Regita Hedman (KD) ersätter Anna-Maria Hallberg (C) Eva Jonasson (FP) ersätter Inga Westlund (V)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regita Hedman (KD) ersätter Anna-Maria Hallberg (C) Eva Jonasson (FP) ersätter Inga Westlund (V)"

Transkript

1 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen kl Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Liv Lunde Andersson (S) 2:e vice ordförande Kerstin Marits (M) Ewa Lysén Hedvall (M). Tjänstgörande ersättare Regita Hedman (KD) ersätter Anna-Maria Hallberg (C) Eva Jonasson (FP) ersätter Inga Westlund (V) Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Andreas Staberg, verksamhetsekonom Lena Lorenz, avd-chef ordinärt boende och LSS Helén Norling, nämndsekreterare Övriga Justeringens plats och tid Administrativ service kl Underskrifter Paragrafer Ordförande Kenneth Dahlström (C) Justerare Liv Lunde Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Administrativ service Underskrift Helén Norling 1

2 Ärendelista 2 75 Budgetavräkning januari-oktober Rapport från verksamheterna januari-september utifrån mål Redovisning av det aktuella läget gällande dagverksamhet enligt socialtjänstlagen på Edshult för personer med demenssjukdom 5 78 Yttrande över anmälan till Justitieombudsmannen gällande begäran av granskning av handläggning av offentlighetsprincipen Dom i kammarrätten gällande överklagan av Arbetsmiljöverkets föreläggande enligt 7 kapitlet 7 arbetsmiljölagen arbetskläder inom hemtjänsten 7 80 Sektorschefen informerar 8 81 Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2 2(2)

3 75 Dnr 2014/380 Budgetavräkning januari-oktober 2014 Budgetavräkning för perioden januari-oktober har upprättats avseende intäkter och kostnader. Budgetavräkning för perioden visar en avvikelse mot budget på tkr. Förändring jämfört med föregående månad beror till största del på ökade personalkostnader inom särskilt boende och HSL. Prognos för helåret visar en förväntad avvikelse mot budget på tkr. Avvikelsen är huvudsakligen hänförlig till att kostnader för vikarier och sjuklön överstiger budget, att kostnaderna för fyllnadstid är höga samt att det tillkommer betydande kostnader avseende betalningsansvar och personalkostnader för slutenvård, vilket inte är budgeterat. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, budgetavräkning januari-oktober 2014 Kommentarer till budgetavräkningen januari-oktober Lägga budgetavräkningen för januari-oktober 2014 till handlingarna. Sektorschef för vård och omsorg Agneta Ivåker Avd-chef ordinärt boende och LSS Lena Lorenz Avd-chef särskilt boende och HSL Betty Ann Eriksson Verksamhetsekonom Andreas Staberg 3 1(1)

4 76 Dnr 2014/434 Rapport från verksamheterna januari-september 2014 utifrån mål januari-september Verksamheterna särskilt boende, ordinärt boende, LSS och boendestöd, HSL (hälso- och sjukvård), korttidsboende/växelvård och dagverksamhet lämnar rapport för perioden januari-september 2014 utifrån mål Rapporten omfattar följande mål/uppdrag: - Öka fokus på särskilt utsatta och äldres sociala situation - Fortsatt sund kommunal ekonomi - Ännu friskare och nöjdare medarbetare Beslutsunderlag Kvartalsrapporter januari-september 2014 från verksamheterna: - särskilt boende - LSS och boendestöd - HSL - Korttids/växelvård och dagverksamhet 1. Lägga informationen till handlingarna. Sektorschef för vård och omsorg Agneta Ivåker Avd-chef särskilt boende och HSL Betty Ann Eriksson Avd-chef ordinärt boende och LSS Lena Lorenz 4 1(1)

5 77 Dnr 2014/1310 Redovisning av det aktuella läget gällande dagverksamhet enligt socialtjänstlagen på Edshult för personer med demenssjukdom Höstterminen 2012 utökades elevantalet på Åkerö skola då Insjöns högstadium flyttades till Åkerö. Med det utökade elevantalet ökade också antalet ätande elever i matsalen på Edshult. Inför denna omorganisation gjordes ett arbete med representanter av både tjänstemän och politiker från skola och vård och omsorg för att hitta en lösning som passade alla som använde verksamhetens lokaler. Från vård och omsorg gjordes en omfattande riskanalys av ärendet på hur de demenssjuka som bor på Edshultsgården och de demenssjuka som har sin dagverksamhet i lokaler på Edshultsgården skulle komma att påverkas. Riskanalysen befarade att det skulle bli stora påfrestningar för de boende och gästerna på dagverksamheten. Inför omorganisationen gjordes några smärre förändringar i korridoren utanför dagverksamhetens lokaler. Det sattes också upp en vägg vid den lilla samlingssalen för att också använda den som matsal under skoltid. I maj 2014 gjorde verksamheterna inom vård och omsorg en varsin ny uppföljning av situationen. Resultatet visar på att den rådande organisationen till det sämre påverkat de båda verksamheterna. Sektorns/avdelningens bedömning Demenssjukdom innebär en kognitiv reduktion som är allvarlig och som kan innebära en påtaglig eller invalidiserad oförmåga till ett normalt liv. Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av en demenssjukdom. Konsekvenser av demenssjukdomar är försämring av korttidsminnet, språket och tidsuppfattningen. Syftet med all vård och omsorg är att underlätta vardagen och hjälpa till att skapa en så god livskvalitet som möjligt för dessa personer. De nationella riktlinjer som finns är tydliga med att verksamheten för demenssjuka personer ska ha en tydlig struktur och att insatserna i form av vård och omsorgs ska vara individuellt anpassade. 5 1(2)

6 Vård och omsorgs bedömning är att det måste till en förändring gällande den situation som råder idag. En Leksandsbo som har en demenssjukdom får ingen kvalitet i sin dagverksamhet som är målet med verksamheten. En demenssjuk person är oerhört ljudkänslig och den ljudnivå som råder när elever och lärare är på väg till och från matsalen är alldeles för hög. Elever som springer utanför fönstren till lokalen där dagverksamheten bedrivs skapar en stor oro för de demenssjuka personerna. Färdtjänstchaufförer som lämnar/hämtar personer vid lunchtiden har uttryckt oro för att köra på någon elev som springer runt på parkeringarna och mellan de parkerade bilarna. Dagverksamhetens enhetschef har vid ett flertal gånger per telefon och via mail förmedlat denna ohållbara situation till rektor på skolan. Vård och omsorgs bedömning är att det måste till en förändring av den rådande situationen. Det är viktigt att komma ihåg att Edshultsgården är ett särskilt boende för demenssjuka personer och att dagverksamheten för demenssjuka har bra lokaler där. Det betyder att andra verksamheter som behöver tillgång till viss del av lokalerna också måste visa respekt för de synpunkter som framkommit. Ett förslag är att en egen entré byggs för skolans elever som ska till matsalen. Samverkan med fackliga organisationer Samverkan har gjorts dels via de riskanalyser som skrivits samt på vård och omsorgs samverkansmöte. Arbetsmiljön för personalen utifrån den rådande situationen är lyft till kommunens CESAM. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, daterat Protokoll från skyddsrond, daterat Översända ärendet till kommunstyrelsen för kännedom och åtgärder. Kommunstyrelsen 6 2(2)

7 78 Dnr 2014/1068 Yttrande över anmälan till Justitieombudsmannen gällande begäran av granskning av handläggning av offentlighetsprincipen. Lars-Åke Lundqvist har i en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, begärt granskning av Leksands kommuns handläggning av offentlighetsprincipen. Justitieombudsmannen, JO, har inkommit med en remiss med begäran om yttrande över det som Lars Åke Lundqvist framför i sin anmälan till JO. I anmälan från Lars-Åke Lundqvist framgår att han vid två tillfällen begärt ut handlingar och att han i båda fallen inte fått några handlingar. Den ena begäran gjordes och avsåg regler och policys som gäller för användning av egen bil i tjänsten. Den andra begäran gjordes och avsåg facit till skriftligt test för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter. Här har också icke behörig tjänsteman nekat att lämna ut handlingen. Vidare har inte ett enligt lagen korrekt, skriftligt avslagsbeslut med besvärshänvisning delgivits Lars-Åke Lundqvist. Sektorns/avdelningens bedömning Inom kommunstyrelsens förvaltning finns skriftliga rutiner för hur en begäran om utlämnande av allmän handling ska gå till. Rutinerna finns tillgängliga på kommunens intranät som samtliga medarbetare har tillgång till. I det aktuella fallet kan konstateras att dessa rutiner inte följts. För att öka kunskapen om offentlighetsprincipen och de skriftliga rutinerna vid begäran om utlämnande av allmän handling, inbjuds handläggare och annan personal årligen till utbildning i ärendehanteringsprocessen där en del belyser just offentlighetsprincipen och rutinerna vid utlämnande. Årliga utbildningar i offentlighet och sekretess kommer också att hållas från och med år 2015 och vänder sig till samtlig personal inom kommunstyrelsens förvaltning. De båda årligen, återkommande utbildningsinsatserna kommer att bidra till att nyanställd personal fångas upp och att medvetenheten om offentlighetsprincipen och dess tillämpning ökar. De båda utbildningarna 7 1(2)

8 hålls av avdelningen för administrativ service. Facit för skriftligt test för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter har skickats till Lars-Åke Lundqvist enligt hans begäran. När det gäller begäran om att ta del av regler och policys som gäller för användning av egen bil i tjänsten, har de begärda handlingarna skickats till Lars-Åke Lundqvist Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, yttrande daterat Rutin vid begäran om utlämnande av allmän handling 1. Godkänna yttrandet och sända det vidare till Justitieombudsmannen. Justitieombudsmannen Sektorschef för vård och omsorg Agneta Ivåker 8 2(2)

9 79 Dnr 2011/1807 Dom i kammarrätten gällande överklagan av Arbetsmiljöverkets föreläggande enligt 7 kapitlet 7 arbetsmiljölagen arbetskläder inom hemtjänsten Arbetsmiljöverkets dom Arbetsmiljöverket beslutade med stöd av 7 kapitlet 7 arbetsmiljölagen att förelägga Leksands kommun ett vite av kronor att senast ha vidtagit nedanstående åtgärder vid arbetsstället Djura hemtjänst. Leksands kommun ska vidta åtgärder för att säkerställa att de hygienrutiner inom kommunal vård i Dalarna, som tagits fram av enheten för Vårdhygien inom Landstinget Dalarna och som är godkända av medicinskt ansvariga sjuksköterskor i länets kommuner, även i de delar som rör personlig hygien och arbetskläder följs så: - att kortärmad arbetsdräkt alltid används i vårdtagarnära arbete - att arbetsdräkten endast används på arbetsplatsen - att det finns ombyte i de fall arbetsdräkten blivit smutsig eller våt - att tvätt av arbetskläder sker i minst 60 grader samt - att arbetsgivaren ansvarar för tvätt av arbetskläder Förvaltningsrättens dom Leksands kommun överklagade beslutet till förvaltningsrätten som meddelade i dom att de bifaller överklagandet delvis och ändrar det överklagade föreläggande till följande lydelse: Arbetsställe: Djura hemtjänst Arbetsmiljöverket förelägger Leksands kommun vid vite av kronor att senast ha vidtagit följande åtgärder vid ovanstående arbetsställe. Leksands kommun ska vidta åtgärder för att säkerställa att personalen iakttar god hygien i nära kontakt med vård- och omsorgstagare genom: 9 1(2)

10 - att kortärmade arbetskläder alltid används att arbetskläderna endast används på arbetsplatsen att det finns ombyte i de fall arbetskläderna blivit smutsiga eller våta att tvätt av arbetskläder sker i minst 60 grader C samt att arbetsgivaren svarar för tvätt av arbetskläderna Kammarrättens dom Beslutet i förvaltningsrätten har i sin tur överklagats till kammarrätten. Kammarrätten meddelar i dom att de ändrar förvaltningsrättens dom endast på så sätt att den tid då de förelagda åtgärderna senast ska vara vidtagna bestäms till Det konstateras att domen är svårtolkad. Som kommunens ombud i ärendet är jurist vid Sveriges Kommuner och Landsting anlitad. Kommunen kommer via ombudet att få hjälp att tolka domen samt begära prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen, eftersom det är ett principiellt viktigt mål för kommunal verksamhet. Beslutsunderlag Dom i kammarrätten, daterat Lägga informationen till handlingarna. Sektorschef för vård och omsorg Agneta Ivåker 10 2(2)

11 80 Dnr 2014/947 Sektorschefen informerar Ordinärt boende - fortsatt arbete med att beviljade och utförda timmar hos kund samt arbetad tid ska harmonisera. LSS flera projekt pågår, bland annat översyn av framtida gruppboenden, dagverksamheten samt den dagliga verksamheten. Hälso- och sjukvård (HSL) rekrytering pågår av verksamhetschef/enhetschef för HSL. Särskilt boende rekrytering pågår av enhetschef till Tibble särskilda boende. Rekrytering av enhetschef inom äldreomsorgen är klar. Personen kommer att arbeta med demenscentrum. Anställningen påbörjas Lägga informationen till handlingarna. Till handlingarna 11 1(1)

12 81 Dnr 2014/392 Anmälan av fattade delegeringsbeslut Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla delegering. Personalärenden enligt följande - Enhetschef Kristina Ollén lista nr 4/ Enhetschef Patricia Gustafsson lista nr 6/ Enhetschef Anna Knutsson lista nr 3/ Avd-chef Betty Ann Eriksson lista nr 2/ Överlämna redovisningen av delegeringsbesluten till kommunstyrelsen för godkännande. Kommunstyrelsen 12 1(1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2014-02-24

Omsorgsnämndens protokoll 2014-02-24 Datum: Måndagen den 24 februari 2014 Tid: 15.30 17.55 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 28 februari 2014 Paragrafer: 11-22 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Junaid Chaundhry (S) tj er

Junaid Chaundhry (S) tj er SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[16] Plats och tid Kommunalhuset, plan 2, kl 18:30 20:30 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Kerstin Amelin (V) Maria Trygg (S) Lars Schou (S) Carl Baker (M) Eva Martin (MP) Kerstin

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tid och plats Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Gunnar Karlsson (C) Christina Andersson

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 14:20 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Markus Evensson (S) ordf Maria Andersson (S), Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S), Mona Wandel (SRD) Annasara

Läs mer

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUN, LANDSTING OCH REGIONER

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande ersättare

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(35) 2010-04-27 Omsorgsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 09.00-16.10 Beslutande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Christoffer Stenström (m) Birgitta

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer