarbete Att leda förbättringsarbete Jämställd kommunikation Chefer och strateger 12 resp. 13 februari rep. 17 september Scandic Ariadne, Stockholm Samordnare 6 mars 2014 Scandic Ariadne, Stockholm Controllerutbildning Verksamhetscontrollers 1 april 2014 Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A i Stockholm Kommunikatörer 17 mars 2014 Studion, Konstnärsnämnden, Maria Skolgata 83, Stockholm

7 Kompetenshöjande insatser Namn Målgrupp Datum Placering Jämställdhetsperspektiv på bidragsgivning Jämställt bemötande Jämställdhet i upphandling Handläggare av bidrag Ansvariga för bemötande Andra halvan av augusti Ej klart Stockholm, lokal ej klar Ej klart Alla Ej klart Ej klart Maskulinitetsutbildning Upphandlingsansvariga Ej klart Ej klart Från statistik till analys (till förändring) Statistik- och analysansvariga 23 april Stockholm, lokal ej klar

8 Kontakt Mikael Almén Nationella sekretariatet för genusforskning Telefon: Mail:

9 JIM HUR GÖR VI FÖR ATT JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERA VERKSAMHETEN? Marianne Olsson Mofirm

10 Presentation/bakgrund Alternerande ledare och expert, framförallt inom utveckling och kvalitet Skola, barnomsorg, socialtjänst, handikappomsorg men framförallt äldreomsorg och hälso- och sjukvård Förvaltningschef, direktör för kvalitet och verksamhetsutveckling, chef för avdelningen för hälso- och sjukvårdens utveckling, projekt- och processledare, konsult

11 Systematiskt, lärandestyrt förbättringsarbete kopplat till jämställdhetsintegrering Dag 1: Hur identifiera utvecklingsområden, prioritera, formulera mål, testa och mäta Dag 2: Hållbara resultat- storskalig förändring och spridning av resultat. Hantera motstånd.

12 Program dag 1 Presentationer och förväntningar Jämställdhet och förbättringsarbete Myndigheternas uppdrag, mätningar av resultat och utmaningar Jämställdhetsintegreringens ABC

13 VILKA ÄR NI? VILKA FÖRVÄNTINGAR HAR NI PÅ DAGARNA?

14 JÄMSTÄLLDHET OCH FÖRBÄTTRINGS- ARBETE

15 JiM Uppdraget till myndigheterna: Bidra till att de jämställdhetspolitiska målen nås genom att jämställdhetsintegrera kärnverksamheten

16 Arbetsmiljöverket skriver: Före utbildningssatsningen genomfördes en så kallad nollmätning som sedan följdes upp cirka två månader efter varje utbildningstillfälle. Eftermätningen visar att det skett tydliga förändringar i positiv riktning vad gäller medarbetarnas kunskaper och attityder men att det inte händer lika mycket vad gäller beteende, det vill säga hur man konkret kan gå till väga när man tillämpar ett jämställdhetsperspektiv i sitt arbete. Många inspektörer tyckte det var svårt att se hur de rent konkret kan inspektera ur ett genusperspektiv och vilka krav de i så fall har möjligheter att ställa. Inspektörerna efterfrågade stöd och vägledning på detta område.

17 Varför koppla förbättringsarbete till jämställdhets/jämlikhetsarbete? Jämställdhets/jämlikhetsarbetet syftar till förändring Det är svårt att åstadkomma förändring Förbättringsarbetet bygger kunskap om hur man åstadkommer hållbar förbättring Jämställda/jämlika välfärdstjänster handlar om att förbättra kärnverksamheten För myndigheten måste det hänga ihop

18 Vilka metoder har använts mest i jämställdhetsarbetet? Medvetandegörande Attitydpåverkan Lagstiftning Jämställdhetsintegrering

19 Tid/effekt Attitydpåverkan Ändrat beteende Ändrat beteende Attitydpåverkan

20 Bikupa 1- per myndighet Vad är myndighetens kärnuppdrag, vilket är det viktigaste resultaten/et ni förväntas leverera? Hur vet ni om ni levererar önskade resultat? Vad är er största utmaning just nu?

21 JÄMSTÄLLDHETENS ABC

22 Jämställdhetsintegrering innebär (om)organisering, förbättring, utveckling och utvärdering av besluts(verksamhets) processer, så att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet. (Europarådet)

23 De jämställdhetspolitiska målen Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet 4. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

24 Jämställdhetsanalys Normativ analys Undersöker om föreslagna beslut/befintlig process bidrar till att nå verksamhetsmål och jämställdhetsmål Undersöker både kvantitativ och kvalitativ jämställdhet Synliggör konsekvenserna av beslut/processer för kvinnor, män, flickor och pojkar Säkerställer att lagar och förordningar efterlevs Bidrar till effektiv och säker verksamhet

25 Genusanalys Analys av könets betydelse Teoretisk analys Genussystemet Segregering - Åtskillnad i plats Hierarkisering Åtskillnad i värde På vilket sätt skapas mönster för hur kvinnor och män tilldelas olika platser och villkor?

26 SYSTEMATISKT LÄRANDESTYRT FÖRBÄTTRINGSARBETE +jämställdhetsintegrering

27 Systematiskt, lärandestyrt förbättringsarbete Identifiera förbättringsområden- genom att använda data och dialog Ta fram nu-läge Beskriv det önskade läget (syfte) Sätt upp tidssatta, mätbara mål Organisera fortlöpande mätning Organisera förbättringsarbete i syfte att generera och testa förbättringsidéer

28 Nolans modell Syfte Mål/M ått Idéer Vad är det vi vill uppnå? Hur vet vi att förändringar är förbättringar? Vilka förändringar kan vi göra som kan resultera i förbättringar? A P Testa & lär S D

29 Hur ser myndighetens förbättringsarbete ut idag?

30 Två vägar mot jämställdhetsintegrering

31 Arbetsgång ordinarie förbättringsarbete Var finns myndighetens förbättringsgap ( i vilka större processer har vi problem att uppnå önskat resultat)? Integrera jämställdhets- och genusanalys i arbetet med att åtgärda dessa Beskriv nu-läget Beskriv det önskade läget Sätt upp mätbara, tidssatta REsULTATMÅL Mät fortlöpande Organisera förbättringsarbetet

32 Arbetsgång särskilda jämställdhetsmål Identifiera områden där det finns ett stort gap mellan de jämställdhetspolitiska målen och verksamhetens resultat Beskriv nu-läget Beskriv det önskade läget Sätt upp mätbara, tidssatta RESULTATMÅL Mät fortlöpande Organisera förbättringsarbetet

33 Exempel skolverksamhet Vi har problem med måluppfyllelsen i skolan, betygen sjunker. Vi ser att pojkar konsekvent har sämre betyg, och att deras måluppfyllelse försämras mer än flickor. Med målet att bibehålla eller öka flickornas goda resultat tänker vi därför fokusera på att höja pojkarnas resultat Vårt delmål är att under 2015 ha brutit trenden med försämrat resultat, och ha uppnått mer än X% måluppfyllelse skall vi ha nått målet X% måluppfyllelse. Skolan skall arbeta med att åstadkomma en jämställdhetsintegrering. Vårt mål är att 100% av alla verksamhetsplaner år 2015 skall innehålla jämställdhetsmål.

34 När använda vilket angreppsätt?

35 Vikten av prioritering Hur mycket mäktar vi med? Har vi valt en central process? Finns det andra områden där vi har tvingande uppdrag/mål? Finns det en gemensam förförståelse kring problemet? Vet vi att det finns förutsättningar att lösa problemet?

36 Mix-grupper Steg 1- Berätta för varandra om hur ert upplägg ser ut avseende jämställdhetsintegrering- och ge varandra feed-back Steg 2- Reflektera tillsammans över vad som kommit fram i era berättelser. Ser ni några mönster? Vad behöver ni ta itu med på hemmaplan?

37 ATT SÄTTA MÄTBARA MÅL

38 Beskriv nu-läget Ärligt Med stöd av fakta Enkelt uttryckt, alla skall kunna förstå

39 Beskriv det önskade läget (syftet) Hur vill vi att det skall vara Enkelt uttryckt Tala till både känsla och intellekt Gör arbetet kommunicerbart Behövs när det blir tufft

40 Mätbara Mål Önskvärda!! Höga och utmanande med ett uns av realism Skall kräva att systemet förändras - arbeta smartare inte hårdare Relatera till syftet/det önskade läget S.M.A.R.T.A

41 SMARTA MÅL S ynliga M ätbara A ccepterade R elevanta T idssatta A ndvändbara

42 Varför SMARTA? Synliga Lättare att få med fler och att sprida Mätbara För att veta om det är en förbättring Accepterade Det krävs vilja till förändring Relevanta Vi måste kunna påverka. Tidsatta Skapar förändringstryck Användbara Hjälp i det löpande arbetet

43 Olika mål Resultat/effekt mål Det vi åstadkommer Process mål Vad och hur vi gör Struktur mål Med vilka resurser och förutsättningar gör vi det Struktur Process- Resultat

44 PDSA- planera, genomför, analysera och agera A P S D

45 UTVECKLING Det var som det var, tills det blev som det blev. Det blir som det blir, när det är som det är. Det är som det är, tills det blir som det blir. Faran är att det blir som det var. Alf Henriksson

46 Förändringstryck Tydlig potential Hot Problemanalys Upplevt i vardagen Tydlig vinst Engagemang Information Arenor f dialog Förståelse f Δ Framgångsrik förändring Förändringens kontext Villig ta risker för att lära, belöning Oliktänkande = tillgång Stöd f Δ Gemensam plattform Mål, visioner Arbetssätt Ledarskap Delegera Undanröja hinder Fråga resultat LPM Resurser Kunskap P&F Tid, pengar Teamet Arenor f dialog Kopplingar t ledare Förfogar resurser Proj start Tydlig plan Höga mål Återföring I lärande syfte Mätningar visar förändr=förbättr Lärande och reflektion Lokal anpassning Träning Glädje

Att leda förbättringsarbete

Att leda förbättringsarbete Att leda förbättringsarbete Rollen som samordnare Börja med följande frågor: vilka är de största utmaningarna i arbetet med att leda jämställdhetsintegrering? Vilka är de bästa strategierna? Uppdraget

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys

Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys 1 Förord Till dig som ska leda utbildningen Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en checklista för jämställdhetsanalys för förtroendevalda,

Läs mer

Jämställdhet en fråga för revisorer

Jämställdhet en fråga för revisorer Jämställdhet en fråga för revisorer Förord Jämställdhet är en fråga om rättvisa och en del av det kommunala uppdraget. Alla invånare har rätt att få del av likvärdig kommunal service oavsett kön, etnisk

Läs mer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer Mall inklusive anvisningar 1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer 2. Godkännande Undertecknad av GD, datum Namnförtydligande 3. Bakgrund och nulägesbeskrivning

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting

Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

RAPPORT 2015:16 REGERINGSUPPDRAG

RAPPORT 2015:16 REGERINGSUPPDRAG RAPPORT 2015:16 REGERINGSUPPDRAG Genomförandet av Boverkets Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2014 Genomförandet av Boverkets Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2014 Boverket mars 2015

Läs mer

KALLELSE Datum 2009-12-22. . Allmänhetens frågestund. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 2 5. Interpellation med svar om KF AB:s insatser för klimatet

KALLELSE Datum 2009-12-22. . Allmänhetens frågestund. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 2 5. Interpellation med svar om KF AB:s insatser för klimatet IZatrineholms kommun "- KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KALLELSE Datum 2009-12-22 Sammanträdande organ Tid Plats Kommunfullmäktige Måndagen den 18 januari 2010 kl. 18.00 Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Läs mer

Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten

Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten 2008:06 Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten Redovisning av regeringens uppdrag till Verva. Mars 2008. MISSIV 1 (2) DATUM DIARIENR 2008-03-14 2007/306 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Jämställd medborgarservice

Jämställd medborgarservice Jämställd medborgarservice Goda råd om jämställdhetsintegrering En idébok för chefer och strateger SOU 2007:15 Jämställd medborgarservice Goda råd om jämställdhetsintegrering. En idébok för chefer och

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Jämt sjukskriven ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen

Jämt sjukskriven ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen Pilotprojektet Jämt sjukskriven ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen Slutrapport Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00 Fax 08-452 70 50 info@skl.se

Läs mer

Trygg kommun. Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande

Trygg kommun. Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande Trygg kommun Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande Innehållsförteckning Förord... 4 Upplägg och användning... 5 Ordlista med nyckelbegrepp... 6 Del 1 Trygg Kommun - samhällsbyggande i Sollefteå

Läs mer

Jämställdhetsintegrering Vad krävs för att lyckas?

Jämställdhetsintegrering Vad krävs för att lyckas? Jämställdhetsintegrering - Vad krävs för att lyckas? Stockholm, 24 mars 2011 Umeå, 30 mars 2011 Interaktiv teater varvades med forskning, teori och reflektion när ESF Jämt i samarbete med SKL gick ut på

Läs mer

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun Kunskap Verktyg Medvetenhet Aktion Integrering av mångfald och jämställdhet En handbok för Sollefteå kommun Förord Förord Sollefteå kommun står inför en stor utmaning. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Vad hände sedan? En utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010: 5

Vad hände sedan? En utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010: 5 Vad hände sedan? En utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010: 5 Vad hände sedan? En utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering

Läs mer

En jämställdhetsresa genom Sverige

En jämställdhetsresa genom Sverige En jämställdhetsresa genom Sverige FRAMTIDS- MODELLEN Vart är vi på väg?? Heja! Vi tror på er! SWOT Och? Varför? Hur då? tryggt Tradition Norm Förändring Förebild Är vi inte framme snart? 4R? Är det jag

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

jämställdhet Servicen faller inte lika ut för män och kvinnor idag. Med det konstaterandet så måste man göra något åt det.

jämställdhet Servicen faller inte lika ut för män och kvinnor idag. Med det konstaterandet så måste man göra något åt det. jämställdhet EN TIDNING OM NYTTAN OCH VIKTEN AV EN LÅNGSIKTIG OCH HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING NYAMKO SABUNI: Servicen faller inte lika ut för män och kvinnor idag. Med det konstaterandet så måste

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT Elisabeth Holm Monika Jönsson Region Dalarna 2013 INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Mål... 3 Utmaningar.... 3 Delmål och aktiviteter... 4 1. Inledning... 6 2. Uppdrag

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Att jämställdhetsintegrera Räddningsledare A

Att jämställdhetsintegrera Räddningsledare A Institutionen för sociala och psykologiska studier CGF Centrum för genusforskning Ulrika Jansson Att jämställdhetsintegrera Räddningsledare A - genusgranskning av en utbildning inom Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer